MENU
Fragment:
Styl fragmentu
*Zezwalaj na cookies aby zapamiętać ustawienia

Proroctwo Amosa

Proroctwo Amosa

TYTUŁ (1,1)
11 Słowa Amosa spośród pasterzy z Tekue, co widział o Izraelu za dni Ozjasza, króla judzkiego, i za dni Jeroboama, syna Joasa, króla izraelskiego, na dwa lata przed trzęsieniem ziemi.CZĘŚC I(1,2 – 2,16)SĄD NAD NARODAMI I NAD IZRAELEM SĄD NAD NARODAMI (1,2 – 2,3). Nad Syryjczykami (2-5), Filistynami (6-8), Tyryjczykami (9-10), Edomitami (11-12), Am monitami (13-15), Moabitami (2,1-3).2 I rzekł: Pan z Syjonu zaryczy, a z Jeruzalem wyda głos swój; i płakały ozdoby pasterzów, a usechł szczyt Karmelu.3 To mówi Pan: Dla trzech występków Damaszku i dla czterech nie nawrócę go: ponieważ zmłócili wozami żelaznymi Galaad.4 I poślę ogień do domu Azaela i pożre domy Benadada.5 I skruszę zaworę Damaszku, i wytracę mieszkańców z pola bałwana i trzymającego berło z domu rozkoszy, i będzie zaprowa dzony lud syryjski do Cyreny, mówi Pan.6 – To mówi Pan: Dla trzech występków Gazy i dla czterech nie odwrócę tego: iż przenieśli pojmanie doskonałe, aby je zamknąć w Idumei.7 I puszczę ogień na mury Gazy, i pożre domy jej.8 I wytracę mieszkańców z Azotu i trzymającego berło z Askalonu, i obrócę rękę moją na Akkaron, i zginą pozostali z Filistynów, mówi Pan Bóg.9 – To mówi Pan: Dla trzech występków Tyru i dla czterech nie odwrócę tego: dlatego, że zamknęli pojmanie doskonałe w Idumei, a nie wspomnieli przymierza braterskiego.10 I puszczę ogień na mur Tyru, i pożre domy jego.11 – To mówi Pan: Dla trzech występków Edomu i dla czterech nie odwrócę tego: przeto iż prześladował mieczem brata swego i zgwałcił miłosierdzie swoje, i wytrwał dłużej w zapalczywości swojej, i zagniewanie swe zachował aż do końca.12 Puszczę ogień na Teman, i pożre domy Bosry.13 – To mówi Pan: Dla trzech występków synów Ammona i dla czterech nie odwrócę tego: dlatego że rozcinał brzemienne Galaadu, żeby rozszerzyć granice swoje.14 A rozniecę ogień na murze Rabby i pożre domy jej wśród okrzyków wojennych w dzień bitwy i z wichrem w dzień zawieruchy.15 I pójdzie Melchom w niewolę, on i książęta jego razem, mówi Pan.
21 Z To mówi Pan: Dla trzech występków Moabu i dla czterech nie odwrócę tego: dlatego, że spalił kości króla idumejskiego aż na popiół.2 I puszczę ogień na Moab, i spali domy Kariotu, i umrze wśród wrzawy Moab, przy odgłosie trąby;3 i wytracę sędziego spósród niego, i wszystkich książąt jego pobiję ż nim, mówi Pan. SĄD NAD KRÓLESTWAMI JUDY I IZRAELA (2,4-16). Nad ludą (4-5). Nad Izraelem: jego występki (6-8); dobrodziejstwa Boże (9-12); kara (13-16).4 To mówi Pan: Dla trzech występków Judy i dla czterech nie odwrócę tego: przeto że odrzucił zakon Pański, a przykazań jego nie zachował; bo ich zwiodły bałwany ich, za którymi chodzili ojcowie ich.5 I puszczę ogień na Judę, i pożre domy Jeruzalem.6 – To mówi Pan: Dla trzech występków Izraela i dla czterech nie odwrócę tego: dlatego że sprzedał za srebro sprawiedliwego, a ubogiego za obu wie.7 Oni trą w prochu ziemi głowy ubogich, a drogę poniżonych skrzy wiają, i syn i ojciec jego chodzili do dziewki, aby znieważać imię święte moje.8 I na szatach zastawnych siadali koło każdego ołtarza, a wino skazanych pili w domu boga swego.9 – A ja wygładziłem przed nimi Amorejczyków, których wysokość jak wysokość cedrów, a oni mocni jak dęby; i starłem owoc jego z wierzchu, a korzenie jego ze spodu.10 Ja to sprawiłem, że wyszliście z ziemi Egipskiej, i wodziłem was po puszczy czterdzieści lat, żebyście posiedli ziemię Amorejczyków.11 I wzbudziłem z synów waszych proroków, a z młodzieńców waszych nazarejczyków. Czy nie tak jest, synowie Izraelowi? mówi Pan.12 A będzieáe nazarejczykom podawać wino, a prorokom rozkażecie mówiąc: “Nie prorokujcie!”13 – Otóż ja będę skrzypiał pod wami, jako skrzypi wóz wyłożony sianem.14 I zginie ucleczka od prędkiego, a mocny nie otlzyma siły swojej i mocarz nie wyzwoli duszy swojej.15 I dzierżący łuk nie ostoi się, a prędki nogami swymi nie będzie wybawiony, a kto wsiada na koń, nie zachowa duszy swej,16 i kto mężnego serca między mocarzami, nago uciekać będzie dnia owego, mówi Pan.CZĘŚC 1I(3,1 – 6,15)PROROCTWA PRZECIW KRÓLESTWU IZRAELSKIEMU PEWNOŚĆ KARY, GROŻĄCEJ IZRAELOWI ZA JEGO WYSTĘPKI (3,1-15).Uprzywilejowane stanowisko Izraela pociągnie za sobą surowszy wymiar sprawiedliwości (I-2). Pewność kary, zapowiadanej przez proroka w imieniu Boga (3-8). Niech się poganie przypatrzą występkom Samarü (9-10). Kara dosięgnie tę ziemię (I I), zaledwie mała garstka ocaleje (12); ołtarze Betelu i patace będą zburzone (13- I 5).
31 Słuchajcie słowa, które Pan mówił o was, synowie Izraelowi, o wszystkim rodzie, który wywiodłem z ziemi Egipskiej, mówiąc:2 “Tylko was poznałem ze wszystkich rodów ziemi, dlatego nawiedzę na was wszystkie nieprawości wasze.”3 – Czy pójdą dwaj razem, jeśli się nie zgodzą ? 4 Czy zaryczy lew w lesie, jeśli łupu mieć nie będzie? Czy szczenię Iwie wypuści głos z legowiska swego, jeśli czego nie złapie?5 Czy wpadnie ptak do sidła na ziemi bez ptasznika? Czy podniesie się sidło z ziemi, pierwej niźli co pochwyci ?6 Czy zabrzmi trąba w mieście, a lud się nie zlęknie? Czy będzie w mieście nieszczęście, którego by Pan nie uczynił?7 Bo Pan Bóg niczego nie czyni, bez ujawnienia swej tajemnicy sługom swoim, prorokom.8 Lew zaryczy, któż się nie zlęknie? Pan Bóg przemówił, któż prorokować nie będzie?9 – Dajcież słyszeć w domach Azotu i w domach ziemi Egipskiej, i powiedzcie: Zbierzcie się na góry Samarii, a obaczcie szaleństwa wielkie wpośród niej i ucisk cierpią cych we wnętrzu jej.10 I nie umieli czynić prawości, mówi Pan, skarbiąc nieprawość i łupiestwo w domach swoich.11 – Przeto to mówi Pan Bóg: Będzie uciśniona i okrążona ziemia, i zdarta będzie z ciebie moc twoja, rozgrabią domy twoje.12 To mówi Pan: Jak gdyby wyrwał pasterz z paszczęki lwa dwie golenie albo koniec ucha, tak wyrwani będą synowie Izraelowi, którzy mieszkają w Samarii na stronie łóżka i na łożu damasceńskim.13 Słuchajcie, a oświadczcie w domu Jakubowym, mówi Pan, Bóg zastępów;14 bo w dzień, gdy nawiedzać pocznę przestępstwa Izraela, nawiedzę go i ołtarze Betelu, i obcięte będą rogi ołtarza, i upadną na ziemię.15 I porażę dom zimowy z domem letnim, i zginą domy z kości słoniowej, i będą rozwalone liczne domy, mówi Pan. WYSTĘPKI I KARA NIEWIAST SAMARYJSKICH (4,1-3).
41 Słuchajcie słowa tego, krowy tłuste, które jesteście na górze samaryjskiej, które uciskacie nędzarzów i niszczycie ubogich, które mówicie panom swym: “Przynieście, a będziemy pić!”2 Przysiągł Pan Bóg na świętość swoją, że oto dni przyjdą na was i wyniosą was na drzewcach, a ostatki wasze w garncach warzących.3 I dziurami wynijdziecie, jedna naprzeciw drugiej, a będziecie rzucone do Armon, mówi Pan. CZCZOŚĆ KULTU – BEZSKUTECZNOŚĆ KAR (4,4-13). Izraelici, zwiedzeni blaskiem zewnętrznego kultu (4-5), nie zrozumieli przestrogi, jaką im Bóg dawał przez różne klęski (6-11). Dlatego niech się przygotują na ostateczną karę (12-13).4 Chodźcie do Betelu – a bezbożnieczyńcie, do Galgali – a mnóżcie przestępstwa, i przynoście rano ofiary wasze, przez trzy dni dziesięciny wasze.5 I ofiarujcie chwałę z kwaszonego, obwołujcie dobrowolne ofiary i opowiadajcie; boście tak chcieli, synowie izraelscy, mówi Pan Bóg.6 -Stąd i ja dałem wam zdrętwienie zębów we wszystkich miastach waszych i niedostatek chleba po wszystkich miejscach waszych, a nie nawróciliście się do mnie, mówi Pan.7 Ja też wstrzymałem od was deszcz, gdy jeszcze były trzy miesiące od żniwa, i spuszczałem deszcz na jedno miasto, a na drugie miasto nie spuszczałem, część jedna była polana deszczem, a część, na którą nie spuściłem deszczu, wyschła.8 I przyszły dwa i trzy miasta do jednego miasta, aby pić wodę, i nie napiły się, a nie nawróciliście się do mnie, mówi Pan.9 Karałem was wiatrem palącym i suszą; mnóstwo ogrodów waszych i winnic waszych, oliwnice wasze i figownice wasze pożerała gąsienica, a nie wróciliście się do mnie, mówi Pan.10 Puściłem na was śmierć na sposób egipski, pozabijałem mieczem młodzieńców waszych aż do pojmania koni waszych, i uczyniłem, że przyszła zgnilizna obozów waszych do nozdrzy waszych, a nie wróciliście się do mnie, mówi Pan.11 Wywróciłem was, jak wywrócił Bóg Sodomę i Gomorę, i staliście się jak głownia wyrwana z ognia, a nie wróciliście się do mnie, mówi Pan.12 – Przeto to uczynię tobie, Izraelu! A gdy ci to uczynię, przygotuj się, by wyjść naprzeciw Panu, Bogu twemu, Izraelu!13 Bo oto tworzący góry i stwarzający wiatr, i oznajmiający człowiekowi mowę swoją, czyniący mgłę poranną, a chodzący po wyżynach ziemi: Pan, Bóg zastępów, imię jego. NOWE NAPOMNIENIA (5,1-17). Żal proroka nad bliskim upadkiem Izraela (1-3), który nie szuka Pana, jak nalety (4-9), a wykracza na rótne sposoby przeciw sprawiedliwości (10-13), podczas gdy tylko spełnianie dobrych uczynków mogłoby jeszcze wyjednać u Boga zmiłowanie (14-15). Zguba wisi nad Izraelem (16-17).
51 I Słuchajcie słowa tego, które ja podnoszę nad wami jako narzekanie: “Dom Izraelów upadł i więcej nie powstanie.2 Dziewica Izraelska rzucona jest na ziemię swoją, nie ma, kto by ją podniósł “3 Bo to mówi Pan Bóg: W mieście, z którego wychodziło tysiąc, pozostanie stu, a z którego wychodziło stu, pozostanie dziesięciu w domu Izraelowym.4 Bo to mówi Pan domowi Izraelowemu: Szukajcie mię, a żyć będziecie!5 A nie szukajcie Betelu, do Galgali nie chodźcie i do Bersabei nie przejdziecie; bo Galgala w niewolę zaprowadzone będzie, a Betel będzie niepożyteczne.6 Szukajcie Pana, a żyjcie, aby snadź nie zapalił się jak ogień dom Józefa,i pożre, a nie będzle, kto by ugasił Betel.7 Wy, którzy sąd w piołun obracacie, a sprawiedliwość na ziemi opuszczacie.8 Tego, który uczynił Wóz niebieski i Kosę, i który obraca ciemność w zaranie, a dzień w noc odmienia; który woła wody morskie i wylewa je na powierzchnię ziemi,9 Pan imię jego. Który się uśmiecha w zburzeniu mocnego i spustoszenie na mocarza przywodzi.10 – Nienawidzili karcącego w bramie, a mówiącym doskonale brzydzili się.11 Przeto, ponieważ łupiliście ubogiego, a łup wyborny braliście od nlego: domy z kamienia kwadratowego zbudujecie, a nie będziecie w nich mieszkać, winnic rozkosznych nasadzicie, a wina ich pić nie będziecie.12 Bo poznałem liczne występki wasze i mocne grzechy wasze: nieprzyjaciele sprawledliwego, biorący dar, a ubogich uciskający w bramie.13 Przeto roztropny w tym czasie milczeć będzie, bo czas zły jest.14 – Szukajcie dobra a nie zła, żebyście żyli, a będzie Pan, Bóg zastępów z wami, jak mówiliście.15 Miejcie zło w nienawiści, a miłujcie dobro i ustanówcie w bramie sąd, może się Pan, Bóg zastępów, zmiłuje nad ostatkiem Józefa.16 – Przeto to mówi Pan, Bóg zastępów, panujący: Po wszystkich ulicach narzekanie, a po wszystkich miejscach, które zewnątrz są, powiedzą: “Biada, biada!” I będą przyzywać oracza na płacz a do narzeka nia tych, którzy umieją narzekać.17 I po wszystkich winnicach będzie narzekanie, bo przejdę przez pośrodek ciebie, mówi Pan. DZIEŃ PAŃSKI (5,18-27). Oczekiwany rzez wielu jako dzień triumfu stanie się on dniem klęski (18-20). Kult czysto zewnętrzny, znienawidzony przez Boga, nie uchroni od katastrofy (21-24); czterdziestoletni pobyt na puszczy Izraelitów niech będzie przestrogą (25)! Kult bałwanów skończy się wygnaniem (26-27).18 Biada pożądającym dnia Pańskiego! Cóż wam po nim? Dzień ten Pański to ciemność, a nie światłość.19 Jak gdyby uciekał mąż przed lwem, a zabiegł mu niedźwiedź; a wszedłszy do domu i podparł się ręką swą na ścia nie, a ukąsiłby go wąż.20 Czy nie ciemnością dzień Pański, a nie światłością; i mrok, a nie jasność w nim ?21 – Mam w nienawiści i odrzuciłem święta wasze, ani nie przyjmę woni zgromadzeń waszych.22 A jeśli mi ofiarować będziecie całopalenia i dary wasze, nie przyjmę i na śluby tłustości waszych nie spojrzę.23 Odejmij ode mnie zgiełk pieśni twoich i piosenek24 liry twojej słuchać nie będę. I odkryje się sąd jak woda, a sprawiedli wość jak potok gwałtowny.25 – Czy składaliście mi ofiary i obiatę na puszczy przez czterdzieści lat, domu Izraelski?26 I nosiliście namiot Molochowi waszemu i obraz bałwanów waszych, gwiazdę boga waszego, które uczyniliście sobie.27 I uczynię, że się przesiedlicie za Damaszek, mówi Pan, Bóg zastępów imię jego. FAŁSZYWE BEZPIECZEŃSTWO BOGACZÓW (6,1-15). Ufni w swe bogactwa, żyją rozkosznie, a nie chcą widzieć grożącej królestwu ruiny (1-6). Dlatego pójdą na wygnanie (7), domy ich będą zburzone, a wielu z nich życie postrada (8-12). Pełni pychy, nadużywali swej potęgi do niesprawiedliwości (13-14). Znajdzie się naród, przez który Bóg ich ukarze (IS).
61 Biada wam, którzy jesteście bogaci na Syjonie, a pokładacie ufność w górze samaryjskiej, co celniejsi, głowy ludów, chodzący wyniośle do domu Izraelskiego!2 Zajdźcie do Chalane i obaczcie, a stamtąd idźcie do Emat wielkiego i zstąpcie do Get filistyńskiego i doˇnajlepszych ich królestw, czy szersze są granice ich niż granice wasze.3 Wy, którzy jesteście odłączeni na dzień zły, a przybliżacie się do stolicy nieprawości.4 Którzy sypiacie na łożach słoniowych, a rozpustujecie na pościelach waszych; którzy jadacie baranka z trzody i cielce spośród stada.5 Którzy śpiewacie przy dźwięku harfy; mniemali, że mieli jak Dawid narzędzia muzyczne.6 Którzy piją czaszami wino i przedniejszym olejkiem się namaszczają, a wcale się nie przejmowali upadkiem Józefa.7 – Przeto teraz powędrują na przodzie wygnańców i będzie położony koniec gromadzie rozpustnych.8 Przysiągł Pan Bóg na duszę swoją, mówi Pan, Bóg zastępów: Brzydzę się ja pychą Jakuba, a domów jego nienawidzę i wydam miasto z mie szkańcami jego.9A jeśli pozostanie dziesięciu mężów w domu jednym, i ci pomrą.10 I weźmie go bliski jego, i spali go, aby wynieść kości z domu, i powie temu, który jest wewnątrz domu:11 “Czy jest jeszcze u ciebie ?” A on odpowie: “Już koniec.” I rzecze mu: “Milcz, a nie wspominaj imienia Pańskiego.”12 Bo oto Pan rozkaże i skarze dom większy obaleniem a dom mniejszy porysowaniem.13 – Czy mogą biegać konie po skałach, albo czy można orać bawołami, że przemieniliście sąd w gorzkość, a owoc sprawiedliwości w piołun?14 Wy, którzy się radujecie niczym, którzy mówicie: “Czy nie mocą naszą wzięliśmy sobie rogi ?”15 – Bo oto wzbudzę przeciwko wam, domu Izraelów, mówi Pan, Bóg zastępów, naród, i skruszy was od wejścia do Emat, aż do potoku puszczy.CZĘŚC III(7,1 – 9,15)WIDZENIA CZAS POBŁAŻANIA MINĄŁ, ZNISZCZENIE POSTANOWIONE (7,1- 8,3). Odwrócona na prośbę proroka plaga szaraflczy (1-3) i posuchy (4-6). Kiehnia murarska, symbol zbliżającej się ruiny (7-9). Starcie proroka z kapłanem Amazjaszem (10-17). Nowy symbol zniszczenia (8,1-3).
71 To mi ukazał Pan Bóg: oto tworzył szarańczę na początku wyrastającej trawy deszczu późnego, a oto deszcz późny przyszedł po skoszeniu królewskim.2 I stało się, gdy dokończyła jeść trawę ziemi, rzekłem: “Panie, Boże, bądź miłościw, proszę; któż podniesie Jakuba, bo jest maluczki?”3 Zmiłował się Pan nad tym. “Nie będzie,” rzekł Pan.4 – To mi ukazał Pan Bóg: oto wołał Pan Bóg: “Sądu!” do ognia i pożarł przepaść wielką,i zjadł część zarazem. I rzekłem:5 “Panie, Boże, przestań, proszę; kto podniesie Jakuba, bo maluczki jest?”6 Zmiłował się Pan nad tym: “Lecz to nie będzie,” rzekł Pan Bóg.7 – To mi ukazał Pan: oto Pan stojący na murze otynkowanym, a w ręce jego kielnia murarska.8 I rzekł Pan do mnie: “Co ty widzisz, Amosie?” i rzekłem: “Kielnię murarską.” I rzekł Pan: “Oto ja położę kielnię wpośród ludu mego izraelskiego, nie będę więcej tynko wać go.9 I obalone będą wyżyny bałwana, a świątynie Izraela spustoszone będą, i powstanę na dom Jeroboama z mieczem.”10 – I posłał Amazjasz, kapłan Betelu, do Jeroboama, króla izraelskiego, mówiąc: “Powstał przeciw tobie Amos wpośród domu izraelowego, nie będzie mogła ziemia znieść wszystkich mów jego.11 Bo to mówi Amos: “Od miecza umrze Jeroboam, a Izrael pojmany przesiedli się z ziemi swej.”12 I rzekł Amazjasz do Amosa: “Który widzisz, idź, uciekaj do ziemi Judzkiej, tam jedz chleb i tam prorokuj.13 A w Betelu nie będziesz więcej prorokował, bo świątynią jest królewską i domem królestwa jest.” 14 I odpowiedział Amos, i rzekł do Amazjasza: “Nie jestem prorokiem i nie jestem synem proroka, ale jestem pasterzem, skubiącym sykomory. I wziął mię Pan, gdy chodziłem za bydłem, i rzekł Pan do mnie: “Idź, prorokuj do ludu mego izraelskiego.”16 A teraz słuchaj słowa Pańskiego: Ty mówisz: “Nie będziesz prorokował przeciw Izraelowi i nie będziesz wylewał mo wy na dom bałwana.”17 Przeto to mówi Pan: Żona twoja w mieście nierząd uprawiać będzie, a synowie twoi i córki twoje od miecza polegną, ziemia twoja sznurem pomierzona będzie, ty w ziemi splugawionej umrzesz, a Izrael pojmany przeniesie się z ziemi swej.”
8

Warsz. King J. 81 Tłum. GrEn. Толк. To mi ukazał Pan Bóg: oto hak owoców.Такое видение открыл мне Господь Бог: вот корзина со спелыми плодами. Си1це показa ми гDь бGъ: и3 сE, сосyдъ птицел0вца. 8,1Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPΟὕτως houtōs
ADV
οὕτω, οὕτωςhhoutō outōsthus(-ly)Thus
ἔδειξέν edeixen
V-AAI-3S
δεικνύωdeiknuōto show[2showed
μοι moi
P-DS
μοίmoito me[to dwell]
κύριος kurios
N-NSM
κύριοςkurioslord1 lord].
καὶ kai
CONJ
καίkaiandAnd
ἰδοὺ idou
INJ
ἰδούidoulook!behold,
ἄγγος angos
N-NSN
strong:GN-NSNstrong:GN-NSNstrong:GN-NSN 
ἰξευτοῦ.     ixeutou
N-GSM
strong:GN-GSMstrong:GN-GSMstrong:GN-GSM 
 
2 Tłum. GrEn. Толк. I rzekł: “Co ty widzisz Amosie?” I rzekłem: “Hak owoców.” I rzekł Pan do mnie: “Przyszedł koniec na lud mój izraelski, nie minę go już więcej.И сказал Он: что ты видишь, Амос? Я ответил: корзину со спелыми плодами. Тогда Господь сказал мне: приспел конец народу Моему, Израилю: не буду более прощать ему. И# речE (гDь): что2 ты2 ви1диши, ґмHсе; И# рёхъ: сосyдъ птицел0вца. И# речE гDь ко мнЁ: приспЁ конeцъ на лю1ди мо‰ ї}лz, не приложY ксемY є4же мимоити2 є3го2. 8,2Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPκαὶ kai
CONJ
καίkaiandAnd
εἶπεν eipen
V-AAI-3S
ἔπω, ἐρῶ, εἶπονepō erō eiponto saylord said,
Τί ti
I-ASN
τίςtiswhich?[to bray]
σὺ su
P-NS
σύsuyou[rest]
βλέπεις,     blepeis
V-PAI-2S
βλέπωblepōto seesee,
Αμως;     amōs
N-PRI
ἈμώςamōsAmos[Ahishar]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandAnd
εἶπα eipa
V-AAI-1S
ἔπω, ἐρῶ, εἶπονepō erō eiponto sayI said,
Ἄγγος angos
N-ASN
strong:GN-ASNstrong:GN-ASNstrong:GN-ASN 
ἰξευτοῦ.     ixeutou
N-GSM
strong:GN-GSMstrong:GN-GSMstrong:GN-GSM 
καὶ kai
CONJ
καίkaiandAnd
εἶπεν eipen
V-AAI-3S
ἔπω, ἐρῶ, εἶπονepō erō eiponto saylord said
κύριος kurios
N-NSM
κύριοςkurioslordlord said,
πρός pros
PREP
πρόςprosto/withto
με me
P-AS
μέmeme[Jehdeiah]
Ἥκει hēkei
V-PAI-3S
ἥκωhēkōto come/be present[3is come
τὸ to
T-NSN
hothe/this/who1The
πέρας peras
N-NSN
πέραςperasend2end]
ἐπὶ epi
PREP
ἐπίepiupon/to/againstfor
τὸν ton
T-ASM
hothe/this/who 
λαόν laon
N-ASM
λαόςlaosa peoplemy people
μου mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
Ισραηλ,     israēl
N-PRI
ἸσραήλisraēlIsrael[window]
οὐκέτι ouketi
ADV
οὐκέτιouketinot any moreany longer
μὴ
ADV
μήnot[Jokmeam]
προσθῶ prosthō
V-AAS-1S
προστίθημιprostithēmito add (to)I shall not proceed
τοῦ tou
T-GSN
hothe/this/who 
παρελθεῖν parelthein
V-AAR
παρέρχομαιparerchomaito pass byto pass by
αὐτόν·     auton
D-ASM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
 
3 Tłum. GrEn. Толк. A będą skrzypieć zawiasy kościoła w ów dzień, mówi Pan Bóg; wielu ich pomrze; na każdym miejscu milczenie rzucone będzie.”Песни чертога в тот день обратятся в рыдание, говорит Господь Бог; много будет трупов, на всяком месте будут бросать их молча. И# восплaчутсz стр0пове хрaма въ т0й дeнь, гlетъ гDь бGъ: мн0зи пaдшіи во всeмъ мёстэ, навeргу молчaніе. 8,3Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPκαὶ kai
CONJ
καίkaiandAnd
ὀλολύξει ololuxei
V-FAI-3S
ὀλολύζωololuzōto wail[5shall shriek
τὰ ta
T-APN
hothe/this/who1the
φατνώματα fatnōmata
N-APN
strong:GN-APNstrong:GN-APNstrong:GN-APN 
τοῦ tou
T-GSM
hothe/this/who3of the
ναοῦ·     naou
N-GSM
ναόςnaostemple4temple]
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
ἐκείνῃ ekeinē
D-DSF
ἐκεῖνοςekeinosthatthat
τῇ
T-DSF
hothe/this/who 
ἡμέρᾳ,     hēmera
N-DSF
ἡμέραhēmeradayday,
λέγει legei
V-PAI-3S
λέγωlegōto speaksays
κύριος,     kurios
N-NSM
κύριοςkurioslordlord.
πολὺς polus
A-NSM
πολύςpolusmuchmany
ho
T-NSM
hothe/this/who 
πεπτωκὼς peptōkōs
V-RAPRS
πίπτωpiptōto collapsefalling;
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
παντὶ panti
A-DSM
πάντῃpantēalways[poplar]
τόπῳ,     topō
N-DSM
τόποςtoposplaceplace
ἐπιρρίψω epirripsō
V-AAS-1S
strong:GV-AAS-1Sstrong:GV-AAS-1Sstrong:GV-AAS-1S 
σιωπήν.     siōpēn
N-ASF
strong:GN-ASFstrong:GN-ASFstrong:GN-ASF 
 
4 Tłum. GrEn. Толк. Słuchajcie tego, którzy trapicie ubogiego, a czynicie, że giną biedacy na ziemi, mówiąc:Выслушайте это, алчущие поглотить бедных и погубить нищих, - Слhшите u5бо сі‰, сокрушaющіи и3з8 ќтра ўб0гаго и3 наси1льствующіи ни1щихъ t земли2, 8,4Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPἈκούσατε akousate
V-AAM-2P
ἀκούωakouōto hearHear
δὴ
PRT
δήsoindeed
ταῦτα,     tauta
D-APN
ταῦταtautathis[reward]
οἱ hoi
T-NPM
hothe/this/whoO ones
ἐκτρίβοντες ektribontes
V-PAPRP
strong:GV-PAPRPstrong:GV-PAPRPstrong:GV-PAPRP 
εἰς eis
PREP
εἰςeistoward[to strive]
τὸ to
T-ASN
hothe/this/whothe
πρωῒ prōi
ADV
πρωΐprōimorning[brick]
πένητα penēta
N-ASM
πένηςpenēspoorneedy,
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
καταδυναστεύοντες katadunasteuontes
V-PAPRP
καταδυναστεύωkatadunasteuōto oppresstyrannizing
πτωχοὺς ptōchous
N-APM
πτωχόςptōchospoorpoor
ἀπὸ apo
PREP
ἀπόapofromof
τῆς tēs
T-GSF
hothe/this/who[that]
γῆς,     gēs
N-GSF
γῆearthland.
 
5 Tłum. GrEn. Толк. “Kiedy minie miesiąc, a będziemy sprzedawali towary, i sobota a otworzymy zboże, aby umniejszać miary, a przyczyniać sykla i podsuwać szale zdradliwe,вы, которые говорите: "когда-то пройдет новолуние, чтобы нам продавать хлеб, и суббота, чтобы открыть житницы, уменьшить меру, увеличить цену сикля и обманывать неверными весами, глаг0лющіи: когдA прeйдетъ мцcъ, и3 продaмы, и3 (когдA прeйдутъ) суббw6ты, и3 tвeрземъ сокрHвища н†ша, є4же сотвори1ти мёру мaлу, и3 ўвели1чити мёрило, и3 сотвори1ти вёсъ непрaведенъ, 8,5Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPοἱ hoi
T-NPM
hothe/this/who1the
λέγοντες legontes
V-PAPRP
λέγωlegōto speakSaying,
Πότε pote
ADV
πότεpotewhen?When
διελεύσεται dieleusetai
V-FMI-3S
διέρχομαιdierchomaito pass throughshall [3go by
ho
T-NSM
hothe/this/whothe
μὴν mēn
N-NSM
μήνmēncertainly[Yiron]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandthat
ἐμπολήσομεν empolēsomen
V-FAI-1P
strong:GV-FAI-1Pstrong:GV-FAI-1Pstrong:GV-FAI-1P 
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
τὰ ta
T-NPN
hothe/this/who 
σάββατα sabbata
N-NPN
σάββατονsabbatonSabbathSabbaths,
καὶ kai
CONJ
καίkaiandthat
ἀνοίξομεν anoixomen
V-FAI-1P
ἀνοίγωanoigōto openwe shall open
θησαυροὺς thēsaurous
N-APM
θησαυρόςthēsaurostreasuretreasury
τοῦ tou
T-GSN
hothe/this/who 
ποιῆσαι poiēsai
V-AAR
ποιέωpoieōto do/maketo make
μικρὸν mikron
A-ASN
μικρόςmikrossmall[Jarha]
μέτρον metron
N-ASN
μέτρονmetronmeasuremeasure
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
τοῦ tou
T-GSN
hothe/this/who[that]
μεγαλῦναι megalunai
V-AAR
μεγαλύνωmegalunōto magnifyto magnify
στάθμια stathmia
N-APN
strong:GN-APNstrong:GN-APNstrong:GN-APN 
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ποιῆσαι poiēsai
V-AAR
ποιέωpoieōto do/maketo make
ζυγὸν zugon
N-ASM
ζυγόςzugosyoke/scalesyoke
ἄδικον adikon
A-ASM
ἄδικοςadikosunjustunjust?
 
6 Tłum. GrEn. Толк. aby dostać za srebro nędzarzy, a ubogich za buty, ażeby plewy pszeniczne sprzedawać?”чтобы покупать неимущих за серебро и бедных за пару обуви, а высевки из хлеба продавать". ћкw да притsжемъ ўбHгіz сребр0мъ и3 ни1щаго за сапоги2, и3 t всsкагw жи1та кyплю сотвори1мъ; 8,6Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPτοῦ tou
T-GSN
hothe/this/who 
κτᾶσθαι ktasthai
V-PMR
κτάομαιktaomaito possesacquire
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/among[2by
ἀργυρίῳ arguriō
N-DSN
ἀργύριονargurionsilver3silver
πτωχοὺς ptōchous
N-APM
πτωχόςptōchospoor1 poor],
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ταπεινὸν tapeinon
A-ASM
ταπεινόςtapeinoslowly[Nob]
ἀντὶ anti
PREP
ἀντίantiforin return for
ὑποδημάτων hupodēmatōn
N-GPN
ὑπόδημαhupodēmasandalsandals;
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ἀπὸ apo
PREP
ἀπόapofromof
παντὸς pantos
A-GSN
πᾶςpasallevery
γενήματος genēmatos
N-GSN
γέννημαgennēmaoffspring[Baladan]
ἐμπορευσόμεθα;     emporeusometha
V-FMI-1P
ἐμπορεύομαιemporeuomaito traffic inwe shall trade.
 
7 Tłum. GrEn. Толк. Przysiągł Pan przeciw pysze Jakuba: “Nie zapomnę aż do końca wszystkich uczynków ich!”Клялся Господь славою Иакова: поистине во веки не забуду ни одного из дел их! Кленeтсz гDь на през0рство їaкwвле, ѓще забyдетъ въ конeцъ вс‰ дэлA в†ша: 8,7Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPὀμνύει omnuei
V-PAI-3S
ὄμνυμιomnumito swearlord swears an oath
κύριος kurios
N-NSM
κύριοςkurioslordlord swears an oath
καθ'     kath
PREP
κατάkataaccording toaccording to
ὑπερηφανίας huperēfanias
N-GSF
ὑπερηφανίαhuperēfaniapridepride
Ιακωβ iakōb
N-PRI
ἸακώβiakōbJacob[vision]
Εἰ ei
CONJ
εἰeiifShall
ἐπιλησθήσεται epilēsthēsetai
V-FPI-3S
ἐπιλανθάνωepilanthanōto forgetthere be forgotten
εἰς eis
PREP
εἰςeistowardfor
νεῖκος neikos
N-ASN
strong:GN-ASNstrong:GN-ASNstrong:GN-ASN 
πάντα panta
A-APN
πᾶςpasallany
τὰ ta
T-APN
hothe/this/who 
ἔργα erga
N-APN
ἔργονergonworkof their works, .
ὑμῶν.     humōn
P-GP
ὑμῶνhumōnof you[lamp]
 
8 Tłum. GrEn. Толк. – Czyż dlatego nie poruszy się ziemia i nie będzie płakać wszelki mieszkaniec jej? I wzbierze wszystek jak rzeka, i będzie wygnany, i spłynie jak potok egipski.Не поколеблется ли от этого земля, и не восплачет ли каждый, живущий на ней? Взволнуется вся она, как река, и будет подниматься и опускаться, как река Египетская. и3 њ си1хъ не возмzтeтсz ли землS, и3 восплaчетсz всsкъ живsй на нeй; и3 взhдетъ ћкw рэкA скончaніе (є3S), и3 сни1детъ ћкоже рэкA є3гЂпетскаz. 8,8Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPκαὶ kai
CONJ
καίkaiandAnd
ἐπὶ epi
PREP
ἐπίepiupon/to/againstconcerning
τούτοις toutois
D-DPM
τούτοιςtoutoisto these[to propagate]
οὐ ou
ADV
οὐouno[Carmi]
ταραχθήσεται tarachthēsetai
V-FPI-3S
ταράσσωtarassōto trouble1shall 5be disturbed

T-NSF
hothe/this/who[4not
γῆ,     
N-NSF
γῆearth3land],
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
πενθήσει penthēsei
V-FAI-3S
πενθέωpentheōto mourn[6mourn
πᾶς pas
A-NSM
πᾶςpasall1all
ho
T-NSM
hothe/this/who2the
κατοικῶν katoikōn
V-PAPRS
κατοικέωkatoikeōto dwell3dwelling
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/among4in
αὐτῇ,     autē
D-DSF
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandAnd
ἀναβήσεται anabēsetai
V-FMI-3S
ἀναβαίνωanabainōto ascend[3shall ascend
ὡς hōs
CONJ
ὡςhōswhich/how4as
ποταμὸς potamos
N-NSM
ποταμόςpotamosriver5a river
συντέλεια sunteleia
N-NSF
συντέλειαsunteleiaconsummation2consumption],
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
καταβήσεται katabēsetai
V-FMI-3S
καταβαίνωkatabainōto come/go downshall go down
ὡς hōs
CONJ
ὡςhōswhich/howas
ποταμὸς potamos
N-NSM
ποταμόςpotamosriverriver
Αἰγύπτου.     aiguptou
N-GSF
ΑἴγυπτοςaiguptosEgypt[reddish]
 
9 Tłum. GrEn. Толк. I będzie dnia owego, mówi Pan Bóg: zajdzie słońce w południe i uczynię, że się zaćmi ziemia w dzień jasny;И будет в тот день, говорит Господь Бог: произведу закат солнца в полдень и омрачу землю среди светлого дня. И# бyдетъ въ т0й дeнь, гlетъ гDь бGъ, зaйдетъ с0лнце въ полyдне, и3 помeркнетъ на земли2 въ дeнь свётъ: 8,9Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPκαὶ kai
CONJ
καίkaiandAnd
ἔσται estai
V-FMI-3S
ἔσομαιesomaiwill be[Zabud]
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
ἐκείνῃ ekeinē
D-DSF
ἐκεῖνοςekeinosthatthat day,
τῇ
T-DSF
hothe/this/who 
ἡμέρᾳ,     hēmera
N-DSF
ἡμέραhēmeradaythat day,
λέγει legei
V-PAI-3S
λέγωlegōto speaksays
κύριος kurios
N-NSM
κύριοςkurioslordlord,
ho
T-NSM
hothe/this/who1the
θεός,     theos
N-NSM
θεόςtheosGod[Hadar]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
δύσεται dusetai
V-FMI-3S
δύοduotwo[furrow]
ho
T-NSM
hothe/this/who5the
ἥλιος hēlios
N-NSM
ἥλιοςhēliossun2sun]
μεσημβρίας,     mesēmbrias
N-GSF
μεσημβρίαmesēmbrianoon/southat midday,
καὶ kai
CONJ
καίkaiand[desire]
συσκοτάσει suskotasei
V-FAI-3S
strong:GV-FAI-3Sstrong:GV-FAI-3Sstrong:GV-FAI-3S 
ἐπὶ epi
PREP
ἐπίepiupon/to/against4upon
τῆς tēs
T-GSF
hothe/this/who1the
γῆς gēs
N-GSF
γῆearth6earth
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/among7during
ἡμέρᾳ hēmera
N-DSF
ἡμέραhēmeraday8 day
τὸ to
T-ASN
hothe/this/who[that]
φῶς·     fōs
N-ASN
φῶςfōslight2light];
 
10 Tłum. GrEn. Толк. i obrócę święta wasze w płacz, a wszystkie pieśni wasze w narzekanie, i oblokę wór na wszelki grzbiet wasz, a na każdą głowę obłysienie; i położę ziemię jakby w żałobie po jednorodzonym, a koniec jej jak dzień goryczy.И обращу праздники ваши в сетование и все песни ваши в плач, и возложу на все чресла вретище и плешь на всякую голову; и произведу в стране плач, как о единственном сыне, и конец ее будет - как горький день. и3 превращY прaздники вaшz въ жaлость и3 вс‰ пBсни вaшz въ плaчь, и3 возложY на всsкъ хребeтъ врeтище и3 на всsку главY плёшь, и3 положY є3го2 ћкw жaлость люби1магw и3 сyщыz съ ни1мъ ћкw дeнь болёзни. 8,10Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPκαὶ kai
CONJ
καίkaiandand
μεταστρέψω metastrepsō
V-FAI-1S
μεταστρέφωmetastrefōto changeI will convert
τὰς tas
T-APF
hothe/this/who 
ἑορτὰς heortas
N-APF
ἑορτήheortēfestivalyour holiday
ὑμῶν humōn
P-GP
ὑμῶνhumōnof you[lamp]
εἰς eis
PREP
εἰςeistowardinto
πένθος penthos
N-ASN
πένθοςpenthosgriefmourning,
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
πάσας pasas
A-APF
πᾶςpasallall
τὰς tas
T-APF
hothe/this/whothe ones
ᾠδὰς ōdas
N-APF
ὅδε, ἥδεhhode ēdethis[Chidon]
ὑμῶν humōn
P-GP
ὑμῶνhumōnof you[lamp]
εἰς eis
PREP
εἰςeistowardinto
θρῆνον thrēnon
N-ASM
θρῆνοςthrēnoslamentationwailing.
καὶ kai
CONJ
καίkaiandAnd
ἀναβιβῶ anabibō
V-FAI-1S
ἀναβιβάζωanabibazōto pull upI will bring
ἐπὶ epi
PREP
ἐπίepiupon/to/againstupon
πᾶσαν pasan
A-ASF
πᾶςpasallevery
ὀσφὺν osfun
N-ASF
ὀσφῦςosfusloinsloin,
σάκκον sakkon
N-ASM
σάκκοςsakkossackclothsackcloth;
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ἐπὶ epi
PREP
ἐπίepiupon/to/againstupon
πᾶσαν pasan
A-ASF
πᾶςpasallevery
κεφαλὴν kefalēn
N-ASF
κεφαλήkefalēheadhead,
φαλάκρωμα falakrōma
N-ASN
strong:GN-ASNstrong:GN-ASNstrong:GN-ASN 
καὶ kai
CONJ
καίkaiandAnd
θήσομαι thēsomai
V-FMI-1S
τίθημιtithēmito placeI will appoint
αὐτὸν auton
D-ASM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
ὡς hōs
CONJ
ὡςhōswhich/howas
πένθος penthos
N-ASN
πένθοςpenthosgriefone mourning
ἀγαπητοῦ agapētou
A-GSM
ἀγαπητόςagapētosbeloveda beloved one;
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
τοὺς tous
T-APM
hothe/this/who[that]
μετ'     met
PREP
μετάmetawith/afterwith
αὐτοῦ autou
D-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
ὡς hōs
CONJ
ὡςhōswhich/howas
ἡμέραν hēmeran
N-ASF
ἡμέραhēmeradaya day
ὀδύνης.     odunēs
N-GSF
ὀδύνηodunēanguishof grief.
 
11 Tłum. GrEn. Толк. – Oto dni idą, mówi Pan, i puszczę głód na ziemię: nie głód chleba, ani pragnienie wody, ale słuchania słowa Pańskiego.Вот наступают дни, говорит Господь Бог, когда Я пошлю на землю голод, - не голод хлеба, не жажду воды, но жажду слышания слов Господних. СE, днjе грzдyтъ, гlетъ гDь, и3 послю2 глaдъ на зeмлю, не глaдъ хлёба, ни жaжду воды2, но глaдъ слhшаніz сл0ва гDнz: 8,11Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPἰδοὺ idou
INJ
ἰδούidoulook!Behold
ἡμέραι hēmerai
N-NPF
ἡμέραhēmeradaydays
ἔρχονται,     erchontai
V-PMI-3P
ἔρχομαιerchomaito come/gocome,
λέγει legei
V-PAI-3S
λέγωlegōto speaksays
κύριος,     kurios
N-NSM
κύριοςkurioslordlord,
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ἐξαποστελῶ exapostelō
V-FAI-1S
ἐξαποστέλλωexapostellōto send out/awayI will send out
λιμὸν limon
N-ASM
λιμόςlimoshungerfamine
ἐπὶ epi
PREP
ἐπίepiupon/to/againstupon
τὴν tēn
T-ASF
hothe/this/whothe
γῆν,     gēn
N-ASF
γῆearthland;
οὐ ou
ADV
οὐounonot
λιμὸν limon
N-ASM
λιμόςlimoshungera famine
ἄρτου artou
N-GSM
ἄρτοςartosbreadof bread loaves,
οὐδὲ oude
CONJ
οὐδέoudeand notnor
δίψαν dipsan
N-ASF
διψάωdipsaōto thirst[baldness]
ὕδατος,     hudatos
N-GSN
ὕδωρ, ὕδατοςhhudōr udatoswaterof water,
ἀλλὰ alla
CONJ
ἀλλάallabutbut
λιμὸν limon
N-ASM
λιμόςlimoshungerfamine
τοῦ tou
T-GSN
hothe/this/who 
ἀκοῦσαι akousai
V-AAR
ἀκούωakouōto hearto hear
λόγον logon
N-ASM
λόγοςlogoswordword
κυρίου·     kuriou
N-GSM
κύριοςkurioslordof lord.
 
12 Tłum. GrEn. Толк. I wzruszą się od morza aż do morza, i od północy aż na wschód będą obchodzić szukając słowa Pańskiego, a nie znajdą.И будут ходить от моря до моря и скитаться от севера к востоку, ища слова Господня, и не найдут его. и3 поколeблютсz в0ды t м0рz до м0рz и3 t сёвера до востHкъ, и3 њбтекyтъ и4щуще словесE гDнz, и3 не њбрsщутъ. 8,12Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPκαὶ kai
CONJ
καίkaiandAnd
σαλευθήσονται saleuthēsontai
V-FPI-3P
σαλεύωsaleuōto shake[2shall shake
ὕδατα hudata
N-APN
ὕδωρ, ὕδατοςhhudōr udatoswater1waters]
ἕως heōs
PREP
ἕωςheōsuntilunto
θαλάσσης,     thalassēs
N-GSF
θάλασσαthalassaseasea
καὶ kai
CONJ
καίkaiandAnd
ἀπὸ apo
PREP
ἀπόapofromfrom
βορρᾶ borra
N-GSM
βορρᾶςborrasthe northnorth
ἕως heōs
PREP
ἕωςheōsuntilunto
ἀνατολῶν anatolōn
N-GPF
ἀνατολήanatolēeasteast
περιδραμοῦνται peridramountai
V-FMI-3P
περιτρέχωperitrechōto run aroundones shall run about
ζητοῦντες zētountes
V-PAPRP
ζητέωzēteōto seekseeking
τὸν ton
T-ASM
hothe/this/whothe
λόγον logon
N-ASM
λόγοςlogoswordword
κυρίου kuriou
N-GSM
κύριοςkurioslordlord,
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
οὐ ou
ADV
οὐouno[Carmi]
μὴ
ADV
μήnot[Jokmeam]
εὕρωσιν.     heurōsin
V-AAS-3P
εὑρίσκωheuriskōto find/meetshould they find.
 
13 Tłum. GrEn. Толк. – Owego dnia pomdleją panienki piękne i młodzieńcy dla pragnienia.В тот день истаявать будут от жажды красивые девы и юноши, Въ т0й дeнь њскудёютъ дBвы дHбрыz и3 ю4нwши въ жaжди, 8,13Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongIn
τῇ
T-DSF
hothe/this/who 
ἡμέρᾳ hēmera
N-DSF
ἡμέραhēmeradaythat day
ἐκείνῃ ekeinē
D-DSF
ἐκεῖνοςekeinosthatthat day
ἐκλείψουσιν ekleipsousin
V-FAI-3P
ἐκλείπωekleipōto fail[7will dissipate
αἱ hai
T-NPF
hothe/this/who1the
παρθένοι parthenoi
N-NPF
παρθένοςparthenosvirgin3virgins
αἱ hai
T-NPF
hothe/this/who 
καλαὶ kalai
A-NPF
καλόςkalosgood2fair
καὶ kai
CONJ
καίkaiand4and
οἱ hoi
T-NPM
hothe/this/who5the
νεανίσκοι neaniskoi
N-NPM
νεανίσκοςneaniskosyoung man6young men]
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongby
δίψει dipsei
N-DSN
δίψοςdipsosthirstthirst.
 
14 Tłum. GrEn. Толк. Którzy przysięgają przez grzech Samarii i mówlą: “Żyje Bóg twój, Danie,” i “Żyje droga Bersabei,” upadną, a nie powstaną więcej.”которые клянутся грехом Самарийским и говорят: "жив бог твой, Дан! и жив путь в Вирсавию!" - Они падут и уже не встанут.кленyщіисz њчищeніемъ самарjйскимъ и3 глаг0лющіи: жи1въ б0гъ тв0й, дaне, и3 жи1въ б0гъ тв0й, вирсавeе. И# падyтъ и3 не востaнутъ ктомY.8,14Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPοἱ hoi
T-NPM
hothe/this/whoThe ones
ὀμνύοντες omnuontes
V-PAPRP
ὄμνυμιomnumito swearswearing an oath
κατὰ kata
PREP
κατάkataaccording toaccording to
τοῦ tou
T-GSM
hothe/this/whothe
ἱλασμοῦ hilasmou
N-GSM
ἱλασμόςhilasmospropitiationatonement
Σαμαρείας samareias
N-GSF
ΣαμάρειαsamareiaSamaria[covering]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
οἱ hoi
T-NPM
hothe/this/who 
λέγοντες legontes
V-PAPRP
λέγωlegōto speakones saying,
ζῇ
V-PAI-3S
ζάωzaōto live[2lives
ho
T-NSM
hothe/this/who 
θεός theos
N-NSM
θεόςtheosGod1Your God],
σου,     sou
P-GS
σοῦsouyou[guard]
Δαν,     dan
N-PRI
strong:GN-PRIstrong:GN-PRIstrong:GN-PRI 
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
Ζῇ
V-PAI-3S
ζάωzaōto live[vexed]
ho
T-NSM
hothe/this/who[that]
θεός theos
N-NSM
θεόςtheosGodyour God,
σου,     sou
P-GS
σοῦsouyou[guard]
Βηρσαβεε·     bērsabee
N-PRI
strong:GN-PRIstrong:GN-PRIstrong:GN-PRI 
καὶ kai
CONJ
καίkaiandAnd
πεσοῦνται pesountai
V-FMI-3P
πίπτωpiptōto collapsethey shall fall
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
οὐ ou
ADV
οὐouno[Carmi]
μὴ
ADV
μήnot[Jokmeam]
ἀναστῶσιν anastōsin
V-AAS-3P
ἀνίστημιanistēmito ariseshould they rise up
ἔτι.     eti
ADV
ἔτιetistillagain.

91 Widziałem Pana stojącego nad ołtarzem, i rzekł: “Uderz w zawiasę i niech sig wzruszą naprożniki, bo chciwość na głowie wszystkich, a ostatek ich mieczem pobiję, nie będą mogli uciec. Będą uciekać, ale nie będzie uratowany z nich ten, który ucieknie.2 Choćby zstąpili aż do otchłani, stamtąd wywiedzie ich ręka moja, i choćby wstąpili aż do nieba, stam tąd ich ściągnę.3 I choćby się skryli na szczycie Karmelu, stamtąd szperając wezmę ich, i choćby się skryli przed oczyma moimi w głębinę morską, tam rozkażę wężowi, a będzie ich kąsał. A,jeśli pójdą w niewolę przed nieprzyjaciółmi swymi,4 tam rozkażę mieczowi i pobije ich; i położę oczy moje na nich na złe, a nie na dobre.”5 A Pan, Bóg zastępów, ten dotyka ziemi, a zniszczeje, i płakać będą wszyscy mieszkańcy na niej, i wzbierze jak potok cały, a spłynie jak rzeka egipska.6 On buduje na niebie wysokie mieszkanie swoje, a snopek swój na ziemi zasadził; on przyzywa wody morskie i wylewa je na oblicze ziemi. Pan imię jego.7 – Czy nie jako synowie etiopscy wy jesteście mi, synowie izraelscy? mówi Pan. Czy nie Izraela wywiodłem: ziemi Egipskiej, a Filistynów z Kapadocji, a Syryjczykówz Cyreny ? ODBUDOWA IZRAELA (9,8-15). Zagłada nie będzie całkowita, dobrzy ocaleją (8-10). Odnowienie królestwa Dawidowego (11-12) i szczęścia (13-15).Oto oczy Pana Boga na królestwo8 grzeszące, a zetrę je z oblicza ziemi; wszakże do szczętu nie wygładzę domu Jakubowego, mówi Pan.9 Bo oto ja dam rozkaz i roztrząsę między wszystkimi narodami dom Izraelów, jak wstrząsają pszenicę w rzeszocie, a nie wypadnie kamyk na ziemię.10 Od miecza pomrą wszyscy grzesznicy ludu mego, którzy mówią: “Nie przybliży się ani nie przyjdzie na nas zło.”11 – Owego dnia podniosę przybytek Dawida, który upadł, i zbuduję znowu rozpadliny murów jego, a co się było obaliło, naprawię i znowu zbuduję go jak za dni dawnych,12 żeby posiedli ostatek Idumei i wszystkie narody, przeto iż wzywano imienia mego nad nimi, mówi Pan, czyniący to.13 – Oto dni idą, mówi Pan, i spotka oracz żeńca, a tłoczący winne grona siejącego nasienie; i będą sączyć góry słodkością, a wszystkie pagórki uprawione będą.14 I wrócę pojmanie ludu mego izraelskiego, i będą budować miasta spustoszone i będą w nich mieszkać; i będą też sadzić winnice i pić wino ich, i naczynią sadów, a będą jeść ich owoce.15 I osadzę ich w ziemi ich, a nie wyrwę ich więcej z ich ziemi, którą im dałem, mówi Pan, Bóg twój.