MENU
Fragment:
Styl fragmentu
*Zezwalaj na cookies aby zapamiętać ustawienia

Objawienie św. Jana Apostoła

Objawienie św. Jana Apostoła

Wstęp.
11 Objawienie Jezusa Chrystusa, które dał mu Bóg, aby wyjawił sługom jego, “co się ma stać” wkrótce i oznajmił przez poselstwo anioła swojego słudze swemu Janowi,2 który wydał świadectwo o słowie Boga i o świadectwie Jezusa Chrystusa, cokolwiek widział.3 Błogosławiony, który czyta i słucha słów proroctwa tego i zachowuje to, co w nim jest napisane: albowiem czas jest blisko. Pozdrowienie siedmiu kościołów. LISTY DO SIEDMIU KOŚCIOŁÓW 4 JAN, siedmiu kościołom w Azji: Łaska wam i pokój od tego, “który jest,” i który był i który przyjdzie i od siedmiu duchów, stojących przed stolicą jego; 5 i od Jezusa Chrystusa, który jest “wiernym świadkiem,” pierworodnym z umarłych i “książęciem królów ziemi,” on nas umiłował i obmył nas z grzechów naszych we krwi swojej 6 i uczynił nas “królestwem i kapłanami Bogu” i Ojcu swojemu: jemu chwała i panowanie na wieki wieków. Amen. 7 “Oto idzie z obłokami i ujrzy” go wszelkie oko i ci co go przebili. “I będą nad nim płakać wszystkie pokolenia ziemi.” Tak. Amen.8 Jam Alfa i Omega początek i koniec, mówi Pan Bóg, “który jest” i który był i który przyjdzie: “Wszechmogący.”WIDZENIE SYNA CZŁOWIECZEGO. 9 Ja, Jan, brat wasz i uczestnik ucisku i w królestwie i w cierpliwości w Chrystusie Jezusie, byłem na wyspie zwanej Patmos, dla słowa bożego i świadectwa Jezusa.10 Byłem w duchu w dzień Pański i usłyszałem za sobą głos silny jakby trąby,11 mówiącej: Co widzisz, napisz w księdze i poślij siedmiu kościołom w Azji: Efezowi i Smyrnie i Pergamowi i Tiatyrze i Sardom i Filadelfii i Laodycei.12 I obróciłem się, żeby zobaczyć głos, mówiący ze mną. A obróciwszy się, ujrzałem siedem świeczników złotych,13 a w pośrodku siedmiu świeczników złotych “podobnego do Syna Człowieczego, obleczonego w długą szatę i przepasanego przez pierś pasem złotym.14 A “głowa jego i włosy były jasne jak wełna” biała i “jak śnieg, a oczy jego jak płomień ognia.”15 “I nogi jego podobne do mosiądzu” rozpalonego “i głos jego jak głos wielu wód.”16 A miał w swej prawej ręce siedem gwiazd i z ust jego wychodził miecz z obu stron ostry, a oblicze jego jak słońce świecące w swej mocy.17 gdy go ujrzałem, upadłem do nóg jego jakby martwy. I położył swą prawicę na mnie, mówiąc: Nie bój się; “ja jestem pierwszy i ostateczny,”18 żywy a byłem umarły i oto jestem żyjący na wieki wieków i mam klucze śmierci i otchłani.19 Napisz więc, co widziałeś i co jest i “co się ma dziać potem.” 20 Tajemnica siedmiu gwiazd, które widziałeś w prawej ręce mojej i siedem świeczników złotych: siedem gwiazd, to aniołowie siedmiu kościołów, a siedem świeczników, to siedem kościołów.
2LIST DO KOŚCIOŁA W EFEZIE.1 Aniołowi kościoła w Efezie napisz: To mówi ten, co trzyma siedem gwiazd w prawicy swej, a chodzi między siedmiu złotymi świecznikami:2 Znam sprawy twoje i pracę i cierpliwość twoją i że nie możesz ścierpieć złych i wystawiłeś na próbę tych, co się podają za Apostołów, a nie są i znalazłeś ich kłamcami.3 I masz cierpliwość i nieustraszenie cierpiałeś dla imienia mego.4 Ale mam przeciwko tobie, że opuściłeś twoją pierwszą miłość.5 Pamiętaj przeto, skąd wypadłeś i czyń pokutę i spełniaj uczynki jak pierwej. Jeśli nie, przyjdę do ciebie i poruszę świecznik twój z miejsca swego, jeśli nie będziesz czynił pokuty.6 Ale to masz, że nienawidzisz uczynków nikolaitów, których i ja nienawidzę.7 Kto ma uszy, niech słucha, co Duch mówi kościołom: Zwycięzcy dam “jeść z drzewa życia,” które jest “w raju Boga” mojego.DO KOŚCIOŁA W SMYRNIE.8 I aniołowi kościoła w Smyrnie napisz: To mówi “pierwszy i ostatni,” który był umarł, a żyje.9 Znam ucisk twój i ubóstwo twoje, ale jesteś bogaty i że cię znieważają ci, co się uważają za żydów, a nie są, lecz są zborem szatana.10 I Nic się nie bój tego, co masz cierpieć. Oto diabeł ma wrzucić niektórych z was do ciemnicy, aby was doświadczyć i będziecie mieli ucisk przez dziesięć dni. Bądź wierny aż do śmierci, a dam ci wieniec życia.11 Kto ma uszy, niech słucha, co Duch mówi kościołom: Zwycięzcy nie wyrządzi szkody śmierć powtórna.DO KOŚCIOŁA W PERGAMIE. 12 Aniołowi zaś kościoła w Pergamie napisz: To mówi ten, co ma miecz z obydwu stron ostry:13 Wiem, gdzie mieszkasz, gdzie jest stolica szatana i trzymasz się imienia mojego i nie zaparłeś się wiary mojej. W te dni Antypas, świadek mój wierny, był zabity u was, gdzie szatan mieszka.14 Ale mam nieco przeciwko tobie, że masz tam trzyrnających się nauki Balaama, który uczył Balaka siać zgorszenie “wśród synów Izraelskich, żeby jedli i oddawali się rozpuście”; 15 tak masz i ty trzymających się nauki nikolaitów.16 Zatem czyń pokutę; a jeśli nie, przyjdę do ciebie wkrótce i będę walczył z nimi mieczem ust moich.17 Kto ma uszy, niech słucha, co Duch mówi kościołom: Zwycięzcy dam mannę ukrytą i dam mu kamyk biały, a na kamyku napisane imię nowe, którego nikt nie zna, tylko ten, co otrzymuje.DO KOŚCIOŁA W TIATYRZE.18 I aniołowi kościoła w Tiatyrze napisz: To mówi Syn Boży, który ma “oczy jak płomień ognia, a nogi jego podobne do mosiądzu”: 19 Znam uczynki twoje i wiarę i miłość twoją i posługiwanie i cierpliwość twoją i czyny twoje ostatnie liczniejsze niż dawne. 20 Lecz mam nieco przeciwko tobie, że niewieście Jezabeli, która podaje się za prorokinię, pozwalasz uczyć i zwodzić sługi moje, żeby ” się oddawali rozpuście i jedli rzeczy bałwanom ofiarowane.”21 I dałem jej czas, aby pokutę czyniła, a nie chce pokutować za rozpustę swoją.22 Oto rzucę ją na łoże, a którzy z nią cudzołożą, będą w ucisku bardzo wielkim, jeśli nie będą pokutowali za uczynki swoje.23 I dzieci jej pobiję śmiercią i poznają wszystkie kościoły, że ja jestem, “który badam nerki i serca” i oddam “każdemu z was według uczynków jego.” Wam zaś 24 i innym, co jesteście w Tiatyrze, mówię: Którzykolwiek nie mają tej nauki i tym, co nie poznali, jak mówią, głębin szatańskich, nie włożę na was innego ciężaru;25 wszelako ten, co macie, znoście, aż przyjdę 26 Kto by zwyciężył i zachował aż do końca dzieła moje, dam mu zwierzchność “nad narodami 27 i będzie nimi rządził laską żelazną, a jak naczynie garncarskie będą pokruszone,” 28 jak i ja otrzymałem od Ojca mojego i dam mu gwiazdę zaranną.29 Kto ma uszy, niech słucha, co mówi Duch kościołom.
3DO KOŚCIOŁA W SARDES.1 Aniołowi zaś kościoła w Sardes napisz: To mówi ten, co ma siedem duchów bożych i siedem gwiazd: Znam uczynki twoje, że masz imię żyjącego, ale jesteś umarły.2 Bądź czujny i utwierdzaj resztki, które wymierają Albowiem nie znajduję uczynków twoich doskonałych przed Bogiem moim.3 Pamiętaj, więc, jak otrzymałeś i słyszałeś i zachowuj i czyń pokutę. Jeśli więc nie będziesz czuwał, przyjdę do ciebie jak złodziej, a nie dowiesz się, o której godzinie przyjdę do ciebie.4 Lecz masz trochę osób w Sardes, które nie pokalały szat swoich i chodzić będą ze mną w bieli, gdyż godne są.5 Zwycięzca tak będzie obleczony w szaty białe i nie wymażę imienia jego z księgi życia i wyznam imię jego przed Ojcem moim i przed aniołami jego.6 Kto ma uszy, niech słucha, co Duch mówi kościołom.DO KOŚCIOŁA W FILADELFII.7 I aniołowi kościoła w Filadelfii napisz: To mówi Święty i Prawdziwy, który ma “klucz Dawida, który otwiera i nikt nie zamyka, zamyka i nikt nie otwiera.”8 Znam uczynki twoje Oto zostawiłem przed tobą drzwi otwarte, których nikt me może zamknąć, gdyż moc masz małą i zachowałeś słowo moje i nie zaparłeś się imienia mojego.9 Oto ze zboru szatana dam tych, co się nazywają żydami, a nie są, lecz kłamią; oto sprawię, że oni “przyjdą i pokłonią się przed stopami twymi” i poznają, “że ja ciebie umiłowałem.”10 Ponieważ zachowałeś naukę o cierpliwości mojej i ja ciebie zachowam w godzinę doświadczenia, które przyjdzie na cały świat, aby doświadczać mieszkańców ziemi.11 0to przyjdę wkrótce: trzymaj, co masz, żeby nikt nie wziął korony twojej.12 Zwycięzcę uczynię filarem w świątyni Boga mego i więcej z niej na zewnątrz nie wyjdzie i napiszę na nim imię Boga mego i “imię miasta” Boga mego, nowego Jeruzalem, zstępującego z nieba od Boga mego i moje “imię nowe.”13 Kto ma uszy, niech słucha, co Duch mówi kościołom.DO KOŚCIOŁA W LAODYCEI.14 Aniołowi zaś kościoła w Laodycei napisz: To mówi Amen, “świadek wierny” i prawdziwy, który jest “początkiem stworzenia” bożego:15 Znam sprawy twoje, że nie jesteś ani zimny, ani gorący. Bodajbyś był zimny, albo gorący!16 Ale że jesteś letni i ani zimny, ani gorący, pocznę cię wyrzucać z ust moich.17 Przecież mówisz: Jestem bogaty i wzbogaciłem się i niczego nie potrzebuję, a nie wiesz, że ty jesteś nędzarz pożałowania godzien i ubogi i ślepy i nagi: 18 Radzę ci, abyś sobie kupił u mnie złota w ogniu doświadczonego, żebyś się wzbogacił i żebyś się ubrał w szaty białe, żeby się nie okazywała sromota nagości twojej; a namaż maścią oczy twoje, abyś widział.19 Ja tych “karcę i karzę, których miłuję.” Bądź więc gorliwy i pokutuj.20 Oto stoję u drzwi i kołaczę; jeśli kto usłyszy głos mój i otworzy mi drzwi; wejdę do niego i będę z nim ucztował, a on ze mną.21 Zwycięzcy pozwolę zasiąść z sobą na tronie moim jak i ja też zwyciężyłem i zasiadłem z Ojcem moim na tronie jego.22 Kto ma uszy, niechaj słucha, co Duch mówi kościołom. PRZED STOLICĄ BOŻĄ.
41 Potem widziałem, a oto drzwi otwarte w niebie i głos pierwszy, który usłyszałem jakby trąby przemawiającej do mnie, mówiący: Wstąp tutaj, a pokażę ci, co się ma piać potem 2 Natychmiast przeniosłem się w duchu: oto stolica postawiona była w niebie, a “na stolicy siedzący.”3 I ten, co siedział, był podobny z wyglądu do kamienia jaspisu i sardiusza i “tęcza była wokoło stolicy,” podobna z wyglądu do szmaragdu.4 A wokoło stolicy było dwadzieścia cztery stolice, a na tronach siedziało dwudziestu czterech starców, ubranych w szaty białe, a na głowach ich korony złote.5 I z tronu wychodziły “błyskawice i głosy i gromy” i siedem lamp gorzało przed tronem – to siedem duchów bożych.CZTERY ZWIERZĘTA.6 A przed stolicą jakby morze szklane, podobne do kryształu, a “w pośrodku stolicy” i “wokoło stolicy cztery zwierzęta, pełne oczu” z przodu i z tyłu.7 I zwierzę pierwsze podobne do lwa, a drugie zwierzę podobne do cielca, a trzecie zwierzę, mające oblicze jakby człowieka, a czwarte zwierzę podobne do orła latającego.8 I każde z czworga zwierząt miało po sześć skrzydeł, a wokoło i wewnątrz pełne jest oczu i odpoczynku nie miały we dnie i w nocy, mówiąc: “Święty, Święty, Święty, Pan Bóg wszechmogący,” który był i “który jest” i który ma przyjść.9 I gdy owe zwierzęta oddawały chwałę i cześć i dziękczynienie “siedzącemu na stolicy, żyjącemu na wieki wieków,”10 dwudziestu czterech starców upadało przed siedzącym na tronie i kłaniali się żyjącemu na wieki wieków i rzucali korony swe przed tronem, mówiąc:11 Godzien jesteś, Panie, Boże nasz, otrzymać chwałę i cześć i moc, bo ty stworzyłeś wszystkie rzeczy i z woli twojej były i stworzone zostały.
5KSIĘGA ZAPIECZĘTOWANA I BARANEK.1 I widziałem w prawej ręce “siedzącego na tronie księgę zapisaną wewnątrz i zewnątrz, zapieczętowaną” siedmiu pieczęciami.2 I widziałem anioła mocnego, wołającego głosem donośnym: Kto jest godzien otworzyć księgę i rozłamać jej pieczęcie? 3 I nikt nie mógł ani w niebie, ani na ziemi, ani pod ziemią otworzyć księgi, ani na nią patrzeć.4 I płakałem bardzo, że nikt nie znalazł się godny otworzyć księgi, ani na nią patrzeć.5 Jeden zaś ze starców rzekł mi: Nie płacz, oto zwyciężył lew z pokolenia Judy, potomek Dawida i otworzy księgę i rozwiąże siedem jej pieczęci.6 I widziałem: a oto w pośrodku tronu i czworga zwierząt i wśród starców Baranek stojący jakby zabity, mający siedem rogów i siedem oczu – to siedem duchów bożych, posłanych na całą ziemię.7 I przyszedł i wziął księgę z prawicy siedzącego na tronie.ANIOŁOWIE I STWORZENIA WIELBIĄ BARANKA.8 I gdy otworzył księgę, cztery zwierzęta i dwudziestu czterech starców upadło przed Barankiem, każdy z nich miał cytry i czasze złote, pełne wonności, są to modlitwy świętych.9 I śpiewali pieśń nową, mówiąc: Godzien jesteś, Panie, otrzymać księgę i otworzyć jej pieczęcie, bo zostałeś zabity i odkupiłeś nas dla Boga przez krew swoją z wszelkiego pokolenia i języka i ludu i narodu 10 i uczyniłeś nas Bogu naszemu królestwem i kapłanami i będziemy królować na ziemi.11 I widziałem i słyszałem głos wielu aniołów wokoło tronu i zwierząt i starców, a była ich liczba tysiące tysięcy,12 mówiących głosem donośnym: Godzien jest Baranek, który był zabity, otrzymać moc i bóstwo i mądrość i siłę i cześć i chwałę i błogosławieństwo.13 A wszelkie stworzenie, które jest w niebie i na ziemi i pod ziemią i co jest na morzu i co w nim, słyszałem, jak wszyscy mówili: Siedzącemu na tronie i Barankowi błogosławieństwo i cześć i chwała i potęga na wieki wieków.14 I cztery zwierzęta mówiły: Amen. A dwudziestu czterech starców upadło na oblicza swoje i pokłoniło się żyjącemu na wieki wieków.
6OTWARCIE PIERWSZYCH CZTERECH PIECZĘCI.1 I widziałem, że Baranek otworzył jedną z siedmiu pieczęci i słyszałem jak jedno z czterech zwierząt mówiło jakby głosem gromu: Przyjdź i patrz.2 I widziałem, a oto “koń biały” i siedzący na nim miał łuk i dano mu wieniec i wyszedł zwycięsko, aby zwyciężyć.3 I gdy otworzył drugą pieczęć, słyszałem drugie zwierzę mówiące: Przyjdź i patrz.4 I wyszedł inny “koń ryży” i siedzącemu na nim dane było, aby zabrał pokój z ziemi i żeby jedni drugich zabijali i dano mu miecz wielki.5 I gdy otworzył trzecią pieczęć, słyszałem trzecie zwierzę mówiące: Przyjdź i patrz. I oto “koń kary,” a siedzący na nim miał szalę w ręce swojej.6 I słyszałem jakby głos w pośrodku czworga zwierząt mówiących: Miarka pszenicy za denara i trzy miarki jęczmienia za denara, a nie czyń szkody oliwie i winu.7 A gdy otworzył czwartą pieczęć, usłyszałem głos czwartego zwierzęcia mówiącego: Przyjdź i patrz.8 A oto koń blady, a siedzącemu na nim na imię śmierć i piekło szło za nim i dana mu jest moc nad czterema częściami ziemi, aby zabijał mieczem, głodem i śmiercią i przez zwierzęta ziemskie.PIĄTA I SZÓSTA PIECZĘĆ.9 I gdy otworzył piątą pieczęć, widziałem pod ołtarzem dusze pobitych dla słowa bożego i dla świadectwa, które miały.10 I wołały głosem wielkim, mówiąc: Dokądże, Panie (święty i prawdziwy), nie wydajesz wyroku i nie mścisz krwi naszej nad tymi, co mieszkają na ziemi? 11 I dano im po szacie białej i powiedziano im, aby jeszcze zostały w spokoju przez krótki czas aż się dopełni liczba współsług i braci ich, którzy mają być zabici jak i oni.12 I widziałem, gdy otworzył szóstą pieczęć, a oto powstało wielkie trzęsienie ziemi i słońce stało się czarne jak wór włosienny i cały księżyc stał się jak krew13 i “gwiazdy z nieba spadły” na ziemię, jak drzewo figowe zrzuca swe niedojrzałe owoce, gdy nim zatrzęsie wiatr wielki.14 I niebo ustąpiło jak “księga zwinięta” i każda góra i wyspy zostały poruszone z miejsc swoich,15 a królowie ziemi i książęta i wodzowie i bogaci i mocarze i każdy niewolnik i wolny pokryli się “w jamach i w skałach” gór.16 “I mówią do gór i skał: Padnijcie na nas i zakryjcie nas” przed obliczem siedzącego na tronie i od gniewu Baranka,17 gdyż “przyszedł dzień wielki gniewu” ich “i któż będzie mógł się ostać przed gniewem ?”
7PIECZĘTOWANIE WYBRANYCH.1 Potem widziałem czterech aniołów, stojących “na czterech krańcach ziemi,” wstrzymujących “cztery wiatry” ziemskie, aby nie wiały na ziemię ani na morze, ani na żadne drzewo.2 I widziałem innego anioła, wstępującego od wschodu słońca, mającego pieczęć Boga żywego i zawołał głosem wielkim do czterech aniołów, którym pozwolono szkodzić ziemi i morzu,3 mówiąc: Nie szkodźcie ziemi i morzu ani drzewom, dopóki nie popieczętujemy sług Boga naszego na czołach ich.4 I słyszałem liczbę pieczętowanych: sto czterdzieści cztery tysiące pieczętowanych z wszystkich pokoleń synów izraelskich.5 Z pokolenia Judy dwanaście tysięcy pieczętowanych, z pokolenia Rubena dwanaście tysięcy pieczętowanych, z pokolenia Gada dwanaście tysięcy pieczętowanych,6 z pokolenia Asera dwanaście tysięcy pieczętowanych, z pokolenia Neftalima dwanaście tysięcy pieczętowanych, z pokolenia Manassesa dwanaście tysięcy pieczętowanych,7 z pokolenia Symeona dwanaście tysięcy pieczętowanych, z pokolenia Lewiego dwanaście tysięcy pieczętowanych, z pokolenia Isachara dwanaście tysięcy pieczętowanych,8 z pokolenia Zabulona dwanaście tysięcy pieczętowanych, z pokolenia Józefa dwanaście tysięcy pieczętowanych, z pokolenia Beniamina dwanaście tysięcy pieczętowanych.WIDOK WSZYSTKICH ZBAWIONYCH.9 Potem widziałem rzeszę wielką, której nikt nie mógł przeliczyć, z wszystkich narodów i pokoleń i ludów i języków – ci stojąc przed tronem i przed obliczem Baranka, przyodziani w szaty białe i palmy w ręku ich,10 wołali głosem donośnym, mówiąc: Zbawienie naszemu Bogu, który siedzi na tronie i Barankowi.11 A wszyscy aniołowie stali około tronu i starców i czworga zwierząt i padli przed tronem na twarze swoje, i pokłon oddali Bogu,12 mówiąc: Amen. Błogosławieństwo i chwała i mądrość i.dziękczynienie, cześć i moc i siła Bogu naszemu na wieki wieków. Amen.13 I jeden ze starców odezwał się i rzekł mi: Kim są ci przyodziani w szaty białe i skąd przyszli?14 I rzekłem mu: Panie mój, ty wiesz. I rzekł mi: Ci są, co przyszli z wielkiego ucisku i “obmyli szaty swoje” i wybielili je w krwi Baranka;15 dlatego są przed tronem Boga i służą mu we dnie i w nocy w świątyni jego, a ten, co siedzi na tronie, będzie mieszkał wśród nich.16 “Nie będą więcej łaknąć ani pragnąć, ani nie dokuczy im słońce, ani żadne gorąco”;17 ponieważ Baranek, który jest w pośrodku tronu, będzie nimi rządził i poprowadzi ich do źródeł wód życia i Bóg otrze z ich oczu wszelką łzę.”
8SIÓDMA PIECZĘĆ.1 I gdy otworzył siódmą pieczęć, nastało milczenie na niebie, jakby przez pół godziny. SIEDMIU ANIOŁÓW Z TRĄBAMI.2 I widziałem siedmiu aniołów, stojących przed obliczem Boga i dano im siedem trąb.3 I pewien anioł przyszedł i stanął przed ołtarzem, mając kadzielnicę złotą i dano mu wiele kadzidła, aby złożył z modlitwami wszystkich świętych na ołtarz złoty, który jest przed stolicą Boga.4 I wstąpił dym kadzidła z modlitw świętych z ręki anioła przed Boga.5 I wziął anioł kadzielnicę i napełnił ją ogniem z ołtarza i rzucił na ziemię i powstały gromy i głosy i błyskawice i wielkie trzęsienie ziemi.6 I siedmiu aniołów, którzy mieli siedem trąb, przygotowało się, aby trąbić.GŁOS PIERWSZYCH CZTERECH TRĄB.7 I pierwszy anioł zatrąbił i powstał grad i ogień zmieszany z krwią i został rzucony na ziemię i trzecia część ziemi została spalona i trzecia część drzew zgorzała i wszelka trawa zielona spłonęła.8 I drugi anioł zatrąbił i jakby wielka góra, płonąca ogniem, wrzucona została w morze i trzecia część morza stała się krwią 9 i trzecia część z tych stworzeń, co żyją w morzu pozdychała i trzecia część okrętów zginęła.10 I zatrąbił anioł trzeci i spadła z nieba wielka gwiazda, gorejąca jak pochodnia i upadła na trzecią część rzek i na źródła wód;11 a gwiazda ma imię: Piołun i trzecia część wód zmieniła się w piołun i wielu ludzi pomarło od wód, gdyż stały się gorzkie.12 I zatrąbił anioł czwarty i porażona została trzecia część słońca i trzecia część księżyca i trzecia część gwiazd, tak że ich trzecia część się zaćmiła i przez trzecią część dnia nie było światła i podobnie w nocy.13 I widziałem i słyszałem głos jednego orła, lecącego przez środek nieba, wołającego donośnym głosem: Biada, blada, biada mieszkańcom ziemi z powodu głosów innych trzech aniołów, którzy mieli zatrąbić.
9NA GŁOS PIĄTEJ WYCHODZI SZARAŃCZA.

CS RU Brytjka King J. 9
Comments: Vict.III/IVw. abp.Averky
NA GŁOS PIĄTEJ WYCHODZI SZARAŃCZA.1 cf. Tłum. Толк. I zatrąbił piąty anioł i widziałem gwiazdę, która z nieba spadła na ziemię i dano jej klucz od studni przepaścistej.Пятый Ангел вострубил, и я увидел звезду, падшую с неба на землю, и дан был ей ключ от кладязя бездны. И# пsтый ѓгGлъ воструби2, и3 ви1дэхъ ѕвэздY съ небесE спaдшу на зeмлю: и3 дaнъ бhсть є4й клю1чь студенцA бeздны: 9,1Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVκαι kai
CONJ
καίkaiandAnd
ο o
T-NSM
hothe/this/whoheaven
πεμπτος pemptos
A-NSM
πέμπτοςpemptosfifththe fifth
αγγελος angelos
N-NSM
ἄγγελοςangelosangelangel
εσαλπισεν esalpisen
V-AAI-3S G5656
σαλπίζωsalpizōto sound a trumpetsounded
και kai
CONJ
καίkaiand, and
ειδον eidon
V-2AAI-1S G5627
ὁράωhoraōto seeI saw
αστερα astera
N-ASM
ἀστήρastērstara star
εκ ek
PREP
ἐκekof/fromfrom
του tou
T-GSM
hothe/this/whothe earth
ουρανου ouranou
N-GSM
οὐρανόςouranosheavenheaven
πεπτωκοτα peptōkota
V-RAP-ASM G5761
πίπτωpiptōto collapsefall
εις eis
PREP
εἰςeistowardunto
την tēn
T-ASF
hothe/this/whothe key
γην gēn
N-ASF
γῆearththe earth
και kai
CONJ
καίkaiand: and
εδοθη edothē
V-API-3S G5681
δίδωμιdidōmito givewas given
αυτω autō
P-DSM
αὐτόςautoshe/she/it/selfto him
η ē
T-NSF
hothe/this/whoof the bottomless
κλεις kleis
N-NSF
κλείςkleiskeythe key
του tou
T-GSN
hothe/this/whopit
φρεατος freatos
N-GSN
φρέαρfrearwell/abysspit
της tēs
T-GSF
hothe/this/who.
αβυσσου abussou
N-GSF
ἄβυσσοςabussosabyssof the bottomless
 
2 cf. Tłum. Толк. I otworzyła studnię przepaścistą i “wzniósł się dym” ze studni jak “dym z pieca” wielkiego i zaćmiło się słońce i powietrze od dymu studni.Она отворила кладязь бездны, и вышел дым из кладязя, как дым из большой печи; и помрачилось солнце и воздух от дыма из кладязя. и3 tвeрзе студенцA бeздны, и3 взhде дhмъ t студенцA ћкw дhмъ пeщи вели1ки, и3 њмeрче с0лнце и3 воздyхъ t дhма студени1чнагw. 9,2Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVκαι kai
CONJ
καίkaiandAnd
ηνοιξεν ēnoixen
V-AAI-3S G5656
ἀνοίγωanoigōto openhe opened
το to
T-ASN
hothe/this/whothe bottomless
φρεαρ frear
N-ASN
φρέαρfrearwell/abysspit
της tēs
T-GSF
hothe/this/whopit
αβυσσου abussou
N-GSF
ἄβυσσοςabussosabyssthe bottomless
και kai
CONJ
καίkaiand; and
ανεβη anebē
V-2AAI-3S G5627
ἀναβαίνωanabainōto ascendthere arose
καπνος kapnos
N-NSM
καπνόςkapnossmokea smoke
εκ ek
PREP
ἐκekof/fromout
του tou
T-GSN
hothe/this/whoof the pit
φρεατος freatos
N-GSN
φρέαρfrearwell/abyssof the pit
ως ōs
ADV
ὡςhōswhich/how, as
καπνος kapnos
N-NSM
καπνόςkapnossmokethe smoke
καμινου kaminou
N-GSF
κάμινοςkaminosfurnace/ovenfurnace
μεγαλης megalēs
A-GSF
μέγαςmegasgreatof a great
και kai
CONJ
καίkaiand; and
εσκοτωθη eskotōthē
V-API-3S G5681
σκοτόωskotoōto darken[to darken]
ο o
T-NSM
hothe/this/whothe sun
ηλιος ēlios
N-NSM
ἥλιοςhēliossunthe sun
και kai
CONJ
καίkaiandand
ο o
T-NSM
hothe/this/whothe air
αηρ aēr
N-NSM
ἀήρaērairthe air
εκ ek
PREP
ἐκekof/fromby reason
του tou
T-GSM
hothe/this/whoof the smoke
καπνου kapnou
N-GSM
καπνόςkapnossmokeof the smoke
του tou
T-GSN
hothe/this/whoof the pit
φρεατος freatos
N-GSN
φρέαρfrearwell/abyssof the pit
 
3 cf. Tłum. Толк. I z dymu studni wyszły szarańcze na ziemię i dano im moc, jak mają skorpiony ziemskie.И из дыма вышла саранча на землю, и дана была ей власть, какую имеют земные скорпионы. И# t дhма и3зыд0ша прyзи на зeмлю, и3 данA бhсть и5мъ w4бласть, ћкоже и4мутъ w4бласть скорп‡и земны6z. 9,3Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVκαι kai
CONJ
καίkaiandAnd
εκ ek
PREP
ἐκekof/fromout
του tou
T-GSM
hothe/this/whoof the smoke
καπνου kapnou
N-GSM
καπνόςkapnossmokeof the smoke
εξηλθον exēlthon
V-2AAI-3P G5627
ἐξέρχομαιexerchomaito go outthere came
ακριδες akrides
N-NPF
ἀκρίςakrislocustlocusts
εις eis
PREP
εἰςeistowardupon
την tēn
T-ASF
hothe/this/whothe earth
γην gēn
N-ASF
γῆearththe earth
και kai
CONJ
καίkaiand: and
εδοθη edothē
V-API-3S G5681
δίδωμιdidōmito givewas given
αυταις autais
P-DPF
αὐτόςautoshe/she/it/selfunto them
εξουσια exousia
N-NSF
ἐξουσίαexousiaauthoritypower
ως ōs
ADV
ὡςhōswhich/how, as
εχουσιν echousin
V-PAI-3P G5719
ἔχωechōto have/behave
εξουσιαν exousian
N-ASF
ἐξουσίαexousiaauthoritypower
οι oi
T-NPM
hothe/this/whothe scorpions
σκορπιοι skorpioi
N-NPM
σκορπίοςskorpiosscorpionthe scorpions
της tēs
T-GSF
hothe/this/whoof the earth
γης gēs
N-GSF
γῆearthof the earth
 
4 cf. Tłum. Толк. I rozkazano im, żeby nie szkodziły trawie ziemi ani żadnej zieleni, ani żadnemu drzewu, ale tylko ludziom, którzy nie mają pieczęci bożej na czołach swoich.И сказано было ей, чтобы не делала вреда траве земной, и никакой зелени, и никакому дереву, а только одним людям, которые не имеют печати Божией на челах своих. И# речeно бhсть и5мъ, да не вредsтъ травы2 земнhz, ни всsкагw ѕлaка, ни всsкагw дрeва, но человёки т0чію, и5же не и4мутъ печaти б9іz на челёхъ свои1хъ. 9,4Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVκαι kai
CONJ
καίkaiandAnd
ερρεθη errethē
V-API-3S G5681
ἐρέω, ἐρῶereō erōto speakit was commanded
αυταις autais
P-DPF
αὐτόςautoshe/she/it/selfthem
ινα ina
CONJ
ἵναhinain order that/tothat
μη
PRT-N
μήnotnot
αδικησουσιν adikēsousin
V-FAI-3P G5692
ἀδικέωadikeōto harmthey should
τον ton
T-ASM
hothe/this/whothe grass
χορτον chorton
N-ASM
χόρτοςchortosgrassthe grass
της tēs
T-GSF
hothe/this/whoof the earth
γης gēs
N-GSF
γῆearthof the earth
ουδε oude
CONJ-N
οὐδέoudeand not, neither
παν pan
A-ASN
πᾶςpasallany
χλωρον chlōron
A-ASN
χλωρόςchlōrosgreengreen thing
ουδε oude
CONJ-N
οὐδέoudeand not, neither
παν pan
A-ASN
πᾶςpasallany
δενδρον dendron
N-ASN
δένδρονdendrontreetree
ει ei
COND
εἰeiif; but
μη
PRT-N
μήnot.
τους tous
T-APM
hothe/this/whomen
ανθρωπους anthrōpous
N-APM
ἄνθρωποςanthrōposa humanmen
οιτινες oitines
R-NPM
ὅστιςhostiswho/whichthose
ουκ ouk
PRT-N
οὐounonot
εχουσιν echousin
V-PAI-3P G5719
ἔχωechōto have/bewhich have
την tēn
T-ASF
hothe/this/whothe seal
σφραγιδα sfragida
N-ASF
σφραγίςsfragissealthe seal
του tou
T-GSM
hothe/this/whoof God
θεου theou
N-GSM
θεόςtheosGodof God
επι epi
PREP
ἐπίepiupon/to/againstin
των tōn
T-GPN
hothe/this/whoforeheads
μετωπων metōpōn
N-GPN
μέτωπονmetōponforeheadforeheads
 
5 cf. Tłum. Толк. I dozwolono im, nie żeby ich zabijały, lecz męczyły przez pięć miesięcy i męka ich jak męka po skorpionie, gdy ukąsi człowieka.И дано ей не убивать их, а только мучить пять месяцев; и мучение от нее подобно мучению от скорпиона, когда ужалит человека. И# дано2 бhсть и5мъ, да не ўбію1тъ и4хъ, но да мyку пріи1мутъ пsть мцcей: и3 мучeніе и4хъ ћкw мучeніе скорпjево, є3гдA ўсёкнетъ человёка. 9,5Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVκαι kai
CONJ
καίkaiandAnd
εδοθη edothē
V-API-3S G5681
δίδωμιdidōmito giveit was given
αυταις autais
P-DPF
αὐτόςautoshe/she/it/selfto them
ινα ina
CONJ
ἵναhinain order that/tothat
μη
PRT-N
μήnotnot
αποκτεινωσιν apokteinōsin
V-AAS-3P G5661
ἀποκτείνωapokteinōto killthey should
αυτους autous
P-APM
αὐτόςautoshe/she/it/selfthem
αλλ all
CONJ
ἀλλάallabut, but
ινα ina
CONJ
ἵναhinain order that/tothat
βασανισθησονται basanisthēsontai
V-FPI-3P G5701
βασανίζωbasanizōto torturethey should be tormented
μηνας mēnas
N-APM
μήνmēnmonthmonths
πεντε pente
A-NUI
πέντεpentefivefive
και kai
CONJ
καίkaiand: and
ο o
T-NSM
hothe/this/whotorment
βασανισμος basanismos
N-NSM
βασανισμόςbasanismostormenttorment
αυτων autōn
P-GPF
αὐτόςautoshe/she/it/selftheir
ως ōs
ADV
ὡςhōswhich/howas
βασανισμος basanismos
N-NSM
βασανισμόςbasanismostormentthe torment
σκορπιου skorpiou
N-GSM
σκορπίοςskorpiosscorpionof a scorpion
οταν otan
CONJ
ὅτανhotanwhen(-ever), when
παιση paisē
V-AAS-3S G5661
παίωpaiōto strikehe striketh
ανθρωπον anthrōpon
N-ASM
ἄνθρωποςanthrōposa humana man
 
6 cf. Tłum. Толк. I w owe dni szukać będą ludzie śmierci, a nie znajdą jej i będą chcieli umrzeć, a śmierć od nich ucieknie.В те дни люди будут искать смерти, но не найдут ее; пожелают умереть, но смерть убежит от них. И# въ ты6z дни6 взhщутъ человёцы смeрти, и3 не њбрsщутъ є3S: и3 вожделёютъ ўмрeти, и3 ўбэжи1тъ t ни1хъ смeрть. 9,6Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVκαι kai
CONJ
καίkaiandAnd
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
ταις tais
T-DPF
hothe/this/whodays
ημεραις ēmerais
N-DPF
ἡμέραhēmeradaydays
εκειναις ekeinais
D-DPF
ἐκεῖνοςekeinosthatthose
ζητησουσιν zētēsousin
V-FAI-3P G5692
ζητέωzēteōto seekshall
οι oi
T-NPM
hothe/this/whomen
ανθρωποι anthrōpoi
N-NPM
ἄνθρωποςanthrōposa humanmen
τον ton
T-ASM
hothe/this/whodeath
θανατον thanaton
N-ASM
θάνατοςthanatosdeathdeath
και kai
CONJ
καίkaiand, and
ου ou
PRT-N
οὐounonot
μη
PRT-N
μήnot[not]
ευρησουσιν eurēsousin
V-FAI-3P G5692
εὑρίσκωheuriskōto find/meetshall
αυτον auton
P-ASM
αὐτόςautoshe/she/it/selfit
και kai
CONJ
καίkaiand; and
επιθυμησουσιν epithumēsousin
V-FAI-3P G5692
ἐπιθυμέωepithumeōto long forshall desire
αποθανειν apothanein
V-2AAN G5629
ἀποθνήσκωapothnēskōto dieto die
και kai
CONJ
καίkaiand, and
φευγει feugei
V-PAI-3S G5719
φεύγωfeugōto fleeshall flee
ο o
T-NSM
hothe/this/whodeath
θανατος thanatos
N-NSM
θάνατοςthanatosdeathdeath
απ ap
PREP
ἀπόapofromfrom
αυτων autōn
P-GPM
αὐτόςautoshe/she/it/selfthem
 
7 cf. Tłum. Толк. Szarańcze były podobne z wyglądu do koni gotowych do bitwy i na głowach ich jakby korony podobne do złota i twarze ich jak twarze ludzkie.По виду своему саранча была подобна коням, приготовленным на войну; и на головах у ней как бы венцы, похожие на золотые, лица же ее - как лица человеческие; И# ўподоблє1ніz пругHвъ подHбна к0нємъ ўгот0влєнымъ на брaнь: и3 на главaхъ и4хъ ћкw вэнцы2 ўпод0блени злaту, и3 ли1ца и4хъ ћкw ли1ца человёчєска: 9,7Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVκαι kai
CONJ
καίkaiandAnd
τα ta
T-NPN
hothe/this/whothe shapes
ομοιωματα omoiōmata
N-NPN
ὁμοίωμαhomoiōmalikenessthe shapes
των tōn
T-GPF
hothe/this/whoof the locusts
ακριδων akridōn
N-GPF
ἀκρίςakrislocustof the locusts
ομοια omoia
A-NPN
ὅμοιοςhomoioslikelike unto
ιπποις ippois
N-DPM
ἵπποςhipposhorsehorses
ητοιμασμενοις ētoimasmenois
V-RPP-DPM G5772
ἑτοιμάζωhetoimazōto make readyprepared
εις eis
PREP
εἰςeistowardunto
πολεμον polemon
N-ASM
πόλεμοςpolemoswarbattle
και kai
CONJ
καίkaiand; and
επι epi
PREP
ἐπίepiupon/to/againston
τας tas
T-APF
hothe/this/whoheads
κεφαλας kefalas
N-APF
κεφαλήkefalēheadheads
αυτων autōn
P-GPF
αὐτόςautoshe/she/it/selftheir
ως ōs
ADV
ὡςhōswhich/howas it were
στεφανοι stefanoi
N-NPM
στέφανοςstefanoscrowncrowns
ομοιοι omoioi
A-NPM
ὅμοιοςhomoioslikelike
χρυσω chrusō
N-DSM
χρυσόςchrusosgoldgold
και kai
CONJ
καίkaiand, and
τα ta
T-NPN
hothe/this/whofaces
προσωπα prosōpa
N-NPN
πρόσωπονprosōponfacefaces
αυτων autōn
P-GPF
αὐτόςautoshe/she/it/selftheir
ως ōs
ADV
ὡςhōswhich/howas
προσωπα prosōpa
N-NPN
πρόσωπονprosōponfacethe faces
ανθρωπων anthrōpōn
N-GPM
ἄνθρωποςanthrōposa humanof men
 
8 cf. Tłum. Толк. I miały włosy jak włosy niewieście i “zęby ich były jak zęby lwów”и волосы у ней - как волосы у женщин, а зубы у ней были, как у львов. и3 и3мёzху власы2, ћкw власы2 жє1нскіz, и3 зyбы и4хъ, ћкw львHвъ бёша: 9,8Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVκαι kai
CONJ
καίkaiandAnd
ειχαν eichan
V-IAI-3P G5707
ἔχωechōto have/bethey had
τριχας trichas
N-APF
θρίξthrixhairhair
ως ōs
ADV
ὡςhōswhich/howas
τριχας trichas
N-APF
θρίξthrixhairthe hair
γυναικων gunaikōn
N-GPF
γυνήgunēwomanof women
και kai
CONJ
καίkaiand, and
οι oi
T-NPM
hothe/this/whoteeth
οδοντες odontes
N-NPM
ὀδούςodoustoothteeth
αυτων autōn
P-GPF
αὐτόςautoshe/she/it/selftheir
ως ōs
ADV
ὡςhōswhich/howas
λεοντων leontōn
N-GPM
λέωνleōnlionof lions
ησαν ēsan
V-IAI-3P G5707
εἰμίeimito bewere
 
9 cf. Tłum. Толк. i miały pancerze jak pancerze żelazne, a pogłos ich skrzydeł jak głos wozów wielokonnych, biegnących do boju На ней были брони, как бы брони железные, а шум от крыльев ее - как стук от колесниц, когда множество коней бежит на войну; и3 и3мёzху брwнS, ћкw брwнS желBзны, и3 глaсъ кри1лъ и4хъ, ћкw глaсъ колесни1цъ, є3гдA к0ни мн0зи текyтъ на брaнь: 9,9Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVκαι kai
CONJ
καίkaiandAnd
ειχαν eichan
V-IAI-3P G5707
ἔχωechōto have/bethey had
θωρακας thōrakas
N-APM
θώραξthōraxbreastplatebreastplates
ως ōs
ADV
ὡςhōswhich/how, as it were
θωρακας thōrakas
N-APM
θώραξthōraxbreastplatebreastplates
σιδηρους sidērous
A-APM
σιδήρεοςsidēreosironof iron
και kai
CONJ
καίkaiand; and
η ē
T-NSF
hothe/this/whothe sound
φωνη fōnē
N-NSF
φωνήfōnēvoice/soundthe sound
των tōn
T-GPF
hothe/this/whowings
πτερυγων pterugōn
N-GPF
πτέρυξpteruxwingwings
αυτων autōn
P-GPF
αὐτόςautoshe/she/it/selfof their
ως ōs
ADV
ὡςhōswhich/howas
φωνη fōnē
N-NSF
φωνήfōnēvoice/soundthe sound
αρματων armatōn
N-GPN
ἅρμαharmachariotof chariots
ιππων ippōn
N-GPM
ἵπποςhipposhorsehorses
πολλων pollōn
A-GPM
πολύςpolusmuchof many
τρεχοντων trechontōn
V-PAP-GPM G5723
τρέχωtrechōto runrunning
εις eis
PREP
εἰςeistowardto
πολεμον polemon
N-ASM
πόλεμοςpolemoswarbattle
 
10 cf. Tłum. Толк. i miały ogony podobne do skorpionów, a żądła były w ich ogonach, a moc ich – szkodzenia ludziom przez pięć miesięcy.у ней были хвосты, как у скорпионов, и в хвостах ее были жала; власть же ее была - вредить людям пять месяцев. и3 и3мёzху w4шибы подHбны скорп‡инымъ, и3 ж†ла бsху во w4шибэхъ и4хъ: и3 данA бЁ w4бласть и5мъ вреди1ти человёки пsть мцcъ. 9,10Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVκαι kai
CONJ
καίkaiandAnd
εχουσιν echousin
V-PAI-3P G5719
ἔχωechōto have/bethey had
ουρας ouras
N-APF
οὐράouratailtails
ομοιας omoias
A-APF
ὅμοιοςhomoioslikelike unto
σκορπιοις skorpiois
N-DPM
σκορπίοςskorpiosscorpionscorpions
και kai
CONJ
καίkaiand, and
κεντρα kentra
N-APN
κέντρονkentronstingstings
και kai
CONJ
καίkaiand: and
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
ταις tais
T-DPF
hothe/this/whotails
ουραις ourais
N-DPF
οὐράouratailtails
αυτων autōn
P-GPF
αὐτόςautoshe/she/it/selftheir
η ē
T-NSF
hothe/this/whopower
εξουσια exousia
N-NSF
ἐξουσίαexousiaauthoritypower
αυτων autōn
P-GPF
αὐτόςautoshe/she/it/selftheir
αδικησαι adikēsai
V-AAN G5658
ἀδικέωadikeōto harmwas
τους tous
T-APM
hothe/this/whomen
ανθρωπους anthrōpous
N-APM
ἄνθρωποςanthrōposa humanmen
μηνας mēnas
N-APM
μήνmēnmonthmonths
πεντε pente
A-NUI
πέντεpentefivefive
 
11 cf. Tłum. Толк. I miały nad sobą króla, anioła przepaści, którego imię po hebrajsku Abaddon, a po grecku Apollyon, a po łacinie imię jego Externlinans.Царем над собою она имела ангела бездны; имя ему по-еврейски Аваддон, а по-гречески Аполлион. И# и3мёли над8 соб0ю царS ѓггела бeздны, є3мyже и4мz є3врeйски ґвaддwнъ, ґ є4ллински ґполлЂwнъ. 9,11Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVεχουσιν echousin
V-PAI-3P G5719
ἔχωechōto have/bethey had
επ ep
PREP
ἐπίepiupon/to/againstover
αυτων autōn
P-GPF
αὐτόςautoshe/she/it/selfthem
βασιλεα basilea
N-ASM
βασιλεύςbasileuskinga king
τον ton
T-ASM
hothe/this/who 
αγγελον angelon
N-ASM
ἄγγελοςangelosangel, the angel
της tēs
T-GSF
hothe/this/who, the angel
αβυσσου abussou
N-GSF
ἄβυσσοςabussosabyssof the bottomless pit
ονομα onoma
N-NSN
ὄνομαonomaname, whose name
αυτω autō
P-DSM
αὐτόςautoshe/she/it/selfhis
εβραιστι ebraisti
ADV
Ἑβραϊστίhebraistiin Aramaicin the Hebrew tongue
αβαδδων abaddōn
N-PRI
ἈβαδδώνabaddōnAbaddonAbaddon
και kai
CONJ
καίkaiandAnd
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
τη
T-DSF
hothe/this/whoof the bottomless pit
ελληνικη ellēnikē
A-DSF
ἙλληνικόςhellēnikosGreekthe Greek tongue
ονομα onoma
N-ASN
ὄνομαonomanamename
εχει echei
V-PAI-3S G5719
ἔχωechōto have/behath
απολλυων apolluōn
N-NSM
ἈπολλύωνapolluōnApollyonApollyon
 
12 cf. Tłum. Толк. Jedno biada przeszło, a oto jeszcze potem nadchodzą dwa blada.Одно горе прошло; вот, идут за ним еще два горя. Г0ре є3ди1но tи1де: сE, грzдyтъ є3щE двA гHрz по си1хъ. 9,12Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVη ē
T-NSF
hothe/this/who 
ουαι ouai
N-OI
οὐαίouaiwoe!woe
η ē
T-NSF
hothe/this/who 
μια mia
A-NSF
εἷςheisoneOne
απηλθεν apēlthen
V-2AAI-3S G5627
ἀπέρχομαιaperchomaito go awayis past
ιδου idou
V-2AMM-2S G5640
ὁράωhoraōto see; , behold
ερχεται erchetai
V-PNI-3S G5736
ἔρχομαιerchomaito come/go, there come
ετι eti
ADV
ἔτιetistillmore
δυο duo
A-NUI
δύοduotwotwo
ουαι ouai
N-OI
οὐαίouaiwoe!woes
μετα meta
PREP
μετάmetawith/afterhereafter
ταυτα tauta
D-APN
οὗτοςhoutosthis/he/she/it[this/he/she/it]
 
NA GŁOS SZÓSTEJ WYCHODZĄ MORDERCY LUDZI.13 cf. Tłum. Толк. I szósty anioł zatrąbił i słyszałem głos jeden z czterech rogów ołtarza złotego, który jest przed oczyma Boga,Шестой Ангел вострубил, и я услышал один голос от четырех рогов золотого жертвенника, стоящего пред Богом, И# шестhй ѓгGлъ воструби2, и3 слhшахъ глaсъ є3ди1нъ t четhрехъ рогHвъ nлтарS златaгw сyщагw пред8 бGомъ, 9,13Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVκαι kai
CONJ
καίkaiandAnd
ο o
T-NSM
hothe/this/who 
εκτος ektos
A-NSM
ἕκτοςhektossixththe sixth
αγγελος angelos
N-NSM
ἄγγελοςangelosangelangel
εσαλπισεν esalpisen
V-AAI-3S G5656
σαλπίζωsalpizōto sound a trumpetsounded
και kai
CONJ
καίkaiand, and
ηκουσα ēkousa
V-AAI-1S G5656
ἀκούωakouōto hearI heard
φωνην fōnēn
N-ASF
φωνήfōnēvoice/soundvoice
μιαν mian
A-ASF
εἷςheisonea
εκ ek
PREP
ἐκekof/fromfrom
των tōn
T-GPN
hothe/this/who 
κερατων keratōn
N-GPN
κέραςkerashornhorns
του tou
T-GSN
hothe/this/who 
θυσιαστηριου thusiastēriou
N-GSN
θυσιαστήριονthusiastērionaltaraltar
του tou
T-GSN
hothe/this/who 
χρυσου chrusou
A-GSN
χρύσεοςchruseosgoldenof the golden
του tou
T-GSN
hothe/this/whoaltar
ενωπιον enōpion
ADV
ἐνώπιονenōpionbeforewhich is before
του tou
T-GSM
hothe/this/whoGod
θεου theou
N-GSM
θεόςtheosGodGod
 
14 cf. Tłum. Толк. a ów rzekł szóstemu aniołowi, który miał trąbę: Rozwiąż czterech aniołów, co są uwiązani w wielkiej rzece Eufrates.говоривший шестому Ангелу, имевшему трубу: освободи четырех Ангелов, связанных при великой реке Евфрате. глаг0лющій шест0му ѓгGлу и3мёющу трубY: разрэши2 четhри ѓгGлы св‰заны при рэцЁ вели1цэй є3vфрaтъ. 9,14Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVλεγοντα legonta
V-PAP-ASM G5723
λέγωlegōto speakSaying
τω
T-DSM
hothe/this/who 
εκτω ektō
A-DSM
ἕκτοςhektossixthto the sixth
αγγελω angelō
N-DSM
ἄγγελοςangelosangelangel
ο o
T-NSM
hothe/this/who 
εχων echōn
V-PAP-NSM G5723
ἔχωechōto have/behad
την tēn
T-ASF
hothe/this/who 
σαλπιγγα salpinga
N-ASF
σάλπιγξsalpigxtrumpetthe trumpet
λυσον luson
V-AAM-2S G5657
λύωluōto loose, Loose
τους tous
T-APM
hothe/this/whothe trumpet
τεσσαρας tessaras
A-APM
τέσσαρεςtessaresfourthe four
αγγελους angelous
N-APM
ἄγγελοςangelosangelangels
τους tous
T-APM
hothe/this/whowhich
δεδεμενους dedemenous
V-RPP-APM G5772
δέωdeōto bindare bound
επι epi
PREP
ἐπίepiupon/to/againstin
τω
T-DSM
hothe/this/whoriver
ποταμω potamō
N-DSM
ποταμόςpotamosriverriver
τω
T-DSM
hothe/this/who[the/this/who]
μεγαλω megalō
A-DSM
μέγαςmegasgreatthe great
ευφρατη eufratē
N-DSM
ΕὐφράτηςeufratēsEuphratesEuphrates
 
15 cf. Tłum. Толк. I rozwiązani zostali czterej aniołowie, którzy byli gotowi na godzinę i dzień i miesiąc i rok, aby zabić trzecią część ludzi.И освобождены были четыре Ангела, приготовленные на час и день, и месяц и год, для того, чтобы умертвить третью часть людей. И# разрэшeни бhша четhри ѓгGли ўгот0вани на чaсъ и3 дeнь, и3 мцcъ и3 лёто, да и3збію1тъ трeтію чaсть человBкъ. 9,15Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVκαι kai
CONJ
καίkaiandAnd
ελυθησαν eluthēsan
V-API-3P G5681
λύωluōto loosewere loosed
οι oi
T-NPM
hothe/this/who 
τεσσαρες tessares
A-NPM
τέσσαρεςtessaresfourthe four
αγγελοι angeloi
N-NPM
ἄγγελοςangelosangelangels
οι oi
T-NPM
hothe/this/who 
ητοιμασμενοι ētoimasmenoi
V-RPP-NPM G5772
ἑτοιμάζωhetoimazōto make readywere prepared
εις eis
PREP
εἰςeistowardfor
την tēn
T-ASF
hothe/this/who, which
ωραν ōran
N-ASF
ὥραhōrahouran hour
και kai
CONJ
καίkaiand, and
ημεραν ēmeran
N-ASF
ἡμέραhēmeradaya day
και kai
CONJ
καίkaiand, and
μηνα mēna
N-ASM
μήνmēnmontha month
και kai
CONJ
καίkaiand, and
ενιαυτον eniauton
N-ASM
ἐνιαυτόςeniautosyeara year
ινα ina
CONJ
ἵναhinain order that/to, for to
αποκτεινωσιν apokteinōsin
V-AAS-3P G5661
ἀποκτείνωapokteinōto killslay
το to
T-ASN
hothe/this/whoan hour
τριτον triton
A-ASN
τρίτοςtritosthirdthe third part
των tōn
T-GPM
hothe/this/whoof men
ανθρωπων anthrōpōn
N-GPM
ἄνθρωποςanthrōposa humanof men
 
16 cf. Tłum. Толк. A liczba konnego wojska dwakroć dziesięć tysięcy miriad i słyszałem ich liczbę.Число конного войска было две тьмы тем; и я слышал число его. И# число2 в0инwвъ к0нныхъ двЁ тьмB тeмъ: и3 слhшахъ число2 и4хъ. 9,16Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVκαι kai
CONJ
καίkaiandAnd
ο o
T-NSM
hothe/this/who 
αριθμος arithmos
N-NSM
ἀριθμόςarithmosnumberthe number
των tōn
T-GPN
hothe/this/whothe number
στρατευματων strateumatōn
N-GPN
στράτευμαstrateumatroopsof the army
του tou
T-GSN
hothe/this/whothe number
ιππικου ippikou
A-GSN
ἱππικόςhippikoshorsemanof the horsemen
δις dis
ADV
δίςdistwice[twice]
μυριαδες muriades
N-NPF
μυριάςmuriasmyriadhundred thousand
μυριαδων muriadōn
N-GPF
μυριάςmuriasmyriadthousand
ηκουσα ēkousa
V-AAI-1S G5656
ἀκούωakouōto hearI heard
τον ton
T-ASM
hothe/this/who[the/this/who]
αριθμον arithmon
N-ASM
ἀριθμόςarithmosnumberthe number
αυτων autōn
P-GPN
αὐτόςautoshe/she/it/selfof them
 
17 cf. Tłum. Толк. I tak ujrzałem konie w widzeniu, a siedzący na nich mieli pancerze ogniste i hiacyntowe i siarczane, a głowy koni były jak głowy lwie i z pysków ich wychodzi ogień i dym i siarka.Так видел я в видении коней и на них всадников, которые имели на себе брони огненные, гиацинтовые и серные; головы у коней - как головы у львов, и изо рта их выходил огонь, дым и сера. И# тaкw ви1дэхъ въ видёніи к0ни, и3 сэдsщыz на ни1хъ и3мyщыz брwнS џгнєнны и3 v3акjнfwвы и3 жyпєльны: и3 главы6 к0нємъ (и4хъ) ћкw главы6 львHмъ, и3 и3з8 ќстъ и4хъ и3схождaше џгнь и3 дhмъ и3 жyпелъ. 9,17Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVκαι kai
CONJ
καίkaiandAnd
ουτως outōs
ADV
οὕτω, οὕτωςhhoutō outōsthus(-ly)thus
ειδον eidon
V-2AAI-1S G5627
ὁράωhoraōto seeI saw
τους tous
T-APM
hothe/this/whothe horses
ιππους ippous
N-APM
ἵπποςhipposhorsethe horses
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
τη
T-DSF
hothe/this/whothe vision
ορασει orasei
N-DSF
ὅρασιςhorasisappearance/visionthe vision
και kai
CONJ
καίkaiand, and
τους tous
T-APM
hothe/this/whothem
καθημενους kathēmenous
V-PNP-APM G5740
κάθημαιkathēmaito sitthat sat
επ ep
PREP
ἐπίepiupon/to/againston
αυτων autōn
P-GPM
αὐτόςautoshe/she/it/selfthem
εχοντας echontas
V-PAP-APM G5723
ἔχωechōto have/be, having
θωρακας thōrakas
N-APM
θώραξthōraxbreastplatebreastplates
πυρινους purinous
A-APM
πύρινοςpurinosfieryof fire
και kai
CONJ
καίkaiand, and
υακινθινους uakinthinous
A-APM
ὑακίνθινοςhuakinthinosdark blueof jacinth
και kai
CONJ
καίkaiand, and
θειωδεις theiōdeis
A-APM
θειώδηςtheiōdēssulphurousbrimstone
και kai
CONJ
καίkaiand: and
αι ai
T-NPF
hothe/this/whothe heads
κεφαλαι kefalai
N-NPF
κεφαλήkefalēheadthe heads
των tōn
T-GPM
hothe/this/whoof the horses
ιππων ippōn
N-GPM
ἵπποςhipposhorseof the horses
ως ōs
ADV
ὡςhōswhich/howas
κεφαλαι kefalai
N-NPF
κεφαλήkefalēheadthe heads
λεοντων leontōn
N-GPM
λέωνleōnlionof lions
και kai
CONJ
καίkaiand; and
εκ ek
PREP
ἐκekof/fromout
των tōn
T-GPN
hothe/this/whomouths
στοματων stomatōn
N-GPN
στόμαstomamouthmouths
αυτων autōn
P-GPM
αὐτόςautoshe/she/it/selfof their
εκπορευεται ekporeuetai
V-PNI-3S G5736
ἐκπορεύωekporeuōto come/go outissued
πυρ pur
N-NSN
πῦρpurfirefire
και kai
CONJ
καίkaiandand
καπνος kapnos
N-NSM
καπνόςkapnossmokesmoke
και kai
CONJ
καίkaiandand
θειον theion
N-NSN
θεῖονtheionsulfurbrimstone
 
18 cf. Tłum. Толк. Od tych trzech plag zginęła trzecia część ludzi, od ognia i od dymu i od siarki, które wychodziły z ich pysków.От этих трех язв, от огня, дыма и серы, выходящих изо рта их, умерла третья часть людей; И# t тріeхъ ћзвъ си1хъ поги1бе трeтіz чaсть человёкwвъ, t nгнS и3 t дhма и3 t жyпела, и3сходsщихъ и3з8 ќстъ и4хъ: 9,18Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVαπο apo
PREP
ἀπόapofrom[from]
των tōn
T-GPF
hothe/this/who 
τριων triōn
A-GPF
τρεῖς, τρίαtreis triathreethree
πληγων plēgōn
N-GPF
πληγήplēgēplague/blow/wound[plague/blow/wound]
τουτων toutōn
D-GPF
οὗτοςhoutosthis/he/she/it[this/he/she/it]
απεκτανθησαν apektanthēsan
V-API-3P G5681
ἀποκτείνωapokteinōto killkilled
το to
T-NSN
hothe/this/who 
τριτον triton
A-NSN
τρίτοςtritosthirdwas the third part
των tōn
T-GPM
hothe/this/whoof men
ανθρωπων anthrōpōn
N-GPM
ἄνθρωποςanthrōposa humanof men
εκ ek
PREP
ἐκekof/from, by
του tou
T-GSN
hothe/this/whothe fire
πυρος puros
N-GSN
πῦρpurfirethe fire
και kai
CONJ
καίkaiand, and
του tou
T-GSM
hothe/this/whothe smoke
καπνου kapnou
N-GSM
καπνόςkapnossmokethe smoke
και kai
CONJ
καίkaiand, and
του tou
T-GSN
hothe/this/whothe brimstone
θειου theiou
N-GSN
θεῖονtheionsulfurthe brimstone
του tou
T-GSN
hothe/this/who, which
εκπορευομενου ekporeuomenou
V-PNP-GSN G5740
ἐκπορεύωekporeuōto come/go outissued
εκ ek
PREP
ἐκekof/fromby
των tōn
T-GPN
hothe/this/whomouths
στοματων stomatōn
N-GPN
στόμαstomamouthmouths
αυτων autōn
P-GPM
αὐτόςautoshe/she/it/selfof their
 
19 cf. Tłum. Толк. Siła bowiem koni jest w ich pyskach i w ich ogonach, bo ich ogony podobne do wężów, mają głowy i nimi szkodzą.ибо сила коней заключалась во рту их и в хвостах их; а хвосты их были подобны змеям, и имели головы, и ими они вредили. w4бласть бо к0ней во ўстёхъ и4хъ бЁ, и3 w4шиби и4хъ под0бни ѕміє1мъ, и3мyще главы6 и3 тёми пaкwсти дёюще. 9,19Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVη ē
T-NSF
hothe/this/who 
γαρ gar
CONJ
γάρgarforFor
εξουσια exousia
N-NSF
ἐξουσίαexousiaauthoritypower
των tōn
T-GPM
hothe/this/who 
ιππων ippōn
N-GPM
ἵπποςhipposhorse[horse]
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
τω
T-DSN
hothe/this/whomouth
στοματι stomati
N-DSN
στόμαstomamouthmouth
αυτων autōn
P-GPM
αὐτόςautoshe/she/it/selftheir
εστιν estin
V-PAI-3S G5719
εἰμίeimito beis
και kai
CONJ
καίkaiand, and
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
ταις tais
T-DPF
hothe/this/whotails
ουραις ourais
N-DPF
οὐράouratailtails
αυτων autōn
P-GPM
αὐτόςautoshe/she/it/selftheir
αι ai
T-NPF
hothe/this/who[the/this/who]
γαρ gar
CONJ
γάρgarfor: for
ουραι ourai
N-NPF
οὐράouratailtails
αυτων autōn
P-GPM
αὐτόςautoshe/she/it/selftheir
ομοιαι omoiai
A-NPF
ὅμοιοςhomoioslikelike unto
οφεσιν ofesin
N-DPM
ὄφιςofissnakeserpents
εχουσαι echousai
V-PAP-NPF G5723
ἔχωechōto have/be, and had
κεφαλας kefalas
N-APF
κεφαλήkefalēheadheads
και kai
CONJ
καίkaiand, and
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongwith
αυταις autais
P-DPF
αὐτόςautoshe/she/it/selftheir
αδικουσιν adikousin
V-PAI-3P G5719
ἀδικέωadikeōto harmthey do hurt
 
20 cf. Tłum. Толк. I inni ludzie, którzy nie zostali zabici tymi plagami, nie pokutowali za uczynki rąk swoich, tak żeby się nie kłaniali “czartom i bałwanom złotym i srebrnym i miedzianym i kamiennym i drewnianym, nie rnogącym ani widzieć, ani słyszeć, ani chodzić” – Прочие же люди, которые не умерли от этих язв, не раскаялись в делах рук своих, так чтобы не поклоняться бесам и золотым, серебряным, медным, каменным и деревянным идолам, которые не могут ни видеть, ни слышать, ни ходить. И# пр0чіи t человBкъ, и5же не вреждeни бhша ћзвами си1ми, нижE покazшасz t дёлъ рyкъ свои1хъ, да не покл0нzтсz дeмwнwмъ, ни јдwлwмъ златы6мъ и3 срє1брzнымъ, и3 мBдzнымъ и3 кaмєннымъ и3 древzны6мъ, и5же ни ви1дэти м0гутъ, ни слhшати, ни ходи1ти: 9,20Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVκαι kai
CONJ
καίkaiandAnd
οι oi
T-NPM
hothe/this/who 
λοιποι loipoi
A-NPM
λοιπόςloiposremainingthe rest
των tōn
T-GPM
hothe/this/who 
ανθρωπων anthrōpōn
N-GPM
ἄνθρωποςanthrōposa humanof the men
οι oi
R-NPM
ὅς, ἥhhos ēwhichwhich
ουκ ouk
PRT-N
οὐounonot
απεκτανθησαν apektanthēsan
V-API-3P G5681
ἀποκτείνωapokteinōto killwere
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongby
ταις tais
T-DPF
hothe/this/who 
πληγαις plēgais
N-DPF
πληγήplēgēplague/blow/woundplagues
ταυταις tautais
D-DPF
οὗτοςhoutosthis/he/she/itthese
ου ou
PRT-N
οὐounonot
μετενοησαν metenoēsan
V-AAI-3P G5656
μετανοέωmetanoeōto repentyet repented
εκ ek
PREP
ἐκekof/fromof
των tōn
T-GPN
hothe/this/who 
εργων ergōn
N-GPN
ἔργονergonworkthe works
των tōn
T-GPF
hothe/this/who 
χειρων cheirōn
N-GPF
χείρcheirhandhands
αυτων autōn
P-GPM
αὐτόςautoshe/she/it/selfof their
ινα ina
CONJ
ἵναhinain order that/to, that
μη
PRT-N
μήnotnot
προσκυνησουσιν proskunēsousin
V-FAI-3P G5692
προσκυνέωproskuneōto worshipthey should
τα ta
T-APN
hothe/this/who 
δαιμονια daimonia
N-APN
δαιμόνιονdaimoniondemondevils
και kai
CONJ
καίkaiand, and
τα ta
T-APN
hothe/this/whoof the men
ειδωλα eidōla
N-APN
εἴδωλονeidōlonidolidols
τα ta
T-APN
hothe/this/whoplagues
χρυσα chrusa
A-APN
χρύσεοςchruseosgoldenof gold
και kai
CONJ
καίkaiand, and
τα ta
T-APN
hothe/this/whothe works
αργυρα argura
A-APN
ἀργύρεοςargureossilversilver
και kai
CONJ
καίkaiand, and
τα ta
T-APN
hothe/this/whohands
χαλκα chalka
A-APN
χάλκεοςchalkeosbronzebrass
και kai
CONJ
καίkaiand, and
τα ta
T-APN
hothe/this/whodevils
λιθινα lithina
A-APN
λίθινοςlithinosstonestone
και kai
CONJ
καίkaiand, and
τα ta
T-APN
hothe/this/who[the/this/who]
ξυλινα xulina
A-APN
ξύλινοςxulinoswoodenof wood
α a
R-APN
ὅς, ἥhhos ēwhich: which
ουτε oute
CONJ-N
οὔτεouteneitherneither
βλεπειν blepein
V-PAN G5721
βλέπωblepōto seesee
δυνανται dunantai
V-PNI-3P G5736
δύναμαιdunamaibe ablecan
ουτε oute
CONJ-N
οὔτεouteneither, nor
ακουειν akouein
V-PAN G5721
ἀκούωakouōto hearhear
ουτε oute
CONJ-N
οὔτεouteneither, nor
περιπατειν peripatein
V-PAN G5721
περιπατέωperipateōto walkwalk
 
21 cf. Tłum. Толк. I nie pokutowali za rnężobójstwa swoje ani za czary swoje, ani za rozpustę swoją ani za kradzieże swoje.И не раскаялись они в убийствах своих, ни в чародействах своих, ни в блудодеянии своем, ни в воровстве своем.и3 не покazшасz t ўбjйствъ свои1хъ, ни t волхвовaній свои1хъ, нижE t блудA своегw2, нижE t тaтьбъ свои1хъ.9,21Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVκαι kai
CONJ
καίkaiandsorceries
ου ou
PRT-N
οὐounoNeither
μετενοησαν metenoēsan
V-AAI-3P G5656
μετανοέωmetanoeōto repentrepented they
εκ ek
PREP
ἐκekof/fromof
των tōn
T-GPM
hothe/this/who 
φονων fonōn
N-GPM
φόνοςfonosmurdermurders
αυτων autōn
P-GPM
αὐτόςautoshe/she/it/selftheir
ουτε oute
CONJ-N
οὔτεouteneither, nor
εκ ek
PREP
ἐκekof/fromof
των tōn
T-GPN
hothe/this/whomurders
φαρμακων farmakōn
N-GPN
φάρμακοςfarmakossorcerer[sorcerer]
αυτων autōn
P-GPM
αὐτόςautoshe/she/it/selftheir
ουτε oute
CONJ-N
οὔτεouteneither, nor
εκ ek
PREP
ἐκekof/fromof
της tēs
T-GSF
hothe/this/whofornication
πορνειας porneias
N-GSF
πορνείαporneiasexual sinfornication
αυτων autōn
P-GPM
αὐτόςautoshe/she/it/selftheir
ουτε oute
CONJ-N
οὔτεouteneither, nor
εκ ek
PREP
ἐκekof/fromof
των tōn
T-GPN
hothe/this/whothefts
κλεμματων klemmatōn
N-GPN
κλέμμαklemmatheftthefts
αυτων autōn
P-GPM
αὐτόςautoshe/she/it/selftheir

10ANIOŁ Z OTWARTĄ KSIĄŻECZKĄ.1 I widziałem innego anioła mocnego, zstępującego z nieba, przyodzianego w obłok i na głowie jego tęcza, a oblicze jego było jak słońce, a nogi jego jako słupy ogniste.2 I miał w ręce swojej książeczkę otwartą i postawił nogę swoją prawą na morzu, a lewą na ziemi 3 i zawołał głosem donośnym, jak gdy lew zaryczy. I gdy zawołał, siedem gromów odezwało się swoimi głosami.4 I gdy. siedem gromów odezwało się swoimi głosami, ja miałem pisać. I usłyszałem głos z nieba, mówiący mi: Zapieczętuj, co mówiło siedem gromów i nie pisz tego.5 Anioł zaś, którego widziałem stojącego na morzu i na ziemi; “podniósł swą rękę ku niebu 6 i przysiągł przez Żyjącego na wieki wieków, który stworzył niebo i to co w “im jest i ziemię i to co na niej jest i morze i to co w nim jest,” że czasu więcej nie będzie,7 ale w dni głosu anioła siódmego, kiedy pocznie trąbić, dokona się tajemnica boża, jak oznajmił przez proroków sług swoich.8 I słyszałem głos z nieba, znowu przemawiający do mnie i mówiący: Idź i weź książkę otwartą z ręki anioła, stojącego na morzu i na ziemi.9 I poszedłem do anioła, mówiąc mu, aby mi dał książkę. I rzekł mi: Weź książkę i zjedz ją i spowoduje zgorzknienie twego żołądka, lecz w ustach twoich będzie słodka jak miód.10 I wziąłem książkę z ręki anioła i “zjadłem ją i była słodka w ustach moich jak miód,” a gdy ją zjadłem zgorzkniał mój żołądek.11 I rzekł mi: Musisz znowu “prorokować narodom i ludom i językom i wielu królom.”
11DWAJ ŚWIADKOWIE.1 I dano mi trzcinę podobną do laski i powiedziano mi: Wstań i zmierz świątynię bożą i ołtarz i modlących się w mej,2 dziedziniec zaś, który jest przed świątynią, pomiń i me mierz go, gdyż jest dany narodom i będą deptać miasto święte przez czterdzieści i dwa miesiące.3 I pozwolę dwom świadkom moim i prorokować będą tysiąc dwieście i sześćdziesiąt dni obleczeni w wory.4 Ci są “dwie oliwy i dwa świeczniki, stojące przed obliczem Pana ziemi.”5 I jeśliby kto chciał im szkodzić, wyjdzie z ich ust ogień i pożre ich nieprzyjaciół i jeśliby kto chciał im szkodzić, ten tak samo ma być zabity.6 Ci mają moc zamykania nieba, aby deszcz nie padał w czasie ich proroctwa i mają moc nad wodami przemieniania ich w krew i nawiedzania ziemi wszelką plagą, ilekroć by chcieli.7 I gdy skończą świadectwo swoje, “bestia, która wychodzi z przepaści, stoczy z mmi bitwę i zwycięży ich” i zabije ich.8 I ciała ich leżeć będą na ulicach wielkiego miasta, które przenośnie nazywają Sodomą i Egiptem, gdzie i Pan ich był ukrzyżowany.9 I ludzie z pokoleń i z ludów i z języków i z narodów patrzeć będą na ciała ich przez trzy dni i pół i ciał ich nie pozwolą kłaść do grobów.10 Mieszkańcy zaś ziemi cieszyć się będą z powodu nich i radować się będą i upominki poślą jedni drugim, gdyż ci dwaj prorocy trapili tych, co mieszkali na ziemi.11 A po trzech dniach i pół “duch życia” od Boga “wszedł w nich i stanęli na nogach swoich” bojaźń wielka padła na tych, co na nich patrzyli.12 I usłyszeli głos wielki z nieba, mówiący im: Wstąpcie tu! I wstąpili do nieba w obłoku, i nieprzyjaciele ich patrzyli na nich.13 I owej godzinie powstało wielkie trzęsienie ziemi i runęła dziesiąta część miasta i zabitych zostało w trzęsieniu ziemi siedem tysięcy ludzi, a resztę ogarnął lęk i dali chwałę Bogu nieba. 14 Drugie biada przeszło i oto trzecie biada przyjdzie wkrótce.SIÓDMA TRĄBA ZWIASTUJE SĄD BOŻY.15 I zatrąbił anioł siódmy i rozległy się donośne głosy w niebie, mówiące: Królestwo tego świata przeszło do Pana naszego i Chrystusa jego i “będzie królował na wieki wieków. Amen.16 I dwudziestu czterech starców, którzy siedzą na stolicach swoich przed obliczem bożym, upadło na twarze swoje i pokłoniło się Bogu, mówiąc 17 Dziękujemy ci, Panie Boże wszechmogący, który jesteś i który byłeś i który masz przyjść, że otrzymałeś moc swą wielką i objąłeś królestwo.18 I “rozgniewały się narody” i przyszedł gniew twój i czas sądu umarłych i oddania zapłaty sługom twoim prorokom i świętym i bojącym się imienia twego, małym i wielkim i zagłady tych, co zepsuli ziemię.19 I otwarła się świątynia boża na niebie i ukazała się “arka testamentu” jego w świątyni jego i nastały błyskawice i głosy i trzęsienia ziemi i grad wielki.
12NIEWIASTA I SMOK.1 I ukazał się znak wielki na niebie: Niewiasta obleczona w słońce a księżyc pod jej nogami i na głowie jej korona z gwiazd dwunastu.2 A będąc brzemienną, “wołała rodząc i męczyła się w porodzie.”3 I ukazał się inny znak na niebie: oto smok wielki, ryży, mający siedem głów i dziesięć rogów, a na głowach jego siedem koron 4 i ogon jego ciągnął trzecią część gwiazd niebieskich i zrzucił je na ziemię. I smok stanął przed niewiastą, która miała porodzić, aby pożreć syna jej, gdy się narodzi.5 I porodziła syna, mężczyznę, który “miał rządzić wszystkimi narodami laską żelazną” i syn jej był porwany do Boga i do stolicy jego,6 a niewiasta uciekła na pustynię; gdzie miała miejsce przygotowane przez Boga, aby ją tam żywiono tysiąc dwieście sześćdziesiąt dni.SMOK Z NIEBA STRĄCONY.7 I rozegrała się wielka bitwa na niebie: Michał i aniołowie jego walczyli ze smokiem i smok walczył i aniołowie jego 8 i nie przemogli ani nie znaleziono już więcej miejsca ich w niebie.9 I zrzucony został ów smok wielki, wąż starodawny, nazwany “diabłem i szatanem,” który zwodzi cały świat; i zrzucony został na ziemię i aniołowie jego zostali z nim zrzuceni.10 I słyszałem głos donośny w niebie, mówiący: Teraz nastało zbawienie i moc i królestwo Boga naszego i władza Chrystusa jego, gdyż zrzucony został oskarżyciel braci naszych, który ich oskarżał przed obliczem Boga naszego we dnie i w nocy.11 I oni zwyciężyli go przez krew Baranka i przez świadectwo swoje, a nie umiłowali życia swe o aż do śmierci.12 Dlatego wesel się niebo i mieszkający w nim. Biada ziemi i morzu, gdyż zastąpił diabeł do was, żywiący wie gniew, gdyż wie, że ma mało czasu.SMOK PRZEŚLADUJE NIEWIASTĘ.13 A gdy smok widział, że był zrzucony na ziemię, prześladował niewiastę, która porodziła mężczyznę.14 I dano niewieście dwa skrzydła orła wielkiego, aby poleciała na pustynię na miejsce swoje, gdzie ją żywią przez “czas i czasy i przez połowę czasu” z dala od widoku węża.15 I wypuścił wąż z paszczy swojej za niewiastą wodę jak rzekę, usiłując, żeby ją rzeka porwała.16 I ziemia wspomogła niewiastę i ziemia otworzyła gardziel swoją i pochłonęła rzekę, którą wypuścił był smok z paszczy swojej.17 I rozgniewał się smok na niewiastę i poszedł walczyć z resztą jej potomstwa, które zachowuje przykazania boże i ma świadectwo Jezusa Chrystusa.18 I stanął na piasku morskim.
13BESTIA WYCHODZĄCA Z MORZA.1 I widziałem bestię wychodzącą z morza, mającą siedem głów i dziesięć rogów, na rogach jej dziesięć koron i na głowach jej imiona bluźniercze.2 I bestia, którą widziałem, podobna była do rysia, a nogi jej jak nogi niedźwiedzia i paszcza jej jak paszcza lwa. I dał jej smok moc swoją i władzę wielką.3 I widziałem jedną z głów jej jakby na śmierć zabitą, lecz rana jej śmiertelna została uleczona. I cała ziemia z podziwem spoglądała na bestię 4 I kłaniali się smokowi, który dał władzę bestii i kłaniali się bestii, mówiąc: Któż podobny do bestii? I kto będzie mógł z nią walczyć?5 I dano jej “usta mówiące rzeczy wyniosłe” i bluźnierstwa i dano jej moc działania przez czterdzieści dwa miesiące.6 I otworzyła usta swoje, aby głosić bluźnierstwa przeciw Bogu, aby bluźnić imię jego i przybytek jego i tych, co mieszkają na niebie.7 I pozwolono jej “prowadzić wojnę ze świętymi i zwyciężać ich.” I dano jej władzę nad wszelkim pokoleniem i ludem i językiem i narodem.8 I kłaniali się jej wszyscy mieszkańcy ziemi, “których imiona nie są zapisane w Księdze Życia Baranka, który jest zabity” od początku świata.9 Jeśli kto ma uszy, niech słucha.10 Kto w niewolę uprowadza, do niewoli pójdzie. Kto mieczem zabija, ma być mieczem zabity. Tu jest cierpliwość i wiara świętych.BESTIA WYCHODZĄCA Z ZIEMI.11 I widziałem drugą bestię, wychodzącą z ziemi i miała dwa rogi podobne do barankowych, a mówiła jak smok.12 I używała wszelkiej władzy bestii pierwszej w jej obecności i sprawiła, że ziemia i mieszkańcy jej kłaniali się bestii pierwszej, której śmiertelna rana była uleczona.13 I uczyniła znaki wielkie, sprawiając, że i ogień zstąpił z nieba na ziemię przed oczyma ludzi.14 I zwiodła mieszkańców ziemi przez znaki, które pozwolono jej czynić przed oczyma bestii; polecając mieszkańcom ziemi, aby uczynili obraz bestii, która ma ranę od miecza i ożyła.15 I dano jej, aby ożywiła obraz bestii i żeby obraz bestii mówił i sprawiła, żeby “wszyscy, co się nie pokłonią obrazowi” bestii, byli zabici. 16 I sprawi, że wszyscy mali i wielcy, bogaci i ubodzy i wolni i niewolnicy będą mieli cechę na swojej prawej ręce, albo na czołach swoich;17 i żeby nikt nie mógł kupować, ani sprzedawać, tylko ten, co ma cechę albo imię bestii, albo liczbę jej imienia.18 Tu jest mądrość. Kto ma rozum, niech zrachuje liczbę bestii. Albowiem jest to liczba człowieka, a liczba jego sześćset sześćdziesiąt sześć.
14BARANEK I DZIEWICE.1 I Spojrzałem, a oto Baranek stał na górze Syjon i z nim sto czterdzieści i cztery tysiące,. mających imię jego i imię Ojca jego napisane na czołach swoich. 2 I usłyszałem głos z nieba jakby głos wielu wód i jakby głos gromu wielkiego, a głos, który słyszałem jakby cytrzystów, grających na cytrach swoich. 3 I “śpiewali jakby pieśń nową” przed stolicą i przed czterema zwierzętami i starcami, a żaden nie mógł śpiewać pieśni, tylko te sto czterdzieści cztery tysiące, którzy są wykupieni z ziemi.4 Ci są, którzy się nie pokalali z niewiastami, bo są dziewicami. Ci chodzą za Barankiem, gdziekolwiek idzie. Ci są wykupieni spośród ludzi jako pierwociny Bogu i Barankowi,5 a “w ustach ich nie znalazło się kłamstwo,” albowiem bez zmazy są przed tronem bożym.TRZEJ ANIOŁOWIE ZWIASTUNAMI SĄDU.6 I widziałem drugiego anioła, lecącego przez środek nieba, mającego ewangelię wieczną, by ją opowiadać siedzącym na ziemi i wszelkiemu narodowi i pokoleniu i językowi i ludowi,7 a wołał głosem donośnym: Bójcie się Pana i cześć mu oddajcie, gdyż przyszła godzina sądu jego i kłaniajcie się temu, “który uczynił niebo i ziemię i morze” i źródła wód.8 A za nim leciał inny anioł, mówiąc: “Upadł, upadł ów Babilon wielki, który napoił wszystkie narody winem” szału swego nierządu.9 I trzeci anioł przeleciał za nimi wołając głosem donośnym: Jeśliby się kto kłaniał bestii i obrazowi jej i przyjąłby znamię na swe czoło, albo na rękę swoją 10 i on pić będzie z wina gniewu bożego, “które zmieszane jest ze szczerym winem w kubku gniewu jego” i będzie męczony ogniem i siarką wobec aniołów świętych i wobec Baranka.11 A “dym” męki ich “wznosić się będzie na wieki” wieków i nie mają odpoczynku we dnie i w nocy ci, co się kłaniali bestii i obrazowi jej i jeśli kto przyjął znamię jej imienia.12 Tu jest cierpliwość świętych, którzy zachowują przykazania boże i wiarę Jezusową.13 i usłyszałem głos z nieba, mówiący mi: Napisz: Błogosławieni umarli, którzy w Panu umierają. Odtąd już, mówi Duch, niech odpoczywają od prac swoich, albowiem ich uczynki idą za nimi.ŻNIWO I WINOBRANIE ZIEMI.14 I spojrzałem, a oto obłok biały, a “na obłoku” siedzący “podobny do Syna Człowieczego,” mającego na głowie swej koronę złotą, a w ręce jego sierp ostry.15 I inny anioł wyszedł z świątyni, wołając głosem donośnym do siedzącego na obłoku: “Zapuść sierp swój” i żnij, “gdyż przyszła godzina żniwa,” ponieważ dojrzało żniwo ziemi.16 I ten, co siedział na obłoku, zapuścił sierp swój na ziemię i zżęta jest ziemia.17 A inny anioł wyszedł z świątyni, która jest w niebie, mając także sierp ostry.18 I inny anioł, który miał moc nad ogniem, wyszedł od ołtarza i zawołał donośnym głosem do tego, co miał sierp ostry, mówiąc: Zapuść sierp swój ostry i zbieraj grona winnicy ziemskiej, bo jej jagody są dojrzałe.19 I zapuścił anioł sierp swój ostry na ziemię i dokonał zbioru w winnicy ziemi i wrzucił w kadź wielką gniewu bożego.20 I deptano kadź” za miastem i wyszła krew z kadzi aż po wędzidła końskie na tysiąc sześćset stadiów.
15SIEDMIU ANIOŁÓW Z SIEDMIU PLAGAMI.1 I widziałem inny znak na niebie wielki i dziwny: siedmiu aniołów, mających siedem plag ostatecznych, gdyż w nich wypełnił się gniew boży.2 I widziałem jakby morze szklane, zmieszane z ogniem i tych, co zwyciężyli bestię i obraz jej i liczbę imienia jej, stojących nad morzem szklanym, mających cyfry boże 3 i śpiewających pieśń Mojżesza, sługi bożego” i pieśń Baranka, mówiąc: “Wielkie i dziwne są sprawy twoje, Panie,” Boże wszechmogący; “sprawiedliwe i prawdziwe są drogi twoje, Królu wieków.4 Któż się nie będzie bał Ciebie, Panie, i nie uwielbi imienia twego?” gdyż sam dobry jesteś, ponieważ “wszystkie narody przyjdą i kłaniać się będą przed obliczem twoim,” ponieważ się ujawniły sądy twoje. ANIOŁOWIE OTRZYMUJĄ CZASZE.5 I potem spojrzałem, a oto otwarła się świątynia “przybytku przymierza” w niebie6 i wyszło z świątyni siedmiu aniołów, mających siedem plag, obleczonych płótnem czystym i jasnym i przepasanych około piersi złotymi pasami.7 A któreś z czworga zwierząt dało siedmiu aniołom siedem czasz złotych, pełnych gniewu Boga, żyjącego na wieki wieków.6 “I napełniła się świątynia dymem majestatu” Boga i mocy jego “i nikt nie mógł wejść” do świątyni, dopóki się nie wypełni siedem plag siedmiu aniołów.
16WYLEWAJĄ PIĘĆ PIERWSZYCH CZASZ.1 I słyszałem głos donośny z świątyni, mówiący do siedmiu aniołów: Idźcie i wylejcie siedem czasz gniewu bożego na ziemię.2 I odszedł pierwszy i wylał czaszę swą na ziemię “i powstała sroga i złośliwa rana w ludziach,” którzy mieli znamię bestii i w tych, którzy się kłaniali jej obrazowi.3 I drugi anioł wylał czaszę swą na morze “i powstała krew” jakby umarłego i wszelka istota żywa zdechła w morzu.4 I trzeci wylał czaszę swą na rzeki i na źródła wód – “i powstała krew.”5 I słyszałem anioła wód mówiącego: Sprawiedliwy jesteś, Panie, który jesteś i który byłeś, Święty, który to osądziłeś,6 ponieważ krew świętych i proroków wylali, dałeś im też pić krew, bo godni są.7 I słyszałem drugiego mówiącego od ołtarza: Tak, “Panie, Boże wszechmogący, prawdziwe i sprawiedliwe sądy twoje.”8 I czwarty anioł wylał czaszę swą na słońce i pozwolono mu nękać ludzi upałem i ogniem.9 I płonęli ludzie od skwaru wielkiego i bluźnili imię Boga, mającego władzę nad tymi plagami, a nie czynili pokuty, aby mu oddać chwałę.10 I piąty anioł wylał czaszę swą na stolicę bestii i królestwo jej zaległa ciemność i kąsali języki swoje z boleści.11 I bluźnili Boga niebieskiego z powodu boleści i ran swoich, a nie pokutowali za uczynki swoje.SZÓSTA I SIÓDMA CZASZA.12 I szósty anioł wylał czaszę swą “na Eufrat, ową wielką rzekę i wysuszył wodę” jej, aby przygotować drogę królom “od wschodu słońca.”13 I widziałem z paszczy smoka i z pyska bestii i z ust fałszywego proroka trzy nieczyste duchy na kształt żab.14 Albowiem są to duchy czartów, które czynią znaki i wychodzą do królów całej ziemi, by ich gromadzić na walkę na dzień wielki wszechmogącego Boga.15 Oto idę jak złodziej: Błogosławiony ten, co czuwa i strzeże szat swoich, aby nie chodził nago i nie oglądano sromoty jego.16 I zgromadzi ich na miejsce, które nazywają po hebrajsku Armagedon.17 I siódmy anioł wylał czaszę swą w powietrze i rozległ się donośny głos z świątyni od tronu, mówiący: Stało się.18 I powstały “błyskawice i głosy i gromy” i nastało wielkie trzęsienie ziemi, jakiego nigdy nie było, odkąd ludzie zamieszkują ziemię; takie trzęsienie ziemi, tak wielkie.19 I rozpadło się miasto wielkie na trzy części. I miasta narodów upadły. I przed pamięcią Boga stanął “Babilon wielu,” aby mu dał “kubek wina zapalczywości” gniewu swego.20 I wszelka wyspa zniknęła i góry się nie znalazły.21 I wielki grad wagi talentu spadł z nieba na ludzi i bluźnili ludzie Boga z powodu plagi gradu, gdyż była nader wielka.
17WSZETECZNICA PIJANA KRWIĄ MĘCZENNIKÓW.1 I przyszedł jeden z siedmiu aniołów, którzy mieli siedem czasz i odezwał się do mnie, mówiąc: Chodź, pokażę ci potępienie wielkiej wszetecznicy, która siedzi “nad wodami wielkimi,2 z którą nierząd uprawiali królowie ziemi i opili się” winem jej nierządu mieszkańcy ziemi.3 I zaniósł mię w duchu na pustynię. I widziałem niewiastę, siedzącą na szkarłatnej bestii, pełnej imion bluźnierczych, mającej siedem głów i dziesięć rogów.4 A niewiasta przyobleczona była w purpurę i karmazyn i ozdobiona złotem i drogimi kamieniami i perłami, trzymała puchar złoty w swej ręce, pełny obrzydliwości i plugawej rozpusty swojej,5 a na czole swoim napisane imię: Tajemnica; Babilon wielki, matka rozpusty i obrzydliwości ziemi.6 I widziałem niewiastę pijaną krwią świętych i krwią męczenników Jezusowych. I ujrzawszy ją, zdziwiłem się zdumieniem wielkim.TAJEMNICA NIEWIASTY I BESTII.7 I rzekł mi anioł: Czemu się dziwisz? Ja ci wytłumaczę tajemnicę niewiasty i bestii, która ją niesie, a ma siedem głów i dziesięć rogów.8 Bestia, którą widziałeś, była, a nie jest i “ma wyjść z przepaści” i pójdzie na zagładę i zdziwią się mieszkańcy ziemi (których imiona nie są zapisane w księdze życia od założenia świata), widząc bestię, która była, a me jest.9 I tu jest rozum – kto ma mądrość. Siedem głów – to siedem gór, na których niewiasta siedzi, królów jest też siedmiu.10 Pięciu upadło, jeden jest, a drugi jeszcze nie przyszedł I gdy przyjdzie, ma pozostać przez krótki czas.11 Bestia zaś, która była, a nie jest i ona jest ósma spośród siedmiu i idzie na zagładę.12 “A dziesięć rogów,” które widziałeś – to “dziesięciu królów,” którzy nie objęli jeszcze królestwa, ale otrzymają moc jako królowie na jedną godzinę po bestii.13 Ci mają jeden zamiar i moc i władzę swoją oddadzą bestii.14 Ci będą walczyć z Barankiem a Baranek ich zwycięży, gdyż jest Panem nad pany i Królem nad królami i ci, co są z nim, wezwani, wybrani i wierni.15 I rzekł mi: Wody, które widziałeś, gdzie siedzi ˇ wszetecznica – to są ludy i narody i języki.16 A dziesięć rogów, które widziałeś na bestii – ci będą mieć w nienawiści wszetecznicę i spustoszą ją i ogołocą i ciało jej jeść będą, a ją samą spalą ogniem.17 Albowiem Bóg tchnął w ich serca, aby czynili, co się jemu podoba, aby oddali królestwo swe bestii, aż się wypełnią zamiary boże.18 I niewiasta, którą widziałeś – to miasto wielkie, które panuje nad królami ziemi.
18ZAGŁADA BABILONU.1 I potem widziałem innego anioła, zstępującego z nieba, mającego moc wielką i zajaśniała ziemia od chwały jego.2 I krzyknął potężnie, mówiąc: “Upadł, upadł Babilon wielki” i stał się “mieszkaniem czartów” i kryjówką wszelkiego ducha nieczystego i kryjówką wszelkiego ptactwa nieczystego i obmierzłego.3 Z wina bowiem jej szalonego nierządu “piły wszystkie narody i królowie ziemi uprawiali z nią rozpustę” i kupcy ziemscy stali się bogatymi z nadmiaru jej zbytków.4 I słyszałem inny głos z nieba mówiący: “Wyjdź z niej, mój ludu,” abyście nie byli uczestnikami jej grzechów i żebyście nie doznali jej plag.5 “Gdyż grzechy jej doszły aż do nieba” i wspomniał Pan na jej nieprawości.6 “Oddajcież jej, jak i ona oddawała wam,” a w dwójnasób podwójnie oddajcie “według jej uczynków”; do pucharu, którym nalewała, nalejcie jej w dwójnasób.7 Jak wielce się wynosiła i w rozkoszach była, tak wiele zadajcie jej męki i smutku, gdyż w sercu swym mówi: Siedzę jak królowa i me jestem wdową i nie zaznam smutku.8 Dlatego w jednym dniu przyjdą jej plagi, śmierć i smutek i głód i ogniem będzie spalona, gdyż mocny jest Bóg, który ją osądzi.ŻAŁOBA NAD BABILONEM.9 i będą płakać i będą narzekać nad nią królowie ziemscy, którzy z ni rozpustę uprawiali i w rozkoszach żyli, gdy ujrzą dym jej pożaru,10 z daleka stojąc dla bojaźni jej mąk, będą mówić: Biada, biada, owo miasto wielkie Babilon, owo miasto mocne, a przecie w jedną godzinę przyszedł twój sąd.11 I kupcy ziemscy będą płakać i smucić się nad nią, że towarów ich nikt więcej nie kupi,12 towaru złota i srebra i kamienia drogiego i pereł i bisioru i szkarłatu i jedwabiu i karmazynu i wszelkiego drzewa tujowego i wszelkiego sprzętu z kości słoniowej i wszelkiego naczynia z kamienia kosztownego i z miedzi i z żelaza i z marmuru.13 i cynamonu i wonności i maści i kadzidła i wina i oliwy i mąki czystej i pszenicy i bydła i owiec i koni i wozów i niewolników i istot ludzkich.14 I owoce, których pożądała dusza twoja, odeszły od ciebie i wszystko, co tłuste i świetne, przepadło dla ciebie i już więcej nigdy ich nie znajdą.15 Kupcy tych rzeczy, którzy się wzbogacili, z daleka od niej będą stać dla bojaźni jej mąk, płacząc i smucąc się 16 i mówiąc: Biada, biada, owo miasto wielkie, które było obleczone w bisior i w szkarłat i w karmazyn i było ozdobione złotem i kamieniem drogim i perłami,17 że też w jednej godzinie spustoszone zostały tak wielkie bogactwa. I wszelki sternik i wszelki z miejsca na miejsce jeżdżący i “żeglarze i ci, co na morzu pracują,” stanęli z daleka 18 i zawołali, widząc miejsce pożaru jego, mówiąc: Któreż podobne miastu temu wielkiemu?19 I posypali proch na swe głowy i płacząc i smucąc się” wołali, mówiąc: Biada, biada, owo miasto wielkie, w którym z dostatków jego wzbogacili się wszyscy, co mieli okręty na morzu; że też w jednej godzinie spustoszało.20 Raduj się nad nim niebo i święci Apostołowie i Prorocy, gdyż Bóg osądził sprawę waszą przeciw niemu.MIASTO OPUSTOSZAŁE.21 I jeden anioł mocny podniósł jakby wielki młyński kamień i wrzucił w morze, mówiąc: Tym rozpędem wrzucony będzie Babilon, owo miasto wielkie “i już więcej się nie znajdzie.”22 I głosu cytrzystów i śpiewaków i grających na flecie i na trąbie “nie będzie więcej słychać w tobie” i żadnego rzemieślnika jakiegokolwiek rzemiosła nie znajdą więcej w tobie i głosu młyna nie będzie więcej słychać w tobie.23 I światło lampy nie zaświeci więcej w tobie i głosu oblubieńca i oblubienicy nie usłyszą więcej w tobie, gdyż kupcy twoi byli książętami ziemi, gdyż przez czary twoje zbłądziły wszystkie narody.24 I znalazła się w nim krew proroków i świętych i wszystkich, co byli zabici na ziemi.
19ŚWIĘCI W NIEBIE SIĘ RADUJĄ.1 Potem słyszałem jakby głos rzesz wielkich w niebie, mówiących: Alleluja, zbawienie i chwała i moc Bogu naszemu,2 gdyż sądy jego są prawdziwe i sprawiedliwe, on też osądził wielką wszetecznicę, która zepsuła ziemię nierządem swoim i pomścił krew sług swoich z rąk jej.3 I znowu rzekli: Alleluja. “A dym jej wstępuje na wieki” wieków.4 A dwudziestu czterech starców upadło i cztery zwierzęta i pokłonili się Bogu siedzącemu na tronie, mówiąc: Amen, Alleluja.5 I rozległ się głos od tronu, mówiący: “Dajcie chwałę Bogu naszemu wszyscy słudzy jego i którzy się go boicie, mali i wielcy. “6 I słyszałem jakby głos rzeszy wielkiej i szum wielu wód i jakby huk potężnych gromów, mówiących: Alleluja, gdyż “Pan Bóg nasz wszechmogący objął królestwo.”7 Weselmy się i radujmy i dajmy mu chwałę, bo przyszło wesele Baranka, a małżonka jego przygotowała się.8 I dano jej przyoblec się w bisior jasny i czysty. Bisiorem bowiem są sprawiedliwe uczynki świętych.9 I rzekł mi: Napisz: Błogosławieni, którzy są wezwani na ucztę weselną Baranka. I rzekł mi: Te słowa Boga są prawdziwe.10 I upadłem do nóg jego, aby mu się pokłonić. I mówi mi: Nie waż się tego czynić; jestem współsługą twoim i braci twoich, mających świadectwo Jezusowe. Bogu się kłaniaj. Świadectwem bowiem Jezusa jest duch proroctwa. SĄD NAD BESTIĄ.11 I widziałem niebo otworzone, a oto koń biały, a siedzącego na nim zwano Wiernym i Prawdziwym i sądzi sprawiedliwie i walczy.12 0czy zaś jego jak płomień ognisty i na głowie jego wiele koron i ma imię wypisane, którego nikt nie zna, tylko on sam.13 I ubrany był w szatę skropioną krwią, a imię jego nazywają Słowo Boga.14 I wojska, które są w niebie, jechały za nim na koniach białych, obleczone w bisior biały i czysty.15 I z ust jego wychodzi miecz z obydwu stron ostry, aby nim “bił narody.” I on “będzie nim rządził laską żelazną”; on też “depce prasę” wina zapalczywości gniewu Boga wszechmogącego.16 I ma na szacie i na biodrze swoim napisane: “Król królów i Pan panujących.” 17 I widziałem jednego anioła stojącego w słońcu i zawołał głosem donośnym, mówiąc do wszystkich ptaków, co latały wpośród nieba: Chodźcie i zgromadźcie się na wielką wieczerzę bożą,18 abyście jadły ciała królów i ciała wodzów i ciała mocarzów i. ciała koni i siedzących na nich i ciała wszystkich wolnych i niewolników i małych i wielkich.19 I widziałem bestię i królów ziemskich i wojska ich zebrane, dla stoczenia bitwy z tym, który siedział na koniu i z wojskiem jego.20 I pojmano bestię i z nią fałszywego proroka, który czynił cuda przed nią, którymi zwiódł tych, co przyjeli znamię bestii i którzy się kłaniali jej obrazowi. Ci dwoje wrzuceni zostali żywcem w jezioro ognia gorejącego siarką.21 A innych pobił miecz, wychodzący z ust siedzącego na koniu i “wszystkie ptaki nasyciły się ich mięsem.”
20SĄD NAD SZATANEM1I Widziałem anioła lecącego z nieba, mającego klucz przepaści i łańcuch wielki w ręce swojej.2 I uchwycił smoka, węża starego, którym jest diabeł i szatan i związał go na tysiąc lat.3 I wrzucił go w przepaść i zamknął i położył pieczęć nad nim, aby więcej nie zwodził narodów, dopóki nie upłynie tysiąc lat; a potem ma być rozwiązany na krótki czas.4 I widziałem stolice i usiedli na nich i “dano im władzę sądzenia” i dusze pościnanych dla świadectwa Jezusowego i dla słowa bożego i tych, co się nie kłaniali bestii ani obrazowi jej i nie przyjmowali znamienia jej na czoła albo na ręce swoje; i ożyli i królowali z Chrystusem tysiąc lat.5 Inni z umarłych nie ożyli, dopóki nie upłynie tysiąc lat. To jest zmartwychwstanie pierwsze.6 Błogosławiony i święty, który ma udział w pierwszym zmartwychwstaniu; nad tymi nie ma mocy śmierć druga, ale będą kapłanami Boga i Chrystusa i, będą królować z nim tysiąc lat.7 A gdy się skończy tysiąc lat, szatan będzie zwolniony z więzienia swego i wyjdzie i będzie zwodził narody, które są na “czterech krańcach ziemi Goga i Magoga” i zbierze ich na walkę, a ich liczba jest jak piasek morski.8 I wstąpili “na okręg ziemi” i otoczyli obóz świętych i miasto “umiłowane.9 i zstąpił ogieńí z nieba od Boga i pożarł ich,” a diabeł, który ich zwodził wrzucony został w jezioro ognia i siarki, gdzie i bestia 10 i fałszywy prorok będą męczeni we dnie i w nocy na wieki wieków.SĄD NAD UMARŁYMI.11 I widziałem tron wielki, biały i siedzącego na nim, “przed którego obliczem uciekła ziemia i niebo i nie znaleziono miejsca dla nich.”12 I widziałem umarłych, wielkich i małych, stojących przed tronem; i “księgi zostały otwarte” i otworzono inną księgę, która jest księgą życia. I osądzono umarłych z tego, co było napisane w owych księgach, “według ich uczynków.”13 I morze wydało umarłych, którzy w nim byli i śmierć i piekło oddały umarłych swoich; którzy w nich byli i osądzono każdego “według jego uczynków.”14 I piekło i śmierć wrzucono do jeziora ognistego. Ta jest śmierć druga.15 I kogo nie “znaleziono zapisanego w księdze życia,” ten wrzucony został do jeziora ognistego.
21NIEBO NOWE I ZIEMIA NOWA.1 I widziałem nowe niebo i nową ziemię.” Albowiem pierwsze niebo i pierwsza ziemia przeminęły, a morza już niema.2 Ja Jan widziałem święte miasto Jeruzalem nowe, zstępujące z nieba od Boga, przygotowane jak oblubienica przystrojona dla swego męża.3 I słyszałem głos donośny z tronu, mówiący: “Oto przybytek” Boga z ludźmi “i będzie mieszkał z nimi. I oni będą jego ludem,” a Bóg sam “z nimi będzie” ich Bogiem.4 “I otrze Bóg wszelką łzę z oczu” ich i nie będzie więcej śmierci, ani smutku, ani krzyku, ani boleści więcej nie będzie, gdyż pierwsze rzeczy przeminęły.5 I “siedzący na tronie” rzekł: Oto czynię wszystkie rzeczy nowe. I rzekł mi: Pisz, bo te słowa są bardzo pewne i prawdziwe.6 I rzekł mi: Stało się. Jam jest Alfa i Omega, początek i koniec. Ja dam “pragnącemu darmo ze źródła wody życia.”7 Kto zwycięży, odziedziczy to i “będę mu Bogiem, a on mi będzie synem.”8 Bojaźliwym zaś i niewiernym i obmierzłymi mężobójcom i rozpustnikom i czarownikom i bałwochwalcom i wszystkim kłamcom – tym przypadnie część w jeziorze gorejącym ogniem i siarką; to jest śmierć druga.NOWE JERUZALEM.9 I przyszedł jeden z siedmiu aniołów, którzy mieli siedem czasz napełnionych siedmiu plagami ostatecznymi i odezwał się do mnie, mówiąc: Chodź, a pokażę ci oblubienicę, małżonkę Baranka.10 I “zaniósł mię w duchu na górę wielką i wysoką i pokazał mi miasto święte Jeruzalem,” zstępujące z nieba od Boga,11 mające “jasność Boga,” a światło jego podobne do kamienia kosztownego jakby do kamienia jaspisu jakby krzyczał.12 I miało mur wielki i wysoki, posiadający dwanaście bram, a na bramach dwunastu aniołów i imiona wypisane, które są imionami dwunastu pokoleń synów Izraelskich.13 “Od wschodu trzy bramy i od północy trzy bramy i od południa trzy bramy i od zachodu trzy bramy.”14 I mur miasta miał dwanaście fundamentów, a na nich dwanaście imion dwunastu apostołów Baranka.JEGO MURY, BRAMY I FUNDAMENTY.15 Ten zaś, co ze mną mówił, miał trzcinową, złotą miarę, aby mierzyć miasto i bramy jego i mur.16 Miasto leży w czworoboku, a długość jego jest tak wielka, jak i szerokość. I zmierzył miasto trzciną złotą na dwanaście tysięcy stadiów i długość i wysokość i szerokość jego są równe.17 I zmierzył mur jego: sto czterdzieści cztery łokcie miary człowieka, to jest anioła.18 A mur jego był zbudowany z kamienia jaspisu, a samo miasto: złoto czyste, podobne do szkła czystego.19 I fundamenty muru miasta ozdobione wszelkim drogim kamieniem. Pierwszy fundament jaspis, drugi szafir, trzeci chalcedon, czwarty szmaragd,20 piąty sardoniks, szósty sardiusz, siódmy chryzolit, ósmy beryl, dziewiąty topaz, dziesiąty chryzopraz, jedenasty hiacynt, dwunasty ametyst.21 Dwanaście bram, to dwanaście pereł, każda z osobna; a każda brama była z jednej perły, a ulica miasta złoto czyste, jak szkło przeźroczyste.JEGO PRZYBYTKIEM I ŚWIATŁEM BARANEK.22 I świątyni w nim nie widziałem, bo Pan, Bóg wszechmogący, jest świątynią jego i Baranek.23 I miasto nie potrzebuje “słońca ani księżyca,” aby w nim świeciły, gdyż je oświeciła jasność Boga, a lampą jego jest Baranek.24 “I narody będą chodziły w światłości jego, a królowie ziemscy tam przyniosą chwałę” swoją i cześć.25 “I bramy jego nie będą w dzień zamknięte,” albowiem nocy tam nie będzie.26 “I tam przyniosą chwałę” i cześć narodów.27 Nie wejdzie do niego nic nieczystego, albo budzącego odrazę i kłamstwo, tylko ci, co są zapisani w Barankowej księdze życia.
22RZEKA I DRZEWO.1 I ukazał “rzekę wody życia,” jasną jak kryształ, wychodzącą ze stolicy Boga i Baranka.2 “Wpośród” rynku jego i “z obu stron rzeki drzewo życia,” rodzące dwanaście owoców, na każdy miesiąc dające swój owoc, a liście drzewa na zdrowie narodów.3 “I nie będzie więcej żadnego przekleństwa,” lecz będzie w nim stolica Boga i Baranka i słudzy jego służyć mu będą,4 “będą oglądać jego oblicze,” a jego imię na ich czołach.5 I nocy więcej nie będzie i nie będzie im trzeba światła lampy, ani “światła słońca,” gdyż “Pan Bóg będzie ich oświecał i królować będą na wieki wieków.” PROROCTWO TO JEST PRAWDZIWE6 I rzekł mi: Te słowa są bardzo pewne i prawdziwe. I Pan, Bóg duchów prorockich posłał anioła swego, aby pokazać sługom swym, co się ma stać prędko.7 I oto przyjdę szybko. Błogosławiony, który zachowuje słowa proroctwa tej księgi.8 A ja, Jan, słyszałem to i widziałem. I gdy usłyszałem i ujrzałem, upadłem do stóp anioła, który mi to pokazywał, aby się pokłonić.9 I rzekł mi: Nie waż się tego czynić, bo jestem współsługą twoim i braci twoich proroków i tych, co strzegą słów proroctwa tej księgi. Bogu się kłaniaj.10 I rzekł mi: Nie pieczętuj słów proroctwa tej księgi, czas bowiem jest blisko.11 Kto szkodzi, niech jeszcze szkodzi i kto tkwi w brudach, niech jeszcze się bruka, a kto jest sprawiedliwy, niech się jeszcze usprawiedliwi, a święty niech się jeszcze uświęci.CHRYSTUS ODPŁACI KAŻDEMU.12 0to przyjdę prędko, a zapłatę moją z sobą niosę, “abym oddał każdemu według uczynków jego.”13 Ja jestem Alfa i Omega, “pierwszy i ostatni,” początek i koniec.14 Błogosławieni, którzy “obmywają szaty” swoje w krwi Baranka, aby mieli prawo do drzewa życia i żeby weszli przez bramy do miasta.15 Na zewnątrz psy i czarownicy i bezwstydni i mężobójcy i bałwochwalcy i każdy, co miłuje i żyje w kłamstwie.16 Ja, Jezus, posłałem anioła mego, aby wam o tym świadczył w kościołach. Ja jestem potomek i z rodu Dawida, gwiazda jasna i zaranna.17 Duch i oblubienica mówi: Przyjdź. A kto słyszy niech mówi: Przyjdź. I kto “pragnie, niech przyjdzie” i kto chce, niech bierze “wodę życia darmo.”NIC NIE ZMIENIAĆ; W TEJ KSIĘDZE.18 Oświadczam bowiem każdemu słuchającemu słów proroctwa tej księgi: “Jeśliby kto dodał do tego,” spuści nań Bóg “plagi opisane w tej księdze.”19 A jeśliby kto ujął ze słów księgi tego proroctwa, odejmie Bóg część jego z księgi życia i z miasta świętego i z tego, co jest napisane w tej księdze.20 Który daje świadectwo o tym, mówi: Zaiste, przyjdę prędko. Amen. Przyjdź, Panie Jezu!21Łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa z wami wszystkimi. Amen.