MENU
Fragment:
Styl fragmentu
*Zezwalaj na cookies aby zapamiętać ustawienia

Proroctwo Habakuka

Proroctwo Habakuka

TYTUŁ (1,1)
11 Brzemię, które widział Habakuk prorok. PRZEWROTNOŚĆ I UCISK, A BOŻA ODPŁATA (1,2 – 2,5). Skarga proroka na przewrotność bezbożnych (1,2-4). Odpowiedź Boga: zapowiedź najazdu Chaldejczyków (5-11). Skarga proroka na tak wielki ucisk (12-17). Odpowiedź Boga: zasady i miara jego sądu (2,1-5).2 Dokądże, Panie, wołać będę, a nie wysłuchasz? krzyczeć będę do ciebie, gwałt cierpiąc, a nie wybawisz?3 Czemuż ukazałeś mi nieprawość i trud, i żebym pattzał na łup i niesprawiedliwość przede mną? I stał się swar i przeciwieństwo potężniejsze.4 Dlatego podarty jest zakon i nie przyszedł aż do końca sąd; ponieważ bezbożny przemaga przeciw sprawiedliwemu, dlatego wychodzi sąd przewrotny.5 Spojrzyjcie między narody, a przypatrzcie, się, dziwujcie się i zdumiejcie się; bo stało się dzieło za dni waszych, któremu nilct wierzyć nie będzie, gdy będą o nim opowiadać.6 Bo oto ja wzbudzę Chaldejczyków, naród gorzki a prędki, idący po szerokości ziemi, aby posiąść mieszkania nie swoje.7 Straszny i ogrommy jest, od niego samego sąd i brzemię jego wyjdzie.8 Lżejsze niż pantery konie jego, a prędsze niż wilki wieczorne, rozbiegną się jezdni jego; bo jezdni jego z daleka przyjdą latać, będą jak orzeł spieszący się na żer.9 Wszyscy na łupiestwo przyjdą, twarze ich – wiatr palący: i zgromadzi jak piasek pojmanle.10 A on nad królatni triumfować będzie, a tyrani błaznami u niego będą; ten się będzie śmiał z każdej twierdzy i usypie wał, i weźmie ją.11 Wtedy się odmieni duch, i przekro czy, i upadnie; ta jest moc jego od boga jego.12 Czy nie ty jesteś od początku, Panie, Boże mój, Święty mój? a nie umrzemy! Panie, na sąd postawiłeś go, i mocnego na karanie ugruntowałeś go.13 Czyste są oczy twoje,.abyś nie patrzył na zło, a patrzeć na nieprawość nie będziesz mógł. Czemuż patrzysz na nieprawość czyniących, a milczysz, gdy bezbożny pożera sprawiedliwszego od siebie?14 I uczynisz ludzi jak ryby morskie i jak płaz nie mający wodza.15 Wszystko wędą podniósł, wy i ął je niewodem swoim i zgromadził w sieć swoją. Dlatego się weselić i radować będzie,16 dlatego będzie ofiarował niewodowi swemu i złoży ofiarę sieci swej; bo przez nie utył dział jego i pokarm jego wyborny.17 Dlatego tedy rozszerzył niewód swój i ustawicznie zabijać narodów nie przestanie.
2

21 Tłum. GrEn. Толк. Na straży mojej stać będę i zatrzymam się w twierdzy, a. przypatrzę się, żeby ujrzeć, co mi powiedzą, i co mam odpowiedzieć oskarżającemu mnie.На стражу мою стал я и, стоя на башне, наблюдал, чтобы узнать, что скажет Он во мне, и что мне отвечать по жалобе моей? На стрaжи моeй стaну, и3 взhду на кaмень, и3 посмотрю2 є4же ви1дэти, что2 возгlетъ во мнЁ и3 что2 tвэщaю на њбличeніе моE. 2,1Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPἐπὶ epi
PREP
ἐπίepiupon/to/againstUpon
τῆς tēs
T-GSF
hothe/this/who 
φυλακῆς fulakēs
N-GSF
φυλακήfulakēprison/watchmy watch
μου.     mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
στήσομαι stēsomai
V-FMI-1S
ἵστημιhistēmito standI will stand,
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ἐπιβήσομαι epibēsomai
V-FMI-1S
ἐπιβαίνωepibainōto mount/boardI will mount
ἐπὶ epi
PREP
ἐπίepiupon/to/againstupon
πέτραν petran
N-ASF
πέτραpetrarocka rock.
καὶ kai
CONJ
καίkaiandAnd
ἀποσκοπεύσω aposkopeusō
V-FAI-1S
strong:GV-FAI-1Sstrong:GV-FAI-1Sstrong:GV-FAI-1S 
τοῦ tou
T-GSN
hothe/this/who 
ἰδεῖν idein
V-AAR
εἴδωeidōto knowto behold
τί ti
I-ASN
τίςtiswhich?[to bray]
λαλήσει lalēsei
V-FAI-3S
λαλέωlaleōto speakhe should speak
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
ἐμοὶ emoi
P-DS
ἐμοίemoiI[pestilence]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
τί ti
I-ASN
τίςtiswhich?[to bray]
ἀποκριθῶ apokrithō
V-APS-1S
ἀποκρίνωapokrinōto answerI will answer
Ἐπὶ epi
PREP
ἐπίepiupon/to/againstupon
τὸν ton
T-ASM
hothe/this/who 
ἔλεγχόν elenchon
N-ASM
ἔλεγχος, ἐλεγμόςelenchos elegmosrebukemy being reproved.
μου mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
 
2 Tłum. GrEn. Толк. И отвечал мне Господь и сказал: запиши видение и начертай ясно на скрижалях, чтобы читающий легко мог прочитать, И# tвэщA гDь ко мнЁ и3 речE: впиши2 видёніе, и3 ћвэ на дскЁ, ћкw да пости1гнетъ читazй |. 2,2Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPκαὶ kai
CONJ
καίkaiandAnd
ἀπεκρίθη apekrithē
V-API-3S
ἀποκρίνωapokrinōto answer[2answered
πρός pros
PREP
πρόςprosto/with3to
με me
P-AS
μέmeme[Jehdeiah]
κύριος kurios
N-NSM
κύριοςkurioslord1 lord]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
εἶπεν eipen
V-AAI-3S
ἔπω, ἐρῶ, εἶπονepō erō eiponto saysaid,
Γράψον grapson
V-AAM-2S
γράφωgrafōto writeWrite
ὅρασιν horasin
N-ASF
ὅρασιςhorasisappearance/visionvision
καὶ kai
CONJ
καίkaiand[desire]
σαφῶς safōs
ADV
strong:GADVstrong:GADVstrong:GADV 
ἐπὶ epi
PREP
ἐπίepiupon/to/against[Hadadezer]
πυξίον,     puxion
N-ASN
strong:GN-ASNstrong:GN-ASNstrong:GN-ASN 
ὅπως hopōs
CONJ
ὅπωςhopōsthatso that
διώκῃ diōkē
V-PAS-3S
διώκωdiōkōto pursue[4should take flight
ho
T-NSM
hothe/this/who1the one
ἀναγινώσκων anaginōskōn
V-PAPRS
ἀναγινώσκωanaginōskōto read2reading
αὐτά.     auta
D-APN
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
 
3 Tłum. GrEn. Толк. I odpowiedział mi Pan, i rzekł: “Napisz wldzenie a wyraźnie przedłóż je na tablicach, żeby prędko przebiegł; kto je czytać będzie.ибо видение относится еще к определенному времени и говорит о конце и не обманет; и хотя бы и замедлило, жди его, ибо непременно сбудется, не отменится. ЗанE є3щE видёніе на врeмz, и3 просіsетъ въ конeцъ, ґ не вотщE: ѓще ўмeдлитъ, потерпи2 є3мY, ћкw и3дhй пріи1детъ и3 не ўмeдлитъ. 2,3Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPδιότι dioti
CONJ
διότιdiotibecauseFor
ἔτι eti
ADV
ἔτιetistillvision yet
ὅρασις horasis
N-NSF
ὅρασιςhorasisappearance/visionvision yet
εἰς eis
PREP
εἰςeistowardfor
καιρὸν kairon
N-ASM
καιρόςkairostime/right timea time,
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ἀνατελεῖ anatelei
V-FAI-3S
ἀνατέλλωanatellōto riseit shall rise
εἰς eis
PREP
εἰςeistowardin
πέρας peras
N-NSN
πέραςperasendend,
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
οὐκ ouk
ADV
οὐounonot
εἰς eis
PREP
εἰςeistowardin
κενόν·     kenon
A-ASN
κενόςkenosemptyvain.
ἐὰν ean
CONJ
ἐάνeanifIf
ὑστερήσῃ,     husterēsē
V-AAS-3S
ὑστερέωhustereōto lackhe should lack,
ὑπόμεινον hupomeinon
V-AAM-2S
ὑπομένωhupomenōto remain/endurewait for
αὐτόν,     auton
D-ASM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
ὅτι hoti
CONJ
ὅτιhotithat/sincefor
ἐρχόμενος erchomenos
V-PMPRS
ἔρχομαιerchomaito come/goin coming
ἥξει hēxei
V-FAI-3S
ἥκωhēkōto come/be presenthe shall come
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
οὐ ou
ADV
οὐouno[Carmi]
μὴ
ADV
μήnot[Jokmeam]
χρονίσῃ.     chronisē
V-AAS-3S
χρονίζωchronizōto delayshould he delay.
 
4 Tłum. GrEn. Толк. Bo jeszcze widzenie daleko i ukaże się na końcu, a nie skłamie. Jeśliby od wlekał, oczekiwaj go, bo na pewno przyjdzie, a nie omieszka.Вот, душа надменная не успокоится, а праведный своею верою жив будет. Ѓще ўсумни1тсz, не бlговоли1тъ дш7A моS въ нeмъ: првdникъ же (м0й) t вёры жи1въ бyдетъ. 2,4Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPἐὰν ean
CONJ
ἐάνeanifIf
ὑποστείληται,     huposteilētai
V-AMS-3S
ὑποστέλλωhupostellōto withdrawhe keeps back,
οὐκ ouk
ADV
οὐouno[2favors not
εὐδοκεῖ eudokei
V-PAI-3S
εὐδοκέωeudokeōto delight[2favors not

T-NSF
hothe/this/who 
ψυχή psuchē
N-NSF
ψυχήpsuchēsoul1my soul]
μου mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
αὐτῷ·     autō
D-DSM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
ho
T-NSM
hothe/this/whobut the
δὲ de
PRT
δέdethenbut the
δίκαιος dikaios
A-NSM
δίκαιοςdikaiosjustjust one
ἐκ ek
PREP
ἐκekof/from[2by
πίστεώς pisteōs
N-GSF
πίστιςpistisfaith/trust3my belief
μου mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
ζήσεται.     zēsetai
V-FMI-3S
ζάωzaōto live1shall live].
 
5 Tłum. GrEn. Толк. A jak wino zdradza pijącego, tak będzkie mąż pyszny, i me będzie miał chwały; rozszerzył on jak otchłań duszę swoją, a sam jest jak śmierć i nie napełnia się, i zbierze do siebie wszystkie narody, i zgromadzi koło siebie wszystkich ludzi “Надменный человек, как бродящее вино, не успокаивается, так что расширяет душу свою как ад, и как смерть он ненасытен, и собирает к себе все народы, и захватывает себе все племена. През0рливый же и3 њби1дливый мyжъ и3 величaвый ничес0же скончaетъ: и4же разшири2 ѓки ѓдъ дyшу свою2, и3 сeй ћкw смeрть ненасыщeнъ: и3 соберeтъ къ себЁ вс‰ kзhки и3 пріи1метъ къ себЁ вс‰ лю1ди. 2,5Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPho
T-NSM
hothe/this/whoBut the
δὲ de
PRT
δέdethenBut the
κατοινωμένος katoinōmenos
V-PMPRS
strong:GV-PMPRSstrong:GV-PMPRSstrong:GV-PMPRS 
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
καταφρονητὴς katafronētēs
N-NSM
strong:GN-NSMstrong:GN-NSMstrong:GN-NSM 
ἀνὴρ anēr
N-NSM
ἀνήρanērman[2man
ἀλάζων alazōn
N-NSM
ἀλαζώνalazōnbraggart1 ostentatious],
οὐδὲν ouden
A-ASN
οὐδείςoudeisno onenot one
μὴ
ADV
μήnot[Jokmeam]
περάνῃ,     peranē
V-AAS-3S
strong:GV-AAS-3Sstrong:GV-AAS-3Sstrong:GV-AAS-3S 
ὃς hos
R-NSM
ὅς, ἥhhos ēwhichwho
ἐπλάτυνεν eplatunen
V-IAI-3S
πλατύνωplatunōto widenwidened
καθὼς kathōs
ADV
καθώςkathōsas/just as[2as
ho
T-NSM
hothe/this/who 
ᾅδης hadēs
N-NSM
ᾍδηςhadēsHades3Hades
τὴν tēn
T-ASF
hothe/this/who 
ψυχὴν psuchēn
N-ASF
ψυχήpsuchēsoul1his soul],
αὐτοῦ,     autou
D-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
οὗτος houtos
D-NSM
οὗτοςhoutosthis/he/she/itso
ὡς hōs
CONJ
ὡςhōswhich/howas
θάνατος thanatos
N-NSM
θάνατοςthanatosdeathdeath
οὐκ ouk
ADV
οὐounonot being filled up,
ἐμπιπλάμενος empiplamenos
V-PMPRS
ἐμπίμπλημιempimplēmito fill upnot being filled up,
καὶ kai
CONJ
καίkaiandeven
ἐπισυνάξει episunaxei
V-FAI-3S
ἐπισυνάγωepisunagōto gatherhe shall assemble
ἐπ'     ep
PREP
ἐπίepiupon/to/against[Hadadezer]
αὐτὸν auton
D-ASM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
πάντα panta
A-APN
πᾶςpasallall
τὰ ta
T-APN
hothe/this/whothe
ἔθνη ethnē
N-APN
ἔθνοςethnosGentilesnations,
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
εἰσδέξεται eisdexetai
V-FMI-3S
εἰσδέχομαιeisdechomaito receivewill take in
πρὸς pros
PREP
πρόςprosto/withunto
αὐτὸν auton
D-ASM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
πάντας pantas
A-APM
πᾶςpasallall
τοὺς tous
T-APM
hothe/this/whothe
λαούς.     laous
N-APM
λαόςlaosa peoplepeoples.
 
6 Tłum. GrEn. Толк. Czy ci wszyscy nie podchwycą o nim przypowieści i przysłów z zagadek o nim? I powiedzą: “Biada temu, kto rozmnaża nie swoje – dokądże? – obciąża przeciw sobie gęste błoto!”Но не все ли они будут произносить о нем притчу и насмешливую песнь: "горе тому, кто без меры обогащает себя не своим, - на долго ли? - и обременяет себя залогами!" Не сі‰ ли вс‰ на него2 при1тчу пріи1мутъ и3 гадaніе въ п0вэсть є3гw2; и3 рекyтъ: г0ре ўмножaющему себЁ не с{щаz є3гw2, док0лэ; и3 њтzгчaющему ќзу свою2 тsжцэ. 2,6Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPοὐχὶ ouchi
ADV
οὐχίouchinot[be sated]
ταῦτα tauta
D-APN
ταῦταtautathis[reward]
πάντα panta
A-ASN
πᾶςpasall3all
παραβολὴν parabolēn
N-ASF
παραβολήparabolēparable6a parable
κατ'     kat
PREP
κατάkataaccording to7against
αὐτοῦ autou
D-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
λήμψονται lēmpsontai
V-FMI-3P
λαμβάνωlambanōto take1Shall 5take up],
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
πρόβλημα problēma
N-ASN
strong:GN-ASNstrong:GN-ASNstrong:GN-ASN 
εἰς eis
PREP
εἰςeistowardfor
διήγησιν diēgēsin
N-ASF
διήγησιςdiēgēsisnarrativehis narrative?
αὐτοῦ;     autou
D-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandAnd
ἐροῦσιν erousin
V-FAI-3P
ἐρέω, ἐρῶereō erōto speakthey shall say,
Οὐαὶ ouai
INJ
οὐαίouaiwoe!Woe,
ho
T-NSM
hothe/this/whothe one
πληθύνων plēthunōn
V-PAPRS
πληθύνωplēthunōto multiplymultiplying
ἑαυτῷ heautō
D-DSM
ἑαυτοῦheautoumy/your/him-selfto himself
τὰ ta
T-APN
hothe/this/whothe
οὐκ ouk
ADV
οὐouno[2not
ὄντα onta
V-PAPAP
ὤνōnbeing[mockery]
αὐτοῦ autou
D-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
ἕως heōs
PREP
ἕωςheōsuntilhow long?
τίνος;     tinos
I-GSM
τίςtiswhich?[to bray]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandeven
βαρύνων barunōn
V-PAPRS
βαρύνωbarunōto weigh downone oppressing
τὸν ton
T-ASM
hothe/this/who 
κλοιὸν kloion
N-ASM
strong:GN-ASMstrong:GN-ASMstrong:GN-ASM 
αὐτοῦ autou
D-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
στιβαρῶς.     stibarōs
ADV
strong:GADVstrong:GADVstrong:GADV 
 
7 Tłum. GrEn. Толк. Czy nie powstaną nagle, którzy cię kąsać będą, i wzbudzeni będą szarpiący cię, i będziesz im na łupiestwo ?Не восстанут ли внезапно те, которые будут терзать тебя, и не поднимутся ли против тебя грабители, и ты достанешься им на расхищение? Ћкw внезaпу востaнутъ ўгрызaющіи є3го2, и3 њбодрsтсz навBтницы твои2, и3 бyдеши въ разграблeніе и5мъ. 2,7Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPὅτι hoti
CONJ
ὅτιhotithat/sinceFor
ἐξαίφνης exaifnēs
ADV
ἐξαίφνηςexaifnēssuddenlysuddenly
ἀναστήσονται anastēsontai
V-FMI-3P
ἀνίστημιanistēmito arise[3shall raise up
δάκνοντες daknontes
V-PAPRP
δάκνωdaknōto bite1ones biting
αὐτόν,     auton
D-ASM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ἐκνήψουσιν eknēpsousin
V-FAI-3P
ἐκνήφωeknēfōto wake up[3shall sober up
οἱ hoi
T-NPM
hothe/this/who1the
ἐπίβουλοί epibouloi
N-NPM
strong:GN-NPMstrong:GN-NPMstrong:GN-NPM 
σου,     sou
P-GS
σοῦsouyou[guard]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ἔσῃ esē
V-FMI-2S
ἔσομαιesomaiwill be[Zabud]
εἰς eis
PREP
εἰςeistowardfor
διαρπαγὴν diarpagēn
N-ASF
strong:GN-ASFstrong:GN-ASFstrong:GN-ASF 
αὐτοῖς.     autois
D-DPM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
 
8 Tłum. GrEn. Толк. Ponieważ ty.łupiłeś liczne narody, złupią cię wszyscy, którzy zostaną z narodów, dla krwi człowieczej i dla krzywdy ziemi, miasta i wszystkich mieszkających w nim.Так как ты ограбил многие народы, то и тебя ограбят все остальные народы за пролитие крови человеческой, за разорение страны, города и всех живущих в нем. Понeже ты2 плэни1лъ є3си2 страны6 мнHги, плэнsтъ тS вси2 њстaвшіи лю1діе кр0ве рaди человёчи и3 нечeстіz земли2 и3 грaда и3 всёхъ живyщихъ на нeй. 2,8Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPδιότι dioti
CONJ
διότιdiotibecauseBecause
σὺ su
P-NS
σύsuyou[rest]
ἐσκύλευσας eskuleusas
V-AAPRS
strong:GV-AAPRSstrong:GV-AAPRSstrong:GV-AAPRS 
ἔθνη ethnē
N-APN
ἔθνοςethnosGentiles[2nations
πολλά,     polla
A-APN
πολύςpolusmuch1many],
σκυλεύσουσίν skuleusousin
V-FAI-3P
strong:GV-FAI-3Pstrong:GV-FAI-3Pstrong:GV-FAI-3P 
σε se
P-AS
σέseyou[to slip]
πάντες pantes
A-NPM
πᾶςpasall1all
οἱ hoi
T-NPM
hothe/this/who2the
ὑπολελειμμένοι hupoleleimmenoi
V-RMPRP
ὑπολείπωhupoleipōto leave4being left
λαοὶ laoi
N-NPM
λαόςlaosa people3peoples],
δι'     di
PREP
διάdiathrough/because ofbecause of
αἵματα haimata
N-APN
αἷμαhaimabloodblood
ἀνθρώπων anthrōpōn
N-GPM
ἄνθρωποςanthrōposa humanof men,
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ἀσεβείας asebeias
N-GSF
ἀσέβειαasebeiaungodlinessnessimpious deeds
γῆς gēs
N-GSF
γῆearthland
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
πόλεως poleōs
N-GSF
πόλιςpoliscitycity,
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
πάντων pantōn
A-GPM
πᾶςpasallall
τῶν tōn
T-GPM
hothe/this/whoof the ones
κατοικούντων katoikountōn
V-PAPGP
κατοικέωkatoikeōto dwelldwelling
αὐτήν.     autēn
D-ASF
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
 
9 Tłum. GrEn. Толк. Biada temu, który niecny zysk gromadzi dla domu swego, aby było na wysokośei gniazdo jego, a mniema, że się wybawl z ręki jego!Горе тому, кто жаждет неправедных приобретений для дома своего, чтобы устроить гнездо свое на высоте и тем обезопасить себя от руки несчастья! Г0ре лихои1мствующымъ лихои1мство ѕл0е д0му своемY, є4же ўчини1ти на высотЁ гнэздо2 своE, є4же и3ст0ргнути t руки2 ѕлhхъ. 2,9Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPō
INJ
ōOmega[Sippai]
ho
T-NSM
hothe/this/whothe one
πλεονεκτῶν pleonektōn
V-PAPRS
πλεονεκτέωpleonekteōto exploitoverabounding
πλεονεξίαν pleonexian
N-ASF
πλεονεξίαpleonexiagreedinessin a desire for [2wealth
κακὴν kakēn
A-ASF
κακόςkakosevil/harm1evil]
τῷ
T-DSM
hothe/this/who 
οἴκῳ oikō
N-DSM
οἶκοςoikoshousehis house,
αὐτοῦ autou
D-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
τοῦ tou
T-GSN
hothe/this/who 
τάξαι taxai
V-AAR
τάσσωtassōto appointto arrange
εἰς eis
PREP
εἰςeistoward[2in
ὕψος hupsos
N-ASN
ὕψοςhupsosheight3 height
νοσσιὰν nossian
N-ASF
νοσσιάnossiachick1his nest],
αὐτοῦ autou
D-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
τοῦ tou
T-GSN
hothe/this/who 
ἐκσπασθῆναι ekspasthēnai
V-APR
strong:GV-APRstrong:GV-APRstrong:GV-APR 
ἐκ ek
PREP
ἐκekof/fromfrom
χειρὸς cheiros
N-GSF
χείρcheirhandhand
κακῶν.     kakōn
A-GPN
κακόςkakosevil/harmof evils.
 
10 Tłum. GrEn. Толк. Umyśliłeś zawstydzenie dla domu twego, wytępiłeś narodów wiele, i zgrzeszyła dusza twoja.Бесславие измыслил ты для твоего дома, истребляя многие народы, и согрешил против души твоей. Ўмhслилъ є3си2 стыдёніе д0му своемY, скончaлъ є3си2 лю1ди мнHги, и3 согрэши2 душA твоS. 2,10Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPἐβουλεύσω ebouleusō
V-AMI-2S
βουλεύωbouleuōto planYou deliberated
αἰσχύνην aischunēn
N-ASF
αἰσχύνηaischunēshameshame
τῷ
T-DSM
hothe/this/who 
οἴκῳ oikō
N-DSM
οἶκοςoikoshouseyour house;
σου,     sou
P-GS
σοῦsouyou[guard]
συνεπέρανας suneperanas
V-AAI-2S
strong:GV-AAI-2Sstrong:GV-AAI-2Sstrong:GV-AAI-2S 
λαοὺς laous
N-APM
λαόςlaosa peoplepeoples,
πολλούς,     pollous
A-APM
πολύςpolusmuchmany
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ἐξήμαρτεν exēmarten
V-AAI-3S
strong:GV-AAI-3Sstrong:GV-AAI-3Sstrong:GV-AAI-3S 

T-NSF
hothe/this/who 
ψυχή psuchē
N-NSF
ψυχήpsuchēsoul1your soul].
σου·     sou
P-GS
σοῦsouyou[guard]
 
11 Tłum. GrEn. Толк. Bo kamień ze ściany wołać będzie, i drzewo, które jest między spojeniami budynków odpowie.Камни из стен возопиют и перекладины из дерева будут отвечать им: ЗанE кaмень и3з8 стэны2 возопіeтъ, и3 хрyщь t дрeва возглаг0летъ сі‰: 2,11Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPδιότι dioti
CONJ
διότιdiotibecauseFor
λίθος lithos
N-NSM
λίθοςlithosstonestone
ἐκ ek
PREP
ἐκekof/from[2from
τοίχου toichou
N-GSM
τοῖχοςtoichoswall3 wall
βοήσεται,     boēsetai
V-FMI-3S
βοάωboaōto cry out1shall yell out];
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
κάνθαρος kantharos
N-NSM
strong:GN-NSMstrong:GN-NSMstrong:GN-NSM 
ἐκ ek
PREP
ἐκekof/fromfrom out of
ξύλου xulou
N-GSN
ξύλονxulonwoodwood
φθέγξεται fthegxetai
V-FMI-3S
φθέγγομαιfthengomaito speakshall utter its sounds.
αὐτά.     auta
D-APN
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
 
12 Tłum. GrEn. Толк. Biada temu, kto buduje miasto krwią i gotuje miasto nieprawością!"горе строящему город на крови и созидающему крепости неправдою!" u5, лю1тэ созидaющему грaдъ кровьми2 и3 ўготовлsющему грaдъ непрaвдами. 2,12Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPοὐαὶ ouai
INJ
οὐαίouaiwoe!Woe,
ho
T-NSM
hothe/this/whothe one
οἰκοδομῶν oikodomōn
V-PAPRS
οἰκοδομέωoikodomeōto buildbuilding
πόλιν polin
N-ASF
πόλιςpoliscitya city
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
αἵμασιν haimasin
N-DPN
αἷμαhaimabloodblood,
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ἑτοιμάζων hetoimazōn
V-PAPRS
ἑτοιμάζωhetoimazōto make readyprepares
πόλιν polin
N-ASF
πόλιςpoliscitya city
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongby
ἀδικίαις.     adikiais
N-DPF
ἀδικίαadikiaunrighteousnessiniquities.
 
13 Tłum. GrEn. Толк. Czy to nie jest od Pana zastępów? Bo będą pracować ludzie w wlelkim ogniu,a narody na próżno i ustaną.Вот, не от Господа ли Саваофа это, что народы трудятся для огня и племена мучат себя напрасно? Не сі‰ ли сyть t гDа вседержи1телz; и3 њскудёша лю1діе мн0зи nгнeмъ, и3 kзhцы мн0зи и3знемог0ша: 2,13Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPοὐ ou
ADV
οὐouno[2these not
ταῦτά tauta
D-NPN
ταῦταtautathis[reward]
ἐστιν estin
V-PAI-3S
ἐστίestihe is[to sacrifice]
παρὰ para
PREP
παράparafrom/with/besidefrom
κυρίου kuriou
N-GSM
κύριοςkurioslordlord
παντοκράτορος;     pantokratoros
N-GSM
παντοκράτωρpantokratōralmightyalmighty
καὶ kai
CONJ
καίkaiandthat
ἐξέλιπον exelipon
V-AAI-3P
ἐκλείπωekleipōto fail[3failed
λαοὶ laoi
N-NPM
λαόςlaosa people2peoples
ἱκανοὶ hikanoi
A-NPM
ἱκανόςhikanossufficient1fit]
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongby
πυρί,     puri
N-DSN
πῦρpurfirefire,
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ἔθνη ethnē
N-NPN
ἔθνοςethnosGentiles[2nations
πολλὰ polla
A-NPN
πολύςpolusmuch1many],
ὠλιγοψύχησαν.     ōligopsuchēsan
V-AAI-3P
strong:GV-AAI-3Pstrong:GV-AAI-3Pstrong:GV-AAI-3P 
 
14 Tłum. GrEn. Толк. Bo się napełni ziemia, abý poznall chwałę Pańską, jak wody okrywające morze.Ибо земля наполнится познанием славы Господа, как воды наполняют море. ћкw нап0лнитсz всS землS вёдэніz слaвы гDни, ћкоже водA мн0га въ м0ри покрhетъ |. 2,14Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPὅτι hoti
CONJ
ὅτιhotithat/sinceFor
πλησθήσεται plēsthēsetai
V-FPI-3S
πλήθω, πίμπλημιplēthō pimplēmito fill[3shall be filled

T-NSF
hothe/this/who1the
γῆ
N-NSF
γῆearth2earth]
τοῦ tou
T-GSN
hothe/this/who 
γνῶναι gnōnai
V-AAR
γινώσκωginōskōto knowto know
τὴν tēn
T-ASF
hothe/this/whothe
δόξαν doxan
N-ASF
δόξαdoxagloryglory
κυρίου,     kuriou
N-GSM
κύριοςkurioslordof lord,
ὡς hōs
CONJ
ὡςhōswhich/howas
ὕδωρ hudōr
N-NSN
ὕδωρ, ὕδατοςhhudōr udatoswaterwater
κατακαλύψει katakalupsei
V-FAI-3S
κατακαλύπτωkatakaluptōto covercovers up
αὐτούς.     autous
D-APM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
 
15 Tłum. GrEn. Толк. Biada temu, który daje napój przyjacielowi swemu wpuszczaląc żółć swoją i upajając, aby oglądać nagość jego!Горе тебе, который подаешь ближнему твоему питье с примесью злобы твоей и делаешь его пьяным, чтобы видеть срамоту его! Г0ре напаsющему п0друга своего2 развращeніемъ мyтнымъ, и3 ўпоzвaющему, ћкw да взирaетъ къ пещeрамъ и4хъ. 2,15Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPō
INJ
ōOmega[Sippai]
ho
T-NSM
hothe/this/whothe one
ποτίζων potizōn
V-PAPRS
ποτίζωpotizōto watergiving a drink
τὸν ton
T-ASM
hothe/this/who 
πλησίον plēsion
ADV
πλησίονplēsionnear/neighborto his neighbor
αὐτοῦ autou
D-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
ἀνατροπῇ anatropē
N-DSF
strong:GN-DSFstrong:GN-DSFstrong:GN-DSF 
θολερᾷ tholera
A-DSF
strong:GA-DSFstrong:GA-DSFstrong:GA-DSF 
καὶ kai
CONJ
καίkaiand2and
μεθύσκων,     methuskōn
V-PAPRS
μεθύωmethuōto get drunk[Jahzeelite]
ὅπως hopōs
CONJ
ὅπωςhopōsthatso that
ἐπιβλέπῃ epiblepē
V-PAS-3S
ἐπιβλέπωepiblepōto look upon/athe should look
ἐπὶ epi
PREP
ἐπίepiupon/to/againstupon
τὰ ta
T-APN
hothe/this/who 
σπήλαια spēlaia
N-APN
σπήλαιονspēlaioncavetheir private parts.
αὐτῶν.     autōn
D-GPM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
 
16 Tłum. GrEn. Толк. Napełniłeś się sromotą zamIast sławy, pij też ty i bądź odurzony; ogarnie cię kubek prawicy Pańskiej i sromotne wymioty na chwałę twoją.Ты пресытился стыдом вместо славы; пей же и ты и показывай срамоту, - обратится и к тебе чаша десницы Господней и посрамление на славу твою. Сhтость безчeстіz t слaвы и3спjй и3 ты2: сeрдце, поколeблисz и3 сотрzсни1сz: њбhде њ тебЁ чaша десни1цы гDни, и3 собрaсz безчeстіе на главY твою2. 2,16Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPπλησμονὴν plēsmonēn
N-ASF
πλησμονήplēsmonēgratification[2 fullness
ἀτιμίας atimias
N-GSF
ἀτιμίαatimiadishonour3of dishonor
ἐκ ek
PREP
ἐκekof/from4of
δόξης doxēs
N-GSF
δόξαdoxaglory5 glory
πίε pie
V-AAM-2S
πίνωpinōto drink1Drink],
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
σὺ su
P-NS
σύsuyou[rest]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
διασαλεύθητι diasaleuthēti
V-APM-2S
strong:GV-APM-2Sstrong:GV-APM-2Sstrong:GV-APM-2S 
καὶ kai
CONJ
καίkaiand[desire]
σείσθητι·     seisthēti
V-APM-2S
σείωseiōto shake[grain]
ἐκύκλωσεν ekuklōsen
V-AAI-3S
κυκλόωkukloōto surround[4encircled
ἐπὶ epi
PREP
ἐπίepiupon/to/againstupon
σὲ se
P-AS
σέseyou[to slip]
ποτήριον potērion
N-NSN
ποτήριονpotērioncup1 cup
δεξιᾶς dexias
A-GSF
δεξιόςdexiosright2of right
κυρίου,     kuriou
N-GSM
κύριοςkurioslord3 lord],
καὶ kai
CONJ
καίkaiand[desire]
συνήχθη sunēchthē
V-API-3S
συνάγωsunagōto assemble[2was brought
ἀτιμία atimia
N-NSF
ἀτιμίαatimiadishonour1dishonor]
ἐπὶ epi
PREP
ἐπίepiupon/to/against[Hadadezer]
τὴν tēn
T-ASF
hothe/this/who 
δόξαν doxan
N-ASF
δόξαdoxagloryyour glory.
σου.     sou
P-GS
σοῦsouyou[guard]
 
17 Tłum. GrEn. Толк. Albowiem nieprawość Libanu okryje cię i spustoszenie bydła odstraszy ich, dla krwi ludzi i krzywdy ziemi i miasta i wszystkich mieszkających w nim.Ибо злодейство твое на Ливане обрушится на тебя за истребление устрашенных животных, за пролитие крови человеческой, за опустошение страны, города и всех живущих в нем. Занeже нечeстіе лівaново покрhетъ тS, и3 стрaсть ѕвэрeй престраши1тъ тS, кр0ве рaди человёчи и3 нечeстіz земли2 и3 грaда и3 всёхъ живyщихъ на нeй. 2,17Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPδιότι dioti
CONJ
διότιdiotibecauseFor
ἀσέβεια asebeia
N-NSF
ἀσέβειαasebeiaungodlinessnessimpiety
τοῦ tou
T-GSM
hothe/this/who 
Λιβάνου libanou
N-GSM
λίβανοςlibanosfrankincense[Idalah]
καλύψει kalupsei
V-FAI-3S
καλύπτωkaluptōto covershall cover
σε,     se
P-AS
σέseyou[to slip]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ταλαιπωρία talaipōria
N-NSF
ταλαιπωρίαtalaipōriamiserymisery
θηρίων thēriōn
N-GPN
θηρίονthērionwild animalfrom wild beasts
πτοήσει ptoēsei
V-FAI-3S
πτοέωptoeōto frightenshall terrify
σε se
P-AS
σέseyou[to slip]
διὰ dia
PREP
διάdiathrough/because ofbecause of
αἵματα haimata
N-APN
αἷμαhaimabloodblood
ἀνθρώπων anthrōpōn
N-GPM
ἄνθρωποςanthrōposa humanof men,
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ἀσεβείας asebeias
N-APF
ἀσέβειαasebeiaungodlinessnessimpious deeds
γῆς gēs
N-GSF
γῆearthof land,
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
πόλεως poleōs
N-GSF
πόλιςpoliscityof city,
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
πάντων pantōn
A-GPM
πᾶςpasallof all
τῶν tōn
T-GPM
hothe/this/whothe ones
κατοικούντων katoikountōn
V-PAPGP
κατοικέωkatoikeōto dwelldwelling
αὐτήν.     autēn
D-ASF
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
 
18 Tłum. GrEn. Толк. – Co pomoże rzeźba, że ją wyrzeźbił twórca jej, posąg i obraz fałszywy? gdyż miał nadzieję w tworze twórca jego, tak że uczynił bałwany nieme. Biada temu, który mówi drewnu: “Ocuć się!” – kamieniowi milezącemu: “Wstań!” Czy ten będzie mógł pouczyć ? Oto jest on okryty złotem i srebrem, a ducha żadnego nie ma we wnętrznościach jego.Что за польза от истукана, сделанного художником, этого литаго лжеучителя, хотя ваятель, делая немые кумиры, полагается на свое произведение? Что2 п0льзуетъ и3звazное, ћкw и3зваsша є5; создaша сліsніе, мечтaніе л0жное, ћкw ўповA создaвый на создaніе своE, сотвори1ти кумjры нэмы6z. 2,18Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPΤί ti
I-ASN
τίςtiswhich?[to bray]
ὠφελεῖ ōfelei
V-PAI-3S
ὠφελέωōfeleōto helpbenefit
γλυπτόν,     glupton
A-NSN
strong:GA-NSNstrong:GA-NSNstrong:GA-NSN 
ὅτι hoti
CONJ
ὅτιhotithat/sincethat
ἔγλυψαν eglupsan
V-AAI-3P
strong:GV-AAI-3Pstrong:GV-AAI-3Pstrong:GV-AAI-3P 
αὐτό;     auto
D-ASN
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
ἔπλασαν eplasan
V-AAI-3P
πλάσσωplassōto moldHe shaped
αὐτὸ auto
D-ASN
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
χώνευμα,     chōneuma
N-ASN
strong:GN-ASNstrong:GN-ASNstrong:GN-ASN 
φαντασίαν fantasian
N-ASF
φαντασίαfantasiapageantry[2visible display
ψευδῆ,     pseudē
A-ASF
ψευδήςpseudēsfalse1a false].
ὅτι hoti
CONJ
ὅτιhotithat/sinceFor
πέποιθεν pepoithen
V-RAI-3S
πείθωpeithōto persuade[3has relied
ho
T-NSM
hothe/this/who1the one
πλάσας plasas
V-AAPRS
πλάσσωplassōto mold2shaping]
ἐπὶ epi
PREP
ἐπίepiupon/to/againstupon
τὸ to
T-ASN
hothe/this/whothe
πλάσμα plasma
N-ASN
πλάσμαplasmaformed thingthing shaped
αὐτοῦ autou
D-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
τοῦ tou
T-GSN
hothe/this/whoin the
ποιῆσαι poiēsai
V-AAR
ποιέωpoieōto do/makemaking of
εἴδωλα eidōla
N-APN
εἴδωλονeidōlonidol[2idols
κωφά.     kōfa
A-APN
κωφόςkōfosdeaf/mute1mute].
 
19 Tłum. GrEn. Толк. Горе тому, кто говорит дереву: "встань!" и бессловесному камню: "пробудись!" Научит ли он чему-нибудь? Вот, он обложен золотом и серебром, но дыхания в нем нет. U%, лю1тэ глаг0лющему ко дрeву: њбодри1сz, востaни: и3 кaменію: возвhсисz: и3 то2 є4сть мечтaніе, и3 сіE є4сть сковaніе злaта и3 сребрA, и3 всsкагw дyха нёсть въ нeмъ. 2,19Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPοὐαὶ ouai
INJ
οὐαίouaiwoe!Woe,
ho
T-NSM
hothe/this/whothe one
λέγων legōn
V-PAPRS
λέγωlegōto speaksaying
τῷ
T-DSN
hothe/this/whoto the
ξύλῳ xulō
N-DSN
ξύλονxulonwoodwood,
Ἔκνηψον eknēpson
V-AAM-2S
ἐκνήφωeknēfōto wake upSober up,
ἐξεγέρθητι,     exegerthēti
V-APM-2S
ἐξεγείρωexegeirōto raise[likeness]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandAnd
τῷ
T-DSM
hothe/this/whoto the
λίθῳ lithō
N-DSM
λίθοςlithosstonestone,
Ὑψώθητι·     hupsōthēti
V-APM-2S
ὑψόωhupsoōto lift upBe exalted!
καὶ kai
CONJ
καίkaiandBut
αὐτό auto
D-NSN
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
ἐστιν estin
V-PAI-3S
ἐστίestihe is[to sacrifice]
φαντασία,     fantasia
N-NSF
φαντασίαfantasiapageantrya visible display,
τοῦτο touto
D-NSN
τοῦτοtoutothat[drowsiness]
δέ de
PRT
δέdethen[terror]
ἐστιν estin
V-PAI-3S
ἐστίestihe is[to sacrifice]
ἔλασμα elasma
N-NSM
strong:GN-NSMstrong:GN-NSMstrong:GN-NSM 
χρυσίου chrusiou
N-GSN
χρυσίονchrusiongoldof gold
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ἀργυρίου,     arguriou
N-GSN
ἀργύριονargurionsilversilver,
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
πᾶν pan
A-NSN
πᾶςpasall[2at all
πνεῦμα pneuma
N-NSN
πνεῦμαpneumaspirit/breath1no breath]
οὐκ ouk
ADV
οὐouno1no breath]
ἔστιν estin
V-PAI-3S
ἐστίestihe is[to sacrifice]
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
αὐτῷ.     autō
D-DSM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
 
20 Tłum. GrEn. Толк. Ale Pan jest w kościele swym świętym: niech milczy przed obliczem jego wszystka ziemia.А Господь - во святом храме Своем: да молчит вся земля пред лицем Его!ГDь же во хрaмэ с™ёмъ своeмъ: да ўбои1тсz t лицA є3гw2 всS землS.2,20Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPho
T-NSM
hothe/this/whoBut the
δὲ de
PRT
δέdethenBut the
κύριος kurios
N-NSM
κύριοςkurioslordlord
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
ναῷ naō
N-DSM
ναόςnaostemple[2temple
ἁγίῳ hagiō
A-DSM
ἅγιοςhagiosholy[Abimelech]
αὐτοῦ·     autou
D-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
εὐλαβείσθω eulabeisthō
V-PMM-3S
εὐλαβέομαιeulabeomaito reverelet [4venerate
ἀπὸ apo
PREP
ἀπόapofrom5from
προσώπου prosōpou
N-GSN
πρόσωπονprosōponface6before
αὐτοῦ autou
D-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
πᾶσα pasa
A-NSF
πᾶςpasall1all

T-NSF
hothe/this/who2the
γῆ.     
N-NSF
γῆearth3earth]!

31 Modlitwa Habakuka proroka za niewiadomości.2 Panie, słyszałem wíeść o tobie i uląkłem się. Panie, dzieło twoje; w pośrodku lat ożyw je. W pośrodku lat oznajmisz; gdy się rozgniewasz, wspomnisz na miłosierdzie.3 – Bóg od południa przvjdzie, a Święty z góry Faran. Okryła niebiosa chwała jego, a wysławiania jego pełna jest ziemia.4 Blask jego jak światło będzie, rogi w ręku jego: tam jest zakryta moc jego.5 Przed obliczem jego pójdzie śmierć, i wyjdzie diabeł przed nogami jego.6 – Stanął i zmierzył ziemię, spojrzał i rozwiązał narody i skruszone są góry odwieczne, zniżyły się pagórki świata przed drogami wieczności jego.7 Dla nieprawości widziałem namioty Etiopii, strwożą się skóry ziemi Madian.8 Czyż na rzeki rozgniewałeś się, Panie? albo na rzeki zapalczywość twoja? albo na morze rozgniewanie twoje, który wsiądziesz na konie twoje, a wozy twoje są zbawieniem?9 Na pewno wzbudzisz łuk twój, przysięgi, które dałeś pokoleniom.10 Rzeki przerwiesz ziemi; ujrzały cię i bolały góry, nawałność wód przeminęła, głębia wydała głos swój, wysokość podniosła ręce swoje.11 Słońce i księżyc stanęły w mieszkaniu swoim, w światłości strzał twoich, pójdą w blasku błyskającej się włóczni twojej.12 – W zagniewaniu podepcesz ziémię, w zapalezywości uczynisz zdumiałymi narody.13 Wyszedłeś na zbawienie ludu twego, na zbawienie z pomazańcem twoim. Zbiłeś głowę z domu bezbożnego, obnáżyłeś grunt jego aż do szyi.14 Przekląłeś berła jego, głowę wojowników jego, przychodzą cych jak wicher, aby mię rozproszyć; radość ich jak tego, który pożera ubogiego w skrytości.15 Uczyniłeś w morzu drogę koniom twoim, na błocie wód wielkich.16 Usłyszałem, i wzruszył się żywot mój, od głosu zadrżały wargi moje. Niech wejdzie zgnilizna w kości moje i pode mną niech się rozmnoży, abym odpoczął w dzień utrapienia, abym wstąpił do ludu naszego przepasane go.17 – Albowiem figa nie zakwitnie i nie będzie owoców w winnicach. Zawiedzie owoc oliwy i pola nie dadzą żywności, owca będzie odcięta z owczarni i nie będzie bydła u żłobów.18 – A ja będę się w Panu radował i będę się weselił w Bogu, Jezusie moim.19 Bóg, Pan, jest mocą moją, i uczyni nogi moje jakby jeleni, i powysokościach molch poprowadzi Inzę, zwycięzca, psalmy śpiewającego.