MENU
Fragment:
Styl fragmentu
*Zezwalaj na cookies aby zapamiętać ustawienia

Objawienie św. Jana Apostoła

Objawienie św. Jana Apostoła

Wstęp.
11 Objawienie Jezusa Chrystusa, które dał mu Bóg, aby wyjawił sługom jego, “co się ma stać” wkrótce i oznajmił przez poselstwo anioła swojego słudze swemu Janowi,2 który wydał świadectwo o słowie Boga i o świadectwie Jezusa Chrystusa, cokolwiek widział.3 Błogosławiony, który czyta i słucha słów proroctwa tego i zachowuje to, co w nim jest napisane: albowiem czas jest blisko. Pozdrowienie siedmiu kościołów. LISTY DO SIEDMIU KOŚCIOŁÓW 4 JAN, siedmiu kościołom w Azji: Łaska wam i pokój od tego, “który jest,” i który był i który przyjdzie i od siedmiu duchów, stojących przed stolicą jego; 5 i od Jezusa Chrystusa, który jest “wiernym świadkiem,” pierworodnym z umarłych i “książęciem królów ziemi,” on nas umiłował i obmył nas z grzechów naszych we krwi swojej 6 i uczynił nas “królestwem i kapłanami Bogu” i Ojcu swojemu: jemu chwała i panowanie na wieki wieków. Amen. 7 “Oto idzie z obłokami i ujrzy” go wszelkie oko i ci co go przebili. “I będą nad nim płakać wszystkie pokolenia ziemi.” Tak. Amen.8 Jam Alfa i Omega początek i koniec, mówi Pan Bóg, “który jest” i który był i który przyjdzie: “Wszechmogący.”WIDZENIE SYNA CZŁOWIECZEGO. 9 Ja, Jan, brat wasz i uczestnik ucisku i w królestwie i w cierpliwości w Chrystusie Jezusie, byłem na wyspie zwanej Patmos, dla słowa bożego i świadectwa Jezusa.10 Byłem w duchu w dzień Pański i usłyszałem za sobą głos silny jakby trąby,11 mówiącej: Co widzisz, napisz w księdze i poślij siedmiu kościołom w Azji: Efezowi i Smyrnie i Pergamowi i Tiatyrze i Sardom i Filadelfii i Laodycei.12 I obróciłem się, żeby zobaczyć głos, mówiący ze mną. A obróciwszy się, ujrzałem siedem świeczników złotych,13 a w pośrodku siedmiu świeczników złotych “podobnego do Syna Człowieczego, obleczonego w długą szatę i przepasanego przez pierś pasem złotym.14 A “głowa jego i włosy były jasne jak wełna” biała i “jak śnieg, a oczy jego jak płomień ognia.”15 “I nogi jego podobne do mosiądzu” rozpalonego “i głos jego jak głos wielu wód.”16 A miał w swej prawej ręce siedem gwiazd i z ust jego wychodził miecz z obu stron ostry, a oblicze jego jak słońce świecące w swej mocy.17 gdy go ujrzałem, upadłem do nóg jego jakby martwy. I położył swą prawicę na mnie, mówiąc: Nie bój się; “ja jestem pierwszy i ostateczny,”18 żywy a byłem umarły i oto jestem żyjący na wieki wieków i mam klucze śmierci i otchłani.19 Napisz więc, co widziałeś i co jest i “co się ma dziać potem.” 20 Tajemnica siedmiu gwiazd, które widziałeś w prawej ręce mojej i siedem świeczników złotych: siedem gwiazd, to aniołowie siedmiu kościołów, a siedem świeczników, to siedem kościołów.
2LIST DO KOŚCIOŁA W EFEZIE.1 Aniołowi kościoła w Efezie napisz: To mówi ten, co trzyma siedem gwiazd w prawicy swej, a chodzi między siedmiu złotymi świecznikami:2 Znam sprawy twoje i pracę i cierpliwość twoją i że nie możesz ścierpieć złych i wystawiłeś na próbę tych, co się podają za Apostołów, a nie są i znalazłeś ich kłamcami.3 I masz cierpliwość i nieustraszenie cierpiałeś dla imienia mego.4 Ale mam przeciwko tobie, że opuściłeś twoją pierwszą miłość.5 Pamiętaj przeto, skąd wypadłeś i czyń pokutę i spełniaj uczynki jak pierwej. Jeśli nie, przyjdę do ciebie i poruszę świecznik twój z miejsca swego, jeśli nie będziesz czynił pokuty.6 Ale to masz, że nienawidzisz uczynków nikolaitów, których i ja nienawidzę.7 Kto ma uszy, niech słucha, co Duch mówi kościołom: Zwycięzcy dam “jeść z drzewa życia,” które jest “w raju Boga” mojego.DO KOŚCIOŁA W SMYRNIE.8 I aniołowi kościoła w Smyrnie napisz: To mówi “pierwszy i ostatni,” który był umarł, a żyje.9 Znam ucisk twój i ubóstwo twoje, ale jesteś bogaty i że cię znieważają ci, co się uważają za żydów, a nie są, lecz są zborem szatana.10 I Nic się nie bój tego, co masz cierpieć. Oto diabeł ma wrzucić niektórych z was do ciemnicy, aby was doświadczyć i będziecie mieli ucisk przez dziesięć dni. Bądź wierny aż do śmierci, a dam ci wieniec życia.11 Kto ma uszy, niech słucha, co Duch mówi kościołom: Zwycięzcy nie wyrządzi szkody śmierć powtórna.DO KOŚCIOŁA W PERGAMIE. 12 Aniołowi zaś kościoła w Pergamie napisz: To mówi ten, co ma miecz z obydwu stron ostry:13 Wiem, gdzie mieszkasz, gdzie jest stolica szatana i trzymasz się imienia mojego i nie zaparłeś się wiary mojej. W te dni Antypas, świadek mój wierny, był zabity u was, gdzie szatan mieszka.14 Ale mam nieco przeciwko tobie, że masz tam trzyrnających się nauki Balaama, który uczył Balaka siać zgorszenie “wśród synów Izraelskich, żeby jedli i oddawali się rozpuście”; 15 tak masz i ty trzymających się nauki nikolaitów.16 Zatem czyń pokutę; a jeśli nie, przyjdę do ciebie wkrótce i będę walczył z nimi mieczem ust moich.17 Kto ma uszy, niech słucha, co Duch mówi kościołom: Zwycięzcy dam mannę ukrytą i dam mu kamyk biały, a na kamyku napisane imię nowe, którego nikt nie zna, tylko ten, co otrzymuje.DO KOŚCIOŁA W TIATYRZE.18 I aniołowi kościoła w Tiatyrze napisz: To mówi Syn Boży, który ma “oczy jak płomień ognia, a nogi jego podobne do mosiądzu”: 19 Znam uczynki twoje i wiarę i miłość twoją i posługiwanie i cierpliwość twoją i czyny twoje ostatnie liczniejsze niż dawne. 20 Lecz mam nieco przeciwko tobie, że niewieście Jezabeli, która podaje się za prorokinię, pozwalasz uczyć i zwodzić sługi moje, żeby ” się oddawali rozpuście i jedli rzeczy bałwanom ofiarowane.”21 I dałem jej czas, aby pokutę czyniła, a nie chce pokutować za rozpustę swoją.22 Oto rzucę ją na łoże, a którzy z nią cudzołożą, będą w ucisku bardzo wielkim, jeśli nie będą pokutowali za uczynki swoje.23 I dzieci jej pobiję śmiercią i poznają wszystkie kościoły, że ja jestem, “który badam nerki i serca” i oddam “każdemu z was według uczynków jego.” Wam zaś 24 i innym, co jesteście w Tiatyrze, mówię: Którzykolwiek nie mają tej nauki i tym, co nie poznali, jak mówią, głębin szatańskich, nie włożę na was innego ciężaru;25 wszelako ten, co macie, znoście, aż przyjdę 26 Kto by zwyciężył i zachował aż do końca dzieła moje, dam mu zwierzchność “nad narodami 27 i będzie nimi rządził laską żelazną, a jak naczynie garncarskie będą pokruszone,” 28 jak i ja otrzymałem od Ojca mojego i dam mu gwiazdę zaranną.29 Kto ma uszy, niech słucha, co mówi Duch kościołom.
3DO KOŚCIOŁA W SARDES.1 Aniołowi zaś kościoła w Sardes napisz: To mówi ten, co ma siedem duchów bożych i siedem gwiazd: Znam uczynki twoje, że masz imię żyjącego, ale jesteś umarły.2 Bądź czujny i utwierdzaj resztki, które wymierają Albowiem nie znajduję uczynków twoich doskonałych przed Bogiem moim.3 Pamiętaj, więc, jak otrzymałeś i słyszałeś i zachowuj i czyń pokutę. Jeśli więc nie będziesz czuwał, przyjdę do ciebie jak złodziej, a nie dowiesz się, o której godzinie przyjdę do ciebie.4 Lecz masz trochę osób w Sardes, które nie pokalały szat swoich i chodzić będą ze mną w bieli, gdyż godne są.5 Zwycięzca tak będzie obleczony w szaty białe i nie wymażę imienia jego z księgi życia i wyznam imię jego przed Ojcem moim i przed aniołami jego.6 Kto ma uszy, niech słucha, co Duch mówi kościołom.DO KOŚCIOŁA W FILADELFII.7 I aniołowi kościoła w Filadelfii napisz: To mówi Święty i Prawdziwy, który ma “klucz Dawida, który otwiera i nikt nie zamyka, zamyka i nikt nie otwiera.”8 Znam uczynki twoje Oto zostawiłem przed tobą drzwi otwarte, których nikt me może zamknąć, gdyż moc masz małą i zachowałeś słowo moje i nie zaparłeś się imienia mojego.9 Oto ze zboru szatana dam tych, co się nazywają żydami, a nie są, lecz kłamią; oto sprawię, że oni “przyjdą i pokłonią się przed stopami twymi” i poznają, “że ja ciebie umiłowałem.”10 Ponieważ zachowałeś naukę o cierpliwości mojej i ja ciebie zachowam w godzinę doświadczenia, które przyjdzie na cały świat, aby doświadczać mieszkańców ziemi.11 0to przyjdę wkrótce: trzymaj, co masz, żeby nikt nie wziął korony twojej.12 Zwycięzcę uczynię filarem w świątyni Boga mego i więcej z niej na zewnątrz nie wyjdzie i napiszę na nim imię Boga mego i “imię miasta” Boga mego, nowego Jeruzalem, zstępującego z nieba od Boga mego i moje “imię nowe.”13 Kto ma uszy, niech słucha, co Duch mówi kościołom.DO KOŚCIOŁA W LAODYCEI.14 Aniołowi zaś kościoła w Laodycei napisz: To mówi Amen, “świadek wierny” i prawdziwy, który jest “początkiem stworzenia” bożego:15 Znam sprawy twoje, że nie jesteś ani zimny, ani gorący. Bodajbyś był zimny, albo gorący!16 Ale że jesteś letni i ani zimny, ani gorący, pocznę cię wyrzucać z ust moich.17 Przecież mówisz: Jestem bogaty i wzbogaciłem się i niczego nie potrzebuję, a nie wiesz, że ty jesteś nędzarz pożałowania godzien i ubogi i ślepy i nagi: 18 Radzę ci, abyś sobie kupił u mnie złota w ogniu doświadczonego, żebyś się wzbogacił i żebyś się ubrał w szaty białe, żeby się nie okazywała sromota nagości twojej; a namaż maścią oczy twoje, abyś widział.19 Ja tych “karcę i karzę, których miłuję.” Bądź więc gorliwy i pokutuj.20 Oto stoję u drzwi i kołaczę; jeśli kto usłyszy głos mój i otworzy mi drzwi; wejdę do niego i będę z nim ucztował, a on ze mną.21 Zwycięzcy pozwolę zasiąść z sobą na tronie moim jak i ja też zwyciężyłem i zasiadłem z Ojcem moim na tronie jego.22 Kto ma uszy, niechaj słucha, co Duch mówi kościołom. PRZED STOLICĄ BOŻĄ.
41 Potem widziałem, a oto drzwi otwarte w niebie i głos pierwszy, który usłyszałem jakby trąby przemawiającej do mnie, mówiący: Wstąp tutaj, a pokażę ci, co się ma piać potem 2 Natychmiast przeniosłem się w duchu: oto stolica postawiona była w niebie, a “na stolicy siedzący.”3 I ten, co siedział, był podobny z wyglądu do kamienia jaspisu i sardiusza i “tęcza była wokoło stolicy,” podobna z wyglądu do szmaragdu.4 A wokoło stolicy było dwadzieścia cztery stolice, a na tronach siedziało dwudziestu czterech starców, ubranych w szaty białe, a na głowach ich korony złote.5 I z tronu wychodziły “błyskawice i głosy i gromy” i siedem lamp gorzało przed tronem – to siedem duchów bożych.CZTERY ZWIERZĘTA.6 A przed stolicą jakby morze szklane, podobne do kryształu, a “w pośrodku stolicy” i “wokoło stolicy cztery zwierzęta, pełne oczu” z przodu i z tyłu.7 I zwierzę pierwsze podobne do lwa, a drugie zwierzę podobne do cielca, a trzecie zwierzę, mające oblicze jakby człowieka, a czwarte zwierzę podobne do orła latającego.8 I każde z czworga zwierząt miało po sześć skrzydeł, a wokoło i wewnątrz pełne jest oczu i odpoczynku nie miały we dnie i w nocy, mówiąc: “Święty, Święty, Święty, Pan Bóg wszechmogący,” który był i “który jest” i który ma przyjść.9 I gdy owe zwierzęta oddawały chwałę i cześć i dziękczynienie “siedzącemu na stolicy, żyjącemu na wieki wieków,”10 dwudziestu czterech starców upadało przed siedzącym na tronie i kłaniali się żyjącemu na wieki wieków i rzucali korony swe przed tronem, mówiąc:11 Godzien jesteś, Panie, Boże nasz, otrzymać chwałę i cześć i moc, bo ty stworzyłeś wszystkie rzeczy i z woli twojej były i stworzone zostały.
5KSIĘGA ZAPIECZĘTOWANA I BARANEK.1 I widziałem w prawej ręce “siedzącego na tronie księgę zapisaną wewnątrz i zewnątrz, zapieczętowaną” siedmiu pieczęciami.2 I widziałem anioła mocnego, wołającego głosem donośnym: Kto jest godzien otworzyć księgę i rozłamać jej pieczęcie? 3 I nikt nie mógł ani w niebie, ani na ziemi, ani pod ziemią otworzyć księgi, ani na nią patrzeć.4 I płakałem bardzo, że nikt nie znalazł się godny otworzyć księgi, ani na nią patrzeć.5 Jeden zaś ze starców rzekł mi: Nie płacz, oto zwyciężył lew z pokolenia Judy, potomek Dawida i otworzy księgę i rozwiąże siedem jej pieczęci.6 I widziałem: a oto w pośrodku tronu i czworga zwierząt i wśród starców Baranek stojący jakby zabity, mający siedem rogów i siedem oczu – to siedem duchów bożych, posłanych na całą ziemię.7 I przyszedł i wziął księgę z prawicy siedzącego na tronie.ANIOŁOWIE I STWORZENIA WIELBIĄ BARANKA.8 I gdy otworzył księgę, cztery zwierzęta i dwudziestu czterech starców upadło przed Barankiem, każdy z nich miał cytry i czasze złote, pełne wonności, są to modlitwy świętych.9 I śpiewali pieśń nową, mówiąc: Godzien jesteś, Panie, otrzymać księgę i otworzyć jej pieczęcie, bo zostałeś zabity i odkupiłeś nas dla Boga przez krew swoją z wszelkiego pokolenia i języka i ludu i narodu 10 i uczyniłeś nas Bogu naszemu królestwem i kapłanami i będziemy królować na ziemi.11 I widziałem i słyszałem głos wielu aniołów wokoło tronu i zwierząt i starców, a była ich liczba tysiące tysięcy,12 mówiących głosem donośnym: Godzien jest Baranek, który był zabity, otrzymać moc i bóstwo i mądrość i siłę i cześć i chwałę i błogosławieństwo.13 A wszelkie stworzenie, które jest w niebie i na ziemi i pod ziemią i co jest na morzu i co w nim, słyszałem, jak wszyscy mówili: Siedzącemu na tronie i Barankowi błogosławieństwo i cześć i chwała i potęga na wieki wieków.14 I cztery zwierzęta mówiły: Amen. A dwudziestu czterech starców upadło na oblicza swoje i pokłoniło się żyjącemu na wieki wieków.
6OTWARCIE PIERWSZYCH CZTERECH PIECZĘCI.1 I widziałem, że Baranek otworzył jedną z siedmiu pieczęci i słyszałem jak jedno z czterech zwierząt mówiło jakby głosem gromu: Przyjdź i patrz.2 I widziałem, a oto “koń biały” i siedzący na nim miał łuk i dano mu wieniec i wyszedł zwycięsko, aby zwyciężyć.3 I gdy otworzył drugą pieczęć, słyszałem drugie zwierzę mówiące: Przyjdź i patrz.4 I wyszedł inny “koń ryży” i siedzącemu na nim dane było, aby zabrał pokój z ziemi i żeby jedni drugich zabijali i dano mu miecz wielki.5 I gdy otworzył trzecią pieczęć, słyszałem trzecie zwierzę mówiące: Przyjdź i patrz. I oto “koń kary,” a siedzący na nim miał szalę w ręce swojej.6 I słyszałem jakby głos w pośrodku czworga zwierząt mówiących: Miarka pszenicy za denara i trzy miarki jęczmienia za denara, a nie czyń szkody oliwie i winu.7 A gdy otworzył czwartą pieczęć, usłyszałem głos czwartego zwierzęcia mówiącego: Przyjdź i patrz.8 A oto koń blady, a siedzącemu na nim na imię śmierć i piekło szło za nim i dana mu jest moc nad czterema częściami ziemi, aby zabijał mieczem, głodem i śmiercią i przez zwierzęta ziemskie.PIĄTA I SZÓSTA PIECZĘĆ.9 I gdy otworzył piątą pieczęć, widziałem pod ołtarzem dusze pobitych dla słowa bożego i dla świadectwa, które miały.10 I wołały głosem wielkim, mówiąc: Dokądże, Panie (święty i prawdziwy), nie wydajesz wyroku i nie mścisz krwi naszej nad tymi, co mieszkają na ziemi? 11 I dano im po szacie białej i powiedziano im, aby jeszcze zostały w spokoju przez krótki czas aż się dopełni liczba współsług i braci ich, którzy mają być zabici jak i oni.12 I widziałem, gdy otworzył szóstą pieczęć, a oto powstało wielkie trzęsienie ziemi i słońce stało się czarne jak wór włosienny i cały księżyc stał się jak krew13 i “gwiazdy z nieba spadły” na ziemię, jak drzewo figowe zrzuca swe niedojrzałe owoce, gdy nim zatrzęsie wiatr wielki.14 I niebo ustąpiło jak “księga zwinięta” i każda góra i wyspy zostały poruszone z miejsc swoich,15 a królowie ziemi i książęta i wodzowie i bogaci i mocarze i każdy niewolnik i wolny pokryli się “w jamach i w skałach” gór.16 “I mówią do gór i skał: Padnijcie na nas i zakryjcie nas” przed obliczem siedzącego na tronie i od gniewu Baranka,17 gdyż “przyszedł dzień wielki gniewu” ich “i któż będzie mógł się ostać przed gniewem ?”
7PIECZĘTOWANIE WYBRANYCH.1 Potem widziałem czterech aniołów, stojących “na czterech krańcach ziemi,” wstrzymujących “cztery wiatry” ziemskie, aby nie wiały na ziemię ani na morze, ani na żadne drzewo.2 I widziałem innego anioła, wstępującego od wschodu słońca, mającego pieczęć Boga żywego i zawołał głosem wielkim do czterech aniołów, którym pozwolono szkodzić ziemi i morzu,3 mówiąc: Nie szkodźcie ziemi i morzu ani drzewom, dopóki nie popieczętujemy sług Boga naszego na czołach ich.4 I słyszałem liczbę pieczętowanych: sto czterdzieści cztery tysiące pieczętowanych z wszystkich pokoleń synów izraelskich.5 Z pokolenia Judy dwanaście tysięcy pieczętowanych, z pokolenia Rubena dwanaście tysięcy pieczętowanych, z pokolenia Gada dwanaście tysięcy pieczętowanych,6 z pokolenia Asera dwanaście tysięcy pieczętowanych, z pokolenia Neftalima dwanaście tysięcy pieczętowanych, z pokolenia Manassesa dwanaście tysięcy pieczętowanych,7 z pokolenia Symeona dwanaście tysięcy pieczętowanych, z pokolenia Lewiego dwanaście tysięcy pieczętowanych, z pokolenia Isachara dwanaście tysięcy pieczętowanych,8 z pokolenia Zabulona dwanaście tysięcy pieczętowanych, z pokolenia Józefa dwanaście tysięcy pieczętowanych, z pokolenia Beniamina dwanaście tysięcy pieczętowanych.WIDOK WSZYSTKICH ZBAWIONYCH.9 Potem widziałem rzeszę wielką, której nikt nie mógł przeliczyć, z wszystkich narodów i pokoleń i ludów i języków – ci stojąc przed tronem i przed obliczem Baranka, przyodziani w szaty białe i palmy w ręku ich,10 wołali głosem donośnym, mówiąc: Zbawienie naszemu Bogu, który siedzi na tronie i Barankowi.11 A wszyscy aniołowie stali około tronu i starców i czworga zwierząt i padli przed tronem na twarze swoje, i pokłon oddali Bogu,12 mówiąc: Amen. Błogosławieństwo i chwała i mądrość i.dziękczynienie, cześć i moc i siła Bogu naszemu na wieki wieków. Amen.13 I jeden ze starców odezwał się i rzekł mi: Kim są ci przyodziani w szaty białe i skąd przyszli?14 I rzekłem mu: Panie mój, ty wiesz. I rzekł mi: Ci są, co przyszli z wielkiego ucisku i “obmyli szaty swoje” i wybielili je w krwi Baranka;15 dlatego są przed tronem Boga i służą mu we dnie i w nocy w świątyni jego, a ten, co siedzi na tronie, będzie mieszkał wśród nich.16 “Nie będą więcej łaknąć ani pragnąć, ani nie dokuczy im słońce, ani żadne gorąco”;17 ponieważ Baranek, który jest w pośrodku tronu, będzie nimi rządził i poprowadzi ich do źródeł wód życia i Bóg otrze z ich oczu wszelką łzę.”
8SIÓDMA PIECZĘĆ.1 I gdy otworzył siódmą pieczęć, nastało milczenie na niebie, jakby przez pół godziny. SIEDMIU ANIOŁÓW Z TRĄBAMI.2 I widziałem siedmiu aniołów, stojących przed obliczem Boga i dano im siedem trąb.3 I pewien anioł przyszedł i stanął przed ołtarzem, mając kadzielnicę złotą i dano mu wiele kadzidła, aby złożył z modlitwami wszystkich świętych na ołtarz złoty, który jest przed stolicą Boga.4 I wstąpił dym kadzidła z modlitw świętych z ręki anioła przed Boga.5 I wziął anioł kadzielnicę i napełnił ją ogniem z ołtarza i rzucił na ziemię i powstały gromy i głosy i błyskawice i wielkie trzęsienie ziemi.6 I siedmiu aniołów, którzy mieli siedem trąb, przygotowało się, aby trąbić.GŁOS PIERWSZYCH CZTERECH TRĄB.7 I pierwszy anioł zatrąbił i powstał grad i ogień zmieszany z krwią i został rzucony na ziemię i trzecia część ziemi została spalona i trzecia część drzew zgorzała i wszelka trawa zielona spłonęła.8 I drugi anioł zatrąbił i jakby wielka góra, płonąca ogniem, wrzucona została w morze i trzecia część morza stała się krwią 9 i trzecia część z tych stworzeń, co żyją w morzu pozdychała i trzecia część okrętów zginęła.10 I zatrąbił anioł trzeci i spadła z nieba wielka gwiazda, gorejąca jak pochodnia i upadła na trzecią część rzek i na źródła wód;11 a gwiazda ma imię: Piołun i trzecia część wód zmieniła się w piołun i wielu ludzi pomarło od wód, gdyż stały się gorzkie.12 I zatrąbił anioł czwarty i porażona została trzecia część słońca i trzecia część księżyca i trzecia część gwiazd, tak że ich trzecia część się zaćmiła i przez trzecią część dnia nie było światła i podobnie w nocy.13 I widziałem i słyszałem głos jednego orła, lecącego przez środek nieba, wołającego donośnym głosem: Biada, blada, biada mieszkańcom ziemi z powodu głosów innych trzech aniołów, którzy mieli zatrąbić.
9NA GŁOS PIĄTEJ WYCHODZI SZARAŃCZA.1 I zatrąbił piąty anioł i widziałem gwiazdę, która z nieba spadła na ziemię i dano jej klucz od studni przepaścistej.2 I otworzyła studnię przepaścistą i “wzniósł się dym” ze studni jak “dym z pieca” wielkiego i zaćmiło się słońce i powietrze od dymu studni.3 I z dymu studni wyszły szarańcze na ziemię i dano im moc, jak mają skorpiony ziemskie.4 I rozkazano im, żeby nie szkodziły trawie ziemi ani żadnej zieleni, ani żadnemu drzewu, ale tylko ludziom, którzy nie mają pieczęci bożej na czołach swoich.5 I dozwolono im, nie żeby ich zabijały, lecz męczyły przez pięć miesięcy i męka ich jak męka po skorpionie, gdy ukąsi człowieka.6 I w owe dni szukać będą ludzie śmierci, a nie znajdą jej i będą chcieli umrzeć, a śmierć od nich ucieknie.7 Szarańcze były podobne z wyglądu do koni gotowych do bitwy i na głowach ich jakby korony podobne do złota i twarze ich jak twarze ludzkie.8 I miały włosy jak włosy niewieście i “zęby ich były jak zęby lwów”9 i miały pancerze jak pancerze żelazne, a pogłos ich skrzydeł jak głos wozów wielokonnych, biegnących do boju 10 i miały ogony podobne do skorpionów, a żądła były w ich ogonach, a moc ich – szkodzenia ludziom przez pięć miesięcy.11 I miały nad sobą króla, anioła przepaści, którego imię po hebrajsku Abaddon, a po grecku Apollyon, a po łacinie imię jego Externlinans.12 Jedno biada przeszło, a oto jeszcze potem nadchodzą dwa blada.NA GŁOS SZÓSTEJ WYCHODZĄ MORDERCY LUDZI.13 I szósty anioł zatrąbił i słyszałem głos jeden z czterech rogów ołtarza złotego, który jest przed oczyma Boga,14 a ów rzekł szóstemu aniołowi, który miał trąbę: Rozwiąż czterech aniołów, co są uwiązani w wielkiej rzece Eufrates.15 I rozwiązani zostali czterej aniołowie, którzy byli gotowi na godzinę i dzień i miesiąc i rok, aby zabić trzecią część ludzi.16 A liczba konnego wojska dwakroć dziesięć tysięcy miriad i słyszałem ich liczbę.17 I tak ujrzałem konie w widzeniu, a siedzący na nich mieli pancerze ogniste i hiacyntowe i siarczane, a głowy koni były jak głowy lwie i z pysków ich wychodzi ogień i dym i siarka.18 Od tych trzech plag zginęła trzecia część ludzi, od ognia i od dymu i od siarki, które wychodziły z ich pysków.19 Siła bowiem koni jest w ich pyskach i w ich ogonach, bo ich ogony podobne do wężów, mają głowy i nimi szkodzą.20 I inni ludzie, którzy nie zostali zabici tymi plagami, nie pokutowali za uczynki rąk swoich, tak żeby się nie kłaniali “czartom i bałwanom złotym i srebrnym i miedzianym i kamiennym i drewnianym, nie rnogącym ani widzieć, ani słyszeć, ani chodzić” – 21 I nie pokutowali za rnężobójstwa swoje ani za czary swoje, ani za rozpustę swoją ani za kradzieże swoje.
10ANIOŁ Z OTWARTĄ KSIĄŻECZKĄ.1 I widziałem innego anioła mocnego, zstępującego z nieba, przyodzianego w obłok i na głowie jego tęcza, a oblicze jego było jak słońce, a nogi jego jako słupy ogniste.2 I miał w ręce swojej książeczkę otwartą i postawił nogę swoją prawą na morzu, a lewą na ziemi 3 i zawołał głosem donośnym, jak gdy lew zaryczy. I gdy zawołał, siedem gromów odezwało się swoimi głosami.4 I gdy. siedem gromów odezwało się swoimi głosami, ja miałem pisać. I usłyszałem głos z nieba, mówiący mi: Zapieczętuj, co mówiło siedem gromów i nie pisz tego.5 Anioł zaś, którego widziałem stojącego na morzu i na ziemi; “podniósł swą rękę ku niebu 6 i przysiągł przez Żyjącego na wieki wieków, który stworzył niebo i to co w “im jest i ziemię i to co na niej jest i morze i to co w nim jest,” że czasu więcej nie będzie,7 ale w dni głosu anioła siódmego, kiedy pocznie trąbić, dokona się tajemnica boża, jak oznajmił przez proroków sług swoich.8 I słyszałem głos z nieba, znowu przemawiający do mnie i mówiący: Idź i weź książkę otwartą z ręki anioła, stojącego na morzu i na ziemi.9 I poszedłem do anioła, mówiąc mu, aby mi dał książkę. I rzekł mi: Weź książkę i zjedz ją i spowoduje zgorzknienie twego żołądka, lecz w ustach twoich będzie słodka jak miód.10 I wziąłem książkę z ręki anioła i “zjadłem ją i była słodka w ustach moich jak miód,” a gdy ją zjadłem zgorzkniał mój żołądek.11 I rzekł mi: Musisz znowu “prorokować narodom i ludom i językom i wielu królom.”
11DWAJ ŚWIADKOWIE.

CS RU Brytjka King J. 11
Comments: Vict.III/IVw. abp.Averky
DWAJ ŚWIADKOWIE.1 cf. Tłum. Толк. I dano mi trzcinę podobną do laski i powiedziano mi: Wstań i zmierz świątynię bożą i ołtarz i modlących się w mej,И дана мне трость, подобная жезлу, и сказано: встань и измерь храм Божий и жертвенник, и поклоняющихся в нем. И# данA ми2 бhсть тр0сть под0бна жезлY, гlz: востaни и3 и3змёри цRковь б9ію и3 nлтaрь, и3 клaнzющыzсz въ нeй: 11,1Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVκαι kai
CONJ
καίkaiandAnd
εδοθη edothē
V-API-3S G5681
δίδωμιdidōmito givethere was given
μοι moi
P-1DS
ἐγώegōI/weme
καλαμος kalamos
N-NSM
κάλαμοςkalamosreed/stick/pena reed
ομοιος omoios
A-NSM
ὅμοιοςhomoioslikelike unto
ραβδω rabdō
N-DSF
ῥάβδοςrabdosroda rod
λεγων legōn
V-PAP-NSM G5723
λέγωlegōto speak: and the angel stood, saying
εγειρε egeire
V-PAM-2S G5720
ἐγείρωegeirōto arise, Rise
και kai
CONJ
καίkaiand, and
μετρησον metrēson
V-AAM-2S G5657
μετρέωmetreōto measuremeasure
τον ton
T-ASM
hothe/this/whothe temple
ναον naon
N-ASM
ναόςnaostemplethe temple
του tou
T-GSM
hothe/this/whoof God
θεου theou
N-GSM
θεόςtheosGodof God
και kai
CONJ
καίkaiand, and
το to
T-ASN
hothe/this/whothe altar
θυσιαστηριον thusiastērion
N-ASN
θυσιαστήριονthusiastērionaltarthe altar
και kai
CONJ
καίkaiand, and
τους tous
T-APM
hothe/this/whothem that
προσκυνουντας proskunountas
V-PAP-APM G5723
προσκυνέωproskuneōto worshipworship
εν en
PREP
ἐνenin/on/among 
αυτω autō
P-DSM
αὐτόςautoshe/she/it/selftherein
 
2 cf. Tłum. Толк. dziedziniec zaś, który jest przed świątynią, pomiń i me mierz go, gdyż jest dany narodom i będą deptać miasto święte przez czterdzieści i dwa miesiące.А внешний двор храма исключи и не измеряй его, ибо он дан язычникам: они будут попирать святый город сорок два месяца. ґ дв0ръ сyщій внyтрь цRкве и3знеси2 внэyду, нижE и3змёри є3го2, занE дaнъ бhсть kзhкwмъ: и3 грaдъ с™hй поперyтъ четhредесzть и3 двA мцcы. 11,2Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVκαι kai
CONJ
καίkaiandBut
την tēn
T-ASF
hothe/this/who 
αυλην aulēn
N-ASF
αὐλήaulēpalace/courtyardthe court
την tēn
T-ASF
hothe/this/who 
εξωθεν exōthen
ADV
ἔξωθενexōthenoutsideout
του tou
T-GSM
hothe/this/whothe court
ναου naou
N-GSM
ναόςnaostemplethe temple
εκβαλε ekbale
V-2AAM-2S G5628
ἐκβάλλωekballōto expelleave
εξωθεν exōthen
ADV
ἔξωθενexōthenoutside[outside]
και kai
CONJ
καίkaiand, and
μη
PRT-N
μήnotnot
αυτην autēn
P-ASF
αὐτόςautoshe/she/it/selfit
μετρησης metrēsēs
V-AAS-2S G5661
μετρέωmetreōto measuremeasure
οτι oti
CONJ
ὅτιhotithat/since; for
εδοθη edothē
V-API-3S G5681
δίδωμιdidōmito giveit is given
τοις tois
T-DPN
hothe/this/whothe temple
εθνεσιν ethnesin
N-DPN
ἔθνοςethnosGentilesunto the Gentiles
και kai
CONJ
καίkaiand: and
την tēn
T-ASF
hothe/this/whounto the Gentiles
πολιν polin
N-ASF
πόλιςpoliscitycity
την tēn
T-ASF
hothe/this/whocity
αγιαν agian
A-ASF
ἅγιοςhagiosholythe holy
πατησουσιν patēsousin
V-FAI-3P G5692
πατέωpateōto trampleshall they tread under foot
μηνας mēnas
N-APM
μήνmēnmonthmonths
τεσσερακοντα[     tesserakonta
A-NUI
τεσσαράκονταtessarakontafortyforty
και]     kai
CONJ
καίkaiand[and]
δυο duo
A-NUI
δύοduotwotwo
 
3 cf. Tłum. Толк. I pozwolę dwom świadkom moim i prorokować będą tysiąc dwieście i sześćdziesiąt dni obleczeni w wory.И дам двум свидетелям Моим, и они будут пророчествовать тысячу двести шестьдесят дней, будучи облечены во вретище. И# дaмъ nбёма свидётелема мои1ма, и3 прорицaти бyдутъ днjй тhсzщу двёстэ и3 шестьдесsтъ, њболчє1на во врeтище. 11,3Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVκαι kai
CONJ
καίkaiandAnd
δωσω dōsō
V-FAI-1S G5692
δίδωμιdidōmito giveI will give
τοις tois
T-DPM
hothe/this/who 
δυσιν dusin
A-DPM
δύοduotwounto
μαρτυσιν martusin
N-DPM
μάρτυςmartuswitnesswitnesses
μου mou
P-1GS
ἐγώegōI/wemy
και kai
CONJ
καίkaiand, and
προφητευσουσιν profēteusousin
V-FAI-3P G5692
προφητεύωprofēteuōto prophesythey shall prophesy
ημερας ēmeras
N-APF
ἡμέραhēmeradaydays
χιλιας chilias
A-APF
χίλιοιchilioithousanda thousand
διακοσιας diakosias
A-APF
διακόσιοιdiakosioitwo hundredtwo hundred
εξηκοντα exēkonta
A-NUI
ἑξήκονταhexēkontasixtythreescore
περιβεβλημενους peribeblēmenous
V-RPP-APM G5772
περιβάλλωperiballōto clothe, clothed
σακκους sakkous
N-APM
σάκκοςsakkossackclothin sackcloth
 
4 cf. Tłum. Толк. Ci są “dwie oliwy i dwa świeczniki, stojące przed obliczem Pana ziemi.”Это суть две маслины и два светильника, стоящие пред Богом земли. Сjи сyть двЁ м†слицы и3 двA свBщника пред8 бGомъ земли2 сто‰ща. 11,4Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVουτοι outoi
D-NPM
οὗτοςhoutosthis/he/she/itThese
εισιν eisin
V-PAI-3P G5719
εἰμίeimito be[to be]
αι ai
T-NPF
hothe/this/whothe God
δυο duo
A-NUI
δύοduotwothe two
ελαιαι elaiai
N-NPF
ἐλαίαelaiaolive treeolive trees
και kai
CONJ
καίkaiand, and
αι ai
T-NPF
hothe/this/whoof the earth
δυο duo
A-NUI
δύοduotwothe two
λυχνιαι luchniai
N-NPF
λυχνίαluchnialampstandcandlesticks
αι]     ai
T-NPF
hothe/this/who.
ενωπιον enōpion
ADV
ἐνώπιονenōpionbeforebefore
του tou
T-GSM
hothe/this/who 
κυριου kuriou
N-GSM
κύριοςkurioslord[lord]
της tēs
T-GSF
hothe/this/who[the/this/who]
γης gēs
N-GSF
γῆearthof the earth
εστωτες estōtes
V-RAP-NPM G5761
ἵστημιhistēmito standstanding
 
5 cf. Tłum. Толк. I jeśliby kto chciał im szkodzić, wyjdzie z ich ust ogień i pożre ich nieprzyjaciół i jeśliby kto chciał im szkodzić, ten tak samo ma być zabity.И если кто захочет их обидеть, то огонь выйдет из уст их и пожрет врагов их; если кто захочет их обидеть, тому надлежит быть убиту. И# и4же и5мъ непрaвду сотвори1тъ, џгнь и3сх0дитъ и3з8 ќстъ и4хъ и3 поsстъ враги2 и4хъ: и3 и4же восх0щетъ њби1дэти и5хъ, семY подобaетъ ўбіeну бhти. 11,5Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVκαι kai
CONJ
καίkaiandAnd
ει ei
COND
εἰeiifif
τις tis
X-NSM
τιςtisoneany man
αυτους autous
P-APM
αὐτόςautoshe/she/it/selfthem
θελει thelei
V-PAI-3S G5719
θέλωthelōto will/desirewill
αδικησαι adikēsai
V-AAN G5658
ἀδικέωadikeōto harmhurt
πυρ pur
N-NSN
πῦρpurfire, fire
εκπορευεται ekporeuetai
V-PNI-3S G5736
ἐκπορεύωekporeuōto come/go outproceedeth
εκ ek
PREP
ἐκekof/fromout of
του tou
T-GSN
hothe/this/who 
στοματος stomatos
N-GSN
στόμαstomamouthmouth
αυτων autōn
P-GPM
αὐτόςautoshe/she/it/selftheir
και kai
CONJ
καίkaiand, and
κατεσθιει katesthiei
V-PAI-3S G5719
κατεσθίωkatesthiōto devourdevoureth
τους tous
T-APM
hothe/this/whomouth
εχθρους echthrous
A-APM
ἐχθρόςechthrosenemyenemies
αυτων autōn
P-GPM
αὐτόςautoshe/she/it/selftheir
και kai
CONJ
καίkaiand: and
ει ei
COND
εἰeiifif
τις tis
X-NSM
τιςtisoneany man
θεληση thelēsē
V-AAS-3S G5661
θέλωthelōto will/desirewill
αυτους autous
P-APM
αὐτόςautoshe/she/it/selfthem
αδικησαι adikēsai
V-AAN G5658
ἀδικέωadikeōto harmhurt
ουτως outōs
ADV
οὕτω, οὕτωςhhoutō outōsthus(-ly)in this manner
δει dei
V-PAI-3S G5719
δεῖdeibe necessarymust
αυτον auton
P-ASM
αὐτόςautoshe/she/it/self, he
αποκτανθηναι apoktanthēnai
V-APN G5683
ἀποκτείνωapokteinōto killbe killed
 
6 cf. Tłum. Толк. Ci mają moc zamykania nieba, aby deszcz nie padał w czasie ich proroctwa i mają moc nad wodami przemieniania ich w krew i nawiedzania ziemi wszelką plagą, ilekroć by chcieli.Они имеют власть затворить небо, чтобы не шел дождь на землю во дни пророчествования их, и имеют власть над водами, превращать их в кровь, и поражать землю всякою язвою, когда только захотят. И# сjи и4мутъ w4бласть затвори1ти нeбо, да не сни1детъ д0ждь (на зeмлю) во дни6 прорицaніz и4хъ, и3 w4бласть и4мутъ на водaхъ, њбращaти | въ кр0вь и3 порази1ти зeмлю всsкою ћзвою, є3ли1жды ѓще восх0щутъ. 11,6Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVουτοι outoi
D-NPM
οὗτοςhoutosthis/he/she/itThese
εχουσιν echousin
V-PAI-3P G5719
ἔχωechōto have/behave
την tēn
T-ASF
hothe/this/whoheaven
εξουσιαν exousian
N-ASF
ἐξουσίαexousiaauthoritypower
κλεισαι kleisai
V-AAN G5658
κλείωkleiōto shutto shut
τον ton
T-ASM
hothe/this/whoprophecy
ουρανον ouranon
N-ASM
οὐρανόςouranosheavenheaven
ινα ina
CONJ
ἵναhinain order that/to, that
μη
PRT-N
μήnotnot
υετος uetos
N-NSM
ὑετόςhuetosrain 
βρεχη brechē
V-PAS-3S G5725
βρέχωbrechōto rain downit rain
τας tas
T-APF
hothe/this/whowaters
ημερας ēmeras
N-APF
ἡμέραhēmeradaythe days
της tēs
T-GSF
hothe/this/whothe earth
προφητειας profēteias
N-GSF
προφητείαprofēteiaprophecyprophecy
αυτων autōn
P-GPM
αὐτόςautoshe/she/it/selfof their
και kai
CONJ
καίkaiand: and
εξουσιαν exousian
N-ASF
ἐξουσίαexousiaauthoritypower
εχουσιν echousin
V-PAI-3P G5719
ἔχωechōto have/behave
επι epi
PREP
ἐπίepiupon/to/againstover
των tōn
T-GPN
hothe/this/who[the/this/who]
υδατων udatōn
N-GPN
ὕδωρ, ὕδατοςhhudōr udatoswaterwaters
στρεφειν strefein
V-PAN G5721
στρέφωstrefōto turnto turn
αυτα auta
P-APN
αὐτόςautoshe/she/it/selfthem
εις eis
PREP
εἰςeistowardto
αιμα aima
N-ASN
αἷμαhaimabloodblood
και kai
CONJ
καίkaiand, and
παταξαι pataxai
V-AAN G5658
πατάσσωpatassōto striketo smite
την tēn
T-ASF
hothe/this/who[the/this/who]
γην gēn
N-ASF
γῆearththe earth
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
παση pasē
A-DSF
πᾶςpasallwith all
πληγη plēgē
N-DSF
πληγήplēgēplague/blow/woundplagues
οσακις osakis
ADV
ὁσάκιςhosakiswhenever, as often
εαν ean
COND
ἐάνeanifas
θελησωσιν thelēsōsin
V-AAS-3P G5661
θέλωthelōto will/desirethey will
 
7 cf. Tłum. Толк. I gdy skończą świadectwo swoje, “bestia, która wychodzi z przepaści, stoczy z mmi bitwę i zwycięży ich” i zabije ich.И когда кончат они свидетельство свое, зверь, выходящий из бездны, сразится с ними, и победит их, и убьет их, И# є3гдA скончaютъ свидётельство своE, ѕвёрь, и4же и3сх0дитъ t бeздны, сотвори1тъ съ ни1ми брaнь и3 побэди1тъ и5хъ и3 ўбіeтъ |, 11,7Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVκαι kai
CONJ
καίkaiandAnd
οταν otan
CONJ
ὅτανhotanwhen(-ever)when
τελεσωσιν telesōsin
V-AAS-3P G5661
τελέωteleōto finishthey shall have finished
την tēn
T-ASF
hothe/this/who 
μαρτυριαν marturian
N-ASF
μαρτυρίαmarturiatestimonytestimony
αυτων autōn
P-GPM
αὐτόςautoshe/she/it/selftheir
το to
T-NSN
hothe/this/whotestimony
θηριον thērion
N-NSN
θηρίονthērionwild animal, the beast
το to
T-NSN
hothe/this/who, the beast
αναβαινον anabainon
V-PAP-NSN G5723
ἀναβαίνωanabainōto ascendthat ascendeth
εκ ek
PREP
ἐκekof/fromout of
της tēs
T-GSF
hothe/this/whothe bottomless pit
αβυσσου abussou
N-GSF
ἄβυσσοςabussosabyssthe bottomless pit
ποιησει poiēsei
V-FAI-3S G5692
ποιέωpoieōto do/makeshall make
μετ met
PREP
μετάmetawith/afteragainst
αυτων autōn
P-GPM
αὐτόςautoshe/she/it/selfthem
πολεμον polemon
N-ASM
πόλεμοςpolemoswarwar
και kai
CONJ
καίkaiand, and
νικησει nikēsei
V-FAI-3S G5692
νικάωnikaōto conquershall overcome
αυτους autous
P-APM
αὐτόςautoshe/she/it/selfthem
και kai
CONJ
καίkaiand, and
αποκτενει apoktenei
V-FAI-3S G5692
ἀποκτείνωapokteinōto killkill
αυτους autous
P-APM
αὐτόςautoshe/she/it/selfthem
 
8 cf. Tłum. Толк. I ciała ich leżeć będą na ulicach wielkiego miasta, które przenośnie nazywają Sodomą i Egiptem, gdzie i Pan ich był ukrzyżowany.и трупы их оставит на улице великого города, который духовно называется Содом и Египет, где и Господь наш распят. и3 трyпы и4хъ њстaвитъ на ст0гнахъ грaда вели1кагw, и4же нарицaетсz дух0внэ сод0мъ и3 є3гЂпетъ, и3дёже и3 гDь нaшъ рaспzтъ бhсть. 11,8Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVκαι kai
CONJ
καίkaiandAnd
το to
T-NSN
hothe/this/who 
πτωμα ptōma
N-NSN
πτῶμαptōmacorpsedead bodies
αυτων autōn
P-GPM
αὐτόςautoshe/she/it/selftheir
επι epi
PREP
ἐπίepiupon/to/againstin
της tēs
T-GSF
hothe/this/whodead bodies
πλατειας plateias
N-GSF
πλατεῖαplateiawide street/roadthe street
της tēs
T-GSF
hothe/this/whothe street
πολεως poleōs
N-GSF
πόλιςpoliscitycity
της tēs
T-GSF
hothe/this/whoLord
μεγαλης megalēs
A-GSF
μέγαςmegasgreatof the great
ητις ētis
R-NSF
ὅστιςhostiswho/which, which
καλειται kaleitai
V-PPI-3S G5743
καλέωkaleōto callis called
πνευματικως pneumatikōs
ADV
πνευματικῶςpneumatikōsspirituallyspiritually
σοδομα sodoma
N-NSF
ΣόδομαsodomaSodomSodom
και kai
CONJ
καίkaiandand
αιγυπτος aiguptos
N-NSF
ΑἴγυπτοςaiguptosEgyptEgypt
οπου opou
ADV
ὅπουhopouwhere(-ever), where
και kai
CONJ
καίkaiandalso
ο o
T-NSM
hothe/this/who[the/this/who]
κυριος kurios
N-NSM
κύριοςkurioslordLord
αυτων autōn
P-GPM
αὐτόςautoshe/she/it/self[he/she/it/self]
εσταυρωθη estaurōthē
V-API-3S G5681
σταυρόωstauroōto crucifywas crucified
 
9 cf. Tłum. Толк. I ludzie z pokoleń i z ludów i z języków i z narodów patrzeć będą na ciała ich przez trzy dni i pół i ciał ich nie pozwolą kłaść do grobów.И многие из народов и колен, и языков и племен будут смотреть на трупы их три дня с половиною, и не позволят положить трупы их во гробы. И# зрёти и4мутъ t людjй и3 племeнъ, и3 t kзhкъ и3 колёнъ, тэлесA и4хъ дни6 три2 и3 п0лъ, и3 трyпы и4хъ не њстaвzтъ положи1ти во гробёхъ. 11,9Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVκαι kai
CONJ
καίkaiandAnd
βλεπουσιν blepousin
V-PAI-3P G5719
βλέπωblepōto seeshall see
εκ ek
PREP
ἐκekof/fromthey of
των tōn
T-GPM
hothe/this/whothe people
λαων laōn
N-GPM
λαόςlaosa peoplethe people
και kai
CONJ
καίkaiandand
φυλων fulōn
N-GPF
φυλήfulētribekindreds
και kai
CONJ
καίkaiandand
γλωσσων glōssōn
N-GPF
γλῶσσαglōssatonguetongues
και kai
CONJ
καίkaiandand
εθνων ethnōn
N-GPN
ἔθνοςethnosGentilesnations
το to
T-ASN
hothe/this/whodead bodies
πτωμα ptōma
N-ASN
πτῶμαptōmacorpsedead bodies
αυτων autōn
P-GPM
αὐτόςautoshe/she/it/selftheir
ημερας ēmeras
N-APF
ἡμέραhēmeradaydays
τρεις treis
A-APF
τρεῖς, τρίαtreis triathreethree
και kai
CONJ
καίkaiandand
ημισυ ēmisu
A-ASN
ἥμισυςhēmisushalfan half
και kai
CONJ
καίkaiand, and
τα ta
T-APN
hothe/this/whodead bodies
πτωματα ptōmata
N-APN
πτῶμαptōmacorpsedead bodies
αυτων autōn
P-GPM
αὐτόςautoshe/she/it/selftheir
ουκ ouk
PRT-N
οὐounonot
αφιουσιν afiousin
V-PAI-3P G5719
ἀφίημιafiēmito releaseshall
τεθηναι tethēnai
V-APN G5683
τίθημιtithēmito placeto be put
εις eis
PREP
εἰςeistowardin
μνημα mnēma
N-ASN
μνῆμαmnēmatombgraves
 
10 cf. Tłum. Толк. Mieszkańcy zaś ziemi cieszyć się będą z powodu nich i radować się będą i upominki poślą jedni drugim, gdyż ci dwaj prorocy trapili tych, co mieszkali na ziemi.И живущие на земле будут радоваться сему и веселиться, и пошлют дары друг другу, потому что два пророка сии мучили живущих на земле. И# живyщіи на земли2 возрaдуютсz и3 возвеселsтсz њ ни1хъ, и3 дaры п0слютъ дрyгъ ко дрyгу, ћкw џба сі‰ прbрHка мyчиста живyщыz на земли2. 11,10Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVκαι kai
CONJ
καίkaiandAnd
οι oi
T-NPM
hothe/this/who 
κατοικουντες katoikountes
V-PAP-NPM G5723
κατοικέωkatoikeōto dwellthat dwell
επι epi
PREP
ἐπίepiupon/to/againstupon
της tēs
T-GSF
hothe/this/whothey
γης gēs
N-GSF
γῆearththe earth
χαιρουσιν chairousin
V-PAI-3P G5719
χαίρωchairōto rejoiceshall rejoice
επ ep
PREP
ἐπίepiupon/to/againstover
αυτοις autois
P-DPM
αὐτόςautoshe/she/it/selfthem
και kai
CONJ
καίkaiand, and
ευφραινονται eufrainontai
V-PPI-3P G5743
εὐφραίνωeufrainōto celebratemake merry
και kai
CONJ
καίkaiand, and
δωρα dōra
N-APN
δῶρονdōrongiftgifts
πεμψουσιν pempsousin
V-FAI-3P G5692
πέμπωpempōto sendshall send
αλληλοις allēlois
C-DPM
ἀλλήλωνallēlōnone anotherone to another
οτι oti
CONJ
ὅτιhotithat/since; because
ουτοι outoi
D-NPM
οὗτοςhoutosthis/he/she/itthese
οι oi
T-NPM
hothe/this/whothe earth
δυο duo
A-NUI
δύοduotwotwo
προφηται profētai
N-NPM
προφήτηςprofētēsprophetprophets
εβασανισαν ebasanisan
V-AAI-3P G5656
βασανίζωbasanizōto torturetormented
τους tous
T-APM
hothe/this/whothem
κατοικουντας katoikountas
V-PAP-APM G5723
κατοικέωkatoikeōto dwellthat dwelt
επι epi
PREP
ἐπίepiupon/to/againston
της tēs
T-GSF
hothe/this/whothe earth
γης gēs
N-GSF
γῆearththe earth
 
11 cf. Tłum. Толк. A po trzech dniach i pół “duch życia” od Boga “wszedł w nich i stanęli na nogach swoich” bojaźń wielka padła na tych, co na nich patrzyli.Но после трех дней с половиною вошел в них дух жизни от Бога, и они оба стали на ноги свои; и великий страх напал на тех, которые смотрели на них. И# по тріeхъ днeхъ и3 п0лъ, дyхъ жив0тенъ вни1детъ въ нS t бGа, и3 стaнутъ (џба) на ногaхъ свои1хъ: и3 стрaхъ вeлій нападeтъ на зрsщихъ и5хъ. 11,11Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVκαι kai
CONJ
καίkaiandAnd
μετα meta
PREP
μετάmetawith/afterafter
τας]     tas
T-APF
hothe/this/who 
τρεις treis
A-APF
τρεῖς, τρίαtreis triathreethree
ημερας ēmeras
N-APF
ἡμέραhēmeradaydays
και kai
CONJ
καίkaiandand
ημισυ ēmisu
A-ASN
ἥμισυςhēmisushalfan half
πνευμα pneuma
N-NSN
πνεῦμαpneumaspirit/breaththe Spirit
ζωης zōēs
N-GSF
ζωήzōēlifelife
εκ ek
PREP
ἐκekof/fromof
του tou
T-GSM
hothe/this/whofrom God
θεου theou
N-GSM
θεόςtheosGodfrom God
εισηλθεν eisēlthen
V-2AAI-3S G5627
εἰσέρχομαιeiserchomaito enterentered
εν]     en
PREP
ἐνenin/on/among[in/on/among]
αυτοις autois
P-DPM
αὐτόςautoshe/she/it/selfthem
και kai
CONJ
καίkaiand, and
εστησαν estēsan
V-2AAI-3P G5627
ἵστημιhistēmito standthey stood
επι epi
PREP
ἐπίepiupon/to/againstinto
τους tous
T-APM
hothe/this/whofeet
ποδας podas
N-APM
πούςpousfootfeet
αυτων autōn
P-GPM
αὐτόςautoshe/she/it/selftheir
και kai
CONJ
καίkaiand; and
φοβος fobos
N-NSM
φόβοςfobosfearfear
μεγας megas
A-NSM
μέγαςmegasgreatgreat
επεπεσεν epepesen
V-2AAI-3S G5627
ἐπιπίπτωepipiptōto fall/press upon[to fall/press upon]
επι epi
PREP
ἐπίepiupon/to/againstupon
τους tous
T-APM
hothe/this/whothem
θεωρουντας theōrountas
V-PAP-APM G5723
θεωρέωtheōreōto see/experiencewhich saw
αυτους autous
P-APM
αὐτόςautoshe/she/it/selfthem
 
12 cf. Tłum. Толк. I usłyszeli głos wielki z nieba, mówiący im: Wstąpcie tu! I wstąpili do nieba w obłoku, i nieprzyjaciele ich patrzyli na nich.И услышали они с неба громкий голос, говоривший им: взойдите сюда. И они взошли на небо на облаке; и смотрели на них враги их. И# ўслhшатъ глaсъ вeлій съ небесE, гlющь и5мъ: взhдита сёмw. И# взыд0ста на нeбо на w4блацэхъ, и3 ви1дэша | врази2 и4хъ. 11,12Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVκαι kai
CONJ
καίkaiandAnd
ηκουσαν ēkousan
V-AAI-3P G5656
ἀκούωakouōto hearthey heard
φωνης fōnēs
N-GSF
φωνήfōnēvoice/soundvoice
μεγαλης megalēs
A-GSF
μέγαςmegasgreata great
εκ ek
PREP
ἐκekof/fromfrom
του tou
T-GSM
hothe/this/who 
ουρανου ouranou
N-GSM
οὐρανόςouranosheavenheaven
λεγουσης legousēs
V-PAP-GSF G5723
λέγωlegōto speaksaying
αυτοις autois
P-DPM
αὐτόςautoshe/she/it/selfunto them
αναβατε anabate
V-2AAM-2P G5628
ἀναβαίνωanabainōto ascend, Come up
ωδε ōde
ADV
ὧδεhōdeherehither
και kai
CONJ
καίkaiand. And
ανεβησαν anebēsan
V-2AAI-3P G5627
ἀναβαίνωanabainōto ascendthey ascended up
εις eis
PREP
εἰςeistowardto
τον ton
T-ASM
hothe/this/whoheaven
ουρανον ouranon
N-ASM
οὐρανόςouranosheavenheaven
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
τη
T-DSF
hothe/this/whoheaven
νεφελη nefelē
N-DSF
νεφέληnefelēclouda cloud
και kai
CONJ
καίkaiand; and
εθεωρησαν etheōrēsan
V-AAI-3P G5656
θεωρέωtheōreōto see/experiencebeheld
αυτους autous
P-APM
αὐτόςautoshe/she/it/selftheir
οι oi
T-NPM
hothe/this/whoa cloud
εχθροι echthroi
A-NPM
ἐχθρόςechthrosenemyenemies
αυτων autōn
P-GPM
αὐτόςautoshe/she/it/selfthem
 
13 cf. Tłum. Толк. I owej godzinie powstało wielkie trzęsienie ziemi i runęła dziesiąta część miasta i zabitych zostało w trzęsieniu ziemi siedem tysięcy ludzi, a resztę ogarnął lęk i dali chwałę Bogu nieba. И в тот же час произошло великое землетрясение, и десятая часть города пала, и погибло при землетрясении семь тысяч имен человеческих; и прочие объяты были страхом и воздали славу Богу небесному. И# въ чaсъ т0й трyсъ бhсть вeлій, и3 десsтаz чaсть грaда падE, и3 поги1бе трyсомъ и3мeнъ человёческихъ сeдмь тhсzщъ: и3 пр0чіи пристрaшни бhша и3 дaша слaву бGу нбcному. 11,13Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVκαι kai
CONJ
καίkaiandAnd
εν en
PREP
ἐνenin/on/among 
εκεινη ekeinē
D-DSF
ἐκεῖνοςekeinosthatthe same
τη
T-DSF
hothe/this/who 
ωρα ōra
N-DSF
ὥραhōrahourhour
εγενετο egeneto
V-2ADI-3S G5633
γίνομαιginomaito bewas there
σεισμος seismos
N-NSM
σεισμόςseismosearthquakeearthquake
μεγας megas
A-NSM
μέγαςmegasgreata great
και kai
CONJ
καίkaiand, and
το to
T-NSN
hothe/this/who 
δεκατον dekaton
A-NSN
δέκατοςdekatostenththe tenth part
της tēs
T-GSF
hothe/this/whohour
πολεως poleōs
N-GSF
πόλιςpoliscityof the city
επεσεν epesen
V-2AAI-3S G5627
πίπτωpiptōto collapsefell
και kai
CONJ
καίkaiand, and
απεκτανθησαν apektanthēsan
V-API-3P G5681
ἀποκτείνωapokteinōto killwere slain
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
τω
T-DSM
hothe/this/whoof the city
σεισμω seismō
N-DSM
σεισμόςseismosearthquakethe earthquake
ονοματα onomata
N-APN
ὄνομαonomaname 
ανθρωπων anthrōpōn
N-GPM
ἄνθρωποςanthrōposa humanof men
χιλιαδες chiliades
N-NPF
χιλιάςchiliasthousandthousand
επτα epta
A-NUI
ἑπτάheptasevenseven
και kai
CONJ
καίkaiand: and
οι oi
T-NPM
hothe/this/whothe earthquake
λοιποι loipoi
A-NPM
λοιπόςloiposremainingthe remnant
εμφοβοι emfoboi
A-NPM
ἔμφοβοςemfobosafraidaffrighted
εγενοντο egenonto
V-2ADI-3P G5633
γίνομαιginomaito bewere
και kai
CONJ
καίkaiand, and
εδωκαν edōkan
V-AAI-3P G5656
δίδωμιdidōmito givegave
δοξαν doxan
N-ASF
δόξαdoxagloryglory
τω
T-DSM
hothe/this/whoto the God
θεω theō
N-DSM
θεόςtheosGodto the God
του tou
T-GSM
hothe/this/whoof heaven
ουρανου ouranou
N-GSM
οὐρανόςouranosheavenof heaven
 
14 cf. Tłum. Толк. Drugie biada przeszło i oto trzecie biada przyjdzie wkrótce.Второе горе прошло; вот, идет скоро третье горе. Г0ре втор0е tи1де: сE, г0ре трeтіе грzдeтъ ск0рw. 11,14Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVη ē
T-NSF
hothe/this/who 
ουαι ouai
N-OI
οὐαίouaiwoe!woe
η ē
T-NSF
hothe/this/who 
δευτερα deutera
A-NSF
δεύτεροςdeuterossecondlyThe second
απηλθεν apēlthen
V-2AAI-3S G5627
ἀπέρχομαιaperchomaito go awayis past
ιδου idou
V-2AMM-2S G5640
ὁράωhoraōto see; , behold
η ē
T-NSF
hothe/this/who 
ουαι ouai
N-OI
οὐαίouaiwoe!woe
η ē
T-NSF
hothe/this/who.
τριτη tritē
A-NSF
τρίτοςtritosthird, the third
ερχεται erchetai
V-PNI-3S G5736
ἔρχομαιerchomaito come/gocometh
ταχυ tachu
ADV
ταχύtachuquicklyquickly
 
SIÓDMA TRĄBA ZWIASTUJE SĄD BOŻY.15 cf. Tłum. Толк. I zatrąbił anioł siódmy i rozległy się donośne głosy w niebie, mówiące: Królestwo tego świata przeszło do Pana naszego i Chrystusa jego i “będzie królował na wieki wieków. Amen.И седьмой Ангел вострубил, и раздались на небе громкие голоса, говорящие: царство мира соделалось царством Господа нашего и Христа Его, и будет царствовать во веки веков. И# седмhй ѓгGлъ воструби2, и3 бhша глaси вели1цы на нб7сёхъ, глаг0люще: бhсть цrтво мjра гDа нaшегw и3 хrтA є3гw2, и3 воцRи1тсz во вёки вэкHвъ. 11,15Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVκαι kai
CONJ
καίkaiandAnd
ο o
T-NSM
hothe/this/who 
εβδομος ebdomos
A-NSM
ἕβδομοςhebdomossevenththe seventh
αγγελος angelos
N-NSM
ἄγγελοςangelosangelangel
εσαλπισεν esalpisen
V-AAI-3S G5656
σαλπίζωsalpizōto sound a trumpetsounded
και kai
CONJ
καίkaiand; and
εγενοντο egenonto
V-2ADI-3P G5633
γίνομαιginomaito bethere were
φωναι fōnai
N-NPF
φωνήfōnēvoice/soundvoices
μεγαλαι megalai
A-NPF
μέγαςmegasgreatgreat
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
τω
T-DSM
hothe/this/whoheaven
ουρανω ouranō
N-DSM
οὐρανόςouranosheavenheaven
λεγοντες legontes
V-PAP-NPM G5723
λέγωlegōto speak, saying
εγενετο egeneto
V-2ADI-3S G5633
γίνομαιginomaito beare become
η ē
T-NSF
hothe/this/who, The kingdoms
βασιλεια basileia
N-NSF
βασιλείαbasileiakingdom, The kingdoms
του tou
T-GSM
hothe/this/whoof this world
κοσμου kosmou
N-GSM
κόσμοςkosmosworldof this world
του tou
T-GSM
hothe/this/whoLord
κυριου kuriou
N-GSM
κύριοςkurioslordLord
ημων ēmōn
P-1GP
ἐγώegōI/weof our
και kai
CONJ
καίkaiand, and
του tou
T-GSM
hothe/this/whoChrist
χριστου christou
N-GSM
ΧριστόςchristosChristChrist
αυτου autou
P-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/selfof his
και kai
CONJ
καίkaiand; and
βασιλευσει basileusei
V-FAI-3S G5692
βασιλεύωbasileuōto reignhe shall reign
εις eis
PREP
εἰςeistowardfor
τους tous
T-APM
hothe/this/whoever
αιωνας aiōnas
N-APM
αἰώνaiōnan ageever
των tōn
T-GPM
hothe/this/whoand ever
αιωνων aiōnōn
N-GPM
αἰώνaiōnan ageand ever
 
16 cf. Tłum. Толк. I dwudziestu czterech starców, którzy siedzą na stolicach swoich przed obliczem bożym, upadło na twarze swoje i pokłoniło się Bogu, mówiąc И двадцать четыре старца, сидящие пред Богом на престолах своих, пали на лица свои и поклонились Богу, И# двaдесzть и3 четhри стaрцы, пред8 бGомъ сэдsщіи на пrт0лэхъ свои1хъ, пад0ша на ли1ца сво‰ и3 поклони1шасz бGу, 11,16Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVκαι kai
CONJ
καίkaiandAnd
οι oi
T-NPM
hothe/this/who 
εικοσι eikosi
A-NUI
εἴκοσιeikositwentytwenty
τεσσαρες tessares
A-NPM
τέσσαρεςtessaresfourthe four
πρεσβυτεροι[     presbuteroi
A-NPM-C
πρεσβύτεροςpresbuteroselderelders
οι]     oi
T-NPM
hothe/this/who 
ενωπιον enōpion
ADV
ἐνώπιονenōpionbeforebefore
του tou
T-GSM
hothe/this/whoGod
θεου theou
N-GSM
θεόςtheosGodGod
καθημενοι kathēmenoi
V-PNP-NPM G5740
κάθημαιkathēmaito sit, which sat
επι epi
PREP
ἐπίepiupon/to/againston
τους tous
T-APM
hothe/this/whoseats
θρονους thronous
N-APM
θρόνοςthronosthroneseats
αυτων autōn
P-GPM
αὐτόςautoshe/she/it/selftheir
επεσαν epesan
V-2AAI-3P G5627
πίπτωpiptōto collapse, fell
επι epi
PREP
ἐπίepiupon/to/againstupon
τα ta
T-APN
hothe/this/whofaces
προσωπα prosōpa
N-APN
πρόσωπονprosōponfacefaces
αυτων autōn
P-GPM
αὐτόςautoshe/she/it/selftheir
και kai
CONJ
καίkaiandand
προσεκυνησαν prosekunēsan
V-AAI-3P G5656
προσκυνέωproskuneōto worshipworshipped
τω
T-DSM
hothe/this/whoGod
θεω theō
N-DSM
θεόςtheosGodGod
 
17 cf. Tłum. Толк. Dziękujemy ci, Panie Boże wszechmogący, który jesteś i który byłeś i który masz przyjść, że otrzymałeś moc swą wielką i objąłeś królestwo.говоря: благодарим Тебя, Господи Боже Вседержитель, Который еси и был и грядешь, что ты приял силу Твою великую и воцарился. глаг0люще: хвaлимъ тS, гDи б9е вседержи1телю, и4же сhй и3 бЁ и3 грzдhй, ћкw пріsлъ є3си2 си1лу твою2 вели1кую и3 воцRи1лсz є3си2: 11,17Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVλεγοντες legontes
V-PAP-NPM G5723
λέγωlegōto speakSaying
ευχαριστουμεν eucharistoumen
V-PAI-1P G5719
εὐχαριστέωeucharisteōto thank, We give
σοι soi
P-2DS
σύsuyouthee
κυριε kurie
N-VSM
κύριοςkurioslord, O Lord
ο o
T-NSM
hothe/this/who 
θεος theos
N-NSM
θεόςtheosGodGod
ο o
T-NSM
hothe/this/who 
παντοκρατωρ pantokratōr
N-NSM
παντοκράτωρpantokratōralmightyAlmighty
ο o
T-NSM
hothe/this/who 
ων ōn
V-PAP-NSM G5723
εἰμίeimito be, which art
και kai
CONJ
καίkaiand, and
ο o
T-NSM
hothe/this/who 
ην ēn
V-IAI-3S G5707
εἰμίeimito bewast
οτι oti
CONJ
ὅτιhotithat/since; because
ειληφες eilēfes
V-2RAI-2S G5754
λαμβάνωlambanōto takethou hast taken to thee
την tēn
T-ASF
hothe/this/whoGod
δυναμιν dunamin
N-ASF
δύναμιςdunamispowerpower
σου sou
P-2GS
σύsuyouthy
την tēn
T-ASF
hothe/this/whoAlmighty
μεγαλην megalēn
A-ASF
μέγαςmegasgreatgreat
και kai
CONJ
καίkaiand, and
εβασιλευσας ebasileusas
V-AAI-2S G5656
βασιλεύωbasileuōto reignhast reigned
 
18 cf. Tłum. Толк. I “rozgniewały się narody” i przyszedł gniew twój i czas sądu umarłych i oddania zapłaty sługom twoim prorokom i świętym i bojącym się imienia twego, małym i wielkim i zagłady tych, co zepsuli ziemię.И рассвирепели язычники; и пришел гнев Твой и время судить мертвых и дать возмездие рабам Твоим, пророкам и святым и боящимся имени Твоего, малым и великим, и погубить губивших землю. и3 kзhцы прогнёвашасz: и3 пріи1де гнёвъ тв0й, и3 врeмz мє1ртвымъ сyдъ пріsти, и3 дaти мздY рабHмъ твои6мъ прbр0кwмъ и3 с™ы6мъ и3 боsщымсz и4мене твоегw2, м†лымъ и3 вели6кимъ, и3 растли1ти посмрaждшыz зeмлю. 11,18Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVκαι kai
CONJ
καίkaiandAnd
τα ta
T-NPN
hothe/this/who 
εθνη ethnē
N-NPN
ἔθνοςethnosGentilesthe nations
ωργισθησαν ōrgisthēsan
V-API-3P G5681
ὀργίζωorgizōto angerwere angry
και kai
CONJ
καίkaiand, and
ηλθεν ēlthen
V-2AAI-3S G5627
ἔρχομαιerchomaito come/gois come
η ē
T-NSF
hothe/this/who 
οργη orgē
N-NSF
ὀργήorgēwrathwrath
σου sou
P-2GS
σύsuyouthy
και kai
CONJ
καίkaiand, and
ο o
T-NSM
hothe/this/who 
καιρος kairos
N-NSM
καιρόςkairostime/right timethe time
των tōn
T-GPM
hothe/this/who 
νεκρων nekrōn
A-GPM
νεκρόςnekrosdeadof the dead
κριθηναι krithēnai
V-APN G5683
κρίνωkrinōto judge, that they should be judged
και kai
CONJ
καίkaiand, and
δουναι dounai
V-2AAN G5629
δίδωμιdidōmito givethat thou shouldest give
τον ton
T-ASM
hothe/this/whothe nations
μισθον misthon
N-ASM
μισθόςmisthoswagereward
τοις tois
T-DPM
hothe/this/whowrath
δουλοις doulois
N-DPM
δοῦλοςdoulosslaveservants
σου sou
P-2GS
σύsuyouunto thy
τοις tois
T-DPM
hothe/this/whothe time
προφηταις profētais
N-DPM
προφήτηςprofētēsprophetthe prophets
και kai
CONJ
καίkaiand, and
τοις tois
T-DPM
hothe/this/whoreward
αγιοις agiois
A-DPM
ἅγιοςhagiosholyto the saints
και kai
CONJ
καίkaiand, and
τοις tois
T-DPM
hothe/this/whoservants
φοβουμενοις foboumenois
V-PNP-DPM G5740
φοβέωfobeōto fearthat fear
το to
T-ASN
hothe/this/whothe prophets
ονομα onoma
N-ASN
ὄνομαonomanamename
σου sou
P-2GS
σύsuyouthy
τους tous
T-APM
hothe/this/whothem
μικρους mikrous
A-APM
μικρόςmikrossmall, small
και kai
CONJ
καίkaiandand
τους tous
T-APM
hothe/this/whoname
μεγαλους megalous
A-APM
μέγαςmegasgreatgreat
και kai
CONJ
καίkaiand; and
διαφθειραι diaftheirai
V-AAN G5658
διαφθείρωdiaftheirōto corruptshouldest destroy
τους tous
T-APM
hothe/this/whothem
διαφθειροντας diaftheirontas
V-PAP-APM G5723
διαφθείρωdiaftheirōto corruptwhich destroy
την tēn
T-ASF
hothe/this/whothe earth
γην gēn
N-ASF
γῆearththe earth
 
19 cf. Tłum. Толк. I otwarła się świątynia boża na niebie i ukazała się “arka testamentu” jego w świątyni jego i nastały błyskawice i głosy i trzęsienia ziemi i grad wielki.И отверзся храм Божий на небе, и явился ковчег завета Его в храме Его; и произошли молнии и голоса, и громы и землетрясение и великий град.И# tвeрзесz хрaмъ б9ій на нб7си2, и3 kви1сz ківHтъ завёта є3гw2 въ хрaмэ є3гw2: и3 бhша блист†ніz и3 глaси, и3 гр0ми и3 трyсъ, и3 грaдъ вели1къ.11,19Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVκαι kai
CONJ
καίkaiandAnd
ηνοιγη ēnoigē
V-2API-3S G5648
ἀνοίγωanoigōto openwas opened
ο o
T-NSM
hothe/this/whothe temple
ναος naos
N-NSM
ναόςnaostemplethe temple
του tou
T-GSM
hothe/this/whoof God
θεου theou
N-GSM
θεόςtheosGodof God
ο o
T-NSM
hothe/this/whoheaven
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
τω
T-DSM
hothe/this/whotemple
ουρανω ouranō
N-DSM
οὐρανόςouranosheavenheaven
και kai
CONJ
καίkaiand, and
ωφθη ōfthē
V-API-3S G5681
ὁράωhoraōto seethere was seen
η ē
T-NSF
hothe/this/whothe ark
κιβωτος kibōtos
N-NSF
κιβωτόςkibōtosarkthe ark
της tēs
T-GSF
hothe/this/whotestament
διαθηκης diathēkēs
N-GSF
διαθήκηdiathēkēcovenanttestament
αυτου autou
P-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/selfhis
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
τω
T-DSM
hothe/this/who[the/this/who]
ναω naō
N-DSM
ναόςnaostempletemple
αυτου autou
P-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/selfof his
και kai
CONJ
καίkaiand: and
εγενοντο egenonto
V-2ADI-3P G5633
γίνομαιginomaito bethere were
αστραπαι astrapai
N-NPF
ἀστραπήastrapēlightninglightnings
και kai
CONJ
καίkaiand, and
φωναι fōnai
N-NPF
φωνήfōnēvoice/soundvoices
και kai
CONJ
καίkaiand, and
βρονται brontai
N-NPF
βροντήbrontēthunderthunderings
και kai
CONJ
καίkaiand, and
σεισμος seismos
N-NSM
σεισμόςseismosearthquakean earthquake
και kai
CONJ
καίkaiand, and
χαλαζα chalaza
N-NSF
χάλαζαchalazahailhail
μεγαλη megalē
A-NSF
μέγαςmegasgreatgreat

12NIEWIASTA I SMOK.1 I ukazał się znak wielki na niebie: Niewiasta obleczona w słońce a księżyc pod jej nogami i na głowie jej korona z gwiazd dwunastu.2 A będąc brzemienną, “wołała rodząc i męczyła się w porodzie.”3 I ukazał się inny znak na niebie: oto smok wielki, ryży, mający siedem głów i dziesięć rogów, a na głowach jego siedem koron 4 i ogon jego ciągnął trzecią część gwiazd niebieskich i zrzucił je na ziemię. I smok stanął przed niewiastą, która miała porodzić, aby pożreć syna jej, gdy się narodzi.5 I porodziła syna, mężczyznę, który “miał rządzić wszystkimi narodami laską żelazną” i syn jej był porwany do Boga i do stolicy jego,6 a niewiasta uciekła na pustynię; gdzie miała miejsce przygotowane przez Boga, aby ją tam żywiono tysiąc dwieście sześćdziesiąt dni.SMOK Z NIEBA STRĄCONY.7 I rozegrała się wielka bitwa na niebie: Michał i aniołowie jego walczyli ze smokiem i smok walczył i aniołowie jego 8 i nie przemogli ani nie znaleziono już więcej miejsca ich w niebie.9 I zrzucony został ów smok wielki, wąż starodawny, nazwany “diabłem i szatanem,” który zwodzi cały świat; i zrzucony został na ziemię i aniołowie jego zostali z nim zrzuceni.10 I słyszałem głos donośny w niebie, mówiący: Teraz nastało zbawienie i moc i królestwo Boga naszego i władza Chrystusa jego, gdyż zrzucony został oskarżyciel braci naszych, który ich oskarżał przed obliczem Boga naszego we dnie i w nocy.11 I oni zwyciężyli go przez krew Baranka i przez świadectwo swoje, a nie umiłowali życia swe o aż do śmierci.12 Dlatego wesel się niebo i mieszkający w nim. Biada ziemi i morzu, gdyż zastąpił diabeł do was, żywiący wie gniew, gdyż wie, że ma mało czasu.SMOK PRZEŚLADUJE NIEWIASTĘ.13 A gdy smok widział, że był zrzucony na ziemię, prześladował niewiastę, która porodziła mężczyznę.14 I dano niewieście dwa skrzydła orła wielkiego, aby poleciała na pustynię na miejsce swoje, gdzie ją żywią przez “czas i czasy i przez połowę czasu” z dala od widoku węża.15 I wypuścił wąż z paszczy swojej za niewiastą wodę jak rzekę, usiłując, żeby ją rzeka porwała.16 I ziemia wspomogła niewiastę i ziemia otworzyła gardziel swoją i pochłonęła rzekę, którą wypuścił był smok z paszczy swojej.17 I rozgniewał się smok na niewiastę i poszedł walczyć z resztą jej potomstwa, które zachowuje przykazania boże i ma świadectwo Jezusa Chrystusa.18 I stanął na piasku morskim.
13BESTIA WYCHODZĄCA Z MORZA.1 I widziałem bestię wychodzącą z morza, mającą siedem głów i dziesięć rogów, na rogach jej dziesięć koron i na głowach jej imiona bluźniercze.2 I bestia, którą widziałem, podobna była do rysia, a nogi jej jak nogi niedźwiedzia i paszcza jej jak paszcza lwa. I dał jej smok moc swoją i władzę wielką.3 I widziałem jedną z głów jej jakby na śmierć zabitą, lecz rana jej śmiertelna została uleczona. I cała ziemia z podziwem spoglądała na bestię 4 I kłaniali się smokowi, który dał władzę bestii i kłaniali się bestii, mówiąc: Któż podobny do bestii? I kto będzie mógł z nią walczyć?5 I dano jej “usta mówiące rzeczy wyniosłe” i bluźnierstwa i dano jej moc działania przez czterdzieści dwa miesiące.6 I otworzyła usta swoje, aby głosić bluźnierstwa przeciw Bogu, aby bluźnić imię jego i przybytek jego i tych, co mieszkają na niebie.7 I pozwolono jej “prowadzić wojnę ze świętymi i zwyciężać ich.” I dano jej władzę nad wszelkim pokoleniem i ludem i językiem i narodem.8 I kłaniali się jej wszyscy mieszkańcy ziemi, “których imiona nie są zapisane w Księdze Życia Baranka, który jest zabity” od początku świata.9 Jeśli kto ma uszy, niech słucha.10 Kto w niewolę uprowadza, do niewoli pójdzie. Kto mieczem zabija, ma być mieczem zabity. Tu jest cierpliwość i wiara świętych.BESTIA WYCHODZĄCA Z ZIEMI.11 I widziałem drugą bestię, wychodzącą z ziemi i miała dwa rogi podobne do barankowych, a mówiła jak smok.12 I używała wszelkiej władzy bestii pierwszej w jej obecności i sprawiła, że ziemia i mieszkańcy jej kłaniali się bestii pierwszej, której śmiertelna rana była uleczona.13 I uczyniła znaki wielkie, sprawiając, że i ogień zstąpił z nieba na ziemię przed oczyma ludzi.14 I zwiodła mieszkańców ziemi przez znaki, które pozwolono jej czynić przed oczyma bestii; polecając mieszkańcom ziemi, aby uczynili obraz bestii, która ma ranę od miecza i ożyła.15 I dano jej, aby ożywiła obraz bestii i żeby obraz bestii mówił i sprawiła, żeby “wszyscy, co się nie pokłonią obrazowi” bestii, byli zabici. 16 I sprawi, że wszyscy mali i wielcy, bogaci i ubodzy i wolni i niewolnicy będą mieli cechę na swojej prawej ręce, albo na czołach swoich;17 i żeby nikt nie mógł kupować, ani sprzedawać, tylko ten, co ma cechę albo imię bestii, albo liczbę jej imienia.18 Tu jest mądrość. Kto ma rozum, niech zrachuje liczbę bestii. Albowiem jest to liczba człowieka, a liczba jego sześćset sześćdziesiąt sześć.
14BARANEK I DZIEWICE.1 I Spojrzałem, a oto Baranek stał na górze Syjon i z nim sto czterdzieści i cztery tysiące,. mających imię jego i imię Ojca jego napisane na czołach swoich. 2 I usłyszałem głos z nieba jakby głos wielu wód i jakby głos gromu wielkiego, a głos, który słyszałem jakby cytrzystów, grających na cytrach swoich. 3 I “śpiewali jakby pieśń nową” przed stolicą i przed czterema zwierzętami i starcami, a żaden nie mógł śpiewać pieśni, tylko te sto czterdzieści cztery tysiące, którzy są wykupieni z ziemi.4 Ci są, którzy się nie pokalali z niewiastami, bo są dziewicami. Ci chodzą za Barankiem, gdziekolwiek idzie. Ci są wykupieni spośród ludzi jako pierwociny Bogu i Barankowi,5 a “w ustach ich nie znalazło się kłamstwo,” albowiem bez zmazy są przed tronem bożym.TRZEJ ANIOŁOWIE ZWIASTUNAMI SĄDU.6 I widziałem drugiego anioła, lecącego przez środek nieba, mającego ewangelię wieczną, by ją opowiadać siedzącym na ziemi i wszelkiemu narodowi i pokoleniu i językowi i ludowi,7 a wołał głosem donośnym: Bójcie się Pana i cześć mu oddajcie, gdyż przyszła godzina sądu jego i kłaniajcie się temu, “który uczynił niebo i ziemię i morze” i źródła wód.8 A za nim leciał inny anioł, mówiąc: “Upadł, upadł ów Babilon wielki, który napoił wszystkie narody winem” szału swego nierządu.9 I trzeci anioł przeleciał za nimi wołając głosem donośnym: Jeśliby się kto kłaniał bestii i obrazowi jej i przyjąłby znamię na swe czoło, albo na rękę swoją 10 i on pić będzie z wina gniewu bożego, “które zmieszane jest ze szczerym winem w kubku gniewu jego” i będzie męczony ogniem i siarką wobec aniołów świętych i wobec Baranka.11 A “dym” męki ich “wznosić się będzie na wieki” wieków i nie mają odpoczynku we dnie i w nocy ci, co się kłaniali bestii i obrazowi jej i jeśli kto przyjął znamię jej imienia.12 Tu jest cierpliwość świętych, którzy zachowują przykazania boże i wiarę Jezusową.13 i usłyszałem głos z nieba, mówiący mi: Napisz: Błogosławieni umarli, którzy w Panu umierają. Odtąd już, mówi Duch, niech odpoczywają od prac swoich, albowiem ich uczynki idą za nimi.ŻNIWO I WINOBRANIE ZIEMI.14 I spojrzałem, a oto obłok biały, a “na obłoku” siedzący “podobny do Syna Człowieczego,” mającego na głowie swej koronę złotą, a w ręce jego sierp ostry.15 I inny anioł wyszedł z świątyni, wołając głosem donośnym do siedzącego na obłoku: “Zapuść sierp swój” i żnij, “gdyż przyszła godzina żniwa,” ponieważ dojrzało żniwo ziemi.16 I ten, co siedział na obłoku, zapuścił sierp swój na ziemię i zżęta jest ziemia.17 A inny anioł wyszedł z świątyni, która jest w niebie, mając także sierp ostry.18 I inny anioł, który miał moc nad ogniem, wyszedł od ołtarza i zawołał donośnym głosem do tego, co miał sierp ostry, mówiąc: Zapuść sierp swój ostry i zbieraj grona winnicy ziemskiej, bo jej jagody są dojrzałe.19 I zapuścił anioł sierp swój ostry na ziemię i dokonał zbioru w winnicy ziemi i wrzucił w kadź wielką gniewu bożego.20 I deptano kadź” za miastem i wyszła krew z kadzi aż po wędzidła końskie na tysiąc sześćset stadiów.
15SIEDMIU ANIOŁÓW Z SIEDMIU PLAGAMI.1 I widziałem inny znak na niebie wielki i dziwny: siedmiu aniołów, mających siedem plag ostatecznych, gdyż w nich wypełnił się gniew boży.2 I widziałem jakby morze szklane, zmieszane z ogniem i tych, co zwyciężyli bestię i obraz jej i liczbę imienia jej, stojących nad morzem szklanym, mających cyfry boże 3 i śpiewających pieśń Mojżesza, sługi bożego” i pieśń Baranka, mówiąc: “Wielkie i dziwne są sprawy twoje, Panie,” Boże wszechmogący; “sprawiedliwe i prawdziwe są drogi twoje, Królu wieków.4 Któż się nie będzie bał Ciebie, Panie, i nie uwielbi imienia twego?” gdyż sam dobry jesteś, ponieważ “wszystkie narody przyjdą i kłaniać się będą przed obliczem twoim,” ponieważ się ujawniły sądy twoje. ANIOŁOWIE OTRZYMUJĄ CZASZE.5 I potem spojrzałem, a oto otwarła się świątynia “przybytku przymierza” w niebie6 i wyszło z świątyni siedmiu aniołów, mających siedem plag, obleczonych płótnem czystym i jasnym i przepasanych około piersi złotymi pasami.7 A któreś z czworga zwierząt dało siedmiu aniołom siedem czasz złotych, pełnych gniewu Boga, żyjącego na wieki wieków.6 “I napełniła się świątynia dymem majestatu” Boga i mocy jego “i nikt nie mógł wejść” do świątyni, dopóki się nie wypełni siedem plag siedmiu aniołów.
16WYLEWAJĄ PIĘĆ PIERWSZYCH CZASZ.1 I słyszałem głos donośny z świątyni, mówiący do siedmiu aniołów: Idźcie i wylejcie siedem czasz gniewu bożego na ziemię.2 I odszedł pierwszy i wylał czaszę swą na ziemię “i powstała sroga i złośliwa rana w ludziach,” którzy mieli znamię bestii i w tych, którzy się kłaniali jej obrazowi.3 I drugi anioł wylał czaszę swą na morze “i powstała krew” jakby umarłego i wszelka istota żywa zdechła w morzu.4 I trzeci wylał czaszę swą na rzeki i na źródła wód – “i powstała krew.”5 I słyszałem anioła wód mówiącego: Sprawiedliwy jesteś, Panie, który jesteś i który byłeś, Święty, który to osądziłeś,6 ponieważ krew świętych i proroków wylali, dałeś im też pić krew, bo godni są.7 I słyszałem drugiego mówiącego od ołtarza: Tak, “Panie, Boże wszechmogący, prawdziwe i sprawiedliwe sądy twoje.”8 I czwarty anioł wylał czaszę swą na słońce i pozwolono mu nękać ludzi upałem i ogniem.9 I płonęli ludzie od skwaru wielkiego i bluźnili imię Boga, mającego władzę nad tymi plagami, a nie czynili pokuty, aby mu oddać chwałę.10 I piąty anioł wylał czaszę swą na stolicę bestii i królestwo jej zaległa ciemność i kąsali języki swoje z boleści.11 I bluźnili Boga niebieskiego z powodu boleści i ran swoich, a nie pokutowali za uczynki swoje.SZÓSTA I SIÓDMA CZASZA.12 I szósty anioł wylał czaszę swą “na Eufrat, ową wielką rzekę i wysuszył wodę” jej, aby przygotować drogę królom “od wschodu słońca.”13 I widziałem z paszczy smoka i z pyska bestii i z ust fałszywego proroka trzy nieczyste duchy na kształt żab.14 Albowiem są to duchy czartów, które czynią znaki i wychodzą do królów całej ziemi, by ich gromadzić na walkę na dzień wielki wszechmogącego Boga.15 Oto idę jak złodziej: Błogosławiony ten, co czuwa i strzeże szat swoich, aby nie chodził nago i nie oglądano sromoty jego.16 I zgromadzi ich na miejsce, które nazywają po hebrajsku Armagedon.17 I siódmy anioł wylał czaszę swą w powietrze i rozległ się donośny głos z świątyni od tronu, mówiący: Stało się.18 I powstały “błyskawice i głosy i gromy” i nastało wielkie trzęsienie ziemi, jakiego nigdy nie było, odkąd ludzie zamieszkują ziemię; takie trzęsienie ziemi, tak wielkie.19 I rozpadło się miasto wielkie na trzy części. I miasta narodów upadły. I przed pamięcią Boga stanął “Babilon wielu,” aby mu dał “kubek wina zapalczywości” gniewu swego.20 I wszelka wyspa zniknęła i góry się nie znalazły.21 I wielki grad wagi talentu spadł z nieba na ludzi i bluźnili ludzie Boga z powodu plagi gradu, gdyż była nader wielka.
17WSZETECZNICA PIJANA KRWIĄ MĘCZENNIKÓW.1 I przyszedł jeden z siedmiu aniołów, którzy mieli siedem czasz i odezwał się do mnie, mówiąc: Chodź, pokażę ci potępienie wielkiej wszetecznicy, która siedzi “nad wodami wielkimi,2 z którą nierząd uprawiali królowie ziemi i opili się” winem jej nierządu mieszkańcy ziemi.3 I zaniósł mię w duchu na pustynię. I widziałem niewiastę, siedzącą na szkarłatnej bestii, pełnej imion bluźnierczych, mającej siedem głów i dziesięć rogów.4 A niewiasta przyobleczona była w purpurę i karmazyn i ozdobiona złotem i drogimi kamieniami i perłami, trzymała puchar złoty w swej ręce, pełny obrzydliwości i plugawej rozpusty swojej,5 a na czole swoim napisane imię: Tajemnica; Babilon wielki, matka rozpusty i obrzydliwości ziemi.6 I widziałem niewiastę pijaną krwią świętych i krwią męczenników Jezusowych. I ujrzawszy ją, zdziwiłem się zdumieniem wielkim.TAJEMNICA NIEWIASTY I BESTII.7 I rzekł mi anioł: Czemu się dziwisz? Ja ci wytłumaczę tajemnicę niewiasty i bestii, która ją niesie, a ma siedem głów i dziesięć rogów.8 Bestia, którą widziałeś, była, a nie jest i “ma wyjść z przepaści” i pójdzie na zagładę i zdziwią się mieszkańcy ziemi (których imiona nie są zapisane w księdze życia od założenia świata), widząc bestię, która była, a me jest.9 I tu jest rozum – kto ma mądrość. Siedem głów – to siedem gór, na których niewiasta siedzi, królów jest też siedmiu.10 Pięciu upadło, jeden jest, a drugi jeszcze nie przyszedł I gdy przyjdzie, ma pozostać przez krótki czas.11 Bestia zaś, która była, a nie jest i ona jest ósma spośród siedmiu i idzie na zagładę.12 “A dziesięć rogów,” które widziałeś – to “dziesięciu królów,” którzy nie objęli jeszcze królestwa, ale otrzymają moc jako królowie na jedną godzinę po bestii.13 Ci mają jeden zamiar i moc i władzę swoją oddadzą bestii.14 Ci będą walczyć z Barankiem a Baranek ich zwycięży, gdyż jest Panem nad pany i Królem nad królami i ci, co są z nim, wezwani, wybrani i wierni.15 I rzekł mi: Wody, które widziałeś, gdzie siedzi ˇ wszetecznica – to są ludy i narody i języki.16 A dziesięć rogów, które widziałeś na bestii – ci będą mieć w nienawiści wszetecznicę i spustoszą ją i ogołocą i ciało jej jeść będą, a ją samą spalą ogniem.17 Albowiem Bóg tchnął w ich serca, aby czynili, co się jemu podoba, aby oddali królestwo swe bestii, aż się wypełnią zamiary boże.18 I niewiasta, którą widziałeś – to miasto wielkie, które panuje nad królami ziemi.
18ZAGŁADA BABILONU.1 I potem widziałem innego anioła, zstępującego z nieba, mającego moc wielką i zajaśniała ziemia od chwały jego.2 I krzyknął potężnie, mówiąc: “Upadł, upadł Babilon wielki” i stał się “mieszkaniem czartów” i kryjówką wszelkiego ducha nieczystego i kryjówką wszelkiego ptactwa nieczystego i obmierzłego.3 Z wina bowiem jej szalonego nierządu “piły wszystkie narody i królowie ziemi uprawiali z nią rozpustę” i kupcy ziemscy stali się bogatymi z nadmiaru jej zbytków.4 I słyszałem inny głos z nieba mówiący: “Wyjdź z niej, mój ludu,” abyście nie byli uczestnikami jej grzechów i żebyście nie doznali jej plag.5 “Gdyż grzechy jej doszły aż do nieba” i wspomniał Pan na jej nieprawości.6 “Oddajcież jej, jak i ona oddawała wam,” a w dwójnasób podwójnie oddajcie “według jej uczynków”; do pucharu, którym nalewała, nalejcie jej w dwójnasób.7 Jak wielce się wynosiła i w rozkoszach była, tak wiele zadajcie jej męki i smutku, gdyż w sercu swym mówi: Siedzę jak królowa i me jestem wdową i nie zaznam smutku.8 Dlatego w jednym dniu przyjdą jej plagi, śmierć i smutek i głód i ogniem będzie spalona, gdyż mocny jest Bóg, który ją osądzi.ŻAŁOBA NAD BABILONEM.9 i będą płakać i będą narzekać nad nią królowie ziemscy, którzy z ni rozpustę uprawiali i w rozkoszach żyli, gdy ujrzą dym jej pożaru,10 z daleka stojąc dla bojaźni jej mąk, będą mówić: Biada, biada, owo miasto wielkie Babilon, owo miasto mocne, a przecie w jedną godzinę przyszedł twój sąd.11 I kupcy ziemscy będą płakać i smucić się nad nią, że towarów ich nikt więcej nie kupi,12 towaru złota i srebra i kamienia drogiego i pereł i bisioru i szkarłatu i jedwabiu i karmazynu i wszelkiego drzewa tujowego i wszelkiego sprzętu z kości słoniowej i wszelkiego naczynia z kamienia kosztownego i z miedzi i z żelaza i z marmuru.13 i cynamonu i wonności i maści i kadzidła i wina i oliwy i mąki czystej i pszenicy i bydła i owiec i koni i wozów i niewolników i istot ludzkich.14 I owoce, których pożądała dusza twoja, odeszły od ciebie i wszystko, co tłuste i świetne, przepadło dla ciebie i już więcej nigdy ich nie znajdą.15 Kupcy tych rzeczy, którzy się wzbogacili, z daleka od niej będą stać dla bojaźni jej mąk, płacząc i smucąc się 16 i mówiąc: Biada, biada, owo miasto wielkie, które było obleczone w bisior i w szkarłat i w karmazyn i było ozdobione złotem i kamieniem drogim i perłami,17 że też w jednej godzinie spustoszone zostały tak wielkie bogactwa. I wszelki sternik i wszelki z miejsca na miejsce jeżdżący i “żeglarze i ci, co na morzu pracują,” stanęli z daleka 18 i zawołali, widząc miejsce pożaru jego, mówiąc: Któreż podobne miastu temu wielkiemu?19 I posypali proch na swe głowy i płacząc i smucąc się” wołali, mówiąc: Biada, biada, owo miasto wielkie, w którym z dostatków jego wzbogacili się wszyscy, co mieli okręty na morzu; że też w jednej godzinie spustoszało.20 Raduj się nad nim niebo i święci Apostołowie i Prorocy, gdyż Bóg osądził sprawę waszą przeciw niemu.MIASTO OPUSTOSZAŁE.21 I jeden anioł mocny podniósł jakby wielki młyński kamień i wrzucił w morze, mówiąc: Tym rozpędem wrzucony będzie Babilon, owo miasto wielkie “i już więcej się nie znajdzie.”22 I głosu cytrzystów i śpiewaków i grających na flecie i na trąbie “nie będzie więcej słychać w tobie” i żadnego rzemieślnika jakiegokolwiek rzemiosła nie znajdą więcej w tobie i głosu młyna nie będzie więcej słychać w tobie.23 I światło lampy nie zaświeci więcej w tobie i głosu oblubieńca i oblubienicy nie usłyszą więcej w tobie, gdyż kupcy twoi byli książętami ziemi, gdyż przez czary twoje zbłądziły wszystkie narody.24 I znalazła się w nim krew proroków i świętych i wszystkich, co byli zabici na ziemi.
19ŚWIĘCI W NIEBIE SIĘ RADUJĄ.1 Potem słyszałem jakby głos rzesz wielkich w niebie, mówiących: Alleluja, zbawienie i chwała i moc Bogu naszemu,2 gdyż sądy jego są prawdziwe i sprawiedliwe, on też osądził wielką wszetecznicę, która zepsuła ziemię nierządem swoim i pomścił krew sług swoich z rąk jej.3 I znowu rzekli: Alleluja. “A dym jej wstępuje na wieki” wieków.4 A dwudziestu czterech starców upadło i cztery zwierzęta i pokłonili się Bogu siedzącemu na tronie, mówiąc: Amen, Alleluja.5 I rozległ się głos od tronu, mówiący: “Dajcie chwałę Bogu naszemu wszyscy słudzy jego i którzy się go boicie, mali i wielcy. “6 I słyszałem jakby głos rzeszy wielkiej i szum wielu wód i jakby huk potężnych gromów, mówiących: Alleluja, gdyż “Pan Bóg nasz wszechmogący objął królestwo.”7 Weselmy się i radujmy i dajmy mu chwałę, bo przyszło wesele Baranka, a małżonka jego przygotowała się.8 I dano jej przyoblec się w bisior jasny i czysty. Bisiorem bowiem są sprawiedliwe uczynki świętych.9 I rzekł mi: Napisz: Błogosławieni, którzy są wezwani na ucztę weselną Baranka. I rzekł mi: Te słowa Boga są prawdziwe.10 I upadłem do nóg jego, aby mu się pokłonić. I mówi mi: Nie waż się tego czynić; jestem współsługą twoim i braci twoich, mających świadectwo Jezusowe. Bogu się kłaniaj. Świadectwem bowiem Jezusa jest duch proroctwa. SĄD NAD BESTIĄ.11 I widziałem niebo otworzone, a oto koń biały, a siedzącego na nim zwano Wiernym i Prawdziwym i sądzi sprawiedliwie i walczy.12 0czy zaś jego jak płomień ognisty i na głowie jego wiele koron i ma imię wypisane, którego nikt nie zna, tylko on sam.13 I ubrany był w szatę skropioną krwią, a imię jego nazywają Słowo Boga.14 I wojska, które są w niebie, jechały za nim na koniach białych, obleczone w bisior biały i czysty.15 I z ust jego wychodzi miecz z obydwu stron ostry, aby nim “bił narody.” I on “będzie nim rządził laską żelazną”; on też “depce prasę” wina zapalczywości gniewu Boga wszechmogącego.16 I ma na szacie i na biodrze swoim napisane: “Król królów i Pan panujących.” 17 I widziałem jednego anioła stojącego w słońcu i zawołał głosem donośnym, mówiąc do wszystkich ptaków, co latały wpośród nieba: Chodźcie i zgromadźcie się na wielką wieczerzę bożą,18 abyście jadły ciała królów i ciała wodzów i ciała mocarzów i. ciała koni i siedzących na nich i ciała wszystkich wolnych i niewolników i małych i wielkich.19 I widziałem bestię i królów ziemskich i wojska ich zebrane, dla stoczenia bitwy z tym, który siedział na koniu i z wojskiem jego.20 I pojmano bestię i z nią fałszywego proroka, który czynił cuda przed nią, którymi zwiódł tych, co przyjeli znamię bestii i którzy się kłaniali jej obrazowi. Ci dwoje wrzuceni zostali żywcem w jezioro ognia gorejącego siarką.21 A innych pobił miecz, wychodzący z ust siedzącego na koniu i “wszystkie ptaki nasyciły się ich mięsem.”
20SĄD NAD SZATANEM1I Widziałem anioła lecącego z nieba, mającego klucz przepaści i łańcuch wielki w ręce swojej.2 I uchwycił smoka, węża starego, którym jest diabeł i szatan i związał go na tysiąc lat.3 I wrzucił go w przepaść i zamknął i położył pieczęć nad nim, aby więcej nie zwodził narodów, dopóki nie upłynie tysiąc lat; a potem ma być rozwiązany na krótki czas.4 I widziałem stolice i usiedli na nich i “dano im władzę sądzenia” i dusze pościnanych dla świadectwa Jezusowego i dla słowa bożego i tych, co się nie kłaniali bestii ani obrazowi jej i nie przyjmowali znamienia jej na czoła albo na ręce swoje; i ożyli i królowali z Chrystusem tysiąc lat.5 Inni z umarłych nie ożyli, dopóki nie upłynie tysiąc lat. To jest zmartwychwstanie pierwsze.6 Błogosławiony i święty, który ma udział w pierwszym zmartwychwstaniu; nad tymi nie ma mocy śmierć druga, ale będą kapłanami Boga i Chrystusa i, będą królować z nim tysiąc lat.7 A gdy się skończy tysiąc lat, szatan będzie zwolniony z więzienia swego i wyjdzie i będzie zwodził narody, które są na “czterech krańcach ziemi Goga i Magoga” i zbierze ich na walkę, a ich liczba jest jak piasek morski.8 I wstąpili “na okręg ziemi” i otoczyli obóz świętych i miasto “umiłowane.9 i zstąpił ogieńí z nieba od Boga i pożarł ich,” a diabeł, który ich zwodził wrzucony został w jezioro ognia i siarki, gdzie i bestia 10 i fałszywy prorok będą męczeni we dnie i w nocy na wieki wieków.SĄD NAD UMARŁYMI.11 I widziałem tron wielki, biały i siedzącego na nim, “przed którego obliczem uciekła ziemia i niebo i nie znaleziono miejsca dla nich.”12 I widziałem umarłych, wielkich i małych, stojących przed tronem; i “księgi zostały otwarte” i otworzono inną księgę, która jest księgą życia. I osądzono umarłych z tego, co było napisane w owych księgach, “według ich uczynków.”13 I morze wydało umarłych, którzy w nim byli i śmierć i piekło oddały umarłych swoich; którzy w nich byli i osądzono każdego “według jego uczynków.”14 I piekło i śmierć wrzucono do jeziora ognistego. Ta jest śmierć druga.15 I kogo nie “znaleziono zapisanego w księdze życia,” ten wrzucony został do jeziora ognistego.
21NIEBO NOWE I ZIEMIA NOWA.1 I widziałem nowe niebo i nową ziemię.” Albowiem pierwsze niebo i pierwsza ziemia przeminęły, a morza już niema.2 Ja Jan widziałem święte miasto Jeruzalem nowe, zstępujące z nieba od Boga, przygotowane jak oblubienica przystrojona dla swego męża.3 I słyszałem głos donośny z tronu, mówiący: “Oto przybytek” Boga z ludźmi “i będzie mieszkał z nimi. I oni będą jego ludem,” a Bóg sam “z nimi będzie” ich Bogiem.4 “I otrze Bóg wszelką łzę z oczu” ich i nie będzie więcej śmierci, ani smutku, ani krzyku, ani boleści więcej nie będzie, gdyż pierwsze rzeczy przeminęły.5 I “siedzący na tronie” rzekł: Oto czynię wszystkie rzeczy nowe. I rzekł mi: Pisz, bo te słowa są bardzo pewne i prawdziwe.6 I rzekł mi: Stało się. Jam jest Alfa i Omega, początek i koniec. Ja dam “pragnącemu darmo ze źródła wody życia.”7 Kto zwycięży, odziedziczy to i “będę mu Bogiem, a on mi będzie synem.”8 Bojaźliwym zaś i niewiernym i obmierzłymi mężobójcom i rozpustnikom i czarownikom i bałwochwalcom i wszystkim kłamcom – tym przypadnie część w jeziorze gorejącym ogniem i siarką; to jest śmierć druga.NOWE JERUZALEM.9 I przyszedł jeden z siedmiu aniołów, którzy mieli siedem czasz napełnionych siedmiu plagami ostatecznymi i odezwał się do mnie, mówiąc: Chodź, a pokażę ci oblubienicę, małżonkę Baranka.10 I “zaniósł mię w duchu na górę wielką i wysoką i pokazał mi miasto święte Jeruzalem,” zstępujące z nieba od Boga,11 mające “jasność Boga,” a światło jego podobne do kamienia kosztownego jakby do kamienia jaspisu jakby krzyczał.12 I miało mur wielki i wysoki, posiadający dwanaście bram, a na bramach dwunastu aniołów i imiona wypisane, które są imionami dwunastu pokoleń synów Izraelskich.13 “Od wschodu trzy bramy i od północy trzy bramy i od południa trzy bramy i od zachodu trzy bramy.”14 I mur miasta miał dwanaście fundamentów, a na nich dwanaście imion dwunastu apostołów Baranka.JEGO MURY, BRAMY I FUNDAMENTY.15 Ten zaś, co ze mną mówił, miał trzcinową, złotą miarę, aby mierzyć miasto i bramy jego i mur.16 Miasto leży w czworoboku, a długość jego jest tak wielka, jak i szerokość. I zmierzył miasto trzciną złotą na dwanaście tysięcy stadiów i długość i wysokość i szerokość jego są równe.17 I zmierzył mur jego: sto czterdzieści cztery łokcie miary człowieka, to jest anioła.18 A mur jego był zbudowany z kamienia jaspisu, a samo miasto: złoto czyste, podobne do szkła czystego.19 I fundamenty muru miasta ozdobione wszelkim drogim kamieniem. Pierwszy fundament jaspis, drugi szafir, trzeci chalcedon, czwarty szmaragd,20 piąty sardoniks, szósty sardiusz, siódmy chryzolit, ósmy beryl, dziewiąty topaz, dziesiąty chryzopraz, jedenasty hiacynt, dwunasty ametyst.21 Dwanaście bram, to dwanaście pereł, każda z osobna; a każda brama była z jednej perły, a ulica miasta złoto czyste, jak szkło przeźroczyste.JEGO PRZYBYTKIEM I ŚWIATŁEM BARANEK.22 I świątyni w nim nie widziałem, bo Pan, Bóg wszechmogący, jest świątynią jego i Baranek.23 I miasto nie potrzebuje “słońca ani księżyca,” aby w nim świeciły, gdyż je oświeciła jasność Boga, a lampą jego jest Baranek.24 “I narody będą chodziły w światłości jego, a królowie ziemscy tam przyniosą chwałę” swoją i cześć.25 “I bramy jego nie będą w dzień zamknięte,” albowiem nocy tam nie będzie.26 “I tam przyniosą chwałę” i cześć narodów.27 Nie wejdzie do niego nic nieczystego, albo budzącego odrazę i kłamstwo, tylko ci, co są zapisani w Barankowej księdze życia.
22RZEKA I DRZEWO.1 I ukazał “rzekę wody życia,” jasną jak kryształ, wychodzącą ze stolicy Boga i Baranka.2 “Wpośród” rynku jego i “z obu stron rzeki drzewo życia,” rodzące dwanaście owoców, na każdy miesiąc dające swój owoc, a liście drzewa na zdrowie narodów.3 “I nie będzie więcej żadnego przekleństwa,” lecz będzie w nim stolica Boga i Baranka i słudzy jego służyć mu będą,4 “będą oglądać jego oblicze,” a jego imię na ich czołach.5 I nocy więcej nie będzie i nie będzie im trzeba światła lampy, ani “światła słońca,” gdyż “Pan Bóg będzie ich oświecał i królować będą na wieki wieków.” PROROCTWO TO JEST PRAWDZIWE6 I rzekł mi: Te słowa są bardzo pewne i prawdziwe. I Pan, Bóg duchów prorockich posłał anioła swego, aby pokazać sługom swym, co się ma stać prędko.7 I oto przyjdę szybko. Błogosławiony, który zachowuje słowa proroctwa tej księgi.8 A ja, Jan, słyszałem to i widziałem. I gdy usłyszałem i ujrzałem, upadłem do stóp anioła, który mi to pokazywał, aby się pokłonić.9 I rzekł mi: Nie waż się tego czynić, bo jestem współsługą twoim i braci twoich proroków i tych, co strzegą słów proroctwa tej księgi. Bogu się kłaniaj.10 I rzekł mi: Nie pieczętuj słów proroctwa tej księgi, czas bowiem jest blisko.11 Kto szkodzi, niech jeszcze szkodzi i kto tkwi w brudach, niech jeszcze się bruka, a kto jest sprawiedliwy, niech się jeszcze usprawiedliwi, a święty niech się jeszcze uświęci.CHRYSTUS ODPŁACI KAŻDEMU.12 0to przyjdę prędko, a zapłatę moją z sobą niosę, “abym oddał każdemu według uczynków jego.”13 Ja jestem Alfa i Omega, “pierwszy i ostatni,” początek i koniec.14 Błogosławieni, którzy “obmywają szaty” swoje w krwi Baranka, aby mieli prawo do drzewa życia i żeby weszli przez bramy do miasta.15 Na zewnątrz psy i czarownicy i bezwstydni i mężobójcy i bałwochwalcy i każdy, co miłuje i żyje w kłamstwie.16 Ja, Jezus, posłałem anioła mego, aby wam o tym świadczył w kościołach. Ja jestem potomek i z rodu Dawida, gwiazda jasna i zaranna.17 Duch i oblubienica mówi: Przyjdź. A kto słyszy niech mówi: Przyjdź. I kto “pragnie, niech przyjdzie” i kto chce, niech bierze “wodę życia darmo.”NIC NIE ZMIENIAĆ; W TEJ KSIĘDZE.18 Oświadczam bowiem każdemu słuchającemu słów proroctwa tej księgi: “Jeśliby kto dodał do tego,” spuści nań Bóg “plagi opisane w tej księdze.”19 A jeśliby kto ujął ze słów księgi tego proroctwa, odejmie Bóg część jego z księgi życia i z miasta świętego i z tego, co jest napisane w tej księdze.20 Który daje świadectwo o tym, mówi: Zaiste, przyjdę prędko. Amen. Przyjdź, Panie Jezu!21Łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa z wami wszystkimi. Amen.