MENU
Fragment:
Styl fragmentu
*Zezwalaj na cookies aby zapamiętać ustawienia

Objawienie św. Jana Apostoła

Objawienie św. Jana Apostoła

Wstęp.
11 Objawienie Jezusa Chrystusa, które dał mu Bóg, aby wyjawił sługom jego, “co się ma stać” wkrótce i oznajmił przez poselstwo anioła swojego słudze swemu Janowi,2 który wydał świadectwo o słowie Boga i o świadectwie Jezusa Chrystusa, cokolwiek widział.3 Błogosławiony, który czyta i słucha słów proroctwa tego i zachowuje to, co w nim jest napisane: albowiem czas jest blisko. Pozdrowienie siedmiu kościołów. LISTY DO SIEDMIU KOŚCIOŁÓW 4 JAN, siedmiu kościołom w Azji: Łaska wam i pokój od tego, “który jest,” i który był i który przyjdzie i od siedmiu duchów, stojących przed stolicą jego; 5 i od Jezusa Chrystusa, który jest “wiernym świadkiem,” pierworodnym z umarłych i “książęciem królów ziemi,” on nas umiłował i obmył nas z grzechów naszych we krwi swojej 6 i uczynił nas “królestwem i kapłanami Bogu” i Ojcu swojemu: jemu chwała i panowanie na wieki wieków. Amen. 7 “Oto idzie z obłokami i ujrzy” go wszelkie oko i ci co go przebili. “I będą nad nim płakać wszystkie pokolenia ziemi.” Tak. Amen.8 Jam Alfa i Omega początek i koniec, mówi Pan Bóg, “który jest” i który był i który przyjdzie: “Wszechmogący.”WIDZENIE SYNA CZŁOWIECZEGO. 9 Ja, Jan, brat wasz i uczestnik ucisku i w królestwie i w cierpliwości w Chrystusie Jezusie, byłem na wyspie zwanej Patmos, dla słowa bożego i świadectwa Jezusa.10 Byłem w duchu w dzień Pański i usłyszałem za sobą głos silny jakby trąby,11 mówiącej: Co widzisz, napisz w księdze i poślij siedmiu kościołom w Azji: Efezowi i Smyrnie i Pergamowi i Tiatyrze i Sardom i Filadelfii i Laodycei.12 I obróciłem się, żeby zobaczyć głos, mówiący ze mną. A obróciwszy się, ujrzałem siedem świeczników złotych,13 a w pośrodku siedmiu świeczników złotych “podobnego do Syna Człowieczego, obleczonego w długą szatę i przepasanego przez pierś pasem złotym.14 A “głowa jego i włosy były jasne jak wełna” biała i “jak śnieg, a oczy jego jak płomień ognia.”15 “I nogi jego podobne do mosiądzu” rozpalonego “i głos jego jak głos wielu wód.”16 A miał w swej prawej ręce siedem gwiazd i z ust jego wychodził miecz z obu stron ostry, a oblicze jego jak słońce świecące w swej mocy.17 gdy go ujrzałem, upadłem do nóg jego jakby martwy. I położył swą prawicę na mnie, mówiąc: Nie bój się; “ja jestem pierwszy i ostateczny,”18 żywy a byłem umarły i oto jestem żyjący na wieki wieków i mam klucze śmierci i otchłani.19 Napisz więc, co widziałeś i co jest i “co się ma dziać potem.” 20 Tajemnica siedmiu gwiazd, które widziałeś w prawej ręce mojej i siedem świeczników złotych: siedem gwiazd, to aniołowie siedmiu kościołów, a siedem świeczników, to siedem kościołów.
2LIST DO KOŚCIOŁA W EFEZIE.

CS RU Brytjka King J. 2
Comments: Vict.III/IVw. abp.Averky
LIST DO KOŚCIOŁA W EFEZIE.1 cf. Tłum. Толк. Aniołowi kościoła w Efezie napisz: To mówi ten, co trzyma siedem gwiazd w prawicy swej, a chodzi między siedmiu złotymi świecznikami:Ангелу Ефесской церкви напиши: так говорит Держащий семь звезд в деснице Своей, Ходящий посреди семи золотых светильников: ЃгGлу є3фeсскіz цRкве напиши2: тaкw гlетъ держsй сeдмь ѕвёздъ въ десни1цэ своeй, ходsй посредЁ седми2 свэти1льникwвъ златhхъ: 2,1Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVτω
T-DSM
hothe/this/whoUnto the angel
αγγελω angelō
N-DSM
ἄγγελοςangelosangelUnto the angel
τω
T-DSM
hothe/this/whoof Ephesus
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
εφεσω efesō
N-DSF
ἜφεσοςefesosEphesusof Ephesus
εκκλησιας ekklēsias
N-GSF
ἐκκλησίαekklēsiaassemblyof the church
γραψον grapson
V-AAM-2S G5657
γράφωgrafōto writewrite
ταδε tade
D-APN
ὅδε, ἥδεhhode ēdethis; These things
λεγει legei
V-PAI-3S G5719
λέγωlegōto speaksaith
ο o
T-NSM
hothe/this/who;
κρατων kratōn
V-PAP-NSM G5723
κρατέωkrateōto grasp/seizehe that holdeth
τους tous
T-APM
hothe/this/who 
επτα epta
A-NUI
ἑπτάheptasevenseven
αστερας asteras
N-APM
ἀστήρastērstarthe
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
τη
T-DSF
hothe/this/who 
δεξια dexia
A-DSF
δεξιόςdexiosrightright hand
αυτου autou
P-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/selfhis
ο o
T-NSM
hothe/this/who 
περιπατων peripatōn
V-PAP-NSM G5723
περιπατέωperipateōto walk, who walketh
εν en
PREP
ἐνenin/on/among[in/on/among]
μεσω mesō
A-DSN
μέσοςmesosmidstthe midst
των tōn
T-GPF
hothe/this/who 
επτα epta
A-NUI
ἑπτάheptasevenseven
λυχνιων luchniōn
N-GPF
λυχνίαluchnialampstandof the
των tōn
T-GPF
hothe/this/who 
χρυσων chrusōn
A-GPF
χρύσεοςchruseosgoldengolden
 
2 cf. Tłum. Толк. Znam sprawy twoje i pracę i cierpliwość twoją i że nie możesz ścierpieć złych i wystawiłeś na próbę tych, co się podają za Apostołów, a nie są i znalazłeś ich kłamcami.знаю дела твои, и труд твой, и терпение твое, и то, что ты не можешь сносить развратных, и испытал тех, которые называют себя апостолами, а они не таковы, и нашел, что они лжецы; вёмъ тво‰ дэлA, и3 трyдъ тв0й, и3 терпёніе твоE, и3 ћкw не м0жеши носи1ти ѕлhхъ, и3 и3скуси1лъ є3си2 глаг0лющыzсz бhти ґп0столы, и3 не сyть, и3 њбрёлъ є3си2 и5хъ л0жныхъ: 2,2Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVοιδα oida
V-RAI-1S G5758
εἴδωeidōto knowI know
τα ta
T-APN
hothe/this/whoworks
εργα erga
N-APN
ἔργονergonworkworks
σου sou
P-2GS
σύsuyouthy
και kai
CONJ
καίkaiand, and
τον ton
T-ASM
hothe/this/wholabour
κοπον kopon
N-ASM
κόποςkoposlaborlabour
και kai
CONJ
καίkaiand, and
την tēn
T-ASF
hothe/this/whopatience
υπομονην upomonēn
N-ASF
ὑπομονήhupomonēperseverancepatience
σου sou
P-2GS
σύsuyouthy
και kai
CONJ
καίkaiand, and
οτι oti
CONJ
ὅτιhotithat/sincehow
ου ou
PRT-N
οὐounonot
δυνη dunē
V-PNI-2S G5736
δύναμαιdunamaibe ablethou canst
βαστασαι bastasai
V-AAN G5658
βαστάζωbastazōto carrybear
κακους kakous
A-APM
κακόςkakosevil/harmthem which are evil
και kai
CONJ
καίkaiand: and
επειρασας epeirasas
V-AAI-2S G5656
πειράζωpeirazōto test/temptthou hast tried
τους tous
T-APM
hothe/this/who:
λεγοντας legontas
V-PAP-APM G5723
λέγωlegōto speak[to speak]
εαυτους eautous
F-3APM
ἑαυτοῦheautoumy/your/him-self[my/your/him-self]
αποστολους apostolous
N-APM
ἀπόστολοςapostolosapostleapostles
και kai
CONJ
καίkaiand, and
ουκ ouk
PRT-N
οὐounonot
εισιν eisin
V-PAI-3P G5719
εἰμίeimito bethey are
και kai
CONJ
καίkaiand, and
ευρες eures
V-2AAI-2S G5627
εὑρίσκωheuriskōto find/meethast found
αυτους autous
P-APM
αὐτόςautoshe/she/it/selfthem
ψευδεις pseudeis
A-APM
ψευδήςpseudēsfalseliars
 
3 cf. Tłum. Толк. I masz cierpliwość i nieustraszenie cierpiałeś dla imienia mego.ты много переносил и имеешь терпение, и для имени Моего трудился и не изнемогал. и3 понeслъ є3си2, и3 терпёніе и4маши, и3 за и4мz моE труди1лсz є3си2 и3 не и3знем0глъ є3си2. 2,3Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVκαι kai
CONJ
καίkaiandAnd
υπομονην upomonēn
N-ASF
ὑπομονήhupomonēperseverancepatience
εχεις echeis
V-PAI-2S G5719
ἔχωechōto have/behast
και kai
CONJ
καίkaiand, and
εβαστασας ebastasas
V-AAI-2S G5656
βαστάζωbastazōto carryhast borne
δια dia
PREP
διάdiathrough/because offor
το to
T-ASN
hothe/this/whoname's
ονομα onoma
N-ASN
ὄνομαonomanamename's
μου mou
P-1GS
ἐγώegōI/wemy
και kai
CONJ
καίkaiand, and
ου ou
PRT-N
οὐounonot
κεκοπιακες kekopiakes
V-RAI-2S G5758
κοπιάωkopiaōto laborhast laboured
 
4 cf. Tłum. Толк. Ale mam przeciwko tobie, że opuściłeś twoją pierwszą miłość.Но имею против тебя то, что ты оставил первую любовь твою. Но и4мамъ на тS, ћкw люб0вь твою2 пeрвую њстaвилъ є3си2. 2,4Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVαλλα alla
CONJ
ἀλλάallabutNevertheless
εχω echō
V-PAI-1S G5719
ἔχωechōto have/beI have
κατα kata
PREP
κατάkataaccording toagainst
σου sou
P-2GS
σύsuyouthee
οτι oti
CONJ
ὅτιhotithat/since, because
την tēn
T-ASF
hothe/this/wholove
αγαπην agapēn
N-ASF
ἀγάπηagapēlovelove
σου sou
P-2GS
σύsuyouthy
την tēn
T-ASF
hothe/this/who.
πρωτην prōtēn
A-ASF-S
πρῶτοςprōtosfirstfirst
αφηκες afēkes
V-AAI-2S G5656
ἀφίημιafiēmito releasethou hast left
 
5 cf. Tłum. Толк. Pamiętaj przeto, skąd wypadłeś i czyń pokutę i spełniaj uczynki jak pierwej. Jeśli nie, przyjdę do ciebie i poruszę świecznik twój z miejsca swego, jeśli nie będziesz czynił pokuty.Итак вспомни, откуда ты ниспал, и покайся, и твори прежние дела; а если не так, скоро приду к тебе, и сдвину светильник твой с места его, если не покаешься. Помzни2 u5бо, tкyду спaлъ є3си2, и3 покaйсz, и3 пє1рваz дэлA сотвори2: ѓще же ни2, грzдY тебЁ ск0рw и3 дви1гну свэти1льникъ тв0й t мёста своегw2, ѓще не покaешисz. 2,5Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVμνημονευε mnēmoneue
V-PAM-2S G5720
μνημονεύωmnēmoneuōto rememberRemember
ουν oun
CONJ
οὖνountherefore/thentherefore
ποθεν pothen
ADV-I
πόθενpothenwhencefrom whence
πεπτωκες peptōkes
V-RAI-2S G5758
πίπτωpiptōto collapse[to collapse]
και kai
CONJ
καίkaiand, and
μετανοησον metanoēson
V-AAM-2S G5657
μετανοέωmetanoeōto repentrepent
και kai
CONJ
καίkaiand, and
τα ta
T-APN
hothe/this/whocandlestick
πρωτα prōta
A-APN-S
πρῶτοςprōtosfirstfirst
εργα erga
N-APN
ἔργονergonworkthe
ποιησον poiēson
V-AAM-2S G5657
ποιέωpoieōto do/makedo
ει ei
COND
εἰeiif; or else
δε de
CONJ
δέdethen 
μη
PRT-N
μήnot 
ερχομαι erchomai
V-PNI-1S G5736
ἔρχομαιerchomaito come/goI will come
σοι soi
P-2DS
σύsuyouunto thee
και kai
CONJ
καίkaiand, and
κινησω kinēsō
V-FAI-1S G5692
κινέωkineōto movewill remove
την tēn
T-ASF
hothe/this/whoof
λυχνιαν luchnian
N-ASF
λυχνίαluchnialampstandcandlestick
σου sou
P-2GS
σύsuyouthy
εκ ek
PREP
ἐκekof/fromout
του tou
T-GSM
hothe/this/who.
τοπου topou
N-GSM
τόποςtoposplaceof
αυτης autēs
P-GSF
αὐτόςautoshe/she/it/selfhis
εαν ean
COND
ἐάνeanif, except
μη
PRT-N
μήnot 
μετανοησης metanoēsēs
V-AAS-2S G5661
μετανοέωmetanoeōto repentthou repent
 
6 cf. Tłum. Толк. Ale to masz, że nienawidzisz uczynków nikolaitów, których i ja nienawidzę.Впрочем то в тебе хорошо, что ты ненавидишь дела Николаитов, которые и Я ненавижу. Но сE и4маши, ћкw ненави1диши дёлъ ніколаjтскихъ, и4хже и3 ѓзъ ненави1жду. 2,6Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVαλλα alla
CONJ
ἀλλάallabutBut
τουτο touto
D-ASN
οὗτοςhoutosthis/he/she/it[this/he/she/it]
εχεις echeis
V-PAI-2S G5719
ἔχωechōto have/bethou hast
οτι oti
CONJ
ὅτιhotithat/since, that
μισεις miseis
V-PAI-2S G5719
μισέωmiseōto hatethou hatest
τα ta
T-APN
hothe/this/whothe deeds
εργα erga
N-APN
ἔργονergonworkthe deeds
των tōn
T-GPM
hothe/this/whoof the Nicolaitans
νικολαιτων nikolaitōn
N-GPM
ΝικολαΐτηςnikolaitēsNicolaitanof the Nicolaitans
α a
R-APN
ὅς, ἥhhos ēwhich, which
καγω kagō
P-1NS-K
κἀγώkagōand II also
μισω misō
V-PAI-1S G5719
μισέωmiseōto hatehate
 
7 cf. Tłum. Толк. Kto ma uszy, niech słucha, co Duch mówi kościołom: Zwycięzcy dam “jeść z drzewa życia,” które jest “w raju Boga” mojego.Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквам: побеждающему дам вкушать от древа жизни, которое посреди рая Божия. И#мёzй ќхо да слhшитъ, что2 д¦ъ гlетъ цRквамъ: побэждaющему дaмъ ћсти t дрeва жив0тнагw, є4же є4сть посредЁ раS б9іz. 2,7Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVο o
T-NSM
hothe/this/whothe Spirit
εχων echōn
V-PAP-NSM G5723
ἔχωechōto have/beHe that hath
ους ous
N-ASN
οὖςousearan ear
ακουσατω akousatō
V-AAM-3S G5657
ἀκούωakouōto hear, let him hear
τι ti
I-ASN
τίςtiswhich?what
το to
T-NSN
hothe/this/whounto the churches
πνευμα pneuma
N-NSN
πνεῦμαpneumaspirit/breaththe Spirit
λεγει legei
V-PAI-3S G5719
λέγωlegōto speaksaith
ταις tais
T-DPF
hothe/this/whothe tree
εκκλησιαις ekklēsiais
N-DPF
ἐκκλησίαekklēsiaassemblyunto the churches
τω
T-DSM
hothe/this/whoof life
νικωντι nikōnti
V-PAP-DSM G5723
νικάωnikaōto conquer; To
δωσω dōsō
V-FAI-1S G5692
δίδωμιdidōmito givewill I give
αυτω autō
P-DSM
αὐτόςautoshe/she/it/selfhim
φαγειν fagein
V-2AAN G5629
φαγεῖνfageinto eatto eat
εκ ek
PREP
ἐκekof/fromof
του tou
T-GSN
hothe/this/whoof the paradise
ξυλου xulou
N-GSN
ξύλονxulonwoodthe tree
της tēs
T-GSF
hothe/this/whoof God
ζωης zōēs
N-GSF
ζωήzōēlifeof life
ο o
R-NSN
ὅς, ἥhhos ēwhich, which
εστιν estin
V-PAI-3S G5719
εἰμίeimito beis
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
τω
T-DSM
hothe/this/who.
παραδεισω paradeisō
N-DSM
παράδεισοςparadeisosparadiseof the paradise
του tou
T-GSM
hothe/this/who 
θεου theou
N-GSM
θεόςtheosGodof God
 
DO KOŚCIOŁA W SMYRNIE.8 cf. Tłum. Толк. I aniołowi kościoła w Smyrnie napisz: To mówi “pierwszy i ostatni,” który był umarł, a żyje.И Ангелу Смирнской церкви напиши: так говорит Первый и Последний, Который был мертв, и се, жив: И# ѓгGлу цRкве смЂрнскіz напиши2: тaкw гlетъ пeрвый и3 послёдній, и4же бhсть мeртвъ, и3 (сE,) жи1въ є4сть: 2,8Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVκαι kai
CONJ
καίkaiandAnd
τω
T-DSM
hothe/this/whounto the angel
αγγελω angelō
N-DSM
ἄγγελοςangelosangelunto the angel
τω
T-DSM
hothe/this/whoof the church
εν en
PREP
ἐνenin/on/among[in/on/among]
σμυρνη smurnē
N-DSF
ΣμύρναsmurnaSmyrna[Smyrna]
εκκλησιας ekklēsias
N-GSF
ἐκκλησίαekklēsiaassemblyof the church
γραψον grapson
V-AAM-2S G5657
γράφωgrafōto writewrite
ταδε tade
D-APN
ὅδε, ἥδεhhode ēdethis; These things
λεγει legei
V-PAI-3S G5719
λέγωlegōto speaksaith
ο o
T-NSM
hothe/this/who;
πρωτος prōtos
A-NSM-S
πρῶτοςprōtosfirstthe first
και kai
CONJ
καίkaiandand
ο o
T-NSM
hothe/this/who 
εσχατος eschatos
A-NSM-S
ἔσχατοςeschatoslast/leastthe last
ος os
R-NSM
ὅς, ἥhhos ēwhich, which
εγενετο egeneto
V-2ADI-3S G5633
γίνομαιginomaito bewas
νεκρος nekros
A-NSM
νεκρόςnekrosdeaddead
και kai
CONJ
καίkaiand, and
εζησεν ezēsen
V-AAI-3S G5656
ζάωzaōto liveis alive
 
9 cf. Tłum. Толк. Znam ucisk twój i ubóstwo twoje, ale jesteś bogaty i że cię znieważają ci, co się uważają za żydów, a nie są, lecz są zborem szatana.знаю твои дела, и скорбь, и нищету (впрочем ты богат), и злословие от тех, которые говорят о себе, что они Иудеи, а они не таковы, но сборище сатанинское. вёмъ тво‰ дэлA и3 ск0рбь и3 нищетY, но богaтъ є3си2, и3 хулы6 глаг0лющихсz бhти їудє1й, и3 не сyть, но с0нмище сатанино2. 2,9Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVοιδα oida
V-RAI-1S G5758
εἴδωeidōto knowI know
σου sou
P-2GS
σύsuyouthy
την tēn
T-ASF
hothe/this/whoworks
θλιψιν thlipsin
N-ASF
θλῖψιςthlipsispressuretribulation
και kai
CONJ
καίkaiand, and
την tēn
T-ASF
hothe/this/whotribulation
πτωχειαν ptōcheian
N-ASF
πτωχείαptōcheiapovertypoverty
αλλα alla
CONJ
ἀλλάallabut, but
πλουσιος plousios
A-NSM
πλούσιοςplousiosrichrich
ει ei
V-PAI-2S G5719
εἰμίeimito bethou art
και kai
CONJ
καίkaiand, and
την tēn
T-ASF
hothe/this/whopoverty
βλασφημιαν blasfēmian
N-ASF
βλασφημίαblasfēmiablasphemythe blasphemy
εκ ek
PREP
ἐκekof/from[of/from]
των tōn
T-GPM
hothe/this/whothe blasphemy
λεγοντων legontōn
V-PAP-GPM G5723
λέγωlegōto speakof them which say
ιουδαιους ioudaious
A-APM
ἸουδαῖοςioudaiosJewishJews
ειναι einai
V-PAN G5721
εἰμίeimito beare
εαυτους eautous
F-3APM
ἑαυτοῦheautoumy/your/him-selfthey
και kai
CONJ
καίkaiand) and
ουκ ouk
PRT-N
οὐounonot
εισιν eisin
V-PAI-3P G5719
εἰμίeimito be[to be]
αλλα alla
CONJ
ἀλλάallabut[but]
συναγωγη sunagōgē
N-NSF
συναγωγήsunagōgēsynagoguethe synagogue
του tou
T-GSM
hothe/this/whoof Satan
σατανα satana
N-GSM
ΣατανᾶςsatanasSatanof Satan
 
10 cf. Tłum. Толк. I Nic się nie bój tego, co masz cierpieć. Oto diabeł ma wrzucić niektórych z was do ciemnicy, aby was doświadczyć i będziecie mieli ucisk przez dziesięć dni. Bądź wierny aż do śmierci, a dam ci wieniec życia.Не бойся ничего, что тебе надобно будет претерпеть. Вот, диавол будет ввергать из среды вас в темницу, чтобы искусить вас, и будете иметь скорбь дней десять. Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни. Не б0йсz ничесHже, ±же и4маши пострадaти. СE, и4мать діaволъ всаждaти t вaсъ въ темни6цы, да и3скyситесz: и3 и3мёти бyдете ск0рбь до десzти2 днjй. Бyди вёренъ дaже до смeрти, и3 дaмъ ти2 вэнeцъ животA. 2,10Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVμη
PRT-N
μήnot[not]
φοβου fobou
V-PNM-2S G5737
φοβέωfobeōto fearFear
α a
R-APN
ὅς, ἥhhos ēwhichof those things which
μελλεις melleis
V-PAI-2S G5719
μέλλωmellōbe about tothou shalt
πασχειν paschein
V-PAN G5721
πάσχωpaschōto suffersuffer
ιδου idou
V-2AMM-2S G5640
ὁράωhoraōto see: behold
μελλει mellei
V-PAI-3S G5719
μέλλωmellōbe about toshall
βαλλειν ballein
V-PAN G5721
βάλλωballōto throwcast
ο o
T-NSM
hothe/this/whoa crown
διαβολος diabolos
A-NSM
διάβολοςdiabolosdevilish/the Devil, the devil
εξ ex
PREP
ἐκekof/fromof
υμων umōn
P-2GP
σύsuyouthee
εις eis
PREP
εἰςeistowardinto
φυλακην fulakēn
N-ASF
φυλακήfulakēprison/watchprison
ινα ina
CONJ
ἵναhinain order that/to, that
πειρασθητε peirasthēte
V-APS-2P G5686
πειράζωpeirazōto test/temptye may be tried
και kai
CONJ
καίkaiand; and
εχητε echēte
V-PAS-2P G5725
ἔχωechōto have/beye shall have
θλιψιν thlipsin
N-ASF
θλῖψιςthlipsispressuretribulation
ημερων ēmerōn
N-GPF
ἡμέραhēmeradaydays
δεκα deka
A-NUI
δέκαdekatenten
γινου ginou
V-PNM-2S G5737
γίνομαιginomaito be: be thou
πιστος pistos
A-NSM
πιστόςpistosfaithfulfaithful
αχρι achri
ADV
ἄχριachriuntilunto
θανατου thanatou
N-GSM
θάνατοςthanatosdeathdeath
και kai
CONJ
καίkaiand, and
δωσω dōsō
V-FAI-1S G5692
δίδωμιdidōmito giveI will give
σοι soi
P-2DS
σύsuyouyou
τον ton
T-ASM
hothe/this/whoof life
στεφανον stefanon
N-ASM
στέφανοςstefanoscrowna crown
της tēs
T-GSF
hothe/this/who.
ζωης zōēs
N-GSF
ζωήzōēlifeof life
 
11 cf. Tłum. Толк. Kto ma uszy, niech słucha, co Duch mówi kościołom: Zwycięzcy nie wyrządzi szkody śmierć powtórna.Имеющий ухо (слышать) да слышит, что Дух говорит церквам: побеждающий не потерпит вреда от второй смерти. И#мёzй ќхо слhшати да слhшитъ, что2 д¦ъ гlетъ цRквамъ: побэждazй не и4мать вреди1тисz t смeрти вторhz. 2,11Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVο o
T-NSM
hothe/this/whothe Spirit
εχων echōn
V-PAP-NSM G5723
ἔχωechōto have/beHe that hath
ους ous
N-ASN
οὖςousearan ear
ακουσατω akousatō
V-AAM-3S G5657
ἀκούωakouōto hear, let him hear
τι ti
I-ASN
τίςtiswhich?what
το to
T-NSN
hothe/this/whounto the churches
πνευμα pneuma
N-NSN
πνεῦμαpneumaspirit/breaththe Spirit
λεγει legei
V-PAI-3S G5719
λέγωlegōto speaksaith
ταις tais
T-DPF
hothe/this/whodeath
εκκλησιαις ekklēsiais
N-DPF
ἐκκλησίαekklēsiaassemblyunto the churches
ο o
T-NSM
hothe/this/who.
νικων nikōn
V-PAP-NSM G5723
νικάωnikaōto conquer; He that overcometh
ου ou
PRT-N
οὐounonot
μη
PRT-N
μήnot 
αδικηθη adikēthē
V-APS-3S G5686
ἀδικέωadikeōto harmshall
εκ ek
PREP
ἐκekof/fromof
του tou
T-GSM
hothe/this/who 
θανατου thanatou
N-GSM
θάνατοςthanatosdeathdeath
του tou
T-GSM
hothe/this/who 
δευτερου deuterou
A-GSM
δεύτεροςdeuterossecondlythe second
 
DO KOŚCIOŁA W PERGAMIE. 12 cf. Tłum. Толк. Aniołowi zaś kościoła w Pergamie napisz: To mówi ten, co ma miecz z obydwu stron ostry:И Ангелу Пергамской церкви напиши: так говорит Имеющий острый с обеих сторон меч: И# ѓгGлу пергaмскіz цRкве напиши2: тaкw гlетъ и3мёzй мeчь nбою1ду и3з8wщрeнъ: 2,12Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVκαι kai
CONJ
καίkaiandAnd
τω
T-DSM
hothe/this/whoto the angel
αγγελω angelō
N-DSM
ἄγγελοςangelosangelto the angel
της tēs
T-GSF
hothe/this/whothe
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
περγαμω pergamō
N-DSF
ΠέργαμοςpergamosPergamumPergamos
εκκλησιας ekklēsias
N-GSF
ἐκκλησίαekklēsiaassemblyof the church
γραψον grapson
V-AAM-2S G5657
γράφωgrafōto writewrite
ταδε tade
D-APN
ὅδε, ἥδεhhode ēdethis; These things
λεγει legei
V-PAI-3S G5719
λέγωlegōto speaksaith
ο o
T-NSM
hothe/this/who;
εχων echōn
V-PAP-NSM G5723
ἔχωechōto have/behe which hath
την tēn
T-ASF
hothe/this/who 
ρομφαιαν romfaian
N-ASF
ῥομφαίαromfaiaswordthe
την tēn
T-ASF
hothe/this/who 
διστομον distomon
A-ASF
δίστομοςdistomosdouble-edgedwith two edges
την tēn
T-ASF
hothe/this/who 
οξειαν oxeian
A-ASF
ὀξύςoxussharp/swiftsharp
 
13 cf. Tłum. Толк. Wiem, gdzie mieszkasz, gdzie jest stolica szatana i trzymasz się imienia mojego i nie zaparłeś się wiary mojej. W te dni Antypas, świadek mój wierny, był zabity u was, gdzie szatan mieszka.знаю твои дела, и что ты живешь там, где престол сатаны, и что содержишь имя Мое, и не отрекся от веры Моей даже в те дни, в которые у вас, где живет сатана, умерщвлен верный свидетель Мой Антипа. вёмъ дэлA тво‰, и3 гдЁ живeши, и3дёже прест0лъ сатани1нъ: и3 держи1ши и4мz моE, и3 не tвeрглсz є3си2 вёры моеS и3 въ (мо‰) дни6, въ нsже ґнтЂпасъ свидётель м0й вёрный, и4же ўбіeнъ бhсть въ вaсъ, и3дёже живeтъ сатанA. 2,13Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVοιδα oida
V-RAI-1S G5758
εἴδωeidōto knowI know
που pou
ADV-I
ποῦpouwhere?where
κατοικεις katoikeis
V-PAI-2S G5719
κατοικέωkatoikeōto dwellthou dwellest
οπου opou
ADV
ὅπουhopouwhere(-ever), where
ο o
T-NSM
hothe/this/whoworks
θρονος thronos
N-NSM
θρόνοςthronosthroneseat
του tou
T-GSM
hothe/this/whoSatan's
σατανα satana
N-GSM
ΣατανᾶςsatanasSatanSatan's
και kai
CONJ
καίkaiand, and
κρατεις krateis
V-PAI-2S G5719
κρατέωkrateōto grasp/seizethou holdest fast
το to
T-ASN
hothe/this/whoseat
ονομα onoma
N-ASN
ὄνομαonomanamename
μου mou
P-1GS
ἐγώegōI/wemy
και kai
CONJ
καίkaiand: and
ουκ ouk
PRT-N
οὐounonot
ηρνησω ērnēsō
V-ADI-2S G5662
ἀρνέομαιarneomaito denyhast
την tēn
T-ASF
hothe/this/whoname
πιστιν pistin
N-ASF
πίστιςpistisfaith/trustfaith
μου mou
P-1GS
ἐγώegōI/wemy
και kai
CONJ
καίkaiand, and
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
ταις tais
T-DPF
hothe/this/whofaith
ημεραις ēmerais
N-DPF
ἡμέραhēmeradaythose days
αντιπας antipas
N-NSM
ἈντίπαςantipasAntipasAntipas
ο o
T-NSM
hothe/this/whothose days
μαρτυς martus
N-NSM
μάρτυςmartuswitnessmartyr
μου mou
P-1GS
ἐγώegōI/wemy
ο o
T-NSM
hothe/this/whomartyr
πιστος pistos
A-NSM
πιστόςpistosfaithfulfaithful
μου]     mou
P-1GS
ἐγώegōI/we[I/we]
ος os
R-NSM
ὅς, ἥhhos ēwhich 
απεκτανθη apektanthē
V-API-3S G5681
ἀποκτείνωapokteinōto killwas slain
παρ par
PREP
παράparafrom/with/besideamong
υμιν umin
P-2DP
σύsuyouthy
οπου opou
ADV
ὅπουhopouwhere(-ever), where
ο o
T-NSM
hothe/this/whoSatan
σατανας satanas
N-NSM
ΣατανᾶςsatanasSatanSatan
κατοικει katoikei
V-PAI-3S G5719
κατοικέωkatoikeōto dwelldwelleth
 
14 cf. Tłum. Толк. Ale mam nieco przeciwko tobie, że masz tam trzyrnających się nauki Balaama, który uczył Balaka siać zgorszenie “wśród synów Izraelskich, żeby jedli i oddawali się rozpuście”; Но имею немного против тебя, потому что есть у тебя там держащиеся учения Валаама, который научил Валака ввести в соблазн сынов Израилевых, чтобы они ели идоложертвенное и любодействовали. Но и4мамъ на тS мaлw, ћкw и4маши тY держaщихъ ўчeніе валаaмово, и4же ўчaше валaка положи1ти соблaзнъ пред8 сынми2 ї}левыми, ћсти жє1ртвы јдwльскіz и3 любы2 твори1ти. 2,14Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVαλλα alla
CONJ
ἀλλάallabutBut
εχω echō
V-PAI-1S G5719
ἔχωechōto have/beI have
κατα kata
PREP
κατάkataaccording toagainst
σου sou
P-2GS
σύsuyouthee
ολιγα oliga
A-APN
ὀλίγοςoligoslittle/fewa few things
οτι oti
CONJ
ὅτιhotithat/since, because
εχεις echeis
V-PAI-2S G5719
ἔχωechōto have/bethou hast
εκει ekei
ADV
ἐκεῖekeitherethere
κρατουντας kratountas
V-PAP-APM G5723
κρατέωkrateōto grasp/seizethem that hold
την tēn
T-ASF
hothe/this/whothe doctrine
διδαχην didachēn
N-ASF
διδαχήdidachēteachingthe doctrine
βαλααμ balaam
N-PRI
ΒαλαάμbalaamBalaamof Balaam
ος os
R-NSM
ὅς, ἥhhos ēwhich, who
εδιδασκεν edidasken
V-IAI-3S G5707
διδάσκωdidaskōto teachtaught
τω
T-DSM
hothe/this/whothe children
βαλακ balak
N-PRI
ΒαλάκbalakBalakBalac
βαλειν balein
V-2AAN G5629
βάλλωballōto throwto cast
σκανδαλον skandalon
N-ASN
σκάνδαλονskandalonstumbling blocka stumblingblock
ενωπιον enōpion
ADV
ἐνώπιονenōpionbeforebefore
των tōn
T-GPM
hothe/this/who.
υιων uiōn
N-GPM
υἱόςhuiossonthe children
ισραηλ israēl
N-PRI
ἸσραήλisraēlIsraelof Israel
φαγειν fagein
V-2AAN G5629
φαγεῖνfageinto eat, to eat
ειδωλοθυτα eidōlothuta
A-APN
εἰδωλόθυτοςeidōlothutossacrificed to idolsthings sacrificed unto idols
και kai
CONJ
καίkaiand, and
πορνευσαι porneusai
V-AAN G5658
πορνεύωporneuōto sin sexuallyto commit fornication
 
15 cf. Tłum. Толк. tak masz i ty trzymających się nauki nikolaitów.Так и у тебя есть держащиеся учения Николаитов, которое Я ненавижу. Тaкw и4маши и3 ты2 держaщыz ўчeніе ніколаjтско, є3гHже ненави1жду. 2,15Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVουτως outōs
ADV
οὕτω, οὕτωςhhoutō outōsthus(-ly)So
εχεις echeis
V-PAI-2S G5719
ἔχωechōto have/behast
και kai
CONJ
καίkaiandalso
συ su
P-2NS
σύsuyouthou
κρατουντας kratountas
V-PAP-APM G5723
κρατέωkrateōto grasp/seizethem that hold
την tēn
T-ASF
hothe/this/whothe doctrine
διδαχην didachēn
N-ASF
διδαχήdidachēteachingthe doctrine
νικολαιτων nikolaitōn
N-GPM
ΝικολαΐτηςnikolaitēsNicolaitanof the Nicolaitans
ομοιως omoiōs
ADV
ὁμοίωςhomoiōslikewise[likewise]
 
16 cf. Tłum. Толк. Zatem czyń pokutę; a jeśli nie, przyjdę do ciebie wkrótce i będę walczył z nimi mieczem ust moich.Покайся; а если не так, скоро приду к тебе и сражусь с ними мечом уст Моих. Покaйсz: ѓще ли ни2, пріидY тебЁ ск0рw и3 брaнь сотворю2 съ ни1ми мечeмъ ќстъ мои1хъ. 2,16Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVμετανοησον metanoēson
V-AAM-2S G5657
μετανοέωmetanoeōto repentRepent
ουν oun
CONJ
οὖνountherefore/then[therefore/then]
ει ei
COND
εἰeiif; or
δε de
CONJ
δέdethen 
μη
PRT-N
μήnotelse
ερχομαι erchomai
V-PNI-1S G5736
ἔρχομαιerchomaito come/goI will come
σοι soi
P-2DS
σύsuyouunto thee
ταχυ tachu
ADV
ταχύtachuquicklyquickly
και kai
CONJ
καίkaiand, and
πολεμησω polemēsō
V-FAI-1S G5692
πολεμέωpolemeōto fightwill fight
μετ met
PREP
μετάmetawith/afteragainst
αυτων autōn
P-GPM
αὐτόςautoshe/she/it/selfthem
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongwith
τη
T-DSF
hothe/this/whothe sword
ρομφαια romfaia
N-DSF
ῥομφαίαromfaiaswordthe sword
του tou
T-GSN
hothe/this/whoof
στοματος stomatos
N-GSN
στόμαstomamouthof
μου mou
P-1GS
ἐγώegōI/wemy
 
17 cf. Tłum. Толк. Kto ma uszy, niech słucha, co Duch mówi kościołom: Zwycięzcy dam mannę ukrytą i dam mu kamyk biały, a na kamyku napisane imię nowe, którego nikt nie zna, tylko ten, co otrzymuje.Имеющий ухо (слышать) да слышит, что Дух говорит церквам: побеждающему дам вкушать сокровенную манну, и дам ему белый камень и на камне написанное новое имя, которого никто не знает, кроме того, кто получает. И#мёzй ќхо слhшати да слhшитъ, что2 д¦ъ гlетъ цRквамъ: побэждaющему дaмъ ћсти t мaнны сокровeнныz, и3 дaмъ є3мY кaмень бёлъ и3 на кaмени и4мz н0во напи1сано, є3гHже никт0же вёсть, т0кмw пріeмлzй. 2,17Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVο o
T-NSM
hothe/this/whothe Spirit
εχων echōn
V-PAP-NSM G5723
ἔχωechōto have/beHe that hath
ους ous
N-ASN
οὖςousearan ear
ακουσατω akousatō
V-AAM-3S G5657
ἀκούωakouōto hear, let him hear
τι ti
I-ASN
τίςtiswhich?what
το to
T-NSN
hothe/this/whounto the churches
πνευμα pneuma
N-NSN
πνεῦμαpneumaspirit/breaththe Spirit
λεγει legei
V-PAI-3S G5719
λέγωlegōto speaksaith
ταις tais
T-DPF
hothe/this/whothe stone
εκκλησιαις ekklēsiais
N-DPF
ἐκκλησίαekklēsiaassemblyunto the churches
τω
T-DSM
hothe/this/who 
νικωντι nikōnti
V-PAP-DSM G5723
νικάωnikaōto conquerthat overcometh
δωσω dōsō
V-FAI-1S G5692
δίδωμιdidōmito givewill I give
αυτω autō
P-DSM
αὐτόςautoshe/she/it/self; To him
του tou
T-GSN
hothe/this/who 
μαννα manna
HEB
μάνναmannamannathe
του tou
T-GSN
hothe/this/who 
κεκρυμμενου kekrummenou
V-RPP-GSN G5772
κρύπτωkruptōto hidehidden
και kai
CONJ
καίkaiand, and
δωσω dōsō
V-FAI-1S G5692
δίδωμιdidōmito givewill give
αυτω autō
P-DSM
αὐτόςautoshe/she/it/selfhim
ψηφον psēfon
N-ASF
ψῆφοςpsēfosstone/votea
λευκην leukēn
A-ASF
λευκόςleukoswhitewhite
και kai
CONJ
καίkaiand, and
επι epi
PREP
ἐπίepiupon/to/againstin
την tēn
T-ASF
hothe/this/who 
ψηφον psēfon
N-ASF
ψῆφοςpsēfosstone/votestone
ονομα onoma
N-NSN
ὄνομαonomanamea
καινον kainon
A-NSN
καινόςkainosnewnew
γεγραμμενον gegrammenon
V-RPP-NSN G5772
γράφωgrafōto writewritten
ο o
R-ASN
ὅς, ἥhhos ēwhich, which
ουδεις oudeis
A-NSM-N
οὐδείςoudeisno oneno man
οιδεν oiden
V-RAI-3S G5758
εἴδωeidōto knowknoweth
ει ei
COND
εἰeiifsaving
μη
PRT-N
μήnot 
ο o
T-NSM
hothe/this/who 
λαμβανων lambanōn
V-PAP-NSM G5723
λαμβάνωlambanōto takehe that receiveth
 
DO KOŚCIOŁA W TIATYRZE.18 cf. Tłum. Толк. I aniołowi kościoła w Tiatyrze napisz: To mówi Syn Boży, który ma “oczy jak płomień ognia, a nogi jego podobne do mosiądzu”: И Ангелу Фиатирской церкви напиши: так говорит Сын Божий, у Которого очи, как пламень огненный, и ноги подобны халколивану: И# ѓгGлу fmатjрскіz цRкве напиши2: тaкw гlетъ сн7ъ б9ій, и3мёzй џчи свои2 ћкw плaмень џгненъ, и3 н0зэ є3гw2 под0бнэ халколівaну: 2,18Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVκαι kai
CONJ
καίkaiandAnd
τω
T-DSM
hothe/this/whounto the angel
αγγελω angelō
N-DSM
ἄγγελοςangelosangelunto the angel
τω
T-DSM
hothe/this/whothe Son
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
θυατειροις thuateirois
N-DPN
ΘυάτειραthuateiraThyatiraThyatira
εκκλησιας ekklēsias
N-GSF
ἐκκλησίαekklēsiaassemblyof the church
γραψον grapson
V-AAM-2S G5657
γράφωgrafōto writewrite
ταδε tade
D-APN
ὅδε, ἥδεhhode ēdethis; These things
λεγει legei
V-PAI-3S G5719
λέγωlegōto speaksaith
ο o
T-NSM
hothe/this/whoof God
υιος uios
N-NSM
υἱόςhuiossonthe Son
του tou
T-GSM
hothe/this/whoeyes
θεου theou
N-GSM
θεόςtheosGodof God
ο o
T-NSM
hothe/this/whofeet
εχων echōn
V-PAP-NSM G5723
ἔχωechōto have/be, who hath
τους tous
T-APM
hothe/this/who;
οφθαλμους ofthalmous
N-APM
ὀφθαλμόςofthalmoseyeeyes
αυτου]     autou
P-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/selfhis
ως ōs
ADV
ὡςhōswhich/howlike unto
φλογα floga
N-ASF
φλόξfloxflamea flame
πυρος puros
N-GSN
πῦρpurfireof fire
και kai
CONJ
καίkaiand, and
οι oi
T-NPM
hothe/this/who 
ποδες podes
N-NPM
πούςpousfootfeet
αυτου autou
P-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/selfhis
ομοιοι omoioi
A-NPM
ὅμοιοςhomoioslikelike
χαλκολιβανω chalkolibanō
N-DSN
χαλκολίβανοςchalkolibanosbronzefine brass
 
19 cf. Tłum. Толк. Znam uczynki twoje i wiarę i miłość twoją i posługiwanie i cierpliwość twoją i czyny twoje ostatnie liczniejsze niż dawne. знаю твои дела и любовь, и служение, и веру, и терпение твое, и то, что последние дела твои больше первых. вёмъ тво‰ дэлA и3 люб0вь, и3 слyжбу и3 вёру, и3 терпёніе твоE и3 дэлA тво‰, и3 послBднzz бHльша пeрвыхъ. 2,19Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVοιδα oida
V-RAI-1S G5758
εἴδωeidōto knowI know
σου sou
P-2GS
σύsuyouthy
τα ta
T-APN
hothe/this/whoworks
εργα erga
N-APN
ἔργονergonworkworks
και kai
CONJ
καίkaiand, and
την tēn
T-ASF
hothe/this/whocharity
αγαπην agapēn
N-ASF
ἀγάπηagapēlovecharity
και kai
CONJ
καίkaiand, and
την tēn
T-ASF
hothe/this/whoservice
πιστιν pistin
N-ASF
πίστιςpistisfaith/trustfaith
και kai
CONJ
καίkaiand, and
την tēn
T-ASF
hothe/this/whofaith
διακονιαν diakonian
N-ASF
διακονίαdiakoniaserviceservice
και kai
CONJ
καίkaiand, and
την tēn
T-ASF
hothe/this/whopatience
υπομονην upomonēn
N-ASF
ὑπομονήhupomonēperseverancepatience
σου sou
P-2GS
σύsuyouthy
και kai
CONJ
καίkaiand, and
τα ta
T-APN
hothe/this/whoworks
εργα erga
N-APN
ἔργονergonworkworks
σου sou
P-2GS
σύsuyouthy
τα ta
T-APN
hothe/this/who.
εσχατα eschata
A-APN-S
ἔσχατοςeschatoslast/leastthe last
πλειονα pleiona
A-APN-C
πλείων, πλεῖονpleiōn pleiongreatermore
των tōn
T-GPN
hothe/this/who 
πρωτων prōtōn
A-GPN-S
πρῶτοςprōtosfirstthan the first
 
20 cf. Tłum. Толк. Lecz mam nieco przeciwko tobie, że niewieście Jezabeli, która podaje się za prorokinię, pozwalasz uczyć i zwodzić sługi moje, żeby ” się oddawali rozpuście i jedli rzeczy bałwanom ofiarowane.”Но имею немного против тебя, потому что ты попускаешь жене Иезавели, называющей себя пророчицею, учить и вводить в заблуждение рабов Моих, любодействовать и есть идоложертвенное. Но и4мамъ на тS мaлw, ћкw њставлsеши женЁ їезавeли, глаг0лющей себE бhти прор0чицу, ўчи1ти и3 льсти1ти мо‰ рабы6, любодёйствовати и3 снёсти жeртву јдwльскую. 2,20Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVαλλα alla
CONJ
ἀλλάallabutNotwithstanding
εχω echō
V-PAI-1S G5719
ἔχωechōto have/beI have
κατα kata
PREP
κατάkataaccording toagainst
σου sou
P-2GS
σύsuyouthee
οτι oti
CONJ
ὅτιhotithat/since, because
αφεις afeis
V-PAI-2S G5719
ἀφίημιafiēmito release[to release]
την tēn
T-ASF
hothe/this/whothat woman
γυναικα gunaika
N-ASF
γυνήgunēwomanthat woman
ιεζαβελ iezabel
N-PRI
ἸεζαβήλiezabēlJezebelJezebel
η ē
T-NSF
hothe/this/who.
λεγουσα legousa
V-PAP-NSF G5723
λέγωlegōto speak, which calleth
εαυτην eautēn
F-3ASF
ἑαυτοῦheautoumy/your/him-selfherself
προφητιν profētin
N-ASF
προφῆτιςprofētisprophetessa prophetess
και kai
CONJ
καίkaiandand
διδασκει didaskei
V-PAI-3S G5719
διδάσκωdidaskōto teach, to teach
και kai
CONJ
καίkaiand, and
πλανα plana
V-PAI-3S G5719
πλανάωplanaōto lead astrayto seduce
τους tous
T-APM
hothe/this/who[the/this/who]
εμους emous
S-1SAPM
ἐμόςemosmymy
δουλους doulous
N-APM
δοῦλοςdoulosslaveservants
πορνευσαι porneusai
V-AAN G5658
πορνεύωporneuōto sin sexuallyto commit fornication
και kai
CONJ
καίkaiand[and]
φαγειν fagein
V-2AAN G5629
φαγεῖνfageinto eatto eat
ειδωλοθυτα eidōlothuta
A-APN
εἰδωλόθυτοςeidōlothutossacrificed to idolsthings sacrificed unto idols
 
21 cf. Tłum. Толк. I dałem jej czas, aby pokutę czyniła, a nie chce pokutować za rozpustę swoją.Я дал ей время покаяться в любодеянии ее, но она не покаялась. И# дaхъ є4й врeмz, да покaетсz t любодёйства своегw2, и3 не покazсz. 2,21Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVκαι kai
CONJ
καίkaiandAnd
εδωκα edōka
V-AAI-1S G5656
δίδωμιdidōmito giveI gave
αυτη autē
P-DSF
αὐτόςautoshe/she/it/selfher
χρονον chronon
N-ASM
χρόνοςchronostimespace
ινα ina
CONJ
ἵναhinain order that/toto
μετανοηση metanoēsē
V-AAS-3S G5661
μετανοέωmetanoeōto repentrepent
και kai
CONJ
καίkaiand; and
ου ou
PRT-N
οὐounonot
θελει thelei
V-PAI-3S G5719
θέλωthelōto will/desire[to will/desire]
μετανοησαι metanoēsai
V-AAN G5658
μετανοέωmetanoeōto repentshe repented
εκ ek
PREP
ἐκekof/fromof
της tēs
T-GSF
hothe/this/whofornication
πορνειας porneias
N-GSF
πορνείαporneiasexual sinfornication
αυτης autēs
P-GSF
αὐτόςautoshe/she/it/selfher
 
22 cf. Tłum. Толк. Oto rzucę ją na łoże, a którzy z nią cudzołożą, będą w ucisku bardzo wielkim, jeśli nie będą pokutowali za uczynki swoje.Вот, Я повергаю ее на одр и любодействующих с нею в великую скорбь, если не покаются в делах своих. СE, ѓзъ полагaю ю5 на nдрЁ и3 любодёющыz съ нeю въ ск0рбь вeлію, ѓще не покaютсz t дёлъ свои1хъ: 2,22Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVιδου idou
V-2AMM-2S G5640
ὁράωhoraōto seeBehold
βαλλω ballō
V-PAI-1S G5719
βάλλωballōto throwwill cast
αυτην autēn
P-ASF
αὐτόςautoshe/she/it/selfher
εις eis
PREP
εἰςeistowardinto
κλινην klinēn
N-ASF
κλίνηklinēbeda bed
και kai
CONJ
καίkaiand, and
τους tous
T-APM
hothe/this/whodeeds
μοιχευοντας moicheuontas
V-PAP-APM G5723
μοιχεύωmoicheuōto commit adulterythem that commit adultery
μετ met
PREP
μετάmetawith/afterwith
αυτης autēs
P-GSF
αὐτόςautoshe/she/it/selfher
εις eis
PREP
εἰςeistowardinto
θλιψιν thlipsin
N-ASF
θλῖψιςthlipsispressuretribulation
μεγαλην megalēn
A-ASF
μέγαςmegasgreatgreat
εαν ean
COND
ἐάνeanif, except
μη
PRT-N
μήnot 
μετανοησουσιν metanoēsousin
V-FAI-3P G5692
μετανοέωmetanoeōto repentthey repent
εκ ek
PREP
ἐκekof/fromof
των tōn
T-GPN
hothe/this/who.
εργων ergōn
N-GPN
ἔργονergonworkdeeds
αυτης autēs
P-GSF
αὐτόςautoshe/she/it/selftheir
 
23 cf. Tłum. Толк. I dzieci jej pobiję śmiercią i poznają wszystkie kościoły, że ja jestem, “który badam nerki i serca” i oddam “każdemu z was według uczynków jego.” Wam zaś И детей ее поражу смертью, и уразумеют все церкви, что Я есмь испытующий сердца и внутренности; и воздам каждому из вас по делам вашим. и3 ч†да и4хъ ќмрутъ смeртію: и3 ўразумёютъ вс‰ цRкви, ћкw ѓзъ є4смь и3спытazй сердцA и3 ўтрHбы: и3 дaмъ вaмъ комyждо по дэлHмъ вaшымъ. 2,23Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVκαι kai
CONJ
καίkaiandAnd
τα ta
T-APN
hothe/this/whochildren
τεκνα tekna
N-APN
τέκνονteknonchildchildren
αυτης autēs
P-GSF
αὐτόςautoshe/she/it/selfher
αποκτενω apoktenō
V-FAI-1S G5692
ἀποκτείνωapokteinōto killI will kill
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongwith
θανατω thanatō
N-DSM
θάνατοςthanatosdeathdeath
και kai
CONJ
καίkaiand; and
γνωσονται gnōsontai
V-FDI-3P G5695
γινώσκωginōskōto knowshall know
πασαι pasai
A-NPF
πᾶςpasallall
αι ai
T-NPF
hothe/this/whothe churches
εκκλησιαι ekklēsiai
N-NPF
ἐκκλησίαekklēsiaassemblythe churches
οτι oti
CONJ
ὅτιhotithat/sincethat
εγω egō
P-1NS
ἐγώegōI/weI
ειμι eimi
V-PAI-1S G5719
εἰμίeimito beam
ο o
T-NSM
hothe/this/whoworks
εραυνων eraunōn
V-PAP-NSM G5723
ἐρευνάωereunaōto look for/intohe which searcheth
νεφρους nefrous
N-APM
νεφρόςnefrosmindthe reins
και kai
CONJ
καίkaiandand
καρδιας kardias
N-APF
καρδίαkardiahearthearts
και kai
CONJ
καίkaiand: and
δωσω dōsō
V-FAI-1S G5692
δίδωμιdidōmito giveI will give
υμιν umin
P-2DP
σύsuyouunto
εκαστω ekastō
A-DSM
ἕκαστοςhekastoseachevery one of
κατα kata
PREP
κατάkataaccording toaccording to
τα ta
T-APN
hothe/this/who.
εργα erga
N-APN
ἔργονergonworkworks
υμων umōn
P-2GP
σύsuyouyou
 
24 cf. Tłum. Толк. i innym, co jesteście w Tiatyrze, mówię: Którzykolwiek nie mają tej nauki i tym, co nie poznali, jak mówią, głębin szatańskich, nie włożę na was innego ciężaru;Вам же и прочим, находящимся в Фиатире, которые не держат сего учения и которые не знают так называемых глубин сатанинских, сказываю, что не наложу на вас иного бремени; Вaмъ же гlю и3 пр0чымъ сyщымъ въ fmатjрэ, и5же не и4мутъ ўчeніz сегw2 и3 и5же не разумёютъ глуби1нъ сатанинhхъ, ћкоже глаг0лютъ: не возложY на вы2 тzготы2 и4ныz: 2,24Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVυμιν umin
P-2DP
σύsuyouunto you
δε de
CONJ
δέdethenBut
λεγω legō
V-PAI-1S G5719
λέγωlegōto speakI say
τοις tois
T-DPM
hothe/this/whodoctrine
λοιποις loipois
A-DPM
λοιπόςloiposremainingunto the rest
τοις tois
T-DPM
hothe/this/whothe depths
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
θυατειροις thuateirois
N-DPN
ΘυάτειραthuateiraThyatiraThyatira
οσοι osoi
K-NPM
ὅσοςhososjust as/how much, as many as
ουκ ouk
PRT-N
οὐounonot
εχουσιν echousin
V-PAI-3P G5719
ἔχωechōto have/behave
την tēn
T-ASF
hothe/this/whoof Satan
διδαχην didachēn
N-ASF
διδαχήdidachēteachingdoctrine
ταυτην tautēn
D-ASF
οὗτοςhoutosthis/he/she/itthis
οιτινες oitines
R-NPM
ὅστιςhostiswho/whichwhich
ουκ ouk
PRT-N
οὐounonot
εγνωσαν egnōsan
V-2AAI-3P G5627
γινώσκωginōskōto knowhave
τα ta
T-APN
hothe/this/who.
βαθεα bathea
A-APN
βαθύςbathusdeep[deep]
του tou
T-GSM
hothe/this/who[the/this/who]
σατανα satana
N-GSM
ΣατανᾶςsatanasSatanof Satan
ως ōs
ADV
ὡςhōswhich/how, as
λεγουσιν legousin
V-PAI-3P G5719
λέγωlegōto speakthey speak
ου ou
PRT-N
οὐounonone
βαλλω ballō
V-PAI-1S G5719
βάλλωballōto throw; I will put
εφ ef
PREP
ἐπίepiupon/to/againstupon
υμας umas
P-2AP
σύsuyouyou
αλλο allo
A-ASN
ἄλλοςallosanotherother
βαρος baros
N-ASN
βάροςbarosburdenburden
 
25 cf. Tłum. Толк. wszelako ten, co macie, znoście, aż przyjdę только то, что имеете, держите, пока приду. т0кмw, є4же и4мате, держи1те, д0ндеже пріидY. 2,25Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVπλην plēn
ADV
πλήνplēnbut/howeverBut
ο o
R-ASN
ὅς, ἥhhos ēwhichthat which
εχετε echete
V-PAI-2P G5719
ἔχωechōto have/beye have
κρατησατε kratēsate
V-AAM-2P G5657
κρατέωkrateōto grasp/seizehold fast
αχρι achri
ADV
ἄχριachriuntiltill
ου ou
R-GSM
ὅς, ἥhhos ēwhich 
αν an
PRT
ἄνanif 
ηξω ēxō
V-AAS-1S G5661
ἥκωhēkōto come/be presentI come
 
26 cf. Tłum. Толк. Kto by zwyciężył i zachował aż do końca dzieła moje, dam mu zwierzchność “nad narodami Кто побеждает и соблюдает дела Мои до конца, тому дам власть над язычниками, И# побэждaющему и3 соблюдaющему дэлA мо‰ до концA, дaмъ є3мY влaсть на kзhцэхъ, 2,26Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVκαι kai
CONJ
καίkaiandAnd
ο o
T-NSM
hothe/this/whoworks
νικων nikōn
V-PAP-NSM G5723
νικάωnikaōto conquerhe that overcometh
και kai
CONJ
καίkaiand, and
ο o
T-NSM
hothe/this/whothe nations
τηρων tērōn
V-PAP-NSM G5723
τηρέωtēreōto keepkeepeth
αχρι achri
ADV
ἄχριachriuntilunto
τελους telous
N-GSN
τέλοςtelosgoal/taxthe end
τα ta
T-APN
hothe/this/who:
εργα erga
N-APN
ἔργονergonworkworks
μου mou
P-1GS
ἐγώegōI/wemy
δωσω dōsō
V-FAI-1S G5692
δίδωμιdidōmito givewill I give
αυτω autō
P-DSM
αὐτόςautoshe/she/it/self, to him
εξουσιαν exousian
N-ASF
ἐξουσίαexousiaauthoritypower
επι epi
PREP
ἐπίepiupon/to/againstover
των tōn
T-GPN
hothe/this/who 
εθνων ethnōn
N-GPN
ἔθνοςethnosGentilesthe nations
 
27 cf. Tłum. Толк. i będzie nimi rządził laską żelazną, a jak naczynie garncarskie będą pokruszone,” и будет пасти их жезлом железным; как сосуды глиняные, они сокрушатся, как и Я получил власть от Отца Моего; и3 ўпасeтъ | жезл0мъ желёзнымъ, ћкw сосyды скудє1льничи сокрушaтсz, ћкоже и3 ѓзъ пріsхъ t nц7A моегw2: 2,27Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVκαι kai
CONJ
καίkaiandAnd
ποιμανει poimanei
V-FAI-3S G5692
ποιμαίνωpoimainōto shepherdhe shall rule
αυτους autous
P-APM
αὐτόςautoshe/she/it/selfthem
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongwith
ραβδω rabdō
N-DSF
ῥάβδοςrabdosroda rod
σιδηρα sidēra
A-DSF
σιδήρεοςsidēreosironof iron
ως ōs
ADV
ὡςhōswhich/how; as
τα ta
T-NPN
hothe/this/whothe vessels
σκευη skeuē
N-NPN
σκεῦοςskeuosvesselthe vessels
τα ta
T-NPN
hothe/this/whoFather
κεραμικα keramika
A-NPN
κεραμικόςkeramikosmade of clayof a potter
συντριβεται suntribetai
V-PPI-3S G5743
συντρίβωsuntribōto breakshall they be broken to shivers
(2:28)      ως ōs
ADV
ὡςhōswhich/how: even as
καγω kagō
P-1NS-K
κἀγώkagōand II
ειληφα eilēfa
V-2RAI-1S G5754
λαμβάνωlambanōto takereceived
παρα para
PREP
παράparafrom/with/besideof
του tou
T-GSM
hothe/this/who.
πατρος patros
N-GSM
πατήρpatērfatherFather
μου mou
P-1GS
ἐγώegōI/wemy
 
28 cf. Tłum. Толк. jak i ja otrzymałem od Ojca mojego i dam mu gwiazdę zaranną.и дам ему звезду утреннюю. и3 дaмъ є3мY ѕвэздY ќтреннюю. 2,28Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVκαι kai
CONJ
καίkaiandAnd
δωσω dōsō
V-FAI-1S G5692
δίδωμιdidōmito giveI will give
αυτω autō
P-DSM
αὐτόςautoshe/she/it/selfhim
τον ton
T-ASM
hothe/this/whothe
αστερα astera
N-ASM
ἀστήρastērstarthe
τον ton
T-ASM
hothe/this/who.
πρωινον prōinon
A-ASM
πρωϊνόςprōinosmorningmorning
 
29 cf. Tłum. Толк. Kto ma uszy, niech słucha, co mówi Duch kościołom.Имеющий ухо (слышать) да слышит, что Дух говорит церквам.И#мёzй ќхо слhшати да слhшитъ, что2 д¦ъ гlетъ цRквамъ.2,29Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVο o
T-NSM
hothe/this/whothe Spirit
εχων echōn
V-PAP-NSM G5723
ἔχωechōto have/beHe that hath
ους ous
N-ASN
οὖςousearan ear
ακουσατω akousatō
V-AAM-3S G5657
ἀκούωakouōto hear, let him hear
τι ti
I-ASN
τίςtiswhich?what
το to
T-NSN
hothe/this/whounto the churches
πνευμα pneuma
N-NSN
πνεῦμαpneumaspirit/breaththe Spirit
λεγει legei
V-PAI-3S G5719
λέγωlegōto speaksaith
ταις tais
T-DPF
hothe/this/who 
εκκλησιαις ekklēsiais
N-DPF
ἐκκλησίαekklēsiaassemblyunto the churches

3DO KOŚCIOŁA W SARDES.1 Aniołowi zaś kościoła w Sardes napisz: To mówi ten, co ma siedem duchów bożych i siedem gwiazd: Znam uczynki twoje, że masz imię żyjącego, ale jesteś umarły.2 Bądź czujny i utwierdzaj resztki, które wymierają Albowiem nie znajduję uczynków twoich doskonałych przed Bogiem moim.3 Pamiętaj, więc, jak otrzymałeś i słyszałeś i zachowuj i czyń pokutę. Jeśli więc nie będziesz czuwał, przyjdę do ciebie jak złodziej, a nie dowiesz się, o której godzinie przyjdę do ciebie.4 Lecz masz trochę osób w Sardes, które nie pokalały szat swoich i chodzić będą ze mną w bieli, gdyż godne są.5 Zwycięzca tak będzie obleczony w szaty białe i nie wymażę imienia jego z księgi życia i wyznam imię jego przed Ojcem moim i przed aniołami jego.6 Kto ma uszy, niech słucha, co Duch mówi kościołom.DO KOŚCIOŁA W FILADELFII.7 I aniołowi kościoła w Filadelfii napisz: To mówi Święty i Prawdziwy, który ma “klucz Dawida, który otwiera i nikt nie zamyka, zamyka i nikt nie otwiera.”8 Znam uczynki twoje Oto zostawiłem przed tobą drzwi otwarte, których nikt me może zamknąć, gdyż moc masz małą i zachowałeś słowo moje i nie zaparłeś się imienia mojego.9 Oto ze zboru szatana dam tych, co się nazywają żydami, a nie są, lecz kłamią; oto sprawię, że oni “przyjdą i pokłonią się przed stopami twymi” i poznają, “że ja ciebie umiłowałem.”10 Ponieważ zachowałeś naukę o cierpliwości mojej i ja ciebie zachowam w godzinę doświadczenia, które przyjdzie na cały świat, aby doświadczać mieszkańców ziemi.11 0to przyjdę wkrótce: trzymaj, co masz, żeby nikt nie wziął korony twojej.12 Zwycięzcę uczynię filarem w świątyni Boga mego i więcej z niej na zewnątrz nie wyjdzie i napiszę na nim imię Boga mego i “imię miasta” Boga mego, nowego Jeruzalem, zstępującego z nieba od Boga mego i moje “imię nowe.”13 Kto ma uszy, niech słucha, co Duch mówi kościołom.DO KOŚCIOŁA W LAODYCEI.14 Aniołowi zaś kościoła w Laodycei napisz: To mówi Amen, “świadek wierny” i prawdziwy, który jest “początkiem stworzenia” bożego:15 Znam sprawy twoje, że nie jesteś ani zimny, ani gorący. Bodajbyś był zimny, albo gorący!16 Ale że jesteś letni i ani zimny, ani gorący, pocznę cię wyrzucać z ust moich.17 Przecież mówisz: Jestem bogaty i wzbogaciłem się i niczego nie potrzebuję, a nie wiesz, że ty jesteś nędzarz pożałowania godzien i ubogi i ślepy i nagi: 18 Radzę ci, abyś sobie kupił u mnie złota w ogniu doświadczonego, żebyś się wzbogacił i żebyś się ubrał w szaty białe, żeby się nie okazywała sromota nagości twojej; a namaż maścią oczy twoje, abyś widział.19 Ja tych “karcę i karzę, których miłuję.” Bądź więc gorliwy i pokutuj.20 Oto stoję u drzwi i kołaczę; jeśli kto usłyszy głos mój i otworzy mi drzwi; wejdę do niego i będę z nim ucztował, a on ze mną.21 Zwycięzcy pozwolę zasiąść z sobą na tronie moim jak i ja też zwyciężyłem i zasiadłem z Ojcem moim na tronie jego.22 Kto ma uszy, niechaj słucha, co Duch mówi kościołom. PRZED STOLICĄ BOŻĄ.
41 Potem widziałem, a oto drzwi otwarte w niebie i głos pierwszy, który usłyszałem jakby trąby przemawiającej do mnie, mówiący: Wstąp tutaj, a pokażę ci, co się ma piać potem 2 Natychmiast przeniosłem się w duchu: oto stolica postawiona była w niebie, a “na stolicy siedzący.”3 I ten, co siedział, był podobny z wyglądu do kamienia jaspisu i sardiusza i “tęcza była wokoło stolicy,” podobna z wyglądu do szmaragdu.4 A wokoło stolicy było dwadzieścia cztery stolice, a na tronach siedziało dwudziestu czterech starców, ubranych w szaty białe, a na głowach ich korony złote.5 I z tronu wychodziły “błyskawice i głosy i gromy” i siedem lamp gorzało przed tronem – to siedem duchów bożych.CZTERY ZWIERZĘTA.6 A przed stolicą jakby morze szklane, podobne do kryształu, a “w pośrodku stolicy” i “wokoło stolicy cztery zwierzęta, pełne oczu” z przodu i z tyłu.7 I zwierzę pierwsze podobne do lwa, a drugie zwierzę podobne do cielca, a trzecie zwierzę, mające oblicze jakby człowieka, a czwarte zwierzę podobne do orła latającego.8 I każde z czworga zwierząt miało po sześć skrzydeł, a wokoło i wewnątrz pełne jest oczu i odpoczynku nie miały we dnie i w nocy, mówiąc: “Święty, Święty, Święty, Pan Bóg wszechmogący,” który był i “który jest” i który ma przyjść.9 I gdy owe zwierzęta oddawały chwałę i cześć i dziękczynienie “siedzącemu na stolicy, żyjącemu na wieki wieków,”10 dwudziestu czterech starców upadało przed siedzącym na tronie i kłaniali się żyjącemu na wieki wieków i rzucali korony swe przed tronem, mówiąc:11 Godzien jesteś, Panie, Boże nasz, otrzymać chwałę i cześć i moc, bo ty stworzyłeś wszystkie rzeczy i z woli twojej były i stworzone zostały.
5KSIĘGA ZAPIECZĘTOWANA I BARANEK.1 I widziałem w prawej ręce “siedzącego na tronie księgę zapisaną wewnątrz i zewnątrz, zapieczętowaną” siedmiu pieczęciami.2 I widziałem anioła mocnego, wołającego głosem donośnym: Kto jest godzien otworzyć księgę i rozłamać jej pieczęcie? 3 I nikt nie mógł ani w niebie, ani na ziemi, ani pod ziemią otworzyć księgi, ani na nią patrzeć.4 I płakałem bardzo, że nikt nie znalazł się godny otworzyć księgi, ani na nią patrzeć.5 Jeden zaś ze starców rzekł mi: Nie płacz, oto zwyciężył lew z pokolenia Judy, potomek Dawida i otworzy księgę i rozwiąże siedem jej pieczęci.6 I widziałem: a oto w pośrodku tronu i czworga zwierząt i wśród starców Baranek stojący jakby zabity, mający siedem rogów i siedem oczu – to siedem duchów bożych, posłanych na całą ziemię.7 I przyszedł i wziął księgę z prawicy siedzącego na tronie.ANIOŁOWIE I STWORZENIA WIELBIĄ BARANKA.8 I gdy otworzył księgę, cztery zwierzęta i dwudziestu czterech starców upadło przed Barankiem, każdy z nich miał cytry i czasze złote, pełne wonności, są to modlitwy świętych.9 I śpiewali pieśń nową, mówiąc: Godzien jesteś, Panie, otrzymać księgę i otworzyć jej pieczęcie, bo zostałeś zabity i odkupiłeś nas dla Boga przez krew swoją z wszelkiego pokolenia i języka i ludu i narodu 10 i uczyniłeś nas Bogu naszemu królestwem i kapłanami i będziemy królować na ziemi.11 I widziałem i słyszałem głos wielu aniołów wokoło tronu i zwierząt i starców, a była ich liczba tysiące tysięcy,12 mówiących głosem donośnym: Godzien jest Baranek, który był zabity, otrzymać moc i bóstwo i mądrość i siłę i cześć i chwałę i błogosławieństwo.13 A wszelkie stworzenie, które jest w niebie i na ziemi i pod ziemią i co jest na morzu i co w nim, słyszałem, jak wszyscy mówili: Siedzącemu na tronie i Barankowi błogosławieństwo i cześć i chwała i potęga na wieki wieków.14 I cztery zwierzęta mówiły: Amen. A dwudziestu czterech starców upadło na oblicza swoje i pokłoniło się żyjącemu na wieki wieków.
6OTWARCIE PIERWSZYCH CZTERECH PIECZĘCI.1 I widziałem, że Baranek otworzył jedną z siedmiu pieczęci i słyszałem jak jedno z czterech zwierząt mówiło jakby głosem gromu: Przyjdź i patrz.2 I widziałem, a oto “koń biały” i siedzący na nim miał łuk i dano mu wieniec i wyszedł zwycięsko, aby zwyciężyć.3 I gdy otworzył drugą pieczęć, słyszałem drugie zwierzę mówiące: Przyjdź i patrz.4 I wyszedł inny “koń ryży” i siedzącemu na nim dane było, aby zabrał pokój z ziemi i żeby jedni drugich zabijali i dano mu miecz wielki.5 I gdy otworzył trzecią pieczęć, słyszałem trzecie zwierzę mówiące: Przyjdź i patrz. I oto “koń kary,” a siedzący na nim miał szalę w ręce swojej.6 I słyszałem jakby głos w pośrodku czworga zwierząt mówiących: Miarka pszenicy za denara i trzy miarki jęczmienia za denara, a nie czyń szkody oliwie i winu.7 A gdy otworzył czwartą pieczęć, usłyszałem głos czwartego zwierzęcia mówiącego: Przyjdź i patrz.8 A oto koń blady, a siedzącemu na nim na imię śmierć i piekło szło za nim i dana mu jest moc nad czterema częściami ziemi, aby zabijał mieczem, głodem i śmiercią i przez zwierzęta ziemskie.PIĄTA I SZÓSTA PIECZĘĆ.9 I gdy otworzył piątą pieczęć, widziałem pod ołtarzem dusze pobitych dla słowa bożego i dla świadectwa, które miały.10 I wołały głosem wielkim, mówiąc: Dokądże, Panie (święty i prawdziwy), nie wydajesz wyroku i nie mścisz krwi naszej nad tymi, co mieszkają na ziemi? 11 I dano im po szacie białej i powiedziano im, aby jeszcze zostały w spokoju przez krótki czas aż się dopełni liczba współsług i braci ich, którzy mają być zabici jak i oni.12 I widziałem, gdy otworzył szóstą pieczęć, a oto powstało wielkie trzęsienie ziemi i słońce stało się czarne jak wór włosienny i cały księżyc stał się jak krew13 i “gwiazdy z nieba spadły” na ziemię, jak drzewo figowe zrzuca swe niedojrzałe owoce, gdy nim zatrzęsie wiatr wielki.14 I niebo ustąpiło jak “księga zwinięta” i każda góra i wyspy zostały poruszone z miejsc swoich,15 a królowie ziemi i książęta i wodzowie i bogaci i mocarze i każdy niewolnik i wolny pokryli się “w jamach i w skałach” gór.16 “I mówią do gór i skał: Padnijcie na nas i zakryjcie nas” przed obliczem siedzącego na tronie i od gniewu Baranka,17 gdyż “przyszedł dzień wielki gniewu” ich “i któż będzie mógł się ostać przed gniewem ?”
7PIECZĘTOWANIE WYBRANYCH.1 Potem widziałem czterech aniołów, stojących “na czterech krańcach ziemi,” wstrzymujących “cztery wiatry” ziemskie, aby nie wiały na ziemię ani na morze, ani na żadne drzewo.2 I widziałem innego anioła, wstępującego od wschodu słońca, mającego pieczęć Boga żywego i zawołał głosem wielkim do czterech aniołów, którym pozwolono szkodzić ziemi i morzu,3 mówiąc: Nie szkodźcie ziemi i morzu ani drzewom, dopóki nie popieczętujemy sług Boga naszego na czołach ich.4 I słyszałem liczbę pieczętowanych: sto czterdzieści cztery tysiące pieczętowanych z wszystkich pokoleń synów izraelskich.5 Z pokolenia Judy dwanaście tysięcy pieczętowanych, z pokolenia Rubena dwanaście tysięcy pieczętowanych, z pokolenia Gada dwanaście tysięcy pieczętowanych,6 z pokolenia Asera dwanaście tysięcy pieczętowanych, z pokolenia Neftalima dwanaście tysięcy pieczętowanych, z pokolenia Manassesa dwanaście tysięcy pieczętowanych,7 z pokolenia Symeona dwanaście tysięcy pieczętowanych, z pokolenia Lewiego dwanaście tysięcy pieczętowanych, z pokolenia Isachara dwanaście tysięcy pieczętowanych,8 z pokolenia Zabulona dwanaście tysięcy pieczętowanych, z pokolenia Józefa dwanaście tysięcy pieczętowanych, z pokolenia Beniamina dwanaście tysięcy pieczętowanych.WIDOK WSZYSTKICH ZBAWIONYCH.9 Potem widziałem rzeszę wielką, której nikt nie mógł przeliczyć, z wszystkich narodów i pokoleń i ludów i języków – ci stojąc przed tronem i przed obliczem Baranka, przyodziani w szaty białe i palmy w ręku ich,10 wołali głosem donośnym, mówiąc: Zbawienie naszemu Bogu, który siedzi na tronie i Barankowi.11 A wszyscy aniołowie stali około tronu i starców i czworga zwierząt i padli przed tronem na twarze swoje, i pokłon oddali Bogu,12 mówiąc: Amen. Błogosławieństwo i chwała i mądrość i.dziękczynienie, cześć i moc i siła Bogu naszemu na wieki wieków. Amen.13 I jeden ze starców odezwał się i rzekł mi: Kim są ci przyodziani w szaty białe i skąd przyszli?14 I rzekłem mu: Panie mój, ty wiesz. I rzekł mi: Ci są, co przyszli z wielkiego ucisku i “obmyli szaty swoje” i wybielili je w krwi Baranka;15 dlatego są przed tronem Boga i służą mu we dnie i w nocy w świątyni jego, a ten, co siedzi na tronie, będzie mieszkał wśród nich.16 “Nie będą więcej łaknąć ani pragnąć, ani nie dokuczy im słońce, ani żadne gorąco”;17 ponieważ Baranek, który jest w pośrodku tronu, będzie nimi rządził i poprowadzi ich do źródeł wód życia i Bóg otrze z ich oczu wszelką łzę.”
8SIÓDMA PIECZĘĆ.1 I gdy otworzył siódmą pieczęć, nastało milczenie na niebie, jakby przez pół godziny. SIEDMIU ANIOŁÓW Z TRĄBAMI.2 I widziałem siedmiu aniołów, stojących przed obliczem Boga i dano im siedem trąb.3 I pewien anioł przyszedł i stanął przed ołtarzem, mając kadzielnicę złotą i dano mu wiele kadzidła, aby złożył z modlitwami wszystkich świętych na ołtarz złoty, który jest przed stolicą Boga.4 I wstąpił dym kadzidła z modlitw świętych z ręki anioła przed Boga.5 I wziął anioł kadzielnicę i napełnił ją ogniem z ołtarza i rzucił na ziemię i powstały gromy i głosy i błyskawice i wielkie trzęsienie ziemi.6 I siedmiu aniołów, którzy mieli siedem trąb, przygotowało się, aby trąbić.GŁOS PIERWSZYCH CZTERECH TRĄB.7 I pierwszy anioł zatrąbił i powstał grad i ogień zmieszany z krwią i został rzucony na ziemię i trzecia część ziemi została spalona i trzecia część drzew zgorzała i wszelka trawa zielona spłonęła.8 I drugi anioł zatrąbił i jakby wielka góra, płonąca ogniem, wrzucona została w morze i trzecia część morza stała się krwią 9 i trzecia część z tych stworzeń, co żyją w morzu pozdychała i trzecia część okrętów zginęła.10 I zatrąbił anioł trzeci i spadła z nieba wielka gwiazda, gorejąca jak pochodnia i upadła na trzecią część rzek i na źródła wód;11 a gwiazda ma imię: Piołun i trzecia część wód zmieniła się w piołun i wielu ludzi pomarło od wód, gdyż stały się gorzkie.12 I zatrąbił anioł czwarty i porażona została trzecia część słońca i trzecia część księżyca i trzecia część gwiazd, tak że ich trzecia część się zaćmiła i przez trzecią część dnia nie było światła i podobnie w nocy.13 I widziałem i słyszałem głos jednego orła, lecącego przez środek nieba, wołającego donośnym głosem: Biada, blada, biada mieszkańcom ziemi z powodu głosów innych trzech aniołów, którzy mieli zatrąbić.
9NA GŁOS PIĄTEJ WYCHODZI SZARAŃCZA.1 I zatrąbił piąty anioł i widziałem gwiazdę, która z nieba spadła na ziemię i dano jej klucz od studni przepaścistej.2 I otworzyła studnię przepaścistą i “wzniósł się dym” ze studni jak “dym z pieca” wielkiego i zaćmiło się słońce i powietrze od dymu studni.3 I z dymu studni wyszły szarańcze na ziemię i dano im moc, jak mają skorpiony ziemskie.4 I rozkazano im, żeby nie szkodziły trawie ziemi ani żadnej zieleni, ani żadnemu drzewu, ale tylko ludziom, którzy nie mają pieczęci bożej na czołach swoich.5 I dozwolono im, nie żeby ich zabijały, lecz męczyły przez pięć miesięcy i męka ich jak męka po skorpionie, gdy ukąsi człowieka.6 I w owe dni szukać będą ludzie śmierci, a nie znajdą jej i będą chcieli umrzeć, a śmierć od nich ucieknie.7 Szarańcze były podobne z wyglądu do koni gotowych do bitwy i na głowach ich jakby korony podobne do złota i twarze ich jak twarze ludzkie.8 I miały włosy jak włosy niewieście i “zęby ich były jak zęby lwów”9 i miały pancerze jak pancerze żelazne, a pogłos ich skrzydeł jak głos wozów wielokonnych, biegnących do boju 10 i miały ogony podobne do skorpionów, a żądła były w ich ogonach, a moc ich – szkodzenia ludziom przez pięć miesięcy.11 I miały nad sobą króla, anioła przepaści, którego imię po hebrajsku Abaddon, a po grecku Apollyon, a po łacinie imię jego Externlinans.12 Jedno biada przeszło, a oto jeszcze potem nadchodzą dwa blada.NA GŁOS SZÓSTEJ WYCHODZĄ MORDERCY LUDZI.13 I szósty anioł zatrąbił i słyszałem głos jeden z czterech rogów ołtarza złotego, który jest przed oczyma Boga,14 a ów rzekł szóstemu aniołowi, który miał trąbę: Rozwiąż czterech aniołów, co są uwiązani w wielkiej rzece Eufrates.15 I rozwiązani zostali czterej aniołowie, którzy byli gotowi na godzinę i dzień i miesiąc i rok, aby zabić trzecią część ludzi.16 A liczba konnego wojska dwakroć dziesięć tysięcy miriad i słyszałem ich liczbę.17 I tak ujrzałem konie w widzeniu, a siedzący na nich mieli pancerze ogniste i hiacyntowe i siarczane, a głowy koni były jak głowy lwie i z pysków ich wychodzi ogień i dym i siarka.18 Od tych trzech plag zginęła trzecia część ludzi, od ognia i od dymu i od siarki, które wychodziły z ich pysków.19 Siła bowiem koni jest w ich pyskach i w ich ogonach, bo ich ogony podobne do wężów, mają głowy i nimi szkodzą.20 I inni ludzie, którzy nie zostali zabici tymi plagami, nie pokutowali za uczynki rąk swoich, tak żeby się nie kłaniali “czartom i bałwanom złotym i srebrnym i miedzianym i kamiennym i drewnianym, nie rnogącym ani widzieć, ani słyszeć, ani chodzić” – 21 I nie pokutowali za rnężobójstwa swoje ani za czary swoje, ani za rozpustę swoją ani za kradzieże swoje.
10ANIOŁ Z OTWARTĄ KSIĄŻECZKĄ.1 I widziałem innego anioła mocnego, zstępującego z nieba, przyodzianego w obłok i na głowie jego tęcza, a oblicze jego było jak słońce, a nogi jego jako słupy ogniste.2 I miał w ręce swojej książeczkę otwartą i postawił nogę swoją prawą na morzu, a lewą na ziemi 3 i zawołał głosem donośnym, jak gdy lew zaryczy. I gdy zawołał, siedem gromów odezwało się swoimi głosami.4 I gdy. siedem gromów odezwało się swoimi głosami, ja miałem pisać. I usłyszałem głos z nieba, mówiący mi: Zapieczętuj, co mówiło siedem gromów i nie pisz tego.5 Anioł zaś, którego widziałem stojącego na morzu i na ziemi; “podniósł swą rękę ku niebu 6 i przysiągł przez Żyjącego na wieki wieków, który stworzył niebo i to co w “im jest i ziemię i to co na niej jest i morze i to co w nim jest,” że czasu więcej nie będzie,7 ale w dni głosu anioła siódmego, kiedy pocznie trąbić, dokona się tajemnica boża, jak oznajmił przez proroków sług swoich.8 I słyszałem głos z nieba, znowu przemawiający do mnie i mówiący: Idź i weź książkę otwartą z ręki anioła, stojącego na morzu i na ziemi.9 I poszedłem do anioła, mówiąc mu, aby mi dał książkę. I rzekł mi: Weź książkę i zjedz ją i spowoduje zgorzknienie twego żołądka, lecz w ustach twoich będzie słodka jak miód.10 I wziąłem książkę z ręki anioła i “zjadłem ją i była słodka w ustach moich jak miód,” a gdy ją zjadłem zgorzkniał mój żołądek.11 I rzekł mi: Musisz znowu “prorokować narodom i ludom i językom i wielu królom.”
11DWAJ ŚWIADKOWIE.1 I dano mi trzcinę podobną do laski i powiedziano mi: Wstań i zmierz świątynię bożą i ołtarz i modlących się w mej,2 dziedziniec zaś, który jest przed świątynią, pomiń i me mierz go, gdyż jest dany narodom i będą deptać miasto święte przez czterdzieści i dwa miesiące.3 I pozwolę dwom świadkom moim i prorokować będą tysiąc dwieście i sześćdziesiąt dni obleczeni w wory.4 Ci są “dwie oliwy i dwa świeczniki, stojące przed obliczem Pana ziemi.”5 I jeśliby kto chciał im szkodzić, wyjdzie z ich ust ogień i pożre ich nieprzyjaciół i jeśliby kto chciał im szkodzić, ten tak samo ma być zabity.6 Ci mają moc zamykania nieba, aby deszcz nie padał w czasie ich proroctwa i mają moc nad wodami przemieniania ich w krew i nawiedzania ziemi wszelką plagą, ilekroć by chcieli.7 I gdy skończą świadectwo swoje, “bestia, która wychodzi z przepaści, stoczy z mmi bitwę i zwycięży ich” i zabije ich.8 I ciała ich leżeć będą na ulicach wielkiego miasta, które przenośnie nazywają Sodomą i Egiptem, gdzie i Pan ich był ukrzyżowany.9 I ludzie z pokoleń i z ludów i z języków i z narodów patrzeć będą na ciała ich przez trzy dni i pół i ciał ich nie pozwolą kłaść do grobów.10 Mieszkańcy zaś ziemi cieszyć się będą z powodu nich i radować się będą i upominki poślą jedni drugim, gdyż ci dwaj prorocy trapili tych, co mieszkali na ziemi.11 A po trzech dniach i pół “duch życia” od Boga “wszedł w nich i stanęli na nogach swoich” bojaźń wielka padła na tych, co na nich patrzyli.12 I usłyszeli głos wielki z nieba, mówiący im: Wstąpcie tu! I wstąpili do nieba w obłoku, i nieprzyjaciele ich patrzyli na nich.13 I owej godzinie powstało wielkie trzęsienie ziemi i runęła dziesiąta część miasta i zabitych zostało w trzęsieniu ziemi siedem tysięcy ludzi, a resztę ogarnął lęk i dali chwałę Bogu nieba. 14 Drugie biada przeszło i oto trzecie biada przyjdzie wkrótce.SIÓDMA TRĄBA ZWIASTUJE SĄD BOŻY.15 I zatrąbił anioł siódmy i rozległy się donośne głosy w niebie, mówiące: Królestwo tego świata przeszło do Pana naszego i Chrystusa jego i “będzie królował na wieki wieków. Amen.16 I dwudziestu czterech starców, którzy siedzą na stolicach swoich przed obliczem bożym, upadło na twarze swoje i pokłoniło się Bogu, mówiąc 17 Dziękujemy ci, Panie Boże wszechmogący, który jesteś i który byłeś i który masz przyjść, że otrzymałeś moc swą wielką i objąłeś królestwo.18 I “rozgniewały się narody” i przyszedł gniew twój i czas sądu umarłych i oddania zapłaty sługom twoim prorokom i świętym i bojącym się imienia twego, małym i wielkim i zagłady tych, co zepsuli ziemię.19 I otwarła się świątynia boża na niebie i ukazała się “arka testamentu” jego w świątyni jego i nastały błyskawice i głosy i trzęsienia ziemi i grad wielki.
12NIEWIASTA I SMOK.1 I ukazał się znak wielki na niebie: Niewiasta obleczona w słońce a księżyc pod jej nogami i na głowie jej korona z gwiazd dwunastu.2 A będąc brzemienną, “wołała rodząc i męczyła się w porodzie.”3 I ukazał się inny znak na niebie: oto smok wielki, ryży, mający siedem głów i dziesięć rogów, a na głowach jego siedem koron 4 i ogon jego ciągnął trzecią część gwiazd niebieskich i zrzucił je na ziemię. I smok stanął przed niewiastą, która miała porodzić, aby pożreć syna jej, gdy się narodzi.5 I porodziła syna, mężczyznę, który “miał rządzić wszystkimi narodami laską żelazną” i syn jej był porwany do Boga i do stolicy jego,6 a niewiasta uciekła na pustynię; gdzie miała miejsce przygotowane przez Boga, aby ją tam żywiono tysiąc dwieście sześćdziesiąt dni.SMOK Z NIEBA STRĄCONY.7 I rozegrała się wielka bitwa na niebie: Michał i aniołowie jego walczyli ze smokiem i smok walczył i aniołowie jego 8 i nie przemogli ani nie znaleziono już więcej miejsca ich w niebie.9 I zrzucony został ów smok wielki, wąż starodawny, nazwany “diabłem i szatanem,” który zwodzi cały świat; i zrzucony został na ziemię i aniołowie jego zostali z nim zrzuceni.10 I słyszałem głos donośny w niebie, mówiący: Teraz nastało zbawienie i moc i królestwo Boga naszego i władza Chrystusa jego, gdyż zrzucony został oskarżyciel braci naszych, który ich oskarżał przed obliczem Boga naszego we dnie i w nocy.11 I oni zwyciężyli go przez krew Baranka i przez świadectwo swoje, a nie umiłowali życia swe o aż do śmierci.12 Dlatego wesel się niebo i mieszkający w nim. Biada ziemi i morzu, gdyż zastąpił diabeł do was, żywiący wie gniew, gdyż wie, że ma mało czasu.SMOK PRZEŚLADUJE NIEWIASTĘ.13 A gdy smok widział, że był zrzucony na ziemię, prześladował niewiastę, która porodziła mężczyznę.14 I dano niewieście dwa skrzydła orła wielkiego, aby poleciała na pustynię na miejsce swoje, gdzie ją żywią przez “czas i czasy i przez połowę czasu” z dala od widoku węża.15 I wypuścił wąż z paszczy swojej za niewiastą wodę jak rzekę, usiłując, żeby ją rzeka porwała.16 I ziemia wspomogła niewiastę i ziemia otworzyła gardziel swoją i pochłonęła rzekę, którą wypuścił był smok z paszczy swojej.17 I rozgniewał się smok na niewiastę i poszedł walczyć z resztą jej potomstwa, które zachowuje przykazania boże i ma świadectwo Jezusa Chrystusa.18 I stanął na piasku morskim.
13BESTIA WYCHODZĄCA Z MORZA.1 I widziałem bestię wychodzącą z morza, mającą siedem głów i dziesięć rogów, na rogach jej dziesięć koron i na głowach jej imiona bluźniercze.2 I bestia, którą widziałem, podobna była do rysia, a nogi jej jak nogi niedźwiedzia i paszcza jej jak paszcza lwa. I dał jej smok moc swoją i władzę wielką.3 I widziałem jedną z głów jej jakby na śmierć zabitą, lecz rana jej śmiertelna została uleczona. I cała ziemia z podziwem spoglądała na bestię 4 I kłaniali się smokowi, który dał władzę bestii i kłaniali się bestii, mówiąc: Któż podobny do bestii? I kto będzie mógł z nią walczyć?5 I dano jej “usta mówiące rzeczy wyniosłe” i bluźnierstwa i dano jej moc działania przez czterdzieści dwa miesiące.6 I otworzyła usta swoje, aby głosić bluźnierstwa przeciw Bogu, aby bluźnić imię jego i przybytek jego i tych, co mieszkają na niebie.7 I pozwolono jej “prowadzić wojnę ze świętymi i zwyciężać ich.” I dano jej władzę nad wszelkim pokoleniem i ludem i językiem i narodem.8 I kłaniali się jej wszyscy mieszkańcy ziemi, “których imiona nie są zapisane w Księdze Życia Baranka, który jest zabity” od początku świata.9 Jeśli kto ma uszy, niech słucha.10 Kto w niewolę uprowadza, do niewoli pójdzie. Kto mieczem zabija, ma być mieczem zabity. Tu jest cierpliwość i wiara świętych.BESTIA WYCHODZĄCA Z ZIEMI.11 I widziałem drugą bestię, wychodzącą z ziemi i miała dwa rogi podobne do barankowych, a mówiła jak smok.12 I używała wszelkiej władzy bestii pierwszej w jej obecności i sprawiła, że ziemia i mieszkańcy jej kłaniali się bestii pierwszej, której śmiertelna rana była uleczona.13 I uczyniła znaki wielkie, sprawiając, że i ogień zstąpił z nieba na ziemię przed oczyma ludzi.14 I zwiodła mieszkańców ziemi przez znaki, które pozwolono jej czynić przed oczyma bestii; polecając mieszkańcom ziemi, aby uczynili obraz bestii, która ma ranę od miecza i ożyła.15 I dano jej, aby ożywiła obraz bestii i żeby obraz bestii mówił i sprawiła, żeby “wszyscy, co się nie pokłonią obrazowi” bestii, byli zabici. 16 I sprawi, że wszyscy mali i wielcy, bogaci i ubodzy i wolni i niewolnicy będą mieli cechę na swojej prawej ręce, albo na czołach swoich;17 i żeby nikt nie mógł kupować, ani sprzedawać, tylko ten, co ma cechę albo imię bestii, albo liczbę jej imienia.18 Tu jest mądrość. Kto ma rozum, niech zrachuje liczbę bestii. Albowiem jest to liczba człowieka, a liczba jego sześćset sześćdziesiąt sześć.
14BARANEK I DZIEWICE.1 I Spojrzałem, a oto Baranek stał na górze Syjon i z nim sto czterdzieści i cztery tysiące,. mających imię jego i imię Ojca jego napisane na czołach swoich. 2 I usłyszałem głos z nieba jakby głos wielu wód i jakby głos gromu wielkiego, a głos, który słyszałem jakby cytrzystów, grających na cytrach swoich. 3 I “śpiewali jakby pieśń nową” przed stolicą i przed czterema zwierzętami i starcami, a żaden nie mógł śpiewać pieśni, tylko te sto czterdzieści cztery tysiące, którzy są wykupieni z ziemi.4 Ci są, którzy się nie pokalali z niewiastami, bo są dziewicami. Ci chodzą za Barankiem, gdziekolwiek idzie. Ci są wykupieni spośród ludzi jako pierwociny Bogu i Barankowi,5 a “w ustach ich nie znalazło się kłamstwo,” albowiem bez zmazy są przed tronem bożym.TRZEJ ANIOŁOWIE ZWIASTUNAMI SĄDU.6 I widziałem drugiego anioła, lecącego przez środek nieba, mającego ewangelię wieczną, by ją opowiadać siedzącym na ziemi i wszelkiemu narodowi i pokoleniu i językowi i ludowi,7 a wołał głosem donośnym: Bójcie się Pana i cześć mu oddajcie, gdyż przyszła godzina sądu jego i kłaniajcie się temu, “który uczynił niebo i ziemię i morze” i źródła wód.8 A za nim leciał inny anioł, mówiąc: “Upadł, upadł ów Babilon wielki, który napoił wszystkie narody winem” szału swego nierządu.9 I trzeci anioł przeleciał za nimi wołając głosem donośnym: Jeśliby się kto kłaniał bestii i obrazowi jej i przyjąłby znamię na swe czoło, albo na rękę swoją 10 i on pić będzie z wina gniewu bożego, “które zmieszane jest ze szczerym winem w kubku gniewu jego” i będzie męczony ogniem i siarką wobec aniołów świętych i wobec Baranka.11 A “dym” męki ich “wznosić się będzie na wieki” wieków i nie mają odpoczynku we dnie i w nocy ci, co się kłaniali bestii i obrazowi jej i jeśli kto przyjął znamię jej imienia.12 Tu jest cierpliwość świętych, którzy zachowują przykazania boże i wiarę Jezusową.13 i usłyszałem głos z nieba, mówiący mi: Napisz: Błogosławieni umarli, którzy w Panu umierają. Odtąd już, mówi Duch, niech odpoczywają od prac swoich, albowiem ich uczynki idą za nimi.ŻNIWO I WINOBRANIE ZIEMI.14 I spojrzałem, a oto obłok biały, a “na obłoku” siedzący “podobny do Syna Człowieczego,” mającego na głowie swej koronę złotą, a w ręce jego sierp ostry.15 I inny anioł wyszedł z świątyni, wołając głosem donośnym do siedzącego na obłoku: “Zapuść sierp swój” i żnij, “gdyż przyszła godzina żniwa,” ponieważ dojrzało żniwo ziemi.16 I ten, co siedział na obłoku, zapuścił sierp swój na ziemię i zżęta jest ziemia.17 A inny anioł wyszedł z świątyni, która jest w niebie, mając także sierp ostry.18 I inny anioł, który miał moc nad ogniem, wyszedł od ołtarza i zawołał donośnym głosem do tego, co miał sierp ostry, mówiąc: Zapuść sierp swój ostry i zbieraj grona winnicy ziemskiej, bo jej jagody są dojrzałe.19 I zapuścił anioł sierp swój ostry na ziemię i dokonał zbioru w winnicy ziemi i wrzucił w kadź wielką gniewu bożego.20 I deptano kadź” za miastem i wyszła krew z kadzi aż po wędzidła końskie na tysiąc sześćset stadiów.
15SIEDMIU ANIOŁÓW Z SIEDMIU PLAGAMI.1 I widziałem inny znak na niebie wielki i dziwny: siedmiu aniołów, mających siedem plag ostatecznych, gdyż w nich wypełnił się gniew boży.2 I widziałem jakby morze szklane, zmieszane z ogniem i tych, co zwyciężyli bestię i obraz jej i liczbę imienia jej, stojących nad morzem szklanym, mających cyfry boże 3 i śpiewających pieśń Mojżesza, sługi bożego” i pieśń Baranka, mówiąc: “Wielkie i dziwne są sprawy twoje, Panie,” Boże wszechmogący; “sprawiedliwe i prawdziwe są drogi twoje, Królu wieków.4 Któż się nie będzie bał Ciebie, Panie, i nie uwielbi imienia twego?” gdyż sam dobry jesteś, ponieważ “wszystkie narody przyjdą i kłaniać się będą przed obliczem twoim,” ponieważ się ujawniły sądy twoje. ANIOŁOWIE OTRZYMUJĄ CZASZE.5 I potem spojrzałem, a oto otwarła się świątynia “przybytku przymierza” w niebie6 i wyszło z świątyni siedmiu aniołów, mających siedem plag, obleczonych płótnem czystym i jasnym i przepasanych około piersi złotymi pasami.7 A któreś z czworga zwierząt dało siedmiu aniołom siedem czasz złotych, pełnych gniewu Boga, żyjącego na wieki wieków.6 “I napełniła się świątynia dymem majestatu” Boga i mocy jego “i nikt nie mógł wejść” do świątyni, dopóki się nie wypełni siedem plag siedmiu aniołów.
16WYLEWAJĄ PIĘĆ PIERWSZYCH CZASZ.1 I słyszałem głos donośny z świątyni, mówiący do siedmiu aniołów: Idźcie i wylejcie siedem czasz gniewu bożego na ziemię.2 I odszedł pierwszy i wylał czaszę swą na ziemię “i powstała sroga i złośliwa rana w ludziach,” którzy mieli znamię bestii i w tych, którzy się kłaniali jej obrazowi.3 I drugi anioł wylał czaszę swą na morze “i powstała krew” jakby umarłego i wszelka istota żywa zdechła w morzu.4 I trzeci wylał czaszę swą na rzeki i na źródła wód – “i powstała krew.”5 I słyszałem anioła wód mówiącego: Sprawiedliwy jesteś, Panie, który jesteś i który byłeś, Święty, który to osądziłeś,6 ponieważ krew świętych i proroków wylali, dałeś im też pić krew, bo godni są.7 I słyszałem drugiego mówiącego od ołtarza: Tak, “Panie, Boże wszechmogący, prawdziwe i sprawiedliwe sądy twoje.”8 I czwarty anioł wylał czaszę swą na słońce i pozwolono mu nękać ludzi upałem i ogniem.9 I płonęli ludzie od skwaru wielkiego i bluźnili imię Boga, mającego władzę nad tymi plagami, a nie czynili pokuty, aby mu oddać chwałę.10 I piąty anioł wylał czaszę swą na stolicę bestii i królestwo jej zaległa ciemność i kąsali języki swoje z boleści.11 I bluźnili Boga niebieskiego z powodu boleści i ran swoich, a nie pokutowali za uczynki swoje.SZÓSTA I SIÓDMA CZASZA.12 I szósty anioł wylał czaszę swą “na Eufrat, ową wielką rzekę i wysuszył wodę” jej, aby przygotować drogę królom “od wschodu słońca.”13 I widziałem z paszczy smoka i z pyska bestii i z ust fałszywego proroka trzy nieczyste duchy na kształt żab.14 Albowiem są to duchy czartów, które czynią znaki i wychodzą do królów całej ziemi, by ich gromadzić na walkę na dzień wielki wszechmogącego Boga.15 Oto idę jak złodziej: Błogosławiony ten, co czuwa i strzeże szat swoich, aby nie chodził nago i nie oglądano sromoty jego.16 I zgromadzi ich na miejsce, które nazywają po hebrajsku Armagedon.17 I siódmy anioł wylał czaszę swą w powietrze i rozległ się donośny głos z świątyni od tronu, mówiący: Stało się.18 I powstały “błyskawice i głosy i gromy” i nastało wielkie trzęsienie ziemi, jakiego nigdy nie było, odkąd ludzie zamieszkują ziemię; takie trzęsienie ziemi, tak wielkie.19 I rozpadło się miasto wielkie na trzy części. I miasta narodów upadły. I przed pamięcią Boga stanął “Babilon wielu,” aby mu dał “kubek wina zapalczywości” gniewu swego.20 I wszelka wyspa zniknęła i góry się nie znalazły.21 I wielki grad wagi talentu spadł z nieba na ludzi i bluźnili ludzie Boga z powodu plagi gradu, gdyż była nader wielka.
17WSZETECZNICA PIJANA KRWIĄ MĘCZENNIKÓW.1 I przyszedł jeden z siedmiu aniołów, którzy mieli siedem czasz i odezwał się do mnie, mówiąc: Chodź, pokażę ci potępienie wielkiej wszetecznicy, która siedzi “nad wodami wielkimi,2 z którą nierząd uprawiali królowie ziemi i opili się” winem jej nierządu mieszkańcy ziemi.3 I zaniósł mię w duchu na pustynię. I widziałem niewiastę, siedzącą na szkarłatnej bestii, pełnej imion bluźnierczych, mającej siedem głów i dziesięć rogów.4 A niewiasta przyobleczona była w purpurę i karmazyn i ozdobiona złotem i drogimi kamieniami i perłami, trzymała puchar złoty w swej ręce, pełny obrzydliwości i plugawej rozpusty swojej,5 a na czole swoim napisane imię: Tajemnica; Babilon wielki, matka rozpusty i obrzydliwości ziemi.6 I widziałem niewiastę pijaną krwią świętych i krwią męczenników Jezusowych. I ujrzawszy ją, zdziwiłem się zdumieniem wielkim.TAJEMNICA NIEWIASTY I BESTII.7 I rzekł mi anioł: Czemu się dziwisz? Ja ci wytłumaczę tajemnicę niewiasty i bestii, która ją niesie, a ma siedem głów i dziesięć rogów.8 Bestia, którą widziałeś, była, a nie jest i “ma wyjść z przepaści” i pójdzie na zagładę i zdziwią się mieszkańcy ziemi (których imiona nie są zapisane w księdze życia od założenia świata), widząc bestię, która była, a me jest.9 I tu jest rozum – kto ma mądrość. Siedem głów – to siedem gór, na których niewiasta siedzi, królów jest też siedmiu.10 Pięciu upadło, jeden jest, a drugi jeszcze nie przyszedł I gdy przyjdzie, ma pozostać przez krótki czas.11 Bestia zaś, która była, a nie jest i ona jest ósma spośród siedmiu i idzie na zagładę.12 “A dziesięć rogów,” które widziałeś – to “dziesięciu królów,” którzy nie objęli jeszcze królestwa, ale otrzymają moc jako królowie na jedną godzinę po bestii.13 Ci mają jeden zamiar i moc i władzę swoją oddadzą bestii.14 Ci będą walczyć z Barankiem a Baranek ich zwycięży, gdyż jest Panem nad pany i Królem nad królami i ci, co są z nim, wezwani, wybrani i wierni.15 I rzekł mi: Wody, które widziałeś, gdzie siedzi ˇ wszetecznica – to są ludy i narody i języki.16 A dziesięć rogów, które widziałeś na bestii – ci będą mieć w nienawiści wszetecznicę i spustoszą ją i ogołocą i ciało jej jeść będą, a ją samą spalą ogniem.17 Albowiem Bóg tchnął w ich serca, aby czynili, co się jemu podoba, aby oddali królestwo swe bestii, aż się wypełnią zamiary boże.18 I niewiasta, którą widziałeś – to miasto wielkie, które panuje nad królami ziemi.
18ZAGŁADA BABILONU.1 I potem widziałem innego anioła, zstępującego z nieba, mającego moc wielką i zajaśniała ziemia od chwały jego.2 I krzyknął potężnie, mówiąc: “Upadł, upadł Babilon wielki” i stał się “mieszkaniem czartów” i kryjówką wszelkiego ducha nieczystego i kryjówką wszelkiego ptactwa nieczystego i obmierzłego.3 Z wina bowiem jej szalonego nierządu “piły wszystkie narody i królowie ziemi uprawiali z nią rozpustę” i kupcy ziemscy stali się bogatymi z nadmiaru jej zbytków.4 I słyszałem inny głos z nieba mówiący: “Wyjdź z niej, mój ludu,” abyście nie byli uczestnikami jej grzechów i żebyście nie doznali jej plag.5 “Gdyż grzechy jej doszły aż do nieba” i wspomniał Pan na jej nieprawości.6 “Oddajcież jej, jak i ona oddawała wam,” a w dwójnasób podwójnie oddajcie “według jej uczynków”; do pucharu, którym nalewała, nalejcie jej w dwójnasób.7 Jak wielce się wynosiła i w rozkoszach była, tak wiele zadajcie jej męki i smutku, gdyż w sercu swym mówi: Siedzę jak królowa i me jestem wdową i nie zaznam smutku.8 Dlatego w jednym dniu przyjdą jej plagi, śmierć i smutek i głód i ogniem będzie spalona, gdyż mocny jest Bóg, który ją osądzi.ŻAŁOBA NAD BABILONEM.9 i będą płakać i będą narzekać nad nią królowie ziemscy, którzy z ni rozpustę uprawiali i w rozkoszach żyli, gdy ujrzą dym jej pożaru,10 z daleka stojąc dla bojaźni jej mąk, będą mówić: Biada, biada, owo miasto wielkie Babilon, owo miasto mocne, a przecie w jedną godzinę przyszedł twój sąd.11 I kupcy ziemscy będą płakać i smucić się nad nią, że towarów ich nikt więcej nie kupi,12 towaru złota i srebra i kamienia drogiego i pereł i bisioru i szkarłatu i jedwabiu i karmazynu i wszelkiego drzewa tujowego i wszelkiego sprzętu z kości słoniowej i wszelkiego naczynia z kamienia kosztownego i z miedzi i z żelaza i z marmuru.13 i cynamonu i wonności i maści i kadzidła i wina i oliwy i mąki czystej i pszenicy i bydła i owiec i koni i wozów i niewolników i istot ludzkich.14 I owoce, których pożądała dusza twoja, odeszły od ciebie i wszystko, co tłuste i świetne, przepadło dla ciebie i już więcej nigdy ich nie znajdą.15 Kupcy tych rzeczy, którzy się wzbogacili, z daleka od niej będą stać dla bojaźni jej mąk, płacząc i smucąc się 16 i mówiąc: Biada, biada, owo miasto wielkie, które było obleczone w bisior i w szkarłat i w karmazyn i było ozdobione złotem i kamieniem drogim i perłami,17 że też w jednej godzinie spustoszone zostały tak wielkie bogactwa. I wszelki sternik i wszelki z miejsca na miejsce jeżdżący i “żeglarze i ci, co na morzu pracują,” stanęli z daleka 18 i zawołali, widząc miejsce pożaru jego, mówiąc: Któreż podobne miastu temu wielkiemu?19 I posypali proch na swe głowy i płacząc i smucąc się” wołali, mówiąc: Biada, biada, owo miasto wielkie, w którym z dostatków jego wzbogacili się wszyscy, co mieli okręty na morzu; że też w jednej godzinie spustoszało.20 Raduj się nad nim niebo i święci Apostołowie i Prorocy, gdyż Bóg osądził sprawę waszą przeciw niemu.MIASTO OPUSTOSZAŁE.21 I jeden anioł mocny podniósł jakby wielki młyński kamień i wrzucił w morze, mówiąc: Tym rozpędem wrzucony będzie Babilon, owo miasto wielkie “i już więcej się nie znajdzie.”22 I głosu cytrzystów i śpiewaków i grających na flecie i na trąbie “nie będzie więcej słychać w tobie” i żadnego rzemieślnika jakiegokolwiek rzemiosła nie znajdą więcej w tobie i głosu młyna nie będzie więcej słychać w tobie.23 I światło lampy nie zaświeci więcej w tobie i głosu oblubieńca i oblubienicy nie usłyszą więcej w tobie, gdyż kupcy twoi byli książętami ziemi, gdyż przez czary twoje zbłądziły wszystkie narody.24 I znalazła się w nim krew proroków i świętych i wszystkich, co byli zabici na ziemi.
19ŚWIĘCI W NIEBIE SIĘ RADUJĄ.1 Potem słyszałem jakby głos rzesz wielkich w niebie, mówiących: Alleluja, zbawienie i chwała i moc Bogu naszemu,2 gdyż sądy jego są prawdziwe i sprawiedliwe, on też osądził wielką wszetecznicę, która zepsuła ziemię nierządem swoim i pomścił krew sług swoich z rąk jej.3 I znowu rzekli: Alleluja. “A dym jej wstępuje na wieki” wieków.4 A dwudziestu czterech starców upadło i cztery zwierzęta i pokłonili się Bogu siedzącemu na tronie, mówiąc: Amen, Alleluja.5 I rozległ się głos od tronu, mówiący: “Dajcie chwałę Bogu naszemu wszyscy słudzy jego i którzy się go boicie, mali i wielcy. “6 I słyszałem jakby głos rzeszy wielkiej i szum wielu wód i jakby huk potężnych gromów, mówiących: Alleluja, gdyż “Pan Bóg nasz wszechmogący objął królestwo.”7 Weselmy się i radujmy i dajmy mu chwałę, bo przyszło wesele Baranka, a małżonka jego przygotowała się.8 I dano jej przyoblec się w bisior jasny i czysty. Bisiorem bowiem są sprawiedliwe uczynki świętych.9 I rzekł mi: Napisz: Błogosławieni, którzy są wezwani na ucztę weselną Baranka. I rzekł mi: Te słowa Boga są prawdziwe.10 I upadłem do nóg jego, aby mu się pokłonić. I mówi mi: Nie waż się tego czynić; jestem współsługą twoim i braci twoich, mających świadectwo Jezusowe. Bogu się kłaniaj. Świadectwem bowiem Jezusa jest duch proroctwa. SĄD NAD BESTIĄ.11 I widziałem niebo otworzone, a oto koń biały, a siedzącego na nim zwano Wiernym i Prawdziwym i sądzi sprawiedliwie i walczy.12 0czy zaś jego jak płomień ognisty i na głowie jego wiele koron i ma imię wypisane, którego nikt nie zna, tylko on sam.13 I ubrany był w szatę skropioną krwią, a imię jego nazywają Słowo Boga.14 I wojska, które są w niebie, jechały za nim na koniach białych, obleczone w bisior biały i czysty.15 I z ust jego wychodzi miecz z obydwu stron ostry, aby nim “bił narody.” I on “będzie nim rządził laską żelazną”; on też “depce prasę” wina zapalczywości gniewu Boga wszechmogącego.16 I ma na szacie i na biodrze swoim napisane: “Król królów i Pan panujących.” 17 I widziałem jednego anioła stojącego w słońcu i zawołał głosem donośnym, mówiąc do wszystkich ptaków, co latały wpośród nieba: Chodźcie i zgromadźcie się na wielką wieczerzę bożą,18 abyście jadły ciała królów i ciała wodzów i ciała mocarzów i. ciała koni i siedzących na nich i ciała wszystkich wolnych i niewolników i małych i wielkich.19 I widziałem bestię i królów ziemskich i wojska ich zebrane, dla stoczenia bitwy z tym, który siedział na koniu i z wojskiem jego.20 I pojmano bestię i z nią fałszywego proroka, który czynił cuda przed nią, którymi zwiódł tych, co przyjeli znamię bestii i którzy się kłaniali jej obrazowi. Ci dwoje wrzuceni zostali żywcem w jezioro ognia gorejącego siarką.21 A innych pobił miecz, wychodzący z ust siedzącego na koniu i “wszystkie ptaki nasyciły się ich mięsem.”
20SĄD NAD SZATANEM1I Widziałem anioła lecącego z nieba, mającego klucz przepaści i łańcuch wielki w ręce swojej.2 I uchwycił smoka, węża starego, którym jest diabeł i szatan i związał go na tysiąc lat.3 I wrzucił go w przepaść i zamknął i położył pieczęć nad nim, aby więcej nie zwodził narodów, dopóki nie upłynie tysiąc lat; a potem ma być rozwiązany na krótki czas.4 I widziałem stolice i usiedli na nich i “dano im władzę sądzenia” i dusze pościnanych dla świadectwa Jezusowego i dla słowa bożego i tych, co się nie kłaniali bestii ani obrazowi jej i nie przyjmowali znamienia jej na czoła albo na ręce swoje; i ożyli i królowali z Chrystusem tysiąc lat.5 Inni z umarłych nie ożyli, dopóki nie upłynie tysiąc lat. To jest zmartwychwstanie pierwsze.6 Błogosławiony i święty, który ma udział w pierwszym zmartwychwstaniu; nad tymi nie ma mocy śmierć druga, ale będą kapłanami Boga i Chrystusa i, będą królować z nim tysiąc lat.7 A gdy się skończy tysiąc lat, szatan będzie zwolniony z więzienia swego i wyjdzie i będzie zwodził narody, które są na “czterech krańcach ziemi Goga i Magoga” i zbierze ich na walkę, a ich liczba jest jak piasek morski.8 I wstąpili “na okręg ziemi” i otoczyli obóz świętych i miasto “umiłowane.9 i zstąpił ogieńí z nieba od Boga i pożarł ich,” a diabeł, który ich zwodził wrzucony został w jezioro ognia i siarki, gdzie i bestia 10 i fałszywy prorok będą męczeni we dnie i w nocy na wieki wieków.SĄD NAD UMARŁYMI.11 I widziałem tron wielki, biały i siedzącego na nim, “przed którego obliczem uciekła ziemia i niebo i nie znaleziono miejsca dla nich.”12 I widziałem umarłych, wielkich i małych, stojących przed tronem; i “księgi zostały otwarte” i otworzono inną księgę, która jest księgą życia. I osądzono umarłych z tego, co było napisane w owych księgach, “według ich uczynków.”13 I morze wydało umarłych, którzy w nim byli i śmierć i piekło oddały umarłych swoich; którzy w nich byli i osądzono każdego “według jego uczynków.”14 I piekło i śmierć wrzucono do jeziora ognistego. Ta jest śmierć druga.15 I kogo nie “znaleziono zapisanego w księdze życia,” ten wrzucony został do jeziora ognistego.
21NIEBO NOWE I ZIEMIA NOWA.1 I widziałem nowe niebo i nową ziemię.” Albowiem pierwsze niebo i pierwsza ziemia przeminęły, a morza już niema.2 Ja Jan widziałem święte miasto Jeruzalem nowe, zstępujące z nieba od Boga, przygotowane jak oblubienica przystrojona dla swego męża.3 I słyszałem głos donośny z tronu, mówiący: “Oto przybytek” Boga z ludźmi “i będzie mieszkał z nimi. I oni będą jego ludem,” a Bóg sam “z nimi będzie” ich Bogiem.4 “I otrze Bóg wszelką łzę z oczu” ich i nie będzie więcej śmierci, ani smutku, ani krzyku, ani boleści więcej nie będzie, gdyż pierwsze rzeczy przeminęły.5 I “siedzący na tronie” rzekł: Oto czynię wszystkie rzeczy nowe. I rzekł mi: Pisz, bo te słowa są bardzo pewne i prawdziwe.6 I rzekł mi: Stało się. Jam jest Alfa i Omega, początek i koniec. Ja dam “pragnącemu darmo ze źródła wody życia.”7 Kto zwycięży, odziedziczy to i “będę mu Bogiem, a on mi będzie synem.”8 Bojaźliwym zaś i niewiernym i obmierzłymi mężobójcom i rozpustnikom i czarownikom i bałwochwalcom i wszystkim kłamcom – tym przypadnie część w jeziorze gorejącym ogniem i siarką; to jest śmierć druga.NOWE JERUZALEM.9 I przyszedł jeden z siedmiu aniołów, którzy mieli siedem czasz napełnionych siedmiu plagami ostatecznymi i odezwał się do mnie, mówiąc: Chodź, a pokażę ci oblubienicę, małżonkę Baranka.10 I “zaniósł mię w duchu na górę wielką i wysoką i pokazał mi miasto święte Jeruzalem,” zstępujące z nieba od Boga,11 mające “jasność Boga,” a światło jego podobne do kamienia kosztownego jakby do kamienia jaspisu jakby krzyczał.12 I miało mur wielki i wysoki, posiadający dwanaście bram, a na bramach dwunastu aniołów i imiona wypisane, które są imionami dwunastu pokoleń synów Izraelskich.13 “Od wschodu trzy bramy i od północy trzy bramy i od południa trzy bramy i od zachodu trzy bramy.”14 I mur miasta miał dwanaście fundamentów, a na nich dwanaście imion dwunastu apostołów Baranka.JEGO MURY, BRAMY I FUNDAMENTY.15 Ten zaś, co ze mną mówił, miał trzcinową, złotą miarę, aby mierzyć miasto i bramy jego i mur.16 Miasto leży w czworoboku, a długość jego jest tak wielka, jak i szerokość. I zmierzył miasto trzciną złotą na dwanaście tysięcy stadiów i długość i wysokość i szerokość jego są równe.17 I zmierzył mur jego: sto czterdzieści cztery łokcie miary człowieka, to jest anioła.18 A mur jego był zbudowany z kamienia jaspisu, a samo miasto: złoto czyste, podobne do szkła czystego.19 I fundamenty muru miasta ozdobione wszelkim drogim kamieniem. Pierwszy fundament jaspis, drugi szafir, trzeci chalcedon, czwarty szmaragd,20 piąty sardoniks, szósty sardiusz, siódmy chryzolit, ósmy beryl, dziewiąty topaz, dziesiąty chryzopraz, jedenasty hiacynt, dwunasty ametyst.21 Dwanaście bram, to dwanaście pereł, każda z osobna; a każda brama była z jednej perły, a ulica miasta złoto czyste, jak szkło przeźroczyste.JEGO PRZYBYTKIEM I ŚWIATŁEM BARANEK.22 I świątyni w nim nie widziałem, bo Pan, Bóg wszechmogący, jest świątynią jego i Baranek.23 I miasto nie potrzebuje “słońca ani księżyca,” aby w nim świeciły, gdyż je oświeciła jasność Boga, a lampą jego jest Baranek.24 “I narody będą chodziły w światłości jego, a królowie ziemscy tam przyniosą chwałę” swoją i cześć.25 “I bramy jego nie będą w dzień zamknięte,” albowiem nocy tam nie będzie.26 “I tam przyniosą chwałę” i cześć narodów.27 Nie wejdzie do niego nic nieczystego, albo budzącego odrazę i kłamstwo, tylko ci, co są zapisani w Barankowej księdze życia.
22RZEKA I DRZEWO.1 I ukazał “rzekę wody życia,” jasną jak kryształ, wychodzącą ze stolicy Boga i Baranka.2 “Wpośród” rynku jego i “z obu stron rzeki drzewo życia,” rodzące dwanaście owoców, na każdy miesiąc dające swój owoc, a liście drzewa na zdrowie narodów.3 “I nie będzie więcej żadnego przekleństwa,” lecz będzie w nim stolica Boga i Baranka i słudzy jego służyć mu będą,4 “będą oglądać jego oblicze,” a jego imię na ich czołach.5 I nocy więcej nie będzie i nie będzie im trzeba światła lampy, ani “światła słońca,” gdyż “Pan Bóg będzie ich oświecał i królować będą na wieki wieków.” PROROCTWO TO JEST PRAWDZIWE6 I rzekł mi: Te słowa są bardzo pewne i prawdziwe. I Pan, Bóg duchów prorockich posłał anioła swego, aby pokazać sługom swym, co się ma stać prędko.7 I oto przyjdę szybko. Błogosławiony, który zachowuje słowa proroctwa tej księgi.8 A ja, Jan, słyszałem to i widziałem. I gdy usłyszałem i ujrzałem, upadłem do stóp anioła, który mi to pokazywał, aby się pokłonić.9 I rzekł mi: Nie waż się tego czynić, bo jestem współsługą twoim i braci twoich proroków i tych, co strzegą słów proroctwa tej księgi. Bogu się kłaniaj.10 I rzekł mi: Nie pieczętuj słów proroctwa tej księgi, czas bowiem jest blisko.11 Kto szkodzi, niech jeszcze szkodzi i kto tkwi w brudach, niech jeszcze się bruka, a kto jest sprawiedliwy, niech się jeszcze usprawiedliwi, a święty niech się jeszcze uświęci.CHRYSTUS ODPŁACI KAŻDEMU.12 0to przyjdę prędko, a zapłatę moją z sobą niosę, “abym oddał każdemu według uczynków jego.”13 Ja jestem Alfa i Omega, “pierwszy i ostatni,” początek i koniec.14 Błogosławieni, którzy “obmywają szaty” swoje w krwi Baranka, aby mieli prawo do drzewa życia i żeby weszli przez bramy do miasta.15 Na zewnątrz psy i czarownicy i bezwstydni i mężobójcy i bałwochwalcy i każdy, co miłuje i żyje w kłamstwie.16 Ja, Jezus, posłałem anioła mego, aby wam o tym świadczył w kościołach. Ja jestem potomek i z rodu Dawida, gwiazda jasna i zaranna.17 Duch i oblubienica mówi: Przyjdź. A kto słyszy niech mówi: Przyjdź. I kto “pragnie, niech przyjdzie” i kto chce, niech bierze “wodę życia darmo.”NIC NIE ZMIENIAĆ; W TEJ KSIĘDZE.18 Oświadczam bowiem każdemu słuchającemu słów proroctwa tej księgi: “Jeśliby kto dodał do tego,” spuści nań Bóg “plagi opisane w tej księdze.”19 A jeśliby kto ujął ze słów księgi tego proroctwa, odejmie Bóg część jego z księgi życia i z miasta świętego i z tego, co jest napisane w tej księdze.20 Który daje świadectwo o tym, mówi: Zaiste, przyjdę prędko. Amen. Przyjdź, Panie Jezu!21Łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa z wami wszystkimi. Amen.