MENU
Fragment:
Styl fragmentu
*Zezwalaj na cookies aby zapamiętać ustawienia

List do Galatów

1Wstęp.1 Paweł,apostoł nie od ludzi, ani przez człowieka, ale przez Jezusa Chrystusa i Boga Ojca, który go wzbudził z martwych2 i wszyscy bracia, którzy są ze mną, kościołom Galacj i:3 Łaska wam i pokój od Boga Ojca i Pana naszego Jezusa Chrystusa,4 który wydał samego siebie za grzechy nasze, aby nas wyrwać z teraźniejszego wieku złego, według woli Boga i Ojca naszego,5 jemu chwała na wieki wieków. Amen.NIESTAŁOŚĆ GALATÓW.6 Dziwię się, żé tak prędko od tego, który was powołał do łaski Chrystusowej, przenosicie się do innej ewangelii;7 a ona nie jest inna, tylko są niektórzy, co was niepokoją i chcą wywrócić ewangelię Chrystusową.8 Ale choćbyśmy my, albo anioł z nieba głosił wam ponad to, cośmy wam głosili, niech będzie przeklęty.9 Jak przedtem mówiliśmy tak i teraz znowu mówię: Jeśliby wam kto opowiadał ewangelię prócz tej, którąście otrzymali, niech będzie przeklęty10 Czy bowiem teraz ludzi zjednuję, czy Boga? Czy staram się ludziom podobać? Jeślibym się jeszcze ludziom podobał, nie byłbym sługą Chrystusa. ŹRÓDŁO EWANGELII ŚW. PAWŁA.11 Albowiem oznajmiam wam, bracia, że ewangelia głoszona przeze mnie, nie jest według człowieka.12 Albowiem ja ani jej nie otrzymałem, ani się nie nauczyłem od człowieka, ale przez objawienie Jezusa Chrystusa.NAWRÓCENIE PAWŁA13 Słyszeliście bowiem o moim niegdyś postępowaniu w żydostwie, że nad miarę prześladowałem kościół boży i zwalczałem go14 i prześcigałem w judaiźmie wielu rówieśników moich w mym narodzie, będąc gorliwszym miłośnikiem podań moich ojczystych.15 Lecz gdy się spodobało temu, który mię odłączył “z żywota matki mojej i wezwał” przez łaskę swoją,16 aby objawił Syna swego we mnie, abym go głosił między poganami – od tej chwili nie radziłem się ciała i krwi,17 ani nie poszedłem do Jerozolimy do poprzedników moich apostołów, lecz udałem się do Arabii i wróciłem znowu do Damaszku.18 Potem po trzech latach poszedłem do Jerozolimy zobaczyć Piotra i pozostałem u niego piętnaście dni;19 a innego z apostołów nie widziałem żadnego, tylko Jakuba, brata Pańskiego.20 A co wam piszę, oto Bóg świadkiem, że nie kłamię.21 Potem udałem się w strony Syrii i Cylicji.22 Byłem zaś osobiście nieznany kościołom Judei, które były w Chrystusie;23 ale tylko słyszeli, że ten, co nas niegdyś prześladował, teraz opowiada wiarę, którą przedtem zwalczał;24 i sławili Boga za mnie.
2NAUKA PAWŁA ZGODNA Z APOSTOLSKĄ.1 Potem po latach czternastu udałem się znowu do Jerozolin1y z Barnabą, wziąwszy i Tytusa.2 Udałem się zaś stosownie do objawienia i przedłożyłem im ewangelię, którą głoszę między poganami, a z osobna tym, którzy wydawali się być czymś, żebym przypadkiem nadaremnie nie stawał do biegu, albo też przedtem nie biegał.3 Lecz ani Tytusa, który był ze mną, choć był poganinem, nie przymuszono obrzezać się,4 pomimo braci fałszywych, chyłkiem wprowadzonych, którzy się wkradli, aby wyszpiegować naszą wolność, którą mamy w Chrystusie Jezusie, żeby nas podbić w niewolę.5 Tym ani na chwilę nie ustąpiliśmy i nie poddaliśmy się, aby prawda ewangelii u was przetrwała.6 Od tych zaś, co zdawali się czymś być (jakimi kiedyś byli, nic mi do tego;Bóg nie ma względu na osobę człowieka) – mnie bowiem ci, co się wydawali czymś być, nic nie przydali.7 Ale przeciwnie, gdy zobaczyli, że została mi powierzona ewangelia dla nieobrzezanych jak i Piotrowi dla obrzezanych 6(ten bowiem, który uczynił Piotra apostołem obrzezania, uczynił nim i mnie wśród pogan),9 i gdy poznali łaskę, która mi jest dana, Jakub i Kefas i Jan, którzy uważani byli za filary, podali mnie i Barnabie prawicę jak towarzyszom, abyśmy my do pogan, a oni do obrzezania; lobyleśmy tylko pamiętali o ubogich, co także troskliwie starałem się czynić.ROZPRAWA Z PIOTREM.11 Gdy zaś Kefas przyszedł do Antiochii, wręcz mu się sprzeciwiłem, gdyż był wart nagany.12 Pierwej bowiem, nim przyszli niektórzy od Jakuba, jadał z poganami, gdy zaś przyszli, usuwał się i odłączał, bojąc się tych, co byli z obrzezania.13 na jego udawanie zgodzili się inni żydzi, tak że nawet Barnaba dał się wciągnąć przez nich do tego udawania.14 Ale gdy zobaczyłem, że nie postępowali właściwie według prawdy ewangelii, rzekłem Kefasowi wobec wszystkich: Jeśli ty, będąc żydem, po pogańsku żyjesz, a nie po żydowsku, czemuż przymuszasz pogan, by po żydowsku żyli?13 My z urodzenia żydzi, a nie grzesznicy z pogan.16 Więdząc jednak, że człowiek nie bywa usprawiedliwiony z uczynków Zakonu, lecz przez wiarę Jezusa Chrystusa i my wierzymy w Chrystusa Jezusa, abyśmy byli usprawiedliwieni z wiary Chrystusowej, a nie z uczynków Zakonu, ponieważ z uczynków Zakonu “nie będzie nikt usprawiedliwiony.”17 Jeżeli bowiem szukając usprawiedliwienia w Chrystusie, okazaliśmy się i sami grzesznymi, czyżby Chrystus był sługą grzechu? Uchowaj Boże!18 Jeśli bowiem to, co zburzyłem, znowu buduję, czynię z siebie przestępcę.19 Ja bowiem umarłem przez Zakon zakonowi, abym żył Bogu;z Chrystusem jestem przybity do krzyża.20 Lecz żyję już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus. To zaś że teraz żyję w ciele, żyję w wierze Syna Bożego, który mię umiłował i wydał samego siebie za mnie.21 Nie odrzucam łaski bożej. Jeśli bowiem przez Zakon sprawiedliwość, Zatem Chrystus na próżno umarł.
3KARCI GALATÓW.

RU Brytjka King J. 3KARCI GALATÓW.1 cf. Tłum. Толк. O nierozumni Galaci, któż was omamił, abyście nie byli posłuszni prawdzie;wy, przed których oczyma Jezus Chrystus, przedtem opisany, jest między wami ukrzyżowany?О, несмысленные Галаты! кто прельстил вас не покоряться истине, вас, у которых перед глазами предначертан был Иисус Христос, как бы у вас распятый? Q, несмhсленніи галaтє, кто2 вы2 прельсти1лъ є4сть не покори1тисz и4стинэ, и5мже пред8 nчи1ма ї}съ хrт0съ преднапи1санъ бhсть, въ вaсъ распsтъ; 3,1Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVω ō
INJ
ōoh!O
ανοητοι anoētoi
A-VPM
ἀνόητοςanoētosfoolishfoolish
γαλαται galatai
N-VPM
ΓαλάτηςgalatēsGalatianGalatians
τις tis
I-NSM
τίςtiswhich?, who
υμας umas
P-2AP
σύsuyouyou
εβασκανεν ebaskanen
V-AAI-3S G5656
βασκαίνωbaskainōto bewitchhath bewitched
οις ois
R-DPM
ὅς, ἥhhos ēwhichwhose
κατ kat
PREP
κατάkataaccording to, before
οφθαλμους ofthalmous
N-APM
ὀφθαλμόςofthalmoseyeeyes
ιησους iēsous
N-NSM
ἸησοῦςiēsousJesus/JoshuaJesus
χριστος christos
N-NSM
ΧριστόςchristosChristChrist
προεγραφη proegrafē
V-2API-3S G5648
προγράφωprografōto write/designatehath been evidently set forth
εσταυρωμενος estaurōmenos
V-RPP-NSM G5772
σταυρόωstauroōto crucify, crucified
 
2 cf. Tłum. Толк. Tego tylko od was chcę się dowiedzieć: czy otrzymaliście Ducha przez uczynki Zakonu, czy przez posłuch wiary?Сие только хочу знать от вас: через дела ли закона вы получили Духа, или через наставление в вере? СіE є3ди1но хощY ўвёдэти t вaсъ: t дёлъ ли зак0на д¦а пріsсте, и3ли2 t слyха вёры; 3,2Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVτουτο touto
D-ASN
οὗτοςhoutosthis/he/she/it[this/he/she/it]
μονον monon
ADV
μόνονmonononlyonly
θελω thelō
V-PAI-1S G5719
θέλωthelōto will/desirewould
μαθειν mathein
V-2AAN G5629
μανθάνωmanthanōto learnI learn
αφ af
PREP
ἀπόapofromof
υμων umōn
P-2GP
σύsuyouyou
εξ ex
PREP
ἐκekof/fromby
εργων ergōn
N-GPN
ἔργονergonworkthe works
νομου nomou
N-GSM
νόμοςnomoslawof the law
το to
T-ASN
hothe/this/whothe Spirit
πνευμα pneuma
N-ASN
πνεῦμαpneumaspirit/breaththe Spirit
ελαβετε elabete
V-2AAI-2P G5627
λαμβάνωlambanōto take, Received ye
η ē
PRT
ēor, or
εξ ex
PREP
ἐκekof/fromby
ακοης akoēs
N-GSF
ἀκοήakoēhearingthe hearing
πιστεως pisteōs
N-GSF
πίστιςpistisfaith/trustof faith
 
3 cf. Tłum. Толк. Tak jesteście głupi, że zacząwszy duchem, teraz na ciele kończycie?Так ли вы несмысленны, что, начав духом, теперь оканчиваете плотью? Тaкw ли несмhсленни є3стE; начeнше дyхомъ, нн7э пл0тію скончавaете; 3,3Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVουτως outōs
ADV
οὕτω, οὕτωςhhoutō outōsthus(-ly)so
ανοητοι anoētoi
A-NPM
ἀνόητοςanoētosfoolishfoolish
εστε este
V-PAI-2P G5719
εἰμίeimito beAre ye
εναρξαμενοι enarxamenoi
V-ADP-NPM G5666
ἐνάρχομαιenarchomaito begin? having begun
πνευματι pneumati
N-DSN
πνεῦμαpneumaspirit/breathin the Spirit
νυν nun
ADV
νῦνnunnownow
σαρκι sarki
N-DSF
σάρξsarxfleshby the flesh
επιτελεισθε epiteleisthe
V-PEI-2P G5727
ἐπιτελέωepiteleōto complete, are ye
 
4 cf. Tłum. Толк. Tak wiele cierpieliście na darmo? Czy jednak na darmo?Столь многое потерпели вы неужели без пользы? О, если бы только без пользы! Толи6ка пострадaсте тyне; Ѓще т0чію и3 тyне. 3,4Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVτοσαυτα tosauta
D-APN
τοσοῦτοςtosoutosso greatso many things
επαθετε epathete
V-2AAI-2P G5627
πάσχωpaschōto sufferHave ye suffered
εικη eikē
ADV
εἰκῇeikēin vainin vain
ει ei
COND
εἰeiif[if]
γε ge
PRT
γέgeindeed[indeed]
και kai
CONJ
καίkaiandyet
εικη eikē
ADV
εἰκῇeikēin vainin vain
 
5 cf. Tłum. Толк. Ten więc, co wam daje Ducha i działa wśród was cuda – przez uczynki Zakonu, czy przez posłuch wiary?Подающий вам Духа и совершающий между вами чудеса через дела ли закона сие производит, или через наставление в вере? Подаsй u5бо вaмъ д¦а и3 дёйствуzй си6лы въ вaсъ, t дёлъ ли зак0на, и3ли2 t слyха вёры; 3,5Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVο o
T-NSM
hothe/this/whothat
ουν oun
CONJ
οὖνountherefore/thentherefore
επιχορηγων epichorēgōn
V-PAP-NSM G5723
ἐπιχορηγέωepichorēgeōto supplyHe
υμιν umin
P-2DP
σύsuyouto you
το to
T-ASN
hothe/this/whothe Spirit
πνευμα pneuma
N-ASN
πνεῦμαpneumaspirit/breaththe Spirit
και kai
CONJ
καίkaiand, and
ενεργων energōn
V-PAP-NSM G5723
ἐνεργέωenergeōbe activeworketh
δυναμεις dunameis
N-APF
δύναμιςdunamispowermiracles
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongamong
υμιν umin
P-2DP
σύsuyouyou
εξ ex
PREP
ἐκekof/from, by
εργων ergōn
N-GPN
ἔργονergonworkthe works
νομου nomou
N-GSM
νόμοςnomoslawof the law
η ē
PRT
ēor, or
εξ ex
PREP
ἐκekof/fromby
ακοης akoēs
N-GSF
ἀκοήakoēhearingthe hearing
πιστεως pisteōs
N-GSF
πίστιςpistisfaith/trustof faith
 
USPRAWIEDLIWIENIE ABRAHAMA PRZEZ WIARĘ.6 cf. Tłum. Толк. Jak napisano: “Abraham uwierzył Bogu i poczytano mu ku sprawiedliwości.”Так Авраам поверил Богу, и это вменилось ему в праведность. Ћкоже ґвраaмъ вёрова бGу, и3 вмэни1сz є3мY въ прaвду. 3,6Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVκαθως kathōs
ADV
καθώςkathōsas/just asEven as
αβρααμ abraam
N-PRI
ἈβραάμabraamAbrahamAbraham
επιστευσεν episteusen
V-AAI-3S G5656
πιστεύωpisteuōto trust (in)believed
τω
T-DSM
hothe/this/whoGod
θεω theō
N-DSM
θεόςtheosGodGod
και kai
CONJ
καίkaiand, and
ελογισθη elogisthē
V-API-3S G5681
λογίζομαιlogizomaito countit was accounted
αυτω autō
P-DSM
αὐτόςautoshe/she/it/selfto him
εις eis
PREP
εἰςeistowardfor
δικαιοσυνην dikaiosunēn
N-ASF
δικαιοσύνηdikaiosunērighteousnessrighteousness
 
7 cf. Tłum. Толк. Poznajcież więc, że ci co są z wiary, ci są synami Abrahamowymi.Познайте же, что верующие суть сыны Авраама. Разумёйте u5бо, ћкw сyщіи t вёры, сjи сyть сhнове ґвра†мли. 3,7Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVγινωσκετε ginōskete
V-PAI-2P robinson:V-PAM-2P G5719 G5720
γινώσκωginōskōto knowKnow ye .
αρα ara
PRT
ἄραarathereforetherefore
οτι oti
CONJ
ὅτιhotithat/sincethat
οι oi
T-NPM
hothe/this/whothey which are
εκ ek
PREP
ἐκekof/fromof
πιστεως pisteōs
N-GSF
πίστιςpistisfaith/trustfaith
ουτοι outoi
D-NPM
οὗτοςhoutosthis/he/she/it, the same
υιοι uioi
N-NPM
υἱόςhuiossonthe children of
εισιν eisin
V-PAI-3P G5719
εἰμίeimito be[to be]
αβρααμ abraam
N-PRI
ἈβραάμabraamAbrahamAbraham
 
8 cf. Tłum. Толк. A Pismo przewidziawszy, że Bóg usprawiedliwia pogan z wiary, przepowiedziało Abrahamowi: “W tobie będą błogosławione wszystkie narody.”И Писание, провидя, что Бог верою оправдает язычников, предвозвестило Аврааму: в тебе благословятся все народы. (За?_с7є.) Пред8уви1дэвшее же писaніе, ћкw t вёры њправдaетъ kзhки бGъ, прeжде благовэствовA ґвраaму, ћкw блгcвsтсz њ тебЁ вси2 kзhцы. 3,8Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVπροιδουσα proidousa
V-2AAP-NSF G5631
προοράωprooraōto foresee[to foresee]
δε de
CONJ
δέdethenAnd
η ē
T-NSF
hothe/this/whothe scripture
γραφη grafē
N-NSF
γραφήgrafēa writingthe scripture
οτι oti
CONJ
ὅτιhotithat/sincethat
εκ ek
PREP
ἐκekof/fromthrough
πιστεως pisteōs
N-GSF
πίστιςpistisfaith/trustfaith
δικαιοι dikaioi
V-PAI-3S G5719
δικαιόωdikaioōto justifywould justify
τα ta
T-APN
hothe/this/whoGod
εθνη ethnē
N-APN
ἔθνοςethnosGentilesthe heathen
ο o
T-NSM
hothe/this/whothe heathen
θεος theos
N-NSM
θεόςtheosGodGod
προευηγγελισατο proeuēngelisato
V-ADI-3S G5662
προευαγγελίζομαιproeuangelizomaito speak good news, preached before the gospel
τω
T-DSM
hothe/this/whonations
αβρααμ abraam
N-PRI
ἈβραάμabraamAbrahamunto Abraham
οτι oti
CONJ
ὅτιhotithat/since, ,
ενευλογηθησονται eneulogēthēsontai
V-FPI-3P G5701
ἐνευλογέομαιeneulogeomaibe blessed[be blessed]
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongIn
σοι soi
P-2DS
σύsuyouthee
παντα panta
A-NPN
πᾶςpasallall
τα ta
T-NPN
hothe/this/who.
εθνη ethnē
N-NPN
ἔθνοςethnosGentilesnations
 
9 cf. Tłum. Толк. Przeto ci, co są z wiary, błogosławieni będą z wiernym Abrahamem.Итак верующие благословляются с верным Авраамом, Тёмже сyщіи t вёры, блгcвsтсz съ вёрнымъ ґвраaмомъ: 3,9Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVωστε ōste
CONJ
ὥστεhōstesoSo then
οι oi
T-NPM
hothe/this/whowhich be
εκ ek
PREP
ἐκekof/fromof
πιστεως pisteōs
N-GSF
πίστιςpistisfaith/trustfaith
ευλογουνται eulogountai
V-PPI-3P G5743
εὐλογέωeulogeōto praise/blessthey
συν sun
PREP
σύνsunwithwith
τω
T-DSM
hothe/this/who.
πιστω pistō
A-DSM
πιστόςpistosfaithfulfaithful
αβρααμ abraam
N-PRI
ἈβραάμabraamAbrahamAbraham
 
10 cf. Tłum. Толк. Którzykolwiek bowiem są z uczynków Zakonu, są pod przekleństwem. Napisano bowiem: “Przeklęty każdy, kto by nie wytrwał w pełnieniu wszystkiego, co jest napisane w księdze Zakonu.”а все, утверждающиеся на делах закона, находятся под клятвою. Ибо написано: проклят всяк, кто не исполняет постоянно всего, что написано в книге закона. є3ли1цы бо t дёлъ зак0на сyть, под8 клsтвою сyть. Пи1сано бо є4сть: пр0клzтъ всsкъ, и4же не пребyдетъ во всёхъ пи1санныхъ въ кни1зэ зак0ннэй, ћкw твори1ти |. 3,10Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVοσοι osoi
K-NPM
ὅσοςhososjust as/how muchas many as
γαρ gar
CONJ
γάρgarforFor
εξ ex
PREP
ἐκekof/fromof
εργων ergōn
N-GPN
ἔργονergonworkthe works
νομου nomou
N-GSM
νόμοςnomoslawof the law
εισιν eisin
V-PAI-3P G5719
εἰμίeimito be[to be]
υπο upo
PREP
ὑπόhupoby/underunder
καταραν kataran
N-ASF
κατάραkataracursethe curse
εισιν eisin
V-PAI-3P G5719
εἰμίeimito be[to be]
γεγραπται gegraptai
V-RPI-3S G5769
γράφωgrafōto writeit is written
γαρ gar
CONJ
γάρgarfor: for
οτι oti
CONJ
ὅτιhotithat/since[that/since]
επικαταρατος epikataratos
A-NSM
ἐπικατάρατοςepikataratoscursed, Cursed
πας pas
A-NSM
πᾶςpasallevery one
ος os
R-NSM
ὅς, ἥhhos ēwhichthat
ουκ ouk
PRT-N
οὐounonot
εμμενει emmenei
V-PAI-3S G5719
ἐμμένωemmenōto abide in/bycontinueth
πασιν pasin
A-DPN
πᾶςpasallall things
τοις tois
T-DPN
hothe/this/whowhich
γεγραμμενοις gegrammenois
V-RPP-DPN G5772
γράφωgrafōto writeare written
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
τω
T-DSN
hothe/this/whothe book
βιβλιω bibliō
N-DSN
βιβλίονbiblionscrollthe book
του tou
T-GSM
hothe/this/whoof the law
νομου nomou
N-GSM
νόμοςnomoslawof the law
του tou
T-GSN
hothe/this/who.
ποιησαι poiēsai
V-AAN G5658
ποιέωpoieōto do/maketo do
αυτα auta
P-APN
αὐτόςautoshe/she/it/selfthem
 
11 cf. Tłum. Толк. A ponieważ nikt nie dostępuje usprawiedliwienia u Boga przez Zakon, jasnym jest, że “sprawiedliwy żyje z wiary.”А что законом никто не оправдывается пред Богом, это ясно, потому что праведный верою жив будет. Ґ ћкw въ зак0нэ никт0же њправдaетсz t бGа, ћвэ, ћкw прaведный t вёры жи1въ бyдетъ. 3,11Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVοτι oti
CONJ
ὅτιhotithat/sincethat
δε de
CONJ
δέdethenBut
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongby
νομω nomō
N-DSM
νόμοςnomoslawthe law
ουδεις oudeis
A-NSM-N
οὐδείςoudeisno oneno man
δικαιουται dikaioutai
V-PPI-3S G5743
δικαιόωdikaioōto justifyis justified
παρα para
PREP
παράparafrom/with/besidein the sight of
τω
T-DSM
hothe/this/whoGod
θεω theō
N-DSM
θεόςtheosGodGod
δηλον dēlon
A-NSN
δῆλοςdēlosclear, evident
οτι oti
CONJ
ὅτιhotithat/since: for
ο o
T-NSM
hothe/this/who.
δικαιος dikaios
A-NSM
δίκαιοςdikaiosjust, The just
εκ ek
PREP
ἐκekof/fromby
πιστεως pisteōs
N-GSF
πίστιςpistisfaith/trustfaith
ζησεται zēsetai
V-FDI-3S G5695
ζάωzaōto liveshall live
 
12 cf. Tłum. Толк. Zakon zaś nie jest z wiary, ale “kto je wykona, żyć będzie w nich.”А закон не по вере; но кто исполняет его, тот жив будет им. Зак0нъ же нёсть t вёры: но сотвори1вый т† человёкъ жи1въ бyдетъ въ ни1хъ. 3,12Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVο o
T-NSM
hothe/this/who.
δε de
CONJ
δέdethenAnd
νομος nomos
N-NSM
νόμοςnomoslawthe law
ουκ ouk
PRT-N
οὐounonot
εστιν estin
V-PAI-3S G5719
εἰμίeimito beis
εκ ek
PREP
ἐκekof/fromof
πιστεως pisteōs
N-GSF
πίστιςpistisfaith/trustfaith
αλλ all
CONJ
ἀλλάallabut: but
ο o
T-NSM
hothe/this/who 
ποιησας poiēsas
V-AAP-NSM G5660
ποιέωpoieōto do/makethat doeth
αυτα auta
P-APN
αὐτόςautoshe/she/it/selfthem
ζησεται zēsetai
V-FDI-3S G5695
ζάωzaōto liveshall live
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
αυτοις autois
P-DPN
αὐτόςautoshe/she/it/selfthem
 
13 cf. Tłum. Толк. Chrystus nas wykupił od przekleństwa Zakonu, stawszy się za nas przekleństwem, bo napisano: “Przeklęty każdy, kto wisi na drzewie”;Христос искупил нас от клятвы закона, сделавшись за нас клятвою (ибо написано: проклят всяк, висящий на древе), (За?_с7ѕ.) Хrт0съ ны2 и3скупи1лъ є4сть t клsтвы зак0нныz, бhвъ по нaсъ клsтва: пи1сано бо є4сть: пр0клzтъ всsкъ висsй на дрeвэ: 3,13Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVχριστος christos
N-NSM
ΧριστόςchristosChristChrist
ημας ēmas
P-1AP
ἐγώegōI/weus
εξηγορασεν exēgorasen
V-AAI-3S G5656
ἐξαγοράζωexagorazōto redeemhath redeemed
εκ ek
PREP
ἐκekof/fromfrom
της tēs
T-GSF
hothe/this/whothe curse
καταρας kataras
N-GSF
κατάραkataracursethe curse
του tou
T-GSM
hothe/this/whoof the law
νομου nomou
N-GSM
νόμοςnomoslawof the law
γενομενος genomenos
V-2ADP-NSM G5637
γίνομαιginomaito be, being made
υπερ uper
PREP
ὑπέρhuperabove/forfor
ημων ēmōn
P-1GP
ἐγώegōI/weus
καταρα katara
N-NSF
κατάραkataracursea curse
οτι oti
CONJ
ὅτιhotithat/since[that/since]
γεγραπται gegraptai
V-RPI-3S G5769
γράφωgrafōto writeit is written
επικαταρατος epikataratos
A-NSM
ἐπικατάρατοςepikataratoscursed, Cursed
πας pas
A-NSM
πᾶςpasallevery one
ο o
T-NSM
hothe/this/whothat
κρεμαμενος kremamenos
V-PMP-NSM G5734
κρεμάωkremaōto hanghangeth
επι epi
PREP
ἐπίepiupon/to/againston
ξυλου xulou
N-GSN
ξύλονxulonwooda tree
 
14 cf. Tłum. Толк. aby na poganach spełniło się błogosławieństwo Abrahamowe w Chrystusie Jezusie, abyśmy otrzymali obietnicę Ducha przez wiarę.дабы благословение Авраамово через Христа Иисуса распространилось на язычников, чтобы нам получить обещанного Духа верою. да въ kзhцэхъ блгcвeніе ґвраaмле бyдетъ њ хrтЁ ї}сэ, да њбэтовaніе д¦а пріи1мемъ вёрою. 3,14Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVινα ina
CONJ
ἵναhinain order that/toThat
εις eis
PREP
εἰςeistowardon
τα ta
T-APN
hothe/this/whothe blessing
εθνη ethnē
N-APN
ἔθνοςethnosGentilesthe Gentiles
η ē
T-NSF
hothe/this/whothe Gentiles
ευλογια eulogia
N-NSF
εὐλογίαeulogiapraisethe blessing
του tou
T-GSM
hothe/this/whothe promise
αβρααμ abraam
N-PRI
ἈβραάμabraamAbrahamof Abraham
γενηται genētai
V-2ADS-3S G5638
γίνομαιginomaito bemight come
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongthrough
ιησου iēsou
N-DSM
ἸησοῦςiēsousJesus/JoshuaJesus
χριστω christō
N-DSM
ΧριστόςchristosChristChrist
ινα ina
CONJ
ἵναhinain order that/to; that
την tēn
T-ASF
hothe/this/whoof the Spirit
επαγγελιαν epangelian
N-ASF
ἐπαγγελίαepangeliapromisethe promise
του tou
T-GSN
hothe/this/whofaith
πνευματος pneumatos
N-GSN
πνεῦμαpneumaspirit/breathof the Spirit
λαβωμεν labōmen
V-2AAS-1P G5632
λαμβάνωlambanōto takewe might receive
δια dia
PREP
διάdiathrough/because ofthrough
της tēs
T-GSF
hothe/this/who.
πιστεως pisteōs
N-GSF
πίστιςpistisfaith/trustfaith
 
PRZEZ WIARĘ WYPEŁNIAJĄ SIĘ OBIETNICE.15 cf. Tłum. Толк. Bracia (według człowieka mówię), przecież nikt nie odrzuca prawomocnego testamentu ludzkiego, ani doń więcej nie przydaje.Братия! говорю по рассуждению человеческому: даже человеком утвержденного завещания никто не отменяет и не прибавляет к нему. (За?_с7з.) Брaтіе, по человёку глаг0лю: nбaче человёческагw пред8утверждeнна завёта никт0же tметaетъ и3ли2 приповелэвaетъ. 3,15Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVαδελφοι adelfoi
N-VPM
ἀδελφόςadelfosbrotherBrethren
κατα kata
PREP
κατάkataaccording toafter the manner of
ανθρωπον anthrōpon
N-ASM
ἄνθρωποςanthrōposa humanmen
λεγω legō
V-PAI-1S G5719
λέγωlegōto speak, I speak
ομως omōs
CONJ
ὅμωςhomōsjust as; Though
ανθρωπου anthrōpou
N-GSM
ἄνθρωποςanthrōposa humana man's
κεκυρωμενην kekurōmenēn
V-RPP-ASF G5772
κυρόωkuroōto affirm, yet confirmed
διαθηκην diathēkēn
N-ASF
διαθήκηdiathēkēcovenantcovenant
ουδεις oudeis
A-NSM-N
οὐδείςoudeisno one, no man
αθετει athetei
V-PAI-3S G5719
ἀθετέωatheteōto rejectdisannulleth
η ē
PRT
ēor, or
επιδιατασσεται epidiatassetai
V-PNI-3S G5736
ἐπιδιατάσσομαιepidiatassomaito add toaddeth thereto
 
16 cf. Tłum. Толк. Abrahamowi dane były obietnice i “potomstwu” jego. Nie mówi: I potomkom, jakby o wielu, ale jak o jednym: “I potomstwu twojemu,” którym jest Chrystus.Но Аврааму даны были обетования и семени его. Не сказано: и потомкам, как бы о многих, но как об одном: и семени твоему, которое есть Христос. Ґвраaму же речeни бhша њбёты, и3 сёмени є3гw2. Не глаг0летъ (же): и3 сёменємъ, ћкw њ мн0зэхъ, но ћкw њ є3ди1номъ: и3 сёмени твоемY, и4же є4сть хrт0съ. 3,16Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVτω
T-DSM
hothe/this/whoseed
δε de
CONJ
δέdethenNow
αβρααμ abraam
N-PRI
ἈβραάμabraamAbrahamto Abraham
ερρεθησαν errethēsan
V-API-3P G5681
ἐρέω, ἐρῶereō erōto speakwere
αι ai
T-NPF
hothe/this/whothe promises
επαγγελιαι epangeliai
N-NPF
ἐπαγγελίαepangeliapromisethe promises
και kai
CONJ
καίkaiandand
τω
T-DSN
hothe/this/whoto seeds
σπερματι spermati
N-DSN
σπέρμαspermaseedseed
αυτου autou
P-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/selfhis
ου ou
PRT-N
οὐounonot
λεγει legei
V-PAI-3S G5719
λέγωlegōto speak. He saith
και kai
CONJ
καίkaiand, And
τοις tois
T-DPN
hothe/this/whoto
σπερμασιν spermasin
N-DPN
σπέρμαspermaseedto seeds
ως ōs
ADV
ὡςhōswhich/how, as
επι epi
PREP
ἐπίepiupon/to/againstof
πολλων pollōn
A-GPN
πολύςpolusmuchmany
αλλ all
CONJ
ἀλλάallabut; but
ως ōs
ADV
ὡςhōswhich/howas
εφ ef
PREP
ἐπίepiupon/to/againstof
ενος enos
A-GSN
εἷςheisoneone
και kai
CONJ
καίkaiand, And
τω
T-DSN
hothe/this/who.
σπερματι spermati
N-DSN
σπέρμαspermaseedto
σου sou
P-2GS
σύsuyouthy
ος os
R-NSM
ὅς, ἥhhos ēwhich, which
εστιν estin
V-PAI-3S G5719
εἰμίeimito beis
χριστος christos
N-NSM
ΧριστόςchristosChristChrist
 
17 cf. Tłum. Толк. To zaś mówię: Zakon, który po czterystu trzydziestu latach został dany, nie unieważnia Testamentu potwierdzonego przez Boga, tak żeby obietnica miała być zniweczona.Я говорю то, что завета о Христе, прежде Богом утвержденного, закон, явившийся спустя четыреста тридцать лет, не отменяет так, чтобы обетование потеряло силу. Сіe же глаг0лю, завёта пред8утверждeннагw t бGа во хrтA, бhвый по лётэхъ четhриста и3 три1десzтихъ зак0нъ не tметaетъ, во є4же разори1ти њбэтовaніе. 3,17Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVτουτο touto
D-ASN
οὗτοςhoutosthis/he/she/it[this/he/she/it]
δε de
CONJ
δέdethenAnd
λεγω legō
V-PAI-1S G5719
λέγωlegōto speakI say
διαθηκην diathēkēn
N-ASF
διαθήκηdiathēkēcovenant, the covenant
προκεκυρωμενην prokekurōmenēn
V-RPP-ASF G5772
προκυρόομαιprokuroomaito establish, that was confirmed before
υπο upo
PREP
ὑπόhupoby/underof
του tou
T-GSM
hothe/this/whoGod
θεου theou
N-GSM
θεόςtheosGodGod
ο o
T-NSM
hothe/this/who, which
μετα meta
PREP
μετάmetawith/afterafter
τετρακοσια tetrakosia
A-APN
τετρακόσιοιtetrakosioifour hundredfour hundred
και kai
CONJ
καίkaiandand
τριακοντα triakonta
A-NUI
τριάκονταtriakontathirtythirty
ετη etē
N-APN
ἔτοςetosyearyears
γεγονως gegonōs
V-2RAP-NSM G5756
γίνομαιginomaito bewas
νομος nomos
N-NSM
νόμοςnomoslaw, the law
ουκ ouk
PRT-N
οὐouno, cannot
ακυροι akuroi
V-PAI-3S G5719
ἀκυρόωakuroōto nullifydisannul
εις eis
PREP
εἰςeistowardin
το to
T-ASN
hothe/this/whothat
καταργησαι katargēsai
V-AAN G5658
καταργέωkatargeōto endit should make
την tēn
T-ASF
hothe/this/whothe promise
επαγγελιαν epangelian
N-ASF
ἐπαγγελίαepangeliapromisethe promise
 
18 cf. Tłum. Толк. Albowiem jeśli z Zakonu dziedzictwo, to już nie z obietnicy. Abrahamowi zaś przez obietnicę Bóg darował.Ибо если по закону наследство, то уже не по обетованию; но Аврааму Бог даровал оное по обетованию. Ѓще бо t зак0на наслёдіе, не ктомY (ўжE) t њбэтовaніz: ґвраaму же њбэтовaніемъ даровA бGъ. 3,18Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVει ei
COND
εἰeiifif
γαρ gar
CONJ
γάρgarforFor
εκ ek
PREP
ἐκekof/fromof
νομου nomou
N-GSM
νόμοςnomoslawthe law
η ē
T-NSF
hothe/this/whothe inheritance
κληρονομια klēronomia
N-NSF
κληρονομίαklēronomiainheritancethe inheritance
ουκετι ouketi
ADV-N
οὐκέτιouketinot any more, no more
εξ ex
PREP
ἐκekof/fromof
επαγγελιας epangelias
N-GSF
ἐπαγγελίαepangeliapromisepromise
τω
T-DSM
hothe/this/whoGod
δε de
CONJ
δέdethen: but
αβρααμ abraam
N-PRI
ἈβραάμabraamAbrahamto Abraham
δι di
PREP
διάdiathrough/because ofby
επαγγελιας epangelias
N-GSF
ἐπαγγελίαepangeliapromisepromise
κεχαρισται kecharistai
V-RNI-3S G5766
χαρίζωcharizōto give gracegave
ο o
T-NSM
hothe/this/who.
θεος theos
N-NSM
θεόςtheosGodGod
 
ZAKON WYCHOWAWCĄ KU CHRYSTUSOWI.19 cf. Tłum. Толк. Cóż więc Zakon? Ustanowiony został ze względu na występki, ażby przyszło potomstwo, któremu obiecał, przekazany przez aniołów za sprawą pośrednika.Для чего же закон? Он дан после по причине преступлений, до времени пришествия семени, к которому относится обетование, и преподан через Ангелов, рукою посредника. Что2 u5бо зак0нъ; Преступлeній рaди приложи1сz, д0ндеже пріи1детъ сёмz, є3мyже њбэтовaсz, вчинeнъ ѓгGлы, рук0ю ходaтаz. 3,19Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVτι ti
I-NSN
τίςtiswhich?Wherefore
ουν oun
CONJ
οὖνountherefore/thenthen
ο o
T-NSM
hothe/this/whothe law
νομος nomos
N-NSM
νόμοςnomoslawthe law
των tōn
T-GPF
hothe/this/whoof transgressions
παραβασεων parabaseōn
N-GPF
παράβασιςparabasistransgressionof transgressions
χαριν charin
ADV
χάρινcharinthereforebecause
προσετεθη prosetethē
V-API-3S G5681
προστίθημιprostithēmito add (to)? It was added
αχρι achri
ADV
ἄχριachriuntil, till
αν an
PRT
ἄνanif[if]
ελθη elthē
V-2AAS-3S G5632
ἔρχομαιerchomaito come/goshould come
το to
T-NSN
hothe/this/whothe seed
σπερμα sperma
N-NSN
σπέρμαspermaseedthe seed
ω ō
R-DSM
ὅς, ἥhhos ēwhich 
επηγγελται epēngeltai
V-RPI-3S G5769
ἐπαγγέλλωepangellōto professthe promise was made
διαταγεις diatageis
V-2APP-NSM G5651
διατάσσωdiatassōto direct; ordained
δι di
PREP
διάdiathrough/because ofby
αγγελων angelōn
N-GPM
ἄγγελοςangelosangelangels
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
χειρι cheiri
N-DSF
χείρcheirhandthe hand
μεσιτου mesitou
N-GSM
μεσίτηςmesitēsmediatorof a mediator
 
20 cf. Tłum. Толк. Pośrednik zaś nie jest jednego, lecz Bóg jest jeden.Но посредник при одном не бывает, а Бог один. Ходaтай же є3ди1нагw нёсть, бGъ же є3ди1нъ є4сть. 3,20Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVο o
T-NSM
hothe/this/who.
δε de
CONJ
δέdethenNow
μεσιτης mesitēs
N-NSM
μεσίτηςmesitēsmediatora mediator
ενος enos
A-GSM
εἷςheisoneof one
ουκ ouk
PRT-N
οὐounonot
εστιν estin
V-PAI-3S G5719
εἰμίeimito beis
ο o
T-NSM
hothe/this/who 
δε de
CONJ
δέdethen, but
θεος theos
N-NSM
θεόςtheosGodGod
εις eis
A-NSM
εἷςheisoneone
εστιν estin
V-PAI-3S G5719
εἰμίeimito beis
 
21 cf. Tłum. Толк. Zakon więc przeciw obietnicom bożym? Żadną miarą. Gdyby bowiem dany był Zakon, który by mógł ożywiać, prawdziwie z Zakonu byłaby sprawiedliwość.Итак закон противен обетованиям Божиим? Никак! Ибо если бы дан был закон, могущий животворить, то подлинно праведность была бы от закона; Зак0нъ ли u5бо проти1ву њбэтовaніємъ б9іимъ; Да не бyдетъ. Ѓще бо дaнъ бhсть зак0нъ могjй њживи1ти, вои1стинну t зак0на бы былA прaвда: 3,21Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVο o
T-NSM
hothe/this/whothe promises
ουν oun
CONJ
οὖνountherefore/thenthen
νομος nomos
N-NSM
νόμοςnomoslawthe law
κατα kata
PREP
κατάkataaccording toagainst
των tōn
T-GPF
hothe/this/whoof God
επαγγελιων[     epangeliōn
N-GPF
ἐπαγγελίαepangeliapromisethe promises
του tou
T-GSM
hothe/this/whowhich
θεου]     theou
N-GSM
θεόςtheosGodof God
μη
PRT-N
μήnot?
γενοιτο genoito
V-2ADO-3S G5636
γίνομαιginomaito beGod forbid
ει ei
COND
εἰeiifif
γαρ gar
CONJ
γάρgarfor: for
εδοθη edothē
V-API-3S G5681
δίδωμιdidōmito givethere had been
νομος nomos
N-NSM
νόμοςnomoslawa law
ο o
T-NSM
hothe/this/whorighteousness
δυναμενος dunamenos
V-PNP-NSM G5740
δύναμαιdunamaibe ablecould have
ζωοποιησαι zōopoiēsai
V-AAN G5658
ζωοποιέωzōopoieōto make alivegiven life
οντως ontōs
ADV
ὄντωςontōsreally, verily
εν en
PREP
ἐνenin/on/among[in/on/among]
νομω nomō
N-DSM
νόμοςnomoslawthe law
αν an
PRT
ἄνanif 
ην ēn
V-IAI-3S G5707
εἰμίeimito beshould have been
η ē
T-NSF
hothe/this/who.
δικαιοσυνη dikaiosunē
N-NSF
δικαιοσύνηdikaiosunērighteousnessrighteousness
 
22 cf. Tłum. Толк. Ale Pismo zamknęło wszystko pod grzechem, aby obietnica przez wiarę Jezusa Chrystusa była dana wierzącym.но Писание всех заключило под грехом, дабы обетование верующим дано было по вере в Иисуса Христа. но затвори2 писaніе всёхъ под8 грэх0мъ, да њбэтовaніе t вёры ї}съ хrт0вы дaстсz вёрующымъ. 3,22Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVαλλα alla
CONJ
ἀλλάallabutBut
συνεκλεισεν sunekleisen
V-AAI-3S G5656
συγκλείωsunkleiōto confinehath concluded
η ē
T-NSF
hothe/this/whothe scripture
γραφη grafē
N-NSF
γραφήgrafēa writingthe scripture
τα ta
T-APN
hothe/this/whothe promise
παντα panta
A-APN
πᾶςpasallall
υπο upo
PREP
ὑπόhupoby/underunder
αμαρτιαν amartian
N-ASF
ἁμαρτίαhamartiasinsin
ινα ina
CONJ
ἵναhinain order that/to, that
η ē
T-NSF
hothe/this/whoto them that
επαγγελια epangelia
N-NSF
ἐπαγγελίαepangeliapromisethe promise
εκ ek
PREP
ἐκekof/fromby
πιστεως pisteōs
N-GSF
πίστιςpistisfaith/trustfaith
ιησου iēsou
N-GSM
ἸησοῦςiēsousJesus/Joshuaof Jesus
χριστου christou
N-GSM
ΧριστόςchristosChristChrist
δοθη dothē
V-APS-3S G5686
δίδωμιdidōmito givemight be given
τοις tois
T-DPM
hothe/this/who.
πιστευουσιν pisteuousin
V-PAP-DPM G5723
πιστεύωpisteuōto trust (in)believe
 
23 cf. Tłum. Толк. Lecz zanim przyszła wiara, byliśmy zamknięci pod strażą Zakonu dla tej wiary, która miała być objawiona.А до пришествия веры мы заключены были под стражею закона, до того времени, как надлежало открыться вере. (За?_с7и.) Прeжде же пришeствіz вёры, под8 зак0номъ стрег0ми бёхомъ, затворeни въ хотsщую вёру tкрhтисz. 3,23Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVπρο pro
PREP
πρόprobeforebefore
του tou
T-GSN
hothe/this/whofaith
δε de
CONJ
δέdethenBut
ελθειν elthein
V-2AAN G5629
ἔρχομαιerchomaito come/gocame
την tēn
T-ASF
hothe/this/whowhich
πιστιν pistin
N-ASF
πίστιςpistisfaith/trustfaith
υπο upo
PREP
ὑπόhupoby/underunder
νομον nomon
N-ASM
νόμοςnomoslawthe law
εφρουρουμεθα efrouroumetha
V-IPI-1P G5712
φρουρέωfroureōto guard, we were kept
συγκλειομενοι sunkleiomenoi
V-PPP-NPM G5746
συγκλείωsunkleiōto confine, shut up
εις eis
PREP
εἰςeistowardunto
την tēn
T-ASF
hothe/this/who.
μελλουσαν mellousan
V-PAP-ASF G5723
μέλλωmellōbe about toshould afterwards
πιστιν pistin
N-ASF
πίστιςpistisfaith/trustthe faith
αποκαλυφθηναι apokalufthēnai
V-APN G5683
ἀποκαλύπτωapokaluptōto revealbe revealed
 
24 cf. Tłum. Толк. Tak więc Zakon był wychowawcą naszym w Chrystusie, abyśmy z wiary byli usprawiedliwieni.Итак закон был для нас детоводителем ко Христу, дабы нам оправдаться верою; Тёмже зак0нъ пёстунъ нaмъ бhсть во хrтA, да t вёры њправди1мсz: 3,24Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVωστε ōste
CONJ
ὥστεhōstesoWherefore
ο o
T-NSM
hothe/this/whothe law
νομος nomos
N-NSM
νόμοςnomoslawthe law
παιδαγωγος paidagōgos
N-NSM
παιδαγωγόςpaidagōgosguardianschoolmaster
ημων ēmōn
P-1GP
ἐγώegōI/weour
γεγονεν gegonen
V-2RAI-3S G5754
γίνομαιginomaito bewas
εις eis
PREP
εἰςeistowardunto
χριστον christon
N-ASM
ΧριστόςchristosChristChrist
ινα ina
CONJ
ἵναhinain order that/to, that
εκ ek
PREP
ἐκekof/fromby
πιστεως pisteōs
N-GSF
πίστιςpistisfaith/trustfaith
δικαιωθωμεν dikaiōthōmen
V-APS-1P G5686
δικαιόωdikaioōto justifywe might be justified
 
WIARA WYZWALA SPOD ZAKONU.25 cf. Tłum. Толк. Skoro jednak przyszła wiara, już nie jesteśmy pod wychowawcą.по пришествии же веры, мы уже не под руководством детоводителя. пришeдшей же вёрэ, ўжE не под8 пёстуномъ є3смы2. 3,25Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVελθουσης elthousēs
V-2AAP-GSF G5631
ἔρχομαιerchomaito come/gois come
δε de
CONJ
δέdethenBut
της tēs
T-GSF
hothe/this/whoafter that
πιστεως pisteōs
N-GSF
πίστιςpistisfaith/trustfaith
ουκετι ouketi
ADV-N
οὐκέτιouketinot any moreno longer
υπο upo
PREP
ὑπόhupoby/underunder
παιδαγωγον paidagōgon
N-ASM
παιδαγωγόςpaidagōgosguardiana schoolmaster
εσμεν esmen
V-PAI-1P G5719
εἰμίeimito be, we are
 
26 cf. Tłum. Толк. Wszyscy bowiem jesteście synami bożymi przez wiarę, która jest w Chrystusie Jezusie;Ибо все вы сыны Божии по вере во Христа Иисуса; Вси1 бо вы2 сн7ове б9іи є3стE вёрою њ хrтЁ ї}сэ: 3,26Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVπαντες pantes
A-NPM
πᾶςpasallall
γαρ gar
CONJ
γάρgarforFor
υιοι uioi
N-NPM
υἱόςhuiossonthe children
θεου theou
N-GSM
θεόςtheosGodof God
εστε este
V-PAI-2P G5719
εἰμίeimito beye are
δια dia
PREP
διάdiathrough/because ofby
της tēs
T-GSF
hothe/this/whofaith
πιστεως pisteōs
N-GSF
πίστιςpistisfaith/trustfaith
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
χριστω christō
N-DSM
ΧριστόςchristosChristChrist
ιησου iēsou
N-DSM
ἸησοῦςiēsousJesus/JoshuaJesus
 
27 cf. Tłum. Толк. gdyż którzy tylko jesteście ochrzczeni w Chrystusie, oblekliście się w Chrystusa.все вы, во Христа крестившиеся, во Христа облеклись. є3ли1цы бо во хrтA крести1стесz, во хrтA њблек0стесz. 3,27Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVοσοι osoi
K-NPM
ὅσοςhososjust as/how muchas many
γαρ gar
CONJ
γάρgarforFor
εις eis
PREP
εἰςeistowardinto
χριστον christon
N-ASM
ΧριστόςchristosChristChrist
εβαπτισθητε ebaptisthēte
V-API-2P G5681
βαπτίζωbaptizōto baptizeof you
χριστον christon
N-ASM
ΧριστόςchristosChristChrist
ενεδυσασθε enedusasthe
V-AMI-2P G5668
ἐνδύωenduōto clothehave put on
 
28 cf. Tłum. Толк. Nie ma Żyda ani Greka; nie ma niewolnika ani wolnego nie ma mężczyzny ani niewiasty. Albowiem wy wszyscy jedno jesteście w Chrystusie Jezusie.Нет уже Иудея, ни язычника; нет раба, ни свободного; нет мужеского пола, ни женского: ибо все вы одно во Христе Иисусе. Нёсть їудeй, ни є4ллинъ: нёсть рaбъ, ни своб0дь: нёсть мyжескій п0лъ, ни жeнскій: вси1 бо вы2 є3ди1но є3стE њ хrтЁ ї}сэ. 3,28Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVουκ ouk
PRT-N
οὐounoneither
ενι eni
V-PAI-3S G5719
ἔνιenithere isThere is
ιουδαιος ioudaios
A-NSM
ἸουδαῖοςioudaiosJewishJew
ουδε oude
CONJ-N
οὐδέoudeand notnor
ελλην ellēn
N-NSM
Ἕλληνhellēna GreekGreek
ουκ ouk
PRT-N
οὐounoneither
ενι eni
V-PAI-3S G5719
ἔνιenithere is, there is
δουλος doulos
N-NSM
δοῦλοςdoulosslavebond
ουδε oude
CONJ-N
οὐδέoudeand notnor
ελευθερος eleutheros
A-NSM
ἐλεύθεροςeleutherosfree/freedomfree
ουκ ouk
PRT-N
οὐounoneither
ενι eni
V-PAI-3S G5719
ἔνιenithere is, there is
αρσεν arsen
A-NSN
ἄρρην, ἄρσηνarrēn arsēnmalemale
και kai
CONJ
καίkaiandnor
θηλυ thēlu
A-NSN
θῆλυςthēlusfemalefemale
παντες pantes
A-NPM
πᾶςpasallall
γαρ gar
CONJ
γάρgarfor: for
υμεις umeis
P-2NP
σύsuyouye
εις eis
A-NSM
εἷςheisoneone
εστε este
V-PAI-2P G5719
εἰμίeimito beare
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
χριστω christō
N-DSM
ΧριστόςchristosChristChrist
ιησου iēsou
N-DSM
ἸησοῦςiēsousJesus/JoshuaJesus
 
29 cf. Tłum. Толк. Jeśli zaś wy jesteście Chrystusowi, więc jesteście potomstwem Abrahama, dziedzicami według obietnicy.Если же вы Христовы, то вы семя Авраамово и по обетованию наследники.Ѓще ли вы2 хrтHвы, u5бо ґвраaмле сёмz є3стE, и3 по њбэтовaнію наслBдницы.3,29Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVει ei
COND
εἰeiifif
δε de
CONJ
δέdethenAnd
υμεις umeis
P-2NP
σύsuyouye
χριστου christou
N-GSM
ΧριστόςchristosChristChrist's
αρα ara
PRT
ἄραaratherefore, then
του tou
T-GSM
hothe/this/who.
αβρααμ abraam
N-PRI
ἈβραάμabraamAbrahamAbraham's
σπερμα sperma
N-NSN
σπέρμαspermaseedseed
εστε este
V-PAI-2P G5719
εἰμίeimito beare ye
κατ kat
PREP
κατάkataaccording toaccording to
επαγγελιαν epangelian
N-ASF
ἐπαγγελίαepangeliapromisethe promise
κληρονομοι klēronomoi
N-NPM
κληρονόμοςklēronomosheirheirs

4PORÓWNANIE Z DZIEDZICEM MAŁOLETNIM.1 Mówię zaś: Jak długo dziedzic jest dziecięciem, niczym się nie różni od niewolnika, choć jest panem wszystkiego,2 ale jest pod opiekunami i rządcami aż do czasu naznaczonego przez ojca.3 Tak i my, gdyśmy byli dziećmi, byliśmy pod żywiołami świata.4 Skoro jednak przyszła pełność czasu, zesłał Bóg Syna swego uczynionego z niewiasty, uczynionego pod Zakonem,5 aby tych wykupił, którzy byli pod Zakonem, żebyśmy dostąpili przybrania za synów.6 A ponieważ jesteście synami, posłał Bóg Ducha Syna swego do serc waszych, wołającego: Abba, Ojcze.7 Przeto już nie ma niewolnika, lecz syn; a jeśli syn, to i dziedzic przez Boga.NIE WRACAĆ DO PRZEPISÓW ZAKONU.8 Ale wówczas właśnie nie znając Boga, służyliście tym, którzy ź natury nie są bogami.9 Teraz zaś gdy poznaliście Boga, owszem będąc przez Boga poznani, jakże zwracacie się napowrót do bezsilnych i nędznych żywiołów, którym znowu służyć chcecie?10 Przestrzegacie dni i miesięcy i czasów i lat.11 Boję się o was, żebym przypadkiem bezowocnie nie pracował wśród was.WSPOMNIENIE PIERWSZEGO PRYJĘCIA.12 Bądźcie jak ja, gdyż i ja jestem jak wy bracia, zaklinam was. W niczym mnie nie obraziliście.13 Wiecie zaś, że w słabości ciała już dawno opowiadałem wam ewangelię a tym, co było próbą dla was w ciele moim,14 nie wzgardziliście, lecz przyjęliście mię jak anioła bożego, jak Chrystusa Jezusa.15 Gdzież więc jest szczęśliwość wasza? Daję wam bowiem świadectwo, że gdyby to było możliwe, bylibyście sobie oczy wyłupili i mnie dali.16 Nieprzyjacielem więc wam się stałem, prawdę wam mówiąc?17 Ubiegają się o was niedobrze, ale chcą was oderwać, abyście się o nich ubiegali.18 Lecz o dobro ubiegajcie się w dobrym zawsze, a nie tylko gdy jestem obecny u was.19 Dziatki moje, które znowu bolejąc rodzę, ażby Chrystus był w was ukształtowany.20 Chciałbym zaś teraz być u was i odmienić głos swój, gdyż jestem w zamieszaniu co do was.AGAR FIGURĄ ZAKONU, A SARA EWANGELII.21 Powiedzcie mi wy, co pod Zakonem być chcecie, czy nie czytaliście Zakonu?22 Albowiem napisano; Abraham miał dwóch synów jednego z niewolnicy, a drugiego z wolnej.23 Lecz ten co z niewolnicy, według ciała się narodził, a ten co z wolnej, przez obietnicę.24 A to powiedziano przez podobieństwo. Są to bowiem dwa testamenty: jeden mianowicie na górze Synaj, rodzący w niewolę i to jest Agar;25 Synaj bowiem jest góra w Arabii, i ma łączność z teraźniejszym Jeruzalem i w niewoli jest z synami swymi.26 To zaś co w górze jest Jeruzalem, wolne jest i ono jest matką naszą.27 Napisano jest: “Wesel się niepłodna, która nie rodzisz, zakrzyknij i wołaj, która rodząc, nie bolejesz, bo wielu synów u opuszczonej, więcej niż u tej, która ma męża.”28 My zaś, bracia, według Izaaka jesteśmy synami obietnicy.29 Ale jak wówczas ten, który się był narodził według ciała, prześladował tego, który według ducha, tak i teraz.30 Ale co mówi Pismo? “Wyrzuć niewolnicę i syna jej, nie będzie bowiem dziedzicem syn niewolnicy z synem wolnej.”31 Zatem, bracia, nie jesteśmy synami niewolnicy, ale wolnej. A tą wolnością wyzwolił nas Chrystus.
5WIARA CZYNNA – POŻYTECZNA.1 Trwajcież i nie chciejcie znowu być pod jarzmem niewoli.2 0to ja, Paweł, powiadam wam, że jeśli dacie się obrzezać, Chrystus wam nic nie pomoże.3 Oświadczam zaś nadto każdemu człowiekowi obrzezującemu się, że powinien cały Zakon wypełniać.4 Wyzuci jesteście z Chrystusa, wy, którzy w Zakonie szukacie sprawiedliwienia, wypadliście z łaski.5 My bowiem duchem z wiary oczekujemy spodziewanej sprawiedliwości.6 Gdyż w Chrystusie Jezusie nie znaczy nic ani obrzezanie, ani odrzezek, ale wiara, która przez miłość działa.7 Biegliście dobrze; kto wam przeszkodził być posłusznymi prawdzie?8 Namowa ta nie jest od tego, który was wzywa.9 Odrobina kwasu zakwasza całe ciasto.10 Ja zaś co do was mam ufność w Panu, że nic innego nie będziecie myśleć – ten zaś, co was niepokoi, kimkolwiek on by był, dozna sądu.11 Lecz ja, bracia, jeśli jeszcze teraz obrzezanie głoszę, czemuż jeszcze teraz prześladowanie cierpię? Ustało więc zgorszenie krzyża!12 Bodajby i zostali odcięci ci, co was podburzają.CIAŁO POŻĄDA PRZECIWKO DUCHOWI.13 Wy bowiem do wolności jesteście wezwani, bracia, bylebyście wolności nie obracali na podnietę ciału, ale przez miłość Ducha służcie jedni drugim.14 Cały bowiem Zakon w jednym słowie się wypełnia: “Będziesz miłował bliźniego swego jak samego siebie.”15 Lecz jeśli wzajemnie się kąsacie i gryziecie, patrzcie, abyście się wzajemnie nie zjedli.16 Mówię zaś: Według ducha postępujcie i pożądliwości ciała nie będziecie wypełniać.17 Ciało bowiem pożąda przeciwko duchowi, duch zaś przeciw ciału. One bowiem sprzeciwiają się sobie nawzajem, abyście nie czynili cokolwiek chcecie.18 A jeśli Duch wami rządzi, nie jesteście pod Zakonem.19 Lecz uczynki ciała są jawne, są nimi: nierząd, nieczystość, bezwstyd, rozpusta,20 bałwochwalstwo, czary, nieprzyjaźnie, swary, zawiści, gniewy, kłótnie, spory, sekty,21 zazdrości, mężobójstwa, pijaństwa, obżarstwa i tym podobne. A o nich powiadam wam, jak przedtem mówiłem, że ci, co takie rzeczy czynią, królestwa bożego nie dostąpią.22 0wocem zaś Ducha jest: miłość, wesele, pokój, cierpliwość, dobrotliwość, dobroć, nieskwapliwość,32 cichość, wiara, skromność, wstrzemięźliwość, czystość. Przeciwko takim nie ma Zakonu.24 Ci zaś, co są Chrystusowi, ciało swoje ukrzyżowali z wadami i pożądliwościami.28 Jeśli żyjemy duchem, duchowo też postępujmy.26 Nie bądźmy chciwi próżnej chwały, wzajemnie się drażniąc i nawzajem sobie zazdroszcząc.
6WZAJEMNEJ WYROZUMIAŁOŚCI.1 Bracia, jeśliby kto znienacka upadł w jakieś przestępstwo, wy co duchownymi jesteście, pouczcie takiego w duchu łagodności, bacząc na samego siebie, abyś i ty nie był kuszony.2 Jeden drugiego brzemiona noście i tak wypełnicie prawo Chrystusowe.3 Albowiem jeśli kto mniema że jest czymś, gdy jest niczym, sam siebie oszukuje.4 A każdy niech sprawy swoje bada i tak tylko sam z siebie chlubić się będzie, a nie z drugiego.5 Każdy bowiem poniesie własne brzemię.ZAWSZE DOBRZE CZYNIĆ.6 Niech zaś ten, co bywa pouczany słowem, udziela z wszystkich dóbr temu, co go naucza.7 Nie błądźcie: Bóg nie pozwoli naśmiewać się z siebie.8 Co bowiem człowiek posieje, to i żąć będzie. Gdyż kto sieje na swym ciele, z ciała też żąć będzie zepsucie kto zaś sieje w duchu, z ducha żąć będzie życie wieczne.9 Nie ustawajmy zaś w czynieniu dobrze, bo czasu swego żąć będziemy, jeśli nie ulegniemy znużeniu.10 Przeto póki czas mamy, czyńmy dobrze wszystkim, a najwięcej domownikom wiary. CHLUBI SIĘ Z UKRZYŻOWANYM.11 Patrzcie, jakimi literami napisałem do was moją ręką.12 Albowiem którzykolwiek chcą się podobać w ciele, ci zmuszają was do obrzezania, byle tylko nie cierpieli prześladowania dla krzyża Chrystusowego.13 Ani bowiem ci, co się obrzezują, Zakonu nie zachowują, ale chcą, abyście się wy obrzezali, żeby się z ciała waszego chlubili.14 Ja zaś, nie daj Boże, abym się miał chlubić jak tylko w krzyżu Pana naszego Jezusa Chrystusa, przez którego świat jest mi ukrzyżowany a ja światu.15 Albowiem w Chrystusie Jezusie ani obrzezanie nic nie znaczy, ani odrzezek ale nowe stworzenie.16 A tym wszystkim, co według tego prawidła postępować będą, pokój i miłosierdzie Izraelowi bożemu.17 Zresztą niech mi się nikt nie naprzykrza, bo ja znamiona Pana Jezusa noszę na moim ciele.POZDROWIENIE.18 Łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa z duchem waszym, bracia. Amen.