MENU
Fragment:
Styl fragmentu
*Zezwalaj na cookies aby zapamiętać ustawienia

Księga Ezdrasza

Księga Ezdrasza

CZĘŚĆ 1 (I,1 – 6,22)ZOROBABEL I ODBUDOWA ŚWIĄTYNI Żydzi pod wodzą Zorobabela wracają do Jerozolimy. (1,1 – 4,5) I. DEKRET CYRUSA, POZWALAJĄCY ŻYDOM NA POWRÓT (1,1-11). Pozwolenie na powrót, zachęta do ofiar na rzecz wyruszających (1-4). Przygotowania do wymarszu, zwrócenie naczyń świątyni (5-7). Sassabasar (8-11).
11 Roku pierwszego Cyrusa, króla perskiego, aby wypełniło się słowo Pańskie z ust Jeremiasza, wzbudził Pan ducha Cyrusa, króla perskiego, i podniósł głos po wszystkim królestwie swym i na piśmie, mówiąc:2 “To mówi Cyrus, król perski: Wszystkie królestwa ziemi dał mi Pan, Bóg niebieski, i ten mi rozkazał, abym mu zbudował dom w Jeruzalem, które jest w Żydowskiej ziemi.3 Kto jest między wami ze wszystkiego ludu jego? Niechaj będzie z nim Pan jego. Niech idzie do Jeruzalem, które jest w Żydowskiej ziemi, i niech buduje dom Pana, Boga izraelskiego; ten jest Bóg, który jest w Jeruzalem.4 A wszyscy inni po wszystkich miejscach, gdziekolwiek mieszkają, niech go wspomagają mężowie z miejsca swego srebrem, złotem, majętnością i bydłem, oprócz tego, co dobrowolnie ofiarują kościołowi Bożemu, który jest w Jeruzalem.”5 I powstali przedniejsi z ojców, z Judy i z Beniamina, i kapłani, i Lewici, i wszelki, którego ducha Bóg wzbudził, aby pójść budować kościół Pański, który był w Jeruzalem. 6 I wszyscy, którzy byli w okolicy, wspomogli ręce ich naczyniami srebrnymi i złotymi, majętnością, bydłem i sprzętem, oprócz tego, co z dobrej woli ofiarowali.7 Król też Cyrus wyniósł naczynia kościoła Pańskiego, które był zabrał Nabuchodonozor z Jeruzalem i złożył je był w zborze boga swego.8 A Cyrus, król perski, wyniósł je przez ręce Mitrydata, syna Gazabata, i odliczył je Sassabasarowi, książęciu judzkiemu. 9 A ta jest liczba ich: Czasz złotych trzydzieści, czasz srebrnych tysiąc, nożów dwadzieścia dziewięć, 10 kubków złotych trzydzieści, kubków srebrnych drugich czterysta dziesięć, innych naczyń tysiąc.11 Wszystkich naczyń złotych i srebrnych pięć tysięcy czterysta, wszystko wziął Sassabasar z tymi, którzy wyszli z przesiedlenia babilońskiego do Jeruzalem. SPIS POWRACAJĄCYCH (2,1-70). Przywódcy (1-2a). Lud (2b-35). Kapłani i Lewici (36-42). Natynejczycy i synowie sług Salomonowych (43-58). Ci, którzy nie mogli wykazać swojego pochodzeia (59-63). Ogólna suma ludzi i zwierząt (64-67). Dary dobrowolne książąt (68-69). Zakończenie (70).
21 Z A ci są synowie krainy, którzy wyszli z pojmania, które był przeniósł Nabuchodonozor, król babiloński, do Babilonu, i wrócili się do Jeruzalem i Judy, każdy do miasta swego.2 Ci, którzy przyszli z Zorobabelem: Jozue, Nehemia, Saraja, Rahelaja, Mardochaj, Belsan, Mesfar, Begwaj, Rehum, Baana. 3 Poczet mężów ludu izraelskiego: Synów Farosa dwa tysiące stu siedemdziesięciu dwu;4 synów Sefatiasza trzystu siedemdziesięciu dwu;5 synów Areasza siedmiuset siedemdziesięciu pięciu; synów Fahat-Moaba, 6 synów Jozuego: Joab, dwa tysiące ośmiuset dwunastu; 7 synów Elama tysiąc dwustu pięćdziesięciu czterech;8 synów Zetui dziewięciuset czterdziestu pięciu; 9 synów Zachaja siedmiuset sześćdziesięciu;10 synów Baniego sześciuset czterdziestu dwu;11 synów Bebaja sześciuset dwudziestu trzech;12 synów Azgada tysiąc dwustu dwudziestu dwu;13 synów Adonikanla sześciuset sześćdziesięciu sześciu;14 synów Begwaja dwa tysiące pięćdziesięciu sześciu; 15 synów Adina czterystu pięćdziesięciu czterech;16 synów Atera, którzy byli z Ezechiasza, dziewięćdziesięciu ośmiu;17 synów Besaja trzystu dwudziestu trzech;18 synów Jory stu dwunastu;19 synów Hasuma dwustu dwudziestu trzech;20 synów Gebbar dziewięćdziesięciu pięciu;21 synów Betlejemu stu dwudziestu trzech;22 mężów Netufy pięćdziesięciu sześciu;23 mężów Anatot stu dwudziestu ośmiu;24 synów Azmawet czterdziestu dwu;25 synów Kariatiarlnl, Kefiry i Berot siedmiuset czterdziestu trzech;26 synów Ramy i Gabaa sześciuset dwudziestu jeden;27 mężów Machmas stu dwudziestu dwu; 28 mężów Betelu i Haj dwustu dwudziestu trzech;29 synów Nebo pięćdziesięciu dwu; 30 synów Megbisa stu pięćdziesięciu sześciu;31 synów Elama drugiego tysiąc dwustu pięćdziesięciu czterech;32 synów Harima trzystu dwudziestu;33 synów Lod, Hadid i Ono siedmiuset dwudziestu pięciu; 34 synów Jerycha trzystu czterdziestu pięciu;35 synów Senaa trzy tysiące sześciuset trzydziestu.36 Kapłani: synów Jadaji w domu Jozuego dziewięciuset siedemdziesięciu trzech;37 synów Emmera tysiąc pięćdziesięciu dwu;38 synów Feshura tysiąc dwustu czterdziestu siedmiu;39 synów Harima tysiąc siedemnastu. 40 – Lewici: Synów Jozuego i Kedmihela, synów Odowiasza, siedemdziesięciu czterech. – Śpiewacy:41 Synów Asafa stu dwudziestu ośmiu. 42 – Synowie wrotnych: Synowie Selluma, synowie Atera, synowie Telmona, synowie Akkuba, synowie Hatity, synowie Sobaja, wszystkich stu trzydziestu dziewięciu. 43 Natynejczycy: Synowie Sihy, synowie Hasufy,44 synowie Tabbaota, synowie Kerosa, synowie Syjai, synowie Fadona,45 synowie Lebany, synowie Hagaby, synowie Akkuba, 46 synowie Hagaba, synowie Semlaja, synowie Hanana,47 synowie Gaddela, synowie Gahera,48 synowie Raaji, synowie Rasina, synowie Nekody,49 synowie Gazama, synowie Azy, synowie Faseasza, synowie Beseego,50 synowie Aseny, synowie Munima, 51 synowie Nefusima, synowie Bakbuka, synowie Hakufy, synowie Harhura, 52 synowie Besluta, synowie Mahidy,53 synowie Harsy, synowie Berkosa, synowie Sisary, synowie Temy,54 synowie Nasji, synowie Hatify; synowie sług Salomonowych, 55 synowie Sotaja, synowie Sofereta, synowie Farudy, 56 synowie Jali, synowie Derkona,57 synowie Geddela, synowie Safatii, synowie Hatila, synowie Fochereta, którzy byli z Asebaim, 58 synowie Amiego; wszystkich Natynejezyków i synów sług Salomonowych trzystu dziewięćdziesięciu dwu.59 A ci, którzy wyszli z Telmali, Telharsy, Cherubu, Adonu i Emeru, a nie mogli wykazać domów ojców swoich i pochodzenia swego, czy z Izraela byli:60 Synów Dalaji, synów Tobiasza, synów Nekody, sześciuset pięćdziesięciu dwu.61 A z synów kapłańskich: Synowie Hobiasza, synowie Akkosa, synowie Berzellaja, który pojął z córek Berzellaja, Galaadyty, żonę, i przezwano go ich imieniem.62 Ci szukali pisma rodu swego i nie znaleźli, i zostali wyłączeni z kapłaństwa.63 I rzekł im atersata, aby nie jedli z świętego świętych, ażby powstał kapłan uczony i doskonały.64 Wszystko mnóstwo jako jeden, czterdzieści dwa tysiące trzystu sześćdziesięciu,65 oprócz sług ich i służebnic, których było siedem tysięcy trzysta trzydzieści siedem, a między nimi śpiewaków i śpiewaczek dwieście.66 Koni ich siedemset trzydzieści sześć; mułów ich dwieście czterdzieści pięć;67 wielbłądów ich czterysta trzydzieści pięć; osłów ich sześć tysięcy siedemset dwadzieścia.68 A niektórzy z przedniejszych ojców, gdy wchodzili do kościoła Pańskiego, który jest w Jeruzalem, dobrowolnie ofiarowali na dom Boży, aby go postawić na miejscu jego.69 Według możności swej dali nakład na budowanie: złota czerwonych złotych sześćdziesiąt jeden tysięcy, srebra grzywien pięć tysięcy i sto szat kapłańskich.70Zamieszkali tedy kapłani i Lewici, i część ludu, i śpiewacy, i wrotni, i Natynejczycy w miastach swych, i wszystek Izraelw miastach swych. ZBUDOWANIE OŁTARZA CAŁOPALEŃ, WZNOWIENIE OFIAR, ŚWIĘTO KUCZEK (3,1-5).
31 I już był przyszedł miesiąc siódmy, a synowie Izraelowi byli w miastach swoich; zgromadził się tedy wszystek lud jak jeden mąż do Jeruzalem.2 I powstał Jozue, syn Josedeka, i bracia jego kapłani, i Zorobabel, syn Salauela, i bracia jego, i zbudowali ołtarz Bogu Izraelowemu, aby na nim ofiarować całopalenia, jak napisano w zakonie Mojżesza, męża Bożego. 3 A ołtarz Boży postawili na podstawach jego, podczas gdy ich narody okolicznych ziem odstraszały, i ofiarowali na nim całopalenie Panu rano i wieczór. 4 I uczynili święto Kuczek, jak napisane jest, i całopalenie na każdy dzień za porządkiem według przykazania, robotę dnia w dzień jej.5 A potem całopalenie ustawiczne, tak w pierwsze dni miesiąca, jak i we wszystkie uroczyste święta Pańskie, które były poświęcone, i we wszystkie, w których dobrowolnie ofiarowano dar Panu. ZAŁOŻENIE FUNDAMENTÓW NOWEJ ŚWIĄTYNI (3,6-13). Przygotowania(6-7). Kierownicy robót (8-9). Ceremonia, sprzeczne uczucia ludu (10-13).6 Od pierwszego dnia miesiąca siódmego poczęli ofiarować całopalenie Panu; a kościół Boży jeszcze nie był założony. 7 I dali pieniądze kamieniarzom i murarzom, strawę też i picie i oliwę Sydończykom i Tyryjczykom, aby sprowadzili drzewo cedrowe z Libanu do morza Joppy wedle tego, jak Cyrus, król perski, im nakazał. 8 A roku drugiego przybycia ich do kościoła Bożego w Jeruzalem, miesiąca drugiego, zaczęli Zorobabel, syn Salatiela, i Jozue, syn Josedeka, i inni z braci ich, kapłani i Lewici, i wszyscy, którzy przyszli z pojmania do Jeruzalem, i ustanowili Lewitów od dwudziestu lat i wyżej, aby przynaglali robotę Pańską.9 I stanął Jozue i synowie jego i bracia jego, Kedmihel i synowie jego, i synowie Judy, jak jeden mąż, aby pilnować tych, którzy robili w kościele Bożym: synowie Henadada i synowie ich, i bracia ich, Lewici.-10 Gdy tedy założyli murarze podwaliny kościoła Pańskiego, stanęli kapłani w ubiorze swoim z trąbami, a Lewici, synowie Asafa, z cymbałami, aby chwalić Boga na modłę Dawida, króla izraelskiego.11 I śpiewali pieśni i wysławianie Panu: “Iż dobry, iż na wieki miłosierdzie jego nad Izraelem.”. Wszystek też lud krzyczał krzykiem wielkim, chwaląc Pana za to, iż był założony kościół Pański.12 Wielu też z kapłanów i z Lewitów, i przedniejsi z ojców, i starcy, którzy widzieli kościół pierwszy, gdy był założony, i ten kościół przed oczyma swymi, płakali głosem wielkim; a wielu, krzycząc z radości, głos podnosiło. 13 I nie mógł nikt rozróżnić głosu krzyczenia weselących się i głosu płaczu ludu, albowiem lud razem krzyczał głosem wielkim, i głos słychać było daleko. PRZERWANIE ROBÓT WSKUTEK INTRYG WROGÓW (4,1-5).
41 I usłyszeli nieprzyjaciele Judy i Bemamina, iż synowie pojmania budowali kościół Panu, Bogu Izraelowemu;2 i przystąpiwszy do Zorobabela i do przedniejszych ojców, rzekli im: “Budujmy z wami, bo tak jak i wyszukamy Boga waszego; otośmy składali ofiary od dni Asor Haddana, króla Assuru, który nas tu przyprowadził.”3 I rzekł im Zorobabel i Jozue, i inni przedniejsi ojcowie izraelscy: ” Wy nie możecie z nami budować domu Bogu naszemu, ale my tylko sami zbudujemy Panu, Bogu naszemu, jak nam rozkazał Cyrus, król perski.”4 Stało się tedy, że lud ziemi przeszkadzał rękom ludu judzkiego i niepokoił ich w budowaniu.5 I najęli przeciwko nim rajców, aby rozproszyli radę ich po wszystkie dni Cyrusa, króla perskiego, i aż do królestwa Dariusza, króla perskiego.II. Przerwanie prac nad odbudową murów miasta.(4,6-23) 1. ZA PANOWANIA ASWERA (4,6).6 A za królestwa Aswera, na początku królestwa jego, napisali skargę na obywateli judzkich i jerozolimskich. ZA PANOWANIA ARTAKSERKSESA (4,7-23). Urzędnicy perscy oskarżają Żydów przed królem (7-16). Odpowiedź króla (17-22). Wstrzymanie robót (23).7 I za dni Artakserksesa napisał Beselam, Mitrydat, i Tabeel, i inni, którzy w radzie ich byli, do Artakserksesa, króla perskiego, a list skargi napisany był po syryjsku, i czytano go językiem syryjskim. 8 Reum Beelteem i Samsaj pisarz napisali list do Jeruzalem do Artakserksesa króla, tej treści:9 “Reum Beelteem i Samsaj pisarz, i inni radni ich Dynejczycy, Afarsatachowie, Terfalczycy, Afarsejczycy, Erehuejezycy, Babilończycy, Susanechowie, Diewiowie i Elamici i inni z narodów, 10 które przeniósł Asenafar wielki i sławny, i kazał im mieszkać w miastach samaryjskich i w innych zarzecznych krainach w pokoju. 11 (Ten jest odpis listu, który posłali do niego): “Artakserksesowi królowi słudzy twoi, mężowie, którzy są za rzeką, zdrowia życzą.12 Niech będzie wiadomo królowi, iż Żydzi, którzy wyszli od ciebie do nas, przyszli do Jeruzalem, miasta buntowniczego i złego, i budują je, wywodząc mury jego i ściany łącząc.13 Teraz tedy niech będzie wiadomo królowi, iż, jeśli to miasto będzie zbudowane, a mury jego będą naprawione, podatku i cła i dochodów rocznych nie dadzą, i aż do królów ta szkoda przyjdzie.14 A my, pamiętając na sól, którąśmy w pałacu królewskim jedli, i że mamy sobie za rzecz niegodziwą patrzeć na uraz do króla, przetośmy posłali i oznajmili królowi,15 abyś poszukał w księgach historii ojców twoich, a znajdziesz napisane w kronikach i dowiesz się, iż to miasto jest miastem buntowniczym, a królom i ziemiom szkodliwym, i wojny powstają w nim od dawnych dni: dla tego i miasto samo zostało zburzone.16 Oznajmiamy królowi, iż jeśli to miasto będzie zbudowane, a mury jego będą naprawione, dzierżawy za rzeką mieć nie będziesz.”17 Słowo posłał król do Reuma Beelteema i Samsaja pisarza, i do innych, którzy w radzie ich byli, mieszkańców Samarii, i innym za rzeką, życząc zdrowia i pokoju: 18 “Skarga, którąście posłali do nas, jawnie była czytana przede mną.19 I według mojego rozkazu szukano i znaleziono, że to miasto od dawna królom się sprzeciwia, i rozruchy i walki w nim powstają;20 bo i królowie mocni byli w Jeruzalem, którzy panowali nad wszelką krainą, która jest za rzeką; daninę też, cła i dochody pobierali. 21 Przeto teraz słuchajcie wyroku: Wstrzymajcie tamtych mężów, aby to miasto nie było budowane, aż pókiby ode mnie nakazane nie było.22 Patrzcie, abyście tego niedbale nie czynili, i aby zło przeciw królom pomału nie urosło.”23 Odpis tedy wyroku Artakserksesa króla przeczytano przed Reumem Beelteemem i Samsajem pisarzem, i radą ich; i pojechali w skok do Jeruzalem do Żydów, i zabronili im ramieniem i mocą.III. Wznowienie i dokończenie robót około świątyni za Dariusza.(4,24 – 6,22) 1.WZNOWIENIE ROBÓT (4,24 – 5,2).24 Zaniechano tedy roboty około domu Pańskiego w Jeruzalem, i nie budowano aż do roku drugiego królestwa Dariusza, króla perskiego.
51 A Aggeusz prorok i Zachariasz, syn Adda, prorokowali Żydom, którzy byli w Żydowskiej ziemi i w Jeruzalem, w imię Boga izraelskiego.2 Wtedy powstali Zorobabel, syn Salatiela, i Jozue, syn Josedeka, i poczęli budować kościół Boży w Jeruzalem, a z nimi prorocy Boży, pomagając im. ODNIESIENIE SIĘ DO KRÓLA DARIUSZA (5,3-17). Wizyta i dochodzenia satrapy wraz z jego radą (3-5). List wysłany do króla (6-7) o wyniku dochodzenia (8-10): świątynia, zbudowana niegdyś przez wielkiego króla, była zburzona przez Nabuchodonozora (1 I-12); Żydzi powołują się na dekret Cyrusa, pozwalający na odbudowanie świątyni (13-17).3 Wtenczas przyszedł do nich Tatanaj, który był książęciem za rzeką, i Starbuzanaj, i radcy ich, i tak im mówili: “Kto wam doradził, żebyście ten dom budowali i mury jego naprawiali?”4 Na to im odpowiedzieliśmy, podając imiona ludzi, którzy byli sprawcami tego budowania.5 A oko Boga ich było nad starszymi Żydowskimi, i nie mogli ich powstrzymać. I uznano, żeby rzecz do Dariusza odnieść i żeby wtedy odpowiedzieli na to oskarżenie.6 – Odpis listu, który posłał Tatanaj, książę krainy za rzeką, i Starbuzanaj, i radcy jego Arfasachejczycy, którzy byli za rzeką do Dariusza króla.7 Mowa, którą mu posłali, tak była napisana: “Dariuszowi królowi pokój wszelaki.8 Niech będzie wiadomo królowi, żeśmy jeździli do Żydowskiej krainy, do domu Boga wielkiego, który z kamienia nieciosanego budują, i drzewo w ściany kładą, a tę robotę pilno wywodzą, i rośnie w ręku ich. 9 A tak pytaliśmy starszych owych, i tak rzekliśmy: Kto wam dał moc, abyście ten dom budowali i mury te naprawiali? 10 Ale o imiona ich pytaliśmy ich, abyśmy ci oznajmili; i wypisaliśmy imiona tych mężów, którzy są między nimi przedniejsi.11 A oni nam odpowiedzieli tylni słowy: My jesteśmy słudzy Boga nieba i ziemi, i budujemy kościół, który był zbudowany przed wielu laty, i który wielki król izraelski zbudował i wywiódł. 12 A gdy ojcowie nasi wzruszyli do gniewu Boga niebieskiego, dał ich w ręce Nabuchodonozora, króla babilońskiego, Chaldejczyka, dom też ten zburzył i lud jego przeniósł do Babilonu.13 A pierwszego roku Cyrusa, króla babilońskiego, Cyrus król dał wyrok, aby ten dom Boży zbudowano. 14 Bo i naczynia kościoła Bożego złote i srebrne, które Nabuchodonozor zabrał z kościoła, który był w Jeruzalem, i zaniósł je do zboru babilońskiego, wyniósł król Cyrus ze zboru babilońskiego, i dano je niejakiemu Sassabasarowi, którego też książęciem ustanowił,15i rzekł mu: Weźmij te naczynia, a idź i złóż je w kościele, który jest w Jeruzalem, a dom Boży niech będzie zbudowany na miejscu swoim.16Natenczas tedy ów Sassabasar przyszedł i założył fundamenty kościoła Bożego w Jeruzalem, i od tego czasu aż dotąd buduje się, a jeszcze nie jest skończony. 17 Teraz tedy, jeśli się zda rzecz dobra królowi, niech szukają w bibliotece królewskiej, która jest w Babilonie, czy król Cyrus rozkazał budować dom Boży w Jeruzalem, a wolę królewską w tej rzeczy niechaj do nas pośle.” PRZYCHYLNA ODPOWIEDŻ DARIUSZA (6,1-12). Poszukiwania za dekretem (1-2); jego treść (3-5); król nakazuje urzędnikom królewskim pomagać Żydom w budowie (6-12)1 Dariusz tedy król rozkazał, i szukano w bibliotece ksiąg, które były chowane w Babilonie,2 i znaleziono w Ekbatalue, która jest zamkiem w Medyjskiej krainie, księgi jedne, i takie wspomnienie było w nich napisane:3 “Roku pierwszego Cyrusa króla, Cyrus król dał wyrok, aby był zbudowany dom Boży, który jest w Jeruzalem, na miejscu, gdzieby ofiary składano, i żeby założono fundamenty, które by podtrzymywały wysokość sześćdziesięciu łokci i szerokość sześćdziesięciu łokci, 4 trzy rzędy z kamieni nieciosanych, i takież rzędy z drzewa nowego; a nakłady z domu królewskiego dane będą.5 Ale i naczynia kościoła Bożego złote i srebrne, które był Nabuchodonozor wyniósł z kościoła jerozolimskiego, a zaniósł je do Babilonu, niech będą zwrócone i odniesione do kościoła do Jeruzalem na miejsce swoje. I są też złożone w kościele Bożym.”6 “Teraz tedy, Tatanaju, książę krainy, która jest za rzeką, Starbuzanaju, i rajcy wasi Afarsachejczycy, którzyście za rzeką, 7 odstąpcie od nich daleko i dopuście, żeby był budowany tamten kościół Boży przez książęcia Żydów i przez starszych ich, aby tamten dom Boży zbudowali na swym miejscu.8 Ale i ja rozkazałem, co mają czynić tamci starsi żydowscy, aby był zbudowany dom Boży, mianowicie aby ze skarbu królewskiego, to jest z poborów, które dają z krainy za rzeką, pilnie nakłady dawano tym mężom, aby robota nie doznała przeszkody.9 A jak będzie potrzeba, i cielce i jagnięta, i koźlęta na całopalenie Bogu niebieskiemu, zboże, sól, wino i oliwę według obrządku kapłanów, którzy są w Jeruzalem, niech im dają na każdy dzień, aby w czym skargi nie było.10 A niechaj składają ofiary Bogu niebieskiemu, i niech proszą za zdrowie króla i synów jego. 11 Ode mnie tedy dekret wydano, aby każdemu człowiekowi, który by odmienił to rozkazanie, było wzięte drzewo z domu jego i było wystawione, i żeby był przybity na nim, a dom jego aby był zajęty.12 A Bóg, który chciał, aby tam mieszkało imię jego, niech rozproszy każde królestwo i lud, który by wyciągnął rękę swoją, aby się sprzeciwić i rozwalić tamten dom Boży, który jest w Jeruzalem. Ja, Dariusz, dałem rozporządzenie, które chcę, aby z pilnością było wypełnione.” DOKOŃCZENIE I POŚWIĘCENIE ŚWIĄTYNI (6,13-18).13 Tatanaj tedy, książę krainy za rzeką, i Starbuzanaj, i rada jego wedle tego, jak był rozkazał Dariusz król, z pilnością wykonali. 14 A starsi żydowscy budowali, i powodziło się im według proroctwa Aggeusza proroka i Zachariasza, syna Adda; i budowali, i wystawili za rozkazaniem Boga Izraelowego i za rozkazaniem Cyrusa i Dariusza i Artakserksesa, królów perskich.15 I wykończyli ten dom Boży do trzeciego dnia miesiąca Adar, ten jest rok szósty królestwa Dariusza króla.16 I uczynili synowie Izraelowi, kapłani i Lewici, i inni z synów wysiedlenia poświęcenie domu Bożego z radością.17 I ofiarowali na poświęcenie domu Bożego cielców sto, baranów dwieście, baranków czterysta, kozłów od kóz za grzech wszystkiego Izraela dwanaście według liczby pokoleń izraelskich. 18 I ustanowili kapłanów według porządku ich i Lewitów według zmian ich nad służbą Bożą w Jeruzalem, jak napisano w księdze Mojżeszowej. ŚWIĘTO PASCHY (6,19-22).19 I obchodzili synowie izraelscy z wysiedlenia Paschę czternastego dnia księżyca pierwszego.20 Bo się oczyścili kapłani i Lewici jak jeden: wszyscy czyści na ofiarowanie Paschy wszystkim synom wysiedlenia i braciom swym kapłanom, i sobie. 21 I jedli synowie izraelscy, którzy się wrócili z wysiedlenia i wszyscy, którzy się odłączyli ku nim od plugastwa narodów ziemi, żeby szukać Pana, Boga izraelskiego.22 I obchodzili święto Przaśników przez siedem dni z weselem; bo ich uweselił Pan i obrócił serce króla Assuru ku nim, aby pomagał rękom ich w budowaniu domu Pana, Boga Izraelowego.CZĘŚC II (7,l – 10,44) EZDRASZ I JEGO REFORMA 1. RODOWÓD EZDRASZA I JEGO PODRÓŻ DO JEROZOLIMY (7,1-10).
7

Warsz. King J. 71 Tłum. GrEn. Толк. A po tych wypadkach, za królestwa Artakserksesa, króla perskiego, Ezdrasz, syn Saraji, syna Azariasza,После сих происшествий, в царствование Артаксеркса, царя Персидского, Ездра, сын Сераии, сын Азарии, сын Хелкии, По си1хъ же словесёхъ, въ цaрство ґртаxeрxа царS пeрсскагw, взhде є4здра сhнъ сарeа, сhна ґзарjева, сhна хелкjева, 7,1Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPΚαὶ kai
CONJ
καίkaiandAnd
μετὰ meta
PREP
μετάmetawith/afterafter
τὰ ta
T-APN
hothe/this/who 
ῥήματα rēmata
N-APN
ῥῆμαrēmawordthese things,
ταῦτα tauta
D-APN
ταῦταtautathis[reward]
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
βασιλείᾳ basileia
N-DSF
βασιλείαbasileiakingdomkingdom
Αρθασασθα arthasastha
N-PRI
strong:GN-PRIstrong:GN-PRIstrong:GN-PRI 
βασιλέως basileōs
N-GSM
βασιλεύςbasileuskingking
Περσῶν persōn
N-GPM
strong:GN-GPMstrong:GN-GPMstrong:GN-GPM 
ἀνέβη anebē
V-AAI-3S
ἀναβαίνωanabainōto ascendthere ascended
Εσδρας esdras
N-PRI
strong:GN-PRIstrong:GN-PRIstrong:GN-PRI 
υἱὸς huios
N-NSM
υἱόςhuiossonson
Σαραιου saraiou
N-PRI
strong:GN-PRIstrong:GN-PRIstrong:GN-PRI 
υἱοῦ huiou
N-GSM
υἱόςhuiossonson
Αζαριου azariou
N-PRI
strong:GN-PRIstrong:GN-PRIstrong:GN-PRI 
υἱοῦ huiou
N-GSM
υἱόςhuiossonson
Ελκια elkia
N-PRI
strong:GN-PRIstrong:GN-PRIstrong:GN-PRI 
 
2 Tłum. GrEn. Толк. syna Helkiasza, syna Selluma, syna Sadoka,сын Шаллума, сын Садока, сын Ахитува, сhна селлyмлz, сhна саддyкова, сhна ґхітHвлz, 7,2Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPυἱοῦ huiou
N-GSM
υἱόςhuiossonson
Σαλουμ saloum
N-PRI
strong:GN-PRIstrong:GN-PRIstrong:GN-PRI 
υἱοῦ huiou
N-GSM
υἱόςhuiossonson
Σαδδουκ saddouk
N-PRI
strong:GN-PRIstrong:GN-PRIstrong:GN-PRI 
υἱοῦ huiou
N-GSM
υἱόςhuiossonson
Αχιτωβ achitōb
N-PRI
strong:GN-PRIstrong:GN-PRIstrong:GN-PRI 
 
3 Tłum. GrEn. Толк. syna Achitoba, syna Amariasza, syna Azariasza, syna Marajota,сын Амарии, сын Азарии, сын Марайофа, сhна самарjева, сhна є3срjева, сhна мареHfова, 7,3Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPυἱοῦ huiou
N-GSM
υἱόςhuiossonson
Σαμαρια samaria
N-PRI
ΣαμάρειαsamareiaSamaria[covering]
υἱοῦ huiou
N-GSM
υἱόςhuiossonson
Εσρια esria
N-PRI
strong:GN-PRIstrong:GN-PRIstrong:GN-PRI 
υἱοῦ huiou
N-GSM
υἱόςhuiossonson
Μαρερωθ marerōth
N-PRI
strong:GN-PRIstrong:GN-PRIstrong:GN-PRI 
 
4 Tłum. GrEn. Толк. syna Zarahiasza, syna Ozjego, syna Bokejego,сын Захарии, сын Уззия, сын Буккия, сhна зараjева, сhна є3зеjева, сhна воккjева, 7,4Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPυἱοῦ huiou
N-GSM
υἱόςhuiossonson
Ζαραια zaraia
N-PRI
strong:GN-PRIstrong:GN-PRIstrong:GN-PRI 
υἱοῦ huiou
N-GSM
υἱόςhuiossonson
Σαουια saouia
N-PRI
strong:GN-PRIstrong:GN-PRIstrong:GN-PRI 
υἱοῦ huiou
N-GSM
υἱόςhuiossonson
Βοκκι bokki
N-PRI
strong:GN-PRIstrong:GN-PRIstrong:GN-PRI 
 
5 Tłum. GrEn. Толк. syna Abisuego, syna Fineesa, syna Eleazara, syna Aarona, kapłana od początku, сын Авишуя, сын Финееса, сын Елеазара, сын Аарона первосвященника, - сhна ґвісyева, сhна фінеeсова, сhна є3леазaрова, сhна ґарHна свzщeнника пeрвагw: 7,5Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPυἱοῦ huiou
N-GSM
υἱόςhuiossonson
Αβισουε abisoue
N-PRI
strong:GN-PRIstrong:GN-PRIstrong:GN-PRI 
υἱοῦ huiou
N-GSM
υἱόςhuiossonson
Φινεες finees
N-PRI
strong:GN-PRIstrong:GN-PRIstrong:GN-PRI 
υἱοῦ huiou
N-GSM
υἱόςhuiossonson
Ελεαζαρ eleazar
N-PRI
ἘλεάζαρeleazarEleazar[Gershon]
υἱοῦ huiou
N-GSM
υἱόςhuiossonson
Ααρων aarōn
N-PRI
ἈαρώνaarōnAaron[father]
τοῦ tou
T-GSM
hothe/this/whothe
ἱερέως hiereōs
N-GSM
ἱερεύςhiereuspriest[2priest
τοῦ tou
T-GSM
hothe/this/who 
πρώτου·     prōtou
A-GSMS
πρῶτοςprōtosfirst1foremost].
 
6 Tłum. GrEn. Толк. ten Ezdrasz wyszedł z Babilonu, a był on pisarzem biegłym w zakonie Mojżeszowym, który dał Pan Bóg Izraelowi; I wy-pełnił mu król, według ręki Pana, Boga jego, nad nim wszystką jego prośbę.сей Ездра вышел из Вавилона. Он был книжник, сведущий в законе Моисеевом, который дал Господь Бог Израилев. И дал ему царь все по желанию его, так как рука Господа Бога его была над ним. сeй є4здра взhде t вавmлHна и3 сeй писeцъ ск0ръ въ зак0нэ мwmсeовэ, є3г0же дадE гDь бGъ ї}лю. И# дадE є3мY цaрь, ћкw рукA гDа бGа є3гw2 на нeмъ бЁ во всёхъ, ±же и3скaше џнъ. 7,6Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPαὐτὸς autos
D-NSM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
Εσδρας esdras
N-PRI
strong:GN-PRIstrong:GN-PRIstrong:GN-PRI 
ἀνέβη anebē
V-AAI-3S
ἀναβαίνωanabainōto ascendascended
ἐκ ek
PREP
ἐκekof/fromfrom out of
Βαβυλῶνος,     babulōnos
N-GSF
ΒαβυλώνbabulōnBabylon[spoil]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
αὐτὸς autos
D-NSM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
γραμματεὺς grammateus
N-NSM
γραμματεύςgrammateusscribe[2scribe
ταχὺς tachus
A-NSM
ταχύςtachusquick1 a quick]
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
νόμῳ nomō
N-DSM
νόμοςnomoslawlaw
Μωυσῆ,     mōusē
N-GSM
Μωϋσῆς, Μωσῆςmōusēs mōsēsMoses[Jesher]
ὃν hon
R-ASM
ὅς, ἥhhos ēwhichwhich
ἔδωκεν edōken
V-AAI-3S
δίδωμιdidōmito give[4gave
κύριος kurios
N-NSM
κύριοςkurioslord1 lord
ho
T-NSM
hothe/this/who 
θεὸς theos
N-NSM
θεόςtheosGod2God
Ισραηλ·     israēl
N-PRI
ἸσραήλisraēlIsrael[window]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandAnd
ἔδωκεν edōken
V-AAI-3S
δίδωμιdidōmito give[3gave
αὐτῷ autō
D-DSM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
ho
T-NSM
hothe/this/who1the
βασιλεύς,     basileus
N-NSM
βασιλεύςbasileusking2king];
ὅτι hoti
CONJ
ὅτιhotithat/sincefor
χεὶρ cheir
N-NSF
χείρcheirhandhand
κυρίου kuriou
N-GSM
κύριοςkurioslordof lord
θεοῦ theou
N-GSM
θεόςtheosGodhis God
αὐτοῦ autou
D-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
ἐπ'     ep
PREP
ἐπίepiupon/to/againstupon
αὐτὸν auton
D-ASM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
πᾶσιν,     pasin
A-DPN
πᾶςpasallall
οἷς hois
R-DPN
ὅς, ἥhhos ēwhichwhich
ἐζήτει ezētei
V-IAI-3S
ζητέωzēteōto seekhe sought.
αὐτός.     autos
D-NSM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
 
7 Tłum. GrEn. Толк. I wyszli niektórzy z synów Izraela i z synów kapłańskich, i z synów lewickich, i ze śpiewaków, i z odźwiernych, i z Natynejczyków do Jeruzalem roku siódmego Artakserksesa króla. С ним пошли в Иерусалим и некоторые из сынов Израилевых, и из священников и левитов, и певцов и привратников и нефинеев в седьмой год царя Артаксеркса. И# взыд0ша t сынHвъ ї}левыхъ и3 t свzщeнникwвъ и3 t леvjтwвъ, и3 пэвцы2 и3 придвє1рницы и3 наfінjми во їеrли1мъ, въ лёто седм0е ґртаxeрxа царS, 7,7Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPκαὶ kai
CONJ
καίkaiandAnd
ἀνέβησαν anebēsan
V-AAI-3P
ἀναβαίνωanabainōto ascendthere ascended
ἀπὸ apo
PREP
ἀπόapofromfrom
υἱῶν huiōn
N-GPM
υἱόςhuiossonsons
Ισραηλ israēl
N-PRI
ἸσραήλisraēlIsrael[window]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ἀπὸ apo
PREP
ἀπόapofromfrom
τῶν tōn
T-GPM
hothe/this/whothe
ἱερέων hiereōn
N-GPM
ἱερεύςhiereuspriestpriests,
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ἀπὸ apo
PREP
ἀπόapofromfrom
τῶν tōn
T-GPM
hothe/this/whothe
Λευιτῶν leuitōn
N-GPM
ΛευΐτηςleuitēsLevite[weary]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
οἱ hoi
T-NPM
hothe/this/whothe
ᾄδοντες adontes
V-PAPRP
ᾄδωadōto singsingers,
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
οἱ hoi
T-NPM
hothe/this/whothe
πυλωροὶ pulōroi
N-NPM
strong:GN-NPMstrong:GN-NPMstrong:GN-NPM 
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
οἱ hoi
T-NPM
hothe/this/whothe
ναθινιμ nathinim
N-PRI
strong:GN-PRIstrong:GN-PRIstrong:GN-PRI 
εἰς eis
PREP
εἰςeistowardto
Ιερουσαλημ ierousalēm
N-PRI
ἹερουσαλήμhierousalēmJerusalem[Hiel]
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
ἔτει etei
N-DSN
ἔτοςetosyear[2year
ἑβδόμῳ hebdomō
A-DSN
ἕβδομοςhebdomosseventh1 seventh]
τῷ
T-DSM
hothe/this/whothe
Αρθασασθα arthasastha
N-PRI
strong:GN-PRIstrong:GN-PRIstrong:GN-PRI 
τῷ
T-DSM
hothe/this/who 
βασιλεῖ.     basilei
N-DSM
βασιλεύςbasileuskingking.
 
8 Tłum. GrEn. Толк. I przyszli do Jeruzalem miesiąca piątego, ten jest siódmy rok króla.И пришел он в Иерусалим в пятый месяц, - в седьмой же год царя. и3 пріид0ша во їеrли1мъ мцcа пsтагw: сіE є4сть лёто седм0е царeво: 7,8Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPκαὶ kai
CONJ
καίkaiandAnd
ἤλθοσαν ēlthosan
V-AAI-3P
ἔρχομαιerchomaito come/gothey came
εἰς eis
PREP
εἰςeistowardto
Ιερουσαλημ ierousalēm
N-PRI
ἹερουσαλήμhierousalēmJerusalem[Hiel]
τῷ
T-DSM
hothe/this/whoin the
μηνὶ mēni
N-DSM
μήνmēnmonth[2month
τῷ
T-DSM
hothe/this/who 
πέμπτῳ,     pemptō
A-DSM
πέμπτοςpemptosfifth1fifth],
τοῦτο touto
D-ASN
τοῦτοtoutothat[drowsiness]
ἔτος etos
N-ASN
ἔτοςetosyear[2year
ἕβδομον hebdomon
A-ASN
ἕβδομοςhebdomosseventh1seventh]
τῷ
T-DSM
hothe/this/whothe
βασιλεῖ·     basilei
N-DSM
βασιλεύςbasileuskingking.
 
9 Tłum. GrEn. Толк. Bo pierwszego dnia miesiąca pierwszego począł wychodzić z Babilonu, a pierwszego dnia miesiąca piątego przyszedł do Jeruzalem, według ręki Boga jego dobrej nad nim.Ибо в первый день первого месяца было начало выхода из Вавилона, и в первый день пятого месяца он пришел в Иерусалим, так как благодеющая рука Бога его была над ним, занE въ пeрвый дeнь мцcа пeрвагw т0й начA восходи1ти t вавmлHна, и3 въ пeрвый дeнь мцcа пsтагw пріид0ша во їеrли1мъ, ћкw рукA бGа є3гw2 бlгA на нeмъ бЁ: 7,9Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPὅτι hoti
CONJ
ὅτιhotithat/sinceFor
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongon
μιᾷ mia
A-DSF
εἷςheisoneone
τοῦ tou
T-GSM
hothe/this/whoof the
μηνὸς mēnos
N-GSM
μένmenon the other hand[beautiful]
τοῦ tou
T-GSM
hothe/this/who 
πρώτου prōtou
A-GSMS
πρῶτοςprōtosfirst1first]
αὐτὸς autos
D-NSM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
ἐθεμελίωσεν ethemeliōsen
V-AAI-3S
θεμελιόωthemelioōto foundfounded
τὴν tēn
T-ASF
hothe/this/whothe
ἀνάβασιν anabasin
N-ASF
strong:GN-ASFstrong:GN-ASFstrong:GN-ASF 
τὴν tēn
T-ASF
hothe/this/who 
ἀπὸ apo
PREP
ἀπόapofromfrom
Βαβυλῶνος,     babulōnos
N-GSF
ΒαβυλώνbabulōnBabylon[spoil]
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongAnd during
δὲ de
PRT
δέdethenAnd during
τῇ
T-DSF
hothe/this/whothe
πρώτῃ prōtē
A-DSFS
πρῶτοςprōtosfirstfirst
τοῦ tou
T-GSM
hothe/this/whoof the
μηνὸς mēnos
N-GSM
μένmenon the other hand[beautiful]
τοῦ tou
T-GSM
hothe/this/who 
πέμπτου pemptou
A-GSM
πέμπτοςpemptosfifth1fifth]
ἤλθοσαν ēlthosan
V-AAI-3P
ἔρχομαιerchomaito come/gohe came
εἰς eis
PREP
εἰςeistowardinto
Ιερουσαλημ,     ierousalēm
N-PRI
ἹερουσαλήμhierousalēmJerusalem[Hiel]
ὅτι hoti
CONJ
ὅτιhotithat/sincefor
χεὶρ cheir
N-NSF
χείρcheirhandhand
θεοῦ theou
N-GSM
θεόςtheosGodof his God
αὐτοῦ autou
D-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
ἦν ēn
V-IAI-3S
ἦνēnwas[pledge]
ἀγαθὴ agathē
A-NSF
ἀγαθόςagathosgood-doergood
ἐπ'     ep
PREP
ἐπίepiupon/to/againstupon
αὐτόν.     auton
D-ASM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
 
10 Tłum. GrEn. Толк. Bo Ezdrasz przygotował serce swe, aby szukał zakonu Pańskiego i czynił, i nauczał w Izraelu przykazania i sądu.потому что Ездра расположил сердце свое к тому, чтобы изучать закон Господень и исполнять его, и учить в Израиле закону и правде. є4здра бо ўгот0ва сeрдце своE, да взhщетъ зак0на (гDнz) и3 да тв0ритъ и3 ўчи1тъ во ї}ли повелёніємъ и3 судьбaмъ. 7,10Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPὅτι hoti
CONJ
ὅτιhotithat/sinceFor
Εσδρας esdras
N-PRI
strong:GN-PRIstrong:GN-PRIstrong:GN-PRI 
ἔδωκεν edōken
V-AAI-3S
δίδωμιdidōmito give[bath]
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/among 
καρδίᾳ kardia
N-DSF
καρδίαkardiahearthis heart
αὐτοῦ autou
D-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
ζητῆσαι zētēsai
V-AAR
ζητέωzēteōto seekto seek
τὸν ton
T-ASM
hothe/this/whothe
νόμον nomon
N-ASM
νόμοςnomoslawlaw
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ποιεῖν poiein
V-PAR
ποιέωpoieōto do/maketo do
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
διδάσκειν didaskein
V-PAR
διδάσκωdidaskōto teachto teach
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
Ισραηλ israēl
N-PRI
ἸσραήλisraēlIsrael[window]
προστάγματα prostagmata
N-APN
strong:GN-APNstrong:GN-APNstrong:GN-APN 
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
κρίματα.     krimata
N-APN
κρίμαkrimajudgmentjudgments.
 
11 Tłum. GrEn. Толк. A ten jest odpis pisemnego rozporządzenia, które dał król Artakserkses Ezdraszowi kapłanowi, pisarzowi uczonemu w mowach i w przykazaniach Pańskich i w ustawach jego w Izraelu:И вот содержание письма, которое дал царь Артаксеркс Ездре священнику, книжнику, учившему словам заповедей Господа и законов Его в Израиле: И# сіE є4сть сказaніе послaніz є4же дадE цaрь ґртаxeрxъ є4здрэ свzщeннику, писцY кни1ги словeсъ зaповэдій гDнихъ и3 повелёній є3гw2 во ї}ли: 7,11Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPκαὶ kai
CONJ
καίkaiandAnd
αὕτη hautē
D-NSF
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]

T-NSF
hothe/this/whothe
διασάφησις diasafēsis
N-NSF
strong:GN-NSFstrong:GN-NSFstrong:GN-NSF 
τοῦ tou
T-GSN
hothe/this/whoof the
διατάγματος,     diatagmatos
N-GSN
διάταγμαdiatagmaedictedict
οὗ hou
R-GSM
οὐouno[Carmi]
ἔδωκεν edōken
V-AAI-3S
δίδωμιdidōmito give[4gave
Αρθασασθα arthasastha
N-PRI
strong:GN-PRIstrong:GN-PRIstrong:GN-PRI 
τῷ
T-DSM
hothe/this/who2the
Εσδρα esdra
N-PRI
strong:GN-PRIstrong:GN-PRIstrong:GN-PRI 
τῷ
T-DSM
hothe/this/whothe
ἱερεῖ hierei
N-DSM
ἱερεύςhiereuspriestpriest,
τῷ
T-DSM
hothe/this/whoto the
γραμματεῖ grammatei
N-DSM
γραμματεύςgrammateusscribescribe
βιβλίου bibliou
N-GSN
βιβλίονbiblionscrollof scroll
λόγων logōn
N-GPM
λόγοςlogoswordof words
ἐντολῶν entolōn
N-GPF
ἐντολήentolēcommandmentof commandments
κυρίου kuriou
N-GSM
κύριοςkurioslordof lord,
Καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
προσταγμάτων prostagmatōn
N-GPN
strong:GN-GPNstrong:GN-GPNstrong:GN-GPN 
αὐτοῦ autou
D-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
ἐπὶ epi
PREP
ἐπίepiupon/to/againstunto
τὸν ton
T-ASM
hothe/this/who 
Ισραηλ israēl
N-PRI
ἸσραήλisraēlIsrael[window]
 
12 Tłum. GrEn. Толк. “Artakserkses, król królów, Ezdraszowi kapłanowi, pisarzowi prawa Boga niebieskiego, wielce uczonemu, zdrowia.Артаксеркс, царь царей, Ездре священнику, учителю закона Бога небесного совершенному, и прочее. ґртаxeрxъ цaрь царeй є4здрэ свzщeннику, писцY зак0на гDа бGа нбcнагw: да соверши1тсz сл0во и3 tвётъ: 7,12Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPΑρθασασθα arthasastha
N-PRI
strong:GN-PRIstrong:GN-PRIstrong:GN-PRI 
βασιλεὺς basileus
N-NSM
βασιλεύςbasileuskingking
βασιλέων basileōn
N-GPM
βασιλεύςbasileuskingof kings,
Εσδρα esdra
N-PRI
strong:GN-PRIstrong:GN-PRIstrong:GN-PRI 
γραμματεῖ grammatei
N-DSM
γραμματεύςgrammateusscribescribe
νόμου nomou
N-GSM
νόμοςnomoslawof law
τοῦ tou
T-GSM
hothe/this/whothe
θεοῦ theou
N-GSM
θεόςtheosGodGod
τοῦ tou
T-GSM
hothe/this/whoof the
οὐρανοῦ·     ouranou
N-GSM
οὐρανόςouranosheavenof heaven.
τετέλεσται tetelestai
V-RPI-3S
τελέωteleōto finishLet [5be initiated,
ho
T-NSM
hothe/this/who 
λόγος logos
N-NSM
λόγοςlogosword1 matter
καὶ kai
CONJ
καίkaiand2and

T-NSF
hothe/this/who3the
ἀπόκρισις.     apokrisis
N-NSF
ἀπόκρισιςapokrisisanswer4answer].
 
13 Tłum. GrEn. Толк. Ode mnie dekret wyszedł, aby każdy, komu by się podobało w królestwie moim z ludu izraelskiego i z kapłanów jego, i z Lewitów iść do Jeruzalem, szedł z tobą.От меня дано повеление, чтобы в царстве моем всякий из народа Израилева и из священников его и левитов, желающий идти в Иерусалим, шел с тобою. t менє2 повелёно є4сть, да кjйждо, и4же и4мать ўсeрдіе блaго во цaрствэ моeмъ t людjй ї}левыхъ и3 t свzщeнникwвъ и3 t леvjтwвъ поити2 во їеrли1мъ, съ тоб0ю да и4детъ: 7,13Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPἀπ'     ap
PREP
ἀπόapofromFrom
ἐμοῦ emou
P-GS
ἐμοῦemouof me[cause]
ἐτέθη etethē
V-API-3S
τίθημιtithēmito placewas rendered
γνώμη gnōmē
N-NSF
γνώμηgnōmēresolutiona decree,
ὅτι hoti
CONJ
ὅτιhotithat/sincethat
πᾶς pas
A-NSM
πᾶςpasallall
ho
T-NSM
hothe/this/whothe
ἑκουσιαζόμενος hekousiazomenos
V-PMPRS
strong:GV-PMPRSstrong:GV-PMPRSstrong:GV-PMPRS 
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
βασιλείᾳ basileia
N-DSF
βασιλείαbasileiakingdommy kingdom
μου mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
ἀπὸ apo
PREP
ἀπόapofromfrom
λαοῦ laou
N-GSM
λαόςlaosa peoplepeople
Ισραηλ israēl
N-PRI
ἸσραήλisraēlIsrael[window]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ἱερέων hiereōn
N-GPM
ἱερεύςhiereuspriestpriests,
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
Λευιτῶν leuitōn
N-GPM
ΛευΐτηςleuitēsLevite[weary]
πορευθῆναι poreuthēnai
V-APR
πορεύωporeuōto goto go
εἰς eis
PREP
εἰςeistowardto
Ιερουσαλημ,     ierousalēm
N-PRI
ἹερουσαλήμhierousalēmJerusalem[Hiel]
μετὰ meta
PREP
μετάmetawith/afterwith
σοῦ sou
P-GS
σοῦsouyou[guard]
πορευθῆναι·     poreuthēnai
V-APR
πορεύωporeuōto golet go!
 
14 Tłum. GrEn. Толк. Albowiem posłany jesteś od króla i od siedmiu radnych panów jego, abyś nawiedził żydowską ziemię i Jeruzalem według zakonu Boga twego, który jest w ręku twoich;Так как ты посылаешься от царя и семи советников его, чтобы обозреть Иудею и Иерусалим по закону Бога твоего, находящемуся в руке твоей, t лицA царeва и3 седми2 совётникwвъ є3гw2 п0сланъ є3си2, да посэти1ши їудeю и3 їеrли1мъ въ зак0нэ бGа и4хъ, сyщемъ въ рукY твоє1ю, 7,14Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPἀπὸ apo
PREP
ἀπόapofromfrom
προσώπου prosōpou
N-GSN
πρόσωπονprosōponfacein front
τοῦ tou
T-GSM
hothe/this/whoof the
βασιλέως basileōs
N-GSM
βασιλεύςbasileuskingking,
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
τῶν tōn
T-GPM
hothe/this/who 
ἑπτὰ hepta
N-NUI
ἑπτάheptaseven[2seven
συμβούλων sumboulōn
N-GPM
σύμβουλοςsumbouloscounselor3counselors
ἀπεστάλη apestalē
V-API-3S
ἀποστέλλωapostellōto sendshould be sent
ἐπισκέψασθαι episkepsasthai
V-AMR
ἐπισκέπτομαιepiskeptomaito visit/care for[to go]
ἐπὶ epi
PREP
ἐπίepiupon/to/againstover
τὴν tēn
T-ASF
hothe/this/who 
Ιουδαίαν ioudaian
N-ASF
ἸουδαίαioudaiaJudea[be wise]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
εἰς eis
PREP
εἰςeistoward[to strive]
Ιερουσαλημ ierousalēm
N-PRI
ἹερουσαλήμhierousalēmJerusalem[Hiel]
νόμῳ nomō
N-DSM
νόμοςnomoslawlaw
θεοῦ theou
N-GSM
θεόςtheosGodof their God
αὐτῶν autōn
D-GPM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
τῷ
T-DSM
hothe/this/who[that]
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
χειρί cheiri
N-DSF
χείρcheirhandyour hand,
σου.     sou
P-GS
σοῦsouyou[guard]
 
15 Tłum. GrEn. Толк. i żebyś zaniósł srebro i złoto, które król i rada jego dobrowolnie ofiarowali Bogu Izraelowemu, którego przybytek jest w Jeruzalem.и чтобы доставить серебро и золото, которое царь и советники его пожертвовали Богу Израилеву, Которого жилище в Иерусалиме, и3 да tнесeши въ д0мъ гDень сребро2 и3 злaто, є4же цaрь и3 совBтницы є3гw2 со ўсeрдіемъ дaша бGу ї}леву, и4же во їеrли1мэ њбитaетъ, 7,15Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPκαὶ kai
CONJ
καίkaiandeven
εἰς eis
PREP
εἰςeistoward[4for
οἶκον oikon
N-ASM
οἶκοςoikoshouse6house
κυρίου kuriou
N-GSM
κύριοςkurioslord7 lord
ἀργύριον argurion
N-NSN
ἀργύριονargurionsilver1silver
καὶ kai
CONJ
καίkaiand2and
χρυσίον,     chrusion
N-NSN
χρυσίονchrusiongold3gold],
ho
R-NSM
hothe/this/who5the
ho
T-NSM
hothe/this/whothe
βασιλεὺς basileus
N-NSM
βασιλεύςbasileuskingking
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
οἱ hoi
T-NPM
hothe/this/whothe
σύμβουλοι sumbouloi
N-NPM
σύμβουλοςsumbouloscounselorcounselors
ἡκουσιάσθησαν hēkousiasthēsan
V-API-3P
strong:GV-API-3Pstrong:GV-API-3Pstrong:GV-API-3P 
τῷ
T-DSM
hothe/this/whoto the
θεῷ theō
N-DSM
θεόςtheosGodGod
τοῦ tou
T-GSM
hothe/this/who 
Ισραηλ israēl
N-PRI
ἸσραήλisraēlIsrael[window]
τῷ
T-DSM
hothe/this/whoto the one
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/among[2in
Ιερουσαλημ ierousalēm
N-PRI
ἹερουσαλήμhierousalēmJerusalem[Hiel]
κατασκηνοῦντι,     kataskēnounti
V-PAPMS
κατασκηνόωkataskēnoōto dwell[abode]
 
16 Tłum. GrEn. Толк. I wszystko srebro i złoto, którekolwiek znalazłbyś we wszystkiej ziemi Babilońskiej i lud chciałby ofiarować, i z kapłanów co by dobrowolnie ofiarowali domowi Boga swego, który jest w Jeruzalem, bezpiecznie weźmij, и все серебро и золото, которое ты соберешь во всей области Вавилонской, вместе с доброхотными даяниями от народа и священников, которые пожертвуют они для дома Бога своего, что в Иерусалиме; и3 всE злaто и3 сребро2, є4же ѓще њбрsщеши во всeй w4бласти вавmлHнстэй, съ добров0льнымъ даsніемъ людски1мъ и3 свzщeнникwвъ, в0лею приносsщихъ въ д0мъ б9ій, и4же во їеrли1мэ: 7,16Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPκαὶ kai
CONJ
καίkaiandAnd
πᾶν pan
A-NSN
πᾶςpasallall
ἀργύριον argurion
N-NSN
ἀργύριονargurionsilversilver
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
χρυσίον,     chrusion
N-NSN
χρυσίονchrusiongoldgold,
ho
R-NSM
hothe/this/whoof the
τι ti
I-ASN
τίςtiswhich?[to bray]
ἐὰν ean
CONJ
ἐάνeanif[Giddalti]
εὕρῃς heurēs
V-AAS-2S
εὑρίσκωheuriskōto find/meetyou should find
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
πάσῃ pasē
A-DSF
πᾶςpasallevery
χώρᾳ chōra
N-DSF
χώραchōracountryplace
Βαβυλῶνος babulōnos
N-GSF
ΒαβυλώνbabulōnBabylon[spoil]
μετὰ meta
PREP
μετάmetawith/afterwith
ἑκουσιασμοῦ hekousiasmou
N-GSM
strong:GN-GSMstrong:GN-GSMstrong:GN-GSM 
τοῦ tou
T-GSM
hothe/this/whoof the ones
λαοῦ laou
N-GSM
λαόςlaosa peoplepeople,
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ἱερέων hiereōn
N-GPM
ἱερεύςhiereuspriestpriests,
τῶν tōn
T-GPM
hothe/this/whothe one
ἑκουσιαζομένων hekousiazomenōn
V-PMPGP
strong:GV-PMPGPstrong:GV-PMPGPstrong:GV-PMPGP 
εἰς eis
PREP
εἰςeistowardfor
οἶκον oikon
N-ASM
οἶκοςoikoshousehouse
θεοῦ theou
N-GSM
θεόςtheosGodof God,
τὸν ton
T-ASM
hothe/this/who[that]
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
Ιερουσαλημ,     ierousalēm
N-PRI
ἹερουσαλήμhierousalēmJerusalem[Hiel]
 
17 Tłum. GrEn. Толк. i z tych pieniędzy z pilnością nakup cielców, baranów, baranków i obiat, i płynnych ofiar ich, i ofiaruj je na ołtarzu kościoła Boga waszego, który jest w Jeruzalem. поэтому немедленно купи на эти деньги волов, овнов, агнцев и хлебных приношений к ним и возлияний для них, и принеси их на жертвенник дома Бога вашего в Иерусалиме. и3 всsкій дох0дъ т0й ўсeрднw впиши2 въ кни1гу сію2: тельцы2, nвны2, ѓгнцы, и3 жє1ртвы и4хъ и3 возлі‰ніz и4хъ: и3 принеси2 т† на nлтaрь д0му бGа вaшегw, и4же є4сть во їеrли1мэ: 7,17Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPκαὶ kai
CONJ
καίkaiandAnd
πᾶν pan
A-ASM
πᾶςpasallevery one
προσπορευόμενον,     prosporeuomenon
V-PMPAS
προσπορεύομαιprosporeuomaito approachgoing
τοῦτον touton
D-ASM
τοῦτονtoutonthis[Non]
ἑτοίμως hetoimōs
ADV
ἑτοίμωςhetoimōsreadily3readily
ἔνταξον entaxon
V-AAI-2S
strong:GV-AAI-2Sstrong:GV-AAI-2Sstrong:GV-AAI-2S 
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongby
βιβλίῳ bibliō
N-DSN
βιβλίονbiblionscrollthis scroll --
τούτῳ,     toutō
D-DSM
τούτῳtoutōto this[Noadiah]
μόσχους,     moschous
N-APM
μόσχοςmoschoscalfcalves,
κριούς,     krious
N-APM
strong:GN-APMstrong:GN-APMstrong:GN-APM 
ἀμνοὺς amnous
N-APM
ἀμνόςamnoslamblambs,
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
θυσίας thusias
N-APF
θυσίαthusiasacrificetheir offerings,
αὐτῶν autōn
D-GPM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
σπονδὰς spondas
N-APF
strong:GN-APFstrong:GN-APFstrong:GN-APF 
αὐτῶν,     autōn
D-GPM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandAnd
προσοίσεις prosoiseis
V-FAI-2S
προσφέρωprosferōto bring toyou shall offer
αὐτὰ auta
D-APN
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
ἐπὶ epi
PREP
ἐπίepiupon/to/againstupon
θυσιαστηρίου thusiastēriou
N-GSN
θυσιαστήριονthusiastērionaltaraltar
τοῦ tou
T-GSM
hothe/this/whothe
οἴκου oikou
N-GSM
οἶκοςoikoshousehouse
τοῦ tou
T-GSM
hothe/this/whoof the
θεοῦ theou
N-GSM
θεόςtheosGodof your God,
ὑμῶν humōn
P-GP
ὑμῶνhumōnof you[lamp]
τοῦ tou
T-GSM
hothe/this/who 
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
Ιερουσαλημ.     ierousalēm
N-PRI
ἹερουσαλήμhierousalēmJerusalem[Hiel]
 
18 Tłum. GrEn. Толк. Ale i jeśli co tobie i braciom twym będzie się podobało z pozostałego srebra i złota uczynić według woli Boga waszego, czyńcie. И что тебе и братьям твоим заблагорассудится сделать из остального серебра и золота, то по воле Бога вашего делайте. и3 ѓще что2 тебЁ и3 брaтіи твоeй блaго возмни1тсz t њстaвшагwсz сребрA и3 злaта сотвори1ти, ћкоже ўг0дно бGу вaшему, сотвори1те: 7,18Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPκαὶ kai
CONJ
καίkaiandAnd
εἴ ei
CONJ
εἰeiif[clod]
τι ti
I-NSN
τίςtiswhich?[to bray]
ἐπὶ epi
PREP
ἐπίepiupon/to/against[2with
σὲ se
P-AS
σέseyou[to slip]
καὶ kai
CONJ
καίkaiand4and
τοὺς tous
T-APM
hothe/this/who 
ἀδελφούς adelfous
N-APM
ἀδελφόςadelfosbrother5your brethren
σου sou
P-GS
σοῦsouyou[guard]
ἀγαθυνθῇ agathunthē
V-APS-3S
strong:GV-APS-3Sstrong:GV-APS-3Sstrong:GV-APS-3S 
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongwith
καταλοίπῳ kataloipō
A-DSM
κατάλοιποςkataloiposremainingrest
τοῦ tou
T-GSN
hothe/this/whoof the
ἀργυρίου arguriou
N-GSN
ἀργύριονargurionsilversilver
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
τοῦ tou
T-GSN
hothe/this/who 
χρυσίου chrusiou
N-GSN
χρυσίονchrusiongoldgold
ποιῆσαι,     poiēsai
V-AAR
ποιέωpoieōto do/maketo do,
ὡς hōs
CONJ
ὡςhōswhich/howas
ἀρεστὸν areston
A-ASN
ἀρεστόςarestospleasingit pleases
τῷ
T-DSM
hothe/this/who[that]
θεῷ theō
N-DSM
θεόςtheosGodyour God,
ὑμῶν humōn
P-GP
ὑμῶνhumōnof you[lamp]
ποιήσατε.     poiēsate
V-AAM-2P
ποιέωpoieōto do/makeyou do it!
 
19 Tłum. GrEn. Толк. Naczynia też, które tobie dają dla służby domu Boga twego, oddaj przed oblicznością Boga w Jeruzalem. И сосуды, которые даны тебе для служб в доме Бога твоего, поставь пред Богом Иерусалимским. и3 сосyды, и5же даны2 тебЁ въ слyжбу д0му б9іz, вдaждь пред8 бGомъ во їеrли1мэ: 7,19Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPκαὶ kai
CONJ
καίkaiandAnd
τὰ ta
T-APN
hothe/this/whothe
σκεύη skeuē
N-APN
σκεῦοςskeuosvesselitems,
τὰ ta
T-APN
hothe/this/whothe ones
διδόμενά didomena
V-PMPAP
δίδωμιdidōmito givegiven
σοι soi
P-DS
σοίsoiyou[chaff]
εἰς eis
PREP
εἰςeistowardfor
λειτουργίαν leitourgian
N-ASF
λειτουργίαleitourgiaministryministration
οἴκου oikou
N-GSM
οἶκοςoikoshouseof house
θεοῦ theou
N-GSM
θεόςtheosGodof God,
παράδος parados
V-AAM-2S
παραδίδωμιparadidōmito deliveryou deliver
ἐνώπιον enōpion
PREP
ἐνώπιονenōpionbeforebefore
τοῦ tou
T-GSM
hothe/this/who[that]
θεοῦ theou
N-GSM
θεόςtheosGodGod
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
Ιερουσαλημ.     ierousalēm
N-PRI
ἹερουσαλήμhierousalēmJerusalem[Hiel]
 
20 Tłum. GrEn. Толк. Ale i inne rzeczy, których byłoby potrzeba w domu Boga twego, ilekolwiek będzie ci potrzeba wyłożyć, będzie dane ze skarbu i pieniędzy królewskich i ode mnie.И прочее потребное для дома Бога твоего, что ты признаешь нужным, давай из дома царских сокровищ. и3 пр0чыz потрє1бы д0му бGа твоегw2, є4же ѓще возмни1тсz тебЁ дaти, да дaси и3з8 домHвъ сокр0вища царeва 7,20Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPκαὶ kai
CONJ
καίkaiandAnd
κατάλοιπον kataloipon
A-NSN
κατάλοιποςkataloiposremainingrest
χρείας chreias
N-GSF
χρείαchreianeedof need
οἴκου oikou
N-GSM
οἶκοςoikoshouseof house
θεοῦ theou
N-GSM
θεόςtheosGodof your God,
σου,     sou
P-GS
σοῦsouyou[guard]
ho
R-NSN
hothe/this/whofor the
ἂν an
PRT
ἄνanifever
φανῇ fanē
V-APS-3S
φαίνωfainōto shine/appearshould be apparent
σοι soi
P-DS
σοίsoiyou[chaff]
δοῦναι,     dounai
V-AAR
δίδωμιdidōmito giveto give,
δώσεις dōseis
V-FAI-2S
δίδωμιdidōmito giveyou shall give
ἀπὸ apo
PREP
ἀπόapofromfrom
οἴκων oikōn
N-GPM
οἰκέωoikeōto dwell[dog]
γάζης gazēs
N-GSF
γάζαgazatreasury2treasury
βασιλέως.     basileōs
N-GSM
βασιλεύςbasileusking1 king's].
 
21 Tłum. GrEn. Толк. Ja, król Artakserkses, postanowiłem i dałem dekret wszystkim stróżom skarbu publicznego, którzy są za rzeką, czegokolwiek od was żądać będzie Ezdrasz kapłan, pisarz zakonu Boga niebieskiego, И от меня царя Артаксеркса дается повеление всем сокровищехранителям, которые за рекою: все, чего потребует у вас Ездра священник, учитель закона Бога небесного, немедленно давайте: и3 t менє2 ѓзъ ґртаxeрxъ цaрь ўстaвихъ повелёніе всBмъ храни1телємъ сокр0вищъ, и5же сyть за рэк0ю, да всE, є4же ѓще воспр0ситъ t вaсъ є4здра свzщeнникъ и3 писeцъ зак0на бGа нбcнагw, гот0во да бyдетъ: 7,21Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPκαὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ἀπ'     ap
PREP
ἀπόapofrom[where?]
ἐμοῦ,     emou
P-GS
ἐμοῦemouof me[cause]
ἐγὼ egō
P-NS
ἐγώegōI/weI
Αρθασασθα arthasastha
N-PRI
strong:GN-PRIstrong:GN-PRIstrong:GN-PRI 
βασιλεύς,     basileus
N-NSM
βασιλεύςbasileuskingking
ἔθηκα ethēka
V-AAI-1S
τίθημιtithēmito placeestablished
γνώμην gnōmēn
N-ASF
γνώμηgnōmēresolutiona decree
πάσαις pasais
A-DPF
πᾶςpasallto all
ταῖς tais
T-DPF
hothe/this/whothe
γάζαις gazais
N-DPF
γάζαgazatreasurytreasuries,
ταῖς tais
T-DPF
hothe/this/whoto the ones
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongon
πέρα pera
ADV
πέρανperanother sidethe other side
τοῦ tou
T-GSM
hothe/this/whoof the
ποταμοῦ potamou
N-GSM
ποταμόςpotamosriverriver,
ὅτι hoti
CONJ
ὅτιhotithat/sincethat
πᾶν,     pan
A-ASN
πᾶςpasallall
ho
R-ASN
hothe/this/whothe
ἂν an
PRT
ἄνanifever
αἰτήσῃ aitēsē
V-AAS-3S
αἰτέωaiteōto askhe should ask
ὑμᾶς humas
P-AP
ὑμᾶςhumasyou[offspring]
Εσδρας esdras
N-PRI
strong:GN-PRIstrong:GN-PRIstrong:GN-PRI 
ho
T-NSM
hothe/this/whoof the
ἱερεὺς hiereus
N-NSM
ἱερεύςhiereuspriestpriest
καὶ kai
CONJ
καίkaiand[desire]
γραμματεὺς grammateus
N-NSM
γραμματεύςgrammateusscribescribe
τοῦ tou
T-GSM
hothe/this/whoof the
νόμου nomou
N-GSM
νόμοςnomoslawlaw
τοῦ tou
T-GSM
hothe/this/who 
θεοῦ theou
N-GSM
θεόςtheosGodGod
τοῦ tou
T-GSM
hothe/this/who[that]
οὐρανοῦ,     ouranou
N-GSM
οὐρανόςouranosheavenof heaven)
ἑτοίμως hetoimōs
ADV
ἑτοίμωςhetoimōsreadilyreadily
γιγνέσθω gignesthō
V-PMM-3S
γίνομαιginomaito belet it become so!
 
22 Tłum. GrEn. Толк. abyście bez omieszkania dali aż do stu talentów srebra i aż do stu korcy pszenicy, i aż do stu batów wina, i do stu batów oliwy, a soli bez miary.серебра до ста талантов, и пшеницы до ста коров, и вина до ста батов, и до ста же батов масла, а соли без обозначения количества. сребрA дaже до стA тал†нтъ, и3 пшени1цы дaже до стA мёръ, и3 вінA дaже до стA б0чекъ, и3 є3лeа дaже до стA чвaнwвъ, ґ с0ли без8 записaніz: 7,22Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPἕως heōs
PREP
ἕωςheōsuntilUnto
ἀργυρίου arguriou
N-GSN
ἀργύριονargurionsilver[3of silver
ταλάντων talantōn
N-GPN
τάλαντονtalantontalent2talents
ἑκατὸν hekaton
N-NUI
ἑκατόνhekatonhundred1a hundred],
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ἕως heōs
PREP
ἕωςheōsuntilunto
πυροῦ purou
N-GSM
πῦρpurfire[Melchizedek]
κόρων korōn
N-GPM
κόροςkoroscor2cors
ἑκατὸν hekaton
N-NUI
ἑκατόνhekatonhundred1a hundred],
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ἕως heōs
PREP
ἕωςheōsuntilunto
οἴνου oinou
N-GSM
οἶνοςoinoswine[3of wine
βάδων badōn
N-GPM
strong:GN-GPMstrong:GN-GPMstrong:GN-GPM 
ἑκατὸν hekaton
N-NUI
ἑκατόνhekatonhundred1a hundred],
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ἕως heōs
PREP
ἕωςheōsuntilunto
ἐλαίου elaiou
N-GSN
ἔλαιονelaionolive oil[3of olive oil
βάδων badōn
N-GPM
strong:GN-GPMstrong:GN-GPMstrong:GN-GPM 
ἑκατὸν hekaton
N-NUI
ἑκατόνhekatonhundred1a hundred],
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ἅλας halas
N-APM
ἅλαςhalassaltsalt
οὗ hou
R-GSM
οὐounois not
οὐκ ouk
ADV
οὐouno[Carmi]
ἔστιν estin
V-PAI-3S
ἐστίestihe is[to sacrifice]
γραφή.     grafē
N-NSF
γραφήgrafēa writingrecorded.
 
23 Tłum. GrEn. Толк. Wszystko, co należy do obrzędu Boga niebieskiego, niech będzie oddane z pilnością w domu Boga niebieskiego, by się snadź nie rozgniewał na królestwo króla i synów jego. Все, что повелено Богом небесным, должно делаться со тщанием для дома Бога небесного; [смотрите, чтобы кто не простер руки на дом Бога небесного,] дабы не было гнева Его на царство, царя и сыновей его. всE, є4же є4сть по в0ли бGа нбcнагw, да бyдетъ въ домY бGа нбcнагw: вонми1те, да не кто2 прострeтъ рyку на д0мъ бGа нбcнагw, да не когдA бyдетъ гнёвъ на цaрство царeво и3 сынHвъ є3гw2: 7,23Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPπᾶν,     pan
A-ASN
πᾶςpasallAll
ho
R-NSM
hothe/this/whoof the
ἐστιν estin
V-PAI-3S
ἐστίestihe is[to sacrifice]
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
γνώμῃ gnōmē
N-DSF
γνώμηgnōmēresolutiondecree
θεοῦ theou
N-GSM
θεόςtheosGodGod
τοῦ tou
T-GSM
hothe/this/whoof the
οὐρανοῦ,     ouranou
N-GSM
οὐρανόςouranosheavenheaven,
γιγνέσθω.     gignesthō
V-PMM-3S
γίνομαιginomaito belet it become
προσέχετε prosechete
V-PAI-2P
προσέχωprosechōto watch outTake heed
μή
ADV
μήnot[Jokmeam]
τις tis
I-NSM
τιςtisone[groaning]
ἐπιχειρήσῃ epicheirēsē
V-AAS-3S
ἐπιχειρέωepicheireōto attemptmake an attempt
εἰς eis
PREP
εἰςeistowardagainst
οἶκον oikon
N-ASM
οἶκοςoikoshousehouse
θεοῦ theou
N-GSM
θεόςtheosGodGod
τοῦ tou
T-GSM
hothe/this/whothe
οὐρανοῦ,     ouranou
N-GSM
οὐρανόςouranosheavenheaven!
μήποτε mēpote
ADV
μήποτεmēpotelestlest at any time
γένηται genētai
V-AMS-3S
γίνομαιginomaito be[2should happen
ὀργὴ orgē
N-NSF
ὀργήorgēwrath1anger]
ἐπὶ epi
PREP
ἐπίepiupon/to/againstupon
τὴν tēn
T-ASF
hothe/this/whoof the
βασιλείαν basileian
N-ASF
βασιλείαbasileiakingdomkingdom
τοῦ tou
T-GSM
hothe/this/whoof the
βασιλέως basileōs
N-GSM
βασιλεύςbasileuskingking,
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
τῶν tōn
T-GPM
hothe/this/whothe
υἱῶν huiōn
N-GPM
υἱόςhuiossonhis sons.
αὐτοῦ.     autou
D-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
 
24 Tłum. GrEn. Толк. Wam też oznajmujemy o wszystkich kapłanach i Lewitach, i śpiewakach, i odźwiernych, Natynejezykach i sługach domu Boga tego, żebyście nie mieli prawa wkładać na nich cła, daniny i rocznego obroku.И даем вам знать, чтобы ни на кого из священников или левитов, певцов, привратников, нефинеев и служащих при этом доме Божием, не налагать ни подати, ни налога, ни пошлины. и3 вaмъ знaемо твори1мъ сіE, t всёхъ свzщeнникwвъ и3 леvjтwвъ, пэвцє1въ, двeрникwвъ, наfінjмwвъ и3 слyгъ домY б9іz дaнь да не бyдетъ тебЁ, нижE и3мёйте влaсти порабощaти и5хъ: 7,24Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPκαὶ kai
CONJ
καίkaiandAnd
ὑμῖν humin
P-DP
ὑμῖνhuminto you[spark]
ἐγνώρισται·     egnōristai
V-RPI-3S
γνωρίζωgnōrizōto make knownlet it be made known
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
πᾶσιν pasin
A-DPM
πᾶςpasallto all
τοῖς tois
T-DPM
hothe/this/whothe
ἱερεῦσιν hiereusin
N-DPM
ἱερεύςhiereuspriestpriests,
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
τοῖς tois
T-DPM
hothe/this/whoto the
Λευίταις,     leuitais
N-DPM
ΛευΐτηςleuitēsLevite[weary]
ᾄδουσιν,     adousin
V-PAPMP
ᾄδωadōto singsingers,
πυλωροῖς,     pulōrois
N-DPM
strong:GN-DPMstrong:GN-DPMstrong:GN-DPM 
ναθινιμ nathinim
N-PRI
strong:GN-PRIstrong:GN-PRIstrong:GN-PRI 
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
λειτουργοῖς leitourgois
N-DPM
λειτουργόςleitourgosministerministers
οἴκου oikou
N-GSM
οἶκοςoikoshouseof house
θεοῦ theou
N-GSM
θεόςtheosGodof God!
τούτου toutou
D-GSM
τούτουtoutouof this[to flee]
φόρος foros
N-NSM
φόροςforostaxtribute,
μὴ
ADV
μήnot[Jokmeam]
ἔστω estō
V-PAM-3S
ἔστωestōto be[sacrifice]
σοι,     soi
P-DS
σοίsoiyou[chaff]
οὐκ ouk
ADV
οὐouno[2do not have
ἐξουσιάσεις exousiaseis
V-FAI-2S
ἐξουσιάζωexousiazōto have authority[Dophkah]
καταδουλοῦσθαι katadoulousthai
V-PMR
καταδουλόωkatadouloōto enslave[Hannathon]
αὐτούς.     autous
D-APM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
 
25 Tłum. GrEn. Толк. A ty, Ezdraszu, według mądrości Boga twego, która jest w ręce twojej, ustanów sędziów i urzędników, żeby sądzili wszystek lud, który jest za rzeką, to jest tych, którzy znają zakon Boga twego; ale i nieumiejętnych bezpiecznie nauczajcie.Ты же, Ездра, по премудрости Бога твоего, которая в руке твоей, поставь правителей и судей, чтоб они судили весь народ за рекою, - всех знающих законы Бога твоего, а кто не знает, тех учите. тh же, є4здра, по премdрости бGа твоегw2, ћже въ руцЁ твоeй, постaви кни1жники и3 судіи6, да сyдzтъ вс‰ лю1ди, и5же сyть за рэк0ю, всBмъ знaющымъ зак0нъ бGа твоегw2, и3 не вёдающему вёдати сотвори1те: 7,25Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPκαὶ kai
CONJ
καίkaiandAnd
σύ,     su
P-NS
σύsuyou[rest]
Εσδρα,     esdra
N-PRI
strong:GN-PRIstrong:GN-PRIstrong:GN-PRI 
ὡς hōs
CONJ
ὡςhōswhich/how[scribe]

T-NSF
hothe/this/whothe
σοφία sofia
N-NSF
σοφίαsofiawisdomwisdom
τοῦ tou
T-GSM
hothe/this/who 
θεοῦ theou
N-GSM
θεόςtheosGodof God,
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
χειρί cheiri
N-DSF
χείρcheirhandyour hand,
σου,     sou
P-GS
σοῦsouyou[guard]
κατάστησον katastēson
V-AAM-2S
καθίστημιkathistēmito appoint/conductordain
γραμματεῖς grammateis
N-APM
γραμματεύςgrammateusscribescribes
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
κριτάς,     kritas
N-APM
κριτήςkritēsjudgejudges!
ἵνα hina
CONJ
ἵναhinain order that/tothat
ὦσιν ōsin
V-PAS-3P
ōmay be[ship]
κρίνοντες krinontes
V-PAPRP
κρίνωkrinōto judgejudge
παντὶ panti
A-DSM
πάντῃpantēalways[poplar]
τῷ
T-DSM
hothe/this/whothe
λαῷ laō
N-DSM
λαόςlaosa peoplepeople,
τῷ
T-DSM
hothe/this/whothe
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongon
πέρα pera
ADV
πέρανperanother sideother side
τοῦ tou
T-GSM
hothe/this/whothe
ποταμοῦ,     potamou
N-GSM
ποταμόςpotamosriverriver,
πᾶσιν pasin
A-DPM
πᾶςpasallall
τοῖς tois
T-DPM
hothe/this/whoof the
εἰδόσιν eidosin
V-PAPMP
εἴδωeidōto knowknowing
νόμον nomon
N-ASM
νόμοςnomoslaw[window]
τοῦ tou
T-GSM
hothe/this/whothe ones
θεοῦ theou
N-GSM
θεόςtheosGodof your God.
σου sou
P-GS
σοῦsouyou[guard]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandAnd
τῷ
T-DSM
hothe/this/whothe
μὴ
ADV
μήnotnot
εἰδότι eidoti
V-PAPMS
εἴδωeidōto knowknowing
γνωριεῖτε.     gnōrieite
V-FAI-2P
γνωρίζωgnōrizōto make knownyou shall make known.
 
26 Tłum. GrEn. Толк. A każdy, który by nie pełnił zakonu Boga twego i zakonu królewskiego pilnie, będzie o nim sąd albo na śmierć, albo na wygnanie, albo na skaranie na majętności jego, albo też na więzienie.” Кто же не будет исполнять закон Бога твоего и закон царя, над тем немедленно пусть производят суд, на смерть ли, или на изгнание, или на денежную пеню, или на заключение в темницу. и3 всsкъ, и4же не сотвори1тъ зак0на бGа твоегw2 и3 зак0на царeва ўсeрднw, сyдъ да бyдетъ сотворeнъ на него2, ѓще въ смeрть, и3ли2 въ наказaніе, и3ли2 во њтщетёніе животA, и3ли2 въ темни1цу. 7,26Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPκαὶ kai
CONJ
καίkaiandAnd
πᾶς,     pas
A-NSM
πᾶςpasallall
ὃς hos
R-NSM
ὅς, ἥhhos ēwhichwho
ἂν an
PRT
ἄνanifever
μὴ
ADV
μήnotmight not
ē
V-PAS-3S
hothe/this/whothe
ποιῶν poiōn
V-PAPRS
ποιέωpoieōto do/makeobserving
νόμον nomon
N-ASM
νόμοςnomoslawlaw
τοῦ tou
T-GSM
hothe/this/who 
θεοῦ theou
N-GSM
θεόςtheosGodof God
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
νόμον nomon
N-ASM
νόμοςnomoslawlaw
τοῦ tou
T-GSM
hothe/this/whothe
βασιλέως basileōs
N-GSM
βασιλεύςbasileuskingking
ἑτοίμως,     hetoimōs
ADV
ἑτοίμωςhetoimōsreadily[Zaham]
τὸ to
T-NSN
hothe/this/whoof the
κρίμα krima
N-NSN
κρίμαkrimajudgmentjudgment
ἔσται estai
V-FMI-3S
ἔσομαιesomaiwill be[Zabud]
γιγνόμενον gignomenon
V-PPPAS
γίνομαιginomaito betaken
ἐξ ex
PREP
ἐκekof/fromupon
αὐτοῦ,     autou
D-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
ἐάν ean
CONJ
ἐάνeanifwhether
τε te
PRT
τεteand/bothwhether
εἰς eis
PREP
εἰςeistowardfor
θάνατον thanaton
N-ASM
θάνατοςthanatosdeathdeath,
ἐάν ean
CONJ
ἐάνeanifwhether
τε te
PRT
τεteand/bothwhether
εἰς eis
PREP
εἰςeistowardfor
παιδείαν paideian
N-ASF
παιδείαpaideiadiscipline[not]
ἐάν ean
CONJ
ἐάνeanif[Giddalti]
τε te
PRT
τεteand/both[Nabal]
εἰς eis
PREP
εἰςeistoward[to strive]
ζημίαν zēmian
N-ASF
ζημίαzēmiadamage/loss[old age]
τοῦ tou
T-GSM
hothe/this/who 
βίου biou
N-GSM
βίοςbioslife[youth]
ἐάν ean
CONJ
ἐάνeanif[Giddalti]
τε te
PRT
τεteand/both[Nabal]
εἰς eis
PREP
εἰςeistoward[to strive]
δεσμά.     desma
N-APM
δεσμόςdesmoschain[Baara]
 
27 Tłum. GrEn. Толк. – Błogosławiony Pan, Bóg ojców naszych, który to dał w serce króla, aby wsławił dom Pański,Благословен Господь, Бог отцов наших, вложивший в сердце царя - украсить дом Господень, который в Иерусалиме, Блгcвeнъ гDь бGъ nтє1цъ нaшихъ, и4же дадE си1це въ сeрдце царeво, да прослaвитъ д0мъ гDень, и4же во їеrли1мэ, 7,27Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPΕὐλογητὸς eulogētos
A-NSM
εὐλογητόςeulogētospraiseworthyBlessed
κύριος kurios
N-NSM
κύριοςkurioslordlord
ho
T-NSM
hothe/this/who 
θεὸς theos
N-NSM
θεόςtheosGodGod
τῶν tōn
T-GPM
hothe/this/who 
πατέρων paterōn
N-GPM
πατήρpatērfatherof our fathers,
ἡμῶν,     hēmōn
P-GP
ἡμῶνhēmōnof us[harm]
ὃς hos
R-NSM
ὅς, ἥhhos ēwhichwho
ἔδωκεν edōken
V-AAI-3S
δίδωμιdidōmito giveput
οὕτως houtōs
ADV
οὕτω, οὕτωςhhoutō outōsthus(-ly)thus,
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
καρδίᾳ kardia
N-DSF
καρδίαkardiaheartheart
τοῦ tou
T-GSM
hothe/this/whoof the
βασιλέως basileōs
N-GSM
βασιλεύςbasileuskingking
τοῦ tou
T-GSN
hothe/this/who 
δοξάσαι doxasai
V-AAR
δοξάζωdoxazōto glorifyto glorify
τὸν ton
T-ASM
hothe/this/whothe
οἶκον oikon
N-ASM
οἶκοςoikoshousehouse
κυρίου kuriou
N-GSM
κύριοςkurioslordof lord,
τὸν ton
T-ASM
hothe/this/whothe one
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
Ιερουσαλημ ierousalēm
N-PRI
ἹερουσαλήμhierousalēmJerusalem[Hiel]
 
28 Tłum. GrEn. Толк. który jest w Jeruzalem, a ku mnie skłonił miłosierdzie swe przed królem i radą jego, i wszystkimi możnymi książętami królewskimi!и склонивший на меня милость царя и советников его, и всех могущественных князей царя! И я ободрился, ибо рука Господа Бога моего была надо мною, и собрал я глав Израиля, чтоб они пошли со мною.и3 на мS ўклони2 милосeрдіе пред8 nчи1ма царS и3 совётникwвъ є3гw2 и3 всёхъ кнzзeй царeвыхъ си1льныхъ: и3 ѓзъ ўкрэплeнъ бhхъ, ћкw рукA б9іz бlгaz на мнЁ, и3 собрaхъ t ї}лz кнzзeй взhти со мн0ю.7,28Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPκαὶ kai
CONJ
καίkaiandAnd
ἐπ'     ep
PREP
ἐπίepiupon/to/againstupon
ἐμὲ eme
P-AS
ἐμέememe[Diblaim]
ἔκλινεν eklinen
V-IAI-3S
κλίνωklinōto bow/lay down[2leaned
ἔλεος eleos
N-ASN
ἔλεοςeleosmercy1mercy]
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
ὀφθαλμοῖς ofthalmois
N-DPM
ὀφθαλμόςofthalmoseyeeyes
τοῦ tou
T-GSM
hothe/this/whoof the
βασιλέως basileōs
N-GSM
βασιλεύςbasileuskingking,
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
τῶν tōn
T-GPM
hothe/this/who 
συμβούλων sumboulōn
N-GPM
σύμβουλοςsumbouloscounselorhis counselors,
αὐτοῦ autou
D-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
πάντων pantōn
A-GPM
πᾶςpasallall
τῶν tōn
T-GPM
hothe/this/whothe
ἀρχόντων archontōn
N-GPM
ἄρχωνarchōnrulerrulers
τοῦ tou
T-GSM
hothe/this/whoof the
βασιλέως basileōs
N-GSM
βασιλεύςbasileuskingking
τῶν tōn
T-GPM
hothe/this/whoof the
ἐπηρμένων.     epērmenōn
V-RPPGP
strong:GV-RPPGPstrong:GV-RPPGPstrong:GV-RPPGP 
καὶ kai
CONJ
καίkaiandAnd
ἐγὼ egō
P-NS
ἐγώegōI/weme
ἐκραταιώθην ekrataiōthēn
V-API-1S
κραταιόωkrataioōto strengthenwas strengthened
ὡς hōs
CONJ
ὡςhōswhich/how[scribe]
χεὶρ cheir
N-NSF
χείρcheirhand[2hand
θεοῦ theou
N-GSM
θεόςtheosGod4my God

T-NSF
hothe/this/whothe
ἀγαθὴ agathē
A-NSF
ἀγαθόςagathosgood-doer1good]
ἐπ'     ep
PREP
ἐπίepiupon/to/againstupon
ἐμέ,     eme
P-AS
ἐμέememe[Diblaim]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
συνῆξα sunēxa
V-AAI-1S
συνάγωsunagōto assembleI gathered
ἀπὸ apo
PREP
ἀπόapofromfrom
Ισραηλ israēl
N-PRI
ἸσραήλisraēlIsrael[window]
ἄρχοντας archontas
N-APM
ἄρχωνarchōnrulerrulers
ἀναβῆναι anabēnai
V-AAR
ἀναβαίνωanabainōto ascendto ascend
μετ'     met
PREP
μετάmetawith/afterwith
ἐμοῦ.     emou
P-GS
ἐμοῦemouof me[cause]
29 Tłum. GrEn. Толк. A ja umocniony ręką Pana, Boga mego, która była nade mną, zgromadziłem z Izraela przedniejszych, którzy by szli ze mną.

81 Ci tedy są przedniejsi domów i ród tych, którzy wyszli ze mną za królowania Artakserksesa króla z Babilonu:2 Z synów Fineesa: Gersom; z synów Itamara: Daniel; z synów Dawidowych:3Hattus; z synów Secheniasza, synów Farosa: Zachariasz, a z nim naliczono mężów stu pięćdziesięciu;4 z synów Fahat-Moaba: Elioenaj syn Zarehego, a z nim dwustu mężów;5 z synów Secheniasza: syn Ezechiela, a z nim trzystu mężów;6 z synów Adana: Abed, syn Jonatana,7 a z nim pięćdziesięciu mężów; z synów Alama: Izajasz, syn Ataliasza,a z nim siedemdziesięciu mężów;8 z synów Safatiasza: Zebedia, syn Michaela, a z nim osiemdziesięciu mężów;9 z synów Joaba: Obedia, syn Jahiela, a z nim dwustu osiemnastu mężów; 10 z synów Selomita: syn Josfiasza, a z nim stu sześćdziesięciu mężów; 11 z synów Bebaja: Zachariasz, syn Bebaja, a z nim dwudziestu ośmiu mężów; z synów Azgada:12 Johanan, syn Akcetana, a z nim stu dziesięciu mężów; 13 z synów Adonikama, którzy byli ostatni, a te imiona ich: Elifelet, Jehiel i Samajasz, a z nimi sześćdziesięciu mężów; 14 z synów Beguja: Utaj Zachur, a z nimi siedemdziesięciu mężów.15 A zgromadziłem ich koło rzeki, która płynie do Ahawy, i mieszkaliśmy tam trzy dni; i szukałem między ludem i kapłanami synów Lewiego, i nie znalazłem tam.16 Posłałem tedy Eliezera, Ariela, Semejasza, Elnatana, Jariba, drugiego Elnatana, Natana, Zachariasza i Mosollama, przełożonych, i Jojariba i Elnatana, mędrców. 17 I posłałem ich do Edda, który jest pierwszy w miejscu Chasfia, i włożyłem w usta ich słowa, które by mówili do Edda i do braci jego Natynejczyków w mieście Chasfia, aby nam przywiedli sługi domu Boga naszego.18 I przywiedli nam przez dobrą rękę Boga naszego nad nami, męża uczonego z synów Moholiego, syna Lewiego, syna Izraela; i Sarabiasza, i synów jego i braci jego osiemnastu;19 i Hasabiasza, a z nim Izajasza, z synów Merariego i braci jego i synów jego dwudziestu; i z Natynejczyków,20 których dał Dawid i książęta na posługi Lewitom, Natynejczyków dwustu dwudziestu. Wszyscy ci imionami swymi byli nazwani.21 – I zapowiedziałem tam post u rzeki Ahawy, abyśmy się dręczyli przed Panem, Bogiem naszym, i prosili go o drogę prostą dla siebie i dla synów naszych, i wszystkiej majętności naszej.22 Bom się wstydził prosić króla o pomoc i jezdnych, którzy by nas bronili od nieprzyjaciela na drodze, bośmy mówili królowi: “Ręka Boga naszego jest nad wszystkimi, którzy go szukają w dobroci, a panowanie jego i moc jego, i zapalczywość nad wszystkimi, którzy go opuszczają.” 23 I pościliśmy, i prosiliśmy Boga naszego o to, i powiodło się nam szczęśliwie.24 I odłączyłem z książąt kapłańskich dwunastu: Sarabiasza i Hasabiasza, a z nimi braci ich dziesięciu;25 i odważyłem im srebro i złoto i naczynia poświęcone domu Boga naszego, które ofiarował król i radni jego, i książęta jego, i wszystek Izrael z tych, którzy się byli znaleźli; 26 i odważyłem w ich ręku srebra talentów sześćset pięćdziesiąt i sto naczyń srebrnych sto talentów złota, 27 a czasz złotych dwadzieścia, które miały po tysiąc czerwonych złotych, i naczynia z miedzi jasnej bardzo dobrej dwa piękne jak złoto.28 I rzekłem im: “Wyście święci Pańscy, i naczynia święte i srebro, i złoto, które dobrowolnie jest ofiarowane Panu, Bogu ojców waszych.29 Czuwajcież i strzeżcie, a odważycie przed książętami kapłanów i Lewitów, i przed książętami domów izraelskich w Jeruzalem do skarbu domu Pańskiego.”30 I wzięli kapłani i Lewici wagę srebra i złota i naczyń, żeby odnieść do Jeruzalem do domu Boga naszego. 31 A tak ruszyliśmy od rzeki Ahawy dwunastego dnia księżyca pierwszego, aby iść do Jeruzalem; a ręka Boga naszego była nad nami, i wybawił nas z ręki nieprzyjaciela i czyhającego na drodze. PRZYBYCIE DO JEROZOLIMY, ZŁOŻENIE DARÓW, OFIARY (8,32-36).32 I przyszliśmy do Jeruzalem, i mieszkaliśmy tam trzy dni.33 A czwartego dnia odważono srebro i złoto i naczynia w domu Boga naszego przez rękę Meremota, syna Uriasza kapłana, a z nim był Eleazar, syn Fineesa, a z nimi Jozabed, syn Jozuego, i Noadaja,34 syn Bennoja, Lewici, według liczby i wagi wszystkich rzeczy; i spisano wszystką wagę w tym czasie.35 Ale i ci, którzy przyszli z pojmania, synowie przesiedlenia, ofiarowali całopalenia Bogu Izraelowemu, cielców dwanaście za wszystek lud izraelski; baranów dziewięćdziesiąt sześć, baranków siedemdziesiąt siedem, kozłów za grzech dwanaście: wszystko na całopalenie Panu.36 A wyroki królewskie oddali panom, którzy byli sprzed oblicza królewskiego, i książętom za rzeką; i wywyższyli lud i dom Boży. EZDRASZ DOWIADUJE SIĘ O MAŁŻEŃSTWACH ŻYDÓW Z CUDZOZIEMKAMI; JEGO BOLEŚĆ (9,1-4).
91 A gdy się to dokonało, przystąpili do mnie przełożeni mówiąc: “Nie odłączył się lud izraelski, kapłani i Lewici, od narodów ziem i od obrzydłości ich, to jest od Chananejczyków, Hetejczyków, Ferezejczyków, Jebuzejczyków, Ammonitów, Moabitów, Egipcjan i Amorejczyków;2 bo pojęli córki ich sobie i synom swym, i pomieszali potomstwo święte z ludźmi ziem; ręka też książąt i urzędu w tym przestępstwie pierwsza była.”3 A gdym usłyszał tę rzecz, rozdarłem płaszcz mój i suknię, i rwałem włosy na głowie mojej i brodzie i siedziałem smutny.4 I zeszli się do mnie wszyscy, którzy bali się słowa Boga Izraelowego, dla przestępstwa tych, którzy się z niewoli wrócili, a ja siedziałem smutny aż do ofiary wieczornej. MODLITWA EZDRASZA (9,5-15). O godzinie ofiary wieczornej (5). Wyznanie grzechów ludu (6-7), mimo których Bóg nie opuścił Izraela (R-9); przykazanie Boże o małżeństwach (10-12), które odtąd musi jut być zachowane (13-15).5 A w ofiarę wieczorną wstałem z utrapienia mego, a rozdarłszy płaszcz i suknię klęknąłem na kolana moje i rozciągnąłem ręce ku Panu, Bogu memu, i rzekłem: 6 “Boże mój, wstyd mi i sromam się podnieść oblicze moje do ciebie; bo nieprawości nasze rozmnożyły się nad głową naszą, 7 i grzechy nasze urosły aż do nieba od dni ojców naszych; lecz i my sami grzeszyliśmy ciężko aż do dnia tego, a przez nieprawości nasze zostaliśmy wydani my sami i królowie nasi i kapłani nasi w ręce królów ziemi i pod miecz i w niewolę, i na zawstydzenie twarzy jak i dnia tego.8 A teraz jakby trochę i na mały czas doszła prośba nasza do Pana, Boga naszego, żeby nam zostawiono ostatek i dany był kołek na miejscu jego świętym i aby oświecił oczy nasze Bóg nasz, a dał nam trochę żywota w niewoli naszej.9 Bośmy niewolnicy, a w niewoli naszej nie opuścił nas Bóg nasz, ale zwrócił ku nam miłosierdzie przed królem perskim aby nam dał żywot i wywyższył dom Boga naszego, i zbudował spustoszenia jego, i dał nam płot w Judzie i w Jeruzalem.-10 A teraz co po tym rzeczemy, Boże nasz? Bośmy opuścili przykazania twoje, 11 któreś dał w ręce sług twoich proroków, mówiąc: Ziemia, do której wchodzicie, aby ją posiąść, ziemia plugawa jest wedle plugastwa narodów i innych ziem i obrzydłości tych, którzy ją napełnili od brzegu aż do brzegu w splugawieniu swym.12 Teraz tedy córek waszych nie dajcie synom ich i córek ich nie bierzcie synom waszym, i nie szukajcie im pokoju i szczęścia aż do wieku, abyście byli umocnieni i pożywali dóbr ziemi, i żebyście mieli synów waszych dziedzicami aż na wieki.13 – A po wszystkim, co przyszło na nas dla uczynków naszych złych i dla grzechu naszego wielkiego, żeś ty, Boże nasz, wybawił nas z nieprawości naszej i dałeś nam zbawienie jak jest dziś,14 abyśmy się nie wracali i nie gwałcili przykazań twoich, i nie wstępowali w małżeństwa z narodami tych obrzydłości. Czy rozgniewałeś się na nas aż do zginienia, żebyś nam nie zostawił ostatków na wybawienie?15 Panie, Boże Izraelów! tyś jest sprawiedliwy, żeśmy zostali, żebyśmy byli wybawieni, jak to jest dnia tego. Otośmy przed tobą w przewinieniu naszym, bo nie możemy się ostać przed tobą dla tego.” REFORMA EZDRASZA (10,1-44). Lud, widząc żałość Ezdrasza, zobowiązuje się przysięgą iść za jego wskazówkami (t-6). Zwołanie zgromadzenia (7-8), które się zbiera; podsuwa się Ezdraszowi praktyczny sposób załatwienia sprawy (9-14), który zostaje przyjęty (15). Wykonanie (16-17). Wyliczenie winnych (18-44).
101 Gdy tedy tak modlił się Ezdrasz i gdy wzywał płacząc i leżał przed kościołem Bożym, zebrało się koło niego z Izraelitów bardzo wielkie zgromadzenie mężów, niewiast i dzieci, i płakał lud płaczem wielkim.2 I odpowiedział Secheniasz, syn Jehiela, z synów Elama, i rzekł Ezdraszowi: “Myśmy wystąpili przeciw Bogu naszemu i pojęliśmy żony obce z ludu ziemi; a teraz, jeśli jest za to pokuta w Izraelu,3 uczyńmy przymierze z Panem, Bogiem naszym, że porzucimy wszystkie żony i tych, którzy z tych się urodzili, według woli Pańskiej i woli tych, którzy się boją przykazania Pana, Boga naszego: niechaj będzie według zakonu!4 Wstańże! Do ciebie należy stanowić, a my będziemy z tobą. Wzmocnij się, a czyń!”5 Wstał tedy Ezdrasz i poprzysiągł książąt kapłańskich i lewickich, i wszystkiego Izraela, żeby uczynili wedle tego słowa, i przysięgli.6 I wstał Ezdrasz przed domem Bożym i poszedł do komory Johanana, syna Eliasiba, i wszedł tam, chleba nie jadł i wody nie pił, bo smucił się z powodu przestępstwa tych, którzy się z niewoli wrócili.7 I puszczono głos w Judzie i w Jeruzalem wszystkim synom przesiedlenia, aby się zgromadzili w Jeruzalem; a każdemu, 8 który by nie przyszedł za trzy dni, według uchwały książąt i starszych, miała być wzięta wszystka majętność jego, i sam miał być wyrzucony z gromady przesiedlenia. 9 Zeszli się tedy wszyscy mężowie Judzcy i Beniaminowi do Jeruzalem za trzy dni, ten jest miesiąc dziewiąty, dwudziestego dnia miesiąca; i siedział wszystek lud na placu domu Bożego, drżąc z powodu grzechu i deszczu.10 I wstał Ezdrasz kapłan, i rzekł do nich: “Wyście wystąpili i pojęliście żony obce, aby przydać do grzechu Izraela.11 A teraz dajcie chwałę Panu, Bogu ojców waszych, i uczyńcie według woli jego, i odłączcie się od narodów ziemi i od żon obcych.” 12 I odpowiedziało wszystko zgromadzenie, i rzekło głosem wielkim: “Według słowa twego do nas, tak niechaj się stanie!13 Jednak ponieważ lud jest wielki a czas dżdżysty, i nie możemy stać na dworze, a sprawa nie jest jednego dnia albo dwu (bośmy bardzo zgrzeszyli w tej rzeczy):14 niechaj będą ustanowieni przełożeni we wszystkim zgromadzeniu; a wszyscy w miastach naszych, którzy pojęli żony obce, niech przychodzą na czas postanowiony, a z nimi starsi każdego miasta i sędziowie jego, aż się odwróci gniew Boga naszego od nas dla tego grzechu.” 15 Jonatan tedy, syn Azahela i Jaasja, syn Tekuego, stanęli nad tym, a Mesollam i Sebetaj Lewici pomagali im. 16 I uczynili tak synowie przesiedlenia. I poszli Ezdrasz kapłan i mężowie przełożeni rodzin do domów ojców swoich, i wszyscy po imionach swoich, i zasiedli pierwszego dnia miesiąca dziesiątego, aby dochodzić rzeczy.16 I skończono ze wszystkimi mężami, którzy byli pojęli żony obce, do pierwszego dnia miesiąca pierwszego.18 I znaleźli się z synów kapłańskich, którzy pojęli żony obce, z synów Jozuego: synowie Josedeka i bracia jego, Maasja, Eliezer, Jarib i Godolia. 19 I dali ręce swe, że odrzucą żony swe, a za występek swój barana z owiec ofiarują. 20 A z synów Emmera: Hanani i Zebedia.21 A z synów Harima: Maasja, Elia, Semeja, Jehiel i Ozjasz. 22 A z synów Feshura: Elioenaj, Maasja, Ismael; Natanael, Jozabed i Elasa.23 I z synów Lewitów: Jozabed i Semej, i Celaja, to jest Kalita, Fataja, Juda i Eliezer.24 A ze śpiewaków: Eliasib. A z odźwiernych: Sellum, Telem i Uri. 25 I z Izraela, z synów Farosa: Remeja, Jezja, Melchia, Miamin, Eliezer, Melchia i Banea. 26 A z synów Elama: Matania, Zachariasz, Jehiel, Abdi, Jerimot i Elia. 27 A z synów Zetui: Elivenaj, Matania, Jerimut, Zabad i Aziza. 28 A z synów Bebaja: Johanan, Hanania, Zabdaj, Atalaj.29 A z synów Baniego: Mosollam, Melluch, Adaja, Jasub, Saal i Ramot.30 A z synów Fahat-Moaba: Edna i Chalal Banajas i Maasjas, Matanias, Beseleel, Bennuj i Manasse. 31 A z synów Herema: Eliezer, Jozue, Melchias, Semejas, 32 Symeon, Beniamin, Maloch, Samarias. 33 A z synów Hasoma: Matanaj, Matata, Zabad, Elifelet, Jermaj, Manasse, Semej. 34 Z synów Baniego: Maaddi,35 Amram i Uel, Baneas i Badajas, 36 Cheliau, Wania, Marimut i Eliasib, 37 Matanias, Matanaj i Jasi, Bani, Bennuj,38 Semej, Salmias, Natan, Adajas,39 Mechnedebaj, Sisaj,40 Saraj, Ezrel i Selemiau, Semeria, 41 Sellum, Amaria, Józef 42 Z synów Nebo: Jehiel, Matatias, Zabad, Zabina,43 Jeddu, Joel i Banaja.44 Ci wszyscy wzięli byli żony obce, a były pośród nich niewiasty, które porodziły synów.