MENU
Fragment:
Styl fragmentu
*Zezwalaj na cookies aby zapamiętać ustawienia

List drugi do Tymoteusza

1Wstęp.1Paweł, z woli Boga apostoł Jezusa Chrystusa, według obietnicy życia, które jest w Chrystusie Jezusie, Tymoteuszowi, najmilszemu synowi:2 Łaska, miłosierdzie, pokój od Boga Ojca i Chrystusa Jezusa Pana naszego.DZIĘKCZYNIENIE.3 Dziękuję Bogu, któremu służę od przodków w czystym sumieniu, a nieustannie o tobie pamiętam w modlitwach moich, w nocy i we dnie,4 pragnąc cię zobaczyć i pamiętam o łzach twoich, abym był radością napełniony,5 przywodząc sobie na pamięć tę wiarę, która jest w tobie nieobłudna, którą też pierwej miała babka twoja Lois i matka twoja Eunice, a jestem pewny, że i ty. ŚMIAŁO WYSTĘPOWAĆ Z EWANGELIĄ.6 Dla tej przyczyny napominam cię, abyś rozbudzał łaskę bożą, która jest w tobie przez włożenie rąk moich.7 Albowiem nie dał nam Bóg ducha bojaźni, ale mocy i miłości i trzeźwości.8 Nie wstydź się zatem świadectwa Pana naszego ani mnie, więźnia jego, ale pracuj dla ewangelii według mocy Boga,9 który nas wybawił i powołał swym świętym powołaniem, nie według uczynków naszych, ale według postanowienia swego i łaski, danej nam w Chrystusie Jezusie przed czasami wiekuistymi.10 Objawiona zaś została teraz przez zjawienie się Zbawiciela naszego Jezusa Chrystusa, który zniweczył śmierć,. życie zaś i nieśmiertelność oświecił przez ewangelię,11 dla której ja ustanowiony jestem kaznodzieją i apostołem i nauczycielem pogan.12 Dla tej przyczyny także to cierpię, ale się me wstydzę. Wiem bowiem, komu uwierzyłem i pewien jestem, że ma moc mój skarb zachować do owego dnia.STRZEC POWIERZONEGO SOBIE DOBRA.13 Miej wzór zbawiennych słów, które ode mnie słyszałeś w wierze i w miłości w Chrystusie Jezusie.14 Dobra powierzonego strzeż przez Ducha Świętego, który w nas mieszka15 Wiesz o tym, że odwrócili się ode mnie wszyscy, co są w Azji, spośród nich jest Figellus i Hermogenes.16 Niech Pan okaże miłosierdzie domowi Onezyfora, bo mię. często pokrzepiał i łańcucha mojego się nie wstydził;17 ale przyszedłszy do Rzymu, bardzo troskliwie mnie szukał i znalazł.18 Niech mu da Pan, aby znalazł miłosierdzie u Pana w ów dzień. A jak wielkie świadczył mi usługi w Efezie, ty lepiej wiesz.
2PRACOWAĆ JAKO DOBRY ŻOŁNIERZ.1 Ty więc, synu mój, wzmacniaj się w łasce, która jest w Chrystusie Jezusie2 i co słyszałeś ode mnie przez wielu świadków, to przekazuj wiernym ludziom, którzy będą zdolni i innych nauczać.3 Pracuj jak dobry żołnierz Chrystusa Jezusa.4 Służąc jak żołnierz Bogu, nikt nie wikła się w sprawy świeckie, aby się podobał temu, któremu się oddał.5 Kto bowiem i w zawodach walczy, nie bierze wieńca, tylko gdy należycie walczy.6 Rolnik, który pracuje, ma pierwszy korzystać z owoców.7 Rozważ, co mówię, bo Pan da tobie we wszystkim zrozumienie. 8 Pamiętaj, że Pan Jezus Chrystus, z rodu Dawida, powstał z martwych, według ewangelii mojej,9 dla której pracuję aż do więzów jakby złoczyńca; lecz słowo boże nie jest związane.10 Dlatego wszystko znoszę dla wybranych, aby i oni dostąpili zbawienia, które jest w Chrystusie Jezusie z chwałą niebios11 Wierna mowa: Jeśli bowiem współumarliśmy, współżyć także będziemy;12 jeśli wytrwamy, będziemy też współkrólować. Jeśli się go zaprzemy i on się nas zaprze.13 Choć nie wierzymy, on pozostaje wierny; nie może zaprzeć sam siebie. WALCZYĆ Z HERETYKAMI.14 To przypominaj i zaklinaj przed Panem. Nie spieraj się o słowa, bo to na nic się nie przyda, tylko na zgubę słuchających.15 Staraj się troskliwie, sam się okazać godnym uznania wobec Boga, pracownikiem nie potrzebującym się wstydzić, dobrze sprawującym słowo prawdy.16 Światowych zaś i próżnych gadań unikaj, albowiem wiele przyczyniają się do bezbożności17 I mowa ich rozszerza się jak wrzód. Spośród nich jest Hymenes i Filetus,18 którzy od prawdy odpadli, mówiąc, że zmartwychwstanie już się dokonało i wywrócili wiarę niektórych.19 Ale mocno stoi fundament boży mający tę pieczęć: “Zna Pan swoich” i “niech odstąpi od nieprawości wszelkich, co wymawia imię Pańskie.”20 W wielkim zaś domu są naczynia nie tylko złote i srebrne, ale też drewniane i gliniane; i niektóre z nich ku czci, niektóre zaś ku zelżywości.21 Jeśliby więc kto zachował się czystym od tych rzeczy, będzie naczyniem poświęconym ku czci i użytecznym Panu, gotowym do wszelkiego dobrego dzieła.PRZYMIOTY SŁUGI BOŻEGO.22 Młodzieńczych zaś pożądań się wystrzegaj, ubiegaj się raczej o sprawiedliwość, wiarę, nadzieję, miłość i pokój z tymi, co wzywają Pana z czystego serca.23 Głupich zaś i niedorzecznych rozpraw unikaj, wiedząc, że rodzą zwady.24 Słudze zaś Pańskiemu nie godzi się spierać, ale być łagodnym dla wszystkich, podatnym do nauczania, cierpliwym,25 z łagodnością karcącym tych, co się sprzeciwiają prawdzie: może Bóg kiedyś skieruje ich umysł do poznania prawdy26 i opamiętawszy się, wyzwolą się z sideł diabła, który ich trzyma jak jeńców według swojej woli.
3PRZEWROTNOŚĆ W OSTATNICH DNIACH.1 To zaś wiedz, że w ostatnie dni nastaną czasy niebezpieczne.2 Będą ludzie samolubni, chciwi, hardzi, pyszni, bluźniercy, rodzicom nieposłuszni, niewdzięczni, zbrodniczy,3 bez serca, nieprzejednani, potwarcy, niepowściągliwi, okrutni, nielitościwi,4 zdrajcy, zuchwalcy, nadęci i miłujący bardziej rozkosze niż Boga,5 mają wprawdzie pozór pobożności, lecz jej mocy się wyrzekają. I tych unikaj.6 Do nich bowiem należą ci, co wciskają się do domów i uwodzą kobietki obciążone grzechami, miotane rozmaitymi pożądliwościami,7 zawsze się uczące, a nigdy do poznania prawdy nie dochodzące.8 Lecz jak Jannes i Mambres sprzeciwiali się Mojżeszowi, tak i ci sprzeciwiają się prawdzie, ludzie skażonego umysłu, nie wypróbowani w wierze.9 Ale więcej nie osiągną, albowiem ich nierozum wyjdzie na jaw przed wszystkimi, jak było i z tamtymi.WYTRWAĆ W POWOŁANIU.10 Ty zaś otrzymałeś moją naukę, zasady, postanowienia, wiarę, nieskwapliwość, miłość, cierpliwość,11 prześladowania, cierpienia, jakie mnie spotkały w Antiochii i w Ikonium i w Listrze; jakie prześladowania zniosłem, a z wszystkich wyrwał mię Pan!12 I wszyscy, co chcą żyć pobożnie w Chrystusie Jezusie, prześladowanie będą cierpieć.13 Źli zaś ludzie i zwodziciele staną się jeszcze gorsi, błądząc i w błąd wprowadzając.14 Ty jednak trwaj w tym, czegoś się nauczył i co ci powierzono, wiedząc, od kogoś się nauczył;15 bo i od dzieciństwa znasz Pisma święte, a te mogą cię pouczyć ku zbawieniu, przez wiarę, która jest w Chrystusie Jezusie.16 Wszelkie Pismo, od Boga natchnione, pożyteczne jest do nauczania, do przekonywania, do karcenia, do kształcenia w sprawiedliwości,17 aby człowiek boży był doskonały, do wszelkiego dobrego dzieła zaprawiony.
4CZUJNIE ZWALCZAĆ WSZELKIE ZŁO

RU Brytjka King J. 4CZUJNIE ZWALCZAĆ WSZELKIE ZŁO1 cf. Tłum. Толк. Zaklinam cię wobec Boga i Jezusa Chrystusa, który będzie sądził żywych i umarłych, przez przyjście jego i królestwo jego:Итак заклинаю тебя пред Богом и Господом нашим Иисусом Христом, Который будет судить живых и мертвых в явление Его и Царствие Его: Засвидётельствую u5бо ѓзъ пред8 бGомъ и3 гDемъ нaшимъ ї}съ хrт0мъ, хотsщимъ суди1ти живы6мъ и3 мє1ртвымъ въ kвлeніи є3гw2 и3 цrтвіи є3гw2: 4,1Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVδιαμαρτυρομαι diamarturomai
V-PNI-1S G5736
διαμαρτύρομαιdiamarturomaito testify solemnlycharge
ενωπιον enōpion
ADV
ἐνώπιονenōpionbeforebefore
του tou
T-GSM
hothe/this/who 
θεου theou
N-GSM
θεόςtheosGodGod
και kai
CONJ
καίkaiand, and
χριστου christou
N-GSM
ΧριστόςchristosChristChrist
ιησου iēsou
N-GSM
ἸησοῦςiēsousJesus/JoshuaJesus
του tou
T-GSM
hothe/this/whoGod
μελλοντος mellontos
V-PAP-GSM G5723
μέλλωmellōbe about to, who shall
κρινειν krinein
V-PAN G5721
κρίνωkrinōto judgejudge
ζωντας zōntas
V-PAP-APM G5723
ζάωzaōto livethe quick
και kai
CONJ
καίkaiandand
νεκρους nekrous
A-APM
νεκρόςnekrosdeadthe dead
και kai
CONJ
καίkaiandand
την tēn
T-ASF
hothe/this/whothe Lord
επιφανειαν epifaneian
N-ASF
ἐπιφάνειαepifaneiaappearingappearing
αυτου autou
P-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/selfhis
και kai
CONJ
καίkaiand[and]
την tēn
T-ASF
hothe/this/whoappearing
βασιλειαν basileian
N-ASF
βασιλείαbasileiakingdomkingdom
αυτου autou
P-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/selfhis
 
2 cf. Tłum. Толк. głoś słowo, nalegaj w porę, nie w porę; przekonywaj, proś, karć z wszelką cierpliwością i nauką.проповедуй слово, настой во время и не во время, обличай, запрещай, увещевай со всяким долготерпением и назиданием. проповёдуй сл0во, наст0й благоврeменнэ и3 безврeменнэ, њбличи2, запрети2, ўмоли2 со всsкимъ долготерпёніемъ и3 ўчeніемъ. 4,2Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVκηρυξον kēruxon
V-AAM-2S G5657
κηρύσσωkērussōto preachPreach
τον ton
T-ASM
hothe/this/whothe word
λογον logon
N-ASM
λόγοςlogoswordthe word
επιστηθι epistēthi
V-2AAM-2S G5628
ἐφίστημιefistēmito approach; be instant
ευκαιρως eukairōs
ADV
εὐκαίρωςeukairōswell timedin season
ακαιρως akairōs
ADV
ἀκαίρωςakairōsunseasonably, out of season
ελεγξον elegxon
V-AAM-2S G5657
ἐλέγχωelenchōto rebuke; reprove
επιτιμησον epitimēson
V-AAM-2S G5657
ἐπιτιμάωepitimaōto rebuke, rebuke
παρακαλεσον parakaleson
V-AAM-2S G5657
παρακαλέωparakaleōto plead/comfort, exhort
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongwith
παση pasē
A-DSF
πᾶςpasallall
μακροθυμια makrothumia
N-DSF
μακροθυμίαmakrothumiapatiencelongsuffering
και kai
CONJ
καίkaiandand
διδαχη didachē
N-DSF
διδαχήdidachēteachingdoctrine
 
3 cf. Tłum. Толк. Przyjdzie bowiem czas gdy zdrowej nauki nie ścierpią, ale według swoich pożądliwości zgromadzą sobie nauczycieli – mając uszy chciwe pochlebstwa Ибо будет время, когда здравого учения принимать не будут, но по своим прихотям будут избирать себе учителей, которые льстили бы слуху; Бyдетъ бо врeмz, є3гдA здрaвагw ўчeніz не послyшаютъ, но по свои1хъ п0хотехъ и3зберyтъ себЁ ўчи6тели, чeшеми слyхомъ: 4,3Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVεσται estai
V-FDI-3S G5695
εἰμίeimito bewill come
γαρ gar
CONJ
γάρgarforFor
καιρος kairos
N-NSM
καιρόςkairostime/right timethe time
οτε ote
ADV
ὅτεhotewhenwhen
της tēs
T-GSF
hothe/this/who 
υγιαινουσης ugiainousēs
V-PAP-GSF G5723
ὑγιαίνωhugiainōbe healthysound
διδασκαλιας didaskalias
N-GSF
διδασκαλίαdidaskaliateachingdoctrine
ουκ ouk
PRT-N
οὐounonot
ανεξονται anexontai
V-FDI-3P G5695
ἀνέχωanechōto endurethey will
αλλα alla
CONJ
ἀλλάallabut; but
κατα kata
PREP
κατάkataaccording toafter
τας tas
T-APF
hothe/this/who 
ιδιας idias
A-APF
ἴδιοςidiosone's own/privatetheir own
επιθυμιας epithumias
N-APF
ἐπιθυμίαepithumiadesirelusts
εαυτοις eautois
F-3DPM
ἑαυτοῦheautoumy/your/him-selfto themselves
επισωρευσουσιν episōreusousin
V-FAI-3P G5692
ἐπισωρεύωepisōreuōto accumulateshall they heap
διδασκαλους didaskalous
N-APM
διδάσκαλοςdidaskalosteacherteachers
κνηθομενοι knēthomenoi
V-PPP-NPM G5746
κνήθωknēthōto itch, having itching
την tēn
T-ASF
hothe/this/wholusts
ακοην akoēn
N-ASF
ἀκοήakoēhearingears
 
4 cf. Tłum. Толк. i od prawdy słuch z pewnością odwrócą, a obrócą się ku baśniom. и от истины отвратят слух и обратятся к басням. и3 t и4стины слyхъ tвратsтъ, и3 къ бaснемъ ўклонsтсz. 4,4Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVκαι kai
CONJ
καίkaiandAnd
απο apo
PREP
ἀπόapofromfrom
μεν men
PRT
μένmenon the other hand 
της tēs
T-GSF
hothe/this/whoears
αληθειας alētheias
N-GSF
ἀλήθειαalētheiatruththe truth
την tēn
T-ASF
hothe/this/whothe truth
ακοην akoēn
N-ASF
ἀκοήakoēhearingears
αποστρεψουσιν apostrepsousin
V-FAI-3P G5692
ἀποστρέφωapostrefōto turn awaythey shall turn away
επι epi
PREP
ἐπίepiupon/to/againstunto
δε de
CONJ
δέdethen, and
τους tous
T-APM
hothe/this/whofables
μυθους muthous
N-APM
μῦθοςmuthosmythfables
εκτραπησονται ektrapēsontai
V-2FPI-3P G5691
ἐκτρέπωektrepōto turn/wander awayshall be turned
 
5 cf. Tłum. Толк. Ty jednak czuwaj we wszystkim, pracuj, sprawuj dzieło ewangelisty, posługiwanie twoje wypełniaj. Bądź trzeźwym.Но ты будь бдителен во всем, переноси скорби, совершай дело благовестника, исполняй служение твое. (За?_сч7и.) Тh же трезви1сz њ всeмъ, ѕлопостражди2, дёло сотвори2 бlговёстника, служeніе твоE и3звёстно сотвори2. 4,5Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVσυ su
P-2NS
σύsuyouthou
δε de
CONJ
δέdethenBut
νηφε nēfe
V-PAM-2S G5720
νήφωnēfōbe soberwatch
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
πασιν pasin
A-DPN
πᾶςpasallall things
κακοπαθησον kakopathēson
V-AAM-2S G5657
κακοπαθέωkakopatheōto endure, endure afflictions
εργον ergon
N-ASN
ἔργονergonworkthe work
ποιησον poiēson
V-AAM-2S G5657
ποιέωpoieōto do/make, do
ευαγγελιστου euangelistou
N-GSM
εὐαγγελιστήςeuangelistēsevangelistof an evangelist
την tēn
T-ASF
hothe/this/whoministry
διακονιαν diakonian
N-ASF
διακονίαdiakoniaserviceministry
σου sou
P-2GS
σύsuyouof thy
πληροφορησον plēroforēson
V-AAM-2S G5657
πληροφορέωplēroforeōto fulfill, make full proof
 
6 cf. Tłum. Толк. Mnie bowiem już mają ofiarować i czas rozwiązania mego nadchodzi.Ибо я уже становлюсь жертвою, и время моего отшествия настало. Ѓзъ бо ўжE жрeнъ бывaю, и3 врeмz моегw2 tшeствіz настA: 4,6Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVεγω egō
P-1NS
ἐγώegōI/weI
γαρ gar
CONJ
γάρgarforFor
ηδη ēdē
ADV
ἤδηēdēalreadynow
σπενδομαι spendomai
V-PPI-1S G5743
σπένδωspendōto pour a libationam
και kai
CONJ
καίkaiand, and
ο o
T-NSM
hothe/this/who 
καιρος kairos
N-NSM
καιρόςkairostime/right timethe time
της tēs
T-GSF
hothe/this/whothe time
αναλυσεως analuseōs
N-GSF
ἀνάλυσιςanalusisdeparturedeparture
μου mou
P-1GS
ἐγώegōI/weof my
εφεστηκεν efestēken
V-RAI-3S G5758
ἐφίστημιefistēmito approachis at hand
 
7 cf. Tłum. Толк. Dobry bój stoczyłem, zawodu dokonałem, wiarę zachowałem.Подвигом добрым я подвизался, течение совершил, веру сохранил; п0двигомъ д0брымъ подвизaхсz, течeніе скончaхъ, вёру соблюд0хъ: 4,7Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVτον ton
T-ASM
hothe/this/who 
καλον kalon
A-ASM
καλόςkalosgooda good
αγωνα agōna
N-ASM
ἀγώνagōnfightfight
ηγωνισμαι ēgōnismai
V-RNI-1S G5766
ἀγωνίζομαιagōnizomaito struggleI have fought
τον ton
T-ASM
hothe/this/whofight
δρομον dromon
N-ASM
δρόμοςdromosracecoursecourse
τετελεκα teteleka
V-RAI-1S G5758
τελέωteleōto finish, I have finished
την tēn
T-ASF
hothe/this/whocourse
πιστιν pistin
N-ASF
πίστιςpistisfaith/trustthe faith
τετηρηκα tetērēka
V-RAI-1S G5758
τηρέωtēreōto keep, I have kept
 
8 cf. Tłum. Толк. Na ostatek odłożony mi jest wieniec sprawiedliwości, który mi odda Pan, sędzia sprawiedliwy, w ów dzień, a nie tylko mnie, ale i tym, co miłują przyjście jego.а теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь, праведный Судия, в день оный; и не только мне, но и всем, возлюбившим явление Его. пр0чее u5бо соблюдaетсz мнЁ вэнeцъ прaвды, є3г0же воздaстъ ми2 гDь въ дeнь w4нъ, првdный судіS: не т0кмw же мнЁ, но и3 всBмъ возлю1бльшымъ kвлeніе є3гw2. 4,8Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVλοιπον loipon
A-ASN
λοιπόνloiponhenceforthHenceforth
αποκειται apokeitai
V-PNI-3S G5736
ἀπόκειμαιapokeimaito lay upthere is laid up
μοι moi
P-1DS
ἐγώegōI/weto me
ο o
T-NSM
hothe/this/who 
της tēs
T-GSF
hothe/this/who 
δικαιοσυνης dikaiosunēs
N-GSF
δικαιοσύνηdikaiosunērighteousnessof righteousness
στεφανος stefanos
N-NSM
στέφανοςstefanoscrowna crown
ον on
R-ASM
ὅς, ἥhhos ēwhich, which
αποδωσει apodōsei
V-FAI-3S G5692
ἀποδίδωμιapodidōmito pay, shall give
μοι moi
P-1DS
ἐγώegōI/wefor me
ο o
T-NSM
hothe/this/who 
κυριος kurios
N-NSM
κύριοςkurioslordthe Lord
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongat
εκεινη ekeinē
D-DSF
ἐκεῖνοςekeinosthatthat
τη
T-DSF
hothe/this/whoof righteousness
ημερα ēmera
N-DSF
ἡμέραhēmeradayday
ο o
T-NSM
hothe/this/whothe Lord
δικαιος dikaios
A-NSM
δίκαιοςdikaiosjust, the righteous
κριτης kritēs
N-NSM
κριτήςkritēsjudgejudge
ου ou
PRT-N
οὐounonot
μονον monon
ADV
μόνονmonononlyonly
δε de
CONJ
δέdethen: and
εμοι emoi
P-1DS
ἐγώegōI/weme
αλλα alla
CONJ
ἀλλάallabut, but
και kai
CONJ
καίkaiandalso
πασιν pasin
A-DPM
πᾶςpasallunto all
τοις tois
T-DPM
hothe/this/whoday
ηγαπηκοσιν ēgapēkosin
V-RAP-DPM G5761
ἀγαπάωagapaōto lovethem
την tēn
T-ASF
hothe/this/whoappearing
επιφανειαν epifaneian
N-ASF
ἐπιφάνειαepifaneiaappearingappearing
αυτου autou
P-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/selfhis
 
POLECENIA I WIADOMOŚCI.9 cf. Tłum. Толк. Spiesz się, żebyś do mnie przybył prędko. Albowiem Demas miłując ten świat mnie opuścił i poszedł do Tesaloniki,Постарайся прийти ко мне скоро. (За?_сч7f.) Потщи1сz ск0рw пріити2 ко мнЁ. 4,9Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVσπουδασον spoudason
V-AAM-2S G5657
σπουδάζωspoudazōbe eagerDo thy diligence
ελθειν elthein
V-2AAN G5629
ἔρχομαιerchomaito come/goto come
προς pros
PREP
πρόςprosto/withunto
με me
P-1AS
ἐγώegōI/weme
ταχεως tacheōs
ADV
ταχέωςtacheōsquicklyshortly
 
10 cf. Tłum. Толк. Krescens do Galacji, Tytus do Dalmacji.Ибо Димас оставил меня, возлюбив нынешний век, и пошел в Фессалонику, Крискент в Галатию, Тит в Далматию; один Лука со мною. Димaсъ бо менE њстaви, возлюби1въ нн7эшній вёкъ, и3 и4де въ солyнь: кри1скентъ въ галатjю, тjтъ въ далмaтію: лукA є3ди1нъ є4сть со мн0ю. 4,10Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVδημας dēmas
N-NSM
ΔημᾶςdēmasDemasDemas
γαρ gar
CONJ
γάρgarforFor
με me
P-1AS
ἐγώegōI/weme
εγκατελειπεν enkateleipen
V-IAI-3S G5707
ἐγκαταλείπωenkataleipōto leave behindhath forsaken
αγαπησας agapēsas
V-AAP-NSM G5660
ἀγαπάωagapaōto love, having loved
τον ton
T-ASM
hothe/this/whothis
νυν nun
ADV
νῦνnunnowpresent
αιωνα aiōna
N-ASM
αἰώνaiōnan ageworld
και kai
CONJ
καίkaiand, and
επορευθη eporeuthē
V-AOI-3S G5675
πορεύωporeuōto gois departed
εις eis
PREP
εἰςeistowardunto
θεσσαλονικην thessalonikēn
N-ASF
ΘεσσαλονίκηthessalonikēThessalonicaThessalonica
κρησκης krēskēs
N-NSM
ΚρήσκηςkrēskēsCrescens; Crescens
εις eis
PREP
εἰςeistowardto
γαλατιαν galatian
N-ASF
ΓαλατίαgalatiaGalatiaGalatia
τιτος titos
N-NSM
ΤίτοςtitosTitus, Titus
εις eis
PREP
εἰςeistowardunto
δαλματιαν dalmatian
N-ASF
ΔαλματίαdalmatiaDalmatiaDalmatia
 
11 cf. Tłum. Толк. Łukasz sam jest ze mną. Weź Marka i przyprowadź z sobą, bo mi jest pożyteczny w posłudze.Марка возьми и приведи с собою, ибо он мне нужен для служения. Мaрка поeмь приведи2 съ соб0ю, є4сть бо ми2 благопотрeбенъ въ слyжбу. 4,11Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVλουκας loukas
N-NSM
ΛουκᾶςloukasLukeLuke
εστιν estin
V-PAI-3S G5719
εἰμίeimito beis
μονος monos
A-NSM
μόνοςmonosaloneOnly
μετ met
PREP
μετάmetawith/afterwith
εμου emou
P-1GS
ἐγώegōI/weme
μαρκον markon
N-ASM
ΜάρκοςmarkosMarkMark
αναλαβων analabōn
V-2AAP-NSM G5631
ἀναλαμβάνωanalambanōto take up. Take
αγε age
V-PAM-2S G5720
ἄγωagōto bringbring
μετα meta
PREP
μετάmetawith/afterhim with
σεαυτου seautou
F-2GSM
σεαυτοῦseautouyourselfthee
εστιν estin
V-PAI-3S G5719
εἰμίeimito behe is
γαρ gar
CONJ
γάρgarfor: for
μοι moi
P-1DS
ἐγώegōI/weto me
ευχρηστος euchrēstos
A-NSM
εὔχρηστοςeuchrēstoshelpfulprofitable
εις eis
PREP
εἰςeistowardfor
διακονιαν diakonian
N-ASF
διακονίαdiakoniaservicethe ministry
 
12 cf. Tłum. Толк. Tychika zaś posłałem do Efezu.Тихика я послал в Ефес. Тmхjка же послaхъ во є3фeсъ. 4,12Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVτυχικον tuchikon
N-ASM
ΤυχικόςtuchikosTychicusTychicus
δε de
CONJ
δέdethenAnd
απεστειλα apesteila
V-AAI-1S G5656
ἀποστέλλωapostellōto sendhave I sent
εις eis
PREP
εἰςeistowardto
εφεσον efeson
N-ASF
ἜφεσοςefesosEphesusEphesus
 
13 cf. Tłum. Толк. Gdy przyjdziesz, przynieś z sobą płaszcz, który zostawiłem w Troadzie u Karpa i księgi, a zwłaszcza pergaminy.Когда пойдешь, принеси фелонь, который я оставил в Троаде у Карпа, и книги, особенно кожаные. Фел0нъ, є3г0же њстaвихъ въ трwaдэ ў кaрпа, грzдhй принеси2, и3 кни6ги, пaче же кHжаныz. 4,13Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVτον ton
T-ASM
hothe/this/who 
φελονην felonēn
N-ASM
φελόνης, φαιλόνηςfelonēs failonēscloakThe cloke
ον on
R-ASM
ὅς, ἥhhos ēwhichthat
απελειπον apeleipon
V-IAI-1S G5707
ἀπολείπωapoleipōto leaveI left
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongat
τρωαδι trōadi
N-DSF
ΤρωάςtrōasTroasTroas
παρα para
PREP
παράparafrom/with/besidewith
καρπω karpō
N-DSM
ΚάρποςkarposCarpusCarpus
ερχομενος erchomenos
V-PNP-NSM G5740
ἔρχομαιerchomaito come/go, when thou comest
φερε fere
V-PAM-2S G5720
φέρωferōto bear/lead, bring
και kai
CONJ
καίkaiand, and
τα ta
T-APN
hothe/this/whothe books
βιβλια biblia
N-APN
βιβλίονbiblionscrollthe books
μαλιστα malista
ADV-S
μάλισταmalistaespecially, especially
τας tas
T-APF
hothe/this/whothe parchments
μεμβρανας membranas
N-APF
μεμβράναmembranaparchmentthe parchments
 
14 cf. Tłum. Толк. Aleksander mosiężnik wiele złego mi wyrządził; odda mu Pan według jego uczynków.Александр медник много сделал мне зла. Да воздаст ему Господь по делам его! Ґлеxaндръ ковaчь мнHга ми2 ѕл† сотвори2: да воздaстъ є3мY гDь по дэлHмъ є3гw2: 4,14Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVαλεξανδρος alexandros
N-NSM
ἈλέξανδροςalexandrosAlexanderAlexander
ο o
T-NSM
hothe/this/whothe coppersmith
χαλκευς chalkeus
N-NSM
χαλκεύςchalkeuscoppersmiththe coppersmith
πολλα polla
A-APN
πολύςpolusmuchmuch
μοι moi
P-1DS
ἐγώegōI/weme
κακα kaka
A-APN
κακόςkakosevil/harmevil
ενεδειξατο enedeixato
V-AMI-3S G5668
ἐνδείκνυμιendeiknumito showdid
αποδωσει apodōsei
V-FAI-3S G5692
ἀποδίδωμιapodidōmito payreward
αυτω autō
P-DSM
αὐτόςautoshe/she/it/selfhim
ο o
T-NSM
hothe/this/who: the Lord
κυριος kurios
N-NSM
κύριοςkurioslord: the Lord
κατα kata
PREP
κατάkataaccording toaccording to
τα ta
T-APN
hothe/this/whoworks
εργα erga
N-APN
ἔργονergonworkworks
αυτου autou
P-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/selfhis
 
15 cf. Tłum. Толк. I ty się go wystrzegaj, albowiem bardzo sprzeciwiał się słowom naszym.Берегись его и ты, ибо он сильно противился нашим словам. t негHже и3 ты2 себE блюди2, ѕэлH бо проти1витсz словесє1мъ нaшымъ. 4,15Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVον on
R-ASM
ὅς, ἥhhos ēwhichwhom
και kai
CONJ
καίkaiandalso
συ su
P-2NS
σύsuyoube thou
φυλασσου fulassou
V-PMM-2S G5732
φυλάσσωfulassōto keep/guardOf
λιαν lian
ADV
λίανliangreatlygreatly
γαρ gar
CONJ
γάρgarfor; for
αντεστη antestē
V-2AAI-3S G5627
ἀνθίστημιanthistēmito opposehe hath
τοις tois
T-DPM
hothe/this/who 
ημετεροις ēmeterois
S-1PDPM
ἡμέτεροςhēmeterosourour
λογοις logois
N-DPM
λόγοςlogoswordwords
 
16 cf. Tłum. Толк. W pierwszej obronie mojej nikt nie był przy mnie, lecz mię wszyscy opuścili; niech im to nie będzie poczytane.При первом моем ответе никого не было со мною, но все меня оставили. Да не вменится им! Въ пeрвый м0й tвётъ никт0же бhсть со мн0ю, но вси2 мS њстaвиша: да не вмэни1тсz и5мъ. 4,16Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVεν en
PREP
ἐνenin/on/amongAt
τη
T-DSF
hothe/this/who 
πρωτη prōtē
A-DSF-S
πρῶτοςprōtosfirstfirst
μου mou
P-1GS
ἐγώegōI/weme
απολογια apologia
N-DSF
ἀπολογίαapologiadefenceanswer
ουδεις oudeis
A-NSM-N
οὐδείςoudeisno oneno man
μοι moi
P-1DS
ἐγώegōI/weme
παρεγενετο paregeneto
V-2ADI-3S G5633
παραγίνομαιparaginomaito come[to come]
αλλα alla
CONJ
ἀλλάallabut, but
παντες pantes
A-NPM
πᾶςpasallall
με me
P-1AS
ἐγώegōI/wemy
εγκατελειπον enkateleipon
V-IAI-3P G5707
ἐγκαταλείπωenkataleipōto leave behindforsook
μη
PRT-N
μήnotnot
αυτοις autois
P-DPM
αὐτόςautoshe/she/it/selfto their charge
λογισθειη logistheiē
V-AOO-3S G5678
λογίζομαιlogizomaito count: that it may
 
17 cf. Tłum. Толк. Pan zaś stanął przy mnie i umocnił mnie, abym dopełnił opowiadania i żeby wszyscy poganie usłyszeli; i zostałem wyrwany z paszczy lwa.Господь же предстал мне и укрепил меня, дабы через меня утвердилось благовестие и услышали все язычники; и я избавился из львиных челюстей. ГDь же мнЁ предстA и3 ўкрэпи1 мz, да мн0ю проповёданіе и3звёстно бyдетъ, и3 ўслhшатъ вси2 kзhцы: и3 и3збaвленъ бhхъ t ќстъ львHвъ. 4,17Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVο o
T-NSM
hothe/this/who 
δε de
CONJ
δέdethenNotwithstanding
κυριος kurios
N-NSM
κύριοςkurioslordthe Lord
μοι moi
P-1DS
ἐγώegōI/weme
παρεστη parestē
V-2AAI-3S G5627
παρίστημιparistēmito stand bystood
και kai
CONJ
καίkaiand, and
ενεδυναμωσεν enedunamōsen
V-AAI-3S G5656
ἐνδυναμόωendunamoōto strengthenstrengthened
με me
P-1AS
ἐγώegōI/weme
ινα ina
CONJ
ἵναhinain order that/to; that
δι di
PREP
διάdiathrough/because ofby
εμου emou
P-1GS
ἐγώegōI/wewith me
το to
T-NSN
hothe/this/whothe preaching
κηρυγμα kērugma
N-NSN
κήρυγμαkērugmapreachingthe preaching
πληροφορηθη plēroforēthē
V-APS-3S G5686
πληροφορέωplēroforeōto fulfillmight be fully known
και kai
CONJ
καίkaiand, and
ακουσωσιν akousōsin
V-AAS-3P G5661
ἀκούωakouōto hearmight hear
παντα panta
A-NPN
πᾶςpasallall
τα ta
T-NPN
hothe/this/whothe Gentiles
εθνη ethnē
N-NPN
ἔθνοςethnosGentilesthe Gentiles
και kai
CONJ
καίkaiand: and
ερρυσθην errusthēn
V-API-1S G5681
ῥύομαιruomaito rescueI was delivered
εκ ek
PREP
ἐκekof/fromout of
στοματος stomatos
N-GSN
στόμαstomamouththe mouth
λεοντος leontos
N-GSM
λέωνleōnlionof the lion
 
18 cf. Tłum. Толк. Wybawił mnie Pan od wszelkiej złej sprawy i zachowa do swego królestwa niebieskiego. Jemu chwała na wieki wieków. Amen.И избавит меня Господь от всякого злого дела и сохранит для Своего Небесного Царства, Ему слава во веки веков. Аминь. И# и3збaвитъ мS гDь t всsкагw дёла лукaва и3 сп7сeтъ во цrтвіе своE нбcное: є3мyже слaва во вёки вэкHвъ. Ґми1нь. 4,18Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVρυσεται rusetai
V-FDI-3S G5695
ῥύομαιruomaito rescueshall deliver
με me
P-1AS
ἐγώegōI/weme
ο o
T-NSM
hothe/this/who 
κυριος kurios
N-NSM
κύριοςkurioslordthe Lord
απο apo
PREP
ἀπόapofromfrom
παντος pantos
A-GSN
πᾶςpasallevery
εργου ergou
N-GSN
ἔργονergonworkwork
πονηρου ponērou
A-GSN
πονηρόςponērosevil/badevil
και kai
CONJ
καίkaiandAnd
σωσει sōsei
V-FAI-3S G5692
σῴζωsōzōto savewill preserve
εις eis
PREP
εἰςeistowardunto
την tēn
T-ASF
hothe/this/whothe Lord
βασιλειαν basileian
N-ASF
βασιλείαbasileiakingdomkingdom
αυτου autou
P-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/selfhis
την tēn
T-ASF
hothe/this/whokingdom
επουρανιον epouranion
A-ASF
ἐπουράνιοςepouraniosheavenlyheavenly
ω ō
R-DSM
ὅς, ἥhhos ēwhich: to whom
η ē
T-NSF
hothe/this/whoglory
δοξα doxa
N-NSF
δόξαdoxagloryglory
εις eis
PREP
εἰςeistowardfor
τους tous
T-APM
hothe/this/whoever
αιωνας aiōnas
N-APM
αἰώνaiōnan ageever
των tōn
T-GPM
hothe/this/whoand ever
αιωνων aiōnōn
N-GPM
αἰώνaiōnan ageand ever
αμην amēn
HEB
ἀμήνamēnamen. Amen
 
POZDROWIENIA.19 cf. Tłum. Толк. Pozdrów Pryskę i Akwilę i dom Onezyfora.Приветствуй Прискиллу и Акилу и дом Онисифоров. Цэлyй пріскjллу и3 ґкЂлу и3 nнисjфоровъ д0мъ. 4,19Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVασπασαι aspasai
V-ADM-2S G5663
ἀσπάζομαιaspazomaito pay respects toSalute
πρισκαν priskan
N-ASF
ΠρίσκαpriskaPriscaPrisca
και kai
CONJ
καίkaiandand
ακυλαν akulan
N-ASM
ἈκύλαςakulasAquilaAquila
και kai
CONJ
καίkaiand, and
τον ton
T-ASM
hothe/this/who 
ονησιφορου onēsiforou
N-GSM
ὈνησίφοροςonēsiforosOnesiphorusof Onesiphorus
οικον oikon
N-ASM
οἶκοςoikoshousethe household
 
20 cf. Tłum. Толк. Erast został w Koryncie, a Trofima pozostawiłem chorego w Milecie.Ераст остался в Коринфе; Трофима же я оставил больного в Милите. є3рaстъ њстA въ корjнfэ: трофjма же њстaвихъ въ міли1тэ болsща. 4,20Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVεραστος erastos
N-NSM
ἜραστοςerastosErastusErastus
εμεινεν emeinen
V-AAI-3S G5656
μένωmenōto stayabode
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongat
κορινθω korinthō
N-DSF
ΚόρινθοςkorinthosCorinthCorinth
τροφιμον trofimon
N-ASM
ΤρόφιμοςtrofimosTrophimusTrophimus
δε de
CONJ
δέdethen: but
απελειπον apeleipon
V-IAI-1S G5707
ἀπολείπωapoleipōto leavehave I left
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongat
μιλητω milētō
N-DSF
ΜίλητοςmilētosMiletusMiletum
ασθενουντα asthenounta
V-PAP-ASM G5723
ἀσθενέωastheneōbe weaksick
 
21 cf. Tłum. Толк. Spiesz się, żebyś przyszedł przed zimą. Pozdrawiają cię Eubulus i Pudens i Linus i Klaudia i wszyscy bracia.Постарайся прийти до зимы. Приветствуют тебя Еввул, и Пуд, и Лин, и Клавдия, и все братия. Потщи1сz прeжде зимы2 пріити2. Цэлyетъ тS є3vвyлъ и3 пyдъ, и3 лjнъ и3 клаvдjа и3 брaтіz вс‰. 4,21Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVσπουδασον spoudason
V-AAM-2S G5657
σπουδάζωspoudazōbe eagerDo thy diligence
προ pro
PREP
πρόprobeforebefore
χειμωνος cheimōnos
N-GSM
χειμώνcheimōnwinterwinter
ελθειν elthein
V-2AAN G5629
ἔρχομαιerchomaito come/goto come
ασπαζεται aspazetai
V-PNI-3S G5736
ἀσπάζομαιaspazomaito pay respects togreeteth
σε se
P-2AS
σύsuyouthee
ευβουλος euboulos
N-NSM
ΕὔβουλοςeuboulosEubulus. Eubulus
και kai
CONJ
καίkaiand, and
πουδης poudēs
N-NSM
ΠούδηςpoudēsPudensPudens
και kai
CONJ
καίkaiand, and
λινος linos
N-NSM
ΛίνοςlinosLinusLinus
και kai
CONJ
καίkaiand, and
κλαυδια klaudia
N-NSF
ΚλαυδίαklaudiaClaudiaClaudia
και kai
CONJ
καίkaiand, and
οι oi
T-NPM
hothe/this/whothe brethren
αδελφοι adelfoi
N-NPM
ἀδελφόςadelfosbrotherthe brethren
παντες]     pantes
A-NPM
πᾶςpasallall
 
22 cf. Tłum. Толк. Pan Jezus Chrystus z duchem twoim. Łaska z wami. Amen.Господь Иисус Христос со духом твоим. Благодать с вами. Аминь.ГDь ї}съ хrт0съ со дyхомъ твои1мъ. Блгdть съ вaми. Ґми1нь.4,22Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVο o
T-NSM
hothe/this/whoThe Lord
κυριος kurios
N-NSM
κύριοςkurioslordThe Lord
μετα meta
PREP
μετάmetawith/afterwith
του tou
T-GSN
hothe/this/whospirit
πνευματος pneumatos
N-GSN
πνεῦμαpneumaspirit/breathspirit
σου sou
P-2GS
σύsuyouthy
η ē
T-NSF
hothe/this/who. Grace
χαρις charis
N-NSF
χάριςcharisgrace. Grace
μεθ meth
PREP
μετάmetawith/afterwith
υμων umōn
P-2GP
σύsuyouyou