MENU
Fragment:
Styl fragmentu
*Zezwalaj na cookies aby zapamiętać ustawienia

Proroctwo Amosa

Proroctwo Amosa

TYTUŁ (1,1)
11 Słowa Amosa spośród pasterzy z Tekue, co widział o Izraelu za dni Ozjasza, króla judzkiego, i za dni Jeroboama, syna Joasa, króla izraelskiego, na dwa lata przed trzęsieniem ziemi.CZĘŚC I(1,2 – 2,16)SĄD NAD NARODAMI I NAD IZRAELEM SĄD NAD NARODAMI (1,2 – 2,3). Nad Syryjczykami (2-5), Filistynami (6-8), Tyryjczykami (9-10), Edomitami (11-12), Am monitami (13-15), Moabitami (2,1-3).2 I rzekł: Pan z Syjonu zaryczy, a z Jeruzalem wyda głos swój; i płakały ozdoby pasterzów, a usechł szczyt Karmelu.3 To mówi Pan: Dla trzech występków Damaszku i dla czterech nie nawrócę go: ponieważ zmłócili wozami żelaznymi Galaad.4 I poślę ogień do domu Azaela i pożre domy Benadada.5 I skruszę zaworę Damaszku, i wytracę mieszkańców z pola bałwana i trzymającego berło z domu rozkoszy, i będzie zaprowa dzony lud syryjski do Cyreny, mówi Pan.6 – To mówi Pan: Dla trzech występków Gazy i dla czterech nie odwrócę tego: iż przenieśli pojmanie doskonałe, aby je zamknąć w Idumei.7 I puszczę ogień na mury Gazy, i pożre domy jej.8 I wytracę mieszkańców z Azotu i trzymającego berło z Askalonu, i obrócę rękę moją na Akkaron, i zginą pozostali z Filistynów, mówi Pan Bóg.9 – To mówi Pan: Dla trzech występków Tyru i dla czterech nie odwrócę tego: dlatego, że zamknęli pojmanie doskonałe w Idumei, a nie wspomnieli przymierza braterskiego.10 I puszczę ogień na mur Tyru, i pożre domy jego.11 – To mówi Pan: Dla trzech występków Edomu i dla czterech nie odwrócę tego: przeto iż prześladował mieczem brata swego i zgwałcił miłosierdzie swoje, i wytrwał dłużej w zapalczywości swojej, i zagniewanie swe zachował aż do końca.12 Puszczę ogień na Teman, i pożre domy Bosry.13 – To mówi Pan: Dla trzech występków synów Ammona i dla czterech nie odwrócę tego: dlatego że rozcinał brzemienne Galaadu, żeby rozszerzyć granice swoje.14 A rozniecę ogień na murze Rabby i pożre domy jej wśród okrzyków wojennych w dzień bitwy i z wichrem w dzień zawieruchy.15 I pójdzie Melchom w niewolę, on i książęta jego razem, mówi Pan.
21 Z To mówi Pan: Dla trzech występków Moabu i dla czterech nie odwrócę tego: dlatego, że spalił kości króla idumejskiego aż na popiół.2 I puszczę ogień na Moab, i spali domy Kariotu, i umrze wśród wrzawy Moab, przy odgłosie trąby;3 i wytracę sędziego spósród niego, i wszystkich książąt jego pobiję ż nim, mówi Pan. SĄD NAD KRÓLESTWAMI JUDY I IZRAELA (2,4-16). Nad ludą (4-5). Nad Izraelem: jego występki (6-8); dobrodziejstwa Boże (9-12); kara (13-16).4 To mówi Pan: Dla trzech występków Judy i dla czterech nie odwrócę tego: przeto że odrzucił zakon Pański, a przykazań jego nie zachował; bo ich zwiodły bałwany ich, za którymi chodzili ojcowie ich.5 I puszczę ogień na Judę, i pożre domy Jeruzalem.6 – To mówi Pan: Dla trzech występków Izraela i dla czterech nie odwrócę tego: dlatego że sprzedał za srebro sprawiedliwego, a ubogiego za obu wie.7 Oni trą w prochu ziemi głowy ubogich, a drogę poniżonych skrzy wiają, i syn i ojciec jego chodzili do dziewki, aby znieważać imię święte moje.8 I na szatach zastawnych siadali koło każdego ołtarza, a wino skazanych pili w domu boga swego.9 – A ja wygładziłem przed nimi Amorejczyków, których wysokość jak wysokość cedrów, a oni mocni jak dęby; i starłem owoc jego z wierzchu, a korzenie jego ze spodu.10 Ja to sprawiłem, że wyszliście z ziemi Egipskiej, i wodziłem was po puszczy czterdzieści lat, żebyście posiedli ziemię Amorejczyków.11 I wzbudziłem z synów waszych proroków, a z młodzieńców waszych nazarejczyków. Czy nie tak jest, synowie Izraelowi? mówi Pan.12 A będzieáe nazarejczykom podawać wino, a prorokom rozkażecie mówiąc: “Nie prorokujcie!”13 – Otóż ja będę skrzypiał pod wami, jako skrzypi wóz wyłożony sianem.14 I zginie ucleczka od prędkiego, a mocny nie otlzyma siły swojej i mocarz nie wyzwoli duszy swojej.15 I dzierżący łuk nie ostoi się, a prędki nogami swymi nie będzie wybawiony, a kto wsiada na koń, nie zachowa duszy swej,16 i kto mężnego serca między mocarzami, nago uciekać będzie dnia owego, mówi Pan.CZĘŚC 1I(3,1 – 6,15)PROROCTWA PRZECIW KRÓLESTWU IZRAELSKIEMU PEWNOŚĆ KARY, GROŻĄCEJ IZRAELOWI ZA JEGO WYSTĘPKI (3,1-15).Uprzywilejowane stanowisko Izraela pociągnie za sobą surowszy wymiar sprawiedliwości (I-2). Pewność kary, zapowiadanej przez proroka w imieniu Boga (3-8). Niech się poganie przypatrzą występkom Samarü (9-10). Kara dosięgnie tę ziemię (I I), zaledwie mała garstka ocaleje (12); ołtarze Betelu i patace będą zburzone (13- I 5).
3

Warsz. King J. 31 Tłum. GrEn. Толк. Słuchajcie słowa, które Pan mówił o was, synowie Izraelowi, o wszystkim rodzie, który wywiodłem z ziemi Egipskiej, mówiąc:Слушайте слово сие, которое Господь изрек на вас, сыны Израилевы, на все племя, которое вывел Я из земли Египетской, говоря: Слhшите сл0во сіE, є4же гlа гDь на вы2, д0ме ї}левъ, и3 на всE плeмz, є4же и3звед0хъ и3з8 земли2 є3гЂпетскіz, рекjй: 3,1Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPἈκούσατε akousate
V-AAM-2P
ἀκούωakouōto hearHear
τὸν ton
T-ASM
hothe/this/who 
λόγον logon
N-ASM
λόγοςlogoswordthis word!
τοῦτον,     touton
D-ASM
τοῦτονtoutonthis[Non]
ὃν hon
R-ASM
ὅς, ἥhhos ēwhichwhich
ἐλάλησεν elalēsen
V-AAI-3S
λαλέωlaleōto speaklord spoke
κύριος kurios
N-NSM
κύριοςkurioslordlord spoke
ἐφ'     ef
PREP
ἐπίepiupon/to/againstconcerning
ὑμᾶς,     humas
P-AP
ὑμᾶςhumasyou[offspring]
οἶκος oikos
N-NSM
οἶκοςoikoshouseO house
Ισραηλ,     israēl
N-PRI
ἸσραήλisraēlIsrael[window]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandeven
κατὰ kata
PREP
κατάkataaccording toagainst
πάσης pasēs
A-GSF
πᾶςpasallevery
φυλῆς,     fulēs
N-GSF
φυλήfulētribetribe
ἧς hēs
R-GSF
ὅς, ἥhhos ēwhichof which
ἀνήγαγον anēgagon
V-AAI-1S
ἀνάγωanagōto leadI led
ἐκ ek
PREP
ἐκekof/fromfrom out of
γῆς gēs
N-GSF
γῆearthland
Αἰγύπτου,     aiguptou
N-GSF
ΑἴγυπτοςaiguptosEgypt[reddish]
λέγων legōn
V-PAPRS
λέγωlegōto speaksaying,
 
2 Tłum. GrEn. Толк. “Tylko was poznałem ze wszystkich rodów ziemi, dlatego nawiedzę na was wszystkie nieprawości wasze.”только вас признал Я из всех племен земли, потому и взыщу с вас за все беззакония ваши. вaсъ т0чію познaхъ t всёхъ племeнъ на земли2, сегw2 рaди tмщY на вaсъ вс‰ грэхи2 вaшz. 3,2Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPΠλὴν plēn
ADV
πλήνplēnbut/howeverOnly
ὑμᾶς humas
P-AP
ὑμᾶςhumasyou[offspring]
ἔγνων egnōn
V-AAI-1S
γινώσκωginōskōto knowI knew
ἐκ ek
PREP
ἐκekof/fromfrom out of
πασῶν pasōn
A-GPF
πᾶςpasallall
φυλῶν fulōn
N-GPF
φυλήfulētribetribes
τῆς tēs
T-GSF
hothe/this/whothe
γῆς·     gēs
N-GSF
γῆearthearth.
διὰ dia
PREP
διάdiathrough/because ofOn account of
τοῦτο touto
D-ASN
τοῦτοtoutothat[drowsiness]
ἐκδικήσω ekdikēsō
V-FAI-1S
ἐκδικέωekdikeōto avengeI will take vengeance
ἐφ'     ef
PREP
ἐπίepiupon/to/againstupon
ὑμᾶς humas
P-AP
ὑμᾶςhumasyou[offspring]
πάσας pasas
A-APF
πᾶςpasallall
τὰς tas
T-APF
hothe/this/whoof the
ἁμαρτίας hamartias
N-APF
ἁμαρτίαhamartiasinyour sins.
ὑμῶν.     humōn
P-GP
ὑμῶνhumōnof you[lamp]
 
3 Tłum. GrEn. Толк. – Czy pójdą dwaj razem, jeśli się nie zgodzą ? Пойдут ли двое вместе, не сговорившись между собою? є3дA п0йдутъ двA вкyпэ всsкw, ѓще не познaютъ себE; 3,3Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPεἰ ei
CONJ
εἰeiifShall
πορεύσονται poreusontai
V-FMI-3P
πορεύωporeuōto go[2go
δύο duo
N-NUI
δύοduotwo1two]
ἐπὶ epi
PREP
ἐπίepiupon/to/against[Hadadezer]
τὸ to
T-ASN
hothe/this/who[that]
αὐτὸ auto
D-ASN
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
καθόλου katholou
ADV
καθόλουkatholouat allaltogether
ἐὰν ean
CONJ
ἐάνeanifif
μὴ
ADV
μήnotthey do not
γνωρίσωσιν gnōrisōsin
V-AAS-3P
γνωρίζωgnōrizōto make knownmake themselves known , .
ἑαυτούς;     heautous
D-APM
ἑαυτοῦheautoumy/your/him-selfmake themselves known , .
 
4 Tłum. GrEn. Толк. Czy zaryczy lew w lesie, jeśli łupu mieć nie będzie? Czy szczenię Iwie wypuści głos z legowiska swego, jeśli czego nie złapie?Ревет ли лев в лесу, когда нет перед ним добычи? подает ли свой голос львенок из логовища своего, когда он ничего не поймал? и3ли2 возревeтъ лeвъ и3з8 дубрaвы своеS, лови1твы не и3мhй; и3ли2 и3спyститъ глaсъ св0й льви1чищь и3з8 л0жа своегw2 всsкw, ѓще не похи1титъ чесогw2; 3,4Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPεἰ ei
CONJ
εἰeiifShall
ἐρεύξεται ereuxetai
V-FMI-3S
ἐρεύγομαιereugomaito utter/proclaim[2bellow
λέων leōn
N-NSM
λέωνleōnlion1a lion]
ἐκ ek
PREP
ἐκekof/fromfrom out of
τοῦ tou
T-GSM
hothe/this/who 
δρυμοῦ drumou
N-GSM
strong:GN-GSMstrong:GN-GSMstrong:GN-GSM 
αὐτοῦ autou
D-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
θήραν thēran
N-ASF
θήραthēratrap[3game
οὐκ ouk
ADV
οὐouno1not
ἔχων;     echōn
V-PAPRS
ἔχωechōto have/be2having], .
εἰ ei
CONJ
εἰeiifShall
δώσει dōsei
V-FAI-3S
δίδωμιdidōmito give[2utter
σκύμνος skumnos
N-NSM
strong:GN-NSMstrong:GN-NSMstrong:GN-NSM 
φωνὴν fōnēn
N-ASF
φωνήfōnēvoice/soundhis voice
αὐτοῦ autou
D-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
ἐκ ek
PREP
ἐκekof/fromfrom out of
τῆς tēs
T-GSF
hothe/this/who 
μάνδρας mandras
N-GSF
strong:GN-GSFstrong:GN-GSFstrong:GN-GSF 
αὐτοῦ autou
D-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
καθόλου katholou
ADV
καθόλουkatholouat allaltogether,
ἐὰν ean
CONJ
ἐάνeanifif
μὴ
ADV
μήnot[2should not
ἁρπάσῃ harpasē
V-AAS-3S
ἁρπάζωharpazōto seize3have been seized
τι;     ti
I-ASN
τίςtiswhich?[to bray]
 
5 Tłum. GrEn. Толк. Czy wpadnie ptak do sidła na ziemi bez ptasznika? Czy podniesie się sidło z ziemi, pierwej niźli co pochwyci ?Попадет ли птица в петлю на земле, когда силка нет для нее? Поднимется ли с земли петля, когда ничего не попало в нее? и3ли2 падeтъ пти1ца на зeмлю без8 ловцA; и3ли2 спадeтъ пругло2 на зeмлю, ѓще не и4метъ ничесHже; 3,5Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPεἰ ei
CONJ
εἰeiifShall
πεσεῖται peseitai
V-FMI-3S
πίπτωpiptōto collapse[2fall
ὄρνεον orneon
N-NSN
ὄρνεονorneonbird1a bird]
ἐπὶ epi
PREP
ἐπίepiupon/to/againstupon
τὴν tēn
T-ASF
hothe/this/whothe
γῆν gēn
N-ASF
γῆearthearth
ἄνευ aneu
PREP
ἄνευaneuwithoutwithout
ἰξευτοῦ;     ixeutou
N-GSM
strong:GN-GSMstrong:GN-GSMstrong:GN-GSM 
εἰ ei
CONJ
εἰeiifShall
σχασθήσεται schasthēsetai
V-FPI-3S
strong:GV-FPI-3Sstrong:GV-FPI-3Sstrong:GV-FPI-3S 
παγὶς pagis
N-NSF
παγίςpagistrap1a snare]
ἐπὶ epi
PREP
ἐπίepiupon/to/againstupon
τῆς tēs
T-GSF
hothe/this/whothe
γῆς gēs
N-GSF
γῆearthearth
ἄνευ aneu
PREP
ἄνευaneuwithoutwithout
τοῦ tou
T-GSN
hothe/this/who 
συλλαβεῖν sullabein
V-PAR
συλλαμβάνωsullambanōto seize/conceive/helpseizing
τι;     ti
I-ASN
τίςtiswhich?[to bray]
 
6 Tłum. GrEn. Толк. Czy zabrzmi trąba w mieście, a lud się nie zlęknie? Czy będzie w mieście nieszczęście, którego by Pan nie uczynił?Трубит ли в городе труба, - и народ не испугался бы? Бывает ли в городе бедствие, которое не Господь попустил бы? и3ли2 возгласи1тъ трубA во грaдэ, и3 не ўбоsтсz лю1діе; и3ли2 бyдетъ ѕло2 во грaдэ, є4же гDь не сотвори2; 3,6Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPεἰ ei
CONJ
εἰeiifShall
φωνήσει fōnēsei
V-FAI-3S
φωνέωfōneōto call[2sound out loud
σάλπιγξ salpigx
N-NSF
σάλπιγξsalpigxtrumpet1 trumpet]
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
πόλει polei
N-DSF
πόλιςpoliscitycity,
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
λαὸς laos
N-NSM
λαόςlaosa peoplepeople
οὐ ou
ADV
οὐounoshall not
πτοηθήσεται;     ptoēthēsetai
V-FPI-3S
πτοέωptoeōto frightenbe terrified, .
εἰ ei
CONJ
εἰeiifShall
ἔσται estai
V-FMI-3S
ἔσομαιesomaiwill be[Zabud]
κακία kakia
N-NSF
κακίαkakiaevilhurt be
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
πόλει polei
N-DSF
πόλιςpoliscitya city
ἣν hēn
R-ASF
ἦνēnwas[pledge]
κύριος kurios
N-NSM
κύριοςkurioslordlord
οὐκ ouk
ADV
οὐounodid not, .
ἐποίησεν;     epoiēsen
V-AAI-3S
ποιέωpoieōto do/makedid not, .
 
7 Tłum. GrEn. Толк. Bo Pan Bóg niczego nie czyni, bez ujawnienia swej tajemnicy sługom swoim, prorokom.Ибо Господь Бог ничего не делает, не открыв Своей тайны рабам Своим, пророкам. Понeже не сотвори1тъ гDь бGъ дёла, ѓще не tкрhетъ наказaніz своегw2 къ рабHмъ свои6мъ прbр0кwмъ. 3,7Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPδιότι dioti
CONJ
διότιdiotibecauseFor
οὐ ou
ADV
οὐouno[Carmi]
μὴ
ADV
μήnotthat he should not
ποιήσῃ poiēsē
V-AAS-3S
ποιέωpoieōto do/makeshall [3make
κύριος kurios
N-NSM
κύριοςkurioslord1 lord
ho
T-NSM
hothe/this/who 
θεὸς theos
N-NSM
θεόςtheosGod2God]
πρᾶγμα,     pragma
N-ASN
πρᾶγμαpragmathinga thing
ἐὰν ean
CONJ
ἐάνeanifthat he should not
μὴ
ADV
μήnot[Jokmeam]
ἀποκαλύψῃ apokalupsē
V-FMI-2S
ἀποκαλύπτωapokaluptōto revealuncover
παιδείαν paideian
N-ASF
παιδείαpaideiadisciplineinstruction
αὐτοῦ autou
D-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
πρὸς pros
PREP
πρόςprosto/withto
τοὺς tous
T-APM
hothe/this/who 
δούλους doulous
N-APM
δοῦλοςdoulosslavehis servants
αὐτοῦ autou
D-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
τοὺς tous
T-APM
hothe/this/whothe
προφήτας.     profētas
N-APM
προφήτηςprofētēsprophetprophets.
 
8 Tłum. GrEn. Толк. Lew zaryczy, któż się nie zlęknie? Pan Bóg przemówił, któż prorokować nie będzie?Лев начал рыкать, - кто не содрогнется? Господь Бог сказал, - кто не будет пророчествовать? Лeвъ возревeтъ, и3 кто2 не ўбои1тсz; гDь бGъ гlа, и3 кто2 не проречeтъ; 3,8Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPλέων leōn
N-NSM
λέωνleōnlionA lion
ἐρεύξεται,     ereuxetai
V-FMI-3S
ἐρεύγομαιereugomaito utter/proclaimshall bellow,
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
τίς tis
I-NSM
τιςtisonewho will
οὐ ou
ADV
οὐounonot
φοβηθήσεται;     fobēthēsetai
V-FPI-3S
φοβέωfobeōto fearbe fearful?
κύριος kurios
N-NSM
κύριοςkurioslordlord
ho
T-NSM
hothe/this/who 
θεὸς theos
N-NSM
θεόςtheosGodGod
ἐλάλησεν,     elalēsen
V-AAI-3S
λαλέωlaleōto speakspoke,
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
τίς tis
I-NSM
τιςtisonewho
οὐ ou
ADV
οὐounowill not
προφητεύσει;     profēteusei
V-FAI-3S
προφητεύωprofēteuōto prophesyprophesy?
 
9 Tłum. GrEn. Толк. – Dajcież słyszeć w domach Azotu i w domach ziemi Egipskiej, i powiedzcie: Zbierzcie się na góry Samarii, a obaczcie szaleństwa wielkie wpośród niej i ucisk cierpią cych we wnętrzu jej.Провозгласите на кровлях в Азоте и на кровлях в земле Египетской и скажите: соберитесь на горы Самарии и посмотрите на великое бесчинство в ней и на притеснения среди нее. Повёдите странaмъ во ґссmрjанэхъ и3 во странaхъ є3гЂпетскихъ и3 рцhте: собери1тесz на г0ру самарjйскую и3 ви1дите чудє1снаz мнHга средЁ є3S и3 наси1льство є4же въ нeй. 3,9Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPἈπαγγείλατε apangeilate
V-AAM-2P
ἀπαγγέλλωapangellōto announce[if]
χώραις chōrais
N-DPF
χώραchōracountryto places
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongamong
Ἀσσυρίοις assuriois
N-DPM
strong:GN-DPMstrong:GN-DPMstrong:GN-DPM 
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ἐπὶ epi
PREP
ἐπίepiupon/to/againstunto
τὰς tas
T-APF
hothe/this/whothe
χώρας chōras
N-APF
χώραchōracountryplaces
τῆς tēs
T-GSF
hothe/this/whothe
Αἰγύπτου aiguptou
N-GSF
ΑἴγυπτοςaiguptosEgypt[reddish]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandAnd
εἴπατε eipate
V-AAI-2P
ἔπω, ἐρῶ, εἶπονepō erō eiponto saysay,
Συνάχθητε sunachthēte
V-APM-2P
συνάγωsunagōto assembleGather together
ἐπὶ epi
PREP
ἐπίepiupon/to/againstupon
τὸ to
T-ASN
hothe/this/who[that]
ὄρος oros
N-ASN
ὄροςorosmountainmountain
Σαμαρείας samareias
N-GSF
ΣαμάρειαsamareiaSamaria[covering]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ἴδετε idete
V-AAM-2P
εἴδωeidōto knowbehold
θαυμαστὰ thaumasta
A-APN
θαυμαστόςthaumastosmarvellous[2wonders
πολλὰ polla
A-APN
πολύςpolusmuch1many]
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
μέσῳ mesō
A-DSN
μέσοςmesosmidstmidst
αὐτῆς autēs
D-GSF
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
τὴν tēn
T-ASF
hothe/this/who[that]
καταδυναστείαν katadunasteian
N-ASF
strong:GN-ASFstrong:GN-ASFstrong:GN-ASF 
τὴν tēn
T-ASF
hothe/this/who[that]
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
αὐτῇ·     autē
D-DSF
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
 
10 Tłum. GrEn. Толк. I nie umieli czynić prawości, mówi Pan, skarbiąc nieprawość i łupiestwo w domach swoich.Они не умеют поступать справедливо, говорит Господь: насилием и грабежом собирают сокровища в чертоги свои. И# не ўразумЁ, ±же бyдутъ проти1ву є4й, гlетъ гDь, сокр0вищствующіи непрaвду и3 стрaсть въ сeлэхъ свои1хъ. 3,10Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPκαὶ kai
CONJ
καίkaiandAnd
οὐκ ouk
ADV
οὐounohe knew not
ἔγνω egnō
V-AAI-3S
γινώσκωginōskōto knowhe knew not
ha
R-APN
ὅς, ἥhhos ēwhichwhat
ἔσται estai
V-FMI-3S
ἔσομαιesomaiwill be[Zabud]
ἐναντίον enantion
PREP
ἐναντίοςenantiosagainst[to pine]
αὐτῆς,     autēs
D-GSF
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
λέγει legei
V-PAI-3S
λέγωlegōto speaksays
κύριος,     kurios
N-NSM
κύριοςkurioslordlord,
οἱ hoi
T-NPM
hothe/this/whothe ones
θησαυρίζοντες thēsaurizontes
V-PAPRP
θησαυρίζωthēsaurizōto store uptreasuring up
ἀδικίαν adikian
N-ASF
ἀδικίαadikiaunrighteousnessinjustice
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ταλαιπωρίαν talaipōrian
N-ASF
ταλαιπωρίαtalaipōriamiserymisery
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
ταῖς tais
T-DPF
hothe/this/who 
χώραις chōrais
N-DPF
χώραchōracountrytheir regions.
αὐτῶν.     autōn
D-GPM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
 
11 Tłum. GrEn. Толк. – Przeto to mówi Pan Bóg: Będzie uciśniona i okrążona ziemia, i zdarta będzie z ciebie moc twoja, rozgrabią domy twoje.Посему так говорит Господь Бог: вот неприятель, и притом вокруг всей земли! он низложит могущество твое, и ограблены будут чертоги твои. Сегw2 рaди сі‰ гlетъ гDь бGъ: тЂре, w4крестъ землS твоS њпустёетъ, и3 tи1метъ t тебє2 крёпость твою2, и3 разгрaбzтсz страны6 тво‰. 3,11Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPδιὰ dia
PREP
διάdiathrough/because ofOn account of
τοῦτο touto
D-ASN
τοῦτοtoutothat[drowsiness]
τάδε tade
D-APN
ὅδε, ἥδεhhode ēdethisthus
λέγει legei
V-PAI-3S
λέγωlegōto speaksays
κύριος kurios
N-NSM
κύριοςkurioslordlord
ho
T-NSM
hothe/this/who 
θεός theos
N-NSM
θεόςtheosGodGod,
Τύρος,     turos
N-NSF
ΤύροςturosTyre[Nahath]
κυκλόθεν kuklothen
ADV
κυκλόθενkuklothenaroundround about

T-NSF
hothe/this/who 
γῆ
N-NSF
γῆearthyour land
σοῦ sou
P-GS
σοῦsouyou[guard]
ἐρημωθήσεται,     erēmōthēsetai
V-FPI-3S
ἐρημόωerēmoōto lay wasteshall be made desolate;
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
κατάξει kataxei
V-FAI-3S
κατάγωkatagōto bring downhe shall lead
ἐκ ek
PREP
ἐκekof/fromout of
σου,     sou
P-GS
σοῦsouyou[guard]
ἰσχύν ischun
N-ASF
ἰσχύςischusstrengthyour strength,
σου.     sou
P-GS
σοῦsouyou[guard]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
διαρπαγήσονται diarpagēsontai
V-FPI-3P
διαρπάζωdiarpazōto robshall tear in pieces
αἱ hai
T-NPF
hothe/this/who 
χῶραί chōrai
N-NPF
χώραchōracountryyour regions.
σου sou
P-GS
σοῦsouyou[guard]
 
12 Tłum. GrEn. Толк. To mówi Pan: Jak gdyby wyrwał pasterz z paszczęki lwa dwie golenie albo koniec ucha, tak wyrwani będą synowie Izraelowi, którzy mieszkają w Samarii na stronie łóżka i na łożu damasceńskim.Так говорит Господь: как иногда пастух исторгает из пасти львиной две голени или часть уха, так спасены будут сыны Израилевы, сидящие в Самарии в углу постели и в Дамаске на ложе. Сі‰ гlетъ гDь: ћкоже пастyхъ, є3гдA и3ст0ргнетъ t ќстъ льв0выхъ двЁ г0лєни, и3ли2 њбyшіе ќха, тaкw и3ст0ргнутсz сhнове ї}лєвы живyщіи въ самарjи прsмw плeмене и3 въ дамaсцэ. 3,12Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPτάδε tade
D-APN
ὅδε, ἥδεhhode ēdethisThus
λέγει legei
V-PAI-3S
λέγωlegōto speaksays
κύριος kurios
N-NSM
κύριοςkurioslordlord,
Ὃν hon
R-ASM
ὅς, ἥhhos ēwhichIn which
τρόπον tropon
N-ASM
τρόποςtroposwaymanner
ὅταν hotan
ADV
ὅτανhotanwhen(-ever)[Carkas]
ἐκσπάσῃ ekspasē
V-AAS-3S
strong:GV-AAS-3Sstrong:GV-AAS-3Sstrong:GV-AAS-3S 
ho
T-NSM
hothe/this/who1the
ποιμὴν poimēn
N-NSM
ποιμήνpoimēnshepherd2shepherd]
ἐκ ek
PREP
ἐκekof/fromfrom
στόματος stomatos
N-GSN
στόμαstomamouthmouth
τοῦ tou
T-GSM
hothe/this/whothe
λέοντος leontos
N-GSM
λέωνleōnlionlion
δύο duo
N-NUI
δύοduotwotwo
σκέλη skelē
N-APN
σκέλοςskelosleglegs
ē
CONJ
hothe/this/whoof the
λοβὸν lobon
N-ASM
strong:GN-ASMstrong:GN-ASMstrong:GN-ASM 
ὠτίου,     ōtiou
N-GSN
ὠτίονōtionearof an ear,
οὕτως houtōs
ADV
οὕτω, οὕτωςhhoutō outōsthus(-ly)so
ἐκσπασθήσονται ekspasthēsontai
V-FPI-3P
strong:GV-FPI-3Pstrong:GV-FPI-3Pstrong:GV-FPI-3P 
οἱ hoi
T-NPM
hothe/this/who1the
υἱοὶ huioi
N-NPM
υἱόςhuiosson2sons
Ισραηλ israēl
N-PRI
ἸσραήλisraēlIsrael[window]
οἱ hoi
T-NPM
hothe/this/whothe ones
κατοικοῦντες katoikountes
V-PAPRP
κατοικέωkatoikeōto dwelldwelling
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
Σαμαρείᾳ samareia
N-DSF
ΣαμάρειαsamareiaSamaria[covering]
κατέναντι katenanti
ADV
κατέναντιkatenantibeforebefore
φυλῆς fulēs
N-GSF
φυλήfulētribea tribe,
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
Δαμασκῷ damaskō
N-DS
ΔαμασκόςdamaskosDamascus[unripe grape]
ἱερεῖς.     hiereis
N-NPM
ἱερεύςhiereuspriest[sin offering]
 
13 Tłum. GrEn. Толк. Słuchajcie, a oświadczcie w domu Jakubowym, mówi Pan, Bóg zastępów;Слушайте и засвидетельствуйте дому Иакова, говорит Господь Бог, Бог Саваоф. Жерцы2, послyшайте и3 засвидётельствуйте д0му їaкwвлю, гlетъ гDь бGъ вседержи1тель: 3,13Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPἀκούσατε akousate
V-AAM-2P
ἀκούωakouōto hearhear
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ἐπιμαρτύρασθε epimarturasthe
V-AMM-2P
ἐπιμαρτυρέωepimartureōto testify toattest
τῷ
T-DSM
hothe/this/whoto the
οἴκῳ oikō
N-DSM
οἶκοςoikoshousehouse
Ιακωβ,     iakōb
N-PRI
ἸακώβiakōbJacob[vision]
λέγει legei
V-PAI-3S
λέγωlegōto speaksays
κύριος kurios
N-NSM
κύριοςkurioslordlord
ho
T-NSM
hothe/this/who 
θεὸς theos
N-NSM
θεόςtheosGodGod
ho
T-NSM
hothe/this/who 
παντοκράτωρ,     pantokratōr
N-NSM
παντοκράτωρpantokratōralmightyalmighty.
 
14 Tłum. GrEn. Толк. bo w dzień, gdy nawiedzać pocznę przestępstwa Izraela, nawiedzę go i ołtarze Betelu, i obcięte będą rogi ołtarza, i upadną na ziemię.Ибо в тот день, когда Я взыщу с Израиля за преступления его, взыщу и за жертвенники в Вефиле, и отсечены будут роги алтаря, и падут на землю. понeже въ дeнь, є3гдA tмщY нечє1стіz ї}лєва на нeмъ, и3 tмщY на трeбищихъ веfи1лихъ, и3 раскопaю р0ги трeбища, и3 падyтсz на зeмлю: 3,14Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPδιότι dioti
CONJ
διότιdiotibecauseFor
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
τῇ
T-DSF
hothe/this/whothe
ἡμέρᾳ,     hēmera
N-DSF
ἡμέραhēmeradayday
ὅταν hotan
ADV
ὅτανhotanwhen(-ever)whenever
ἐκδικῶ ekdikō
V-PAI-1S
ἐκδικέωekdikeōto avengeI shall avenge
ἀσεβείας asebeias
N-GSF
ἀσέβειαasebeiaungodlinessnessimpious deeds
τοῦ tou
T-GSM
hothe/this/who 
Ισραηλ israēl
N-PRI
ἸσραήλisraēlIsrael[window]
ἐπ'     ep
PREP
ἐπίepiupon/to/againstupon
αὐτόν,     auton
D-ASM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandalso
ἐκδικήσω ekdikēsō
V-FAI-1S
ἐκδικέωekdikeōto avengeI will take vengeance
ἐπὶ epi
PREP
ἐπίepiupon/to/againstupon
τὰ ta
T-APN
hothe/this/whothe
θυσιαστήρια thusiastēria
N-APN
θυσιαστήριονthusiastērionaltaraltars
Βαιθηλ,     baithēl
N-PRI
strong:GN-PRIstrong:GN-PRIstrong:GN-PRI 
καὶ kai
CONJ
καίkaiandAnd
κατασκαφήσεται kataskafēsetai
V-FPI-3S
κατασκάπτωkataskaptōto ruin[5shall be razed
τὰ ta
T-APN
hothe/this/who1the
κέρατα kerata
N-APN
κέραςkerashorn2horns
τοῦ tou
T-GSN
hothe/this/who3of the
θυσιαστηρίου thusiastēriou
N-GSN
θυσιαστήριονthusiastērionaltar4altar],
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
πεσοῦνται pesountai
V-FMI-3P
πίπτωpiptōto collapseshall fall
ἐπὶ epi
PREP
ἐπίepiupon/to/againstupon
τὴν tēn
T-ASF
hothe/this/whothe
γῆν·     gēn
N-ASF
γῆearthground.
 
15 Tłum. GrEn. Толк. I porażę dom zimowy z domem letnim, i zginą domy z kości słoniowej, i będą rozwalone liczne domy, mówi Pan.И поражу дом зимний вместе с домом летним, и исчезнут домы с украшениями из слоновой кости, и не станет многих домов, говорит Господь.сокрушY и3 поражY д0мъ съ преклBты съ д0момъ лётнимъ, и3 поги1бнутъ д0мове к0сти слон0выz, и3 потребsтсz и3 друзjи д0мове мн0зи, гlетъ гDь.3,15Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPσυγχεῶ suncheō
V-FAI-1S
συγχέωsuncheōto confoundI will confound
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
πατάξω pataxō
V-FAI-1S
πατάσσωpatassōto strikeI will strike
τὸν ton
T-ASM
hothe/this/whothe
οἶκον oikon
N-ASM
οἶκοςoikoshouse[2house
τὸν ton
T-ASM
hothe/this/who 
περίπτερον peripteron
A-ASM
strong:GA-ASMstrong:GA-ASMstrong:GA-ASM 
ἐπὶ epi
PREP
ἐπίepiupon/to/againstupon
τὸν ton
T-ASM
hothe/this/whothe
οἶκον oikon
N-ASM
οἶκοςoikoshouse[2house
τὸν ton
T-ASM
hothe/this/who 
θερινόν,     therinon
A-ASM
strong:GA-ASMstrong:GA-ASMstrong:GA-ASM 
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ἀπολοῦνται apolountai
V-FMI-3P
ἀπολλύωapolluōto destroy[3shall be destroyed
οἶκοι oikoi
N-NPM
οἶκοςoikoshouse2houses
ἐλεφάντινοι,     elefantinoi
A-NPM
ἐλεφάντινοςelefantinosmade of ivory1 ivory],
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
προστεθήσονται prostethēsontai
V-FPI-3P
προστίθημιprostithēmito add (to)[4shall be added
οἶκοι oikoi
N-NPM
οἶκοςoikoshouse3houses
ἕτεροι heteroi
A-NPM
ἕτεροςheterosother2other
πολλοί,     polloi
A-NPM
πολύςpolusmuch1many],
λέγει legei
V-PAI-3S
λέγωlegōto speaksays
κύριος.     kurios
N-NSM
κύριοςkurioslordlord.

41 Słuchajcie słowa tego, krowy tłuste, które jesteście na górze samaryjskiej, które uciskacie nędzarzów i niszczycie ubogich, które mówicie panom swym: “Przynieście, a będziemy pić!”2 Przysiągł Pan Bóg na świętość swoją, że oto dni przyjdą na was i wyniosą was na drzewcach, a ostatki wasze w garncach warzących.3 I dziurami wynijdziecie, jedna naprzeciw drugiej, a będziecie rzucone do Armon, mówi Pan. CZCZOŚĆ KULTU – BEZSKUTECZNOŚĆ KAR (4,4-13). Izraelici, zwiedzeni blaskiem zewnętrznego kultu (4-5), nie zrozumieli przestrogi, jaką im Bóg dawał przez różne klęski (6-11). Dlatego niech się przygotują na ostateczną karę (12-13).4 Chodźcie do Betelu – a bezbożnieczyńcie, do Galgali – a mnóżcie przestępstwa, i przynoście rano ofiary wasze, przez trzy dni dziesięciny wasze.5 I ofiarujcie chwałę z kwaszonego, obwołujcie dobrowolne ofiary i opowiadajcie; boście tak chcieli, synowie izraelscy, mówi Pan Bóg.6 -Stąd i ja dałem wam zdrętwienie zębów we wszystkich miastach waszych i niedostatek chleba po wszystkich miejscach waszych, a nie nawróciliście się do mnie, mówi Pan.7 Ja też wstrzymałem od was deszcz, gdy jeszcze były trzy miesiące od żniwa, i spuszczałem deszcz na jedno miasto, a na drugie miasto nie spuszczałem, część jedna była polana deszczem, a część, na którą nie spuściłem deszczu, wyschła.8 I przyszły dwa i trzy miasta do jednego miasta, aby pić wodę, i nie napiły się, a nie nawróciliście się do mnie, mówi Pan.9 Karałem was wiatrem palącym i suszą; mnóstwo ogrodów waszych i winnic waszych, oliwnice wasze i figownice wasze pożerała gąsienica, a nie wróciliście się do mnie, mówi Pan.10 Puściłem na was śmierć na sposób egipski, pozabijałem mieczem młodzieńców waszych aż do pojmania koni waszych, i uczyniłem, że przyszła zgnilizna obozów waszych do nozdrzy waszych, a nie wróciliście się do mnie, mówi Pan.11 Wywróciłem was, jak wywrócił Bóg Sodomę i Gomorę, i staliście się jak głownia wyrwana z ognia, a nie wróciliście się do mnie, mówi Pan.12 – Przeto to uczynię tobie, Izraelu! A gdy ci to uczynię, przygotuj się, by wyjść naprzeciw Panu, Bogu twemu, Izraelu!13 Bo oto tworzący góry i stwarzający wiatr, i oznajmiający człowiekowi mowę swoją, czyniący mgłę poranną, a chodzący po wyżynach ziemi: Pan, Bóg zastępów, imię jego. NOWE NAPOMNIENIA (5,1-17). Żal proroka nad bliskim upadkiem Izraela (1-3), który nie szuka Pana, jak nalety (4-9), a wykracza na rótne sposoby przeciw sprawiedliwości (10-13), podczas gdy tylko spełnianie dobrych uczynków mogłoby jeszcze wyjednać u Boga zmiłowanie (14-15). Zguba wisi nad Izraelem (16-17).
51 I Słuchajcie słowa tego, które ja podnoszę nad wami jako narzekanie: “Dom Izraelów upadł i więcej nie powstanie.2 Dziewica Izraelska rzucona jest na ziemię swoją, nie ma, kto by ją podniósł “3 Bo to mówi Pan Bóg: W mieście, z którego wychodziło tysiąc, pozostanie stu, a z którego wychodziło stu, pozostanie dziesięciu w domu Izraelowym.4 Bo to mówi Pan domowi Izraelowemu: Szukajcie mię, a żyć będziecie!5 A nie szukajcie Betelu, do Galgali nie chodźcie i do Bersabei nie przejdziecie; bo Galgala w niewolę zaprowadzone będzie, a Betel będzie niepożyteczne.6 Szukajcie Pana, a żyjcie, aby snadź nie zapalił się jak ogień dom Józefa,i pożre, a nie będzle, kto by ugasił Betel.7 Wy, którzy sąd w piołun obracacie, a sprawiedliwość na ziemi opuszczacie.8 Tego, który uczynił Wóz niebieski i Kosę, i który obraca ciemność w zaranie, a dzień w noc odmienia; który woła wody morskie i wylewa je na powierzchnię ziemi,9 Pan imię jego. Który się uśmiecha w zburzeniu mocnego i spustoszenie na mocarza przywodzi.10 – Nienawidzili karcącego w bramie, a mówiącym doskonale brzydzili się.11 Przeto, ponieważ łupiliście ubogiego, a łup wyborny braliście od nlego: domy z kamienia kwadratowego zbudujecie, a nie będziecie w nich mieszkać, winnic rozkosznych nasadzicie, a wina ich pić nie będziecie.12 Bo poznałem liczne występki wasze i mocne grzechy wasze: nieprzyjaciele sprawledliwego, biorący dar, a ubogich uciskający w bramie.13 Przeto roztropny w tym czasie milczeć będzie, bo czas zły jest.14 – Szukajcie dobra a nie zła, żebyście żyli, a będzie Pan, Bóg zastępów z wami, jak mówiliście.15 Miejcie zło w nienawiści, a miłujcie dobro i ustanówcie w bramie sąd, może się Pan, Bóg zastępów, zmiłuje nad ostatkiem Józefa.16 – Przeto to mówi Pan, Bóg zastępów, panujący: Po wszystkich ulicach narzekanie, a po wszystkich miejscach, które zewnątrz są, powiedzą: “Biada, biada!” I będą przyzywać oracza na płacz a do narzeka nia tych, którzy umieją narzekać.17 I po wszystkich winnicach będzie narzekanie, bo przejdę przez pośrodek ciebie, mówi Pan. DZIEŃ PAŃSKI (5,18-27). Oczekiwany rzez wielu jako dzień triumfu stanie się on dniem klęski (18-20). Kult czysto zewnętrzny, znienawidzony przez Boga, nie uchroni od katastrofy (21-24); czterdziestoletni pobyt na puszczy Izraelitów niech będzie przestrogą (25)! Kult bałwanów skończy się wygnaniem (26-27).18 Biada pożądającym dnia Pańskiego! Cóż wam po nim? Dzień ten Pański to ciemność, a nie światłość.19 Jak gdyby uciekał mąż przed lwem, a zabiegł mu niedźwiedź; a wszedłszy do domu i podparł się ręką swą na ścia nie, a ukąsiłby go wąż.20 Czy nie ciemnością dzień Pański, a nie światłością; i mrok, a nie jasność w nim ?21 – Mam w nienawiści i odrzuciłem święta wasze, ani nie przyjmę woni zgromadzeń waszych.22 A jeśli mi ofiarować będziecie całopalenia i dary wasze, nie przyjmę i na śluby tłustości waszych nie spojrzę.23 Odejmij ode mnie zgiełk pieśni twoich i piosenek24 liry twojej słuchać nie będę. I odkryje się sąd jak woda, a sprawiedli wość jak potok gwałtowny.25 – Czy składaliście mi ofiary i obiatę na puszczy przez czterdzieści lat, domu Izraelski?26 I nosiliście namiot Molochowi waszemu i obraz bałwanów waszych, gwiazdę boga waszego, które uczyniliście sobie.27 I uczynię, że się przesiedlicie za Damaszek, mówi Pan, Bóg zastępów imię jego. FAŁSZYWE BEZPIECZEŃSTWO BOGACZÓW (6,1-15). Ufni w swe bogactwa, żyją rozkosznie, a nie chcą widzieć grożącej królestwu ruiny (1-6). Dlatego pójdą na wygnanie (7), domy ich będą zburzone, a wielu z nich życie postrada (8-12). Pełni pychy, nadużywali swej potęgi do niesprawiedliwości (13-14). Znajdzie się naród, przez który Bóg ich ukarze (IS).
61 Biada wam, którzy jesteście bogaci na Syjonie, a pokładacie ufność w górze samaryjskiej, co celniejsi, głowy ludów, chodzący wyniośle do domu Izraelskiego!2 Zajdźcie do Chalane i obaczcie, a stamtąd idźcie do Emat wielkiego i zstąpcie do Get filistyńskiego i doˇnajlepszych ich królestw, czy szersze są granice ich niż granice wasze.3 Wy, którzy jesteście odłączeni na dzień zły, a przybliżacie się do stolicy nieprawości.4 Którzy sypiacie na łożach słoniowych, a rozpustujecie na pościelach waszych; którzy jadacie baranka z trzody i cielce spośród stada.5 Którzy śpiewacie przy dźwięku harfy; mniemali, że mieli jak Dawid narzędzia muzyczne.6 Którzy piją czaszami wino i przedniejszym olejkiem się namaszczają, a wcale się nie przejmowali upadkiem Józefa.7 – Przeto teraz powędrują na przodzie wygnańców i będzie położony koniec gromadzie rozpustnych.8 Przysiągł Pan Bóg na duszę swoją, mówi Pan, Bóg zastępów: Brzydzę się ja pychą Jakuba, a domów jego nienawidzę i wydam miasto z mie szkańcami jego.9A jeśli pozostanie dziesięciu mężów w domu jednym, i ci pomrą.10 I weźmie go bliski jego, i spali go, aby wynieść kości z domu, i powie temu, który jest wewnątrz domu:11 “Czy jest jeszcze u ciebie ?” A on odpowie: “Już koniec.” I rzecze mu: “Milcz, a nie wspominaj imienia Pańskiego.”12 Bo oto Pan rozkaże i skarze dom większy obaleniem a dom mniejszy porysowaniem.13 – Czy mogą biegać konie po skałach, albo czy można orać bawołami, że przemieniliście sąd w gorzkość, a owoc sprawiedliwości w piołun?14 Wy, którzy się radujecie niczym, którzy mówicie: “Czy nie mocą naszą wzięliśmy sobie rogi ?”15 – Bo oto wzbudzę przeciwko wam, domu Izraelów, mówi Pan, Bóg zastępów, naród, i skruszy was od wejścia do Emat, aż do potoku puszczy.CZĘŚC III(7,1 – 9,15)WIDZENIA CZAS POBŁAŻANIA MINĄŁ, ZNISZCZENIE POSTANOWIONE (7,1- 8,3). Odwrócona na prośbę proroka plaga szaraflczy (1-3) i posuchy (4-6). Kiehnia murarska, symbol zbliżającej się ruiny (7-9). Starcie proroka z kapłanem Amazjaszem (10-17). Nowy symbol zniszczenia (8,1-3).
71 To mi ukazał Pan Bóg: oto tworzył szarańczę na początku wyrastającej trawy deszczu późnego, a oto deszcz późny przyszedł po skoszeniu królewskim.2 I stało się, gdy dokończyła jeść trawę ziemi, rzekłem: “Panie, Boże, bądź miłościw, proszę; któż podniesie Jakuba, bo jest maluczki?”3 Zmiłował się Pan nad tym. “Nie będzie,” rzekł Pan.4 – To mi ukazał Pan Bóg: oto wołał Pan Bóg: “Sądu!” do ognia i pożarł przepaść wielką,i zjadł część zarazem. I rzekłem:5 “Panie, Boże, przestań, proszę; kto podniesie Jakuba, bo maluczki jest?”6 Zmiłował się Pan nad tym: “Lecz to nie będzie,” rzekł Pan Bóg.7 – To mi ukazał Pan: oto Pan stojący na murze otynkowanym, a w ręce jego kielnia murarska.8 I rzekł Pan do mnie: “Co ty widzisz, Amosie?” i rzekłem: “Kielnię murarską.” I rzekł Pan: “Oto ja położę kielnię wpośród ludu mego izraelskiego, nie będę więcej tynko wać go.9 I obalone będą wyżyny bałwana, a świątynie Izraela spustoszone będą, i powstanę na dom Jeroboama z mieczem.”10 – I posłał Amazjasz, kapłan Betelu, do Jeroboama, króla izraelskiego, mówiąc: “Powstał przeciw tobie Amos wpośród domu izraelowego, nie będzie mogła ziemia znieść wszystkich mów jego.11 Bo to mówi Amos: “Od miecza umrze Jeroboam, a Izrael pojmany przesiedli się z ziemi swej.”12 I rzekł Amazjasz do Amosa: “Który widzisz, idź, uciekaj do ziemi Judzkiej, tam jedz chleb i tam prorokuj.13 A w Betelu nie będziesz więcej prorokował, bo świątynią jest królewską i domem królestwa jest.” 14 I odpowiedział Amos, i rzekł do Amazjasza: “Nie jestem prorokiem i nie jestem synem proroka, ale jestem pasterzem, skubiącym sykomory. I wziął mię Pan, gdy chodziłem za bydłem, i rzekł Pan do mnie: “Idź, prorokuj do ludu mego izraelskiego.”16 A teraz słuchaj słowa Pańskiego: Ty mówisz: “Nie będziesz prorokował przeciw Izraelowi i nie będziesz wylewał mo wy na dom bałwana.”17 Przeto to mówi Pan: Żona twoja w mieście nierząd uprawiać będzie, a synowie twoi i córki twoje od miecza polegną, ziemia twoja sznurem pomierzona będzie, ty w ziemi splugawionej umrzesz, a Izrael pojmany przeniesie się z ziemi swej.”
81 To mi ukazał Pan Bóg: oto hak owoców.2 I rzekł: “Co ty widzisz Amosie?” I rzekłem: “Hak owoców.” I rzekł Pan do mnie: “Przyszedł koniec na lud mój izraelski, nie minę go już więcej.3 A będą skrzypieć zawiasy kościoła w ów dzień, mówi Pan Bóg; wielu ich pomrze; na każdym miejscu milczenie rzucone będzie.” WINA I KARA (8,4-14). Ucisk ubogich (4-6), którego Bóg nie zapomni (7). Udział natury w sądzie Pańskim (8-9); tałoba jak po jedynaku (10). Pragnienie słowa Bożego nie zaspokojone (II-12). Kwiat narodu opadnie z powodu kultu zakazanego (13-14).4 Słuchajcie tego, którzy trapicie ubogiego, a czynicie, że giną biedacy na ziemi, mówiąc:5 “Kiedy minie miesiąc, a będziemy sprzedawali towary, i sobota a otworzymy zboże, aby umniejszać miary, a przyczyniać sykla i podsuwać szale zdradliwe,6aby dostać za srebro nędzarzy, a ubogich za buty, ażeby plewy pszeniczne sprzedawać?”7 Przysiągł Pan przeciw pysze Jakuba: “Nie zapomnę aż do końca wszystkich uczynków ich!”8 – Czyż dlatego nie poruszy się ziemia i nie będzie płakać wszelki mieszkaniec jej? I wzbierze wszystek jak rzeka, i będzie wygnany, i spłynie jak potok egipski.9 I będzie dnia owego, mówi Pan Bóg: zajdzie słońce w południe i uczynię, że się zaćmi ziemia w dzień jasny;10 i obrócę święta wasze w płacz, a wszystkie pieśni wasze w narzekanie, i oblokę wór na wszelki grzbiet wasz, a na każdą głowę obłysienie; i położę ziemię jakby w żałobie po jednorodzonym, a koniec jej jak dzień goryczy.11 – Oto dni idą, mówi Pan, i puszczę głód na ziemię: nie głód chleba, ani pragnienie wody, ale słuchania słowa Pańskiego.12 I wzruszą się od morza aż do morza, i od północy aż na wschód będą obchodzić szukając słowa Pańskiego, a nie znajdą.13 – Owego dnia pomdleją panienki piękne i młodzieńcy dla pragnienia.14 Którzy przysięgają przez grzech Samarii i mówlą: “Żyje Bóg twój, Danie,” i “Żyje droga Bersabei,” upadną, a nie powstaną więcej.” NIC NIE UCHRONI OD KATASTROFY (9,1-7). Widok świątyni, zwalonej na modlących się w niej (1). Nikt nie ujdzie karzącej ręki Boga (2-4), która posiada na to dość potęgi (5-6). Uprzywilejowane stanowisko Izraela nie będzie dla niego obroną (7).
91 Widziałem Pana stojącego nad ołtarzem, i rzekł: “Uderz w zawiasę i niech sig wzruszą naprożniki, bo chciwość na głowie wszystkich, a ostatek ich mieczem pobiję, nie będą mogli uciec. Będą uciekać, ale nie będzie uratowany z nich ten, który ucieknie.2 Choćby zstąpili aż do otchłani, stamtąd wywiedzie ich ręka moja, i choćby wstąpili aż do nieba, stam tąd ich ściągnę.3 I choćby się skryli na szczycie Karmelu, stamtąd szperając wezmę ich, i choćby się skryli przed oczyma moimi w głębinę morską, tam rozkażę wężowi, a będzie ich kąsał. A,jeśli pójdą w niewolę przed nieprzyjaciółmi swymi,4 tam rozkażę mieczowi i pobije ich; i położę oczy moje na nich na złe, a nie na dobre.”5 A Pan, Bóg zastępów, ten dotyka ziemi, a zniszczeje, i płakać będą wszyscy mieszkańcy na niej, i wzbierze jak potok cały, a spłynie jak rzeka egipska.6 On buduje na niebie wysokie mieszkanie swoje, a snopek swój na ziemi zasadził; on przyzywa wody morskie i wylewa je na oblicze ziemi. Pan imię jego.7 – Czy nie jako synowie etiopscy wy jesteście mi, synowie izraelscy? mówi Pan. Czy nie Izraela wywiodłem: ziemi Egipskiej, a Filistynów z Kapadocji, a Syryjczykówz Cyreny ? ODBUDOWA IZRAELA (9,8-15). Zagłada nie będzie całkowita, dobrzy ocaleją (8-10). Odnowienie królestwa Dawidowego (11-12) i szczęścia (13-15).Oto oczy Pana Boga na królestwo8 grzeszące, a zetrę je z oblicza ziemi; wszakże do szczętu nie wygładzę domu Jakubowego, mówi Pan.9 Bo oto ja dam rozkaz i roztrząsę między wszystkimi narodami dom Izraelów, jak wstrząsają pszenicę w rzeszocie, a nie wypadnie kamyk na ziemię.10 Od miecza pomrą wszyscy grzesznicy ludu mego, którzy mówią: “Nie przybliży się ani nie przyjdzie na nas zło.”11 – Owego dnia podniosę przybytek Dawida, który upadł, i zbuduję znowu rozpadliny murów jego, a co się było obaliło, naprawię i znowu zbuduję go jak za dni dawnych,12 żeby posiedli ostatek Idumei i wszystkie narody, przeto iż wzywano imienia mego nad nimi, mówi Pan, czyniący to.13 – Oto dni idą, mówi Pan, i spotka oracz żeńca, a tłoczący winne grona siejącego nasienie; i będą sączyć góry słodkością, a wszystkie pagórki uprawione będą.14 I wrócę pojmanie ludu mego izraelskiego, i będą budować miasta spustoszone i będą w nich mieszkać; i będą też sadzić winnice i pić wino ich, i naczynią sadów, a będą jeść ich owoce.15 I osadzę ich w ziemi ich, a nie wyrwę ich więcej z ich ziemi, którą im dałem, mówi Pan, Bóg twój.