MENU
Fragment:
Styl fragmentu
*Zezwalaj na cookies aby zapamiętać ustawienia

Proroctwo Aggeusza

Proroctwo Aggeusza

MOWA PIERWSZA: WEZWANIE DO PODJĘCIA NA NOWO PRAC OKOŁO BUDOWY ŚWIĄTYNI (l,l – 2,I). Data i okazja (l,l-3). Mowa: zwlekanie z roborą jest powodem klęsk, jakie nawiedzily kraj (4-11). Na skutek tej mowy Zorobabel i Jezus rozpoczynają pracę (1, 1 2 – 2,1).
1

Warsz. King J. 11 Tłum. GrEn. Толк. Roku drugiego Dariusza króla, miesiąca szóstego, pierwszego dnia miesiąca, stało się słowo Pańskie przez Aggeusza proroka do Zorobabela, syna Salatiela, książęcia judzkiego, i do Jezusa, syna Josedeka, kapłana wielkiego, mówiąc:Во второй год царя Дария, в шестой месяц, в первый день месяца, было слово Господне через Аггея пророка к Зоровавелю, сыну Салафиилеву, правителю Иудеи, и к Иисусу, сыну Иоседекову, великому иерею: Во втор0е лёто, при дaріи цари2, въ шестhй мцcъ, въ пeрвый (дeнь) мцcа, бhсть сл0во гDне рук0ю ґггeа прbр0ка гlz: рцы2 къ зоровaвелю салаfіи1леву t колёна їyдова и3 ко їисyсу сhну їwседeкову, їерeю вели1кому, глаг0лz: 1,1Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongIn
τῷ
T-DSN
hothe/this/whothe
δευτέρῳ deuterō
A-DSN
δεύτεροςdeuterossecondlysecond
ἔτει etei
N-DSN
ἔτοςetosyearyear
ἐπὶ epi
PREP
ἐπίepiupon/to/againstof
Δαρείου dareiou
N-GSM
strong:GN-GSMstrong:GN-GSMstrong:GN-GSM 
τοῦ tou
T-GSM
hothe/this/whothe
βασιλέως basileōs
N-GSM
βασιλεύςbasileuskingking,
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
τῷ
T-DSM
hothe/this/whothe
μηνὶ mēni
N-DSM
μήνmēnmonth[2month
τῷ
T-DSM
hothe/this/who 
ἕκτῳ hektō
A-DSM
ἕκτοςhektossixth[to scrape]
μιᾷ mia
A-DSF
εἷςheisoneone
τοῦ tou
T-GSM
hothe/this/whoof the
μηνὸς mēnos
N-GSM
μένmenon the other hand[beautiful]
ἐγένετο egeneto
V-AMI-3S
γίνομαιginomaito became
λόγος logos
N-NSM
λόγοςlogoswordword
κύριου kuriou
N-GSM
κύριοςkurioslordof lord
Ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongby
χειρὶ cheiri
N-DSF
χείρcheirhandhand
Αγγαιου angaiou
N-GSM
strong:GN-GSMstrong:GN-GSMstrong:GN-GSM 
τοῦ tou
T-GSM
hothe/this/whothe
προφήτου profētou
N-GSM
προφήτηςprofētēsprophetprophet,
λέγων legōn
V-PAPRS
λέγωlegōto speaksaying,
Εἰπὸν eipon
V-AAM-2S
λέγωlegōto speaksaying,
δὴ
PRT
δήso[onion]
πρὸς pros
PREP
πρόςprosto/withto
Ζοροβαβελ zorobabel
N-PRI
ΖοροβάβελzorobabelZerubbabel[Zerubbabel]
τὸν ton
T-ASM
hothe/this/whothe
τοῦ tou
T-GSM
hothe/this/whoson of
Σαλαθιηλ salathiēl
N-PRI
ΣαλαθιήλsalathiēlSalathiel[porch]
ἐκ ek
PREP
ἐκekof/fromfrom
φυλῆς fulēs
N-GSF
φυλήfulētribetribe
Ιουδα iouda
N-PRI
ἸουδάioudaJudea[dullness]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
πρὸς pros
PREP
πρόςprosto/withto
Ἰησοῦν iēsoun
N-PRI
ἸησοῦςiēsousJesus/Joshua[living]
τὸν ton
T-ASM
hothe/this/whothe
τοῦ tou
T-GSM
hothe/this/whoson of
Ιωσεδεκ iōsedek
N-PRI
strong:GN-PRIstrong:GN-PRIstrong:GN-PRI 
τὸν ton
T-ASM
hothe/this/whothe
ἱερέα hierea
N-ASM
ἱερεύςhiereuspriest[2priest
τὸν ton
T-ASM
hothe/this/who 
μέγαν megan
A-ASM
μέγαςmegasgreat1great],
λέγων legōn
V-PAPRS
λέγωlegōto speak[dry land]
 

2 “To mówi Pan zastępów głosząc: Lud ten mówi ˇ Jeszcze czas nie przyszedł budowania domu Pańskiego.”3 I stało się słowo przez Aggeusza proroka mówiąc:4 “Czy wam jest czas mieszkać w domach ozdobionych płytami, a dom ten jest opuszezony ?5 A teraz to rnówi Pan zastępów: Połóżcie serca wasze na drogi wasze!6 Sialiście wiele, a zwieźliśele mało; jedliście, a nie najedliście się; piliście, a nie napiliście się,; okryliście się, a nie zagrzaliście się; a kto zyski zbierał, kładł je w dziurawy mieszek.7 To.mówi Pan zastępów: Połóżcie serca wasze na drogi wasze!8 Wstąpcie na górę, nanoście drzewa i zbudujcie dom, a będzie mi przyjemny i rozsławię się, mówi Pan.9 Wyglądaliście więcej, a oto stało się mniej; i wnieśliście do domu, a rozdmuchnąłem je. Dla jakiej przyczyny ? mówi Pan zastgpów. Gdyż dom mój opuszezony, a wy się spieszycie każdy do domu swego.10 Dlatego nad wami zakazano niebiosom dawać rosę, i zakazano ziemi dawać urodzaj swój;11 i przywołałem gosuchę na ziemię i na góry, i na pszenicę, i na wino, i na ołiwę, i cokolwiek rodzi ziemia, i na ludzi, i na bydło, i na wszystką pracę ręczną.”12 – I usłyszał Zorobabel, syn Salatiela, i Jezus, syn Josedeka, kapłan wielki, i cała reszta ludu głos Pana, Boga swego, i słowa Aggeusza proroka, jak posłał go Pan ich do nich, i uląkł się lud oblicza Pańskiego.13 I rzekł Aggeusz, poseł Pański z posłów Pańskich do ludu, mówiąc: “Ja jestem z wami, mówi Pan.”14 I wzbudził Pan ducha Zorobabela, syna Salatiela, książęcia judzkiego, i ducha Jezusa, syna Josedeka, kapłana wielkiego, i ducha innych ze wszystkiego ludu, i weszli, i zabrali się do roboty około domu Pana zastępów, Boga swego.
21 Dwudziestego czwartego dnia miesiąca, w szóstym miesiącu, drugiego roku Dariusza króla. MOWA DRUGA: CHWAŁA NOWEJ ŚWIĄTYNI (2,2-70). Data (2). Nowa świątynia zapowiada się wprawdzie niepozornie (3-4). lecz niech wszyscy nabiorą ducha (5-6), bo większa będzie chwała tej świątyni niż poprzedniej (7-10).2 Siódmego miesiąca, dwudziestego pierwszego dnia miesiąca, stało się słowo Pańskie przez Aggeusza proroka, mówiąc:3 “Powiedz do Zorobabela, syna Salatiela, książęcia judzkiego, i do Jezusa, syna Josedeka, kapłana wielkiego, i do innych z łudu, mówiąc:4 Kto między wami pozostał, który widział dom ten w pierwszej jego chwale ? A teraz jak się wam ten wydaje ? Czy nie tak jest w oczach waszych, jakby go nie było?5 – A teraz wzmocnij się, Zorobabelu; mówi Pan, i wzmocnij się też, Jezu, synu Josedeka, kapłanie wielki, i wzmocnij się, wszystek ludu ziemi, mówi Bóg zastępów, i dopełniajcie – bo ja jestem z wami,6 mówi Pan zastępów – słowa, które dałem wam, gdy wychodziliście z ziemi Egipskiej, i duch mój będzie wpośród was, nie bójcie się!7 – Bo to mówi Pan zastępów: Jeszcze jedna mała chwila, a ja poruszę niebo i ziemię, morze i ląd.8 I poruszę wszystkie narody, a przyjdzie Pożądany przez wszystkie narody, i napełnię dom ten chwałą, mówi Pan zastępów.9 Moje jest srebro i moje jest złoto, mówi Pan zastępów.10 Większa będzie chwała domu tego ostatniego, niż pierwszego, mówi Pan zastępów; a na tym miejscu dam pokój, mówi Pan zastępów.” MOWA TRZECIA: PRZYCZYNY KLĘSK, OBIETNICA BŁOGOSŁAWIEŃ STWA BOŻEGO (2,11-20). Lud był nieczysty, a skutkiem tego nieczyste były jego ofiary (11-15) i dlatego nie powodziło mu się; od tej chwili nastąpi zmiana (16-20).11 Dwudziestego czwartego dnia dziewiątego miesiąca, roku drugiego Dariusza króla, stało się słowo Pańskie do Aggeusza proroka, mówiąc:12 “To mówi Pan zastępów: Spytaj kapłanów o zakon tymi słowy:13 Jeśliby wziął człowiek mięso poświęcone w róg szaty swej, a dotknął się krajem jej chleba albo potrawy, albo wina, albo oliwy, albo wszelkiego pokarmu, czy się poświęci?” I odpowiadając kapłani rzekli: “Nie.”14 I rzekł Aggeusz: “Jeśli skalany przez zmarłego dotknie się jakiejkolwiek z tych rzeczy, czy skalana nie będzie?” I odpowiedzieli kapłani, i rzekli: “Będzie skalana.” 15 I odpowiedział Aggeusz, i rzekł: “Tak ten lud i tak ten naród przed obliczem moim, mówi Pan, i tak wszelkie dzieło, uczynki rąk ich, i wszystko, co tam ofiarowali, splugawione będzie.16 A teraz połóżcie serca wasze od dnia tego i przedtem, póki nie położono kamlenia na kamień w kościele Pańskim.17 Gdy przychodziliście do stogu dwudziestu korców, bywało ich dziesięć; i gdy wchodziliście do prasy, aby wytłoczyć pięćdziesiąt łagwic, było ich dwadzieścia.18 Skarałem was wiatrem palącym i posuchą i gradem wszystkie prace rąk waszych, a nie było między wami, kto by się ku mnie nawrócił, inówi Pan.19 Połóżcie serca wasze od tego dnia i potem, od dwudziestego czwartego dnia miesiąca dziewiątego, od dnia, którego założono fundamenty kościoła Pańskiego, połóżcie na serca wasze.20 Czy już nasienie wyrosło? a jeszeze winnica i figa, i granatowe jabłka, i drzewo oliwne nie zakwitło; od dnia tego błogosławić będę.” MOWA CZWARTA: SZCZEGóLNE OBIETNICE DLA ZOROBABELA (2,21-24).21 stało się słowo I’alískie po raz drugi do Aggeusza dwudziestego czwartego dnia miesiąca mówiąc.22 “Oświadcz Zorobabelowi, książęciu judzkiemu, mówiąc: Ja poruszę niebo równocześnie i ziemię.23 I wywrócę stolicę królestw ? i skruszę moc królestwa narodów; i wywrócę wóz i wsiadającego nań, padną konie i jeźdźcy na nich, mąż od miecza brata swego.24W ów dzień, mówi Pan zastępów, wezmę ciebie, Zorobabelu, synu Salatiela, sługo mój, mówi Pan, i położę cię jak sygnet; bo ciebie obrałem, mówi Pan zastępów.”