MENU
Fragment:
Styl fragmentu
*Zezwalaj na cookies aby zapamiętać ustawienia

Księga Ezdrasza

Księga Ezdrasza

CZĘŚĆ 1 (I,1 – 6,22)ZOROBABEL I ODBUDOWA ŚWIĄTYNI Żydzi pod wodzą Zorobabela wracają do Jerozolimy. (1,1 – 4,5) I. DEKRET CYRUSA, POZWALAJĄCY ŻYDOM NA POWRÓT (1,1-11). Pozwolenie na powrót, zachęta do ofiar na rzecz wyruszających (1-4). Przygotowania do wymarszu, zwrócenie naczyń świątyni (5-7). Sassabasar (8-11).
11 Roku pierwszego Cyrusa, króla perskiego, aby wypełniło się słowo Pańskie z ust Jeremiasza, wzbudził Pan ducha Cyrusa, króla perskiego, i podniósł głos po wszystkim królestwie swym i na piśmie, mówiąc:2 “To mówi Cyrus, król perski: Wszystkie królestwa ziemi dał mi Pan, Bóg niebieski, i ten mi rozkazał, abym mu zbudował dom w Jeruzalem, które jest w Żydowskiej ziemi.3 Kto jest między wami ze wszystkiego ludu jego? Niechaj będzie z nim Pan jego. Niech idzie do Jeruzalem, które jest w Żydowskiej ziemi, i niech buduje dom Pana, Boga izraelskiego; ten jest Bóg, który jest w Jeruzalem.4 A wszyscy inni po wszystkich miejscach, gdziekolwiek mieszkają, niech go wspomagają mężowie z miejsca swego srebrem, złotem, majętnością i bydłem, oprócz tego, co dobrowolnie ofiarują kościołowi Bożemu, który jest w Jeruzalem.”5 I powstali przedniejsi z ojców, z Judy i z Beniamina, i kapłani, i Lewici, i wszelki, którego ducha Bóg wzbudził, aby pójść budować kościół Pański, który był w Jeruzalem. 6 I wszyscy, którzy byli w okolicy, wspomogli ręce ich naczyniami srebrnymi i złotymi, majętnością, bydłem i sprzętem, oprócz tego, co z dobrej woli ofiarowali.7 Król też Cyrus wyniósł naczynia kościoła Pańskiego, które był zabrał Nabuchodonozor z Jeruzalem i złożył je był w zborze boga swego.8 A Cyrus, król perski, wyniósł je przez ręce Mitrydata, syna Gazabata, i odliczył je Sassabasarowi, książęciu judzkiemu. 9 A ta jest liczba ich: Czasz złotych trzydzieści, czasz srebrnych tysiąc, nożów dwadzieścia dziewięć, 10 kubków złotych trzydzieści, kubków srebrnych drugich czterysta dziesięć, innych naczyń tysiąc.11 Wszystkich naczyń złotych i srebrnych pięć tysięcy czterysta, wszystko wziął Sassabasar z tymi, którzy wyszli z przesiedlenia babilońskiego do Jeruzalem. SPIS POWRACAJĄCYCH (2,1-70). Przywódcy (1-2a). Lud (2b-35). Kapłani i Lewici (36-42). Natynejczycy i synowie sług Salomonowych (43-58). Ci, którzy nie mogli wykazać swojego pochodzeia (59-63). Ogólna suma ludzi i zwierząt (64-67). Dary dobrowolne książąt (68-69). Zakończenie (70).
21 Z A ci są synowie krainy, którzy wyszli z pojmania, które był przeniósł Nabuchodonozor, król babiloński, do Babilonu, i wrócili się do Jeruzalem i Judy, każdy do miasta swego.2 Ci, którzy przyszli z Zorobabelem: Jozue, Nehemia, Saraja, Rahelaja, Mardochaj, Belsan, Mesfar, Begwaj, Rehum, Baana. 3 Poczet mężów ludu izraelskiego: Synów Farosa dwa tysiące stu siedemdziesięciu dwu;4 synów Sefatiasza trzystu siedemdziesięciu dwu;5 synów Areasza siedmiuset siedemdziesięciu pięciu; synów Fahat-Moaba, 6 synów Jozuego: Joab, dwa tysiące ośmiuset dwunastu; 7 synów Elama tysiąc dwustu pięćdziesięciu czterech;8 synów Zetui dziewięciuset czterdziestu pięciu; 9 synów Zachaja siedmiuset sześćdziesięciu;10 synów Baniego sześciuset czterdziestu dwu;11 synów Bebaja sześciuset dwudziestu trzech;12 synów Azgada tysiąc dwustu dwudziestu dwu;13 synów Adonikanla sześciuset sześćdziesięciu sześciu;14 synów Begwaja dwa tysiące pięćdziesięciu sześciu; 15 synów Adina czterystu pięćdziesięciu czterech;16 synów Atera, którzy byli z Ezechiasza, dziewięćdziesięciu ośmiu;17 synów Besaja trzystu dwudziestu trzech;18 synów Jory stu dwunastu;19 synów Hasuma dwustu dwudziestu trzech;20 synów Gebbar dziewięćdziesięciu pięciu;21 synów Betlejemu stu dwudziestu trzech;22 mężów Netufy pięćdziesięciu sześciu;23 mężów Anatot stu dwudziestu ośmiu;24 synów Azmawet czterdziestu dwu;25 synów Kariatiarlnl, Kefiry i Berot siedmiuset czterdziestu trzech;26 synów Ramy i Gabaa sześciuset dwudziestu jeden;27 mężów Machmas stu dwudziestu dwu; 28 mężów Betelu i Haj dwustu dwudziestu trzech;29 synów Nebo pięćdziesięciu dwu; 30 synów Megbisa stu pięćdziesięciu sześciu;31 synów Elama drugiego tysiąc dwustu pięćdziesięciu czterech;32 synów Harima trzystu dwudziestu;33 synów Lod, Hadid i Ono siedmiuset dwudziestu pięciu; 34 synów Jerycha trzystu czterdziestu pięciu;35 synów Senaa trzy tysiące sześciuset trzydziestu.36 Kapłani: synów Jadaji w domu Jozuego dziewięciuset siedemdziesięciu trzech;37 synów Emmera tysiąc pięćdziesięciu dwu;38 synów Feshura tysiąc dwustu czterdziestu siedmiu;39 synów Harima tysiąc siedemnastu. 40 – Lewici: Synów Jozuego i Kedmihela, synów Odowiasza, siedemdziesięciu czterech. – Śpiewacy:41 Synów Asafa stu dwudziestu ośmiu. 42 – Synowie wrotnych: Synowie Selluma, synowie Atera, synowie Telmona, synowie Akkuba, synowie Hatity, synowie Sobaja, wszystkich stu trzydziestu dziewięciu. 43 Natynejczycy: Synowie Sihy, synowie Hasufy,44 synowie Tabbaota, synowie Kerosa, synowie Syjai, synowie Fadona,45 synowie Lebany, synowie Hagaby, synowie Akkuba, 46 synowie Hagaba, synowie Semlaja, synowie Hanana,47 synowie Gaddela, synowie Gahera,48 synowie Raaji, synowie Rasina, synowie Nekody,49 synowie Gazama, synowie Azy, synowie Faseasza, synowie Beseego,50 synowie Aseny, synowie Munima, 51 synowie Nefusima, synowie Bakbuka, synowie Hakufy, synowie Harhura, 52 synowie Besluta, synowie Mahidy,53 synowie Harsy, synowie Berkosa, synowie Sisary, synowie Temy,54 synowie Nasji, synowie Hatify; synowie sług Salomonowych, 55 synowie Sotaja, synowie Sofereta, synowie Farudy, 56 synowie Jali, synowie Derkona,57 synowie Geddela, synowie Safatii, synowie Hatila, synowie Fochereta, którzy byli z Asebaim, 58 synowie Amiego; wszystkich Natynejezyków i synów sług Salomonowych trzystu dziewięćdziesięciu dwu.59 A ci, którzy wyszli z Telmali, Telharsy, Cherubu, Adonu i Emeru, a nie mogli wykazać domów ojców swoich i pochodzenia swego, czy z Izraela byli:60 Synów Dalaji, synów Tobiasza, synów Nekody, sześciuset pięćdziesięciu dwu.61 A z synów kapłańskich: Synowie Hobiasza, synowie Akkosa, synowie Berzellaja, który pojął z córek Berzellaja, Galaadyty, żonę, i przezwano go ich imieniem.62 Ci szukali pisma rodu swego i nie znaleźli, i zostali wyłączeni z kapłaństwa.63 I rzekł im atersata, aby nie jedli z świętego świętych, ażby powstał kapłan uczony i doskonały.64 Wszystko mnóstwo jako jeden, czterdzieści dwa tysiące trzystu sześćdziesięciu,65 oprócz sług ich i służebnic, których było siedem tysięcy trzysta trzydzieści siedem, a między nimi śpiewaków i śpiewaczek dwieście.66 Koni ich siedemset trzydzieści sześć; mułów ich dwieście czterdzieści pięć;67 wielbłądów ich czterysta trzydzieści pięć; osłów ich sześć tysięcy siedemset dwadzieścia.68 A niektórzy z przedniejszych ojców, gdy wchodzili do kościoła Pańskiego, który jest w Jeruzalem, dobrowolnie ofiarowali na dom Boży, aby go postawić na miejscu jego.69 Według możności swej dali nakład na budowanie: złota czerwonych złotych sześćdziesiąt jeden tysięcy, srebra grzywien pięć tysięcy i sto szat kapłańskich.70Zamieszkali tedy kapłani i Lewici, i część ludu, i śpiewacy, i wrotni, i Natynejczycy w miastach swych, i wszystek Izraelw miastach swych. ZBUDOWANIE OŁTARZA CAŁOPALEŃ, WZNOWIENIE OFIAR, ŚWIĘTO KUCZEK (3,1-5).
31 I już był przyszedł miesiąc siódmy, a synowie Izraelowi byli w miastach swoich; zgromadził się tedy wszystek lud jak jeden mąż do Jeruzalem.2 I powstał Jozue, syn Josedeka, i bracia jego kapłani, i Zorobabel, syn Salauela, i bracia jego, i zbudowali ołtarz Bogu Izraelowemu, aby na nim ofiarować całopalenia, jak napisano w zakonie Mojżesza, męża Bożego. 3 A ołtarz Boży postawili na podstawach jego, podczas gdy ich narody okolicznych ziem odstraszały, i ofiarowali na nim całopalenie Panu rano i wieczór. 4 I uczynili święto Kuczek, jak napisane jest, i całopalenie na każdy dzień za porządkiem według przykazania, robotę dnia w dzień jej.5 A potem całopalenie ustawiczne, tak w pierwsze dni miesiąca, jak i we wszystkie uroczyste święta Pańskie, które były poświęcone, i we wszystkie, w których dobrowolnie ofiarowano dar Panu. ZAŁOŻENIE FUNDAMENTÓW NOWEJ ŚWIĄTYNI (3,6-13). Przygotowania(6-7). Kierownicy robót (8-9). Ceremonia, sprzeczne uczucia ludu (10-13).6 Od pierwszego dnia miesiąca siódmego poczęli ofiarować całopalenie Panu; a kościół Boży jeszcze nie był założony. 7 I dali pieniądze kamieniarzom i murarzom, strawę też i picie i oliwę Sydończykom i Tyryjczykom, aby sprowadzili drzewo cedrowe z Libanu do morza Joppy wedle tego, jak Cyrus, król perski, im nakazał. 8 A roku drugiego przybycia ich do kościoła Bożego w Jeruzalem, miesiąca drugiego, zaczęli Zorobabel, syn Salatiela, i Jozue, syn Josedeka, i inni z braci ich, kapłani i Lewici, i wszyscy, którzy przyszli z pojmania do Jeruzalem, i ustanowili Lewitów od dwudziestu lat i wyżej, aby przynaglali robotę Pańską.9 I stanął Jozue i synowie jego i bracia jego, Kedmihel i synowie jego, i synowie Judy, jak jeden mąż, aby pilnować tych, którzy robili w kościele Bożym: synowie Henadada i synowie ich, i bracia ich, Lewici.-10 Gdy tedy założyli murarze podwaliny kościoła Pańskiego, stanęli kapłani w ubiorze swoim z trąbami, a Lewici, synowie Asafa, z cymbałami, aby chwalić Boga na modłę Dawida, króla izraelskiego.11 I śpiewali pieśni i wysławianie Panu: “Iż dobry, iż na wieki miłosierdzie jego nad Izraelem.”. Wszystek też lud krzyczał krzykiem wielkim, chwaląc Pana za to, iż był założony kościół Pański.12 Wielu też z kapłanów i z Lewitów, i przedniejsi z ojców, i starcy, którzy widzieli kościół pierwszy, gdy był założony, i ten kościół przed oczyma swymi, płakali głosem wielkim; a wielu, krzycząc z radości, głos podnosiło. 13 I nie mógł nikt rozróżnić głosu krzyczenia weselących się i głosu płaczu ludu, albowiem lud razem krzyczał głosem wielkim, i głos słychać było daleko. PRZERWANIE ROBÓT WSKUTEK INTRYG WROGÓW (4,1-5).
41 I usłyszeli nieprzyjaciele Judy i Bemamina, iż synowie pojmania budowali kościół Panu, Bogu Izraelowemu;2 i przystąpiwszy do Zorobabela i do przedniejszych ojców, rzekli im: “Budujmy z wami, bo tak jak i wyszukamy Boga waszego; otośmy składali ofiary od dni Asor Haddana, króla Assuru, który nas tu przyprowadził.”3 I rzekł im Zorobabel i Jozue, i inni przedniejsi ojcowie izraelscy: ” Wy nie możecie z nami budować domu Bogu naszemu, ale my tylko sami zbudujemy Panu, Bogu naszemu, jak nam rozkazał Cyrus, król perski.”4 Stało się tedy, że lud ziemi przeszkadzał rękom ludu judzkiego i niepokoił ich w budowaniu.5 I najęli przeciwko nim rajców, aby rozproszyli radę ich po wszystkie dni Cyrusa, króla perskiego, i aż do królestwa Dariusza, króla perskiego.II. Przerwanie prac nad odbudową murów miasta.(4,6-23) 1. ZA PANOWANIA ASWERA (4,6).6 A za królestwa Aswera, na początku królestwa jego, napisali skargę na obywateli judzkich i jerozolimskich. ZA PANOWANIA ARTAKSERKSESA (4,7-23). Urzędnicy perscy oskarżają Żydów przed królem (7-16). Odpowiedź króla (17-22). Wstrzymanie robót (23).7 I za dni Artakserksesa napisał Beselam, Mitrydat, i Tabeel, i inni, którzy w radzie ich byli, do Artakserksesa, króla perskiego, a list skargi napisany był po syryjsku, i czytano go językiem syryjskim. 8 Reum Beelteem i Samsaj pisarz napisali list do Jeruzalem do Artakserksesa króla, tej treści:9 “Reum Beelteem i Samsaj pisarz, i inni radni ich Dynejczycy, Afarsatachowie, Terfalczycy, Afarsejczycy, Erehuejezycy, Babilończycy, Susanechowie, Diewiowie i Elamici i inni z narodów, 10 które przeniósł Asenafar wielki i sławny, i kazał im mieszkać w miastach samaryjskich i w innych zarzecznych krainach w pokoju. 11 (Ten jest odpis listu, który posłali do niego): “Artakserksesowi królowi słudzy twoi, mężowie, którzy są za rzeką, zdrowia życzą.12 Niech będzie wiadomo królowi, iż Żydzi, którzy wyszli od ciebie do nas, przyszli do Jeruzalem, miasta buntowniczego i złego, i budują je, wywodząc mury jego i ściany łącząc.13 Teraz tedy niech będzie wiadomo królowi, iż, jeśli to miasto będzie zbudowane, a mury jego będą naprawione, podatku i cła i dochodów rocznych nie dadzą, i aż do królów ta szkoda przyjdzie.14 A my, pamiętając na sól, którąśmy w pałacu królewskim jedli, i że mamy sobie za rzecz niegodziwą patrzeć na uraz do króla, przetośmy posłali i oznajmili królowi,15 abyś poszukał w księgach historii ojców twoich, a znajdziesz napisane w kronikach i dowiesz się, iż to miasto jest miastem buntowniczym, a królom i ziemiom szkodliwym, i wojny powstają w nim od dawnych dni: dla tego i miasto samo zostało zburzone.16 Oznajmiamy królowi, iż jeśli to miasto będzie zbudowane, a mury jego będą naprawione, dzierżawy za rzeką mieć nie będziesz.”17 Słowo posłał król do Reuma Beelteema i Samsaja pisarza, i do innych, którzy w radzie ich byli, mieszkańców Samarii, i innym za rzeką, życząc zdrowia i pokoju: 18 “Skarga, którąście posłali do nas, jawnie była czytana przede mną.19 I według mojego rozkazu szukano i znaleziono, że to miasto od dawna królom się sprzeciwia, i rozruchy i walki w nim powstają;20 bo i królowie mocni byli w Jeruzalem, którzy panowali nad wszelką krainą, która jest za rzeką; daninę też, cła i dochody pobierali. 21 Przeto teraz słuchajcie wyroku: Wstrzymajcie tamtych mężów, aby to miasto nie było budowane, aż pókiby ode mnie nakazane nie było.22 Patrzcie, abyście tego niedbale nie czynili, i aby zło przeciw królom pomału nie urosło.”23 Odpis tedy wyroku Artakserksesa króla przeczytano przed Reumem Beelteemem i Samsajem pisarzem, i radą ich; i pojechali w skok do Jeruzalem do Żydów, i zabronili im ramieniem i mocą.III. Wznowienie i dokończenie robót około świątyni za Dariusza.(4,24 – 6,22) 1.WZNOWIENIE ROBÓT (4,24 – 5,2).24 Zaniechano tedy roboty około domu Pańskiego w Jeruzalem, i nie budowano aż do roku drugiego królestwa Dariusza, króla perskiego.
51 A Aggeusz prorok i Zachariasz, syn Adda, prorokowali Żydom, którzy byli w Żydowskiej ziemi i w Jeruzalem, w imię Boga izraelskiego.2 Wtedy powstali Zorobabel, syn Salatiela, i Jozue, syn Josedeka, i poczęli budować kościół Boży w Jeruzalem, a z nimi prorocy Boży, pomagając im. ODNIESIENIE SIĘ DO KRÓLA DARIUSZA (5,3-17). Wizyta i dochodzenia satrapy wraz z jego radą (3-5). List wysłany do króla (6-7) o wyniku dochodzenia (8-10): świątynia, zbudowana niegdyś przez wielkiego króla, była zburzona przez Nabuchodonozora (1 I-12); Żydzi powołują się na dekret Cyrusa, pozwalający na odbudowanie świątyni (13-17).3 Wtenczas przyszedł do nich Tatanaj, który był książęciem za rzeką, i Starbuzanaj, i radcy ich, i tak im mówili: “Kto wam doradził, żebyście ten dom budowali i mury jego naprawiali?”4 Na to im odpowiedzieliśmy, podając imiona ludzi, którzy byli sprawcami tego budowania.5 A oko Boga ich było nad starszymi Żydowskimi, i nie mogli ich powstrzymać. I uznano, żeby rzecz do Dariusza odnieść i żeby wtedy odpowiedzieli na to oskarżenie.6 – Odpis listu, który posłał Tatanaj, książę krainy za rzeką, i Starbuzanaj, i radcy jego Arfasachejczycy, którzy byli za rzeką do Dariusza króla.7 Mowa, którą mu posłali, tak była napisana: “Dariuszowi królowi pokój wszelaki.8 Niech będzie wiadomo królowi, żeśmy jeździli do Żydowskiej krainy, do domu Boga wielkiego, który z kamienia nieciosanego budują, i drzewo w ściany kładą, a tę robotę pilno wywodzą, i rośnie w ręku ich. 9 A tak pytaliśmy starszych owych, i tak rzekliśmy: Kto wam dał moc, abyście ten dom budowali i mury te naprawiali? 10 Ale o imiona ich pytaliśmy ich, abyśmy ci oznajmili; i wypisaliśmy imiona tych mężów, którzy są między nimi przedniejsi.11 A oni nam odpowiedzieli tylni słowy: My jesteśmy słudzy Boga nieba i ziemi, i budujemy kościół, który był zbudowany przed wielu laty, i który wielki król izraelski zbudował i wywiódł. 12 A gdy ojcowie nasi wzruszyli do gniewu Boga niebieskiego, dał ich w ręce Nabuchodonozora, króla babilońskiego, Chaldejczyka, dom też ten zburzył i lud jego przeniósł do Babilonu.13 A pierwszego roku Cyrusa, króla babilońskiego, Cyrus król dał wyrok, aby ten dom Boży zbudowano. 14 Bo i naczynia kościoła Bożego złote i srebrne, które Nabuchodonozor zabrał z kościoła, który był w Jeruzalem, i zaniósł je do zboru babilońskiego, wyniósł król Cyrus ze zboru babilońskiego, i dano je niejakiemu Sassabasarowi, którego też książęciem ustanowił,15i rzekł mu: Weźmij te naczynia, a idź i złóż je w kościele, który jest w Jeruzalem, a dom Boży niech będzie zbudowany na miejscu swoim.16Natenczas tedy ów Sassabasar przyszedł i założył fundamenty kościoła Bożego w Jeruzalem, i od tego czasu aż dotąd buduje się, a jeszcze nie jest skończony. 17 Teraz tedy, jeśli się zda rzecz dobra królowi, niech szukają w bibliotece królewskiej, która jest w Babilonie, czy król Cyrus rozkazał budować dom Boży w Jeruzalem, a wolę królewską w tej rzeczy niechaj do nas pośle.” PRZYCHYLNA ODPOWIEDŻ DARIUSZA (6,1-12). Poszukiwania za dekretem (1-2); jego treść (3-5); król nakazuje urzędnikom królewskim pomagać Żydom w budowie (6-12)1 Dariusz tedy król rozkazał, i szukano w bibliotece ksiąg, które były chowane w Babilonie,2 i znaleziono w Ekbatalue, która jest zamkiem w Medyjskiej krainie, księgi jedne, i takie wspomnienie było w nich napisane:3 “Roku pierwszego Cyrusa króla, Cyrus król dał wyrok, aby był zbudowany dom Boży, który jest w Jeruzalem, na miejscu, gdzieby ofiary składano, i żeby założono fundamenty, które by podtrzymywały wysokość sześćdziesięciu łokci i szerokość sześćdziesięciu łokci, 4 trzy rzędy z kamieni nieciosanych, i takież rzędy z drzewa nowego; a nakłady z domu królewskiego dane będą.5 Ale i naczynia kościoła Bożego złote i srebrne, które był Nabuchodonozor wyniósł z kościoła jerozolimskiego, a zaniósł je do Babilonu, niech będą zwrócone i odniesione do kościoła do Jeruzalem na miejsce swoje. I są też złożone w kościele Bożym.”6 “Teraz tedy, Tatanaju, książę krainy, która jest za rzeką, Starbuzanaju, i rajcy wasi Afarsachejczycy, którzyście za rzeką, 7 odstąpcie od nich daleko i dopuście, żeby był budowany tamten kościół Boży przez książęcia Żydów i przez starszych ich, aby tamten dom Boży zbudowali na swym miejscu.8 Ale i ja rozkazałem, co mają czynić tamci starsi żydowscy, aby był zbudowany dom Boży, mianowicie aby ze skarbu królewskiego, to jest z poborów, które dają z krainy za rzeką, pilnie nakłady dawano tym mężom, aby robota nie doznała przeszkody.9 A jak będzie potrzeba, i cielce i jagnięta, i koźlęta na całopalenie Bogu niebieskiemu, zboże, sól, wino i oliwę według obrządku kapłanów, którzy są w Jeruzalem, niech im dają na każdy dzień, aby w czym skargi nie było.10 A niechaj składają ofiary Bogu niebieskiemu, i niech proszą za zdrowie króla i synów jego. 11 Ode mnie tedy dekret wydano, aby każdemu człowiekowi, który by odmienił to rozkazanie, było wzięte drzewo z domu jego i było wystawione, i żeby był przybity na nim, a dom jego aby był zajęty.12 A Bóg, który chciał, aby tam mieszkało imię jego, niech rozproszy każde królestwo i lud, który by wyciągnął rękę swoją, aby się sprzeciwić i rozwalić tamten dom Boży, który jest w Jeruzalem. Ja, Dariusz, dałem rozporządzenie, które chcę, aby z pilnością było wypełnione.” DOKOŃCZENIE I POŚWIĘCENIE ŚWIĄTYNI (6,13-18).13 Tatanaj tedy, książę krainy za rzeką, i Starbuzanaj, i rada jego wedle tego, jak był rozkazał Dariusz król, z pilnością wykonali. 14 A starsi żydowscy budowali, i powodziło się im według proroctwa Aggeusza proroka i Zachariasza, syna Adda; i budowali, i wystawili za rozkazaniem Boga Izraelowego i za rozkazaniem Cyrusa i Dariusza i Artakserksesa, królów perskich.15 I wykończyli ten dom Boży do trzeciego dnia miesiąca Adar, ten jest rok szósty królestwa Dariusza króla.16 I uczynili synowie Izraelowi, kapłani i Lewici, i inni z synów wysiedlenia poświęcenie domu Bożego z radością.17 I ofiarowali na poświęcenie domu Bożego cielców sto, baranów dwieście, baranków czterysta, kozłów od kóz za grzech wszystkiego Izraela dwanaście według liczby pokoleń izraelskich. 18 I ustanowili kapłanów według porządku ich i Lewitów według zmian ich nad służbą Bożą w Jeruzalem, jak napisano w księdze Mojżeszowej. ŚWIĘTO PASCHY (6,19-22).19 I obchodzili synowie izraelscy z wysiedlenia Paschę czternastego dnia księżyca pierwszego.20 Bo się oczyścili kapłani i Lewici jak jeden: wszyscy czyści na ofiarowanie Paschy wszystkim synom wysiedlenia i braciom swym kapłanom, i sobie. 21 I jedli synowie izraelscy, którzy się wrócili z wysiedlenia i wszyscy, którzy się odłączyli ku nim od plugastwa narodów ziemi, żeby szukać Pana, Boga izraelskiego.22 I obchodzili święto Przaśników przez siedem dni z weselem; bo ich uweselił Pan i obrócił serce króla Assuru ku nim, aby pomagał rękom ich w budowaniu domu Pana, Boga Izraelowego.CZĘŚC II (7,l – 10,44) EZDRASZ I JEGO REFORMA 1. RODOWÓD EZDRASZA I JEGO PODRÓŻ DO JEROZOLIMY (7,1-10).
71 A po tych wypadkach, za królestwa Artakserksesa, króla perskiego, Ezdrasz, syn Saraji, syna Azariasza,2 syna Helkiasza, syna Selluma, syna Sadoka,3 syna Achitoba, syna Amariasza, syna Azariasza, syna Marajota,4 syna Zarahiasza, syna Ozjego, syna Bokejego,5 syna Abisuego, syna Fineesa, syna Eleazara, syna Aarona, kapłana od początku, 6 ten Ezdrasz wyszedł z Babilonu, a był on pisarzem biegłym w zakonie Mojżeszowym, który dał Pan Bóg Izraelowi; I wy-pełnił mu król, według ręki Pana, Boga jego, nad nim wszystką jego prośbę.7 I wyszli niektórzy z synów Izraela i z synów kapłańskich, i z synów lewickich, i ze śpiewaków, i z odźwiernych, i z Natynejczyków do Jeruzalem roku siódmego Artakserksesa króla. 8 I przyszli do Jeruzalem miesiąca piątego, ten jest siódmy rok króla.9 Bo pierwszego dnia miesiąca pierwszego począł wychodzić z Babilonu, a pierwszego dnia miesiąca piątego przyszedł do Jeruzalem, według ręki Boga jego dobrej nad nim.10 Bo Ezdrasz przygotował serce swe, aby szukał zakonu Pańskiego i czynił, i nauczał w Izraelu przykazania i sądu. LIST ARTAKSERKSESA Z PEŁNOMOCNICTWAMI DLA EZDRASZA. EZDRASZ DZIĘKI SKŁADA BOGU (7,11-28a).11 A ten jest odpis pisemnego rozporządzenia, które dał król Artakserkses Ezdraszowi kapłanowi, pisarzowi uczonemu w mowach i w przykazaniach Pańskich i w ustawach jego w Izraelu:12 “Artakserkses, król królów, Ezdraszowi kapłanowi, pisarzowi prawa Boga niebieskiego, wielce uczonemu, zdrowia.13 Ode mnie dekret wyszedł, aby każdy, komu by się podobało w królestwie moim z ludu izraelskiego i z kapłanów jego, i z Lewitów iść do Jeruzalem, szedł z tobą.14 Albowiem posłany jesteś od króla i od siedmiu radnych panów jego, abyś nawiedził żydowską ziemię i Jeruzalem według zakonu Boga twego, który jest w ręku twoich;15 i żebyś zaniósł srebro i złoto, które król i rada jego dobrowolnie ofiarowali Bogu Izraelowemu, którego przybytek jest w Jeruzalem.16 I wszystko srebro i złoto, którekolwiek znalazłbyś we wszystkiej ziemi Babilońskiej i lud chciałby ofiarować, i z kapłanów co by dobrowolnie ofiarowali domowi Boga swego, który jest w Jeruzalem, bezpiecznie weźmij, 17 i z tych pieniędzy z pilnością nakup cielców, baranów, baranków i obiat, i płynnych ofiar ich, i ofiaruj je na ołtarzu kościoła Boga waszego, który jest w Jeruzalem. 18 Ale i jeśli co tobie i braciom twym będzie się podobało z pozostałego srebra i złota uczynić według woli Boga waszego, czyńcie. 19 Naczynia też, które tobie dają dla służby domu Boga twego, oddaj przed oblicznością Boga w Jeruzalem. 20 Ale i inne rzeczy, których byłoby potrzeba w domu Boga twego, ilekolwiek będzie ci potrzeba wyłożyć, będzie dane ze skarbu i pieniędzy królewskich i ode mnie.21 Ja, król Artakserkses, postanowiłem i dałem dekret wszystkim stróżom skarbu publicznego, którzy są za rzeką, czegokolwiek od was żądać będzie Ezdrasz kapłan, pisarz zakonu Boga niebieskiego, 22 abyście bez omieszkania dali aż do stu talentów srebra i aż do stu korcy pszenicy, i aż do stu batów wina, i do stu batów oliwy, a soli bez miary.23 Wszystko, co należy do obrzędu Boga niebieskiego, niech będzie oddane z pilnością w domu Boga niebieskiego, by się snadź nie rozgniewał na królestwo króla i synów jego. 24 Wam też oznajmujemy o wszystkich kapłanach i Lewitach, i śpiewakach, i odźwiernych, Natynejezykach i sługach domu Boga tego, żebyście nie mieli prawa wkładać na nich cła, daniny i rocznego obroku.25 A ty, Ezdraszu, według mądrości Boga twego, która jest w ręce twojej, ustanów sędziów i urzędników, żeby sądzili wszystek lud, który jest za rzeką, to jest tych, którzy znają zakon Boga twego; ale i nieumiejętnych bezpiecznie nauczajcie.26 A każdy, który by nie pełnił zakonu Boga twego i zakonu królewskiego pilnie, będzie o nim sąd albo na śmierć, albo na wygnanie, albo na skaranie na majętności jego, albo też na więzienie.” 27 – Błogosławiony Pan, Bóg ojców naszych, który to dał w serce króla, aby wsławił dom Pański,28 który jest w Jeruzalem, a ku mnie skłonił miłosierdzie swe przed królem i radą jego, i wszystkimi możnymi książętami królewskimi!PODRÓŻ EZDRASZA (7,28b – 8,31). Ezdrasz zbiera towarzyszów podróży (28b); ich spis i liczba (8,1-14). Nad rzeką Ahawą: poszukiwania Lewitów (15-20); post i modlitwa (21-23); zebrane dary powierzone kapłanom (24-30). Wymarsz, opieka Boża w drodze (31). 29A ja umocniony ręką Pana, Boga mego, która była nade mną, zgromadziłem z Izraela przedniejszych, którzy by szli ze mną.
81 Ci tedy są przedniejsi domów i ród tych, którzy wyszli ze mną za królowania Artakserksesa króla z Babilonu:2 Z synów Fineesa: Gersom; z synów Itamara: Daniel; z synów Dawidowych:3Hattus; z synów Secheniasza, synów Farosa: Zachariasz, a z nim naliczono mężów stu pięćdziesięciu;4 z synów Fahat-Moaba: Elioenaj syn Zarehego, a z nim dwustu mężów;5 z synów Secheniasza: syn Ezechiela, a z nim trzystu mężów;6 z synów Adana: Abed, syn Jonatana,7 a z nim pięćdziesięciu mężów; z synów Alama: Izajasz, syn Ataliasza,a z nim siedemdziesięciu mężów;8 z synów Safatiasza: Zebedia, syn Michaela, a z nim osiemdziesięciu mężów;9 z synów Joaba: Obedia, syn Jahiela, a z nim dwustu osiemnastu mężów; 10 z synów Selomita: syn Josfiasza, a z nim stu sześćdziesięciu mężów; 11 z synów Bebaja: Zachariasz, syn Bebaja, a z nim dwudziestu ośmiu mężów; z synów Azgada:12 Johanan, syn Akcetana, a z nim stu dziesięciu mężów; 13 z synów Adonikama, którzy byli ostatni, a te imiona ich: Elifelet, Jehiel i Samajasz, a z nimi sześćdziesięciu mężów; 14 z synów Beguja: Utaj Zachur, a z nimi siedemdziesięciu mężów.15 A zgromadziłem ich koło rzeki, która płynie do Ahawy, i mieszkaliśmy tam trzy dni; i szukałem między ludem i kapłanami synów Lewiego, i nie znalazłem tam.16 Posłałem tedy Eliezera, Ariela, Semejasza, Elnatana, Jariba, drugiego Elnatana, Natana, Zachariasza i Mosollama, przełożonych, i Jojariba i Elnatana, mędrców. 17 I posłałem ich do Edda, który jest pierwszy w miejscu Chasfia, i włożyłem w usta ich słowa, które by mówili do Edda i do braci jego Natynejczyków w mieście Chasfia, aby nam przywiedli sługi domu Boga naszego.18 I przywiedli nam przez dobrą rękę Boga naszego nad nami, męża uczonego z synów Moholiego, syna Lewiego, syna Izraela; i Sarabiasza, i synów jego i braci jego osiemnastu;19 i Hasabiasza, a z nim Izajasza, z synów Merariego i braci jego i synów jego dwudziestu; i z Natynejczyków,20 których dał Dawid i książęta na posługi Lewitom, Natynejczyków dwustu dwudziestu. Wszyscy ci imionami swymi byli nazwani.21 – I zapowiedziałem tam post u rzeki Ahawy, abyśmy się dręczyli przed Panem, Bogiem naszym, i prosili go o drogę prostą dla siebie i dla synów naszych, i wszystkiej majętności naszej.22 Bom się wstydził prosić króla o pomoc i jezdnych, którzy by nas bronili od nieprzyjaciela na drodze, bośmy mówili królowi: “Ręka Boga naszego jest nad wszystkimi, którzy go szukają w dobroci, a panowanie jego i moc jego, i zapalczywość nad wszystkimi, którzy go opuszczają.” 23 I pościliśmy, i prosiliśmy Boga naszego o to, i powiodło się nam szczęśliwie.24 I odłączyłem z książąt kapłańskich dwunastu: Sarabiasza i Hasabiasza, a z nimi braci ich dziesięciu;25 i odważyłem im srebro i złoto i naczynia poświęcone domu Boga naszego, które ofiarował król i radni jego, i książęta jego, i wszystek Izrael z tych, którzy się byli znaleźli; 26 i odważyłem w ich ręku srebra talentów sześćset pięćdziesiąt i sto naczyń srebrnych sto talentów złota, 27 a czasz złotych dwadzieścia, które miały po tysiąc czerwonych złotych, i naczynia z miedzi jasnej bardzo dobrej dwa piękne jak złoto.28 I rzekłem im: “Wyście święci Pańscy, i naczynia święte i srebro, i złoto, które dobrowolnie jest ofiarowane Panu, Bogu ojców waszych.29 Czuwajcież i strzeżcie, a odważycie przed książętami kapłanów i Lewitów, i przed książętami domów izraelskich w Jeruzalem do skarbu domu Pańskiego.”30 I wzięli kapłani i Lewici wagę srebra i złota i naczyń, żeby odnieść do Jeruzalem do domu Boga naszego. 31 A tak ruszyliśmy od rzeki Ahawy dwunastego dnia księżyca pierwszego, aby iść do Jeruzalem; a ręka Boga naszego była nad nami, i wybawił nas z ręki nieprzyjaciela i czyhającego na drodze. PRZYBYCIE DO JEROZOLIMY, ZŁOŻENIE DARÓW, OFIARY (8,32-36).32 I przyszliśmy do Jeruzalem, i mieszkaliśmy tam trzy dni.33 A czwartego dnia odważono srebro i złoto i naczynia w domu Boga naszego przez rękę Meremota, syna Uriasza kapłana, a z nim był Eleazar, syn Fineesa, a z nimi Jozabed, syn Jozuego, i Noadaja,34 syn Bennoja, Lewici, według liczby i wagi wszystkich rzeczy; i spisano wszystką wagę w tym czasie.35 Ale i ci, którzy przyszli z pojmania, synowie przesiedlenia, ofiarowali całopalenia Bogu Izraelowemu, cielców dwanaście za wszystek lud izraelski; baranów dziewięćdziesiąt sześć, baranków siedemdziesiąt siedem, kozłów za grzech dwanaście: wszystko na całopalenie Panu.36 A wyroki królewskie oddali panom, którzy byli sprzed oblicza królewskiego, i książętom za rzeką; i wywyższyli lud i dom Boży. EZDRASZ DOWIADUJE SIĘ O MAŁŻEŃSTWACH ŻYDÓW Z CUDZOZIEMKAMI; JEGO BOLEŚĆ (9,1-4).
9

Warsz. King J. 91 Tłum. GrEn. Толк. A gdy się to dokonało, przystąpili do mnie przełożeni mówiąc: “Nie odłączył się lud izraelski, kapłani i Lewici, od narodów ziem i od obrzydłości ich, to jest od Chananejczyków, Hetejczyków, Ferezejczyków, Jebuzejczyków, Ammonitów, Moabitów, Egipcjan i Amorejczyków;По окончании сего, подошли ко мне начальствующие и сказали: народ Израилев и священники и левиты не отделились от народов иноплеменных с мерзостями их, от Хананеев, Хеттеев, Ферезеев, Иевусеев, Аммонитян, Моавитян, Египтян и Аморреев, И# є3гдA совершє1на бhша сі‰, приступи1ша ко мнЁ кнsзіе, глаг0люще: не tлучи1шасz лю1діе ї}лєвы и3 свzщeнницы и3 леvjти t людjй земнhхъ, (но) въ мeрзостехъ и4хъ (сyть), и5же сyть хананeє, є3ffeє, ферезeє, їевусeє, ґммwнjтzне, мwавjтzне и3 мосерjтzне и3 ґморрeане, 9,1Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPκαὶ kai
CONJ
καίkaiandAnd
ὡς hōs
CONJ
ὡςhōswhich/howas
ἐτελέσθη etelesthē
V-API-3S
τελέωteleōto finishthese were finished,
ταῦτα,     tauta
D-NPN
ταῦταtautathis[reward]
ἤγγισαν ēngisan
V-AAI-3P
ἐγγίζωengizōto come near[2approached
πρός pros
PREP
πρόςprosto/with3to
με me
P-AS
μέmeme[Jehdeiah]
οἱ hoi
T-NPM
hothe/this/who1the
ἄρχοντες archontes
N-NPM
ἄρχωνarchōnruler1rulers],
λέγοντες legontes
V-PAPRP
λέγωlegōto speaksaying,
Οὐκ ouk
ADV
οὐouno[4did not separate
ἐχωρίσθη echōristhē
V-API-3S
χωρίζωchōrizōto separate/leave[4did not separate
ho
T-NSM
hothe/this/who1The
λαὸς laos
N-NSM
λαόςlaosa people2people
Ισραηλ israēl
N-PRI
ἸσραήλisraēlIsrael[window]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
οἱ hoi
T-NPM
hothe/this/whothe
ἱερεῖς hiereis
N-NPM
ἱερεύςhiereuspriestpriests
Καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
οἱ hoi
T-NPM
hothe/this/whothe
Λευῖται leuitai
N-NPM
ΛευΐτηςleuitēsLevite[weary]
ἀπὸ apo
PREP
ἀπόapofromfrom
λαῶν laōn
N-GPM
λαόςlaosa peoplepeoples
τῶν tōn
T-GPM
hothe/this/whoof the
γαιῶν gaiōn
N-GPF
strong:GN-GPFstrong:GN-GPFstrong:GN-GPF 
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
μακρύμμασιν makrummasin
N-DSN
strong:GN-DSNstrong:GN-DSNstrong:GN-DSN 
αὐτῶν,     autōn
D-GPM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
τῷ
T-DSM
hothe/this/who 
Χανανι,     chanani
N-PRI
strong:GN-PRIstrong:GN-PRIstrong:GN-PRI 
ho
T-NSM
hothe/this/whoof the
Εθι,     ethi
N-PRI
strong:GN-PRIstrong:GN-PRIstrong:GN-PRI 
ho
T-NSM
hothe/this/whothe
Φερεζι,     ferezi
N-PRI
strong:GN-PRIstrong:GN-PRIstrong:GN-PRI 
ho
T-NSM
hothe/this/whothe
Ιεβουσι,     iebousi
N-PRI
strong:GN-PRIstrong:GN-PRIstrong:GN-PRI 
ho
T-NSM
hothe/this/whothe
Αμμωνι,     ammōni
N-PRI
strong:GN-PRIstrong:GN-PRIstrong:GN-PRI 
ho
T-NSM
hothe/this/whothe
μωαβι mōabi
N-PRI
strong:GN-PRIstrong:GN-PRIstrong:GN-PRI 
ho
T-NSM
hothe/this/whothe
μοσερι moseri
N-PRI
strong:GN-PRIstrong:GN-PRIstrong:GN-PRI 
και kai
CONJ
καίkaiandand
ο o
T-NSM
hothe/this/whothe
αμορι amori
N-PRI
strong:GN-PRIstrong:GN-PRIstrong:GN-PRI 
 
2 Tłum. GrEn. Толк. bo pojęli córki ich sobie i synom swym, i pomieszali potomstwo święte z ludźmi ziem; ręka też książąt i urzędu w tym przestępstwie pierwsza była.”потому что взяли дочерей их за себя и за сыновей своих, и смешалось семя святое с народами иноплеменными, и притом рука знатнейших и главнейших была в сем беззаконии первою. понeже поsша t дщeрей и4хъ себЁ и3 сынHмъ свои6мъ, и3 смэси1сz сёмz свzт0е съ людьми2 земнhми, и3 рукA кнzзeй и3 воев0дъ въ преступлeніи сeмъ въ начaлэ. 9,2Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPὅτι hoti
CONJ
ὅτιhotithat/sinceFor
ἐλάβοσαν elabosan
V-AAI-3P
λαμβάνωlambanōto takethey took
ἀπὸ apo
PREP
ἀπόapofromof
θυγατέρων thugaterōn
N-GPF
θυγάτηρthugatērdaughtertheir daughters
αὐτῶν autōn
D-GPM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
ἑαυτοῖς heautois
D-DPM
ἑαυτοῦheautoumy/your/him-selfto themselves,
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
τοῖς tois
T-DPM
hothe/this/who 
υἱοῖς huiois
N-DPM
υἱόςhuiossontheir sons,
αὐτῶν,     autōn
D-GPM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
παρήχθη parēchthē
V-API-3S
strong:GV-API-3Sstrong:GV-API-3Sstrong:GV-API-3S 
σπέρμα sperma
N-ASN
σπέρμαspermaseed3seed
τὸ to
T-ASN
hothe/this/who1the
ἅγιον hagion
A-ASN
ἅγιοςhagiosholy[Abimelech]
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongamong
λαοῖς laois
N-DPM
λαόςlaosa peoplepeoples
τῶν tōn
T-GPF
hothe/this/whoof the
γαιῶν,     gaiōn
N-GPF
strong:GN-GPFstrong:GN-GPFstrong:GN-GPF 
καὶ kai
CONJ
καίkaiandeven
χεὶρ cheir
N-NSF
χείρcheirhandhand
τῶν tōn
T-GPM
hothe/this/whoof the
ἀρχόντων archontōn
N-GPM
ἄρχωνarchōnrulerrulers
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
τῇ
T-DSF
hothe/this/whoof the
ἀσυνθεσίᾳ asunthesia
N-DSF
strong:GN-DSFstrong:GN-DSFstrong:GN-DSF 
ταύτῃ tautē
D-DSF
οὗτοςhoutosthis/he/she/itthis breach-of-contract
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
ἀρχῇ.     archē
N-DSF
ἀρχήarchēbeginningrule.
 
3 Tłum. GrEn. Толк. A gdym usłyszał tę rzecz, rozdarłem płaszcz mój i suknię, i rwałem włosy na głowie mojej i brodzie i siedziałem smutny.Услышав это слово, я разодрал нижнюю и верхнюю одежду мою и рвал волосы на голове моей и на бороде моей, и сидел печальный. И# є3гдA ўслhшахъ словесA сі‰, раздрaхъ ри6зы мо‰, и3 вострепетaхъ, и3 терзaхъ власы2 главы2 моеS и3 брады2 моеS, и3 сэд0хъ тужA. 9,3Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPκαὶ kai
CONJ
καίkaiandAnd
ὡς hōs
CONJ
ὡςhōswhich/howas
ἤκουσα ēkousa
V-AAI-1S
ἀκούωakouōto hearI heard
τὸν ton
T-ASM
hothe/this/who 
λόγον logon
N-ASM
λόγοςlogoswordthis word,
τοῦτον,     touton
D-ASM
τοῦτονtoutonthis[Non]
διέρρηξα dierrēxa
V-AAI-1S
διαρρήγνυμιdiarrēgnumito tearI tore
τὰ ta
T-APN
hothe/this/who 
ἱμάτιά himatia
N-APN
ἱμάτιονhimationclothingmy garments
μου mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ἐπαλλόμην epallomēn
V-IMI-1S
strong:GV-IMI-1Sstrong:GV-IMI-1Sstrong:GV-IMI-1S 
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ἔτιλλον etillon
V-IAI-1S
τίλλωtillōto pluckplucked
ἀπὸ apo
PREP
ἀπόapofromof
τῶν tōn
T-GPF
hothe/this/who 
τριχῶν trichōn
N-GPF
θρίξthrixhairhair
τῆς tēs
T-GSF
hothe/this/whothe
κεφαλῆς kefalēs
N-GSF
κεφαλήkefalēheadof my head,
μου mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ἀπὸ apo
PREP
ἀπόapofrom[where?]
τοῦ tou
T-GSM
hothe/this/who 
πώγωνός pōgōnos
N-GSM
strong:GN-GSMstrong:GN-GSMstrong:GN-GSM 
μου mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ἐκαθήμην ekathēmēn
V-IMI-1S
κάθημαιkathēmaito sitsat down
ἠρεμάζων.     ēremazōn
V-PAPRS
strong:GV-PAPRSstrong:GV-PAPRSstrong:GV-PAPRS 
 
4 Tłum. GrEn. Толк. I zeszli się do mnie wszyscy, którzy bali się słowa Boga Izraelowego, dla przestępstwa tych, którzy się z niewoli wrócili, a ja siedziałem smutny aż do ofiary wieczornej.Тогда собрались ко мне все, убоявшиеся слов Бога Израилева по причине преступления переселенцев, и я сидел в печали до вечерней жертвы. И# собрaшасz ко мнЁ вси2 боsщіисz сл0ва бGа ї}лева за преступлeніе пришeдшихъ t плэнeніz, и3 ѓзъ сэдsхъ приск0рбенъ дaже до жeртвы вечeрніz. 9,4Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPκαὶ kai
CONJ
καίkaiandAnd
συνήχθησαν sunēchthēsan
V-API-3P
συνάγωsunagōto assemblethere gathered
πρός pros
PREP
πρόςprosto/withto
με me
P-AS
μέmeme[Jehdeiah]
πᾶς pas
A-NSM
πᾶςpasalleveryone
ho
T-NSM
hothe/this/who 
διώκων diōkōn
V-PAPRS
διώκωdiōkōto pursue[queen]
λόγον logon
N-ASM
λόγοςlogoswordword
θεοῦ theou
N-GSM
θεόςtheosGodof God
Ισραηλ israēl
N-PRI
ἸσραήλisraēlIsrael[window]
ἐπὶ epi
PREP
ἐπίepiupon/to/againstconcerning
ἀσυνθεσίᾳ asunthesia
A-DSF
strong:GA-DSFstrong:GA-DSFstrong:GA-DSF 
τῆς tēs
T-GSF
hothe/this/whoof the
ἀποικίας,     apoikias
N-GSF
strong:GN-GSFstrong:GN-GSFstrong:GN-GSF 
καὶ kai
CONJ
καίkaiand[desire]
ἐγὼ egō
P-NS
ἐγώegōI/weme
καθήμενος kathēmenos
V-PMPRS
κάθημαιkathēmaito sitwas sitting
ἠρεμάζων ēremazōn
V-PAPRS
strong:GV-PAPRSstrong:GV-PAPRSstrong:GV-PAPRS 
ἕως heōs
CONJ
ἕωςheōsuntiluntil
τῆς tēs
T-GSF
hothe/this/whothe
θυσίας thusias
N-GSF
θυσίαthusiasacrifice[2sacrifice
τῆς tēs
T-GSF
hothe/this/who 
ἑσπερινῆς.     hesperinēs
A-GSF
strong:GA-GSFstrong:GA-GSFstrong:GA-GSF 
 
5 Tłum. GrEn. Толк. A w ofiarę wieczorną wstałem z utrapienia mego, a rozdarłszy płaszcz i suknię klęknąłem na kolana moje i rozciągnąłem ręce ku Panu, Bogu memu, i rzekłem: А во время вечерней жертвы я встал с места сетования моего, и в разодранной нижней и верхней одежде пал на колени мои и простер руки мои к Господу Богу моему И# въ жeртву вечeрнюю востaхъ t сётованіz моегw2, и3 внегдA раздрaхъ ри6зы мо‰, и3 трепетaхъ, и3 преклони1хъ кwлёна мо‰, и3 простр0хъ руцЁ мои2 ко гDу бGу моемY 9,5Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPκαὶ kai
CONJ
καίkaiandAnd
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongduring
θυσίᾳ thusia
N-DSF
θυσίαthusiasacrifice[3sacrifice
τῇ
T-DSF
hothe/this/who1the
ἑσπερινῇ hesperinē
A-DSF
strong:GA-DSFstrong:GA-DSFstrong:GA-DSF 
ἀνέστην anestēn
V-AAI-1S
ἀνίστημιanistēmito ariseI rose up
ἀπὸ apo
PREP
ἀπόapofromfrom
ταπεινώσεώς tapeinōseōs
N-GSF
ταπείνωσιςtapeinōsislowlinessmy humiliation,
μου·     mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
τῷ
T-DSN
hothe/this/who 
διαρρῆξαί diarrēxai
V-AAR
διαρρήγνυμιdiarrēgnumito tearmy tearing
με me
P-AS
μέmeme[Jehdeiah]
τὰ ta
T-APN
hothe/this/who 
ἱμάτιά himatia
N-APN
ἱμάτιονhimationclothingmy garments,
μου mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ἐπαλλόμην epallomēn
V-IMI-1S
strong:GV-IMI-1Sstrong:GV-IMI-1Sstrong:GV-IMI-1S 
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
κλίνω klinō
V-PAI-1S
κλίνωklinōto bow/lay downI leaned
ἐπὶ epi
PREP
ἐπίepiupon/to/againstupon
τὰ ta
T-APN
hothe/this/who 
γόνατά gonata
N-APN
γόνυgonua kneemy knees,
μου mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ἐκπετάζω ekpetazō
V-PAI-1S
strong:GV-PAI-1Sstrong:GV-PAI-1Sstrong:GV-PAI-1S 
τὰς tas
T-APF
hothe/this/who 
χεῖράς cheiras
N-APF
χείρcheirhandmy hands
μου mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
πρὸς pros
PREP
πρόςprosto/withto
κύριον kurion
N-ASM
κύριοςkurioslordlord
τὸν ton
T-ASM
hothe/this/who 
θεὸν theon
N-ASM
θεόςtheosGodmy God.
 
6 Tłum. GrEn. Толк. “Boże mój, wstyd mi i sromam się podnieść oblicze moje do ciebie; bo nieprawości nasze rozmnożyły się nad głową naszą, и сказал: Боже мой! стыжусь и боюсь поднять лице мое к Тебе, Боже мой, потому что беззакония наши стали выше головы, и вина наша возросла до небес. и3 рек0хъ: гDи б9е м0й, стыждyсz и3 срамлsюсz воздви1гнути лицE моE къ тебЁ, ћкw беззакHніz н†ша ўмн0жишасz пaче глaвъ нaшихъ, и3 прегрэшє1ніz н†ша возраст0ша дaже до нб7сE: 9,6Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPκαὶ kai
CONJ
καίkaiandAnd
εἶπα eipa
V-AAI-1S
ἔπω, ἐρῶ, εἶπονepō erō eiponto sayI said,
Κύριε,     kurie
N-VSM
κύριοςkurioslordO lord,
ᾐσχύνθην ēschunthēn
V-API-1S
αἰσχύνωaischunōbe ashamedI am ashamed
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ἐνετράπην enetrapēn
V-API-1S
ἐντρέπωentrepōto cause shamefeel shame
τοῦ tou
T-GSM
hothe/this/who 
ὑψῶσαι hupsōsai
V-PAPRP
ὑψόωhupsoōto lift upto raise up,
τὸ to
T-ASN
hothe/this/who 
πρόσωπόν prosōpon
N-ASN
πρόσωπονprosōponfacemy face
μου mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
πρὸς pros
PREP
πρόςprosto/withto
σέ,     se
P-AS
σέseyou[to slip]
ὅτι hoti
CONJ
ὅτιhotithat/sincefor
αἱ hai
T-NPF
hothe/this/who 
ἀνομίαι anomiai
N-NPF
ἀνομίαanomialawlessnessour lawlessnesses
ἡμῶν hēmōn
P-GP
ἡμῶνhēmōnof us[harm]
ἐπληθύνθησαν eplēthunthēsan
V-API-3P
πληθύνωplēthunōto multiplymultiplied
ὑπὲρ huper
PREP
ὑπέρhuperabove/forover
κεφαλῆς kefalēs
N-GSF
κεφαλήkefalēheadour head,
ἡμῶν,     hēmōn
P-GP
ἡμῶνhēmōnof us[harm]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
αἱ hai
T-NPF
hothe/this/who 
πλημμέλειαι plēmmeleiai
N-NPF
strong:GN-NPFstrong:GN-NPFstrong:GN-NPF 
ἡμῶν hēmōn
P-GP
ἡμῶνhēmōnof us[harm]
ἐμεγαλύνθησαν emegalunthēsan
V-API-3P
μεγαλύνωmegalunōto magnifyare magnified
ἕως heōs
CONJ
ἕωςheōsuntilunto
εἰς eis
PREP
εἰςeistoward[to strive]
οὐρανόν.     ouranon
N-ASM
οὐρανόςouranosheavenheaven.
 
7 Tłum. GrEn. Толк. i grzechy nasze urosły aż do nieba od dni ojców naszych; lecz i my sami grzeszyliśmy ciężko aż do dnia tego, a przez nieprawości nasze zostaliśmy wydani my sami i królowie nasi i kapłani nasi w ręce królów ziemi i pod miecz i w niewolę, i na zawstydzenie twarzy jak i dnia tego.Со дней отцов наших мы в великой вине до сего дня, и за беззакония наши преданы были мы, цари наши, священники наши, в руки царей иноземных, под меч, в плен и на разграбление и на посрамление, как это и ныне. t днjй nтє1цъ нaшихъ въ преступлeніи вели1цэмъ є3смы2 дaже до днE сегw2, и3 въ беззак0ніихъ нaшихъ прeдани є3смы2 мы2 и3 цaріе нaши и3 свzщeнницы нaши и3 сhнове нaши въ рукY царeй kзhческихъ, въ мeчь и3 въ плэнeніе, и3 въ расхищeніе и3 въ стыдёніе лицA нaшегw, ћкоже въ дeнь сeй: 9,7Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPἀπὸ apo
PREP
ἀπόapofromFrom
ἡμερῶν hēmerōn
N-GPF
ἡμέραhēmeradaydays
πατέρων paterōn
N-GPM
πατήρpatērfatherof our fathers
ἡμῶν hēmōn
P-GP
ἡμῶνhēmōnof us[harm]
ἐσμεν esmen
V-PAI-1P
ἐσμένesmenwe are[fly]
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
πλημμελείᾳ plēmmeleia
N-DSF
strong:GN-DSFstrong:GN-DSFstrong:GN-DSF 
μεγάλῃ megalē
A-DSF
μέγαςmegasgreat1great]
ἕως heōs
CONJ
ἕωςheōsuntiluntil
τῆς tēs
T-GSF
hothe/this/who 
ἡμέρας hēmeras
N-GSF
ἡμέραhēmeradaythis day.
ταύτης·     tautēs
D-GSF
οὗτοςhoutosthis/he/she/itthis day.
καὶ kai
CONJ
καίkaiandAnd
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amonginto
ταῖς tais
T-DPF
hothe/this/who 
ἀνομίαις anomiais
N-DPF
ἀνομίαanomialawlessnessin our lawless deeds
ἡμῶν hēmōn
P-GP
ἡμῶνhēmōnof us[harm]
παρεδόθημεν paredothēmen
V-API-1P
παραδίδωμιparadidōmito deliverwe were delivered up,
ἡμεῖς hēmeis
P-NP
ἡμεῖςhēmeiswe[Habor]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
οἱ hoi
T-NPM
hothe/this/who 
βασιλεῖς basileis
N-NPM
βασιλεύςbasileuskingour kings,
ἡμῶν hēmōn
P-GP
ἡμῶνhēmōnof us[harm]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
οἱ hoi
T-NPM
hothe/this/who 
υἱοὶ huioi
N-NPM
υἱόςhuiosson[soothing]
ἡμῶν hēmōn
P-GP
ἡμῶνhēmōnof us[harm]
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongby
χειρὶ cheiri
N-DSF
χείρcheirhandhand
βασιλέων basileōn
N-GPM
βασιλεύςbasileuskingof kings
τῶν tōn
T-GPN
hothe/this/whoof the
ἐθνῶν ethnōn
N-GPN
ἔθνοςethnosGentilesnations,
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amonginto
ῥομφαίᾳ romfaia
N-DSF
ῥομφαίαromfaiaswordbroadsword,
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
αἰχμαλωσίᾳ aichmalōsia
N-DSF
αἰχμαλωσίαaichmalōsiacaptivitycaptivity,
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
διαρπαγῇ diarpagē
N-DSF
strong:GN-DSFstrong:GN-DSFstrong:GN-DSF 
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/among[gold]
αἰσχύνῃ aischunē
N-DSF
αἰσχύνηaischunēshameshame
προσώπου prosōpou
N-GSN
πρόσωπονprosōponfaceof our face,
ἡμῶν hēmōn
P-GP
ἡμῶνhēmōnof us[harm]
ὡς hōs
CONJ
ὡςhōswhich/howas

T-NSF
hothe/this/who 
ἡμέρα hēmera
N-NSF
ἡμέραhēmeradaythis day.
αὕτη.     hautē
D-NSF
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
 
8 Tłum. GrEn. Толк. A teraz jakby trochę i na mały czas doszła prośba nasza do Pana, Boga naszego, żeby nam zostawiono ostatek i dany był kołek na miejscu jego świętym i aby oświecił oczy nasze Bóg nasz, a dał nam trochę żywota w niewoli naszej.И вот, по малом времени, даровано нам помилование от Господа Бога нашего, и Он оставил у нас несколько уцелевших и дал нам утвердиться на месте святыни Его, и просветил глаза наши Бог наш, и дал нам ожить немного в рабстве нашем. и3 нн7э ўмлcтивисz над8 нaми бGъ нaшъ, є4же њстaвити ны2 во спасeніе и3 дaти нaмъ твeрдость на мёстэ с™hни є3гw2, є4же просвэти1ти nчесA н†ша и3 дaти њживлeніе мaлое въ раб0тэ нaшей: 9,8Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPκαὶ kai
CONJ
καίkaiandAnd
νῦν nun
ADV
νῦνnunnownow
ἐπιεικεύσατο epieikeusato
V-AMI-3S
strong:GV-AMI-3Sstrong:GV-AMI-3Sstrong:GV-AMI-3S 
ἡμῖν hēmin
P-DP
ἡμῖνhēminto us[to pledge]
κύριος kurios
N-NSM
κύριοςkurioslord1 lord
ho
T-NSM
hothe/this/who 
θεὸς theos
N-NSM
θεόςtheosGod2our God],
ἡμῶν hēmōn
P-GP
ἡμῶνhēmōnof us[harm]
τοῦ tou
T-GSN
hothe/this/who 
καταλιπεῖν katalipein
V-AAR
καταλείπωkataleipōto leaveto leave
ἡμῖν hēmin
P-DP
ἡμῖνhēminto us[to pledge]
εἰς eis
PREP
εἰςeistowardfor
σωτηρίαν sōtērian
N-ASF
σωτηρίαsōtēriasalvationdeliverance,
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
δοῦναι dounai
V-AAR
δίδωμιdidōmito giveto give
ἡμῖν hēmin
P-DP
ἡμῖνhēminto us[to pledge]
στήριγμα stērigma
N-ASN
strong:GN-ASNstrong:GN-ASNstrong:GN-ASN 
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
τόπῳ topō
N-DSM
τόποςtoposplaceplace
ἁγιάσματος hagiasmatos
N-GSN
strong:GN-GSNstrong:GN-GSNstrong:GN-GSN 
αὐτοῦ autou
D-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
τοῦ tou
T-GSN
hothe/this/who 
φωτίσαι fōtisai
V-AAR
φωτίζωfōtizōto illuminateto enlighten
ὀφθαλμοὺς ofthalmous
N-APM
ὀφθαλμόςofthalmoseyeour eyes,
ἡμῶν hēmōn
P-GP
ἡμῶνhēmōnof us[harm]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
δοῦναι dounai
V-AAR
δίδωμιdidōmito giveto give
ζωοποίησιν zōopoiēsin
V-AAS-3P
ζωοποιέωzōopoieōto make alive[Zarhites]
μικρὰν mikran
A-ASF
μικρόςmikrossmall[Jarha]
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
τῇ
T-DSF
hothe/this/who 
δουλείᾳ douleia
N-DSF
δουλείαdouleiaslaveryour servitude,
ἡμῶν.     hēmōn
P-GP
ἡμῶνhēmōnof us[harm]
 
9 Tłum. GrEn. Толк. Bośmy niewolnicy, a w niewoli naszej nie opuścił nas Bóg nasz, ale zwrócił ku nam miłosierdzie przed królem perskim aby nam dał żywot i wywyższył dom Boga naszego, i zbudował spustoszenia jego, i dał nam płot w Judzie i w Jeruzalem.-Мы - рабы, но и в рабстве нашем не оставил нас Бог наш. И склонил Он к нам милость царей Персидских, чтоб они дали нам ожить, воздвигнуть дом Бога нашего и восстановить его из развалин его, и дали нам ограждение в Иудее и в Иерусалиме. ћкw раби2 є3смы2, и3 въ раб0тэ нaшей не њстaви нaсъ гDь бGъ нaшъ: и3 преклони2 на нaсъ милосeрдіе пред8 цари6 пeрсскими, дaти нaмъ жив0тъ, є4же воздви1гнути и5мъ д0мъ бGу нaшему и3 возстaвити запустBвшаz є3гw2, и3 дaти нaмъ њграждeніе во їудeи и3 їеrли1мэ: 9,9Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPὅτι hoti
CONJ
ὅτιhotithat/sincefor
δοῦλοί douloi
N-NPM
δοῦλοςdoulosslavewe are servants,
ἐσμεν,     esmen
V-PAI-1P
ἐσμένesmenwe are[fly]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
τῇ
T-DSF
hothe/this/who 
δουλείᾳ douleia
N-DSF
δουλείαdouleiaslaveryour servitude
ἡμῶν hēmōn
P-GP
ἡμῶνhēmōnof us[harm]
οὐκ ouk
ADV
οὐouno[3did not
ἐγκατέλιπεν enkatelipen
V-AAI-3S
ἐγκαταλείπωenkataleipōto leave behind4abandon
ἡμᾶς hēmas
P-AP
ἡμᾶςhēmasus[crime]
κύριος kurios
N-NSM
κύριοςkurioslord1 lord
ho
T-NSM
hothe/this/who 
θεὸς theos
N-NSM
θεόςtheosGod2our God];
ἡμῶν hēmōn
P-GP
ἡμῶνhēmōnof us[harm]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ἔκλινεν eklinen
V-IAI-3S
κλίνωklinōto bow/lay downhe leaned
ἐφ'     ef
PREP
ἐπίepiupon/to/against[2towards
ἡμᾶς hēmas
P-AP
ἡμᾶςhēmasus[crime]
ἔλεος eleos
N-NSM
ἔλεοςeleosmercy1mercy]
ἐνώπιον enōpion
A-ASM
ἐνώπιονenōpionbeforebefore
βασιλέων basileōn
N-GPM
βασιλεύςbasileuskingkings
Περσῶν persōn
N-GPM
strong:GN-GPMstrong:GN-GPMstrong:GN-GPM 
δοῦναι dounai
V-AAR
δίδωμιdidōmito giveto give
ἡμῖν hēmin
P-DP
ἡμῖνhēminto us[to pledge]
ζωοποίησιν zōopoiēsin
V-AAS-3P
ζωοποιέωzōopoieōto make alive[Zarhites]
τοῦ tou
T-GSM
hothe/this/who 
ὑψῶσαι hupsōsai
V-PAPRP
ὑψόωhupsoōto lift upfor them to exalt
αὐτοὺς autous
D-APM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
τὸν ton
T-ASM
hothe/this/who 
οἶκον oikon
N-ASM
οἶκοςoikoshousehouse
τοῦ tou
T-GSM
hothe/this/whothe
θεοῦ theou
N-GSM
θεόςtheosGodof our God,
ἡμῶν hēmōn
P-GP
ἡμῶνhēmōnof us[harm]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ἀναστῆσαι anastēsai
V-AAR
ἀνίστημιanistēmito ariseto reestablish
τὰ ta
T-APN
hothe/this/who 
ἔρημα erēma
N-APN
strong:GN-APNstrong:GN-APNstrong:GN-APN 
αὐτῆς autēs
D-GSF
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
τοῦ tou
T-GSN
hothe/this/who 
δοῦναι dounai
V-AAR
δίδωμιdidōmito giveto give
ἡμῖν hēmin
P-DP
ἡμῖνhēminto us[to pledge]
φραγμὸν fragmon
N-ASM
φραγμόςfragmosfencea fence
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
Ιουδα iouda
N-PRI
ἸουδάioudaJudea[dullness]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/among[gold]
Ιερουσαλημ.     ierousalēm
N-PRI
ἹερουσαλήμhierousalēmJerusalem[Hiel]
 
10 Tłum. GrEn. Толк. A teraz co po tym rzeczemy, Boże nasz? Bośmy opuścili przykazania twoje, И ныне, что скажем мы, Боже наш, после этого? Ибо мы отступили от заповедей Твоих, и3 нн7э что2 речeмъ, б9е нaшъ, по сeмъ; ћкw њстaвихомъ повелBніz тво‰, 9,10Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPτί ti
I-ASN
τίςtiswhich?[to bray]
εἴπωμεν,     eipōmen
V-AAS-1P
ἔπω, ἐρῶ, εἶπονepō erō eiponto sayshould we say,
ho
T-NSM
hothe/this/whoO
θεὸς theos
N-NSM
θεόςtheosGodour God,
ἡμῶν,     hēmōn
P-GP
ἡμῶνhēmōnof us[harm]
μετὰ meta
PREP
μετάmetawith/afterafter
τοῦτο;     touto
D-ASN
τοῦτοtoutothat[drowsiness]
ὅτι hoti
CONJ
ὅτιhotithat/sinceFor
ἐγκατελίπομεν enkatelipomen
V-AAI-1P
ἐγκαταλείπωenkataleipōto leave behindwe abandoned
ἐντολάς entolas
N-APF
ἐντολήentolēcommandmentyour commandments,
σου,     sou
P-GS
σοῦsouyou[guard]
 
11 Tłum. GrEn. Толк. któreś dał w ręce sług twoich proroków, mówiąc: Ziemia, do której wchodzicie, aby ją posiąść, ziemia plugawa jest wedle plugastwa narodów i innych ziem i obrzydłości tych, którzy ją napełnili od brzegu aż do brzegu w splugawieniu swym.которые заповедал Ты чрез рабов Твоих пророков, говоря: земля, в которую идете вы, чтоб овладеть ею, земля нечистая, она осквернена нечистотою иноплеменных народов, их мерзостями, которыми они наполнили ее от края до края в осквернениях своих. ±же дaлъ є3си2 нaмъ рук0ю р†бъ твои1хъ прbр0кwвъ, гlz: землS, на ню1же вы2 вх0дите наслёдити ю5, землS нечистA є4сть, по нечистотЁ людjй kзhческихъ, въ мeрзостехъ и4хъ, и4миже нап0лниша ю5 t ќстъ дaже до ќстъ во сквернeніихъ свои1хъ, 9,11Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPἃς has
R-APF
ὅς, ἥhhos ēwhichones which
ἔδωκας edōkas
V-AAI-2S
δίδωμιdidōmito giveyou gave
ἡμῖν hēmin
P-DP
ἡμῖνhēminto us[to pledge]
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongby
χειρὶ cheiri
N-DSF
χείρcheirhandhand
δούλων doulōn
N-GPM
δοῦλοςdoulosslaveof your servants
σου sou
P-GS
σοῦsouyou[guard]
τῶν tōn
T-GPM
hothe/this/who 
προφητῶν profētōn
N-GPM
προφήτηςprofētēsprophetprophets,
λέγων legōn
V-PAPRS
λέγωlegōto speaksaying,

T-NSF
hothe/this/whothe
γῆ,     
N-NSF
γῆearthland
εἰς eis
PREP
εἰςeistowardinto
ἣν hēn
R-ASF
ἦνēnwas[pledge]
εἰσπορεύεσθε eisporeuesthe
V-PMI-2P
εἰσπορεύωeisporeuōto enteryou enter
κληρονομῆσαι klēronomēsai
V-AAR
κληρονομέωklēronomeōto inheritto be an heir
αὐτήν,     autēn
D-ASF
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
γῆ
N-NSF
γῆearth[2a land
μετακινουμένη metakinoumenē
V-PMPRS
μετακινέωmetakineōto shift3in motion
ἐστὶν estin
V-PAI-3S
ἐστίestihe is[to sacrifice]
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongby
μετακινήσει metakinēsei
V-FAI-3S
μετακινέωmetakineōto shift[be distressed]
λαῶν laōn
N-GPM
λαόςlaosa peopleof peoples
τῶν tōn
T-GPN
hothe/this/whoThe
ἐθνῶν ethnōn
N-GPN
ἔθνοςethnosGentiles[whelp]
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
μακρύμμασιν makrummasin
N-DPN
strong:GN-DPNstrong:GN-DPNstrong:GN-DPN 
αὐτῶν,     autōn
D-GPM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
ὧν hōn
R-GPM
ὅς, ἥhhos ēwhichwhich
ἔπλησαν eplēsan
V-AAI-3P
πλήθω, πίμπλημιplēthō pimplēmito fillthey filled
αὐτὴν autēn
D-ASF
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
ἀπὸ apo
PREP
ἀπόapofromfrom
στόματος stomatos
N-GSN
στόμαstomamouthmouth
ἐπὶ epi
PREP
ἐπίepiupon/to/againstto
στόμα stoma
N-ASN
στόμαstomamouthmouth
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/among[gold]
ἀκαθαρσίαις akatharsiais
N-DPF
ἀκαθαρσίαakatharsiaimpuritytheir uncleannesses.
αὐτῶν·     autōn
D-GPM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
 
12 Tłum. GrEn. Толк. Teraz tedy córek waszych nie dajcie synom ich i córek ich nie bierzcie synom waszym, i nie szukajcie im pokoju i szczęścia aż do wieku, abyście byli umocnieni i pożywali dóbr ziemi, i żebyście mieli synów waszych dziedzicami aż na wieki.Итак дочерей ваших не выдавайте за сыновей их, и дочерей их не берите за сыновей ваших, и не ищите мира их и блага их во веки, чтобы укрепиться вам и питаться благами земли той и передать ее в наследие сыновьям вашим на веки. и3 нн7э дщeрей вaшихъ не дади1те сынHмъ и4хъ и3 дщeрей и4хъ не пріeмлите сыновHмъ вaшымъ, и3 не и3щи1те ми1ра и4хъ и3 блaга и4хъ дaже до вёка, ћкw да ўкрэпи1тесz и3 снёсте благ†z земли2, и3 наслёдіе дадитE сыновHмъ вaшымъ дaже до вёка: 9,12Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPκαὶ kai
CONJ
καίkaiandAnd
νῦν nun
ADV
νῦνnunnownow,
τὰς tas
T-APF
hothe/this/who 
θυγατέρας thugateras
N-APF
θυγάτηρthugatērdaughter[3your daughters
ὑμῶν humōn
P-GP
ὑμῶνhumōnof you[lamp]
μὴ
ADV
μήnot1do not
δῶτε dōte
V-AAS-2P
δίδωμιdidōmito give2give]
τοῖς tois
T-DPM
hothe/this/who 
υἱοῖς huiois
N-DPM
υἱόςhuiossontheir sons,
αὐτῶν autōn
D-GPM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ἀπὸ apo
PREP
ἀπόapofromof
τῶν tōn
T-GPM
hothe/this/who 
θυγατέρων thugaterōn
N-GPF
θυγάτηρthugatērdaughtertheir daughters
αὐτῶν autōn
D-GPM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
μὴ
ADV
μήnotdo not
λάβητε labēte
V-AAS-2P
λαμβάνωlambanōto taketake
τοῖς tois
T-DPM
hothe/this/who 
υἱοῖς huiois
N-DPM
υἱόςhuiossonyour sons,
ὑμῶν humōn
P-GP
ὑμῶνhumōnof you[lamp]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
οὐκ ouk
ADV
οὐounodo not
ἐκζητήσετε ekzētēsete
V-FAI-2P
ἐκζητέωekzēteōto seek outrequire
εἰρήνην eirēnēn
N-ASF
εἰρήνηeirēnēpeacetheir peace
αὐτῶν autōn
D-GPM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ἀγαθὸν agathon
A-ASM
ἀγαθόςagathosgood-doertheir good
αὐτῶν autōn
D-GPM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
ἕως heōs
CONJ
ἕωςheōsuntilinto
αἰῶνος,     aiōnos
N-GSM
αἰώνaiōnan ageeon!
ὅπως hopōs
CONJ
ὅπωςhopōsthatfor
ἐνισχύσητε enischusēte
V-AAS-2P
ἐνισχύωenischuōto strengthenyou should grow in strength,
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
φάγητε fagēte
V-AAS-2P
φαγεῖνfageinto eat[soul]
τὰ ta
T-APN
hothe/this/whothe
ἀγαθὰ agatha
A-APN
ἀγαθόςagathosgood-doergood
τῆς tēs
T-GSF
hothe/this/whoof the
γῆς gēs
N-GSF
γῆearthland,
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
κληροδοτήσητε klērodotēsēte
V-AAS-2P
strong:GV-AAS-2Pstrong:GV-AAS-2Pstrong:GV-AAS-2P 
τοῖς tois
T-DPM
hothe/this/whoto
υἱοῖς huiois
N-DPM
υἱόςhuiossonyour sons
ὑμῶν humōn
P-GP
ὑμῶνhumōnof you[lamp]
ἕως heōs
CONJ
ἕωςheōsuntilunto
αἰῶνος.     aiōnos
N-GSM
αἰώνaiōnan ageeon.
 
13 Tłum. GrEn. Толк. – A po wszystkim, co przyszło na nas dla uczynków naszych złych i dla grzechu naszego wielkiego, żeś ty, Boże nasz, wybawił nas z nieprawości naszej i dałeś nam zbawienie jak jest dziś,И после всего, постигшего нас за худые дела наши и за великую вину нашу, - ибо Ты, Боже наш, пощадил нас не по мере беззакония нашего и дал нам такое избавление, - и3 по всёхъ, ±же пріид0ша на нaсъ въ дёлэхъ нaшихъ ѕлhхъ и3 грэсЁ нaшемъ вели1цэмъ, понeже нёсть ћкоже бGъ нaшъ, и4же и3збaвилъ є3си2 нaсъ t беззак0ній нaшихъ и3 дaлъ є3си2 нaмъ спcніе: 9,13Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPκαὶ kai
CONJ
καίkaiandAnd
μετὰ meta
PREP
μετάmetawith/afterafter
πᾶν pan
A-NSN
πᾶςpasallall
τὸ to
T-ASN
hothe/this/whothe
ἐρχόμενον erchomenon
V-PMPAS
ἔρχομαιerchomaito come/gocoming
ἐφ'     ef
PREP
ἐπίepiupon/to/againstupon
ἡμᾶς hēmas
P-AP
ἡμᾶςhēmasus[crime]
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongby
ποιήμασιν poiēmasin
N-DPN
ποίημαpoiēmaworkmanshipour actions
ἡμῶν hēmōn
P-GP
ἡμῶνhēmōnof us[harm]
τοῖς tois
T-DPM
hothe/this/whoin the
πονηροῖς ponērois
A-DPM
πονηρόςponērosevil/badwicked ,
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongby
πλημμελείᾳ plēmmeleia
N-DSF
strong:GN-DSFstrong:GN-DSFstrong:GN-DSF 
ἡμῶν hēmōn
P-GP
ἡμῶνhēmōnof us[harm]
τῇ
T-DSF
hothe/this/who 
μεγάλῃ·     megalē
A-DSF
μέγαςmegasgreat2great],
ὅτι hoti
CONJ
ὅτιhotithat/sincethat
οὐκ ouk
ADV
οὐouno[Carmi]
ἔστιν estin
V-PAI-3S
ἐστίestihe is[to sacrifice]
ὡς hōs
CONJ
ὡςhōswhich/how[scribe]
ho
T-NSM
hothe/this/who 
θεὸς theos
N-NSM
θεόςtheosGodour God
ἡμῶν,     hēmōn
P-GP
ἡμῶνhēmōnof us[harm]
ὅτι hoti
CONJ
ὅτιhotithat/since[vineyard]
ἐκούφισας ekoufisas
V-AAI-2S
κουφίζωkoufizōto lightenlightened
ἡμῶν hēmōn
P-GP
ἡμῶνhēmōnof us[harm]
τὰς tas
T-APF
hothe/this/whothe
ἀνομίας anomias
N-GSF
ἀνομίαanomialawlessnesslawless deeds,
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ἔδωκας edōkas
V-AAI-2S
δίδωμιdidōmito givegave
ἡμῖν hēmin
P-DP
ἡμῖνhēminto us[to pledge]
σωτηρίαν·     sōtērian
N-ASF
σωτηρίαsōtēriasalvationdeliverance;
 
14 Tłum. GrEn. Толк. abyśmy się nie wracali i nie gwałcili przykazań twoich, i nie wstępowali w małżeństwa z narodami tych obrzydłości. Czy rozgniewałeś się na nas aż do zginienia, żebyś nam nie zostawił ostatków na wybawienie?неужели мы опять будем нарушать заповеди Твои и вступать в родство с этими отвратительными народами? Не прогневаешься ли Ты на нас даже до истребления нас, так что не будет уцелевших и не будет спасения? занE њбрати1хомсz разори1ти зaпwвэди тво‰ и3 смэси1тисz съ людьми2 земнhми: не прогнёвайсz на нaсъ дaже до скончaніz, є4же не бhти њстaнку и3 спасaемому: 9,14Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPὅτι hoti
CONJ
ὅτιhotithat/sincefor
ἐπεστρέψαμεν epestrepsamen
V-AAI-1P
ἐπιστρέφωepistrefōto turnwe turned
διασκεδάσαι diaskedasai
V-AAR
strong:GV-AARstrong:GV-AARstrong:GV-AAR 
ἐντολάς entolas
N-APF
ἐντολήentolēcommandmentyour commandments,
σου sou
P-GS
σοῦsouyou[guard]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ἐπιγαμβρεῦσαι epigambreusai
V-AAR
ἐπιγαμβρεύωepigambreuōto marryallied by marriage
τοῖς tois
T-DPM
hothe/this/who 
λαοῖς laois
N-DPM
λαόςlaosa peoplepeoples
τῶν tōn
T-GPM
hothe/this/whoto the
γαιῶν·     gaiōn
N-GPF
strong:GN-GPFstrong:GN-GPFstrong:GN-GPF 
μὴ
ADV
μήnotYou should not
παροξυνθῇς paroxunthēs
V-APS-2S
παροξύνωparoxunōto provokebe provoked
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongby
ἡμῖν hēmin
P-DP
ἡμῖνhēminto us[to pledge]
ἕως heōs
CONJ
ἕωςheōsuntilunto
συντελείας sunteleias
N-GSF
συντέλειαsunteleiaconsummationconsumption,
τοῦ tou
T-GSM
hothe/this/whoof the
μὴ
ADV
μήnotthere should not
εἶναι einai
V-PAR
εἶναιeinaito exist[Gezrite]
ἐγκατάλειμμα enkataleimma
N-NSN
strong:GN-NSNstrong:GN-NSNstrong:GN-NSN 
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
διασῳζόμενον.     diasōzomenon
V-PMPAS
διασῴζωdiasōzōto savepreserved .
 
15 Tłum. GrEn. Толк. Panie, Boże Izraelów! tyś jest sprawiedliwy, żeśmy zostali, żebyśmy byli wybawieni, jak to jest dnia tego. Otośmy przed tobą w przewinieniu naszym, bo nie możemy się ostać przed tobą dla tego.”Господи Боже Израилев! праведен Ты. Ибо мы остались уцелевшими до сего дня; и вот мы в беззакониях наших пред лицем Твоим, хотя после этого не надлежало бы нам стоять пред лицем Твоим.гDи б9е ї}левъ, првdнъ є3си2 ты2, ћкw њстaхомсz спасeни, ћкоже дeнь сeй: сE, мы2 пред8 тоб0ю є3смы2 вси2 въ беззак0ніихъ нaшихъ, понeже не возм0жно стaти пред8 тоб0ю сегw2 рaди.9,15Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPκύριε kurie
N-VSM
κύριοςkurioslordO lord
ho
T-NSM
hothe/this/who 
θεὸς theos
N-NSM
θεόςtheosGodGod
Ισραηλ,     israēl
N-PRI
ἸσραήλisraēlIsrael[window]
δίκαιος dikaios
A-NSM
δίκαιοςdikaiosjustyou are just,
σύ,     su
P-NS
σύsuyou[rest]
ὅτι hoti
CONJ
ὅτιhotithat/sincefor
κατελείφθημεν kateleifthēmen
V-API-1P
καταλείπωkataleipōto leavewe were left
διασῳζόμενοι diasōzomenoi
V-PMPRP
διασῴζωdiasōzōto savebeing preserved
ὡς hōs
CONJ
ὡςhōswhich/howas

T-NSF
hothe/this/who 
ἡμέρα hēmera
N-NSF
ἡμέραhēmeradayin this day.
αὕτη·     hautē
D-NSF
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
ἰδοὺ idou
INJ
ἰδούidoulook!Behold,
ἡμεῖς hēmeis
P-NP
ἡμεῖςhēmeiswe[Habor]
ἐναντίον enantion
ADV
ἐναντίοςenantiosagainst[to pine]
σου sou
P-GS
σοῦsouyou[guard]
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
πλημμελείαις plēmmeleiais
N-DPF
strong:GN-DPFstrong:GN-DPFstrong:GN-DPF 
ἡμῶν,     hēmōn
P-GP
ἡμῶνhēmōnof us[harm]
ὅτι hoti
CONJ
ὅτιhotithat/sincefor
οὐκ ouk
ADV
οὐounothere is no
ἔστιν estin
V-PAI-3S
ἐστίestihe is[to sacrifice]
στῆναι stēnai
V-AAR
ἵστημιhistēmito standstanding
ἐνώπιόν enōpion
A-ASM
ἐνώπιονenōpionbeforebefore
σου sou
P-GS
σοῦsouyou[guard]
ἐπὶ epi
PREP
ἐπίepiupon/to/againstin
τούτῳ.     toutō
D-DSM
τούτῳtoutōto this[Noadiah]

101 Gdy tedy tak modlił się Ezdrasz i gdy wzywał płacząc i leżał przed kościołem Bożym, zebrało się koło niego z Izraelitów bardzo wielkie zgromadzenie mężów, niewiast i dzieci, i płakał lud płaczem wielkim.2 I odpowiedział Secheniasz, syn Jehiela, z synów Elama, i rzekł Ezdraszowi: “Myśmy wystąpili przeciw Bogu naszemu i pojęliśmy żony obce z ludu ziemi; a teraz, jeśli jest za to pokuta w Izraelu,3 uczyńmy przymierze z Panem, Bogiem naszym, że porzucimy wszystkie żony i tych, którzy z tych się urodzili, według woli Pańskiej i woli tych, którzy się boją przykazania Pana, Boga naszego: niechaj będzie według zakonu!4 Wstańże! Do ciebie należy stanowić, a my będziemy z tobą. Wzmocnij się, a czyń!”5 Wstał tedy Ezdrasz i poprzysiągł książąt kapłańskich i lewickich, i wszystkiego Izraela, żeby uczynili wedle tego słowa, i przysięgli.6 I wstał Ezdrasz przed domem Bożym i poszedł do komory Johanana, syna Eliasiba, i wszedł tam, chleba nie jadł i wody nie pił, bo smucił się z powodu przestępstwa tych, którzy się z niewoli wrócili.7 I puszczono głos w Judzie i w Jeruzalem wszystkim synom przesiedlenia, aby się zgromadzili w Jeruzalem; a każdemu, 8 który by nie przyszedł za trzy dni, według uchwały książąt i starszych, miała być wzięta wszystka majętność jego, i sam miał być wyrzucony z gromady przesiedlenia. 9 Zeszli się tedy wszyscy mężowie Judzcy i Beniaminowi do Jeruzalem za trzy dni, ten jest miesiąc dziewiąty, dwudziestego dnia miesiąca; i siedział wszystek lud na placu domu Bożego, drżąc z powodu grzechu i deszczu.10 I wstał Ezdrasz kapłan, i rzekł do nich: “Wyście wystąpili i pojęliście żony obce, aby przydać do grzechu Izraela.11 A teraz dajcie chwałę Panu, Bogu ojców waszych, i uczyńcie według woli jego, i odłączcie się od narodów ziemi i od żon obcych.” 12 I odpowiedziało wszystko zgromadzenie, i rzekło głosem wielkim: “Według słowa twego do nas, tak niechaj się stanie!13 Jednak ponieważ lud jest wielki a czas dżdżysty, i nie możemy stać na dworze, a sprawa nie jest jednego dnia albo dwu (bośmy bardzo zgrzeszyli w tej rzeczy):14 niechaj będą ustanowieni przełożeni we wszystkim zgromadzeniu; a wszyscy w miastach naszych, którzy pojęli żony obce, niech przychodzą na czas postanowiony, a z nimi starsi każdego miasta i sędziowie jego, aż się odwróci gniew Boga naszego od nas dla tego grzechu.” 15 Jonatan tedy, syn Azahela i Jaasja, syn Tekuego, stanęli nad tym, a Mesollam i Sebetaj Lewici pomagali im. 16 I uczynili tak synowie przesiedlenia. I poszli Ezdrasz kapłan i mężowie przełożeni rodzin do domów ojców swoich, i wszyscy po imionach swoich, i zasiedli pierwszego dnia miesiąca dziesiątego, aby dochodzić rzeczy.16 I skończono ze wszystkimi mężami, którzy byli pojęli żony obce, do pierwszego dnia miesiąca pierwszego.18 I znaleźli się z synów kapłańskich, którzy pojęli żony obce, z synów Jozuego: synowie Josedeka i bracia jego, Maasja, Eliezer, Jarib i Godolia. 19 I dali ręce swe, że odrzucą żony swe, a za występek swój barana z owiec ofiarują. 20 A z synów Emmera: Hanani i Zebedia.21 A z synów Harima: Maasja, Elia, Semeja, Jehiel i Ozjasz. 22 A z synów Feshura: Elioenaj, Maasja, Ismael; Natanael, Jozabed i Elasa.23 I z synów Lewitów: Jozabed i Semej, i Celaja, to jest Kalita, Fataja, Juda i Eliezer.24 A ze śpiewaków: Eliasib. A z odźwiernych: Sellum, Telem i Uri. 25 I z Izraela, z synów Farosa: Remeja, Jezja, Melchia, Miamin, Eliezer, Melchia i Banea. 26 A z synów Elama: Matania, Zachariasz, Jehiel, Abdi, Jerimot i Elia. 27 A z synów Zetui: Elivenaj, Matania, Jerimut, Zabad i Aziza. 28 A z synów Bebaja: Johanan, Hanania, Zabdaj, Atalaj.29 A z synów Baniego: Mosollam, Melluch, Adaja, Jasub, Saal i Ramot.30 A z synów Fahat-Moaba: Edna i Chalal Banajas i Maasjas, Matanias, Beseleel, Bennuj i Manasse. 31 A z synów Herema: Eliezer, Jozue, Melchias, Semejas, 32 Symeon, Beniamin, Maloch, Samarias. 33 A z synów Hasoma: Matanaj, Matata, Zabad, Elifelet, Jermaj, Manasse, Semej. 34 Z synów Baniego: Maaddi,35 Amram i Uel, Baneas i Badajas, 36 Cheliau, Wania, Marimut i Eliasib, 37 Matanias, Matanaj i Jasi, Bani, Bennuj,38 Semej, Salmias, Natan, Adajas,39 Mechnedebaj, Sisaj,40 Saraj, Ezrel i Selemiau, Semeria, 41 Sellum, Amaria, Józef 42 Z synów Nebo: Jehiel, Matatias, Zabad, Zabina,43 Jeddu, Joel i Banaja.44 Ci wszyscy wzięli byli żony obce, a były pośród nich niewiasty, które porodziły synów.