Proroctwo Aggeusza

Proroctwo Aggeusza

MOWA PIERWSZA: WEZWANIE DO PODJĘCIA NA NOWO PRAC OKOŁO BUDOWY ŚWIĄTYNI (l,l – 2,I). Data i okazja (l,l-3). Mowa: zwlekanie z roborą jest powodem klęsk, jakie nawiedzily kraj (4-11). Na skutek tej mowy Zorobabel i Jezus rozpoczynają pracę (1, 1 2 – 2,1).
1

pokaż/ukryj Warsz. King J. 1 1 Толк. Roku drugiego Dariusza króla, miesiąca szóstego, pierwszego dnia miesiąca, stało się słowo Pańskie przez Aggeusza proroka do Zorobabela, syna Salatiela, książęcia judzkiego, i do Jezusa, syna Josedeka, kapłana wielkiego, mówiąc:Во второй год царя Дария, в шестой месяц, в первый день месяца, было слово Господне через Аггея пророка к Зоровавелю, сыну Салафиилеву, правителю Иудеи, и к Иисусу, сыну Иоседекову, великому иерею: Во втор0е лёто, при дaріи цари2, въ шестhй мцcъ, въ пeрвый (дeнь) мцcа, бhсть сл0во гDне рук0ю ґггeа прbр0ка гlz: рцы2 къ зоровaвелю салаfіи1леву t колёна їyдова и3 ко їисyсу сhну їwседeкову, їерeю вели1кому, глаг0лz: 2 Толк. “To mówi Pan zastępów głosząc: Lud ten mówi ˇ Jeszcze czas nie przyszedł budowania domu Pańskiego.”так сказал Господь Саваоф: народ сей говорит: "не пришло еще время, не время строить дом Господень". си1це гlетъ гDь вседержи1тель гlz: лю1діе сjи глаг0лютъ: не пріи1де врeмz создaти хрaмъ гDень. 3 Толк. I stało się słowo przez Aggeusza proroka mówiąc:И было слово Господне через Аггея пророка: И# бhсть сл0во гDне рук0ю ґггeа прbр0ка гlz: 4 Толк. “Czy wam jest czas mieszkać w domach ozdobionych płytami, a dom ten jest opuszezony ?а вам самим время жить в домах ваших украшенных, тогда как дом сей в запустении? ѓще врeмz ќбw вaмъ є4сть жи1ти въ домёхъ вaшихъ и3стeсаныхъ, хрaмъ же м0й сeй запустЁ; 5 Толк. A teraz to rnówi Pan zastępów: Połóżcie serca wasze na drogi wasze!Посему ныне так говорит Господь Саваоф: обратите сердце ваше на пути ваши. И# нн7э си1це гlетъ гDь вседержи1тель: ўстр0йте сердцA в†ша въ пути6 вaшz. 6 Толк. Sialiście wiele, a zwieźliśele mało; jedliście, a nie najedliście się; piliście, a nie napiliście się,; okryliście się, a nie zagrzaliście się; a kto zyski zbierał, kładł je w dziurawy mieszek.Вы сеете много, а собираете мало; едите, но не в сытость; пьете, но не напиваетесь; одеваетесь, а не согреваетесь; зарабатывающий плату зарабатывает для дырявого кошелька. Сёzсте мн0гw, и3 взsсте мaлw: kд0сте, и3 не въ сhтость: пи1сте, и3 не въ піsнство: њблек0стесz, и3 не согрёстесz въ ни1хъ: и3 собирazй мзды6 собрA во влагaлище дирaво. 7 Толк. To.mówi Pan zastępów: Połóżcie serca wasze na drogi wasze!Так говорит Господь Саваоф: обратите сердце ваше на пути ваши. Си1це гlетъ гDь вседержи1тель: положи1те сердцA в†ша въ пути6 вaшz, 8 Толк. Wstąpcie na górę, nanoście drzewa i zbudujcie dom, a będzie mi przyjemny i rozsławię się, mówi Pan.Взойдите на гору и носите дерева, и стройте храм; и Я буду благоволить к нему, и прославлюсь, говорит Господь. взhдите на г0ру и3 ўсэцhте древA, и3 принеси1те и3 сози1ждите хрaмъ, и3 бlговолю2 въ нeмъ и3 прослaвлюсz, речE гDь. 9 Толк. Wyglądaliście więcej, a oto stało się mniej; i wnieśliście do domu, a rozdmuchnąłem je. Dla jakiej przyczyny ? mówi Pan zastgpów. Gdyż dom mój opuszezony, a wy się spieszycie każdy do domu swego.Ожидаете многого, а выходит мало; и что принесете домой, то Я развею. - За что? говорит Господь Саваоф: за Мой дом, который в запустении, тогда как вы бежите, каждый к своему дому. Призрёсте на мнHга, и3 бhша м†ла, и3 внес0сте | въ хрaмъ, и3 tдyнухъ |: сегw2 рaди си1це гlетъ гDь вседержи1тель: занE хрaмъ м0й є4сть пyстъ, вh же течeте кjйждо въ д0мъ св0й, 10 Толк. Dlatego nad wami zakazano niebiosom dawać rosę, i zakazano ziemi dawać urodzaj swój;Посему-то небо заключилось и не дает вам росы, и земля не дает своих произведений. сегw2 рaди ўдержи1тсz нeбо t росы2, и3 землS њскуди1тъ и3зношє1ніz сво‰, 11 Толк. i przywołałem gosuchę na ziemię i na góry, i na pszenicę, i na wino, i na ołiwę, i cokolwiek rodzi ziemia, i na ludzi, i na bydło, i na wszystką pracę ręczną.”И Я призвал засуху на землю, на горы, на хлеб, на виноградный сок, на елей и на все, что производит земля, и на человека, и на скот, и на всякий ручной труд. и3 наведY мeчь на зeмлю и3 на г0ры, и3 на пшени1цу и3 на віно2 и3 на є3лeй, и3 на вс‰, є3ли6ка и3зн0ситъ землS, и3 на человёки и3 на скоты2 и3 на вс‰ труды2 рyкъ и4хъ. 12 Толк. – I usłyszał Zorobabel, syn Salatiela, i Jezus, syn Josedeka, kapłan wielki, i cała reszta ludu głos Pana, Boga swego, i słowa Aggeusza proroka, jak posłał go Pan ich do nich, i uląkł się lud oblicza Pańskiego.И послушались Зоровавель, сын Салафиилев, и Иисус, сын Иоседеков, и весь прочий народ гласа Господа Бога своего и слов Аггея пророка, как посланного Господом Богом их, и народ убоялся Господа. И# слhша зоровaвель салаfіи1левъ t колёна їyдова, и3 їисyсъ їwседeковъ, їерeй вели1кій, и3 вси2 пр0чіи лю1діе глaсъ гDа бGа своегw2 и3 словесA ґггeа прbр0ка, ћкоже послA є3го2 гDь бGъ и4хъ къ ни6мъ, и3 ўбоsшасz лю1діе t лицA гDнz. 13 Толк. I rzekł Aggeusz, poseł Pański z posłów Pańskich do ludu, mówiąc: “Ja jestem z wami, mówi Pan.”Тогда Аггей, вестник Господень, посланный от Господа, сказал к народу: Я с вами! говорит Господь. И# речE ґггeй вёстникъ гDень въ вёстницэхъ гDнихъ лю1демъ, глаг0лz: ѓзъ є4смь съ вaми, гlетъ гDь. 14 Толк. I wzbudził Pan ducha Zorobabela, syna Salatiela, książęcia judzkiego, i ducha Jezusa, syna Josedeka, kapłana wielkiego, i ducha innych ze wszystkiego ludu, i weszli, i zabrali się do roboty około domu Pana zastępów, Boga swego.И возбудил Господь дух Зоровавеля, сына Салафиилева, правителя Иудеи, и дух Иисуса, сына Иоседекова, великого иерея, и дух всего остатка народа, и они пришли, и стали производить работы в доме Господа Саваофа, Бога своего, И# воздви1же гDь дyхъ зоровaвелz салаfіи1лева t колёна їyдова и3 дyхъ їисyса їwседeкова, їерeа вели1кагw, и3 дyхъ пр0чіихъ всёхъ людjй: и3 внид0ша и3 творsху дэлA во хрaмэ гDа вседержи1телz бGа своегw2.

21 Dwudziestego czwartego dnia miesiąca, w szóstym miesiącu, drugiego roku Dariusza króla. MOWA DRUGA: CHWAŁA NOWEJ ŚWIĄTYNI (2,2-70). Data (2). Nowa świątynia zapowiada się wprawdzie niepozornie (3-4). lecz niech wszyscy nabiorą ducha (5-6), bo większa będzie chwała tej świątyni niż poprzedniej (7-10).2 Siódmego miesiąca, dwudziestego pierwszego dnia miesiąca, stało się słowo Pańskie przez Aggeusza proroka, mówiąc:3 “Powiedz do Zorobabela, syna Salatiela, książęcia judzkiego, i do Jezusa, syna Josedeka, kapłana wielkiego, i do innych z łudu, mówiąc:4 Kto między wami pozostał, który widział dom ten w pierwszej jego chwale ? A teraz jak się wam ten wydaje ? Czy nie tak jest w oczach waszych, jakby go nie było?5 – A teraz wzmocnij się, Zorobabelu; mówi Pan, i wzmocnij się też, Jezu, synu Josedeka, kapłanie wielki, i wzmocnij się, wszystek ludu ziemi, mówi Bóg zastępów, i dopełniajcie – bo ja jestem z wami,6 mówi Pan zastępów – słowa, które dałem wam, gdy wychodziliście z ziemi Egipskiej, i duch mój będzie wpośród was, nie bójcie się!7 – Bo to mówi Pan zastępów: Jeszcze jedna mała chwila, a ja poruszę niebo i ziemię, morze i ląd.8 I poruszę wszystkie narody, a przyjdzie Pożądany przez wszystkie narody, i napełnię dom ten chwałą, mówi Pan zastępów.9 Moje jest srebro i moje jest złoto, mówi Pan zastępów.10 Większa będzie chwała domu tego ostatniego, niż pierwszego, mówi Pan zastępów; a na tym miejscu dam pokój, mówi Pan zastępów.” MOWA TRZECIA: PRZYCZYNY KLĘSK, OBIETNICA BŁOGOSŁAWIEŃ STWA BOŻEGO (2,11-20). Lud był nieczysty, a skutkiem tego nieczyste były jego ofiary (11-15) i dlatego nie powodziło mu się; od tej chwili nastąpi zmiana (16-20).11 Dwudziestego czwartego dnia dziewiątego miesiąca, roku drugiego Dariusza króla, stało się słowo Pańskie do Aggeusza proroka, mówiąc:12 “To mówi Pan zastępów: Spytaj kapłanów o zakon tymi słowy:13 Jeśliby wziął człowiek mięso poświęcone w róg szaty swej, a dotknął się krajem jej chleba albo potrawy, albo wina, albo oliwy, albo wszelkiego pokarmu, czy się poświęci?” I odpowiadając kapłani rzekli: “Nie.”14 I rzekł Aggeusz: “Jeśli skalany przez zmarłego dotknie się jakiejkolwiek z tych rzeczy, czy skalana nie będzie?” I odpowiedzieli kapłani, i rzekli: “Będzie skalana.” 15 I odpowiedział Aggeusz, i rzekł: “Tak ten lud i tak ten naród przed obliczem moim, mówi Pan, i tak wszelkie dzieło, uczynki rąk ich, i wszystko, co tam ofiarowali, splugawione będzie.16 A teraz połóżcie serca wasze od dnia tego i przedtem, póki nie położono kamlenia na kamień w kościele Pańskim.17 Gdy przychodziliście do stogu dwudziestu korców, bywało ich dziesięć; i gdy wchodziliście do prasy, aby wytłoczyć pięćdziesiąt łagwic, było ich dwadzieścia.18 Skarałem was wiatrem palącym i posuchą i gradem wszystkie prace rąk waszych, a nie było między wami, kto by się ku mnie nawrócił, inówi Pan.19 Połóżcie serca wasze od tego dnia i potem, od dwudziestego czwartego dnia miesiąca dziewiątego, od dnia, którego założono fundamenty kościoła Pańskiego, połóżcie na serca wasze.20 Czy już nasienie wyrosło? a jeszeze winnica i figa, i granatowe jabłka, i drzewo oliwne nie zakwitło; od dnia tego błogosławić będę.” MOWA CZWARTA: SZCZEGóLNE OBIETNICE DLA ZOROBABELA (2,21-24).21 stało się słowo I’alískie po raz drugi do Aggeusza dwudziestego czwartego dnia miesiąca mówiąc.22 “Oświadcz Zorobabelowi, książęciu judzkiemu, mówiąc: Ja poruszę niebo równocześnie i ziemię.23 I wywrócę stolicę królestw ? i skruszę moc królestwa narodów; i wywrócę wóz i wsiadającego nań, padną konie i jeźdźcy na nich, mąż od miecza brata swego.24W ów dzień, mówi Pan zastępów, wezmę ciebie, Zorobabelu, synu Salatiela, sługo mój, mówi Pan, i położę cię jak sygnet; bo ciebie obrałem, mówi Pan zastępów.”