MENU
Fragment:
Styl fragmentu
*Zezwalaj na cookies aby zapamiętać ustawienia

Księga Ezdrasza

Księga Ezdrasza

CZĘŚĆ 1 (I,1 – 6,22)ZOROBABEL I ODBUDOWA ŚWIĄTYNI Żydzi pod wodzą Zorobabela wracają do Jerozolimy. (1,1 – 4,5) I. DEKRET CYRUSA, POZWALAJĄCY ŻYDOM NA POWRÓT (1,1-11). Pozwolenie na powrót, zachęta do ofiar na rzecz wyruszających (1-4). Przygotowania do wymarszu, zwrócenie naczyń świątyni (5-7). Sassabasar (8-11).
11 Roku pierwszego Cyrusa, króla perskiego, aby wypełniło się słowo Pańskie z ust Jeremiasza, wzbudził Pan ducha Cyrusa, króla perskiego, i podniósł głos po wszystkim królestwie swym i na piśmie, mówiąc:2 “To mówi Cyrus, król perski: Wszystkie królestwa ziemi dał mi Pan, Bóg niebieski, i ten mi rozkazał, abym mu zbudował dom w Jeruzalem, które jest w Żydowskiej ziemi.3 Kto jest między wami ze wszystkiego ludu jego? Niechaj będzie z nim Pan jego. Niech idzie do Jeruzalem, które jest w Żydowskiej ziemi, i niech buduje dom Pana, Boga izraelskiego; ten jest Bóg, który jest w Jeruzalem.4 A wszyscy inni po wszystkich miejscach, gdziekolwiek mieszkają, niech go wspomagają mężowie z miejsca swego srebrem, złotem, majętnością i bydłem, oprócz tego, co dobrowolnie ofiarują kościołowi Bożemu, który jest w Jeruzalem.”5 I powstali przedniejsi z ojców, z Judy i z Beniamina, i kapłani, i Lewici, i wszelki, którego ducha Bóg wzbudził, aby pójść budować kościół Pański, który był w Jeruzalem. 6 I wszyscy, którzy byli w okolicy, wspomogli ręce ich naczyniami srebrnymi i złotymi, majętnością, bydłem i sprzętem, oprócz tego, co z dobrej woli ofiarowali.7 Król też Cyrus wyniósł naczynia kościoła Pańskiego, które był zabrał Nabuchodonozor z Jeruzalem i złożył je był w zborze boga swego.8 A Cyrus, król perski, wyniósł je przez ręce Mitrydata, syna Gazabata, i odliczył je Sassabasarowi, książęciu judzkiemu. 9 A ta jest liczba ich: Czasz złotych trzydzieści, czasz srebrnych tysiąc, nożów dwadzieścia dziewięć, 10 kubków złotych trzydzieści, kubków srebrnych drugich czterysta dziesięć, innych naczyń tysiąc.11 Wszystkich naczyń złotych i srebrnych pięć tysięcy czterysta, wszystko wziął Sassabasar z tymi, którzy wyszli z przesiedlenia babilońskiego do Jeruzalem. SPIS POWRACAJĄCYCH (2,1-70). Przywódcy (1-2a). Lud (2b-35). Kapłani i Lewici (36-42). Natynejczycy i synowie sług Salomonowych (43-58). Ci, którzy nie mogli wykazać swojego pochodzeia (59-63). Ogólna suma ludzi i zwierząt (64-67). Dary dobrowolne książąt (68-69). Zakończenie (70).
21 Z A ci są synowie krainy, którzy wyszli z pojmania, które był przeniósł Nabuchodonozor, król babiloński, do Babilonu, i wrócili się do Jeruzalem i Judy, każdy do miasta swego.2 Ci, którzy przyszli z Zorobabelem: Jozue, Nehemia, Saraja, Rahelaja, Mardochaj, Belsan, Mesfar, Begwaj, Rehum, Baana. 3 Poczet mężów ludu izraelskiego: Synów Farosa dwa tysiące stu siedemdziesięciu dwu;4 synów Sefatiasza trzystu siedemdziesięciu dwu;5 synów Areasza siedmiuset siedemdziesięciu pięciu; synów Fahat-Moaba, 6 synów Jozuego: Joab, dwa tysiące ośmiuset dwunastu; 7 synów Elama tysiąc dwustu pięćdziesięciu czterech;8 synów Zetui dziewięciuset czterdziestu pięciu; 9 synów Zachaja siedmiuset sześćdziesięciu;10 synów Baniego sześciuset czterdziestu dwu;11 synów Bebaja sześciuset dwudziestu trzech;12 synów Azgada tysiąc dwustu dwudziestu dwu;13 synów Adonikanla sześciuset sześćdziesięciu sześciu;14 synów Begwaja dwa tysiące pięćdziesięciu sześciu; 15 synów Adina czterystu pięćdziesięciu czterech;16 synów Atera, którzy byli z Ezechiasza, dziewięćdziesięciu ośmiu;17 synów Besaja trzystu dwudziestu trzech;18 synów Jory stu dwunastu;19 synów Hasuma dwustu dwudziestu trzech;20 synów Gebbar dziewięćdziesięciu pięciu;21 synów Betlejemu stu dwudziestu trzech;22 mężów Netufy pięćdziesięciu sześciu;23 mężów Anatot stu dwudziestu ośmiu;24 synów Azmawet czterdziestu dwu;25 synów Kariatiarlnl, Kefiry i Berot siedmiuset czterdziestu trzech;26 synów Ramy i Gabaa sześciuset dwudziestu jeden;27 mężów Machmas stu dwudziestu dwu; 28 mężów Betelu i Haj dwustu dwudziestu trzech;29 synów Nebo pięćdziesięciu dwu; 30 synów Megbisa stu pięćdziesięciu sześciu;31 synów Elama drugiego tysiąc dwustu pięćdziesięciu czterech;32 synów Harima trzystu dwudziestu;33 synów Lod, Hadid i Ono siedmiuset dwudziestu pięciu; 34 synów Jerycha trzystu czterdziestu pięciu;35 synów Senaa trzy tysiące sześciuset trzydziestu.36 Kapłani: synów Jadaji w domu Jozuego dziewięciuset siedemdziesięciu trzech;37 synów Emmera tysiąc pięćdziesięciu dwu;38 synów Feshura tysiąc dwustu czterdziestu siedmiu;39 synów Harima tysiąc siedemnastu. 40 – Lewici: Synów Jozuego i Kedmihela, synów Odowiasza, siedemdziesięciu czterech. – Śpiewacy:41 Synów Asafa stu dwudziestu ośmiu. 42 – Synowie wrotnych: Synowie Selluma, synowie Atera, synowie Telmona, synowie Akkuba, synowie Hatity, synowie Sobaja, wszystkich stu trzydziestu dziewięciu. 43 Natynejczycy: Synowie Sihy, synowie Hasufy,44 synowie Tabbaota, synowie Kerosa, synowie Syjai, synowie Fadona,45 synowie Lebany, synowie Hagaby, synowie Akkuba, 46 synowie Hagaba, synowie Semlaja, synowie Hanana,47 synowie Gaddela, synowie Gahera,48 synowie Raaji, synowie Rasina, synowie Nekody,49 synowie Gazama, synowie Azy, synowie Faseasza, synowie Beseego,50 synowie Aseny, synowie Munima, 51 synowie Nefusima, synowie Bakbuka, synowie Hakufy, synowie Harhura, 52 synowie Besluta, synowie Mahidy,53 synowie Harsy, synowie Berkosa, synowie Sisary, synowie Temy,54 synowie Nasji, synowie Hatify; synowie sług Salomonowych, 55 synowie Sotaja, synowie Sofereta, synowie Farudy, 56 synowie Jali, synowie Derkona,57 synowie Geddela, synowie Safatii, synowie Hatila, synowie Fochereta, którzy byli z Asebaim, 58 synowie Amiego; wszystkich Natynejezyków i synów sług Salomonowych trzystu dziewięćdziesięciu dwu.59 A ci, którzy wyszli z Telmali, Telharsy, Cherubu, Adonu i Emeru, a nie mogli wykazać domów ojców swoich i pochodzenia swego, czy z Izraela byli:60 Synów Dalaji, synów Tobiasza, synów Nekody, sześciuset pięćdziesięciu dwu.61 A z synów kapłańskich: Synowie Hobiasza, synowie Akkosa, synowie Berzellaja, który pojął z córek Berzellaja, Galaadyty, żonę, i przezwano go ich imieniem.62 Ci szukali pisma rodu swego i nie znaleźli, i zostali wyłączeni z kapłaństwa.63 I rzekł im atersata, aby nie jedli z świętego świętych, ażby powstał kapłan uczony i doskonały.64 Wszystko mnóstwo jako jeden, czterdzieści dwa tysiące trzystu sześćdziesięciu,65 oprócz sług ich i służebnic, których było siedem tysięcy trzysta trzydzieści siedem, a między nimi śpiewaków i śpiewaczek dwieście.66 Koni ich siedemset trzydzieści sześć; mułów ich dwieście czterdzieści pięć;67 wielbłądów ich czterysta trzydzieści pięć; osłów ich sześć tysięcy siedemset dwadzieścia.68 A niektórzy z przedniejszych ojców, gdy wchodzili do kościoła Pańskiego, który jest w Jeruzalem, dobrowolnie ofiarowali na dom Boży, aby go postawić na miejscu jego.69 Według możności swej dali nakład na budowanie: złota czerwonych złotych sześćdziesiąt jeden tysięcy, srebra grzywien pięć tysięcy i sto szat kapłańskich.70Zamieszkali tedy kapłani i Lewici, i część ludu, i śpiewacy, i wrotni, i Natynejczycy w miastach swych, i wszystek Izraelw miastach swych. ZBUDOWANIE OŁTARZA CAŁOPALEŃ, WZNOWIENIE OFIAR, ŚWIĘTO KUCZEK (3,1-5).
31 I już był przyszedł miesiąc siódmy, a synowie Izraelowi byli w miastach swoich; zgromadził się tedy wszystek lud jak jeden mąż do Jeruzalem.2 I powstał Jozue, syn Josedeka, i bracia jego kapłani, i Zorobabel, syn Salauela, i bracia jego, i zbudowali ołtarz Bogu Izraelowemu, aby na nim ofiarować całopalenia, jak napisano w zakonie Mojżesza, męża Bożego. 3 A ołtarz Boży postawili na podstawach jego, podczas gdy ich narody okolicznych ziem odstraszały, i ofiarowali na nim całopalenie Panu rano i wieczór. 4 I uczynili święto Kuczek, jak napisane jest, i całopalenie na każdy dzień za porządkiem według przykazania, robotę dnia w dzień jej.5 A potem całopalenie ustawiczne, tak w pierwsze dni miesiąca, jak i we wszystkie uroczyste święta Pańskie, które były poświęcone, i we wszystkie, w których dobrowolnie ofiarowano dar Panu. ZAŁOŻENIE FUNDAMENTÓW NOWEJ ŚWIĄTYNI (3,6-13). Przygotowania(6-7). Kierownicy robót (8-9). Ceremonia, sprzeczne uczucia ludu (10-13).6 Od pierwszego dnia miesiąca siódmego poczęli ofiarować całopalenie Panu; a kościół Boży jeszcze nie był założony. 7 I dali pieniądze kamieniarzom i murarzom, strawę też i picie i oliwę Sydończykom i Tyryjczykom, aby sprowadzili drzewo cedrowe z Libanu do morza Joppy wedle tego, jak Cyrus, król perski, im nakazał. 8 A roku drugiego przybycia ich do kościoła Bożego w Jeruzalem, miesiąca drugiego, zaczęli Zorobabel, syn Salatiela, i Jozue, syn Josedeka, i inni z braci ich, kapłani i Lewici, i wszyscy, którzy przyszli z pojmania do Jeruzalem, i ustanowili Lewitów od dwudziestu lat i wyżej, aby przynaglali robotę Pańską.9 I stanął Jozue i synowie jego i bracia jego, Kedmihel i synowie jego, i synowie Judy, jak jeden mąż, aby pilnować tych, którzy robili w kościele Bożym: synowie Henadada i synowie ich, i bracia ich, Lewici.-10 Gdy tedy założyli murarze podwaliny kościoła Pańskiego, stanęli kapłani w ubiorze swoim z trąbami, a Lewici, synowie Asafa, z cymbałami, aby chwalić Boga na modłę Dawida, króla izraelskiego.11 I śpiewali pieśni i wysławianie Panu: “Iż dobry, iż na wieki miłosierdzie jego nad Izraelem.”. Wszystek też lud krzyczał krzykiem wielkim, chwaląc Pana za to, iż był założony kościół Pański.12 Wielu też z kapłanów i z Lewitów, i przedniejsi z ojców, i starcy, którzy widzieli kościół pierwszy, gdy był założony, i ten kościół przed oczyma swymi, płakali głosem wielkim; a wielu, krzycząc z radości, głos podnosiło. 13 I nie mógł nikt rozróżnić głosu krzyczenia weselących się i głosu płaczu ludu, albowiem lud razem krzyczał głosem wielkim, i głos słychać było daleko. PRZERWANIE ROBÓT WSKUTEK INTRYG WROGÓW (4,1-5).
41 I usłyszeli nieprzyjaciele Judy i Bemamina, iż synowie pojmania budowali kościół Panu, Bogu Izraelowemu;2 i przystąpiwszy do Zorobabela i do przedniejszych ojców, rzekli im: “Budujmy z wami, bo tak jak i wyszukamy Boga waszego; otośmy składali ofiary od dni Asor Haddana, króla Assuru, który nas tu przyprowadził.”3 I rzekł im Zorobabel i Jozue, i inni przedniejsi ojcowie izraelscy: ” Wy nie możecie z nami budować domu Bogu naszemu, ale my tylko sami zbudujemy Panu, Bogu naszemu, jak nam rozkazał Cyrus, król perski.”4 Stało się tedy, że lud ziemi przeszkadzał rękom ludu judzkiego i niepokoił ich w budowaniu.5 I najęli przeciwko nim rajców, aby rozproszyli radę ich po wszystkie dni Cyrusa, króla perskiego, i aż do królestwa Dariusza, króla perskiego.II. Przerwanie prac nad odbudową murów miasta.(4,6-23) 1. ZA PANOWANIA ASWERA (4,6).6 A za królestwa Aswera, na początku królestwa jego, napisali skargę na obywateli judzkich i jerozolimskich. ZA PANOWANIA ARTAKSERKSESA (4,7-23). Urzędnicy perscy oskarżają Żydów przed królem (7-16). Odpowiedź króla (17-22). Wstrzymanie robót (23).7 I za dni Artakserksesa napisał Beselam, Mitrydat, i Tabeel, i inni, którzy w radzie ich byli, do Artakserksesa, króla perskiego, a list skargi napisany był po syryjsku, i czytano go językiem syryjskim. 8 Reum Beelteem i Samsaj pisarz napisali list do Jeruzalem do Artakserksesa króla, tej treści:9 “Reum Beelteem i Samsaj pisarz, i inni radni ich Dynejczycy, Afarsatachowie, Terfalczycy, Afarsejczycy, Erehuejezycy, Babilończycy, Susanechowie, Diewiowie i Elamici i inni z narodów, 10 które przeniósł Asenafar wielki i sławny, i kazał im mieszkać w miastach samaryjskich i w innych zarzecznych krainach w pokoju. 11 (Ten jest odpis listu, który posłali do niego): “Artakserksesowi królowi słudzy twoi, mężowie, którzy są za rzeką, zdrowia życzą.12 Niech będzie wiadomo królowi, iż Żydzi, którzy wyszli od ciebie do nas, przyszli do Jeruzalem, miasta buntowniczego i złego, i budują je, wywodząc mury jego i ściany łącząc.13 Teraz tedy niech będzie wiadomo królowi, iż, jeśli to miasto będzie zbudowane, a mury jego będą naprawione, podatku i cła i dochodów rocznych nie dadzą, i aż do królów ta szkoda przyjdzie.14 A my, pamiętając na sól, którąśmy w pałacu królewskim jedli, i że mamy sobie za rzecz niegodziwą patrzeć na uraz do króla, przetośmy posłali i oznajmili królowi,15 abyś poszukał w księgach historii ojców twoich, a znajdziesz napisane w kronikach i dowiesz się, iż to miasto jest miastem buntowniczym, a królom i ziemiom szkodliwym, i wojny powstają w nim od dawnych dni: dla tego i miasto samo zostało zburzone.16 Oznajmiamy królowi, iż jeśli to miasto będzie zbudowane, a mury jego będą naprawione, dzierżawy za rzeką mieć nie będziesz.”17 Słowo posłał król do Reuma Beelteema i Samsaja pisarza, i do innych, którzy w radzie ich byli, mieszkańców Samarii, i innym za rzeką, życząc zdrowia i pokoju: 18 “Skarga, którąście posłali do nas, jawnie była czytana przede mną.19 I według mojego rozkazu szukano i znaleziono, że to miasto od dawna królom się sprzeciwia, i rozruchy i walki w nim powstają;20 bo i królowie mocni byli w Jeruzalem, którzy panowali nad wszelką krainą, która jest za rzeką; daninę też, cła i dochody pobierali. 21 Przeto teraz słuchajcie wyroku: Wstrzymajcie tamtych mężów, aby to miasto nie było budowane, aż pókiby ode mnie nakazane nie było.22 Patrzcie, abyście tego niedbale nie czynili, i aby zło przeciw królom pomału nie urosło.”23 Odpis tedy wyroku Artakserksesa króla przeczytano przed Reumem Beelteemem i Samsajem pisarzem, i radą ich; i pojechali w skok do Jeruzalem do Żydów, i zabronili im ramieniem i mocą.III. Wznowienie i dokończenie robót około świątyni za Dariusza.(4,24 – 6,22) 1.WZNOWIENIE ROBÓT (4,24 – 5,2).24 Zaniechano tedy roboty około domu Pańskiego w Jeruzalem, i nie budowano aż do roku drugiego królestwa Dariusza, króla perskiego.
51 A Aggeusz prorok i Zachariasz, syn Adda, prorokowali Żydom, którzy byli w Żydowskiej ziemi i w Jeruzalem, w imię Boga izraelskiego.2 Wtedy powstali Zorobabel, syn Salatiela, i Jozue, syn Josedeka, i poczęli budować kościół Boży w Jeruzalem, a z nimi prorocy Boży, pomagając im. ODNIESIENIE SIĘ DO KRÓLA DARIUSZA (5,3-17). Wizyta i dochodzenia satrapy wraz z jego radą (3-5). List wysłany do króla (6-7) o wyniku dochodzenia (8-10): świątynia, zbudowana niegdyś przez wielkiego króla, była zburzona przez Nabuchodonozora (1 I-12); Żydzi powołują się na dekret Cyrusa, pozwalający na odbudowanie świątyni (13-17).3 Wtenczas przyszedł do nich Tatanaj, który był książęciem za rzeką, i Starbuzanaj, i radcy ich, i tak im mówili: “Kto wam doradził, żebyście ten dom budowali i mury jego naprawiali?”4 Na to im odpowiedzieliśmy, podając imiona ludzi, którzy byli sprawcami tego budowania.5 A oko Boga ich było nad starszymi Żydowskimi, i nie mogli ich powstrzymać. I uznano, żeby rzecz do Dariusza odnieść i żeby wtedy odpowiedzieli na to oskarżenie.6 – Odpis listu, który posłał Tatanaj, książę krainy za rzeką, i Starbuzanaj, i radcy jego Arfasachejczycy, którzy byli za rzeką do Dariusza króla.7 Mowa, którą mu posłali, tak była napisana: “Dariuszowi królowi pokój wszelaki.8 Niech będzie wiadomo królowi, żeśmy jeździli do Żydowskiej krainy, do domu Boga wielkiego, który z kamienia nieciosanego budują, i drzewo w ściany kładą, a tę robotę pilno wywodzą, i rośnie w ręku ich. 9 A tak pytaliśmy starszych owych, i tak rzekliśmy: Kto wam dał moc, abyście ten dom budowali i mury te naprawiali? 10 Ale o imiona ich pytaliśmy ich, abyśmy ci oznajmili; i wypisaliśmy imiona tych mężów, którzy są między nimi przedniejsi.11 A oni nam odpowiedzieli tylni słowy: My jesteśmy słudzy Boga nieba i ziemi, i budujemy kościół, który był zbudowany przed wielu laty, i który wielki król izraelski zbudował i wywiódł. 12 A gdy ojcowie nasi wzruszyli do gniewu Boga niebieskiego, dał ich w ręce Nabuchodonozora, króla babilońskiego, Chaldejczyka, dom też ten zburzył i lud jego przeniósł do Babilonu.13 A pierwszego roku Cyrusa, króla babilońskiego, Cyrus król dał wyrok, aby ten dom Boży zbudowano. 14 Bo i naczynia kościoła Bożego złote i srebrne, które Nabuchodonozor zabrał z kościoła, który był w Jeruzalem, i zaniósł je do zboru babilońskiego, wyniósł król Cyrus ze zboru babilońskiego, i dano je niejakiemu Sassabasarowi, którego też książęciem ustanowił,15i rzekł mu: Weźmij te naczynia, a idź i złóż je w kościele, który jest w Jeruzalem, a dom Boży niech będzie zbudowany na miejscu swoim.16Natenczas tedy ów Sassabasar przyszedł i założył fundamenty kościoła Bożego w Jeruzalem, i od tego czasu aż dotąd buduje się, a jeszcze nie jest skończony. 17 Teraz tedy, jeśli się zda rzecz dobra królowi, niech szukają w bibliotece królewskiej, która jest w Babilonie, czy król Cyrus rozkazał budować dom Boży w Jeruzalem, a wolę królewską w tej rzeczy niechaj do nas pośle.” PRZYCHYLNA ODPOWIEDŻ DARIUSZA (6,1-12). Poszukiwania za dekretem (1-2); jego treść (3-5); król nakazuje urzędnikom królewskim pomagać Żydom w budowie (6-12)1 Dariusz tedy król rozkazał, i szukano w bibliotece ksiąg, które były chowane w Babilonie,2 i znaleziono w Ekbatalue, która jest zamkiem w Medyjskiej krainie, księgi jedne, i takie wspomnienie było w nich napisane:3 “Roku pierwszego Cyrusa króla, Cyrus król dał wyrok, aby był zbudowany dom Boży, który jest w Jeruzalem, na miejscu, gdzieby ofiary składano, i żeby założono fundamenty, które by podtrzymywały wysokość sześćdziesięciu łokci i szerokość sześćdziesięciu łokci, 4 trzy rzędy z kamieni nieciosanych, i takież rzędy z drzewa nowego; a nakłady z domu królewskiego dane będą.5 Ale i naczynia kościoła Bożego złote i srebrne, które był Nabuchodonozor wyniósł z kościoła jerozolimskiego, a zaniósł je do Babilonu, niech będą zwrócone i odniesione do kościoła do Jeruzalem na miejsce swoje. I są też złożone w kościele Bożym.”6 “Teraz tedy, Tatanaju, książę krainy, która jest za rzeką, Starbuzanaju, i rajcy wasi Afarsachejczycy, którzyście za rzeką, 7 odstąpcie od nich daleko i dopuście, żeby był budowany tamten kościół Boży przez książęcia Żydów i przez starszych ich, aby tamten dom Boży zbudowali na swym miejscu.8 Ale i ja rozkazałem, co mają czynić tamci starsi żydowscy, aby był zbudowany dom Boży, mianowicie aby ze skarbu królewskiego, to jest z poborów, które dają z krainy za rzeką, pilnie nakłady dawano tym mężom, aby robota nie doznała przeszkody.9 A jak będzie potrzeba, i cielce i jagnięta, i koźlęta na całopalenie Bogu niebieskiemu, zboże, sól, wino i oliwę według obrządku kapłanów, którzy są w Jeruzalem, niech im dają na każdy dzień, aby w czym skargi nie było.10 A niechaj składają ofiary Bogu niebieskiemu, i niech proszą za zdrowie króla i synów jego. 11 Ode mnie tedy dekret wydano, aby każdemu człowiekowi, który by odmienił to rozkazanie, było wzięte drzewo z domu jego i było wystawione, i żeby był przybity na nim, a dom jego aby był zajęty.12 A Bóg, który chciał, aby tam mieszkało imię jego, niech rozproszy każde królestwo i lud, który by wyciągnął rękę swoją, aby się sprzeciwić i rozwalić tamten dom Boży, który jest w Jeruzalem. Ja, Dariusz, dałem rozporządzenie, które chcę, aby z pilnością było wypełnione.” DOKOŃCZENIE I POŚWIĘCENIE ŚWIĄTYNI (6,13-18).13 Tatanaj tedy, książę krainy za rzeką, i Starbuzanaj, i rada jego wedle tego, jak był rozkazał Dariusz król, z pilnością wykonali. 14 A starsi żydowscy budowali, i powodziło się im według proroctwa Aggeusza proroka i Zachariasza, syna Adda; i budowali, i wystawili za rozkazaniem Boga Izraelowego i za rozkazaniem Cyrusa i Dariusza i Artakserksesa, królów perskich.15 I wykończyli ten dom Boży do trzeciego dnia miesiąca Adar, ten jest rok szósty królestwa Dariusza króla.16 I uczynili synowie Izraelowi, kapłani i Lewici, i inni z synów wysiedlenia poświęcenie domu Bożego z radością.17 I ofiarowali na poświęcenie domu Bożego cielców sto, baranów dwieście, baranków czterysta, kozłów od kóz za grzech wszystkiego Izraela dwanaście według liczby pokoleń izraelskich. 18 I ustanowili kapłanów według porządku ich i Lewitów według zmian ich nad służbą Bożą w Jeruzalem, jak napisano w księdze Mojżeszowej. ŚWIĘTO PASCHY (6,19-22).19 I obchodzili synowie izraelscy z wysiedlenia Paschę czternastego dnia księżyca pierwszego.20 Bo się oczyścili kapłani i Lewici jak jeden: wszyscy czyści na ofiarowanie Paschy wszystkim synom wysiedlenia i braciom swym kapłanom, i sobie. 21 I jedli synowie izraelscy, którzy się wrócili z wysiedlenia i wszyscy, którzy się odłączyli ku nim od plugastwa narodów ziemi, żeby szukać Pana, Boga izraelskiego.22 I obchodzili święto Przaśników przez siedem dni z weselem; bo ich uweselił Pan i obrócił serce króla Assuru ku nim, aby pomagał rękom ich w budowaniu domu Pana, Boga Izraelowego.CZĘŚC II (7,l – 10,44) EZDRASZ I JEGO REFORMA 1. RODOWÓD EZDRASZA I JEGO PODRÓŻ DO JEROZOLIMY (7,1-10).
71 A po tych wypadkach, za królestwa Artakserksesa, króla perskiego, Ezdrasz, syn Saraji, syna Azariasza,2 syna Helkiasza, syna Selluma, syna Sadoka,3 syna Achitoba, syna Amariasza, syna Azariasza, syna Marajota,4 syna Zarahiasza, syna Ozjego, syna Bokejego,5 syna Abisuego, syna Fineesa, syna Eleazara, syna Aarona, kapłana od początku, 6 ten Ezdrasz wyszedł z Babilonu, a był on pisarzem biegłym w zakonie Mojżeszowym, który dał Pan Bóg Izraelowi; I wy-pełnił mu król, według ręki Pana, Boga jego, nad nim wszystką jego prośbę.7 I wyszli niektórzy z synów Izraela i z synów kapłańskich, i z synów lewickich, i ze śpiewaków, i z odźwiernych, i z Natynejczyków do Jeruzalem roku siódmego Artakserksesa króla. 8 I przyszli do Jeruzalem miesiąca piątego, ten jest siódmy rok króla.9 Bo pierwszego dnia miesiąca pierwszego począł wychodzić z Babilonu, a pierwszego dnia miesiąca piątego przyszedł do Jeruzalem, według ręki Boga jego dobrej nad nim.10 Bo Ezdrasz przygotował serce swe, aby szukał zakonu Pańskiego i czynił, i nauczał w Izraelu przykazania i sądu. LIST ARTAKSERKSESA Z PEŁNOMOCNICTWAMI DLA EZDRASZA. EZDRASZ DZIĘKI SKŁADA BOGU (7,11-28a).11 A ten jest odpis pisemnego rozporządzenia, które dał król Artakserkses Ezdraszowi kapłanowi, pisarzowi uczonemu w mowach i w przykazaniach Pańskich i w ustawach jego w Izraelu:12 “Artakserkses, król królów, Ezdraszowi kapłanowi, pisarzowi prawa Boga niebieskiego, wielce uczonemu, zdrowia.13 Ode mnie dekret wyszedł, aby każdy, komu by się podobało w królestwie moim z ludu izraelskiego i z kapłanów jego, i z Lewitów iść do Jeruzalem, szedł z tobą.14 Albowiem posłany jesteś od króla i od siedmiu radnych panów jego, abyś nawiedził żydowską ziemię i Jeruzalem według zakonu Boga twego, który jest w ręku twoich;15 i żebyś zaniósł srebro i złoto, które król i rada jego dobrowolnie ofiarowali Bogu Izraelowemu, którego przybytek jest w Jeruzalem.16 I wszystko srebro i złoto, którekolwiek znalazłbyś we wszystkiej ziemi Babilońskiej i lud chciałby ofiarować, i z kapłanów co by dobrowolnie ofiarowali domowi Boga swego, który jest w Jeruzalem, bezpiecznie weźmij, 17 i z tych pieniędzy z pilnością nakup cielców, baranów, baranków i obiat, i płynnych ofiar ich, i ofiaruj je na ołtarzu kościoła Boga waszego, który jest w Jeruzalem. 18 Ale i jeśli co tobie i braciom twym będzie się podobało z pozostałego srebra i złota uczynić według woli Boga waszego, czyńcie. 19 Naczynia też, które tobie dają dla służby domu Boga twego, oddaj przed oblicznością Boga w Jeruzalem. 20 Ale i inne rzeczy, których byłoby potrzeba w domu Boga twego, ilekolwiek będzie ci potrzeba wyłożyć, będzie dane ze skarbu i pieniędzy królewskich i ode mnie.21 Ja, król Artakserkses, postanowiłem i dałem dekret wszystkim stróżom skarbu publicznego, którzy są za rzeką, czegokolwiek od was żądać będzie Ezdrasz kapłan, pisarz zakonu Boga niebieskiego, 22 abyście bez omieszkania dali aż do stu talentów srebra i aż do stu korcy pszenicy, i aż do stu batów wina, i do stu batów oliwy, a soli bez miary.23 Wszystko, co należy do obrzędu Boga niebieskiego, niech będzie oddane z pilnością w domu Boga niebieskiego, by się snadź nie rozgniewał na królestwo króla i synów jego. 24 Wam też oznajmujemy o wszystkich kapłanach i Lewitach, i śpiewakach, i odźwiernych, Natynejezykach i sługach domu Boga tego, żebyście nie mieli prawa wkładać na nich cła, daniny i rocznego obroku.25 A ty, Ezdraszu, według mądrości Boga twego, która jest w ręce twojej, ustanów sędziów i urzędników, żeby sądzili wszystek lud, który jest za rzeką, to jest tych, którzy znają zakon Boga twego; ale i nieumiejętnych bezpiecznie nauczajcie.26 A każdy, który by nie pełnił zakonu Boga twego i zakonu królewskiego pilnie, będzie o nim sąd albo na śmierć, albo na wygnanie, albo na skaranie na majętności jego, albo też na więzienie.” 27 – Błogosławiony Pan, Bóg ojców naszych, który to dał w serce króla, aby wsławił dom Pański,28 który jest w Jeruzalem, a ku mnie skłonił miłosierdzie swe przed królem i radą jego, i wszystkimi możnymi książętami królewskimi!PODRÓŻ EZDRASZA (7,28b – 8,31). Ezdrasz zbiera towarzyszów podróży (28b); ich spis i liczba (8,1-14). Nad rzeką Ahawą: poszukiwania Lewitów (15-20); post i modlitwa (21-23); zebrane dary powierzone kapłanom (24-30). Wymarsz, opieka Boża w drodze (31). 29A ja umocniony ręką Pana, Boga mego, która była nade mną, zgromadziłem z Izraela przedniejszych, którzy by szli ze mną.
8

Warsz. King J. 81 Tłum. GrEn. Толк. Ci tedy są przedniejsi domów i ród tych, którzy wyszli ze mną za królowania Artakserksesa króla z Babilonu:И вот главы поколений и родословие тех, которые вышли со мною из Вавилона, в царствование царя Артаксеркса: И# сjи кнsзіе nтeчествъ и4хъ вождeве, и5же взыд0ша со мн0ю въ цaрство ґртаxeрxа царS вавmлHнска: 8,1Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPΚαὶ kai
CONJ
καίkaiandAnd
οὗτοι houtoi
D-NPM
οὗτοςhoutosthis/he/she/itthese
οἱ hoi
T-NPM
hothe/this/whothe
ἄρχοντες archontes
N-NPM
ἄρχωνarchōnrulerrulers
πατριῶν patriōn
N-GPF
πατριάpatriafamily lineof their families,
αὐτῶν,     autōn
D-GPM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
οἱ hoi
T-NPM
hothe/this/whothe
ὁδηγοὶ hodēgoi
N-NPM
ὁδηγόςhodēgosguide/leader[basin]
ἀναβαίνοντες anabainontes
V-PAPRP
ἀναβαίνωanabainōto ascendascending
μετ'     met
PREP
μετάmetawith/afterwith
ἐμοῦ emou
P-GS
ἐμοῦemouof me[cause]
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
βασιλείᾳ basileia
N-DSF
βασιλείαbasileiakingdomkingdom
Αρθασασθα arthasastha
N-PRI
strong:GN-PRIstrong:GN-PRIstrong:GN-PRI 
τοῦ tou
T-GSM
hothe/this/whoof the ones
βασιλέως basileōs
N-GSM
βασιλεύςbasileuskingking
Βαβυλῶνος·     babulōnos
N-GSF
ΒαβυλώνbabulōnBabylon[spoil]
 
2 Tłum. GrEn. Толк. Z synów Fineesa: Gersom; z synów Itamara: Daniel; z synów Dawidowych:из сыновей Финееса Гирсон; из сыновей Ифамара Даниил; из сыновей Давида Хаттуш; t сынHвъ фінеeсовыхъ гирсHнъ, t сынHвъ їfамaрихъ даніи1лъ, t сынHвъ давjдовыхъ ґттyсъ, 8,2Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPἀπὸ apo
PREP
ἀπόapofromOf
υἱῶν huiōn
N-GPM
υἱόςhuiossonsons
Φινεες finees
N-PRI
strong:GN-PRIstrong:GN-PRIstrong:GN-PRI 
Γηρσωμ·     gērsōm
N-PRI
strong:GN-PRIstrong:GN-PRIstrong:GN-PRI 
ἀπὸ apo
PREP
ἀπόapofromof
υἱῶν huiōn
N-GPM
υἱόςhuiossonsons
Ιθαμαρ ithamar
N-PRI
strong:GN-PRIstrong:GN-PRIstrong:GN-PRI 
Δανιηλ·     daniēl
N-PRI
ΔανιήλdaniēlDaniel[to enquire]
ἀπὸ apo
PREP
ἀπόapofromof
υἱῶν huiōn
N-GPM
υἱόςhuiossonsons
Δαυιδ dauid
N-PRI
Δαυείδ, Δαυίδ, Δαβίδdaueid dauid dabidDavid[Bunni]
Ατους·     atous
N-PRI
strong:GN-PRIstrong:GN-PRIstrong:GN-PRI 
 
3 Tłum. GrEn. Толк. Hattus; z synów Secheniasza, synów Farosa: Zachariasz, a z nim naliczono mężów stu pięćdziesięciu;из сыновей Шехании, из сыновей Пароша Захария, и с ним по списку родословному сто пятьдесят человек мужеского пола; t сынHвъ саханjиныхъ, t сынHвъ фор0совыхъ захaріа, и3 съ ни1мъ мужeй сто2 пzтьдесsтъ, 8,3Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPἀπὸ apo
PREP
ἀπόapofromof
υἱῶν huiōn
N-GPM
υἱόςhuiossonsons
Σαχανια sachania
N-PRI
strong:GN-PRIstrong:GN-PRIstrong:GN-PRI 
ἀπὸ apo
PREP
ἀπόapofromof
υἱῶν huiōn
N-GPM
υἱόςhuiossonsons
Φορος foros
N-PRI
φόροςforostax[temple servant]
Ζαχαριας zacharias
N-NSM
ΖαχαρίαςzachariasZechariah[rage]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
μετ'     met
PREP
μετάmetawith/after[3with
αὐτοῦ autou
D-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
τὸ to
T-NSN
hothe/this/who1the
σύστρεμμα sustremma
N-NSN
strong:GN-NSNstrong:GN-NSNstrong:GN-NSN 
ἑκατὸν hekaton
N-NUI
ἑκατόνhekatonhundreda hundred
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
πεντήκοντα·     pentēkonta
N-NUI
πεντήκονταpentēkontafiftyfifty.
 
4 Tłum. GrEn. Толк. z synów Fahat-Moaba: Elioenaj syn Zarehego, a z nim dwustu mężów;из сыновей Пахаф-Моава Эльегоенай, сын Зерахии, и с ним двести человек мужеского пола; t сынHвъ фаafъ–мwaва є3ліанA сhнъ сараjевъ, и3 съ ни1мъ двёсти мужeй, 8,4Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPἀπὸ apo
PREP
ἀπόapofromOf
υἱῶν huiōn
N-GPM
υἱόςhuiossonsons
Φααθμωαβ faathmōab
N-PRI
strong:GN-PRIstrong:GN-PRIstrong:GN-PRI 
Ελιανα eliana
N-PRI
strong:GN-PRIstrong:GN-PRIstrong:GN-PRI 
υἱὸς huios
N-NSM
υἱόςhuiossonson
Ζαραια zaraia
N-PRI
strong:GN-PRIstrong:GN-PRIstrong:GN-PRI 
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
μετ'     met
PREP
μετάmetawith/afterwith
αὐτοῦ autou
D-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
διακόσιοι diakosioi
A-NPM
διακόσιοιdiakosioitwo hundredtwo hundred
τὰ ta
T-NPN
hothe/this/who 
ἀρσενικά·     arsenika
A-NPN
strong:GA-NPNstrong:GA-NPNstrong:GA-NPN 
 
5 Tłum. GrEn. Толк. z synów Secheniasza: syn Ezechiela, a z nim trzystu mężów;из сыновей [Зафоя] Шехания, сын Яхазиила, и с ним триста человек мужеского пола; и3 t сынHвъ заfои1совыхъ є3хенjа сhнъ ґзіи1левъ, и3 съ ни1мъ три1ста мужeй, 8,5Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPἀπὸ apo
PREP
ἀπόapofromOf
υἱῶν huiōn
N-GPM
υἱόςhuiossonsons
Ζαθοης zathoēs
N-PRI
strong:GN-PRIstrong:GN-PRIstrong:GN-PRI 
Σεχενιας sechenias
N-PRI
strong:GN-PRIstrong:GN-PRIstrong:GN-PRI 
υἱὸς huios
N-NSM
υἱόςhuiossonson
Αζιηλ aziēl
N-PRI
strong:GN-PRIstrong:GN-PRIstrong:GN-PRI 
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
μετ'     met
PREP
μετάmetawith/afterwith
αὐτοῦ autou
D-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
τριακόσιοι triakosioi
A-NPM
τριακόσιοιtriakosioithree hundredthree hundred
τὰ ta
T-NPN
hothe/this/who 
ἀρσενικά·     arsenika
A-NPN
strong:GA-NPNstrong:GA-NPNstrong:GA-NPN 
 
6 Tłum. GrEn. Толк. z synów Adana: Abed, syn Jonatana,из сыновей Адина Евед, сын Ионафана, и с ним пятьдесят человек мужеского пола; и3 t сынHвъ ґдjныхъ nви1нъ сhнъ їwнаfaновъ, и3 съ ни1мъ пzтьдесsтъ мужeй, 8,6Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPκαὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ἀπὸ apo
PREP
ἀπόapofromOf
υἱῶν huiōn
N-GPM
υἱόςhuiossonsons
Αδιν adin
N-PRI
strong:GN-PRIstrong:GN-PRIstrong:GN-PRI 
Ωβηθ ōbēth
N-PRI
strong:GN-PRIstrong:GN-PRIstrong:GN-PRI 
υἱὸς huios
N-NSM
υἱόςhuiossonson
Ιωναθαν iōnathan
N-PRI
strong:GN-PRIstrong:GN-PRIstrong:GN-PRI 
καὶ kai
CONJ
καίkaiand[desire]
μετ'     met
PREP
μετάmetawith/afterwith
αὐτοῦ autou
D-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
πεντήκοντα pentēkonta
N-NUI
πεντήκονταpentēkontafiftyfifty
τὰ ta
T-NPN
hothe/this/whothe
ἀρσενικά·     arsenika
A-NPN
strong:GA-NPNstrong:GA-NPNstrong:GA-NPN 
 
7 Tłum. GrEn. Толк. a z nim pięćdziesięciu mężów; z synów Alama: Izajasz, syn Ataliasza,a z nim siedemdziesięciu mężów;из сыновей Елама Иешаия, сын Афалии, и с ним семьдесят человек мужеского пола; и3 t сынHвъ є3дaмлихъ и3сaіа сhнъ ґfелjинъ, и3 съ ни1мъ сeдмьдесzтъ мужeй, 8,7Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPκαὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ἀπὸ apo
PREP
ἀπόapofromOf
υἱῶν huiōn
N-GPM
υἱόςhuiossonsons
Ηλαμ ēlam
N-PRI
strong:GN-PRIstrong:GN-PRIstrong:GN-PRI 
Ιεσια iesia
N-PRI
strong:GN-PRIstrong:GN-PRIstrong:GN-PRI 
υἱὸς huios
N-NSM
υἱόςhuiossonson
Αθελια athelia
N-PRI
strong:GN-PRIstrong:GN-PRIstrong:GN-PRI 
καὶ kai
CONJ
καίkaiand[desire]
μετ'     met
PREP
μετάmetawith/afterwith
αὐτοῦ autou
D-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
ἑβδομήκοντα hebdomēkonta
N-NUI
ἑβδομήκονταhebdomēkontaseventyseventy
τὰ ta
T-NPN
hothe/this/whothe
ἀρσενικά·     arsenika
A-NPN
strong:GA-NPNstrong:GA-NPNstrong:GA-NPN 
 
8 Tłum. GrEn. Толк. z synów Safatiasza: Zebedia, syn Michaela, a z nim osiemdziesięciu mężów;из сыновей Сафатии Зевадия, сын Михаилов, и с ним восемьдесят человек мужеского пола; и3 t сынHвъ сафатjевыхъ завдjа сhнъ міхаи1ловъ, и3 съ ни1мъ џсмьдесzтъ мужeй, 8,8Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPκαὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ἀπὸ apo
PREP
ἀπόapofromOf
υἱῶν huiōn
N-GPM
υἱόςhuiossonsons
Σαφατια safatia
N-PRI
strong:GN-PRIstrong:GN-PRIstrong:GN-PRI 
Ζαβδια zabdia
N-PRI
strong:GN-PRIstrong:GN-PRIstrong:GN-PRI 
υἱὸς huios
N-NSM
υἱόςhuiossonson
Μιχαηλ michaēl
N-PRI
ΜιχαήλmichaēlMichael[Jeremai]
καὶ kai
CONJ
καίkaiand[desire]
μετ'     met
PREP
μετάmetawith/afterwith
αὐτοῦ autou
D-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
ὀγδοήκοντα ogdoēkonta
N-NUI
ὀγδοήκονταogdoēkontaeightyeighty
τὰ ta
T-NPN
hothe/this/whothe
ἀρσενικά·     arsenika
A-NPN
strong:GA-NPNstrong:GA-NPNstrong:GA-NPN 
 
9 Tłum. GrEn. Толк. z synów Joaba: Obedia, syn Jahiela, a z nim dwustu osiemnastu mężów; из сыновей Иоава Овадия, сын Иехиелов, и с ним двести восемнадцать человек мужеского пола; и3 t сынHвъ їwaвлихъ ґвдjа сhнъ їеіи1левъ и3 съ ни1мъ двёсти nсмьнaдесzть мужeй, 8,9Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPκαὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ἀπὸ apo
PREP
ἀπόapofromOf
υἱῶν huiōn
N-GPM
υἱόςhuiossonsons
Ιωαβ iōab
N-PRI
strong:GN-PRIstrong:GN-PRIstrong:GN-PRI 
Αβαδια abadia
N-PRI
strong:GN-PRIstrong:GN-PRIstrong:GN-PRI 
υἱὸς huios
N-NSM
υἱόςhuiossonson
Ιιηλ iiēl
N-PRI
strong:GN-PRIstrong:GN-PRIstrong:GN-PRI 
καὶ kai
CONJ
καίkaiand[desire]
μετ'     met
PREP
μετάmetawith/afterwith
αὐτοῦ autou
D-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
διακόσιοι diakosioi
A-NPM
διακόσιοιdiakosioitwo hundredtwo hundred
δέκα deka
N-NUI
δέκαdekaten[Baal-zebub]
ὀκτὼ oktō
N-NUI
ὀκτώoktōeight[Chilmad]
τὰ ta
T-NPN
hothe/this/whothe
ἀρσενικά·     arsenika
A-NPN
strong:GA-NPNstrong:GA-NPNstrong:GA-NPN 
 
10 Tłum. GrEn. Толк. z synów Selomita: syn Josfiasza, a z nim stu sześćdziesięciu mężów; из сыновей [Ваания] Шеломиф, сын Иосифии, и с ним сто шестьдесят человек мужеского пола; и3 t сынHвъ ваанjевыхъ селімyfъ сhнъ їwсефjевъ, и3 съ ни1мъ сто2 шестьдесsтъ мужeй, 8,10Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPκαὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ἀπὸ apo
PREP
ἀπόapofromFrom
υἱῶν huiōn
N-GPM
υἱόςhuiossonsons
Βαανι baani
N-PRI
strong:GN-PRIstrong:GN-PRIstrong:GN-PRI 
Σαλιμουθ salimouth
N-PRI
strong:GN-PRIstrong:GN-PRIstrong:GN-PRI 
υἱὸς huios
N-NSM
υἱόςhuiossonson
Ιωσεφια iōsefia
N-PRI
strong:GN-PRIstrong:GN-PRIstrong:GN-PRI 
καὶ kai
CONJ
καίkaiand[desire]
μετ'     met
PREP
μετάmetawith/afterwith
αὐτοῦ autou
D-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
ἑκατὸν hekaton
N-NUI
ἑκατόνhekatonhundreda hundred
ἑξήκοντα hexēkonta
N-NUI
ἑξήκονταhexēkontasixtysixty
τὰ ta
T-NPN
hothe/this/whothe
ἀρσενικά·     arsenika
A-NPN
strong:GA-NPNstrong:GA-NPNstrong:GA-NPN 
 
11 Tłum. GrEn. Толк. z synów Bebaja: Zachariasz, syn Bebaja, a z nim dwudziestu ośmiu mężów; z synów Azgada:из сыновей Бевая Захария, сын Бевая, и с ним двадцать восемь человек мужеского пола; и3 t сынHвъ вавjевыхъ захaріа сhнъ вавjевъ, и3 съ ни1мъ двaдесzть џсмь мужeй, 8,11Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPκαὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ἀπὸ apo
PREP
ἀπόapofromFrom
υἱῶν huiōn
N-GPM
υἱόςhuiossonsons
Βαβι babi
N-PRI
strong:GN-PRIstrong:GN-PRIstrong:GN-PRI 
Ζαχαρια zacharia
N-PRI
ΖαχαρίαςzachariasZechariah[rage]
υἱὸς huios
N-NSM
υἱόςhuiossonson
βαβι babi
N-PRI
strong:GN-PRIstrong:GN-PRIstrong:GN-PRI 
καὶ kai
CONJ
καίkaiand[desire]
μετ'     met
PREP
μετάmetawith/afterwith
αὐτοῦ autou
D-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
ἑβδομήκοντα hebdomēkonta
N-NUI
ἑβδομήκονταhebdomēkontaseventy[Gidom]
ὀκτὼ oktō
N-NUI
ὀκτώoktōeight[Chilmad]
τὰ ta
T-NPN
hothe/this/whothe
ἀρσενικά·     arsenika
A-NPN
strong:GA-NPNstrong:GA-NPNstrong:GA-NPN 
 
12 Tłum. GrEn. Толк. Johanan, syn Akcetana, a z nim stu dziesięciu mężów; из сыновей Азгада Иоханан, сын Гаккатана, и с ним сто десять человек мужеского пола; и3 t сынHвъ ґзгaдовыхъ їwнaнъ сhнъ їкатaновъ, и3 съ ни1мъ сто2 дeсzть мужeй, 8,12Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPκαὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ἀπὸ apo
PREP
ἀπόapofromFrom
υἱῶν huiōn
N-GPM
υἱόςhuiossonsons
Ασγαδ asgad
N-PRI
strong:GN-PRIstrong:GN-PRIstrong:GN-PRI 
Ιωαναν iōanan
N-PRI
ἸωαννᾶςiōannasJoannan[to bore]
υἱὸς huios
N-NSM
υἱόςhuiossonson
Ακαταν akatan
N-PRI
strong:GN-PRIstrong:GN-PRIstrong:GN-PRI 
καὶ kai
CONJ
καίkaiand[desire]
μετ'     met
PREP
μετάmetawith/afterwith
αὐτοῦ autou
D-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
ἑκατὸν hekaton
N-NUI
ἑκατόνhekatonhundreda hundred
δέκα deka
N-NUI
δέκαdekatenten
τὰ ta
T-NPN
hothe/this/whothe
ἀρσενικά·     arsenika
A-NPN
strong:GA-NPNstrong:GA-NPNstrong:GA-NPN 
 
13 Tłum. GrEn. Толк. z synów Adonikama, którzy byli ostatni, a te imiona ich: Elifelet, Jehiel i Samajasz, a z nimi sześćdziesięciu mężów; из сыновей Адоникама последние, и вот имена их: Елифелет, Иеиел и Шемаия, и с ними шестьдесят человек мужеского пола; и3 t сынHвъ ґдwнікaмлихъ послёдніи, и3 сі‰ и3менA и4хъ: є3діфалafъ, їеіи1лъ и3 самаjа, и3 съ ни1мъ шестьдесsтъ мужeй, 8,13Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPκαὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ἀπὸ apo
PREP
ἀπόapofromOf
υἱῶν huiōn
N-GPM
υἱόςhuiossonsons
Αδωνικαμ adōnikam
N-PRI
strong:GN-PRIstrong:GN-PRIstrong:GN-PRI 
ἔσχατοι eschatoi
A-NPM
ἔσχατοςeschatoslast/leastlast,
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ταῦτα tauta
D-NPN
ταῦταtautathis[reward]
τὰ ta
T-NPN
hothe/this/whothe
ὀνόματα onomata
N-NPN
ὄνομαonomanamenames
αὐτῶν·     autōn
D-GPM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
Αλιφαλατ,     alifalat
N-PRI
strong:GN-PRIstrong:GN-PRIstrong:GN-PRI 
Ιιηλ iiēl
N-PRI
strong:GN-PRIstrong:GN-PRIstrong:GN-PRI 
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
Σαμαια samaia
N-PRI
strong:GN-PRIstrong:GN-PRIstrong:GN-PRI 
καὶ kai
CONJ
καίkaiand[desire]
μετ'     met
PREP
μετάmetawith/afterwith
αὐτῶν autōn
D-GPM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
ἑξήκοντα hexēkonta
N-NUI
ἑξήκονταhexēkontasixtysixty
τὰ ta
T-NPN
hothe/this/whothe
ἀρσενικά·     arsenika
A-NPN
strong:GA-NPNstrong:GA-NPNstrong:GA-NPN 
 
14 Tłum. GrEn. Толк. z synów Beguja: Utaj Zachur, a z nimi siedemdziesięciu mężów.из сыновей Бигвая, Уфай и Заббуд, и с ними семьдесят человек мужеского пола. и3 t сынHвъ вагуaевыхъ ўfaй и3 завyдъ, и3 съ ни1ми сeдмьдесzтъ мужeй. 8,14Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPκαὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ἀπὸ apo
PREP
ἀπόapofromOf
υἱῶν huiōn
N-GPM
υἱόςhuiossonsons
Βαγο bago
N-PRI
strong:GN-PRIstrong:GN-PRIstrong:GN-PRI 
Ουθι outhi
N-PRI
strong:GN-PRIstrong:GN-PRIstrong:GN-PRI 
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
μετ'     met
PREP
μετάmetawith/afterwith
αὐτοῦ autou
D-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
ἑβδομήκοντα hebdomēkonta
N-NUI
ἑβδομήκονταhebdomēkontaseventyseventy
τὰ ta
T-NPN
hothe/this/whothe
ἀρσενικά.     arsenika
A-NPN
strong:GA-NPNstrong:GA-NPNstrong:GA-NPN 
 
15 Tłum. GrEn. Толк. A zgromadziłem ich koło rzeki, która płynie do Ahawy, i mieszkaliśmy tam trzy dni; i szukałem między ludem i kapłanami synów Lewiego, i nie znalazłem tam.Я собрал их у реки, втекающей в Агаву, и мы простояли там три дня, и когда я осмотрел народ и священников, то из сынов Левия никого там не нашел. Собрaхъ же и5хъ къ рэцЁ текyщей ко є3vjи, и3 пребhхомъ тY три2 дни6: и3скaхъ же въ лю1дехъ и3 во свzщeнницэхъ, и3 t сынHвъ леvjиныхъ не њбрэт0хъ тaмw. 8,15Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPκαὶ kai
CONJ
καίkaiandAnd
συνῆξα sunēxa
V-AAI-1S
συνάγωsunagōto assembleI gathered
αὐτοὺς autous
D-APM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
πρὸς pros
PREP
πρόςprosto/withto
τὸν ton
T-ASM
hothe/this/whothe
ποταμὸν potamon
N-ASM
ποταμόςpotamosriverriver,
τὸν ton
T-ASM
hothe/this/whothe one
ἐρχόμενον erchomenon
V-PMPAS
ἔρχομαιerchomaito come/gocoming
πρὸς pros
PREP
πρόςprosto/withto
τὸν ton
T-ASM
hothe/this/who 
Ευι,     eui
N-PRI
strong:GN-PRIstrong:GN-PRIstrong:GN-PRI 
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
παρενεβάλομεν parenebalomen
V-AAI-1P
strong:GV-AAI-1Pstrong:GV-AAI-1Pstrong:GV-AAI-1P 
ἐκεῖ ekei
ADV
ἐκεῖekeitherethere
ἡμέρας hēmeras
N-APF
ἡμέραhēmeraday[2days
τρεῖς.     treis
N-NUI
τρεῖς, τρίαtreis triathree1three].
καὶ kai
CONJ
καίkaiandAnd
συνῆκα sunēka
V-AAI-1S
συνίημιsuniēmito understandI perceived
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongamong
τῷ
T-DSM
hothe/this/whothe
λαῷ laō
N-DSM
λαόςlaosa peoplepeople,
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongamong
τοῖς tois
T-DPM
hothe/this/whothe
ἱερεῦσιν,     hiereusin
N-DPM
ἱερεύςhiereuspriestpriests,
Καὶ kai
CONJ
καίkaiand[2
ἀπὸ apo
PREP
ἀπόapofrom3from
υἱῶν huiōn
N-GPM
υἱόςhuiosson4 sons
Λευι leui
N-PRI
ΛευΐleuiLevi[Jagur]
οὐχ ouch
ADV
οὐouno1 not]
εὗρον heuron
V-AAI-3P
εὑρίσκωheuriskōto find/meetfound
ἐκεῖ·     ekei
ADV
ἐκεῖekeitherethere.
 
16 Tłum. GrEn. Толк. Posłałem tedy Eliezera, Ariela, Semejasza, Elnatana, Jariba, drugiego Elnatana, Natana, Zachariasza i Mosollama, przełożonych, i Jojariba i Elnatana, mędrców. И послал я позвать Елиезера, Ариэла, Шемаию, и Элнафана, и Иарива, и Элнафана, и Нафана, и Захарию, и Мешуллама - главных, и Иоярива и Элнафана - ученых; И# послaхъ ко є3леазaру, ґріи1лу, семеjю и3 къ маwнaну, и3 їерjву и3 є3лнаfaму, и3 наfaну и3 захaріи и3 месоллaму, и3 ко їwарjму и3 є3лнаfaну, премyдрыхъ, 8,16Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPκαὶ kai
CONJ
καίkaiandAnd
ἀπέστειλα apesteila
V-AAI-1S
ἀποστέλλωapostellōto sendI sent
τῷ
T-DSM
hothe/this/who 
Ελεαζαρ,     eleazar
N-PRI
ἘλεάζαρeleazarEleazar[Gershon]
τῷ
T-DSM
hothe/this/who 
Αριηλ,     ariēl
N-PRI
strong:GN-PRIstrong:GN-PRIstrong:GN-PRI 
τῷ
T-DSM
hothe/this/who 
Σαμαια samaia
N-PRI
strong:GN-PRIstrong:GN-PRIstrong:GN-PRI 
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
τῷ
T-DSM
hothe/this/who 
Αλωναμ alōnam
N-PRI
strong:GN-PRIstrong:GN-PRIstrong:GN-PRI 
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
τῷ
T-DSM
hothe/this/who 
Ιαριβ iarib
N-PRI
strong:GN-PRIstrong:GN-PRIstrong:GN-PRI 
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
τῷ
T-DSM
hothe/this/who 
Ελναθαν elnathan
N-PRI
strong:GN-PRIstrong:GN-PRIstrong:GN-PRI 
καὶ kai
CONJ
καίkaiand[desire]
τῷ
T-DSM
hothe/this/who 
Ναθαν nathan
N-PRI
ΝαθάνnathanNathan[Israelite]
καὶ kai
CONJ
καίkaiand[desire]
τῷ
T-DSM
hothe/this/who 
ζαχαρια zacharia
N-PRI
ΖαχαρίαςzachariasZechariah[rage]
και kai
CONJ
καίkaiand[desire]
τω
T-DSM
hothe/this/who 
μεσουλαμ mesoulam
N-PRI
strong:GN-PRIstrong:GN-PRIstrong:GN-PRI 
ανδρας andras
N-APM
ἀνήρanērman[Elul]
και kai
CONJ
καίkaiand[desire]
τω
T-DSM
hothe/this/who 
ιωαριβ iōarib
N-PRI
strong:GN-PRIstrong:GN-PRIstrong:GN-PRI 
και kai
CONJ
καίkaiand[desire]
τω
T-DSM
hothe/this/who 
ελναθαν elnathan
N-PRI
strong:GN-PRIstrong:GN-PRIstrong:GN-PRI 
συνίοντας suniontas
V-PAPAP
συνίημιsuniēmito understandones perceiving.
 
17 Tłum. GrEn. Толк. I posłałem ich do Edda, który jest pierwszy w miejscu Chasfia, i włożyłem w usta ich słowa, które by mówili do Edda i do braci jego Natynejczyków w mieście Chasfia, aby nam przywiedli sługi domu Boga naszego.и дал им поручение к Иддо, главному в местности Касифье, и вложил им в уста, что говорить к Иддо и братьям его, нефинеям в местности Касифье, чтобы они привели к нам служителей для дома Бога нашего. и3 и3звед0хъ и5хъ ко ґдaю начaльнику на мёстэ кaсфіа и3 вложи1хъ во ўстA и4хъ словесA глаг0лати ко ґдaю и3 брaтіи є3гw2 ґfінjмwмъ на мёстэ кaсфіи, привести2 нaмъ пою1щихъ въ д0мъ бGа нaшегw. 8,17Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPκαὶ kai
CONJ
καίkaiandAnd
ἐξήνεγκα exēnenka
V-AAI-1S
ἐκφέρωekferōto bring/carry out[throat]
αὐτοὺς autous
D-APM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
ἐπὶ epi
PREP
ἐπίepiupon/to/against[Hadadezer]
ἄρχοντος archontos
N-GSM
ἄρχωνarchōnrulerruler
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
ἀργυρίῳ arguriō
N-DSN
ἀργύριονargurionsilvermoney
τοῦ tou
T-GSM
hothe/this/whothe
τόπου topou
N-GSM
τόποςtoposplaceplace.
καὶ kai
CONJ
καίkaiandAnd
ἔθηκα ethēka
V-AAI-1S
τίθημιtithēmito placeI put
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongwith
στόματι stomati
N-DSN
στόμαstomamouththeir mouths
αὐτῶν autōn
D-GPM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
λόγους logous
N-APM
λόγοςlogoswordwords
λαλῆσαι lalēsai
V-AAR
λαλέωlaleōto speakto speak
πρὸς pros
PREP
πρόςprosto/withto
τοὺς tous
T-APM
hothe/this/whoof the
ἀδελφοὺς adelfous
N-APM
ἀδελφόςadelfosbrothertheir brethren
αὐτῶν autōn
D-GPM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
τοὺς tous
T-APM
hothe/this/who 
ναθινιμ nathinim
N-PRI
strong:GN-PRIstrong:GN-PRIstrong:GN-PRI 
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/among[gold]
ἀργυρίῳ arguriō
N-DSN
ἀργύριονargurionsilver[Arab]
τοῦ tou
T-GSM
hothe/this/whoof the
τόπου topou
N-GSM
τόποςtoposplaceplace
τοῦ tou
T-GSN
hothe/this/whoof the ones
ἐνέγκαι enenkai
V-AAR
φέρωferōto bear/leadto bring
ἡμῖν hēmin
P-DP
ἡμῖνhēminto us[to pledge]
ᾄδοντας adontas
V-PAPAP
ᾄδωadōto singsingers
εἰς eis
PREP
εἰςeistowardinto
οἶκον oikon
N-ASM
οἶκοςoikoshousehouse
θεοῦ theou
N-GSM
θεόςtheosGodof our God.
ἡμῶν.     hēmōn
P-GP
ἡμῶνhēmōnof us[harm]
 
18 Tłum. GrEn. Толк. I przywiedli nam przez dobrą rękę Boga naszego nad nami, męża uczonego z synów Moholiego, syna Lewiego, syna Izraela; i Sarabiasza, i synów jego i braci jego osiemnastu;И привели они к нам, так как благодеющая рука Бога нашего была над нами, человека умного из сыновей Махлия, сына Левиина, сына Израилева, именно Шеревию, и сыновей его и братьев его, восемнадцать человек; И# пріид0ша къ нaмъ, понeже рукA бGа нaшегw бЁ бlгA на нaсъ, мyжъ сахHнъ t сынHвъ моолjевыхъ сhна леvjина, сhна ї}лева, и3 саравjа, и3 сhнове є3гw2 и3 брaтіz є3гw2 nсмьнaдесzть: 8,18Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPκαὶ kai
CONJ
καίkaiandAnd
ἤλθοσαν ēlthosan
V-AAI-3P
ἔρχομαιerchomaito come/gothey came
ἡμῖν,     hēmin
P-DP
ἡμῖνhēminto us[to pledge]
ὡς hōs
CONJ
ὡςhōswhich/howas
χεὶρ cheir
N-NSF
χείρcheirhand[2hand
θεοῦ theou
N-GSM
θεόςtheosGod3of our God
ἡμῶν hēmōn
P-GP
ἡμῶνhēmōnof us[harm]
ἀγαθὴ agathē
A-NSF
ἀγαθόςagathosgood-doer1good]
ἐφ'     ef
PREP
ἐπίepiupon/to/againstupon
ἡμᾶς,     hēmas
P-AP
ἡμᾶςhēmasus[crime]
ἀνὴρ anēr
N-NSM
ἀνήρanērman[2man
σαχωλ sachōl
N-PRI
strong:GN-PRIstrong:GN-PRIstrong:GN-PRI 
ἀπὸ apo
PREP
ἀπόapofromfrom
υἱῶν huiōn
N-GPM
υἱόςhuiossonsons
Μοολι mooli
N-PRI
strong:GN-PRIstrong:GN-PRIstrong:GN-PRI 
υἱοῦ huiou
N-GSM
υἱόςhuiossonhis sons,
Λευι leui
N-PRI
ΛευΐleuiLevi[Jagur]
υἱοῦ huiou
N-GSM
υἱόςhuiosson[soothing]
Ισραηλ·     israēl
N-PRI
ἸσραήλisraēlIsrael[window]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandAnd
ἀρχὴν archēn
N-ASF
ἀρχήarchēbeginning[Arioch]
ἤλθοσαν ēlthosan
V-AAI-3P
ἔρχομαιerchomaito come/go[to endow]
υἱοὶ huioi
N-NPM
υἱόςhuiosson[soothing]
αὐτοῦ autou
D-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ἀδελφοὶ adelfoi
N-NPM
ἀδελφόςadelfosbrotherhis brethren --
αὐτοῦ autou
D-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
ὀκτωκαίδεκα·     oktōkaideka
N-NUI
strong:GN-NUIstrong:GN-NUIstrong:GN-NUI 
 
19 Tłum. GrEn. Толк. i Hasabiasza, a z nim Izajasza, z synów Merariego i braci jego i synów jego dwudziestu; i z Natynejczyków,и Хашавию и с ним Иешаию из сыновей Мерариных, братьев его и сыновей их двадцать; и3 ґсевjа, и3 и3сaіа t сынHвъ мерaріныхъ и3 брaтіz є3гw2 и3 сhнове є3гw2 двaдесzть: 8,19Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPκαὶ kai
CONJ
καίkaiandAnd
τὸν ton
T-ASM
hothe/this/who 
Ασεβια asebia
N-PRI
strong:GN-PRIstrong:GN-PRIstrong:GN-PRI 
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
τὸν ton
T-ASM
hothe/this/who 
Ωσαιαν ōsaian
N-PRI
strong:GN-PRIstrong:GN-PRIstrong:GN-PRI 
ἀπὸ apo
PREP
ἀπόapofromfrom
υἱῶν huiōn
N-GPM
υἱόςhuiossonsons
Μεραρι,     merari
N-PRI
strong:GN-PRIstrong:GN-PRIstrong:GN-PRI 
ἀδελφοὶ adelfoi
N-NPM
ἀδελφόςadelfosbrotherhis brethren
αὐτοῦ autou
D-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
υἱοὶ huioi
N-NPM
υἱόςhuiossonhis sons --
αὐτῶν autōn
D-GPM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
εἴκοσι·     eikosi
N-NUI
εἴκοσιeikositwentytwenty.
 
20 Tłum. GrEn. Толк. których dał Dawid i książęta na posługi Lewitom, Natynejczyków dwustu dwudziestu. Wszyscy ci imionami swymi byli nazwani.и из нефинеев, которых дал Давид и князья его на прислугу левитам, двести двадцать нефинеев; все они названы поименно. и3 t наfінjмwвъ, и5хже дадE давjдъ и3 кнsзіе ко слyжбэ леvjтwмъ, наfінjмwвъ двёсти двaдесzть, вси2 собрaшасz по и3менHмъ. 8,20Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPκαὶ kai
CONJ
καίkaiandAnd
ἀπὸ apo
PREP
ἀπόapofromfrom
τῶν tōn
T-GPM
hothe/this/whothe
ναθινιμ,     nathinim
N-PRI
strong:GN-PRIstrong:GN-PRIstrong:GN-PRI 
ὧν hōn
R-GPM
ὅς, ἥhhos ēwhichwhom
ἔδωκεν edōken
V-AAI-3S
δίδωμιdidōmito giveDavid appointed
Δαυιδ dauid
N-PRI
Δαυείδ, Δαυίδ, Δαβίδdaueid dauid dabidDavid[Bunni]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
οἱ hoi
T-NPM
hothe/this/whothe
ἄρχοντες archontes
N-NPM
ἄρχωνarchōnrulerrulers
εἰς eis
PREP
εἰςeistowardfor
δουλείαν douleian
N-ASF
δουλείαdouleiaslaveryservice
τῶν tōn
T-GPM
hothe/this/whoof the
Λευιτῶν,     leuitōn
N-GPM
ΛευΐτηςleuitēsLevite[weary]
ναθινιμ nathinim
N-PRI
strong:GN-PRIstrong:GN-PRIstrong:GN-PRI 
διακόσιοι diakosioi
A-NPM
διακόσιοιdiakosioitwo hundred1two hundred
καὶ kai
CONJ
καίkaiand[desire]
εἴκοσι·     eikosi
N-NUI
εἴκοσιeikositwenty2twenty];
πάντες pantes
A-NPM
πᾶςpasallall
συνήχθησαν sunēchthēsan
V-API-3P
συνάγωsunagōto assemble[kneading]
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/among[gold]
ὀνόμασιν.     onomasin
N-DPN
ὄνομαonomaname[Chesil]
 
21 Tłum. GrEn. Толк. – I zapowiedziałem tam post u rzeki Ahawy, abyśmy się dręczyli przed Panem, Bogiem naszym, i prosili go o drogę prostą dla siebie i dla synów naszych, i wszystkiej majętności naszej.И провозгласил я там пост у реки Агавы, чтобы смириться нам пред лицем Бога нашего, просить у Него благополучного пути для себя и для детей наших и для всего имущества нашего, И# проповёдахъ тaмw п0стъ бли1з8 рёки ґуи2, є4же смири1тисz пред8 гDемъ бGомъ нaшимъ, проси1ти t негw2 пути2 прaвагw нaмъ и3 чaдwмъ нaшымъ и3 всемY стzжaнію нaшему: 8,21Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPκαὶ kai
CONJ
καίkaiandAnd
ἐκάλεσα ekalesa
V-AAI-1S
καλέωkaleōto callI called
ἐκεῖ ekei
ADV
ἐκεῖekeitherethere
νηστείαν nēsteian
N-ASF
νηστείαnēsteiafastinga fast
ἐπὶ epi
PREP
ἐπίepiupon/to/againstat
τὸν ton
T-ASM
hothe/this/whothe
ποταμὸν potamon
N-ASM
ποταμόςpotamosriverriver
Αουε aoue
N-PRI
strong:GN-PRIstrong:GN-PRIstrong:GN-PRI 
τοῦ tou
T-GSN
hothe/this/who 
ταπεινωθῆναι tapeinōthēnai
V-APR
ταπεινόωtapeinoōto humbleto humble
ἐνώπιον enōpion
ADV
ἐνώπιονenōpionbeforebefore
θεοῦ theou
N-GSM
θεόςtheosGodour God,
ἡμῶν hēmōn
P-GP
ἡμῶνhēmōnof us[harm]
ζητῆσαι zētēsai
V-AAR
ζητέωzēteōto seekto seek
παρ'     par
PREP
παράparafrom/with/besideby
αὐτοῦ autou
D-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
ὁδὸν hodon
N-ASF
ὁδόςhodosroad[2way
εὐθεῖαν eutheian
A-ASF
εὐθύςeuthusstraight1a straight]
ἡμῖν hēmin
P-DP
ἡμῖνhēminto us[to pledge]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
τοῖς tois
T-DPN
hothe/this/who 
τέκνοις teknois
N-DPN
τέκνονteknonchildfor our children,
ἡμῶν hēmōn
P-GP
ἡμῶνhēmōnof us[harm]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
πάσῃ pasē
A-DSF
πᾶςpasallall
τῇ
T-DSF
hothe/this/who 
κτήσει ktēsei
N-DSF
strong:GN-DSFstrong:GN-DSFstrong:GN-DSF 
ἡμῶν.     hēmōn
P-GP
ἡμῶνhēmōnof us[harm]
 
22 Tłum. GrEn. Толк. Bom się wstydził prosić króla o pomoc i jezdnych, którzy by nas bronili od nieprzyjaciela na drodze, bośmy mówili królowi: “Ręka Boga naszego jest nad wszystkimi, którzy go szukają w dobroci, a panowanie jego i moc jego, i zapalczywość nad wszystkimi, którzy go opuszczają.” так как мне стыдно было просить у царя войска и всадников для охранения нашего от врага на пути, ибо мы, говоря с царем, сказали: рука Бога нашего для всех прибегающих к Нему есть благодеющая, а на всех оставляющих Его - могущество Его и гнев Его! ўстыдёхсz бо и3спроси1ти t царS си1лы и3 кHнникъ защи1тити нaсъ t врагA на пути2, понeже рёхомъ царю2 глаг0люще: рукA бGа нaшегw є4сть на всёхъ и4щущихъ є3го2 во благ0е и3 крёпость є3гw2, ћрость же є3гw2 на всёхъ њставлsющихъ є3го2. 8,22Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPὅτι hoti
CONJ
ὅτιhotithat/sinceFor
ᾐσχύνθην ēschunthēn
V-API-1S
αἰσχύνωaischunōbe ashamedI was ashamed
αἰτήσασθαι aitēsasthai
V-AMR
αἰτέωaiteōto askto ask
παρὰ para
PREP
παράparafrom/with/besidefrom
τοῦ tou
T-GSM
hothe/this/whothe
βασιλέως basileōs
N-GSM
βασιλεύςbasileuskingking
δύναμιν dunamin
N-ASF
δύναμιςdunamispowerfor a force
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ἱππεῖς hippeis
N-APM
ἱππεύςhippeushorsemanhorsemen
σῶσαι sōsai
V-AAR
σῴζωsōzōto saveto deliver
ἡμᾶς hēmas
P-AP
ἡμᾶςhēmasus[crime]
ἀπὸ apo
PREP
ἀπόapofromfrom
ἐχθροῦ echthrou
A-GSM
ἐχθρόςechthrosenemyenemy
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
τῇ
T-DSF
hothe/this/whothe
ὁδῷ,     hodō
N-DSF
ὁδόςhodosroadway;
ὅτι hoti
CONJ
ὅτιhotithat/sincefor
εἴπαμεν eipamen
V-AAI-1P
ἔπω, ἐρῶ, εἶπονepō erō eiponto saywe said
τῷ
T-DSM
hothe/this/whoto the
βασιλεῖ basilei
N-DSM
βασιλεύςbasileuskingking,
λέγοντες legontes
V-PAPRP
λέγωlegōto speaksaying,
Χεὶρ cheir
N-NSF
χείρcheirhandhand
τοῦ tou
T-GSM
hothe/this/who 
θεοῦ theou
N-GSM
θεόςtheosGodof our God
ἡμῶν hēmōn
P-GP
ἡμῶνhēmōnof us[harm]
ἐπὶ epi
PREP
ἐπίepiupon/to/againstupon
πάντας pantas
A-APM
πᾶςpasallall
τοὺς tous
T-APM
hothe/this/whothe ones
ζητοῦντας zētountas
V-PAPAP
ζητέωzēteōto seekseeking
αὐτὸν auton
D-ASM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
εἰς eis
PREP
εἰςeistowardfor
ἀγαθόν,     agathon
A-ASM
ἀγαθόςagathosgood-doergood,
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
κράτος kratos
N-NSN
κράτοςkratospowerhis might
αὐτοῦ autou
D-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
θυμὸς thumos
N-NSM
θυμόςthumoswrathhis rage
αὐτοῦ autou
D-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
ἐπὶ epi
PREP
ἐπίepiupon/to/againstupon
πάντας pantas
A-APM
πᾶςpasallall
ἐγκαταλείποντας enkataleipontas
V-PAPAP
ἐγκαταλείπωenkataleipōto leave behindones abandoning
αὐτόν.     auton
D-ASM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
 
23 Tłum. GrEn. Толк. I pościliśmy, i prosiliśmy Boga naszego o to, i powiodło się nam szczęśliwie.Итак мы постились и просили Бога нашего о сем, и Он услышал нас. Пости1хомсz же и3 моли1хомсz бGу нaшему њ сeмъ, и3 ўслhша нaсъ. 8,23Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPκαὶ kai
CONJ
καίkaiandAnd
ἐνηστεύσαμεν enēsteusamen
V-AAI-1P
νηστεύωnēsteuōto fastwe fasted
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ἐζητήσαμεν ezētēsamen
V-AAI-1P
ζητέωzēteōto seeksought
παρὰ para
PREP
παράparafrom/with/besidefrom
τοῦ tou
T-GSM
hothe/this/who 
θεοῦ theou
N-GSM
θεόςtheosGodour God
ἡμῶν hēmōn
P-GP
ἡμῶνhēmōnof us[harm]
περὶ peri
PREP
περίperiaboutconcerning
τούτου,     toutou
D-GSM
τούτουtoutouof this[to flee]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ἐπήκουσεν epēkousen
V-AAI-3S
ἐπακούωepakouōto listen tohe heeded
ἡμῖν.     hēmin
P-DP
ἡμῖνhēminto us[to pledge]
 
24 Tłum. GrEn. Толк. I odłączyłem z książąt kapłańskich dwunastu: Sarabiasza i Hasabiasza, a z nimi braci ich dziesięciu;И я отделил из начальствующих над священниками двенадцать человек: Шеревию, Хашавию и с ними десять из братьев их; И# tлучи1хъ t кнzзeй свzщeнническихъ дванaдесzть, сараjю, ґсавjю и3 съ ни1ми t брaтіи и4хъ дeсzть: 8,24Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPκαὶ kai
CONJ
καίkaiandAnd
διέστειλα diesteila
V-AAI-1S
διαστέλλωdiastellōto give ordersI separated
ἀπὸ apo
PREP
ἀπόapofrom[2of
ἀρχόντων archontōn
N-GPM
ἄρχωνarchōnruler3 rulers
τῶν tōn
T-GPM
hothe/this/who4of the
ἱερέων hiereōn
N-GPM
ἱερεύςhiereuspriest5priests
δώδεκα,     dōdeka
N-NUI
δώδεκαdōdekatwelve1twelve],
τῷ
T-DSM
hothe/this/who 
Σαραια,     saraia
N-PRI
strong:GN-PRIstrong:GN-PRIstrong:GN-PRI 
Ασαβια asabia
N-PRI
strong:GN-PRIstrong:GN-PRIstrong:GN-PRI 
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
μετ'     met
PREP
μετάmetawith/afterwith
αὐτῶν autōn
D-GPM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
ἀπὸ apo
PREP
ἀπόapofromfrom
ἀδελφῶν adelfōn
N-GPM
ἀδελφόςadelfosbrothertheir brethren --
αὐτῶν autōn
D-GPM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
δέκα,     deka
N-NUI
δέκαdekatenten.
 
25 Tłum. GrEn. Толк. i odważyłem im srebro i złoto i naczynia poświęcone domu Boga naszego, które ofiarował król i radni jego, i książęta jego, i wszystek Izrael z tych, którzy się byli znaleźli; и отдал им весом серебро, и золото, и сосуды, - все, пожертвованное для дома Бога нашего, что пожертвовали царь, и советники его, и князья его, и все Израильтяне, там находившиеся. возвёсихъ же и5мъ сребро2 и3 злaто и3 сосyды начaткwвъ д0му бGа нaшегw, ±же вознесE цaрь и3 совBтницы є3гw2 и3 кнsзіе є3гw2, и3 вeсь ї}ль њбрэтazйсz, 8,25Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPκαὶ kai
CONJ
καίkaiandAnd
ἔστησα estēsa
V-AAI-1S
ἵστημιhistēmito standI set
αὐτοῖς autois
D-DPM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
τὸ to
T-ASN
hothe/this/whothe
ἀργύριον argurion
N-ASN
ἀργύριονargurionsilversilver
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
τὸ to
T-ASN
hothe/this/whothe
χρυσίον chrusion
N-ASN
χρυσίονchrusiongoldgold,
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
τὰ ta
T-APN
hothe/this/whothe
σκεύη skeuē
N-APN
σκεῦοςskeuosvesselitems
ἀπαρχῆς aparchēs
N-GSF
ἀπαρχήaparchēfirstfruitsfirst-fruit
οἴκου oikou
N-GSM
οἶκοςoikoshouseof house
θεοῦ theou
N-GSM
θεόςtheosGodof our God,
ἡμῶν,     hēmōn
P-GP
ἡμῶνhēmōnof us[harm]
ha
R-APN
ὅς, ἥhhos ēwhichwhich
ὕψωσεν hupsōsen
V-AAI-3S
ὑψόωhupsoōto lift up[to go out]
ho
T-NSM
hothe/this/whoof the
βασιλεὺς basileus
N-NSM
βασιλεύςbasileusking2king],
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
οἱ hoi
T-NPM
hothe/this/who1the
σύμβουλοι sumbouloi
N-NPM
σύμβουλοςsumbouloscounselorhis counselors,
αὐτοῦ autou
D-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
οἱ hoi
T-NPM
hothe/this/who 
ἄρχοντες archontes
N-NPM
ἄρχωνarchōnrulerhis rulers,
αὐτοῦ autou
D-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
πᾶς pas
A-NSM
πᾶςpasallall
Ισραηλ israēl
N-PRI
ἸσραήλisraēlIsrael[window]
οἱ hoi
T-NPM
hothe/this/who 
εὑρισκόμενοι.     heuriskomenoi
V-PMPRP
εὑρίσκωheuriskōto find/meet2being found].
 
26 Tłum. GrEn. Толк. i odważyłem w ich ręku srebra talentów sześćset pięćdziesiąt i sto naczyń srebrnych sto talentów złota, И отдал на руки им весом: серебра - шестьсот пятьдесят талантов, и серебряных сосудов на сто талантов, золота - сто талантов; и3 дaхъ вёсомъ въ рyки и4хъ сребрA талaнтwвъ шeсть сHтъ пzтьдесsтъ, и3 сосyдwвъ срeбрzныхъ сто2, и3 злaта сто2 тал†нтъ, 8,26Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPκαὶ kai
CONJ
καίkaiandAnd
ἔστησα estēsa
V-AAI-1S
ἵστημιhistēmito standI set
ἐπὶ epi
PREP
ἐπίepiupon/to/againstin
χεῖρας cheiras
N-APF
χείρcheirhandtheir hands
αὐτῶν autōn
D-GPM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
ἀργυρίου arguriou
N-GSN
ἀργύριονargurionsilversilver --
τάλαντα talanta
N-APN
τάλαντονtalantontalent[3talents
ἑξακόσια hexakosia
A-APN
ἑξακόσιοιhexakosioisix hundred1six hundred
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
πεντήκοντα pentēkonta
N-NUI
πεντήκονταpentēkontafifty2fifty],
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
σκεύη skeuē
N-APN
σκεῦοςskeuosvesselvessels
ἀργυρᾶ argura
A-APN
ἀργύρεοςargureossilvermade of silver --
ἑκατὸν hekaton
N-NUI
ἑκατόνhekatonhundreda hundred,
καὶ kai
CONJ
καίkaiand[desire]
τάλαντα talanta
N-APN
τάλαντονtalantontalenttalents
χρυσίου chrusiou
N-GSN
χρυσίονchrusiongoldof gold --
ἑκατὸν hekaton
N-NUI
ἑκατόνhekatonhundreda hundred;
 
27 Tłum. GrEn. Толк. a czasz złotych dwadzieścia, które miały po tysiąc czerwonych złotych, i naczynia z miedzi jasnej bardzo dobrej dwa piękne jak złoto.и чаш золотых - двадцать, в тысячу драхм, и два сосуда из лучшей блестящей меди, ценимой как золото. и3 чaшъ златhхъ двaдесzть, дрaхмъ тhсzщу, и3 сосyды мёди свётлыz д0брыz разли6чныz, драгоцBнныz ћкw злaто, 8,27Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPκαὶ kai
CONJ
καίkaiandand
καφουρη kafourē
N-APN
strong:GN-APNstrong:GN-APNstrong:GN-APN 
χρυσοῖ chrusoi
A-NPM
χρύσεοςchruseosgolden3of gold
εἴκοσι eikosi
N-NUI
εἴκοσιeikositwenty1twenty
εἰς eis
PREP
εἰςeistoward[to strive]
τὴν tēn
T-ASF
hothe/this/who[that]
ὁδὸν hodon
N-ASF
ὁδόςhodosroad[Pleiades]
χαμανιμ chamanim
N-NPN
strong:GN-NPNstrong:GN-NPNstrong:GN-NPN 
χίλιοι chilioi
A-NPM
χίλιοιchilioithousand4of a thousand],
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
σκεύη skeuē
N-APN
σκεῦοςskeuosvesselvessels
χαλκοῦ chalkou
A-GSM
χαλκόςchalkoscopper/bronze/coinof brass,
στίλβοντος stilbontos
V-PAPGS
στίλβωstilbōto dazzleshining,
ἀγαθοῦ agathou
A-GSM
ἀγαθόςagathosgood-doergood ,
διάφορα diafora
A-APN
διάφοροςdiaforosdifferentdiverse,
ἐπιθυμητὰ epithumēta
A-APN
strong:GA-APNstrong:GA-APNstrong:GA-APN 
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/among[gold]
χρυσίῳ.     chrusiō
N-DSN
χρυσίονchrusiongoldgold.
 
28 Tłum. GrEn. Толк. I rzekłem im: “Wyście święci Pańscy, i naczynia święte i srebro, i złoto, które dobrowolnie jest ofiarowane Panu, Bogu ojców waszych.И сказал я им: вы - святыня Господу, и сосуды - святыня, и серебро и золото - доброхотное даяние Господу Богу отцов ваших. и3 рек0хъ и5мъ: вы2 свsти гDу бGу, и3 сосyди свsти и3 сребро2 и3 злaто, є4же в0лею вдано2 є4сть гDу бGу nтє1цъ нaшихъ: 8,28Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPκαὶ kai
CONJ
καίkaiandAnd
εἶπα eipa
V-AAI-1S
ἔπω, ἐρῶ, εἶπονepō erō eiponto sayI said
πρὸς pros
PREP
πρόςprosto/withto
αὐτούς autous
D-APM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
Ὑμεῖς humeis
P-NP
ὑμεῖςhumeisyou[Nineveh]
ἅγιοι hagioi
A-NPM
ἅγιοςhagiosholy[Abimelech]
τῷ
T-DSM
hothe/this/who 
κυρίῳ,     kuriō
N-DSM
κύριοςkurioslordlord
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
τὰ ta
T-NPN
hothe/this/whothe
σκεύη skeuē
N-NPN
σκεῦοςskeuosvessel[2vessels
ἅγια,     hagia
A-NPN
ἅγιονhagionholyholy
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
τὸ to
T-ASN
hothe/this/whothe
ἀργύριον argurion
N-ASN
ἀργύριονargurionsilversilver,
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
τὸ to
T-NSN
hothe/this/whothe
χρυσίον chrusion
N-NSN
χρυσίονchrusiongoldgold
ἑκούσια hekousia
A-NPN
ἑκουσίωςhekousiōsvoluntarilya voluntary
τῷ
T-DSM
hothe/this/whoto the
κυρίῳ kuriō
N-DSM
κύριοςkurioslordlord
θεῷ theō
N-DSM
θεόςtheosGodGod,
πατέρων paterōn
N-GPM
πατήρpatērfatherof our fathers.
ὑμῶν·     humōn
P-GP
ὑμῶνhumōnof you[lamp]
 
29 Tłum. GrEn. Толк. Czuwajcież i strzeżcie, a odważycie przed książętami kapłanów i Lewitów, i przed książętami domów izraelskich w Jeruzalem do skarbu domu Pańskiego.”Будьте же бдительны и сберегите это, доколе весом не сдадите начальствующим над священниками и левитами и главам поколений Израилевых в Иерусалиме, в хранилище при доме Господнем. бди1те и3 стреги1те, д0ндеже вёсомъ tдадитE пред8 кн‰зи свzщeнникwвъ и3 леvjтwвъ и3 пред8 кн‰зи nтeчествъ ї}левыхъ во їеrли1мэ, во ски1ніихъ д0му гDнz. 8,29Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPἀγρυπνεῖτε agrupneite
V-PAM-2P
ἀγρυπνέωagrupneōbe watchfulBe awake
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
τηρεῖτε,     tēreite
V-PAM-2P
τηρέωtēreōto keepgive heed
ἕως heōs
CONJ
ἕωςheōsuntiluntil
στῆτε stēte
V-AAS-2P
ἵστημιhistēmito standyou set
ἐνώπιον enōpion
ADV
ἐνώπιονenōpionbeforebefore
ἀρχόντων archontōn
N-GPM
ἄρχωνarchōnrulerrulers
τῶν tōn
T-GPM
hothe/this/whothe
ἱερέων hiereōn
N-GPM
ἱερεύςhiereuspriestpriests
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
τῶν tōn
T-GPM
hothe/this/whoof the
Λευιτῶν leuitōn
N-GPM
ΛευΐτηςleuitēsLevite[weary]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
τῶν tōn
T-GPM
hothe/this/whothe
ἀρχόντων archontōn
N-GPM
ἄρχωνarchōnrulerrulers
τῶν tōn
T-GPM
hothe/this/whoof the
πατριῶν patriōn
N-GPF
πατριάpatriafamily linefamilies
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
Ιερουσαλημ ierousalēm
N-PRI
ἹερουσαλήμhierousalēmJerusalem[Hiel]
εἰς eis
PREP
εἰςeistowardin
σκηνὰς skēnas
N-APF
σκηνήskēnētent[plan]
οἴκου oikou
N-GSM
οἶκοςoikoshouseof house
κυρίου.     kuriou
N-GSM
κύριοςkurioslordof lord!
 
30 Tłum. GrEn. Толк. I wzięli kapłani i Lewici wagę srebra i złota i naczyń, żeby odnieść do Jeruzalem do domu Boga naszego. И приняли священники и левиты взвешенное серебро, и золото, и сосуды, чтоб отнести в Иерусалим в дом Бога нашего. И# пріsша свzщeнницы и3 леvjти вёсъ сребрA и3 злaта и3 сосyдwвъ, да вознесyтъ во їеrли1мъ въ д0мъ бGа нaшегw. 8,30Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPκαὶ kai
CONJ
καίkaiandAnd
ἐδέξαντο edexanto
V-AMI-3P
δέχομαιdechomaito receive[6took
οἱ hoi
T-NPM
hothe/this/who1the
ἱερεῖς hiereis
N-NPM
ἱερεύςhiereuspriest2priests
καὶ kai
CONJ
καίkaiand3and
οἱ hoi
T-NPM
hothe/this/who4the
Λευῖται leuitai
N-NPM
ΛευΐτηςleuitēsLevite[weary]
σταθμὸν stathmon
N-ASM
strong:GN-ASMstrong:GN-ASMstrong:GN-ASM 
τοῦ tou
T-GSN
hothe/this/whothe
ἀργυρίου arguriou
N-GSN
ἀργύριονargurionsilversilver,
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
τοῦ tou
T-GSN
hothe/this/whoof the
χρυσίου chrusiou
N-GSN
χρυσίονchrusiongoldgold,
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
τῶν tōn
T-GPN
hothe/this/whothe
σκευῶν skeuōn
N-GPN
σκεῦοςskeuosvesselvessels,
ἐνεγκεῖν enenkein
V-AAR
φέρωferōto bear/leadto bring them
εἰς eis
PREP
εἰςeistowardinto
Ιερουσαλημ ierousalēm
N-PRI
ἹερουσαλήμhierousalēmJerusalem[Hiel]
εἰς eis
PREP
εἰςeistowardinto
οἶκον oikon
N-ASM
οἶκοςoikoshousehouse
θεοῦ theou
N-GSM
θεόςtheosGodof our God.
ἡμῶν.     hēmōn
P-GP
ἡμῶνhēmōnof us[harm]
 
31 Tłum. GrEn. Толк. A tak ruszyliśmy od rzeki Ahawy dwunastego dnia księżyca pierwszego, aby iść do Jeruzalem; a ręka Boga naszego była nad nami, i wybawił nas z ręki nieprzyjaciela i czyhającego na drodze.И отправились мы от реки Агавы в двенадцатый день первого месяца, чтобы идти в Иерусалим; и рука Бога нашего была над нами, и спасала нас от руки врага и от подстерегающих нас на пути. И# воздвиг0хомсz t рёки ґуи2 во вторыйнaдесzть дeнь мцcа пeрвагw, да и4демъ во їеrли1мъ: и3 рукA бGа нaшегw бЁ на нaсъ и3 и3збaви нaсъ t рyкъ врaжіихъ и3 рaтникwвъ на пути2, 8,31Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPκαὶ kai
CONJ
καίkaiandAnd
ἐξήραμεν exēramen
V-AAI-1P
ἐξαίρωexairōto expelwe lifted away
ἀπὸ apo
PREP
ἀπόapofromfrom
τοῦ tou
T-GSM
hothe/this/whothe
ποταμοῦ potamou
N-GSM
ποταμόςpotamosriverriver
Αουε aoue
N-PRI
strong:GN-PRIstrong:GN-PRIstrong:GN-PRI 
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongon
τῇ
T-DSF
hothe/this/who 
δωδεκάτῃ dōdekatē
A-DSF
δωδέκατοςdōdekatostwelfthtwelfth
τοῦ tou
T-GSM
hothe/this/whothe
μηνὸς mēnos
N-GSM
μένmenon the other hand[beautiful]
τοῦ tou
T-GSM
hothe/this/whoof the
πρώτου prōtou
A-GSMS
πρῶτοςprōtosfirst1first],
τοῦ tou
T-GSN
hothe/this/who 
ἐλθεῖν elthein
V-AAR
ἔρχομαιerchomaito come/goto come
εἰς eis
PREP
εἰςeistowardunto
Ιερουσαλημ·     ierousalēm
N-PRI
ἹερουσαλήμhierousalēmJerusalem[Hiel]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandAnd
χεὶρ cheir
N-NSF
χείρcheirhandhand
θεοῦ theou
N-GSM
θεόςtheosGodof our God
ἡμῶν hēmōn
P-GP
ἡμῶνhēmōnof us[harm]
ἦν ēn
V-IAI-3S
ἦνēnwas[pledge]
ἐφ'     ef
PREP
ἐπίepiupon/to/againstupon
ἡμῖν,     hēmin
P-DP
ἡμῖνhēminto us[to pledge]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ἐρρύσατο errusato
V-AMI-3S
ῥύομαιruomaito rescuehe rescued
ἡμᾶς hēmas
P-AP
ἡμᾶςhēmasus[crime]
ἀπὸ apo
PREP
ἀπόapofrom[where?]
χειρὸς cheiros
N-GSF
χείρcheirhandhand
ἐχθροῦ echthrou
A-GSM
ἐχθρόςechthrosenemyof enemy,
Καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
πολεμίου polemiou
A-GSM
strong:GA-GSMstrong:GA-GSMstrong:GA-GSM 
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongalong
τῇ
T-DSF
hothe/this/who 
ὁδῷ.     hodō
N-DSF
ὁδόςhodosroadway.
 
32 Tłum. GrEn. Толк. I przyszliśmy do Jeruzalem, i mieszkaliśmy tam trzy dni.И пришли мы в Иерусалим, и пробыли там три дня. и3 пріид0хомъ во їеrли1мъ и3 пребhхомъ тY три2 дни6. 8,32Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPκαὶ kai
CONJ
καίkaiandAnd
ἤλθομεν ēlthomen
V-AAI-1P
ἔρχομαιerchomaito come/gowe came
εἰς eis
PREP
εἰςeistowardinto
Ιερουσαλημ ierousalēm
N-PRI
ἹερουσαλήμhierousalēmJerusalem[Hiel]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ἐκαθίσαμεν ekathisamen
V-AAI-1P
καθίζωkathizōto seatwe stayed
ἐκεῖ ekei
ADV
ἐκεῖekeitherethere
ἡμέρας hēmeras
N-APF
ἡμέραhēmeraday[2days
τρεῖς.     treis
N-NUI
τρεῖς, τρίαtreis triathree1three].
 
33 Tłum. GrEn. Толк. A czwartego dnia odważono srebro i złoto i naczynia w domu Boga naszego przez rękę Meremota, syna Uriasza kapłana, a z nim był Eleazar, syn Fineesa, a z nimi Jozabed, syn Jozuego, i Noadaja,В четвертый день мы сдали весом серебро, и золото, и сосуды в дом Бога нашего, на руки Меремофу, сыну Урии, священнику, и с ним Елеазару, сыну Финеесову, и с ними Иозаваду, сыну Иисусову, и Ноадии, сыну Виннуя, левитам, И# бhсть въ дeнь четвeртый, tдaхомъ вёсомъ сребро2 и3 злaто и3 сосyды въ домY бGа нaшегw под8 рyку марімHfа сhна ўрjи свzщeнника, и3 съ ни1мъ є3леазaръ сhнъ фінеeсовъ, и3 съ ни1ми їwзавaдъ сhнъ їисyсовъ и3 нwадjа сhнъ ванаjевъ леvjти, 8,33Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPκαὶ kai
CONJ
καίkaiandAnd
ἐγενήθη egenēthē
V-API-3S
γίνομαιginomaito be[Belteshazzar]
τῇ
T-DSF
hothe/this/whoon the
ἡμέρᾳ hēmera
N-DSF
ἡμέραhēmeraday[2day
τῇ
T-DSF
hothe/this/who 
τετάρτῃ tetartē
A-DSF
τέταρτοςtetartosfourth1fourth]
ἐστήσαμεν estēsamen
V-AAI-1P
ἵστημιhistēmito standwe set
τὸ to
T-ASN
hothe/this/whothe
ἀργύριον argurion
N-ASN
ἀργύριονargurionsilversilver,
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
τὸ to
T-ASN
hothe/this/whothe
χρυσίον chrusion
N-ASN
χρυσίονchrusiongoldgold,
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
τὰ ta
T-APN
hothe/this/whothe
σκεύη skeuē
N-APN
σκεῦοςskeuosvesselvessels
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
οἴκῳ oikō
N-DSM
οἶκοςoikoshousehouse
θεοῦ theou
N-GSM
θεόςtheosGodof our God
ἡμῶν hēmōn
P-GP
ἡμῶνhēmōnof us[harm]
ἐπὶ epi
PREP
ἐπίepiupon/to/againstinto
χεῖρα cheira
N-ASF
χείρcheirhandhand
Μεριμωθ merimōth
N-PRI
strong:GN-PRIstrong:GN-PRIstrong:GN-PRI 
υἱοῦ huiou
N-GSM
υἱόςhuiossonson
Ουρια ouria
N-PRI
ΟὐρίαςouriasUriah[Cherethite]
τοῦ tou
T-GSM
hothe/this/who 
ἱερέως hiereōs
N-GSM
ἱερεύςhiereuspriestpriest;
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
μετ'     met
PREP
μετάmetawith/afterwith
αὐτοῦ autou
D-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
Ελεαζαρ eleazar
N-PRI
ἘλεάζαρeleazarEleazar[Gershon]
υἱὸς huios
N-NSM
υἱόςhuiossonson
Φινεες finees
N-PRI
strong:GN-PRIstrong:GN-PRIstrong:GN-PRI 
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
μετ'     met
PREP
μετάmetawith/afterwith
αὐτῶν autōn
D-GPM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
Ιωζαβαδ iōzabad
N-PRI
strong:GN-PRIstrong:GN-PRIstrong:GN-PRI 
υἱὸς huios
N-NSM
υἱόςhuiossonson
Ἰησοῦ iēsou
N-PRI
ἸησοῦςiēsousJesus/Joshua[living]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
Νωαδια nōadia
N-PRI
strong:GN-PRIstrong:GN-PRIstrong:GN-PRI 
υἱὸς huios
N-NSM
υἱόςhuiossonson
Βαναια banaia
N-PRI
strong:GN-PRIstrong:GN-PRIstrong:GN-PRI 
οἱ hoi
T-NPM
hothe/this/whothe
Λευῖται leuitai
N-NPM
ΛευΐτηςleuitēsLevite[weary]
 
34 Tłum. GrEn. Толк. syn Bennoja, Lewici, według liczby i wagi wszystkich rzeczy; i spisano wszystką wagę w tym czasie.все счетом и весом. И все взвешенное записано в то же время. по числY и3 вёсу вс‰: и3 напи1санъ бhсть вeсь вёсъ. 8,34Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongBy
ἀριθμῷ arithmō
N-DSM
ἀριθμόςarithmosnumbernumber
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongby
σταθμῷ stathmō
N-DSM
strong:GN-DSMstrong:GN-DSMstrong:GN-DSM 
τὰ ta
T-APN
hothe/this/who 
πάντα,     panta
A-APN
πᾶςpasallall ;
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ἐγράφη egrafē
V-API-3S
γράφωgrafōto write[4was written down
πᾶς pas
A-NSM
πᾶςpasall1all
ho
T-NSM
hothe/this/who2the
σταθμός.     stathmos
N-NSM
strong:GN-NSMstrong:GN-NSMstrong:GN-NSM 
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongat
τῷ
T-DSM
hothe/this/who 
καιρῷ kairō
N-DSM
καιρόςkairostime/right timethat time.
ἐκείνῳ ekeinō
D-DSM
ἐκεῖνοςekeinosthatthat time.
 
35 Tłum. GrEn. Толк. Ale i ci, którzy przyszli z pojmania, synowie przesiedlenia, ofiarowali całopalenia Bogu Izraelowemu, cielców dwanaście za wszystek lud izraelski; baranów dziewięćdziesiąt sześć, baranków siedemdziesiąt siedem, kozłów za grzech dwanaście: wszystko na całopalenie Panu.Пришедшие из плена переселенцы принесли во всесожжение Богу Израилеву двенадцать тельцов из всего Израиля, девяносто шесть овнов, семьдесят семь агнцев и двенадцать козлов в жертву за грех: все это во всесожжение Господу. Во врeмz то2, и5же пріид0ша t плэнeніz сhнове преселeніz, принес0ша всесожжє1ніz бGу ї}леву, тельцє1въ дванaдесzть за всего2 ї}лz, nвнHвъ дeвzтьдесzтъ шeсть, ѓгнцєвъ сeдмьдесzтъ сeдмь, козлHвъ за грэхи2 дванaдесzть, вс‰ во всесожжeніе гDу. 8,35Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPοἱ hoi
T-NPM
hothe/this/whothe
ἐλθόντες elthontes
V-AAPRP
ἔρχομαιerchomaito come/goones coming
ἀπὸ apo
PREP
ἀπόapofromout of
τῆς tēs
T-GSF
hothe/this/whothe
αἰχμαλωσίας aichmalōsias
N-GSF
αἰχμαλωσίαaichmalōsiacaptivitycaptivity,
υἱοὶ huioi
N-NPM
υἱόςhuiossonsons
τῆς tēs
T-GSF
hothe/this/whoof the
παροικίας paroikias
N-GSF
παροικίαparoikiasojourningsojourn,
προσήνεγκαν prosēnenkan
V-AAI-3P
προσφέρωprosferōto bring tobrought
ὁλοκαυτώσεις holokautōseis
N-APF
strong:GN-APFstrong:GN-APFstrong:GN-APF 
τῷ
T-DSM
hothe/this/whoto the
θεῷ theō
N-DSM
θεόςtheosGodGod
Ισραηλ,     israēl
N-PRI
ἸσραήλisraēlIsrael[window]
μόσχους moschous
N-APM
μόσχοςmoschoscalfcalves --
δώδεκα dōdeka
N-NUI
δώδεκαdōdekatwelvetwelve
περὶ peri
PREP
περίperiaboutfor
παντὸς pantos
A-GSM
πᾶςpasallall
ισραηλ israēl
N-PRI
ἸσραήλisraēlIsrael[window]
κριοὺς krious
N-APM
strong:GN-APMstrong:GN-APMstrong:GN-APM 
ἐνενήκοντα enenēkonta
N-NUI
ἐνενήκονταenenēkontaninety[that]
ἕξ,     hex
N-NUI
ἕξhexsix[hair]
ἀμνοὺς amnous
N-APM
ἀμνόςamnoslamblambs --
ἑβδομήκοντα hebdomēkonta
N-NUI
ἑβδομήκονταhebdomēkontaseventy[Gidom]
καὶ kai
CONJ
καίkaiand[desire]
ἑπτά,     hepta
N-NUI
ἑπτάheptaseven[Harorite]
χιμάρους chimarous
N-APM
strong:GN-APMstrong:GN-APMstrong:GN-APM 
περὶ peri
PREP
περίperiaboutfor
ἁμαρτίας hamartias
N-GSF
ἁμαρτίαhamartiasinsin --
δώδεκα,     dōdeka
N-NUI
δώδεκαdōdekatwelvetwelve;
τὰ ta
T-APN
hothe/this/whothe
πάντα panta
A-APN
πᾶςpasallwhole
ὁλοκαυτώματα holokautōmata
N-APN
ὁλοκαύτωμαholokautōmaburnt offeringwhole burnt-offerings
τῷ
T-DSM
hothe/this/whoto the
κυρίῳ.     kuriō
N-DSM
κύριοςkurioslordlord.
 
36 Tłum. GrEn. Толк. A wyroki królewskie oddali panom, którzy byli sprzed oblicza królewskiego, i książętom za rzeką; i wywyższyli lud i dom Boży.И отдали царские повеления царским сатрапам и заречным областеначальникам, и они почтили народ и дом Божий.И# дaша повелёніе царeво прави1телємъ ц†рскимъ и3 кнzзє1мъ, и5же за рэк0ю: и3 прослaвиша людjй и3 д0мъ б9ій.8,36Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPκαὶ kai
CONJ
καίkaiandAnd
ἔδωκαν edōkan
V-AAI-3P
δίδωμιdidōmito givethey gave
τὸ to
T-ASN
hothe/this/whothe
νόμισμα nomisma
N-ASN
νόμισμαnomismacoinmandate
τοῦ tou
T-GSM
hothe/this/whoof the
βασιλέως basileōs
N-GSM
βασιλεύςbasileuskingking
τοῖς tois
T-DPM
hothe/this/whoto the
διοικηταῖς dioikētais
N-DPM
strong:GN-DPMstrong:GN-DPMstrong:GN-DPM 
τοῦ tou
T-GSM
hothe/this/whoof the
βασιλέως basileōs
N-GSM
βασιλεύςbasileuskingking,
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ἐπάρχοις eparchois
A-DPM
strong:GA-DPMstrong:GA-DPMstrong:GA-DPM 
πέραν peran
ADV
πέρανperanother sideon the other side
τοῦ tou
T-GSM
hothe/this/whoof the
ποταμοῦ,     potamou
N-GSM
ποταμόςpotamosriverriver;
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ἐδόξασαν edoxasan
V-AAI-3P
δοξάζωdoxazōto glorifythey glorified
τὸν ton
T-ASM
hothe/this/whothe
λαὸν laon
N-ASM
λαόςlaosa peoplepeople,
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
τὸν ton
T-ASM
hothe/this/whothe
οἶκον oikon
N-ASM
οἶκοςoikoshousehouse
τοῦ tou
T-GSM
hothe/this/who 
θεοῦ.     theou
N-GSM
θεόςtheosGodof God.

91 A gdy się to dokonało, przystąpili do mnie przełożeni mówiąc: “Nie odłączył się lud izraelski, kapłani i Lewici, od narodów ziem i od obrzydłości ich, to jest od Chananejczyków, Hetejczyków, Ferezejczyków, Jebuzejczyków, Ammonitów, Moabitów, Egipcjan i Amorejczyków;2 bo pojęli córki ich sobie i synom swym, i pomieszali potomstwo święte z ludźmi ziem; ręka też książąt i urzędu w tym przestępstwie pierwsza była.”3 A gdym usłyszał tę rzecz, rozdarłem płaszcz mój i suknię, i rwałem włosy na głowie mojej i brodzie i siedziałem smutny.4 I zeszli się do mnie wszyscy, którzy bali się słowa Boga Izraelowego, dla przestępstwa tych, którzy się z niewoli wrócili, a ja siedziałem smutny aż do ofiary wieczornej. MODLITWA EZDRASZA (9,5-15). O godzinie ofiary wieczornej (5). Wyznanie grzechów ludu (6-7), mimo których Bóg nie opuścił Izraela (R-9); przykazanie Boże o małżeństwach (10-12), które odtąd musi jut być zachowane (13-15).5 A w ofiarę wieczorną wstałem z utrapienia mego, a rozdarłszy płaszcz i suknię klęknąłem na kolana moje i rozciągnąłem ręce ku Panu, Bogu memu, i rzekłem: 6 “Boże mój, wstyd mi i sromam się podnieść oblicze moje do ciebie; bo nieprawości nasze rozmnożyły się nad głową naszą, 7 i grzechy nasze urosły aż do nieba od dni ojców naszych; lecz i my sami grzeszyliśmy ciężko aż do dnia tego, a przez nieprawości nasze zostaliśmy wydani my sami i królowie nasi i kapłani nasi w ręce królów ziemi i pod miecz i w niewolę, i na zawstydzenie twarzy jak i dnia tego.8 A teraz jakby trochę i na mały czas doszła prośba nasza do Pana, Boga naszego, żeby nam zostawiono ostatek i dany był kołek na miejscu jego świętym i aby oświecił oczy nasze Bóg nasz, a dał nam trochę żywota w niewoli naszej.9 Bośmy niewolnicy, a w niewoli naszej nie opuścił nas Bóg nasz, ale zwrócił ku nam miłosierdzie przed królem perskim aby nam dał żywot i wywyższył dom Boga naszego, i zbudował spustoszenia jego, i dał nam płot w Judzie i w Jeruzalem.-10 A teraz co po tym rzeczemy, Boże nasz? Bośmy opuścili przykazania twoje, 11 któreś dał w ręce sług twoich proroków, mówiąc: Ziemia, do której wchodzicie, aby ją posiąść, ziemia plugawa jest wedle plugastwa narodów i innych ziem i obrzydłości tych, którzy ją napełnili od brzegu aż do brzegu w splugawieniu swym.12 Teraz tedy córek waszych nie dajcie synom ich i córek ich nie bierzcie synom waszym, i nie szukajcie im pokoju i szczęścia aż do wieku, abyście byli umocnieni i pożywali dóbr ziemi, i żebyście mieli synów waszych dziedzicami aż na wieki.13 – A po wszystkim, co przyszło na nas dla uczynków naszych złych i dla grzechu naszego wielkiego, żeś ty, Boże nasz, wybawił nas z nieprawości naszej i dałeś nam zbawienie jak jest dziś,14 abyśmy się nie wracali i nie gwałcili przykazań twoich, i nie wstępowali w małżeństwa z narodami tych obrzydłości. Czy rozgniewałeś się na nas aż do zginienia, żebyś nam nie zostawił ostatków na wybawienie?15 Panie, Boże Izraelów! tyś jest sprawiedliwy, żeśmy zostali, żebyśmy byli wybawieni, jak to jest dnia tego. Otośmy przed tobą w przewinieniu naszym, bo nie możemy się ostać przed tobą dla tego.” REFORMA EZDRASZA (10,1-44). Lud, widząc żałość Ezdrasza, zobowiązuje się przysięgą iść za jego wskazówkami (t-6). Zwołanie zgromadzenia (7-8), które się zbiera; podsuwa się Ezdraszowi praktyczny sposób załatwienia sprawy (9-14), który zostaje przyjęty (15). Wykonanie (16-17). Wyliczenie winnych (18-44).
101 Gdy tedy tak modlił się Ezdrasz i gdy wzywał płacząc i leżał przed kościołem Bożym, zebrało się koło niego z Izraelitów bardzo wielkie zgromadzenie mężów, niewiast i dzieci, i płakał lud płaczem wielkim.2 I odpowiedział Secheniasz, syn Jehiela, z synów Elama, i rzekł Ezdraszowi: “Myśmy wystąpili przeciw Bogu naszemu i pojęliśmy żony obce z ludu ziemi; a teraz, jeśli jest za to pokuta w Izraelu,3 uczyńmy przymierze z Panem, Bogiem naszym, że porzucimy wszystkie żony i tych, którzy z tych się urodzili, według woli Pańskiej i woli tych, którzy się boją przykazania Pana, Boga naszego: niechaj będzie według zakonu!4 Wstańże! Do ciebie należy stanowić, a my będziemy z tobą. Wzmocnij się, a czyń!”5 Wstał tedy Ezdrasz i poprzysiągł książąt kapłańskich i lewickich, i wszystkiego Izraela, żeby uczynili wedle tego słowa, i przysięgli.6 I wstał Ezdrasz przed domem Bożym i poszedł do komory Johanana, syna Eliasiba, i wszedł tam, chleba nie jadł i wody nie pił, bo smucił się z powodu przestępstwa tych, którzy się z niewoli wrócili.7 I puszczono głos w Judzie i w Jeruzalem wszystkim synom przesiedlenia, aby się zgromadzili w Jeruzalem; a każdemu, 8 który by nie przyszedł za trzy dni, według uchwały książąt i starszych, miała być wzięta wszystka majętność jego, i sam miał być wyrzucony z gromady przesiedlenia. 9 Zeszli się tedy wszyscy mężowie Judzcy i Beniaminowi do Jeruzalem za trzy dni, ten jest miesiąc dziewiąty, dwudziestego dnia miesiąca; i siedział wszystek lud na placu domu Bożego, drżąc z powodu grzechu i deszczu.10 I wstał Ezdrasz kapłan, i rzekł do nich: “Wyście wystąpili i pojęliście żony obce, aby przydać do grzechu Izraela.11 A teraz dajcie chwałę Panu, Bogu ojców waszych, i uczyńcie według woli jego, i odłączcie się od narodów ziemi i od żon obcych.” 12 I odpowiedziało wszystko zgromadzenie, i rzekło głosem wielkim: “Według słowa twego do nas, tak niechaj się stanie!13 Jednak ponieważ lud jest wielki a czas dżdżysty, i nie możemy stać na dworze, a sprawa nie jest jednego dnia albo dwu (bośmy bardzo zgrzeszyli w tej rzeczy):14 niechaj będą ustanowieni przełożeni we wszystkim zgromadzeniu; a wszyscy w miastach naszych, którzy pojęli żony obce, niech przychodzą na czas postanowiony, a z nimi starsi każdego miasta i sędziowie jego, aż się odwróci gniew Boga naszego od nas dla tego grzechu.” 15 Jonatan tedy, syn Azahela i Jaasja, syn Tekuego, stanęli nad tym, a Mesollam i Sebetaj Lewici pomagali im. 16 I uczynili tak synowie przesiedlenia. I poszli Ezdrasz kapłan i mężowie przełożeni rodzin do domów ojców swoich, i wszyscy po imionach swoich, i zasiedli pierwszego dnia miesiąca dziesiątego, aby dochodzić rzeczy.16 I skończono ze wszystkimi mężami, którzy byli pojęli żony obce, do pierwszego dnia miesiąca pierwszego.18 I znaleźli się z synów kapłańskich, którzy pojęli żony obce, z synów Jozuego: synowie Josedeka i bracia jego, Maasja, Eliezer, Jarib i Godolia. 19 I dali ręce swe, że odrzucą żony swe, a za występek swój barana z owiec ofiarują. 20 A z synów Emmera: Hanani i Zebedia.21 A z synów Harima: Maasja, Elia, Semeja, Jehiel i Ozjasz. 22 A z synów Feshura: Elioenaj, Maasja, Ismael; Natanael, Jozabed i Elasa.23 I z synów Lewitów: Jozabed i Semej, i Celaja, to jest Kalita, Fataja, Juda i Eliezer.24 A ze śpiewaków: Eliasib. A z odźwiernych: Sellum, Telem i Uri. 25 I z Izraela, z synów Farosa: Remeja, Jezja, Melchia, Miamin, Eliezer, Melchia i Banea. 26 A z synów Elama: Matania, Zachariasz, Jehiel, Abdi, Jerimot i Elia. 27 A z synów Zetui: Elivenaj, Matania, Jerimut, Zabad i Aziza. 28 A z synów Bebaja: Johanan, Hanania, Zabdaj, Atalaj.29 A z synów Baniego: Mosollam, Melluch, Adaja, Jasub, Saal i Ramot.30 A z synów Fahat-Moaba: Edna i Chalal Banajas i Maasjas, Matanias, Beseleel, Bennuj i Manasse. 31 A z synów Herema: Eliezer, Jozue, Melchias, Semejas, 32 Symeon, Beniamin, Maloch, Samarias. 33 A z synów Hasoma: Matanaj, Matata, Zabad, Elifelet, Jermaj, Manasse, Semej. 34 Z synów Baniego: Maaddi,35 Amram i Uel, Baneas i Badajas, 36 Cheliau, Wania, Marimut i Eliasib, 37 Matanias, Matanaj i Jasi, Bani, Bennuj,38 Semej, Salmias, Natan, Adajas,39 Mechnedebaj, Sisaj,40 Saraj, Ezrel i Selemiau, Semeria, 41 Sellum, Amaria, Józef 42 Z synów Nebo: Jehiel, Matatias, Zabad, Zabina,43 Jeddu, Joel i Banaja.44 Ci wszyscy wzięli byli żony obce, a były pośród nich niewiasty, które porodziły synów.