MENU
Fragment:
Styl fragmentu
*Zezwalaj na cookies aby zapamiętać ustawienia

List do Efezjan

1Wstęp.1 Paweł, z woli bożej apostoł Jezusa Chrystusa wszystkim świętym, którzy są w Efezie i wiernym w Chrystusie Jezusie:2 Łaska wam i pokój od Boga, Ojca naszego i Pana Jezusa Chrystusa. WYCHWALA BOGA ZA ODKUPIENIE.3 Błogosławiony Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, który nas ubłogosławił wszelakim błogosławieństwem duchowym w niebie w Chrystusie,4 jak nas wybrał w nim przed założeniem świata, abyśmy byli świętymi i niepokalanymi przed oczyma jego w miłości.5 I on nas przeznaczył dla siebie na przybranych synów przez Jezusa Chrystusa, według postanowienia swej woli,6 dla uwielbienia przesławnej łaski swojej, którą nas obdarzył w umiłowanym Synu swoim.7 W nim mamy odkupienie przez krew jego, odpuszczenie grzechów według bogactw łaski jego,8 która nader obfitowała w nas we wszelkiej mądrości i roztropności,9 aby nam oznajmił tajemnicę swej woli, według upodobania swego, przez które postanowił,10 żeby w zarządzonej pełności czasów odnowić wszystko w Chrystusie, co jest na niebie i co na ziemi – w nim,11 w którym i my losem wezwani jesteśmy, przeznaczeni według postanowienia tego, który sprawuje wszystko według rady woli swojej,12 abyśmy byli na uwielbienie chwały jego, my, którzyśmy przedtem nadzieję pokładali w Chrystusie.13 W nim i wy, gdy usłyszeliście słowo prawdy (ewangelię zbawienia waszego), w niego też uwierzywszy, jesteście naznaczeni pieczęcią Ducha Świętego obiecanego,14 który jest zadatkiem dziedzictwa naszego, na odkupienie nabytych ku uwielbieniu chwały jego.PROSI O ŁASKI DLA EFEZJAN.15 Dlatego i ja, usłyszawszy o wierze waszej w Pana Jezusa i o miłości ku wszystkim świętym,16 nie przestaję dziękować za was, pamiętając o was w modlitwach moich,17 aby Bóg Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec chwały, dał wam Ducha mądrości i objawienia dla poznania jego:18 oświecone oczy serca waszego, abyście wiedzieli, jaka jest nadzieja wezwania jego i jak przebogata chwała dziedzictwa jego w świętych19 i jak jest przeogromna wielkość potęgi jego względem nas, którzy wierzymy, dzięki skuteczności potężnej mocy jego,20 którą okazał w Chrystusie, wzbudziwszy go z martwych i posadziwszy po prawicy swojej w niebie,21 ponad wszelką zwierzchnością i władzą i mocą i panowaniem i wszelkim imieniem, które jest rozgłośne nie tylko w tym wieku, lecz także w przyszłym.22 I “wszystko poddał pod jego nogi,” a jego ustanowił głową nad całym kościołem,23 który jest ciałem jego i pełnością tego, który się dopełnia przez wszystko we wszystkich.
2UMARLI GRZECHOM, ŻYJEMY PRZEZ CHRYSTUSA.1 I Was, którzyście byli umarli przez występki i przez grzechy wasze,2 jakim ongiś oddawaliście się według biegu świata tego, według księcia mocy niebieskiej, tego ducha, który teraz działa w synach niewierności.3 Między nimi i my wszyscy żyliśmy kiedyś w pożądliwościach ciała naszego spełniając zachcianki ciała i myśli i byliśmy z natury synami gniewu, jak i inni.4 Lecz Bóg, który jest bogaty w miłosierdzie, dla zbytniej miłości swojej, którą nas umiłował,5 i gdyśmy byli umarłymi przez grzechy, ożywił nas wespół w Chrystusie (którego łaską jesteście zbawieni)6 i wskrzesił nas wespół i wespół posadził na niebie w Chrystusie Jezusie,7 aby w nadchodzących wiekach okazać obfite bogactwa łaski swojej, w dobroci względem nas w Chrystusie Jezusie.8 Łaską bowiem jesteście zbawieni przez wiarę i to nie z was, bo jest darem bożym;9 nie z uczynków, aby się nikt nie chlubił.10 Jego bowiem dziełem jesteśmy, stworzeni w Chrystusie Jezusie dla dobrych uczynków, które Bóg przygotował, abyśmy je wypełniali.POGANIE WSPÓŁTOWARZYSZAMI ŚWIĘTYCH.11 Przeto pamiętajcie, że wy, kiedyś poganie w ciele, którzy nazywani jesteście odrzezkiem przez tak zwane obrzezanie ręką na ciele uczynione,12 – byliście w owym czasie bez Chrystusa, oddaleni od obcowania z Izraelem i obcy testamentom obietnicy, nie mający nadziei i bez Boga na tym świecie.13 Teraz zaś w Chrystusie Jezusie wy, którzy kiedyś byliście dalekimi, staliście się bliskimi we krwi Chrystusa.14 On bowiem jest naszym pokojem i on dwoje uczynił jednym i zburzył dzielącą ścianę przegrody, nieprzyjaźń, w ciele swoim,15 zniósłszy zakon przykazań i przepisów, aby z dwóch stworzyć w samym sobie jednego nowego człowieka, czyniąc pokój16 i pojednał obydwu w jednym ciele z Bogiem przez krzyż, umorzywszy nieprzyjaźnie w samym sobie.17 I przyszedłszy “opowiedział pokój” wam, “którzyście byli daleko i pokój tym, którzy blisko”;18 ponieważ przez niego jedni i drudzy mamy przystęp w jednym Duchu do Ojca.19 Przeto już nie jesteście gośćmi i przychodniami, lecz jesteście współobywatelami świętych i domownikami Boga,20 zbudowani na fundamencie apostołów i proroków, gdzie głównym kamieniem węgielnym sam Jezus Chrystus,21 i na nim całe budowanie wzniesione, rośnie w przybytek święty w Panu,22 na nim też i wy budujecie się razem na mieszkanie boże w Duchu.
3I WSPÓŁUCZESTNIKAMI OBIETNIC.

RU Brytjka King J. 3I WSPÓŁUCZESTNIKAMI OBIETNIC.1 cf. Tłum. Толк. Dlatego ja Paweł, więzień Chrystusa Jezusa, za was pogan, – Для сего-то я, Павел, сделался узником Иисуса Христа за вас язычников. Сегw2 рaди ѓзъ пavелъ ю4зникъ ї}съ хrт0въ њ вaсъ kзhцэхъ. 3,1Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVτουτου toutou
D-GSN
οὗτοςhoutosthis/he/she/it[this/he/she/it]
χαριν charin
ADV
χάρινcharinthereforeFor this cause
εγω egō
P-1NS
ἐγώegōI/weI
παυλος paulos
N-NSM
ΠαῦλοςpaulosPaulPaul
ο o
T-NSM
hothe/this/who, the prisoner
δεσμιος desmios
N-NSM
δέσμιοςdesmiosprisoner, the prisoner
του tou
T-GSM
hothe/this/whoChrist
χριστου christou
N-GSM
ΧριστόςchristosChristChrist
ιησου iēsou
N-GSM
ἸησοῦςiēsousJesus/Joshuaof Jesus
υπερ uper
PREP
ὑπέρhuperabove/forfor
υμων umōn
P-2GP
σύsuyouyou
των tōn
T-GPN
hothe/this/whoGentiles
εθνων ethnōn
N-GPN
ἔθνοςethnosGentilesGentiles
 
2 cf. Tłum. Толк. jeśli tylko słyszeliście o szafarstwie łaski bożej, które mi jest dane dla was,Как вы слышали о домостроительстве благодати Божией, данной мне для вас, Ѓще ќбw слhшасте смотрeніе блгdти б9іz дaнныz мнЁ въ вaсъ, 3,2Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVει ei
COND
εἰeiif[if]
γε ge
PRT
γέgeindeed[indeed]
ηκουσατε ēkousate
V-AAI-2P G5656
ἀκούωakouōto hearye have heard of
την tēn
T-ASF
hothe/this/whothe dispensation
οικονομιαν oikonomian
N-ASF
οἰκονομίαoikonomiamanagementthe dispensation
της tēs
T-GSF
hothe/this/whoof the grace
χαριτος charitos
N-GSF
χάριςcharisgraceof the grace
του tou
T-GSM
hothe/this/whoof God
θεου theou
N-GSM
θεόςtheosGodof God
της tēs
T-GSF
hothe/this/whowhich
δοθεισης dotheisēs
V-APP-GSF G5685
δίδωμιdidōmito giveis given
μοι moi
P-1DS
ἐγώegōI/weme
εις eis
PREP
εἰςeistowardto
υμας umas
P-2AP
σύsuyouyou-ward
 
3 cf. Tłum. Толк. że przez objawienie została mi oznajmiona tajemnica, jak wyżej pokrótce napisałem;потому что мне через откровение возвещена тайна (о чем я и выше писал кратко), ћкw по tкровeнію сказaсz мнЁ тaйна, ћкоже преднаписaхъ вмaлэ: 3,3Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVοτι]     oti
CONJ
ὅτιhotithat/sinceHow that
κατα kata
PREP
κατάkataaccording toby
αποκαλυψιν apokalupsin
N-ASF
ἀποκάλυψιςapokalupsisrevelationrevelation
εγνωρισθη egnōristhē
V-API-3S G5681
γνωρίζωgnōrizōto make knownhe made known
μοι moi
P-1DS
ἐγώegōI/weunto me
το to
T-NSN
hothe/this/whothe mystery
μυστηριον mustērion
N-NSN
μυστήριονmustērionmysterythe mystery
καθως kathōs
ADV
καθώςkathōsas/just as; (as
προεγραψα proegrapsa
V-AAI-1S G5656
προγράφωprografōto write/designateI wrote afore
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
ολιγω oligō
A-DSM
ὀλίγοςoligoslittle/fewfew words
 
4 cf. Tłum. Толк. stąd czytając, możecie pojąć moją znajomość tajemnicy Chrystusowej,то вы, читая, можете усмотреть мое разумение тайны Христовой, њ нeмже м0жете чтyще разумёти рaзумъ м0й въ тaйнэ хrт0вэ, 3,4Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVπρος pros
PREP
πρόςprosto/with, when
ο o
R-ASN
ὅς, ἥhhos ēwhichWhereby
δυνασθε dunasthe
V-PNI-2P G5736
δύναμαιdunamaibe able, ye may
αναγινωσκοντες anaginōskontes
V-PAP-NPM G5723
ἀναγινώσκωanaginōskōto readye read
νοησαι noēsai
V-AAN G5658
νοέωnoeōto understandunderstand
την tēn
T-ASF
hothe/this/whoknowledge
συνεσιν sunesin
N-ASF
σύνεσιςsunesisunderstandingknowledge
μου mou
P-1GS
ἐγώegōI/wemy
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
τω
T-DSN
hothe/this/whothe mystery
μυστηριω mustēriō
N-DSN
μυστήριονmustērionmysterythe mystery
του tou
T-GSM
hothe/this/whoof Christ
χριστου christou
N-GSM
ΧριστόςchristosChristof Christ
 
5 cf. Tłum. Толк. której po inne czasy nie znali synowie ludzcy tak, jak teraz została objawiona apostołom jego i prorokom w Duchu:которая не была возвещена прежним поколениям сынов человеческих, как ныне открыта святым Апостолам Его и пророкам Духом Святым, ћже во и3нёхъ р0дэхъ не сказaсz сынHмъ человёчєскимъ, ћкоже нн7э tкрhсz с™ы6мъ є3гw2 ґпcлwмъ и3 прbр0кwмъ д¦омъ с™hмъ: 3,5Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVο o
R-NSN
ὅς, ἥhhos ēwhichWhich
ετεραις eterais
A-DPF
ἕτεροςheterosotherother
γενεαις geneais
N-DPF
γενεάgeneagenerationages
ουκ ouk
PRT-N
οὐounonot
εγνωρισθη egnōristhē
V-API-3S G5681
γνωρίζωgnōrizōto make knownwas
τοις tois
T-DPM
hothe/this/whounto the sons
υιοις uiois
N-DPM
υἱόςhuiossonunto the sons
των tōn
T-GPM
hothe/this/whoof men
ανθρωπων anthrōpōn
N-GPM
ἄνθρωποςanthrōposa humanof men
ως ōs
ADV
ὡςhōswhich/how, as
νυν nun
ADV
νῦνnunnownow
απεκαλυφθη apekalufthē
V-API-3S G5681
ἀποκαλύπτωapokaluptōto revealit is
τοις tois
T-DPM
hothe/this/whounto
αγιοις agiois
A-DPM
ἅγιοςhagiosholyholy
αποστολοις apostolois
N-DPM
ἀπόστολοςapostolosapostleapostles
αυτου autou
P-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/selfhis
και kai
CONJ
καίkaiandand
προφηταις profētais
N-DPM
προφήτηςprofētēsprophetprophets
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
πνευματι pneumati
N-DSN
πνεῦμαpneumaspirit/breaththe Spirit
 
6 cf. Tłum. Толк. że poganie są współdziedzicami i współczłonkami i współuczestnikami obietnicy jego w Chrystusie Jezusie przez ewangelię, чтобы и язычникам быть сонаследниками, составляющими одно тело, и сопричастниками обетования Его во Христе Иисусе посредством благовествования, (ћкw) бhти kзhкwмъ снаслёдникwмъ и3 стэлeсникwмъ и3 спричaстникwмъ њбэтовaніz є3гw2 њ хrтЁ ї}сэ, бlговэствовaніемъ, 3,6Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVειναι einai
V-PAN G5721
εἰμίeimito beshould be
τα ta
T-APN
hothe/this/whoThat
εθνη ethnē
N-APN
ἔθνοςethnosGentilesthe Gentiles
συγκληρονομα sunklēronoma
A-APN
συγκληρονόμοςsunklēronomosco-heirfellowheirs
και kai
CONJ
καίkaiand, and
συσσωμα sussōma
A-APN
σύσσωμοςsussōmosof the same bodyof the same body
και kai
CONJ
καίkaiand, and
συμμετοχα summetocha
A-APN
συμμέτοχοςsummetochossharerpartakers
της tēs
T-GSF
hothe/this/whopromise
επαγγελιας epangelias
N-GSF
ἐπαγγελίαepangeliapromisepromise
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
χριστω christō
N-DSM
ΧριστόςchristosChristChrist
ιησου iēsou
N-DSM
ἸησοῦςiēsousJesus/Joshua[Jesus/Joshua]
δια dia
PREP
διάdiathrough/because ofby
του tou
T-GSN
hothe/this/whoChrist
ευαγγελιου euangeliou
N-GSN
εὐαγγέλιονeuangeliongospelthe gospel
 
7 cf. Tłum. Толк. której stałem się sługą według daru łaski bożej, jaka mi jest dana przez działanie mocy jego.которого служителем сделался я по дару благодати Божией, данной мне действием силы Его. є3мyже бhхъ служи1тель по дaру блгdти б9іz, дaнныz мнЁ по дёйству си1лы є3гw2. 3,7Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVου ou
R-GSN
ὅς, ἥhhos ēwhichWhereof
εγενηθην egenēthēn
V-AOI-1S G5675
γίνομαιginomaito beI was made
διακονος diakonos
N-NSM
διάκονοςdiakonosservanta minister
κατα kata
PREP
κατάkataaccording to, according to
την tēn
T-ASF
hothe/this/who 
δωρεαν dōrean
N-ASF
δωρεάdōreafree giftthe gift
της tēs
T-GSF
hothe/this/whothe gift
χαριτος charitos
N-GSF
χάριςcharisgraceof the grace
του tou
T-GSM
hothe/this/whoof the grace
θεου theou
N-GSM
θεόςtheosGodof God
της tēs
T-GSF
hothe/this/whoof God
δοθεισης dotheisēs
V-APP-GSF G5685
δίδωμιdidōmito givegiven
μοι moi
P-1DS
ἐγώegōI/weunto me
κατα kata
PREP
κατάkataaccording toby
την tēn
T-ASF
hothe/this/whothe effectual working
ενεργειαν energeian
N-ASF
ἐνέργειαenergeiaactive energythe effectual working
της tēs
T-GSF
hothe/this/whopower
δυναμεως dunameōs
N-GSF
δύναμιςdunamispowerpower
αυτου autou
P-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/selfof his
 
PAWEŁ APOSTOŁEM POGAN.8 cf. Tłum. Толк. Mnie ze wszystkich świętych najmniejszemu dana jest ta łaska, żebym głosił poganom niedościgłe bogactwa ChrystusoweМне, наименьшему из всех святых, дана благодать сия - благовествовать язычникам неисследимое богатство Христово (За?_ск7г.) МнЁ мeньшему всёхъ с™hхъ данA бhсть блгdть сіS, во kзhцэхъ бlговэсти1ти неизслёдованное богaтство хrт0во 3,8Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVεμοι emoi
P-1DS
ἐγώegōI/weUnto me
τω
T-DSM
hothe/this/who 
ελαχιστοτερω elachistoterō
A-DSM-C
ἐλαχιστότεροςelachistoterosleastless than the least
παντων pantōn
A-GPM
πᾶςpasallof all
αγιων agiōn
A-GPM
ἅγιοςhagiosholysaints
εδοθη edothē
V-API-3S G5681
δίδωμιdidōmito give, is
η ē
T-NSF
hothe/this/who 
χαρις charis
N-NSF
χάριςcharisgracegrace
αυτη autē
D-NSF
οὗτοςhoutosthis/he/she/itthis
τοις tois
T-DPN
hothe/this/who, who am
εθνεσιν ethnesin
N-DPN
ἔθνοςethnosGentilesthe Gentiles
ευαγγελισασθαι euangelisasthai
V-AMN G5670
εὐαγγελίζομαιeuangelizomaito speak good news, that I should preach
το to
T-ASN
hothe/this/whograce
ανεξιχνιαστον anexichniaston
A-ASN
ἀνεξιχνίαστοςanexichniastosunsearchablethe unsearchable
πλουτος ploutos
N-ASN
πλοῦτοςploutosrichesriches
του tou
T-GSM
hothe/this/whothe Gentiles
χριστου christou
N-GSM
ΧριστόςchristosChristof Christ
 
9 cf. Tłum. Толк. i żebym oświecał wszystkich, jakie jest planowe urzeczywistnianie tajemnicy, zakrytej od wieków w Bogu, który wszystko stworzył;и открыть всем, в чем состоит домостроительство тайны, сокрывавшейся от вечности в Боге, создавшем все Иисусом Христом, и3 просвэти1ти всёхъ, что2 є4сть смотрeніе тaйны сокровeнныz t вэкHвъ въ бз7э, создaвшемъ всsчєскаz ї}съ хrт0мъ, 3,9Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVκαι kai
CONJ
καίkaiandAnd
φωτισαι fōtisai
V-AAN G5658
φωτίζωfōtizōto illuminateto make
τις tis
I-NSF
τίςtiswhich?what
η ē
T-NSF
hothe/this/who 
οικονομια oikonomia
N-NSF
οἰκονομίαoikonomiamanagement[management]
του tou
T-GSN
hothe/this/whothe fellowship
μυστηριου mustēriou
N-GSN
μυστήριονmustērionmysteryof the mystery
του tou
T-GSN
hothe/this/whoof the mystery
αποκεκρυμμενου apokekrummenou
V-RPP-GSN G5772
ἀποκρύπτωapokruptōto concealhath been hid
απο apo
PREP
ἀπόapofromfrom
των tōn
T-GPM
hothe/this/who, which
αιωνων aiōnōn
N-GPM
αἰώνaiōnan agethe beginning of the world
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
τω
T-DSM
hothe/this/whothe beginning of the world
θεω theō
N-DSM
θεόςtheosGodGod
τω
T-DSM
hothe/this/whoGod
τα ta
T-APN
hothe/this/who, who
παντα panta
A-APN
πᾶςpasallall
κτισαντι ktisanti
V-AAP-DSM G5660
κτίζωktizōto createcreated
 
10 cf. Tłum. Толк. aby przez kościół oznajmiona była zwierzchnościom i władzom na niebie wieloraka mądrość boża,дабы ныне соделалась известною через Церковь начальствам и властям на небесах многоразличная премудрость Божия, да скaжетсz нн7э начaлwмъ и3 властeмъ на нбcныхъ цRковію многоразли1чнаz премdрость б9іz, 3,10Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVινα ina
CONJ
ἵναhinain order that/toTo the intent that
γνωρισθη gnōristhē
V-APS-3S G5686
γνωρίζωgnōrizōto make knownmight be known
νυν nun
ADV
νῦνnunnownow
ταις tais
T-DPF
hothe/this/who 
αρχαις archais
N-DPF
ἀρχήarchēbeginningunto the principalities
και kai
CONJ
καίkaiandand
ταις tais
T-DPF
hothe/this/who 
εξουσιαις exousiais
N-DPF
ἐξουσίαexousiaauthoritypowers
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
τοις tois
T-DPN
hothe/this/whounto the principalities
επουρανιοις epouraniois
A-DPN
ἐπουράνιοςepouraniosheavenlyheavenly
δια dia
PREP
διάdiathrough/because ofby
της tēs
T-GSF
hothe/this/whopowers
εκκλησιας ekklēsias
N-GSF
ἐκκλησίαekklēsiaassemblythe church
η ē
T-NSF
hothe/this/whothe church
πολυποικιλος polupoikilos
A-NSF
πολυποίκιλοςpolupoikilosmanifoldthe manifold
σοφια sofia
N-NSF
σοφίαsofiawisdomwisdom
του tou
T-GSM
hothe/this/whoof God
θεου theou
N-GSM
θεόςtheosGodof God
 
11 cf. Tłum. Толк. według odwiecznego przeznaczenia, które wypełnił w Chrystusie Jezusie Panu naszym,по предвечному определению, которое Он исполнил во Христе Иисусе, Господе нашем, по предложeнію вBкъ, є4же сотвори2 њ хrтЁ ї}сэ гDэ нaшемъ, 3,11Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVκατα kata
PREP
κατάkataaccording toAccording to
προθεσιν prothesin
N-ASF
πρόθεσιςprothesispurposepurpose
των tōn
T-GPM
hothe/this/whothe eternal
αιωνων aiōnōn
N-GPM
αἰώνaiōnan agethe eternal
ην ēn
R-ASF
ὅς, ἥhhos ēwhichwhich
εποιησεν epoiēsen
V-AAI-3S G5656
ποιέωpoieōto do/makehe purposed
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
τω
T-DSM
hothe/this/whoLord
χριστω christō
N-DSM
ΧριστόςchristosChristChrist
ιησου iēsou
N-DSM
ἸησοῦςiēsousJesus/JoshuaJesus
τω
T-DSM
hothe/this/who[the/this/who]
κυριω kuriō
N-DSM
κύριοςkurioslordLord
ημων ēmōn
P-1GP
ἐγώegōI/weour
 
12 cf. Tłum. Толк. a w nim mamy ufność i śmiały przystęp przez wiarę w niego.в Котором мы имеем дерзновение и надежный доступ через веру в Него. њ нeмже и4мамы дерзновeніе и3 приведeніе въ надёzніи вёрою є3гw2. 3,12Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVεν en
PREP
ἐνenin/on/amongIn
ω ō
R-DSM
ὅς, ἥhhos ēwhichwhom
εχομεν echomen
V-PAI-1P G5719
ἔχωechōto have/bewe have
την tēn
T-ASF
hothe/this/whoboldness
παρρησιαν parrēsian
N-ASF
παρρησίαparrēsiaboldnessboldness
και kai
CONJ
καίkaiandand
προσαγωγην prosagōgēn
N-ASF
προσαγωγήprosagōgēaccessaccess
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongwith
πεποιθησει pepoithēsei
N-DSF
πεποίθησιςpepoithēsisconfidenceconfidence
δια dia
PREP
διάdiathrough/because ofby
της tēs
T-GSF
hothe/this/whoaccess
πιστεως pisteōs
N-GSF
πίστιςpistisfaith/trustthe faith
αυτου autou
P-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/selfof him
 
13 cf. Tłum. Толк. Dlatego proszę, żebyście nie upadali na duchu z powodu utrapień moich za was; które są chwałą waszą.Посему прошу вас не унывать при моих ради вас скорбях, которые суть ваша слава. Тёмже молю2 (вы2) не стужaти си2 въ ск0рбехъ мои1хъ њ вaсъ, ћже є4сть слaва вaша. 3,13Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVδιο dio
CONJ
διόdiothereforeWherefore
αιτουμαι aitoumai
V-PMI-1S G5731
αἰτέωaiteōto askI desire
μη
PRT-N
μήnotnot
ενκακειν enkakein
V-PAN G5721
ἐκκακέωekkakeōto lose heartthat ye faint
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongat
ταις tais
T-DPF
hothe/this/whotribulations
θλιψεσιν thlipsesin
N-DPF
θλῖψιςthlipsispressuretribulations
μου mou
P-1GS
ἐγώegōI/wemy
υπερ uper
PREP
ὑπέρhuperabove/forfor
υμων umōn
P-2GP
σύsuyouyou
ητις ētis
R-NSF
ὅστιςhostiswho/which, which
εστιν estin
V-PAI-3S G5719
εἰμίeimito beis
δοξα doxa
N-NSF
δόξαdoxagloryglory
υμων umōn
P-2GP
σύsuyouyour
 
ZNÓW MODLI SIĘ ZA EFEZJAN.14 cf. Tłum. Толк. Z tej przyczyny zginam kolana swoje przed Ojcem Pana naszego Jezusa Chrystusa,Для сего преклоняю колени мои пред Отцем Господа нашего Иисуса Христа, Сегw2 рaди преклонsю колёна мо‰ ко nц7Y гDа нaшегw ї}са хrтA, 3,14Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVτουτου toutou
D-GSN
οὗτοςhoutosthis/he/she/it[this/he/she/it]
χαριν charin
ADV
χάρινcharinthereforeFor this cause
καμπτω kamptō
V-PAI-1S G5719
κάμπτωkamptōto bend/bowI bow
τα ta
T-APN
hothe/this/whoknees
γονατα gonata
N-APN
γόνυgonua kneeknees
μου mou
P-1GS
ἐγώegōI/weof our
προς pros
PREP
πρόςprosto/withunto
τον ton
T-ASM
hothe/this/whothe Father
πατερα patera
N-ASM
πατήρpatērfatherthe Father
 
15 cf. Tłum. Толк. z którego bierze nazwę wszelkie ojcostwo na niebie i na ziemi,от Которого именуется всякое отечество на небесах и на земле, и3з8 негHже всsко nтeчество на нб7сёхъ и3 на земли2 и3менyетсz: 3,15Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVεξ ex
PREP
ἐκekof/fromOf
ου ou
R-GSM
ὅς, ἥhhos ēwhichwhom
πασα pasa
A-NSF
πᾶςpasallthe whole
πατρια patria
N-NSF
πατριάpatriafamily linefamily
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
ουρανοις ouranois
N-DPM
οὐρανόςouranosheavenheaven
και kai
CONJ
καίkaiandand
επι epi
PREP
ἐπίepiupon/to/against 
γης gēs
N-GSF
γῆearthearth
ονομαζεται onomazetai
V-PPI-3S G5743
ὀνομάζωonomazōto nameis named
 
16 cf. Tłum. Толк. aby wam dał według przebogatej chwały swojej umocnić się potężnie jako wewnętrznemu człowiekowi przez Ducha jego,да даст вам, по богатству славы Своей, крепко утвердиться Духом Его во внутреннем человеке, да дaстъ вaмъ по богaтству слaвы своеS, си1лою ўтверди1тисz д¦омъ є3гw2 во внyтреннемъ человёцэ, 3,16Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVινα ina
CONJ
ἵναhinain order that/toThat
δω
V-2AAS-3S G5632
δίδωμιdidōmito give 
υμιν umin
P-2DP
σύsuyouyou
κατα kata
PREP
κατάkataaccording to, according to
το to
T-ASN
hothe/this/who 
πλουτος ploutos
N-ASN
πλοῦτοςploutosrichesthe riches
της tēs
T-GSF
hothe/this/whothe riches
δοξης doxēs
N-GSF
δόξαdoxagloryglory
αυτου autou
P-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/selfof his
δυναμει dunamei
N-DSF
δύναμιςdunamispowerwith might
κραταιωθηναι krataiōthēnai
V-APN G5683
κραταιόωkrataioōto strengthen, to be strengthened
δια dia
PREP
διάdiathrough/because ofby
του tou
T-GSN
hothe/this/whoglory
πνευματος pneumatos
N-GSN
πνεῦμαpneumaspirit/breathSpirit
αυτου autou
P-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/selfhis
εις eis
PREP
εἰςeistowardin
τον ton
T-ASM
hothe/this/whoSpirit
εσω esō
ADV
ἔσωesōin/inner/inwardlythe inner
ανθρωπον anthrōpon
N-ASM
ἄνθρωποςanthrōposa humanman
 
17 cf. Tłum. Толк. aby Chrystus mieszkał w sercach waszych przez wiarę,верою вселиться Христу в сердца ваши, всели1тисz хrтY вёрою въ сердцA в†ша: въ любви2 вкоренeни и3 њсновaни, 3,17Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVκατοικησαι katoikēsai
V-AAN G5658
κατοικέωkatoikeōto dwellmay dwell
τον ton
T-ASM
hothe/this/whoThat
χριστον christon
N-ASM
ΧριστόςchristosChristChrist
δια dia
PREP
διάdiathrough/because ofby
της tēs
T-GSF
hothe/this/whohearts
πιστεως pisteōs
N-GSF
πίστιςpistisfaith/trustfaith
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
ταις tais
T-DPF
hothe/this/whofaith
καρδιαις kardiais
N-DPF
καρδίαkardiahearthearts
υμων umōn
P-2GP
σύsuyouyour
 
18 cf. Tłum. Толк. żebyście wkorzenieni i ugruntowani w miłości, zdołali pojąć z wszystkimi świętymi, jaka jest szerokość i długość i wysokość i głębokość. – чтобы вы, укорененные и утвержденные в любви, могли постигнуть со всеми святыми, что широта и долгота, и глубина и высота, да возм0жете разумёти со всёми с™hми, что2 широтA и3 долготA и3 глубинA и3 высотA, 3,18Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVεν en
PREP
ἐνenin/on/among[in/on/among]
αγαπη agapē
N-DSF
ἀγάπηagapēlove[love]
ερριζωμενοι errizōmenoi
V-RPP-NPM G5772
ῥιζόωrizoōto root[to root]
και kai
CONJ
καίkaiand, and
τεθεμελιωμενοι tethemeliōmenoi
V-RPP-NPM G5772
θεμελιόωthemelioōto found[to found]
(3:18)      ινα ina
CONJ
ἵναhinain order that/toto
εξισχυσητε exischusēte
V-AAS-2P G5661
ἐξισχύωexischuōto have powerMay be able
καταλαβεσθαι katalabesthai
V-2AMN G5641
καταλαμβάνωkatalambanōto take/realizecomprehend
συν sun
PREP
σύνsunwithwith
πασιν pasin
A-DPM
πᾶςpasallall
τοις tois
T-DPM
hothe/this/who 
αγιοις agiois
A-DPM
ἅγιοςhagiosholysaints
τι ti
I-NSN
τίςtiswhich?what
το to
T-NSN
hothe/this/whothe breadth
πλατος platos
N-NSN
πλάτοςplatoswidththe breadth
και kai
CONJ
καίkaiand, and
μηκος mēkos
N-NSN
μῆκοςmēkoslengthlength
και kai
CONJ
καίkaiand, and
υψος upsos
N-NSN
ὕψοςhupsosheightheight
και kai
CONJ
καίkaiand[and]
βαθος bathos
N-NSN
βάθοςbathosdepthdepth
 
19 cf. Tłum. Толк. poznać także miłość Chrystusową, przewyższającą wiedzę, abyście byli napełnieni wszelką pełnością bożą.и уразуметь превосходящую разумение любовь Христову, дабы вам исполниться всею полнотою Божиею. разумёти же преспёющую рaзумъ люб0вь хrт0ву, да и3сп0лнитесz во всsко и3сполнeніе б9іе. 3,19Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVγνωναι gnōnai
V-2AAN G5629
γινώσκωginōskōto knowto know
τε te
PRT
τεteand/bothAnd
την tēn
T-ASF
hothe/this/who 
υπερβαλλουσαν uperballousan
V-PAP-ASF G5723
ὑπερβάλλωhuperballōto surpasspasseth
της tēs
T-GSF
hothe/this/whoof Christ
γνωσεως gnōseōs
N-GSF
γνῶσιςgnōsisknowledgeknowledge
αγαπην agapēn
N-ASF
ἀγάπηagapēlovethe love
του tou
T-GSM
hothe/this/who, which
χριστου christou
N-GSM
ΧριστόςchristosChristof Christ
ινα ina
CONJ
ἵναhinain order that/to, that
πληρωθητε plērōthēte
V-APS-2P G5686
πληρόωplēroōto fulfillye might be filled
εις eis
PREP
εἰςeistowardwith
παν pan
A-ASN
πᾶςpasallall
το to
T-ASN
hothe/this/whothe fulness
πληρωμα plērōma
N-ASN
πλήρωμαplērōmafulfillmentthe fulness
του tou
T-GSM
hothe/this/whoof God
θεου theou
N-GSM
θεόςtheosGodof God
 
20 cf. Tłum. Толк. Temu zaś, który może wszystko uczynić daleko obficiej, niż prosimy albo rozumiemy, według mocy, która w nas skutecznie działa,А Тому, Кто действующею в нас силою может сделать несравненно больше всего, чего мы просим, или о чем помышляем, Могyщему же пaче вс‰ твори1ти по преизбhточествію, и4хже пр0симъ и3ли2 разумёемъ, по си1лэ дёйствуемэй въ нaсъ, 3,20Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVτω
T-DSM
hothe/this/whounto him that
δε de
CONJ
δέdethenNow
δυναμενω dunamenō
V-PNP-DSM G5740
δύναμαιdunamaibe ableis able
υπερ uper
PREP
ὑπέρhuperabove/forto
παντα panta
A-APN
πᾶςpasallall
ποιησαι poiēsai
V-AAN G5658
ποιέωpoieōto do/makedo
υπερεκπερισσου uperekperissou
ADV
[ἐκ | περισσός | ὑπέρ][ek | perissos | huper][of/from | excessive/abundant | above/for]above #of/from exceeding abundantly
ων ōn
R-GPN
ὅς, ἥhhos ēwhichthat
αιτουμεθα aitoumetha
V-PMI-1P G5731
αἰτέωaiteōto askwe ask
η ē
PRT
ēoror
νοουμεν nooumen
V-PAI-1P G5719
νοέωnoeōto understandthink
κατα kata
PREP
κατάkataaccording to, according to
την tēn
T-ASF
hothe/this/whothe power
δυναμιν dunamin
N-ASF
δύναμιςdunamispowerthe power
την tēn
T-ASF
hothe/this/whothat
ενεργουμενην energoumenēn
V-PMP-ASF G5734
ἐνεργέωenergeōbe activeworketh
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
ημιν ēmin
P-1DP
ἐγώegōI/weus
 
21 cf. Tłum. Толк. jemu chwała w kościele i w Chrystusie Jezusie poprzez wszystkie pokolenia na wiek wieków. Amen.Тому слава в Церкви во Христе Иисусе во все роды, от века до века. Аминь.томY слaва въ цRкви њ хrтЁ ї}сэ во вс‰ р0ды вёка вэкHвъ. Ґми1нь.3,21Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVαυτω autō
P-DSM
αὐτόςautoshe/she/it/selfUnto him
η ē
T-NSF
hothe/this/whoglory
δοξα doxa
N-NSF
δόξαdoxagloryglory
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
τη
T-DSF
hothe/this/whothe church
εκκλησια ekklēsia
N-DSF
ἐκκλησίαekklēsiaassemblythe church
και kai
CONJ
καίkaiand[and]
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongby
χριστω christō
N-DSM
ΧριστόςchristosChristChrist
ιησου iēsou
N-DSM
ἸησοῦςiēsousJesus/JoshuaJesus
εις eis
PREP
εἰςeistowardthroughout
πασας pasas
A-APF
πᾶςpasallall
τας tas
T-APF
hothe/this/whoages
γενεας geneas
N-APF
γενεάgeneagenerationages
του tou
T-GSM
hothe/this/who, world
αιωνος aiōnos
N-GSM
αἰώνaiōnan age, world
των tōn
T-GPM
hothe/this/whowithout end
αιωνων aiōnōn
N-GPM
αἰώνaiōnan agewithout end
αμην amēn
HEB
ἀμήνamēnamen. Amen

4ZACHOWAĆ JEDNOŚĆ DUCHA.1 Zatem proszę was ja, więzień w Panu, abyście postępowali godnie według powołania, do którego jesteście wezwani,2 z wszelką pokorą i cichością, z cierpliwością, znosząc się wzajemnie w miłości,3 starając się troskliwie o zachowanie jedności ducha w spójni pokoju.4 Jedno ciało i jeden duch, jak jesteście wezwani w jednej nadziei wezwania waszego.5 Jeden Pan, jedna wiara, jeden chrzest.6 Jeden Bóg i Ojciec wszystkich, który jest nad wszystkimi i poprzez wszystko i we wszystkich nas.7 Każdemu zaś z nas jest dana łaska według miary daru Chrystusowego.8 Dlatego mówi: “Wstąpiwszy na wysokość, przywiódł więźniów pojmanych, dał dary ludziom.”9 To zaś, że wstąpił, cóż znaczy, jeśli nie że pierwej zstąpił do niższych części ziemi?10 Ten, co zstąpił, jest tym samym, co i wstąpił nad wszystkie niebiosa, żeby napełnić wszystko.W MISTYCZNYM CIELE CHRYSTUSOWYM.11 I on dał jednych wprawdzie jako apostołów, niektórych zaś jako proroków, innych znów jako ewangelistów, a innych jako pasterzy i nauczycieli12 dla przysposobienia świętych do dzieła posługiwania, do budowania ciała Chrystusowego;13 aż wszyscy zejdziemy się w jedności wiary i poznania Syna Bożego, jako mąż doskonały na miarę wieku pełności Chrystusowej;14 abyśmy już nie byli dziatkami chwiejącymi się i nie byli unoszeni od każdego podmuchu nauki przez złość ludzką, przez podstęp, wiodący do błędu.15 Lecz czyniąc prawdę w miłości, żebyśmy rośli we wszystkim w nim, który jest głową, Chrystus;16 a z niego całe ciało, złożone i złączone przez wszystkie spojenia wzajemnej usługi, według działalności stosownej do natury każdego członka, otrzymuje swój wzrost i buduje się w miłości.PRZYOBLEC SIĘ W NOWEGO CZŁOWIEKA.17 To więc mówię i oświadczam w Panu: abyście już nie postępowali jak i poganie postępują w próżności umysłu swego,18 mając ciemnościami zaćmiony rozum, oddaleni od życia bożego wskutek niewiadomości, która w nich jest, z powodu zaślepienia ich serca;19 a oni poddając się rozpaczy, wydali samych siebie na bezwstyd, na pełnienie wszelkiej nieczystości, na chciwość.20 Wy zaś nie tak poznaliście Chrystusa,21 o ile jednak słyszeliście o nim i w nim zostaliście pouczeni, jak prawda jest w Jezusie,22 abyście złożyli starego człowieka co do dawnego sposobu życia, który się psuje przez zwodnicze żądze.23 Lecz odnówcie się duchem umysłu waszego24 i obleczcie się w nowego człowieka, który stworzony jest według Boga w sprawiedliwości i świętości prawdy.NABYWAĆ NOWYCH OBYCZAJÓW.25 Dlatego, złożywszy kłamstwo, “mówcie każdy prawdę z bliźnim swoim,” ponieważ jesteśmy członkami jeden drugiego.26 “Gniewajcie się, a nie grzeszcie,” słońce niech nie zachodzi na rozgniewanie wasze.27 Nie dajcie miejsca diabłu.28 Kto kradł, niech już nie kradnie, lecz raczej niech pracuje, czyniąc rękami swoimi coś dobrego, aby miał skąd udzielać potrzebującemu.29 Niech z ust waszych nie wychodzi żadna zła mowa, ale tylko dobra ku zbudowaniu wiary, aby przynosiła łaskę słuchającym.30 I nie zasmucajcie Ducha Świętego Bożego, w którym naznaczeni jesteście pieczęcią na dzień odkupienia.31 Wszelkie zgorzknienie i gniew i oburzenie i wrzask i bluźnierstwo, niech zostanie usunięte spośród was wraz z wszelką złością.32 Ale bądźcie łaskawi jedni względem drugich, miłosierni, odpuszczający jeden drugiemu, jak i Bóg wam odpuścił w Chrystusie.
51 Bądźcie więc naśladowcami Boga, jak synowie najmilsi;2 a chodźcie w miłości, jak i Chrystus umiłował nas i wydał samego siebie za nas jako “obiatę i ofiarę Bogu na wonność wdzięczności.”WSTRZYMYWAĆ SIĘ OD WSZELKIEGO GRZECHU.3 Rozpusta zaś i wszelka nieczystość, albo chciwość niech ani nie będą wspominane wśród was, jak przystoi świętym;4 albo sprośność, albo głupia mowa, albo nieprzystojne żarty, nie należące do rzeczy, ale raczej dziękczynienie.5 To bowiem wiedzcie i rozumiejcie, że żaden rozpustnik, albo nieczysty, albo chciwiec, to znaczy bałwochwalca nie ma dziedzictwa w królestwie Chrystusowym i bożym.6 Niech was nikt nie zwodzi próżnymi słowami: dla tych bowiem rzeczy przychodzi gniew Boga na synów Niedowiarstwa.7 Nie bądźcie więc ich wspólnikami. 6Kiedyś bowiem byliście cien1nością, lecz teraz światłością w Panu, postępujcie jak synowie światłości;9 bo owoc światłości jest we wszelkiej dobrotliwości i sprawiedliwości i prawdzie;10 pochwalajcie, co jest przyjemne Bogu;11 a nie bierzcie udziału w bezowocnych uczynkach ciemności, ale raczej je strofujcie.12 Co bowiem u nich potajemnie się dzieje, to wstyd jest i mówić.13 Wszystko zaś, co się gani, na jaw wychodzi przez światło, bo wszystko, co się jawnie ukazuje, jest światłem.14 Dlatego mówi: “Wstań, który śpisz, i powstań z martwych, a oświeci cię Chrystus. “15 Patrzcie więc, bracia, żebyście ostrożnie postępowali, nie jak niemądrzy,16 ale jak mądrzy, czas okupując, bo dni są złe.17 Dlatego nie bądźcie nieroztropni, ale rozumiejcie, jaka jest wola Boga.18 I nie upijajcie się winem, w czym jest rozpusta, ale napełniajcie się Duchem Świętym, 19 mówiąc wzajem do siebie w psalmach i w hymnach i w pieśniach duchownych, śpiewając i grając w sercach waszych Panu,20 dziękując zawsze za wszystko w imię Pana naszego Jezusa Chrystusa Bogu i Ojcu,21 jedni drugim będąc ulegli w bojaźni Chrystusowej.POWINNOŚCI MAŁŻONKÓW.22 Żony niech będą poddane swoim mężom jak Panu,23 ponieważ mąż jest głową żony, jak Chrystus jest głową kościoła: on, Zbawiciel ciała jego.24 Lecz jak kościół poddany jest Chrystusowi, tak i żony swoim mężom we wszystkim.25 Mężowie, miłujcie żony wasze, jak i Chrystus umiłował kościół i wydał samego siebie za niego,26 aby go uświęcić, oczyściwszy go obmyciem wody w słowie życia,27 aby sam sobie przysposobił kościół chwalebny, nie mający zmazy ani zmarszczki, albo czegoś podobnego, ale żeby był święty i niepokalany.28 Tak i mężowie powinni miłować żony swoje jak swoje ciało. Kto miłuje żonę swoją, miłuje samego siebie.29 Nikt bowiem nigdy nie miał w nienawiści ciała swego, ale żywi i pielęgnuje je, jak i Chrystus kościół;30 gdyż jesteśmy członkami ciała jego, z ciała jego i z kości jego.31 “Dlatego opuści człowiek ojca i matkę swoją i złączy się z żoną swoją i będą dwoje w jednym ciele.”32 Jest to wielka tajemnica, a ja mówię w Chrystusie i w kościele.33 Wszakże i każdy z was z osobna niech miłuje żonę swoją jak samego siebie, a żona niech się boi męża swego.
6OBOWIĄZKI DZIECI I SŁUŻBY.1 Dzieci, bądźcie posłuszne rodzicom waszym w Panu, bo to jest słuszne.2 Czcij ojca swego i matkę swoją,” to jest pierwsze przykazanie z obietnicą,3 “aby ci się dobrze powodziło i żebyś żył długo na ziemi.”4 I wy ojcowie, nie pobudzajcie do gniewu dzieci waszych, ale wychowujcie je w karności i w napominaniu Pańskim.5 Słudzy, posłuszni bądźcie panom według ciała z bojaźnią i z drżeniem, w prostocie serca waszego jak Chrystusowi,6 nie na oko służąc, jakby ludziom się podobając, ale jak słudzy Chrystusowi, czyniąc wolę bożą z serca,7 z dobrą wolą służąc jak Panu, a nie ludziom,8 wiedząc, że każdy, czy to niewolnik, czy wolny cokolwiek uczyni dobrego, to otrzyma od Pana.9 I wy, panowie, to samo dla nich czyńcie, zaniechajcie gróźb, wiedząc, że i ich i wasz Pan jest w niebie, a nie ma u niego względu na osoby. UZBROIĆ SIĘ DO WALKI.10 W końcu bracia, wzmacniajcie się w Panu i w potędze siły jego,11 Obleczcie się w zbroję bożą, abyście się mogli ostać wobec zasadzek diabelskich.12 Albowiem toczymy bój nie przeciw ciału i krwi, ale przeciwko książętom i władzom, przeciwko rządcom świata tych ciemności, przeciwko duchom nikczemnym na niebie.13 Dlatego weźcie zbroję bożą, abyście się mogli sprzeciwić w dzień zły i być we wszystkim doskonali.14 Stójcie więc, przepasawszy biodra wasze prawdą i “oblókłszy pancerz sprawiedliwości”15 i obuwszy “nogi w gotowość ewangelii pokoju”;16 we wszystkim biorąc tarczę wiary, którą moglibyście zgasić wszystkie strzały ogniste najniegodziwszego;17 i weźcie “przyłbicę zbawienia” i miecz ducha (którym jest słowo boże);18 w każdej modlitwie i prośbie modląc się na każdy czas w duchu i w nim czuwając z wszelką wytrwałością i błaganiem za wszystkich świętych;19 i za mnie, aby mi dana była mowa, gdy otworzę usta swoje, abym z ufnością głosił tajemnicę ewangelii,20 dla której poselstwo sprawuję w łańcuchu, tak żebym o niej śmiało mówił, jak należy.ZALECENIE TYCHIKA I POZDROWIENIA.21 Żebyście zaś i wy wiedzieli, co się ze mną dzieje, co czynię, wszystko wam oznajmi Tychikus, najmilszy brat i wierny sługa w Panu,22 którego posłałem do was na to właśnie, abyście się dowiedzieli, co się z nami dzieje i żeby pocieszył serca wasze.23 Pokój braciom i miłość z wiarą od Boga Ojca i Pana Jezusa Chrystusa.24 Łaska z wszystkimi, co miłują Pana naszego Jezusa Chrystusa w nieskazitelności. Amen.