MENU
Fragment:
Styl fragmentu
*Zezwalaj na cookies aby zapamiętać ustawienia

Proroctwo Amosa

Proroctwo Amosa

TYTUŁ (1,1)
11 Słowa Amosa spośród pasterzy z Tekue, co widział o Izraelu za dni Ozjasza, króla judzkiego, i za dni Jeroboama, syna Joasa, króla izraelskiego, na dwa lata przed trzęsieniem ziemi.CZĘŚC I(1,2 – 2,16)SĄD NAD NARODAMI I NAD IZRAELEM SĄD NAD NARODAMI (1,2 – 2,3). Nad Syryjczykami (2-5), Filistynami (6-8), Tyryjczykami (9-10), Edomitami (11-12), Am monitami (13-15), Moabitami (2,1-3).2 I rzekł: Pan z Syjonu zaryczy, a z Jeruzalem wyda głos swój; i płakały ozdoby pasterzów, a usechł szczyt Karmelu.3 To mówi Pan: Dla trzech występków Damaszku i dla czterech nie nawrócę go: ponieważ zmłócili wozami żelaznymi Galaad.4 I poślę ogień do domu Azaela i pożre domy Benadada.5 I skruszę zaworę Damaszku, i wytracę mieszkańców z pola bałwana i trzymającego berło z domu rozkoszy, i będzie zaprowa dzony lud syryjski do Cyreny, mówi Pan.6 – To mówi Pan: Dla trzech występków Gazy i dla czterech nie odwrócę tego: iż przenieśli pojmanie doskonałe, aby je zamknąć w Idumei.7 I puszczę ogień na mury Gazy, i pożre domy jej.8 I wytracę mieszkańców z Azotu i trzymającego berło z Askalonu, i obrócę rękę moją na Akkaron, i zginą pozostali z Filistynów, mówi Pan Bóg.9 – To mówi Pan: Dla trzech występków Tyru i dla czterech nie odwrócę tego: dlatego, że zamknęli pojmanie doskonałe w Idumei, a nie wspomnieli przymierza braterskiego.10 I puszczę ogień na mur Tyru, i pożre domy jego.11 – To mówi Pan: Dla trzech występków Edomu i dla czterech nie odwrócę tego: przeto iż prześladował mieczem brata swego i zgwałcił miłosierdzie swoje, i wytrwał dłużej w zapalczywości swojej, i zagniewanie swe zachował aż do końca.12 Puszczę ogień na Teman, i pożre domy Bosry.13 – To mówi Pan: Dla trzech występków synów Ammona i dla czterech nie odwrócę tego: dlatego że rozcinał brzemienne Galaadu, żeby rozszerzyć granice swoje.14 A rozniecę ogień na murze Rabby i pożre domy jej wśród okrzyków wojennych w dzień bitwy i z wichrem w dzień zawieruchy.15 I pójdzie Melchom w niewolę, on i książęta jego razem, mówi Pan.
21 Z To mówi Pan: Dla trzech występków Moabu i dla czterech nie odwrócę tego: dlatego, że spalił kości króla idumejskiego aż na popiół.2 I puszczę ogień na Moab, i spali domy Kariotu, i umrze wśród wrzawy Moab, przy odgłosie trąby;3 i wytracę sędziego spósród niego, i wszystkich książąt jego pobiję ż nim, mówi Pan. SĄD NAD KRÓLESTWAMI JUDY I IZRAELA (2,4-16). Nad ludą (4-5). Nad Izraelem: jego występki (6-8); dobrodziejstwa Boże (9-12); kara (13-16).4 To mówi Pan: Dla trzech występków Judy i dla czterech nie odwrócę tego: przeto że odrzucił zakon Pański, a przykazań jego nie zachował; bo ich zwiodły bałwany ich, za którymi chodzili ojcowie ich.5 I puszczę ogień na Judę, i pożre domy Jeruzalem.6 – To mówi Pan: Dla trzech występków Izraela i dla czterech nie odwrócę tego: dlatego że sprzedał za srebro sprawiedliwego, a ubogiego za obu wie.7 Oni trą w prochu ziemi głowy ubogich, a drogę poniżonych skrzy wiają, i syn i ojciec jego chodzili do dziewki, aby znieważać imię święte moje.8 I na szatach zastawnych siadali koło każdego ołtarza, a wino skazanych pili w domu boga swego.9 – A ja wygładziłem przed nimi Amorejczyków, których wysokość jak wysokość cedrów, a oni mocni jak dęby; i starłem owoc jego z wierzchu, a korzenie jego ze spodu.10 Ja to sprawiłem, że wyszliście z ziemi Egipskiej, i wodziłem was po puszczy czterdzieści lat, żebyście posiedli ziemię Amorejczyków.11 I wzbudziłem z synów waszych proroków, a z młodzieńców waszych nazarejczyków. Czy nie tak jest, synowie Izraelowi? mówi Pan.12 A będzieáe nazarejczykom podawać wino, a prorokom rozkażecie mówiąc: “Nie prorokujcie!”13 – Otóż ja będę skrzypiał pod wami, jako skrzypi wóz wyłożony sianem.14 I zginie ucleczka od prędkiego, a mocny nie otlzyma siły swojej i mocarz nie wyzwoli duszy swojej.15 I dzierżący łuk nie ostoi się, a prędki nogami swymi nie będzie wybawiony, a kto wsiada na koń, nie zachowa duszy swej,16 i kto mężnego serca między mocarzami, nago uciekać będzie dnia owego, mówi Pan.CZĘŚC 1I(3,1 – 6,15)PROROCTWA PRZECIW KRÓLESTWU IZRAELSKIEMU PEWNOŚĆ KARY, GROŻĄCEJ IZRAELOWI ZA JEGO WYSTĘPKI (3,1-15).Uprzywilejowane stanowisko Izraela pociągnie za sobą surowszy wymiar sprawiedliwości (I-2). Pewność kary, zapowiadanej przez proroka w imieniu Boga (3-8). Niech się poganie przypatrzą występkom Samarü (9-10). Kara dosięgnie tę ziemię (I I), zaledwie mała garstka ocaleje (12); ołtarze Betelu i patace będą zburzone (13- I 5).
31 Słuchajcie słowa, które Pan mówił o was, synowie Izraelowi, o wszystkim rodzie, który wywiodłem z ziemi Egipskiej, mówiąc:2 “Tylko was poznałem ze wszystkich rodów ziemi, dlatego nawiedzę na was wszystkie nieprawości wasze.”3 – Czy pójdą dwaj razem, jeśli się nie zgodzą ? 4 Czy zaryczy lew w lesie, jeśli łupu mieć nie będzie? Czy szczenię Iwie wypuści głos z legowiska swego, jeśli czego nie złapie?5 Czy wpadnie ptak do sidła na ziemi bez ptasznika? Czy podniesie się sidło z ziemi, pierwej niźli co pochwyci ?6 Czy zabrzmi trąba w mieście, a lud się nie zlęknie? Czy będzie w mieście nieszczęście, którego by Pan nie uczynił?7 Bo Pan Bóg niczego nie czyni, bez ujawnienia swej tajemnicy sługom swoim, prorokom.8 Lew zaryczy, któż się nie zlęknie? Pan Bóg przemówił, któż prorokować nie będzie?9 – Dajcież słyszeć w domach Azotu i w domach ziemi Egipskiej, i powiedzcie: Zbierzcie się na góry Samarii, a obaczcie szaleństwa wielkie wpośród niej i ucisk cierpią cych we wnętrzu jej.10 I nie umieli czynić prawości, mówi Pan, skarbiąc nieprawość i łupiestwo w domach swoich.11 – Przeto to mówi Pan Bóg: Będzie uciśniona i okrążona ziemia, i zdarta będzie z ciebie moc twoja, rozgrabią domy twoje.12 To mówi Pan: Jak gdyby wyrwał pasterz z paszczęki lwa dwie golenie albo koniec ucha, tak wyrwani będą synowie Izraelowi, którzy mieszkają w Samarii na stronie łóżka i na łożu damasceńskim.13 Słuchajcie, a oświadczcie w domu Jakubowym, mówi Pan, Bóg zastępów;14 bo w dzień, gdy nawiedzać pocznę przestępstwa Izraela, nawiedzę go i ołtarze Betelu, i obcięte będą rogi ołtarza, i upadną na ziemię.15 I porażę dom zimowy z domem letnim, i zginą domy z kości słoniowej, i będą rozwalone liczne domy, mówi Pan. WYSTĘPKI I KARA NIEWIAST SAMARYJSKICH (4,1-3).
41 Słuchajcie słowa tego, krowy tłuste, które jesteście na górze samaryjskiej, które uciskacie nędzarzów i niszczycie ubogich, które mówicie panom swym: “Przynieście, a będziemy pić!”2 Przysiągł Pan Bóg na świętość swoją, że oto dni przyjdą na was i wyniosą was na drzewcach, a ostatki wasze w garncach warzących.3 I dziurami wynijdziecie, jedna naprzeciw drugiej, a będziecie rzucone do Armon, mówi Pan. CZCZOŚĆ KULTU – BEZSKUTECZNOŚĆ KAR (4,4-13). Izraelici, zwiedzeni blaskiem zewnętrznego kultu (4-5), nie zrozumieli przestrogi, jaką im Bóg dawał przez różne klęski (6-11). Dlatego niech się przygotują na ostateczną karę (12-13).4 Chodźcie do Betelu – a bezbożnieczyńcie, do Galgali – a mnóżcie przestępstwa, i przynoście rano ofiary wasze, przez trzy dni dziesięciny wasze.5 I ofiarujcie chwałę z kwaszonego, obwołujcie dobrowolne ofiary i opowiadajcie; boście tak chcieli, synowie izraelscy, mówi Pan Bóg.6 -Stąd i ja dałem wam zdrętwienie zębów we wszystkich miastach waszych i niedostatek chleba po wszystkich miejscach waszych, a nie nawróciliście się do mnie, mówi Pan.7 Ja też wstrzymałem od was deszcz, gdy jeszcze były trzy miesiące od żniwa, i spuszczałem deszcz na jedno miasto, a na drugie miasto nie spuszczałem, część jedna była polana deszczem, a część, na którą nie spuściłem deszczu, wyschła.8 I przyszły dwa i trzy miasta do jednego miasta, aby pić wodę, i nie napiły się, a nie nawróciliście się do mnie, mówi Pan.9 Karałem was wiatrem palącym i suszą; mnóstwo ogrodów waszych i winnic waszych, oliwnice wasze i figownice wasze pożerała gąsienica, a nie wróciliście się do mnie, mówi Pan.10 Puściłem na was śmierć na sposób egipski, pozabijałem mieczem młodzieńców waszych aż do pojmania koni waszych, i uczyniłem, że przyszła zgnilizna obozów waszych do nozdrzy waszych, a nie wróciliście się do mnie, mówi Pan.11 Wywróciłem was, jak wywrócił Bóg Sodomę i Gomorę, i staliście się jak głownia wyrwana z ognia, a nie wróciliście się do mnie, mówi Pan.12 – Przeto to uczynię tobie, Izraelu! A gdy ci to uczynię, przygotuj się, by wyjść naprzeciw Panu, Bogu twemu, Izraelu!13 Bo oto tworzący góry i stwarzający wiatr, i oznajmiający człowiekowi mowę swoją, czyniący mgłę poranną, a chodzący po wyżynach ziemi: Pan, Bóg zastępów, imię jego. NOWE NAPOMNIENIA (5,1-17). Żal proroka nad bliskim upadkiem Izraela (1-3), który nie szuka Pana, jak nalety (4-9), a wykracza na rótne sposoby przeciw sprawiedliwości (10-13), podczas gdy tylko spełnianie dobrych uczynków mogłoby jeszcze wyjednać u Boga zmiłowanie (14-15). Zguba wisi nad Izraelem (16-17).
51 I Słuchajcie słowa tego, które ja podnoszę nad wami jako narzekanie: “Dom Izraelów upadł i więcej nie powstanie.2 Dziewica Izraelska rzucona jest na ziemię swoją, nie ma, kto by ją podniósł “3 Bo to mówi Pan Bóg: W mieście, z którego wychodziło tysiąc, pozostanie stu, a z którego wychodziło stu, pozostanie dziesięciu w domu Izraelowym.4 Bo to mówi Pan domowi Izraelowemu: Szukajcie mię, a żyć będziecie!5 A nie szukajcie Betelu, do Galgali nie chodźcie i do Bersabei nie przejdziecie; bo Galgala w niewolę zaprowadzone będzie, a Betel będzie niepożyteczne.6 Szukajcie Pana, a żyjcie, aby snadź nie zapalił się jak ogień dom Józefa,i pożre, a nie będzle, kto by ugasił Betel.7 Wy, którzy sąd w piołun obracacie, a sprawiedliwość na ziemi opuszczacie.8 Tego, który uczynił Wóz niebieski i Kosę, i który obraca ciemność w zaranie, a dzień w noc odmienia; który woła wody morskie i wylewa je na powierzchnię ziemi,9 Pan imię jego. Który się uśmiecha w zburzeniu mocnego i spustoszenie na mocarza przywodzi.10 – Nienawidzili karcącego w bramie, a mówiącym doskonale brzydzili się.11 Przeto, ponieważ łupiliście ubogiego, a łup wyborny braliście od nlego: domy z kamienia kwadratowego zbudujecie, a nie będziecie w nich mieszkać, winnic rozkosznych nasadzicie, a wina ich pić nie będziecie.12 Bo poznałem liczne występki wasze i mocne grzechy wasze: nieprzyjaciele sprawledliwego, biorący dar, a ubogich uciskający w bramie.13 Przeto roztropny w tym czasie milczeć będzie, bo czas zły jest.14 – Szukajcie dobra a nie zła, żebyście żyli, a będzie Pan, Bóg zastępów z wami, jak mówiliście.15 Miejcie zło w nienawiści, a miłujcie dobro i ustanówcie w bramie sąd, może się Pan, Bóg zastępów, zmiłuje nad ostatkiem Józefa.16 – Przeto to mówi Pan, Bóg zastępów, panujący: Po wszystkich ulicach narzekanie, a po wszystkich miejscach, które zewnątrz są, powiedzą: “Biada, biada!” I będą przyzywać oracza na płacz a do narzeka nia tych, którzy umieją narzekać.17 I po wszystkich winnicach będzie narzekanie, bo przejdę przez pośrodek ciebie, mówi Pan. DZIEŃ PAŃSKI (5,18-27). Oczekiwany rzez wielu jako dzień triumfu stanie się on dniem klęski (18-20). Kult czysto zewnętrzny, znienawidzony przez Boga, nie uchroni od katastrofy (21-24); czterdziestoletni pobyt na puszczy Izraelitów niech będzie przestrogą (25)! Kult bałwanów skończy się wygnaniem (26-27).18 Biada pożądającym dnia Pańskiego! Cóż wam po nim? Dzień ten Pański to ciemność, a nie światłość.19 Jak gdyby uciekał mąż przed lwem, a zabiegł mu niedźwiedź; a wszedłszy do domu i podparł się ręką swą na ścia nie, a ukąsiłby go wąż.20 Czy nie ciemnością dzień Pański, a nie światłością; i mrok, a nie jasność w nim ?21 – Mam w nienawiści i odrzuciłem święta wasze, ani nie przyjmę woni zgromadzeń waszych.22 A jeśli mi ofiarować będziecie całopalenia i dary wasze, nie przyjmę i na śluby tłustości waszych nie spojrzę.23 Odejmij ode mnie zgiełk pieśni twoich i piosenek24 liry twojej słuchać nie będę. I odkryje się sąd jak woda, a sprawiedli wość jak potok gwałtowny.25 – Czy składaliście mi ofiary i obiatę na puszczy przez czterdzieści lat, domu Izraelski?26 I nosiliście namiot Molochowi waszemu i obraz bałwanów waszych, gwiazdę boga waszego, które uczyniliście sobie.27 I uczynię, że się przesiedlicie za Damaszek, mówi Pan, Bóg zastępów imię jego. FAŁSZYWE BEZPIECZEŃSTWO BOGACZÓW (6,1-15). Ufni w swe bogactwa, żyją rozkosznie, a nie chcą widzieć grożącej królestwu ruiny (1-6). Dlatego pójdą na wygnanie (7), domy ich będą zburzone, a wielu z nich życie postrada (8-12). Pełni pychy, nadużywali swej potęgi do niesprawiedliwości (13-14). Znajdzie się naród, przez który Bóg ich ukarze (IS).
61 Biada wam, którzy jesteście bogaci na Syjonie, a pokładacie ufność w górze samaryjskiej, co celniejsi, głowy ludów, chodzący wyniośle do domu Izraelskiego!2 Zajdźcie do Chalane i obaczcie, a stamtąd idźcie do Emat wielkiego i zstąpcie do Get filistyńskiego i doˇnajlepszych ich królestw, czy szersze są granice ich niż granice wasze.3 Wy, którzy jesteście odłączeni na dzień zły, a przybliżacie się do stolicy nieprawości.4 Którzy sypiacie na łożach słoniowych, a rozpustujecie na pościelach waszych; którzy jadacie baranka z trzody i cielce spośród stada.5 Którzy śpiewacie przy dźwięku harfy; mniemali, że mieli jak Dawid narzędzia muzyczne.6 Którzy piją czaszami wino i przedniejszym olejkiem się namaszczają, a wcale się nie przejmowali upadkiem Józefa.7 – Przeto teraz powędrują na przodzie wygnańców i będzie położony koniec gromadzie rozpustnych.8 Przysiągł Pan Bóg na duszę swoją, mówi Pan, Bóg zastępów: Brzydzę się ja pychą Jakuba, a domów jego nienawidzę i wydam miasto z mie szkańcami jego.9A jeśli pozostanie dziesięciu mężów w domu jednym, i ci pomrą.10 I weźmie go bliski jego, i spali go, aby wynieść kości z domu, i powie temu, który jest wewnątrz domu:11 “Czy jest jeszcze u ciebie ?” A on odpowie: “Już koniec.” I rzecze mu: “Milcz, a nie wspominaj imienia Pańskiego.”12 Bo oto Pan rozkaże i skarze dom większy obaleniem a dom mniejszy porysowaniem.13 – Czy mogą biegać konie po skałach, albo czy można orać bawołami, że przemieniliście sąd w gorzkość, a owoc sprawiedliwości w piołun?14 Wy, którzy się radujecie niczym, którzy mówicie: “Czy nie mocą naszą wzięliśmy sobie rogi ?”15 – Bo oto wzbudzę przeciwko wam, domu Izraelów, mówi Pan, Bóg zastępów, naród, i skruszy was od wejścia do Emat, aż do potoku puszczy.CZĘŚC III(7,1 – 9,15)WIDZENIA CZAS POBŁAŻANIA MINĄŁ, ZNISZCZENIE POSTANOWIONE (7,1- 8,3). Odwrócona na prośbę proroka plaga szaraflczy (1-3) i posuchy (4-6). Kiehnia murarska, symbol zbliżającej się ruiny (7-9). Starcie proroka z kapłanem Amazjaszem (10-17). Nowy symbol zniszczenia (8,1-3).
71 To mi ukazał Pan Bóg: oto tworzył szarańczę na początku wyrastającej trawy deszczu późnego, a oto deszcz późny przyszedł po skoszeniu królewskim.2 I stało się, gdy dokończyła jeść trawę ziemi, rzekłem: “Panie, Boże, bądź miłościw, proszę; któż podniesie Jakuba, bo jest maluczki?”3 Zmiłował się Pan nad tym. “Nie będzie,” rzekł Pan.4 – To mi ukazał Pan Bóg: oto wołał Pan Bóg: “Sądu!” do ognia i pożarł przepaść wielką,i zjadł część zarazem. I rzekłem:5 “Panie, Boże, przestań, proszę; kto podniesie Jakuba, bo maluczki jest?”6 Zmiłował się Pan nad tym: “Lecz to nie będzie,” rzekł Pan Bóg.7 – To mi ukazał Pan: oto Pan stojący na murze otynkowanym, a w ręce jego kielnia murarska.8 I rzekł Pan do mnie: “Co ty widzisz, Amosie?” i rzekłem: “Kielnię murarską.” I rzekł Pan: “Oto ja położę kielnię wpośród ludu mego izraelskiego, nie będę więcej tynko wać go.9 I obalone będą wyżyny bałwana, a świątynie Izraela spustoszone będą, i powstanę na dom Jeroboama z mieczem.”10 – I posłał Amazjasz, kapłan Betelu, do Jeroboama, króla izraelskiego, mówiąc: “Powstał przeciw tobie Amos wpośród domu izraelowego, nie będzie mogła ziemia znieść wszystkich mów jego.11 Bo to mówi Amos: “Od miecza umrze Jeroboam, a Izrael pojmany przesiedli się z ziemi swej.”12 I rzekł Amazjasz do Amosa: “Który widzisz, idź, uciekaj do ziemi Judzkiej, tam jedz chleb i tam prorokuj.13 A w Betelu nie będziesz więcej prorokował, bo świątynią jest królewską i domem królestwa jest.” 14 I odpowiedział Amos, i rzekł do Amazjasza: “Nie jestem prorokiem i nie jestem synem proroka, ale jestem pasterzem, skubiącym sykomory. I wziął mię Pan, gdy chodziłem za bydłem, i rzekł Pan do mnie: “Idź, prorokuj do ludu mego izraelskiego.”16 A teraz słuchaj słowa Pańskiego: Ty mówisz: “Nie będziesz prorokował przeciw Izraelowi i nie będziesz wylewał mo wy na dom bałwana.”17 Przeto to mówi Pan: Żona twoja w mieście nierząd uprawiać będzie, a synowie twoi i córki twoje od miecza polegną, ziemia twoja sznurem pomierzona będzie, ty w ziemi splugawionej umrzesz, a Izrael pojmany przeniesie się z ziemi swej.”
81 To mi ukazał Pan Bóg: oto hak owoców.2 I rzekł: “Co ty widzisz Amosie?” I rzekłem: “Hak owoców.” I rzekł Pan do mnie: “Przyszedł koniec na lud mój izraelski, nie minę go już więcej.3 A będą skrzypieć zawiasy kościoła w ów dzień, mówi Pan Bóg; wielu ich pomrze; na każdym miejscu milczenie rzucone będzie.” WINA I KARA (8,4-14). Ucisk ubogich (4-6), którego Bóg nie zapomni (7). Udział natury w sądzie Pańskim (8-9); tałoba jak po jedynaku (10). Pragnienie słowa Bożego nie zaspokojone (II-12). Kwiat narodu opadnie z powodu kultu zakazanego (13-14).4 Słuchajcie tego, którzy trapicie ubogiego, a czynicie, że giną biedacy na ziemi, mówiąc:5 “Kiedy minie miesiąc, a będziemy sprzedawali towary, i sobota a otworzymy zboże, aby umniejszać miary, a przyczyniać sykla i podsuwać szale zdradliwe,6aby dostać za srebro nędzarzy, a ubogich za buty, ażeby plewy pszeniczne sprzedawać?”7 Przysiągł Pan przeciw pysze Jakuba: “Nie zapomnę aż do końca wszystkich uczynków ich!”8 – Czyż dlatego nie poruszy się ziemia i nie będzie płakać wszelki mieszkaniec jej? I wzbierze wszystek jak rzeka, i będzie wygnany, i spłynie jak potok egipski.9 I będzie dnia owego, mówi Pan Bóg: zajdzie słońce w południe i uczynię, że się zaćmi ziemia w dzień jasny;10 i obrócę święta wasze w płacz, a wszystkie pieśni wasze w narzekanie, i oblokę wór na wszelki grzbiet wasz, a na każdą głowę obłysienie; i położę ziemię jakby w żałobie po jednorodzonym, a koniec jej jak dzień goryczy.11 – Oto dni idą, mówi Pan, i puszczę głód na ziemię: nie głód chleba, ani pragnienie wody, ale słuchania słowa Pańskiego.12 I wzruszą się od morza aż do morza, i od północy aż na wschód będą obchodzić szukając słowa Pańskiego, a nie znajdą.13 – Owego dnia pomdleją panienki piękne i młodzieńcy dla pragnienia.14 Którzy przysięgają przez grzech Samarii i mówlą: “Żyje Bóg twój, Danie,” i “Żyje droga Bersabei,” upadną, a nie powstaną więcej.” NIC NIE UCHRONI OD KATASTROFY (9,1-7). Widok świątyni, zwalonej na modlących się w niej (1). Nikt nie ujdzie karzącej ręki Boga (2-4), która posiada na to dość potęgi (5-6). Uprzywilejowane stanowisko Izraela nie będzie dla niego obroną (7).
9

Warsz. King J. 91 Tłum. GrEn. Толк. Widziałem Pana stojącego nad ołtarzem, i rzekł: “Uderz w zawiasę i niech sig wzruszą naprożniki, bo chciwość na głowie wszystkich, a ostatek ich mieczem pobiję, nie będą mogli uciec. Będą uciekać, ale nie będzie uratowany z nich ten, który ucieknie.Видел я Господа стоящим над жертвенником, и Он сказал: ударь в притолоку над воротами, чтобы потряслись косяки, и обрушь их на головы всех их, остальных же из них Я поражу мечом: не убежит у них никто бегущий и не спасется из них никто, желающий спастись. Ви1дэхъ гDа стоsща на жeртвенницэ, и3 речE: порази2 њчисти1лище, и3 поколeблютсz преддвє1ріz, и3 пресэцы2 въ главы6 всёхъ: и3 њстaвшыz и4хъ nрyжіемъ и3збію2, не ўбэжи1тъ t ни1хъ бэжaй, и3 не ўцэлёетъ t ни1хъ ўцэлэвazй: 9,1Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPΕἶδον eidon
V-AAI-1S
εἴδωeidōto knowI saw
τὸν ton
T-ASM
hothe/this/whothe
κύριον kurion
N-ASM
κύριοςkurioslordlord
ἐφεστῶτα efestōta
V-RAPAS
ἐφίστημιefistēmito approachstanding
ἐπὶ epi
PREP
ἐπίepiupon/to/againstat
τοῦ tou
T-GSN
hothe/this/whothe
θυσιαστηρίου,     thusiastēriou
N-GSN
θυσιαστήριονthusiastērionaltaraltar.
καὶ kai
CONJ
καίkaiandAnd
εἶπεν eipen
V-AAI-3S
ἔπω, ἐρῶ, εἶπονepō erō eiponto sayhe said,
Πάταξον pataxon
V-AAM-2S
πατάσσωpatassōto strikeStrike
ἐπὶ epi
PREP
ἐπίepiupon/to/againstupon
τὸ to
T-ASN
hothe/this/whothe
ἱλαστήριον hilastērion
N-ASN
ἱλαστήριοςhilastēriospropitiationatonement-seat!
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
σεισθήσεται seisthēsetai
V-FPI-3S
σείωseiōto shake[3shall be shaken
τὰ ta
T-APN
hothe/this/who1the
πρόπυλα propula
N-APN
strong:GN-APNstrong:GN-APNstrong:GN-APN 
καὶ kai
CONJ
καίkaiandAnd
διάκοψον diakopson
V-AAM-2S
strong:GV-AAM-2Sstrong:GV-AAM-2Sstrong:GV-AAM-2S 
εἰς eis
PREP
εἰςeistowardunto
κεφαλὰς kefalas
N-APF
κεφαλήkefalēheadheads
πάντων·     pantōn
A-GPM
πᾶςpasallof all!
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
τοὺς tous
T-APM
hothe/this/whothe ones
καταλοίπους kataloipous
A-APM
κατάλοιποςkataloiposremainingremaining
αὐτῶν autōn
D-GPM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/among[2by
ῥομφαίᾳ romfaia
N-DSF
ῥομφαίαromfaiasword3 broadsword
ἀποκτενῶ,     apoktenō
V-FAI-1S
ἀποκτείνωapokteinōto kill1I will kill].
οὐ ou
ADV
οὐouno[Carmi]
μὴ
ADV
μήnot[Jokmeam]
διαφύγῃ diafugē
V-AAS-3S
διαφεύγωdiafeugōto escapeshould one evade
ἐξ ex
PREP
ἐκekof/fromfrom
αὐτῶν autōn
D-GPM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
φεύγων,     feugōn
V-PAPRS
φεύγωfeugōto fleeby fleeing,
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
οὐ ou
ADV
οὐouno[Carmi]
μὴ
ADV
μήnot[Jokmeam]
διασωθῇ diasōthē
V-APS-3S
διασῴζωdiasōzōto saveshall there be preserved one
ἐξ ex
PREP
ἐκekof/fromof
αὐτῶν autōn
D-GPM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
ἀνασῳζόμενος.     anasōzomenos
V-PMPRS
strong:GV-PMPRSstrong:GV-PMPRSstrong:GV-PMPRS 
 
2 Tłum. GrEn. Толк. Choćby zstąpili aż do otchłani, stamtąd wywiedzie ich ręka moja, i choćby wstąpili aż do nieba, stam tąd ich ściągnę.Хотя бы они зарылись в преисподнюю, и оттуда рука Моя возьмет их; хотя бы взошли на небо, и оттуда свергну их. ѓще сокрhютсz во ѓдэ, то2 и3 tтyду рукA моS и3ст0ргнетъ |, и3 ѓще взhдутъ на нeбо, то2 и3 tтyду свeргу |: 9,2Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPἐὰν ean
CONJ
ἐάνeanifIf
κατορυγῶσιν katorugōsin
V-APS-3P
strong:GV-APS-3Pstrong:GV-APS-3Pstrong:GV-APS-3P 
εἰς eis
PREP
εἰςeistowardin
ᾅδου,     hadou
N-GSM
ᾍδηςhadēsHadesHades,
ἐκεῖθεν ekeithen
ADV
ἐκεῖθενekeithenfrom therefrom there

T-NSF
hothe/this/who 
χείρ cheir
N-NSF
χείρcheirhandmy hand
μου mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
ἀνασπάσει anaspasei
V-FAI-3S
ἀνασπάωanaspaōto pull upshall pull them up.
αὐτούς·     autous
D-APM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandAnd
ἐὰν ean
CONJ
ἐάνeanifif
ἀναβῶσιν anabōsin
V-AAS-3P
ἀναβαίνωanabainōto ascendthey ascend
εἰς eis
PREP
εἰςeistowardinto
τὸν ton
T-ASM
hothe/this/whothe
οὐρανόν,     ouranon
N-ASM
οὐρανόςouranosheavenheaven,
ἐκεῖθεν ekeithen
ADV
ἐκεῖθενekeithenfrom therefrom there
κατάξω kataxō
V-FAI-1S
κατάγωkatagōto bring downI will lead them down.
αὐτούς·     autous
D-APM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
 
3 Tłum. GrEn. Толк. I choćby się skryli na szczycie Karmelu, stamtąd szperając wezmę ich, i choćby się skryli przed oczyma moimi w głębinę morską, tam rozkażę wężowi, a będzie ich kąsał. A,jeśli pójdą w niewolę przed nieprzyjaciółmi swymi,И хотя бы они скрылись на вершине Кармила, и там отыщу и возьму их; хотя бы сокрылись от очей Моих на дне моря, и там повелю морскому змею уязвить их. и3 ѓще скрhютсz на версЁ карми1ла, то2 и3 tтyду взыщY и3 возмY |, и3 ѓще погрузsтсz t џчію моє1ю во глубинaхъ морски1хъ, то2 и3 тaмw повелю2 ѕмjеви, и3 ўгрызeтъ |: 9,3Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPἐὰν ean
CONJ
ἐάνeanifIf
ἐγκρυβῶσιν enkrubōsin
V-APS-3P
strong:GV-APS-3Pstrong:GV-APS-3Pstrong:GV-APS-3P 
εἰς eis
PREP
εἰςeistowardin
τὴν tēn
T-ASF
hothe/this/whothe
κορυφὴν korufēn
N-ASF
strong:GN-ASFstrong:GN-ASFstrong:GN-ASF 
τοῦ tou
T-GSM
hothe/this/who 
Καρμήλου,     karmēlou
N-GSM
strong:GN-GSMstrong:GN-GSMstrong:GN-GSM 
ἐκεῖθεν ekeithen
ADV
ἐκεῖθενekeithenfrom therefrom there
ἐξερευνήσω exereunēsō
V-AAS-1S
ἐξερευνάωexereunaōto search outI will search out
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
λήμψομαι lēmpsomai
V-FMI-1S
λαμβάνωlambanōto taketake
αὐτούς·     autous
D-APM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandAnd
ἐὰν ean
CONJ
ἐάνeanifif
καταδύσωσιν katadusōsin
V-AAS-3P
strong:GV-AAS-3Pstrong:GV-AAS-3Pstrong:GV-AAS-3P 
ἐξ ex
PREP
ἐκekof/fromfrom out of
ὀφθαλμῶν ofthalmōn
N-GPM
ὀφθαλμόςofthalmoseyemy eyes
μου mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
εἰς eis
PREP
εἰςeistowardinto
τὰ ta
T-APN
hothe/this/whothe
βάθη bathē
N-APN
βάθοςbathosdepthdepths
τῆς tēs
T-GSF
hothe/this/whoof the
θαλάσσης,     thalassēs
N-GSF
θάλασσαthalassaseasea,
ἐκεῖ ekei
ADV
ἐκεῖekeitherethere
ἐντελοῦμαι enteloumai
V-PMI-1S
ἐντέλλωentellōto orderI will give charge
τῷ
T-DSM
hothe/this/whoto the
δράκοντι drakonti
N-DSM
δράκωνdrakōndragondragon,
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
δήξεται dēxetai
V-FMI-3S
δάκνωdaknōto biteit will bite
αὐτούς·     autous
D-APM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
 
4 Tłum. GrEn. Толк. tam rozkażę mieczowi i pobije ich; i położę oczy moje na nich na złe, a nie na dobre.”И если пойдут в плен впереди врагов своих, то повелю мечу и там убить их. Обращу на них очи Мои на беду им, а не во благо. и3 ѓще п0йдутъ въ плёнъ пред8 лицeмъ вр†гъ свои1хъ, и3 тaмw повелю2 nрyжію, и3 и3збіeтъ и5хъ: и3 ўтвержY џчи мои2 на ни1хъ во ѕл†z, ґ не во благ†z. 9,4Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPκαὶ kai
CONJ
καίkaiandAnd
ἐὰν ean
CONJ
ἐάνeanifif
πορευθῶσιν poreuthōsin
V-APS-3P
πορεύωporeuōto gothey go
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amonginto
αἰχμαλωσίᾳ aichmalōsia
N-DSF
αἰχμαλωσίαaichmalōsiacaptivitycaptivity
πρὸ pro
PREP
πρόprobeforein front
προσώπου prosōpou
N-GSN
πρόσωπονprosōponfacein front
τῶν tōn
T-GPM
hothe/this/who 
ἐχθρῶν echthrōn
N-GPM
ἐχθρόςechthrosenemyof their enemies,
αὐτῶν,     autōn
D-GPM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
ἐκεῖ ekei
ADV
ἐκεῖekeitherethere
ἐντελοῦμαι enteloumai
V-PMI-1S
ἐντέλλωentellōto orderI will give charge
τῇ
T-DSF
hothe/this/whoto the
ῥομφαίᾳ romfaia
N-DSF
ῥομφαίαromfaiaswordbroadsword,
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ἀποκτενεῖ apoktenei
V-FAI-3S
ἀποκτείνωapokteinōto killit shall kill
αὐτούς·     autous
D-APM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandAnd
στηριῶ stēriō
V-FAI-1S
στηρίζωstērizōto establishI will firmly fix
τοὺς tous
T-APM
hothe/this/who 
ὀφθαλμούς ofthalmous
N-APM
ὀφθαλμόςofthalmoseyemy eyes
μου mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
ἐπ'     ep
PREP
ἐπίepiupon/to/againstagainst
αὐτοὺς autous
D-APM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
εἰς eis
PREP
εἰςeistowardfor
κακὰ kaka
A-APN
κακόςkakosevil/harmbad,
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
οὐκ ouk
ADV
οὐounonot
εἰς eis
PREP
εἰςeistowardfor
ἀγαθά.     agatha
A-APN
ἀγαθόςagathosgood-doergood.
 
5 Tłum. GrEn. Толк. A Pan, Bóg zastępów, ten dotyka ziemi, a zniszczeje, i płakać będą wszyscy mieszkańcy na niej, i wzbierze jak potok cały, a spłynie jak rzeka egipska.Ибо Господь Бог Саваоф коснется земли, - и она растает, и восплачут все живущие на ней; и поднимется вся она как река, и опустится как река Египетская. И# гDь бGъ вседержи1тель прикасazйсz земли2 и3 колeблz є4ю, и3 возрыдaютъ вси2 живyщіи на нeй, и3 взhдетъ ћкw рэкA скончaніе є3S, и3 сни1детъ ћкw рэкA є3гЂпетскаz: 9,5Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPκαὶ kai
CONJ
καίkaiandAnd
κύριος kurios
N-NSM
κύριοςkurioslordlord
κύριος kurios
N-NSM
κύριοςkurioslord[before]
ho
T-NSM
hothe/this/who 
θεὸς theos
N-NSM
θεόςtheosGodGod
ho
T-NSM
hothe/this/who 
παντοκράτωρ,     pantokratōr
N-NSM
παντοκράτωρpantokratōralmightyalmighty,
ho
T-NSM
hothe/this/whothe one
ἐφαπτόμενος efaptomenos
V-PMPRS
strong:GV-PMPRSstrong:GV-PMPRSstrong:GV-PMPRS 
τῆς tēs
T-GSF
hothe/this/whothe
γῆς gēs
N-GSF
γῆearthearth
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
σαλεύων saleuōn
V-PAPRS
σαλεύωsaleuōto shakeshaking
αὐτήν,     autēn
D-ASF
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandAnd
πενθήσουσιν penthēsousin
V-FAI-3P
πενθέωpentheōto mourn[5shall mourn
πάντες pantes
A-NPM
πᾶςpasall1all
οἱ hoi
T-NPM
hothe/this/who2the ones
κατοικοῦντες katoikountes
V-PAPRP
κατοικέωkatoikeōto dwell3dwelling
αὐτήν,     autēn
D-ASF
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandAnd
ἀναβήσεται anabēsetai
V-FMI-3S
ἀναβαίνωanabainōto ascendit shall ascend
ὡς hōs
CONJ
ὡςhōswhich/howas
ποταμὸς potamos
N-NSM
ποταμόςpotamosriverriver
συντέλεια sunteleia
N-NSF
συντέλειαsunteleiaconsummation[nail]
αὐτῆς autēs
D-GSF
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
καὶ kai
CONJ
καίkaiand[desire]
καταβήσεται katabēsetai
V-FMI-3S
καταβαίνωkatabainōto come/go down[dedication]
ὡς hōs
CONJ
ὡςhōswhich/how[scribe]
ποταμὸς potamos
N-NSM
ποταμόςpotamosriver[scattering wind]
Αἰγύπτου·     aiguptou
N-GSF
ΑἴγυπτοςaiguptosEgypt[reddish]
 
6 Tłum. GrEn. Толк. On buduje na niebie wysokie mieszkanie swoje, a snopek swój na ziemi zasadził; on przyzywa wody morskie i wylewa je na oblicze ziemi. Pan imię jego.Он устроил горние чертоги Свои на небесах и свод Свой утвердил на земле, призывает воды морские, и изливает их по лицу земли; Господь имя Ему. сотворszй на нeбо восх0дъ св0й и3 њбэщaніе своE на земли2 њсновazй, призывazй в0ду морскyю и3 проливazй ю5 на лицE земли2: гDь бGъ вседержи1тель и4мz є3мY. 9,6Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPho
T-NSM
hothe/this/whoThe one
οἰκοδομῶν oikodomōn
V-PAPRS
οἰκοδομέωoikodomeōto buildbuilding
εἰς eis
PREP
εἰςeistoward[2into
τὸν ton
T-ASM
hothe/this/who3the
οὐρανὸν ouranon
N-ASM
οὐρανόςouranosheaven4heaven
ἀνάβασιν anabasin
N-ASF
strong:GN-ASFstrong:GN-ASFstrong:GN-ASF 
αὐτοῦ autou
D-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
τὴν tēn
T-ASF
hothe/this/whothe one
ἐπαγγελίαν epangelian
N-ASF
ἐπαγγελίαepangeliapromise[2his promise
αὐτοῦ autou
D-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
ἐπὶ epi
PREP
ἐπίepiupon/to/against3upon
τῆς tēs
T-GSF
hothe/this/who4the
γῆς gēs
N-GSF
γῆearth5earth
θεμελιῶν,     themeliōn
V-PAPRS
θεμελιόωthemelioōto found1founding],
ho
T-NSM
hothe/this/whothe one
προσκαλούμενος proskaloumenos
V-PMPRS
προσκαλέωproskaleōto call to/summoncalling on
τὸ to
T-ASN
hothe/this/whothe
ὕδωρ hudōr
N-ASN
ὕδωρ, ὕδατοςhhudōr udatoswaterwater
τῆς tēs
T-GSF
hothe/this/whoof the
θαλάσσης thalassēs
N-GSF
θάλασσαthalassaseasea,
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ἐκχέων ekcheōn
V-PAPRS
ἐκχέωekcheōto pour outpouring
αὐτὸ auto
D-ASN
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
ἐπὶ epi
PREP
ἐπίepiupon/to/againstupon
πρόσωπον prosōpon
N-ASN
πρόσωπονprosōponfaceface
τῆς tēs
T-GSF
hothe/this/whoof the
γῆς·     gēs
N-GSF
γῆearthearth --
κύριος kurios
N-NSM
κύριοςkurioslordlord
ho
T-NSM
hothe/this/who[that]
θεὸς theos
N-NSM
θεόςtheosGod[Hadar]
ho
T-NSM
hothe/this/who[that]
παντοκράτωρ pantokratōr
N-NSM
παντοκράτωρpantokratōralmighty[Libnah]
ὄνομα onoma
N-NSN
ὄνομαonomanamehis name.
αὐτῷ.     autō
D-DSM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
 
7 Tłum. GrEn. Толк. – Czy nie jako synowie etiopscy wy jesteście mi, synowie izraelscy? mówi Pan. Czy nie Izraela wywiodłem: ziemi Egipskiej, a Filistynów z Kapadocji, a Syryjczykówz Cyreny ?Не таковы ли, как сыны Ефиоплян, и вы для Меня, сыны Израилевы? говорит Господь. Не Я ли вывел Израиля из земли Египетской и Филистимлян - из Кафтора, и Арамлян - из Кира? Не ћкоже ли сhнове є3fі0пстіи вы2 є3стE мнЁ, сhнове ї}лєвы; гlетъ гDь. Не ї}лz ли и3звед0хъ и3з8 земли2 є3гЂпетскіz и3 и3ноплемeнники и3з8 каппадокjи и3 сЂрzны и3з8 р0ва; 9,7Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPοὐχ ouch
ADV
οὐouno[2not
ὡς hōs
CONJ
ὡςhōswhich/how3as
υἱοὶ huioi
N-NPM
υἱόςhuiosson4sons
Αἰθιόπων aithiopōn
N-GPM
ΑἰθίοψaithiopsEthiopian[Adamah]
ὑμεῖς humeis
P-NP
ὑμεῖςhumeisyou[Nineveh]
ἐστε este
V-PAI-2P
ἐστέesteyou are[Zebulunite]
ἐμοί,     emoi
P-DS
ἐμοίemoiI[pestilence]
υἱοὶ huioi
N-NPM
υἱόςhuiossonO sons
Ισραηλ;     israēl
N-PRI
ἸσραήλisraēlIsrael[window]
λέγει legei
V-PAI-3S
λέγωlegōto speaksays
κύριος.     kurios
N-NSM
κύριοςkurioslordlord?
οὐ ou
ADV
οὐounoDid I not
τὸν ton
T-ASM
hothe/this/who 
Ισραηλ israēl
N-PRI
ἸσραήλisraēlIsrael[window]
ἀνήγαγον anēgagon
V-AAI-1S
ἀνάγωanagōto leadlead Israel
ἐκ ek
PREP
ἐκekof/fromfrom out of
γῆς gēs
N-GSF
γῆearthland
Αἰγύπτου aiguptou
N-GSF
ΑἴγυπτοςaiguptosEgypt[reddish]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
τοὺς tous
T-APM
hothe/this/whothe
ἀλλοφύλους allofulous
A-APM
ἀλλόφυλοςallofulosforeignerPhilistines
ἐκ ek
PREP
ἐκekof/fromfrom out of
Καππαδοκίας kappadokias
N-GSF
ΚαππαδοκίαkappadokiaCappadocia[gracious]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
τοὺς tous
T-APM
hothe/this/whothe
Σύρους surous
N-APM
ΣύροςsurosSyrian[weight]
ἐκ ek
PREP
ἐκekof/fromfrom out of
βόθρου;     bothrou
N-GSM
strong:GN-GSMstrong:GN-GSMstrong:GN-GSM 
 
8 Tłum. GrEn. Толк. grzeszące, a zetrę je z oblicza ziemi; wszakże do szczętu nie wygładzę domu Jakubowego, mówi Pan.Вот, очи Господа Бога - на грешное царство, и Я истреблю его с лица земли; но дом Иакова не совсем истреблю, говорит Господь. СE, џчи гDа бGа на цaрство грёшныхъ, и3 tвeргу є5 t лицA земли2: nбaче не въ конeцъ tвeргу д0мъ ї}левъ, гlетъ гDь. 9,8Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPἸδοὺ idou
INJ
ἰδούidoulook!Behold
οἱ hoi
T-NPM
hothe/this/whothe
ὀφθαλμοὶ ofthalmoi
N-NPM
ὀφθαλμόςofthalmoseyeeyes
κυρίου kuriou
N-GSM
κύριοςkurioslordof lord
τοῦ tou
T-GSM
hothe/this/who 
θεοῦ theou
N-GSM
θεόςtheosGodGod
ἐπὶ epi
PREP
ἐπίepiupon/to/againstupon
τὴν tēn
T-ASF
hothe/this/whothe
βασιλείαν basileian
N-ASF
βασιλείαbasileiakingdomkingdom
τῶν tōn
T-GPM
hothe/this/whoof the
ἁμαρτωλῶν hamartōlōn
A-GPM
ἁμαρτωλόςhamartōlossinfulsinners,
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ἐξαρῶ exarō
V-FAI-1S
ἐξαίρωexairōto expelI will lift
αὐτὴν autēn
D-ASF
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
ἀπὸ apo
PREP
ἀπόapofromfrom
προσώπου prosōpou
N-GSN
πρόσωπονprosōponfaceface
τῆς tēs
T-GSF
hothe/this/whoof the
γῆς·     gēs
N-GSF
γῆearthearth;
πλὴν plēn
ADV
πλήνplēnbut/howeveronly
ὅτι hoti
CONJ
ὅτιhotithat/sincethat
οὐκ ouk
ADV
οὐounonot
εἰς eis
PREP
εἰςeistowardunto
τέλος telos
N-ASN
τέλοςtelosgoal/taxcompletion
ἐξαρῶ exarō
V-FAI-1S
ἐξαίρωexairōto expelwill I remove
τὸν ton
T-ASM
hothe/this/whothe
οἶκον oikon
N-ASM
οἶκοςoikoshousehouse
Ιακωβ,     iakōb
N-PRI
ἸακώβiakōbJacob[vision]
λέγει legei
V-PAI-3S
λέγωlegōto speaksays
κύριος.     kurios
N-NSM
κύριοςkurioslordlord.
 
9 Tłum. GrEn. Толк. Bo oto ja dam rozkaz i roztrząsę między wszystkimi narodami dom Izraelów, jak wstrząsają pszenicę w rzeszocie, a nie wypadnie kamyk na ziemię.Ибо вот, Я повелю и рассыплю дом Израилев по всем народам, как рассыпают зерна в решете, и ни одно не падает на землю. Понeже, сE, ѓзъ заповёдаю и3 развёю д0мъ ї}левъ во вс‰ kзhки, ћкоже вёетсz на вёzлэ, и3 не падeтъ сотрeніе на зeмлю. 9,9Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPδιότι dioti
CONJ
διότιdiotibecauseFor
ἰδοὺ idou
INJ
ἰδούidoulook!behold,
ἐγὼ egō
P-NS
ἐγώegōI/weI
ἐντέλλομαι entellomai
V-PMI-1S
ἐντέλλωentellōto ordergive charge,
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
λικμιῶ likmiō
V-FAI-1S
strong:GV-FAI-1Sstrong:GV-FAI-1Sstrong:GV-FAI-1S 
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongamong
πᾶσι pasi
A-DPN
πᾶςpasallall
τοῖς tois
T-DPN
hothe/this/whothe
ἔθνεσιν ethnesin
N-DPN
ἔθνοςethnosGentilesnations
τὸν ton
T-ASM
hothe/this/whothe
οἶκον oikon
N-ASM
οἶκοςoikoshousehouse
τοῦ tou
T-GSM
hothe/this/whothe
Ισραηλ,     israēl
N-PRI
ἸσραήλisraēlIsrael[window]
ὃν hon
R-ASM
ὅς, ἥhhos ēwhichin which
τρόπον tropon
N-ASM
τρόποςtroposwaymanner
λικμᾶται likmatai
V-PMI-3S
λικμάωlikmaōto crushI shall winnow
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongby
τῷ
T-DSM
hothe/this/whothe
λικμῷ likmō
N-DSM
strong:GN-DSMstrong:GN-DSMstrong:GN-DSM 
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
οὐ ou
ADV
οὐouno[Carmi]
μὴ
ADV
μήnot[Jokmeam]
πέσῃ pesē
V-FMI-2S
πίπτωpiptōto collapseshall there fall
σύντριμμα suntrimma
N-NSN
σύντριμμαsuntrimmaruina broken
ἐπὶ epi
PREP
ἐπίepiupon/to/againstupon
τὴν tēn
T-ASF
hothe/this/who[that]
γῆν.     gēn
N-ASF
γῆearthearth.
 
10 Tłum. GrEn. Толк. Od miecza pomrą wszyscy grzesznicy ludu mego, którzy mówią: “Nie przybliży się ani nie przyjdzie na nas zło.”От меча умрут все грешники из народа Моего, которые говорят: "не постигнет нас и не придет к нам это бедствие!" Nрyжіемъ скончaютсz вси2 грёшніи людjй мои1хъ, глаг0лющіи: не прибли1жатсz, ни пріи1дутъ на нaсъ ѕл†z. 9,10Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongBy
ῥομφαίᾳ romfaia
N-DSF
ῥομφαίαromfaiaswordbroadsword
τελευτήσουσι teleutēsousi
V-FAI-3P
τελευτάωteleutaōto die[5shall come to an end
πάντες pantes
A-NPM
πᾶςpasall1all
ἁμαρτωλοὶ hamartōloi
A-NPM
ἁμαρτωλόςhamartōlossinful3sinners
λαοῦ laou
N-GSM
λαόςlaosa people4of my people],
μου mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
οἱ hoi
T-NPM
hothe/this/who2the
λέγοντες legontes
V-PAPRP
λέγωlegōto speaksaying,
οὐ ou
ADV
οὐouno[Carmi]
μὴ
ADV
μήnot[Jokmeam]
ἐγγίσῃ engisē
V-AAS-3S
ἐγγίζωengizōto come nearshall approach
οὐδ'     oud
CONJ
οὐδέoudeand not[Carmelite]
Οὐ ou
ADV
οὐouno[Carmi]
μὴ
ADV
μήnot[Jokmeam]
γένηται genētai
V-AMS-3S
γίνομαιginomaito be[Belteshazzar]
ἐφ'     ef
PREP
ἐπίepiupon/to/againstupon
ἡμᾶς hēmas
P-AP
ἡμᾶςhēmasus[crime]
τὰ ta
T-NPN
hothe/this/who 
κακά.     kaka
A-NPN
κακόςkakosevil/harmevils.
 
11 Tłum. GrEn. Толк. – Owego dnia podniosę przybytek Dawida, który upadł, i zbuduję znowu rozpadliny murów jego, a co się było obaliło, naprawię i znowu zbuduję go jak za dni dawnych,В тот день Я восстановлю скинию Давидову падшую, заделаю трещины в ней и разрушенное восстановлю, и устрою ее, как в дни древние, Въ т0й дeнь возстaвлю ски1нію давjдову пaдшую, и3 возграждY п†дшаz є3S, и3 раскHпанаz є3S возстaвлю, и3 возграждY ю5 ћкоже днjе вёка: 9,11Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongIn
τῇ
T-DSF
hothe/this/who 
ἡμέρᾳ hēmera
N-DSF
ἡμέραhēmeradaythat day
ἐκείνῃ ekeinē
D-DSF
ἐκεῖνοςekeinosthatthat day
ἀναστήσω anastēsō
V-FAI-1S
ἀνίστημιanistēmito ariseI will raise up
τὴν tēn
T-ASF
hothe/this/whothe
σκηνὴν skēnēn
N-ASF
σκηνήskēnētenttent
Δαυιδ dauid
N-PRI
Δαυείδ, Δαυίδ, Δαβίδdaueid dauid dabidDavid[Bunni]
τὴν tēn
T-ASF
hothe/this/whothe one
πεπτωκυῖαν peptōkuian
V-RAPAS
πίπτωpiptōto collapsehaving fallen,
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ἀνοικοδομήσω anoikodomēsō
V-FAI-1S
ἀνοικοδομέωanoikodomeōto rebuildI will rebuild
τὰ ta
T-APN
hothe/this/who 
πεπτωκότα peptōkota
V-RAPAP
πίπτωpiptōto collapseits fallen .
αὐτῆς autēs
D-GSF
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandAnd
τὰ ta
T-APN
hothe/this/whothe
κατεσκαμμένα kateskammena
V-RPPAP
κατασκάπτωkataskaptōto ruinhaving been razed
αὐτῆς autēs
D-GSF
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
ἀναστήσω anastēsō
V-FAI-1S
ἀνίστημιanistēmito ariseI will raise up,
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ἀνοικοδομήσω anoikodomēsō
V-FAI-1S
ἀνοικοδομέωanoikodomeōto rebuildI will rebuild
αὐτὴν autēn
D-ASF
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
καθὼς kathōs
ADV
καθώςkathōsas/just asas
αἱ hai
T-NPF
hothe/this/whothe
ἡμέραι hēmerai
N-NPF
ἡμέραhēmeradaydays
τοῦ tou
T-GSM
hothe/this/whoof the
αἰῶνος,     aiōnos
N-GSM
αἰώνaiōnan ageeon;
 
12 Tłum. GrEn. Толк. żeby posiedli ostatek Idumei i wszystkie narody, przeto iż wzywano imienia mego nad nimi, mówi Pan, czyniący to.чтобы они овладели остатком Едома и всеми народами, между которыми возвестится имя Мое, говорит Господь, творящий все сие. ћкw да взhщутъ менE њстaвшіисz человёцы и3 вси2 kзhцы, въ ни1хже призвaсz и4мz моE въ ни1хъ, гlетъ гDь творsй сі‰ вс‰. 9,12Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPὅπως hopōs
CONJ
ὅπωςhopōsthatso that
ἐκζητήσωσιν ekzētēsōsin
V-AAS-3P
ἐκζητέωekzēteōto seek out[5should inquire
οἱ hoi
T-NPM
hothe/this/who1the ones
κατάλοιποι kataloipoi
A-NPM
κατάλοιποςkataloiposremaining2remaining
τῶν tōn
T-GPM
hothe/this/who3of the
ἀνθρώπων anthrōpōn
N-GPM
ἄνθρωποςanthrōposa human4men],
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
πάντα panta
A-APN
πᾶςpasallall
τὰ ta
T-APN
hothe/this/whothe
ἔθνη,     ethnē
N-APN
ἔθνοςethnosGentilesnations,
ἐφ'     ef
PREP
ἐπίepiupon/to/againstthe ones of whom
οὓς hous
R-APM
οὖςousear[sheep]
ἐπικέκληται epikeklētai
V-RPI-3S
ἐπικαλέωepikaleōto call (on)/name[2was called upon
τὸ to
T-NSN
hothe/this/who 
ὄνομά onoma
N-NSN
ὄνομαonomaname1my name]
μου mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
ἐπ'     ep
PREP
ἐπίepiupon/to/against[Hadadezer]
αὐτούς,     autous
D-APM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
λέγει legei
V-PAI-3S
λέγωlegōto speaksays
κύριος kurios
N-NSM
κύριοςkurioslordlord,
ho
T-NSM
hothe/this/whothe one
θεὸς theos
N-NSM
θεόςtheosGod[Hadar]
ho
T-NSM
hothe/this/who[that]
ποιῶν poiōn
V-PAPRS
ποιέωpoieōto do/makedoing
ταῦτα.     tauta
D-APN
ταῦταtautathis[reward]
 
13 Tłum. GrEn. Толк. – Oto dni idą, mówi Pan, i spotka oracz żeńca, a tłoczący winne grona siejącego nasienie; i będą sączyć góry słodkością, a wszystkie pagórki uprawione będą.Вот, наступят дни, говорит Господь, когда пахарь застанет еще жнеца, а топчущий виноград - сеятеля; и горы источать будут виноградный сок, и все холмы потекут. СE, днjе грzдyтъ, гlетъ гDь, и3 пости1гнетъ жaтва њб8имaніе віногрaда, и3 созрёетъ гр0здіе въ сёzтву, и3 и3скaпаютъ г0ры слaдость, и3 вси2 х0лми насаждeни бyдутъ: 9,13Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPἰδοὺ idou
INJ
ἰδούidoulook!Behold,
ἡμέραι hēmerai
N-NPF
ἡμέραhēmeradaydays
ἔρχονται,     erchontai
V-PMI-3P
ἔρχομαιerchomaito come/gocome,
λέγει legei
V-PAI-3S
λέγωlegōto speaksays
κύριος,     kurios
N-NSM
κύριοςkurioslordlord,
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
καταλήμψεται katalēmpsetai
V-FMI-3S
καταλαμβάνωkatalambanōto take/realize[3shall overtake
ho
T-NSM
hothe/this/who1the
ἀλοητὸς aloētos
N-NSM
strong:GN-NSMstrong:GN-NSMstrong:GN-NSM 
τὸν ton
T-ASM
hothe/this/whothe
τρύγητον,     trugēton
N-ASM
strong:GN-ASMstrong:GN-ASMstrong:GN-ASM 
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
περκάσει perkasei
V-FAI-3S
strong:GV-FAI-3Sstrong:GV-FAI-3Sstrong:GV-FAI-3S 

T-NSF
hothe/this/who1the
σταφυλὴ stafulē
N-NSF
σταφυλήstafulēgrapes2grape]
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
τῷ
T-DSM
hothe/this/whothe
σπόρῳ,     sporō
N-DSM
σπόροςsporosseedsowing;
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ἀποσταλάξει apostalaxei
V-FAI-3S
strong:GV-FAI-3Sstrong:GV-FAI-3Sstrong:GV-FAI-3S 
τὰ ta
T-APN
hothe/this/who3the
ὄρη orē
N-APN
ὄροςorosmountain4mountains
γλυκασμόν,     glukasmon
N-ASM
strong:GN-ASMstrong:GN-ASMstrong:GN-ASM 
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
πάντες pantes
A-NPM
πᾶςpasallall
οἱ hoi
T-NPM
hothe/this/whothe
βουνοὶ bounoi
N-NPM
βουνόςbounoshillhills
σύμφυτοι sumfutoi
A-NPM
σύμφυτοςsumfutosunitedshall be planted together.
ἔσονται·     esontai
V-FMI-3P
ἔσομαιesomaiwill be[Zabud]
 
14 Tłum. GrEn. Толк. I wrócę pojmanie ludu mego izraelskiego, i będą budować miasta spustoszone i będą w nich mieszkać; i będą też sadzić winnice i pić wino ich, i naczynią sadów, a będą jeść ich owoce.И возвращу из плена народ Мой, Израиля, и застроят опустевшие города и поселятся в них, насадят виноградники и будут пить вино из них, разведут сады и станут есть плоды из них. и3 возвращY плёнъ людjй мои1хъ ї}лz, и3 возградsтъ грaды разорє1ныz, и3 населsтсz, и3 насадsтъ віногрaды и3 и3спію1тъ віно2 и4хъ, и3 сотворsтъ вертогрaды и3 снэдsтъ пл0дъ и4хъ: 9,14Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPκαὶ kai
CONJ
καίkaiandAnd
ἐπιστρέψω epistrepsō
V-FAI-1S
ἐπιστρέφωepistrefōto turnI will return
τὴν tēn
T-ASF
hothe/this/whothe
αἰχμαλωσίαν aichmalōsian
N-ASF
αἰχμαλωσίαaichmalōsiacaptivitycaptivity
λαοῦ laou
N-GSM
λαόςlaosa peopleof my people
μου mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
Ισραηλ,     israēl
N-PRI
ἸσραήλisraēlIsrael[window]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
οἰκοδομήσουσιν oikodomēsousin
V-FAI-3P
οἰκοδομέωoikodomeōto buildthey shall rebuild
πόλεις poleis
N-APF
πόλιςpoliscitycities
τὰς tas
T-APF
hothe/this/who 
ἠφανισμένας ēfanismenas
V-RPPAP
strong:GV-RPPAPstrong:GV-RPPAPstrong:GV-RPPAP 
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
κατοικήσουσιν katoikēsousin
V-FAI-3P
κατοικέωkatoikeōto dwellshall inhabit ;
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
καταφυτεύσουσιν katafuteusousin
V-FAI-3P
strong:GV-FAI-3Pstrong:GV-FAI-3Pstrong:GV-FAI-3P 
ἀμπελῶνας ampelōnas
N-APM
ἀμπελώνampelōnvineyardvineyards,
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
πίονται piontai
V-FMI-3P
πίνωpinōto drinkthey shall drink
τὸν ton
T-ASM
hothe/this/who 
οἶνον oinon
N-ASM
οἶνοςoinoswinetheir wine;
αὐτῶν autōn
D-GPM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
φυτεύσουσιν futeusousin
V-FAI-3P
φυτεύωfuteuōto plantthey shall plant
κήπους kēpous
N-APM
κῆποςkēposgardengardens,
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
φάγονται fagontai
V-FMI-3P
φαγεῖνfageinto eat[soul]
τὸν ton
T-ASM
hothe/this/who 
καρπὸν karpon
N-ASM
καρπόςkarposfruittheir fruit.
αὐτῶν·     autōn
D-GPM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
 
15 Tłum. GrEn. Толк. I osadzę ich w ziemi ich, a nie wyrwę ich więcej z ich ziemi, którą im dałem, mówi Pan, Bóg twój.И водворю их на земле их, и они не будут более исторгаемы из земли своей, которую Я дал им, говорит Господь Бог твой.и3 насаждY | на земли2 и4хъ, и3 не и3ст0ргнутсz ктомY t земли2 своеS, ю4же дaхъ и5мъ, гlетъ гDь бGъ вседержи1тель.9,15Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPκαὶ kai
CONJ
καίkaiandAnd
καταφυτεύσω katafuteusō
V-FAI-1S
strong:GV-FAI-1Sstrong:GV-FAI-1Sstrong:GV-FAI-1S 
αὐτοὺς autous
D-APM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
ἐπὶ epi
PREP
ἐπίepiupon/to/againstupon
τῆς tēs
T-GSF
hothe/this/who 
γῆς gēs
N-GSF
γῆearththeir land.
αὐτῶν,     autōn
D-GPM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandAnd
οὐ ou
ADV
οὐouno[Carmi]
μὴ
ADV
μήnot[Jokmeam]
ἐκσπασθῶσιν ekspasthōsin
V-APS-3P
strong:GV-APS-3Pstrong:GV-APS-3Pstrong:GV-APS-3P 
οὐκέτι ouketi
ADV
οὐκέτιouketinot any moreany longer
ἀπὸ apo
PREP
ἀπόapofromfrom
τῆς tēs
T-GSF
hothe/this/who 
γῆς gēs
N-GSF
γῆearththeir land
αὐτῶν,     autōn
D-GPM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
ἧς hēs
R-GSF
ὅς, ἥhhos ēwhichof which
ἔδωκα edōka
V-AAI-1S
δίδωμιdidōmito giveI gave
αὐτοῖς,     autois
D-DPM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
λέγει legei
V-PAI-3S
λέγωlegōto speaksays
κύριος kurios
N-NSM
κύριοςkurioslordlord
ho
T-NSM
hothe/this/who 
θεὸς theos
N-NSM
θεόςtheosGodGod.
ho
T-NSM
hothe/this/who[that]
παντοκράτωρ.     pantokratōr
N-NSM
παντοκράτωρpantokratōralmighty[Libnah]