MENU
Fragment:
Styl fragmentu
*Zezwalaj na cookies aby zapamiętać ustawienia

List do Galatów

1Wstęp.1 Paweł,apostoł nie od ludzi, ani przez człowieka, ale przez Jezusa Chrystusa i Boga Ojca, który go wzbudził z martwych2 i wszyscy bracia, którzy są ze mną, kościołom Galacj i:3 Łaska wam i pokój od Boga Ojca i Pana naszego Jezusa Chrystusa,4 który wydał samego siebie za grzechy nasze, aby nas wyrwać z teraźniejszego wieku złego, według woli Boga i Ojca naszego,5 jemu chwała na wieki wieków. Amen.NIESTAŁOŚĆ GALATÓW.6 Dziwię się, żé tak prędko od tego, który was powołał do łaski Chrystusowej, przenosicie się do innej ewangelii;7 a ona nie jest inna, tylko są niektórzy, co was niepokoją i chcą wywrócić ewangelię Chrystusową.8 Ale choćbyśmy my, albo anioł z nieba głosił wam ponad to, cośmy wam głosili, niech będzie przeklęty.9 Jak przedtem mówiliśmy tak i teraz znowu mówię: Jeśliby wam kto opowiadał ewangelię prócz tej, którąście otrzymali, niech będzie przeklęty10 Czy bowiem teraz ludzi zjednuję, czy Boga? Czy staram się ludziom podobać? Jeślibym się jeszcze ludziom podobał, nie byłbym sługą Chrystusa. ŹRÓDŁO EWANGELII ŚW. PAWŁA.11 Albowiem oznajmiam wam, bracia, że ewangelia głoszona przeze mnie, nie jest według człowieka.12 Albowiem ja ani jej nie otrzymałem, ani się nie nauczyłem od człowieka, ale przez objawienie Jezusa Chrystusa.NAWRÓCENIE PAWŁA13 Słyszeliście bowiem o moim niegdyś postępowaniu w żydostwie, że nad miarę prześladowałem kościół boży i zwalczałem go14 i prześcigałem w judaiźmie wielu rówieśników moich w mym narodzie, będąc gorliwszym miłośnikiem podań moich ojczystych.15 Lecz gdy się spodobało temu, który mię odłączył “z żywota matki mojej i wezwał” przez łaskę swoją,16 aby objawił Syna swego we mnie, abym go głosił między poganami – od tej chwili nie radziłem się ciała i krwi,17 ani nie poszedłem do Jerozolimy do poprzedników moich apostołów, lecz udałem się do Arabii i wróciłem znowu do Damaszku.18 Potem po trzech latach poszedłem do Jerozolimy zobaczyć Piotra i pozostałem u niego piętnaście dni;19 a innego z apostołów nie widziałem żadnego, tylko Jakuba, brata Pańskiego.20 A co wam piszę, oto Bóg świadkiem, że nie kłamię.21 Potem udałem się w strony Syrii i Cylicji.22 Byłem zaś osobiście nieznany kościołom Judei, które były w Chrystusie;23 ale tylko słyszeli, że ten, co nas niegdyś prześladował, teraz opowiada wiarę, którą przedtem zwalczał;24 i sławili Boga za mnie.
2NAUKA PAWŁA ZGODNA Z APOSTOLSKĄ.1 Potem po latach czternastu udałem się znowu do Jerozolin1y z Barnabą, wziąwszy i Tytusa.2 Udałem się zaś stosownie do objawienia i przedłożyłem im ewangelię, którą głoszę między poganami, a z osobna tym, którzy wydawali się być czymś, żebym przypadkiem nadaremnie nie stawał do biegu, albo też przedtem nie biegał.3 Lecz ani Tytusa, który był ze mną, choć był poganinem, nie przymuszono obrzezać się,4 pomimo braci fałszywych, chyłkiem wprowadzonych, którzy się wkradli, aby wyszpiegować naszą wolność, którą mamy w Chrystusie Jezusie, żeby nas podbić w niewolę.5 Tym ani na chwilę nie ustąpiliśmy i nie poddaliśmy się, aby prawda ewangelii u was przetrwała.6 Od tych zaś, co zdawali się czymś być (jakimi kiedyś byli, nic mi do tego;Bóg nie ma względu na osobę człowieka) – mnie bowiem ci, co się wydawali czymś być, nic nie przydali.7 Ale przeciwnie, gdy zobaczyli, że została mi powierzona ewangelia dla nieobrzezanych jak i Piotrowi dla obrzezanych 6(ten bowiem, który uczynił Piotra apostołem obrzezania, uczynił nim i mnie wśród pogan),9 i gdy poznali łaskę, która mi jest dana, Jakub i Kefas i Jan, którzy uważani byli za filary, podali mnie i Barnabie prawicę jak towarzyszom, abyśmy my do pogan, a oni do obrzezania; lobyleśmy tylko pamiętali o ubogich, co także troskliwie starałem się czynić.ROZPRAWA Z PIOTREM.11 Gdy zaś Kefas przyszedł do Antiochii, wręcz mu się sprzeciwiłem, gdyż był wart nagany.12 Pierwej bowiem, nim przyszli niektórzy od Jakuba, jadał z poganami, gdy zaś przyszli, usuwał się i odłączał, bojąc się tych, co byli z obrzezania.13 na jego udawanie zgodzili się inni żydzi, tak że nawet Barnaba dał się wciągnąć przez nich do tego udawania.14 Ale gdy zobaczyłem, że nie postępowali właściwie według prawdy ewangelii, rzekłem Kefasowi wobec wszystkich: Jeśli ty, będąc żydem, po pogańsku żyjesz, a nie po żydowsku, czemuż przymuszasz pogan, by po żydowsku żyli?13 My z urodzenia żydzi, a nie grzesznicy z pogan.16 Więdząc jednak, że człowiek nie bywa usprawiedliwiony z uczynków Zakonu, lecz przez wiarę Jezusa Chrystusa i my wierzymy w Chrystusa Jezusa, abyśmy byli usprawiedliwieni z wiary Chrystusowej, a nie z uczynków Zakonu, ponieważ z uczynków Zakonu “nie będzie nikt usprawiedliwiony.”17 Jeżeli bowiem szukając usprawiedliwienia w Chrystusie, okazaliśmy się i sami grzesznymi, czyżby Chrystus był sługą grzechu? Uchowaj Boże!18 Jeśli bowiem to, co zburzyłem, znowu buduję, czynię z siebie przestępcę.19 Ja bowiem umarłem przez Zakon zakonowi, abym żył Bogu;z Chrystusem jestem przybity do krzyża.20 Lecz żyję już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus. To zaś że teraz żyję w ciele, żyję w wierze Syna Bożego, który mię umiłował i wydał samego siebie za mnie.21 Nie odrzucam łaski bożej. Jeśli bowiem przez Zakon sprawiedliwość, Zatem Chrystus na próżno umarł.
3KARCI GALATÓW.1 O nierozumni Galaci, któż was omamił, abyście nie byli posłuszni prawdzie;wy, przed których oczyma Jezus Chrystus, przedtem opisany, jest między wami ukrzyżowany?2 Tego tylko od was chcę się dowiedzieć: czy otrzymaliście Ducha przez uczynki Zakonu, czy przez posłuch wiary?3 Tak jesteście głupi, że zacząwszy duchem, teraz na ciele kończycie?4 Tak wiele cierpieliście na darmo? Czy jednak na darmo?5 Ten więc, co wam daje Ducha i działa wśród was cuda – przez uczynki Zakonu, czy przez posłuch wiary?USPRAWIEDLIWIENIE ABRAHAMA PRZEZ WIARĘ.6 Jak napisano: “Abraham uwierzył Bogu i poczytano mu ku sprawiedliwości.”7 Poznajcież więc, że ci co są z wiary, ci są synami Abrahamowymi.8 A Pismo przewidziawszy, że Bóg usprawiedliwia pogan z wiary, przepowiedziało Abrahamowi: “W tobie będą błogosławione wszystkie narody.”9 Przeto ci, co są z wiary, błogosławieni będą z wiernym Abrahamem.10 Którzykolwiek bowiem są z uczynków Zakonu, są pod przekleństwem. Napisano bowiem: “Przeklęty każdy, kto by nie wytrwał w pełnieniu wszystkiego, co jest napisane w księdze Zakonu.”11 A ponieważ nikt nie dostępuje usprawiedliwienia u Boga przez Zakon, jasnym jest, że “sprawiedliwy żyje z wiary.”12 Zakon zaś nie jest z wiary, ale “kto je wykona, żyć będzie w nich.”13 Chrystus nas wykupił od przekleństwa Zakonu, stawszy się za nas przekleństwem, bo napisano: “Przeklęty każdy, kto wisi na drzewie”;14 aby na poganach spełniło się błogosławieństwo Abrahamowe w Chrystusie Jezusie, abyśmy otrzymali obietnicę Ducha przez wiarę.PRZEZ WIARĘ WYPEŁNIAJĄ SIĘ OBIETNICE.15 Bracia (według człowieka mówię), przecież nikt nie odrzuca prawomocnego testamentu ludzkiego, ani doń więcej nie przydaje.16 Abrahamowi dane były obietnice i “potomstwu” jego. Nie mówi: I potomkom, jakby o wielu, ale jak o jednym: “I potomstwu twojemu,” którym jest Chrystus.17 To zaś mówię: Zakon, który po czterystu trzydziestu latach został dany, nie unieważnia Testamentu potwierdzonego przez Boga, tak żeby obietnica miała być zniweczona.18 Albowiem jeśli z Zakonu dziedzictwo, to już nie z obietnicy. Abrahamowi zaś przez obietnicę Bóg darował.ZAKON WYCHOWAWCĄ KU CHRYSTUSOWI.19 Cóż więc Zakon? Ustanowiony został ze względu na występki, ażby przyszło potomstwo, któremu obiecał, przekazany przez aniołów za sprawą pośrednika.20 Pośrednik zaś nie jest jednego, lecz Bóg jest jeden.21 Zakon więc przeciw obietnicom bożym? Żadną miarą. Gdyby bowiem dany był Zakon, który by mógł ożywiać, prawdziwie z Zakonu byłaby sprawiedliwość.22 Ale Pismo zamknęło wszystko pod grzechem, aby obietnica przez wiarę Jezusa Chrystusa była dana wierzącym.23 Lecz zanim przyszła wiara, byliśmy zamknięci pod strażą Zakonu dla tej wiary, która miała być objawiona.24 Tak więc Zakon był wychowawcą naszym w Chrystusie, abyśmy z wiary byli usprawiedliwieni.WIARA WYZWALA SPOD ZAKONU.25 Skoro jednak przyszła wiara, już nie jesteśmy pod wychowawcą.26 Wszyscy bowiem jesteście synami bożymi przez wiarę, która jest w Chrystusie Jezusie;27 gdyż którzy tylko jesteście ochrzczeni w Chrystusie, oblekliście się w Chrystusa.28 Nie ma Żyda ani Greka; nie ma niewolnika ani wolnego nie ma mężczyzny ani niewiasty. Albowiem wy wszyscy jedno jesteście w Chrystusie Jezusie.29 Jeśli zaś wy jesteście Chrystusowi, więc jesteście potomstwem Abrahama, dziedzicami według obietnicy.
4PORÓWNANIE Z DZIEDZICEM MAŁOLETNIM.1 Mówię zaś: Jak długo dziedzic jest dziecięciem, niczym się nie różni od niewolnika, choć jest panem wszystkiego,2 ale jest pod opiekunami i rządcami aż do czasu naznaczonego przez ojca.3 Tak i my, gdyśmy byli dziećmi, byliśmy pod żywiołami świata.4 Skoro jednak przyszła pełność czasu, zesłał Bóg Syna swego uczynionego z niewiasty, uczynionego pod Zakonem,5 aby tych wykupił, którzy byli pod Zakonem, żebyśmy dostąpili przybrania za synów.6 A ponieważ jesteście synami, posłał Bóg Ducha Syna swego do serc waszych, wołającego: Abba, Ojcze.7 Przeto już nie ma niewolnika, lecz syn; a jeśli syn, to i dziedzic przez Boga.NIE WRACAĆ DO PRZEPISÓW ZAKONU.8 Ale wówczas właśnie nie znając Boga, służyliście tym, którzy ź natury nie są bogami.9 Teraz zaś gdy poznaliście Boga, owszem będąc przez Boga poznani, jakże zwracacie się napowrót do bezsilnych i nędznych żywiołów, którym znowu służyć chcecie?10 Przestrzegacie dni i miesięcy i czasów i lat.11 Boję się o was, żebym przypadkiem bezowocnie nie pracował wśród was.WSPOMNIENIE PIERWSZEGO PRYJĘCIA.12 Bądźcie jak ja, gdyż i ja jestem jak wy bracia, zaklinam was. W niczym mnie nie obraziliście.13 Wiecie zaś, że w słabości ciała już dawno opowiadałem wam ewangelię a tym, co było próbą dla was w ciele moim,14 nie wzgardziliście, lecz przyjęliście mię jak anioła bożego, jak Chrystusa Jezusa.15 Gdzież więc jest szczęśliwość wasza? Daję wam bowiem świadectwo, że gdyby to było możliwe, bylibyście sobie oczy wyłupili i mnie dali.16 Nieprzyjacielem więc wam się stałem, prawdę wam mówiąc?17 Ubiegają się o was niedobrze, ale chcą was oderwać, abyście się o nich ubiegali.18 Lecz o dobro ubiegajcie się w dobrym zawsze, a nie tylko gdy jestem obecny u was.19 Dziatki moje, które znowu bolejąc rodzę, ażby Chrystus był w was ukształtowany.20 Chciałbym zaś teraz być u was i odmienić głos swój, gdyż jestem w zamieszaniu co do was.AGAR FIGURĄ ZAKONU, A SARA EWANGELII.21 Powiedzcie mi wy, co pod Zakonem być chcecie, czy nie czytaliście Zakonu?22 Albowiem napisano; Abraham miał dwóch synów jednego z niewolnicy, a drugiego z wolnej.23 Lecz ten co z niewolnicy, według ciała się narodził, a ten co z wolnej, przez obietnicę.24 A to powiedziano przez podobieństwo. Są to bowiem dwa testamenty: jeden mianowicie na górze Synaj, rodzący w niewolę i to jest Agar;25 Synaj bowiem jest góra w Arabii, i ma łączność z teraźniejszym Jeruzalem i w niewoli jest z synami swymi.26 To zaś co w górze jest Jeruzalem, wolne jest i ono jest matką naszą.27 Napisano jest: “Wesel się niepłodna, która nie rodzisz, zakrzyknij i wołaj, która rodząc, nie bolejesz, bo wielu synów u opuszczonej, więcej niż u tej, która ma męża.”28 My zaś, bracia, według Izaaka jesteśmy synami obietnicy.29 Ale jak wówczas ten, który się był narodził według ciała, prześladował tego, który według ducha, tak i teraz.30 Ale co mówi Pismo? “Wyrzuć niewolnicę i syna jej, nie będzie bowiem dziedzicem syn niewolnicy z synem wolnej.”31 Zatem, bracia, nie jesteśmy synami niewolnicy, ale wolnej. A tą wolnością wyzwolił nas Chrystus.
5WIARA CZYNNA – POŻYTECZNA.

RU Brytjka King J. 51 cf. Tłum. Толк. Trwajcież i nie chciejcie znowu być pod jarzmem niewoli.Итак стойте в свободе, которую даровал нам Христос, и не подвергайтесь опять игу рабства. Своб0дою u5бо, є4юже хrт0съ нaсъ свободи2, ст0йте, и3 не пaки под8 и4гомъ раб0ты держи1тесz. 5,1Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVτη
T-DSF
hothe/this/whoin the liberty
ελευθερια eleutheria
N-DSF
ἐλευθερίαeleutheriafreedomin the liberty
ημας ēmas
P-1AP
ἐγώegōI/weus
χριστος christos
N-NSM
ΧριστόςchristosChristChrist
ηλευθερωσεν ēleutherōsen
V-AAI-3S G5656
ἐλευθερόωeleutheroōto set freehath made
στηκετε stēkete
V-PAM-2P G5720
στήκωstēkōto standStand fast
ουν oun
CONJ
οὖνountherefore/thentherefore
και kai
CONJ
καίkaiand, and
μη
PRT-N
μήnotnot
παλιν palin
ADV
πάλινpalinagainagain
ζυγω zugō
N-DSM
ζυγόςzugosyoke/scaleswith the yoke
δουλειας douleias
N-GSF
δουλείαdouleiaslaveryof bondage
ενεχεσθε enechesthe
V-PPM-2P G5744
ἐνέχωenechōto opposebe
 
2 cf. Tłum. Толк. 0to ja, Paweł, powiadam wam, że jeśli dacie się obrzezać, Chrystus wam nic nie pomoże.Вот, я, Павел, говорю вам: если вы обрезываетесь, не будет вам никакой пользы от Христа. СE ѓзъ пavелъ глаг0лю вaмъ, ћкw ѓще њбрёзаетесz, хrт0съ вaсъ ничт0же п0льзуетъ. 5,2Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVιδε ide
V-2AAM-2S G5628
ὁράωhoraōto seeBehold
εγω egō
P-1NS
ἐγώegōI/we, I
παυλος paulos
N-NSM
ΠαῦλοςpaulosPaulPaul
λεγω legō
V-PAI-1S G5719
λέγωlegōto speaksay
υμιν umin
P-2DP
σύsuyouunto you
οτι oti
CONJ
ὅτιhotithat/since, that
εαν ean
COND
ἐάνeanifif
περιτεμνησθε peritemnēsthe
V-PPS-2P G5747
περιτέμνωperitemnōto circumciseye be circumcised
χριστος christos
N-NSM
ΧριστόςchristosChrist, Christ
υμας umas
P-2AP
σύsuyouyou
ουδεν ouden
A-ASN-N
οὐδείςoudeisno onenothing
ωφελησει ōfelēsei
V-FAI-3S G5692
ὠφελέωōfeleōto helpshall profit
 
3 cf. Tłum. Толк. Oświadczam zaś nadto każdemu człowiekowi obrzezującemu się, że powinien cały Zakon wypełniać.Еще свидетельствую всякому человеку обрезывающемуся, что он должен исполнить весь закон. Свидётельствую же пaки всsкому человёку њбрёзающемусz, ћкw д0лженъ є4сть вeсь зак0нъ твори1ти. 5,3Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVμαρτυρομαι marturomai
V-PNI-1S G5736
μαρτύρομαιmarturomaito testifyI testify
δε de
CONJ
δέdethenFor
παλιν palin
ADV
πάλινpalinagainagain
παντι panti
A-DSM
πᾶςpasallto every
ανθρωπω anthrōpō
N-DSM
ἄνθρωποςanthrōposa humanman
περιτεμνομενω peritemnomenō
V-PPP-DSM G5746
περιτέμνωperitemnōto circumcisethat is circumcised
οτι oti
CONJ
ὅτιhotithat/since, that
οφειλετης ofeiletēs
N-NSM
ὀφειλέτηςofeiletēsdebtora debtor
εστιν estin
V-PAI-3S G5719
εἰμίeimito behe is
ολον olon
A-ASM
ὅλοςholosallwhole
τον ton
T-ASM
hothe/this/whothe
νομον nomon
N-ASM
νόμοςnomoslawthe
ποιησαι poiēsai
V-AAN G5658
ποιέωpoieōto do/maketo do
 
4 cf. Tłum. Толк. Wyzuci jesteście z Chrystusa, wy, którzy w Zakonie szukacie sprawiedliwienia, wypadliście z łaski.Вы, оправдывающие себя законом, остались без Христа, отпали от благодати, Ўпраздни1стесz t хrтA, и5же зак0номъ њправдaетесz, t блгdти tпад0сте: 5,4Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVκατηργηθητε katērgēthēte
V-API-2P G5681
καταργέωkatargeōto endis become
απο apo
PREP
ἀπόapofromof
χριστου christou
N-GSM
ΧριστόςchristosChristChrist
οιτινες oitines
R-NPM
ὅστιςhostiswho/which, whosoever
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongby
νομω nomō
N-DSM
νόμοςnomoslawthe law
δικαιουσθε dikaiousthe
V-PPI-2P G5743
δικαιόωdikaioōto justifyof you are justified
της tēs
T-GSF
hothe/this/whoChrist
χαριτος charitos
N-GSF
χάριςcharisgracegrace
εξεπεσατε exepesate
V-2AAI-2P G5627
ἐκπίπτωekpiptōto fall out; ye are fallen from
 
5 cf. Tłum. Толк. My bowiem duchem z wiary oczekujemy spodziewanej sprawiedliwości.а мы духом ожидаем и надеемся праведности от веры. мh бо дyхомъ t вёры ўповaніz прaвды ждeмъ. 5,5Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVημεις ēmeis
P-1NP
ἐγώegōI/wewe
γαρ gar
CONJ
γάρgarforFor
πνευματι pneumati
N-DSN
πνεῦμαpneumaspirit/breaththrough the Spirit
εκ ek
PREP
ἐκekof/fromby
πιστεως pisteōs
N-GSF
πίστιςpistisfaith/trustfaith
ελπιδα elpida
N-ASF
ἐλπίςelpishopethe hope
δικαιοσυνης dikaiosunēs
N-GSF
δικαιοσύνηdikaiosunērighteousnessof righteousness
απεκδεχομεθα apekdechometha
V-PNI-1P G5736
ἀπεκδέχομαιapekdechomaito expectwait for
 
6 cf. Tłum. Толк. Gdyż w Chrystusie Jezusie nie znaczy nic ani obrzezanie, ani odrzezek, ale wiara, która przez miłość działa.Ибо во Христе Иисусе не имеет силы ни обрезание, ни необрезание, но вера, действующая любовью. Њ хrтё бо ї}сэ ни њбрёзаніе что2 м0жетъ, ни неwбрёзаніе, но вёра люб0вію поспёшествуема. 5,6Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVεν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
γαρ gar
CONJ
γάρgarforFor
χριστω christō
N-DSM
ΧριστόςchristosChristChrist
ιησου]     iēsou
N-DSM
ἸησοῦςiēsousJesus/JoshuaJesus
ουτε oute
CONJ-N
οὔτεouteneitherneither
περιτομη peritomē
N-NSF
περιτομήperitomēcircumcisioncircumcision
τι ti
X-ASN
τιςtisoneany
ισχυει ischuei
V-PAI-3S G5719
ἰσχύωischuōbe strongavaileth
ουτε oute
CONJ-N
οὔτεouteneitherthing, nor
ακροβυστια akrobustia
N-NSF
ἀκροβυστίαakrobustiauncircumcisionuncircumcision
αλλα alla
CONJ
ἀλλάallabut; but
πιστις pistis
N-NSF
πίστιςpistisfaith/trustfaith
δι di
PREP
διάdiathrough/because ofby
αγαπης agapēs
N-GSF
ἀγάπηagapēlovelove
ενεργουμενη energoumenē
V-PMP-NSF G5734
ἐνεργέωenergeōbe activewhich worketh
 
7 cf. Tłum. Толк. Biegliście dobrze; kto wam przeszkodził być posłusznymi prawdzie?Вы шли хорошо: кто остановил вас, чтобы вы не покорялись истине? Течaсте д0брэ: кто2 вaмъ возбрани2 не покарsтисz и4стинэ; 5,7Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVετρεχετε etrechete
V-IAI-2P G5707
τρέχωtrechōto runYe did run
καλως kalōs
ADV
καλῶςkalōswellwell
τις tis
I-NSM
τίςtiswhich?; who
υμας umas
P-2AP
σύsuyouyou
ενεκοψεν enekopsen
V-AAI-3S G5656
ἐγκόπτωenkoptōto hinder?
αληθεια alētheia
N-DSF
ἀλήθειαalētheiatruththe truth
μη
PRT-N
μήnotnot
πειθεσθαι peithesthai
V-PPN G5745
πείθωpeithōto persuadethat ye should
 
8 cf. Tłum. Толк. Namowa ta nie jest od tego, który was wzywa.Такое убеждение не от Призывающего вас. Препрёніе не t призвaвшагw вы2. 5,8Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVη ē
T-NSF
hothe/this/whoThis
πεισμονη peismonē
N-NSF
πεισμονήpeismonēpersuasionpersuasion
ουκ ouk
PRT-N
οὐounonot
εκ ek
PREP
ἐκekof/fromof
του tou
T-GSM
hothe/this/whohim that
καλουντος kalountos
V-PAP-GSM G5723
καλέωkaleōto callcalleth
υμας umas
P-2AP
σύsuyouyou
 
9 cf. Tłum. Толк. Odrobina kwasu zakwasza całe ciasto.Малая закваска заквашивает все тесто. Мaлъ квaсъ всE смэшeніе квaситъ. 5,9Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVμικρα mikra
A-NSF
μικρόςmikrossmallA little
ζυμη zumē
N-NSF
ζύμηzumēleavenleaven
ολον olon
A-ASN
ὅλοςholosallwhole
το to
T-ASN
hothe/this/whothe
φυραμα furama
N-ASN
φύραμαfuramalumpthe
ζυμοι zumoi
V-PAI-3S G5719
ζυμόωzumoōto leavenleaveneth
 
10 cf. Tłum. Толк. Ja zaś co do was mam ufność w Panu, że nic innego nie będziecie myśleć – ten zaś, co was niepokoi, kimkolwiek on by był, dozna sądu.Я уверен о вас в Господе, что вы не будете мыслить иначе; а смущающий вас, кто бы он ни был, понесет на себе осуждение. Ѓзъ надёюсz њ вaсъ въ гDэ, ћкw ничт0же и4но разумёти бyдете: смущazй же вaсъ понесeтъ грёхъ, кт0 бы ни бhлъ. 5,10Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVεγω egō
P-1NS
ἐγώegōI/weI
πεποιθα pepoitha
V-2RAI-1S G5754
πείθωpeithōto persuadehave confidence
εις eis
PREP
εἰςeistowardin
υμας umas
P-2AP
σύsuyouyou
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongthrough
κυριω kuriō
N-DSM
κύριοςkurioslordthe Lord
οτι oti
CONJ
ὅτιhotithat/since, that
ουδεν ouden
A-ASN-N
οὐδείςoudeisno onenone
αλλο allo
A-ASN
ἄλλοςallosanotherotherwise
φρονησετε fronēsete
V-FAI-2P G5692
φρονέωfroneōto thinkye will be
ο o
T-NSM
hothe/this/whohe that
δε de
CONJ
δέdethen: but
ταρασσων tarassōn
V-PAP-NSM G5723
ταράσσωtarassōto troubletroubleth
υμας umas
P-2AP
σύsuyouyou
βαστασει bastasei
V-FAI-3S G5692
βαστάζωbastazōto carryshall bear
το to
T-ASN
hothe/this/whohis
κριμα krima
N-ASN
κρίμαkrimajudgmentjudgment
οστις ostis
R-NSM
ὅστιςhostiswho/which,
εαν ean
COND
ἐάνeanif[if]
η ē
V-PAS-3S G5725
εἰμίeimito behe be
 
11 cf. Tłum. Толк. Lecz ja, bracia, jeśli jeszcze teraz obrzezanie głoszę, czemuż jeszcze teraz prześladowanie cierpię? Ustało więc zgorszenie krzyża!За что же гонят меня, братия, если я и теперь проповедую обрезание? Тогда соблазн креста прекратился бы. (За?_св7i.) Ѓзъ же, брaтіе, ѓще њбрёзаніе є3щE проповёдую, почто2 є3щE гони1мь є4смь; u5бо ўпраздни1сz соблaзнъ кrтA. 5,11Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVεγω egō
P-1NS
ἐγώegōI/weI
δε de
CONJ
δέdethenAnd
αδελφοι adelfoi
N-VPM
ἀδελφόςadelfosbrother, brethren
ει ei
COND
εἰeiif, if
περιτομην peritomēn
N-ASF
περιτομήperitomēcircumcisioncircumcision
ετι eti
ADV
ἔτιetistillyet
κηρυσσω kērussō
V-PAI-1S G5719
κηρύσσωkērussōto preachI
τι ti
I-ASN
τίςtiswhich?, why
ετι eti
ADV
ἔτιetistillyet
διωκομαι diōkomai
V-PPI-1S G5743
διώκωdiōkōto pursuedo I
αρα ara
PRT
ἄραaratherefore? then
κατηργηται katērgētai
V-RPI-3S G5769
καταργέωkatargeōto endis
το to
T-NSN
hothe/this/whothe offence
σκανδαλον skandalon
N-NSN
σκάνδαλονskandalonstumbling blockthe offence
του tou
T-GSM
hothe/this/whoof the cross
σταυρου staurou
N-GSM
σταυρόςstauroscrossof the cross
 
12 cf. Tłum. Толк. Bodajby i zostali odcięci ci, co was podburzają.О, если бы удалены были возмущающие вас! Q, дабы2 tсёчени бhли развращaющіи вaсъ. 5,12Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVοφελον ofelon
V-2AAI-1S G5627
ὄφελονofelonI wish!I would
και kai
CONJ
καίkaiandeven
αποκοψονται apokopsontai
V-FMI-3P G5698
ἀποκόπτωapokoptōto cut offthey were
οι oi
T-NPM
hothe/this/whowhich
αναστατουντες anastatountes
V-PAP-NPM G5723
ἀναστατόωanastatoōto cause troubletrouble
υμας umas
P-2AP
σύsuyouyou
 
CIAŁO POŻĄDA PRZECIWKO DUCHOWI.13 cf. Tłum. Толк. Wy bowiem do wolności jesteście wezwani, bracia, bylebyście wolności nie obracali na podnietę ciału, ale przez miłość Ducha służcie jedni drugim.К свободе призваны вы, братия, только бы свобода ваша не была поводом к угождению плоти, но любовью служите друг другу. Вh бо на своб0ду звaни бhсте, брaтіе: т0чію да не своб0да вaша въ винY пл0ти, но люб0вію раб0тайте дрyгъ дрyгу. 5,13Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVυμεις umeis
P-2NP
σύsuyou, ye
γαρ gar
CONJ
γάρgarforFor
επ ep
PREP
ἐπίepiupon/to/againstunto
ελευθερια eleutheria
N-DSF
ἐλευθερίαeleutheriafreedomliberty
εκληθητε eklēthēte
V-API-2P G5681
καλέωkaleōto callhave been called
αδελφοι adelfoi
N-VPM
ἀδελφόςadelfosbrother, brethren
μονον monon
ADV
μόνονmonononly; only
μη
PRT-N
μήnotnot
την tēn
T-ASF
hothe/this/wholiberty
ελευθεριαν eleutherian
N-ASF
ἐλευθερίαeleutheriafreedomliberty
εις eis
PREP
εἰςeistowardfor
αφορμην aformēn
N-ASF
ἀφορμήaformēopportunityan occasion
τη
T-DSF
hothe/this/whoto the flesh
σαρκι sarki
N-DSF
σάρξsarxfleshto the flesh
αλλα alla
CONJ
ἀλλάallabut, but
δια dia
PREP
διάdiathrough/because ofby
της tēs
T-GSF
hothe/this/wholove
αγαπης agapēs
N-GSF
ἀγάπηagapēlovelove
δουλευετε douleuete
V-PAM-2P G5720
δουλεύωdouleuōbe a slaveserve
αλληλοις allēlois
C-DPM
ἀλλήλωνallēlōnone anotherone another
 
14 cf. Tłum. Толк. Cały bowiem Zakon w jednym słowie się wypełnia: “Będziesz miłował bliźniego swego jak samego siebie.”Ибо весь закон в одном слове заключается: люби ближнего твоего, как самого себя. И$бо вeсь зак0нъ въ є3ди1нэмъ словеси2 и3сполнsетсz, во є4же: возлю1биши бли1жнzго твоего2 ћкоже себE. 5,14Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVο o
T-NSM
hothe/this/whothis
γαρ gar
CONJ
γάρgarforFor
πας pas
A-NSM
πᾶςpasallall
νομος nomos
N-NSM
νόμοςnomoslawthe law
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
ενι eni
A-DSM
εἷςheisoneone
λογω logō
N-DSM
λόγοςlogoswordword
πεπληρωται peplērōtai
V-RPI-3S G5769
πληρόωplēroōto fulfillis fulfilled
εν en
PREP
ἐνenin/on/among, in
τω
T-DSM
hothe/this/who.
αγαπησεις agapēseis
V-FAI-2S G5692
ἀγαπάωagapaōto love; Thou shalt love
τον ton
T-ASM
hothe/this/who 
πλησιον plēsion
ADV
πλησίονplēsionnear/neighborneighbour
σου sou
P-2GS
σύsuyouthy
ως ōs
ADV
ὡςhōswhich/howas
σεαυτον seauton
F-2ASM
σεαυτοῦseautouyourself[yourself]
 
15 cf. Tłum. Толк. Lecz jeśli wzajemnie się kąsacie i gryziecie, patrzcie, abyście się wzajemnie nie zjedli.Если же друг друга угрызаете и съедаете, берегитесь, чтобы вы не были истреблены друг другом. Ѓще же дрyгъ дрyга ўгрызaете и3 снэдaете, блюди1тесz, да не дрyгъ t дрyга и3стреблeни бyдете. 5,15Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVει ei
COND
εἰeiifif
δε de
CONJ
δέdethenBut
αλληλους allēlous
C-APM
ἀλλήλωνallēlōnone anotherone another
δακνετε daknete
V-PAI-2P G5719
δάκνωdaknōto biteye bite
και kai
CONJ
καίkaiandand
κατεσθιετε katesthiete
V-PAI-2P G5719
κατεσθίωkatesthiōto devourdevour
βλεπετε blepete
V-PAM-2P G5720
βλέπωblepōto see, take heed
μη
PRT-N
μήnotnot
υπ up
PREP
ὑπόhupoby/underof
αλληλων allēlōn
C-GPM
ἀλλήλωνallēlōnone anotherone
αναλωθητε analōthēte
V-APS-2P G5686
ἀναλίσκωanaliskōto consumethat ye be
 
16 cf. Tłum. Толк. Mówię zaś: Według ducha postępujcie i pożądliwości ciała nie będziecie wypełniać.Я говорю: поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделений плоти, Глаг0лю же: дyхомъ ходи1те, и3 п0хоти плотскjz не совершaйте: 5,16Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVλεγω legō
V-PAI-1S G5719
λέγωlegōto speakI say
δε de
CONJ
δέdethenthen
πνευματι pneumati
N-DSN
πνεῦμαpneumaspirit/breathin the Spirit
περιπατειτε peripateite
V-PAM-2P G5720
περιπατέωperipateōto walk, Walk
και kai
CONJ
καίkaiand, and
επιθυμιαν epithumian
N-ASF
ἐπιθυμίαepithumiadesirethe lust
σαρκος sarkos
N-GSF
σάρξsarxfleshof the flesh
ου ou
PRT-N
οὐounonot
μη
PRT-N
μήnot 
τελεσητε telesēte
V-AAS-2P G5661
τελέωteleōto finishye shall
 
17 cf. Tłum. Толк. Ciało bowiem pożąda przeciwko duchowi, duch zaś przeciw ciału. One bowiem sprzeciwiają się sobie nawzajem, abyście nie czynili cokolwiek chcecie.ибо плоть желает противного духу, а дух - противного плоти: они друг другу противятся, так что вы не то делаете, что хотели бы. пл0ть бо похотствyетъ на дyха, дyхъ же на пл0ть: сі‰ же дрyгъ дрyгу проти1вzтсz, да не ±же х0щете, сі‰ творитE. 5,17Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVη ē
T-NSF
hothe/this/whothe Spirit
γαρ gar
CONJ
γάρgarforFor
σαρξ sarx
N-NSF
σάρξsarxfleshthe flesh
επιθυμει epithumei
V-PAI-3S G5719
ἐπιθυμέωepithumeōto long forlusteth
κατα kata
PREP
κατάkataaccording toagainst
του tou
T-GSN
hothe/this/whothe flesh
πνευματος pneumatos
N-GSN
πνεῦμαpneumaspirit/breaththe Spirit
το to
T-NSN
hothe/this/who.
δε de
CONJ
δέdethen, and
πνευμα pneuma
N-NSN
πνεῦμαpneumaspirit/breaththe Spirit
κατα kata
PREP
κατάkataaccording toagainst
της tēs
T-GSF
hothe/this/who 
σαρκος sarkos
N-GSF
σάρξsarxfleshthe flesh
ταυτα tauta
D-NPN
οὗτοςhoutosthis/he/she/it[this/he/she/it]
γαρ gar
CONJ
γάρgarfor[for]
αλληλοις allēlois
C-DPN
ἀλλήλωνallēlōnone anotherthe one to the other
αντικειται antikeitai
V-PNI-3S G5736
ἀντίκειμαιantikeimaibe an opponentare contrary
ινα ina
CONJ
ἵναhinain order that/to: so that
μη
PRT-N
μήnotcannot
α a
R-APN
ὅς, ἥhhos ēwhichthat
εαν ean
COND
ἐάνeanif[if]
θελητε thelēte
V-PAS-2P G5725
θέλωthelōto will/desireye would
ταυτα tauta
D-APN
οὗτοςhoutosthis/he/she/it[this/he/she/it]
ποιητε poiēte
V-PAS-2P G5725
ποιέωpoieōto do/makeye
 
18 cf. Tłum. Толк. A jeśli Duch wami rządzi, nie jesteście pod Zakonem.Если же вы духом водитесь, то вы не под законом. Ѓще ли дyхомъ води1ми є3стE, нёсте под8 зак0номъ. 5,18Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVει ei
COND
εἰeiifif
δε de
CONJ
δέdethenBut
πνευματι pneumati
N-DSN
πνεῦμαpneumaspirit/breathof the Spirit
αγεσθε agesthe
V-PPI-2P G5743
ἄγωagōto bringye be led
ουκ ouk
PRT-N
οὐounonot
εστε este
V-PAI-2P G5719
εἰμίeimito be, ye are
υπο upo
PREP
ὑπόhupoby/underunder
νομον nomon
N-ASM
νόμοςnomoslawthe law
 
19 cf. Tłum. Толк. Lecz uczynki ciała są jawne, są nimi: nierząd, nieczystość, bezwstyd, rozpusta,Дела плоти известны; они суть: прелюбодеяние, блуд, нечистота, непотребство, Kвлє1на же сyть дэлA плотск†z, ±же сyть прелюбодэsніе, блyдъ, нечистотA, студодэsніе, 5,19Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVφανερα fanera
A-NPN
φανερόςfanerosmanifestmanifest
δε de
CONJ
δέdethenNow
εστιν estin
V-PAI-3S G5719
εἰμίeimito beare
τα ta
T-NPN
hothe/this/whothe works
εργα erga
N-NPN
ἔργονergonworkthe works
της tēs
T-GSF
hothe/this/whoof the flesh
σαρκος sarkos
N-GSF
σάρξsarxfleshof the flesh
ατινα atina
R-NPN
ὅστιςhostiswho/which, which
εστιν estin
V-PAI-3S G5719
εἰμίeimito beare
πορνεια porneia
N-NSF
πορνείαporneiasexual sin, fornication
ακαθαρσια akatharsia
N-NSF
ἀκαθαρσίαakatharsiaimpurity, uncleanness
ασελγεια aselgeia
N-NSF
ἀσέλγειαaselgeiadebauchery, lasciviousness
 
20 cf. Tłum. Толк. bałwochwalstwo, czary, nieprzyjaźnie, swary, zawiści, gniewy, kłótnie, spory, sekty,идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, (соблазны,) ереси, їдwлослужeніе, чародэ‰ніz, вражды6, рвє1ніz, зави6ды, ћрwсти, разжжє1ніz, рaспри, соблaзны, є4рєси, 5,20Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVειδωλολατρια eidōlolatria
N-NSF
εἰδωλολατρείαeidōlolatreiaidolatryIdolatry
φαρμακεια farmakeia
N-NSF
φαρμακείαfarmakeiasorcery, witchcraft
εχθραι echthrai
N-NPF
ἔχθραechthrahostility, hatred
ερις eris
N-NSF
ἔριςerisquarrel, variance
ζηλος zēlos
N-NSM
ζῆλοςzēloszeal, emulations
θυμοι thumoi
N-NPM
θυμόςthumoswrath, wrath
εριθειαι eritheiai
N-NPF
ἐριθείαeritheiarivalry, strife
διχοστασιαι dichostasiai
N-NPF
διχοστασίαdichostasiadissension, seditions
αιρεσεις aireseis
N-NPF
αἵρεσιςhairesissect, heresies
 
21 cf. Tłum. Толк. zazdrości, mężobójstwa, pijaństwa, obżarstwa i tym podobne. A o nich powiadam wam, jak przedtem mówiłem, że ci, co takie rzeczy czynią, królestwa bożego nie dostąpią.ненависть, убийства, пьянство, бесчинство и тому подобное. Предваряю вас, как и прежде предварял, что поступающие так Царствия Божия не наследуют. з†висти, ўб‡йства, пі‰нства, безчи1нни кли6чи и3 подHбнаz си6мъ: ±же предглаг0лю вaмъ, ћкоже и3 предрек0хъ, ћкw таковaz творsщіи цrтвіz б9іz не наслёдzтъ. 5,21Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVφθονοι fthonoi
N-NPM
φθόνοςfthonosenvyEnvyings
μεθαι methai
N-NPF
μέθηmethēdrunkenness, drunkenness
κωμοι kōmoi
N-NPM
κῶμοςkōmosorgy, revellings
και kai
CONJ
καίkaiand, and
τα ta
T-NPN
hothe/this/whothey which
ομοια omoia
A-NPN
ὅμοιοςhomoioslikelike
τουτοις toutois
D-DPN
οὗτοςhoutosthis/he/she/it[this/he/she/it]
α a
R-APN
ὅς, ἥhhos ēwhich: of the which
προλεγω prolegō
V-PAI-1S G5719
προλέγωprolegōto foretellI tell
υμιν umin
P-2DP
σύsuyouyou
καθως kathōs
ADV
καθώςkathōsas/just as, as
προειπον proeipon
V-2AAI-1S G5627
προλέγωprolegōto foretellbefore
οτι oti
CONJ
ὅτιhotithat/sincein time past, that
οι oi
T-NPM
hothe/this/who.
τα ta
T-APN
hothe/this/who 
τοιαυτα toiauta
D-APN
τοιοῦτοςtoioutossuch as thissuch things
πρασσοντες prassontes
V-PAP-NPM G5723
πράσσωprassōto do/requiredo
βασιλειαν basileian
N-ASF
βασιλείαbasileiakingdomthe kingdom
θεου theou
N-GSM
θεόςtheosGodof God
ου ou
PRT-N
οὐounonot
κληρονομησουσιν klēronomēsousin
V-FAI-3P G5692
κληρονομέωklēronomeōto inheritshall
 
22 cf. Tłum. Толк. 0wocem zaś Ducha jest: miłość, wesele, pokój, cierpliwość, dobrotliwość, dobroć, nieskwapliwość,Плод же духа: любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, (За?_сг7i.) Пл0дъ же дух0вный є4сть любы2, рaдость, ми1ръ, долготерпёніе, блaгость, милосeрдіе, вёра, 5,22Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVο o
T-NSM
hothe/this/whoof the Spirit
δε de
CONJ
δέdethenBut
καρπος karpos
N-NSM
καρπόςkarposfruitthe fruit
του tou
T-GSN
hothe/this/who,
πνευματος pneumatos
N-GSN
πνεῦμαpneumaspirit/breathof the Spirit
εστιν estin
V-PAI-3S G5719
εἰμίeimito beis
αγαπη agapē
N-NSF
ἀγάπηagapēlovelove
χαρα chara
N-NSF
χαράcharajoy, joy
ειρηνη eirēnē
N-NSF
εἰρήνηeirēnēpeace, peace
μακροθυμια makrothumia
N-NSF
μακροθυμίαmakrothumiapatience, longsuffering
χρηστοτης chrēstotēs
N-NSF
χρηστότηςchrēstotēskindness, gentleness
αγαθωσυνη agathōsunē
N-NSF
ἀγαθωσύνηagathōsunēgoodness, goodness
πιστις pistis
N-NSF
πίστιςpistisfaith/trust, faith
 
23 cf. Tłum. Толк. кротость, воздержание. На таковых нет закона. кр0тость, воздержaніе: на таковhхъ нёсть зак0на. 5,23Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVπραυτης prautēs
N-NSF
πραΰτηςprautēsgentlenessMeekness
εγκρατεια enkrateia
N-NSF
ἐγκράτειαenkrateiaself-control, temperance
κατα kata
PREP
κατάkataaccording to: against
των tōn
T-GPN
hothe/this/who.
τοιουτων toioutōn
D-GPN
τοιοῦτοςtoioutossuch as thissuch
ουκ ouk
PRT-N
οὐounono
εστιν estin
V-PAI-3S G5719
εἰμίeimito bethere is
νομος nomos
N-NSM
νόμοςnomoslawlaw
 
24 cf. Tłum. Толк. Ci zaś, co są Chrystusowi, ciało swoje ukrzyżowali z wadami i pożądliwościami.Но те, которые Христовы, распяли плоть со страстями и похотями. Ґ и5же хrтHвы сyть, пл0ть распsша со страстьми2 и3 похотьми2. 5,24Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVοι oi
T-NPM
hothe/this/whothey that are
δε de
CONJ
δέdethenAnd
του tou
T-GSM
hothe/this/whoChrist's
χριστου christou
N-GSM
ΧριστόςchristosChristChrist's
ιησου iēsou
N-GSM
ἸησοῦςiēsousJesus/Joshua[Jesus/Joshua]
την tēn
T-ASF
hothe/this/whothe flesh
σαρκα sarka
N-ASF
σάρξsarxfleshthe flesh
εσταυρωσαν estaurōsan
V-AAI-3P G5656
σταυρόωstauroōto crucifyhave crucified
συν sun
PREP
σύνsunwithwith
τοις tois
T-DPN
hothe/this/whothe affections
παθημασιν pathēmasin
N-DPN
πάθημαpathēmasufferingthe affections
και kai
CONJ
καίkaiandand
ταις tais
T-DPF
hothe/this/wholusts
επιθυμιαις epithumiais
N-DPF
ἐπιθυμίαepithumiadesirelusts
 
25 cf. Tłum. Толк. Если мы живем духом, то по духу и поступать должны. Ѓще живeмъ дyхомъ, дyхомъ и3 да х0димъ. 5,25Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVει ei
COND
εἰeiifIf
ζωμεν zōmen
V-PAI-1P G5719
ζάωzaōto livewe live
πνευματι pneumati
N-DSN
πνεῦμαpneumaspirit/breathin the Spirit
πνευματι pneumati
N-DSN
πνεῦμαpneumaspirit/breathin the Spirit
και kai
CONJ
καίkaiandalso
στοιχωμεν stoichōmen
V-PAS-1P G5725
στοιχέωstoicheōto follow, let us
 
26 cf. Tłum. Толк. Nie bądźmy chciwi próżnej chwały, wzajemnie się drażniąc i nawzajem sobie zazdroszcząc.Не будем тщеславиться, друг друга раздражать, друг другу завидоватьНе бывaимъ тщеслaвни, дрyгъ дрyга раздражaюще, дрyгъ дрyгу зави1дzще.5,26Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVμη
PRT-N
μήnotnot
γινωμεθα ginōmetha
V-PNS-1P G5741
γίνομαιginomaito beLet us
κενοδοξοι kenodoxoi
A-NPM
κενόδοξοςkenodoxosconceiteddesirous of vain glory
αλληλους allēlous
C-APM
ἀλλήλωνallēlōnone anotherone another
προκαλουμενοι prokaloumenoi
V-PMP-NPM G5734
προκαλέωprokaleōto provoke, provoking
αλληλοις allēlois
C-DPM
ἀλλήλωνallēlōnone anotherone another
φθονουντες fthonountes
V-PAP-NPM G5723
φθονέωfthoneōto envy, envying
28 cf. Tłum. Толк. Jeśli żyjemy duchem, duchowo też postępujmy.32 cf. Tłum. Толк. cichość, wiara, skromność, wstrzemięźliwość, czystość. Przeciwko takim nie ma Zakonu.

6WZAJEMNEJ WYROZUMIAŁOŚCI.1 Bracia, jeśliby kto znienacka upadł w jakieś przestępstwo, wy co duchownymi jesteście, pouczcie takiego w duchu łagodności, bacząc na samego siebie, abyś i ty nie był kuszony.2 Jeden drugiego brzemiona noście i tak wypełnicie prawo Chrystusowe.3 Albowiem jeśli kto mniema że jest czymś, gdy jest niczym, sam siebie oszukuje.4 A każdy niech sprawy swoje bada i tak tylko sam z siebie chlubić się będzie, a nie z drugiego.5 Każdy bowiem poniesie własne brzemię.ZAWSZE DOBRZE CZYNIĆ.6 Niech zaś ten, co bywa pouczany słowem, udziela z wszystkich dóbr temu, co go naucza.7 Nie błądźcie: Bóg nie pozwoli naśmiewać się z siebie.8 Co bowiem człowiek posieje, to i żąć będzie. Gdyż kto sieje na swym ciele, z ciała też żąć będzie zepsucie kto zaś sieje w duchu, z ducha żąć będzie życie wieczne.9 Nie ustawajmy zaś w czynieniu dobrze, bo czasu swego żąć będziemy, jeśli nie ulegniemy znużeniu.10 Przeto póki czas mamy, czyńmy dobrze wszystkim, a najwięcej domownikom wiary. CHLUBI SIĘ Z UKRZYŻOWANYM.11 Patrzcie, jakimi literami napisałem do was moją ręką.12 Albowiem którzykolwiek chcą się podobać w ciele, ci zmuszają was do obrzezania, byle tylko nie cierpieli prześladowania dla krzyża Chrystusowego.13 Ani bowiem ci, co się obrzezują, Zakonu nie zachowują, ale chcą, abyście się wy obrzezali, żeby się z ciała waszego chlubili.14 Ja zaś, nie daj Boże, abym się miał chlubić jak tylko w krzyżu Pana naszego Jezusa Chrystusa, przez którego świat jest mi ukrzyżowany a ja światu.15 Albowiem w Chrystusie Jezusie ani obrzezanie nic nie znaczy, ani odrzezek ale nowe stworzenie.16 A tym wszystkim, co według tego prawidła postępować będą, pokój i miłosierdzie Izraelowi bożemu.17 Zresztą niech mi się nikt nie naprzykrza, bo ja znamiona Pana Jezusa noszę na moim ciele.POZDROWIENIE.18 Łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa z duchem waszym, bracia. Amen.