MENU
Fragment:




Styl fragmentu




*Zezwalaj na cookies aby zapamiętać ustawienia

Objawienie św. Jana Apostoła

Objawienie św. Jana Apostoła

Wstęp.
11 Objawienie Jezusa Chrystusa, które dał mu Bóg, aby wyjawił sługom jego, “co się ma stać” wkrótce i oznajmił przez poselstwo anioła swojego słudze swemu Janowi,2 który wydał świadectwo o słowie Boga i o świadectwie Jezusa Chrystusa, cokolwiek widział.3 Błogosławiony, który czyta i słucha słów proroctwa tego i zachowuje to, co w nim jest napisane: albowiem czas jest blisko. Pozdrowienie siedmiu kościołów. LISTY DO SIEDMIU KOŚCIOŁÓW 4 JAN, siedmiu kościołom w Azji: Łaska wam i pokój od tego, “który jest,” i który był i który przyjdzie i od siedmiu duchów, stojących przed stolicą jego; 5 i od Jezusa Chrystusa, który jest “wiernym świadkiem,” pierworodnym z umarłych i “książęciem królów ziemi,” on nas umiłował i obmył nas z grzechów naszych we krwi swojej 6 i uczynił nas “królestwem i kapłanami Bogu” i Ojcu swojemu: jemu chwała i panowanie na wieki wieków. Amen. 7 “Oto idzie z obłokami i ujrzy” go wszelkie oko i ci co go przebili. “I będą nad nim płakać wszystkie pokolenia ziemi.” Tak. Amen.8 Jam Alfa i Omega początek i koniec, mówi Pan Bóg, “który jest” i który był i który przyjdzie: “Wszechmogący.”WIDZENIE SYNA CZŁOWIECZEGO. 9 Ja, Jan, brat wasz i uczestnik ucisku i w królestwie i w cierpliwości w Chrystusie Jezusie, byłem na wyspie zwanej Patmos, dla słowa bożego i świadectwa Jezusa.10 Byłem w duchu w dzień Pański i usłyszałem za sobą głos silny jakby trąby,11 mówiącej: Co widzisz, napisz w księdze i poślij siedmiu kościołom w Azji: Efezowi i Smyrnie i Pergamowi i Tiatyrze i Sardom i Filadelfii i Laodycei.12 I obróciłem się, żeby zobaczyć głos, mówiący ze mną. A obróciwszy się, ujrzałem siedem świeczników złotych,13 a w pośrodku siedmiu świeczników złotych “podobnego do Syna Człowieczego, obleczonego w długą szatę i przepasanego przez pierś pasem złotym.14 A “głowa jego i włosy były jasne jak wełna” biała i “jak śnieg, a oczy jego jak płomień ognia.”15 “I nogi jego podobne do mosiądzu” rozpalonego “i głos jego jak głos wielu wód.”16 A miał w swej prawej ręce siedem gwiazd i z ust jego wychodził miecz z obu stron ostry, a oblicze jego jak słońce świecące w swej mocy.17 gdy go ujrzałem, upadłem do nóg jego jakby martwy. I położył swą prawicę na mnie, mówiąc: Nie bój się; “ja jestem pierwszy i ostateczny,”18 żywy a byłem umarły i oto jestem żyjący na wieki wieków i mam klucze śmierci i otchłani.19 Napisz więc, co widziałeś i co jest i “co się ma dziać potem.” 20 Tajemnica siedmiu gwiazd, które widziałeś w prawej ręce mojej i siedem świeczników złotych: siedem gwiazd, to aniołowie siedmiu kościołów, a siedem świeczników, to siedem kościołów.
2LIST DO KOŚCIOŁA W EFEZIE.1 Aniołowi kościoła w Efezie napisz: To mówi ten, co trzyma siedem gwiazd w prawicy swej, a chodzi między siedmiu złotymi świecznikami:2 Znam sprawy twoje i pracę i cierpliwość twoją i że nie możesz ścierpieć złych i wystawiłeś na próbę tych, co się podają za Apostołów, a nie są i znalazłeś ich kłamcami.3 I masz cierpliwość i nieustraszenie cierpiałeś dla imienia mego.4 Ale mam przeciwko tobie, że opuściłeś twoją pierwszą miłość.5 Pamiętaj przeto, skąd wypadłeś i czyń pokutę i spełniaj uczynki jak pierwej. Jeśli nie, przyjdę do ciebie i poruszę świecznik twój z miejsca swego, jeśli nie będziesz czynił pokuty.6 Ale to masz, że nienawidzisz uczynków nikolaitów, których i ja nienawidzę.7 Kto ma uszy, niech słucha, co Duch mówi kościołom: Zwycięzcy dam “jeść z drzewa życia,” które jest “w raju Boga” mojego.DO KOŚCIOŁA W SMYRNIE.8 I aniołowi kościoła w Smyrnie napisz: To mówi “pierwszy i ostatni,” który był umarł, a żyje.9 Znam ucisk twój i ubóstwo twoje, ale jesteś bogaty i że cię znieważają ci, co się uważają za żydów, a nie są, lecz są zborem szatana.10 I Nic się nie bój tego, co masz cierpieć. Oto diabeł ma wrzucić niektórych z was do ciemnicy, aby was doświadczyć i będziecie mieli ucisk przez dziesięć dni. Bądź wierny aż do śmierci, a dam ci wieniec życia.11 Kto ma uszy, niech słucha, co Duch mówi kościołom: Zwycięzcy nie wyrządzi szkody śmierć powtórna.DO KOŚCIOŁA W PERGAMIE. 12 Aniołowi zaś kościoła w Pergamie napisz: To mówi ten, co ma miecz z obydwu stron ostry:13 Wiem, gdzie mieszkasz, gdzie jest stolica szatana i trzymasz się imienia mojego i nie zaparłeś się wiary mojej. W te dni Antypas, świadek mój wierny, był zabity u was, gdzie szatan mieszka.14 Ale mam nieco przeciwko tobie, że masz tam trzyrnających się nauki Balaama, który uczył Balaka siać zgorszenie “wśród synów Izraelskich, żeby jedli i oddawali się rozpuście”; 15 tak masz i ty trzymających się nauki nikolaitów.16 Zatem czyń pokutę; a jeśli nie, przyjdę do ciebie wkrótce i będę walczył z nimi mieczem ust moich.17 Kto ma uszy, niech słucha, co Duch mówi kościołom: Zwycięzcy dam mannę ukrytą i dam mu kamyk biały, a na kamyku napisane imię nowe, którego nikt nie zna, tylko ten, co otrzymuje.DO KOŚCIOŁA W TIATYRZE.18 I aniołowi kościoła w Tiatyrze napisz: To mówi Syn Boży, który ma “oczy jak płomień ognia, a nogi jego podobne do mosiądzu”: 19 Znam uczynki twoje i wiarę i miłość twoją i posługiwanie i cierpliwość twoją i czyny twoje ostatnie liczniejsze niż dawne. 20 Lecz mam nieco przeciwko tobie, że niewieście Jezabeli, która podaje się za prorokinię, pozwalasz uczyć i zwodzić sługi moje, żeby ” się oddawali rozpuście i jedli rzeczy bałwanom ofiarowane.”21 I dałem jej czas, aby pokutę czyniła, a nie chce pokutować za rozpustę swoją.22 Oto rzucę ją na łoże, a którzy z nią cudzołożą, będą w ucisku bardzo wielkim, jeśli nie będą pokutowali za uczynki swoje.23 I dzieci jej pobiję śmiercią i poznają wszystkie kościoły, że ja jestem, “który badam nerki i serca” i oddam “każdemu z was według uczynków jego.” Wam zaś 24 i innym, co jesteście w Tiatyrze, mówię: Którzykolwiek nie mają tej nauki i tym, co nie poznali, jak mówią, głębin szatańskich, nie włożę na was innego ciężaru;25 wszelako ten, co macie, znoście, aż przyjdę 26 Kto by zwyciężył i zachował aż do końca dzieła moje, dam mu zwierzchność “nad narodami 27 i będzie nimi rządził laską żelazną, a jak naczynie garncarskie będą pokruszone,” 28 jak i ja otrzymałem od Ojca mojego i dam mu gwiazdę zaranną.29 Kto ma uszy, niech słucha, co mówi Duch kościołom.
3DO KOŚCIOŁA W SARDES.1 Aniołowi zaś kościoła w Sardes napisz: To mówi ten, co ma siedem duchów bożych i siedem gwiazd: Znam uczynki twoje, że masz imię żyjącego, ale jesteś umarły.2 Bądź czujny i utwierdzaj resztki, które wymierają Albowiem nie znajduję uczynków twoich doskonałych przed Bogiem moim.3 Pamiętaj, więc, jak otrzymałeś i słyszałeś i zachowuj i czyń pokutę. Jeśli więc nie będziesz czuwał, przyjdę do ciebie jak złodziej, a nie dowiesz się, o której godzinie przyjdę do ciebie.4 Lecz masz trochę osób w Sardes, które nie pokalały szat swoich i chodzić będą ze mną w bieli, gdyż godne są.5 Zwycięzca tak będzie obleczony w szaty białe i nie wymażę imienia jego z księgi życia i wyznam imię jego przed Ojcem moim i przed aniołami jego.6 Kto ma uszy, niech słucha, co Duch mówi kościołom.DO KOŚCIOŁA W FILADELFII.7 I aniołowi kościoła w Filadelfii napisz: To mówi Święty i Prawdziwy, który ma “klucz Dawida, który otwiera i nikt nie zamyka, zamyka i nikt nie otwiera.”8 Znam uczynki twoje Oto zostawiłem przed tobą drzwi otwarte, których nikt me może zamknąć, gdyż moc masz małą i zachowałeś słowo moje i nie zaparłeś się imienia mojego.9 Oto ze zboru szatana dam tych, co się nazywają żydami, a nie są, lecz kłamią; oto sprawię, że oni “przyjdą i pokłonią się przed stopami twymi” i poznają, “że ja ciebie umiłowałem.”10 Ponieważ zachowałeś naukę o cierpliwości mojej i ja ciebie zachowam w godzinę doświadczenia, które przyjdzie na cały świat, aby doświadczać mieszkańców ziemi.11 0to przyjdę wkrótce: trzymaj, co masz, żeby nikt nie wziął korony twojej.12 Zwycięzcę uczynię filarem w świątyni Boga mego i więcej z niej na zewnątrz nie wyjdzie i napiszę na nim imię Boga mego i “imię miasta” Boga mego, nowego Jeruzalem, zstępującego z nieba od Boga mego i moje “imię nowe.”13 Kto ma uszy, niech słucha, co Duch mówi kościołom.DO KOŚCIOŁA W LAODYCEI.14 Aniołowi zaś kościoła w Laodycei napisz: To mówi Amen, “świadek wierny” i prawdziwy, który jest “początkiem stworzenia” bożego:15 Znam sprawy twoje, że nie jesteś ani zimny, ani gorący. Bodajbyś był zimny, albo gorący!16 Ale że jesteś letni i ani zimny, ani gorący, pocznę cię wyrzucać z ust moich.17 Przecież mówisz: Jestem bogaty i wzbogaciłem się i niczego nie potrzebuję, a nie wiesz, że ty jesteś nędzarz pożałowania godzien i ubogi i ślepy i nagi: 18 Radzę ci, abyś sobie kupił u mnie złota w ogniu doświadczonego, żebyś się wzbogacił i żebyś się ubrał w szaty białe, żeby się nie okazywała sromota nagości twojej; a namaż maścią oczy twoje, abyś widział.19 Ja tych “karcę i karzę, których miłuję.” Bądź więc gorliwy i pokutuj.20 Oto stoję u drzwi i kołaczę; jeśli kto usłyszy głos mój i otworzy mi drzwi; wejdę do niego i będę z nim ucztował, a on ze mną.21 Zwycięzcy pozwolę zasiąść z sobą na tronie moim jak i ja też zwyciężyłem i zasiadłem z Ojcem moim na tronie jego.22 Kto ma uszy, niechaj słucha, co Duch mówi kościołom. PRZED STOLICĄ BOŻĄ.
41 Potem widziałem, a oto drzwi otwarte w niebie i głos pierwszy, który usłyszałem jakby trąby przemawiającej do mnie, mówiący: Wstąp tutaj, a pokażę ci, co się ma piać potem 2 Natychmiast przeniosłem się w duchu: oto stolica postawiona była w niebie, a “na stolicy siedzący.”3 I ten, co siedział, był podobny z wyglądu do kamienia jaspisu i sardiusza i “tęcza była wokoło stolicy,” podobna z wyglądu do szmaragdu.4 A wokoło stolicy było dwadzieścia cztery stolice, a na tronach siedziało dwudziestu czterech starców, ubranych w szaty białe, a na głowach ich korony złote.5 I z tronu wychodziły “błyskawice i głosy i gromy” i siedem lamp gorzało przed tronem – to siedem duchów bożych.CZTERY ZWIERZĘTA.6 A przed stolicą jakby morze szklane, podobne do kryształu, a “w pośrodku stolicy” i “wokoło stolicy cztery zwierzęta, pełne oczu” z przodu i z tyłu.7 I zwierzę pierwsze podobne do lwa, a drugie zwierzę podobne do cielca, a trzecie zwierzę, mające oblicze jakby człowieka, a czwarte zwierzę podobne do orła latającego.8 I każde z czworga zwierząt miało po sześć skrzydeł, a wokoło i wewnątrz pełne jest oczu i odpoczynku nie miały we dnie i w nocy, mówiąc: “Święty, Święty, Święty, Pan Bóg wszechmogący,” który był i “który jest” i który ma przyjść.9 I gdy owe zwierzęta oddawały chwałę i cześć i dziękczynienie “siedzącemu na stolicy, żyjącemu na wieki wieków,”10 dwudziestu czterech starców upadało przed siedzącym na tronie i kłaniali się żyjącemu na wieki wieków i rzucali korony swe przed tronem, mówiąc:11 Godzien jesteś, Panie, Boże nasz, otrzymać chwałę i cześć i moc, bo ty stworzyłeś wszystkie rzeczy i z woli twojej były i stworzone zostały.
5KSIĘGA ZAPIECZĘTOWANA I BARANEK.1 I widziałem w prawej ręce “siedzącego na tronie księgę zapisaną wewnątrz i zewnątrz, zapieczętowaną” siedmiu pieczęciami.2 I widziałem anioła mocnego, wołającego głosem donośnym: Kto jest godzien otworzyć księgę i rozłamać jej pieczęcie? 3 I nikt nie mógł ani w niebie, ani na ziemi, ani pod ziemią otworzyć księgi, ani na nią patrzeć.4 I płakałem bardzo, że nikt nie znalazł się godny otworzyć księgi, ani na nią patrzeć.5 Jeden zaś ze starców rzekł mi: Nie płacz, oto zwyciężył lew z pokolenia Judy, potomek Dawida i otworzy księgę i rozwiąże siedem jej pieczęci.6 I widziałem: a oto w pośrodku tronu i czworga zwierząt i wśród starców Baranek stojący jakby zabity, mający siedem rogów i siedem oczu – to siedem duchów bożych, posłanych na całą ziemię.7 I przyszedł i wziął księgę z prawicy siedzącego na tronie.ANIOŁOWIE I STWORZENIA WIELBIĄ BARANKA.8 I gdy otworzył księgę, cztery zwierzęta i dwudziestu czterech starców upadło przed Barankiem, każdy z nich miał cytry i czasze złote, pełne wonności, są to modlitwy świętych.9 I śpiewali pieśń nową, mówiąc: Godzien jesteś, Panie, otrzymać księgę i otworzyć jej pieczęcie, bo zostałeś zabity i odkupiłeś nas dla Boga przez krew swoją z wszelkiego pokolenia i języka i ludu i narodu 10 i uczyniłeś nas Bogu naszemu królestwem i kapłanami i będziemy królować na ziemi.11 I widziałem i słyszałem głos wielu aniołów wokoło tronu i zwierząt i starców, a była ich liczba tysiące tysięcy,12 mówiących głosem donośnym: Godzien jest Baranek, który był zabity, otrzymać moc i bóstwo i mądrość i siłę i cześć i chwałę i błogosławieństwo.13 A wszelkie stworzenie, które jest w niebie i na ziemi i pod ziemią i co jest na morzu i co w nim, słyszałem, jak wszyscy mówili: Siedzącemu na tronie i Barankowi błogosławieństwo i cześć i chwała i potęga na wieki wieków.14 I cztery zwierzęta mówiły: Amen. A dwudziestu czterech starców upadło na oblicza swoje i pokłoniło się żyjącemu na wieki wieków.
6OTWARCIE PIERWSZYCH CZTERECH PIECZĘCI.1 I widziałem, że Baranek otworzył jedną z siedmiu pieczęci i słyszałem jak jedno z czterech zwierząt mówiło jakby głosem gromu: Przyjdź i patrz.2 I widziałem, a oto “koń biały” i siedzący na nim miał łuk i dano mu wieniec i wyszedł zwycięsko, aby zwyciężyć.3 I gdy otworzył drugą pieczęć, słyszałem drugie zwierzę mówiące: Przyjdź i patrz.4 I wyszedł inny “koń ryży” i siedzącemu na nim dane było, aby zabrał pokój z ziemi i żeby jedni drugich zabijali i dano mu miecz wielki.5 I gdy otworzył trzecią pieczęć, słyszałem trzecie zwierzę mówiące: Przyjdź i patrz. I oto “koń kary,” a siedzący na nim miał szalę w ręce swojej.6 I słyszałem jakby głos w pośrodku czworga zwierząt mówiących: Miarka pszenicy za denara i trzy miarki jęczmienia za denara, a nie czyń szkody oliwie i winu.7 A gdy otworzył czwartą pieczęć, usłyszałem głos czwartego zwierzęcia mówiącego: Przyjdź i patrz.8 A oto koń blady, a siedzącemu na nim na imię śmierć i piekło szło za nim i dana mu jest moc nad czterema częściami ziemi, aby zabijał mieczem, głodem i śmiercią i przez zwierzęta ziemskie.PIĄTA I SZÓSTA PIECZĘĆ.9 I gdy otworzył piątą pieczęć, widziałem pod ołtarzem dusze pobitych dla słowa bożego i dla świadectwa, które miały.10 I wołały głosem wielkim, mówiąc: Dokądże, Panie (święty i prawdziwy), nie wydajesz wyroku i nie mścisz krwi naszej nad tymi, co mieszkają na ziemi? 11 I dano im po szacie białej i powiedziano im, aby jeszcze zostały w spokoju przez krótki czas aż się dopełni liczba współsług i braci ich, którzy mają być zabici jak i oni.12 I widziałem, gdy otworzył szóstą pieczęć, a oto powstało wielkie trzęsienie ziemi i słońce stało się czarne jak wór włosienny i cały księżyc stał się jak krew13 i “gwiazdy z nieba spadły” na ziemię, jak drzewo figowe zrzuca swe niedojrzałe owoce, gdy nim zatrzęsie wiatr wielki.14 I niebo ustąpiło jak “księga zwinięta” i każda góra i wyspy zostały poruszone z miejsc swoich,15 a królowie ziemi i książęta i wodzowie i bogaci i mocarze i każdy niewolnik i wolny pokryli się “w jamach i w skałach” gór.16 “I mówią do gór i skał: Padnijcie na nas i zakryjcie nas” przed obliczem siedzącego na tronie i od gniewu Baranka,17 gdyż “przyszedł dzień wielki gniewu” ich “i któż będzie mógł się ostać przed gniewem ?”
7PIECZĘTOWANIE WYBRANYCH.1 Potem widziałem czterech aniołów, stojących “na czterech krańcach ziemi,” wstrzymujących “cztery wiatry” ziemskie, aby nie wiały na ziemię ani na morze, ani na żadne drzewo.2 I widziałem innego anioła, wstępującego od wschodu słońca, mającego pieczęć Boga żywego i zawołał głosem wielkim do czterech aniołów, którym pozwolono szkodzić ziemi i morzu,3 mówiąc: Nie szkodźcie ziemi i morzu ani drzewom, dopóki nie popieczętujemy sług Boga naszego na czołach ich.4 I słyszałem liczbę pieczętowanych: sto czterdzieści cztery tysiące pieczętowanych z wszystkich pokoleń synów izraelskich.5 Z pokolenia Judy dwanaście tysięcy pieczętowanych, z pokolenia Rubena dwanaście tysięcy pieczętowanych, z pokolenia Gada dwanaście tysięcy pieczętowanych,6 z pokolenia Asera dwanaście tysięcy pieczętowanych, z pokolenia Neftalima dwanaście tysięcy pieczętowanych, z pokolenia Manassesa dwanaście tysięcy pieczętowanych,7 z pokolenia Symeona dwanaście tysięcy pieczętowanych, z pokolenia Lewiego dwanaście tysięcy pieczętowanych, z pokolenia Isachara dwanaście tysięcy pieczętowanych,8 z pokolenia Zabulona dwanaście tysięcy pieczętowanych, z pokolenia Józefa dwanaście tysięcy pieczętowanych, z pokolenia Beniamina dwanaście tysięcy pieczętowanych.WIDOK WSZYSTKICH ZBAWIONYCH.9 Potem widziałem rzeszę wielką, której nikt nie mógł przeliczyć, z wszystkich narodów i pokoleń i ludów i języków – ci stojąc przed tronem i przed obliczem Baranka, przyodziani w szaty białe i palmy w ręku ich,10 wołali głosem donośnym, mówiąc: Zbawienie naszemu Bogu, który siedzi na tronie i Barankowi.11 A wszyscy aniołowie stali około tronu i starców i czworga zwierząt i padli przed tronem na twarze swoje, i pokłon oddali Bogu,12 mówiąc: Amen. Błogosławieństwo i chwała i mądrość i.dziękczynienie, cześć i moc i siła Bogu naszemu na wieki wieków. Amen.13 I jeden ze starców odezwał się i rzekł mi: Kim są ci przyodziani w szaty białe i skąd przyszli?14 I rzekłem mu: Panie mój, ty wiesz. I rzekł mi: Ci są, co przyszli z wielkiego ucisku i “obmyli szaty swoje” i wybielili je w krwi Baranka;15 dlatego są przed tronem Boga i służą mu we dnie i w nocy w świątyni jego, a ten, co siedzi na tronie, będzie mieszkał wśród nich.16 “Nie będą więcej łaknąć ani pragnąć, ani nie dokuczy im słońce, ani żadne gorąco”;17 ponieważ Baranek, który jest w pośrodku tronu, będzie nimi rządził i poprowadzi ich do źródeł wód życia i Bóg otrze z ich oczu wszelką łzę.”
8SIÓDMA PIECZĘĆ.1 I gdy otworzył siódmą pieczęć, nastało milczenie na niebie, jakby przez pół godziny. SIEDMIU ANIOŁÓW Z TRĄBAMI.2 I widziałem siedmiu aniołów, stojących przed obliczem Boga i dano im siedem trąb.3 I pewien anioł przyszedł i stanął przed ołtarzem, mając kadzielnicę złotą i dano mu wiele kadzidła, aby złożył z modlitwami wszystkich świętych na ołtarz złoty, który jest przed stolicą Boga.4 I wstąpił dym kadzidła z modlitw świętych z ręki anioła przed Boga.5 I wziął anioł kadzielnicę i napełnił ją ogniem z ołtarza i rzucił na ziemię i powstały gromy i głosy i błyskawice i wielkie trzęsienie ziemi.6 I siedmiu aniołów, którzy mieli siedem trąb, przygotowało się, aby trąbić.GŁOS PIERWSZYCH CZTERECH TRĄB.7 I pierwszy anioł zatrąbił i powstał grad i ogień zmieszany z krwią i został rzucony na ziemię i trzecia część ziemi została spalona i trzecia część drzew zgorzała i wszelka trawa zielona spłonęła.8 I drugi anioł zatrąbił i jakby wielka góra, płonąca ogniem, wrzucona została w morze i trzecia część morza stała się krwią 9 i trzecia część z tych stworzeń, co żyją w morzu pozdychała i trzecia część okrętów zginęła.10 I zatrąbił anioł trzeci i spadła z nieba wielka gwiazda, gorejąca jak pochodnia i upadła na trzecią część rzek i na źródła wód;11 a gwiazda ma imię: Piołun i trzecia część wód zmieniła się w piołun i wielu ludzi pomarło od wód, gdyż stały się gorzkie.12 I zatrąbił anioł czwarty i porażona została trzecia część słońca i trzecia część księżyca i trzecia część gwiazd, tak że ich trzecia część się zaćmiła i przez trzecią część dnia nie było światła i podobnie w nocy.13 I widziałem i słyszałem głos jednego orła, lecącego przez środek nieba, wołającego donośnym głosem: Biada, blada, biada mieszkańcom ziemi z powodu głosów innych trzech aniołów, którzy mieli zatrąbić.
9NA GŁOS PIĄTEJ WYCHODZI SZARAŃCZA.1 I zatrąbił piąty anioł i widziałem gwiazdę, która z nieba spadła na ziemię i dano jej klucz od studni przepaścistej.2 I otworzyła studnię przepaścistą i “wzniósł się dym” ze studni jak “dym z pieca” wielkiego i zaćmiło się słońce i powietrze od dymu studni.3 I z dymu studni wyszły szarańcze na ziemię i dano im moc, jak mają skorpiony ziemskie.4 I rozkazano im, żeby nie szkodziły trawie ziemi ani żadnej zieleni, ani żadnemu drzewu, ale tylko ludziom, którzy nie mają pieczęci bożej na czołach swoich.5 I dozwolono im, nie żeby ich zabijały, lecz męczyły przez pięć miesięcy i męka ich jak męka po skorpionie, gdy ukąsi człowieka.6 I w owe dni szukać będą ludzie śmierci, a nie znajdą jej i będą chcieli umrzeć, a śmierć od nich ucieknie.7 Szarańcze były podobne z wyglądu do koni gotowych do bitwy i na głowach ich jakby korony podobne do złota i twarze ich jak twarze ludzkie.8 I miały włosy jak włosy niewieście i “zęby ich były jak zęby lwów”9 i miały pancerze jak pancerze żelazne, a pogłos ich skrzydeł jak głos wozów wielokonnych, biegnących do boju 10 i miały ogony podobne do skorpionów, a żądła były w ich ogonach, a moc ich – szkodzenia ludziom przez pięć miesięcy.11 I miały nad sobą króla, anioła przepaści, którego imię po hebrajsku Abaddon, a po grecku Apollyon, a po łacinie imię jego Externlinans.12 Jedno biada przeszło, a oto jeszcze potem nadchodzą dwa blada.NA GŁOS SZÓSTEJ WYCHODZĄ MORDERCY LUDZI.13 I szósty anioł zatrąbił i słyszałem głos jeden z czterech rogów ołtarza złotego, który jest przed oczyma Boga,14 a ów rzekł szóstemu aniołowi, który miał trąbę: Rozwiąż czterech aniołów, co są uwiązani w wielkiej rzece Eufrates.15 I rozwiązani zostali czterej aniołowie, którzy byli gotowi na godzinę i dzień i miesiąc i rok, aby zabić trzecią część ludzi.16 A liczba konnego wojska dwakroć dziesięć tysięcy miriad i słyszałem ich liczbę.17 I tak ujrzałem konie w widzeniu, a siedzący na nich mieli pancerze ogniste i hiacyntowe i siarczane, a głowy koni były jak głowy lwie i z pysków ich wychodzi ogień i dym i siarka.18 Od tych trzech plag zginęła trzecia część ludzi, od ognia i od dymu i od siarki, które wychodziły z ich pysków.19 Siła bowiem koni jest w ich pyskach i w ich ogonach, bo ich ogony podobne do wężów, mają głowy i nimi szkodzą.20 I inni ludzie, którzy nie zostali zabici tymi plagami, nie pokutowali za uczynki rąk swoich, tak żeby się nie kłaniali “czartom i bałwanom złotym i srebrnym i miedzianym i kamiennym i drewnianym, nie rnogącym ani widzieć, ani słyszeć, ani chodzić” – 21 I nie pokutowali za rnężobójstwa swoje ani za czary swoje, ani za rozpustę swoją ani za kradzieże swoje.
10ANIOŁ Z OTWARTĄ KSIĄŻECZKĄ.1 I widziałem innego anioła mocnego, zstępującego z nieba, przyodzianego w obłok i na głowie jego tęcza, a oblicze jego było jak słońce, a nogi jego jako słupy ogniste.2 I miał w ręce swojej książeczkę otwartą i postawił nogę swoją prawą na morzu, a lewą na ziemi 3 i zawołał głosem donośnym, jak gdy lew zaryczy. I gdy zawołał, siedem gromów odezwało się swoimi głosami.4 I gdy. siedem gromów odezwało się swoimi głosami, ja miałem pisać. I usłyszałem głos z nieba, mówiący mi: Zapieczętuj, co mówiło siedem gromów i nie pisz tego.5 Anioł zaś, którego widziałem stojącego na morzu i na ziemi; “podniósł swą rękę ku niebu 6 i przysiągł przez Żyjącego na wieki wieków, który stworzył niebo i to co w “im jest i ziemię i to co na niej jest i morze i to co w nim jest,” że czasu więcej nie będzie,7 ale w dni głosu anioła siódmego, kiedy pocznie trąbić, dokona się tajemnica boża, jak oznajmił przez proroków sług swoich.8 I słyszałem głos z nieba, znowu przemawiający do mnie i mówiący: Idź i weź książkę otwartą z ręki anioła, stojącego na morzu i na ziemi.9 I poszedłem do anioła, mówiąc mu, aby mi dał książkę. I rzekł mi: Weź książkę i zjedz ją i spowoduje zgorzknienie twego żołądka, lecz w ustach twoich będzie słodka jak miód.10 I wziąłem książkę z ręki anioła i “zjadłem ją i była słodka w ustach moich jak miód,” a gdy ją zjadłem zgorzkniał mój żołądek.11 I rzekł mi: Musisz znowu “prorokować narodom i ludom i językom i wielu królom.”
11DWAJ ŚWIADKOWIE.1 I dano mi trzcinę podobną do laski i powiedziano mi: Wstań i zmierz świątynię bożą i ołtarz i modlących się w mej,2 dziedziniec zaś, który jest przed świątynią, pomiń i me mierz go, gdyż jest dany narodom i będą deptać miasto święte przez czterdzieści i dwa miesiące.3 I pozwolę dwom świadkom moim i prorokować będą tysiąc dwieście i sześćdziesiąt dni obleczeni w wory.4 Ci są “dwie oliwy i dwa świeczniki, stojące przed obliczem Pana ziemi.”5 I jeśliby kto chciał im szkodzić, wyjdzie z ich ust ogień i pożre ich nieprzyjaciół i jeśliby kto chciał im szkodzić, ten tak samo ma być zabity.6 Ci mają moc zamykania nieba, aby deszcz nie padał w czasie ich proroctwa i mają moc nad wodami przemieniania ich w krew i nawiedzania ziemi wszelką plagą, ilekroć by chcieli.7 I gdy skończą świadectwo swoje, “bestia, która wychodzi z przepaści, stoczy z mmi bitwę i zwycięży ich” i zabije ich.8 I ciała ich leżeć będą na ulicach wielkiego miasta, które przenośnie nazywają Sodomą i Egiptem, gdzie i Pan ich był ukrzyżowany.9 I ludzie z pokoleń i z ludów i z języków i z narodów patrzeć będą na ciała ich przez trzy dni i pół i ciał ich nie pozwolą kłaść do grobów.10 Mieszkańcy zaś ziemi cieszyć się będą z powodu nich i radować się będą i upominki poślą jedni drugim, gdyż ci dwaj prorocy trapili tych, co mieszkali na ziemi.11 A po trzech dniach i pół “duch życia” od Boga “wszedł w nich i stanęli na nogach swoich” bojaźń wielka padła na tych, co na nich patrzyli.12 I usłyszeli głos wielki z nieba, mówiący im: Wstąpcie tu! I wstąpili do nieba w obłoku, i nieprzyjaciele ich patrzyli na nich.13 I owej godzinie powstało wielkie trzęsienie ziemi i runęła dziesiąta część miasta i zabitych zostało w trzęsieniu ziemi siedem tysięcy ludzi, a resztę ogarnął lęk i dali chwałę Bogu nieba. 14 Drugie biada przeszło i oto trzecie biada przyjdzie wkrótce.SIÓDMA TRĄBA ZWIASTUJE SĄD BOŻY.15 I zatrąbił anioł siódmy i rozległy się donośne głosy w niebie, mówiące: Królestwo tego świata przeszło do Pana naszego i Chrystusa jego i “będzie królował na wieki wieków. Amen.16 I dwudziestu czterech starców, którzy siedzą na stolicach swoich przed obliczem bożym, upadło na twarze swoje i pokłoniło się Bogu, mówiąc 17 Dziękujemy ci, Panie Boże wszechmogący, który jesteś i który byłeś i który masz przyjść, że otrzymałeś moc swą wielką i objąłeś królestwo.18 I “rozgniewały się narody” i przyszedł gniew twój i czas sądu umarłych i oddania zapłaty sługom twoim prorokom i świętym i bojącym się imienia twego, małym i wielkim i zagłady tych, co zepsuli ziemię.19 I otwarła się świątynia boża na niebie i ukazała się “arka testamentu” jego w świątyni jego i nastały błyskawice i głosy i trzęsienia ziemi i grad wielki.
12NIEWIASTA I SMOK.1 I ukazał się znak wielki na niebie: Niewiasta obleczona w słońce a księżyc pod jej nogami i na głowie jej korona z gwiazd dwunastu.2 A będąc brzemienną, “wołała rodząc i męczyła się w porodzie.”3 I ukazał się inny znak na niebie: oto smok wielki, ryży, mający siedem głów i dziesięć rogów, a na głowach jego siedem koron 4 i ogon jego ciągnął trzecią część gwiazd niebieskich i zrzucił je na ziemię. I smok stanął przed niewiastą, która miała porodzić, aby pożreć syna jej, gdy się narodzi.5 I porodziła syna, mężczyznę, który “miał rządzić wszystkimi narodami laską żelazną” i syn jej był porwany do Boga i do stolicy jego,6 a niewiasta uciekła na pustynię; gdzie miała miejsce przygotowane przez Boga, aby ją tam żywiono tysiąc dwieście sześćdziesiąt dni.SMOK Z NIEBA STRĄCONY.7 I rozegrała się wielka bitwa na niebie: Michał i aniołowie jego walczyli ze smokiem i smok walczył i aniołowie jego 8 i nie przemogli ani nie znaleziono już więcej miejsca ich w niebie.9 I zrzucony został ów smok wielki, wąż starodawny, nazwany “diabłem i szatanem,” który zwodzi cały świat; i zrzucony został na ziemię i aniołowie jego zostali z nim zrzuceni.10 I słyszałem głos donośny w niebie, mówiący: Teraz nastało zbawienie i moc i królestwo Boga naszego i władza Chrystusa jego, gdyż zrzucony został oskarżyciel braci naszych, który ich oskarżał przed obliczem Boga naszego we dnie i w nocy.11 I oni zwyciężyli go przez krew Baranka i przez świadectwo swoje, a nie umiłowali życia swe o aż do śmierci.12 Dlatego wesel się niebo i mieszkający w nim. Biada ziemi i morzu, gdyż zastąpił diabeł do was, żywiący wie gniew, gdyż wie, że ma mało czasu.SMOK PRZEŚLADUJE NIEWIASTĘ.13 A gdy smok widział, że był zrzucony na ziemię, prześladował niewiastę, która porodziła mężczyznę.14 I dano niewieście dwa skrzydła orła wielkiego, aby poleciała na pustynię na miejsce swoje, gdzie ją żywią przez “czas i czasy i przez połowę czasu” z dala od widoku węża.15 I wypuścił wąż z paszczy swojej za niewiastą wodę jak rzekę, usiłując, żeby ją rzeka porwała.16 I ziemia wspomogła niewiastę i ziemia otworzyła gardziel swoją i pochłonęła rzekę, którą wypuścił był smok z paszczy swojej.17 I rozgniewał się smok na niewiastę i poszedł walczyć z resztą jej potomstwa, które zachowuje przykazania boże i ma świadectwo Jezusa Chrystusa.18 I stanął na piasku morskim.
13BESTIA WYCHODZĄCA Z MORZA.1 I widziałem bestię wychodzącą z morza, mającą siedem głów i dziesięć rogów, na rogach jej dziesięć koron i na głowach jej imiona bluźniercze.2 I bestia, którą widziałem, podobna była do rysia, a nogi jej jak nogi niedźwiedzia i paszcza jej jak paszcza lwa. I dał jej smok moc swoją i władzę wielką.3 I widziałem jedną z głów jej jakby na śmierć zabitą, lecz rana jej śmiertelna została uleczona. I cała ziemia z podziwem spoglądała na bestię 4 I kłaniali się smokowi, który dał władzę bestii i kłaniali się bestii, mówiąc: Któż podobny do bestii? I kto będzie mógł z nią walczyć?5 I dano jej “usta mówiące rzeczy wyniosłe” i bluźnierstwa i dano jej moc działania przez czterdzieści dwa miesiące.6 I otworzyła usta swoje, aby głosić bluźnierstwa przeciw Bogu, aby bluźnić imię jego i przybytek jego i tych, co mieszkają na niebie.7 I pozwolono jej “prowadzić wojnę ze świętymi i zwyciężać ich.” I dano jej władzę nad wszelkim pokoleniem i ludem i językiem i narodem.8 I kłaniali się jej wszyscy mieszkańcy ziemi, “których imiona nie są zapisane w Księdze Życia Baranka, który jest zabity” od początku świata.9 Jeśli kto ma uszy, niech słucha.10 Kto w niewolę uprowadza, do niewoli pójdzie. Kto mieczem zabija, ma być mieczem zabity. Tu jest cierpliwość i wiara świętych.BESTIA WYCHODZĄCA Z ZIEMI.11 I widziałem drugą bestię, wychodzącą z ziemi i miała dwa rogi podobne do barankowych, a mówiła jak smok.12 I używała wszelkiej władzy bestii pierwszej w jej obecności i sprawiła, że ziemia i mieszkańcy jej kłaniali się bestii pierwszej, której śmiertelna rana była uleczona.13 I uczyniła znaki wielkie, sprawiając, że i ogień zstąpił z nieba na ziemię przed oczyma ludzi.14 I zwiodła mieszkańców ziemi przez znaki, które pozwolono jej czynić przed oczyma bestii; polecając mieszkańcom ziemi, aby uczynili obraz bestii, która ma ranę od miecza i ożyła.15 I dano jej, aby ożywiła obraz bestii i żeby obraz bestii mówił i sprawiła, żeby “wszyscy, co się nie pokłonią obrazowi” bestii, byli zabici. 16 I sprawi, że wszyscy mali i wielcy, bogaci i ubodzy i wolni i niewolnicy będą mieli cechę na swojej prawej ręce, albo na czołach swoich;17 i żeby nikt nie mógł kupować, ani sprzedawać, tylko ten, co ma cechę albo imię bestii, albo liczbę jej imienia.18 Tu jest mądrość. Kto ma rozum, niech zrachuje liczbę bestii. Albowiem jest to liczba człowieka, a liczba jego sześćset sześćdziesiąt sześć.
14BARANEK I DZIEWICE.1 I Spojrzałem, a oto Baranek stał na górze Syjon i z nim sto czterdzieści i cztery tysiące,. mających imię jego i imię Ojca jego napisane na czołach swoich. 2 I usłyszałem głos z nieba jakby głos wielu wód i jakby głos gromu wielkiego, a głos, który słyszałem jakby cytrzystów, grających na cytrach swoich. 3 I “śpiewali jakby pieśń nową” przed stolicą i przed czterema zwierzętami i starcami, a żaden nie mógł śpiewać pieśni, tylko te sto czterdzieści cztery tysiące, którzy są wykupieni z ziemi.4 Ci są, którzy się nie pokalali z niewiastami, bo są dziewicami. Ci chodzą za Barankiem, gdziekolwiek idzie. Ci są wykupieni spośród ludzi jako pierwociny Bogu i Barankowi,5 a “w ustach ich nie znalazło się kłamstwo,” albowiem bez zmazy są przed tronem bożym.TRZEJ ANIOŁOWIE ZWIASTUNAMI SĄDU.6 I widziałem drugiego anioła, lecącego przez środek nieba, mającego ewangelię wieczną, by ją opowiadać siedzącym na ziemi i wszelkiemu narodowi i pokoleniu i językowi i ludowi,7 a wołał głosem donośnym: Bójcie się Pana i cześć mu oddajcie, gdyż przyszła godzina sądu jego i kłaniajcie się temu, “który uczynił niebo i ziemię i morze” i źródła wód.8 A za nim leciał inny anioł, mówiąc: “Upadł, upadł ów Babilon wielki, który napoił wszystkie narody winem” szału swego nierządu.9 I trzeci anioł przeleciał za nimi wołając głosem donośnym: Jeśliby się kto kłaniał bestii i obrazowi jej i przyjąłby znamię na swe czoło, albo na rękę swoją 10 i on pić będzie z wina gniewu bożego, “które zmieszane jest ze szczerym winem w kubku gniewu jego” i będzie męczony ogniem i siarką wobec aniołów świętych i wobec Baranka.11 A “dym” męki ich “wznosić się będzie na wieki” wieków i nie mają odpoczynku we dnie i w nocy ci, co się kłaniali bestii i obrazowi jej i jeśli kto przyjął znamię jej imienia.12 Tu jest cierpliwość świętych, którzy zachowują przykazania boże i wiarę Jezusową.13 i usłyszałem głos z nieba, mówiący mi: Napisz: Błogosławieni umarli, którzy w Panu umierają. Odtąd już, mówi Duch, niech odpoczywają od prac swoich, albowiem ich uczynki idą za nimi.ŻNIWO I WINOBRANIE ZIEMI.14 I spojrzałem, a oto obłok biały, a “na obłoku” siedzący “podobny do Syna Człowieczego,” mającego na głowie swej koronę złotą, a w ręce jego sierp ostry.15 I inny anioł wyszedł z świątyni, wołając głosem donośnym do siedzącego na obłoku: “Zapuść sierp swój” i żnij, “gdyż przyszła godzina żniwa,” ponieważ dojrzało żniwo ziemi.16 I ten, co siedział na obłoku, zapuścił sierp swój na ziemię i zżęta jest ziemia.17 A inny anioł wyszedł z świątyni, która jest w niebie, mając także sierp ostry.18 I inny anioł, który miał moc nad ogniem, wyszedł od ołtarza i zawołał donośnym głosem do tego, co miał sierp ostry, mówiąc: Zapuść sierp swój ostry i zbieraj grona winnicy ziemskiej, bo jej jagody są dojrzałe.19 I zapuścił anioł sierp swój ostry na ziemię i dokonał zbioru w winnicy ziemi i wrzucił w kadź wielką gniewu bożego.20 I deptano kadź” za miastem i wyszła krew z kadzi aż po wędzidła końskie na tysiąc sześćset stadiów.
15SIEDMIU ANIOŁÓW Z SIEDMIU PLAGAMI.1 I widziałem inny znak na niebie wielki i dziwny: siedmiu aniołów, mających siedem plag ostatecznych, gdyż w nich wypełnił się gniew boży.2 I widziałem jakby morze szklane, zmieszane z ogniem i tych, co zwyciężyli bestię i obraz jej i liczbę imienia jej, stojących nad morzem szklanym, mających cyfry boże 3 i śpiewających pieśń Mojżesza, sługi bożego” i pieśń Baranka, mówiąc: “Wielkie i dziwne są sprawy twoje, Panie,” Boże wszechmogący; “sprawiedliwe i prawdziwe są drogi twoje, Królu wieków.4 Któż się nie będzie bał Ciebie, Panie, i nie uwielbi imienia twego?” gdyż sam dobry jesteś, ponieważ “wszystkie narody przyjdą i kłaniać się będą przed obliczem twoim,” ponieważ się ujawniły sądy twoje. ANIOŁOWIE OTRZYMUJĄ CZASZE.5 I potem spojrzałem, a oto otwarła się świątynia “przybytku przymierza” w niebie6 i wyszło z świątyni siedmiu aniołów, mających siedem plag, obleczonych płótnem czystym i jasnym i przepasanych około piersi złotymi pasami.7 A któreś z czworga zwierząt dało siedmiu aniołom siedem czasz złotych, pełnych gniewu Boga, żyjącego na wieki wieków.6 “I napełniła się świątynia dymem majestatu” Boga i mocy jego “i nikt nie mógł wejść” do świątyni, dopóki się nie wypełni siedem plag siedmiu aniołów.
16WYLEWAJĄ PIĘĆ PIERWSZYCH CZASZ.1 I słyszałem głos donośny z świątyni, mówiący do siedmiu aniołów: Idźcie i wylejcie siedem czasz gniewu bożego na ziemię.2 I odszedł pierwszy i wylał czaszę swą na ziemię “i powstała sroga i złośliwa rana w ludziach,” którzy mieli znamię bestii i w tych, którzy się kłaniali jej obrazowi.3 I drugi anioł wylał czaszę swą na morze “i powstała krew” jakby umarłego i wszelka istota żywa zdechła w morzu.4 I trzeci wylał czaszę swą na rzeki i na źródła wód – “i powstała krew.”5 I słyszałem anioła wód mówiącego: Sprawiedliwy jesteś, Panie, który jesteś i który byłeś, Święty, który to osądziłeś,6 ponieważ krew świętych i proroków wylali, dałeś im też pić krew, bo godni są.7 I słyszałem drugiego mówiącego od ołtarza: Tak, “Panie, Boże wszechmogący, prawdziwe i sprawiedliwe sądy twoje.”8 I czwarty anioł wylał czaszę swą na słońce i pozwolono mu nękać ludzi upałem i ogniem.9 I płonęli ludzie od skwaru wielkiego i bluźnili imię Boga, mającego władzę nad tymi plagami, a nie czynili pokuty, aby mu oddać chwałę.10 I piąty anioł wylał czaszę swą na stolicę bestii i królestwo jej zaległa ciemność i kąsali języki swoje z boleści.11 I bluźnili Boga niebieskiego z powodu boleści i ran swoich, a nie pokutowali za uczynki swoje.SZÓSTA I SIÓDMA CZASZA.12 I szósty anioł wylał czaszę swą “na Eufrat, ową wielką rzekę i wysuszył wodę” jej, aby przygotować drogę królom “od wschodu słońca.”13 I widziałem z paszczy smoka i z pyska bestii i z ust fałszywego proroka trzy nieczyste duchy na kształt żab.14 Albowiem są to duchy czartów, które czynią znaki i wychodzą do królów całej ziemi, by ich gromadzić na walkę na dzień wielki wszechmogącego Boga.15 Oto idę jak złodziej: Błogosławiony ten, co czuwa i strzeże szat swoich, aby nie chodził nago i nie oglądano sromoty jego.16 I zgromadzi ich na miejsce, które nazywają po hebrajsku Armagedon.17 I siódmy anioł wylał czaszę swą w powietrze i rozległ się donośny głos z świątyni od tronu, mówiący: Stało się.18 I powstały “błyskawice i głosy i gromy” i nastało wielkie trzęsienie ziemi, jakiego nigdy nie było, odkąd ludzie zamieszkują ziemię; takie trzęsienie ziemi, tak wielkie.19 I rozpadło się miasto wielkie na trzy części. I miasta narodów upadły. I przed pamięcią Boga stanął “Babilon wielu,” aby mu dał “kubek wina zapalczywości” gniewu swego.20 I wszelka wyspa zniknęła i góry się nie znalazły.21 I wielki grad wagi talentu spadł z nieba na ludzi i bluźnili ludzie Boga z powodu plagi gradu, gdyż była nader wielka.
17WSZETECZNICA PIJANA KRWIĄ MĘCZENNIKÓW.1 I przyszedł jeden z siedmiu aniołów, którzy mieli siedem czasz i odezwał się do mnie, mówiąc: Chodź, pokażę ci potępienie wielkiej wszetecznicy, która siedzi “nad wodami wielkimi,2 z którą nierząd uprawiali królowie ziemi i opili się” winem jej nierządu mieszkańcy ziemi.3 I zaniósł mię w duchu na pustynię. I widziałem niewiastę, siedzącą na szkarłatnej bestii, pełnej imion bluźnierczych, mającej siedem głów i dziesięć rogów.4 A niewiasta przyobleczona była w purpurę i karmazyn i ozdobiona złotem i drogimi kamieniami i perłami, trzymała puchar złoty w swej ręce, pełny obrzydliwości i plugawej rozpusty swojej,5 a na czole swoim napisane imię: Tajemnica; Babilon wielki, matka rozpusty i obrzydliwości ziemi.6 I widziałem niewiastę pijaną krwią świętych i krwią męczenników Jezusowych. I ujrzawszy ją, zdziwiłem się zdumieniem wielkim.TAJEMNICA NIEWIASTY I BESTII.7 I rzekł mi anioł: Czemu się dziwisz? Ja ci wytłumaczę tajemnicę niewiasty i bestii, która ją niesie, a ma siedem głów i dziesięć rogów.8 Bestia, którą widziałeś, była, a nie jest i “ma wyjść z przepaści” i pójdzie na zagładę i zdziwią się mieszkańcy ziemi (których imiona nie są zapisane w księdze życia od założenia świata), widząc bestię, która była, a me jest.9 I tu jest rozum – kto ma mądrość. Siedem głów – to siedem gór, na których niewiasta siedzi, królów jest też siedmiu.10 Pięciu upadło, jeden jest, a drugi jeszcze nie przyszedł I gdy przyjdzie, ma pozostać przez krótki czas.11 Bestia zaś, która była, a nie jest i ona jest ósma spośród siedmiu i idzie na zagładę.12 “A dziesięć rogów,” które widziałeś – to “dziesięciu królów,” którzy nie objęli jeszcze królestwa, ale otrzymają moc jako królowie na jedną godzinę po bestii.13 Ci mają jeden zamiar i moc i władzę swoją oddadzą bestii.14 Ci będą walczyć z Barankiem a Baranek ich zwycięży, gdyż jest Panem nad pany i Królem nad królami i ci, co są z nim, wezwani, wybrani i wierni.15 I rzekł mi: Wody, które widziałeś, gdzie siedzi ˇ wszetecznica – to są ludy i narody i języki.16 A dziesięć rogów, które widziałeś na bestii – ci będą mieć w nienawiści wszetecznicę i spustoszą ją i ogołocą i ciało jej jeść będą, a ją samą spalą ogniem.17 Albowiem Bóg tchnął w ich serca, aby czynili, co się jemu podoba, aby oddali królestwo swe bestii, aż się wypełnią zamiary boże.18 I niewiasta, którą widziałeś – to miasto wielkie, które panuje nad królami ziemi.
18ZAGŁADA BABILONU.

CS RU Brytjka King J. 18
Comments: abp.Averky
ZAGŁADA BABILONU.1 cf. Tłum. Толк. I potem widziałem innego anioła, zstępującego z nieba, mającego moc wielką i zajaśniała ziemia od chwały jego.После сего я увидел иного Ангела, сходящего с неба и имеющего власть великую; земля осветилась от славы его. И# по си1хъ ви1дэхъ и4на ѓгGла сходsща съ небесE, и3мyща w4бласть вeлію: и3 землS просвэти1сz t слaвы є3гw2. 18,1Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVμετα meta
PREP
μετάmetawith/afterafter
ταυτα tauta
D-APN
οὗτοςhoutosthis/he/she/it[this/he/she/it]
ειδον eidon
V-2AAI-1S G5627
ὁράωhoraōto seeI saw
αλλον allon
A-ASM
ἄλλοςallosanother[another]
αγγελον angelon
N-ASM
ἄγγελοςangelosangelanother
καταβαινοντα katabainonta
V-PAP-ASM G5723
καταβαίνωkatabainōto come/go downangel
εκ ek
PREP
ἐκekof/fromcome down
του tou
T-GSM
hothe/this/whofrom
ουρανου ouranou
N-GSM
οὐρανόςouranosheaven 
εχοντα echonta
V-PAP-ASM G5723
ἔχωechōto have/beheaven
εξουσιαν exousian
N-ASF
ἐξουσίαexousiaauthority, having
μεγαλην megalēn
A-ASF
μέγαςmegasgreatpower
και kai
CONJ
καίkaiandAnd
η ē
T-NSF
hothe/this/who; and
γη
N-NSF
γῆearth 
εφωτισθη efōtisthē
V-API-3S G5681
φωτίζωfōtizōto illuminatethe earth
εκ ek
PREP
ἐκekof/fromwas lightened
της tēs
T-GSF
hothe/this/whowith
δοξης doxēs
N-GSF
δόξαdoxaglory 
αυτου autou
P-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/selfhis
 
2 cf. Tłum. Толк. I krzyknął potężnie, mówiąc: “Upadł, upadł Babilon wielki” i stał się “mieszkaniem czartów” i kryjówką wszelkiego ducha nieczystego i kryjówką wszelkiego ptactwa nieczystego i obmierzłego.И воскликнул он сильно, громким голосом говоря: пал, пал Вавилон, великая блудница, сделался жилищем бесов и пристанищем всякому нечистому духу, пристанищем всякой нечистой и отвратительной птице; ибо яростным вином блудодеяния своего она напоила все народы, И# возопи2 въ крёпости, глaсомъ вeліимъ глаг0лz: падE, падE вавmлHнъ вели1кій, и3 бhсть жили1ще бэсHмъ и3 храни1тель всsкому дyху нечи1сту, и3 храни1лище всёхъ пти1цъ нечи1стыхъ и3 ненави1димыхъ: ћкw t вінA ћрости любодэsніz своегw2 напои2 вс‰ kзhки, 18,2Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVκαι kai
CONJ
καίkaiandAnd
εκραξεν ekraxen
V-AAI-3S G5656
κράζωkrazōto cryhe cried
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongwith
ισχυρα ischura
A-DSF
ἰσχυρόςischurosstrong[strong]
φωνη fōnē
N-DSF
φωνήfōnēvoice/soundvoice
λεγων legōn
V-PAP-NSM G5723
λέγωlegōto speak, saying
επεσεν epesen
V-2AAI-3S G5627
πίπτωpiptōto collapseis fallen
επεσεν epesen
V-2AAI-3S G5627
πίπτωpiptōto collapse, is fallen
βαβυλων babulōn
N-NSF
ΒαβυλώνbabulōnBabylon, Babylon
η ē
T-NSF
hothe/this/who 
μεγαλη megalē
A-NSF
μέγαςmegasgreata strong
και kai
CONJ
καίkaiand, and
εγενετο egeneto
V-2ADI-3S G5633
γίνομαιginomaito beis become
κατοικητηριον katoikētērion
N-NSN
κατοικητήριονkatoikētēriondwelling placethe habitation
δαιμονιων daimoniōn
N-GPN
δαιμόνιονdaimoniondemon[demon]
και kai
CONJ
καίkaiand, and
φυλακη fulakē
N-NSF
φυλακήfulakēprison/watchthe hold
παντος pantos
A-GSN
πᾶςpasallof every
πνευματος pneumatos
N-GSN
πνεῦμαpneumaspirit/breathspirit
ακαθαρτου akathartou
A-GSN
ἀκάθαρτοςakathartosuncleanfoul
και kai
CONJ
καίkaiand, and
φυλακη fulakē
N-NSF
φυλακήfulakēprison/watcha cage
παντος pantos
A-GSN
πᾶςpasallof every
ορνεου orneou
N-GSN
ὄρνεονorneonbirdbird
ακαθαρτου akathartou
A-GSN
ἀκάθαρτοςakathartosuncleanunclean
και kai
CONJ
καίkaiandand
μεμισημενου memisēmenou
V-RPP-GSN G5772
μισέωmiseōto hatehateful
 
3 cf. Tłum. Толк. Z wina bowiem jej szalonego nierządu “piły wszystkie narody i królowie ziemi uprawiali z nią rozpustę” i kupcy ziemscy stali się bogatymi z nadmiaru jej zbytków.и цари земные любодействовали с нею, и купцы земные разбогатели от великой роскоши ее. и3 цaріе зeмстіи съ нeю любы2 дёzша, и3 купцы2 зeмстіи t си1лы пи1щи є3S разбогатёша. 18,3Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVοτι oti
CONJ
ὅτιhotithat/sinceFor
εκ ek
PREP
ἐκekof/fromof
του tou
T-GSM
hothe/this/whonations
οινου]     oinou
N-GSM
οἶνοςoinoswinethe wine
του tou
T-GSM
hothe/this/whothe wine
θυμου thumou
N-GSM
θυμόςthumoswrathof the wrath
της tēs
T-GSF
hothe/this/whoof the wrath
πορνειας porneias
N-GSF
πορνείαporneiasexual sinfornication
αυτης autēs
P-GSF
αὐτόςautoshe/she/it/selfof her
πεπτωκαν peptōkan
V-RAI-3P G5758
πίπτωpiptōto collapse[to collapse]
παντα panta
A-NPN
πᾶςpasallall
τα ta
T-NPN
hothe/this/whofornication
εθνη ethnē
N-NPN
ἔθνοςethnosGentilesnations
και kai
CONJ
καίkaiand, and
οι oi
T-NPM
hothe/this/whothe kings
βασιλεις basileis
N-NPM
βασιλεύςbasileuskingthe kings
της tēs
T-GSF
hothe/this/whoof the earth
γης gēs
N-GSF
γῆearthof the earth
μετ met
PREP
μετάmetawith/afterwith
αυτης autēs
P-GSF
αὐτόςautoshe/she/it/selfher
επορνευσαν eporneusan
V-AAI-3P G5656
πορνεύωporneuōto sin sexuallyhave committed fornication
και kai
CONJ
καίkaiand, and
οι oi
T-NPM
hothe/this/whothe merchants
εμποροι emporoi
N-NPM
ἔμποροςemporostrader/merchantthe merchants
της tēs
T-GSF
hothe/this/whoof the earth
γης gēs
N-GSF
γῆearthof the earth
εκ ek
PREP
ἐκekof/fromthrough
της tēs
T-GSF
hothe/this/whothe abundance
δυναμεως dunameōs
N-GSF
δύναμιςdunamispowerthe abundance
του tou
T-GSN
hothe/this/whodelicacies
στρηνους strēnous
N-GSN
στρῆνοςstrēnosluxurydelicacies
αυτης autēs
P-GSF
αὐτόςautoshe/she/it/selfof her
επλουτησαν eploutēsan
V-AAI-3P G5656
πλουτέωplouteōbe richare waxed rich
 
4 cf. Tłum. Толк. I słyszałem inny głos z nieba mówiący: “Wyjdź z niej, mój ludu,” abyście nie byli uczestnikami jej grzechów i żebyście nie doznali jej plag.И услышал я иной голос с неба, говорящий: выйди от нее, народ Мой, чтобы не участвовать вам в грехах ее и не подвергнуться язвам ее; И# слhшахъ глaсъ и4нъ съ небесE, гlющь: и3зыди1те и3з8 неS, лю1діе мои2, да не причаститeсz грэхHмъ є3S и3 t ћзвъ є3S да не вредитeсz: 18,4Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVκαι kai
CONJ
καίkaiandAnd
ηκουσα ēkousa
V-AAI-1S G5656
ἀκούωakouōto hearI heard
αλλην allēn
A-ASF
ἄλλοςallosanotheranother
φωνην fōnēn
N-ASF
φωνήfōnēvoice/soundvoice
εκ ek
PREP
ἐκekof/fromfrom
του tou
T-GSM
hothe/this/whoheaven
ουρανου ouranou
N-GSM
οὐρανόςouranosheavenheaven
λεγουσαν legousan
V-PAP-ASF G5723
λέγωlegōto speak, saying
εξελθατε exelthate
V-2AAM-2P G5628
ἐξέρχομαιexerchomaito go out, Come
ο o
T-NSM
hothe/this/whopeople
λαος laos
N-NSM
λαόςlaosa peoplepeople
μου mou
P-1GS
ἐγώegōI/we, my
εξ ex
PREP
ἐκekof/fromout of
αυτης autēs
P-GSF
αὐτόςautoshe/she/it/selfher
ινα ina
CONJ
ἵναhinain order that/to, that
μη
PRT-N
μήnotnot
συγκοινωνησητε sunkoinōnēsēte
V-AAS-2P G5661
συγκοινωνέωsunkoinōneōto share withye be
ταις tais
T-DPF
hothe/this/whosins
αμαρτιαις amartiais
N-DPF
ἁμαρτίαhamartiasinsins
αυτης autēs
P-GSF
αὐτόςautoshe/she/it/selfof her
και kai
CONJ
καίkaiand, and
εκ ek
PREP
ἐκekof/fromof
των tōn
T-GPF
hothe/this/whoplagues
πληγων plēgōn
N-GPF
πληγήplēgēplague/blow/woundplagues
αυτης autēs
P-GSF
αὐτόςautoshe/she/it/selfher
ινα ina
CONJ
ἵναhinain order that/tothat
μη
PRT-N
μήnotnot
λαβητε labēte
V-2AAS-2P G5632
λαμβάνωlambanōto takeye receive
 
5 cf. Tłum. Толк. “Gdyż grzechy jej doszły aż do nieba” i wspomniał Pan na jej nieprawości.ибо грехи ее дошли до неба, и Бог воспомянул неправды ее. ћкw прилэпи1шасz грэси2 є3S дaже до нб7сE, и3 помzнY бGъ непр†вды є3S. 18,5Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVοτι oti
CONJ
ὅτιhotithat/sinceFor
εκολληθησαν ekollēthēsan
V-API-3P G5681
κολλάωkollaōto join[to join]
αυτης autēs
P-GSF
αὐτόςautoshe/she/it/selfher
αι ai
T-NPF
hothe/this/whosins
αμαρτιαι amartiai
N-NPF
ἁμαρτίαhamartiasinsins
αχρι achri
ADV
ἄχριachriuntilunto
του tou
T-GSM
hothe/this/whoheaven
ουρανου ouranou
N-GSM
οὐρανόςouranosheavenheaven
και kai
CONJ
καίkaiand, and
εμνημονευσεν emnēmoneusen
V-AAI-3S G5656
μνημονεύωmnēmoneuōto rememberhath remembered
ο o
T-NSM
hothe/this/whoGod
θεος theos
N-NSM
θεόςtheosGodGod
τα ta
T-APN
hothe/this/whoiniquities
αδικηματα adikēmata
N-APN
ἀδίκημαadikēmacrimeiniquities
αυτης autēs
P-GSF
αὐτόςautoshe/she/it/selfher
 
6 cf. Tłum. Толк. “Oddajcież jej, jak i ona oddawała wam,” a w dwójnasób podwójnie oddajcie “według jej uczynków”; do pucharu, którym nalewała, nalejcie jej w dwójnasób.Воздайте ей так, как и она воздала вам, и вдвое воздайте ей по делам ее; в чаше, в которой она приготовляла вам вино, приготовьте ей вдвое. Воздади1те є4й, ћкw и3 тA воздадE вaмъ, и3 ўсугyбите є4й сугyбо по дэлHмъ є3S: чaшею, є4юже черпA (вaмъ), черпли1те є4й сугyбо. 18,6Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVαποδοτε apodote
V-2AAM-2P G5628
ἀποδίδωμιapodidōmito payReward
αυτη autē
P-DSF
αὐτόςautoshe/she/it/selfher
ως ōs
ADV
ὡςhōswhich/howas
και kai
CONJ
καίkaiandeven
αυτη autē
P-NSF
αὐτόςautoshe/she/it/selfshe
απεδωκεν apedōken
V-AAI-3S G5656
ἀποδίδωμιapodidōmito payrewarded
και kai
CONJ
καίkaiand, and
διπλωσατε diplōsate
V-AAM-2P G5657
διπλόωdiploōto doubledouble
τα]     ta
T-APN
hothe/this/whoworks
διπλα dipla
A-APN
διπλοῦςdiplousdoubledouble
κατα kata
PREP
κατάkataaccording toaccording to
τα ta
T-APN
hothe/this/whothe cup
εργα erga
N-APN
ἔργονergonworkworks
αυτης autēs
P-GSF
αὐτόςautoshe/she/it/selfunto her
εν en
PREP
ἐνenin/on/among: in
τω
T-DSN
hothe/this/who[the/this/who]
ποτηριω potēriō
N-DSN
ποτήριονpotērioncupthe cup
ω ō
R-DSN
ὅς, ἥhhos ēwhichwhich
εκερασεν ekerasen
V-AAI-3S G5656
κεράννυμιkerannumito mixshe hath filled
κερασατε kerasate
V-AAM-2P G5657
κεράννυμιkerannumito mixfill
αυτη autē
P-DSF
αὐτόςautoshe/she/it/selfher
διπλουν diploun
A-ASN
διπλοῦςdiplousdoubledouble
 
7 cf. Tłum. Толк. Jak wielce się wynosiła i w rozkoszach była, tak wiele zadajcie jej męki i smutku, gdyż w sercu swym mówi: Siedzę jak królowa i me jestem wdową i nie zaznam smutku.Сколько славилась она и роскошествовала, столько воздайте ей мучений и горестей. Ибо она говорит в сердце своем: "сижу царицею, я не вдова и не увижу горести!" є3ли1кw прослaвисz и3 разсвирёпэ, толи1кw дади1те є4й мyкъ и3 рыдaній: ћкw въ сeрдцы своeмъ глаг0летъ, (ћкw) сэжY цари1цею, и3 вдовA нёсмь, и3 рыдaніz не и4мамъ ви1дэти. 18,7Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVοσα osa
K-APN
ὅσοςhososjust as/how muchHow much
εδοξασεν edoxasen
V-AAI-3S G5656
δοξάζωdoxazōto glorifyshe hath glorified
αυτην autēn
F-3ASF
αὑτοῦhautouhim/herselfherself
και kai
CONJ
καίkaiand, and
εστρηνιασεν estrēniasen
V-AAI-3S G5656
στρηνιάωstrēniaōto revellived deliciously
τοσουτον tosouton
D-ASM
τοσοῦτοςtosoutosso great, so much
δοτε dote
V-2AAM-2P G5628
δίδωμιdidōmito givegive
αυτη autē
P-DSF
αὐτόςautoshe/she/it/selfher
βασανισμον basanismon
N-ASM
βασανισμόςbasanismostormenttorment
και kai
CONJ
καίkaiandand
πενθος penthos
N-ASN
πένθοςpenthosgriefsorrow
οτι oti
CONJ
ὅτιhotithat/since: for
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
τη
T-DSF
hothe/this/whoheart
καρδια kardia
N-DSF
καρδίαkardiaheartheart
αυτης autēs
P-GSF
αὐτόςautoshe/she/it/selfher
λεγει legei
V-PAI-3S G5719
λέγωlegōto speakshe saith
οτι oti
CONJ
ὅτιhotithat/since[that/since]
καθημαι kathēmai
V-PNI-1S G5736
κάθημαιkathēmaito sit, I sit
βασιλισσα basilissa
N-NSF
βασίλισσαbasilissaqueena queen
και kai
CONJ
καίkaiand, and
χηρα chēra
N-NSF
χήραchērawidowwidow
ουκ ouk
PRT-N
οὐounono
ειμι eimi
V-PAI-1S G5719
εἰμίeimito beam
και kai
CONJ
καίkaiand, and
πενθος penthos
N-ASN
πένθοςpenthosgriefsorrow
ου ou
PRT-N
οὐounono
μη
PRT-N
μήnot 
ιδω idō
V-2AAS-1S G5632
ὁράωhoraōto seeshall see
 
8 cf. Tłum. Толк. Dlatego w jednym dniu przyjdą jej plagi, śmierć i smutek i głód i ogniem będzie spalona, gdyż mocny jest Bóg, który ją osądzi.За то в один день придут на нее казни, смерть и плач и голод, и будет сожжена огнем, потому что силен Господь Бог, судящий ее. Сегw2 рaди во є3ди1нъ дeнь пріи1дутъ ћзвы є4й, смeрть и3 плaчь и3 глaдъ, и3 nгнeмъ сожженA бyдетъ, ћкw крёпокъ гDь бGъ судsй є4й. 18,8Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVδια dia
PREP
διάdiathrough/because ofTherefore
τουτο touto
D-ASN
οὗτοςhoutosthis/he/she/it[this/he/she/it]
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
μια mia
A-DSF
εἷςheisoneone
ημερα ēmera
N-DSF
ἡμέραhēmeradayday
ηξουσιν ēxousin
V-FAI-3P G5692
ἥκωhēkōto come/be presentshall
αι ai
T-NPF
hothe/this/who 
πληγαι plēgai
N-NPF
πληγήplēgēplague/blow/woundplagues
αυτης autēs
P-GSF
αὐτόςautoshe/she/it/selfher
θανατος thanatos
N-NSM
θάνατοςthanatosdeath, death
και kai
CONJ
καίkaiand, and
πενθος penthos
N-NSN
πένθοςpenthosgriefmourning
και kai
CONJ
καίkaiand, and
λιμος limos
N-NSM
λιμόςlimoshungerfamine
και kai
CONJ
καίkaiand; and
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongwith
πυρι puri
N-DSN
πῦρpurfirefire
κατακαυθησεται katakauthēsetai
V-FPI-3S G5701
κατακαίωkatakaiōto burnshe shall be utterly burned
οτι oti
CONJ
ὅτιhotithat/since: for
ισχυρος ischuros
A-NSM
ἰσχυρόςischurosstrongstrong
κυριος]     kurios
N-NSM
κύριοςkurioslordthe Lord
ο o
T-NSM
hothe/this/whoplagues
θεος theos
N-NSM
θεόςtheosGodGod
ο o
T-NSM
hothe/this/whoGod
κρινας krinas
V-AAP-NSM G5660
κρίνωkrinōto judgewho judgeth
αυτην autēn
P-ASF
αὐτόςautoshe/she/it/selfher
 
ŻAŁOBA NAD BABILONEM.9 cf. Tłum. Толк. i będą płakać i będą narzekać nad nią królowie ziemscy, którzy z ni rozpustę uprawiali i w rozkoszach żyli, gdy ujrzą dym jej pożaru,И восплачут и возрыдают о ней цари земные, блудодействовавшие и роскошествовавшие с нею, когда увидят дым от пожара ее, И# возрыдaютъ и3 восплaчутсz є3S цaріе зeмстіи, любы2 дёzвшіи съ нeю и3 разсвирёпэвшіи, є3гдA ќзрzтъ дhмъ запалeніz є3S, 18,9Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVκαι kai
CONJ
καίkaiandAnd
κλαυσουσιν klausousin
V-FAI-3P G5692
κλαίωklaiōto weep, shall bewail
και kai
CONJ
καίkaiandand
κοψονται kopsontai
V-FDI-3P G5695
κόπτωkoptōto cut/mournlament
επ ep
PREP
ἐπίepiupon/to/againstfor
αυτην autēn
P-ASF
αὐτόςautoshe/she/it/selfher
οι oi
T-NPM
hothe/this/whothe kings
βασιλεις basileis
N-NPM
βασιλεύςbasileuskingthe kings
της tēs
T-GSF
hothe/this/whoof the earth
γης gēs
N-GSF
γῆearthof the earth
οι oi
T-NPM
hothe/this/who, who
μετ met
PREP
μετάmetawith/afterwith
αυτης autēs
P-GSF
αὐτόςautoshe/she/it/selfher
πορνευσαντες porneusantes
V-AAP-NPM G5660
πορνεύωporneuōto sin sexuallyhave committed fornication
και kai
CONJ
καίkaiand, and
στρηνιασαντες strēniasantes
V-AAP-NPM G5660
στρηνιάωstrēniaōto revellived deliciously
οταν otan
CONJ
ὅτανhotanwhen(-ever), when
βλεπωσιν blepōsin
V-PAS-3P G5725
βλέπωblepōto seethey shall see
τον ton
T-ASM
hothe/this/whothe smoke
καπνον kapnon
N-ASM
καπνόςkapnossmokethe smoke
της tēs
T-GSF
hothe/this/whoburning
πυρωσεως purōseōs
N-GSF
πύρωσιςpurōsisburningburning
αυτης autēs
P-GSF
αὐτόςautoshe/she/it/selfher
 
10 cf. Tłum. Толк. z daleka stojąc dla bojaźni jej mąk, będą mówić: Biada, biada, owo miasto wielkie Babilon, owo miasto mocne, a przecie w jedną godzinę przyszedł twój sąd.стоя издали от страха мучений ее и говоря: горе, горе тебе, великий город Вавилон, город крепкий! ибо в один час пришел суд твой. и3здалeча стоsще за стрaхъ мyкъ є3S, глаг0люще: г0ре, г0ре, грaдъ вели1кій вавmлHнъ, грaдъ крёпкій, ћкw во є3ди1нъ чaсъ пріи1де сyдъ тв0й. 18,10Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVαπο apo
PREP
ἀπόapofromoff
μακροθεν makrothen
ADV
μακρόθενmakrothenfrom afarafar
εστηκοτες estēkotes
V-RAP-NPM G5761
ἵστημιhistēmito standStanding
δια dia
PREP
διάdiathrough/because offor
τον ton
T-ASM
hothe/this/whothe fear
φοβον fobon
N-ASM
φόβοςfobosfearthe fear
του tou
T-GSM
hothe/this/whotorment
βασανισμου basanismou
N-GSM
βασανισμόςbasanismostormenttorment
αυτης autēs
P-GSF
αὐτόςautoshe/she/it/selfof her
λεγοντες legontes
V-PAP-NPM G5723
λέγωlegōto speak, saying
ουαι ouai
INJ
οὐαίouaiwoe!, Alas
ουαι ouai
INJ
οὐαίouaiwoe!, alas
η ē
T-NSF
hothe/this/who, that
πολις polis
N-NSF
πόλιςpoliscitycity
η ē
T-NSF
hothe/this/whocity
μεγαλη megalē
A-NSF
μέγαςmegasgreatgreat
βαβυλων babulōn
N-NSF
ΒαβυλώνbabulōnBabylonBabylon
η ē
T-NSF
hothe/this/whocity
πολις polis
N-NSF
πόλιςpoliscitycity
η ē
T-NSF
hothe/this/whojudgment
ισχυρα ischura
A-NSF
ἰσχυρόςischurosstrong, that mighty
οτι oti
CONJ
ὅτιhotithat/since! for
μια mia
A-DSF
εἷςheisoneone
ωρα ōra
N-DSF
ὥραhōrahourhour
ηλθεν ēlthen
V-2AAI-3S G5627
ἔρχομαιerchomaito come/gocome
η ē
T-NSF
hothe/this/who.
κρισις krisis
N-NSF
κρίσιςkrisisjudgmentjudgment
σου sou
P-2GS
σύsuyouis thy
 
11 cf. Tłum. Толк. I kupcy ziemscy będą płakać i smucić się nad nią, że towarów ich nikt więcej nie kupi,И купцы земные восплачут и возрыдают о ней, потому что товаров их никто уже не покупает, И# купцы2 зeмстіи возрыдaютъ и3 восплaчутсz њ нeмъ, ћкw бремeнъ и4хъ никт0же купyетъ ктомY, 18,11Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVκαι kai
CONJ
καίkaiandAnd
οι oi
T-NPM
hothe/this/whothe merchants
εμποροι emporoi
N-NPM
ἔμποροςemporostrader/merchantthe merchants
της tēs
T-GSF
hothe/this/whoof the earth
γης gēs
N-GSF
γῆearthof the earth
κλαιουσιν klaiousin
V-PAI-3P G5719
κλαίωklaiōto weepshall weep
και kai
CONJ
καίkaiandand
πενθουσιν penthousin
V-PAI-3P G5719
πενθέωpentheōto mournmourn
επ ep
PREP
ἐπίepiupon/to/againstover
αυτην autēn
P-ASF
αὐτόςautoshe/she/it/selfher
οτι oti
CONJ
ὅτιhotithat/since; for
τον ton
T-ASM
hothe/this/whomerchandise
γομον gomon
N-ASM
γόμοςgomoscargomerchandise
αυτων autōn
P-GPM
αὐτόςautoshe/she/it/selftheir
ουδεις oudeis
A-NSM-N
οὐδείςoudeisno oneno man
αγοραζει agorazei
V-PAI-3S G5719
ἀγοράζωagorazōto buybuyeth
ουκετι ouketi
ADV-N
οὐκέτιouketinot any moreany more
 
12 cf. Tłum. Толк. towaru złota i srebra i kamienia drogiego i pereł i bisioru i szkarłatu i jedwabiu i karmazynu i wszelkiego drzewa tujowego i wszelkiego sprzętu z kości słoniowej i wszelkiego naczynia z kamienia kosztownego i z miedzi i z żelaza i z marmuru.товаров золотых и серебряных, и камней драгоценных и жемчуга, и виссона и порфиры, и шелка и багряницы, и всякого благовонного дерева, и всяких изделий из слоновой кости, и всяких изделий из дорогих дерев, из меди и железа и мрамора, бремeнъ злaта и3 сребрA, и3 кaменіz драгaгw и3 би1сера, и3 вЂсса и3 порфЂры, и3 шeлка и3 червeни, и3 всsкагw дрeва fmи1нна, и3 всsкагw сосyда и3з8 к0сти слон0выz, и3 всsкагw сосyда t дрeва честнaгw, и3 мёдzна и3 желёзна и3 мрaморна, 18,12Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVγομον gomon
N-ASM
γόμοςgomoscargoThe merchandise
χρυσου chrusou
N-GSM
χρυσόςchrusosgoldof gold
και kai
CONJ
καίkaiand, and
αργυρου argurou
N-GSM
ἄργυροςargurossilversilver
και kai
CONJ
καίkaiand, and
λιθου lithou
N-GSM
λίθοςlithosstonestones
τιμιου timiou
A-GSM
τίμιοςtimiospreciousprecious
και kai
CONJ
καίkaiand, and
μαργαριτων margaritōn
N-GPM
μαργαρίτηςmargaritēspearlof pearls
και kai
CONJ
καίkaiand, and
βυσσινου bussinou
A-GSN
βύσσινοςbussinosfine linen[fine linen]
και kai
CONJ
καίkaiand, and
πορφυρας porfuras
N-GSF
πορφύραporfurapurplepurple
και kai
CONJ
καίkaiand, and
σιρικου sirikou
A-GSN
σηρικόςsērikossilksilk
και kai
CONJ
καίkaiand, and
κοκκινου kokkinou
A-GSN
κόκκινοςkokkinosscarletscarlet
και kai
CONJ
καίkaiand, and
παν pan
A-ASN
πᾶςpasallall
ξυλον xulon
N-ASN
ξύλονxulonwoodwood
θυινον thuinon
A-ASN
θύϊνοςthuinoscitronthyine
και kai
CONJ
καίkaiand, and
παν pan
A-ASN
πᾶςpasallall manner
σκευος skeuos
N-ASN
σκεῦοςskeuosvesselvessels
ελεφαντινον elefantinon
A-ASN
ἐλεφάντινοςelefantinosmade of ivoryof ivory
και kai
CONJ
καίkaiand, and
παν pan
A-ASN
πᾶςpasallall manner
σκευος skeuos
N-ASN
σκεῦοςskeuosvesselvessels
εκ ek
PREP
ἐκekof/fromof
ξυλου xulou
N-GSN
ξύλονxulonwoodwood
τιμιωτατου timiōtatou
A-GSN-S
τίμιοςtimiospreciousmost precious
και kai
CONJ
καίkaiand, and
χαλκου chalkou
N-GSM
χαλκόςchalkoscopper/bronze/coinof brass
και kai
CONJ
καίkaiand, and
σιδηρου sidērou
N-GSM
σίδηροςsidērosironiron
και kai
CONJ
καίkaiand, and
μαρμαρου marmarou
N-GSM
μάρμαροςmarmarosmarblemarble
 
13 cf. Tłum. Толк. i cynamonu i wonności i maści i kadzidła i wina i oliwy i mąki czystej i pszenicy i bydła i owiec i koni i wozów i niewolników i istot ludzkich.корицы и фимиама, и мира и ладана, и вина и елея, и муки и пшеницы, и скота и овец, и коней и колесниц, и тел и душ человеческих. и3 кори1цы и3 fmміaма, и3 мЂра и3 лівaна, и3 вінA и3 є3лeа, и3 семідaла и3 пшени1цы, и3 скотA и3 nвeцъ, и3 к0ней и3 колесни1цъ, и3 тэлeсъ и3 дyшъ человёческихъ. 18,13Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVκαι kai
CONJ
καίkaiandAnd
κινναμωμον kinnamōmon
N-ASN
κινάμωμονkinamōmoncinnamoncinnamon
και kai
CONJ
καίkaiand, and
αμωμον amōmon
N-ASN
ἄμωμοςamōmosblameless[blameless]
και kai
CONJ
καίkaiand, and
θυμιαματα thumiamata
N-APN
θυμίαμαthumiamaincenseodours
και kai
CONJ
καίkaiand, and
μυρον muron
N-ASN
μύρονmuronointmentointments
και kai
CONJ
καίkaiand, and
λιβανον libanon
N-ASM
λίβανοςlibanosfrankincensefrankincense
και kai
CONJ
καίkaiand, and
οινον oinon
N-ASM
οἶνοςoinoswinewine
και kai
CONJ
καίkaiand, and
ελαιον elaion
N-ASN
ἔλαιονelaionolive oiloil
και kai
CONJ
καίkaiand, and
σεμιδαλιν semidalin
N-ASF
σεμίδαλιςsemidalisfine flourfine flour
και kai
CONJ
καίkaiand, and
σιτον siton
N-ASM
σῖτοςsitosgrainwheat
και kai
CONJ
καίkaiand, and
κτηνη ktēnē
N-APN
κτῆνοςktēnosanimalbeasts
και kai
CONJ
καίkaiand, and
προβατα probata
N-APN
πρόβατονprobatonsheepsheep
και kai
CONJ
καίkaiand, and
ιππων ippōn
N-GPM
ἵπποςhipposhorsehorses
και kai
CONJ
καίkaiand, and
ρεδων redōn
N-GPF
ῥέδαredacarriagechariots
και kai
CONJ
καίkaiand, and
σωματων sōmatōn
N-GPN
σῶμαsōmabodyslaves
και kai
CONJ
καίkaiand[and]
ψυχας psuchas
N-APF
ψυχήpsuchēsoulsouls
ανθρωπων anthrōpōn
N-GPM
ἄνθρωποςanthrōposa humanof men
 
14 cf. Tłum. Толк. I owoce, których pożądała dusza twoja, odeszły od ciebie i wszystko, co tłuste i świetne, przepadło dla ciebie i już więcej nigdy ich nie znajdą.И плодов, угодных для души твоей, не стало у тебя, и все тучное и блистательное удалилось от тебя; ты уже не найдешь его. И# nвHщи похотeй души2 твоеS tид0ша t тебє2, и3 вс‰ т{чнаz и3 свBтлаz tид0ша t тебє2, и3 ктомY не и4маши њбрэсти2 и5хъ. 18,14Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVκαι kai
CONJ
καίkaiandAnd
η ē
T-NSF
hothe/this/who 
οπωρα opōra
N-NSF
ὀπώραopōrafruitthe fruits
σου sou
P-2GS
σύsuyouthy
της tēs
T-GSF
hothe/this/who 
επιθυμιας epithumias
N-GSF
ἐπιθυμίαepithumiadesirelusted after
της tēs
T-GSF
hothe/this/whothat
ψυχης psuchēs
N-GSF
ψυχήpsuchēsoulsoul
απηλθεν apēlthen
V-2AAI-3S G5627
ἀπέρχομαιaperchomaito go awayare departed
απο apo
PREP
ἀπόapofromfrom
σου sou
P-2GS
σύsuyouthee
και kai
CONJ
καίkaiand, and
παντα panta
A-NPN
πᾶςpasallall things
τα ta
T-NPN
hothe/this/whosoul
λιπαρα lipara
A-NPN
λιπαρόςliparosrichwhich were dainty
και kai
CONJ
καίkaiandand
τα ta
T-NPN
hothe/this/wholusted after
λαμπρα lampra
A-NPN
λαμπρόςlamprosshininggoodly
απωλετο apōleto
V-2AMI-3S G5639
ἀπολλύωapolluōto destroy[to destroy]
απο apo
PREP
ἀπόapofromfrom
σου sou
P-2GS
σύsuyouthee
και kai
CONJ
καίkaiand, and
ουκετι ouketi
ADV-N
οὐκέτιouketinot any moreno more
ου ou
PRT-N
οὐouno.
μη
PRT-N
μήnotat all
αυτα auta
P-APN
αὐτόςautoshe/she/it/selfthem
ευρησουσιν eurēsousin
V-FAI-3P G5692
εὑρίσκωheuriskōto find/meetthou shalt find
 
15 cf. Tłum. Толк. Kupcy tych rzeczy, którzy się wzbogacili, z daleka od niej będą stać dla bojaźni jej mąk, płacząc i smucąc się Торговавшие всем сим, обогатившиеся от нее, станут вдали от страха мучений ее, плача и рыдая Купцы2 си1ми њбогaщшесz t неS, и3здалeча стaнутъ за стрaхъ мучeніz є3S, рыдaюще и3 плaчущесz, 18,15Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVοι oi
T-NPM
hothe/this/whoThe merchants
εμποροι emporoi
N-NPM
ἔμποροςemporostrader/merchantThe merchants
τουτων toutōn
D-GPN
οὗτοςhoutosthis/he/she/it[this/he/she/it]
οι oi
T-NPM
hothe/this/who, which
πλουτησαντες ploutēsantes
V-AAP-NPM G5660
πλουτέωplouteōbe richwere made rich
απ ap
PREP
ἀπόapofromby
αυτης autēs
P-GSF
αὐτόςautoshe/she/it/selfher
απο apo
PREP
ἀπόapofromoff
μακροθεν makrothen
ADV
μακρόθενmakrothenfrom afarafar
στησονται stēsontai
V-FDI-3P G5695
ἵστημιhistēmito stand, shall stand
δια dia
PREP
διάdiathrough/because offor
τον ton
T-ASM
hothe/this/whothe fear
φοβον fobon
N-ASM
φόβοςfobosfearthe fear
του tou
T-GSM
hothe/this/whotorment
βασανισμου basanismou
N-GSM
βασανισμόςbasanismostormenttorment
αυτης autēs
P-GSF
αὐτόςautoshe/she/it/selfof her
κλαιοντες klaiontes
V-PAP-NPM G5723
κλαίωklaiōto weep, weeping
και kai
CONJ
καίkaiandand
πενθουντες penthountes
V-PAP-NPM G5723
πενθέωpentheōto mournwailing
 
16 cf. Tłum. Толк. i mówiąc: Biada, biada, owo miasto wielkie, które było obleczone w bisior i w szkarłat i w karmazyn i było ozdobione złotem i kamieniem drogim i perłami,и говоря: горе, горе тебе, великий город, одетый в виссон и порфиру и багряницу, украшенный золотом и камнями драгоценными и жемчугом, и3 глаг0люще: г0ре, г0ре, грaдъ вели1кій, њблечeнный вЂссомъ и3 порфЂрою и3 червлени1цею, и3 позлащeный злaтомъ и3 кaменіемъ драги1мъ и3 би1серомъ 18,16Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVλεγοντες legontes
V-PAP-NPM G5723
λέγωlegōto speaksaying
ουαι ouai
INJ
οὐαίouaiwoe!, Alas
ουαι ouai
INJ
οὐαίouaiwoe!, alas
η ē
T-NSF
hothe/this/who 
πολις polis
N-NSF
πόλιςpoliscitycity
η ē
T-NSF
hothe/this/whocity
μεγαλη megalē
A-NSF
μέγαςmegasgreat, that great
η ē
T-NSF
hothe/this/who!
περιβεβλημενη peribeblēmenē
V-RPP-NSF G5772
περιβάλλωperiballōto clothe, that was clothed
βυσσινον bussinon
A-ASN
βύσσινοςbussinosfine linenin fine linen
και kai
CONJ
καίkaiandAnd
πορφυρουν porfuroun
A-ASN
πορφύρεοςporfureospurplepurple
και kai
CONJ
καίkaiand, and
κοκκινον kokkinon
A-ASN
κόκκινοςkokkinosscarletscarlet
και kai
CONJ
καίkaiand, and
κεχρυσωμενη[     kechrusōmenē
V-RPP-NSF G5772
χρυσόωchrusoōto gilddecked
εν]     en
PREP
ἐνenin/on/amongwith
χρυσιω chrusiō
N-DSN
χρυσίονchrusiongold[gold]
και kai
CONJ
καίkaiand, and
λιθω lithō
N-DSM
λίθοςlithosstonestones
τιμιω timiō
A-DSM
τίμιοςtimiospreciousprecious
και kai
CONJ
καίkaiand, and
μαργαριτη margaritē
N-DSM
μαργαρίτηςmargaritēspearlpearls
 
17 cf. Tłum. Толк. że też w jednej godzinie spustoszone zostały tak wielkie bogactwa. I wszelki sternik i wszelki z miejsca na miejsce jeżdżący i “żeglarze i ci, co na morzu pracują,” stanęli z daleka ибо в один час погибло такое богатство! И все кормчие, и все плывущие на кораблях, и все корабельщики, и все торгующие на море стали вдали ћкw во є3ди1нъ чaсъ поги1бе толи1ко богaтство. И# всsкъ к0рмчій, и3 всsкъ плaваzй въ кораблeхъ, и3 всsкъ є3ли1къ въ м0ри дёлаzй, и3здалeча стaша, 18,17Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVοτι oti
CONJ
ὅτιhotithat/sinceFor
μια mia
A-DSF
εἷςheisonein one
ωρα ōra
N-DSF
ὥραhōrahourhour
ηρημωθη ērēmōthē
V-API-3S G5681
ἐρημόωerēmoōto lay wasteis come to nought
ο o
T-NSM
hothe/this/who 
τοσουτος tosoutos
D-NSM
τοσοῦτοςtosoutosso greatso great
πλουτος ploutos
N-NSM
πλοῦτοςploutosrichesriches
και kai
CONJ
καίkaiand. And
πας pas
A-NSM
πᾶςpasallevery
κυβερνητης kubernētēs
N-NSM
κυβερνήτηςkubernētēscaptainshipmaster
και kai
CONJ
καίkaiand, and
πας pas
A-NSM
πᾶςpasallall
ο o
T-NSM
hothe/this/whothe company
επι epi
PREP
ἐπίepiupon/to/againstin
τοπον topon
N-ASM
τόποςtoposplace[place]
πλεων pleōn
V-PAP-NSM G5723
πλέωpleōto sail[to sail]
και kai
CONJ
καίkaiand, and
ναυται nautai
N-NPM
ναύτηςnautēssailorsailors
και kai
CONJ
καίkaiand, and
οσοι osoi
K-NPM
ὅσοςhososjust as/how muchas many as
την tēn
T-ASF
hothe/this/whoships
θαλασσαν thalassan
N-ASF
θάλασσαthalassaseasea
εργαζονται ergazontai
V-PNI-3P G5736
ἐργάζομαιergazomaito worktrade by
απο apo
PREP
ἀπόapofromoff
μακροθεν makrothen
ADV
μακρόθενmakrothenfrom afarafar
εστησαν estēsan
V-2AAI-3P G5627
ἵστημιhistēmito stand, stood
 
18 cf. Tłum. Толк. i zawołali, widząc miejsce pożaru jego, mówiąc: Któreż podobne miastu temu wielkiemu?и, видя дым от пожара ее, возопили, говоря: какой город подобен городу великому! и3 вопіsху, ви1дzще дhмъ раждежeніz є3гw2, глаг0люще: кjй под0бенъ грaду вели1кому; 18,18Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVκαι kai
CONJ
καίkaiandAnd
εκραξαν ekraxan
V-AAI-3P G5656
κράζωkrazōto crycried
βλεποντες blepontes
V-PAP-NPM G5723
βλέπωblepōto see[to see]
τον ton
T-ASM
hothe/this/whothe smoke
καπνον kapnon
N-ASM
καπνόςkapnossmokethe smoke
της tēs
T-GSF
hothe/this/whoburning
πυρωσεως purōseōs
N-GSF
πύρωσιςpurōsisburningburning
αυτης autēs
P-GSF
αὐτόςautoshe/she/it/selfof her
λεγοντες legontes
V-PAP-NPM G5723
λέγωlegōto speak, saying
τις tis
I-NSF
τίςtiswhich?, What
ομοια omoia
A-NSF
ὅμοιοςhomoioslikelike unto
τη
T-DSF
hothe/this/whocity
πολει polei
N-DSF
πόλιςpoliscitycity
τη
T-DSF
hothe/this/who!
μεγαλη megalē
A-DSF
μέγαςmegasgreatthis great
 
19 cf. Tłum. Толк. I posypali proch na swe głowy i płacząc i smucąc się” wołali, mówiąc: Biada, biada, owo miasto wielkie, w którym z dostatków jego wzbogacili się wszyscy, co mieli okręty na morzu; że też w jednej godzinie spustoszało.И посыпали пеплом головы свои, и вопили, плача и рыдая: горе, горе тебе, город великий, драгоценностями которого обогатились все, имеющие корабли на море, ибо опустел в один час! И# положи1ша пeрсть на главaхъ свои1хъ, и3 возопи1ша плaчущесz и3 рыдaюще, глаг0люще: г0ре, г0ре, грaдъ вели1кій, въ нeмже њбогати1шасz вси2 и3мyщіи корабли6 въ м0ри, t чeсти є3гw2: ћкw є3ди1нэмъ час0мъ запустЁ. 18,19Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVκαι kai
CONJ
καίkaiandAnd
εβαλον ebalon
V-2AAI-3P G5627
βάλλωballōto throwthey cast
χουν choun
N-ASM
χόοςchoosdustdust
επι epi
PREP
ἐπίepiupon/to/againston
τας tas
T-APF
hothe/this/who 
κεφαλας kefalas
N-APF
κεφαλήkefalēheadheads
αυτων autōn
P-GPM
αὐτόςautoshe/she/it/selftheir
και kai
CONJ
καίkaiand, and
εκραξαν ekraxan
V-AAI-3P G5656
κράζωkrazōto crycried
κλαιοντες klaiontes
V-PAP-NPM G5723
κλαίωklaiōto weep, weeping
και kai
CONJ
καίkaiandand
πενθουντες penthountes
V-PAP-NPM G5723
πενθέωpentheōto mournwailing
λεγοντες legontes
V-PAP-NPM G5723
λέγωlegōto speak, saying
ουαι ouai
INJ
οὐαίouaiwoe!, Alas
ουαι ouai
INJ
οὐαίouaiwoe!, alas
η ē
T-NSF
hothe/this/who 
πολις polis
N-NSF
πόλιςpoliscitycity
η ē
T-NSF
hothe/this/whoheads
μεγαλη megalē
A-NSF
μέγαςmegasgreatgreat
εν en
PREP
ἐνenin/on/among, wherein
η ē
R-DSF
ὅς, ἥhhos ēwhich, that
επλουτησαν eploutēsan
V-AAI-3P G5656
πλουτέωplouteōbe richwere made rich
παντες pantes
A-NPM
πᾶςpasallall
οι oi
T-NPM
hothe/this/whocity
εχοντες echontes
V-PAP-NPM G5723
ἔχωechōto have/bethat had
τα ta
T-APN
hothe/this/whothe sea
πλοια ploia
N-APN
πλοῖονploionboatships
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
τη
T-DSF
hothe/this/whocostliness
θαλασση thalassē
N-DSF
θάλασσαthalassaseathe sea
εκ ek
PREP
ἐκekof/fromby reason of
της tēs
T-GSF
hothe/this/who[the/this/who]
τιμιοτητος timiotētos
N-GSF
τιμιότηςtimiotēswealthcostliness
αυτης autēs
P-GSF
αὐτόςautoshe/she/it/selfher
οτι oti
CONJ
ὅτιhotithat/since! for
μια mia
A-DSF
εἷςheisonein one
ωρα ōra
N-DSF
ὥραhōrahourhour
ηρημωθη ērēmōthē
V-API-3S G5681
ἐρημόωerēmoōto lay wasteis she made desolate
 
20 cf. Tłum. Толк. Raduj się nad nim niebo i święci Apostołowie i Prorocy, gdyż Bóg osądził sprawę waszą przeciw niemu.Веселись о сем, небо и святые Апостолы и пророки; ибо совершил Бог суд ваш над ним. Весели1сz њ сeмъ, нб7о, и3 с™jи ґпcли и3 прbр0цы, ћкw суди2 бGъ сyдъ вaшъ t негw2. 18,20Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVευφραινου eufrainou
V-PPM-2S G5744
εὐφραίνωeufrainōto celebrateRejoice
επ ep
PREP
ἐπίepiupon/to/againstover
αυτη autē
P-DSF
αὐτόςautoshe/she/it/selfher
ουρανε ourane
N-VSM
οὐρανόςouranosheaven, heaven
και kai
CONJ
καίkaiand, and
οι oi
T-NPM
hothe/this/who 
αγιοι agioi
A-NPM
ἅγιοςhagiosholyholy
και kai
CONJ
καίkaiandand
οι oi
T-NPM
hothe/this/whoprophets
αποστολοι apostoloi
N-NPM
ἀπόστολοςapostolosapostleapostles
και kai
CONJ
καίkaiand[and]
οι oi
T-NPM
hothe/this/whoGod
προφηται profētai
N-NPM
προφήτηςprofētēsprophetprophets
οτι oti
CONJ
ὅτιhotithat/since; for
εκρινεν ekrinen
V-AAI-3S G5656
κρίνωkrinōto judgehath
ο o
T-NSM
hothe/this/whoavenged
θεος theos
N-NSM
θεόςtheosGodGod
το to
T-ASN
hothe/this/who[the/this/who]
κριμα krima
N-ASN
κρίμαkrimajudgmentavenged
υμων umōn
P-2GP
σύsuyouyou
εξ ex
PREP
ἐκekof/fromon
αυτης autēs
P-GSF
αὐτόςautoshe/she/it/selfher
 
MIASTO OPUSTOSZAŁE.21 cf. Tłum. Толк. I jeden anioł mocny podniósł jakby wielki młyński kamień i wrzucił w morze, mówiąc: Tym rozpędem wrzucony będzie Babilon, owo miasto wielkie “i już więcej się nie znajdzie.”И один сильный Ангел взял камень, подобный большому жернову, и поверг в море, говоря: с таким стремлением повержен будет Вавилон, великий город, и уже не будет его. И# взsтъ є3ди1нъ ѓгGлъ крёпокъ кaмень вели1къ ћкw жeрновъ и3 вeрже въ м0ре, глаг0лz: тaкw стремлeніемъ ввeрженъ бyдетъ вавmлHнъ грaдъ вели1кій, и3 не и4мать њбрэсти1сz ктомY: 18,21Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVκαι kai
CONJ
καίkaiandAnd
ηρεν ēren
V-AAI-3S G5656
αἴρωairōto take uptook up
εις eis
A-NSM
εἷςheisonea
αγγελος angelos
N-NSM
ἄγγελοςangelosangelangel
ισχυρος ischuros
A-NSM
ἰσχυρόςischurosstrongmighty
λιθον lithon
N-ASM
λίθοςlithosstonea stone
ως ōs
ADV
ὡςhōswhich/howlike
μυλινον mulinon
A-ASM
μύλοςmulosmillstonemillstone
μεγαν megan
A-ASM
μέγαςmegasgreata great
και kai
CONJ
καίkaiand, and
εβαλεν ebalen
V-2AAI-3S G5627
βάλλωballōto throwcast
εις eis
PREP
εἰςeistowardinto
την tēn
T-ASF
hothe/this/who 
θαλασσαν thalassan
N-ASF
θάλασσαthalassaseathe sea
λεγων legōn
V-PAP-NSM G5723
λέγωlegōto speak, saying
ουτως outōs
ADV
οὕτω, οὕτωςhhoutō outōsthus(-ly), Thus
ορμηματι ormēmati
N-DSN
ὅρμημαhormēmasudden violencewith violence
βληθησεται blēthēsetai
V-FPI-3S G5701
βάλλωballōto throwshall
βαβυλων babulōn
N-NSF
ΒαβυλώνbabulōnBabylonBabylon
η ē
T-NSF
hothe/this/whothe sea
μεγαλη megalē
A-NSF
μέγαςmegasgreatthat great
πολις polis
N-NSF
πόλιςpoliscitycity
και kai
CONJ
καίkaiand, and
ου ou
PRT-N
οὐounono
μη
PRT-N
μήnotat all
ευρεθη eurethē
V-APS-3S G5686
εὑρίσκωheuriskōto find/meetshall be found
ετι eti
ADV
ἔτιetistillmore
 
22 cf. Tłum. Толк. I głosu cytrzystów i śpiewaków i grających na flecie i na trąbie “nie będzie więcej słychać w tobie” i żadnego rzemieślnika jakiegokolwiek rzemiosła nie znajdą więcej w tobie i głosu młyna nie będzie więcej słychać w tobie.И голоса играющих на гуслях, и поющих, и играющих на свирелях, и трубящих трубами в тебе уже не слышно будет; не будет уже в тебе никакого художника, никакого художества, и шума от жерновов не слышно уже будет в тебе; и3 глaсъ гудє1цъ и3 мусікjй, и3 пискaтелей и3 трyбъ не и4мать слhшатисz ктомY въ тебЁ: и3 всsкъ хитрeцъ всsкіz хи1трости не њбрsщетсz ктомY въ тебЁ, и3 шyмъ жeрновный не бyдетъ слhшанъ въ тебЁ: 18,22Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVκαι kai
CONJ
καίkaiandAnd
φωνη fōnē
N-NSF
φωνήfōnēvoice/soundthe voice
κιθαρωδων kitharōdōn
N-GPM
κιθαρῳδόςkitharōdosharpistof harpers
και kai
CONJ
καίkaiand, and
μουσικων mousikōn
A-GPM
μουσικόςmousikosmusicianmusicians
και kai
CONJ
καίkaiand, and
αυλητων aulētōn
N-GPM
αὐλητήςaulētēsflute playerof pipers
και kai
CONJ
καίkaiand, and
σαλπιστων salpistōn
N-GPM
σαλπιστήςsalpistēstrumpetertrumpeters
ου ou
PRT-N
οὐounono
μη
PRT-N
μήnotat all
ακουσθη akousthē
V-APS-3S G5686
ἀκούωakouōto hear, shall be heard
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
σοι soi
P-2DS
σύsuyouthee
ετι eti
ADV
ἔτιetistillmore
και kai
CONJ
καίkaiand; and
πας pas
A-NSM
πᾶςpasallno
τεχνιτης technitēs
N-NSM
τεχνίτηςtechnitēscraftsmancraftsman
πασης pasēs
A-GSF
πᾶςpasall, of whatsoever
τεχνης]     technēs
N-GSF
τέχνηtechnēskillcraft
ου ou
PRT-N
οὐounoany
μη
PRT-N
μήnot 
ευρεθη eurethē
V-APS-3S G5686
εὑρίσκωheuriskōto find/meet, shall be found
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
σοι soi
P-2DS
σύsuyouthee
ετι eti
ADV
ἔτιetistillmore
και kai
CONJ
καίkaiand; and
φωνη fōnē
N-NSF
φωνήfōnēvoice/soundthe sound
μυλου mulou
N-GSM
μύλοςmulosmillstoneof a millstone
ου ou
PRT-N
οὐounono
μη
PRT-N
μήnotat all
ακουσθη akousthē
V-APS-3S G5686
ἀκούωakouōto hearshall be heard
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
σοι soi
P-2DS
σύsuyouthee
ετι eti
ADV
ἔτιetistillmore
 
23 cf. Tłum. Толк. I światło lampy nie zaświeci więcej w tobie i głosu oblubieńca i oblubienicy nie usłyszą więcej w tobie, gdyż kupcy twoi byli książętami ziemi, gdyż przez czary twoje zbłądziły wszystkie narody.и свет светильника уже не появится в тебе; и голоса жениха и невесты не будет уже слышно в тебе: ибо купцы твои были вельможи земли, и волшебством твоим введены в заблуждение все народы. и3 свётъ свэти1льника не и4мать свэти1ти въ тебЁ ктомY, и3 глaсъ женихA и3 невёсты не и4мать слhшанъ бhти въ тебЁ ктомY: ћкw купцы2 твои2 бёша вельмHжи зeмстіи, ћкw волхвов†ніи твои1ми прельщeни бhша вси2 kзhцы. 18,23Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVκαι kai
CONJ
καίkaiandAnd
φως fōs
N-NSN
φῶςfōslightthe light
λυχνου luchnou
N-GSM
λύχνοςluchnoslampof a candle
ου ou
PRT-N
οὐounono
μη
PRT-N
μήnotat all
φανη fanē
V-2AAS-3S G5632
φαίνωfainōto shine/appearshall shine
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
σοι soi
P-2DS
σύsuyouthee
ετι eti
ADV
ἔτιetistillmore
και kai
CONJ
καίkaiand; and
φωνη fōnē
N-NSF
φωνήfōnēvoice/soundthe voice
νυμφιου numfiou
N-GSM
νυμφίοςnumfiosbridegroomof the bridegroom
και kai
CONJ
καίkaiandand
νυμφης numfēs
N-GSF
νύμφηnumfēbrideof the bride
ου ou
PRT-N
οὐounono
μη
PRT-N
μήnotat all
ακουσθη akousthē
V-APS-3S G5686
ἀκούωakouōto hearshall be heard
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
σοι soi
P-2DS
σύsuyouthee
ετι eti
ADV
ἔτιetistillmore
οτι oti
CONJ
ὅτιhotithat/since: for
οι]     oi
T-NPM
hothe/this/whomerchants
εμποροι emporoi
N-NPM
ἔμποροςemporostrader/merchantmerchants
σου sou
P-2GS
σύsuyouthy
ησαν ēsan
V-IAI-3P G5707
εἰμίeimito bewere
οι oi
T-NPM
hothe/this/whothe great men
μεγιστανες megistanes
N-NPM-S
μεγιστάνmegistangreat manthe great men
της tēs
T-GSF
hothe/this/whoof the earth
γης gēs
N-GSF
γῆearthof the earth
οτι oti
CONJ
ὅτιhotithat/since; for
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongby
τη
T-DSF
hothe/this/whosorceries
φαρμακεια farmakeia
N-DSF
φαρμακείαfarmakeiasorcerysorceries
σου sou
P-2GS
σύsuyouthy
επλανηθησαν eplanēthēsan
V-API-3P G5681
πλανάωplanaōto lead astraywere
παντα panta
A-NPN
πᾶςpasallall
τα ta
T-NPN
hothe/this/whonations
εθνη ethnē
N-NPN
ἔθνοςethnosGentilesnations
 
24 cf. Tłum. Толк. I znalazła się w nim krew proroków i świętych i wszystkich, co byli zabici na ziemi.И в нем найдена кровь пророков и святых и всех убитых на земле.И# въ нeмъ кр0вь прbр0ческа и3 с™hхъ њбрётесz и3 всёхъ и3збіeнныхъ на земли2.18,24Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVκαι kai
CONJ
καίkaiandAnd
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
αυτη autē
P-DSF
αὐτόςautoshe/she/it/selfher
αιμα aima
N-NSN
αἷμαhaimabloodthe blood
προφητων profētōn
N-GPM
προφήτηςprofētēsprophetof prophets
και kai
CONJ
καίkaiand, and
αγιων agiōn
A-GPM
ἅγιοςhagiosholyof saints
ευρεθη eurethē
V-API-3S G5681
εὑρίσκωheuriskōto find/meetwas found
και kai
CONJ
καίkaiand, and
παντων pantōn
A-GPM
πᾶςpasallof all
των tōn
T-GPM
hothe/this/who 
εσφαγμενων esfagmenōn
V-RPP-GPM G5772
σφάζωsfazōto slaughterthat were slain
επι epi
PREP
ἐπίepiupon/to/againstupon
της tēs
T-GSF
hothe/this/whothe earth
γης gēs
N-GSF
γῆearththe earth

19ŚWIĘCI W NIEBIE SIĘ RADUJĄ.1 Potem słyszałem jakby głos rzesz wielkich w niebie, mówiących: Alleluja, zbawienie i chwała i moc Bogu naszemu,2 gdyż sądy jego są prawdziwe i sprawiedliwe, on też osądził wielką wszetecznicę, która zepsuła ziemię nierządem swoim i pomścił krew sług swoich z rąk jej.3 I znowu rzekli: Alleluja. “A dym jej wstępuje na wieki” wieków.4 A dwudziestu czterech starców upadło i cztery zwierzęta i pokłonili się Bogu siedzącemu na tronie, mówiąc: Amen, Alleluja.5 I rozległ się głos od tronu, mówiący: “Dajcie chwałę Bogu naszemu wszyscy słudzy jego i którzy się go boicie, mali i wielcy. “6 I słyszałem jakby głos rzeszy wielkiej i szum wielu wód i jakby huk potężnych gromów, mówiących: Alleluja, gdyż “Pan Bóg nasz wszechmogący objął królestwo.”7 Weselmy się i radujmy i dajmy mu chwałę, bo przyszło wesele Baranka, a małżonka jego przygotowała się.8 I dano jej przyoblec się w bisior jasny i czysty. Bisiorem bowiem są sprawiedliwe uczynki świętych.9 I rzekł mi: Napisz: Błogosławieni, którzy są wezwani na ucztę weselną Baranka. I rzekł mi: Te słowa Boga są prawdziwe.10 I upadłem do nóg jego, aby mu się pokłonić. I mówi mi: Nie waż się tego czynić; jestem współsługą twoim i braci twoich, mających świadectwo Jezusowe. Bogu się kłaniaj. Świadectwem bowiem Jezusa jest duch proroctwa. SĄD NAD BESTIĄ.11 I widziałem niebo otworzone, a oto koń biały, a siedzącego na nim zwano Wiernym i Prawdziwym i sądzi sprawiedliwie i walczy.12 0czy zaś jego jak płomień ognisty i na głowie jego wiele koron i ma imię wypisane, którego nikt nie zna, tylko on sam.13 I ubrany był w szatę skropioną krwią, a imię jego nazywają Słowo Boga.14 I wojska, które są w niebie, jechały za nim na koniach białych, obleczone w bisior biały i czysty.15 I z ust jego wychodzi miecz z obydwu stron ostry, aby nim “bił narody.” I on “będzie nim rządził laską żelazną”; on też “depce prasę” wina zapalczywości gniewu Boga wszechmogącego.16 I ma na szacie i na biodrze swoim napisane: “Król królów i Pan panujących.” 17 I widziałem jednego anioła stojącego w słońcu i zawołał głosem donośnym, mówiąc do wszystkich ptaków, co latały wpośród nieba: Chodźcie i zgromadźcie się na wielką wieczerzę bożą,18 abyście jadły ciała królów i ciała wodzów i ciała mocarzów i. ciała koni i siedzących na nich i ciała wszystkich wolnych i niewolników i małych i wielkich.19 I widziałem bestię i królów ziemskich i wojska ich zebrane, dla stoczenia bitwy z tym, który siedział na koniu i z wojskiem jego.20 I pojmano bestię i z nią fałszywego proroka, który czynił cuda przed nią, którymi zwiódł tych, co przyjeli znamię bestii i którzy się kłaniali jej obrazowi. Ci dwoje wrzuceni zostali żywcem w jezioro ognia gorejącego siarką.21 A innych pobił miecz, wychodzący z ust siedzącego na koniu i “wszystkie ptaki nasyciły się ich mięsem.”
20SĄD NAD SZATANEM1I Widziałem anioła lecącego z nieba, mającego klucz przepaści i łańcuch wielki w ręce swojej.2 I uchwycił smoka, węża starego, którym jest diabeł i szatan i związał go na tysiąc lat.3 I wrzucił go w przepaść i zamknął i położył pieczęć nad nim, aby więcej nie zwodził narodów, dopóki nie upłynie tysiąc lat; a potem ma być rozwiązany na krótki czas.4 I widziałem stolice i usiedli na nich i “dano im władzę sądzenia” i dusze pościnanych dla świadectwa Jezusowego i dla słowa bożego i tych, co się nie kłaniali bestii ani obrazowi jej i nie przyjmowali znamienia jej na czoła albo na ręce swoje; i ożyli i królowali z Chrystusem tysiąc lat.5 Inni z umarłych nie ożyli, dopóki nie upłynie tysiąc lat. To jest zmartwychwstanie pierwsze.6 Błogosławiony i święty, który ma udział w pierwszym zmartwychwstaniu; nad tymi nie ma mocy śmierć druga, ale będą kapłanami Boga i Chrystusa i, będą królować z nim tysiąc lat.7 A gdy się skończy tysiąc lat, szatan będzie zwolniony z więzienia swego i wyjdzie i będzie zwodził narody, które są na “czterech krańcach ziemi Goga i Magoga” i zbierze ich na walkę, a ich liczba jest jak piasek morski.8 I wstąpili “na okręg ziemi” i otoczyli obóz świętych i miasto “umiłowane.9 i zstąpił ogieńí z nieba od Boga i pożarł ich,” a diabeł, który ich zwodził wrzucony został w jezioro ognia i siarki, gdzie i bestia 10 i fałszywy prorok będą męczeni we dnie i w nocy na wieki wieków.SĄD NAD UMARŁYMI.11 I widziałem tron wielki, biały i siedzącego na nim, “przed którego obliczem uciekła ziemia i niebo i nie znaleziono miejsca dla nich.”12 I widziałem umarłych, wielkich i małych, stojących przed tronem; i “księgi zostały otwarte” i otworzono inną księgę, która jest księgą życia. I osądzono umarłych z tego, co było napisane w owych księgach, “według ich uczynków.”13 I morze wydało umarłych, którzy w nim byli i śmierć i piekło oddały umarłych swoich; którzy w nich byli i osądzono każdego “według jego uczynków.”14 I piekło i śmierć wrzucono do jeziora ognistego. Ta jest śmierć druga.15 I kogo nie “znaleziono zapisanego w księdze życia,” ten wrzucony został do jeziora ognistego.
21NIEBO NOWE I ZIEMIA NOWA.1 I widziałem nowe niebo i nową ziemię.” Albowiem pierwsze niebo i pierwsza ziemia przeminęły, a morza już niema.2 Ja Jan widziałem święte miasto Jeruzalem nowe, zstępujące z nieba od Boga, przygotowane jak oblubienica przystrojona dla swego męża.3 I słyszałem głos donośny z tronu, mówiący: “Oto przybytek” Boga z ludźmi “i będzie mieszkał z nimi. I oni będą jego ludem,” a Bóg sam “z nimi będzie” ich Bogiem.4 “I otrze Bóg wszelką łzę z oczu” ich i nie będzie więcej śmierci, ani smutku, ani krzyku, ani boleści więcej nie będzie, gdyż pierwsze rzeczy przeminęły.5 I “siedzący na tronie” rzekł: Oto czynię wszystkie rzeczy nowe. I rzekł mi: Pisz, bo te słowa są bardzo pewne i prawdziwe.6 I rzekł mi: Stało się. Jam jest Alfa i Omega, początek i koniec. Ja dam “pragnącemu darmo ze źródła wody życia.”7 Kto zwycięży, odziedziczy to i “będę mu Bogiem, a on mi będzie synem.”8 Bojaźliwym zaś i niewiernym i obmierzłymi mężobójcom i rozpustnikom i czarownikom i bałwochwalcom i wszystkim kłamcom – tym przypadnie część w jeziorze gorejącym ogniem i siarką; to jest śmierć druga.NOWE JERUZALEM.9 I przyszedł jeden z siedmiu aniołów, którzy mieli siedem czasz napełnionych siedmiu plagami ostatecznymi i odezwał się do mnie, mówiąc: Chodź, a pokażę ci oblubienicę, małżonkę Baranka.10 I “zaniósł mię w duchu na górę wielką i wysoką i pokazał mi miasto święte Jeruzalem,” zstępujące z nieba od Boga,11 mające “jasność Boga,” a światło jego podobne do kamienia kosztownego jakby do kamienia jaspisu jakby krzyczał.12 I miało mur wielki i wysoki, posiadający dwanaście bram, a na bramach dwunastu aniołów i imiona wypisane, które są imionami dwunastu pokoleń synów Izraelskich.13 “Od wschodu trzy bramy i od północy trzy bramy i od południa trzy bramy i od zachodu trzy bramy.”14 I mur miasta miał dwanaście fundamentów, a na nich dwanaście imion dwunastu apostołów Baranka.JEGO MURY, BRAMY I FUNDAMENTY.15 Ten zaś, co ze mną mówił, miał trzcinową, złotą miarę, aby mierzyć miasto i bramy jego i mur.16 Miasto leży w czworoboku, a długość jego jest tak wielka, jak i szerokość. I zmierzył miasto trzciną złotą na dwanaście tysięcy stadiów i długość i wysokość i szerokość jego są równe.17 I zmierzył mur jego: sto czterdzieści cztery łokcie miary człowieka, to jest anioła.18 A mur jego był zbudowany z kamienia jaspisu, a samo miasto: złoto czyste, podobne do szkła czystego.19 I fundamenty muru miasta ozdobione wszelkim drogim kamieniem. Pierwszy fundament jaspis, drugi szafir, trzeci chalcedon, czwarty szmaragd,20 piąty sardoniks, szósty sardiusz, siódmy chryzolit, ósmy beryl, dziewiąty topaz, dziesiąty chryzopraz, jedenasty hiacynt, dwunasty ametyst.21 Dwanaście bram, to dwanaście pereł, każda z osobna; a każda brama była z jednej perły, a ulica miasta złoto czyste, jak szkło przeźroczyste.JEGO PRZYBYTKIEM I ŚWIATŁEM BARANEK.22 I świątyni w nim nie widziałem, bo Pan, Bóg wszechmogący, jest świątynią jego i Baranek.23 I miasto nie potrzebuje “słońca ani księżyca,” aby w nim świeciły, gdyż je oświeciła jasność Boga, a lampą jego jest Baranek.24 “I narody będą chodziły w światłości jego, a królowie ziemscy tam przyniosą chwałę” swoją i cześć.25 “I bramy jego nie będą w dzień zamknięte,” albowiem nocy tam nie będzie.26 “I tam przyniosą chwałę” i cześć narodów.27 Nie wejdzie do niego nic nieczystego, albo budzącego odrazę i kłamstwo, tylko ci, co są zapisani w Barankowej księdze życia.
22RZEKA I DRZEWO.1 I ukazał “rzekę wody życia,” jasną jak kryształ, wychodzącą ze stolicy Boga i Baranka.2 “Wpośród” rynku jego i “z obu stron rzeki drzewo życia,” rodzące dwanaście owoców, na każdy miesiąc dające swój owoc, a liście drzewa na zdrowie narodów.3 “I nie będzie więcej żadnego przekleństwa,” lecz będzie w nim stolica Boga i Baranka i słudzy jego służyć mu będą,4 “będą oglądać jego oblicze,” a jego imię na ich czołach.5 I nocy więcej nie będzie i nie będzie im trzeba światła lampy, ani “światła słońca,” gdyż “Pan Bóg będzie ich oświecał i królować będą na wieki wieków.” PROROCTWO TO JEST PRAWDZIWE6 I rzekł mi: Te słowa są bardzo pewne i prawdziwe. I Pan, Bóg duchów prorockich posłał anioła swego, aby pokazać sługom swym, co się ma stać prędko.7 I oto przyjdę szybko. Błogosławiony, który zachowuje słowa proroctwa tej księgi.8 A ja, Jan, słyszałem to i widziałem. I gdy usłyszałem i ujrzałem, upadłem do stóp anioła, który mi to pokazywał, aby się pokłonić.9 I rzekł mi: Nie waż się tego czynić, bo jestem współsługą twoim i braci twoich proroków i tych, co strzegą słów proroctwa tej księgi. Bogu się kłaniaj.10 I rzekł mi: Nie pieczętuj słów proroctwa tej księgi, czas bowiem jest blisko.11 Kto szkodzi, niech jeszcze szkodzi i kto tkwi w brudach, niech jeszcze się bruka, a kto jest sprawiedliwy, niech się jeszcze usprawiedliwi, a święty niech się jeszcze uświęci.CHRYSTUS ODPŁACI KAŻDEMU.12 0to przyjdę prędko, a zapłatę moją z sobą niosę, “abym oddał każdemu według uczynków jego.”13 Ja jestem Alfa i Omega, “pierwszy i ostatni,” początek i koniec.14 Błogosławieni, którzy “obmywają szaty” swoje w krwi Baranka, aby mieli prawo do drzewa życia i żeby weszli przez bramy do miasta.15 Na zewnątrz psy i czarownicy i bezwstydni i mężobójcy i bałwochwalcy i każdy, co miłuje i żyje w kłamstwie.16 Ja, Jezus, posłałem anioła mego, aby wam o tym świadczył w kościołach. Ja jestem potomek i z rodu Dawida, gwiazda jasna i zaranna.17 Duch i oblubienica mówi: Przyjdź. A kto słyszy niech mówi: Przyjdź. I kto “pragnie, niech przyjdzie” i kto chce, niech bierze “wodę życia darmo.”NIC NIE ZMIENIAĆ; W TEJ KSIĘDZE.18 Oświadczam bowiem każdemu słuchającemu słów proroctwa tej księgi: “Jeśliby kto dodał do tego,” spuści nań Bóg “plagi opisane w tej księdze.”19 A jeśliby kto ujął ze słów księgi tego proroctwa, odejmie Bóg część jego z księgi życia i z miasta świętego i z tego, co jest napisane w tej księdze.20 Który daje świadectwo o tym, mówi: Zaiste, przyjdę prędko. Amen. Przyjdź, Panie Jezu!21Łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa z wami wszystkimi. Amen.