List do Filemona

1

pokaż/ukryj RU Brytjka King J. 1 1 cf. Толк. Paweł, więzień Chrystusa Jezusa i Tymoteusz brat, Filemonowi miłemu, a pomocnikowi naszemuПавел, узник Иисуса Христа, и Тимофей брат, Филимону возлюбленному и сотруднику нашему, (За?_т7в.) Пavелъ ю4зникъ ї}съ хrт0въ, и3 тімоfeй брaтъ, філим0ну возлю1бленному и3 споспёшнику нaшему, 2 cf. Толк. i Apii siostrze najdroższej i Archipowi naszemu towarzyszowi broni i kościołowi, który jest w domu twoim:и Апфии, (сестре) возлюбленной, и Архиппу, сподвижнику нашему, и домашней твоей церкви: и3 ґпфjи сестрЁ возлю1бленнэй, и3 ґрхjппу сов0инственнику нaшему, и3 домaшней твоeй цRкви: 3 cf. Толк. Łaska wam i pokój od Boga Ojca naszego i Pana Jezusa Chrystusa.благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. блгdть вaмъ и3 ми1ръ t бGа nц7A нaшегw, и3 гDа ї}са хrтA. DZIĘKCZYNIENIE. 4 cf. Толк. Dziękuję Bogu memu, zawsze wspominając ciebie w modlitwach moich,Благодарю Бога моего, всегда вспоминая о тебе в молитвах моих, Благодарю2 бGа моего2, всегдA пaмzть њ тебЁ творS въ моли1твахъ мои1хъ, 5 cf. Толк. gdy słyszę o twojej miłości i wierze, jaką masz ku Panu Jezusowi i ku wszystkim świętym,слыша о твоей любви и вере, которую имеешь к Господу Иисусу и ко всем святым, слhшавъ люб0вь твою2 и3 вёру, ю4же и4маши ко гDу ї}су и3 ко всBмъ с™ы6мъ, 6 cf. Толк. aby uczestnictwo twoje w wierze stało się jawne przez uznawanie wszelkiego dobra, które się dokonuje wśród was w Chrystusie Jezusie.дабы общение веры твоей оказалось деятельным в познании всякого у вас добра во Христе Иисусе. ћкw да nбщeніе твоеS вёры дёйственно бyдетъ въ рaзумэ всsкагw бlга, є4же въ вaсъ, њ хrтЁ ї}сэ. 7 cf. Толк. Wesele bowiem wielkie miałem i pociechę z miłości twej, gdyż przez ciebie, bracie, serca świętych zostały pokrzepione.Ибо мы имеем великую радость и утешение в любви твоей, потому что тобою, брат, успокоены сердца святых. Рaдость бо и4мамъ мн0гу и3 ўтэшeніе њ любви2 твоeй, ћкw ўтрHбы с™hхъ почи1ша тоб0ю, брaте. WSTAWIA SIĘ ZA ONEZYMEM. 8 cf. Толк. Dlatego choć miałbym wielką odwagę w Chrystusie Jezusie nakazania ci tego, co się należy;Посему, имея великое во Христе дерзновение приказывать тебе, что должно, Сегw2 рaди мн0гое дерзновeніе и3мёz во хrтЁ повелэвaти тебЁ, є4же потрeбно є4сть, 9 cf. Толк. dla miłości raczej proszę, skoro taki jesteś, jak Paweł starzec, a teraz i więzień Jezusa Chrystusa:по любви лучше прошу, не иной кто, как я, Павел старец, а теперь и узник Иисуса Христа; любвe же рaди пaче молю2, так0въ сhй ћкоже пavелъ стaрецъ, нн7э же и3 ќзникъ ї}са хrтA: 10 cf. Толк. Proszę cię za synem moim Onezymem, którego zrodziłem w więzieniu,прошу тебя о сыне моем Онисиме, которого родил я в узах моих: молю1 тz њ моeмъ чaдэ, є3г0же роди1хъ во ќзахъ мои1хъ nни1сіма, 11 cf. Толк. który tobie kiedyś był nieużyteczny, teraz zaś i mnie i tobie jest pożyteczny,он был некогда негоден для тебя, а теперь годен тебе и мне; я возвращаю его; и3ногдA тебЁ непотрeбнаго, нн7э же тебЁ и3 мнЁ благопотрeбна, є3г0же возпослaхъ тебЁ, 12 cf. Толк. a którego ci odsyłam. A ty go przyjmij jak serce moje.ты же прими его, как мое сердце. тh же є3го2, си1рэчь мою2 ўтр0бу, пріими2. 13 cf. Толк. Ja zamierzałem go przy sobie zatrzymać, aby za ciebie służył mi w więzach dla ewangelii,Я хотел при себе удержать его, дабы он вместо тебя послужил мне в узах за благовествование; є3г0же ѓзъ хотёхъ ў себє2 держaти, да вмёстw тебє2 послyжитъ ми2 во ќзахъ бlговэствовaніz: 14 cf. Толк. lecz bez twej zgody nie chciałem nic uczynić, aby dobrodziejstwo twoje nie było jakby z przymusu, lecz dobrowolne.но без твоего согласия ничего не хотел сделать, чтобы доброе дело твое было не вынужденно, а добровольно. без8 твоеs же в0ли ничт0же восхотёхъ сотвори1ти, да не ѓки по нyжди бlг0е твоE бyдетъ, но по в0ли. 15 cf. Толк. Albowiem może dlatego odszedł od ciebie do czasu, abyś go odzyskał na wieki,Ибо, может быть, он для того на время отлучился, чтобы тебе принять его навсегда, Нeгли бо рaди сегw2 разлучи1сz на чaсъ, да вёчна того2 пріи1меши, 16 cf. Толк. już nie jak niewolnika, ale zamiast niewolnika jak najdroższego brata, zwłaszcza dla mnie, a o ileż bardziej dla ciebie; i według ciała i w Panu?не как уже раба, но выше раба, брата возлюбленного, особенно мне, а тем больше тебе, и по плоти и в Господе. не ктомY ѓки рабA, но вhше рабA, брaта возлю1бленна, пaче же мнЁ, кольми1 же пaче тебЁ, и3 по пл0ти и3 њ гDэ. 17 cf. Толк. Jeśli więc mnie masz za towarzysza, przyjmij go jak mnie.Итак, если ты имеешь общение со мною, то прими его, как меня. Ѓще u5бо и4маши менE џбщника, пріими2 сего2 ћкоже менE. 18 cf. Толк. A jeśli czym wyrządził ci szkodę albo co winien, mnie to poczytaj.Если же он чем обидел тебя, или должен, считай это на мне. Ѓще же въ чес0мъ њби1дэ тебE, и3ли2 д0лженъ є4сть, мнЁ сіE вмэни2. 19 cf. Толк. Ja Paweł napisałem to własną ręką: ja oddam, by ci nie powiedzieć, żeś mi i samego siebie winien.Я, Павел, написал моею рукою: я заплачу; не говорю тебе о том, что ты и самим собою мне должен. Ѓзъ пavелъ написaхъ рук0ю моeю: ѓзъ воздaмъ: да не рекY тебЁ, ћкw и3 сaмъ себE ми2 є3си2 д0лженъ. 20 cf. Толк. Tak bracie! Niech cię wyzyskam w Panu: pokrzep serce moje w Panu.Так, брат, дай мне воспользоваться от тебя в Господе; успокой мое сердце в Господе. є4й, брaте, ѓзъ да получY є4же прошY ў тебє2 њ гDэ: ўпок0й мою2 ўтр0бу њ гDэ. 21 cf. Толк. Napisałem ci, ufając twemu posłuszeństwu, wiedząc, że i ponad to co mówię, uczynisz.Надеясь на послушание твое, я написал к тебе, зная, что ты сделаешь и более, нежели говорю. Надёzвсz на послушaніе твоE написaхъ тебЁ, вёдый, ћкw и3 пaче, є4же глаг0лю, сотвори1ши. ZLECENIA I POZDROWIENIA. 22 cf. Толк. Lecz zarazem przygotuj mi też gospodę, bo się spodziewam, że przez modlitwy wasze będę wam darowany.А вместе приготовь для меня и помещение; ибо надеюсь, что по молитвам вашим я буду дарован вам. Кyпнw же и3 ўгот0ви ми2 њби1тель: ўповaю бо, ћкw моли1твами вaшими даровaнъ бyду вaмъ. 23 cf. Толк. Pozdrawia cię Epafras, współwięzień mój w Chrystusie Jezusie,Приветствует тебя Епафрас, узник вместе со мною ради Христа Иисуса, Цэлyетъ тS є3пафрaсъ, сплённикъ м0й њ хrтЁ ї}сэ, 24 cf. Толк. Marek, Arystarch, Demas i Łukasz, pomocnicy moi.Марк, Аристарх, Димас, Лука, сотрудники мои. мaрко, ґрістaрхъ, димaсъ, лукA, споспBшницы мои2. 25 cf. Толк. Łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa z duchem waszym. Amen.Благодать Господа нашего Иисуса Христа со духом вашим. Аминь.Блгdть гDа нaшегw ї}са хrтA со дyхомъ вaшимъ. Ґми1нь.