MENU
Fragment:
Styl fragmentu
*Zezwalaj na cookies aby zapamiętać ustawienia

List do Galatów

1Wstęp.1 Paweł,apostoł nie od ludzi, ani przez człowieka, ale przez Jezusa Chrystusa i Boga Ojca, który go wzbudził z martwych2 i wszyscy bracia, którzy są ze mną, kościołom Galacj i:3 Łaska wam i pokój od Boga Ojca i Pana naszego Jezusa Chrystusa,4 który wydał samego siebie za grzechy nasze, aby nas wyrwać z teraźniejszego wieku złego, według woli Boga i Ojca naszego,5 jemu chwała na wieki wieków. Amen.NIESTAŁOŚĆ GALATÓW.6 Dziwię się, żé tak prędko od tego, który was powołał do łaski Chrystusowej, przenosicie się do innej ewangelii;7 a ona nie jest inna, tylko są niektórzy, co was niepokoją i chcą wywrócić ewangelię Chrystusową.8 Ale choćbyśmy my, albo anioł z nieba głosił wam ponad to, cośmy wam głosili, niech będzie przeklęty.9 Jak przedtem mówiliśmy tak i teraz znowu mówię: Jeśliby wam kto opowiadał ewangelię prócz tej, którąście otrzymali, niech będzie przeklęty10 Czy bowiem teraz ludzi zjednuję, czy Boga? Czy staram się ludziom podobać? Jeślibym się jeszcze ludziom podobał, nie byłbym sługą Chrystusa. ŹRÓDŁO EWANGELII ŚW. PAWŁA.11 Albowiem oznajmiam wam, bracia, że ewangelia głoszona przeze mnie, nie jest według człowieka.12 Albowiem ja ani jej nie otrzymałem, ani się nie nauczyłem od człowieka, ale przez objawienie Jezusa Chrystusa.NAWRÓCENIE PAWŁA13 Słyszeliście bowiem o moim niegdyś postępowaniu w żydostwie, że nad miarę prześladowałem kościół boży i zwalczałem go14 i prześcigałem w judaiźmie wielu rówieśników moich w mym narodzie, będąc gorliwszym miłośnikiem podań moich ojczystych.15 Lecz gdy się spodobało temu, który mię odłączył “z żywota matki mojej i wezwał” przez łaskę swoją,16 aby objawił Syna swego we mnie, abym go głosił między poganami – od tej chwili nie radziłem się ciała i krwi,17 ani nie poszedłem do Jerozolimy do poprzedników moich apostołów, lecz udałem się do Arabii i wróciłem znowu do Damaszku.18 Potem po trzech latach poszedłem do Jerozolimy zobaczyć Piotra i pozostałem u niego piętnaście dni;19 a innego z apostołów nie widziałem żadnego, tylko Jakuba, brata Pańskiego.20 A co wam piszę, oto Bóg świadkiem, że nie kłamię.21 Potem udałem się w strony Syrii i Cylicji.22 Byłem zaś osobiście nieznany kościołom Judei, które były w Chrystusie;23 ale tylko słyszeli, że ten, co nas niegdyś prześladował, teraz opowiada wiarę, którą przedtem zwalczał;24 i sławili Boga za mnie.
2NAUKA PAWŁA ZGODNA Z APOSTOLSKĄ.1 Potem po latach czternastu udałem się znowu do Jerozolin1y z Barnabą, wziąwszy i Tytusa.2 Udałem się zaś stosownie do objawienia i przedłożyłem im ewangelię, którą głoszę między poganami, a z osobna tym, którzy wydawali się być czymś, żebym przypadkiem nadaremnie nie stawał do biegu, albo też przedtem nie biegał.3 Lecz ani Tytusa, który był ze mną, choć był poganinem, nie przymuszono obrzezać się,4 pomimo braci fałszywych, chyłkiem wprowadzonych, którzy się wkradli, aby wyszpiegować naszą wolność, którą mamy w Chrystusie Jezusie, żeby nas podbić w niewolę.5 Tym ani na chwilę nie ustąpiliśmy i nie poddaliśmy się, aby prawda ewangelii u was przetrwała.6 Od tych zaś, co zdawali się czymś być (jakimi kiedyś byli, nic mi do tego;Bóg nie ma względu na osobę człowieka) – mnie bowiem ci, co się wydawali czymś być, nic nie przydali.7 Ale przeciwnie, gdy zobaczyli, że została mi powierzona ewangelia dla nieobrzezanych jak i Piotrowi dla obrzezanych 6(ten bowiem, który uczynił Piotra apostołem obrzezania, uczynił nim i mnie wśród pogan),9 i gdy poznali łaskę, która mi jest dana, Jakub i Kefas i Jan, którzy uważani byli za filary, podali mnie i Barnabie prawicę jak towarzyszom, abyśmy my do pogan, a oni do obrzezania; lobyleśmy tylko pamiętali o ubogich, co także troskliwie starałem się czynić.ROZPRAWA Z PIOTREM.11 Gdy zaś Kefas przyszedł do Antiochii, wręcz mu się sprzeciwiłem, gdyż był wart nagany.12 Pierwej bowiem, nim przyszli niektórzy od Jakuba, jadał z poganami, gdy zaś przyszli, usuwał się i odłączał, bojąc się tych, co byli z obrzezania.13 na jego udawanie zgodzili się inni żydzi, tak że nawet Barnaba dał się wciągnąć przez nich do tego udawania.14 Ale gdy zobaczyłem, że nie postępowali właściwie według prawdy ewangelii, rzekłem Kefasowi wobec wszystkich: Jeśli ty, będąc żydem, po pogańsku żyjesz, a nie po żydowsku, czemuż przymuszasz pogan, by po żydowsku żyli?13 My z urodzenia żydzi, a nie grzesznicy z pogan.16 Więdząc jednak, że człowiek nie bywa usprawiedliwiony z uczynków Zakonu, lecz przez wiarę Jezusa Chrystusa i my wierzymy w Chrystusa Jezusa, abyśmy byli usprawiedliwieni z wiary Chrystusowej, a nie z uczynków Zakonu, ponieważ z uczynków Zakonu “nie będzie nikt usprawiedliwiony.”17 Jeżeli bowiem szukając usprawiedliwienia w Chrystusie, okazaliśmy się i sami grzesznymi, czyżby Chrystus był sługą grzechu? Uchowaj Boże!18 Jeśli bowiem to, co zburzyłem, znowu buduję, czynię z siebie przestępcę.19 Ja bowiem umarłem przez Zakon zakonowi, abym żył Bogu;z Chrystusem jestem przybity do krzyża.20 Lecz żyję już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus. To zaś że teraz żyję w ciele, żyję w wierze Syna Bożego, który mię umiłował i wydał samego siebie za mnie.21 Nie odrzucam łaski bożej. Jeśli bowiem przez Zakon sprawiedliwość, Zatem Chrystus na próżno umarł.
3KARCI GALATÓW.1 O nierozumni Galaci, któż was omamił, abyście nie byli posłuszni prawdzie;wy, przed których oczyma Jezus Chrystus, przedtem opisany, jest między wami ukrzyżowany?2 Tego tylko od was chcę się dowiedzieć: czy otrzymaliście Ducha przez uczynki Zakonu, czy przez posłuch wiary?3 Tak jesteście głupi, że zacząwszy duchem, teraz na ciele kończycie?4 Tak wiele cierpieliście na darmo? Czy jednak na darmo?5 Ten więc, co wam daje Ducha i działa wśród was cuda – przez uczynki Zakonu, czy przez posłuch wiary?USPRAWIEDLIWIENIE ABRAHAMA PRZEZ WIARĘ.6 Jak napisano: “Abraham uwierzył Bogu i poczytano mu ku sprawiedliwości.”7 Poznajcież więc, że ci co są z wiary, ci są synami Abrahamowymi.8 A Pismo przewidziawszy, że Bóg usprawiedliwia pogan z wiary, przepowiedziało Abrahamowi: “W tobie będą błogosławione wszystkie narody.”9 Przeto ci, co są z wiary, błogosławieni będą z wiernym Abrahamem.10 Którzykolwiek bowiem są z uczynków Zakonu, są pod przekleństwem. Napisano bowiem: “Przeklęty każdy, kto by nie wytrwał w pełnieniu wszystkiego, co jest napisane w księdze Zakonu.”11 A ponieważ nikt nie dostępuje usprawiedliwienia u Boga przez Zakon, jasnym jest, że “sprawiedliwy żyje z wiary.”12 Zakon zaś nie jest z wiary, ale “kto je wykona, żyć będzie w nich.”13 Chrystus nas wykupił od przekleństwa Zakonu, stawszy się za nas przekleństwem, bo napisano: “Przeklęty każdy, kto wisi na drzewie”;14 aby na poganach spełniło się błogosławieństwo Abrahamowe w Chrystusie Jezusie, abyśmy otrzymali obietnicę Ducha przez wiarę.PRZEZ WIARĘ WYPEŁNIAJĄ SIĘ OBIETNICE.15 Bracia (według człowieka mówię), przecież nikt nie odrzuca prawomocnego testamentu ludzkiego, ani doń więcej nie przydaje.16 Abrahamowi dane były obietnice i “potomstwu” jego. Nie mówi: I potomkom, jakby o wielu, ale jak o jednym: “I potomstwu twojemu,” którym jest Chrystus.17 To zaś mówię: Zakon, który po czterystu trzydziestu latach został dany, nie unieważnia Testamentu potwierdzonego przez Boga, tak żeby obietnica miała być zniweczona.18 Albowiem jeśli z Zakonu dziedzictwo, to już nie z obietnicy. Abrahamowi zaś przez obietnicę Bóg darował.ZAKON WYCHOWAWCĄ KU CHRYSTUSOWI.19 Cóż więc Zakon? Ustanowiony został ze względu na występki, ażby przyszło potomstwo, któremu obiecał, przekazany przez aniołów za sprawą pośrednika.20 Pośrednik zaś nie jest jednego, lecz Bóg jest jeden.21 Zakon więc przeciw obietnicom bożym? Żadną miarą. Gdyby bowiem dany był Zakon, który by mógł ożywiać, prawdziwie z Zakonu byłaby sprawiedliwość.22 Ale Pismo zamknęło wszystko pod grzechem, aby obietnica przez wiarę Jezusa Chrystusa była dana wierzącym.23 Lecz zanim przyszła wiara, byliśmy zamknięci pod strażą Zakonu dla tej wiary, która miała być objawiona.24 Tak więc Zakon był wychowawcą naszym w Chrystusie, abyśmy z wiary byli usprawiedliwieni.WIARA WYZWALA SPOD ZAKONU.25 Skoro jednak przyszła wiara, już nie jesteśmy pod wychowawcą.26 Wszyscy bowiem jesteście synami bożymi przez wiarę, która jest w Chrystusie Jezusie;27 gdyż którzy tylko jesteście ochrzczeni w Chrystusie, oblekliście się w Chrystusa.28 Nie ma Żyda ani Greka; nie ma niewolnika ani wolnego nie ma mężczyzny ani niewiasty. Albowiem wy wszyscy jedno jesteście w Chrystusie Jezusie.29 Jeśli zaś wy jesteście Chrystusowi, więc jesteście potomstwem Abrahama, dziedzicami według obietnicy.
4PORÓWNANIE Z DZIEDZICEM MAŁOLETNIM.1 Mówię zaś: Jak długo dziedzic jest dziecięciem, niczym się nie różni od niewolnika, choć jest panem wszystkiego,2 ale jest pod opiekunami i rządcami aż do czasu naznaczonego przez ojca.3 Tak i my, gdyśmy byli dziećmi, byliśmy pod żywiołami świata.4 Skoro jednak przyszła pełność czasu, zesłał Bóg Syna swego uczynionego z niewiasty, uczynionego pod Zakonem,5 aby tych wykupił, którzy byli pod Zakonem, żebyśmy dostąpili przybrania za synów.6 A ponieważ jesteście synami, posłał Bóg Ducha Syna swego do serc waszych, wołającego: Abba, Ojcze.7 Przeto już nie ma niewolnika, lecz syn; a jeśli syn, to i dziedzic przez Boga.NIE WRACAĆ DO PRZEPISÓW ZAKONU.8 Ale wówczas właśnie nie znając Boga, służyliście tym, którzy ź natury nie są bogami.9 Teraz zaś gdy poznaliście Boga, owszem będąc przez Boga poznani, jakże zwracacie się napowrót do bezsilnych i nędznych żywiołów, którym znowu służyć chcecie?10 Przestrzegacie dni i miesięcy i czasów i lat.11 Boję się o was, żebym przypadkiem bezowocnie nie pracował wśród was.WSPOMNIENIE PIERWSZEGO PRYJĘCIA.12 Bądźcie jak ja, gdyż i ja jestem jak wy bracia, zaklinam was. W niczym mnie nie obraziliście.13 Wiecie zaś, że w słabości ciała już dawno opowiadałem wam ewangelię a tym, co było próbą dla was w ciele moim,14 nie wzgardziliście, lecz przyjęliście mię jak anioła bożego, jak Chrystusa Jezusa.15 Gdzież więc jest szczęśliwość wasza? Daję wam bowiem świadectwo, że gdyby to było możliwe, bylibyście sobie oczy wyłupili i mnie dali.16 Nieprzyjacielem więc wam się stałem, prawdę wam mówiąc?17 Ubiegają się o was niedobrze, ale chcą was oderwać, abyście się o nich ubiegali.18 Lecz o dobro ubiegajcie się w dobrym zawsze, a nie tylko gdy jestem obecny u was.19 Dziatki moje, które znowu bolejąc rodzę, ażby Chrystus był w was ukształtowany.20 Chciałbym zaś teraz być u was i odmienić głos swój, gdyż jestem w zamieszaniu co do was.AGAR FIGURĄ ZAKONU, A SARA EWANGELII.21 Powiedzcie mi wy, co pod Zakonem być chcecie, czy nie czytaliście Zakonu?22 Albowiem napisano; Abraham miał dwóch synów jednego z niewolnicy, a drugiego z wolnej.23 Lecz ten co z niewolnicy, według ciała się narodził, a ten co z wolnej, przez obietnicę.24 A to powiedziano przez podobieństwo. Są to bowiem dwa testamenty: jeden mianowicie na górze Synaj, rodzący w niewolę i to jest Agar;25 Synaj bowiem jest góra w Arabii, i ma łączność z teraźniejszym Jeruzalem i w niewoli jest z synami swymi.26 To zaś co w górze jest Jeruzalem, wolne jest i ono jest matką naszą.27 Napisano jest: “Wesel się niepłodna, która nie rodzisz, zakrzyknij i wołaj, która rodząc, nie bolejesz, bo wielu synów u opuszczonej, więcej niż u tej, która ma męża.”28 My zaś, bracia, według Izaaka jesteśmy synami obietnicy.29 Ale jak wówczas ten, który się był narodził według ciała, prześladował tego, który według ducha, tak i teraz.30 Ale co mówi Pismo? “Wyrzuć niewolnicę i syna jej, nie będzie bowiem dziedzicem syn niewolnicy z synem wolnej.”31 Zatem, bracia, nie jesteśmy synami niewolnicy, ale wolnej. A tą wolnością wyzwolił nas Chrystus.
5WIARA CZYNNA – POŻYTECZNA.1 Trwajcież i nie chciejcie znowu być pod jarzmem niewoli.2 0to ja, Paweł, powiadam wam, że jeśli dacie się obrzezać, Chrystus wam nic nie pomoże.3 Oświadczam zaś nadto każdemu człowiekowi obrzezującemu się, że powinien cały Zakon wypełniać.4 Wyzuci jesteście z Chrystusa, wy, którzy w Zakonie szukacie sprawiedliwienia, wypadliście z łaski.5 My bowiem duchem z wiary oczekujemy spodziewanej sprawiedliwości.6 Gdyż w Chrystusie Jezusie nie znaczy nic ani obrzezanie, ani odrzezek, ale wiara, która przez miłość działa.7 Biegliście dobrze; kto wam przeszkodził być posłusznymi prawdzie?8 Namowa ta nie jest od tego, który was wzywa.9 Odrobina kwasu zakwasza całe ciasto.10 Ja zaś co do was mam ufność w Panu, że nic innego nie będziecie myśleć – ten zaś, co was niepokoi, kimkolwiek on by był, dozna sądu.11 Lecz ja, bracia, jeśli jeszcze teraz obrzezanie głoszę, czemuż jeszcze teraz prześladowanie cierpię? Ustało więc zgorszenie krzyża!12 Bodajby i zostali odcięci ci, co was podburzają.CIAŁO POŻĄDA PRZECIWKO DUCHOWI.13 Wy bowiem do wolności jesteście wezwani, bracia, bylebyście wolności nie obracali na podnietę ciału, ale przez miłość Ducha służcie jedni drugim.14 Cały bowiem Zakon w jednym słowie się wypełnia: “Będziesz miłował bliźniego swego jak samego siebie.”15 Lecz jeśli wzajemnie się kąsacie i gryziecie, patrzcie, abyście się wzajemnie nie zjedli.16 Mówię zaś: Według ducha postępujcie i pożądliwości ciała nie będziecie wypełniać.17 Ciało bowiem pożąda przeciwko duchowi, duch zaś przeciw ciału. One bowiem sprzeciwiają się sobie nawzajem, abyście nie czynili cokolwiek chcecie.18 A jeśli Duch wami rządzi, nie jesteście pod Zakonem.19 Lecz uczynki ciała są jawne, są nimi: nierząd, nieczystość, bezwstyd, rozpusta,20 bałwochwalstwo, czary, nieprzyjaźnie, swary, zawiści, gniewy, kłótnie, spory, sekty,21 zazdrości, mężobójstwa, pijaństwa, obżarstwa i tym podobne. A o nich powiadam wam, jak przedtem mówiłem, że ci, co takie rzeczy czynią, królestwa bożego nie dostąpią.22 0wocem zaś Ducha jest: miłość, wesele, pokój, cierpliwość, dobrotliwość, dobroć, nieskwapliwość,32 cichość, wiara, skromność, wstrzemięźliwość, czystość. Przeciwko takim nie ma Zakonu.24 Ci zaś, co są Chrystusowi, ciało swoje ukrzyżowali z wadami i pożądliwościami.28 Jeśli żyjemy duchem, duchowo też postępujmy.26 Nie bądźmy chciwi próżnej chwały, wzajemnie się drażniąc i nawzajem sobie zazdroszcząc.
6WZAJEMNEJ WYROZUMIAŁOŚCI.

RU Brytjka King J. 6WZAJEMNEJ WYROZUMIAŁOŚCI.1 cf. Tłum. Толк. Bracia, jeśliby kto znienacka upadł w jakieś przestępstwo, wy co duchownymi jesteście, pouczcie takiego w duchu łagodności, bacząc na samego siebie, abyś i ty nie był kuszony.Братия! если и впадет человек в какое согрешение, вы, духовные, исправляйте такового в духе кротости, наблюдая каждый за собою, чтобы не быть искушенным. Брaтіе, ѓще и3 впадeтъ человёкъ въ нёкое прегрэшeніе, вы2 дух0вніи и3справлsйте таковaго дyхомъ кр0тости: блюдhй себE, да не и3 ты2 и3скушeнъ бyдеши. 6,1Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVαδελφοι adelfoi
N-VPM
ἀδελφόςadelfosbrotherBrethren
εαν ean
COND
ἐάνeanif, if
και kai
CONJ
καίkaiand 
προλημφθη prolēmfthē
V-APS-3S G5686
προλαμβάνωprolambanōto take beforehandbe overtaken
ανθρωπος anthrōpos
N-NSM
ἄνθρωποςanthrōposa humana man
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
τινι tini
X-DSN
τιςtisone 
παραπτωματι paraptōmati
N-DSN
παράπτωμαparaptōmatrespassa fault
υμεις umeis
P-2NP
σύsuyouthou
οι oi
T-NPM
hothe/this/whowhich are
πνευματικοι pneumatikoi
A-NPM
πνευματικόςpneumatikosspiritualspiritual
καταρτιζετε katartizete
V-PAM-2P G5720
καταρτίζωkatartizōto complete, restore
τον ton
T-ASM
hothe/this/who.
τοιουτον toiouton
D-ASM
τοιοῦτοςtoioutossuch as thissuch an one
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
πνευματι pneumati
N-DSN
πνεῦμαpneumaspirit/breaththe spirit
πραυτητος prautētos
N-GSF
πραΰτηςprautēsgentlenessof meekness
σκοπων skopōn
V-PAP-NSM G5723
σκοπέωskopeōto watch out; considering
σεαυτον seauton
F-2ASM
σεαυτοῦseautouyourselfthyself
μη
PRT-N
μήnot, lest
και kai
CONJ
καίkaiandalso
συ su
P-2NS
σύsuyou, ye
πειρασθης peirasthēs
V-APS-2S G5686
πειράζωpeirazōto test/temptbe tempted
 
2 cf. Tłum. Толк. Jeden drugiego brzemiona noście i tak wypełnicie prawo Chrystusowe.Носите бремена друг друга, и таким образом исполните закон Христов. (За?_сд7i.) Дрyгъ дрyга тzгwты2 носи1те, и3 тaкw и3сп0лните зак0нъ хrт0въ. 6,2Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVαλληλων allēlōn
C-GPM
ἀλλήλωνallēlōnone anotherone another's
τα ta
T-APN
hothe/this/whoburdens
βαρη barē
N-APN
βάροςbarosburdenburdens
βασταζετε bastazete
V-PAM-2P G5720
βαστάζωbastazōto carryBear ye
και kai
CONJ
καίkaiand, and
ουτως outōs
ADV
οὕτω, οὕτωςhhoutō outōsthus(-ly)so
αναπληρωσατε anaplērōsate
V-AAM-2P G5657
ἀναπληρόωanaplēroōto fulfilfulfil
τον ton
T-ASM
hothe/this/whothe law
νομον nomon
N-ASM
νόμοςnomoslawthe law
του tou
T-GSM
hothe/this/whoof Christ
χριστου christou
N-GSM
ΧριστόςchristosChristof Christ
 
3 cf. Tłum. Толк. Albowiem jeśli kto mniema że jest czymś, gdy jest niczym, sam siebie oszukuje.Ибо кто почитает себя чем-нибудь, будучи ничто, тот обольщает сам себя. Ѓще бо кто2 мни1тъ себE бhти что2, ничт0же сhй, ўм0мъ льсти1тъ себE. 6,3Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVει ei
COND
εἰeiifif
γαρ gar
CONJ
γάρgarforFor
δοκει dokei
V-PAI-3S G5719
δοκέωdokeōto thinkthink
τις tis
X-NSM
τιςtisonea man
ειναι einai
V-PAN G5721
εἰμίeimito behimself to be
τι ti
X-NSN
τιςtisonesomething
μηδεν mēden
A-NSN-N
μηδείςmēdeisnothingnothing
ων ōn
V-PAP-NSM G5723
εἰμίeimito be, when he is
φρεναπατα frenapata
V-PAI-3S G5719
φρεναπατάωfrenapataōto deceive, he deceiveth
εαυτον eauton
F-3ASM
ἑαυτοῦheautoumy/your/him-selfhimself
 
4 cf. Tłum. Толк. A każdy niech sprawy swoje bada i tak tylko sam z siebie chlubić się będzie, a nie z drugiego.Каждый да испытывает свое дело, и тогда будет иметь похвалу только в себе, а не в другом, Дёло же своE да и3скушaетъ кjйждо, и3 тогдA въ себЁ т0чію хвалeніе да и4мать, ґ не во и3нёмъ: 6,4Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVτο to
T-ASN
hothe/this/who 
δε de
CONJ
δέdethenBut
εργον ergon
N-ASN
ἔργονergonworkwork
εαυτου eautou
F-3GSM
ἑαυτοῦheautoumy/your/him-selfhis own
δοκιμαζετω dokimazetō
V-PAM-3S G5720
δοκιμάζωdokimazōto testlet
εκαστος]     ekastos
A-NSM
ἕκαστοςhekastoseachevery man
και kai
CONJ
καίkaiand, and
τοτε tote
ADV
τότεtotethenthen
εις eis
PREP
εἰςeistowardin
εαυτον eauton
F-3ASM
ἑαυτοῦheautoumy/your/him-selfhimself
μονον monon
A-ASM
μόνοςmonosalonealone
το to
T-ASN
hothe/this/who 
καυχημα kauchēma
N-ASN
καύχημαkauchēmapriderejoicing
εξει exei
V-FAI-3S G5692
ἔχωechōto have/beshall he have
και kai
CONJ
καίkaiand, and
ουκ ouk
PRT-N
οὐounonot
εις eis
PREP
εἰςeistowardin
τον ton
T-ASM
hothe/this/whorejoicing
ετερον eteron
A-ASM
ἕτεροςheterosotheranother
 
5 cf. Tłum. Толк. Każdy bowiem poniesie własne brzemię.ибо каждый понесет свое бремя. кjйждо бо своE брeмz понесeтъ. 6,5Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVεκαστος ekastos
A-NSM
ἕκαστοςhekastoseachevery man
γαρ gar
CONJ
γάρgarforFor
το to
T-ASN
hothe/this/who 
ιδιον idion
A-ASN
ἴδιοςidiosone's own/privatehis own
φορτιον fortion
N-ASN
φορτίονfortionburdenburden
βαστασει bastasei
V-FAI-3S G5692
βαστάζωbastazōto carryshall bear
 
ZAWSZE DOBRZE CZYNIĆ.6 cf. Tłum. Толк. Niech zaś ten, co bywa pouczany słowem, udziela z wszystkich dóbr temu, co go naucza.Наставляемый словом, делись всяким добром с наставляющим. Да њбщaетсz же ўчsйсz словеси2 ўчaщему во всёхъ благи1хъ. 6,6Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVκοινωνειτω koinōneitō
V-PAM-3S G5720
κοινωνέωkoinōneōto participatecommunicate
δε de
CONJ
δέdethen 
ο o
T-NSM
hothe/this/whohim that
κατηχουμενος katēchoumenos
V-PPP-NSM G5746
κατηχέωkatēcheōto instructLet
τον ton
T-ASM
hothe/this/whoin the word
λογον logon
N-ASM
λόγοςlogoswordin the word
τω
T-DSM
hothe/this/whounto him that
κατηχουντι katēchounti
V-PAP-DSM G5723
κατηχέωkatēcheōto instructis taught
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
πασιν pasin
A-DPN
πᾶςpasallall
αγαθοις agathois
A-DPN
ἀγαθόςagathosgood-doergood things
 
7 cf. Tłum. Толк. Nie błądźcie: Bóg nie pozwoli naśmiewać się z siebie.Не обманывайтесь: Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет: Не льсти1тесz: бGъ поругaемь не бывaетъ. є4же бо ѓще сёетъ человёкъ, т0жде и3 п0жнетъ: 6,7Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVμη
PRT-N
μήnotnot
πλανασθε planasthe
V-PPM-2P G5744
πλανάωplanaōto lead astrayBe
θεος theos
N-NSM
θεόςtheosGod; God
ου ou
PRT-N
οὐounonot
μυκτηριζεται muktērizetai
V-PPI-3S G5743
μυκτηρίζωmuktērizōto mockis
ο o
R-ASN
ὅς, ἥhhos ēwhich:
γαρ gar
CONJ
γάρgarforfor
εαν ean
COND
ἐάνeanifwhatsoever
σπειρη speirē
V-PAS-3S G5725
σπείρωspeirōto sowsoweth
ανθρωπος anthrōpos
N-NSM
ἄνθρωποςanthrōposa humana man
τουτο touto
D-ASN
οὗτοςhoutosthis/he/she/it[this/he/she/it]
και kai
CONJ
καίkaiandalso
θερισει therisei
V-FAI-3S G5692
θερίζωtherizōto reapshall he
 
8 cf. Tłum. Толк. Co bowiem człowiek posieje, to i żąć będzie. Gdyż kto sieje na swym ciele, z ciała też żąć będzie zepsucie kto zaś sieje w duchu, z ducha żąć będzie życie wieczne.сеющий в плоть свою от плоти пожнет тление, а сеющий в дух от духа пожнет жизнь вечную. ћкw сёzй въ пл0ть свою2, t пл0ти п0жнетъ и3стлёніе: ґ сёzй въ дyхъ, t дyха п0жнетъ жив0тъ вёчный. 6,8Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVοτι oti
CONJ
ὅτιhotithat/sinceFor
ο o
T-NSM
hothe/this/whohe that
σπειρων speirōn
V-PAP-NSM G5723
σπείρωspeirōto sowsoweth
εις eis
PREP
εἰςeistowardto
την tēn
T-ASF
hothe/this/whoflesh
σαρκα sarka
N-ASF
σάρξsarxfleshflesh
εαυτου eautou
F-3GSM
ἑαυτοῦheautoumy/your/him-selfhis
εκ ek
PREP
ἐκekof/fromof
της tēs
T-GSF
hothe/this/whothe flesh
σαρκος sarkos
N-GSF
σάρξsarxfleshthe flesh
θερισει therisei
V-FAI-3S G5692
θερίζωtherizōto reapshall
φθοραν fthoran
N-ASF
φθοράfthoracorruptioncorruption
ο o
T-NSM
hothe/this/whohe tha
δε de
CONJ
δέdethen; but
σπειρων speirōn
V-PAP-NSM G5723
σπείρωspeirōto sowt soweth
εις eis
PREP
εἰςeistowardto
το to
T-ASN
hothe/this/whothe Spirit
πνευμα pneuma
N-ASN
πνεῦμαpneumaspirit/breaththe Spirit
εκ ek
PREP
ἐκekof/fromof
του tou
T-GSN
hothe/this/whothe Spirit
πνευματος pneumatos
N-GSN
πνεῦμαpneumaspirit/breaththe Spirit
θερισει therisei
V-FAI-3S G5692
θερίζωtherizōto reapreap
ζωην zōēn
N-ASF
ζωήzōēlifelife
αιωνιον aiōnion
A-ASF
αἰώνιοςaiōnioseternaleverlasting
 
9 cf. Tłum. Толк. Nie ustawajmy zaś w czynieniu dobrze, bo czasu swego żąć będziemy, jeśli nie ulegniemy znużeniu.Делая добро, да не унываем, ибо в свое время пожнем, если не ослабеем. Д0брое же творsще, да не стужaемъ си2: во врeмz бо своE п0жнемъ, не њслабёюще. 6,9Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVτο to
T-ASN
hothe/this/who 
δε de
CONJ
δέdethenAnd
καλον kalon
A-ASN
καλόςkalosgoodin well
ποιουντες poiountes
V-PAP-NPM G5723
ποιέωpoieōto do/makedoing
μη
PRT-N
μήnotnot
ενκακωμεν enkakōmen
V-PAS-1P G5725
ἐκκακέωekkakeōto lose heartlet us
καιρω kairō
N-DSM
καιρόςkairostime/right timeseason
γαρ gar
CONJ
γάρgarfor: for
ιδιω idiō
A-DSM
ἴδιοςidiosone's own/privatein due
θερισομεν therisomen
V-FAI-1P G5692
θερίζωtherizōto reapwe shall reap
μη
PRT-N
μήnotnot
εκλυομενοι ekluomenoi
V-PPP-NPM G5746
ἐκλύωekluōto faint, if we faint
 
10 cf. Tłum. Толк. Przeto póki czas mamy, czyńmy dobrze wszystkim, a najwięcej domownikom wiary.Итак, доколе есть время, будем делать добро всем, а наипаче своим по вере. Тёмже u5бо, д0ндеже врeмz и4мамы, да дёлаимъ благ0е ко всBмъ, пaче же къ пrнымъ въ вёрэ. 6,10Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVαρα ara
PRT
ἄραaratherefore 
ουν oun
CONJ
οὖνountherefore/thentherefore
ως ōs
ADV
ὡςhōswhich/howAs
καιρον kairon
N-ASM
καιρόςkairostime/right timeopportunity
εχωμεν echōmen
V-PAS-1P G5725
ἔχωechōto have/bewe have
εργαζωμεθα ergazōmetha
V-PNS-1P G5741
ἐργάζομαιergazomaito work, let us do
το to
T-ASN
hothe/this/who 
αγαθον agathon
A-ASN
ἀγαθόςagathosgood-doergood
προς pros
PREP
πρόςprosto/withunto
παντας pantas
A-APM
πᾶςpasallall
μαλιστα malista
ADV-S
μάλισταmalistaespecially, especially
δε de
CONJ
δέdethen 
προς pros
PREP
πρόςprosto/withunto
τους tous
T-APM
hothe/this/whothem who are
οικειους oikeious
A-APM
οἰκεῖοςoikeiosof one’s householdof the household
της tēs
T-GSF
hothe/this/whoof faith
πιστεως pisteōs
N-GSF
πίστιςpistisfaith/trustof faith
 
CHLUBI SIĘ Z UKRZYŻOWANYM.11 cf. Tłum. Толк. Patrzcie, jakimi literami napisałem do was moją ręką.Видите, как много написал я вам своею рукою. (За?_сє7i.) Ви1дите, коли1цэми кни1гами писaхъ вaмъ моeю рук0ю. 6,11Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVιδετε idete
V-2AAM-2P G5628
ὁράωhoraōto seeYe see
πηλικοις pēlikois
A-DPN
πηλίκοςpēlikoshow greathow large
υμιν umin
P-2DP
σύsuyouunto you
γραμμασιν grammasin
N-DPN
γράμμαgrammasomething writtena letter
εγραψα egrapsa
V-AAI-1S G5656
γράφωgrafōto writeI have written
τη
T-DSF
hothe/this/who 
εμη emē
S-1SDSF
ἐμόςemosmywith mine own
χειρι cheiri
N-DSF
χείρcheirhandhand
 
12 cf. Tłum. Толк. Albowiem którzykolwiek chcą się podobać w ciele, ci zmuszają was do obrzezania, byle tylko nie cierpieli prześladowania dla krzyża Chrystusowego.Желающие хвалиться по плоти принуждают вас обрезываться только для того, чтобы не быть гонимыми за крест Христов, є3ли1цы хотsтъ хвали1тисz по пл0ти, сjи нyдzтъ вы2 њбрёзатисz, т0чію да не кrтA рaди хrт0ва гони1ми бyдутъ: 6,12Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVοσοι osoi
K-NPM
ὅσοςhososjust as/how muchAs many as
θελουσιν thelousin
V-PAI-3P G5719
θέλωthelōto will/desiredesire
ευπροσωπησαι euprosōpēsai
V-AAN G5658
εὐπροσωπέωeuprosōpeōto impressto make a fair shew
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
σαρκι sarki
N-DSF
σάρξsarxfleshthe flesh
ουτοι outoi
D-NPM
οὗτοςhoutosthis/he/she/it, they
αναγκαζουσιν anankazousin
V-PAI-3P G5719
ἀναγκάζωanankazōto compelconstrain
υμας umas
P-2AP
σύsuyouyou
περιτεμνεσθαι peritemnesthai
V-PPN G5745
περιτέμνωperitemnōto circumciseto be circumcised
μονον monon
ADV
μόνονmonononly; only
ινα ina
CONJ
ἵναhinain order that/to 
τω
T-DSM
hothe/this/whofor the cross
σταυρω staurō
N-DSM
σταυρόςstauroscrossfor the cross
του tou
T-GSM
hothe/this/whoof Christ
χριστου christou
N-GSM
ΧριστόςchristosChristof Christ
ιησου]     iēsou
N-GSM
ἸησοῦςiēsousJesus/Joshua[Jesus/Joshua]
μη
PRT-N
μήnotlest
διωκωνται diōkōntai
V-PPS-3P G5747
διώκωdiōkōto pursuethey should suffer persecution
 
13 cf. Tłum. Толк. Ani bowiem ci, co się obrzezują, Zakonu nie zachowują, ale chcą, abyście się wy obrzezali, żeby się z ciała waszego chlubili.ибо и сами обрезывающиеся не соблюдают закона, но хотят, чтобы вы обрезывались, дабы похвалиться в вашей плоти. ни бо2 њбрёзающіисz сaми зак0нъ хранsтъ, но хотsтъ вaмъ њбрёзоватисz, да въ вaшей пл0ти похвaлzтсz: 6,13Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVουδε oude
CONJ-N
οὐδέoudeand notneither
γαρ gar
CONJ
γάρgarforFor
οι oi
T-NPM
hothe/this/who 
περιτεμνομενοι peritemnomenoi
V-PPP-NPM G5746
περιτέμνωperitemnōto circumciseare circumcised
αυτοι autoi
P-NPM
αὐτόςautoshe/she/it/selfthemselves
νομον nomon
N-ASM
νόμοςnomoslawthe law
φυλασσουσιν fulassousin
V-PAI-3P G5719
φυλάσσωfulassōto keep/guardkeep
αλλα alla
CONJ
ἀλλάallabut; but
θελουσιν thelousin
V-PAI-3P G5719
θέλωthelōto will/desiredesire
υμας umas
P-2AP
σύsuyouyou
περιτεμνεσθαι peritemnesthai
V-PPN G5745
περιτέμνωperitemnōto circumciseto have
ινα ina
CONJ
ἵναhinain order that/to, that
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
τη
T-DSF
hothe/this/whothey
υμετερα umetera
S-2PDSF
ὑμέτεροςhumeterosyouryour
σαρκι sarki
N-DSF
σάρξsarxfleshflesh
καυχησωνται kauchēsōntai
V-ADS-3P G5667
καυχάομαιkauchaomaito boastthey may glory
 
14 cf. Tłum. Толк. Ja zaś, nie daj Boże, abym się miał chlubić jak tylko w krzyżu Pana naszego Jezusa Chrystusa, przez którego świat jest mi ukrzyżowany a ja światu.А я не желаю хвалиться, разве только крестом Господа нашего Иисуса Христа, которым для меня мир распят, и я для мира. (За?.) мнё же да не бyдетъ хвали1тисz, т0кмw њ кrтЁ гDа нaшегw ї}са хrтA, и4мже мнЁ мjръ распsтсz, и3 ѓзъ мjру. 6,14Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVεμοι emoi
P-1DS
ἐγώegōI/we, and I
δε de
CONJ
δέdethenBut
μη
PRT-N
μήnot 
γενοιτο genoito
V-2ADO-3S G5636
γίνομαιginomaito beGod forbid that
καυχασθαι kauchasthai
V-PNN G5738
καυχάομαιkauchaomaito boastshould glory
ει ei
COND
εἰeiif,
μη
PRT-N
μήnotsave
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
τω
T-DSM
hothe/this/whothe cross
σταυρω staurō
N-DSM
σταυρόςstauroscrossthe cross
του tou
T-GSM
hothe/this/whoLord
κυριου kuriou
N-GSM
κύριοςkurioslordLord
ημων ēmōn
P-1GP
ἐγώegōI/weI
ιησου iēsou
N-GSM
ἸησοῦςiēsousJesus/JoshuaJesus
χριστου christou
N-GSM
ΧριστόςchristosChristChrist
δι di
PREP
διάdiathrough/because of, by
ου ou
R-GSM
ὅς, ἥhhos ēwhichwhom
εμοι emoi
P-1DS
ἐγώegōI/weunto me
κοσμος kosmos
N-NSM
κόσμοςkosmosworldthe world
εσταυρωται estaurōtai
V-RPI-3S G5769
σταυρόωstauroōto crucifyis crucified
καγω kagō
P-1NS-K
κἀγώkagōand I[and I]
κοσμω kosmō
N-DSM
κόσμοςkosmosworldunto the world
 
15 cf. Tłum. Толк. Albowiem w Chrystusie Jezusie ani obrzezanie nic nie znaczy, ani odrzezek ale nowe stworzenie.Ибо во Христе Иисусе ничего не значит ни обрезание, ни необрезание, а новая тварь. Њ хrтё бо ї}сэ ни њбрёзаніе что2 м0жетъ, ни неwбрёзаніе, но н0ва твaрь. 6,15Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVουτε oute
CONJ-N
οὔτεouteneitherneither
γαρ gar
CONJ
γάρgarforFor
περιτομη peritomē
N-NSF
περιτομήperitomēcircumcisioncircumcision
τι ti
X-NSN
τιςtisoneany thing
εστιν estin
V-PAI-3S G5719
εἰμίeimito be[to be]
ουτε oute
CONJ-N
οὔτεouteneither, nor
ακροβυστια akrobustia
N-NSF
ἀκροβυστίαakrobustiauncircumcisionuncircumcision
αλλα alla
CONJ
ἀλλάallabut, but
καινη kainē
A-NSF
καινόςkainosnewa new
κτισις ktisis
N-NSF
κτίσιςktisiscreationcreature
 
16 cf. Tłum. Толк. A tym wszystkim, co według tego prawidła postępować będą, pokój i miłosierdzie Izraelowi bożemu.Тем, которые поступают по сему правилу, мир им и милость, и Израилю Божию. И# є3ли1цы прaвиломъ си1мъ жи1тельствуютъ, ми1ръ на ни1хъ и3 млcть, и3 на ї}ли б9іи. 6,16Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVκαι kai
CONJ
καίkaiandAnd
οσοι osoi
K-NPM
ὅσοςhososjust as/how muchas many as
τω
T-DSM
hothe/this/who 
κανονι kanoni
N-DSM
κανώνkanōnrulerule
τουτω toutō
D-DSM
οὗτοςhoutosthis/he/she/it[this/he/she/it]
στοιχησουσιν stoichēsousin
V-FAI-3P G5692
στοιχέωstoicheōto followwalk
ειρηνη eirēnē
N-NSF
εἰρήνηeirēnēpeace, peace
επ ep
PREP
ἐπίepiupon/to/againston
αυτους autous
P-APM
αὐτόςautoshe/she/it/selfthem
και kai
CONJ
καίkaiand, and
ελεος eleos
N-NSN
ἔλεοςeleosmercymercy
και kai
CONJ
καίkaiand, and
επι epi
PREP
ἐπίepiupon/to/againstupon
τον ton
T-ASM
hothe/this/whorule
ισραηλ israēl
N-PRI
ἸσραήλisraēlIsraelthe Israel
του tou
T-GSM
hothe/this/whoof God
θεου theou
N-GSM
θεόςtheosGodof God
 
17 cf. Tłum. Толк. Zresztą niech mi się nikt nie naprzykrza, bo ja znamiona Pana Jezusa noszę na moim ciele.Впрочем никто не отягощай меня, ибо я ношу язвы Господа Иисуса на теле моем. Пр0чее, труды2 да никт0же ми2 даeтъ: ѓзъ бо ћзвы гDа ї}са на тёлэ моeмъ ношY. 6,17Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVτου tou
T-GSN
hothe/this/who 
λοιπου loipou
A-GSN
λοιποῦloipouhenceforthFrom henceforth
κοπους kopous
N-APM
κόποςkoposlabortrouble
μοι moi
P-1DS
ἐγώegōI/weI
μηδεις mēdeis
A-NSM-N
μηδείςmēdeisnothingno man
παρεχετω parechetō
V-PAM-3S G5720
παρέχωparechōto furnish occasionlet
εγω egō
P-1NS
ἐγώegōI/weme
γαρ gar
CONJ
γάρgarfor: for
τα ta
T-APN
hothe/this/whobody
στιγματα stigmata
N-APN
στίγμαstigmamarkthe marks
του tou
T-GSM
hothe/this/whothe marks
ιησου iēsou
N-GSM
ἸησοῦςiēsousJesus/JoshuaJesus
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
τω
T-DSN
hothe/this/whoof the Lord
σωματι sōmati
N-DSN
σῶμαsōmabodybody
μου mou
P-1GS
ἐγώegōI/wemy
βασταζω bastazō
V-PAI-1S G5719
βαστάζωbastazōto carrybear
 
POZDROWIENIE.18 cf. Tłum. Толк. Łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa z duchem waszym, bracia. Amen.Благодать Господа нашего Иисуса Христа со духом вашим, братия. Аминь.Блгdть гDа нaшегw ї}са хrтA со дyхомъ вaшимъ, брaтіе. Ґми1нь.6,18Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVη ē
T-NSF
hothe/this/who, the grace
χαρις charis
N-NSF
χάριςcharisgrace, the grace
του tou
T-GSM
hothe/this/whoLord
κυριου kuriou
N-GSM
κύριοςkurioslordLord
ημων]     ēmōn
P-1GP
ἐγώegōI/weof our
ιησου iēsou
N-GSM
ἸησοῦςiēsousJesus/JoshuaJesus
χριστου christou
N-GSM
ΧριστόςchristosChristChrist
μετα meta
PREP
μετάmetawith/afterwith
του tou
T-GSN
hothe/this/whospirit
πνευματος pneumatos
N-GSN
πνεῦμαpneumaspirit/breathspirit
υμων umōn
P-2GP
σύsuyouyour
αδελφοι adelfoi
N-VPM
ἀδελφόςadelfosbrotherBrethren
αμην amēn
HEB
ἀμήνamēnamen. Amen