MENU
Fragment:
Styl fragmentu
*Zezwalaj na cookies aby zapamiętać ustawienia

Objawienie św. Jana Apostoła

Objawienie św. Jana Apostoła

Wstęp.
11 Objawienie Jezusa Chrystusa, które dał mu Bóg, aby wyjawił sługom jego, “co się ma stać” wkrótce i oznajmił przez poselstwo anioła swojego słudze swemu Janowi,2 który wydał świadectwo o słowie Boga i o świadectwie Jezusa Chrystusa, cokolwiek widział.3 Błogosławiony, który czyta i słucha słów proroctwa tego i zachowuje to, co w nim jest napisane: albowiem czas jest blisko. Pozdrowienie siedmiu kościołów. LISTY DO SIEDMIU KOŚCIOŁÓW 4 JAN, siedmiu kościołom w Azji: Łaska wam i pokój od tego, “który jest,” i który był i który przyjdzie i od siedmiu duchów, stojących przed stolicą jego; 5 i od Jezusa Chrystusa, który jest “wiernym świadkiem,” pierworodnym z umarłych i “książęciem królów ziemi,” on nas umiłował i obmył nas z grzechów naszych we krwi swojej 6 i uczynił nas “królestwem i kapłanami Bogu” i Ojcu swojemu: jemu chwała i panowanie na wieki wieków. Amen. 7 “Oto idzie z obłokami i ujrzy” go wszelkie oko i ci co go przebili. “I będą nad nim płakać wszystkie pokolenia ziemi.” Tak. Amen.8 Jam Alfa i Omega początek i koniec, mówi Pan Bóg, “który jest” i który był i który przyjdzie: “Wszechmogący.”WIDZENIE SYNA CZŁOWIECZEGO. 9 Ja, Jan, brat wasz i uczestnik ucisku i w królestwie i w cierpliwości w Chrystusie Jezusie, byłem na wyspie zwanej Patmos, dla słowa bożego i świadectwa Jezusa.10 Byłem w duchu w dzień Pański i usłyszałem za sobą głos silny jakby trąby,11 mówiącej: Co widzisz, napisz w księdze i poślij siedmiu kościołom w Azji: Efezowi i Smyrnie i Pergamowi i Tiatyrze i Sardom i Filadelfii i Laodycei.12 I obróciłem się, żeby zobaczyć głos, mówiący ze mną. A obróciwszy się, ujrzałem siedem świeczników złotych,13 a w pośrodku siedmiu świeczników złotych “podobnego do Syna Człowieczego, obleczonego w długą szatę i przepasanego przez pierś pasem złotym.14 A “głowa jego i włosy były jasne jak wełna” biała i “jak śnieg, a oczy jego jak płomień ognia.”15 “I nogi jego podobne do mosiądzu” rozpalonego “i głos jego jak głos wielu wód.”16 A miał w swej prawej ręce siedem gwiazd i z ust jego wychodził miecz z obu stron ostry, a oblicze jego jak słońce świecące w swej mocy.17 gdy go ujrzałem, upadłem do nóg jego jakby martwy. I położył swą prawicę na mnie, mówiąc: Nie bój się; “ja jestem pierwszy i ostateczny,”18 żywy a byłem umarły i oto jestem żyjący na wieki wieków i mam klucze śmierci i otchłani.19 Napisz więc, co widziałeś i co jest i “co się ma dziać potem.” 20 Tajemnica siedmiu gwiazd, które widziałeś w prawej ręce mojej i siedem świeczników złotych: siedem gwiazd, to aniołowie siedmiu kościołów, a siedem świeczników, to siedem kościołów.
2LIST DO KOŚCIOŁA W EFEZIE.1 Aniołowi kościoła w Efezie napisz: To mówi ten, co trzyma siedem gwiazd w prawicy swej, a chodzi między siedmiu złotymi świecznikami:2 Znam sprawy twoje i pracę i cierpliwość twoją i że nie możesz ścierpieć złych i wystawiłeś na próbę tych, co się podają za Apostołów, a nie są i znalazłeś ich kłamcami.3 I masz cierpliwość i nieustraszenie cierpiałeś dla imienia mego.4 Ale mam przeciwko tobie, że opuściłeś twoją pierwszą miłość.5 Pamiętaj przeto, skąd wypadłeś i czyń pokutę i spełniaj uczynki jak pierwej. Jeśli nie, przyjdę do ciebie i poruszę świecznik twój z miejsca swego, jeśli nie będziesz czynił pokuty.6 Ale to masz, że nienawidzisz uczynków nikolaitów, których i ja nienawidzę.7 Kto ma uszy, niech słucha, co Duch mówi kościołom: Zwycięzcy dam “jeść z drzewa życia,” które jest “w raju Boga” mojego.DO KOŚCIOŁA W SMYRNIE.8 I aniołowi kościoła w Smyrnie napisz: To mówi “pierwszy i ostatni,” który był umarł, a żyje.9 Znam ucisk twój i ubóstwo twoje, ale jesteś bogaty i że cię znieważają ci, co się uważają za żydów, a nie są, lecz są zborem szatana.10 I Nic się nie bój tego, co masz cierpieć. Oto diabeł ma wrzucić niektórych z was do ciemnicy, aby was doświadczyć i będziecie mieli ucisk przez dziesięć dni. Bądź wierny aż do śmierci, a dam ci wieniec życia.11 Kto ma uszy, niech słucha, co Duch mówi kościołom: Zwycięzcy nie wyrządzi szkody śmierć powtórna.DO KOŚCIOŁA W PERGAMIE. 12 Aniołowi zaś kościoła w Pergamie napisz: To mówi ten, co ma miecz z obydwu stron ostry:13 Wiem, gdzie mieszkasz, gdzie jest stolica szatana i trzymasz się imienia mojego i nie zaparłeś się wiary mojej. W te dni Antypas, świadek mój wierny, był zabity u was, gdzie szatan mieszka.14 Ale mam nieco przeciwko tobie, że masz tam trzyrnających się nauki Balaama, który uczył Balaka siać zgorszenie “wśród synów Izraelskich, żeby jedli i oddawali się rozpuście”; 15 tak masz i ty trzymających się nauki nikolaitów.16 Zatem czyń pokutę; a jeśli nie, przyjdę do ciebie wkrótce i będę walczył z nimi mieczem ust moich.17 Kto ma uszy, niech słucha, co Duch mówi kościołom: Zwycięzcy dam mannę ukrytą i dam mu kamyk biały, a na kamyku napisane imię nowe, którego nikt nie zna, tylko ten, co otrzymuje.DO KOŚCIOŁA W TIATYRZE.18 I aniołowi kościoła w Tiatyrze napisz: To mówi Syn Boży, który ma “oczy jak płomień ognia, a nogi jego podobne do mosiądzu”: 19 Znam uczynki twoje i wiarę i miłość twoją i posługiwanie i cierpliwość twoją i czyny twoje ostatnie liczniejsze niż dawne. 20 Lecz mam nieco przeciwko tobie, że niewieście Jezabeli, która podaje się za prorokinię, pozwalasz uczyć i zwodzić sługi moje, żeby ” się oddawali rozpuście i jedli rzeczy bałwanom ofiarowane.”21 I dałem jej czas, aby pokutę czyniła, a nie chce pokutować za rozpustę swoją.22 Oto rzucę ją na łoże, a którzy z nią cudzołożą, będą w ucisku bardzo wielkim, jeśli nie będą pokutowali za uczynki swoje.23 I dzieci jej pobiję śmiercią i poznają wszystkie kościoły, że ja jestem, “który badam nerki i serca” i oddam “każdemu z was według uczynków jego.” Wam zaś 24 i innym, co jesteście w Tiatyrze, mówię: Którzykolwiek nie mają tej nauki i tym, co nie poznali, jak mówią, głębin szatańskich, nie włożę na was innego ciężaru;25 wszelako ten, co macie, znoście, aż przyjdę 26 Kto by zwyciężył i zachował aż do końca dzieła moje, dam mu zwierzchność “nad narodami 27 i będzie nimi rządził laską żelazną, a jak naczynie garncarskie będą pokruszone,” 28 jak i ja otrzymałem od Ojca mojego i dam mu gwiazdę zaranną.29 Kto ma uszy, niech słucha, co mówi Duch kościołom.
3DO KOŚCIOŁA W SARDES.1 Aniołowi zaś kościoła w Sardes napisz: To mówi ten, co ma siedem duchów bożych i siedem gwiazd: Znam uczynki twoje, że masz imię żyjącego, ale jesteś umarły.2 Bądź czujny i utwierdzaj resztki, które wymierają Albowiem nie znajduję uczynków twoich doskonałych przed Bogiem moim.3 Pamiętaj, więc, jak otrzymałeś i słyszałeś i zachowuj i czyń pokutę. Jeśli więc nie będziesz czuwał, przyjdę do ciebie jak złodziej, a nie dowiesz się, o której godzinie przyjdę do ciebie.4 Lecz masz trochę osób w Sardes, które nie pokalały szat swoich i chodzić będą ze mną w bieli, gdyż godne są.5 Zwycięzca tak będzie obleczony w szaty białe i nie wymażę imienia jego z księgi życia i wyznam imię jego przed Ojcem moim i przed aniołami jego.6 Kto ma uszy, niech słucha, co Duch mówi kościołom.DO KOŚCIOŁA W FILADELFII.7 I aniołowi kościoła w Filadelfii napisz: To mówi Święty i Prawdziwy, który ma “klucz Dawida, który otwiera i nikt nie zamyka, zamyka i nikt nie otwiera.”8 Znam uczynki twoje Oto zostawiłem przed tobą drzwi otwarte, których nikt me może zamknąć, gdyż moc masz małą i zachowałeś słowo moje i nie zaparłeś się imienia mojego.9 Oto ze zboru szatana dam tych, co się nazywają żydami, a nie są, lecz kłamią; oto sprawię, że oni “przyjdą i pokłonią się przed stopami twymi” i poznają, “że ja ciebie umiłowałem.”10 Ponieważ zachowałeś naukę o cierpliwości mojej i ja ciebie zachowam w godzinę doświadczenia, które przyjdzie na cały świat, aby doświadczać mieszkańców ziemi.11 0to przyjdę wkrótce: trzymaj, co masz, żeby nikt nie wziął korony twojej.12 Zwycięzcę uczynię filarem w świątyni Boga mego i więcej z niej na zewnątrz nie wyjdzie i napiszę na nim imię Boga mego i “imię miasta” Boga mego, nowego Jeruzalem, zstępującego z nieba od Boga mego i moje “imię nowe.”13 Kto ma uszy, niech słucha, co Duch mówi kościołom.DO KOŚCIOŁA W LAODYCEI.14 Aniołowi zaś kościoła w Laodycei napisz: To mówi Amen, “świadek wierny” i prawdziwy, który jest “początkiem stworzenia” bożego:15 Znam sprawy twoje, że nie jesteś ani zimny, ani gorący. Bodajbyś był zimny, albo gorący!16 Ale że jesteś letni i ani zimny, ani gorący, pocznę cię wyrzucać z ust moich.17 Przecież mówisz: Jestem bogaty i wzbogaciłem się i niczego nie potrzebuję, a nie wiesz, że ty jesteś nędzarz pożałowania godzien i ubogi i ślepy i nagi: 18 Radzę ci, abyś sobie kupił u mnie złota w ogniu doświadczonego, żebyś się wzbogacił i żebyś się ubrał w szaty białe, żeby się nie okazywała sromota nagości twojej; a namaż maścią oczy twoje, abyś widział.19 Ja tych “karcę i karzę, których miłuję.” Bądź więc gorliwy i pokutuj.20 Oto stoję u drzwi i kołaczę; jeśli kto usłyszy głos mój i otworzy mi drzwi; wejdę do niego i będę z nim ucztował, a on ze mną.21 Zwycięzcy pozwolę zasiąść z sobą na tronie moim jak i ja też zwyciężyłem i zasiadłem z Ojcem moim na tronie jego.22 Kto ma uszy, niechaj słucha, co Duch mówi kościołom. PRZED STOLICĄ BOŻĄ.
41 Potem widziałem, a oto drzwi otwarte w niebie i głos pierwszy, który usłyszałem jakby trąby przemawiającej do mnie, mówiący: Wstąp tutaj, a pokażę ci, co się ma piać potem 2 Natychmiast przeniosłem się w duchu: oto stolica postawiona była w niebie, a “na stolicy siedzący.”3 I ten, co siedział, był podobny z wyglądu do kamienia jaspisu i sardiusza i “tęcza była wokoło stolicy,” podobna z wyglądu do szmaragdu.4 A wokoło stolicy było dwadzieścia cztery stolice, a na tronach siedziało dwudziestu czterech starców, ubranych w szaty białe, a na głowach ich korony złote.5 I z tronu wychodziły “błyskawice i głosy i gromy” i siedem lamp gorzało przed tronem – to siedem duchów bożych.CZTERY ZWIERZĘTA.6 A przed stolicą jakby morze szklane, podobne do kryształu, a “w pośrodku stolicy” i “wokoło stolicy cztery zwierzęta, pełne oczu” z przodu i z tyłu.7 I zwierzę pierwsze podobne do lwa, a drugie zwierzę podobne do cielca, a trzecie zwierzę, mające oblicze jakby człowieka, a czwarte zwierzę podobne do orła latającego.8 I każde z czworga zwierząt miało po sześć skrzydeł, a wokoło i wewnątrz pełne jest oczu i odpoczynku nie miały we dnie i w nocy, mówiąc: “Święty, Święty, Święty, Pan Bóg wszechmogący,” który był i “który jest” i który ma przyjść.9 I gdy owe zwierzęta oddawały chwałę i cześć i dziękczynienie “siedzącemu na stolicy, żyjącemu na wieki wieków,”10 dwudziestu czterech starców upadało przed siedzącym na tronie i kłaniali się żyjącemu na wieki wieków i rzucali korony swe przed tronem, mówiąc:11 Godzien jesteś, Panie, Boże nasz, otrzymać chwałę i cześć i moc, bo ty stworzyłeś wszystkie rzeczy i z woli twojej były i stworzone zostały.
5KSIĘGA ZAPIECZĘTOWANA I BARANEK.1 I widziałem w prawej ręce “siedzącego na tronie księgę zapisaną wewnątrz i zewnątrz, zapieczętowaną” siedmiu pieczęciami.2 I widziałem anioła mocnego, wołającego głosem donośnym: Kto jest godzien otworzyć księgę i rozłamać jej pieczęcie? 3 I nikt nie mógł ani w niebie, ani na ziemi, ani pod ziemią otworzyć księgi, ani na nią patrzeć.4 I płakałem bardzo, że nikt nie znalazł się godny otworzyć księgi, ani na nią patrzeć.5 Jeden zaś ze starców rzekł mi: Nie płacz, oto zwyciężył lew z pokolenia Judy, potomek Dawida i otworzy księgę i rozwiąże siedem jej pieczęci.6 I widziałem: a oto w pośrodku tronu i czworga zwierząt i wśród starców Baranek stojący jakby zabity, mający siedem rogów i siedem oczu – to siedem duchów bożych, posłanych na całą ziemię.7 I przyszedł i wziął księgę z prawicy siedzącego na tronie.ANIOŁOWIE I STWORZENIA WIELBIĄ BARANKA.8 I gdy otworzył księgę, cztery zwierzęta i dwudziestu czterech starców upadło przed Barankiem, każdy z nich miał cytry i czasze złote, pełne wonności, są to modlitwy świętych.9 I śpiewali pieśń nową, mówiąc: Godzien jesteś, Panie, otrzymać księgę i otworzyć jej pieczęcie, bo zostałeś zabity i odkupiłeś nas dla Boga przez krew swoją z wszelkiego pokolenia i języka i ludu i narodu 10 i uczyniłeś nas Bogu naszemu królestwem i kapłanami i będziemy królować na ziemi.11 I widziałem i słyszałem głos wielu aniołów wokoło tronu i zwierząt i starców, a była ich liczba tysiące tysięcy,12 mówiących głosem donośnym: Godzien jest Baranek, który był zabity, otrzymać moc i bóstwo i mądrość i siłę i cześć i chwałę i błogosławieństwo.13 A wszelkie stworzenie, które jest w niebie i na ziemi i pod ziemią i co jest na morzu i co w nim, słyszałem, jak wszyscy mówili: Siedzącemu na tronie i Barankowi błogosławieństwo i cześć i chwała i potęga na wieki wieków.14 I cztery zwierzęta mówiły: Amen. A dwudziestu czterech starców upadło na oblicza swoje i pokłoniło się żyjącemu na wieki wieków.
6OTWARCIE PIERWSZYCH CZTERECH PIECZĘCI.1 I widziałem, że Baranek otworzył jedną z siedmiu pieczęci i słyszałem jak jedno z czterech zwierząt mówiło jakby głosem gromu: Przyjdź i patrz.2 I widziałem, a oto “koń biały” i siedzący na nim miał łuk i dano mu wieniec i wyszedł zwycięsko, aby zwyciężyć.3 I gdy otworzył drugą pieczęć, słyszałem drugie zwierzę mówiące: Przyjdź i patrz.4 I wyszedł inny “koń ryży” i siedzącemu na nim dane było, aby zabrał pokój z ziemi i żeby jedni drugich zabijali i dano mu miecz wielki.5 I gdy otworzył trzecią pieczęć, słyszałem trzecie zwierzę mówiące: Przyjdź i patrz. I oto “koń kary,” a siedzący na nim miał szalę w ręce swojej.6 I słyszałem jakby głos w pośrodku czworga zwierząt mówiących: Miarka pszenicy za denara i trzy miarki jęczmienia za denara, a nie czyń szkody oliwie i winu.7 A gdy otworzył czwartą pieczęć, usłyszałem głos czwartego zwierzęcia mówiącego: Przyjdź i patrz.8 A oto koń blady, a siedzącemu na nim na imię śmierć i piekło szło za nim i dana mu jest moc nad czterema częściami ziemi, aby zabijał mieczem, głodem i śmiercią i przez zwierzęta ziemskie.PIĄTA I SZÓSTA PIECZĘĆ.9 I gdy otworzył piątą pieczęć, widziałem pod ołtarzem dusze pobitych dla słowa bożego i dla świadectwa, które miały.10 I wołały głosem wielkim, mówiąc: Dokądże, Panie (święty i prawdziwy), nie wydajesz wyroku i nie mścisz krwi naszej nad tymi, co mieszkają na ziemi? 11 I dano im po szacie białej i powiedziano im, aby jeszcze zostały w spokoju przez krótki czas aż się dopełni liczba współsług i braci ich, którzy mają być zabici jak i oni.12 I widziałem, gdy otworzył szóstą pieczęć, a oto powstało wielkie trzęsienie ziemi i słońce stało się czarne jak wór włosienny i cały księżyc stał się jak krew13 i “gwiazdy z nieba spadły” na ziemię, jak drzewo figowe zrzuca swe niedojrzałe owoce, gdy nim zatrzęsie wiatr wielki.14 I niebo ustąpiło jak “księga zwinięta” i każda góra i wyspy zostały poruszone z miejsc swoich,15 a królowie ziemi i książęta i wodzowie i bogaci i mocarze i każdy niewolnik i wolny pokryli się “w jamach i w skałach” gór.16 “I mówią do gór i skał: Padnijcie na nas i zakryjcie nas” przed obliczem siedzącego na tronie i od gniewu Baranka,17 gdyż “przyszedł dzień wielki gniewu” ich “i któż będzie mógł się ostać przed gniewem ?”
7PIECZĘTOWANIE WYBRANYCH.1 Potem widziałem czterech aniołów, stojących “na czterech krańcach ziemi,” wstrzymujących “cztery wiatry” ziemskie, aby nie wiały na ziemię ani na morze, ani na żadne drzewo.2 I widziałem innego anioła, wstępującego od wschodu słońca, mającego pieczęć Boga żywego i zawołał głosem wielkim do czterech aniołów, którym pozwolono szkodzić ziemi i morzu,3 mówiąc: Nie szkodźcie ziemi i morzu ani drzewom, dopóki nie popieczętujemy sług Boga naszego na czołach ich.4 I słyszałem liczbę pieczętowanych: sto czterdzieści cztery tysiące pieczętowanych z wszystkich pokoleń synów izraelskich.5 Z pokolenia Judy dwanaście tysięcy pieczętowanych, z pokolenia Rubena dwanaście tysięcy pieczętowanych, z pokolenia Gada dwanaście tysięcy pieczętowanych,6 z pokolenia Asera dwanaście tysięcy pieczętowanych, z pokolenia Neftalima dwanaście tysięcy pieczętowanych, z pokolenia Manassesa dwanaście tysięcy pieczętowanych,7 z pokolenia Symeona dwanaście tysięcy pieczętowanych, z pokolenia Lewiego dwanaście tysięcy pieczętowanych, z pokolenia Isachara dwanaście tysięcy pieczętowanych,8 z pokolenia Zabulona dwanaście tysięcy pieczętowanych, z pokolenia Józefa dwanaście tysięcy pieczętowanych, z pokolenia Beniamina dwanaście tysięcy pieczętowanych.WIDOK WSZYSTKICH ZBAWIONYCH.9 Potem widziałem rzeszę wielką, której nikt nie mógł przeliczyć, z wszystkich narodów i pokoleń i ludów i języków – ci stojąc przed tronem i przed obliczem Baranka, przyodziani w szaty białe i palmy w ręku ich,10 wołali głosem donośnym, mówiąc: Zbawienie naszemu Bogu, który siedzi na tronie i Barankowi.11 A wszyscy aniołowie stali około tronu i starców i czworga zwierząt i padli przed tronem na twarze swoje, i pokłon oddali Bogu,12 mówiąc: Amen. Błogosławieństwo i chwała i mądrość i.dziękczynienie, cześć i moc i siła Bogu naszemu na wieki wieków. Amen.13 I jeden ze starców odezwał się i rzekł mi: Kim są ci przyodziani w szaty białe i skąd przyszli?14 I rzekłem mu: Panie mój, ty wiesz. I rzekł mi: Ci są, co przyszli z wielkiego ucisku i “obmyli szaty swoje” i wybielili je w krwi Baranka;15 dlatego są przed tronem Boga i służą mu we dnie i w nocy w świątyni jego, a ten, co siedzi na tronie, będzie mieszkał wśród nich.16 “Nie będą więcej łaknąć ani pragnąć, ani nie dokuczy im słońce, ani żadne gorąco”;17 ponieważ Baranek, który jest w pośrodku tronu, będzie nimi rządził i poprowadzi ich do źródeł wód życia i Bóg otrze z ich oczu wszelką łzę.”
8SIÓDMA PIECZĘĆ.1 I gdy otworzył siódmą pieczęć, nastało milczenie na niebie, jakby przez pół godziny. SIEDMIU ANIOŁÓW Z TRĄBAMI.2 I widziałem siedmiu aniołów, stojących przed obliczem Boga i dano im siedem trąb.3 I pewien anioł przyszedł i stanął przed ołtarzem, mając kadzielnicę złotą i dano mu wiele kadzidła, aby złożył z modlitwami wszystkich świętych na ołtarz złoty, który jest przed stolicą Boga.4 I wstąpił dym kadzidła z modlitw świętych z ręki anioła przed Boga.5 I wziął anioł kadzielnicę i napełnił ją ogniem z ołtarza i rzucił na ziemię i powstały gromy i głosy i błyskawice i wielkie trzęsienie ziemi.6 I siedmiu aniołów, którzy mieli siedem trąb, przygotowało się, aby trąbić.GŁOS PIERWSZYCH CZTERECH TRĄB.7 I pierwszy anioł zatrąbił i powstał grad i ogień zmieszany z krwią i został rzucony na ziemię i trzecia część ziemi została spalona i trzecia część drzew zgorzała i wszelka trawa zielona spłonęła.8 I drugi anioł zatrąbił i jakby wielka góra, płonąca ogniem, wrzucona została w morze i trzecia część morza stała się krwią 9 i trzecia część z tych stworzeń, co żyją w morzu pozdychała i trzecia część okrętów zginęła.10 I zatrąbił anioł trzeci i spadła z nieba wielka gwiazda, gorejąca jak pochodnia i upadła na trzecią część rzek i na źródła wód;11 a gwiazda ma imię: Piołun i trzecia część wód zmieniła się w piołun i wielu ludzi pomarło od wód, gdyż stały się gorzkie.12 I zatrąbił anioł czwarty i porażona została trzecia część słońca i trzecia część księżyca i trzecia część gwiazd, tak że ich trzecia część się zaćmiła i przez trzecią część dnia nie było światła i podobnie w nocy.13 I widziałem i słyszałem głos jednego orła, lecącego przez środek nieba, wołającego donośnym głosem: Biada, blada, biada mieszkańcom ziemi z powodu głosów innych trzech aniołów, którzy mieli zatrąbić.
9NA GŁOS PIĄTEJ WYCHODZI SZARAŃCZA.1 I zatrąbił piąty anioł i widziałem gwiazdę, która z nieba spadła na ziemię i dano jej klucz od studni przepaścistej.2 I otworzyła studnię przepaścistą i “wzniósł się dym” ze studni jak “dym z pieca” wielkiego i zaćmiło się słońce i powietrze od dymu studni.3 I z dymu studni wyszły szarańcze na ziemię i dano im moc, jak mają skorpiony ziemskie.4 I rozkazano im, żeby nie szkodziły trawie ziemi ani żadnej zieleni, ani żadnemu drzewu, ale tylko ludziom, którzy nie mają pieczęci bożej na czołach swoich.5 I dozwolono im, nie żeby ich zabijały, lecz męczyły przez pięć miesięcy i męka ich jak męka po skorpionie, gdy ukąsi człowieka.6 I w owe dni szukać będą ludzie śmierci, a nie znajdą jej i będą chcieli umrzeć, a śmierć od nich ucieknie.7 Szarańcze były podobne z wyglądu do koni gotowych do bitwy i na głowach ich jakby korony podobne do złota i twarze ich jak twarze ludzkie.8 I miały włosy jak włosy niewieście i “zęby ich były jak zęby lwów”9 i miały pancerze jak pancerze żelazne, a pogłos ich skrzydeł jak głos wozów wielokonnych, biegnących do boju 10 i miały ogony podobne do skorpionów, a żądła były w ich ogonach, a moc ich – szkodzenia ludziom przez pięć miesięcy.11 I miały nad sobą króla, anioła przepaści, którego imię po hebrajsku Abaddon, a po grecku Apollyon, a po łacinie imię jego Externlinans.12 Jedno biada przeszło, a oto jeszcze potem nadchodzą dwa blada.NA GŁOS SZÓSTEJ WYCHODZĄ MORDERCY LUDZI.13 I szósty anioł zatrąbił i słyszałem głos jeden z czterech rogów ołtarza złotego, który jest przed oczyma Boga,14 a ów rzekł szóstemu aniołowi, który miał trąbę: Rozwiąż czterech aniołów, co są uwiązani w wielkiej rzece Eufrates.15 I rozwiązani zostali czterej aniołowie, którzy byli gotowi na godzinę i dzień i miesiąc i rok, aby zabić trzecią część ludzi.16 A liczba konnego wojska dwakroć dziesięć tysięcy miriad i słyszałem ich liczbę.17 I tak ujrzałem konie w widzeniu, a siedzący na nich mieli pancerze ogniste i hiacyntowe i siarczane, a głowy koni były jak głowy lwie i z pysków ich wychodzi ogień i dym i siarka.18 Od tych trzech plag zginęła trzecia część ludzi, od ognia i od dymu i od siarki, które wychodziły z ich pysków.19 Siła bowiem koni jest w ich pyskach i w ich ogonach, bo ich ogony podobne do wężów, mają głowy i nimi szkodzą.20 I inni ludzie, którzy nie zostali zabici tymi plagami, nie pokutowali za uczynki rąk swoich, tak żeby się nie kłaniali “czartom i bałwanom złotym i srebrnym i miedzianym i kamiennym i drewnianym, nie rnogącym ani widzieć, ani słyszeć, ani chodzić” – 21 I nie pokutowali za rnężobójstwa swoje ani za czary swoje, ani za rozpustę swoją ani za kradzieże swoje.
10ANIOŁ Z OTWARTĄ KSIĄŻECZKĄ.1 I widziałem innego anioła mocnego, zstępującego z nieba, przyodzianego w obłok i na głowie jego tęcza, a oblicze jego było jak słońce, a nogi jego jako słupy ogniste.2 I miał w ręce swojej książeczkę otwartą i postawił nogę swoją prawą na morzu, a lewą na ziemi 3 i zawołał głosem donośnym, jak gdy lew zaryczy. I gdy zawołał, siedem gromów odezwało się swoimi głosami.4 I gdy. siedem gromów odezwało się swoimi głosami, ja miałem pisać. I usłyszałem głos z nieba, mówiący mi: Zapieczętuj, co mówiło siedem gromów i nie pisz tego.5 Anioł zaś, którego widziałem stojącego na morzu i na ziemi; “podniósł swą rękę ku niebu 6 i przysiągł przez Żyjącego na wieki wieków, który stworzył niebo i to co w “im jest i ziemię i to co na niej jest i morze i to co w nim jest,” że czasu więcej nie będzie,7 ale w dni głosu anioła siódmego, kiedy pocznie trąbić, dokona się tajemnica boża, jak oznajmił przez proroków sług swoich.8 I słyszałem głos z nieba, znowu przemawiający do mnie i mówiący: Idź i weź książkę otwartą z ręki anioła, stojącego na morzu i na ziemi.9 I poszedłem do anioła, mówiąc mu, aby mi dał książkę. I rzekł mi: Weź książkę i zjedz ją i spowoduje zgorzknienie twego żołądka, lecz w ustach twoich będzie słodka jak miód.10 I wziąłem książkę z ręki anioła i “zjadłem ją i była słodka w ustach moich jak miód,” a gdy ją zjadłem zgorzkniał mój żołądek.11 I rzekł mi: Musisz znowu “prorokować narodom i ludom i językom i wielu królom.”
11DWAJ ŚWIADKOWIE.1 I dano mi trzcinę podobną do laski i powiedziano mi: Wstań i zmierz świątynię bożą i ołtarz i modlących się w mej,2 dziedziniec zaś, który jest przed świątynią, pomiń i me mierz go, gdyż jest dany narodom i będą deptać miasto święte przez czterdzieści i dwa miesiące.3 I pozwolę dwom świadkom moim i prorokować będą tysiąc dwieście i sześćdziesiąt dni obleczeni w wory.4 Ci są “dwie oliwy i dwa świeczniki, stojące przed obliczem Pana ziemi.”5 I jeśliby kto chciał im szkodzić, wyjdzie z ich ust ogień i pożre ich nieprzyjaciół i jeśliby kto chciał im szkodzić, ten tak samo ma być zabity.6 Ci mają moc zamykania nieba, aby deszcz nie padał w czasie ich proroctwa i mają moc nad wodami przemieniania ich w krew i nawiedzania ziemi wszelką plagą, ilekroć by chcieli.7 I gdy skończą świadectwo swoje, “bestia, która wychodzi z przepaści, stoczy z mmi bitwę i zwycięży ich” i zabije ich.8 I ciała ich leżeć będą na ulicach wielkiego miasta, które przenośnie nazywają Sodomą i Egiptem, gdzie i Pan ich był ukrzyżowany.9 I ludzie z pokoleń i z ludów i z języków i z narodów patrzeć będą na ciała ich przez trzy dni i pół i ciał ich nie pozwolą kłaść do grobów.10 Mieszkańcy zaś ziemi cieszyć się będą z powodu nich i radować się będą i upominki poślą jedni drugim, gdyż ci dwaj prorocy trapili tych, co mieszkali na ziemi.11 A po trzech dniach i pół “duch życia” od Boga “wszedł w nich i stanęli na nogach swoich” bojaźń wielka padła na tych, co na nich patrzyli.12 I usłyszeli głos wielki z nieba, mówiący im: Wstąpcie tu! I wstąpili do nieba w obłoku, i nieprzyjaciele ich patrzyli na nich.13 I owej godzinie powstało wielkie trzęsienie ziemi i runęła dziesiąta część miasta i zabitych zostało w trzęsieniu ziemi siedem tysięcy ludzi, a resztę ogarnął lęk i dali chwałę Bogu nieba. 14 Drugie biada przeszło i oto trzecie biada przyjdzie wkrótce.SIÓDMA TRĄBA ZWIASTUJE SĄD BOŻY.15 I zatrąbił anioł siódmy i rozległy się donośne głosy w niebie, mówiące: Królestwo tego świata przeszło do Pana naszego i Chrystusa jego i “będzie królował na wieki wieków. Amen.16 I dwudziestu czterech starców, którzy siedzą na stolicach swoich przed obliczem bożym, upadło na twarze swoje i pokłoniło się Bogu, mówiąc 17 Dziękujemy ci, Panie Boże wszechmogący, który jesteś i który byłeś i który masz przyjść, że otrzymałeś moc swą wielką i objąłeś królestwo.18 I “rozgniewały się narody” i przyszedł gniew twój i czas sądu umarłych i oddania zapłaty sługom twoim prorokom i świętym i bojącym się imienia twego, małym i wielkim i zagłady tych, co zepsuli ziemię.19 I otwarła się świątynia boża na niebie i ukazała się “arka testamentu” jego w świątyni jego i nastały błyskawice i głosy i trzęsienia ziemi i grad wielki.
12NIEWIASTA I SMOK.1 I ukazał się znak wielki na niebie: Niewiasta obleczona w słońce a księżyc pod jej nogami i na głowie jej korona z gwiazd dwunastu.2 A będąc brzemienną, “wołała rodząc i męczyła się w porodzie.”3 I ukazał się inny znak na niebie: oto smok wielki, ryży, mający siedem głów i dziesięć rogów, a na głowach jego siedem koron 4 i ogon jego ciągnął trzecią część gwiazd niebieskich i zrzucił je na ziemię. I smok stanął przed niewiastą, która miała porodzić, aby pożreć syna jej, gdy się narodzi.5 I porodziła syna, mężczyznę, który “miał rządzić wszystkimi narodami laską żelazną” i syn jej był porwany do Boga i do stolicy jego,6 a niewiasta uciekła na pustynię; gdzie miała miejsce przygotowane przez Boga, aby ją tam żywiono tysiąc dwieście sześćdziesiąt dni.SMOK Z NIEBA STRĄCONY.7 I rozegrała się wielka bitwa na niebie: Michał i aniołowie jego walczyli ze smokiem i smok walczył i aniołowie jego 8 i nie przemogli ani nie znaleziono już więcej miejsca ich w niebie.9 I zrzucony został ów smok wielki, wąż starodawny, nazwany “diabłem i szatanem,” który zwodzi cały świat; i zrzucony został na ziemię i aniołowie jego zostali z nim zrzuceni.10 I słyszałem głos donośny w niebie, mówiący: Teraz nastało zbawienie i moc i królestwo Boga naszego i władza Chrystusa jego, gdyż zrzucony został oskarżyciel braci naszych, który ich oskarżał przed obliczem Boga naszego we dnie i w nocy.11 I oni zwyciężyli go przez krew Baranka i przez świadectwo swoje, a nie umiłowali życia swe o aż do śmierci.12 Dlatego wesel się niebo i mieszkający w nim. Biada ziemi i morzu, gdyż zastąpił diabeł do was, żywiący wie gniew, gdyż wie, że ma mało czasu.SMOK PRZEŚLADUJE NIEWIASTĘ.13 A gdy smok widział, że był zrzucony na ziemię, prześladował niewiastę, która porodziła mężczyznę.14 I dano niewieście dwa skrzydła orła wielkiego, aby poleciała na pustynię na miejsce swoje, gdzie ją żywią przez “czas i czasy i przez połowę czasu” z dala od widoku węża.15 I wypuścił wąż z paszczy swojej za niewiastą wodę jak rzekę, usiłując, żeby ją rzeka porwała.16 I ziemia wspomogła niewiastę i ziemia otworzyła gardziel swoją i pochłonęła rzekę, którą wypuścił był smok z paszczy swojej.17 I rozgniewał się smok na niewiastę i poszedł walczyć z resztą jej potomstwa, które zachowuje przykazania boże i ma świadectwo Jezusa Chrystusa.18 I stanął na piasku morskim.
13BESTIA WYCHODZĄCA Z MORZA.1 I widziałem bestię wychodzącą z morza, mającą siedem głów i dziesięć rogów, na rogach jej dziesięć koron i na głowach jej imiona bluźniercze.2 I bestia, którą widziałem, podobna była do rysia, a nogi jej jak nogi niedźwiedzia i paszcza jej jak paszcza lwa. I dał jej smok moc swoją i władzę wielką.3 I widziałem jedną z głów jej jakby na śmierć zabitą, lecz rana jej śmiertelna została uleczona. I cała ziemia z podziwem spoglądała na bestię 4 I kłaniali się smokowi, który dał władzę bestii i kłaniali się bestii, mówiąc: Któż podobny do bestii? I kto będzie mógł z nią walczyć?5 I dano jej “usta mówiące rzeczy wyniosłe” i bluźnierstwa i dano jej moc działania przez czterdzieści dwa miesiące.6 I otworzyła usta swoje, aby głosić bluźnierstwa przeciw Bogu, aby bluźnić imię jego i przybytek jego i tych, co mieszkają na niebie.7 I pozwolono jej “prowadzić wojnę ze świętymi i zwyciężać ich.” I dano jej władzę nad wszelkim pokoleniem i ludem i językiem i narodem.8 I kłaniali się jej wszyscy mieszkańcy ziemi, “których imiona nie są zapisane w Księdze Życia Baranka, który jest zabity” od początku świata.9 Jeśli kto ma uszy, niech słucha.10 Kto w niewolę uprowadza, do niewoli pójdzie. Kto mieczem zabija, ma być mieczem zabity. Tu jest cierpliwość i wiara świętych.BESTIA WYCHODZĄCA Z ZIEMI.11 I widziałem drugą bestię, wychodzącą z ziemi i miała dwa rogi podobne do barankowych, a mówiła jak smok.12 I używała wszelkiej władzy bestii pierwszej w jej obecności i sprawiła, że ziemia i mieszkańcy jej kłaniali się bestii pierwszej, której śmiertelna rana była uleczona.13 I uczyniła znaki wielkie, sprawiając, że i ogień zstąpił z nieba na ziemię przed oczyma ludzi.14 I zwiodła mieszkańców ziemi przez znaki, które pozwolono jej czynić przed oczyma bestii; polecając mieszkańcom ziemi, aby uczynili obraz bestii, która ma ranę od miecza i ożyła.15 I dano jej, aby ożywiła obraz bestii i żeby obraz bestii mówił i sprawiła, żeby “wszyscy, co się nie pokłonią obrazowi” bestii, byli zabici. 16 I sprawi, że wszyscy mali i wielcy, bogaci i ubodzy i wolni i niewolnicy będą mieli cechę na swojej prawej ręce, albo na czołach swoich;17 i żeby nikt nie mógł kupować, ani sprzedawać, tylko ten, co ma cechę albo imię bestii, albo liczbę jej imienia.18 Tu jest mądrość. Kto ma rozum, niech zrachuje liczbę bestii. Albowiem jest to liczba człowieka, a liczba jego sześćset sześćdziesiąt sześć.
14BARANEK I DZIEWICE.1 I Spojrzałem, a oto Baranek stał na górze Syjon i z nim sto czterdzieści i cztery tysiące,. mających imię jego i imię Ojca jego napisane na czołach swoich. 2 I usłyszałem głos z nieba jakby głos wielu wód i jakby głos gromu wielkiego, a głos, który słyszałem jakby cytrzystów, grających na cytrach swoich. 3 I “śpiewali jakby pieśń nową” przed stolicą i przed czterema zwierzętami i starcami, a żaden nie mógł śpiewać pieśni, tylko te sto czterdzieści cztery tysiące, którzy są wykupieni z ziemi.4 Ci są, którzy się nie pokalali z niewiastami, bo są dziewicami. Ci chodzą za Barankiem, gdziekolwiek idzie. Ci są wykupieni spośród ludzi jako pierwociny Bogu i Barankowi,5 a “w ustach ich nie znalazło się kłamstwo,” albowiem bez zmazy są przed tronem bożym.TRZEJ ANIOŁOWIE ZWIASTUNAMI SĄDU.6 I widziałem drugiego anioła, lecącego przez środek nieba, mającego ewangelię wieczną, by ją opowiadać siedzącym na ziemi i wszelkiemu narodowi i pokoleniu i językowi i ludowi,7 a wołał głosem donośnym: Bójcie się Pana i cześć mu oddajcie, gdyż przyszła godzina sądu jego i kłaniajcie się temu, “który uczynił niebo i ziemię i morze” i źródła wód.8 A za nim leciał inny anioł, mówiąc: “Upadł, upadł ów Babilon wielki, który napoił wszystkie narody winem” szału swego nierządu.9 I trzeci anioł przeleciał za nimi wołając głosem donośnym: Jeśliby się kto kłaniał bestii i obrazowi jej i przyjąłby znamię na swe czoło, albo na rękę swoją 10 i on pić będzie z wina gniewu bożego, “które zmieszane jest ze szczerym winem w kubku gniewu jego” i będzie męczony ogniem i siarką wobec aniołów świętych i wobec Baranka.11 A “dym” męki ich “wznosić się będzie na wieki” wieków i nie mają odpoczynku we dnie i w nocy ci, co się kłaniali bestii i obrazowi jej i jeśli kto przyjął znamię jej imienia.12 Tu jest cierpliwość świętych, którzy zachowują przykazania boże i wiarę Jezusową.13 i usłyszałem głos z nieba, mówiący mi: Napisz: Błogosławieni umarli, którzy w Panu umierają. Odtąd już, mówi Duch, niech odpoczywają od prac swoich, albowiem ich uczynki idą za nimi.ŻNIWO I WINOBRANIE ZIEMI.14 I spojrzałem, a oto obłok biały, a “na obłoku” siedzący “podobny do Syna Człowieczego,” mającego na głowie swej koronę złotą, a w ręce jego sierp ostry.15 I inny anioł wyszedł z świątyni, wołając głosem donośnym do siedzącego na obłoku: “Zapuść sierp swój” i żnij, “gdyż przyszła godzina żniwa,” ponieważ dojrzało żniwo ziemi.16 I ten, co siedział na obłoku, zapuścił sierp swój na ziemię i zżęta jest ziemia.17 A inny anioł wyszedł z świątyni, która jest w niebie, mając także sierp ostry.18 I inny anioł, który miał moc nad ogniem, wyszedł od ołtarza i zawołał donośnym głosem do tego, co miał sierp ostry, mówiąc: Zapuść sierp swój ostry i zbieraj grona winnicy ziemskiej, bo jej jagody są dojrzałe.19 I zapuścił anioł sierp swój ostry na ziemię i dokonał zbioru w winnicy ziemi i wrzucił w kadź wielką gniewu bożego.20 I deptano kadź” za miastem i wyszła krew z kadzi aż po wędzidła końskie na tysiąc sześćset stadiów.
15SIEDMIU ANIOŁÓW Z SIEDMIU PLAGAMI.1 I widziałem inny znak na niebie wielki i dziwny: siedmiu aniołów, mających siedem plag ostatecznych, gdyż w nich wypełnił się gniew boży.2 I widziałem jakby morze szklane, zmieszane z ogniem i tych, co zwyciężyli bestię i obraz jej i liczbę imienia jej, stojących nad morzem szklanym, mających cyfry boże 3 i śpiewających pieśń Mojżesza, sługi bożego” i pieśń Baranka, mówiąc: “Wielkie i dziwne są sprawy twoje, Panie,” Boże wszechmogący; “sprawiedliwe i prawdziwe są drogi twoje, Królu wieków.4 Któż się nie będzie bał Ciebie, Panie, i nie uwielbi imienia twego?” gdyż sam dobry jesteś, ponieważ “wszystkie narody przyjdą i kłaniać się będą przed obliczem twoim,” ponieważ się ujawniły sądy twoje. ANIOŁOWIE OTRZYMUJĄ CZASZE.5 I potem spojrzałem, a oto otwarła się świątynia “przybytku przymierza” w niebie6 i wyszło z świątyni siedmiu aniołów, mających siedem plag, obleczonych płótnem czystym i jasnym i przepasanych około piersi złotymi pasami.7 A któreś z czworga zwierząt dało siedmiu aniołom siedem czasz złotych, pełnych gniewu Boga, żyjącego na wieki wieków.6 “I napełniła się świątynia dymem majestatu” Boga i mocy jego “i nikt nie mógł wejść” do świątyni, dopóki się nie wypełni siedem plag siedmiu aniołów.
16WYLEWAJĄ PIĘĆ PIERWSZYCH CZASZ.1 I słyszałem głos donośny z świątyni, mówiący do siedmiu aniołów: Idźcie i wylejcie siedem czasz gniewu bożego na ziemię.2 I odszedł pierwszy i wylał czaszę swą na ziemię “i powstała sroga i złośliwa rana w ludziach,” którzy mieli znamię bestii i w tych, którzy się kłaniali jej obrazowi.3 I drugi anioł wylał czaszę swą na morze “i powstała krew” jakby umarłego i wszelka istota żywa zdechła w morzu.4 I trzeci wylał czaszę swą na rzeki i na źródła wód – “i powstała krew.”5 I słyszałem anioła wód mówiącego: Sprawiedliwy jesteś, Panie, który jesteś i który byłeś, Święty, który to osądziłeś,6 ponieważ krew świętych i proroków wylali, dałeś im też pić krew, bo godni są.7 I słyszałem drugiego mówiącego od ołtarza: Tak, “Panie, Boże wszechmogący, prawdziwe i sprawiedliwe sądy twoje.”8 I czwarty anioł wylał czaszę swą na słońce i pozwolono mu nękać ludzi upałem i ogniem.9 I płonęli ludzie od skwaru wielkiego i bluźnili imię Boga, mającego władzę nad tymi plagami, a nie czynili pokuty, aby mu oddać chwałę.10 I piąty anioł wylał czaszę swą na stolicę bestii i królestwo jej zaległa ciemność i kąsali języki swoje z boleści.11 I bluźnili Boga niebieskiego z powodu boleści i ran swoich, a nie pokutowali za uczynki swoje.SZÓSTA I SIÓDMA CZASZA.12 I szósty anioł wylał czaszę swą “na Eufrat, ową wielką rzekę i wysuszył wodę” jej, aby przygotować drogę królom “od wschodu słońca.”13 I widziałem z paszczy smoka i z pyska bestii i z ust fałszywego proroka trzy nieczyste duchy na kształt żab.14 Albowiem są to duchy czartów, które czynią znaki i wychodzą do królów całej ziemi, by ich gromadzić na walkę na dzień wielki wszechmogącego Boga.15 Oto idę jak złodziej: Błogosławiony ten, co czuwa i strzeże szat swoich, aby nie chodził nago i nie oglądano sromoty jego.16 I zgromadzi ich na miejsce, które nazywają po hebrajsku Armagedon.17 I siódmy anioł wylał czaszę swą w powietrze i rozległ się donośny głos z świątyni od tronu, mówiący: Stało się.18 I powstały “błyskawice i głosy i gromy” i nastało wielkie trzęsienie ziemi, jakiego nigdy nie było, odkąd ludzie zamieszkują ziemię; takie trzęsienie ziemi, tak wielkie.19 I rozpadło się miasto wielkie na trzy części. I miasta narodów upadły. I przed pamięcią Boga stanął “Babilon wielu,” aby mu dał “kubek wina zapalczywości” gniewu swego.20 I wszelka wyspa zniknęła i góry się nie znalazły.21 I wielki grad wagi talentu spadł z nieba na ludzi i bluźnili ludzie Boga z powodu plagi gradu, gdyż była nader wielka.
17WSZETECZNICA PIJANA KRWIĄ MĘCZENNIKÓW.1 I przyszedł jeden z siedmiu aniołów, którzy mieli siedem czasz i odezwał się do mnie, mówiąc: Chodź, pokażę ci potępienie wielkiej wszetecznicy, która siedzi “nad wodami wielkimi,2 z którą nierząd uprawiali królowie ziemi i opili się” winem jej nierządu mieszkańcy ziemi.3 I zaniósł mię w duchu na pustynię. I widziałem niewiastę, siedzącą na szkarłatnej bestii, pełnej imion bluźnierczych, mającej siedem głów i dziesięć rogów.4 A niewiasta przyobleczona była w purpurę i karmazyn i ozdobiona złotem i drogimi kamieniami i perłami, trzymała puchar złoty w swej ręce, pełny obrzydliwości i plugawej rozpusty swojej,5 a na czole swoim napisane imię: Tajemnica; Babilon wielki, matka rozpusty i obrzydliwości ziemi.6 I widziałem niewiastę pijaną krwią świętych i krwią męczenników Jezusowych. I ujrzawszy ją, zdziwiłem się zdumieniem wielkim.TAJEMNICA NIEWIASTY I BESTII.7 I rzekł mi anioł: Czemu się dziwisz? Ja ci wytłumaczę tajemnicę niewiasty i bestii, która ją niesie, a ma siedem głów i dziesięć rogów.8 Bestia, którą widziałeś, była, a nie jest i “ma wyjść z przepaści” i pójdzie na zagładę i zdziwią się mieszkańcy ziemi (których imiona nie są zapisane w księdze życia od założenia świata), widząc bestię, która była, a me jest.9 I tu jest rozum – kto ma mądrość. Siedem głów – to siedem gór, na których niewiasta siedzi, królów jest też siedmiu.10 Pięciu upadło, jeden jest, a drugi jeszcze nie przyszedł I gdy przyjdzie, ma pozostać przez krótki czas.11 Bestia zaś, która była, a nie jest i ona jest ósma spośród siedmiu i idzie na zagładę.12 “A dziesięć rogów,” które widziałeś – to “dziesięciu królów,” którzy nie objęli jeszcze królestwa, ale otrzymają moc jako królowie na jedną godzinę po bestii.13 Ci mają jeden zamiar i moc i władzę swoją oddadzą bestii.14 Ci będą walczyć z Barankiem a Baranek ich zwycięży, gdyż jest Panem nad pany i Królem nad królami i ci, co są z nim, wezwani, wybrani i wierni.15 I rzekł mi: Wody, które widziałeś, gdzie siedzi ˇ wszetecznica – to są ludy i narody i języki.16 A dziesięć rogów, które widziałeś na bestii – ci będą mieć w nienawiści wszetecznicę i spustoszą ją i ogołocą i ciało jej jeść będą, a ją samą spalą ogniem.17 Albowiem Bóg tchnął w ich serca, aby czynili, co się jemu podoba, aby oddali królestwo swe bestii, aż się wypełnią zamiary boże.18 I niewiasta, którą widziałeś – to miasto wielkie, które panuje nad królami ziemi.
18ZAGŁADA BABILONU.1 I potem widziałem innego anioła, zstępującego z nieba, mającego moc wielką i zajaśniała ziemia od chwały jego.2 I krzyknął potężnie, mówiąc: “Upadł, upadł Babilon wielki” i stał się “mieszkaniem czartów” i kryjówką wszelkiego ducha nieczystego i kryjówką wszelkiego ptactwa nieczystego i obmierzłego.3 Z wina bowiem jej szalonego nierządu “piły wszystkie narody i królowie ziemi uprawiali z nią rozpustę” i kupcy ziemscy stali się bogatymi z nadmiaru jej zbytków.4 I słyszałem inny głos z nieba mówiący: “Wyjdź z niej, mój ludu,” abyście nie byli uczestnikami jej grzechów i żebyście nie doznali jej plag.5 “Gdyż grzechy jej doszły aż do nieba” i wspomniał Pan na jej nieprawości.6 “Oddajcież jej, jak i ona oddawała wam,” a w dwójnasób podwójnie oddajcie “według jej uczynków”; do pucharu, którym nalewała, nalejcie jej w dwójnasób.7 Jak wielce się wynosiła i w rozkoszach była, tak wiele zadajcie jej męki i smutku, gdyż w sercu swym mówi: Siedzę jak królowa i me jestem wdową i nie zaznam smutku.8 Dlatego w jednym dniu przyjdą jej plagi, śmierć i smutek i głód i ogniem będzie spalona, gdyż mocny jest Bóg, który ją osądzi.ŻAŁOBA NAD BABILONEM.9 i będą płakać i będą narzekać nad nią królowie ziemscy, którzy z ni rozpustę uprawiali i w rozkoszach żyli, gdy ujrzą dym jej pożaru,10 z daleka stojąc dla bojaźni jej mąk, będą mówić: Biada, biada, owo miasto wielkie Babilon, owo miasto mocne, a przecie w jedną godzinę przyszedł twój sąd.11 I kupcy ziemscy będą płakać i smucić się nad nią, że towarów ich nikt więcej nie kupi,12 towaru złota i srebra i kamienia drogiego i pereł i bisioru i szkarłatu i jedwabiu i karmazynu i wszelkiego drzewa tujowego i wszelkiego sprzętu z kości słoniowej i wszelkiego naczynia z kamienia kosztownego i z miedzi i z żelaza i z marmuru.13 i cynamonu i wonności i maści i kadzidła i wina i oliwy i mąki czystej i pszenicy i bydła i owiec i koni i wozów i niewolników i istot ludzkich.14 I owoce, których pożądała dusza twoja, odeszły od ciebie i wszystko, co tłuste i świetne, przepadło dla ciebie i już więcej nigdy ich nie znajdą.15 Kupcy tych rzeczy, którzy się wzbogacili, z daleka od niej będą stać dla bojaźni jej mąk, płacząc i smucąc się 16 i mówiąc: Biada, biada, owo miasto wielkie, które było obleczone w bisior i w szkarłat i w karmazyn i było ozdobione złotem i kamieniem drogim i perłami,17 że też w jednej godzinie spustoszone zostały tak wielkie bogactwa. I wszelki sternik i wszelki z miejsca na miejsce jeżdżący i “żeglarze i ci, co na morzu pracują,” stanęli z daleka 18 i zawołali, widząc miejsce pożaru jego, mówiąc: Któreż podobne miastu temu wielkiemu?19 I posypali proch na swe głowy i płacząc i smucąc się” wołali, mówiąc: Biada, biada, owo miasto wielkie, w którym z dostatków jego wzbogacili się wszyscy, co mieli okręty na morzu; że też w jednej godzinie spustoszało.20 Raduj się nad nim niebo i święci Apostołowie i Prorocy, gdyż Bóg osądził sprawę waszą przeciw niemu.MIASTO OPUSTOSZAŁE.21 I jeden anioł mocny podniósł jakby wielki młyński kamień i wrzucił w morze, mówiąc: Tym rozpędem wrzucony będzie Babilon, owo miasto wielkie “i już więcej się nie znajdzie.”22 I głosu cytrzystów i śpiewaków i grających na flecie i na trąbie “nie będzie więcej słychać w tobie” i żadnego rzemieślnika jakiegokolwiek rzemiosła nie znajdą więcej w tobie i głosu młyna nie będzie więcej słychać w tobie.23 I światło lampy nie zaświeci więcej w tobie i głosu oblubieńca i oblubienicy nie usłyszą więcej w tobie, gdyż kupcy twoi byli książętami ziemi, gdyż przez czary twoje zbłądziły wszystkie narody.24 I znalazła się w nim krew proroków i świętych i wszystkich, co byli zabici na ziemi.
19ŚWIĘCI W NIEBIE SIĘ RADUJĄ.1 Potem słyszałem jakby głos rzesz wielkich w niebie, mówiących: Alleluja, zbawienie i chwała i moc Bogu naszemu,2 gdyż sądy jego są prawdziwe i sprawiedliwe, on też osądził wielką wszetecznicę, która zepsuła ziemię nierządem swoim i pomścił krew sług swoich z rąk jej.3 I znowu rzekli: Alleluja. “A dym jej wstępuje na wieki” wieków.4 A dwudziestu czterech starców upadło i cztery zwierzęta i pokłonili się Bogu siedzącemu na tronie, mówiąc: Amen, Alleluja.5 I rozległ się głos od tronu, mówiący: “Dajcie chwałę Bogu naszemu wszyscy słudzy jego i którzy się go boicie, mali i wielcy. “6 I słyszałem jakby głos rzeszy wielkiej i szum wielu wód i jakby huk potężnych gromów, mówiących: Alleluja, gdyż “Pan Bóg nasz wszechmogący objął królestwo.”7 Weselmy się i radujmy i dajmy mu chwałę, bo przyszło wesele Baranka, a małżonka jego przygotowała się.8 I dano jej przyoblec się w bisior jasny i czysty. Bisiorem bowiem są sprawiedliwe uczynki świętych.9 I rzekł mi: Napisz: Błogosławieni, którzy są wezwani na ucztę weselną Baranka. I rzekł mi: Te słowa Boga są prawdziwe.10 I upadłem do nóg jego, aby mu się pokłonić. I mówi mi: Nie waż się tego czynić; jestem współsługą twoim i braci twoich, mających świadectwo Jezusowe. Bogu się kłaniaj. Świadectwem bowiem Jezusa jest duch proroctwa. SĄD NAD BESTIĄ.11 I widziałem niebo otworzone, a oto koń biały, a siedzącego na nim zwano Wiernym i Prawdziwym i sądzi sprawiedliwie i walczy.12 0czy zaś jego jak płomień ognisty i na głowie jego wiele koron i ma imię wypisane, którego nikt nie zna, tylko on sam.13 I ubrany był w szatę skropioną krwią, a imię jego nazywają Słowo Boga.14 I wojska, które są w niebie, jechały za nim na koniach białych, obleczone w bisior biały i czysty.15 I z ust jego wychodzi miecz z obydwu stron ostry, aby nim “bił narody.” I on “będzie nim rządził laską żelazną”; on też “depce prasę” wina zapalczywości gniewu Boga wszechmogącego.16 I ma na szacie i na biodrze swoim napisane: “Król królów i Pan panujących.” 17 I widziałem jednego anioła stojącego w słońcu i zawołał głosem donośnym, mówiąc do wszystkich ptaków, co latały wpośród nieba: Chodźcie i zgromadźcie się na wielką wieczerzę bożą,18 abyście jadły ciała królów i ciała wodzów i ciała mocarzów i. ciała koni i siedzących na nich i ciała wszystkich wolnych i niewolników i małych i wielkich.19 I widziałem bestię i królów ziemskich i wojska ich zebrane, dla stoczenia bitwy z tym, który siedział na koniu i z wojskiem jego.20 I pojmano bestię i z nią fałszywego proroka, który czynił cuda przed nią, którymi zwiódł tych, co przyjeli znamię bestii i którzy się kłaniali jej obrazowi. Ci dwoje wrzuceni zostali żywcem w jezioro ognia gorejącego siarką.21 A innych pobił miecz, wychodzący z ust siedzącego na koniu i “wszystkie ptaki nasyciły się ich mięsem.”
20SĄD NAD SZATANEM1I Widziałem anioła lecącego z nieba, mającego klucz przepaści i łańcuch wielki w ręce swojej.2 I uchwycił smoka, węża starego, którym jest diabeł i szatan i związał go na tysiąc lat.3 I wrzucił go w przepaść i zamknął i położył pieczęć nad nim, aby więcej nie zwodził narodów, dopóki nie upłynie tysiąc lat; a potem ma być rozwiązany na krótki czas.4 I widziałem stolice i usiedli na nich i “dano im władzę sądzenia” i dusze pościnanych dla świadectwa Jezusowego i dla słowa bożego i tych, co się nie kłaniali bestii ani obrazowi jej i nie przyjmowali znamienia jej na czoła albo na ręce swoje; i ożyli i królowali z Chrystusem tysiąc lat.5 Inni z umarłych nie ożyli, dopóki nie upłynie tysiąc lat. To jest zmartwychwstanie pierwsze.6 Błogosławiony i święty, który ma udział w pierwszym zmartwychwstaniu; nad tymi nie ma mocy śmierć druga, ale będą kapłanami Boga i Chrystusa i, będą królować z nim tysiąc lat.7 A gdy się skończy tysiąc lat, szatan będzie zwolniony z więzienia swego i wyjdzie i będzie zwodził narody, które są na “czterech krańcach ziemi Goga i Magoga” i zbierze ich na walkę, a ich liczba jest jak piasek morski.8 I wstąpili “na okręg ziemi” i otoczyli obóz świętych i miasto “umiłowane.9 i zstąpił ogieńí z nieba od Boga i pożarł ich,” a diabeł, który ich zwodził wrzucony został w jezioro ognia i siarki, gdzie i bestia 10 i fałszywy prorok będą męczeni we dnie i w nocy na wieki wieków.SĄD NAD UMARŁYMI.11 I widziałem tron wielki, biały i siedzącego na nim, “przed którego obliczem uciekła ziemia i niebo i nie znaleziono miejsca dla nich.”12 I widziałem umarłych, wielkich i małych, stojących przed tronem; i “księgi zostały otwarte” i otworzono inną księgę, która jest księgą życia. I osądzono umarłych z tego, co było napisane w owych księgach, “według ich uczynków.”13 I morze wydało umarłych, którzy w nim byli i śmierć i piekło oddały umarłych swoich; którzy w nich byli i osądzono każdego “według jego uczynków.”14 I piekło i śmierć wrzucono do jeziora ognistego. Ta jest śmierć druga.15 I kogo nie “znaleziono zapisanego w księdze życia,” ten wrzucony został do jeziora ognistego.
21NIEBO NOWE I ZIEMIA NOWA.1 I widziałem nowe niebo i nową ziemię.” Albowiem pierwsze niebo i pierwsza ziemia przeminęły, a morza już niema.2 Ja Jan widziałem święte miasto Jeruzalem nowe, zstępujące z nieba od Boga, przygotowane jak oblubienica przystrojona dla swego męża.3 I słyszałem głos donośny z tronu, mówiący: “Oto przybytek” Boga z ludźmi “i będzie mieszkał z nimi. I oni będą jego ludem,” a Bóg sam “z nimi będzie” ich Bogiem.4 “I otrze Bóg wszelką łzę z oczu” ich i nie będzie więcej śmierci, ani smutku, ani krzyku, ani boleści więcej nie będzie, gdyż pierwsze rzeczy przeminęły.5 I “siedzący na tronie” rzekł: Oto czynię wszystkie rzeczy nowe. I rzekł mi: Pisz, bo te słowa są bardzo pewne i prawdziwe.6 I rzekł mi: Stało się. Jam jest Alfa i Omega, początek i koniec. Ja dam “pragnącemu darmo ze źródła wody życia.”7 Kto zwycięży, odziedziczy to i “będę mu Bogiem, a on mi będzie synem.”8 Bojaźliwym zaś i niewiernym i obmierzłymi mężobójcom i rozpustnikom i czarownikom i bałwochwalcom i wszystkim kłamcom – tym przypadnie część w jeziorze gorejącym ogniem i siarką; to jest śmierć druga.NOWE JERUZALEM.9 I przyszedł jeden z siedmiu aniołów, którzy mieli siedem czasz napełnionych siedmiu plagami ostatecznymi i odezwał się do mnie, mówiąc: Chodź, a pokażę ci oblubienicę, małżonkę Baranka.10 I “zaniósł mię w duchu na górę wielką i wysoką i pokazał mi miasto święte Jeruzalem,” zstępujące z nieba od Boga,11 mające “jasność Boga,” a światło jego podobne do kamienia kosztownego jakby do kamienia jaspisu jakby krzyczał.12 I miało mur wielki i wysoki, posiadający dwanaście bram, a na bramach dwunastu aniołów i imiona wypisane, które są imionami dwunastu pokoleń synów Izraelskich.13 “Od wschodu trzy bramy i od północy trzy bramy i od południa trzy bramy i od zachodu trzy bramy.”14 I mur miasta miał dwanaście fundamentów, a na nich dwanaście imion dwunastu apostołów Baranka.JEGO MURY, BRAMY I FUNDAMENTY.15 Ten zaś, co ze mną mówił, miał trzcinową, złotą miarę, aby mierzyć miasto i bramy jego i mur.16 Miasto leży w czworoboku, a długość jego jest tak wielka, jak i szerokość. I zmierzył miasto trzciną złotą na dwanaście tysięcy stadiów i długość i wysokość i szerokość jego są równe.17 I zmierzył mur jego: sto czterdzieści cztery łokcie miary człowieka, to jest anioła.18 A mur jego był zbudowany z kamienia jaspisu, a samo miasto: złoto czyste, podobne do szkła czystego.19 I fundamenty muru miasta ozdobione wszelkim drogim kamieniem. Pierwszy fundament jaspis, drugi szafir, trzeci chalcedon, czwarty szmaragd,20 piąty sardoniks, szósty sardiusz, siódmy chryzolit, ósmy beryl, dziewiąty topaz, dziesiąty chryzopraz, jedenasty hiacynt, dwunasty ametyst.21 Dwanaście bram, to dwanaście pereł, każda z osobna; a każda brama była z jednej perły, a ulica miasta złoto czyste, jak szkło przeźroczyste.JEGO PRZYBYTKIEM I ŚWIATŁEM BARANEK.22 I świątyni w nim nie widziałem, bo Pan, Bóg wszechmogący, jest świątynią jego i Baranek.23 I miasto nie potrzebuje “słońca ani księżyca,” aby w nim świeciły, gdyż je oświeciła jasność Boga, a lampą jego jest Baranek.24 “I narody będą chodziły w światłości jego, a królowie ziemscy tam przyniosą chwałę” swoją i cześć.25 “I bramy jego nie będą w dzień zamknięte,” albowiem nocy tam nie będzie.26 “I tam przyniosą chwałę” i cześć narodów.27 Nie wejdzie do niego nic nieczystego, albo budzącego odrazę i kłamstwo, tylko ci, co są zapisani w Barankowej księdze życia.
22RZEKA I DRZEWO.

CS RU Brytjka King J. 22
Comments: Vict.III/IVw. abp.Averky
RZEKA I DRZEWO.1 cf. Tłum. Толк. I ukazał “rzekę wody życia,” jasną jak kryształ, wychodzącą ze stolicy Boga i Baranka.И показал мне чистую реку воды жизни, светлую, как кристалл, исходящую от престола Бога и Агнца. И# показa ми чи1сту рэкY воды2 жив0тныz, свётлу ћкw крmстaллъ, и3сходsщу t пrт0ла б9іz и3 ѓгнча. 22,1Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVκαι kai
CONJ
καίkaiandAnd
εδειξεν edeixen
V-AAI-3S G5656
δεικνύωdeiknuōto showhe shewed
μοι moi
P-1DS
ἐγώegōI/weme
ποταμον potamon
N-ASM
ποταμόςpotamosriverriver
υδατος udatos
N-GSN
ὕδωρ, ὕδατοςhhudōr udatoswaterof water
ζωης zōēs
N-GSF
ζωήzōēlifeof life
λαμπρον lampron
A-ASM
λαμπρόςlamprosshining, clear
ως ōs
ADV
ὡςhōswhich/howas
κρυσταλλον krustallon
N-ASM
κρύσταλλοςkrustalloscrystalcrystal
εκπορευομενον ekporeuomenon
V-PNP-ASM G5740
ἐκπορεύωekporeuōto come/go out, proceeding
εκ ek
PREP
ἐκekof/fromout of
του tou
T-GSM
hothe/this/whothe throne
θρονου thronou
N-GSM
θρόνοςthronosthronethe throne
του tou
T-GSM
hothe/this/whoof God
θεου theou
N-GSM
θεόςtheosGodof God
και kai
CONJ
καίkaiandand
του tou
T-GSN
hothe/this/whoof the Lamb
αρνιου arniou
N-GSN
ἀρνίονarnionlambof the Lamb
 
2 cf. Tłum. Толк. “Wpośród” rynku jego i “z obu stron rzeki drzewo życia,” rodzące dwanaście owoców, na każdy miesiąc dające swój owoc, a liście drzewa na zdrowie narodów.Среди улицы его, и по ту и по другую сторону реки, древо жизни, двенадцать раз приносящее плоды, дающее на каждый месяц плод свой; и листья дерева - для исцеления народов. ПосредЁ ст0гны є3гw2 и3 по nбап0лы рэки2 дрeво жив0тное, є4же твори1тъ плодHвъ дванaдесzте, на кjйждо мцcъ воздаS пл0дъ св0й: и3 ли1ствіе дрeва во и3сцэлeніе kзhкwмъ. 22,2Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVεν en
PREP
ἐνenin/on/amongIn
μεσω mesō
A-DSN
μέσοςmesosmidstthe midst
της tēs
T-GSF
hothe/this/whoof the street
πλατειας plateias
N-GSF
πλατεῖαplateiawide street/roadof the street
αυτης autēs
P-GSF
αὐτόςautoshe/she/it/selfof it
και kai
CONJ
καίkaiand, and
του tou
T-GSM
hothe/this/whoof the river
ποταμου potamou
N-GSM
ποταμόςpotamosriverof the river
εντευθεν enteuthen
ADV
ἐντεῦθεν, ἔνθενenteuthen enthenfrom hereon either side
και kai
CONJ
καίkaiand 
εκειθεν ekeithen
ADV
ἐκεῖθενekeithenfrom there[from there]
ξυλον xulon
N-NSN
ξύλονxulonwood, the tree
ζωης zōēs
N-GSF
ζωήzōēlifeof life
ποιουν poioun
V-PAP-NSN G5723
ποιέωpoieōto do/make, which bare
καρπους karpous
N-APM
καρπόςkarposfruitfruits
δωδεκα dōdeka
A-NUI
δώδεκαdōdekatwelvetwelve
κατα kata
PREP
κατάkataaccording to 
μηνα mēna
N-ASM
μήνmēnmonthmonth
εκαστον ekaston
A-ASM
ἕκαστοςhekastoseachevery
αποδιδουν apodidoun
V-PAP-NSN G5723
ἀποδίδωμιapodidōmito pay, yielded
τον ton
T-ASM
hothe/this/whofruit
καρπον karpon
N-ASM
καρπόςkarposfruitfruit
αυτου autou
P-GSN
αὐτόςautoshe/she/it/selfher
και kai
CONJ
καίkaiand: and
τα ta
T-NPN
hothe/this/whothe leaves
φυλλα fulla
N-NPN
φύλλονfullonleafthe leaves
του tou
T-GSN
hothe/this/whoof the tree
ξυλου xulou
N-GSN
ξύλονxulonwoodof the tree
εις eis
PREP
εἰςeistowardfor
θεραπειαν therapeian
N-ASF
θεραπείαtherapeiaservicethe healing
των tōn
T-GPN
hothe/this/whoof the nations
εθνων ethnōn
N-GPN
ἔθνοςethnosGentilesof the nations
 
3 cf. Tłum. Толк. “I nie będzie więcej żadnego przekleństwa,” lecz będzie w nim stolica Boga i Baranka i słudzy jego służyć mu będą,И ничего уже не будет проклятого; но престол Бога и Агнца будет в нем, и рабы Его будут служить Ему. И# всsка ґнafема не бyдетъ ктомY: и3 пrт0лъ б9ій и3 ѓгнечь бyдетъ въ нeмъ, и3 раби2 є3гw2 послyжатъ є3мY, 22,3Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVκαι kai
CONJ
καίkaiandAnd
παν pan
A-NSN
πᾶςpasall 
καταθεμα katathema
N-NSN
κατανάθεμαkatanathemacursecurse
ουκ ouk
PRT-N
οὐounono
εσται estai
V-FDI-3S G5695
εἰμίeimito bethere shall be
ετι eti
ADV
ἔτιetistillmore
και kai
CONJ
καίkaiand: but
ο o
T-NSM
hothe/this/whothe throne
θρονος thronos
N-NSM
θρόνοςthronosthronethe throne
του tou
T-GSM
hothe/this/whoof God
θεου theou
N-GSM
θεόςtheosGodof God
και kai
CONJ
καίkaiandand
του tou
T-GSN
hothe/this/whoof the Lamb
αρνιου arniou
N-GSN
ἀρνίονarnionlambof the Lamb
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
αυτη autē
P-DSF
αὐτόςautoshe/she/it/selfit
εσται estai
V-FDI-3S G5695
εἰμίeimito beshall be
και kai
CONJ
καίkaiand; and
οι oi
T-NPM
hothe/this/whoservants
δουλοι douloi
N-NPM
δοῦλοςdoulosslaveservants
αυτου autou
P-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/selfhis
λατρευσουσιν latreusousin
V-FAI-3P G5692
λατρεύωlatreuōto ministershall serve
αυτω autō
P-DSM
αὐτόςautoshe/she/it/selfhim
 
4 cf. Tłum. Толк. “będą oglądać jego oblicze,” a jego imię na ich czołach.И узрят лице Его, и имя Его будет на челах их. и3 ќзрzтъ лицE є3гw2, и3 и4мz є3гw2 на челёхъ и4хъ. 22,4Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVκαι kai
CONJ
καίkaiandAnd
οψονται opsontai
V-FDI-3P G5695
ὁράωhoraōto seethey shall see
το to
T-ASN
hothe/this/whoface
προσωπον prosōpon
N-ASN
πρόσωπονprosōponfaceface
αυτου autou
P-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/selfhis
και kai
CONJ
καίkaiand; and
το to
T-NSN
hothe/this/whoname
ονομα onoma
N-NSN
ὄνομαonomanamename
αυτου autou
P-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/selfhis
επι epi
PREP
ἐπίepiupon/to/againstin
των tōn
T-GPN
hothe/this/whoforeheads
μετωπων metōpōn
N-GPN
μέτωπονmetōponforeheadforeheads
αυτων autōn
P-GPM
αὐτόςautoshe/she/it/selftheir
 
5 cf. Tłum. Толк. I nocy więcej nie będzie i nie będzie im trzeba światła lampy, ani “światła słońca,” gdyż “Pan Bóg będzie ich oświecał i królować będą na wieki wieków.”И ночи не будет там, и не будут иметь нужды ни в светильнике, ни в свете солнечном, ибо Господь Бог освещает их; и будут царствовать во веки веков. И# н0щи не бyдетъ тaмw, и3 не потрeбуютъ свёта t свэти1льника, ни свёта с0лнечнагw, ћкw гDь бGъ просвэщaетъ |: и3 воцарsтсz во вёки вэкHвъ. 22,5Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVκαι kai
CONJ
καίkaiandAnd
νυξ nux
N-NSF
νύξnuxnightnight
ουκ ouk
PRT-N
οὐounono
εσται estai
V-FDI-3S G5695
εἰμίeimito bethere shall be
ετι eti
ADV
ἔτιetistill[still]
και kai
CONJ
καίkaiand; and
ουκ ouk
PRT-N
οὐounono
εχουσιν echousin
V-PAI-3P G5719
ἔχωechōto have/bethey
χρειαν chreian
N-ASF
χρείαchreianeedneed
φωτος fōtos
N-GSN
φῶςfōslightlight
λυχνου luchnou
N-GSM
λύχνοςluchnoslampcandle
και kai
CONJ
καίkaiand, neither
φως fōs
N-ASN
φῶςfōslight[light]
ηλιου ēliou
N-GSM
ἥλιοςhēliossunof the sun
οτι oti
CONJ
ὅτιhotithat/since; for
κυριος kurios
N-NSM
κύριοςkurioslordthe Lord
ο o
T-NSM
hothe/this/whoGod
θεος theos
N-NSM
θεόςtheosGodGod
φωτισει fōtisei
V-FAI-3S G5692
φωτίζωfōtizōto illuminategiveth
επ]     ep
PREP
ἐπίepiupon/to/against[upon/to/against]
αυτους autous
P-APM
αὐτόςautoshe/she/it/selfthem
και kai
CONJ
καίkaiand: and
βασιλευσουσιν basileusousin
V-FAI-3P G5692
βασιλεύωbasileuōto reignthey shall reign
εις eis
PREP
εἰςeistowardfor
τους tous
T-APM
hothe/this/whoever
αιωνας aiōnas
N-APM
αἰώνaiōnan ageever
των tōn
T-GPM
hothe/this/whoand ever
αιωνων aiōnōn
N-GPM
αἰώνaiōnan ageand ever
 
PROROCTWO TO JEST PRAWDZIWE6 cf. Tłum. Толк. I rzekł mi: Te słowa są bardzo pewne i prawdziwe. I Pan, Bóg duchów prorockich posłał anioła swego, aby pokazać sługom swym, co się ma stać prędko.И сказал мне: сии слова верны и истинны; и Господь Бог святых пророков послал Ангела Своего показать рабам Своим то, чему надлежит быть вскоре. И# речe ми: сі‰ словесA вBрна и3 и4стинна: и3 гDь бGъ с™hхъ прbрHкъ послA ѓгGла своего2 показaти рабHмъ свои6мъ, и5мже подобaетъ бhти вск0рэ. 22,6Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVκαι kai
CONJ
καίkaiandAnd
ειπεν eipen
V-2AAI-3S G5627
λέγωlegōto speakhe said
μοι moi
P-1DS
ἐγώegōI/weunto me
ουτοι outoi
D-NPM
οὗτοςhoutosthis/he/she/it, These
οι oi
T-NPM
hothe/this/who 
λογοι logoi
N-NPM
λόγοςlogoswordsayings
πιστοι pistoi
A-NPM
πιστόςpistosfaithfulfaithful
και kai
CONJ
καίkaiandand
αληθινοι alēthinoi
A-NPM
ἀληθινόςalēthinostruetrue
και kai
CONJ
καίkaiand: and
ο o
T-NSM
hothe/this/whosayings
κυριος kurios
N-NSM
κύριοςkurioslordthe Lord
ο o
T-NSM
hothe/this/whoGod
θεος theos
N-NSM
θεόςtheosGodGod
των tōn
T-GPN
hothe/this/whoangel
πνευματων pneumatōn
N-GPN
πνεῦμαpneumaspirit/breath[spirit/breath]
των tōn
T-GPM
hothe/this/whoservants
προφητων profētōn
N-GPM
προφήτηςprofētēsprophetprophets
απεστειλεν apesteilen
V-AAI-3S G5656
ἀποστέλλωapostellōto sendsent
τον ton
T-ASM
hothe/this/who[the/this/who]
αγγελον angelon
N-ASM
ἄγγελοςangelosangelangel
αυτου autou
P-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/selfhis
δειξαι deixai
V-AAN G5658
δεικνύωdeiknuōto showto shew
τοις tois
T-DPM
hothe/this/who[the/this/who]
δουλοις doulois
N-DPM
δοῦλοςdoulosslaveservants
αυτου autou
P-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/selfunto his
α a
R-APN
ὅς, ἥhhos ēwhichthe things which
δει dei
V-PAI-3S G5719
δεῖdeibe necessarymust
γενεσθαι genesthai
V-2ADN G5635
γίνομαιginomaito bebe done
εν en
PREP
ἐνenin/on/among 
ταχει tachei
N-DSN
τάχοςtachosquicknessshortly
 
7 cf. Tłum. Толк. I oto przyjdę szybko. Błogosławiony, który zachowuje słowa proroctwa tej księgi.Се, гряду скоро: блажен соблюдающий слова пророчества книги сей. СE, грzдY ск0рw: бlжeнъ соблюдazй словесA прbр0чества кни1ги сеS. 22,7Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVκαι kai
CONJ
καίkaiand[and]
ιδου idou
V-2AMM-2S G5640
ὁράωhoraōto seeBehold
ερχομαι erchomai
V-PNI-1S G5736
ἔρχομαιerchomaito come/go, I come
ταχυ tachu
ADV
ταχύtachuquicklyquickly
μακαριος makarios
A-NSM
μακάριοςmakariosblessed: blessed
ο o
T-NSM
hothe/this/whohe
τηρων tērōn
V-PAP-NSM G5723
τηρέωtēreōto keepthat keepeth
τους tous
T-APM
hothe/this/whothe sayings
λογους logous
N-APM
λόγοςlogoswordthe sayings
της tēs
T-GSF
hothe/this/whoof the prophecy
προφητειας profēteias
N-GSF
προφητείαprofēteiaprophecyof the prophecy
του tou
T-GSN
hothe/this/whobook
βιβλιου bibliou
N-GSN
βιβλίονbiblionscrollbook
τουτου toutou
D-GSN
οὗτοςhoutosthis/he/she/it[this/he/she/it]
 
8 cf. Tłum. Толк. A ja, Jan, słyszałem to i widziałem. I gdy usłyszałem i ujrzałem, upadłem do stóp anioła, który mi to pokazywał, aby się pokłonić.Я, Иоанн, видел и слышал сие. Когда же услышал и увидел, пал к ногам Ангела, показывающего мне сие, чтобы поклониться ему; И# ѓзъ їwaннъ ви1дэхъ сі‰ и3 слhшахъ. И# є3гдA слhшахъ и3 ви1дэхъ, пад0хъ поклони1тисz на нHгу ѓгGла показyющагw ми2 сіE: 22,8Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVκαγω kagō
P-1NS-K
κἀγώkagōand I[and I]
ιωαννης iōannēs
N-NSM
ἸωάννηςiōannēsJohnJohn
ο o
T-NSM
hothe/this/who 
ακουων akouōn
V-PAP-NSM G5723
ἀκούωakouōto hearheard
και kai
CONJ
καίkaiandAnd
βλεπων blepōn
V-PAP-NSM G5723
βλέπωblepōto seesaw
ταυτα tauta
D-APN
οὗτοςhoutosthis/he/she/it[this/he/she/it]
και kai
CONJ
καίkaiand, and
οτε ote
ADV
ὅτεhotewhenwhen
ηκουσα ēkousa
V-AAI-1S G5656
ἀκούωakouōto hearI had heard
και kai
CONJ
καίkaiand. And
εβλεψα eblepsa
V-AAI-1S G5656
βλέπωblepōto seeseen
επεσα epesa
V-2AAI-1S G5627
πίπτωpiptōto collapse, I fell down
προσκυνησαι proskunēsai
V-AAN G5658
προσκυνέωproskuneōto worshipto worship
εμπροσθεν emprosthen
PREP
ἔμπροσθενemprosthenbeforebefore
των tōn
T-GPM
hothe/this/who 
ποδων podōn
N-GPM
πούςpousfootthe feet
του tou
T-GSM
hothe/this/whothe feet
αγγελου angelou
N-GSM
ἄγγελοςangelosangelof the angel
του tou
T-GSM
hothe/this/whoof the angel
δεικνυοντος deiknuontos
V-PAP-GSM G5723
δεικνύωdeiknuōto showwhich shewed
μοι moi
P-1DS
ἐγώegōI/weI
ταυτα tauta
D-APN
οὗτοςhoutosthis/he/she/it[this/he/she/it]
 
9 cf. Tłum. Толк. I rzekł mi: Nie waż się tego czynić, bo jestem współsługą twoim i braci twoich proroków i tych, co strzegą słów proroctwa tej księgi. Bogu się kłaniaj.но он сказал мне: смотри, не делай сего; ибо я сослужитель тебе и братьям твоим пророкам и соблюдающим слова книги сей; Богу поклонись. и3 глаг0ла ми2: ви1ждь, ни2: клеврeтъ бо тв0й є4смь и3 брaтіи твоеS прbр0кwвъ и3 соблюдaющихъ словесA кни1ги сеS: бGу поклони1сz. 22,9Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVκαι kai
CONJ
καίkaiandThen
λεγει legei
V-PAI-3S G5719
λέγωlegōto speaksaith he
μοι moi
P-1DS
ἐγώegōI/weunto me
ορα ora
V-PAM-2S G5720
ὁράωhoraōto see, See
μη
PRT-N
μήnotnot
συνδουλος sundoulos
N-NSM
σύνδουλοςsundoulosfellow slavefellowservant
σου sou
P-2GS
σύsuyouthy
ειμι eimi
V-PAI-1S G5719
εἰμίeimito beI am
και kai
CONJ
καίkaiand, and
των tōn
T-GPM
hothe/this/whobrethren
αδελφων adelfōn
N-GPM
ἀδελφόςadelfosbrotherbrethren
σου sou
P-2GS
σύsuyouof thy
των tōn
T-GPM
hothe/this/whothe prophets
προφητων profētōn
N-GPM
προφήτηςprofētēsprophetthe prophets
και kai
CONJ
καίkaiand, and
των tōn
T-GPM
hothe/this/whoof them
τηρουντων tērountōn
V-PAP-GPM G5723
τηρέωtēreōto keepwhich keep
τους tous
T-APM
hothe/this/whothe sayings
λογους logous
N-APM
λόγοςlogoswordthe sayings
του tou
T-GSN
hothe/this/whobook
βιβλιου bibliou
N-GSN
βιβλίονbiblionscrollbook
τουτου toutou
D-GSN
οὗτοςhoutosthis/he/she/it[this/he/she/it]
τω
T-DSM
hothe/this/whoGod
θεω theō
N-DSM
θεόςtheosGodGod
προσκυνησον proskunēson
V-AAM-2S G5657
προσκυνέωproskuneōto worship: worship
 
10 cf. Tłum. Толк. I rzekł mi: Nie pieczętuj słów proroctwa tej księgi, czas bowiem jest blisko.И сказал мне: не запечатывай слов пророчества книги сей; ибо время близко. И# глаг0ла ми2: не запечатлёй словeсъ прbр0чествіz кни1ги сеS: ћкw врeмz бли1з8 є4сть. 22,10Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVκαι kai
CONJ
καίkaiandAnd
λεγει legei
V-PAI-3S G5719
λέγωlegōto speakhe saith
μοι moi
P-1DS
ἐγώegōI/weunto me
μη
PRT-N
μήnotnot
σφραγισης sfragisēs
V-AAS-2S G5661
σφραγίζωsfragizōto seal, Seal
τους tous
T-APM
hothe/this/whothe sayings
λογους logous
N-APM
λόγοςlogoswordthe sayings
της tēs
T-GSF
hothe/this/whoof the prophecy
προφητειας profēteias
N-GSF
προφητείαprofēteiaprophecyof the prophecy
του tou
T-GSN
hothe/this/whobook
βιβλιου bibliou
N-GSN
βιβλίονbiblionscrollbook
τουτου toutou
D-GSN
οὗτοςhoutosthis/he/she/it[this/he/she/it]
ο o
T-NSM
hothe/this/whothe time
καιρος kairos
N-NSM
καιρόςkairostime/right timethe time
γαρ gar
CONJ
γάρgarfor[for]
εγγυς engus
ADV
ἐγγύςengusnearat hand
εστιν estin
V-PAI-3S G5719
εἰμίeimito beis
 
11 cf. Tłum. Толк. Kto szkodzi, niech jeszcze szkodzi i kto tkwi w brudach, niech jeszcze się bruka, a kto jest sprawiedliwy, niech się jeszcze usprawiedliwi, a święty niech się jeszcze uświęci.Неправедный пусть еще делает неправду; нечистый пусть еще сквернится; праведный да творит правду еще, и святый да освящается еще. Њби1дzй да њби1дитъ є3щE, и3 сквeрный да њскверни1тсz є3щE: и3 првdный прaвду да твори1тъ є3щE: и3 с™hй да с™и1тсz є3щE. 22,11Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVο o
T-NSM
hothe/this/who 
αδικων adikōn
V-PAP-NSM G5723
ἀδικέωadikeōto harmHe that is unjust
αδικησατω adikēsatō
V-AAM-3S G5657
ἀδικέωadikeōto harm, let him be unjust
ετι eti
ADV
ἔτιetistillstill
και kai
CONJ
καίkaiand: and
ο o
T-NSM
hothe/this/who 
ρυπαρος ruparos
A-NSM
ῥυπαρόςruparosfilthy[filthy]
ρυπανθητω rupanthētō
V-APM-3S G5682
ῥυπόωrupoōto defilehe which is filthy
ετι eti
ADV
ἔτιetistillstill
και kai
CONJ
καίkaiand: and
ο o
T-NSM
hothe/this/who 
δικαιος dikaios
A-NSM
δίκαιοςdikaiosjusthe that is righteous
δικαιοσυνην dikaiosunēn
N-ASF
δικαιοσύνηdikaiosunērighteousness[righteousness]
ποιησατω poiēsatō
V-AAM-3S G5657
ποιέωpoieōto do/make[to do/make]
ετι eti
ADV
ἔτιetistillstill
και kai
CONJ
καίkaiand: and
ο o
T-NSM
hothe/this/who 
αγιος agios
A-NSM
ἅγιοςhagiosholyhe that is holy
αγιασθητω agiasthētō
V-APM-3S G5682
ἁγιάζωhagiazōto sanctify, let him be holy
ετι eti
ADV
ἔτιetistillstill
 
CHRYSTUS ODPŁACI KAŻDEMU.12 cf. Tłum. Толк. 0to przyjdę prędko, a zapłatę moją z sobą niosę, “abym oddał każdemu według uczynków jego.”Се, гряду скоро, и возмездие Мое со Мною, чтобы воздать каждому по делам его. И# сE, грzдY ск0рw, и3 мздA моS со мн0ю, воздaти коемyждо по дэлHмъ є3гw2. 22,12Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVιδου idou
V-2AMM-2S G5640
ὁράωhoraōto see, behold
ερχομαι erchomai
V-PNI-1S G5736
ἔρχομαιerchomaito come/go, I come
ταχυ tachu
ADV
ταχύtachuquicklyquickly
και kai
CONJ
καίkaiandAnd
ο o
T-NSM
hothe/this/whoreward
μισθος misthos
N-NSM
μισθόςmisthoswagereward
μου mou
P-1GS
ἐγώegōI/weme
μετ met
PREP
μετάmetawith/afterwith
εμου emou
P-1GS
ἐγώegōI/wemy
αποδουναι apodounai
V-2AAN G5629
ἀποδίδωμιapodidōmito pay, to give
εκαστω ekastō
A-DSM
ἕκαστοςhekastoseachevery man
ως ōs
ADV
ὡςhōswhich/howaccording as
το to
T-NSN
hothe/this/whowork
εργον ergon
N-NSN
ἔργονergonworkwork
εστιν estin
V-PAI-3S G5719
εἰμίeimito beshall be
αυτου autou
P-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/selfhis
 
13 cf. Tłum. Толк. Ja jestem Alfa i Omega, “pierwszy i ostatni,” początek i koniec.Я есмь Альфа и Омега, начало и конец, Первый и Последний. Ѓзъ є4смь ѓлфа и3 њмeга, начaтокъ и3 конeцъ, пeрвый и3 послёдній. 22,13Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVεγω egō
P-1NS
ἐγώegōI/weI
το to
T-NSN
hothe/this/who 
αλφα alfa
N-LI
ἈλφαalfaalphaAlpha
και kai
CONJ
καίkaiandand
το to
T-NSN
hothe/this/who 
ω ō
N-LI
ōOmegaOmega
ο o
T-NSM
hothe/this/who 
πρωτος prōtos
A-NSM-S
πρῶτοςprōtosfirst, the first
και kai
CONJ
καίkaiandand
ο o
T-NSM
hothe/this/who 
εσχατος eschatos
A-NSM-S
ἔσχατοςeschatoslast/leastthe last
η ē
T-NSF
hothe/this/who[the/this/who]
αρχη archē
N-NSF
ἀρχήarchēbeginning, the beginning
και kai
CONJ
καίkaiandand
το to
T-NSN
hothe/this/who[the/this/who]
τελος telos
N-NSN
τέλοςtelosgoal/taxthe end
 
14 cf. Tłum. Толк. Błogosławieni, którzy “obmywają szaty” swoje w krwi Baranka, aby mieli prawo do drzewa życia i żeby weszli przez bramy do miasta.Блаженны те, которые соблюдают заповеди Его, чтобы иметь им право на древо жизни и войти в город воротами. Бlжeни творsщіи зaпwвэди є3гw2, да бyдетъ w4бласть и5мъ на дрeво жив0тное, и3 враты2 вни1дутъ во грaдъ. 22,14Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVμακαριοι makarioi
A-NPM
μακάριοςmakariosblessedBlessed
οι oi
T-NPM
hothe/this/whothey
πλυνοντες plunontes
V-PAP-NPM G5723
πλύνωplunōto wash[to wash]
τας tas
T-APF
hothe/this/whocommandments
στολας stolas
N-APF
στολήstolērobe[robe]
αυτων autōn
P-GPM
αὐτόςautoshe/she/it/selfhis
ινα ina
CONJ
ἵναhinain order that/to, that
εσται estai
V-FDI-3S G5695
εἰμίeimito bemay have
η ē
T-NSF
hothe/this/whoright
εξουσια exousia
N-NSF
ἐξουσίαexousiaauthorityright
αυτων autōn
P-GPM
αὐτόςautoshe/she/it/selfthey
επι epi
PREP
ἐπίepiupon/to/againstto
το to
T-ASN
hothe/this/whothe tree
ξυλον xulon
N-ASN
ξύλονxulonwoodthe tree
της tēs
T-GSF
hothe/this/whoof life
ζωης zōēs
N-GSF
ζωήzōēlifeof life
και kai
CONJ
καίkaiand, and
τοις tois
T-DPM
hothe/this/whothrough the gates
πυλωσιν pulōsin
N-DPM
πυλώνpulōngatethrough the gates
εισελθωσιν eiselthōsin
V-2AAS-3P G5632
εἰσέρχομαιeiserchomaito entermay enter in
εις eis
PREP
εἰςeistowardinto
την tēn
T-ASF
hothe/this/whothe city
πολιν polin
N-ASF
πόλιςpoliscitythe city
 
15 cf. Tłum. Толк. Na zewnątrz psy i czarownicy i bezwstydni i mężobójcy i bałwochwalcy i każdy, co miłuje i żyje w kłamstwie.А вне - псы и чародеи, и любодеи, и убийцы, и идолослужители, и всякий любящий и делающий неправду. Внё же пси2 и3 чародёє, и3 любодёє и3 ўб‡йцы, и3 їдwлослужи1телє и3 всsкъ любsй и3 творsй лжY. 22,15Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVεξω exō
ADV
ἔξωexōout/outside(r)without
οι oi
T-NPM
hothe/this/who 
κυνες kunes
N-NPM
κύωνkuōndogdogs
και kai
CONJ
καίkaiand, and
οι oi
T-NPM
hothe/this/whodogs
φαρμακοι farmakoi
N-NPM
φάρμακοςfarmakossorcerersorcerers
και kai
CONJ
καίkaiand, and
οι oi
T-NPM
hothe/this/whosorcerers
πορνοι pornoi
N-NPM
πόρνοςpornossexual sinnerwhoremongers
και kai
CONJ
καίkaiand, and
οι oi
T-NPM
hothe/this/whowhoremongers
φονεις foneis
N-NPM
φονεύςfoneusmurderermurderers
και kai
CONJ
καίkaiand, and
οι oi
T-NPM
hothe/this/whomurderers
ειδωλολατραι eidōlolatrai
N-NPM
εἰδωλολάτρηςeidōlolatrēsidolateridolaters
και kai
CONJ
καίkaiand, and
πας pas
A-NSM
πᾶςpasallwhosoever
φιλων filōn
V-PAP-NSM G5723
φιλέωfileōto loveloveth
και kai
CONJ
καίkaiandand
ποιων poiōn
V-PAP-NSM G5723
ποιέωpoieōto do/makemaketh
ψευδος pseudos
N-ASN
ψεῦδοςpseudosliea lie
 
16 cf. Tłum. Толк. Ja, Jezus, posłałem anioła mego, aby wam o tym świadczył w kościołach. Ja jestem potomek i z rodu Dawida, gwiazda jasna i zaranna.Я, Иисус, послал Ангела Моего засвидетельствовать вам сие в церквах. Я есмь корень и потомок Давида, звезда светлая и утренняя. Ѓзъ ї}съ послaхъ ѓгGла моего2 засвидётельствовати вaмъ сі‰ въ цRквахъ. Ѓзъ є4смь к0рень и3 р0дъ дв7довъ, и3 ѕвэздA ќтреннzz и3 денни1ца. 22,16Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVεγω egō
P-1NS
ἐγώegōI/weI
ιησους iēsous
N-NSM
ἸησοῦςiēsousJesus/JoshuaJesus
επεμψα epempsa
V-AAI-1S G5656
πέμπωpempōto sendhave sent
τον ton
T-ASM
hothe/this/who 
αγγελον angelon
N-ASM
ἄγγελοςangelosangelangel
μου mou
P-1GS
ἐγώegōI/we. I
μαρτυρησαι marturēsai
V-AAN G5658
μαρτυρέωmartureōto testifyto testify
υμιν umin
P-2DP
σύsuyouunto you
ταυτα tauta
D-APN
οὗτοςhoutosthis/he/she/it[this/he/she/it]
επι epi
PREP
ἐπίepiupon/to/againstin
ταις tais
T-DPF
hothe/this/who 
εκκλησιαις ekklēsiais
N-DPF
ἐκκλησίαekklēsiaassemblythe churches
εγω egō
P-1NS
ἐγώegōI/wemine
ειμι eimi
V-PAI-1S G5719
εἰμίeimito beam
η ē
T-NSF
hothe/this/whoangel
ριζα riza
N-NSF
ῥίζαrizarootthe root
και kai
CONJ
καίkaiandand
το to
T-NSN
hothe/this/whothe churches
γενος genos
N-NSN
γένοςgenosfamilythe offspring
δαυιδ dauid
N-PRI
Δαυείδ, Δαυίδ, Δαβίδdaueid dauid dabidDavidof David
ο o
T-NSM
hothe/this/whothe root
αστηρ astēr
N-NSM
ἀστήρastērstarstar
ο o
T-NSM
hothe/this/whothe offspring
λαμπρος lampros
A-NSM
λαμπρόςlamprosshining, the bright
ο o
T-NSM
hothe/this/whostar
πρωινος prōinos
A-NSM
πρωϊνόςprōinosmorning[morning]
 
17 cf. Tłum. Толк. Duch i oblubienica mówi: Przyjdź. A kto słyszy niech mówi: Przyjdź. I kto “pragnie, niech przyjdzie” i kto chce, niech bierze “wodę życia darmo.”И Дух и невеста говорят: прииди! И слышавший да скажет: прииди! Жаждущий пусть приходит, и желающий пусть берет воду жизни даром. И# д¦ъ и3 невёста глаг0лютъ: пріиди2, и3 слhшzй да глаг0летъ: пріиди2. И# жaждzй да пріи1детъ, и3 хотsй да пріи1метъ в0ду жив0тную тyне. 22,17Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVκαι kai
CONJ
καίkaiandAnd
το to
T-NSN
hothe/this/who 
πνευμα pneuma
N-NSN
πνεῦμαpneumaspirit/breaththe Spirit
και kai
CONJ
καίkaiandand
η ē
T-NSF
hothe/this/who 
νυμφη numfē
N-NSF
νύμφηnumfēbridethe bride
λεγουσιν legousin
V-PAI-3P G5719
λέγωlegōto speaksay
ερχου erchou
V-PNM-2S G5737
ἔρχομαιerchomaito come/go, Come
και kai
CONJ
καίkaiand. And
ο o
T-NSM
hothe/this/who 
ακουων akouōn
V-PAP-NSM G5723
ἀκούωakouōto hearlet him that heareth
ειπατω eipatō
V-2AAM-3S G5628
λέγωlegōto speaksay
ερχου erchou
V-PNM-2S G5737
ἔρχομαιerchomaito come/go, Come
και kai
CONJ
καίkaiand. And
ο o
T-NSM
hothe/this/whothe Spirit
διψων dipsōn
V-PAP-NSM G5723
διψάωdipsaōto thirstlet him that is athirst
ερχεσθω erchesthō
V-PNM-3S G5737
ἔρχομαιerchomaito come/gocome
ο o
T-NSM
hothe/this/whothe bride
θελων thelōn
V-PAP-NSM G5723
θέλωthelōto will/desirewhosoever will
λαβετω labetō
V-2AAM-3S G5628
λαμβάνωlambanōto take, let him take
υδωρ udōr
N-ASN
ὕδωρ, ὕδατοςhhudōr udatoswaterthe water
ζωης zōēs
N-GSF
ζωήzōēlifeof life
δωρεαν dōrean
ADV
δωρεάνdōreanfreelyfreely
 
18 cf. Tłum. Толк. Oświadczam bowiem każdemu słuchającemu słów proroctwa tej księgi: “Jeśliby kto dodał do tego,” spuści nań Bóg “plagi opisane w tej księdze.”И я также свидетельствую всякому слышащему слова пророчества книги сей: если кто приложит что к ним, на того наложит Бог язвы, о которых написано в книге сей; Сосвидётельствую бо всsкому слhшащему словесA прbр0чества кни1ги сеS: ѓще кто2 приложи1тъ къ си6мъ, наложи1тъ бGъ на него2 ћзвъ напи1санныхъ въ кни1зэ сeй: 22,18Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVμαρτυρω marturō
V-PAI-1S G5719
μαρτυρέωmartureōto testify[to testify]
εγω egō
P-1NS
ἐγώegōI/we[I/we]
παντι panti
A-DSM
πᾶςpasallunto every man
τω
T-DSM
hothe/this/who 
ακουοντι akouonti
V-PAP-DSM G5723
ἀκούωakouōto hearthat heareth
τους tous
T-APM
hothe/this/whothe words
λογους logous
N-APM
λόγοςlogoswordthe words
της tēs
T-GSF
hothe/this/whoof the prophecy
προφητειας profēteias
N-GSF
προφητείαprofēteiaprophecyof the prophecy
του tou
T-GSN
hothe/this/whobook
βιβλιου bibliou
N-GSN
βιβλίονbiblionscrollbook
τουτου toutou
D-GSN
οὗτοςhoutosthis/he/she/it[this/he/she/it]
εαν ean
COND
ἐάνeanif, If
τις tis
X-NSM
τιςtisoneany man
επιθη epithē
V-2AAS-3S G5632
ἐπιτίθημιepitithēmito put/lay onshall add
επ ep
PREP
ἐπίepiupon/to/againstunto
αυτα auta
P-APN
αὐτόςautoshe/she/it/selfhim
επιθησει epithēsei
V-FAI-3S G5692
ἐπιτίθημιepitithēmito put/lay onshall add
ο o
T-NSM
hothe/this/who, God
θεος theos
N-NSM
θεόςtheosGod, God
επ ep
PREP
ἐπίepiupon/to/against[upon/to/against]
αυτον auton
P-ASM
αὐτόςautoshe/she/it/self[he/she/it/self]
τας tas
T-APF
hothe/this/whothe plagues
πληγας plēgas
N-APF
πληγήplēgēplague/blow/woundthe plagues
τας tas
T-APF
hothe/this/who[the/this/who]
γεγραμμενας gegrammenas
V-RPP-APF G5772
γράφωgrafōto writethat are written
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
τω
T-DSN
hothe/this/who[the/this/who]
βιβλιω bibliō
N-DSN
βιβλίονbiblionscrollbook
τουτω toutō
D-DSN
οὗτοςhoutosthis/he/she/it[this/he/she/it]
 
19 cf. Tłum. Толк. A jeśliby kto ujął ze słów księgi tego proroctwa, odejmie Bóg część jego z księgi życia i z miasta świętego i z tego, co jest napisane w tej księdze.и если кто отнимет что от слов книги пророчества сего, у того отнимет Бог участие в книге жизни и в святом граде и в том, что написано в книге сей. и3 ѓще кто2 tи1метъ t словeсъ кни1ги прbр0чествіz сегw2, tи1метъ бGъ чaсть є3гw2 t кни1ги жив0тныz, и3 t грaда с™aгw, и3 напи1санныхъ въ кни1зэ сeй. 22,19Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVκαι kai
CONJ
καίkaiandAnd
εαν ean
COND
ἐάνeanifif
τις tis
X-NSM
τιςtisoneany man
αφελη afelē
V-2AAS-3S G5632
ἀφαιρέωafaireōto removeshall take away
απο apo
PREP
ἀπόapofromfrom
των tōn
T-GPM
hothe/this/who 
λογων logōn
N-GPM
λόγοςlogoswordthe words
του tou
T-GSN
hothe/this/whothe words
βιβλιου bibliou
N-GSN
βιβλίονbiblionscrollbook
της tēs
T-GSF
hothe/this/whoprophecy
προφητειας profēteias
N-GSF
προφητείαprofēteiaprophecyprophecy
ταυτης tautēs
D-GSF
οὗτοςhoutosthis/he/she/itof this
αφελει afelei
V-2FAI-3S G5687
ἀφαιρέωafaireōto removeshall take away
ο o
T-NSM
hothe/this/who, God
θεος theos
N-NSM
θεόςtheosGod, God
το to
T-ASN
hothe/this/whopart
μερος meros
N-ASN
μέροςmerospartpart
αυτου autou
P-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/selfhis
απο apo
PREP
ἀπόapofromout
του tou
T-GSN
hothe/this/whoof life
ξυλου xulou
N-GSN
ξύλονxulonwood[wood]
της tēs
T-GSF
hothe/this/whocity
ζωης zōēs
N-GSF
ζωήzōēlifeof life
και kai
CONJ
καίkaiand, and
εκ ek
PREP
ἐκekof/fromout of
της tēs
T-GSF
hothe/this/whothe things
πολεως poleōs
N-GSF
πόλιςpoliscitycity
της tēs
T-GSF
hothe/this/who[the/this/who]
αγιας agias
A-GSF
ἅγιοςhagiosholythe holy
των tōn
T-GPN
hothe/this/who[the/this/who]
γεγραμμενων gegrammenōn
V-RPP-GPN G5772
γράφωgrafōto writewhich are written
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
τω
T-DSN
hothe/this/who[the/this/who]
βιβλιω bibliō
N-DSN
βιβλίονbiblionscroll[scroll]
τουτω toutō
D-DSN
οὗτοςhoutosthis/he/she/it[this/he/she/it]
 
20 cf. Tłum. Толк. Który daje świadectwo o tym, mówi: Zaiste, przyjdę prędko. Amen. Przyjdź, Panie Jezu!Свидетельствующий сие говорит: ей, гряду скоро! Аминь. Ей, гряди, Господи Иисусе! Гlетъ свидётельствуzй сі‰: є4й, грzдY ск0рw: ґми1нь. є4й, грzди2 гDи ї}се. 22,20Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVλεγει legei
V-PAI-3S G5719
λέγωlegōto speaksaith
ο o
T-NSM
hothe/this/whoHe which
μαρτυρων marturōn
V-PAP-NSM G5723
μαρτυρέωmartureōto testifytestifieth
ταυτα tauta
D-APN
οὗτοςhoutosthis/he/she/it[this/he/she/it]
ναι nai
PRT
ναίnaiyesSurely
ερχομαι erchomai
V-PNI-1S G5736
ἔρχομαιerchomaito come/goI come
ταχυ tachu
ADV
ταχύtachuquicklyquickly
αμην amēn
HEB
ἀμήνamēnamen, Amen
ερχου erchou
V-PNM-2S G5737
ἔρχομαιerchomaito come/go, come
κυριε kurie
N-VSM
κύριοςkurioslord, Lord
ιησου iēsou
N-VSM
ἸησοῦςiēsousJesus/JoshuaJesus
 
21 cf. Tłum. Толк. Łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa z wami wszystkimi. Amen.Благодать Господа нашего Иисуса Христа со всеми вами. Аминь.Блгdть гDа нaшегw ї}са хrтA со всёми вaми. Ґми1нь.22,21Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVη ē
T-NSF
hothe/this/whoThe grace
χαρις charis
N-NSF
χάριςcharisgraceThe grace
του tou
T-GSM
hothe/this/whoLord
κυριου kuriou
N-GSM
κύριοςkurioslordLord
ιησου iēsou
N-GSM
ἸησοῦςiēsousJesus/JoshuaJesus
χριστου]     christou
N-GSM
ΧριστόςchristosChristChrist
μετα meta
PREP
μετάmetawith/afterwith
των tōn
T-GPM
hothe/this/who[the/this/who]
αγιων agiōn
A-GPM
ἅγιοςhagiosholy[holy]