MENU
Fragment:
Styl fragmentu
*Zezwalaj na cookies aby zapamiętać ustawienia

Objawienie św. Jana Apostoła

Objawienie św. Jana Apostoła

Wstęp.
11 Objawienie Jezusa Chrystusa, które dał mu Bóg, aby wyjawił sługom jego, “co się ma stać” wkrótce i oznajmił przez poselstwo anioła swojego słudze swemu Janowi,2 który wydał świadectwo o słowie Boga i o świadectwie Jezusa Chrystusa, cokolwiek widział.3 Błogosławiony, który czyta i słucha słów proroctwa tego i zachowuje to, co w nim jest napisane: albowiem czas jest blisko. Pozdrowienie siedmiu kościołów. LISTY DO SIEDMIU KOŚCIOŁÓW 4 JAN, siedmiu kościołom w Azji: Łaska wam i pokój od tego, “który jest,” i który był i który przyjdzie i od siedmiu duchów, stojących przed stolicą jego; 5 i od Jezusa Chrystusa, który jest “wiernym świadkiem,” pierworodnym z umarłych i “książęciem królów ziemi,” on nas umiłował i obmył nas z grzechów naszych we krwi swojej 6 i uczynił nas “królestwem i kapłanami Bogu” i Ojcu swojemu: jemu chwała i panowanie na wieki wieków. Amen. 7 “Oto idzie z obłokami i ujrzy” go wszelkie oko i ci co go przebili. “I będą nad nim płakać wszystkie pokolenia ziemi.” Tak. Amen.8 Jam Alfa i Omega początek i koniec, mówi Pan Bóg, “który jest” i który był i który przyjdzie: “Wszechmogący.”WIDZENIE SYNA CZŁOWIECZEGO. 9 Ja, Jan, brat wasz i uczestnik ucisku i w królestwie i w cierpliwości w Chrystusie Jezusie, byłem na wyspie zwanej Patmos, dla słowa bożego i świadectwa Jezusa.10 Byłem w duchu w dzień Pański i usłyszałem za sobą głos silny jakby trąby,11 mówiącej: Co widzisz, napisz w księdze i poślij siedmiu kościołom w Azji: Efezowi i Smyrnie i Pergamowi i Tiatyrze i Sardom i Filadelfii i Laodycei.12 I obróciłem się, żeby zobaczyć głos, mówiący ze mną. A obróciwszy się, ujrzałem siedem świeczników złotych,13 a w pośrodku siedmiu świeczników złotych “podobnego do Syna Człowieczego, obleczonego w długą szatę i przepasanego przez pierś pasem złotym.14 A “głowa jego i włosy były jasne jak wełna” biała i “jak śnieg, a oczy jego jak płomień ognia.”15 “I nogi jego podobne do mosiądzu” rozpalonego “i głos jego jak głos wielu wód.”16 A miał w swej prawej ręce siedem gwiazd i z ust jego wychodził miecz z obu stron ostry, a oblicze jego jak słońce świecące w swej mocy.17 gdy go ujrzałem, upadłem do nóg jego jakby martwy. I położył swą prawicę na mnie, mówiąc: Nie bój się; “ja jestem pierwszy i ostateczny,”18 żywy a byłem umarły i oto jestem żyjący na wieki wieków i mam klucze śmierci i otchłani.19 Napisz więc, co widziałeś i co jest i “co się ma dziać potem.” 20 Tajemnica siedmiu gwiazd, które widziałeś w prawej ręce mojej i siedem świeczników złotych: siedem gwiazd, to aniołowie siedmiu kościołów, a siedem świeczników, to siedem kościołów.
2LIST DO KOŚCIOŁA W EFEZIE.1 Aniołowi kościoła w Efezie napisz: To mówi ten, co trzyma siedem gwiazd w prawicy swej, a chodzi między siedmiu złotymi świecznikami:2 Znam sprawy twoje i pracę i cierpliwość twoją i że nie możesz ścierpieć złych i wystawiłeś na próbę tych, co się podają za Apostołów, a nie są i znalazłeś ich kłamcami.3 I masz cierpliwość i nieustraszenie cierpiałeś dla imienia mego.4 Ale mam przeciwko tobie, że opuściłeś twoją pierwszą miłość.5 Pamiętaj przeto, skąd wypadłeś i czyń pokutę i spełniaj uczynki jak pierwej. Jeśli nie, przyjdę do ciebie i poruszę świecznik twój z miejsca swego, jeśli nie będziesz czynił pokuty.6 Ale to masz, że nienawidzisz uczynków nikolaitów, których i ja nienawidzę.7 Kto ma uszy, niech słucha, co Duch mówi kościołom: Zwycięzcy dam “jeść z drzewa życia,” które jest “w raju Boga” mojego.DO KOŚCIOŁA W SMYRNIE.8 I aniołowi kościoła w Smyrnie napisz: To mówi “pierwszy i ostatni,” który był umarł, a żyje.9 Znam ucisk twój i ubóstwo twoje, ale jesteś bogaty i że cię znieważają ci, co się uważają za żydów, a nie są, lecz są zborem szatana.10 I Nic się nie bój tego, co masz cierpieć. Oto diabeł ma wrzucić niektórych z was do ciemnicy, aby was doświadczyć i będziecie mieli ucisk przez dziesięć dni. Bądź wierny aż do śmierci, a dam ci wieniec życia.11 Kto ma uszy, niech słucha, co Duch mówi kościołom: Zwycięzcy nie wyrządzi szkody śmierć powtórna.DO KOŚCIOŁA W PERGAMIE. 12 Aniołowi zaś kościoła w Pergamie napisz: To mówi ten, co ma miecz z obydwu stron ostry:13 Wiem, gdzie mieszkasz, gdzie jest stolica szatana i trzymasz się imienia mojego i nie zaparłeś się wiary mojej. W te dni Antypas, świadek mój wierny, był zabity u was, gdzie szatan mieszka.14 Ale mam nieco przeciwko tobie, że masz tam trzyrnających się nauki Balaama, który uczył Balaka siać zgorszenie “wśród synów Izraelskich, żeby jedli i oddawali się rozpuście”; 15 tak masz i ty trzymających się nauki nikolaitów.16 Zatem czyń pokutę; a jeśli nie, przyjdę do ciebie wkrótce i będę walczył z nimi mieczem ust moich.17 Kto ma uszy, niech słucha, co Duch mówi kościołom: Zwycięzcy dam mannę ukrytą i dam mu kamyk biały, a na kamyku napisane imię nowe, którego nikt nie zna, tylko ten, co otrzymuje.DO KOŚCIOŁA W TIATYRZE.18 I aniołowi kościoła w Tiatyrze napisz: To mówi Syn Boży, który ma “oczy jak płomień ognia, a nogi jego podobne do mosiądzu”: 19 Znam uczynki twoje i wiarę i miłość twoją i posługiwanie i cierpliwość twoją i czyny twoje ostatnie liczniejsze niż dawne. 20 Lecz mam nieco przeciwko tobie, że niewieście Jezabeli, która podaje się za prorokinię, pozwalasz uczyć i zwodzić sługi moje, żeby ” się oddawali rozpuście i jedli rzeczy bałwanom ofiarowane.”21 I dałem jej czas, aby pokutę czyniła, a nie chce pokutować za rozpustę swoją.22 Oto rzucę ją na łoże, a którzy z nią cudzołożą, będą w ucisku bardzo wielkim, jeśli nie będą pokutowali za uczynki swoje.23 I dzieci jej pobiję śmiercią i poznają wszystkie kościoły, że ja jestem, “który badam nerki i serca” i oddam “każdemu z was według uczynków jego.” Wam zaś 24 i innym, co jesteście w Tiatyrze, mówię: Którzykolwiek nie mają tej nauki i tym, co nie poznali, jak mówią, głębin szatańskich, nie włożę na was innego ciężaru;25 wszelako ten, co macie, znoście, aż przyjdę 26 Kto by zwyciężył i zachował aż do końca dzieła moje, dam mu zwierzchność “nad narodami 27 i będzie nimi rządził laską żelazną, a jak naczynie garncarskie będą pokruszone,” 28 jak i ja otrzymałem od Ojca mojego i dam mu gwiazdę zaranną.29 Kto ma uszy, niech słucha, co mówi Duch kościołom.
3DO KOŚCIOŁA W SARDES.1 Aniołowi zaś kościoła w Sardes napisz: To mówi ten, co ma siedem duchów bożych i siedem gwiazd: Znam uczynki twoje, że masz imię żyjącego, ale jesteś umarły.2 Bądź czujny i utwierdzaj resztki, które wymierają Albowiem nie znajduję uczynków twoich doskonałych przed Bogiem moim.3 Pamiętaj, więc, jak otrzymałeś i słyszałeś i zachowuj i czyń pokutę. Jeśli więc nie będziesz czuwał, przyjdę do ciebie jak złodziej, a nie dowiesz się, o której godzinie przyjdę do ciebie.4 Lecz masz trochę osób w Sardes, które nie pokalały szat swoich i chodzić będą ze mną w bieli, gdyż godne są.5 Zwycięzca tak będzie obleczony w szaty białe i nie wymażę imienia jego z księgi życia i wyznam imię jego przed Ojcem moim i przed aniołami jego.6 Kto ma uszy, niech słucha, co Duch mówi kościołom.DO KOŚCIOŁA W FILADELFII.7 I aniołowi kościoła w Filadelfii napisz: To mówi Święty i Prawdziwy, który ma “klucz Dawida, który otwiera i nikt nie zamyka, zamyka i nikt nie otwiera.”8 Znam uczynki twoje Oto zostawiłem przed tobą drzwi otwarte, których nikt me może zamknąć, gdyż moc masz małą i zachowałeś słowo moje i nie zaparłeś się imienia mojego.9 Oto ze zboru szatana dam tych, co się nazywają żydami, a nie są, lecz kłamią; oto sprawię, że oni “przyjdą i pokłonią się przed stopami twymi” i poznają, “że ja ciebie umiłowałem.”10 Ponieważ zachowałeś naukę o cierpliwości mojej i ja ciebie zachowam w godzinę doświadczenia, które przyjdzie na cały świat, aby doświadczać mieszkańców ziemi.11 0to przyjdę wkrótce: trzymaj, co masz, żeby nikt nie wziął korony twojej.12 Zwycięzcę uczynię filarem w świątyni Boga mego i więcej z niej na zewnątrz nie wyjdzie i napiszę na nim imię Boga mego i “imię miasta” Boga mego, nowego Jeruzalem, zstępującego z nieba od Boga mego i moje “imię nowe.”13 Kto ma uszy, niech słucha, co Duch mówi kościołom.DO KOŚCIOŁA W LAODYCEI.14 Aniołowi zaś kościoła w Laodycei napisz: To mówi Amen, “świadek wierny” i prawdziwy, który jest “początkiem stworzenia” bożego:15 Znam sprawy twoje, że nie jesteś ani zimny, ani gorący. Bodajbyś był zimny, albo gorący!16 Ale że jesteś letni i ani zimny, ani gorący, pocznę cię wyrzucać z ust moich.17 Przecież mówisz: Jestem bogaty i wzbogaciłem się i niczego nie potrzebuję, a nie wiesz, że ty jesteś nędzarz pożałowania godzien i ubogi i ślepy i nagi: 18 Radzę ci, abyś sobie kupił u mnie złota w ogniu doświadczonego, żebyś się wzbogacił i żebyś się ubrał w szaty białe, żeby się nie okazywała sromota nagości twojej; a namaż maścią oczy twoje, abyś widział.19 Ja tych “karcę i karzę, których miłuję.” Bądź więc gorliwy i pokutuj.20 Oto stoję u drzwi i kołaczę; jeśli kto usłyszy głos mój i otworzy mi drzwi; wejdę do niego i będę z nim ucztował, a on ze mną.21 Zwycięzcy pozwolę zasiąść z sobą na tronie moim jak i ja też zwyciężyłem i zasiadłem z Ojcem moim na tronie jego.22 Kto ma uszy, niechaj słucha, co Duch mówi kościołom. PRZED STOLICĄ BOŻĄ.
41 Potem widziałem, a oto drzwi otwarte w niebie i głos pierwszy, który usłyszałem jakby trąby przemawiającej do mnie, mówiący: Wstąp tutaj, a pokażę ci, co się ma piać potem 2 Natychmiast przeniosłem się w duchu: oto stolica postawiona była w niebie, a “na stolicy siedzący.”3 I ten, co siedział, był podobny z wyglądu do kamienia jaspisu i sardiusza i “tęcza była wokoło stolicy,” podobna z wyglądu do szmaragdu.4 A wokoło stolicy było dwadzieścia cztery stolice, a na tronach siedziało dwudziestu czterech starców, ubranych w szaty białe, a na głowach ich korony złote.5 I z tronu wychodziły “błyskawice i głosy i gromy” i siedem lamp gorzało przed tronem – to siedem duchów bożych.CZTERY ZWIERZĘTA.6 A przed stolicą jakby morze szklane, podobne do kryształu, a “w pośrodku stolicy” i “wokoło stolicy cztery zwierzęta, pełne oczu” z przodu i z tyłu.7 I zwierzę pierwsze podobne do lwa, a drugie zwierzę podobne do cielca, a trzecie zwierzę, mające oblicze jakby człowieka, a czwarte zwierzę podobne do orła latającego.8 I każde z czworga zwierząt miało po sześć skrzydeł, a wokoło i wewnątrz pełne jest oczu i odpoczynku nie miały we dnie i w nocy, mówiąc: “Święty, Święty, Święty, Pan Bóg wszechmogący,” który był i “który jest” i który ma przyjść.9 I gdy owe zwierzęta oddawały chwałę i cześć i dziękczynienie “siedzącemu na stolicy, żyjącemu na wieki wieków,”10 dwudziestu czterech starców upadało przed siedzącym na tronie i kłaniali się żyjącemu na wieki wieków i rzucali korony swe przed tronem, mówiąc:11 Godzien jesteś, Panie, Boże nasz, otrzymać chwałę i cześć i moc, bo ty stworzyłeś wszystkie rzeczy i z woli twojej były i stworzone zostały.
5KSIĘGA ZAPIECZĘTOWANA I BARANEK.1 I widziałem w prawej ręce “siedzącego na tronie księgę zapisaną wewnątrz i zewnątrz, zapieczętowaną” siedmiu pieczęciami.2 I widziałem anioła mocnego, wołającego głosem donośnym: Kto jest godzien otworzyć księgę i rozłamać jej pieczęcie? 3 I nikt nie mógł ani w niebie, ani na ziemi, ani pod ziemią otworzyć księgi, ani na nią patrzeć.4 I płakałem bardzo, że nikt nie znalazł się godny otworzyć księgi, ani na nią patrzeć.5 Jeden zaś ze starców rzekł mi: Nie płacz, oto zwyciężył lew z pokolenia Judy, potomek Dawida i otworzy księgę i rozwiąże siedem jej pieczęci.6 I widziałem: a oto w pośrodku tronu i czworga zwierząt i wśród starców Baranek stojący jakby zabity, mający siedem rogów i siedem oczu – to siedem duchów bożych, posłanych na całą ziemię.7 I przyszedł i wziął księgę z prawicy siedzącego na tronie.ANIOŁOWIE I STWORZENIA WIELBIĄ BARANKA.8 I gdy otworzył księgę, cztery zwierzęta i dwudziestu czterech starców upadło przed Barankiem, każdy z nich miał cytry i czasze złote, pełne wonności, są to modlitwy świętych.9 I śpiewali pieśń nową, mówiąc: Godzien jesteś, Panie, otrzymać księgę i otworzyć jej pieczęcie, bo zostałeś zabity i odkupiłeś nas dla Boga przez krew swoją z wszelkiego pokolenia i języka i ludu i narodu 10 i uczyniłeś nas Bogu naszemu królestwem i kapłanami i będziemy królować na ziemi.11 I widziałem i słyszałem głos wielu aniołów wokoło tronu i zwierząt i starców, a była ich liczba tysiące tysięcy,12 mówiących głosem donośnym: Godzien jest Baranek, który był zabity, otrzymać moc i bóstwo i mądrość i siłę i cześć i chwałę i błogosławieństwo.13 A wszelkie stworzenie, które jest w niebie i na ziemi i pod ziemią i co jest na morzu i co w nim, słyszałem, jak wszyscy mówili: Siedzącemu na tronie i Barankowi błogosławieństwo i cześć i chwała i potęga na wieki wieków.14 I cztery zwierzęta mówiły: Amen. A dwudziestu czterech starców upadło na oblicza swoje i pokłoniło się żyjącemu na wieki wieków.
6OTWARCIE PIERWSZYCH CZTERECH PIECZĘCI.1 I widziałem, że Baranek otworzył jedną z siedmiu pieczęci i słyszałem jak jedno z czterech zwierząt mówiło jakby głosem gromu: Przyjdź i patrz.2 I widziałem, a oto “koń biały” i siedzący na nim miał łuk i dano mu wieniec i wyszedł zwycięsko, aby zwyciężyć.3 I gdy otworzył drugą pieczęć, słyszałem drugie zwierzę mówiące: Przyjdź i patrz.4 I wyszedł inny “koń ryży” i siedzącemu na nim dane było, aby zabrał pokój z ziemi i żeby jedni drugich zabijali i dano mu miecz wielki.5 I gdy otworzył trzecią pieczęć, słyszałem trzecie zwierzę mówiące: Przyjdź i patrz. I oto “koń kary,” a siedzący na nim miał szalę w ręce swojej.6 I słyszałem jakby głos w pośrodku czworga zwierząt mówiących: Miarka pszenicy za denara i trzy miarki jęczmienia za denara, a nie czyń szkody oliwie i winu.7 A gdy otworzył czwartą pieczęć, usłyszałem głos czwartego zwierzęcia mówiącego: Przyjdź i patrz.8 A oto koń blady, a siedzącemu na nim na imię śmierć i piekło szło za nim i dana mu jest moc nad czterema częściami ziemi, aby zabijał mieczem, głodem i śmiercią i przez zwierzęta ziemskie.PIĄTA I SZÓSTA PIECZĘĆ.9 I gdy otworzył piątą pieczęć, widziałem pod ołtarzem dusze pobitych dla słowa bożego i dla świadectwa, które miały.10 I wołały głosem wielkim, mówiąc: Dokądże, Panie (święty i prawdziwy), nie wydajesz wyroku i nie mścisz krwi naszej nad tymi, co mieszkają na ziemi? 11 I dano im po szacie białej i powiedziano im, aby jeszcze zostały w spokoju przez krótki czas aż się dopełni liczba współsług i braci ich, którzy mają być zabici jak i oni.12 I widziałem, gdy otworzył szóstą pieczęć, a oto powstało wielkie trzęsienie ziemi i słońce stało się czarne jak wór włosienny i cały księżyc stał się jak krew13 i “gwiazdy z nieba spadły” na ziemię, jak drzewo figowe zrzuca swe niedojrzałe owoce, gdy nim zatrzęsie wiatr wielki.14 I niebo ustąpiło jak “księga zwinięta” i każda góra i wyspy zostały poruszone z miejsc swoich,15 a królowie ziemi i książęta i wodzowie i bogaci i mocarze i każdy niewolnik i wolny pokryli się “w jamach i w skałach” gór.16 “I mówią do gór i skał: Padnijcie na nas i zakryjcie nas” przed obliczem siedzącego na tronie i od gniewu Baranka,17 gdyż “przyszedł dzień wielki gniewu” ich “i któż będzie mógł się ostać przed gniewem ?”
7PIECZĘTOWANIE WYBRANYCH.1 Potem widziałem czterech aniołów, stojących “na czterech krańcach ziemi,” wstrzymujących “cztery wiatry” ziemskie, aby nie wiały na ziemię ani na morze, ani na żadne drzewo.2 I widziałem innego anioła, wstępującego od wschodu słońca, mającego pieczęć Boga żywego i zawołał głosem wielkim do czterech aniołów, którym pozwolono szkodzić ziemi i morzu,3 mówiąc: Nie szkodźcie ziemi i morzu ani drzewom, dopóki nie popieczętujemy sług Boga naszego na czołach ich.4 I słyszałem liczbę pieczętowanych: sto czterdzieści cztery tysiące pieczętowanych z wszystkich pokoleń synów izraelskich.5 Z pokolenia Judy dwanaście tysięcy pieczętowanych, z pokolenia Rubena dwanaście tysięcy pieczętowanych, z pokolenia Gada dwanaście tysięcy pieczętowanych,6 z pokolenia Asera dwanaście tysięcy pieczętowanych, z pokolenia Neftalima dwanaście tysięcy pieczętowanych, z pokolenia Manassesa dwanaście tysięcy pieczętowanych,7 z pokolenia Symeona dwanaście tysięcy pieczętowanych, z pokolenia Lewiego dwanaście tysięcy pieczętowanych, z pokolenia Isachara dwanaście tysięcy pieczętowanych,8 z pokolenia Zabulona dwanaście tysięcy pieczętowanych, z pokolenia Józefa dwanaście tysięcy pieczętowanych, z pokolenia Beniamina dwanaście tysięcy pieczętowanych.WIDOK WSZYSTKICH ZBAWIONYCH.9 Potem widziałem rzeszę wielką, której nikt nie mógł przeliczyć, z wszystkich narodów i pokoleń i ludów i języków – ci stojąc przed tronem i przed obliczem Baranka, przyodziani w szaty białe i palmy w ręku ich,10 wołali głosem donośnym, mówiąc: Zbawienie naszemu Bogu, który siedzi na tronie i Barankowi.11 A wszyscy aniołowie stali około tronu i starców i czworga zwierząt i padli przed tronem na twarze swoje, i pokłon oddali Bogu,12 mówiąc: Amen. Błogosławieństwo i chwała i mądrość i.dziękczynienie, cześć i moc i siła Bogu naszemu na wieki wieków. Amen.13 I jeden ze starców odezwał się i rzekł mi: Kim są ci przyodziani w szaty białe i skąd przyszli?14 I rzekłem mu: Panie mój, ty wiesz. I rzekł mi: Ci są, co przyszli z wielkiego ucisku i “obmyli szaty swoje” i wybielili je w krwi Baranka;15 dlatego są przed tronem Boga i służą mu we dnie i w nocy w świątyni jego, a ten, co siedzi na tronie, będzie mieszkał wśród nich.16 “Nie będą więcej łaknąć ani pragnąć, ani nie dokuczy im słońce, ani żadne gorąco”;17 ponieważ Baranek, który jest w pośrodku tronu, będzie nimi rządził i poprowadzi ich do źródeł wód życia i Bóg otrze z ich oczu wszelką łzę.”
8SIÓDMA PIECZĘĆ.1 I gdy otworzył siódmą pieczęć, nastało milczenie na niebie, jakby przez pół godziny. SIEDMIU ANIOŁÓW Z TRĄBAMI.2 I widziałem siedmiu aniołów, stojących przed obliczem Boga i dano im siedem trąb.3 I pewien anioł przyszedł i stanął przed ołtarzem, mając kadzielnicę złotą i dano mu wiele kadzidła, aby złożył z modlitwami wszystkich świętych na ołtarz złoty, który jest przed stolicą Boga.4 I wstąpił dym kadzidła z modlitw świętych z ręki anioła przed Boga.5 I wziął anioł kadzielnicę i napełnił ją ogniem z ołtarza i rzucił na ziemię i powstały gromy i głosy i błyskawice i wielkie trzęsienie ziemi.6 I siedmiu aniołów, którzy mieli siedem trąb, przygotowało się, aby trąbić.GŁOS PIERWSZYCH CZTERECH TRĄB.7 I pierwszy anioł zatrąbił i powstał grad i ogień zmieszany z krwią i został rzucony na ziemię i trzecia część ziemi została spalona i trzecia część drzew zgorzała i wszelka trawa zielona spłonęła.8 I drugi anioł zatrąbił i jakby wielka góra, płonąca ogniem, wrzucona została w morze i trzecia część morza stała się krwią 9 i trzecia część z tych stworzeń, co żyją w morzu pozdychała i trzecia część okrętów zginęła.10 I zatrąbił anioł trzeci i spadła z nieba wielka gwiazda, gorejąca jak pochodnia i upadła na trzecią część rzek i na źródła wód;11 a gwiazda ma imię: Piołun i trzecia część wód zmieniła się w piołun i wielu ludzi pomarło od wód, gdyż stały się gorzkie.12 I zatrąbił anioł czwarty i porażona została trzecia część słońca i trzecia część księżyca i trzecia część gwiazd, tak że ich trzecia część się zaćmiła i przez trzecią część dnia nie było światła i podobnie w nocy.13 I widziałem i słyszałem głos jednego orła, lecącego przez środek nieba, wołającego donośnym głosem: Biada, blada, biada mieszkańcom ziemi z powodu głosów innych trzech aniołów, którzy mieli zatrąbić.
9NA GŁOS PIĄTEJ WYCHODZI SZARAŃCZA.1 I zatrąbił piąty anioł i widziałem gwiazdę, która z nieba spadła na ziemię i dano jej klucz od studni przepaścistej.2 I otworzyła studnię przepaścistą i “wzniósł się dym” ze studni jak “dym z pieca” wielkiego i zaćmiło się słońce i powietrze od dymu studni.3 I z dymu studni wyszły szarańcze na ziemię i dano im moc, jak mają skorpiony ziemskie.4 I rozkazano im, żeby nie szkodziły trawie ziemi ani żadnej zieleni, ani żadnemu drzewu, ale tylko ludziom, którzy nie mają pieczęci bożej na czołach swoich.5 I dozwolono im, nie żeby ich zabijały, lecz męczyły przez pięć miesięcy i męka ich jak męka po skorpionie, gdy ukąsi człowieka.6 I w owe dni szukać będą ludzie śmierci, a nie znajdą jej i będą chcieli umrzeć, a śmierć od nich ucieknie.7 Szarańcze były podobne z wyglądu do koni gotowych do bitwy i na głowach ich jakby korony podobne do złota i twarze ich jak twarze ludzkie.8 I miały włosy jak włosy niewieście i “zęby ich były jak zęby lwów”9 i miały pancerze jak pancerze żelazne, a pogłos ich skrzydeł jak głos wozów wielokonnych, biegnących do boju 10 i miały ogony podobne do skorpionów, a żądła były w ich ogonach, a moc ich – szkodzenia ludziom przez pięć miesięcy.11 I miały nad sobą króla, anioła przepaści, którego imię po hebrajsku Abaddon, a po grecku Apollyon, a po łacinie imię jego Externlinans.12 Jedno biada przeszło, a oto jeszcze potem nadchodzą dwa blada.NA GŁOS SZÓSTEJ WYCHODZĄ MORDERCY LUDZI.13 I szósty anioł zatrąbił i słyszałem głos jeden z czterech rogów ołtarza złotego, który jest przed oczyma Boga,14 a ów rzekł szóstemu aniołowi, który miał trąbę: Rozwiąż czterech aniołów, co są uwiązani w wielkiej rzece Eufrates.15 I rozwiązani zostali czterej aniołowie, którzy byli gotowi na godzinę i dzień i miesiąc i rok, aby zabić trzecią część ludzi.16 A liczba konnego wojska dwakroć dziesięć tysięcy miriad i słyszałem ich liczbę.17 I tak ujrzałem konie w widzeniu, a siedzący na nich mieli pancerze ogniste i hiacyntowe i siarczane, a głowy koni były jak głowy lwie i z pysków ich wychodzi ogień i dym i siarka.18 Od tych trzech plag zginęła trzecia część ludzi, od ognia i od dymu i od siarki, które wychodziły z ich pysków.19 Siła bowiem koni jest w ich pyskach i w ich ogonach, bo ich ogony podobne do wężów, mają głowy i nimi szkodzą.20 I inni ludzie, którzy nie zostali zabici tymi plagami, nie pokutowali za uczynki rąk swoich, tak żeby się nie kłaniali “czartom i bałwanom złotym i srebrnym i miedzianym i kamiennym i drewnianym, nie rnogącym ani widzieć, ani słyszeć, ani chodzić” – 21 I nie pokutowali za rnężobójstwa swoje ani za czary swoje, ani za rozpustę swoją ani za kradzieże swoje.
10ANIOŁ Z OTWARTĄ KSIĄŻECZKĄ.1 I widziałem innego anioła mocnego, zstępującego z nieba, przyodzianego w obłok i na głowie jego tęcza, a oblicze jego było jak słońce, a nogi jego jako słupy ogniste.2 I miał w ręce swojej książeczkę otwartą i postawił nogę swoją prawą na morzu, a lewą na ziemi 3 i zawołał głosem donośnym, jak gdy lew zaryczy. I gdy zawołał, siedem gromów odezwało się swoimi głosami.4 I gdy. siedem gromów odezwało się swoimi głosami, ja miałem pisać. I usłyszałem głos z nieba, mówiący mi: Zapieczętuj, co mówiło siedem gromów i nie pisz tego.5 Anioł zaś, którego widziałem stojącego na morzu i na ziemi; “podniósł swą rękę ku niebu 6 i przysiągł przez Żyjącego na wieki wieków, który stworzył niebo i to co w “im jest i ziemię i to co na niej jest i morze i to co w nim jest,” że czasu więcej nie będzie,7 ale w dni głosu anioła siódmego, kiedy pocznie trąbić, dokona się tajemnica boża, jak oznajmił przez proroków sług swoich.8 I słyszałem głos z nieba, znowu przemawiający do mnie i mówiący: Idź i weź książkę otwartą z ręki anioła, stojącego na morzu i na ziemi.9 I poszedłem do anioła, mówiąc mu, aby mi dał książkę. I rzekł mi: Weź książkę i zjedz ją i spowoduje zgorzknienie twego żołądka, lecz w ustach twoich będzie słodka jak miód.10 I wziąłem książkę z ręki anioła i “zjadłem ją i była słodka w ustach moich jak miód,” a gdy ją zjadłem zgorzkniał mój żołądek.11 I rzekł mi: Musisz znowu “prorokować narodom i ludom i językom i wielu królom.”
11DWAJ ŚWIADKOWIE.1 I dano mi trzcinę podobną do laski i powiedziano mi: Wstań i zmierz świątynię bożą i ołtarz i modlących się w mej,2 dziedziniec zaś, który jest przed świątynią, pomiń i me mierz go, gdyż jest dany narodom i będą deptać miasto święte przez czterdzieści i dwa miesiące.3 I pozwolę dwom świadkom moim i prorokować będą tysiąc dwieście i sześćdziesiąt dni obleczeni w wory.4 Ci są “dwie oliwy i dwa świeczniki, stojące przed obliczem Pana ziemi.”5 I jeśliby kto chciał im szkodzić, wyjdzie z ich ust ogień i pożre ich nieprzyjaciół i jeśliby kto chciał im szkodzić, ten tak samo ma być zabity.6 Ci mają moc zamykania nieba, aby deszcz nie padał w czasie ich proroctwa i mają moc nad wodami przemieniania ich w krew i nawiedzania ziemi wszelką plagą, ilekroć by chcieli.7 I gdy skończą świadectwo swoje, “bestia, która wychodzi z przepaści, stoczy z mmi bitwę i zwycięży ich” i zabije ich.8 I ciała ich leżeć będą na ulicach wielkiego miasta, które przenośnie nazywają Sodomą i Egiptem, gdzie i Pan ich był ukrzyżowany.9 I ludzie z pokoleń i z ludów i z języków i z narodów patrzeć będą na ciała ich przez trzy dni i pół i ciał ich nie pozwolą kłaść do grobów.10 Mieszkańcy zaś ziemi cieszyć się będą z powodu nich i radować się będą i upominki poślą jedni drugim, gdyż ci dwaj prorocy trapili tych, co mieszkali na ziemi.11 A po trzech dniach i pół “duch życia” od Boga “wszedł w nich i stanęli na nogach swoich” bojaźń wielka padła na tych, co na nich patrzyli.12 I usłyszeli głos wielki z nieba, mówiący im: Wstąpcie tu! I wstąpili do nieba w obłoku, i nieprzyjaciele ich patrzyli na nich.13 I owej godzinie powstało wielkie trzęsienie ziemi i runęła dziesiąta część miasta i zabitych zostało w trzęsieniu ziemi siedem tysięcy ludzi, a resztę ogarnął lęk i dali chwałę Bogu nieba. 14 Drugie biada przeszło i oto trzecie biada przyjdzie wkrótce.SIÓDMA TRĄBA ZWIASTUJE SĄD BOŻY.15 I zatrąbił anioł siódmy i rozległy się donośne głosy w niebie, mówiące: Królestwo tego świata przeszło do Pana naszego i Chrystusa jego i “będzie królował na wieki wieków. Amen.16 I dwudziestu czterech starców, którzy siedzą na stolicach swoich przed obliczem bożym, upadło na twarze swoje i pokłoniło się Bogu, mówiąc 17 Dziękujemy ci, Panie Boże wszechmogący, który jesteś i który byłeś i który masz przyjść, że otrzymałeś moc swą wielką i objąłeś królestwo.18 I “rozgniewały się narody” i przyszedł gniew twój i czas sądu umarłych i oddania zapłaty sługom twoim prorokom i świętym i bojącym się imienia twego, małym i wielkim i zagłady tych, co zepsuli ziemię.19 I otwarła się świątynia boża na niebie i ukazała się “arka testamentu” jego w świątyni jego i nastały błyskawice i głosy i trzęsienia ziemi i grad wielki.
12NIEWIASTA I SMOK.1 I ukazał się znak wielki na niebie: Niewiasta obleczona w słońce a księżyc pod jej nogami i na głowie jej korona z gwiazd dwunastu.2 A będąc brzemienną, “wołała rodząc i męczyła się w porodzie.”3 I ukazał się inny znak na niebie: oto smok wielki, ryży, mający siedem głów i dziesięć rogów, a na głowach jego siedem koron 4 i ogon jego ciągnął trzecią część gwiazd niebieskich i zrzucił je na ziemię. I smok stanął przed niewiastą, która miała porodzić, aby pożreć syna jej, gdy się narodzi.5 I porodziła syna, mężczyznę, który “miał rządzić wszystkimi narodami laską żelazną” i syn jej był porwany do Boga i do stolicy jego,6 a niewiasta uciekła na pustynię; gdzie miała miejsce przygotowane przez Boga, aby ją tam żywiono tysiąc dwieście sześćdziesiąt dni.SMOK Z NIEBA STRĄCONY.7 I rozegrała się wielka bitwa na niebie: Michał i aniołowie jego walczyli ze smokiem i smok walczył i aniołowie jego 8 i nie przemogli ani nie znaleziono już więcej miejsca ich w niebie.9 I zrzucony został ów smok wielki, wąż starodawny, nazwany “diabłem i szatanem,” który zwodzi cały świat; i zrzucony został na ziemię i aniołowie jego zostali z nim zrzuceni.10 I słyszałem głos donośny w niebie, mówiący: Teraz nastało zbawienie i moc i królestwo Boga naszego i władza Chrystusa jego, gdyż zrzucony został oskarżyciel braci naszych, który ich oskarżał przed obliczem Boga naszego we dnie i w nocy.11 I oni zwyciężyli go przez krew Baranka i przez świadectwo swoje, a nie umiłowali życia swe o aż do śmierci.12 Dlatego wesel się niebo i mieszkający w nim. Biada ziemi i morzu, gdyż zastąpił diabeł do was, żywiący wie gniew, gdyż wie, że ma mało czasu.SMOK PRZEŚLADUJE NIEWIASTĘ.13 A gdy smok widział, że był zrzucony na ziemię, prześladował niewiastę, która porodziła mężczyznę.14 I dano niewieście dwa skrzydła orła wielkiego, aby poleciała na pustynię na miejsce swoje, gdzie ją żywią przez “czas i czasy i przez połowę czasu” z dala od widoku węża.15 I wypuścił wąż z paszczy swojej za niewiastą wodę jak rzekę, usiłując, żeby ją rzeka porwała.16 I ziemia wspomogła niewiastę i ziemia otworzyła gardziel swoją i pochłonęła rzekę, którą wypuścił był smok z paszczy swojej.17 I rozgniewał się smok na niewiastę i poszedł walczyć z resztą jej potomstwa, które zachowuje przykazania boże i ma świadectwo Jezusa Chrystusa.18 I stanął na piasku morskim.
13BESTIA WYCHODZĄCA Z MORZA.1 I widziałem bestię wychodzącą z morza, mającą siedem głów i dziesięć rogów, na rogach jej dziesięć koron i na głowach jej imiona bluźniercze.2 I bestia, którą widziałem, podobna była do rysia, a nogi jej jak nogi niedźwiedzia i paszcza jej jak paszcza lwa. I dał jej smok moc swoją i władzę wielką.3 I widziałem jedną z głów jej jakby na śmierć zabitą, lecz rana jej śmiertelna została uleczona. I cała ziemia z podziwem spoglądała na bestię 4 I kłaniali się smokowi, który dał władzę bestii i kłaniali się bestii, mówiąc: Któż podobny do bestii? I kto będzie mógł z nią walczyć?5 I dano jej “usta mówiące rzeczy wyniosłe” i bluźnierstwa i dano jej moc działania przez czterdzieści dwa miesiące.6 I otworzyła usta swoje, aby głosić bluźnierstwa przeciw Bogu, aby bluźnić imię jego i przybytek jego i tych, co mieszkają na niebie.7 I pozwolono jej “prowadzić wojnę ze świętymi i zwyciężać ich.” I dano jej władzę nad wszelkim pokoleniem i ludem i językiem i narodem.8 I kłaniali się jej wszyscy mieszkańcy ziemi, “których imiona nie są zapisane w Księdze Życia Baranka, który jest zabity” od początku świata.9 Jeśli kto ma uszy, niech słucha.10 Kto w niewolę uprowadza, do niewoli pójdzie. Kto mieczem zabija, ma być mieczem zabity. Tu jest cierpliwość i wiara świętych.BESTIA WYCHODZĄCA Z ZIEMI.11 I widziałem drugą bestię, wychodzącą z ziemi i miała dwa rogi podobne do barankowych, a mówiła jak smok.12 I używała wszelkiej władzy bestii pierwszej w jej obecności i sprawiła, że ziemia i mieszkańcy jej kłaniali się bestii pierwszej, której śmiertelna rana była uleczona.13 I uczyniła znaki wielkie, sprawiając, że i ogień zstąpił z nieba na ziemię przed oczyma ludzi.14 I zwiodła mieszkańców ziemi przez znaki, które pozwolono jej czynić przed oczyma bestii; polecając mieszkańcom ziemi, aby uczynili obraz bestii, która ma ranę od miecza i ożyła.15 I dano jej, aby ożywiła obraz bestii i żeby obraz bestii mówił i sprawiła, żeby “wszyscy, co się nie pokłonią obrazowi” bestii, byli zabici. 16 I sprawi, że wszyscy mali i wielcy, bogaci i ubodzy i wolni i niewolnicy będą mieli cechę na swojej prawej ręce, albo na czołach swoich;17 i żeby nikt nie mógł kupować, ani sprzedawać, tylko ten, co ma cechę albo imię bestii, albo liczbę jej imienia.18 Tu jest mądrość. Kto ma rozum, niech zrachuje liczbę bestii. Albowiem jest to liczba człowieka, a liczba jego sześćset sześćdziesiąt sześć.
14BARANEK I DZIEWICE.1 I Spojrzałem, a oto Baranek stał na górze Syjon i z nim sto czterdzieści i cztery tysiące,. mających imię jego i imię Ojca jego napisane na czołach swoich. 2 I usłyszałem głos z nieba jakby głos wielu wód i jakby głos gromu wielkiego, a głos, który słyszałem jakby cytrzystów, grających na cytrach swoich. 3 I “śpiewali jakby pieśń nową” przed stolicą i przed czterema zwierzętami i starcami, a żaden nie mógł śpiewać pieśni, tylko te sto czterdzieści cztery tysiące, którzy są wykupieni z ziemi.4 Ci są, którzy się nie pokalali z niewiastami, bo są dziewicami. Ci chodzą za Barankiem, gdziekolwiek idzie. Ci są wykupieni spośród ludzi jako pierwociny Bogu i Barankowi,5 a “w ustach ich nie znalazło się kłamstwo,” albowiem bez zmazy są przed tronem bożym.TRZEJ ANIOŁOWIE ZWIASTUNAMI SĄDU.6 I widziałem drugiego anioła, lecącego przez środek nieba, mającego ewangelię wieczną, by ją opowiadać siedzącym na ziemi i wszelkiemu narodowi i pokoleniu i językowi i ludowi,7 a wołał głosem donośnym: Bójcie się Pana i cześć mu oddajcie, gdyż przyszła godzina sądu jego i kłaniajcie się temu, “który uczynił niebo i ziemię i morze” i źródła wód.8 A za nim leciał inny anioł, mówiąc: “Upadł, upadł ów Babilon wielki, który napoił wszystkie narody winem” szału swego nierządu.9 I trzeci anioł przeleciał za nimi wołając głosem donośnym: Jeśliby się kto kłaniał bestii i obrazowi jej i przyjąłby znamię na swe czoło, albo na rękę swoją 10 i on pić będzie z wina gniewu bożego, “które zmieszane jest ze szczerym winem w kubku gniewu jego” i będzie męczony ogniem i siarką wobec aniołów świętych i wobec Baranka.11 A “dym” męki ich “wznosić się będzie na wieki” wieków i nie mają odpoczynku we dnie i w nocy ci, co się kłaniali bestii i obrazowi jej i jeśli kto przyjął znamię jej imienia.12 Tu jest cierpliwość świętych, którzy zachowują przykazania boże i wiarę Jezusową.13 i usłyszałem głos z nieba, mówiący mi: Napisz: Błogosławieni umarli, którzy w Panu umierają. Odtąd już, mówi Duch, niech odpoczywają od prac swoich, albowiem ich uczynki idą za nimi.ŻNIWO I WINOBRANIE ZIEMI.14 I spojrzałem, a oto obłok biały, a “na obłoku” siedzący “podobny do Syna Człowieczego,” mającego na głowie swej koronę złotą, a w ręce jego sierp ostry.15 I inny anioł wyszedł z świątyni, wołając głosem donośnym do siedzącego na obłoku: “Zapuść sierp swój” i żnij, “gdyż przyszła godzina żniwa,” ponieważ dojrzało żniwo ziemi.16 I ten, co siedział na obłoku, zapuścił sierp swój na ziemię i zżęta jest ziemia.17 A inny anioł wyszedł z świątyni, która jest w niebie, mając także sierp ostry.18 I inny anioł, który miał moc nad ogniem, wyszedł od ołtarza i zawołał donośnym głosem do tego, co miał sierp ostry, mówiąc: Zapuść sierp swój ostry i zbieraj grona winnicy ziemskiej, bo jej jagody są dojrzałe.19 I zapuścił anioł sierp swój ostry na ziemię i dokonał zbioru w winnicy ziemi i wrzucił w kadź wielką gniewu bożego.20 I deptano kadź” za miastem i wyszła krew z kadzi aż po wędzidła końskie na tysiąc sześćset stadiów.
15SIEDMIU ANIOŁÓW Z SIEDMIU PLAGAMI.1 I widziałem inny znak na niebie wielki i dziwny: siedmiu aniołów, mających siedem plag ostatecznych, gdyż w nich wypełnił się gniew boży.2 I widziałem jakby morze szklane, zmieszane z ogniem i tych, co zwyciężyli bestię i obraz jej i liczbę imienia jej, stojących nad morzem szklanym, mających cyfry boże 3 i śpiewających pieśń Mojżesza, sługi bożego” i pieśń Baranka, mówiąc: “Wielkie i dziwne są sprawy twoje, Panie,” Boże wszechmogący; “sprawiedliwe i prawdziwe są drogi twoje, Królu wieków.4 Któż się nie będzie bał Ciebie, Panie, i nie uwielbi imienia twego?” gdyż sam dobry jesteś, ponieważ “wszystkie narody przyjdą i kłaniać się będą przed obliczem twoim,” ponieważ się ujawniły sądy twoje. ANIOŁOWIE OTRZYMUJĄ CZASZE.5 I potem spojrzałem, a oto otwarła się świątynia “przybytku przymierza” w niebie6 i wyszło z świątyni siedmiu aniołów, mających siedem plag, obleczonych płótnem czystym i jasnym i przepasanych około piersi złotymi pasami.7 A któreś z czworga zwierząt dało siedmiu aniołom siedem czasz złotych, pełnych gniewu Boga, żyjącego na wieki wieków.6 “I napełniła się świątynia dymem majestatu” Boga i mocy jego “i nikt nie mógł wejść” do świątyni, dopóki się nie wypełni siedem plag siedmiu aniołów.
16WYLEWAJĄ PIĘĆ PIERWSZYCH CZASZ.1 I słyszałem głos donośny z świątyni, mówiący do siedmiu aniołów: Idźcie i wylejcie siedem czasz gniewu bożego na ziemię.2 I odszedł pierwszy i wylał czaszę swą na ziemię “i powstała sroga i złośliwa rana w ludziach,” którzy mieli znamię bestii i w tych, którzy się kłaniali jej obrazowi.3 I drugi anioł wylał czaszę swą na morze “i powstała krew” jakby umarłego i wszelka istota żywa zdechła w morzu.4 I trzeci wylał czaszę swą na rzeki i na źródła wód – “i powstała krew.”5 I słyszałem anioła wód mówiącego: Sprawiedliwy jesteś, Panie, który jesteś i który byłeś, Święty, który to osądziłeś,6 ponieważ krew świętych i proroków wylali, dałeś im też pić krew, bo godni są.7 I słyszałem drugiego mówiącego od ołtarza: Tak, “Panie, Boże wszechmogący, prawdziwe i sprawiedliwe sądy twoje.”8 I czwarty anioł wylał czaszę swą na słońce i pozwolono mu nękać ludzi upałem i ogniem.9 I płonęli ludzie od skwaru wielkiego i bluźnili imię Boga, mającego władzę nad tymi plagami, a nie czynili pokuty, aby mu oddać chwałę.10 I piąty anioł wylał czaszę swą na stolicę bestii i królestwo jej zaległa ciemność i kąsali języki swoje z boleści.11 I bluźnili Boga niebieskiego z powodu boleści i ran swoich, a nie pokutowali za uczynki swoje.SZÓSTA I SIÓDMA CZASZA.12 I szósty anioł wylał czaszę swą “na Eufrat, ową wielką rzekę i wysuszył wodę” jej, aby przygotować drogę królom “od wschodu słońca.”13 I widziałem z paszczy smoka i z pyska bestii i z ust fałszywego proroka trzy nieczyste duchy na kształt żab.14 Albowiem są to duchy czartów, które czynią znaki i wychodzą do królów całej ziemi, by ich gromadzić na walkę na dzień wielki wszechmogącego Boga.15 Oto idę jak złodziej: Błogosławiony ten, co czuwa i strzeże szat swoich, aby nie chodził nago i nie oglądano sromoty jego.16 I zgromadzi ich na miejsce, które nazywają po hebrajsku Armagedon.17 I siódmy anioł wylał czaszę swą w powietrze i rozległ się donośny głos z świątyni od tronu, mówiący: Stało się.18 I powstały “błyskawice i głosy i gromy” i nastało wielkie trzęsienie ziemi, jakiego nigdy nie było, odkąd ludzie zamieszkują ziemię; takie trzęsienie ziemi, tak wielkie.19 I rozpadło się miasto wielkie na trzy części. I miasta narodów upadły. I przed pamięcią Boga stanął “Babilon wielu,” aby mu dał “kubek wina zapalczywości” gniewu swego.20 I wszelka wyspa zniknęła i góry się nie znalazły.21 I wielki grad wagi talentu spadł z nieba na ludzi i bluźnili ludzie Boga z powodu plagi gradu, gdyż była nader wielka.
17WSZETECZNICA PIJANA KRWIĄ MĘCZENNIKÓW.

CS RU Brytjka King J. 17
Comments: Vict.III/IVw. abp.Averky
WSZETECZNICA PIJANA KRWIĄ MĘCZENNIKÓW.1 cf. Tłum. Толк. I przyszedł jeden z siedmiu aniołów, którzy mieli siedem czasz i odezwał się do mnie, mówiąc: Chodź, pokażę ci potępienie wielkiej wszetecznicy, która siedzi “nad wodami wielkimi,И пришел один из семи Ангелов, имеющих семь чаш, и, говоря со мною, сказал мне: подойди, я покажу тебе суд над великою блудницею, сидящею на водах многих; И# пріи1де є3ди1нъ t седми2 ѓгGлъ и3мyщихъ сeдмь фіaлъ, и3 глаг0ла со мн0ю, глаг0лz ми2: пріиди2, да покажy ти сyдъ любодёйцы вели1кіz, сэдsщіz на водaхъ мн0гихъ: 17,1Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVκαι kai
CONJ
καίkaiandAnd
ηλθεν ēlthen
V-2AAI-3S G5627
ἔρχομαιerchomaito come/gothere came
εις eis
A-NSM
εἷςheisoneone
εκ ek
PREP
ἐκekof/fromof
των tōn
T-GPM
hothe/this/who 
επτα epta
A-NUI
ἑπτάheptaseventhe seven
αγγελων angelōn
N-GPM
ἄγγελοςangelosangelangels
των tōn
T-GPM
hothe/this/who 
εχοντων echontōn
V-PAP-GPM G5723
ἔχωechōto have/bewhich had
τας tas
T-APF
hothe/this/who 
επτα epta
A-NUI
ἑπτάheptaseventhe seven
φιαλας fialas
N-APF
φιάληfialēbowlvials
και kai
CONJ
καίkaiand, and
ελαλησεν elalēsen
V-AAI-3S G5656
λαλέωlaleōto speaktalked
μετ met
PREP
μετάmetawith/afterwith
εμου emou
P-1GS
ἐγώegōI/weme
λεγων legōn
V-PAP-NSM G5723
λέγωlegōto speak, saying
δευρο deuro
V-PAM-2S G5720
δεῦροdeurocome, Come hither
δειξω deixō
V-FAI-1S G5692
δεικνύωdeiknuōto show; I will shew
σοι soi
P-2DS
σύsuyouunto thee
το to
T-ASN
hothe/this/who 
κριμα krima
N-ASN
κρίμαkrimajudgmentthe judgment
της tēs
T-GSF
hothe/this/who 
πορνης pornēs
N-GSF
πόρνηpornēprostitutewhore
της tēs
T-GSF
hothe/this/who 
μεγαλης megalēs
A-GSF
μέγαςmegasgreatof the great
της tēs
T-GSF
hothe/this/whothe judgment
καθημενης kathēmenēs
V-PNP-GSF G5740
κάθημαιkathēmaito sitthat sitteth
επι epi
PREP
ἐπίepiupon/to/againstupon
υδατων udatōn
N-GPN
ὕδωρ, ὕδατοςhhudōr udatoswaterwaters
πολλων pollōn
A-GPN
πολύςpolusmuchmany
 
2 cf. Tłum. Толк. z którą nierząd uprawiali królowie ziemi i opili się” winem jej nierządu mieszkańcy ziemi.с нею блудодействовали цари земные, и вином ее блудодеяния упивались живущие на земле. съ нeюже любодёzша цaріе зeмстіи, и3 ўпи1шасz живyщіи на земли2 t вінA любодэsніz є3S. 17,2Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVμεθ meth
PREP
μετάmetawith/afterWith
ης ēs
R-GSF
ὅς, ἥhhos ēwhichwhom
επορνευσαν eporneusan
V-AAI-3P G5656
πορνεύωporneuōto sin sexuallyhave committed fornication
οι oi
T-NPM
hothe/this/who 
βασιλεις basileis
N-NPM
βασιλεύςbasileuskingthe kings
της tēs
T-GSF
hothe/this/whothe kings
γης gēs
N-GSF
γῆearthof the earth
και kai
CONJ
καίkaiand, and
εμεθυσθησαν emethusthēsan
V-API-3P G5681
μεθύσκωmethuskōto get drunkhave been made drunk
οι oi
T-NPM
hothe/this/whoof the earth
κατοικουντες katoikountes
V-PAP-NPM G5723
κατοικέωkatoikeōto dwellthe inhabitants
την tēn
T-ASF
hothe/this/whoof the earth
γην gēn
N-ASF
γῆearthof the earth
εκ ek
PREP
ἐκekof/fromwith
του tou
T-GSM
hothe/this/whothe wine
οινου oinou
N-GSM
οἶνοςoinoswinethe wine
της tēs
T-GSF
hothe/this/whofornication
πορνειας porneias
N-GSF
πορνείαporneiasexual sinfornication
αυτης autēs
P-GSF
αὐτόςautoshe/she/it/selfof her
 
3 cf. Tłum. Толк. I zaniósł mię w duchu na pustynię. I widziałem niewiastę, siedzącą na szkarłatnej bestii, pełnej imion bluźnierczych, mającej siedem głów i dziesięć rogów.И повел меня в духе в пустыню; и я увидел жену, сидящую на звере багряном, преисполненном именами богохульными, с семью головами и десятью рогами. И# ведe мz въ пyсто мёсто дyхомъ: и3 ви1дэхъ женY сэдsщу на ѕвёри червлeнэ, и3сп0лненэмъ и3мeнъ хyльныхъ, и4же и3мёzше глaвъ сeдмь и3 рогHвъ дeсzть. 17,3Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVκαι kai
CONJ
καίkaiandSo
απηνεγκεν apēnenken
V-AAI-3S G5656
ἀποφέρωapoferōto carry offhe carried
με me
P-1AS
ἐγώegōI/weme
εις eis
PREP
εἰςeistowardinto
ερημον erēmon
A-ASF
ἔρημοςerēmosdesertedthe wilderness
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongaway in
πνευματι pneumati
N-DSN
πνεῦμαpneumaspirit/breaththe spirit
και kai
CONJ
καίkaiand: and
ειδον eidon
V-2AAI-1S G5627
ὁράωhoraōto seeI saw
γυναικα gunaika
N-ASF
γυνήgunēwomana woman
καθημενην kathēmenēn
V-PNP-ASF G5740
κάθημαιkathēmaito sitsit
επι epi
PREP
ἐπίepiupon/to/againstupon
θηριον thērion
N-ASN
θηρίονthērionwild animalbeast
κοκκινον kokkinon
A-ASN
κόκκινοςkokkinosscarleta scarlet coloured
γεμοντα gemonta
V-PAP-APN G5723
γέμωgemōbe full, full
ονοματα onomata
N-APN
ὄνομαonomanameof names
βλασφημιας blasfēmias
N-GSF
βλασφημίαblasfēmiablasphemyof blasphemy
εχων echōn
V-PAP-NSM G5723
ἔχωechōto have/be, having
κεφαλας kefalas
N-APF
κεφαλήkefalēheadheads
επτα epta
A-NUI
ἑπτάheptasevenseven
και kai
CONJ
καίkaiandand
κερατα kerata
N-APN
κέραςkerashornhorns
δεκα deka
A-NUI
δέκαdekatenten
 
4 cf. Tłum. Толк. A niewiasta przyobleczona była w purpurę i karmazyn i ozdobiona złotem i drogimi kamieniami i perłami, trzymała puchar złoty w swej ręce, pełny obrzydliwości i plugawej rozpusty swojej,И жена облечена была в порфиру и багряницу, украшена золотом, драгоценными камнями и жемчугом, и держала золотую чашу в руке своей, наполненную мерзостями и нечистотою блудодейства ее; И# женA бЁ њблеченA въ порфЂру и3 червлени1цу, и3 позлащенA злaтомъ и3 кaменіемъ драги1мъ и3 би1серомъ, и3мyщи чaшу злaту въ руцЁ своeй п0лну мeрзости и3 сквeрнъ любодэsніz є3S: 17,4Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVκαι kai
CONJ
καίkaiandAnd
η ē
T-NSF
hothe/this/whothe woman
γυνη gunē
N-NSF
γυνήgunēwomanthe woman
ην ēn
V-IAI-3S G5707
εἰμίeimito be[to be]
περιβεβλημενη peribeblēmenē
V-RPP-NSF G5772
περιβάλλωperiballōto clothewas arrayed in
πορφυρουν porfuroun
A-ASN
πορφύρεοςporfureospurple[purple]
και kai
CONJ
καίkaiandand
κοκκινον kokkinon
A-ASN
κόκκινοςkokkinosscarletscarlet colour
και kai
CONJ
καίkaiand, and
κεχρυσωμενη kechrusōmenē
V-RPP-NSF G5772
χρυσόωchrusoōto gilddecked
χρυσιω chrusiō
N-DSN
χρυσίονchrusiongold[gold]
και kai
CONJ
καίkaiandand
λιθω lithō
N-DSM
λίθοςlithosstonestones
τιμιω timiō
A-DSM
τίμιοςtimiospreciousprecious
και kai
CONJ
καίkaiandand
μαργαριταις margaritais
N-DPM
μαργαρίτηςmargaritēspearlpearls
εχουσα echousa
V-PAP-NSF G5723
ἔχωechōto have/be, having
ποτηριον potērion
N-ASN
ποτήριονpotērioncupcup
χρυσουν chrusoun
A-ASN
χρύσεοςchruseosgoldena golden
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
τη
T-DSF
hothe/this/whohand
χειρι cheiri
N-DSF
χείρcheirhandhand
αυτης autēs
P-GSF
αὐτόςautoshe/she/it/selfher
γεμον gemon
V-PAP-ASN G5723
γέμωgemōbe fullfull
βδελυγματων bdelugmatōn
N-GPN
βδέλυγμαbdelugmaabominationof abominations
και kai
CONJ
καίkaiandand
τα ta
T-APN
hothe/this/who:
ακαθαρτα akatharta
A-APN
ἀκάθαρτοςakathartosunclean[unclean]
της tēs
T-GSF
hothe/this/who[the/this/who]
πορνειας porneias
N-GSF
πορνείαporneiasexual sinfornication
αυτης autēs
P-GSF
αὐτόςautoshe/she/it/selfof her
 
5 cf. Tłum. Толк. a na czole swoim napisane imię: Tajemnica; Babilon wielki, matka rozpusty i obrzydliwości ziemi.и на челе ее написано имя: тайна, Вавилон великий, мать блудницам и мерзостям земным. и3 на челЁ є3S напи1сано и4мz: тaйна, вавmлHнъ вели1кій, мaти любодёйцамъ и3 мeрзостемъ зє1мскимъ. 17,5Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVκαι kai
CONJ
καίkaiandAnd
επι epi
PREP
ἐπίepiupon/to/againstupon
το to
T-ASN
hothe/this/who 
μετωπον metōpon
N-ASN
μέτωπονmetōponforeheadforehead
αυτης autēs
P-GSF
αὐτόςautoshe/she/it/selfher
ονομα onoma
N-NSN
ὄνομαonomanamea name
γεγραμμενον gegrammenon
V-RPP-NSN G5772
γράφωgrafōto writewritten
μυστηριον mustērion
N-NSN
μυστήριονmustērionmysteryMYSTERY
βαβυλων babulōn
N-NSF
ΒαβυλώνbabulōnBabylon, BABYLON
η ē
T-NSF
hothe/this/whoforehead
μεγαλη megalē
A-NSF
μέγαςmegasgreatTHE GREAT
η ē
T-NSF
hothe/this/who, THE MOTHER
μητηρ mētēr
N-NSF
μήτηρmētērmother, THE MOTHER
των tōn
T-GPF
hothe/this/whoOF HARLOTS
πορνων pornōn
N-GPF
πόρνηpornēprostituteOF HARLOTS
και kai
CONJ
καίkaiandAND
των tōn
T-GPN
hothe/this/whoABOMINATIONS
βδελυγματων bdelugmatōn
N-GPN
βδέλυγμαbdelugmaabominationABOMINATIONS
της tēs
T-GSF
hothe/this/whoOF THE EARTH
γης gēs
N-GSF
γῆearthOF THE EARTH
 
6 cf. Tłum. Толк. I widziałem niewiastę pijaną krwią świętych i krwią męczenników Jezusowych. I ujrzawszy ją, zdziwiłem się zdumieniem wielkim.Я видел, что жена упоена была кровью святых и кровью свидетелей Иисусовых, и видя ее, дивился удивлением великим. И# ви1дэхъ женY піsну кровьми2 с™hхъ и3 кровьми2 свидётелей ї}совыхъ, и3 диви1хсz, ви1дэвъ ю5, ди1вомъ вели1кимъ. 17,6Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVκαι kai
CONJ
καίkaiandAnd
ειδον eidon
V-2AAI-1S G5627
ὁράωhoraōto seeI saw
την tēn
T-ASF
hothe/this/who 
γυναικα gunaika
N-ASF
γυνήgunēwomanthe woman
μεθυουσαν methuousan
V-PAP-ASF G5723
μεθύωmethuōto get drunkdrunken
εκ ek
PREP
ἐκekof/fromwith
του tou
T-GSN
hothe/this/whothe woman
αιματος aimatos
N-GSN
αἷμαhaimabloodthe blood
των tōn
T-GPM
hothe/this/whothe blood
αγιων agiōn
A-GPM
ἅγιοςhagiosholyof the saints
και kai
CONJ
καίkaiand, and
εκ ek
PREP
ἐκekof/fromwith
του tou
T-GSN
hothe/this/whothe blood
αιματος aimatos
N-GSN
αἷμαhaimabloodthe blood
των tōn
T-GPM
hothe/this/whoof the martyrs
μαρτυρων marturōn
N-GPM
μάρτυςmartuswitnessof the martyrs
ιησου iēsou
N-GSM
ἸησοῦςiēsousJesus/Joshuaof Jesus
και kai
CONJ
καίkaiand: and
εθαυμασα ethaumasa
V-AAI-1S G5656
θαυμάζωthaumazōto marvel, I wondered
ιδων idōn
V-2AAP-NSM G5631
ὁράωhoraōto seewhen I saw
αυτην autēn
P-ASF
αὐτόςautoshe/she/it/selfher
θαυμα thauma
N-ASN
θαῦμαthaumamarveladmiration
μεγα mega
A-ASN
μέγαςmegasgreatwith great
 
TAJEMNICA NIEWIASTY I BESTII.7 cf. Tłum. Толк. I rzekł mi anioł: Czemu się dziwisz? Ja ci wytłumaczę tajemnicę niewiasty i bestii, która ją niesie, a ma siedem głów i dziesięć rogów.И сказал мне Ангел: что ты дивишься? я скажу тебе тайну жены сей и зверя, носящего ее, имеющего семь голов и десять рогов. И# речe ми ѓгGлъ: что2 диви1шисz; ѓзъ ти2 рекY тaйну жены2 (сеS) и3 ѕвёрz носsщагw ю5, сeдмь глaвъ и3мyща и3 рогHвъ дeсzть. 17,7Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVκαι kai
CONJ
καίkaiandAnd
ειπεν eipen
V-2AAI-3S G5627
λέγωlegōto speakwill tell
μοι moi
P-1DS
ἐγώegōI/we? I
ο o
T-NSM
hothe/this/who 
αγγελος angelos
N-NSM
ἄγγελοςangelosangelthe angel
δια dia
PREP
διάdiathrough/because of, Wherefore
τι ti
I-ASN
τίςtiswhich?, which
εθαυμασας ethaumasas
V-AAI-2S G5656
θαυμάζωthaumazōto marveldidst thou marvel
εγω egō
P-1NS
ἐγώegōI/weme
ερω erō
V-FAI-1S G5692
ἐρέω, ἐρῶereō erōto speaksaid unto
σοι soi
P-2DS
σύsuyouthee
το to
T-ASN
hothe/this/who 
μυστηριον mustērion
N-ASN
μυστήριονmustērionmysterythe mystery
της tēs
T-GSF
hothe/this/who 
γυναικος gunaikos
N-GSF
γυνήgunēwomanof the woman
και kai
CONJ
καίkaiand, and
του tou
T-GSN
hothe/this/who 
θηριου thēriou
N-GSN
θηρίονthērionwild animalof the beast
του tou
T-GSN
hothe/this/whothe angel
βασταζοντος bastazontos
V-PAP-GSN G5723
βαστάζωbastazōto carrythat carrieth
αυτην autēn
P-ASF
αὐτόςautoshe/she/it/selfher
του tou
T-GSN
hothe/this/whothe mystery
εχοντος echontos
V-PAP-GSN G5723
ἔχωechōto have/behath
τας tas
T-APF
hothe/this/whoof the woman
επτα epta
A-NUI
ἑπτάheptaseventhe seven
κεφαλας kefalas
N-APF
κεφαλήkefalēheadheads
και kai
CONJ
καίkaiandand
τα ta
T-APN
hothe/this/whoof the beast
δεκα deka
A-NUI
δέκαdekatenten
κερατα kerata
N-APN
κέραςkerashornhorns
 
8 cf. Tłum. Толк. Bestia, którą widziałeś, była, a nie jest i “ma wyjść z przepaści” i pójdzie na zagładę i zdziwią się mieszkańcy ziemi (których imiona nie są zapisane w księdze życia od założenia świata), widząc bestię, która była, a me jest.Зверь, которого ты видел, был, и нет его, и выйдет из бездны, и пойдет в погибель; и удивятся те из живущих на земле, имена которых не вписаны в книгу жизни от начала мира, видя, что зверь был, и нет его, и явится. Ѕвёрь, є3г0же ви1дэлъ є3си2, бЁ, и3 нёсть, и3 и4мать взhти t бeздны, и3 въ пaгубу п0йдетъ: и3 ўдивsтсz живyщіи на земли2, и5мже и3менA не напи6сана сyть въ кни1гу жив0тную t сложeніz мjра, ви1дzще, ћкw ѕвёрь бЁ, и3 нёсть, и3 престA. 17,8Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVτο to
T-NSN
hothe/this/whoout of
θηριον thērion
N-NSN
θηρίονthērionwild animal 
ο o
R-ASN
ὅς, ἥhhos ēwhichThe beast
ειδες eides
V-2AAI-2S G5627
ὁράωhoraōto seethat
ην ēn
V-IAI-3S G5707
εἰμίeimito benot
και kai
CONJ
καίkaiandwas
ουκ ouk
PRT-N
οὐouno, and
εστιν estin
V-PAI-3S G5719
εἰμίeimito benot
και kai
CONJ
καίkaiandis
μελλει mellei
V-PAI-3S G5719
μέλλωmellōbe about to; and
αναβαινειν anabainein
V-PAN G5721
ἀναβαίνωanabainōto ascendshall
εκ ek
PREP
ἐκekof/fromascend
της tēs
T-GSF
hothe/this/whoon
αβυσσου abussou
N-GSF
ἄβυσσοςabussosabyss 
και kai
CONJ
καίkaiandthe bottomless pit
εις eis
PREP
εἰςeistoward, and
απωλειαν apōleian
N-ASF
ἀπώλειαapōleiadestructioninto
υπαγει upagei
V-PAI-3S G5719
ὑπάγωhupagōto goperdition
και kai
CONJ
καίkaiandgo
θαυμασθησονται thaumasthēsontai
V-FPI-3P G5701
θαυμάζωthaumazōto marvel: and
οι oi
T-NPM
hothe/this/whoshall wonder
κατοικουντες katoikountes
V-PAP-NPM G5723
κατοικέωkatoikeōto dwellthey that
επι epi
PREP
ἐπίepiupon/to/againstdwell
της tēs
T-GSF
hothe/this/whowere
γης gēs
N-GSF
γῆearth 
ων ōn
R-GPM
ὅς, ἥhhos ēwhichthe earth
ου ou
PRT-N
οὐouno, whose
γεγραπται gegraptai
V-RPI-3S G5769
γράφωgrafōto writenot
το to
T-NSN
hothe/this/whowritten
ονομα onoma
N-NSN
ὄνομαonomaname 
επι epi
PREP
ἐπίepiupon/to/againstnames
το to
T-ASN
hothe/this/whoin
βιβλιον biblion
N-ASN
βιβλίονbiblionscroll 
της tēs
T-GSF
hothe/this/whothe book
ζωης zōēs
N-GSF
ζωήzōēlife 
απο apo
PREP
ἀπόapofromof life
καταβολης katabolēs
N-GSF
καταβολήkatabolēbeginningfrom
κοσμου kosmou
N-GSM
κόσμοςkosmosworldthe foundation
βλεποντων blepontōn
V-PAP-GPM G5723
βλέπωblepōto seeof the world
το to
T-NSN
hothe/this/who, when they behold
θηριον thērion
N-NSN
θηρίονthērionwild animal 
οτι oti
CONJ
ὅτιhotithat/since[that/since]
ην ēn
V-IAI-3S G5707
εἰμίeimito be, and yet
και kai
CONJ
καίkaiandwas
ουκ ouk
PRT-N
οὐouno, and
εστιν estin
V-PAI-3S G5719
εἰμίeimito beis
και kai
CONJ
καίkaiand[and]
παρεσται parestai
V-FDI-3S G5695
πάρειμιpareimibe present[be present]
 
9 cf. Tłum. Толк. I tu jest rozum – kto ma mądrość. Siedem głów – to siedem gór, na których niewiasta siedzi, królów jest też siedmiu.Здесь ум, имеющий мудрость. Семь голов суть семь гор, на которых сидит жена, ЗдЁ ќмъ, и4же и4мать мyдрость. Сeдмь глaвъ г0ры сyть сeдмь, и3дёже женA сэди1тъ на ни1хъ, 17,9Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVωδε ōde
ADV
ὧδεhōdehereAnd here
ο o
T-NSM
hothe/this/who 
νους nous
N-NSM
νοῦςnousmindthe mind
ο o
T-NSM
hothe/this/who 
εχων echōn
V-PAP-NSM G5723
ἔχωechōto have/bewhich hath
σοφιαν sofian
N-ASF
σοφίαsofiawisdomwisdom
αι ai
T-NPF
hothe/this/whothe mind
επτα epta
A-NUI
ἑπτάheptaseven. The seven
κεφαλαι kefalai
N-NPF
κεφαλήkefalēheadheads
επτα epta
A-NUI
ἑπτάheptasevenseven
ορη orē
N-NPN
ὄροςorosmountainmountains
εισιν eisin
V-PAI-3P G5719
εἰμίeimito be[to be]
οπου opou
ADV
ὅπουhopouwhere(-ever),
η ē
T-NSF
hothe/this/whothe woman
γυνη gunē
N-NSF
γυνήgunēwomanthe woman
καθηται kathētai
V-PNI-3S G5736
κάθημαιkathēmaito sitsitteth
επ ep
PREP
ἐπίepiupon/to/againston
αυτων autōn
P-GPN
αὐτόςautoshe/she/it/selfwhich
 
10 cf. Tłum. Толк. Pięciu upadło, jeden jest, a drugi jeszcze nie przyszedł I gdy przyjdzie, ma pozostać przez krótki czas.и семь царей, из которых пять пали, один есть, а другой еще не пришел, и когда придет, не долго ему быть. и3 цaріе сeдмь сyть: пsть и4хъ пaло, и3 є3ди1нъ є4сть, (ґ) другjй є3щE не пріи1де: и3 є3гдA пріи1детъ, мaлw є3мY є4сть пребhти. 17,10Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVκαι kai
CONJ
καίkaiandAnd
βασιλεις basileis
N-NPM
βασιλεύςbasileuskingkings
επτα epta
A-NUI
ἑπτάheptasevenseven
εισιν eisin
V-PAI-3P G5719
εἰμίeimito beis
οι oi
T-NPM
hothe/this/who 
πεντε pente
A-NUI
πέντεpentefive: five
επεσαν epesan
V-2AAI-3P G5627
πίπτωpiptōto collapseare fallen
ο o
T-NSM
hothe/this/who 
εις eis
A-NSM
εἷςheisoneone
εστιν estin
V-PAI-3S G5719
εἰμίeimito be[to be]
ο o
T-NSM
hothe/this/who 
αλλος allos
A-NSM
ἄλλοςallosanother, the other
ουπω oupō
ADV-N
οὔπωoupōnot yetis not yet
ηλθεν ēlthen
V-2AAI-3S G5627
ἔρχομαιerchomaito come/gocome
και kai
CONJ
καίkaiand, and
οταν otan
CONJ
ὅτανhotanwhen(-ever)when
ελθη elthē
V-2AAS-3S G5632
ἔρχομαιerchomaito come/gocometh
ολιγον oligon
ADV
ὀλίγοςoligoslittle/fewa short space
αυτον auton
P-ASM
αὐτόςautoshe/she/it/selfhe
δει dei
V-PAI-3S G5719
δεῖdeibe necessary, he must
μειναι meinai
V-AAN G5658
μένωmenōto staycontinue
 
11 cf. Tłum. Толк. Bestia zaś, która była, a nie jest i ona jest ósma spośród siedmiu i idzie na zagładę.И зверь, который был и которого нет, есть восьмой, и из числа семи, и пойдет в погибель. И# ѕвёрь, и4же бЁ и3 нёсть, и3 т0й nсмhй є4сть, и3 t седми1хъ є4сть, и3 въ пaгубу и4детъ. 17,11Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVκαι kai
CONJ
καίkaiandAnd
το to
T-NSN
hothe/this/who 
θηριον thērion
N-NSN
θηρίονthērionwild animalthe beast
ο o
R-NSN
ὅς, ἥhhos ēwhichthat
ην ēn
V-IAI-3S G5707
εἰμίeimito beis
και kai
CONJ
καίkaiand, and
ουκ ouk
PRT-N
οὐounonot
εστιν estin
V-PAI-3S G5719
εἰμίeimito beis
και kai
CONJ
καίkaiand, even
αυτος autos
P-NSM
αὐτόςautoshe/she/it/selfhe
ογδοος ogdoos
A-NSM
ὄγδοοςogdooseighththe eighth
εστιν estin
V-PAI-3S G5719
εἰμίeimito beis
και kai
CONJ
καίkaiand, and
εκ ek
PREP
ἐκekof/fromof
των tōn
T-GPM
hothe/this/whothe beast
επτα epta
A-NUI
ἑπτάheptaseventhe seven
εστιν estin
V-PAI-3S G5719
εἰμίeimito bewas
και kai
CONJ
καίkaiand, and
εις eis
PREP
εἰςeistowardinto
απωλειαν apōleian
N-ASF
ἀπώλειαapōleiadestructionperdition
υπαγει upagei
V-PAI-3S G5719
ὑπάγωhupagōto gogoeth
 
12 cf. Tłum. Толк. “A dziesięć rogów,” które widziałeś – to “dziesięciu królów,” którzy nie objęli jeszcze królestwa, ale otrzymają moc jako królowie na jedną godzinę po bestii.И десять рогов, которые ты видел, суть десять царей, которые еще не получили царства, но примут власть со зверем, как цари, на один час. И# дeсzть рогHвъ, ћже ви1дэлъ є3си2, дeсzть царeй сyть, и5же цaрства є3щE не пріsша, но w4бласть ћкw цaріе на є3ди1нъ чaсъ пріи1мутъ со ѕвёремъ. 17,12Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVκαι kai
CONJ
καίkaiandAnd
τα ta
T-NPN
hothe/this/who 
δεκα deka
A-NUI
δέκαdekatenthe ten
κερατα kerata
N-NPN
κέραςkerashornhorns
α a
R-APN
ὅς, ἥhhos ēwhichwhich
ειδες eides
V-2AAI-2S G5627
ὁράωhoraōto seethou sawest
δεκα deka
A-NUI
δέκαdekatenten
βασιλεις basileis
N-NPM
βασιλεύςbasileuskingkings
εισιν eisin
V-PAI-3P G5719
εἰμίeimito be[to be]
οιτινες oitines
R-NPM
ὅστιςhostiswho/which, which
βασιλειαν basileian
N-ASF
βασιλείαbasileiakingdomkingdom
ουπω oupō
ADV-N
οὔπωoupōnot yetno
ελαβον elabon
V-2AAI-3P G5627
λαμβάνωlambanōto takehave received
αλλα alla
CONJ
ἀλλάallabut; but
εξουσιαν exousian
N-ASF
ἐξουσίαexousiaauthoritypower
ως ōs
ADV
ὡςhōswhich/howas
βασιλεις basileis
N-NPM
βασιλεύςbasileuskingkings
μιαν mian
A-ASF
εἷςheisoneone
ωραν ōran
N-ASF
ὥραhōrahourhour
λαμβανουσιν lambanousin
V-PAI-3P G5719
λαμβάνωlambanōto takereceive
μετα meta
PREP
μετάmetawith/afterwith
του tou
T-GSN
hothe/this/whothe beast
θηριου thēriou
N-GSN
θηρίονthērionwild animalthe beast
 
13 cf. Tłum. Толк. Ci mają jeden zamiar i moc i władzę swoją oddadzą bestii.Они имеют одни мысли и передадут силу и власть свою зверю. Сjи є3ди1ну в0лю и4мутъ, и3 си1лу и3 w4бласть свою2 ѕвёрю дадyтъ: 17,13Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVουτοι outoi
D-NPM
οὗτοςhoutosthis/he/she/itThese
μιαν mian
A-ASF
εἷςheisoneone
γνωμην gnōmēn
N-ASF
γνώμηgnōmēresolutionmind
εχουσιν echousin
V-PAI-3P G5719
ἔχωechōto have/behave
και kai
CONJ
καίkaiand, and
την tēn
T-ASF
hothe/this/whopower
δυναμιν dunamin
N-ASF
δύναμιςdunamispowerpower
και kai
CONJ
καίkaiandand
εξουσιαν exousian
N-ASF
ἐξουσίαexousiaauthoritystrength
αυτων autōn
P-GPM
αὐτόςautoshe/she/it/selftheir
τω
T-DSN
hothe/this/whostrength
θηριω thēriō
N-DSN
θηρίονthērionwild animalunto the beast
διδοασιν didoasin
V-PAI-3P G5719
δίδωμιdidōmito give[to give]
 
14 cf. Tłum. Толк. Ci będą walczyć z Barankiem a Baranek ich zwycięży, gdyż jest Panem nad pany i Królem nad królami i ci, co są z nim, wezwani, wybrani i wierni.Они будут вести брань с Агнцем, и Агнец победит их; ибо Он есть Господь господствующих и Царь царей, и те, которые с Ним, суть званые и избранные и верные. сjи со ѓгнцемъ брaнь сотворsтъ, и3 ѓгнецъ побэди1тъ |, ћкw гDь господє1мъ є4сть и3 цRь царє1мъ: и3 сyщіи съ ни1мъ звaнніи и3 и3збрaнніи и3 вёрни. 17,14Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVουτοι outoi
D-NPM
οὗτοςhoutosthis/he/she/itThese
μετα meta
PREP
μετάmetawith/afterwith
του tou
T-GSN
hothe/this/whothe Lamb
αρνιου arniou
N-GSN
ἀρνίονarnionlambthe Lamb
πολεμησουσιν polemēsousin
V-FAI-3P G5692
πολεμέωpolemeōto fightshall make war
και kai
CONJ
καίkaiand, and
το to
T-NSN
hothe/this/whothe Lamb
αρνιον arnion
N-NSN
ἀρνίονarnionlambthe Lamb
νικησει nikēsei
V-FAI-3S G5692
νικάωnikaōto conquershall overcome
αυτους autous
P-APM
αὐτόςautoshe/she/it/selfthem
οτι oti
CONJ
ὅτιhotithat/since: for
κυριος kurios
N-NSM
κύριοςkurioslordLord
κυριων kuriōn
N-GPM
κύριοςkurioslordof lords
εστιν estin
V-PAI-3S G5719
εἰμίeimito behe is
και kai
CONJ
καίkaiand, and
βασιλευς basileus
N-NSM
βασιλεύςbasileuskingKing
βασιλεων basileōn
N-GPM
βασιλεύςbasileuskingof kings
και kai
CONJ
καίkaiand: and
οι oi
T-NPM
hothe/this/whothey that are
μετ met
PREP
μετάmetawith/afterwith
αυτου autou
P-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/selfhim
κλητοι klētoi
A-NPM
κλητόςklētoscalledcalled
και kai
CONJ
καίkaiand, and
εκλεκτοι eklektoi
A-NPM
ἐκλεκτόςeklektosselectchosen
και kai
CONJ
καίkaiand, and
πιστοι pistoi
A-NPM
πιστόςpistosfaithfulfaithful
 
15 cf. Tłum. Толк. I rzekł mi: Wody, które widziałeś, gdzie siedzi ˇ wszetecznica – to są ludy i narody i języki.И говорит мне: воды, которые ты видел, где сидит блудница, суть люди и народы, и племена и языки. И# глаг0ла ми2: в0ды, ±же є3си2 ви1дэлъ, и3дёже любодёйца сэди1тъ, лю1діе и3 нар0ди сyть, и3 племенA и3 kзhцы. 17,15Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVκαι kai
CONJ
καίkaiandAnd
λεγει legei
V-PAI-3S G5719
λέγωlegōto speakhe saith
μοι moi
P-1DS
ἐγώegōI/weunto me
τα ta
T-NPN
hothe/this/who, The waters
υδατα udata
N-NPN
ὕδωρ, ὕδατοςhhudōr udatoswater, The waters
α a
R-APN
ὅς, ἥhhos ēwhichwhich
ειδες eides
V-2AAI-2S G5627
ὁράωhoraōto seethou sawest
ου ou
ADV
οὗhouwhere, where
η ē
T-NSF
hothe/this/whothe whore
πορνη pornē
N-NSF
πόρνηpornēprostitutethe whore
καθηται kathētai
V-PNI-3S G5736
κάθημαιkathēmaito sitsitteth
λαοι laoi
N-NPM
λαόςlaosa peoplepeoples
και kai
CONJ
καίkaiand, and
οχλοι ochloi
N-NPM
ὄχλοςochloscrowdmultitudes
εισιν eisin
V-PAI-3P G5719
εἰμίeimito be[to be]
και kai
CONJ
καίkaiand, and
εθνη ethnē
N-NPN
ἔθνοςethnosGentilesnations
και kai
CONJ
καίkaiand, and
γλωσσαι glōssai
N-NPF
γλῶσσαglōssatonguetongues
 
16 cf. Tłum. Толк. A dziesięć rogów, które widziałeś na bestii – ci będą mieć w nienawiści wszetecznicę i spustoszą ją i ogołocą i ciało jej jeść będą, a ją samą spalą ogniem.И десять рогов, которые ты видел на звере, сии возненавидят блудницу, и разорят ее, и обнажат, и плоть ее съедят, и сожгут ее в огне; И# дeсzть рогHвъ, ±же ви1дэлъ є3си2 на ѕвёри, сjи любодёйцу возненави1дzтъ, и3 запустёвшу сотворsтъ ю5 и3 нaгу, и3 пл0ть є3S снэдsтъ, и3 сожгyтъ ю5 nгнeмъ: 17,16Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVκαι kai
CONJ
καίkaiandAnd
τα ta
T-NPN
hothe/this/who 
δεκα deka
A-NUI
δέκαdekatenthe ten
κερατα kerata
N-NPN
κέραςkerashornhorns
α a
R-APN
ὅς, ἥhhos ēwhichwhich
ειδες eides
V-2AAI-2S G5627
ὁράωhoraōto seethou sawest
και kai
CONJ
καίkaiand, and
το to
T-NSN
hothe/this/whothe beast
θηριον thērion
N-NSN
θηρίονthērionwild animalthe beast
ουτοι outoi
D-NPM
οὗτοςhoutosthis/he/she/it, these
μισησουσιν misēsousin
V-FAI-3P G5692
μισέωmiseōto hateshall hate
την tēn
T-ASF
hothe/this/whothe whore
πορνην pornēn
N-ASF
πόρνηpornēprostitutethe whore
και kai
CONJ
καίkaiandand
ηρημωμενην ērēmōmenēn
V-RPP-ASF G5772
ἐρημόωerēmoōto lay wastedesolate
ποιησουσιν poiēsousin
V-FAI-3P G5692
ποιέωpoieōto do/makeshall make
αυτην autēn
P-ASF
αὐτόςautoshe/she/it/selfher
και kai
CONJ
καίkaiand, and
γυμνην gumnēn
A-ASF
γυμνόςgumnosnakednaked
και kai
CONJ
καίkaiand, and
τας tas
T-APF
hothe/this/whoflesh
σαρκας sarkas
N-APF
σάρξsarxfleshflesh
αυτης autēs
P-GSF
αὐτόςautoshe/she/it/selfher
φαγονται fagontai
V-FDI-3P G5695
φαγεῖνfageinto eatshall eat
και kai
CONJ
καίkaiand[and]
αυτην autēn
P-ASF
αὐτόςautoshe/she/it/selfher
κατακαυσουσιν katakausousin
V-FAI-3P G5692
κατακαίωkatakaiōto burnburn
εν]     en
PREP
ἐνenin/on/amongwith
πυρι puri
N-DSN
πῦρpurfirefire
 
17 cf. Tłum. Толк. Albowiem Bóg tchnął w ich serca, aby czynili, co się jemu podoba, aby oddali królestwo swe bestii, aż się wypełnią zamiary boże.потому что Бог положил им на сердце - исполнить волю Его, исполнить одну волю, и отдать царство их зверю, доколе не исполнятся слова Божии. бGъ бо дaлъ є4сть въ сердцA и4хъ, сотвори1ти в0лю є3гw2, и3 сотвори1ти є3ди1ну в0лю, и3 дaти цaрство своE ѕвёрю, д0ндеже скончaютсz гlг0лы б9іи. 17,17Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVο o
T-NSM
hothe/this/who 
γαρ gar
CONJ
γάρgarforFor
θεος theos
N-NSM
θεόςtheosGodGod
εδωκεν edōken
V-AAI-3S G5656
δίδωμιdidōmito givehath put
εις eis
PREP
εἰςeistowardin
τας tas
T-APF
hothe/this/whohearts
καρδιας kardias
N-APF
καρδίαkardiahearthearts
αυτων autōn
P-GPM
αὐτόςautoshe/she/it/selftheir
ποιησαι poiēsai
V-AAN G5658
ποιέωpoieōto do/maketo fulfil
την tēn
T-ASF
hothe/this/whowill
γνωμην gnōmēn
N-ASF
γνώμηgnōmēresolutionwill
αυτου autou
P-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/selfhis
και kai
CONJ
καίkaiand, and
ποιησαι poiēsai
V-AAN G5658
ποιέωpoieōto do/maketo agree
μιαν mian
A-ASF
εἷςheisone,
γνωμην gnōmēn
N-ASF
γνώμηgnōmēresolution 
και kai
CONJ
καίkaiandand
δουναι dounai
V-2AAN G5629
δίδωμιdidōmito givegive
την tēn
T-ASF
hothe/this/whokingdom
βασιλειαν basileian
N-ASF
βασιλείαbasileiakingdomkingdom
αυτων autōn
P-GPM
αὐτόςautoshe/she/it/selftheir
τω
T-DSN
hothe/this/whounto the beast
θηριω thēriō
N-DSN
θηρίονthērionwild animalunto the beast
αχρι achri
ADV
ἄχριachriuntil, until
τελεσθησονται telesthēsontai
V-FPI-3P G5701
τελέωteleōto finishshall be fulfilled
οι oi
T-NPM
hothe/this/whothe words
λογοι logoi
N-NPM
λόγοςlogosword[word]
του tou
T-GSM
hothe/this/whoof God
θεου theou
N-GSM
θεόςtheosGodof God
 
18 cf. Tłum. Толк. I niewiasta, którą widziałeś – to miasto wielkie, które panuje nad królami ziemi.Жена же, которую ты видел, есть великий город, царствующий над земными царями.И# женA, ю4же ви1дэлъ є3си2, грaдъ є4сть вели1кій, и4же и4мать цaрство над8 цари6 земнhми.17,18Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVκαι kai
CONJ
καίkaiandAnd
η ē
T-NSF
hothe/this/who 
γυνη gunē
N-NSF
γυνήgunēwomanthe woman
ην ēn
R-ASF
ὅς, ἥhhos ēwhichwhich
ειδες eides
V-2AAI-2S G5627
ὁράωhoraōto seethou sawest
εστιν estin
V-PAI-3S G5719
εἰμίeimito beis
η ē
T-NSF
hothe/this/whothe woman
πολις polis
N-NSF
πόλιςpoliscitycity
η ē
T-NSF
hothe/this/whocity
μεγαλη megalē
A-NSF
μέγαςmegasgreatthat great
η ē
T-NSF
hothe/this/whothe kings
εχουσα echousa
V-PAP-NSF G5723
ἔχωechōto have/be, which
βασιλειαν basileian
N-ASF
βασιλείαbasileiakingdomreigneth
επι epi
PREP
ἐπίepiupon/to/againstover
των tōn
T-GPM
hothe/this/whoof the earth
βασιλεων basileōn
N-GPM
βασιλεύςbasileuskingthe kings
της tēs
T-GSF
hothe/this/who.
γης gēs
N-GSF
γῆearthof the earth

18ZAGŁADA BABILONU.1 I potem widziałem innego anioła, zstępującego z nieba, mającego moc wielką i zajaśniała ziemia od chwały jego.2 I krzyknął potężnie, mówiąc: “Upadł, upadł Babilon wielki” i stał się “mieszkaniem czartów” i kryjówką wszelkiego ducha nieczystego i kryjówką wszelkiego ptactwa nieczystego i obmierzłego.3 Z wina bowiem jej szalonego nierządu “piły wszystkie narody i królowie ziemi uprawiali z nią rozpustę” i kupcy ziemscy stali się bogatymi z nadmiaru jej zbytków.4 I słyszałem inny głos z nieba mówiący: “Wyjdź z niej, mój ludu,” abyście nie byli uczestnikami jej grzechów i żebyście nie doznali jej plag.5 “Gdyż grzechy jej doszły aż do nieba” i wspomniał Pan na jej nieprawości.6 “Oddajcież jej, jak i ona oddawała wam,” a w dwójnasób podwójnie oddajcie “według jej uczynków”; do pucharu, którym nalewała, nalejcie jej w dwójnasób.7 Jak wielce się wynosiła i w rozkoszach była, tak wiele zadajcie jej męki i smutku, gdyż w sercu swym mówi: Siedzę jak królowa i me jestem wdową i nie zaznam smutku.8 Dlatego w jednym dniu przyjdą jej plagi, śmierć i smutek i głód i ogniem będzie spalona, gdyż mocny jest Bóg, który ją osądzi.ŻAŁOBA NAD BABILONEM.9 i będą płakać i będą narzekać nad nią królowie ziemscy, którzy z ni rozpustę uprawiali i w rozkoszach żyli, gdy ujrzą dym jej pożaru,10 z daleka stojąc dla bojaźni jej mąk, będą mówić: Biada, biada, owo miasto wielkie Babilon, owo miasto mocne, a przecie w jedną godzinę przyszedł twój sąd.11 I kupcy ziemscy będą płakać i smucić się nad nią, że towarów ich nikt więcej nie kupi,12 towaru złota i srebra i kamienia drogiego i pereł i bisioru i szkarłatu i jedwabiu i karmazynu i wszelkiego drzewa tujowego i wszelkiego sprzętu z kości słoniowej i wszelkiego naczynia z kamienia kosztownego i z miedzi i z żelaza i z marmuru.13 i cynamonu i wonności i maści i kadzidła i wina i oliwy i mąki czystej i pszenicy i bydła i owiec i koni i wozów i niewolników i istot ludzkich.14 I owoce, których pożądała dusza twoja, odeszły od ciebie i wszystko, co tłuste i świetne, przepadło dla ciebie i już więcej nigdy ich nie znajdą.15 Kupcy tych rzeczy, którzy się wzbogacili, z daleka od niej będą stać dla bojaźni jej mąk, płacząc i smucąc się 16 i mówiąc: Biada, biada, owo miasto wielkie, które było obleczone w bisior i w szkarłat i w karmazyn i było ozdobione złotem i kamieniem drogim i perłami,17 że też w jednej godzinie spustoszone zostały tak wielkie bogactwa. I wszelki sternik i wszelki z miejsca na miejsce jeżdżący i “żeglarze i ci, co na morzu pracują,” stanęli z daleka 18 i zawołali, widząc miejsce pożaru jego, mówiąc: Któreż podobne miastu temu wielkiemu?19 I posypali proch na swe głowy i płacząc i smucąc się” wołali, mówiąc: Biada, biada, owo miasto wielkie, w którym z dostatków jego wzbogacili się wszyscy, co mieli okręty na morzu; że też w jednej godzinie spustoszało.20 Raduj się nad nim niebo i święci Apostołowie i Prorocy, gdyż Bóg osądził sprawę waszą przeciw niemu.MIASTO OPUSTOSZAŁE.21 I jeden anioł mocny podniósł jakby wielki młyński kamień i wrzucił w morze, mówiąc: Tym rozpędem wrzucony będzie Babilon, owo miasto wielkie “i już więcej się nie znajdzie.”22 I głosu cytrzystów i śpiewaków i grających na flecie i na trąbie “nie będzie więcej słychać w tobie” i żadnego rzemieślnika jakiegokolwiek rzemiosła nie znajdą więcej w tobie i głosu młyna nie będzie więcej słychać w tobie.23 I światło lampy nie zaświeci więcej w tobie i głosu oblubieńca i oblubienicy nie usłyszą więcej w tobie, gdyż kupcy twoi byli książętami ziemi, gdyż przez czary twoje zbłądziły wszystkie narody.24 I znalazła się w nim krew proroków i świętych i wszystkich, co byli zabici na ziemi.
19ŚWIĘCI W NIEBIE SIĘ RADUJĄ.1 Potem słyszałem jakby głos rzesz wielkich w niebie, mówiących: Alleluja, zbawienie i chwała i moc Bogu naszemu,2 gdyż sądy jego są prawdziwe i sprawiedliwe, on też osądził wielką wszetecznicę, która zepsuła ziemię nierządem swoim i pomścił krew sług swoich z rąk jej.3 I znowu rzekli: Alleluja. “A dym jej wstępuje na wieki” wieków.4 A dwudziestu czterech starców upadło i cztery zwierzęta i pokłonili się Bogu siedzącemu na tronie, mówiąc: Amen, Alleluja.5 I rozległ się głos od tronu, mówiący: “Dajcie chwałę Bogu naszemu wszyscy słudzy jego i którzy się go boicie, mali i wielcy. “6 I słyszałem jakby głos rzeszy wielkiej i szum wielu wód i jakby huk potężnych gromów, mówiących: Alleluja, gdyż “Pan Bóg nasz wszechmogący objął królestwo.”7 Weselmy się i radujmy i dajmy mu chwałę, bo przyszło wesele Baranka, a małżonka jego przygotowała się.8 I dano jej przyoblec się w bisior jasny i czysty. Bisiorem bowiem są sprawiedliwe uczynki świętych.9 I rzekł mi: Napisz: Błogosławieni, którzy są wezwani na ucztę weselną Baranka. I rzekł mi: Te słowa Boga są prawdziwe.10 I upadłem do nóg jego, aby mu się pokłonić. I mówi mi: Nie waż się tego czynić; jestem współsługą twoim i braci twoich, mających świadectwo Jezusowe. Bogu się kłaniaj. Świadectwem bowiem Jezusa jest duch proroctwa. SĄD NAD BESTIĄ.11 I widziałem niebo otworzone, a oto koń biały, a siedzącego na nim zwano Wiernym i Prawdziwym i sądzi sprawiedliwie i walczy.12 0czy zaś jego jak płomień ognisty i na głowie jego wiele koron i ma imię wypisane, którego nikt nie zna, tylko on sam.13 I ubrany był w szatę skropioną krwią, a imię jego nazywają Słowo Boga.14 I wojska, które są w niebie, jechały za nim na koniach białych, obleczone w bisior biały i czysty.15 I z ust jego wychodzi miecz z obydwu stron ostry, aby nim “bił narody.” I on “będzie nim rządził laską żelazną”; on też “depce prasę” wina zapalczywości gniewu Boga wszechmogącego.16 I ma na szacie i na biodrze swoim napisane: “Król królów i Pan panujących.” 17 I widziałem jednego anioła stojącego w słońcu i zawołał głosem donośnym, mówiąc do wszystkich ptaków, co latały wpośród nieba: Chodźcie i zgromadźcie się na wielką wieczerzę bożą,18 abyście jadły ciała królów i ciała wodzów i ciała mocarzów i. ciała koni i siedzących na nich i ciała wszystkich wolnych i niewolników i małych i wielkich.19 I widziałem bestię i królów ziemskich i wojska ich zebrane, dla stoczenia bitwy z tym, który siedział na koniu i z wojskiem jego.20 I pojmano bestię i z nią fałszywego proroka, który czynił cuda przed nią, którymi zwiódł tych, co przyjeli znamię bestii i którzy się kłaniali jej obrazowi. Ci dwoje wrzuceni zostali żywcem w jezioro ognia gorejącego siarką.21 A innych pobił miecz, wychodzący z ust siedzącego na koniu i “wszystkie ptaki nasyciły się ich mięsem.”
20SĄD NAD SZATANEM1I Widziałem anioła lecącego z nieba, mającego klucz przepaści i łańcuch wielki w ręce swojej.2 I uchwycił smoka, węża starego, którym jest diabeł i szatan i związał go na tysiąc lat.3 I wrzucił go w przepaść i zamknął i położył pieczęć nad nim, aby więcej nie zwodził narodów, dopóki nie upłynie tysiąc lat; a potem ma być rozwiązany na krótki czas.4 I widziałem stolice i usiedli na nich i “dano im władzę sądzenia” i dusze pościnanych dla świadectwa Jezusowego i dla słowa bożego i tych, co się nie kłaniali bestii ani obrazowi jej i nie przyjmowali znamienia jej na czoła albo na ręce swoje; i ożyli i królowali z Chrystusem tysiąc lat.5 Inni z umarłych nie ożyli, dopóki nie upłynie tysiąc lat. To jest zmartwychwstanie pierwsze.6 Błogosławiony i święty, który ma udział w pierwszym zmartwychwstaniu; nad tymi nie ma mocy śmierć druga, ale będą kapłanami Boga i Chrystusa i, będą królować z nim tysiąc lat.7 A gdy się skończy tysiąc lat, szatan będzie zwolniony z więzienia swego i wyjdzie i będzie zwodził narody, które są na “czterech krańcach ziemi Goga i Magoga” i zbierze ich na walkę, a ich liczba jest jak piasek morski.8 I wstąpili “na okręg ziemi” i otoczyli obóz świętych i miasto “umiłowane.9 i zstąpił ogieńí z nieba od Boga i pożarł ich,” a diabeł, który ich zwodził wrzucony został w jezioro ognia i siarki, gdzie i bestia 10 i fałszywy prorok będą męczeni we dnie i w nocy na wieki wieków.SĄD NAD UMARŁYMI.11 I widziałem tron wielki, biały i siedzącego na nim, “przed którego obliczem uciekła ziemia i niebo i nie znaleziono miejsca dla nich.”12 I widziałem umarłych, wielkich i małych, stojących przed tronem; i “księgi zostały otwarte” i otworzono inną księgę, która jest księgą życia. I osądzono umarłych z tego, co było napisane w owych księgach, “według ich uczynków.”13 I morze wydało umarłych, którzy w nim byli i śmierć i piekło oddały umarłych swoich; którzy w nich byli i osądzono każdego “według jego uczynków.”14 I piekło i śmierć wrzucono do jeziora ognistego. Ta jest śmierć druga.15 I kogo nie “znaleziono zapisanego w księdze życia,” ten wrzucony został do jeziora ognistego.
21NIEBO NOWE I ZIEMIA NOWA.1 I widziałem nowe niebo i nową ziemię.” Albowiem pierwsze niebo i pierwsza ziemia przeminęły, a morza już niema.2 Ja Jan widziałem święte miasto Jeruzalem nowe, zstępujące z nieba od Boga, przygotowane jak oblubienica przystrojona dla swego męża.3 I słyszałem głos donośny z tronu, mówiący: “Oto przybytek” Boga z ludźmi “i będzie mieszkał z nimi. I oni będą jego ludem,” a Bóg sam “z nimi będzie” ich Bogiem.4 “I otrze Bóg wszelką łzę z oczu” ich i nie będzie więcej śmierci, ani smutku, ani krzyku, ani boleści więcej nie będzie, gdyż pierwsze rzeczy przeminęły.5 I “siedzący na tronie” rzekł: Oto czynię wszystkie rzeczy nowe. I rzekł mi: Pisz, bo te słowa są bardzo pewne i prawdziwe.6 I rzekł mi: Stało się. Jam jest Alfa i Omega, początek i koniec. Ja dam “pragnącemu darmo ze źródła wody życia.”7 Kto zwycięży, odziedziczy to i “będę mu Bogiem, a on mi będzie synem.”8 Bojaźliwym zaś i niewiernym i obmierzłymi mężobójcom i rozpustnikom i czarownikom i bałwochwalcom i wszystkim kłamcom – tym przypadnie część w jeziorze gorejącym ogniem i siarką; to jest śmierć druga.NOWE JERUZALEM.9 I przyszedł jeden z siedmiu aniołów, którzy mieli siedem czasz napełnionych siedmiu plagami ostatecznymi i odezwał się do mnie, mówiąc: Chodź, a pokażę ci oblubienicę, małżonkę Baranka.10 I “zaniósł mię w duchu na górę wielką i wysoką i pokazał mi miasto święte Jeruzalem,” zstępujące z nieba od Boga,11 mające “jasność Boga,” a światło jego podobne do kamienia kosztownego jakby do kamienia jaspisu jakby krzyczał.12 I miało mur wielki i wysoki, posiadający dwanaście bram, a na bramach dwunastu aniołów i imiona wypisane, które są imionami dwunastu pokoleń synów Izraelskich.13 “Od wschodu trzy bramy i od północy trzy bramy i od południa trzy bramy i od zachodu trzy bramy.”14 I mur miasta miał dwanaście fundamentów, a na nich dwanaście imion dwunastu apostołów Baranka.JEGO MURY, BRAMY I FUNDAMENTY.15 Ten zaś, co ze mną mówił, miał trzcinową, złotą miarę, aby mierzyć miasto i bramy jego i mur.16 Miasto leży w czworoboku, a długość jego jest tak wielka, jak i szerokość. I zmierzył miasto trzciną złotą na dwanaście tysięcy stadiów i długość i wysokość i szerokość jego są równe.17 I zmierzył mur jego: sto czterdzieści cztery łokcie miary człowieka, to jest anioła.18 A mur jego był zbudowany z kamienia jaspisu, a samo miasto: złoto czyste, podobne do szkła czystego.19 I fundamenty muru miasta ozdobione wszelkim drogim kamieniem. Pierwszy fundament jaspis, drugi szafir, trzeci chalcedon, czwarty szmaragd,20 piąty sardoniks, szósty sardiusz, siódmy chryzolit, ósmy beryl, dziewiąty topaz, dziesiąty chryzopraz, jedenasty hiacynt, dwunasty ametyst.21 Dwanaście bram, to dwanaście pereł, każda z osobna; a każda brama była z jednej perły, a ulica miasta złoto czyste, jak szkło przeźroczyste.JEGO PRZYBYTKIEM I ŚWIATŁEM BARANEK.22 I świątyni w nim nie widziałem, bo Pan, Bóg wszechmogący, jest świątynią jego i Baranek.23 I miasto nie potrzebuje “słońca ani księżyca,” aby w nim świeciły, gdyż je oświeciła jasność Boga, a lampą jego jest Baranek.24 “I narody będą chodziły w światłości jego, a królowie ziemscy tam przyniosą chwałę” swoją i cześć.25 “I bramy jego nie będą w dzień zamknięte,” albowiem nocy tam nie będzie.26 “I tam przyniosą chwałę” i cześć narodów.27 Nie wejdzie do niego nic nieczystego, albo budzącego odrazę i kłamstwo, tylko ci, co są zapisani w Barankowej księdze życia.
22RZEKA I DRZEWO.1 I ukazał “rzekę wody życia,” jasną jak kryształ, wychodzącą ze stolicy Boga i Baranka.2 “Wpośród” rynku jego i “z obu stron rzeki drzewo życia,” rodzące dwanaście owoców, na każdy miesiąc dające swój owoc, a liście drzewa na zdrowie narodów.3 “I nie będzie więcej żadnego przekleństwa,” lecz będzie w nim stolica Boga i Baranka i słudzy jego służyć mu będą,4 “będą oglądać jego oblicze,” a jego imię na ich czołach.5 I nocy więcej nie będzie i nie będzie im trzeba światła lampy, ani “światła słońca,” gdyż “Pan Bóg będzie ich oświecał i królować będą na wieki wieków.” PROROCTWO TO JEST PRAWDZIWE6 I rzekł mi: Te słowa są bardzo pewne i prawdziwe. I Pan, Bóg duchów prorockich posłał anioła swego, aby pokazać sługom swym, co się ma stać prędko.7 I oto przyjdę szybko. Błogosławiony, który zachowuje słowa proroctwa tej księgi.8 A ja, Jan, słyszałem to i widziałem. I gdy usłyszałem i ujrzałem, upadłem do stóp anioła, który mi to pokazywał, aby się pokłonić.9 I rzekł mi: Nie waż się tego czynić, bo jestem współsługą twoim i braci twoich proroków i tych, co strzegą słów proroctwa tej księgi. Bogu się kłaniaj.10 I rzekł mi: Nie pieczętuj słów proroctwa tej księgi, czas bowiem jest blisko.11 Kto szkodzi, niech jeszcze szkodzi i kto tkwi w brudach, niech jeszcze się bruka, a kto jest sprawiedliwy, niech się jeszcze usprawiedliwi, a święty niech się jeszcze uświęci.CHRYSTUS ODPŁACI KAŻDEMU.12 0to przyjdę prędko, a zapłatę moją z sobą niosę, “abym oddał każdemu według uczynków jego.”13 Ja jestem Alfa i Omega, “pierwszy i ostatni,” początek i koniec.14 Błogosławieni, którzy “obmywają szaty” swoje w krwi Baranka, aby mieli prawo do drzewa życia i żeby weszli przez bramy do miasta.15 Na zewnątrz psy i czarownicy i bezwstydni i mężobójcy i bałwochwalcy i każdy, co miłuje i żyje w kłamstwie.16 Ja, Jezus, posłałem anioła mego, aby wam o tym świadczył w kościołach. Ja jestem potomek i z rodu Dawida, gwiazda jasna i zaranna.17 Duch i oblubienica mówi: Przyjdź. A kto słyszy niech mówi: Przyjdź. I kto “pragnie, niech przyjdzie” i kto chce, niech bierze “wodę życia darmo.”NIC NIE ZMIENIAĆ; W TEJ KSIĘDZE.18 Oświadczam bowiem każdemu słuchającemu słów proroctwa tej księgi: “Jeśliby kto dodał do tego,” spuści nań Bóg “plagi opisane w tej księdze.”19 A jeśliby kto ujął ze słów księgi tego proroctwa, odejmie Bóg część jego z księgi życia i z miasta świętego i z tego, co jest napisane w tej księdze.20 Który daje świadectwo o tym, mówi: Zaiste, przyjdę prędko. Amen. Przyjdź, Panie Jezu!21Łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa z wami wszystkimi. Amen.