MENU
Fragment:
Styl fragmentu
*Zezwalaj na cookies aby zapamiętać ustawienia

List do Efezjan

1Wstęp.1 Paweł, z woli bożej apostoł Jezusa Chrystusa wszystkim świętym, którzy są w Efezie i wiernym w Chrystusie Jezusie:2 Łaska wam i pokój od Boga, Ojca naszego i Pana Jezusa Chrystusa. WYCHWALA BOGA ZA ODKUPIENIE.3 Błogosławiony Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, który nas ubłogosławił wszelakim błogosławieństwem duchowym w niebie w Chrystusie,4 jak nas wybrał w nim przed założeniem świata, abyśmy byli świętymi i niepokalanymi przed oczyma jego w miłości.5 I on nas przeznaczył dla siebie na przybranych synów przez Jezusa Chrystusa, według postanowienia swej woli,6 dla uwielbienia przesławnej łaski swojej, którą nas obdarzył w umiłowanym Synu swoim.7 W nim mamy odkupienie przez krew jego, odpuszczenie grzechów według bogactw łaski jego,8 która nader obfitowała w nas we wszelkiej mądrości i roztropności,9 aby nam oznajmił tajemnicę swej woli, według upodobania swego, przez które postanowił,10 żeby w zarządzonej pełności czasów odnowić wszystko w Chrystusie, co jest na niebie i co na ziemi – w nim,11 w którym i my losem wezwani jesteśmy, przeznaczeni według postanowienia tego, który sprawuje wszystko według rady woli swojej,12 abyśmy byli na uwielbienie chwały jego, my, którzyśmy przedtem nadzieję pokładali w Chrystusie.13 W nim i wy, gdy usłyszeliście słowo prawdy (ewangelię zbawienia waszego), w niego też uwierzywszy, jesteście naznaczeni pieczęcią Ducha Świętego obiecanego,14 który jest zadatkiem dziedzictwa naszego, na odkupienie nabytych ku uwielbieniu chwały jego.PROSI O ŁASKI DLA EFEZJAN.15 Dlatego i ja, usłyszawszy o wierze waszej w Pana Jezusa i o miłości ku wszystkim świętym,16 nie przestaję dziękować za was, pamiętając o was w modlitwach moich,17 aby Bóg Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec chwały, dał wam Ducha mądrości i objawienia dla poznania jego:18 oświecone oczy serca waszego, abyście wiedzieli, jaka jest nadzieja wezwania jego i jak przebogata chwała dziedzictwa jego w świętych19 i jak jest przeogromna wielkość potęgi jego względem nas, którzy wierzymy, dzięki skuteczności potężnej mocy jego,20 którą okazał w Chrystusie, wzbudziwszy go z martwych i posadziwszy po prawicy swojej w niebie,21 ponad wszelką zwierzchnością i władzą i mocą i panowaniem i wszelkim imieniem, które jest rozgłośne nie tylko w tym wieku, lecz także w przyszłym.22 I “wszystko poddał pod jego nogi,” a jego ustanowił głową nad całym kościołem,23 który jest ciałem jego i pełnością tego, który się dopełnia przez wszystko we wszystkich.
2UMARLI GRZECHOM, ŻYJEMY PRZEZ CHRYSTUSA.1 I Was, którzyście byli umarli przez występki i przez grzechy wasze,2 jakim ongiś oddawaliście się według biegu świata tego, według księcia mocy niebieskiej, tego ducha, który teraz działa w synach niewierności.3 Między nimi i my wszyscy żyliśmy kiedyś w pożądliwościach ciała naszego spełniając zachcianki ciała i myśli i byliśmy z natury synami gniewu, jak i inni.4 Lecz Bóg, który jest bogaty w miłosierdzie, dla zbytniej miłości swojej, którą nas umiłował,5 i gdyśmy byli umarłymi przez grzechy, ożywił nas wespół w Chrystusie (którego łaską jesteście zbawieni)6 i wskrzesił nas wespół i wespół posadził na niebie w Chrystusie Jezusie,7 aby w nadchodzących wiekach okazać obfite bogactwa łaski swojej, w dobroci względem nas w Chrystusie Jezusie.8 Łaską bowiem jesteście zbawieni przez wiarę i to nie z was, bo jest darem bożym;9 nie z uczynków, aby się nikt nie chlubił.10 Jego bowiem dziełem jesteśmy, stworzeni w Chrystusie Jezusie dla dobrych uczynków, które Bóg przygotował, abyśmy je wypełniali.POGANIE WSPÓŁTOWARZYSZAMI ŚWIĘTYCH.11 Przeto pamiętajcie, że wy, kiedyś poganie w ciele, którzy nazywani jesteście odrzezkiem przez tak zwane obrzezanie ręką na ciele uczynione,12 – byliście w owym czasie bez Chrystusa, oddaleni od obcowania z Izraelem i obcy testamentom obietnicy, nie mający nadziei i bez Boga na tym świecie.13 Teraz zaś w Chrystusie Jezusie wy, którzy kiedyś byliście dalekimi, staliście się bliskimi we krwi Chrystusa.14 On bowiem jest naszym pokojem i on dwoje uczynił jednym i zburzył dzielącą ścianę przegrody, nieprzyjaźń, w ciele swoim,15 zniósłszy zakon przykazań i przepisów, aby z dwóch stworzyć w samym sobie jednego nowego człowieka, czyniąc pokój16 i pojednał obydwu w jednym ciele z Bogiem przez krzyż, umorzywszy nieprzyjaźnie w samym sobie.17 I przyszedłszy “opowiedział pokój” wam, “którzyście byli daleko i pokój tym, którzy blisko”;18 ponieważ przez niego jedni i drudzy mamy przystęp w jednym Duchu do Ojca.19 Przeto już nie jesteście gośćmi i przychodniami, lecz jesteście współobywatelami świętych i domownikami Boga,20 zbudowani na fundamencie apostołów i proroków, gdzie głównym kamieniem węgielnym sam Jezus Chrystus,21 i na nim całe budowanie wzniesione, rośnie w przybytek święty w Panu,22 na nim też i wy budujecie się razem na mieszkanie boże w Duchu.
3I WSPÓŁUCZESTNIKAMI OBIETNIC.1 Dlatego ja Paweł, więzień Chrystusa Jezusa, za was pogan, – 2 jeśli tylko słyszeliście o szafarstwie łaski bożej, które mi jest dane dla was,3 że przez objawienie została mi oznajmiona tajemnica, jak wyżej pokrótce napisałem;4 stąd czytając, możecie pojąć moją znajomość tajemnicy Chrystusowej,5 której po inne czasy nie znali synowie ludzcy tak, jak teraz została objawiona apostołom jego i prorokom w Duchu:6 że poganie są współdziedzicami i współczłonkami i współuczestnikami obietnicy jego w Chrystusie Jezusie przez ewangelię, 7 której stałem się sługą według daru łaski bożej, jaka mi jest dana przez działanie mocy jego.PAWEŁ APOSTOŁEM POGAN.8 Mnie ze wszystkich świętych najmniejszemu dana jest ta łaska, żebym głosił poganom niedościgłe bogactwa Chrystusowe9 i żebym oświecał wszystkich, jakie jest planowe urzeczywistnianie tajemnicy, zakrytej od wieków w Bogu, który wszystko stworzył;10 aby przez kościół oznajmiona była zwierzchnościom i władzom na niebie wieloraka mądrość boża,11 według odwiecznego przeznaczenia, które wypełnił w Chrystusie Jezusie Panu naszym,12 a w nim mamy ufność i śmiały przystęp przez wiarę w niego.13 Dlatego proszę, żebyście nie upadali na duchu z powodu utrapień moich za was; które są chwałą waszą.ZNÓW MODLI SIĘ ZA EFEZJAN.14 Z tej przyczyny zginam kolana swoje przed Ojcem Pana naszego Jezusa Chrystusa,15 z którego bierze nazwę wszelkie ojcostwo na niebie i na ziemi,16 aby wam dał według przebogatej chwały swojej umocnić się potężnie jako wewnętrznemu człowiekowi przez Ducha jego,17 aby Chrystus mieszkał w sercach waszych przez wiarę,18 żebyście wkorzenieni i ugruntowani w miłości, zdołali pojąć z wszystkimi świętymi, jaka jest szerokość i długość i wysokość i głębokość. – 19 poznać także miłość Chrystusową, przewyższającą wiedzę, abyście byli napełnieni wszelką pełnością bożą.20 Temu zaś, który może wszystko uczynić daleko obficiej, niż prosimy albo rozumiemy, według mocy, która w nas skutecznie działa,21 jemu chwała w kościele i w Chrystusie Jezusie poprzez wszystkie pokolenia na wiek wieków. Amen.
4ZACHOWAĆ JEDNOŚĆ DUCHA.

RU Brytjka King J. 4ZACHOWAĆ JEDNOŚĆ DUCHA.1 cf. Tłum. Толк. Zatem proszę was ja, więzień w Panu, abyście postępowali godnie według powołania, do którego jesteście wezwani,Итак я, узник в Господе, умоляю вас поступать достойно звания, в которое вы призваны, (За?_ск7д.) Молю2 u5бо вaсъ ѓзъ ю4зникъ њ гDэ, дост0йнw ходи1ти звaніz, въ нeже звaни бhсте, 4,1Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVπαρακαλω parakalō
V-PAI-1S G5719
παρακαλέωparakaleōto plead/comfort, beseech
ουν oun
CONJ
οὖνountherefore/thentherefore
υμας umas
P-2AP
σύsuyouyou
εγω egō
P-1NS
ἐγώegōI/weI
ο o
T-NSM
hothe/this/who, the prisoner
δεσμιος desmios
N-NSM
δέσμιοςdesmiosprisoner, the prisoner
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongof
κυριω kuriō
N-DSM
κύριοςkurioslordthe Lord
αξιως axiōs
ADV
ἀξίωςaxiōsappropriatelyworthy
περιπατησαι peripatēsai
V-AAN G5658
περιπατέωperipateōto walkthat ye walk
της tēs
T-GSF
hothe/this/whoof the vocation
κλησεως klēseōs
N-GSF
κλῆσιςklēsiscallingof the vocation
ης ēs
R-GSF
ὅς, ἥhhos ēwhichwherewith
εκληθητε eklēthēte
V-API-2P G5681
καλέωkaleōto callye are called
 
2 cf. Tłum. Толк. z wszelką pokorą i cichością, z cierpliwością, znosząc się wzajemnie w miłości,со всяким смиренномудрием и кротостью и долготерпением, снисходя друг ко другу любовью, со всsкимъ смиреномyдріемъ и3 кр0тостію, съ долготерпёніемъ, терпsще дрyгъ дрyгу люб0вію, 4,2Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVμετα meta
PREP
μετάmetawith/afterWith
πασης pasēs
A-GSF
πᾶςpasallall
ταπεινοφροσυνης tapeinofrosunēs
N-GSF
ταπεινοφροσύνηtapeinofrosunēhumilitylowliness
και kai
CONJ
καίkaiandand
πραυτητος prautētos
N-GSF
πραΰτηςprautēsgentlenessmeekness
μετα meta
PREP
μετάmetawith/after, with
μακροθυμιας makrothumias
N-GSF
μακροθυμίαmakrothumiapatiencelongsuffering
ανεχομενοι anechomenoi
V-PNP-NPM G5740
ἀνέχωanechōto endure, forbearing
αλληλων allēlōn
C-GPM
ἀλλήλωνallēlōnone anotherone another
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
αγαπη agapē
N-DSF
ἀγάπηagapēlovelove
 
3 cf. Tłum. Толк. starając się troskliwie o zachowanie jedności ducha w spójni pokoju.стараясь сохранять единство духа в союзе мира. тщaщесz блюсти2 є3динeніе дyха въ сою1зэ ми1ра. 4,3Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVσπουδαζοντες spoudazontes
V-PAP-NPM G5723
σπουδάζωspoudazōbe eagerEndeavouring
τηρειν tērein
V-PAN G5721
τηρέωtēreōto keepto keep
την tēn
T-ASF
hothe/this/whothe unity
ενοτητα enotēta
N-ASF
ἑνότηςhenotēsunitythe unity
του tou
T-GSN
hothe/this/whoof the Spirit
πνευματος pneumatos
N-GSN
πνεῦμαpneumaspirit/breathof the Spirit
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
τω
T-DSM
hothe/this/whothe bond
συνδεσμω sundesmō
N-DSM
σύνδεσμοςsundesmosbond(age)the bond
της tēs
T-GSF
hothe/this/whoof peace
ειρηνης eirēnēs
N-GSF
εἰρήνηeirēnēpeaceof peace
 
4 cf. Tłum. Толк. Jedno ciało i jeden duch, jak jesteście wezwani w jednej nadziei wezwania waszego.Одно тело и один дух, как вы и призваны к одной надежде вашего звания; є3ди1но тёло, є3ди1нъ дyхъ, ћкоже и3 звaни бhсте во є3ди1нэмъ ўповaніи звaніz вaшегw: 4,4Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVεν en
A-NSN
εἷςheisoneone
σωμα sōma
N-NSN
σῶμαsōmabodybody
και kai
CONJ
καίkaiand, and
εν en
A-NSN
εἷςheisoneone
πνευμα pneuma
N-NSN
πνεῦμαpneumaspirit/breathSpirit
καθως kathōs
ADV
καθώςkathōsas/just asas
και]     kai
CONJ
καίkaiand, even
εκληθητε eklēthēte
V-API-2P G5681
καλέωkaleōto callye are called
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
μια mia
A-DSF
εἷςheisoneone
ελπιδι elpidi
N-DSF
ἐλπίςelpishopehope
της tēs
T-GSF
hothe/this/whocalling
κλησεως klēseōs
N-GSF
κλῆσιςklēsiscallingcalling
υμων umōn
P-2GP
σύsuyouof your
 
5 cf. Tłum. Толк. Jeden Pan, jedna wiara, jeden chrzest.один Господь, одна вера, одно крещение, є3ди1нъ гDь, є3ди1на вёра, є3ди1но кRщeніе, 4,5Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVεις eis
A-NSM
εἷςheisoneOne
κυριος kurios
N-NSM
κύριοςkurioslordLord
μια mia
A-NSF
εἷςheisone, one
πιστις pistis
N-NSF
πίστιςpistisfaith/trustfaith
εν en
A-NSN
εἷςheisone, one
βαπτισμα baptisma
N-NSN
βάπτισμαbaptismabaptismbaptism
 
6 cf. Tłum. Толк. Jeden Bóg i Ojciec wszystkich, który jest nad wszystkimi i poprzez wszystko i we wszystkich nas.один Бог и Отец всех, Который над всеми, и через всех, и во всех нас. є3ди1нъ бGъ и3 nц7ъ всёхъ, и4же над8 всёми и3 чрез8 всёхъ и3 во всёхъ нaсъ. 4,6Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVεις eis
A-NSM
εἷςheisoneOne
θεος theos
N-NSM
θεόςtheosGodGod
και kai
CONJ
καίkaiandand
πατηρ patēr
N-NSM
πατήρpatērfatherFather
παντων pantōn
A-GPM
πᾶςpasallof all
ο o
T-NSM
hothe/this/who, who
επι epi
PREP
ἐπίepiupon/to/againstabove
παντων pantōn
A-GPM
πᾶςpasallall
και kai
CONJ
καίkaiand, and
δια dia
PREP
διάdiathrough/because ofthrough
παντων pantōn
A-GPM
πᾶςpasallall
και kai
CONJ
καίkaiand, and
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
πασιν pasin
A-DPM
πᾶςpasallall
 
7 cf. Tłum. Толк. Każdemu zaś z nas jest dana łaska według miary daru Chrystusowego.Каждому же из нас дана благодать по мере дара Христова. (За?.) є3ди1ному же комyждо нaсъ дадeсz блгdть по мёрэ даровaніz хrт0ва. 4,7Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVενι eni
A-DSM
εἷςheisoneone
δε de
CONJ
δέdethenBut
εκαστω ekastō
A-DSM
ἕκαστοςhekastoseachunto every
ημων ēmōn
P-1GP
ἐγώegōI/weof us
εδοθη edothē
V-API-3S G5681
δίδωμιdidōmito giveis given
η]     ē
T-NSF
hothe/this/whograce
χαρις charis
N-NSF
χάριςcharisgracegrace
κατα kata
PREP
κατάkataaccording toaccording to
το to
T-ASN
hothe/this/whothe measure
μετρον metron
N-ASN
μέτρονmetronmeasurethe measure
της tēs
T-GSF
hothe/this/whoof the gift
δωρεας dōreas
N-GSF
δωρεάdōreafree giftof the gift
του tou
T-GSM
hothe/this/whoof Christ
χριστου christou
N-GSM
ΧριστόςchristosChristof Christ
 
8 cf. Tłum. Толк. Dlatego mówi: “Wstąpiwszy na wysokość, przywiódł więźniów pojmanych, dał dary ludziom.”Посему и сказано: восшед на высоту, пленил плен и дал дары человекам. Тёмже глаг0летъ: возшeдъ на высотY, плэни1лъ є3си2 плёнъ, и3 дадE да‰ніz человёкwмъ. 4,8Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVδιο dio
CONJ
διόdiothereforeWherefore
λεγει legei
V-PAI-3S G5719
λέγωlegōto speakhe saith
αναβας anabas
V-2AAP-NSM G5631
ἀναβαίνωanabainōto ascend, When he ascended
εις eis
PREP
εἰςeistowardup
υψος upsos
N-ASN
ὕψοςhupsosheighton high
ηχμαλωτευσεν ēchmalōteusen
V-AAI-3S G5656
αἰχμαλωτεύωaichmalōteuōto take captive, he led
αιχμαλωσιαν aichmalōsian
N-ASF
αἰχμαλωσίαaichmalōsiacaptivitycaptivity
και]     kai
CONJ
καίkaiand, and
εδωκεν edōken
V-AAI-3S G5656
δίδωμιdidōmito givegave
δοματα domata
N-APN
δόμαdomagiftgifts
τοις tois
T-DPM
hothe/this/whounto men
ανθρωποις anthrōpois
N-DPM
ἄνθρωποςanthrōposa humanunto men
 
9 cf. Tłum. Толк. To zaś, że wstąpił, cóż znaczy, jeśli nie że pierwej zstąpił do niższych części ziemi?А "восшел" что означает, как не то, что Он и нисходил прежде в преисподние места земли? Ґ є4же, взhде, что2 є4сть, т0чію ћкw и3 сни1де прeжде въ д0льнэйшыz страны6 земли2; 4,9Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVτο to
T-NSN
hothe/this/who(
δε de
CONJ
δέdethenNow
ανεβη anebē
V-2AAI-3S G5627
ἀναβαίνωanabainōto ascendhe ascended
τι ti
I-NSN
τίςtiswhich?, what
εστιν estin
V-PAI-3S G5719
εἰμίeimito beis it
ει ei
COND
εἰeiif 
μη
PRT-N
μήnotbut
οτι oti
CONJ
ὅτιhotithat/sincethat
και kai
CONJ
καίkaiandalso
κατεβη katebē
V-2AAI-3S G5627
καταβαίνωkatabainōto come/go downhe
εις eis
PREP
εἰςeistowardinto
τα ta
T-APN
hothe/this/whothat
κατωτερα katōtera
A-APN-C
κατώτεροςkatōteroslowerthe lower
μερη merē
N-APN
μέροςmerospartparts
της tēs
T-GSF
hothe/this/whoof the earth
γης gēs
N-GSF
γῆearthof the earth
 
10 cf. Tłum. Толк. Ten, co zstąpił, jest tym samym, co i wstąpił nad wszystkie niebiosa, żeby napełnić wszystko.Нисшедший, Он же есть и восшедший превыше всех небес, дабы наполнить все. Сшeдый, т0й є4сть и3 возшeдый превhше всёхъ нб7съ, да и3сп0лнитъ всsчєскаz. 4,10Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVο o
T-NSM
hothe/this/who 
καταβας katabas
V-2AAP-NSM G5631
καταβαίνωkatabainōto come/go downdescended
αυτος autos
P-NSM
αὐτόςautoshe/she/it/selfthe same
εστιν estin
V-PAI-3S G5719
εἰμίeimito beis
και kai
CONJ
καίkaiandalso
ο o
T-NSM
hothe/this/whoHe that
αναβας anabas
V-2AAP-NSM G5631
ἀναβαίνωanabainōto ascendascended up
υπερανω uperanō
ADV
ὑπεράνωhuperanōabovefar above
παντων pantōn
A-GPM
πᾶςpasallall
των tōn
T-GPM
hothe/this/whothat
ουρανων ouranōn
N-GPM
οὐρανόςouranosheavenheavens
ινα ina
CONJ
ἵναhinain order that/to, that
πληρωση plērōsē
V-AAS-3S G5661
πληρόωplēroōto fulfillhe might fill
τα ta
T-APN
hothe/this/whoheavens
παντα panta
A-APN
πᾶςpasallall things
 
W MISTYCZNYM CIELE CHRYSTUSOWYM.11 cf. Tłum. Толк. I on dał jednych wprawdzie jako apostołów, niektórych zaś jako proroków, innych znów jako ewangelistów, a innych jako pasterzy i nauczycieliИ Он поставил одних Апостолами, других пророками, иных Евангелистами, иных пастырями и учителями, И# т0й дaлъ є4сть w4вы ќбw ґпcлы, w4вы же прbр0ки, w4вы же бlговёстники, w4вы же пaстыри и3 ўчи1тєли, 4,11Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVκαι kai
CONJ
καίkaiandAnd
αυτος autos
P-NSM
αὐτόςautoshe/she/it/selfhe
εδωκεν edōken
V-AAI-3S G5656
δίδωμιdidōmito givegave
τους tous
T-APM
hothe/this/whosome
μεν men
PRT
μένmenon the other hand,
αποστολους apostolous
N-APM
ἀπόστολοςapostolosapostleapostles
τους tous
T-APM
hothe/this/whosome
δε de
CONJ
δέdethen; and
προφητας profētas
N-APM
προφήτηςprofētēsprophet, prophets
τους tous
T-APM
hothe/this/whosome
δε de
CONJ
δέdethen; and
ευαγγελιστας euangelistas
N-APM
εὐαγγελιστήςeuangelistēsevangelist, evangelists
τους tous
T-APM
hothe/this/whosome
δε de
CONJ
δέdethen; and
ποιμενας poimenas
N-APM
ποιμήνpoimēnshepherd, pastors
και kai
CONJ
καίkaiandand
διδασκαλους didaskalous
N-APM
διδάσκαλοςdidaskalosteacherteachers
 
12 cf. Tłum. Толк. dla przysposobienia świętych do dzieła posługiwania, do budowania ciała Chrystusowego;к совершению святых, на дело служения, для созидания Тела Христова, къ совершeнію с™hхъ, въ дёло служeніz, въ созидaніе тёла хrт0ва, 4,12Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVπρος pros
PREP
πρόςprosto/withFor
τον ton
T-ASM
hothe/this/who 
καταρτισμον katartismon
N-ASM
καταρτισμόςkatartismospreparationthe perfecting
των tōn
T-GPM
hothe/this/whothe perfecting
αγιων agiōn
A-GPM
ἅγιοςhagiosholyof the saints
εις eis
PREP
εἰςeistoward, for
εργον ergon
N-ASN
ἔργονergonworkthe work
διακονιας diakonias
N-GSF
διακονίαdiakoniaserviceof the ministry
εις eis
PREP
εἰςeistoward, for
οικοδομην oikodomēn
N-ASF
οἰκοδομήoikodomēbuildingthe edifying
του tou
T-GSN
hothe/this/whoof the body
σωματος sōmatos
N-GSN
σῶμαsōmabodyof the body
του tou
T-GSM
hothe/this/whoof Christ
χριστου christou
N-GSM
ΧριστόςchristosChristof Christ
 
13 cf. Tłum. Толк. aż wszyscy zejdziemy się w jedności wiary i poznania Syna Bożego, jako mąż doskonały na miarę wieku pełności Chrystusowej;доколе все придем в единство веры и познания Сына Божия, в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова; д0ндеже дости1гнемъ вси2 въ соединeніе вёры и3 познaніz сн7а б9іz, въ мyжа совершeнна, въ мёру в0зраста и3сполнeніz хrт0ва: 4,13Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVμεχρι mechri
ADV
μέχριmechriuntilTill
καταντησωμεν katantēsōmen
V-AAS-1P G5661
καταντάωkatantaōto come towe
οι oi
T-NPM
hothe/this/who 
παντες pantes
A-NPM
πᾶςpasallall
εις eis
PREP
εἰςeistowardin
την tēn
T-ASF
hothe/this/whothe unity
ενοτητα enotēta
N-ASF
ἑνότηςhenotēsunitythe unity
της tēs
T-GSF
hothe/this/whoof the faith
πιστεως pisteōs
N-GSF
πίστιςpistisfaith/trustof the faith
και kai
CONJ
καίkaiand, and
της tēs
T-GSF
hothe/this/whoof the knowledge
επιγνωσεως epignōseōs
N-GSF
ἐπίγνωσιςepignōsisknowledgeof the knowledge
του tou
T-GSM
hothe/this/whoof the Son
υιου uiou
N-GSM
υἱόςhuiossonof the Son
του tou
T-GSM
hothe/this/whoof God
θεου theou
N-GSM
θεόςtheosGodof God
εις eis
PREP
εἰςeistoward, unto
ανδρα andra
N-ASM
ἀνήρanērmanman
τελειον teleion
A-ASM
τέλειοςteleiosperfecta perfect
εις eis
PREP
εἰςeistoward, unto
μετρον metron
N-ASN
μέτρονmetronmeasurethe measure
ηλικιας ēlikias
N-GSF
ἡλικίαhēlikiaage/heightof the stature
του tou
T-GSN
hothe/this/whoof the fulness
πληρωματος plērōmatos
N-GSN
πλήρωμαplērōmafulfillmentof the fulness
του tou
T-GSM
hothe/this/whoof Christ
χριστου christou
N-GSM
ΧριστόςchristosChristof Christ
 
14 cf. Tłum. Толк. abyśmy już nie byli dziatkami chwiejącymi się i nie byli unoszeni od każdego podmuchu nauki przez złość ludzką, przez podstęp, wiodący do błędu.дабы мы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения, по лукавству человеков, по хитрому искусству обольщения, (За?_ск7є.) да не бывaемъ ктомY младeнцы, влaющесz и3 скитaющесz всsкимъ вётромъ ўчeніz, во лжи2 человёчестэй, въ ковaрствэ к0зней льщeніz: 4,14Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVινα ina
CONJ
ἵναhinain order that/toThat
μηκετι mēketi
ADV-N
μηκέτιmēketinever againno more
ωμεν ōmen
V-PAS-1P G5725
εἰμίeimito bewe
νηπιοι nēpioi
A-NPM
νήπιοςnēpioschildchildren
κλυδωνιζομενοι kludōnizomenoi
V-PNP-NPM G5740
κλυδωνίζωkludōnizōto toss, tossed to and fro
και kai
CONJ
καίkaiand, and
περιφερομενοι periferomenoi
V-PPP-NPM G5746
περιφέρωperiferōto carry (around)carried about
παντι panti
A-DSM
πᾶςpasallwith every
ανεμω anemō
N-DSM
ἄνεμοςanemoswindwind
της tēs
T-GSF
hothe/this/whoof doctrine
διδασκαλιας didaskalias
N-GSF
διδασκαλίαdidaskaliateachingof doctrine
εν en
PREP
ἐνenin/on/among, by
τη
T-DSF
hothe/this/whothe sleight
κυβεια kubeia
N-DSF
κυβείαkubeiacunningthe sleight
των tōn
T-GPM
hothe/this/whoof men
ανθρωπων anthrōpōn
N-GPM
ἄνθρωποςanthrōposa humanof men
εν en
PREP
ἐνenin/on/among,
πανουργια panourgia
N-DSF
πανουργίαpanourgiacraftinesscunning craftiness
προς pros
PREP
πρόςprosto/with, whereby
την tēn
T-ASF
hothe/this/whothey
μεθοδειαν methodeian
N-ASF
μεθοδείαmethodeiaschemelie in wait
της tēs
T-GSF
hothe/this/whoto deceive
πλανης planēs
N-GSF
πλάνηplanēerrorto deceive
 
15 cf. Tłum. Толк. Lecz czyniąc prawdę w miłości, żebyśmy rośli we wszystkim w nim, który jest głową, Chrystus;но истинною любовью все возращали в Того, Который есть глава Христос, и4стинствующе же въ любви2, да возрасти1мъ въ него2 всsчєскаz, и4же є4сть главA хrт0съ, 4,15Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVαληθευοντες alētheuontes
V-PAP-NPM G5723
ἀληθεύωalētheuōbe truthfulspeaking the truth
δε de
CONJ
δέdethenBut
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
αγαπη agapē
N-DSF
ἀγάπηagapēlovelove
αυξησωμεν auxēsōmen
V-AAS-1P G5661
αὐξάνωauxanōto grow, may grow up
εις eis
PREP
εἰςeistowardinto
αυτον auton
P-ASM
αὐτόςautoshe/she/it/selfhim
τα ta
T-APN
hothe/this/who 
παντα panta
A-APN
πᾶςpasallin all things
ος os
R-NSM
ὅς, ἥhhos ēwhich, which
εστιν estin
V-PAI-3S G5719
εἰμίeimito beis
η ē
T-NSF
hothe/this/whothe head
κεφαλη kefalē
N-NSF
κεφαλήkefalēheadthe head
χριστος christos
N-NSM
ΧριστόςchristosChrist, Christ
 
16 cf. Tłum. Толк. a z niego całe ciało, złożone i złączone przez wszystkie spojenia wzajemnej usługi, według działalności stosownej do natury każdego członka, otrzymuje swój wzrost i buduje się w miłości.из Которого все тело, составляемое и совокупляемое посредством всяких взаимно скрепляющих связей, при действии в свою меру каждого члена, получает приращение для созидания самого себя в любви. и3з8 негHже всE тёло, составлsемо и3 счинэвaемо прили1чнэ всsцэмъ њсzзaніемъ подаsніz, по дёйству въ мёрэ є3ди1ныz коеsждо чaсти, возращeніе тёла твори1тъ въ создaніе самагw2 себє2 люб0вію. 4,16Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVεξ ex
PREP
ἐκekof/fromFrom
ου ou
R-GSM
ὅς, ἥhhos ēwhichwhom
παν pan
A-NSN
πᾶςpasallthe whole
το to
T-NSN
hothe/this/whobody
σωμα sōma
N-NSN
σῶμαsōmabodybody
συναρμολογουμενον sunarmologoumenon
V-PPP-NSN G5746
συναρμολογέωsunarmologeōto joinfitly joined together
και kai
CONJ
καίkaiandand
συμβιβαζομενον sumbibazomenon
V-PPP-NSN G5746
συμβιβάζωsumbibazōto join withcompacted
δια dia
PREP
διάdiathrough/because ofby
πασης pasēs
A-GSF
πᾶςpasallevery
αφης afēs
N-GSF
ἁφήhafējointjoint
της tēs
T-GSF
hothe/this/whothat which
επιχορηγιας epichorēgias
N-GSF
ἐπιχορηγίαepichorēgiasupplysupplieth
κατ kat
PREP
κατάkataaccording to, according to
ενεργειαν energeian
N-ASF
ἐνέργειαenergeiaactive energythe effectual working
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
μετρω metrō
N-DSN
μέτρονmetronmeasurethe measure
ενος enos
A-GSM
εἷςheisone 
εκαστου ekastou
A-GSM
ἕκαστοςhekastoseachof every
μερους merous
N-GSN
μέροςmerospartpart
την tēn
T-ASF
hothe/this/whoincrease
αυξησιν auxēsin
N-ASF
αὔξησιςauxēsisgrowthincrease
του tou
T-GSN
hothe/this/whoof the body
σωματος sōmatos
N-GSN
σῶμαsōmabodyof the body
ποιειται poieitai
V-PMI-3S G5731
ποιέωpoieōto do/make, maketh
εις eis
PREP
εἰςeistowardunto
οικοδομην oikodomēn
N-ASF
οἰκοδομήoikodomēbuildingthe edifying
εαυτου eautou
F-3GSM
ἑαυτοῦheautoumy/your/him-selfof itself
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
αγαπη agapē
N-DSF
ἀγάπηagapēlovelove
 
PRZYOBLEC SIĘ W NOWEGO CZŁOWIEKA.17 cf. Tłum. Толк. To więc mówię i oświadczam w Panu: abyście już nie postępowali jak i poganie postępują w próżności umysłu swego,Посему я говорю и заклинаю Господом, чтобы вы более не поступали, как поступают прочие народы, по суетности ума своего, (За?_ск7ѕ.) СіE u5бо глаг0лю и3 послyшествую њ гDэ, ктомY не ходи1ти вaмъ, ћкоже и3 пр0чіи kзhцы х0дzтъ въ суетЁ ўмA и4хъ, 4,17Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVτουτο touto
D-ASN
οὗτοςhoutosthis/he/she/it[this/he/she/it]
ουν oun
CONJ
οὖνountherefore/thentherefore
λεγω legō
V-PAI-1S G5719
λέγωlegōto speakI say
και kai
CONJ
καίkaiand, and
μαρτυρομαι marturomai
V-PNI-1S G5736
μαρτύρομαιmarturomaito testifytestify
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
κυριω kuriō
N-DSM
κύριοςkurioslordthe Lord
μηκετι mēketi
ADV-N
μηκέτιmēketinever againnot
υμας umas
P-2AP
σύsuyou, that ye
περιπατειν peripatein
V-PAN G5721
περιπατέωperipateōto walkwalk
καθως kathōs
ADV
καθώςkathōsas/just asas
και kai
CONJ
καίkaiandhenceforth
τα ta
T-NPN
hothe/this/who 
εθνη ethnē
N-NPN
ἔθνοςethnosGentilesGentiles
περιπατει peripatei
V-PAI-3S G5719
περιπατέωperipateōto walkwalk
εν en
PREP
ἐνenin/on/among, in
ματαιοτητι mataiotēti
N-DSF
ματαιότηςmataiotēsfutilitythe vanity
του tou
T-GSM
hothe/this/whomind
νοος noos
N-GSM
νοῦςnousmindmind
αυτων autōn
P-GPN
αὐτόςautoshe/she/it/selfof their
 
18 cf. Tłum. Толк. mając ciemnościami zaćmiony rozum, oddaleni od życia bożego wskutek niewiadomości, która w nich jest, z powodu zaślepienia ich serca;будучи помрачены в разуме, отчуждены от жизни Божией, по причине их невежества и ожесточения сердца их. помрачeни смhсломъ, сyще tчуждeни t жи1зни б9іz, за невёжество сyщее въ ни1хъ, за њкаменeніе сердeцъ и4хъ: 4,18Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVεσκοτωμενοι eskotōmenoi
V-RPP-NPM G5772
σκοτόωskotoōto darken[to darken]
τη
T-DSF
hothe/this/who 
διανοια dianoia
N-DSF
διάνοιαdianoiamindthe understanding
οντες ontes
V-PAP-NPM G5723
εἰμίeimito be, being
απηλλοτριωμενοι apēllotriōmenoi
V-RPP-NPM G5772
ἀπαλλοτριόωapallotrioōto alienatealienated from
της tēs
T-GSF
hothe/this/whothe understanding
ζωης zōēs
N-GSF
ζωήzōēlifethe life
του tou
T-GSM
hothe/this/whothe life
θεου theou
N-GSM
θεόςtheosGodof God
δια dia
PREP
διάdiathrough/because ofthrough
την tēn
T-ASF
hothe/this/whoof God
αγνοιαν agnoian
N-ASF
ἄγνοιαagnoiaignorancethe ignorance
την tēn
T-ASF
hothe/this/whothe ignorance
ουσαν ousan
V-PAP-ASF G5723
εἰμίeimito bethat is
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
αυτοις autois
P-DPM
αὐτόςautoshe/she/it/selfthem
δια dia
PREP
διάdiathrough/because of, because
την tēn
T-ASF
hothe/this/whoof the blindness
πωρωσιν pōrōsin
N-ASF
πώρωσιςpōrōsishardeningof the blindness
της tēs
T-GSF
hothe/this/whoheart
καρδιας kardias
N-GSF
καρδίαkardiaheartheart
αυτων autōn
P-GPM
αὐτόςautoshe/she/it/selfof their
 
19 cf. Tłum. Толк. a oni poddając się rozpaczy, wydali samych siebie na bezwstyd, na pełnienie wszelkiej nieczystości, na chciwość.Они, дойдя до бесчувствия, предались распутству так, что делают всякую нечистоту с ненасытимостью. и5же въ нечazніе вл0жшесz, предaша себE студодэsнію, въ дёланіе всsкіz нечистоты2 въ лихоимaніи. 4,19Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVοιτινες oitines
R-NPM
ὅστιςhostiswho/whichWho
απηλγηκοτες apēlgēkotes
V-RAP-NPM G5761
ἀπαλγέωapalgeōto become callousbeing past feeling
εαυτους eautous
F-3APM
ἑαυτοῦheautoumy/your/him-selfthemselves
παρεδωκαν paredōkan
V-AAI-3P G5656
παραδίδωμιparadidōmito deliverhave given
τη
T-DSF
hothe/this/whounto lasciviousness
ασελγεια aselgeia
N-DSF
ἀσέλγειαaselgeiadebaucheryunto lasciviousness
εις eis
PREP
εἰςeistoward, to
εργασιαν ergasian
N-ASF
ἐργασίαergasiaworkwork
ακαθαρσιας akatharsias
N-GSF
ἀκαθαρσίαakatharsiaimpurityuncleanness
πασης pasēs
A-GSF
πᾶςpasallall
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongwith
πλεονεξια pleonexia
N-DSF
πλεονεξίαpleonexiagreedinessgreediness
 
20 cf. Tłum. Толк. Wy zaś nie tak poznaliście Chrystusa,Но вы не так познали Христа; Вh же не тaкw познaсте хrтA: 4,20Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVυμεις umeis
P-2NP
σύsuyouye
δε de
CONJ
δέdethenBut
ουχ ouch
PRT-N
οὐounonot
ουτως outōs
ADV
οὕτω, οὕτωςhhoutō outōsthus(-ly)so
εμαθετε emathete
V-2AAI-2P G5627
μανθάνωmanthanōto learnhave
τον ton
T-ASM
hothe/this/whoChrist
χριστον christon
N-ASM
ΧριστόςchristosChristChrist
 
21 cf. Tłum. Толк. o ile jednak słyszeliście o nim i w nim zostaliście pouczeni, jak prawda jest w Jezusie,потому что вы слышали о Нем и в Нем научились,- так как истина во Иисусе,- ѓще ќбw слhшасте є3го2 и3 њ нeмъ научи1стесz, ћкоже є4сть и4стина њ ї}сэ: 4,21Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVει ei
COND
εἰeiif[if]
γε ge
PRT
γέgeindeed[indeed]
αυτον auton
P-ASM
αὐτόςautoshe/she/it/selfhim
ηκουσατε ēkousate
V-AAI-2P G5656
ἀκούωakouōto hearye have heard
και kai
CONJ
καίkaiand, and
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongby
αυτω autō
P-DSM
αὐτόςautoshe/she/it/selfhim
εδιδαχθητε edidachthēte
V-API-2P G5681
διδάσκωdidaskōto teachhave been taught
καθως kathōs
ADV
καθώςkathōsas/just as, as
εστιν estin
V-PAI-3S G5719
εἰμίeimito beis
αληθεια alētheia
N-NSF
ἀλήθειαalētheiatruththe truth
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
τω
T-DSM
hothe/this/whoJesus
ιησου iēsou
N-DSM
ἸησοῦςiēsousJesus/JoshuaJesus
 
22 cf. Tłum. Толк. abyście złożyli starego człowieka co do dawnego sposobu życia, który się psuje przez zwodnicze żądze.отложить прежний образ жизни ветхого человека, истлевающего в обольстительных похотях, tложи1ти вaмъ, по пeрвому житію2, вeтхаго человёка, тлёющаго въ п0хотехъ прелeстныхъ, 4,22Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVαποθεσθαι apothesthai
V-2AMN G5641
ἀποτίθημιapotithēmito put asideput off
υμας umas
P-2AP
σύsuyouThat ye
κατα kata
PREP
κατάkataaccording toconcerning
την tēn
T-ASF
hothe/this/who 
προτεραν proteran
A-ASF-C
πρότερονproteronbeforethe former
αναστροφην anastrofēn
N-ASF
ἀναστροφήanastrofēbehaviourconversation
τον ton
T-ASM
hothe/this/who 
παλαιον palaion
A-ASM
παλαιόςpalaiosoldthe old
ανθρωπον anthrōpon
N-ASM
ἄνθρωποςanthrōposa humanman
τον ton
T-ASM
hothe/this/who, which is
φθειρομενον ftheiromenon
V-PPP-ASM G5746
φθείρωftheirōto destroycorrupt
κατα kata
PREP
κατάkataaccording toaccording to
τας tas
T-APF
hothe/this/whothe deceitful
επιθυμιας epithumias
N-APF
ἐπιθυμίαepithumiadesirelusts
της tēs
T-GSF
hothe/this/wholusts
απατης apatēs
N-GSF
ἀπάτηapatēdeceitthe deceitful
 
23 cf. Tłum. Толк. Lecz odnówcie się duchem umysłu waszegoа обновиться духом ума вашего њбновлsтисz же дyхомъ ўмA вaшегw, 4,23Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVανανεουσθαι ananeousthai
V-PPN G5745
ἀνανεόομαιananeoomaito renewbe renewed
δε de
CONJ
δέdethenAnd
τω
T-DSN
hothe/this/whoin the spirit
πνευματι pneumati
N-DSN
πνεῦμαpneumaspirit/breathin the spirit
του tou
T-GSM
hothe/this/whomind
νοος noos
N-GSM
νοῦςnousmindmind
υμων umōn
P-2GP
σύsuyouof your
 
24 cf. Tłum. Толк. i obleczcie się w nowego człowieka, który stworzony jest według Boga w sprawiedliwości i świętości prawdy.и облечься в нового человека, созданного по Богу, в праведности и святости истины. и3 њблещи1сz въ н0ваго человёка, создaннаго по бGу въ прaвдэ и3 въ препод0біи и4стины. 4,24Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVκαι kai
CONJ
καίkaiandAnd
ενδυσασθαι endusasthai
V-AMN G5670
ἐνδύωenduōto clothethat ye put on
τον ton
T-ASM
hothe/this/who 
καινον kainon
A-ASM
καινόςkainosnewthe new
ανθρωπον anthrōpon
N-ASM
ἄνθρωποςanthrōposa humanman
τον ton
T-ASM
hothe/this/who, which
κατα kata
PREP
κατάkataaccording toafter
θεον theon
N-ASM
θεόςtheosGodGod
κτισθεντα ktisthenta
V-APP-ASM G5685
κτίζωktizōto createis created
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
δικαιοσυνη dikaiosunē
N-DSF
δικαιοσύνηdikaiosunērighteousnessrighteousness
και kai
CONJ
καίkaiandand
οσιοτητι osiotēti
N-DSF
ὁσιότηςhosiotēsholinessholiness
της tēs
T-GSF
hothe/this/whotrue
αληθειας alētheias
N-GSF
ἀλήθειαalētheiatruthtrue
 
NABYWAĆ NOWYCH OBYCZAJÓW.25 cf. Tłum. Толк. Dlatego, złożywszy kłamstwo, “mówcie każdy prawdę z bliźnim swoim,” ponieważ jesteśmy członkami jeden drugiego.Посему, отвергнув ложь, говорите истину каждый ближнему своему, потому что мы члены друг другу. (За?_ск7з.) Тёмже tл0жше лжY, глаг0лите и4стину кjйждо ко и4скреннему своемY, занE є3смы2 дрyгъ дрyгу ќдове. 4,25Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVδιο dio
CONJ
διόdiothereforeWherefore
αποθεμενοι apothemenoi
V-2AMP-NPM G5642
ἀποτίθημιapotithēmito put asideputting away
το to
T-ASN
hothe/this/who 
ψευδος pseudos
N-ASN
ψεῦδοςpseudoslielying
λαλειτε laleite
V-PAM-2P G5720
λαλέωlaleōto speak, speak
αληθειαν alētheian
N-ASF
ἀλήθειαalētheiatruthtruth
εκαστος ekastos
A-NSM
ἕκαστοςhekastoseachevery man
μετα meta
PREP
μετάmetawith/afterwith
του tou
T-GSM
hothe/this/wholying
πλησιον plēsion
ADV
πλησίονplēsionnear/neighborneighbour
αυτου autou
P-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/selfhis
οτι oti
CONJ
ὅτιhotithat/since: for
εσμεν esmen
V-PAI-1P G5719
εἰμίeimito bewe are
αλληλων allēlōn
C-GPM
ἀλλήλωνallēlōnone anotherone of another
μελη melē
N-NPN
μέλοςmelosmembermembers
 
26 cf. Tłum. Толк. “Gniewajcie się, a nie grzeszcie,” słońce niech nie zachodzi na rozgniewanie wasze.Гневаясь, не согрешайте: солнце да не зайдет во гневе вашем; Гнёвайтесz и3 не согрэшaйте: с0лнце да не зaйдетъ въ гнёвэ вaшемъ: 4,26Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVοργιζεσθε orgizesthe
V-PPM-2P G5744
ὀργίζωorgizōto angerBe ye angry
και kai
CONJ
καίkaiand, and
μη
PRT-N
μήnotnot
αμαρτανετε amartanete
V-PAM-2P G5720
ἁμαρτάνωhamartanōto sinsin
ο o
T-NSM
hothe/this/whothe sun
ηλιος ēlios
N-NSM
ἥλιοςhēliossunthe sun
μη
PRT-N
μήnotnot
επιδυετω epiduetō
V-PAM-3S G5720
ἐπιδύωepiduōto set: let
επι epi
PREP
ἐπίepiupon/to/againstupon
παροργισμω parorgismō
N-DSM
παροργισμόςparorgismosangerwrath
υμων umōn
P-2GP
σύsuyouyour
 
27 cf. Tłum. Толк. Nie dajcie miejsca diabłu.и не давайте места диаволу. нижE дади1те мёста діaволу. 4,27Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVμηδε mēde
CONJ-N
μηδέmēdenot[not]
διδοτε didote
V-PAM-2P G5720
δίδωμιdidōmito givegive
τοπον topon
N-ASM
τόποςtoposplaceplace
τω
T-DSM
hothe/this/who 
διαβολω diabolō
A-DSM
διάβολοςdiabolosdevilish/the Devilto the devil
 
28 cf. Tłum. Толк. Kto kradł, niech już nie kradnie, lecz raczej niech pracuje, czyniąc rękami swoimi coś dobrego, aby miał skąd udzielać potrzebującemu.Кто крал, вперед не кради, а лучше трудись, делая своими руками полезное, чтобы было из чего уделять нуждающемуся. Крадhй ктомY да не крaдетъ, но пaче да труждaетсz, дёлаz свои1ма рукaма благ0е, да и4мать подаsти трeбующему. 4,28Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVο o
T-NSM
hothe/this/whothat
κλεπτων kleptōn
V-PAP-NSM G5723
κλέπτωkleptōto stealLet him
μηκετι mēketi
ADV-N
μηκέτιmēketinever againno more
κλεπτετω kleptetō
V-PAM-3S G5720
κλέπτωkleptōto stealstole
μαλλον mallon
ADV
μᾶλλονmallonmorerather
δε de
CONJ
δέdethen: but
κοπιατω kopiatō
V-PAM-3S G5720
κοπιάωkopiaōto laborlet him
εργαζομενος ergazomenos
V-PNP-NSM G5740
ἐργάζομαιergazomaito work, working
ταις tais
T-DPF
hothe/this/whowith
χερσιν chersin
N-DPF
χείρcheirhandwith
το to
T-ASN
hothe/this/whothe thing which is
αγαθον agathon
A-ASN
ἀγαθόςagathosgood-doergood
ινα ina
CONJ
ἵναhinain order that/to, that
εχη echē
V-PAS-3S G5725
ἔχωechōto have/behe may have
μεταδιδοναι metadidonai
V-PAN G5721
μεταδίδωμιmetadidōmito shareto give
τω
T-DSM
hothe/this/whoto him that
χρειαν chreian
N-ASF
χρείαchreianeedneedeth
εχοντι echonti
V-PAP-DSM G5723
ἔχωechōto have/be 
 
29 cf. Tłum. Толк. Niech z ust waszych nie wychodzi żadna zła mowa, ale tylko dobra ku zbudowaniu wiary, aby przynosiła łaskę słuchającym.Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания в вере, дабы оно доставляло благодать слушающим. Всsко сл0во гни1ло да не и3сх0дитъ и3з8 ќстъ вaшихъ, но т0чію є4же є4сть бlго къ создaнію вёры, да дaстъ блгdть слhшащымъ. 4,29Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVπας pas
A-NSM
πᾶςpasall 
λογος logos
N-NSM
λόγοςlogoswordcommunication
σαπρος sapros
A-NSM
σαπρόςsaprosrottencorrupt
εκ ek
PREP
ἐκekof/fromout of
του tou
T-GSN
hothe/this/who 
στοματος stomatos
N-GSN
στόμαstomamouthmouth
υμων umōn
P-2GP
σύsuyouyour
μη
PRT-N
μήnotno
εκπορευεσθω ekporeuesthō
V-PNM-3S G5737
ἐκπορεύωekporeuōto come/go outLet
αλλα alla
CONJ
ἀλλάallabut, but
ει ei
COND
εἰeiifthat
τις tis
X-NSM
τιςtisonewhich is
αγαθος agathos
A-NSM
ἀγαθόςagathosgood-doergood
προς pros
PREP
πρόςprosto/withto
οικοδομην oikodomēn
N-ASF
οἰκοδομήoikodomēbuildingof edifying
της tēs
T-GSF
hothe/this/whomouth
χρειας chreias
N-GSF
χρείαchreianeedthe use
ινα ina
CONJ
ἵναhinain order that/to, that
δω
V-2AAS-3S G5632
δίδωμιdidōmito giveit may minister
χαριν charin
N-ASF
χάριςcharisgracegrace
τοις tois
T-DPM
hothe/this/whothe use
ακουουσιν akouousin
V-PAP-DPM G5723
ἀκούωakouōto hearunto the hearers
 
30 cf. Tłum. Толк. I nie zasmucajcie Ducha Świętego Bożego, w którym naznaczeni jesteście pieczęcią na dzień odkupienia.И не оскорбляйте Святаго Духа Божия, Которым вы запечатлены в день искупления. И# не њскорблsйте д¦а с™aгw б9іz, и4мже знaменастесz въ дeнь и3збавлeніz. 4,30Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVκαι kai
CONJ
καίkaiandAnd
μη
PRT-N
μήnotnot
λυπειτε lupeite
V-PAM-2P G5720
λυπέωlupeōto grievegrieve
το to
T-ASN
hothe/this/who 
πνευμα pneuma
N-ASN
πνεῦμαpneumaspirit/breathSpirit
το to
T-ASN
hothe/this/whoSpirit
αγιον agion
A-ASN
ἅγιοςhagiosholythe holy
του tou
T-GSM
hothe/this/whoof God
θεου theou
N-GSM
θεόςtheosGodof God
εν en
PREP
ἐνenin/on/among,
ω ō
R-DSN
ὅς, ἥhhos ēwhichwhereby
εσφραγισθητε esfragisthēte
V-API-2P G5681
σφραγίζωsfragizōto sealye are sealed
εις eis
PREP
εἰςeistowardunto
ημεραν ēmeran
N-ASF
ἡμέραhēmeradaythe day
απολυτρωσεως apolutrōseōs
N-GSF
ἀπολύτρωσιςapolutrōsisredemptionof redemption
 
31 cf. Tłum. Толк. Wszelkie zgorzknienie i gniew i oburzenie i wrzask i bluźnierstwo, niech zostanie usunięte spośród was wraz z wszelką złością.Всякое раздражение и ярость, и гнев, и крик, и злоречие со всякою злобою да будут удалены от вас; Всsка г0ресть, и3 гнёвъ, и3 ћрость, и3 кли1чь, и3 хулA да в0зметсz t вaсъ, со всsкою ѕл0бою: 4,31Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVπασα pasa
A-NSF
πᾶςpasallall
πικρια pikria
N-NSF
πικρίαpikriabitternessbitterness
και kai
CONJ
καίkaiand, and
θυμος thumos
N-NSM
θυμόςthumoswrathwrath
και kai
CONJ
καίkaiand, and
οργη orgē
N-NSF
ὀργήorgēwrathanger
και kai
CONJ
καίkaiand, and
κραυγη kraugē
N-NSF
κραυγήkraugēshoutingclamour
και kai
CONJ
καίkaiand, and
βλασφημια blasfēmia
N-NSF
βλασφημίαblasfēmiablasphemyevil speaking
αρθητω arthētō
V-APM-3S G5682
αἴρωairōto take upLet
αφ af
PREP
ἀπόapofromfrom
υμων umōn
P-2GP
σύsuyouyou
συν sun
PREP
σύνsunwith, with
παση pasē
A-DSF
πᾶςpasallall
κακια kakia
N-DSF
κακίαkakiaevilmalice
 
32 cf. Tłum. Толк. Ale bądźcie łaskawi jedni względem drugich, miłosierni, odpuszczający jeden drugiemu, jak i Bóg wam odpuścił w Chrystusie.но будьте друг ко другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас.бывaйте же дрyгъ ко дрyгу блaзи, милосeрди, прощaюще дрyгъ дрyгу, ћкоже и3 бGъ во хrтЁ прости1лъ є4сть вaмъ.4,32Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVγινεσθε[     ginesthe
V-PNM-2P G5737
γίνομαιginomaito bebe ye
δε]     de
CONJ
δέdethenAnd
εις eis
PREP
εἰςeistowardto
αλληλους allēlous
C-APM
ἀλλήλωνallēlōnone anotherone
χρηστοι chrēstoi
A-NPM
χρηστόςchrēstosgood/kindkind
ευσπλαγχνοι eusplanchnoi
A-NPM
εὔσπλαγχνοςeusplanchnoscompassionate, tenderhearted
χαριζομενοι charizomenoi
V-PNP-NPM G5740
χαρίζωcharizōto give grace, forgiving
εαυτοις eautois
F-2DPM
ἑαυτοῦheautoumy/your/him-selfone another
καθως kathōs
ADV
καθώςkathōsas/just asas
και kai
CONJ
καίkaiand, even
ο o
T-NSM
hothe/this/whoGod
θεος theos
N-NSM
θεόςtheosGodGod
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongfor
χριστω christō
N-DSM
ΧριστόςchristosChristChrist's sake
εχαρισατο echarisato
V-ADI-3S G5662
χαρίζωcharizōto give gracehath forgiven
υμιν umin
P-2DP
σύsuyouyou

51 Bądźcie więc naśladowcami Boga, jak synowie najmilsi;2 a chodźcie w miłości, jak i Chrystus umiłował nas i wydał samego siebie za nas jako “obiatę i ofiarę Bogu na wonność wdzięczności.”WSTRZYMYWAĆ SIĘ OD WSZELKIEGO GRZECHU.3 Rozpusta zaś i wszelka nieczystość, albo chciwość niech ani nie będą wspominane wśród was, jak przystoi świętym;4 albo sprośność, albo głupia mowa, albo nieprzystojne żarty, nie należące do rzeczy, ale raczej dziękczynienie.5 To bowiem wiedzcie i rozumiejcie, że żaden rozpustnik, albo nieczysty, albo chciwiec, to znaczy bałwochwalca nie ma dziedzictwa w królestwie Chrystusowym i bożym.6 Niech was nikt nie zwodzi próżnymi słowami: dla tych bowiem rzeczy przychodzi gniew Boga na synów Niedowiarstwa.7 Nie bądźcie więc ich wspólnikami. 6Kiedyś bowiem byliście cien1nością, lecz teraz światłością w Panu, postępujcie jak synowie światłości;9 bo owoc światłości jest we wszelkiej dobrotliwości i sprawiedliwości i prawdzie;10 pochwalajcie, co jest przyjemne Bogu;11 a nie bierzcie udziału w bezowocnych uczynkach ciemności, ale raczej je strofujcie.12 Co bowiem u nich potajemnie się dzieje, to wstyd jest i mówić.13 Wszystko zaś, co się gani, na jaw wychodzi przez światło, bo wszystko, co się jawnie ukazuje, jest światłem.14 Dlatego mówi: “Wstań, który śpisz, i powstań z martwych, a oświeci cię Chrystus. “15 Patrzcie więc, bracia, żebyście ostrożnie postępowali, nie jak niemądrzy,16 ale jak mądrzy, czas okupując, bo dni są złe.17 Dlatego nie bądźcie nieroztropni, ale rozumiejcie, jaka jest wola Boga.18 I nie upijajcie się winem, w czym jest rozpusta, ale napełniajcie się Duchem Świętym, 19 mówiąc wzajem do siebie w psalmach i w hymnach i w pieśniach duchownych, śpiewając i grając w sercach waszych Panu,20 dziękując zawsze za wszystko w imię Pana naszego Jezusa Chrystusa Bogu i Ojcu,21 jedni drugim będąc ulegli w bojaźni Chrystusowej.POWINNOŚCI MAŁŻONKÓW.22 Żony niech będą poddane swoim mężom jak Panu,23 ponieważ mąż jest głową żony, jak Chrystus jest głową kościoła: on, Zbawiciel ciała jego.24 Lecz jak kościół poddany jest Chrystusowi, tak i żony swoim mężom we wszystkim.25 Mężowie, miłujcie żony wasze, jak i Chrystus umiłował kościół i wydał samego siebie za niego,26 aby go uświęcić, oczyściwszy go obmyciem wody w słowie życia,27 aby sam sobie przysposobił kościół chwalebny, nie mający zmazy ani zmarszczki, albo czegoś podobnego, ale żeby był święty i niepokalany.28 Tak i mężowie powinni miłować żony swoje jak swoje ciało. Kto miłuje żonę swoją, miłuje samego siebie.29 Nikt bowiem nigdy nie miał w nienawiści ciała swego, ale żywi i pielęgnuje je, jak i Chrystus kościół;30 gdyż jesteśmy członkami ciała jego, z ciała jego i z kości jego.31 “Dlatego opuści człowiek ojca i matkę swoją i złączy się z żoną swoją i będą dwoje w jednym ciele.”32 Jest to wielka tajemnica, a ja mówię w Chrystusie i w kościele.33 Wszakże i każdy z was z osobna niech miłuje żonę swoją jak samego siebie, a żona niech się boi męża swego.
6OBOWIĄZKI DZIECI I SŁUŻBY.1 Dzieci, bądźcie posłuszne rodzicom waszym w Panu, bo to jest słuszne.2 Czcij ojca swego i matkę swoją,” to jest pierwsze przykazanie z obietnicą,3 “aby ci się dobrze powodziło i żebyś żył długo na ziemi.”4 I wy ojcowie, nie pobudzajcie do gniewu dzieci waszych, ale wychowujcie je w karności i w napominaniu Pańskim.5 Słudzy, posłuszni bądźcie panom według ciała z bojaźnią i z drżeniem, w prostocie serca waszego jak Chrystusowi,6 nie na oko służąc, jakby ludziom się podobając, ale jak słudzy Chrystusowi, czyniąc wolę bożą z serca,7 z dobrą wolą służąc jak Panu, a nie ludziom,8 wiedząc, że każdy, czy to niewolnik, czy wolny cokolwiek uczyni dobrego, to otrzyma od Pana.9 I wy, panowie, to samo dla nich czyńcie, zaniechajcie gróźb, wiedząc, że i ich i wasz Pan jest w niebie, a nie ma u niego względu na osoby. UZBROIĆ SIĘ DO WALKI.10 W końcu bracia, wzmacniajcie się w Panu i w potędze siły jego,11 Obleczcie się w zbroję bożą, abyście się mogli ostać wobec zasadzek diabelskich.12 Albowiem toczymy bój nie przeciw ciału i krwi, ale przeciwko książętom i władzom, przeciwko rządcom świata tych ciemności, przeciwko duchom nikczemnym na niebie.13 Dlatego weźcie zbroję bożą, abyście się mogli sprzeciwić w dzień zły i być we wszystkim doskonali.14 Stójcie więc, przepasawszy biodra wasze prawdą i “oblókłszy pancerz sprawiedliwości”15 i obuwszy “nogi w gotowość ewangelii pokoju”;16 we wszystkim biorąc tarczę wiary, którą moglibyście zgasić wszystkie strzały ogniste najniegodziwszego;17 i weźcie “przyłbicę zbawienia” i miecz ducha (którym jest słowo boże);18 w każdej modlitwie i prośbie modląc się na każdy czas w duchu i w nim czuwając z wszelką wytrwałością i błaganiem za wszystkich świętych;19 i za mnie, aby mi dana była mowa, gdy otworzę usta swoje, abym z ufnością głosił tajemnicę ewangelii,20 dla której poselstwo sprawuję w łańcuchu, tak żebym o niej śmiało mówił, jak należy.ZALECENIE TYCHIKA I POZDROWIENIA.21 Żebyście zaś i wy wiedzieli, co się ze mną dzieje, co czynię, wszystko wam oznajmi Tychikus, najmilszy brat i wierny sługa w Panu,22 którego posłałem do was na to właśnie, abyście się dowiedzieli, co się z nami dzieje i żeby pocieszył serca wasze.23 Pokój braciom i miłość z wiarą od Boga Ojca i Pana Jezusa Chrystusa.24 Łaska z wszystkimi, co miłują Pana naszego Jezusa Chrystusa w nieskazitelności. Amen.