MENU
Fragment:
Styl fragmentu
*Zezwalaj na cookies aby zapamiętać ustawienia

Objawienie św. Jana Apostoła

Objawienie św. Jana Apostoła

Wstęp.
11 Objawienie Jezusa Chrystusa, które dał mu Bóg, aby wyjawił sługom jego, “co się ma stać” wkrótce i oznajmił przez poselstwo anioła swojego słudze swemu Janowi,2 który wydał świadectwo o słowie Boga i o świadectwie Jezusa Chrystusa, cokolwiek widział.3 Błogosławiony, który czyta i słucha słów proroctwa tego i zachowuje to, co w nim jest napisane: albowiem czas jest blisko. Pozdrowienie siedmiu kościołów. LISTY DO SIEDMIU KOŚCIOŁÓW 4 JAN, siedmiu kościołom w Azji: Łaska wam i pokój od tego, “który jest,” i który był i który przyjdzie i od siedmiu duchów, stojących przed stolicą jego; 5 i od Jezusa Chrystusa, który jest “wiernym świadkiem,” pierworodnym z umarłych i “książęciem królów ziemi,” on nas umiłował i obmył nas z grzechów naszych we krwi swojej 6 i uczynił nas “królestwem i kapłanami Bogu” i Ojcu swojemu: jemu chwała i panowanie na wieki wieków. Amen. 7 “Oto idzie z obłokami i ujrzy” go wszelkie oko i ci co go przebili. “I będą nad nim płakać wszystkie pokolenia ziemi.” Tak. Amen.8 Jam Alfa i Omega początek i koniec, mówi Pan Bóg, “który jest” i który był i który przyjdzie: “Wszechmogący.”WIDZENIE SYNA CZŁOWIECZEGO. 9 Ja, Jan, brat wasz i uczestnik ucisku i w królestwie i w cierpliwości w Chrystusie Jezusie, byłem na wyspie zwanej Patmos, dla słowa bożego i świadectwa Jezusa.10 Byłem w duchu w dzień Pański i usłyszałem za sobą głos silny jakby trąby,11 mówiącej: Co widzisz, napisz w księdze i poślij siedmiu kościołom w Azji: Efezowi i Smyrnie i Pergamowi i Tiatyrze i Sardom i Filadelfii i Laodycei.12 I obróciłem się, żeby zobaczyć głos, mówiący ze mną. A obróciwszy się, ujrzałem siedem świeczników złotych,13 a w pośrodku siedmiu świeczników złotych “podobnego do Syna Człowieczego, obleczonego w długą szatę i przepasanego przez pierś pasem złotym.14 A “głowa jego i włosy były jasne jak wełna” biała i “jak śnieg, a oczy jego jak płomień ognia.”15 “I nogi jego podobne do mosiądzu” rozpalonego “i głos jego jak głos wielu wód.”16 A miał w swej prawej ręce siedem gwiazd i z ust jego wychodził miecz z obu stron ostry, a oblicze jego jak słońce świecące w swej mocy.17 gdy go ujrzałem, upadłem do nóg jego jakby martwy. I położył swą prawicę na mnie, mówiąc: Nie bój się; “ja jestem pierwszy i ostateczny,”18 żywy a byłem umarły i oto jestem żyjący na wieki wieków i mam klucze śmierci i otchłani.19 Napisz więc, co widziałeś i co jest i “co się ma dziać potem.” 20 Tajemnica siedmiu gwiazd, które widziałeś w prawej ręce mojej i siedem świeczników złotych: siedem gwiazd, to aniołowie siedmiu kościołów, a siedem świeczników, to siedem kościołów.
2LIST DO KOŚCIOŁA W EFEZIE.1 Aniołowi kościoła w Efezie napisz: To mówi ten, co trzyma siedem gwiazd w prawicy swej, a chodzi między siedmiu złotymi świecznikami:2 Znam sprawy twoje i pracę i cierpliwość twoją i że nie możesz ścierpieć złych i wystawiłeś na próbę tych, co się podają za Apostołów, a nie są i znalazłeś ich kłamcami.3 I masz cierpliwość i nieustraszenie cierpiałeś dla imienia mego.4 Ale mam przeciwko tobie, że opuściłeś twoją pierwszą miłość.5 Pamiętaj przeto, skąd wypadłeś i czyń pokutę i spełniaj uczynki jak pierwej. Jeśli nie, przyjdę do ciebie i poruszę świecznik twój z miejsca swego, jeśli nie będziesz czynił pokuty.6 Ale to masz, że nienawidzisz uczynków nikolaitów, których i ja nienawidzę.7 Kto ma uszy, niech słucha, co Duch mówi kościołom: Zwycięzcy dam “jeść z drzewa życia,” które jest “w raju Boga” mojego.DO KOŚCIOŁA W SMYRNIE.8 I aniołowi kościoła w Smyrnie napisz: To mówi “pierwszy i ostatni,” który był umarł, a żyje.9 Znam ucisk twój i ubóstwo twoje, ale jesteś bogaty i że cię znieważają ci, co się uważają za żydów, a nie są, lecz są zborem szatana.10 I Nic się nie bój tego, co masz cierpieć. Oto diabeł ma wrzucić niektórych z was do ciemnicy, aby was doświadczyć i będziecie mieli ucisk przez dziesięć dni. Bądź wierny aż do śmierci, a dam ci wieniec życia.11 Kto ma uszy, niech słucha, co Duch mówi kościołom: Zwycięzcy nie wyrządzi szkody śmierć powtórna.DO KOŚCIOŁA W PERGAMIE. 12 Aniołowi zaś kościoła w Pergamie napisz: To mówi ten, co ma miecz z obydwu stron ostry:13 Wiem, gdzie mieszkasz, gdzie jest stolica szatana i trzymasz się imienia mojego i nie zaparłeś się wiary mojej. W te dni Antypas, świadek mój wierny, był zabity u was, gdzie szatan mieszka.14 Ale mam nieco przeciwko tobie, że masz tam trzyrnających się nauki Balaama, który uczył Balaka siać zgorszenie “wśród synów Izraelskich, żeby jedli i oddawali się rozpuście”; 15 tak masz i ty trzymających się nauki nikolaitów.16 Zatem czyń pokutę; a jeśli nie, przyjdę do ciebie wkrótce i będę walczył z nimi mieczem ust moich.17 Kto ma uszy, niech słucha, co Duch mówi kościołom: Zwycięzcy dam mannę ukrytą i dam mu kamyk biały, a na kamyku napisane imię nowe, którego nikt nie zna, tylko ten, co otrzymuje.DO KOŚCIOŁA W TIATYRZE.18 I aniołowi kościoła w Tiatyrze napisz: To mówi Syn Boży, który ma “oczy jak płomień ognia, a nogi jego podobne do mosiądzu”: 19 Znam uczynki twoje i wiarę i miłość twoją i posługiwanie i cierpliwość twoją i czyny twoje ostatnie liczniejsze niż dawne. 20 Lecz mam nieco przeciwko tobie, że niewieście Jezabeli, która podaje się za prorokinię, pozwalasz uczyć i zwodzić sługi moje, żeby ” się oddawali rozpuście i jedli rzeczy bałwanom ofiarowane.”21 I dałem jej czas, aby pokutę czyniła, a nie chce pokutować za rozpustę swoją.22 Oto rzucę ją na łoże, a którzy z nią cudzołożą, będą w ucisku bardzo wielkim, jeśli nie będą pokutowali za uczynki swoje.23 I dzieci jej pobiję śmiercią i poznają wszystkie kościoły, że ja jestem, “który badam nerki i serca” i oddam “każdemu z was według uczynków jego.” Wam zaś 24 i innym, co jesteście w Tiatyrze, mówię: Którzykolwiek nie mają tej nauki i tym, co nie poznali, jak mówią, głębin szatańskich, nie włożę na was innego ciężaru;25 wszelako ten, co macie, znoście, aż przyjdę 26 Kto by zwyciężył i zachował aż do końca dzieła moje, dam mu zwierzchność “nad narodami 27 i będzie nimi rządził laską żelazną, a jak naczynie garncarskie będą pokruszone,” 28 jak i ja otrzymałem od Ojca mojego i dam mu gwiazdę zaranną.29 Kto ma uszy, niech słucha, co mówi Duch kościołom.
3DO KOŚCIOŁA W SARDES.1 Aniołowi zaś kościoła w Sardes napisz: To mówi ten, co ma siedem duchów bożych i siedem gwiazd: Znam uczynki twoje, że masz imię żyjącego, ale jesteś umarły.2 Bądź czujny i utwierdzaj resztki, które wymierają Albowiem nie znajduję uczynków twoich doskonałych przed Bogiem moim.3 Pamiętaj, więc, jak otrzymałeś i słyszałeś i zachowuj i czyń pokutę. Jeśli więc nie będziesz czuwał, przyjdę do ciebie jak złodziej, a nie dowiesz się, o której godzinie przyjdę do ciebie.4 Lecz masz trochę osób w Sardes, które nie pokalały szat swoich i chodzić będą ze mną w bieli, gdyż godne są.5 Zwycięzca tak będzie obleczony w szaty białe i nie wymażę imienia jego z księgi życia i wyznam imię jego przed Ojcem moim i przed aniołami jego.6 Kto ma uszy, niech słucha, co Duch mówi kościołom.DO KOŚCIOŁA W FILADELFII.7 I aniołowi kościoła w Filadelfii napisz: To mówi Święty i Prawdziwy, który ma “klucz Dawida, który otwiera i nikt nie zamyka, zamyka i nikt nie otwiera.”8 Znam uczynki twoje Oto zostawiłem przed tobą drzwi otwarte, których nikt me może zamknąć, gdyż moc masz małą i zachowałeś słowo moje i nie zaparłeś się imienia mojego.9 Oto ze zboru szatana dam tych, co się nazywają żydami, a nie są, lecz kłamią; oto sprawię, że oni “przyjdą i pokłonią się przed stopami twymi” i poznają, “że ja ciebie umiłowałem.”10 Ponieważ zachowałeś naukę o cierpliwości mojej i ja ciebie zachowam w godzinę doświadczenia, które przyjdzie na cały świat, aby doświadczać mieszkańców ziemi.11 0to przyjdę wkrótce: trzymaj, co masz, żeby nikt nie wziął korony twojej.12 Zwycięzcę uczynię filarem w świątyni Boga mego i więcej z niej na zewnątrz nie wyjdzie i napiszę na nim imię Boga mego i “imię miasta” Boga mego, nowego Jeruzalem, zstępującego z nieba od Boga mego i moje “imię nowe.”13 Kto ma uszy, niech słucha, co Duch mówi kościołom.DO KOŚCIOŁA W LAODYCEI.14 Aniołowi zaś kościoła w Laodycei napisz: To mówi Amen, “świadek wierny” i prawdziwy, który jest “początkiem stworzenia” bożego:15 Znam sprawy twoje, że nie jesteś ani zimny, ani gorący. Bodajbyś był zimny, albo gorący!16 Ale że jesteś letni i ani zimny, ani gorący, pocznę cię wyrzucać z ust moich.17 Przecież mówisz: Jestem bogaty i wzbogaciłem się i niczego nie potrzebuję, a nie wiesz, że ty jesteś nędzarz pożałowania godzien i ubogi i ślepy i nagi: 18 Radzę ci, abyś sobie kupił u mnie złota w ogniu doświadczonego, żebyś się wzbogacił i żebyś się ubrał w szaty białe, żeby się nie okazywała sromota nagości twojej; a namaż maścią oczy twoje, abyś widział.19 Ja tych “karcę i karzę, których miłuję.” Bądź więc gorliwy i pokutuj.20 Oto stoję u drzwi i kołaczę; jeśli kto usłyszy głos mój i otworzy mi drzwi; wejdę do niego i będę z nim ucztował, a on ze mną.21 Zwycięzcy pozwolę zasiąść z sobą na tronie moim jak i ja też zwyciężyłem i zasiadłem z Ojcem moim na tronie jego.22 Kto ma uszy, niechaj słucha, co Duch mówi kościołom. PRZED STOLICĄ BOŻĄ.
41 Potem widziałem, a oto drzwi otwarte w niebie i głos pierwszy, który usłyszałem jakby trąby przemawiającej do mnie, mówiący: Wstąp tutaj, a pokażę ci, co się ma piać potem 2 Natychmiast przeniosłem się w duchu: oto stolica postawiona była w niebie, a “na stolicy siedzący.”3 I ten, co siedział, był podobny z wyglądu do kamienia jaspisu i sardiusza i “tęcza była wokoło stolicy,” podobna z wyglądu do szmaragdu.4 A wokoło stolicy było dwadzieścia cztery stolice, a na tronach siedziało dwudziestu czterech starców, ubranych w szaty białe, a na głowach ich korony złote.5 I z tronu wychodziły “błyskawice i głosy i gromy” i siedem lamp gorzało przed tronem – to siedem duchów bożych.CZTERY ZWIERZĘTA.6 A przed stolicą jakby morze szklane, podobne do kryształu, a “w pośrodku stolicy” i “wokoło stolicy cztery zwierzęta, pełne oczu” z przodu i z tyłu.7 I zwierzę pierwsze podobne do lwa, a drugie zwierzę podobne do cielca, a trzecie zwierzę, mające oblicze jakby człowieka, a czwarte zwierzę podobne do orła latającego.8 I każde z czworga zwierząt miało po sześć skrzydeł, a wokoło i wewnątrz pełne jest oczu i odpoczynku nie miały we dnie i w nocy, mówiąc: “Święty, Święty, Święty, Pan Bóg wszechmogący,” który był i “który jest” i który ma przyjść.9 I gdy owe zwierzęta oddawały chwałę i cześć i dziękczynienie “siedzącemu na stolicy, żyjącemu na wieki wieków,”10 dwudziestu czterech starców upadało przed siedzącym na tronie i kłaniali się żyjącemu na wieki wieków i rzucali korony swe przed tronem, mówiąc:11 Godzien jesteś, Panie, Boże nasz, otrzymać chwałę i cześć i moc, bo ty stworzyłeś wszystkie rzeczy i z woli twojej były i stworzone zostały.
5KSIĘGA ZAPIECZĘTOWANA I BARANEK.1 I widziałem w prawej ręce “siedzącego na tronie księgę zapisaną wewnątrz i zewnątrz, zapieczętowaną” siedmiu pieczęciami.2 I widziałem anioła mocnego, wołającego głosem donośnym: Kto jest godzien otworzyć księgę i rozłamać jej pieczęcie? 3 I nikt nie mógł ani w niebie, ani na ziemi, ani pod ziemią otworzyć księgi, ani na nią patrzeć.4 I płakałem bardzo, że nikt nie znalazł się godny otworzyć księgi, ani na nią patrzeć.5 Jeden zaś ze starców rzekł mi: Nie płacz, oto zwyciężył lew z pokolenia Judy, potomek Dawida i otworzy księgę i rozwiąże siedem jej pieczęci.6 I widziałem: a oto w pośrodku tronu i czworga zwierząt i wśród starców Baranek stojący jakby zabity, mający siedem rogów i siedem oczu – to siedem duchów bożych, posłanych na całą ziemię.7 I przyszedł i wziął księgę z prawicy siedzącego na tronie.ANIOŁOWIE I STWORZENIA WIELBIĄ BARANKA.8 I gdy otworzył księgę, cztery zwierzęta i dwudziestu czterech starców upadło przed Barankiem, każdy z nich miał cytry i czasze złote, pełne wonności, są to modlitwy świętych.9 I śpiewali pieśń nową, mówiąc: Godzien jesteś, Panie, otrzymać księgę i otworzyć jej pieczęcie, bo zostałeś zabity i odkupiłeś nas dla Boga przez krew swoją z wszelkiego pokolenia i języka i ludu i narodu 10 i uczyniłeś nas Bogu naszemu królestwem i kapłanami i będziemy królować na ziemi.11 I widziałem i słyszałem głos wielu aniołów wokoło tronu i zwierząt i starców, a była ich liczba tysiące tysięcy,12 mówiących głosem donośnym: Godzien jest Baranek, który był zabity, otrzymać moc i bóstwo i mądrość i siłę i cześć i chwałę i błogosławieństwo.13 A wszelkie stworzenie, które jest w niebie i na ziemi i pod ziemią i co jest na morzu i co w nim, słyszałem, jak wszyscy mówili: Siedzącemu na tronie i Barankowi błogosławieństwo i cześć i chwała i potęga na wieki wieków.14 I cztery zwierzęta mówiły: Amen. A dwudziestu czterech starców upadło na oblicza swoje i pokłoniło się żyjącemu na wieki wieków.
6OTWARCIE PIERWSZYCH CZTERECH PIECZĘCI.1 I widziałem, że Baranek otworzył jedną z siedmiu pieczęci i słyszałem jak jedno z czterech zwierząt mówiło jakby głosem gromu: Przyjdź i patrz.2 I widziałem, a oto “koń biały” i siedzący na nim miał łuk i dano mu wieniec i wyszedł zwycięsko, aby zwyciężyć.3 I gdy otworzył drugą pieczęć, słyszałem drugie zwierzę mówiące: Przyjdź i patrz.4 I wyszedł inny “koń ryży” i siedzącemu na nim dane było, aby zabrał pokój z ziemi i żeby jedni drugich zabijali i dano mu miecz wielki.5 I gdy otworzył trzecią pieczęć, słyszałem trzecie zwierzę mówiące: Przyjdź i patrz. I oto “koń kary,” a siedzący na nim miał szalę w ręce swojej.6 I słyszałem jakby głos w pośrodku czworga zwierząt mówiących: Miarka pszenicy za denara i trzy miarki jęczmienia za denara, a nie czyń szkody oliwie i winu.7 A gdy otworzył czwartą pieczęć, usłyszałem głos czwartego zwierzęcia mówiącego: Przyjdź i patrz.8 A oto koń blady, a siedzącemu na nim na imię śmierć i piekło szło za nim i dana mu jest moc nad czterema częściami ziemi, aby zabijał mieczem, głodem i śmiercią i przez zwierzęta ziemskie.PIĄTA I SZÓSTA PIECZĘĆ.9 I gdy otworzył piątą pieczęć, widziałem pod ołtarzem dusze pobitych dla słowa bożego i dla świadectwa, które miały.10 I wołały głosem wielkim, mówiąc: Dokądże, Panie (święty i prawdziwy), nie wydajesz wyroku i nie mścisz krwi naszej nad tymi, co mieszkają na ziemi? 11 I dano im po szacie białej i powiedziano im, aby jeszcze zostały w spokoju przez krótki czas aż się dopełni liczba współsług i braci ich, którzy mają być zabici jak i oni.12 I widziałem, gdy otworzył szóstą pieczęć, a oto powstało wielkie trzęsienie ziemi i słońce stało się czarne jak wór włosienny i cały księżyc stał się jak krew13 i “gwiazdy z nieba spadły” na ziemię, jak drzewo figowe zrzuca swe niedojrzałe owoce, gdy nim zatrzęsie wiatr wielki.14 I niebo ustąpiło jak “księga zwinięta” i każda góra i wyspy zostały poruszone z miejsc swoich,15 a królowie ziemi i książęta i wodzowie i bogaci i mocarze i każdy niewolnik i wolny pokryli się “w jamach i w skałach” gór.16 “I mówią do gór i skał: Padnijcie na nas i zakryjcie nas” przed obliczem siedzącego na tronie i od gniewu Baranka,17 gdyż “przyszedł dzień wielki gniewu” ich “i któż będzie mógł się ostać przed gniewem ?”
7PIECZĘTOWANIE WYBRANYCH.1 Potem widziałem czterech aniołów, stojących “na czterech krańcach ziemi,” wstrzymujących “cztery wiatry” ziemskie, aby nie wiały na ziemię ani na morze, ani na żadne drzewo.2 I widziałem innego anioła, wstępującego od wschodu słońca, mającego pieczęć Boga żywego i zawołał głosem wielkim do czterech aniołów, którym pozwolono szkodzić ziemi i morzu,3 mówiąc: Nie szkodźcie ziemi i morzu ani drzewom, dopóki nie popieczętujemy sług Boga naszego na czołach ich.4 I słyszałem liczbę pieczętowanych: sto czterdzieści cztery tysiące pieczętowanych z wszystkich pokoleń synów izraelskich.5 Z pokolenia Judy dwanaście tysięcy pieczętowanych, z pokolenia Rubena dwanaście tysięcy pieczętowanych, z pokolenia Gada dwanaście tysięcy pieczętowanych,6 z pokolenia Asera dwanaście tysięcy pieczętowanych, z pokolenia Neftalima dwanaście tysięcy pieczętowanych, z pokolenia Manassesa dwanaście tysięcy pieczętowanych,7 z pokolenia Symeona dwanaście tysięcy pieczętowanych, z pokolenia Lewiego dwanaście tysięcy pieczętowanych, z pokolenia Isachara dwanaście tysięcy pieczętowanych,8 z pokolenia Zabulona dwanaście tysięcy pieczętowanych, z pokolenia Józefa dwanaście tysięcy pieczętowanych, z pokolenia Beniamina dwanaście tysięcy pieczętowanych.WIDOK WSZYSTKICH ZBAWIONYCH.9 Potem widziałem rzeszę wielką, której nikt nie mógł przeliczyć, z wszystkich narodów i pokoleń i ludów i języków – ci stojąc przed tronem i przed obliczem Baranka, przyodziani w szaty białe i palmy w ręku ich,10 wołali głosem donośnym, mówiąc: Zbawienie naszemu Bogu, który siedzi na tronie i Barankowi.11 A wszyscy aniołowie stali około tronu i starców i czworga zwierząt i padli przed tronem na twarze swoje, i pokłon oddali Bogu,12 mówiąc: Amen. Błogosławieństwo i chwała i mądrość i.dziękczynienie, cześć i moc i siła Bogu naszemu na wieki wieków. Amen.13 I jeden ze starców odezwał się i rzekł mi: Kim są ci przyodziani w szaty białe i skąd przyszli?14 I rzekłem mu: Panie mój, ty wiesz. I rzekł mi: Ci są, co przyszli z wielkiego ucisku i “obmyli szaty swoje” i wybielili je w krwi Baranka;15 dlatego są przed tronem Boga i służą mu we dnie i w nocy w świątyni jego, a ten, co siedzi na tronie, będzie mieszkał wśród nich.16 “Nie będą więcej łaknąć ani pragnąć, ani nie dokuczy im słońce, ani żadne gorąco”;17 ponieważ Baranek, który jest w pośrodku tronu, będzie nimi rządził i poprowadzi ich do źródeł wód życia i Bóg otrze z ich oczu wszelką łzę.”
8SIÓDMA PIECZĘĆ.1 I gdy otworzył siódmą pieczęć, nastało milczenie na niebie, jakby przez pół godziny. SIEDMIU ANIOŁÓW Z TRĄBAMI.2 I widziałem siedmiu aniołów, stojących przed obliczem Boga i dano im siedem trąb.3 I pewien anioł przyszedł i stanął przed ołtarzem, mając kadzielnicę złotą i dano mu wiele kadzidła, aby złożył z modlitwami wszystkich świętych na ołtarz złoty, który jest przed stolicą Boga.4 I wstąpił dym kadzidła z modlitw świętych z ręki anioła przed Boga.5 I wziął anioł kadzielnicę i napełnił ją ogniem z ołtarza i rzucił na ziemię i powstały gromy i głosy i błyskawice i wielkie trzęsienie ziemi.6 I siedmiu aniołów, którzy mieli siedem trąb, przygotowało się, aby trąbić.GŁOS PIERWSZYCH CZTERECH TRĄB.7 I pierwszy anioł zatrąbił i powstał grad i ogień zmieszany z krwią i został rzucony na ziemię i trzecia część ziemi została spalona i trzecia część drzew zgorzała i wszelka trawa zielona spłonęła.8 I drugi anioł zatrąbił i jakby wielka góra, płonąca ogniem, wrzucona została w morze i trzecia część morza stała się krwią 9 i trzecia część z tych stworzeń, co żyją w morzu pozdychała i trzecia część okrętów zginęła.10 I zatrąbił anioł trzeci i spadła z nieba wielka gwiazda, gorejąca jak pochodnia i upadła na trzecią część rzek i na źródła wód;11 a gwiazda ma imię: Piołun i trzecia część wód zmieniła się w piołun i wielu ludzi pomarło od wód, gdyż stały się gorzkie.12 I zatrąbił anioł czwarty i porażona została trzecia część słońca i trzecia część księżyca i trzecia część gwiazd, tak że ich trzecia część się zaćmiła i przez trzecią część dnia nie było światła i podobnie w nocy.13 I widziałem i słyszałem głos jednego orła, lecącego przez środek nieba, wołającego donośnym głosem: Biada, blada, biada mieszkańcom ziemi z powodu głosów innych trzech aniołów, którzy mieli zatrąbić.
9NA GŁOS PIĄTEJ WYCHODZI SZARAŃCZA.1 I zatrąbił piąty anioł i widziałem gwiazdę, która z nieba spadła na ziemię i dano jej klucz od studni przepaścistej.2 I otworzyła studnię przepaścistą i “wzniósł się dym” ze studni jak “dym z pieca” wielkiego i zaćmiło się słońce i powietrze od dymu studni.3 I z dymu studni wyszły szarańcze na ziemię i dano im moc, jak mają skorpiony ziemskie.4 I rozkazano im, żeby nie szkodziły trawie ziemi ani żadnej zieleni, ani żadnemu drzewu, ale tylko ludziom, którzy nie mają pieczęci bożej na czołach swoich.5 I dozwolono im, nie żeby ich zabijały, lecz męczyły przez pięć miesięcy i męka ich jak męka po skorpionie, gdy ukąsi człowieka.6 I w owe dni szukać będą ludzie śmierci, a nie znajdą jej i będą chcieli umrzeć, a śmierć od nich ucieknie.7 Szarańcze były podobne z wyglądu do koni gotowych do bitwy i na głowach ich jakby korony podobne do złota i twarze ich jak twarze ludzkie.8 I miały włosy jak włosy niewieście i “zęby ich były jak zęby lwów”9 i miały pancerze jak pancerze żelazne, a pogłos ich skrzydeł jak głos wozów wielokonnych, biegnących do boju 10 i miały ogony podobne do skorpionów, a żądła były w ich ogonach, a moc ich – szkodzenia ludziom przez pięć miesięcy.11 I miały nad sobą króla, anioła przepaści, którego imię po hebrajsku Abaddon, a po grecku Apollyon, a po łacinie imię jego Externlinans.12 Jedno biada przeszło, a oto jeszcze potem nadchodzą dwa blada.NA GŁOS SZÓSTEJ WYCHODZĄ MORDERCY LUDZI.13 I szósty anioł zatrąbił i słyszałem głos jeden z czterech rogów ołtarza złotego, który jest przed oczyma Boga,14 a ów rzekł szóstemu aniołowi, który miał trąbę: Rozwiąż czterech aniołów, co są uwiązani w wielkiej rzece Eufrates.15 I rozwiązani zostali czterej aniołowie, którzy byli gotowi na godzinę i dzień i miesiąc i rok, aby zabić trzecią część ludzi.16 A liczba konnego wojska dwakroć dziesięć tysięcy miriad i słyszałem ich liczbę.17 I tak ujrzałem konie w widzeniu, a siedzący na nich mieli pancerze ogniste i hiacyntowe i siarczane, a głowy koni były jak głowy lwie i z pysków ich wychodzi ogień i dym i siarka.18 Od tych trzech plag zginęła trzecia część ludzi, od ognia i od dymu i od siarki, które wychodziły z ich pysków.19 Siła bowiem koni jest w ich pyskach i w ich ogonach, bo ich ogony podobne do wężów, mają głowy i nimi szkodzą.20 I inni ludzie, którzy nie zostali zabici tymi plagami, nie pokutowali za uczynki rąk swoich, tak żeby się nie kłaniali “czartom i bałwanom złotym i srebrnym i miedzianym i kamiennym i drewnianym, nie rnogącym ani widzieć, ani słyszeć, ani chodzić” – 21 I nie pokutowali za rnężobójstwa swoje ani za czary swoje, ani za rozpustę swoją ani za kradzieże swoje.
10ANIOŁ Z OTWARTĄ KSIĄŻECZKĄ.1 I widziałem innego anioła mocnego, zstępującego z nieba, przyodzianego w obłok i na głowie jego tęcza, a oblicze jego było jak słońce, a nogi jego jako słupy ogniste.2 I miał w ręce swojej książeczkę otwartą i postawił nogę swoją prawą na morzu, a lewą na ziemi 3 i zawołał głosem donośnym, jak gdy lew zaryczy. I gdy zawołał, siedem gromów odezwało się swoimi głosami.4 I gdy. siedem gromów odezwało się swoimi głosami, ja miałem pisać. I usłyszałem głos z nieba, mówiący mi: Zapieczętuj, co mówiło siedem gromów i nie pisz tego.5 Anioł zaś, którego widziałem stojącego na morzu i na ziemi; “podniósł swą rękę ku niebu 6 i przysiągł przez Żyjącego na wieki wieków, który stworzył niebo i to co w “im jest i ziemię i to co na niej jest i morze i to co w nim jest,” że czasu więcej nie będzie,7 ale w dni głosu anioła siódmego, kiedy pocznie trąbić, dokona się tajemnica boża, jak oznajmił przez proroków sług swoich.8 I słyszałem głos z nieba, znowu przemawiający do mnie i mówiący: Idź i weź książkę otwartą z ręki anioła, stojącego na morzu i na ziemi.9 I poszedłem do anioła, mówiąc mu, aby mi dał książkę. I rzekł mi: Weź książkę i zjedz ją i spowoduje zgorzknienie twego żołądka, lecz w ustach twoich będzie słodka jak miód.10 I wziąłem książkę z ręki anioła i “zjadłem ją i była słodka w ustach moich jak miód,” a gdy ją zjadłem zgorzkniał mój żołądek.11 I rzekł mi: Musisz znowu “prorokować narodom i ludom i językom i wielu królom.”
11DWAJ ŚWIADKOWIE.1 I dano mi trzcinę podobną do laski i powiedziano mi: Wstań i zmierz świątynię bożą i ołtarz i modlących się w mej,2 dziedziniec zaś, który jest przed świątynią, pomiń i me mierz go, gdyż jest dany narodom i będą deptać miasto święte przez czterdzieści i dwa miesiące.3 I pozwolę dwom świadkom moim i prorokować będą tysiąc dwieście i sześćdziesiąt dni obleczeni w wory.4 Ci są “dwie oliwy i dwa świeczniki, stojące przed obliczem Pana ziemi.”5 I jeśliby kto chciał im szkodzić, wyjdzie z ich ust ogień i pożre ich nieprzyjaciół i jeśliby kto chciał im szkodzić, ten tak samo ma być zabity.6 Ci mają moc zamykania nieba, aby deszcz nie padał w czasie ich proroctwa i mają moc nad wodami przemieniania ich w krew i nawiedzania ziemi wszelką plagą, ilekroć by chcieli.7 I gdy skończą świadectwo swoje, “bestia, która wychodzi z przepaści, stoczy z mmi bitwę i zwycięży ich” i zabije ich.8 I ciała ich leżeć będą na ulicach wielkiego miasta, które przenośnie nazywają Sodomą i Egiptem, gdzie i Pan ich był ukrzyżowany.9 I ludzie z pokoleń i z ludów i z języków i z narodów patrzeć będą na ciała ich przez trzy dni i pół i ciał ich nie pozwolą kłaść do grobów.10 Mieszkańcy zaś ziemi cieszyć się będą z powodu nich i radować się będą i upominki poślą jedni drugim, gdyż ci dwaj prorocy trapili tych, co mieszkali na ziemi.11 A po trzech dniach i pół “duch życia” od Boga “wszedł w nich i stanęli na nogach swoich” bojaźń wielka padła na tych, co na nich patrzyli.12 I usłyszeli głos wielki z nieba, mówiący im: Wstąpcie tu! I wstąpili do nieba w obłoku, i nieprzyjaciele ich patrzyli na nich.13 I owej godzinie powstało wielkie trzęsienie ziemi i runęła dziesiąta część miasta i zabitych zostało w trzęsieniu ziemi siedem tysięcy ludzi, a resztę ogarnął lęk i dali chwałę Bogu nieba. 14 Drugie biada przeszło i oto trzecie biada przyjdzie wkrótce.SIÓDMA TRĄBA ZWIASTUJE SĄD BOŻY.15 I zatrąbił anioł siódmy i rozległy się donośne głosy w niebie, mówiące: Królestwo tego świata przeszło do Pana naszego i Chrystusa jego i “będzie królował na wieki wieków. Amen.16 I dwudziestu czterech starców, którzy siedzą na stolicach swoich przed obliczem bożym, upadło na twarze swoje i pokłoniło się Bogu, mówiąc 17 Dziękujemy ci, Panie Boże wszechmogący, który jesteś i który byłeś i który masz przyjść, że otrzymałeś moc swą wielką i objąłeś królestwo.18 I “rozgniewały się narody” i przyszedł gniew twój i czas sądu umarłych i oddania zapłaty sługom twoim prorokom i świętym i bojącym się imienia twego, małym i wielkim i zagłady tych, co zepsuli ziemię.19 I otwarła się świątynia boża na niebie i ukazała się “arka testamentu” jego w świątyni jego i nastały błyskawice i głosy i trzęsienia ziemi i grad wielki.
12NIEWIASTA I SMOK.1 I ukazał się znak wielki na niebie: Niewiasta obleczona w słońce a księżyc pod jej nogami i na głowie jej korona z gwiazd dwunastu.2 A będąc brzemienną, “wołała rodząc i męczyła się w porodzie.”3 I ukazał się inny znak na niebie: oto smok wielki, ryży, mający siedem głów i dziesięć rogów, a na głowach jego siedem koron 4 i ogon jego ciągnął trzecią część gwiazd niebieskich i zrzucił je na ziemię. I smok stanął przed niewiastą, która miała porodzić, aby pożreć syna jej, gdy się narodzi.5 I porodziła syna, mężczyznę, który “miał rządzić wszystkimi narodami laską żelazną” i syn jej był porwany do Boga i do stolicy jego,6 a niewiasta uciekła na pustynię; gdzie miała miejsce przygotowane przez Boga, aby ją tam żywiono tysiąc dwieście sześćdziesiąt dni.SMOK Z NIEBA STRĄCONY.7 I rozegrała się wielka bitwa na niebie: Michał i aniołowie jego walczyli ze smokiem i smok walczył i aniołowie jego 8 i nie przemogli ani nie znaleziono już więcej miejsca ich w niebie.9 I zrzucony został ów smok wielki, wąż starodawny, nazwany “diabłem i szatanem,” który zwodzi cały świat; i zrzucony został na ziemię i aniołowie jego zostali z nim zrzuceni.10 I słyszałem głos donośny w niebie, mówiący: Teraz nastało zbawienie i moc i królestwo Boga naszego i władza Chrystusa jego, gdyż zrzucony został oskarżyciel braci naszych, który ich oskarżał przed obliczem Boga naszego we dnie i w nocy.11 I oni zwyciężyli go przez krew Baranka i przez świadectwo swoje, a nie umiłowali życia swe o aż do śmierci.12 Dlatego wesel się niebo i mieszkający w nim. Biada ziemi i morzu, gdyż zastąpił diabeł do was, żywiący wie gniew, gdyż wie, że ma mało czasu.SMOK PRZEŚLADUJE NIEWIASTĘ.13 A gdy smok widział, że był zrzucony na ziemię, prześladował niewiastę, która porodziła mężczyznę.14 I dano niewieście dwa skrzydła orła wielkiego, aby poleciała na pustynię na miejsce swoje, gdzie ją żywią przez “czas i czasy i przez połowę czasu” z dala od widoku węża.15 I wypuścił wąż z paszczy swojej za niewiastą wodę jak rzekę, usiłując, żeby ją rzeka porwała.16 I ziemia wspomogła niewiastę i ziemia otworzyła gardziel swoją i pochłonęła rzekę, którą wypuścił był smok z paszczy swojej.17 I rozgniewał się smok na niewiastę i poszedł walczyć z resztą jej potomstwa, które zachowuje przykazania boże i ma świadectwo Jezusa Chrystusa.18 I stanął na piasku morskim.
13BESTIA WYCHODZĄCA Z MORZA.1 I widziałem bestię wychodzącą z morza, mającą siedem głów i dziesięć rogów, na rogach jej dziesięć koron i na głowach jej imiona bluźniercze.2 I bestia, którą widziałem, podobna była do rysia, a nogi jej jak nogi niedźwiedzia i paszcza jej jak paszcza lwa. I dał jej smok moc swoją i władzę wielką.3 I widziałem jedną z głów jej jakby na śmierć zabitą, lecz rana jej śmiertelna została uleczona. I cała ziemia z podziwem spoglądała na bestię 4 I kłaniali się smokowi, który dał władzę bestii i kłaniali się bestii, mówiąc: Któż podobny do bestii? I kto będzie mógł z nią walczyć?5 I dano jej “usta mówiące rzeczy wyniosłe” i bluźnierstwa i dano jej moc działania przez czterdzieści dwa miesiące.6 I otworzyła usta swoje, aby głosić bluźnierstwa przeciw Bogu, aby bluźnić imię jego i przybytek jego i tych, co mieszkają na niebie.7 I pozwolono jej “prowadzić wojnę ze świętymi i zwyciężać ich.” I dano jej władzę nad wszelkim pokoleniem i ludem i językiem i narodem.8 I kłaniali się jej wszyscy mieszkańcy ziemi, “których imiona nie są zapisane w Księdze Życia Baranka, który jest zabity” od początku świata.9 Jeśli kto ma uszy, niech słucha.10 Kto w niewolę uprowadza, do niewoli pójdzie. Kto mieczem zabija, ma być mieczem zabity. Tu jest cierpliwość i wiara świętych.BESTIA WYCHODZĄCA Z ZIEMI.11 I widziałem drugą bestię, wychodzącą z ziemi i miała dwa rogi podobne do barankowych, a mówiła jak smok.12 I używała wszelkiej władzy bestii pierwszej w jej obecności i sprawiła, że ziemia i mieszkańcy jej kłaniali się bestii pierwszej, której śmiertelna rana była uleczona.13 I uczyniła znaki wielkie, sprawiając, że i ogień zstąpił z nieba na ziemię przed oczyma ludzi.14 I zwiodła mieszkańców ziemi przez znaki, które pozwolono jej czynić przed oczyma bestii; polecając mieszkańcom ziemi, aby uczynili obraz bestii, która ma ranę od miecza i ożyła.15 I dano jej, aby ożywiła obraz bestii i żeby obraz bestii mówił i sprawiła, żeby “wszyscy, co się nie pokłonią obrazowi” bestii, byli zabici. 16 I sprawi, że wszyscy mali i wielcy, bogaci i ubodzy i wolni i niewolnicy będą mieli cechę na swojej prawej ręce, albo na czołach swoich;17 i żeby nikt nie mógł kupować, ani sprzedawać, tylko ten, co ma cechę albo imię bestii, albo liczbę jej imienia.18 Tu jest mądrość. Kto ma rozum, niech zrachuje liczbę bestii. Albowiem jest to liczba człowieka, a liczba jego sześćset sześćdziesiąt sześć.
14BARANEK I DZIEWICE.1 I Spojrzałem, a oto Baranek stał na górze Syjon i z nim sto czterdzieści i cztery tysiące,. mających imię jego i imię Ojca jego napisane na czołach swoich. 2 I usłyszałem głos z nieba jakby głos wielu wód i jakby głos gromu wielkiego, a głos, który słyszałem jakby cytrzystów, grających na cytrach swoich. 3 I “śpiewali jakby pieśń nową” przed stolicą i przed czterema zwierzętami i starcami, a żaden nie mógł śpiewać pieśni, tylko te sto czterdzieści cztery tysiące, którzy są wykupieni z ziemi.4 Ci są, którzy się nie pokalali z niewiastami, bo są dziewicami. Ci chodzą za Barankiem, gdziekolwiek idzie. Ci są wykupieni spośród ludzi jako pierwociny Bogu i Barankowi,5 a “w ustach ich nie znalazło się kłamstwo,” albowiem bez zmazy są przed tronem bożym.TRZEJ ANIOŁOWIE ZWIASTUNAMI SĄDU.6 I widziałem drugiego anioła, lecącego przez środek nieba, mającego ewangelię wieczną, by ją opowiadać siedzącym na ziemi i wszelkiemu narodowi i pokoleniu i językowi i ludowi,7 a wołał głosem donośnym: Bójcie się Pana i cześć mu oddajcie, gdyż przyszła godzina sądu jego i kłaniajcie się temu, “który uczynił niebo i ziemię i morze” i źródła wód.8 A za nim leciał inny anioł, mówiąc: “Upadł, upadł ów Babilon wielki, który napoił wszystkie narody winem” szału swego nierządu.9 I trzeci anioł przeleciał za nimi wołając głosem donośnym: Jeśliby się kto kłaniał bestii i obrazowi jej i przyjąłby znamię na swe czoło, albo na rękę swoją 10 i on pić będzie z wina gniewu bożego, “które zmieszane jest ze szczerym winem w kubku gniewu jego” i będzie męczony ogniem i siarką wobec aniołów świętych i wobec Baranka.11 A “dym” męki ich “wznosić się będzie na wieki” wieków i nie mają odpoczynku we dnie i w nocy ci, co się kłaniali bestii i obrazowi jej i jeśli kto przyjął znamię jej imienia.12 Tu jest cierpliwość świętych, którzy zachowują przykazania boże i wiarę Jezusową.13 i usłyszałem głos z nieba, mówiący mi: Napisz: Błogosławieni umarli, którzy w Panu umierają. Odtąd już, mówi Duch, niech odpoczywają od prac swoich, albowiem ich uczynki idą za nimi.ŻNIWO I WINOBRANIE ZIEMI.14 I spojrzałem, a oto obłok biały, a “na obłoku” siedzący “podobny do Syna Człowieczego,” mającego na głowie swej koronę złotą, a w ręce jego sierp ostry.15 I inny anioł wyszedł z świątyni, wołając głosem donośnym do siedzącego na obłoku: “Zapuść sierp swój” i żnij, “gdyż przyszła godzina żniwa,” ponieważ dojrzało żniwo ziemi.16 I ten, co siedział na obłoku, zapuścił sierp swój na ziemię i zżęta jest ziemia.17 A inny anioł wyszedł z świątyni, która jest w niebie, mając także sierp ostry.18 I inny anioł, który miał moc nad ogniem, wyszedł od ołtarza i zawołał donośnym głosem do tego, co miał sierp ostry, mówiąc: Zapuść sierp swój ostry i zbieraj grona winnicy ziemskiej, bo jej jagody są dojrzałe.19 I zapuścił anioł sierp swój ostry na ziemię i dokonał zbioru w winnicy ziemi i wrzucił w kadź wielką gniewu bożego.20 I deptano kadź” za miastem i wyszła krew z kadzi aż po wędzidła końskie na tysiąc sześćset stadiów.
15SIEDMIU ANIOŁÓW Z SIEDMIU PLAGAMI.1 I widziałem inny znak na niebie wielki i dziwny: siedmiu aniołów, mających siedem plag ostatecznych, gdyż w nich wypełnił się gniew boży.2 I widziałem jakby morze szklane, zmieszane z ogniem i tych, co zwyciężyli bestię i obraz jej i liczbę imienia jej, stojących nad morzem szklanym, mających cyfry boże 3 i śpiewających pieśń Mojżesza, sługi bożego” i pieśń Baranka, mówiąc: “Wielkie i dziwne są sprawy twoje, Panie,” Boże wszechmogący; “sprawiedliwe i prawdziwe są drogi twoje, Królu wieków.4 Któż się nie będzie bał Ciebie, Panie, i nie uwielbi imienia twego?” gdyż sam dobry jesteś, ponieważ “wszystkie narody przyjdą i kłaniać się będą przed obliczem twoim,” ponieważ się ujawniły sądy twoje. ANIOŁOWIE OTRZYMUJĄ CZASZE.5 I potem spojrzałem, a oto otwarła się świątynia “przybytku przymierza” w niebie6 i wyszło z świątyni siedmiu aniołów, mających siedem plag, obleczonych płótnem czystym i jasnym i przepasanych około piersi złotymi pasami.7 A któreś z czworga zwierząt dało siedmiu aniołom siedem czasz złotych, pełnych gniewu Boga, żyjącego na wieki wieków.6 “I napełniła się świątynia dymem majestatu” Boga i mocy jego “i nikt nie mógł wejść” do świątyni, dopóki się nie wypełni siedem plag siedmiu aniołów.
16WYLEWAJĄ PIĘĆ PIERWSZYCH CZASZ.1 I słyszałem głos donośny z świątyni, mówiący do siedmiu aniołów: Idźcie i wylejcie siedem czasz gniewu bożego na ziemię.2 I odszedł pierwszy i wylał czaszę swą na ziemię “i powstała sroga i złośliwa rana w ludziach,” którzy mieli znamię bestii i w tych, którzy się kłaniali jej obrazowi.3 I drugi anioł wylał czaszę swą na morze “i powstała krew” jakby umarłego i wszelka istota żywa zdechła w morzu.4 I trzeci wylał czaszę swą na rzeki i na źródła wód – “i powstała krew.”5 I słyszałem anioła wód mówiącego: Sprawiedliwy jesteś, Panie, który jesteś i który byłeś, Święty, który to osądziłeś,6 ponieważ krew świętych i proroków wylali, dałeś im też pić krew, bo godni są.7 I słyszałem drugiego mówiącego od ołtarza: Tak, “Panie, Boże wszechmogący, prawdziwe i sprawiedliwe sądy twoje.”8 I czwarty anioł wylał czaszę swą na słońce i pozwolono mu nękać ludzi upałem i ogniem.9 I płonęli ludzie od skwaru wielkiego i bluźnili imię Boga, mającego władzę nad tymi plagami, a nie czynili pokuty, aby mu oddać chwałę.10 I piąty anioł wylał czaszę swą na stolicę bestii i królestwo jej zaległa ciemność i kąsali języki swoje z boleści.11 I bluźnili Boga niebieskiego z powodu boleści i ran swoich, a nie pokutowali za uczynki swoje.SZÓSTA I SIÓDMA CZASZA.12 I szósty anioł wylał czaszę swą “na Eufrat, ową wielką rzekę i wysuszył wodę” jej, aby przygotować drogę królom “od wschodu słońca.”13 I widziałem z paszczy smoka i z pyska bestii i z ust fałszywego proroka trzy nieczyste duchy na kształt żab.14 Albowiem są to duchy czartów, które czynią znaki i wychodzą do królów całej ziemi, by ich gromadzić na walkę na dzień wielki wszechmogącego Boga.15 Oto idę jak złodziej: Błogosławiony ten, co czuwa i strzeże szat swoich, aby nie chodził nago i nie oglądano sromoty jego.16 I zgromadzi ich na miejsce, które nazywają po hebrajsku Armagedon.17 I siódmy anioł wylał czaszę swą w powietrze i rozległ się donośny głos z świątyni od tronu, mówiący: Stało się.18 I powstały “błyskawice i głosy i gromy” i nastało wielkie trzęsienie ziemi, jakiego nigdy nie było, odkąd ludzie zamieszkują ziemię; takie trzęsienie ziemi, tak wielkie.19 I rozpadło się miasto wielkie na trzy części. I miasta narodów upadły. I przed pamięcią Boga stanął “Babilon wielu,” aby mu dał “kubek wina zapalczywości” gniewu swego.20 I wszelka wyspa zniknęła i góry się nie znalazły.21 I wielki grad wagi talentu spadł z nieba na ludzi i bluźnili ludzie Boga z powodu plagi gradu, gdyż była nader wielka.
17WSZETECZNICA PIJANA KRWIĄ MĘCZENNIKÓW.1 I przyszedł jeden z siedmiu aniołów, którzy mieli siedem czasz i odezwał się do mnie, mówiąc: Chodź, pokażę ci potępienie wielkiej wszetecznicy, która siedzi “nad wodami wielkimi,2 z którą nierząd uprawiali królowie ziemi i opili się” winem jej nierządu mieszkańcy ziemi.3 I zaniósł mię w duchu na pustynię. I widziałem niewiastę, siedzącą na szkarłatnej bestii, pełnej imion bluźnierczych, mającej siedem głów i dziesięć rogów.4 A niewiasta przyobleczona była w purpurę i karmazyn i ozdobiona złotem i drogimi kamieniami i perłami, trzymała puchar złoty w swej ręce, pełny obrzydliwości i plugawej rozpusty swojej,5 a na czole swoim napisane imię: Tajemnica; Babilon wielki, matka rozpusty i obrzydliwości ziemi.6 I widziałem niewiastę pijaną krwią świętych i krwią męczenników Jezusowych. I ujrzawszy ją, zdziwiłem się zdumieniem wielkim.TAJEMNICA NIEWIASTY I BESTII.7 I rzekł mi anioł: Czemu się dziwisz? Ja ci wytłumaczę tajemnicę niewiasty i bestii, która ją niesie, a ma siedem głów i dziesięć rogów.8 Bestia, którą widziałeś, była, a nie jest i “ma wyjść z przepaści” i pójdzie na zagładę i zdziwią się mieszkańcy ziemi (których imiona nie są zapisane w księdze życia od założenia świata), widząc bestię, która była, a me jest.9 I tu jest rozum – kto ma mądrość. Siedem głów – to siedem gór, na których niewiasta siedzi, królów jest też siedmiu.10 Pięciu upadło, jeden jest, a drugi jeszcze nie przyszedł I gdy przyjdzie, ma pozostać przez krótki czas.11 Bestia zaś, która była, a nie jest i ona jest ósma spośród siedmiu i idzie na zagładę.12 “A dziesięć rogów,” które widziałeś – to “dziesięciu królów,” którzy nie objęli jeszcze królestwa, ale otrzymają moc jako królowie na jedną godzinę po bestii.13 Ci mają jeden zamiar i moc i władzę swoją oddadzą bestii.14 Ci będą walczyć z Barankiem a Baranek ich zwycięży, gdyż jest Panem nad pany i Królem nad królami i ci, co są z nim, wezwani, wybrani i wierni.15 I rzekł mi: Wody, które widziałeś, gdzie siedzi ˇ wszetecznica – to są ludy i narody i języki.16 A dziesięć rogów, które widziałeś na bestii – ci będą mieć w nienawiści wszetecznicę i spustoszą ją i ogołocą i ciało jej jeść będą, a ją samą spalą ogniem.17 Albowiem Bóg tchnął w ich serca, aby czynili, co się jemu podoba, aby oddali królestwo swe bestii, aż się wypełnią zamiary boże.18 I niewiasta, którą widziałeś – to miasto wielkie, które panuje nad królami ziemi.
18ZAGŁADA BABILONU.1 I potem widziałem innego anioła, zstępującego z nieba, mającego moc wielką i zajaśniała ziemia od chwały jego.2 I krzyknął potężnie, mówiąc: “Upadł, upadł Babilon wielki” i stał się “mieszkaniem czartów” i kryjówką wszelkiego ducha nieczystego i kryjówką wszelkiego ptactwa nieczystego i obmierzłego.3 Z wina bowiem jej szalonego nierządu “piły wszystkie narody i królowie ziemi uprawiali z nią rozpustę” i kupcy ziemscy stali się bogatymi z nadmiaru jej zbytków.4 I słyszałem inny głos z nieba mówiący: “Wyjdź z niej, mój ludu,” abyście nie byli uczestnikami jej grzechów i żebyście nie doznali jej plag.5 “Gdyż grzechy jej doszły aż do nieba” i wspomniał Pan na jej nieprawości.6 “Oddajcież jej, jak i ona oddawała wam,” a w dwójnasób podwójnie oddajcie “według jej uczynków”; do pucharu, którym nalewała, nalejcie jej w dwójnasób.7 Jak wielce się wynosiła i w rozkoszach była, tak wiele zadajcie jej męki i smutku, gdyż w sercu swym mówi: Siedzę jak królowa i me jestem wdową i nie zaznam smutku.8 Dlatego w jednym dniu przyjdą jej plagi, śmierć i smutek i głód i ogniem będzie spalona, gdyż mocny jest Bóg, który ją osądzi.ŻAŁOBA NAD BABILONEM.9 i będą płakać i będą narzekać nad nią królowie ziemscy, którzy z ni rozpustę uprawiali i w rozkoszach żyli, gdy ujrzą dym jej pożaru,10 z daleka stojąc dla bojaźni jej mąk, będą mówić: Biada, biada, owo miasto wielkie Babilon, owo miasto mocne, a przecie w jedną godzinę przyszedł twój sąd.11 I kupcy ziemscy będą płakać i smucić się nad nią, że towarów ich nikt więcej nie kupi,12 towaru złota i srebra i kamienia drogiego i pereł i bisioru i szkarłatu i jedwabiu i karmazynu i wszelkiego drzewa tujowego i wszelkiego sprzętu z kości słoniowej i wszelkiego naczynia z kamienia kosztownego i z miedzi i z żelaza i z marmuru.13 i cynamonu i wonności i maści i kadzidła i wina i oliwy i mąki czystej i pszenicy i bydła i owiec i koni i wozów i niewolników i istot ludzkich.14 I owoce, których pożądała dusza twoja, odeszły od ciebie i wszystko, co tłuste i świetne, przepadło dla ciebie i już więcej nigdy ich nie znajdą.15 Kupcy tych rzeczy, którzy się wzbogacili, z daleka od niej będą stać dla bojaźni jej mąk, płacząc i smucąc się 16 i mówiąc: Biada, biada, owo miasto wielkie, które było obleczone w bisior i w szkarłat i w karmazyn i było ozdobione złotem i kamieniem drogim i perłami,17 że też w jednej godzinie spustoszone zostały tak wielkie bogactwa. I wszelki sternik i wszelki z miejsca na miejsce jeżdżący i “żeglarze i ci, co na morzu pracują,” stanęli z daleka 18 i zawołali, widząc miejsce pożaru jego, mówiąc: Któreż podobne miastu temu wielkiemu?19 I posypali proch na swe głowy i płacząc i smucąc się” wołali, mówiąc: Biada, biada, owo miasto wielkie, w którym z dostatków jego wzbogacili się wszyscy, co mieli okręty na morzu; że też w jednej godzinie spustoszało.20 Raduj się nad nim niebo i święci Apostołowie i Prorocy, gdyż Bóg osądził sprawę waszą przeciw niemu.MIASTO OPUSTOSZAŁE.21 I jeden anioł mocny podniósł jakby wielki młyński kamień i wrzucił w morze, mówiąc: Tym rozpędem wrzucony będzie Babilon, owo miasto wielkie “i już więcej się nie znajdzie.”22 I głosu cytrzystów i śpiewaków i grających na flecie i na trąbie “nie będzie więcej słychać w tobie” i żadnego rzemieślnika jakiegokolwiek rzemiosła nie znajdą więcej w tobie i głosu młyna nie będzie więcej słychać w tobie.23 I światło lampy nie zaświeci więcej w tobie i głosu oblubieńca i oblubienicy nie usłyszą więcej w tobie, gdyż kupcy twoi byli książętami ziemi, gdyż przez czary twoje zbłądziły wszystkie narody.24 I znalazła się w nim krew proroków i świętych i wszystkich, co byli zabici na ziemi.
19ŚWIĘCI W NIEBIE SIĘ RADUJĄ.1 Potem słyszałem jakby głos rzesz wielkich w niebie, mówiących: Alleluja, zbawienie i chwała i moc Bogu naszemu,2 gdyż sądy jego są prawdziwe i sprawiedliwe, on też osądził wielką wszetecznicę, która zepsuła ziemię nierządem swoim i pomścił krew sług swoich z rąk jej.3 I znowu rzekli: Alleluja. “A dym jej wstępuje na wieki” wieków.4 A dwudziestu czterech starców upadło i cztery zwierzęta i pokłonili się Bogu siedzącemu na tronie, mówiąc: Amen, Alleluja.5 I rozległ się głos od tronu, mówiący: “Dajcie chwałę Bogu naszemu wszyscy słudzy jego i którzy się go boicie, mali i wielcy. “6 I słyszałem jakby głos rzeszy wielkiej i szum wielu wód i jakby huk potężnych gromów, mówiących: Alleluja, gdyż “Pan Bóg nasz wszechmogący objął królestwo.”7 Weselmy się i radujmy i dajmy mu chwałę, bo przyszło wesele Baranka, a małżonka jego przygotowała się.8 I dano jej przyoblec się w bisior jasny i czysty. Bisiorem bowiem są sprawiedliwe uczynki świętych.9 I rzekł mi: Napisz: Błogosławieni, którzy są wezwani na ucztę weselną Baranka. I rzekł mi: Te słowa Boga są prawdziwe.10 I upadłem do nóg jego, aby mu się pokłonić. I mówi mi: Nie waż się tego czynić; jestem współsługą twoim i braci twoich, mających świadectwo Jezusowe. Bogu się kłaniaj. Świadectwem bowiem Jezusa jest duch proroctwa. SĄD NAD BESTIĄ.11 I widziałem niebo otworzone, a oto koń biały, a siedzącego na nim zwano Wiernym i Prawdziwym i sądzi sprawiedliwie i walczy.12 0czy zaś jego jak płomień ognisty i na głowie jego wiele koron i ma imię wypisane, którego nikt nie zna, tylko on sam.13 I ubrany był w szatę skropioną krwią, a imię jego nazywają Słowo Boga.14 I wojska, które są w niebie, jechały za nim na koniach białych, obleczone w bisior biały i czysty.15 I z ust jego wychodzi miecz z obydwu stron ostry, aby nim “bił narody.” I on “będzie nim rządził laską żelazną”; on też “depce prasę” wina zapalczywości gniewu Boga wszechmogącego.16 I ma na szacie i na biodrze swoim napisane: “Król królów i Pan panujących.” 17 I widziałem jednego anioła stojącego w słońcu i zawołał głosem donośnym, mówiąc do wszystkich ptaków, co latały wpośród nieba: Chodźcie i zgromadźcie się na wielką wieczerzę bożą,18 abyście jadły ciała królów i ciała wodzów i ciała mocarzów i. ciała koni i siedzących na nich i ciała wszystkich wolnych i niewolników i małych i wielkich.19 I widziałem bestię i królów ziemskich i wojska ich zebrane, dla stoczenia bitwy z tym, który siedział na koniu i z wojskiem jego.20 I pojmano bestię i z nią fałszywego proroka, który czynił cuda przed nią, którymi zwiódł tych, co przyjeli znamię bestii i którzy się kłaniali jej obrazowi. Ci dwoje wrzuceni zostali żywcem w jezioro ognia gorejącego siarką.21 A innych pobił miecz, wychodzący z ust siedzącego na koniu i “wszystkie ptaki nasyciły się ich mięsem.”
20SĄD NAD SZATANEM1I Widziałem anioła lecącego z nieba, mającego klucz przepaści i łańcuch wielki w ręce swojej.2 I uchwycił smoka, węża starego, którym jest diabeł i szatan i związał go na tysiąc lat.3 I wrzucił go w przepaść i zamknął i położył pieczęć nad nim, aby więcej nie zwodził narodów, dopóki nie upłynie tysiąc lat; a potem ma być rozwiązany na krótki czas.4 I widziałem stolice i usiedli na nich i “dano im władzę sądzenia” i dusze pościnanych dla świadectwa Jezusowego i dla słowa bożego i tych, co się nie kłaniali bestii ani obrazowi jej i nie przyjmowali znamienia jej na czoła albo na ręce swoje; i ożyli i królowali z Chrystusem tysiąc lat.5 Inni z umarłych nie ożyli, dopóki nie upłynie tysiąc lat. To jest zmartwychwstanie pierwsze.6 Błogosławiony i święty, który ma udział w pierwszym zmartwychwstaniu; nad tymi nie ma mocy śmierć druga, ale będą kapłanami Boga i Chrystusa i, będą królować z nim tysiąc lat.7 A gdy się skończy tysiąc lat, szatan będzie zwolniony z więzienia swego i wyjdzie i będzie zwodził narody, które są na “czterech krańcach ziemi Goga i Magoga” i zbierze ich na walkę, a ich liczba jest jak piasek morski.8 I wstąpili “na okręg ziemi” i otoczyli obóz świętych i miasto “umiłowane.9 i zstąpił ogieńí z nieba od Boga i pożarł ich,” a diabeł, który ich zwodził wrzucony został w jezioro ognia i siarki, gdzie i bestia 10 i fałszywy prorok będą męczeni we dnie i w nocy na wieki wieków.SĄD NAD UMARŁYMI.11 I widziałem tron wielki, biały i siedzącego na nim, “przed którego obliczem uciekła ziemia i niebo i nie znaleziono miejsca dla nich.”12 I widziałem umarłych, wielkich i małych, stojących przed tronem; i “księgi zostały otwarte” i otworzono inną księgę, która jest księgą życia. I osądzono umarłych z tego, co było napisane w owych księgach, “według ich uczynków.”13 I morze wydało umarłych, którzy w nim byli i śmierć i piekło oddały umarłych swoich; którzy w nich byli i osądzono każdego “według jego uczynków.”14 I piekło i śmierć wrzucono do jeziora ognistego. Ta jest śmierć druga.15 I kogo nie “znaleziono zapisanego w księdze życia,” ten wrzucony został do jeziora ognistego.
21NIEBO NOWE I ZIEMIA NOWA.

CS RU Brytjka King J. 21
Comments: Vict.III/IVw. abp.Averky
NIEBO NOWE I ZIEMIA NOWA.1 cf. Tłum. Толк. I widziałem nowe niebo i nową ziemię.” Albowiem pierwsze niebo i pierwsza ziemia przeminęły, a morza już niema.И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали, и моря уже нет. И# ви1дэхъ нeбо н0во и3 зeмлю н0ву: пeрвое бо нeбо и3 землS пeрваz преид0ста, и3 м0рz нёсть ктомY. 21,1Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVκαι kai
CONJ
καίkaiandAnd
ειδον eidon
V-2AAI-1S G5627
ὁράωhoraōto seeI saw
ουρανον ouranon
N-ASM
οὐρανόςouranosheavenheaven
καινον kainon
A-ASM
καινόςkainosnewa new
και kai
CONJ
καίkaiandand
γην gēn
N-ASF
γῆearthearth
καινην kainēn
A-ASF
καινόςkainosnewa new
ο o
T-NSM
hothe/this/who 
γαρ gar
CONJ
γάρgarfor: for
πρωτος prōtos
A-NSM-S
πρῶτοςprōtosfirstthe first
ουρανος ouranos
N-NSM
οὐρανόςouranosheavenheaven
και kai
CONJ
καίkaiandand
η ē
T-NSF
hothe/this/who 
πρωτη prōtē
A-NSF-S
πρῶτοςprōtosfirstthe first
γη
N-NSF
γῆearthearth
απηλθαν apēlthan
V-2AAI-3P G5627
ἀπέρχομαιaperchomaito go away[to go away]
και kai
CONJ
καίkaiand; and
η ē
T-NSF
hothe/this/whosea
θαλασσα thalassa
N-NSF
θάλασσαthalassaseasea
ουκ ouk
PRT-N
οὐounono
εστιν estin
V-PAI-3S G5719
εἰμίeimito bethere was
ετι eti
ADV
ἔτιetistillmore
 
2 cf. Tłum. Толк. Ja Jan widziałem święte miasto Jeruzalem nowe, zstępujące z nieba od Boga, przygotowane jak oblubienica przystrojona dla swego męża.И я, Иоанн, увидел святый город Иерусалим, новый, сходящий от Бога с неба, приготовленный как невеста, украшенная для мужа своего. И# ѓзъ їwaннъ ви1дэхъ грaдъ с™hй, їеrли1мъ н0въ сходsщь t бGа съ небесE, пригот0ванъ ћкw невёсту ўкрaшену мyжу своемY. 21,2Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVκαι kai
CONJ
καίkaiandAnd
την tēn
T-ASF
hothe/this/who 
πολιν polin
N-ASF
πόλιςpoliscitycity
την tēn
T-ASF
hothe/this/whocity
αγιαν agian
A-ASF
ἅγιοςhagiosholythe holy
ιερουσαλημ ierousalēm
N-PRI
ἹερουσαλήμhierousalēmJerusalemJerusalem
καινην kainēn
A-ASF
καινόςkainosnew, new
ειδον eidon
V-2AAI-1S G5627
ὁράωhoraōto seesaw
καταβαινουσαν katabainousan
V-PAP-ASF G5723
καταβαίνωkatabainōto come/go down, coming down
εκ ek
PREP
ἐκekof/fromout of
του tou
T-GSM
hothe/this/whoGod
ουρανου ouranou
N-GSM
οὐρανόςouranosheavenheaven
απο apo
PREP
ἀπόapofromfrom
του tou
T-GSM
hothe/this/whoheaven
θεου theou
N-GSM
θεόςtheosGodGod
ητοιμασμενην ētoimasmenēn
V-RPP-ASF G5772
ἑτοιμάζωhetoimazōto make ready, prepared
ως ōs
ADV
ὡςhōswhich/howas
νυμφην numfēn
N-ASF
νύμφηnumfēbridea bride
κεκοσμημενην kekosmēmenēn
V-RPP-ASF G5772
κοσμέωkosmeōto arrangeadorned
τω
T-DSM
hothe/this/whohusband
ανδρι andri
N-DSM
ἀνήρanērmanhusband
αυτης autēs
P-GSF
αὐτόςautoshe/she/it/selffor her
 
3 cf. Tłum. Толк. I słyszałem głos donośny z tronu, mówiący: “Oto przybytek” Boga z ludźmi “i będzie mieszkał z nimi. I oni będą jego ludem,” a Bóg sam “z nimi będzie” ich Bogiem.И услышал я громкий голос с неба, говорящий: се, скиния Бога с человеками, и Он будет обитать с ними; они будут Его народом, и Сам Бог с ними будет Богом их. И# слhшахъ глaсъ вeлій съ небесE, гlющь: сE, ски1ніz б9іz съ челwвёки, и3 всели1тсz съ ни1ми: и3 тjи лю1діе є3гw2 бyдутъ, и3 сaмъ бGъ бyдетъ съ ни1ми бGъ и4хъ: 21,3Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVκαι kai
CONJ
καίkaiandAnd
ηκουσα ēkousa
V-AAI-1S G5656
ἀκούωakouōto hearI heard
φωνης fōnēs
N-GSF
φωνήfōnēvoice/soundvoice
μεγαλης megalēs
A-GSF
μέγαςmegasgreata great
εκ ek
PREP
ἐκekof/fromout of
του tou
T-GSM
hothe/this/whoheaven
θρονου thronou
N-GSM
θρόνοςthronosthrone[throne]
λεγουσης legousēs
V-PAP-GSF G5723
λέγωlegōto speaksaying
ιδου idou
V-2AMM-2S G5640
ὁράωhoraōto see, Behold
η ē
T-NSF
hothe/this/who, the tabernacle
σκηνη skēnē
N-NSF
σκηνήskēnētent, the tabernacle
του tou
T-GSM
hothe/this/whoof God
θεου theou
N-GSM
θεόςtheosGodof God
μετα meta
PREP
μετάmetawith/afterwith
των tōn
T-GPM
hothe/this/whomen
ανθρωπων anthrōpōn
N-GPM
ἄνθρωποςanthrōposa humanmen
και kai
CONJ
καίkaiand, and
σκηνωσει skēnōsei
V-FAI-3S G5692
σκηνόωskēnoōto dwellhe will dwell
μετ met
PREP
μετάmetawith/afterwith
αυτων autōn
P-GPM
αὐτόςautoshe/she/it/selfthem
και kai
CONJ
καίkaiand, and
αυτοι autoi
P-NPM
αὐτόςautoshe/she/it/selfthey
λαοι laoi
N-NPM
λαόςlaosa peoplepeople
αυτου autou
P-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/selfhis
εσονται esontai
V-FDI-3P G5695
εἰμίeimito beshall be
και kai
CONJ
καίkaiand, and
αυτος autos
P-NSM
αὐτόςautoshe/she/it/selfhimself
ο o
T-NSM
hothe/this/whoGod
θεος theos
N-NSM
θεόςtheosGodGod
μετ met
PREP
μετάmetawith/afterwith
αυτων autōn
P-GPM
αὐτόςautoshe/she/it/selfthem
εσται estai
V-FDI-3S G5695
εἰμίeimito beshall be
 
4 cf. Tłum. Толк. “I otrze Bóg wszelką łzę z oczu” ich i nie będzie więcej śmierci, ani smutku, ani krzyku, ani boleści więcej nie będzie, gdyż pierwsze rzeczy przeminęły.И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже; ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло. и3 tи1метъ бGъ всsку слeзу t џчію и4хъ, и3 смeрти не бyдетъ ктомY: ни плaча, ни в0плz, ни болёзни не бyдетъ ктомY, ћкw пє1рваz мимоид0ша. 21,4Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVκαι kai
CONJ
καίkaiandAnd
εξαλειψει exaleipsei
V-FAI-3S G5692
ἐξαλείφωexaleifōto blot outshall wipe away
παν pan
A-ASN
πᾶςpasallall
δακρυον dakruon
N-ASN
δάκρυ, δάκρυονdakru dakruonteardroptears
εκ ek
PREP
ἐκekof/from[of/from]
των tōn
T-GPM
hothe/this/who 
οφθαλμων ofthalmōn
N-GPM
ὀφθαλμόςofthalmoseyeeyes
αυτων autōn
P-GPM
αὐτόςautoshe/she/it/selftheir
και kai
CONJ
καίkaiand; and
ο o
T-NSM
hothe/this/whoGod
θανατος thanatos
N-NSM
θάνατοςthanatosdeathdeath
ουκ ouk
PRT-N
οὐounono
εσται estai
V-FDI-3S G5695
εἰμίeimito bethere shall be
ετι eti
ADV
ἔτιetistillmore
ουτε oute
CONJ-N
οὔτεouteneither, neither
πενθος penthos
N-NSN
πένθοςpenthosgriefsorrow
ουτε oute
CONJ-N
οὔτεouteneither, nor
κραυγη kraugē
N-NSF
κραυγήkraugēshoutingcrying
ουτε oute
CONJ-N
οὔτεouteneither, neither
πονος ponos
N-NSM
πόνοςponostravailpain
ουκ ouk
PRT-N
οὐouno 
εσται estai
V-FDI-3S G5695
εἰμίeimito beshall there be
ετι eti
ADV
ἔτιetistillany more
τα ta
T-NPN
hothe/this/whoeyes
πρωτα prōta
A-NPN-S
πρῶτοςprōtosfirstthe former things
απηλθαν apēlthan
V-2AAI-3P G5627
ἀπέρχομαιaperchomaito go awayare passed away
 
5 cf. Tłum. Толк. I “siedzący na tronie” rzekł: Oto czynię wszystkie rzeczy nowe. I rzekł mi: Pisz, bo te słowa są bardzo pewne i prawdziwe.И сказал Сидящий на престоле: се, творю все новое. И говорит мне: напиши; ибо слова сии истинны и верны. И# речE сэдsй на пrт0лэ: сE, нов† вс‰ творю2. И# гlа ми2: напиши2, ћкw сі‰ словесA и4стинна и3 вBрна сyть. 21,5Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVκαι kai
CONJ
καίkaiandAnd
ειπεν eipen
V-2AAI-3S G5627
λέγωlegōto speakhe said
ο o
T-NSM
hothe/this/whohe
καθημενος kathēmenos
V-PNP-NSM G5740
κάθημαιkathēmaito sitthat sat
επι epi
PREP
ἐπίepiupon/to/againstupon
τω
T-DSM
hothe/this/whothe throne
θρονω thronō
N-DSM
θρόνοςthronosthronethe throne
ιδου idou
V-2AMM-2S G5640
ὁράωhoraōto see, Behold
καινα kaina
A-APN
καινόςkainosnewnew
ποιω poiō
V-PAI-1S G5719
ποιέωpoieōto do/make, I make
παντα panta
A-APN
πᾶςpasallall things
και kai
CONJ
καίkaiand. And
λεγει legei
V-PAI-3S G5719
λέγωlegōto speaksaid
γραψον grapson
V-AAM-2S G5657
γράφωgrafōto write, Write
οτι oti
CONJ
ὅτιhotithat/since: for
ουτοι outoi
D-NPM
οὗτοςhoutosthis/he/she/itthese
οι oi
T-NPM
hothe/this/whowords
λογοι logoi
N-NPM
λόγοςlogoswordwords
πιστοι pistoi
A-NPM
πιστόςpistosfaithfulfaithful
και kai
CONJ
καίkaiandand
αληθινοι alēthinoi
A-NPM
ἀληθινόςalēthinostruetrue
εισιν eisin
V-PAI-3P G5719
εἰμίeimito be[to be]
 
6 cf. Tłum. Толк. I rzekł mi: Stało się. Jam jest Alfa i Omega, początek i koniec. Ja dam “pragnącemu darmo ze źródła wody życia.”И сказал мне: совершилось! Я есмь Альфа и Омега, начало и конец; жаждущему дам даром от источника воды живой. И# речe ми: соверши1шасz. Ѓзъ є4смь ѓлфа и3 њмeга, начaтокъ и3 конeцъ: ѓзъ жaждущему дaмъ t и3ст0чника воды2 жив0тныz тyне. 21,6Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVκαι kai
CONJ
καίkaiandAnd
ειπεν eipen
V-2AAI-3S G5627
λέγωlegōto speakhe said
μοι moi
P-1DS
ἐγώegōI/we. I
γεγοναν gegonan
V-2RAI-3P G5754
γίνομαιginomaito be, It is done
εγω egō
P-1NS
ἐγώegōI/we. I
το to
T-NSN
hothe/this/who 
αλφα alfa
N-LI
ἈλφαalfaalphaAlpha
και kai
CONJ
καίkaiandand
το to
T-NSN
hothe/this/who 
ω ō
N-LI
ōOmegaOmega
η ē
T-NSF
hothe/this/who 
αρχη archē
N-NSF
ἀρχήarchēbeginning, the beginning
και kai
CONJ
καίkaiandand
το to
T-NSN
hothe/this/who, the beginning
τελος telos
N-NSN
τέλοςtelosgoal/taxthe end
εγω egō
P-1NS
ἐγώegōI/weunto me
τω
T-DSM
hothe/this/whothe end
διψωντι dipsōnti
V-PAP-DSM G5723
διψάωdipsaōto thirstunto him that is athirst
δωσω dōsō
V-FAI-1S G5692
δίδωμιdidōmito givewill give
εκ ek
PREP
ἐκekof/fromof
της tēs
T-GSF
hothe/this/whothe fountain
πηγης pēgēs
N-GSF
πηγήpēgēflowthe fountain
του tou
T-GSN
hothe/this/whoof the water
υδατος udatos
N-GSN
ὕδωρ, ὕδατοςhhudōr udatoswaterof the water
της tēs
T-GSF
hothe/this/whoof life
ζωης zōēs
N-GSF
ζωήzōēlifeof life
δωρεαν dōrean
ADV
δωρεάνdōreanfreelyfreely
 
7 cf. Tłum. Толк. Kto zwycięży, odziedziczy to i “będę mu Bogiem, a on mi będzie synem.”Побеждающий наследует все, и буду ему Богом, и он будет Мне сыном. Побэждazй наслёдитъ вс‰, и3 бyду є3мY бGъ, и3 т0й бyдетъ мнЁ въ сhна. 21,7Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVο o
T-NSM
hothe/this/whoHe
νικων nikōn
V-PAP-NSM G5723
νικάωnikaōto conquerthat overcometh
κληρονομησει klēronomēsei
V-FAI-3S G5692
κληρονομέωklēronomeōto inheritshall inherit
ταυτα tauta
D-APN
οὗτοςhoutosthis/he/she/it[this/he/she/it]
και kai
CONJ
καίkaiand; and
εσομαι esomai
V-FDI-1S G5695
εἰμίeimito beI will be
αυτω autō
P-DSM
αὐτόςautoshe/she/it/selfhis
θεος theos
N-NSM
θεόςtheosGodGod
και kai
CONJ
καίkaiand, and
αυτος autos
P-NSM
αὐτόςautoshe/she/it/selfhe
εσται estai
V-FDI-3S G5695
εἰμίeimito beshall be
μοι moi
P-1DS
ἐγώegōI/wemy
υιος uios
N-NSM
υἱόςhuiossonson
 
8 cf. Tłum. Толк. Bojaźliwym zaś i niewiernym i obmierzłymi mężobójcom i rozpustnikom i czarownikom i bałwochwalcom i wszystkim kłamcom – tym przypadnie część w jeziorze gorejącym ogniem i siarką; to jest śmierć druga.Боязливых же и неверных, и скверных и убийц, и любодеев и чародеев, и идолослужителей и всех лжецов участь в озере, горящем огнем и серою. Это смерть вторая. Страшли6вымъ же и3 невBрнымъ, и3 сквє1рнымъ и3 ўбjйцамъ, и3 блyдъ творsщымъ и3 ч†ры творsщымъ, їдwложeрцємъ и3 всBмъ лжи6вымъ, чaсть и5мъ въ є4зерэ горsщемъ nгнeмъ и3 жyпеломъ, є4же є4сть смeрть вторaz. 21,8Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVτοις tois
T-DPM
hothe/this/who 
δε de
CONJ
δέdethenBut
δειλοις deilois
A-DPM
δειλόςdeilostimidthe fearful
και kai
CONJ
καίkaiand, and
απιστοις apistois
A-DPM
ἄπιστοςapistosunbelievingunbelieving
και kai
CONJ
καίkaiand, and
εβδελυγμενοις ebdelugmenois
V-RPP-DPM G5772
βδελύσσομαιbdelussomaito abhorthe abominable
και kai
CONJ
καίkaiand, and
φονευσιν foneusin
N-DPM
φονεύςfoneusmurderermurderers
και kai
CONJ
καίkaiand, and
πορνοις pornois
N-DPM
πόρνοςpornossexual sinnerwhoremongers
και kai
CONJ
καίkaiand, and
φαρμακοις farmakois
N-DPM
φάρμακοςfarmakossorcerer[sorcerer]
και kai
CONJ
καίkaiand, and
ειδωλολατραις eidōlolatrais
N-DPM
εἰδωλολάτρηςeidōlolatrēsidolateridolaters
και kai
CONJ
καίkaiand, and
πασιν pasin
A-DPM
πᾶςpasallall
τοις tois
T-DPM
hothe/this/whopart
ψευδεσιν pseudesin
A-DPM
ψευδήςpseudēsfalseliars
το to
T-NSN
hothe/this/whothe lake
μερος meros
N-NSN
μέροςmerospartpart
αυτων autōn
P-GPM
αὐτόςautoshe/she/it/self, shall have their
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
τη
T-DSF
hothe/this/whowhich
λιμνη limnē
N-DSF
λίμνηlimnēlakethe lake
τη
T-DSF
hothe/this/who[the/this/who]
καιομενη kaiomenē
V-PPP-DSF G5746
καίωkaiōto kindle/burnburneth
πυρι puri
N-DSN
πῦρpurfirewith fire
και kai
CONJ
καίkaiandand
θειω theiō
N-DSN
θεῖονtheionsulfurbrimstone
ο o
R-NSN
ὅς, ἥhhos ēwhich: which
εστιν estin
V-PAI-3S G5719
εἰμίeimito beis
ο o
T-NSM
hothe/this/who[the/this/who]
θανατος thanatos
N-NSM
θάνατοςthanatosdeathdeath
ο o
T-NSM
hothe/this/who[the/this/who]
δευτερος deuteros
A-NSM
δεύτεροςdeuterossecondlythe second
 
NOWE JERUZALEM.9 cf. Tłum. Толк. I przyszedł jeden z siedmiu aniołów, którzy mieli siedem czasz napełnionych siedmiu plagami ostatecznymi i odezwał się do mnie, mówiąc: Chodź, a pokażę ci oblubienicę, małżonkę Baranka.И пришел ко мне один из семи Ангелов, у которых было семь чаш, наполненных семью последними язвами, и сказал мне: пойди, я покажу тебе жену, невесту Агнца. И# пріи1де ко мнЁ є3ди1нъ t седми2 ѓгGлъ, и3мyщихъ сeдмь фі†лъ и3сп0лненыхъ седми1хъ ћзвъ послёднихъ, и3 речE ко мнЁ, глаг0лz: грzди2, покажy ти невёсту ѓгнчу женY. 21,9Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVκαι kai
CONJ
καίkaiandAnd
ηλθεν ēlthen
V-2AAI-3S G5627
ἔρχομαιerchomaito come/gothere came
εις eis
A-NSM
εἷςheisoneone
εκ ek
PREP
ἐκekof/from[of/from]
των tōn
T-GPM
hothe/this/who 
επτα epta
A-NUI
ἑπτάheptasevenof the seven
αγγελων angelōn
N-GPM
ἄγγελοςangelosangelangels
των tōn
T-GPM
hothe/this/who 
εχοντων echontōn
V-PAP-GPM G5723
ἔχωechōto have/bewhich had
τας tas
T-APF
hothe/this/who 
επτα epta
A-NUI
ἑπτάheptaseventhe seven
φιαλας fialas
N-APF
φιάληfialēbowlvials
των tōn
T-GPF
hothe/this/who 
γεμοντων gemontōn
V-PAP-GPF G5723
γέμωgemōbe fullfull
των tōn
T-GPF
hothe/this/who 
επτα epta
A-NUI
ἑπτάheptasevenof the seven
πληγων plēgōn
N-GPF
πληγήplēgēplague/blow/woundplagues
των tōn
T-GPF
hothe/this/who 
εσχατων eschatōn
A-GPF-S
ἔσχατοςeschatoslast/leastlast
και kai
CONJ
καίkaiand, and
ελαλησεν elalēsen
V-AAI-3S G5656
λαλέωlaleōto speaktalked
μετ met
PREP
μετάmetawith/afterwith
εμου emou
P-1GS
ἐγώegōI/weme
λεγων legōn
V-PAP-NSM G5723
λέγωlegōto speak, saying
δευρο deuro
V-PAM-2S G5720
δεῦροdeurocome, Come hither
δειξω deixō
V-FAI-1S G5692
δεικνύωdeiknuōto show, I will shew
σοι soi
P-2DS
σύsuyouthee
την tēn
T-ASF
hothe/this/whothe bride
νυμφην numfēn
N-ASF
νύμφηnumfēbridethe bride
την tēn
T-ASF
hothe/this/who, the Lamb's
γυναικα gunaika
N-ASF
γυνήgunēwomanwife
του tou
T-GSN
hothe/this/whowife
αρνιου arniou
N-GSN
ἀρνίονarnionlamb, the Lamb's
 
10 cf. Tłum. Толк. I “zaniósł mię w duchu na górę wielką i wysoką i pokazał mi miasto święte Jeruzalem,” zstępujące z nieba od Boga,И вознес меня в духе на великую и высокую гору, и показал мне великий город, святый Иерусалим, который нисходил с неба от Бога. И# ведe мz дyхомъ на горY вели1ку и3 высокY и3 показa ми грaдъ вели1кій, с™hй їеrли1мъ низходsщь съ небесE t бGа, 21,10Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVκαι kai
CONJ
καίkaiandAnd
απηνεγκεν apēnenken
V-AAI-3S G5656
ἀποφέρωapoferōto carry offhe carried
με me
P-1AS
ἐγώegōI/weme
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
πνευματι pneumati
N-DSN
πνεῦμαpneumaspirit/breaththe spirit
επι epi
PREP
ἐπίepiupon/to/againstto
ορος oros
N-ASN
ὄροςorosmountainmountain
μεγα mega
A-ASN
μέγαςmegasgreata great
και kai
CONJ
καίkaiandand
υψηλον upsēlon
A-ASN
ὑψηλόςhupsēloshighhigh
και kai
CONJ
καίkaiand, and
εδειξεν edeixen
V-AAI-3S G5656
δεικνύωdeiknuōto showshewed
μοι moi
P-1DS
ἐγώegōI/weme
την tēn
T-ASF
hothe/this/who 
πολιν polin
N-ASF
πόλιςpoliscitycity
την tēn
T-ASF
hothe/this/who 
αγιαν agian
A-ASF
ἅγιοςhagiosholy, the holy
ιερουσαλημ ierousalēm
N-PRI
ἹερουσαλήμhierousalēmJerusalemJerusalem
καταβαινουσαν katabainousan
V-PAP-ASF G5723
καταβαίνωkatabainōto come/go down, descending
εκ ek
PREP
ἐκekof/fromout of
του tou
T-GSM
hothe/this/whocity
ουρανου ouranou
N-GSM
οὐρανόςouranosheavenheaven
απο apo
PREP
ἀπόapofromfrom
του tou
T-GSM
hothe/this/whoheaven
θεου theou
N-GSM
θεόςtheosGodGod
 
11 cf. Tłum. Толк. mające “jasność Boga,” a światło jego podobne do kamienia kosztownego jakby do kamienia jaspisu jakby krzyczał.Он имеет славу Божию. Светило его подобно драгоценнейшему камню, как бы камню яспису кристалловидному. и3мyщь слaву б9ію: и3 свэти1ло є3гw2 под0бно кaмени драг0му, ћкw кaмени їaспісу крmсталлови1дну: 21,11Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVεχουσαν echousan
V-PAP-ASF G5723
ἔχωechōto have/beHaving
την tēn
T-ASF
hothe/this/whothe glory
δοξαν doxan
N-ASF
δόξαdoxaglorythe glory
του tou
T-GSM
hothe/this/whoof God
θεου theou
N-GSM
θεόςtheosGodof God
ο o
T-NSM
hothe/this/wholight
φωστηρ fōstēr
N-NSM
φωστήρfōstērlightlight
αυτης autēs
P-GSF
αὐτόςautoshe/she/it/selfher
ομοιος omoios
A-NSM
ὅμοιοςhomoioslikelike unto
λιθω lithō
N-DSM
λίθοςlithosstonea stone
τιμιωτατω timiōtatō
A-DSM-S
τίμιοςtimiospreciousmost precious
ως ōs
ADV
ὡςhōswhich/how, even like
λιθω lithō
N-DSM
λίθοςlithosstonestone
ιασπιδι iaspidi
N-DSF
ἴασπιςiaspisjaspera jasper
κρυσταλλιζοντι krustallizonti
V-PAP-DSM G5723
κρυσταλλίζωkrustallizōbe clear, clear as crystal
 
12 cf. Tłum. Толк. I miało mur wielki i wysoki, posiadający dwanaście bram, a na bramach dwunastu aniołów i imiona wypisane, które są imionami dwunastu pokoleń synów Izraelskich.Он имеет большую и высокую стену, имеет двенадцать ворот и на них двенадцать Ангелов; на воротах написаны имена двенадцати колен сынов Израилевых: и3мyщь стёну вели1ку и3 высокY, и3мyщь врaтъ дванaдесzть, и3 на вратёхъ ѓгGлwвъ дванaдесzть и3 и3менA напи6сана, ±же сyть и3менA дванaдесzтимъ колёнwмъ сынHвъ ї}левыхъ: 21,12Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVεχουσα echousa
V-PAP-NSF G5723
ἔχωechōto have/behad
τειχος teichos
N-ASN
τεῖχοςteichoswalla wall
μεγα mega
A-ASN
μέγαςmegasgreatgreat
και kai
CONJ
καίkaiandand
υψηλον upsēlon
A-ASN
ὑψηλόςhupsēloshighhigh
εχουσα echousa
V-PAP-NSF G5723
ἔχωechōto have/be, had
πυλωνας pulōnas
N-APM
πυλώνpulōngategates
δωδεκα dōdeka
A-NUI
δώδεκαdōdekatwelvetwelve
και kai
CONJ
καίkaiand, and
επι epi
PREP
ἐπίepiupon/to/againstat
τοις tois
T-DPM
hothe/this/who 
πυλωσιν pulōsin
N-DPM
πυλώνpulōngatethe gates
αγγελους angelous
N-APM
ἄγγελοςangelosangelangels
δωδεκα dōdeka
A-NUI
δώδεκαdōdekatwelvetwelve
και kai
CONJ
καίkaiand, and
ονοματα onomata
N-APN
ὄνομαonomanamenames
επιγεγραμμενα epigegrammena
V-RPP-APN G5772
ἐπιγράφωepigrafōto write onwritten thereon
α a
R-NPN
ὅς, ἥhhos ēwhich, which
εστιν estin
V-PAI-3S G5719
εἰμίeimito beare
των tōn
T-GPF
hothe/this/whothe gates
δωδεκα dōdeka
A-NUI
δώδεκαdōdekatwelveof the twelve
φυλων fulōn
N-GPF
φυλήfulētribetribes
υιων uiōn
N-GPM
υἱόςhuiossonof the children
ισραηλ israēl
N-PRI
ἸσραήλisraēlIsraelof Israel
 
13 cf. Tłum. Толк. “Od wschodu trzy bramy i od północy trzy bramy i od południa trzy bramy i od zachodu trzy bramy.”с востока трое ворот, с севера трое ворот, с юга трое ворот, с запада трое ворот. t вост0ка вратA тр0z и3 t сёвера вратA тр0z, t ю4га вратA тр0z и3 t зaпада вратA тр0z. 21,13Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVαπο apo
PREP
ἀπόapofromOn
ανατολης anatolēs
N-GSF
ἀνατολήanatolēeastthe east
πυλωνες pulōnes
N-NPM
πυλώνpulōngategates
τρεις treis
A-NPM
τρεῖς, τρίαtreis triathreethree
και kai
CONJ
καίkaiand[and]
απο apo
PREP
ἀπόapofrom; on
βορρα borra
N-GSM
βορρᾶςborrasthe norththe north
πυλωνες pulōnes
N-NPM
πυλώνpulōngategates
τρεις treis
A-NPM
τρεῖς, τρίαtreis triathreethree
και kai
CONJ
καίkaiand[and]
απο apo
PREP
ἀπόapofrom; on
νοτου notou
N-GSM
νότοςnotossouththe south
πυλωνες pulōnes
N-NPM
πυλώνpulōngategates
τρεις treis
A-NPM
τρεῖς, τρίαtreis triathreethree
και kai
CONJ
καίkaiand[and]
απο apo
PREP
ἀπόapofrom; and on
δυσμων dusmōn
N-GPF
δυσμήdusmēwestthe west
πυλωνες pulōnes
N-NPM
πυλώνpulōngategates
τρεις treis
A-NPM
τρεῖς, τρίαtreis triathreethree
 
14 cf. Tłum. Толк. I mur miasta miał dwanaście fundamentów, a na nich dwanaście imion dwunastu apostołów Baranka.Стена города имеет двенадцать оснований, и на них имена двенадцати Апостолов Агнца. И# стэнA грaда и3мёzше њсновaній дванaдесzть, и3 на ни1хъ и3мeнъ дванaдесzть ґпcлwвъ ѓгнчихъ. 21,14Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVκαι kai
CONJ
καίkaiandAnd
το to
T-NSN
hothe/this/who 
τειχος teichos
N-NSN
τεῖχοςteichoswallthe wall
της tēs
T-GSF
hothe/this/whothe wall
πολεως poleōs
N-GSF
πόλιςpoliscityof the city
εχων echōn
V-PAP-NSM G5723
ἔχωechōto have/behad
θεμελιους themelious
N-APM
θεμέλιοςthemeliosfoundationfoundations
δωδεκα dōdeka
A-NUI
δώδεκαdōdekatwelvetwelve
και kai
CONJ
καίkaiand, and
επ ep
PREP
ἐπίepiupon/to/against[upon/to/against]
αυτων autōn
P-GPM
αὐτόςautoshe/she/it/selfthem
δωδεκα dōdeka
A-NUI
δώδεκαdōdekatwelveof the twelve
ονοματα onomata
N-APN
ὄνομαonomanamethe names
των tōn
T-GPM
hothe/this/whoof the city
δωδεκα dōdeka
A-NUI
δώδεκαdōdekatwelve[twelve]
αποστολων apostolōn
N-GPM
ἀπόστολοςapostolosapostleapostles
του tou
T-GSN
hothe/this/whoof the Lamb
αρνιου arniou
N-GSN
ἀρνίονarnionlambof the Lamb
 
JEGO MURY, BRAMY I FUNDAMENTY.15 cf. Tłum. Толк. Ten zaś, co ze mną mówił, miał trzcinową, złotą miarę, aby mierzyć miasto i bramy jego i mur.Говоривший со мною имел золотую трость для измерения города и ворот его и стены его. И# глаг0лzй со мн0ю и3мёzше тр0сть злaту, да и3змёритъ грaдъ и3 вратA є3гw2 и3 стёны є3гw2. 21,15Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVκαι kai
CONJ
καίkaiandAnd
ο o
T-NSM
hothe/this/whohe
λαλων lalōn
V-PAP-NSM G5723
λαλέωlaleōto speakthat talked
μετ met
PREP
μετάmetawith/afterwith
εμου emou
P-1GS
ἐγώegōI/weme
ειχεν eichen
V-IAI-3S G5707
ἔχωechōto have/behad
μετρον metron
N-ASN
μέτρονmetronmeasure[measure]
καλαμον kalamon
N-ASM
κάλαμοςkalamosreed/stick/penreed
χρυσουν chrusoun
A-ASM
χρύσεοςchruseosgoldena golden
ινα ina
CONJ
ἵναhinain order that/toto
μετρηση metrēsē
V-AAS-3S G5661
μετρέωmetreōto measuremeasure
την tēn
T-ASF
hothe/this/whothe city
πολιν polin
N-ASF
πόλιςpoliscitythe city
και kai
CONJ
καίkaiand, and
τους tous
T-APM
hothe/this/whothe gates
πυλωνας pulōnas
N-APM
πυλώνpulōngatethe gates
αυτης autēs
P-GSF
αὐτόςautoshe/she/it/selfthereof
και kai
CONJ
καίkaiand, and
το to
T-ASN
hothe/this/whothe wall
τειχος teichos
N-ASN
τεῖχοςteichoswallthe wall
αυτης autēs
P-GSF
αὐτόςautoshe/she/it/selfthereof
 
16 cf. Tłum. Толк. Miasto leży w czworoboku, a długość jego jest tak wielka, jak i szerokość. I zmierzył miasto trzciną złotą na dwanaście tysięcy stadiów i długość i wysokość i szerokość jego są równe.Город расположен четвероугольником, и длина его такая же, как и широта. И измерил он город тростью на двенадцать тысяч стадий; длина и широта и высота его равны. И# грaдъ на четhри ќглы стои1тъ, и3 долготA є3гw2 толи1ка є4сть, є3ли1ка же и3 широтA. И# и3змёри грaдъ тр0стію на стaдій дванaдесzть тhсzщъ: долготA и3 широтA и3 высотA є3гw2 р†вна сyть. 21,16Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVκαι kai
CONJ
καίkaiandAnd
η ē
T-NSF
hothe/this/whothe city
πολις polis
N-NSF
πόλιςpoliscitythe city
τετραγωνος tetragōnos
A-NSF
τετράγωνοςtetragōnossquarefoursquare
κειται keitai
V-PNI-3S G5736
κεῖμαιkeimaito lay/be appointedlieth
και kai
CONJ
καίkaiand, and
το to
T-NSN
hothe/this/whothe length
μηκος mēkos
N-NSN
μῆκοςmēkoslengththe length
αυτης autēs
P-GSF
αὐτόςautoshe/she/it/self 
οσον oson
K-NSN
ὅσοςhososjust as/how muchas
το to
T-NSN
hothe/this/whothe breadth
πλατος platos
N-NSN
πλάτοςplatoswidththe breadth
και kai
CONJ
καίkaiand 
εμετρησεν emetrēsen
V-AAI-3S G5656
μετρέωmetreōto measurehe measured
την tēn
T-ASF
hothe/this/whothe city
πολιν polin
N-ASF
πόλιςpoliscitythe city
τω
T-DSM
hothe/this/whowith the reed
καλαμω kalamō
N-DSM
κάλαμοςkalamosreed/stick/penwith the reed
επι epi
PREP
ἐπίepiupon/to/against 
σταδιων stadiōn
N-GPM
στάδιοςstadiosstadiumfurlongs
δωδεκα dōdeka
A-NUI
δώδεκαdōdekatwelve, twelve
χιλιαδων chiliadōn
N-GPF
χιλιάςchiliasthousandthousand
το to
T-NSN
hothe/this/who. The length
μηκος mēkos
N-NSN
μῆκοςmēkoslength. The length
και kai
CONJ
καίkaiand: and
το to
T-NSN
hothe/this/whothe breadth
πλατος platos
N-NSN
πλάτοςplatoswidththe breadth
και kai
CONJ
καίkaiandand
το to
T-NSN
hothe/this/whothe height
υψος upsos
N-NSN
ὕψοςhupsosheightthe height
αυτης autēs
P-GSF
αὐτόςautoshe/she/it/selfof it
ισα isa
A-NPN
ἴσοςisosequalequal
εστιν estin
V-PAI-3S G5719
εἰμίeimito beis
 
17 cf. Tłum. Толк. I zmierzył mur jego: sto czterdzieści cztery łokcie miary człowieka, to jest anioła.И стену его измерил во сто сорок четыре локтя, мерою человеческою, какова мера и Ангела. И# размёри стёну є3гw2 во сто2 и3 четhридесzть и3 четhри л†кти, въ мёру человёческу, ћже є4сть ѓгGла. 21,17Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVκαι kai
CONJ
καίkaiandAnd
εμετρησεν emetrēsen
V-AAI-3S G5656
μετρέωmetreōto measurehe measured
το to
T-ASN
hothe/this/whothe wall
τειχος teichos
N-ASN
τεῖχοςteichoswallthe wall
αυτης autēs
P-GSF
αὐτόςautoshe/she/it/selfthereof
εκατον ekaton
A-NUI
ἑκατόνhekatonhundred, an hundred
τεσσερακοντα tesserakonta
A-NUI
τεσσαράκονταtessarakontafortyforty
τεσσαρων tessarōn
A-GPM
τέσσαρεςtessaresfourfour
πηχων pēchōn
N-GPM
πῆχυςpēchuscubit/hourcubits
μετρον metron
N-ASN
μέτρονmetronmeasure, the measure
ανθρωπου anthrōpou
N-GSM
ἄνθρωποςanthrōposa humanof a man
ο o
R-NSN
ὅς, ἥhhos ēwhich, that
εστιν estin
V-PAI-3S G5719
εἰμίeimito beis
αγγελου angelou
N-GSM
ἄγγελοςangelosangel, of the angel
 
18 cf. Tłum. Толк. A mur jego był zbudowany z kamienia jaspisu, a samo miasto: złoto czyste, podobne do szkła czystego.Стена его построена из ясписа, а город был чистое золото, подобен чистому стеклу. И# бЁ создaніе стэны2 є3гw2 їaспісъ: и3 грaдъ злaто чи1сто, под0бенъ стклY чи1сту. 21,18Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVκαι kai
CONJ
καίkaiandAnd
η ē
T-NSF
hothe/this/whothe building
ενδωμησις endōmēsis
N-NSF
ἐνδόμησιςendomēsismaterialthe building
του tou
T-GSN
hothe/this/whoof the wall
τειχους teichous
N-GSN
τεῖχοςteichoswallof the wall
αυτης autēs
P-GSF
αὐτόςautoshe/she/it/selfof it
ιασπις iaspis
N-NSF
ἴασπιςiaspisjasperjasper
και kai
CONJ
καίkaiand: and
η ē
T-NSF
hothe/this/whothe city
πολις polis
N-NSF
πόλιςpoliscitythe city
χρυσιον chrusion
N-NSN
χρυσίονchrusiongoldgold
καθαρον katharon
A-NSN
καθαρόςkatharoscleanpure
ομοιον omoion
A-NSN
ὅμοιοςhomoioslike, like unto
υαλω ualō
N-DSM
ὕαλοςhualosglassglass
καθαρω katharō
A-DSM
καθαρόςkatharoscleanclear
 
19 cf. Tłum. Толк. I fundamenty muru miasta ozdobione wszelkim drogim kamieniem. Pierwszy fundament jaspis, drugi szafir, trzeci chalcedon, czwarty szmaragd,Основания стены города украшены всякими драгоценными камнями: основание первое яспис, второе сапфир, третье халкидон, четвертое смарагд, И# њснов†ніz стэны2 грaда всsкимъ драги1мъ кaменіемъ ўкрaшєна бsху: њсновaніе пeрвое їaспісъ, втор0е сапфjръ, трeтіе халкидHнъ, четвeртое смарaгдъ, 21,19Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVοι oi
T-NPM
hothe/this/who 
θεμελιοι themelioi
N-NPM
θεμέλιοςthemeliosfoundationthe foundations
του tou
T-GSN
hothe/this/who 
τειχους teichous
N-GSN
τεῖχοςteichoswallof the wall
της tēs
T-GSF
hothe/this/who 
πολεως poleōs
N-GSF
πόλιςpoliscityof the city
παντι panti
A-DSM
πᾶςpasallwith all manner
λιθω lithō
N-DSM
λίθοςlithosstonestones
τιμιω timiō
A-DSM
τίμιοςtimiospreciousof precious
κεκοσμημενοι kekosmēmenoi
V-RPP-NPM G5772
κοσμέωkosmeōto arrangegarnished
ο o
T-NSM
hothe/this/who 
θεμελιος themelios
N-NSM
θεμέλιοςthemeliosfoundationfoundation
ο o
T-NSM
hothe/this/whothe foundations
πρωτος prōtos
A-NSM-S
πρῶτοςprōtosfirst. The first
ιασπις iaspis
N-NSF
ἴασπιςiaspisjasperjasper
ο o
T-NSM
hothe/this/whoof the wall
δευτερος deuteros
A-NSM
δεύτεροςdeuterossecondly; the second
σαπφειρος sapfeiros
N-NSF
σάπφειροςsapfeirossapphire, sapphire
ο o
T-NSM
hothe/this/whoof the city
τριτος tritos
A-NSM
τρίτοςtritosthird; the third
χαλκηδων chalkēdōn
N-NSM
χαλκηδώνchalkēdōnchalcedony, a chalcedony
ο o
T-NSM
hothe/this/whofoundation
τεταρτος tetartos
A-NSM
τέταρτοςtetartosfourth; the fourth
σμαραγδος smaragdos
N-NSM
σμάραγδοςsmaragdosemerald, an emerald
 
20 cf. Tłum. Толк. piąty sardoniks, szósty sardiusz, siódmy chryzolit, ósmy beryl, dziewiąty topaz, dziesiąty chryzopraz, jedenasty hiacynt, dwunasty ametyst.пятое сардоникс, шестое сердолик, седьмое хризолит, восьмое вирилл, девятое топаз, десятое хризопрас, одиннадцатое гиацинт, двенадцатое аметист. пsтое сард0нmxъ, шест0е сaрдій, седм0е хрmс0ліfъ, nсм0е вирЂллъ, девsтое топaзій, десsтое хрmс0прасъ, первоенaдесzть v3акjнfъ, второенaдесzть ґмеfЂстъ. 21,20Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVο o
T-NSM
hothe/this/who 
πεμπτος pemptos
A-NSM
πέμπτοςpemptosfifthThe fifth
σαρδονυξ sardonux
N-NSM
σαρδόνυξsardonuxsardonyx, sardonyx
ο o
T-NSM
hothe/this/who 
εκτος ektos
A-NSM
ἕκτοςhektossixth; the sixth
σαρδιον sardion
N-NSN
σάρδιονsardiongem, sardius
ο o
T-NSM
hothe/this/who 
εβδομος ebdomos
A-NSM
ἕβδομοςhebdomosseventh; the seventh
χρυσολιθος chrusolithos
N-NSM
χρυσόλιθοςchrusolithoschrysolite, chrysolite
ο o
T-NSM
hothe/this/who 
ογδοος ogdoos
A-NSM
ὄγδοοςogdooseighth; the eighth
βηρυλλος bērullos
N-NSM
βήρυλλοςbērullosberyl, beryl
ο o
T-NSM
hothe/this/who 
ενατος enatos
A-NSM
ἔννατοςennatosninth (hour); the ninth
τοπαζιον topazion
N-NSN
τοπάζιονtopaziontopaz, a topaz
ο o
T-NSM
hothe/this/who 
δεκατος dekatos
A-NSM
δέκατοςdekatostenth; the tenth
χρυσοπρασος chrusoprasos
N-NSM
χρυσόπρασοςchrusoprasoschrysoprase, a chrysoprasus
ο o
T-NSM
hothe/this/who 
ενδεκατος endekatos
A-NSM
ἑνδέκατοςhendekatoseleventh; the eleventh
υακινθος uakinthos
N-NSM
ὑάκινθοςhuakinthoshyacinth, a jacinth
ο o
T-NSM
hothe/this/who 
δωδεκατος dōdekatos
A-NSM
δωδέκατοςdōdekatostwelfth; the twelfth
αμεθυστος amethustos
N-NSF
ἀμέθυστοςamethustosamethyst, an amethyst
 
21 cf. Tłum. Толк. Dwanaście bram, to dwanaście pereł, każda z osobna; a każda brama była z jednej perły, a ulica miasta złoto czyste, jak szkło przeźroczyste.А двенадцать ворот - двенадцать жемчужин: каждые ворота были из одной жемчужины. Улица города - чистое золото, как прозрачное стекло. И# дванaдесzть врaтъ дванaдесzть би1серwвъ: є3ди6на к†zждо вратA бёша t є3ди1нагw би1сера. И# стHгны грaда злaто чи1сто, ћкw сткло2 пресвётло. 21,21Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVκαι kai
CONJ
καίkaiandAnd
οι oi
T-NPM
hothe/this/who 
δωδεκα dōdeka
A-NUI
δώδεκαdōdekatwelvethe twelve
πυλωνες pulōnes
N-NPM
πυλώνpulōngategates
δωδεκα dōdeka
A-NUI
δώδεκαdōdekatwelvetwelve
μαργαριται margaritai
N-NPM
μαργαρίτηςmargaritēspearlpearls
ανα ana
PREP
ἀνάanaeachseveral
εις eis
A-NSM
εἷςheisone 
εκαστος ekastos
A-NSM
ἕκαστοςhekastoseach; every
των tōn
T-GPM
hothe/this/whogate
πυλωνων pulōnōn
N-GPM
πυλώνpulōngategate
ην ēn
V-IAI-3S G5707
εἰμίeimito bewas
εξ ex
PREP
ἐκekof/fromof
ενος enos
A-GSM
εἷςheisoneone
μαργαριτου margaritou
N-GSM
μαργαρίτηςmargaritēspearlpearl
και kai
CONJ
καίkaiand: and
η ē
T-NSF
hothe/this/whothe street
πλατεια plateia
N-NSF
πλατεῖαplateiawide street/roadthe street
της tēs
T-GSF
hothe/this/whoof the city
πολεως poleōs
N-GSF
πόλιςpoliscityof the city
χρυσιον chrusion
N-NSN
χρυσίονchrusiongoldgold
καθαρον katharon
A-NSN
καθαρόςkatharoscleanpure
ως ōs
ADV
ὡςhōswhich/how, as it were
υαλος ualos
N-NSM
ὕαλοςhualosglassglass
διαυγης diaugēs
A-NSM
διαυγάζωdiaugazōto shine through[to shine through]
 
JEGO PRZYBYTKIEM I ŚWIATŁEM BARANEK.22 cf. Tłum. Толк. I świątyni w nim nie widziałem, bo Pan, Bóg wszechmogący, jest świątynią jego i Baranek.Храма же я не видел в нем, ибо Господь Бог Вседержитель - храм его, и Агнец. И# хрaма не ви1дэхъ въ нeмъ: гDь бо бGъ вседержи1тель хрaмъ є3мY є4сть, и3 ѓгнецъ. 21,22Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVκαι kai
CONJ
καίkaiandAnd
ναον naon
N-ASM
ναόςnaostempletemple
ουκ ouk
PRT-N
οὐounono
ειδον eidon
V-2AAI-1S G5627
ὁράωhoraōto seeI saw
εν en
PREP
ἐνenin/on/among 
αυτη autē
P-DSF
αὐτόςautoshe/she/it/selftherein
ο o
T-NSM
hothe/this/who 
γαρ gar
CONJ
γάρgarfor: for
κυριος kurios
N-NSM
κύριοςkurioslordthe Lord
ο o
T-NSM
hothe/this/whoGod
θεος theos
N-NSM
θεόςtheosGodGod
ο o
T-NSM
hothe/this/whoAlmighty
παντοκρατωρ pantokratōr
N-NSM
παντοκράτωρpantokratōralmightyAlmighty
ναος naos
N-NSM
ναόςnaostemplethe temple
αυτης autēs
P-GSF
αὐτόςautoshe/she/it/selfof it
εστιν estin
V-PAI-3S G5719
εἰμίeimito beare
και kai
CONJ
καίkaiandand
το to
T-NSN
hothe/this/whothe Lamb
αρνιον arnion
N-NSN
ἀρνίονarnionlambthe Lamb
 
23 cf. Tłum. Толк. I miasto nie potrzebuje “słońca ani księżyca,” aby w nim świeciły, gdyż je oświeciła jasność Boga, a lampą jego jest Baranek.И город не имеет нужды ни в солнце, ни в луне для освещения своего, ибо слава Божия осветила его, и светильник его - Агнец. И# грaдъ не трeбуz с0лнца и3 луны2, да свётzтъ въ нeмъ, слaва бо б9іz просвэти2 є3го2, и3 свэти1льникъ є3гw2 ѓгнецъ. 21,23Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVκαι kai
CONJ
καίkaiandAnd
η ē
T-NSF
hothe/this/who 
πολις polis
N-NSF
πόλιςpoliscitythe city
ου ou
PRT-N
οὐounono
χρειαν chreian
N-ASF
χρείαchreianeedneed
εχει echei
V-PAI-3S G5719
ἔχωechōto have/behad
του tou
T-GSM
hothe/this/whothe city
ηλιου ēliou
N-GSM
ἥλιοςhēliossunof the sun
ουδε oude
CONJ-N
οὐδέoudeand not, neither
της tēs
T-GSF
hothe/this/whoof the sun
σεληνης selēnēs
N-GSF
σελήνηselēnēmoonof the moon
ινα ina
CONJ
ἵναhinain order that/to, to
φαινωσιν fainōsin
V-PAS-3P G5725
φαίνωfainōto shine/appearshine
αυτη autē
P-DSF
αὐτόςautoshe/she/it/selfit
η ē
T-NSF
hothe/this/whoof the moon
γαρ gar
CONJ
γάρgarfor: for
δοξα doxa
N-NSF
δόξαdoxaglorythe glory
του tou
T-GSM
hothe/this/whoof God
θεου theou
N-GSM
θεόςtheosGodof God
εφωτισεν efōtisen
V-AAI-3S G5656
φωτίζωfōtizōto illuminatedid lighten
αυτην autēn
P-ASF
αὐτόςautoshe/she/it/selfit
και kai
CONJ
καίkaiand, and
ο o
T-NSM
hothe/this/whothe Lamb
λυχνος luchnos
N-NSM
λύχνοςluchnoslampthe light
αυτης autēs
P-GSF
αὐτόςautoshe/she/it/selfthereof
το to
T-NSN
hothe/this/whothe light
αρνιον arnion
N-NSN
ἀρνίονarnionlambthe Lamb
 
24 cf. Tłum. Толк. “I narody będą chodziły w światłości jego, a królowie ziemscy tam przyniosą chwałę” swoją i cześć.Спасенные народы будут ходить во свете его, и цари земные принесут в него славу и честь свою. И# kзhцы сп7сeни во свётэ є3гw2 п0йдутъ, и3 цaріе зeмстіи принесyтъ слaву и3 чeсть свою2 въ него2. 21,24Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVκαι kai
CONJ
καίkaiandAnd
περιπατησουσιν peripatēsousin
V-FAI-3P G5692
περιπατέωperipateōto walkshall walk
τα ta
T-NPN
hothe/this/whothe nations
εθνη ethnē
N-NPN
ἔθνοςethnosGentilesthe nations
δια dia
PREP
διάdiathrough/because of[through/because of]
του tou
T-GSN
hothe/this/whoof them
φωτος fōtos
N-GSN
φῶςfōslightthe light
αυτης autēs
P-GSF
αὐτόςautoshe/she/it/selfof it
και kai
CONJ
καίkaiand: and
οι oi
T-NPM
hothe/this/whothe light
βασιλεις basileis
N-NPM
βασιλεύςbasileuskingthe kings
της tēs
T-GSF
hothe/this/whothe kings
γης gēs
N-GSF
γῆearthof the earth
φερουσιν ferousin
V-PAI-3P G5719
φέρωferōto bear/leaddo bring
την tēn
T-ASF
hothe/this/whoof the earth
δοξαν doxan
N-ASF
δόξαdoxagloryglory
αυτων autōn
P-GPM
αὐτόςautoshe/she/it/selftheir
εις eis
PREP
εἰςeistowardinto
αυτην autēn
P-ASF
αὐτόςautoshe/she/it/selfit
 
25 cf. Tłum. Толк. “I bramy jego nie będą w dzień zamknięte,” albowiem nocy tam nie będzie.Ворота его не будут запираться днем; а ночи там не будет. И# вратA є3гw2 не и4мутъ затвори1тисz во дни2: н0щи бо не бyдетъ тY. 21,25Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVκαι kai
CONJ
καίkaiandAnd
οι oi
T-NPM
hothe/this/whothe gates
πυλωνες pulōnes
N-NPM
πυλώνpulōngatethe gates
αυτης autēs
P-GSF
αὐτόςautoshe/she/it/selfof it
ου ou
PRT-N
οὐounonot
μη
PRT-N
μήnotat all
κλεισθωσιν kleisthōsin
V-APS-3P G5686
κλείωkleiōto shutshall
ημερας ēmeras
N-GSF
ἡμέραhēmeradayby day
νυξ nux
N-NSF
νύξnuxnightnight
γαρ gar
CONJ
γάρgarfor: for
ουκ ouk
PRT-N
οὐounono
εσται estai
V-FDI-3S G5695
εἰμίeimito bethere shall be
εκει ekei
ADV
ἐκεῖekeitherethere
 
26 cf. Tłum. Толк. “I tam przyniosą chwałę” i cześć narodów.И принесут в него славу и честь народов. И# принесyтъ слaву и3 чeсть kзhкwвъ въ него2: 21,26Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVκαι kai
CONJ
καίkaiandAnd
οισουσιν oisousin
V-FAI-3P G5692
φέρωferōto bear/leadthey shall bring
την tēn
T-ASF
hothe/this/whothe glory
δοξαν doxan
N-ASF
δόξαdoxaglorythe glory
και kai
CONJ
καίkaiandand
την tēn
T-ASF
hothe/this/whohonour
τιμην timēn
N-ASF
τιμήtimēhonorhonour
των tōn
T-GPN
hothe/this/whoof the nations
εθνων ethnōn
N-GPN
ἔθνοςethnosGentilesof the nations
εις eis
PREP
εἰςeistowardinto
αυτην autēn
P-ASF
αὐτόςautoshe/she/it/selfit
 
27 cf. Tłum. Толк. Nie wejdzie do niego nic nieczystego, albo budzącego odrazę i kłamstwo, tylko ci, co są zapisani w Barankowej księdze życia.И не войдет в него ничто нечистое и никто преданный мерзости и лжи, а только те, которые написаны у Агнца в книге жизни.и3 не и4мать въ него2 вни1ти всsко сквeрно, и3 творsй мeрзость и3 лжY, но т0кмw напи6саныz въ кни1гахъ жив0тныхъ ѓгнца.21,27Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVκαι kai
CONJ
καίkaiandAnd
ου ou
PRT-N
οὐounoin no wise
μη
PRT-N
μήnot 
εισελθη eiselthē
V-2AAS-3S G5632
εἰσέρχομαιeiserchomaito enterthere shall
εις eis
PREP
εἰςeistowardinto
αυτην autēn
P-ASF
αὐτόςautoshe/she/it/selfit
παν pan
A-NSN
πᾶςpasallany thing
κοινον koinon
A-NSN
κοινόςkoinoscommon[common]
και[     kai
CONJ
καίkaiand, neither
ο]     o
T-NSM
hothe/this/whothey
ποιων poiōn
V-PAP-NSM G5723
ποιέωpoieōto do/makeworketh
βδελυγμα bdelugma
N-ASN
βδέλυγμαbdelugmaabominationabomination
και kai
CONJ
καίkaiand, or
ψευδος pseudos
N-ASN
ψεῦδοςpseudosliea lie
ει ei
COND
εἰeiif: but
μη
PRT-N
μήnot 
οι oi
T-NPM
hothe/this/whothe Lamb's
γεγραμμενοι gegrammenoi
V-RPP-NPM G5772
γράφωgrafōto writewhich are written
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
τω
T-DSN
hothe/this/whobook
βιβλιω bibliō
N-DSN
βιβλίονbiblionscrollbook
της tēs
T-GSF
hothe/this/whoof life
ζωης zōēs
N-GSF
ζωήzōēlifeof life
του tou
T-GSN
hothe/this/who[the/this/who]
αρνιου arniou
N-GSN
ἀρνίονarnionlambthe Lamb's

22RZEKA I DRZEWO.1 I ukazał “rzekę wody życia,” jasną jak kryształ, wychodzącą ze stolicy Boga i Baranka.2 “Wpośród” rynku jego i “z obu stron rzeki drzewo życia,” rodzące dwanaście owoców, na każdy miesiąc dające swój owoc, a liście drzewa na zdrowie narodów.3 “I nie będzie więcej żadnego przekleństwa,” lecz będzie w nim stolica Boga i Baranka i słudzy jego służyć mu będą,4 “będą oglądać jego oblicze,” a jego imię na ich czołach.5 I nocy więcej nie będzie i nie będzie im trzeba światła lampy, ani “światła słońca,” gdyż “Pan Bóg będzie ich oświecał i królować będą na wieki wieków.” PROROCTWO TO JEST PRAWDZIWE6 I rzekł mi: Te słowa są bardzo pewne i prawdziwe. I Pan, Bóg duchów prorockich posłał anioła swego, aby pokazać sługom swym, co się ma stać prędko.7 I oto przyjdę szybko. Błogosławiony, który zachowuje słowa proroctwa tej księgi.8 A ja, Jan, słyszałem to i widziałem. I gdy usłyszałem i ujrzałem, upadłem do stóp anioła, który mi to pokazywał, aby się pokłonić.9 I rzekł mi: Nie waż się tego czynić, bo jestem współsługą twoim i braci twoich proroków i tych, co strzegą słów proroctwa tej księgi. Bogu się kłaniaj.10 I rzekł mi: Nie pieczętuj słów proroctwa tej księgi, czas bowiem jest blisko.11 Kto szkodzi, niech jeszcze szkodzi i kto tkwi w brudach, niech jeszcze się bruka, a kto jest sprawiedliwy, niech się jeszcze usprawiedliwi, a święty niech się jeszcze uświęci.CHRYSTUS ODPŁACI KAŻDEMU.12 0to przyjdę prędko, a zapłatę moją z sobą niosę, “abym oddał każdemu według uczynków jego.”13 Ja jestem Alfa i Omega, “pierwszy i ostatni,” początek i koniec.14 Błogosławieni, którzy “obmywają szaty” swoje w krwi Baranka, aby mieli prawo do drzewa życia i żeby weszli przez bramy do miasta.15 Na zewnątrz psy i czarownicy i bezwstydni i mężobójcy i bałwochwalcy i każdy, co miłuje i żyje w kłamstwie.16 Ja, Jezus, posłałem anioła mego, aby wam o tym świadczył w kościołach. Ja jestem potomek i z rodu Dawida, gwiazda jasna i zaranna.17 Duch i oblubienica mówi: Przyjdź. A kto słyszy niech mówi: Przyjdź. I kto “pragnie, niech przyjdzie” i kto chce, niech bierze “wodę życia darmo.”NIC NIE ZMIENIAĆ; W TEJ KSIĘDZE.18 Oświadczam bowiem każdemu słuchającemu słów proroctwa tej księgi: “Jeśliby kto dodał do tego,” spuści nań Bóg “plagi opisane w tej księdze.”19 A jeśliby kto ujął ze słów księgi tego proroctwa, odejmie Bóg część jego z księgi życia i z miasta świętego i z tego, co jest napisane w tej księdze.20 Który daje świadectwo o tym, mówi: Zaiste, przyjdę prędko. Amen. Przyjdź, Panie Jezu!21Łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa z wami wszystkimi. Amen.