MENU
Fragment:
Styl fragmentu
*Zezwalaj na cookies aby zapamiętać ustawienia

Proroctwo Habakuka

Proroctwo Habakuka

TYTUŁ (1,1)
11 Brzemię, które widział Habakuk prorok. PRZEWROTNOŚĆ I UCISK, A BOŻA ODPŁATA (1,2 – 2,5). Skarga proroka na przewrotność bezbożnych (1,2-4). Odpowiedź Boga: zapowiedź najazdu Chaldejczyków (5-11). Skarga proroka na tak wielki ucisk (12-17). Odpowiedź Boga: zasady i miara jego sądu (2,1-5).2 Dokądże, Panie, wołać będę, a nie wysłuchasz? krzyczeć będę do ciebie, gwałt cierpiąc, a nie wybawisz?3 Czemuż ukazałeś mi nieprawość i trud, i żebym pattzał na łup i niesprawiedliwość przede mną? I stał się swar i przeciwieństwo potężniejsze.4 Dlatego podarty jest zakon i nie przyszedł aż do końca sąd; ponieważ bezbożny przemaga przeciw sprawiedliwemu, dlatego wychodzi sąd przewrotny.5 Spojrzyjcie między narody, a przypatrzcie, się, dziwujcie się i zdumiejcie się; bo stało się dzieło za dni waszych, któremu nilct wierzyć nie będzie, gdy będą o nim opowiadać.6 Bo oto ja wzbudzę Chaldejczyków, naród gorzki a prędki, idący po szerokości ziemi, aby posiąść mieszkania nie swoje.7 Straszny i ogrommy jest, od niego samego sąd i brzemię jego wyjdzie.8 Lżejsze niż pantery konie jego, a prędsze niż wilki wieczorne, rozbiegną się jezdni jego; bo jezdni jego z daleka przyjdą latać, będą jak orzeł spieszący się na żer.9 Wszyscy na łupiestwo przyjdą, twarze ich – wiatr palący: i zgromadzi jak piasek pojmanle.10 A on nad królatni triumfować będzie, a tyrani błaznami u niego będą; ten się będzie śmiał z każdej twierdzy i usypie wał, i weźmie ją.11 Wtedy się odmieni duch, i przekro czy, i upadnie; ta jest moc jego od boga jego.12 Czy nie ty jesteś od początku, Panie, Boże mój, Święty mój? a nie umrzemy! Panie, na sąd postawiłeś go, i mocnego na karanie ugruntowałeś go.13 Czyste są oczy twoje,.abyś nie patrzył na zło, a patrzeć na nieprawość nie będziesz mógł. Czemuż patrzysz na nieprawość czyniących, a milczysz, gdy bezbożny pożera sprawiedliwszego od siebie?14 I uczynisz ludzi jak ryby morskie i jak płaz nie mający wodza.15 Wszystko wędą podniósł, wy i ął je niewodem swoim i zgromadził w sieć swoją. Dlatego się weselić i radować będzie,16 dlatego będzie ofiarował niewodowi swemu i złoży ofiarę sieci swej; bo przez nie utył dział jego i pokarm jego wyborny.17 Dlatego tedy rozszerzył niewód swój i ustawicznie zabijać narodów nie przestanie.
21 Na straży mojej stać będę i zatrzymam się w twierdzy, a. przypatrzę się, żeby ujrzeć, co mi powiedzą, i co mam odpowiedzieć oskarżającemu mnie.3 I odpowiedział mi Pan, i rzekł: “Napisz wldzenie a wyraźnie przedłóż je na tablicach, żeby prędko przebiegł; kto je czytać będzie.4 Bo jeszcze widzenie daleko i ukaże się na końcu, a nie skłamie. Jeśliby od wlekał, oczekiwaj go, bo na pewno przyjdzie, a nie omieszka.4 Oto kto niedowiarkiem jest, nie będzie prosta dusza jego w nim samym; a sprawiedliwy przez wiarę swą żyć będzie.5 A jak wino zdradza pijącego, tak będzkie mąż pyszny, i me będzie miał chwały; rozszerzył on jak otchłań duszę swoją, a sam jest jak śmierć i nie napełnia się, i zbierze do siebie wszystkie narody, i zgromadzi koło siebie wszystkich ludzi “ BIADA WYSTĘPNEMU NARODOWI (2,6-20). Chciwemu na cudze (6-8) i szukającemu własncgo niebczpieczeństwa przez zabór (9-11), ciemięzcy (12-14), radość znajdującemu w poniżeniu narodów (15-17), a oddanemu kultowi bałwanów (18-20).6 Czy ci wszyscy nie podchwycą o nim przypowieści i przysłów z zagadek o nim? I powiedzą: “Biada temu, kto rozmnaża nie swoje – dokądże? – obciąża przeciw sobie gęste błoto!”7 Czy nie powstaną nagle, którzy cię kąsać będą, i wzbudzeni będą szarpiący cię, i będziesz im na łupiestwo ?8 Ponieważ ty.łupiłeś liczne narody, złupią cię wszyscy, którzy zostaną z narodów, dla krwi człowieczej i dla krzywdy ziemi, miasta i wszystkich mieszkających w nim.9 Biada temu, który niecny zysk gromadzi dla domu swego, aby było na wysokośei gniazdo jego, a mniema, że się wybawl z ręki jego!10 Umyśliłeś zawstydzenie dla domu twego, wytępiłeś narodów wiele, i zgrzeszyła dusza twoja.11 Bo kamień ze ściany wołać będzie, i drzewo, które jest między spojeniami budynków odpowie.12 Biada temu, kto buduje miasto krwią i gotuje miasto nieprawością!13 Czy to nie jest od Pana zastępów? Bo będą pracować ludzie w wlelkim ogniu,a narody na próżno i ustaną.14 Bo się napełni ziemia, abý poznall chwałę Pańską, jak wody okrywające morze.15 Biada temu, który daje napój przyjacielowi swemu wpuszczaląc żółć swoją i upajając, aby oglądać nagość jego!16 Napełniłeś się sromotą zamIast sławy, pij też ty i bądź odurzony; ogarnie cię kubek prawicy Pańskiej i sromotne wymioty na chwałę twoją.17 Albowiem nieprawość Libanu okryje cię i spustoszenie bydła odstraszy ich, dla krwi ludzi i krzywdy ziemi i miasta i wszystkich mieszkających w nim.18 – Co pomoże rzeźba, że ją wyrzeźbił twórca jej, posąg i obraz fałszywy? gdyż miał nadzieję w tworze twórca jego, tak że uczynił bałwany nieme. Biada temu, który mówi drewnu: “Ocuć się!” – kamieniowi milezącemu: “Wstań!” Czy ten będzie mógł pouczyć ? Oto jest on okryty złotem i srebrem, a ducha żadnego nie ma we wnętrznościach jego.20 Ale Pan jest w kościele swym świętym: niech milczy przed obliczem jego wszystka ziemia. PIEŚŃ HARAKUKA (3,1-19). Tytuł (1). Prorok, przeratony zjawieniem się Boga, prosi go o spełnienie zamierzonego dzieła i o miłosirrdzie (2). Opis zjawienia sie Boga na sąd: Bóg przychodzi w blasku ze Synaju (3-4); mór na jego usługach (5); przerażenie narodów i natury (6-11); zniszezenie nieprzyjaciół ludu Bożego (12-15). Uczucia proroka (16). Skutki ucisku wrogów (17). Radość i nadzieja w Bogu (18-19).
3

31 Tłum. GrEn. Толк. Modlitwa Habakuka proroka za niewiadomości.Молитва Аввакума пророка, для пения. Моли1тва ґввакyма прbр0ка съ пёснію. ГDи, ўслhшахъ слyхъ тв0й и3 ўбоsхсz: 3,1Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPΠροσευχὴ proseuchē
N-NSF
προσευχήproseuchēprayerprayer
Αμβακουμ ambakoum
N-PRI
strong:GN-PRIstrong:GN-PRIstrong:GN-PRI 
τοῦ tou
T-GSM
hothe/this/whothe
προφήτου profētou
N-GSM
προφήτηςprofētēsprophetprophet
μετὰ meta
PREP
μετάmetawith/afterwith
ᾠδῆς.     ōdēs
N-GSF
ὅδε, ἥδεhhode ēdethis[Chidon]
 
2 Tłum. GrEn. Толк. Panie, słyszałem wíeść o tobie i uląkłem się. Panie, dzieło twoje; w pośrodku lat ożyw je. W pośrodku lat oznajmisz; gdy się rozgniewasz, wspomnisz na miłosierdzie.Господи! услышал я слух Твой и убоялся. Господи! соверши дело Твое среди лет, среди лет яви его; во гневе вспомни о милости. гDи, разумёхъ дэлA тво‰ и3 ўжас0хсz: посредЁ двою2 живHтну познaнъ бyдеши: внегдA прибли1житисz лётwмъ, познaешисz: внегдA пріити2 врeмени, kви1шисz: внегдA смути1тисz души2 моeй во гнёвэ, млcть (твою2) помzнeши. 3,2Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPΚύριε,     kurie
N-VSM
κύριοςkurioslordO lord,
εἰσακήκοα eisakēkoa
V-RAI-1S
εἰσακούωeisakouōto listen toI listened to
τὴν tēn
T-ASF
hothe/this/who 
ἀκοήν akoēn
N-ASF
ἀκοήakoēhearingyour report,
σου sou
P-GS
σοῦsouyou[guard]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ἐφοβήθην,     efobēthēn
V-API-1S
φοβέωfobeōto fearI feared.
κατενόησα katenoēsa
V-AAI-1S
κατανοέωkatanoeōto observeI contemplated
τὰ ta
T-APN
hothe/this/who 
ἔργα erga
N-APN
ἔργονergonworkyour works,
σου sou
P-GS
σοῦsouyou[guard]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ἐξέστην.     exestēn
V-AAI-1S
ἐξίστημιexistēmito amazewas startled.
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongIn
μέσῳ mesō
A-DSN
μέσοςmesosmidstmidst
δύο duo
N-NUI
δύοduotwotwo
ζῴων zōōn
N-GPN
ζῷονzōonliving thingliving creatures
γνωσθήσῃ,     gnōsthēsē
V-FPI-2S
γινώσκωginōskōto knowyou shall be known;
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
τῷ
T-DSN
hothe/this/whothe
ἐγγίζειν engizein
V-PAR
ἐγγίζωengizōto come nearapproaching
τὰ ta
T-APN
hothe/this/whoof the
ἔτη etē
N-APN
ἔτοςetosyearyears
ἐπιγνωσθήσῃ,     epignōsthēsē
V-FPI-2S
ἐπιγινώσκωepiginōskōto come to knowyou shall be recognized;
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
τῷ
T-DSN
hothe/this/whothe
παρεῖναι pareinai
V-PAR
πάρειμιpareimibe present[2at hand
τὸν ton
T-ASM
hothe/this/who 
καιρὸν kairon
N-ASM
καιρόςkairostime/right time1time]
ἀναδειχθήσῃ,     anadeichthēsē
V-FPI-2S
strong:GV-FPI-2Sstrong:GV-FPI-2Sstrong:GV-FPI-2S 
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongwhen
τῷ
T-DSN
hothe/this/who 
ταραχθῆναι tarachthēnai
V-APR
ταράσσωtarassōto trouble[2is disturbed
τὴν tēn
T-ASF
hothe/this/who 
ψυχήν psuchēn
N-ASF
ψυχήpsuchēsoul1my soul];
μου mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
ὀργῇ orgē
N-DSF
ὀργήorgēwrathwrath
ἐλέους eleous
N-APN
ἔλεοςeleosmercy[2mercy
μνησθήσῃ.     mnēsthēsē
V-FPI-2S
μιμνήσκωmimnēskōto remember1you shall remember].
 
3 Tłum. GrEn. Толк. – Bóg od południa przvjdzie, a Święty z góry Faran. Okryła niebiosa chwała jego, a wysławiania jego pełna jest ziemia.Бог от Фемана грядет и Святый - от горы Фаран. Покрыло небеса величие Его, и славою Его наполнилась земля. БGъ t ю4га пріи1детъ, и3 с™hй и3з8 горы2 приwсэнeнныz чaщи: покры2 небесA добродётель є3гw2, и3 хвалeніz є3гw2 и3сп0лнь землS. 3,3Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPho
T-NSM
hothe/this/who 
θεὸς theos
N-NSM
θεόςtheosGodGod
ἐκ ek
PREP
ἐκekof/fromfrom out of
Θαιμαν thaiman
N-PRI
strong:GN-PRIstrong:GN-PRIstrong:GN-PRI 
ἥξει,     hēxei
V-FAI-3S
ἥκωhēkōto come/be present1shall come],
καὶ kai
CONJ
καίkaiandeven
ho
T-NSM
hothe/this/whothe
ἅγιος hagios
A-NSM
ἅγιοςhagiosholy[Abimelech]
ἐξ ex
PREP
ἐκekof/from[Gilgal]
ὄρους orous
N-GSN
ὄροςorosmountainmount
κατασκίου kataskiou
A-GSN
strong:GA-GSNstrong:GA-GSNstrong:GA-GSN 
δασέος.     daseos
A-GSM
strong:GA-GSMstrong:GA-GSMstrong:GA-GSM 
διάψαλμα.     diapsalma
N-NSN
strong:GN-NSNstrong:GN-NSNstrong:GN-NSN 
ἐκάλυψεν ekalupsen
V-AAI-3S
καλύπτωkaluptōto cover[2covered
οὐρανοὺς ouranous
N-APM
οὐρανόςouranosheaven4heavens

T-NSF
hothe/this/who3the
ἀρετὴ aretē
N-NSF
ἀρετήaretēvirtue1His virtue],
αὐτοῦ,     autou
D-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
αἰνέσεως aineseōs
N-GSF
αἴνεσιςainesispraisehis praise
αὐτοῦ autou
D-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
πλήρης plērēs
A-NSF
πλήρηςplērēsfull[be poor]

T-NSF
hothe/this/who 
γῆ.     
N-NSF
γῆearthearth.
 
4 Tłum. GrEn. Толк. Blask jego jak światło będzie, rogi w ręku jego: tam jest zakryta moc jego.Блеск ее - как солнечный свет; от руки Его лучи, и здесь тайник Его силы! И# сіsніе є3гw2 ћкw свётъ бyдетъ: р0зи въ рукaхъ є3гw2, и3 положи2 люб0вь держaвну крёпости своеS. 3,4Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPκαὶ kai
CONJ
καίkaiandAnd
φέγγος fengos
N-NSN
φέγγοςfengoslighthis brightness
αὐτοῦ autou
D-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
ὡς hōs
CONJ
ὡςhōswhich/how[2as
φῶς fōs
N-NSN
φῶςfōslight3light
ἔσται,     estai
V-FMI-3S
ἔσομαιesomaiwill be[Zabud]
κέρατα kerata
N-NPN
κέραςkerashornhorns
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
χερσὶν chersin
N-DPF
χείρcheirhandhis hands.
αὐτοῦ,     autou
D-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ἔθετο etheto
V-AMI-3S
τίθημιtithēmito placehe established
ἀγάπησιν agapēsin
N-ASF
ἀγαπάωagapaōto love[Abi-gibeon]
κραταιὰν krataian
A-ASF
κραταιόςkrataiosmighty1a strong]
ἰσχύος ischuos
N-GSF
ἰσχύςischusstrengthby his strength.
αὐτοῦ.     autou
D-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
 
5 Tłum. GrEn. Толк. Przed obliczem jego pójdzie śmierć, i wyjdzie diabeł przed nogami jego.Пред лицем Его идет язва, а по стопам Его - жгучий ветер. Пред8 лицeмъ є3гw2 пред8и1детъ сл0во, и3 и3зhдетъ на п0ле при ногY є3гw2. 3,5Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPπρὸ pro
PREP
πρόprobeforeBefore
προσώπου prosōpou
N-GSN
πρόσωπονprosōponfacehis face
αὐτοῦ autou
D-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
πορεύσεται poreusetai
V-FMI-3S
πορεύωporeuōto goshall go
λόγος,     logos
N-NSM
λόγοςlogosworda word,
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ἐξελεύσεται,     exeleusetai
V-FMI-3S
ἐξέρχομαιexerchomaito go outit shall go forth
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/among[gold]
πεδίλοις pedilois
N-DPN
strong:GN-DPNstrong:GN-DPNstrong:GN-DPN 
οἱ hoi
T-NPM
hothe/this/who[that]
πόδες podes
N-NPM
πούςpousfoot[girding]
αὐτοῦ.     autou
D-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
 
6 Tłum. GrEn. Толк. – Stanął i zmierzył ziemię, spojrzał i rozwiązał narody i skruszone są góry odwieczne, zniżyły się pagórki świata przed drogami wieczności jego.Он стал и поколебал землю; воззрел, и в трепет привел народы; вековые горы распались, первобытные холмы опали; пути Его вечные. СтA, и3 подви1жесz землS: призрЁ, и3 растazша kзhцы: стрhшасz г0ры нyждею, и3 растazша х0лми вёчніи, шє1ствіz вёчнаz є3гw2, 3,6Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPἔστη,     estē
V-AAI-3S
ἵστημιhistēmito stand[3stood
καὶ kai
CONJ
καίkaiand4and
ἐσαλεύθη esaleuthē
V-API-3S
σαλεύωsaleuōto shake5shook

T-NSF
hothe/this/who1the
γῆ·     
N-NSF
γῆearth2earth];
ἐπέβλεψεν,     epeblepsen
V-AAI-3S
ἐπιβλέπωepiblepōto look upon/athe looked
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
διετάκη dietakē
V-API-3S
strong:GV-API-3Sstrong:GV-API-3Sstrong:GV-API-3S 
ἔθνη.     ethnē
N-APN
ἔθνοςethnosGentiles1nations];
διεθρύβη diethrubē
V-API-3S
strong:GV-API-3Sstrong:GV-API-3Sstrong:GV-API-3S 
τὰ ta
T-NPN
hothe/this/who1the
ὄρη orē
N-NPN
ὄροςorosmountain2mountains]
βίᾳ,     bia
N-DSF
βίαbiaforceby force;
ἐτάκησαν etakēsan
V-API-3P
τήκωtēkōto melt[4melted away
βουνοὶ bounoi
N-NPM
βουνόςbounoshill3hills
αἰώνιοι.     aiōnioi
A-NPM
αἰώνιοςaiōnioseternal2eternal] --
 
7 Tłum. GrEn. Толк. Dla nieprawości widziałem namioty Etiopii, strwożą się skóry ziemi Madian.Грустными видел я шатры Ефиопские; сотряслись палатки земли Мадиамской. за трyдъ ви1дэша селє1ніz є3fіHпскаz, ўбоsтсz и3 кр0вы земли2 мадіaмскіz. 3,7Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPπορείας poreias
N-APF
πορείαporeiajourney[mixture]
αἰωνίας aiōnias
A-APF
αἰώνιοςaiōnioseternal[to shine]
αὐτοῦ autou
D-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
ἀντὶ anti
PREP
ἀντίantifor[5in
κόπων kopōn
N-GPM
κόποςkoposlabor6troubles
εἶδον·     eidon
V-AAI-1S
εἴδωeidōto know1I beheld
σκηνώματα skēnōmata
N-NPN
σκήνωμαskēnōmatent3tents
Αἰθιόπων aithiopōn
N-PRI
ΑἰθίοψaithiopsEthiopian[Adamah]
πτοηθήσονται ptoēthēsontai
V-FPI-3P
πτοέωptoeōto frighten[to escape]
καὶ kai
CONJ
καίkaiand1and
αἱ hai
T-NPF
hothe/this/who2the
σκηναὶ skēnai
N-NPF
σκηνήskēnētent3tents
γῆς gēs
N-GSF
γῆearth5land
Μαδιαμ.     madiam
N-PRI
ΜαδιάνmadianMidian[Joahaz]
 
8 Tłum. GrEn. Толк. Czyż na rzeki rozgniewałeś się, Panie? albo na rzeki zapalczywość twoja? albo na morze rozgniewanie twoje, który wsiądziesz na konie twoje, a wozy twoje są zbawieniem?Разве на реки воспылал, Господи, гнев Твой? разве на реки - негодование Твое, или на море - ярость Твоя, что Ты восшел на коней Твоих, на колесницы Твои спасительные? є3дA въ рэкaхъ прогнёваешисz, гDи; є3дA въ рэкaхъ ћрость твоS; и3ли2 въ м0ри ўстремлeніе твоE; ћкw всsдеши на к0ни тво‰, и3 kждeніе твоE спасeніе. 3,8Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPμὴ
ADV
μήnot 
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/among[2at
ποταμοῖς potamois
N-DPM
ποταμόςpotamosriver3 rivers
ὠργίσθης,     ōrgisthēs
V-API-2S
ὀργίζωorgizōto anger1you provoked to anger],
κύριε,     kurie
N-VSM
κύριοςkurioslordO lord,
ē
CONJ
hothe/this/who 
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/among[2at
ποταμοῖς potamois
N-DPM
ποταμόςpotamosriver3 rivers
ho
T-NSM
hothe/this/who 
θυμός thumos
N-NSM
θυμόςthumoswrath1was your rage],
σου,     sou
P-GS
σοῦsouyou[guard]
ē
CONJ
hothe/this/whoThe one
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/among[2at
θαλάσσῃ thalassē
N-DSF
θάλασσαthalassasea3 sea
τὸ to
T-NSN
hothe/this/who 
ὅρμημά hormēma
N-NSN
ὅρμημαhormēmasudden violence[Caphtor]
σου;     sou
P-GS
σοῦsouyou[guard]
ὅτι hoti
CONJ
ὅτιhotithat/since[vineyard]
ἐπιβήσῃ epibēsē
V-FMI-2S
ἐπιβαίνωepibainōto mount/board[Hadadrimmon]
ἐπὶ epi
PREP
ἐπίepiupon/to/againstupon
τοὺς tous
T-APM
hothe/this/who 
ἵππους hippous
N-APM
ἵπποςhipposhorseyour horses,
σου,     sou
P-GS
σοῦsouyou[guard]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand

T-NSF
hothe/this/who[that]
ἱππασία hippasia
N-NSF
strong:GN-NSFstrong:GN-NSFstrong:GN-NSF 
σου sou
P-GS
σοῦsouyou[guard]
σωτηρία.     sōtēria
N-NSF
σωτηρίαsōtēriasalvationdeliverance.
 
9 Tłum. GrEn. Толк. Na pewno wzbudzisz łuk twój, przysięgi, które dałeś pokoleniom.Ты обнажил лук Твой по клятвенному обетованию, данному коленам. Ты потоками рассек землю. Налzцaz налzчeши лyкъ тв0й на ски1птры, гlетъ гDь: рэкaми разсsдетсz землS. 3,9Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPἐντείνων enteinōn
V-PAPRS
strong:GV-PAPRSstrong:GV-PAPRSstrong:GV-PAPRS 
ἐντενεῖς enteneis
V-FAI-2S
strong:GV-FAI-2Sstrong:GV-FAI-2Sstrong:GV-FAI-2S 
τὸ to
T-ASN
hothe/this/who 
τόξον toxon
N-ASN
τόξονtoxonbowyour bow
σου sou
P-GS
σοῦsouyou[guard]
ἐπὶ epi
PREP
ἐπίepiupon/to/againstagainst
τὰ ta
T-APN
hothe/this/whothe
σκῆπτρα,     skēptra
N-APN
strong:GN-APNstrong:GN-APNstrong:GN-APN 
λέγει legei
V-PAI-3S
λέγωlegōto speaksays
κύριος.     kurios
N-NSM
κύριοςkurioslordlord.
διάψαλμα.     diapsalma
N-NSN
strong:GN-NSNstrong:GN-NSNstrong:GN-NSN 
ποταμῶν potamōn
N-GPM
ποταμόςpotamosriver[2of rivers
ῥαγήσεται ragēsetai
V-FPI-3S
ῥήγνυμιrēgnumito throw violently3shall be torn
γῆ.     
N-NSF
γῆearth1 land].
 
10 Tłum. GrEn. Толк. Rzeki przerwiesz ziemi; ujrzały cię i bolały góry, nawałność wód przeminęła, głębia wydała głos swój, wysokość podniosła ręce swoje.Увидев Тебя, вострепетали горы, ринулись воды; бездна дала голос свой, высоко подняла руки свои; Ќзрzтъ тS и3 поболsтъ лю1діе, расточaz в0ды шeствіz є3гw2: дадE бeздна глaсъ св0й, высотA привидBніz сво‰: 3,10Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPὄψονταί opsontai
V-FMI-3P
ὀπτάνομαιoptanomaito appear[to long]
σε se
P-AS
σέseyou[to slip]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ὠδινήσουσιν ōdinēsousin
V-FAI-3P
ὠδίνωōdinōbe in labor[2shall travail
λαοί,     laoi
N-NPM
λαόςlaosa people1peoples].
σκορπίζων skorpizōn
V-PAPRS
σκορπίζωskorpizōto scatter[war-club]
ὕδατα hudata
N-APN
ὕδωρ, ὕδατοςhhudōr udatoswaterwaters
πορείας poreias
N-GSF
πορείαporeiajourneycoursing.
αὐτοῦ·     autou
D-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
ἔδωκεν edōken
V-AAI-3S
δίδωμιdidōmito give[3gave out

T-NSF
hothe/this/whoof the
ἄβυσσος abussos
N-NSF
ἄβυσσοςabussosabyss2abyss]
φωνὴν fōnēn
N-ASF
φωνήfōnēvoice/soundher voice --
αὐτῆς,     autēs
D-GSF
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
ὕψος hupsos
N-ASN
ὕψοςhupsosheightheight
φαντασίας fantasias
N-GSF
φαντασίαfantasiapageantryof his visible display.
αὐτῆς.     autēs
D-GSF
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
 
11 Tłum. GrEn. Толк. Słońce i księżyc stanęły w mieszkaniu swoim, w światłości strzał twoich, pójdą w blasku błyskającej się włóczni twojej.солнце и луна остановились на месте своем пред светом летающих стрел Твоих, пред сиянием сверкающих копьев Твоих. воздви1жесz с0лнце, и3 лунA стA въ чи1нэ своeмъ: во свётэ стрёлы тво‰ п0йдутъ, въ блистaніи м0лній nрyжій твои1хъ. 3,11Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPἐπήρθη epērthē
V-API-3S
ἐπαίρωepairōto lift up[to tread]
ho
T-NSM
hothe/this/who1The
ἥλιος,     hēlios
N-NSM
ἥλιοςhēliossun2sun],
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand

T-NSF
hothe/this/whothe
σελήνη selēnē
N-NSF
σελήνηselēnēmoonmoon
ἔστη estē
V-AAI-3S
ἵστημιhistēmito standstood
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
τῇ
T-DSF
hothe/this/who 
τάξει taxei
N-DSF
τάξιςtaxisorderher order.
αὐτῆς·     autēs
D-GSF
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
εἰς eis
PREP
εἰςeistowardAt
φῶς fōs
N-ASN
φῶςfōslightlight
βολίδες bolides
N-NPF
βολίςbolisarrowof your arrows
σου.     sou
P-GS
σοῦsouyou[guard]
πορεύσονται,     poreusontai
V-FMI-3P
πορεύωporeuōto gothey shall go forth,
εἰς eis
PREP
εἰςeistoward[to strive]
φέγγος fengos
N-ASN
φέγγοςfengoslight3brightness
ἀστραπῆς astrapēs
N-GSF
ἀστραπήastrapēlightning4of lightning
ὅπλων hoplōn
N-GPN
ὅπλονhoplonweapon1your weapons].
σου sou
P-GS
σοῦsouyou[guard]
 
12 Tłum. GrEn. Толк. – W zagniewaniu podepcesz ziémię, w zapalezywości uczynisz zdumiałymi narody.Во гневе шествуешь Ты по земле и в негодовании попираешь народы. Прещeніемъ ўмaлиши зeмлю и3 ћростію низложи1ши kзhки. 3,12Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongBy
ἀπειλῇ apeilē
N-DSF
ἀπειλήapeilēthreatintimidation
ὀλιγώσεις oligōseis
V-FAI-2S
strong:GV-FAI-2Sstrong:GV-FAI-2Sstrong:GV-FAI-2S 
γῆν gēn
N-ASF
γῆearth2land],
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
θυμῷ thumō
N-DSM
θυμόςthumoswrathrage
κατάξεις kataxeis
V-FAI-2S
κατάγωkatagōto bring down[Hanes]
ἔθνη.     ethnē
N-APN
ἔθνοςethnosGentilesnations.
 
13 Tłum. GrEn. Толк. Wyszedłeś na zbawienie ludu twego, na zbawienie z pomazańcem twoim. Zbiłeś głowę z domu bezbożnego, obnáżyłeś grunt jego aż do szyi.Ты выступаешь для спасения народа Твоего, для спасения помазанного Твоего. Ты сокрушаешь главу нечестивого дома, обнажая его от основания до верха. И#зшeлъ є3си2 во спcніе людjй твои1хъ, спcти2 пом†занныz тво‰, вложи1лъ є3си2 во главы6 беззак0нныхъ смeрть, воздви1глъ є3си2 ќзы дaже до вhи въ конeцъ: 3,13Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPἐξῆλθες exēlthes
V-AAI-2S
ἐξέρχομαιexerchomaito go outYou came forth
εἰς eis
PREP
εἰςeistowardfor
σωτηρίαν sōtērian
N-ASF
σωτηρίαsōtēriasalvationdeliverance
λαοῦ laou
N-GSM
λαόςlaosa peopleof your people,
σου·     sou
P-GS
σοῦsouyou[guard]
τοῦ tou
T-GSN
hothe/this/who 
σῶσαι sōsai
V-AAR
σῴζωsōzōto saveto deliver
τοὺς tous
T-APM
hothe/this/who 
χριστούς christous
A-APM
ΧριστόςchristosChristyour anointed one.
σου sou
P-GS
σοῦsouyou[guard]
ἔβαλες ebales
V-AAI-2S
βάλλωballōto throwYou threw
εἰς eis
PREP
εἰςeistoward[2onto
κεφαλὰς kefalas
N-APF
κεφαλήkefalēhead3 heads
ἀνόμων anomōn
A-GPM
ἄνομοςanomoslawless4of lawless ones
θάνατον,     thanaton
N-ASM
θάνατοςthanatosdeath1death];
ἐξήγειρας exēgeiras
V-AAI-2S
ἐξεγείρωexegeirōto raise[4you rose
δεσμοὺς desmous
N-APM
δεσμόςdesmoschain5bonds
ἕως heōs
PREP
ἕωςheōsuntil6unto
τραχήλου.     trachēlou
N-GSM
τράχηλοςtrachēlosneck8neck
διάψαλμα.     diapsalma
N-NSN
strong:GN-NSNstrong:GN-NSNstrong:GN-NSN 
 
14 Tłum. GrEn. Толк. Przekląłeś berła jego, głowę wojowników jego, przychodzą cych jak wicher, aby mię rozproszyć; radość ich jak tego, który pożera ubogiego w skrytości.Ты пронзаешь копьями его главу вождей его, когда они как вихрь ринулись разбить меня, в радости, как бы думая поглотить бедного скрытно. разсёклъ є3си2 во и3зступлeніи главы6 си1льныхъ, сотрzсyтсz въ нeй: развeрзутъ ўзды6 сво‰ ћкw снэдazй ни1щій тaй. 3,14Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPδιέκοψας diekopsas
V-AAI-2S
strong:GV-AAI-2Sstrong:GV-AAI-2Sstrong:GV-AAI-2S 
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/among[3for
ἐκστάσει ekstasei
N-DSF
ἔκστασιςekstasisamazement4astonishment
κεφαλὰς kefalas
N-APF
κεφαλήkefalēhead1heads
δυναστῶν,     dunastōn
N-GPM
δυνάστηςdunastēsruler2of mighty ones];
σεισθήσονται seisthēsontai
V-FPI-3P
σείωseiōto shakethey shall shake
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
αὐτῇ·     autē
D-DSF
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
διανοίξουσιν dianoixousin
V-FAI-3P
διανοίγωdianoigōto openthey shall open wide
χαλινοὺς chalinous
N-APM
χαλινόςchalinosbridletheir bridles
αὐτῶν autōn
D-GPM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
ὡς hōs
CONJ
ὡςhōswhich/howas
ἔσθων esthōn
V-PAPRS
ἐσθίωesthiōto eat[2eating
πτωχὸς ptōchos
N-NSM
πτωχόςptōchospoor1poor]
λάθρᾳ.     lathra
ADV
λάθραlathraquietlyin private.
 
15 Tłum. GrEn. Толк. Uczyniłeś w morzu drogę koniom twoim, na błocie wód wielkich.Ты с конями Твоими проложил путь по морю, через пучину великих вод. И# навeлъ є3си2 на м0ре к0ни тво‰, смущaющыz в0ды мнHги. 3,15Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPκαὶ kai
CONJ
καίkaiandAnd
ἐπεβίβασας epebibasas
V-AAI-2S
ἐπιβιβάζωepibibazōto mountyou conducted
εἰς eis
PREP
εἰςeistoward[2into
θάλασσαν thalassan
N-ASF
θάλασσαthalassasea3 sea
τοὺς tous
T-APM
hothe/this/who 
ἵππους hippous
N-APM
ἵπποςhipposhorse1your horses],
σου sou
P-GS
σοῦsouyou[guard]
ταράσσοντας tarassontas
V-PAPAP
ταράσσωtarassōto troubledisturbing
ὕδωρ hudōr
N-ASN
ὕδωρ, ὕδατοςhhudōr udatoswater[2waters
πολύ.     polu
A-ASN
πολύςpolusmuch1great].
 
16 Tłum. GrEn. Толк. Usłyszałem, i wzruszył się żywot mój, od głosu zadrżały wargi moje. Niech wejdzie zgnilizna w kości moje i pode mną niech się rozmnoży, abym odpoczął w dzień utrapienia, abym wstąpił do ludu naszego przepasane go.Я услышал, и вострепетала внутренность моя; при вести о сем задрожали губы мои, боль проникла в кости мои, и колеблется место подо мною; а я должен быть спокоен в день бедствия, когда придет на народ мой грабитель его. Сохрани1хсz, и3 ўбоsсz сeрдце моE t глaса моли1твы ўстeнъ мои1хъ, и3 вни1де трeпетъ въ кHсти мо‰, и3 во мнЁ смzтeсz крёпость моS: почjю въ дeнь ск0рби моеS, да взhду въ лю1ди пришeльствіz моегw2. 3,16Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPἐφυλαξάμην,     efulaxamēn
V-AMI-1S
φυλάσσωfulassōto keep/guardI watched,
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ἐπτοήθη eptoēthē
V-API-3S
πτοέωptoeōto frighten[2was terrified

T-NSF
hothe/this/who 
κοιλία koilia
N-NSF
κοιλίαkoiliabelly/womb/stomach1my belly]
μου,     mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
ἀπὸ apo
PREP
ἀπόapofromfrom
φωνῆς fōnēs
N-GSF
φωνήfōnēvoice/soundsound
προσευχῆς proseuchēs
N-GSF
προσευχήproseuchēprayerof prayer
χειλέων cheileōn
N-GPN
χεῖλοςcheiloslipof my lips;
μου,     mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
εἰσῆλθεν eisēlthen
V-AAI-3S
εἰσέρχομαιeiserchomaito enter[2entered
τρόμος tromos
N-NSM
τρόμοςtromostrembling1trembling]
εἰς eis
PREP
εἰςeistowardinto
τὰ ta
T-APN
hothe/this/who 
ὀστᾶ osta
N-APN
ὀστέονosteonbonemy bones,
μου.     mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ὑποκάτωθέν hupokatōthen
PREP
strong:GPREPstrong:GPREPstrong:GPREP 
μου.     mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
ἐταράχθη etarachthē
V-API-3S
ταράσσωtarassōto trouble[2was disturbed

T-NSF
hothe/this/who 
ἕξις hexis
N-NSF
ἕξιςhexishabit/practice1My manner].
μου mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
ἀναπαύσομαι anapausomai
V-FMI-1S
ἀναπαύωanapauōto give restI will rest
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
ἡμέρᾳ hēmera
N-DSF
ἡμέραhēmeradaya day
θλίψεως thlipseōs
N-GSF
θλῖψιςthlipsispressureof my affliction
τοῦ tou
T-GSN
hothe/this/who 
ἀναβῆναι anabēnai
V-AAR
ἀναβαίνωanabainōto ascendfor me to ascend
εἰς eis
PREP
εἰςeistoward[to strive]
λαὸν laon
N-ASM
λαόςlaosa peoplepeople
παροικίας paroikias
N-GSF
παροικίαparoikiasojourningof my sojourn.
μου mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
 
17 Tłum. GrEn. Толк. – Albowiem figa nie zakwitnie i nie będzie owoców w winnicach. Zawiedzie owoc oliwy i pola nie dadzą żywności, owca będzie odcięta z owczarni i nie będzie bydła u żłobów.Хотя бы не расцвела смоковница и не было плода на виноградных лозах, и маслина изменила, и нива не дала пищи, хотя бы не стало овец в загоне и рогатого скота в стойлах, - ЗанE см0ковь не плодопринесeтъ, и3 не бyдетъ р0да въ лозaхъ: солжeтъ дёло мaслинное, и3 полS не сотворsтъ ћди: њскудёша џвцы t пи1щи, и3 не бyдетъ волHвъ при ћслехъ. 3,17Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPδιότι dioti
CONJ
διότιdiotibecauseFor
συκῆ sukē
N-NSF
συκῆsukēfig treefig-tree
οὐ ou
ADV
οὐounoshall not
καρποφορήσει,     karpoforēsei
V-FAI-3S
καρποφορέωkarpoforeōto bear fruitbear fruit,
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
οὐκ ouk
ADV
οὐounothere shall not be
ἔσται estai
V-FMI-3S
ἔσομαιesomaiwill be[Zabud]
γενήματα genēmata
N-NPN
γέννημαgennēmaoffspringproduce
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongon
ταῖς tais
T-DPF
hothe/this/whothe
ἀμπέλοις·     ampelois
N-DPF
ἄμπελοςampelosvinegrapevines;
ψεύσεται pseusetai
V-FMI-3S
ψεύδομαιpseudomaito lie[5shall lie
ἔργον ergon
N-NSN
ἔργονergonwork2work
ἐλαίας,     elaias
N-GSF
ἐλαίαelaiaolive tree4olive],
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
τὰ ta
T-NPN
hothe/this/who1 the
πεδία pedia
N-NPN
strong:GN-NPNstrong:GN-NPNstrong:GN-NPN 
οὐ ou
ADV
οὐounoshall not
ποιήσει poiēsei
V-FAI-3S
ποιέωpoieōto do/makeproduce
βρῶσιν·     brōsin
N-ASF
βρῶσιςbrōsiseatingfood,
ἐξέλιπον exelipon
V-AAI-3P
ἐκλείπωekleipōto fail[2cease
ἀπὸ apo
PREP
ἀπόapofrom3from
βρώσεως brōseōs
N-GSF
βρῶσιςbrōsiseating4 food
πρόβατα,     probata
N-NPN
πρόβατονprobatonsheep1 sheep],
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
οὐχ ouch
ADV
οὐouno[2shall not exist
ὑπάρχουσιν huparchousin
V-PAI-3P
ὑπάρχωhuparchōto be[Nacon]
βόες boes
N-NPM
βοῦςbousox1 oxen]
ἐπὶ epi
PREP
ἐπίepiupon/to/againstat
φάτναις.     fatnais
N-DPF
φάτνηfatnēmangerstables;
 
18 Tłum. GrEn. Толк. – A ja będę się w Panu radował i będę się weselił w Bogu, Jezusie moim.но и тогда я буду радоваться о Господе и веселиться о Боге спасения моего. Ѓзъ же њ гDэ возрaдуюсz, возвеселю1сz њ бз7э сп7сэ моeмъ. 3,18Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPἐγὼ egō
P-NS
ἐγώegōI/weyet I
δὲ de
PRT
δέdethenyet I
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/among[2in
τῷ
T-DSM
hothe/this/who3the
κυρίῳ kuriō
N-DSM
κύριοςkurioslord4 lord
ἀγαλλιάσομαι,     agalliasomai
V-FMI-1S
ἀγαλλίασιςagalliasisjoy[melon]
χαρήσομαι charēsomai
V-FPI-1S
χαίρωchairōto rejoiceI will rejoice
ἐπὶ epi
PREP
ἐπίepiupon/to/againstover
τῷ
T-DSM
hothe/this/who 
θεῷ theō
N-DSM
θεόςtheosGodGod
τῷ
T-DSM
hothe/this/who 
σωτῆρί sōtēri
N-DSM
σωτήρsōtērsaviormy deliverer.
μου.     mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
 
19 Tłum. GrEn. Толк. Bóg, Pan, jest mocą moją, i uczyni nogi moje jakby jeleni, i powysokościach molch poprowadzi Inzę, zwycięzca, psalmy śpiewającego.Господь Бог - сила моя: Он сделает ноги мои как у оленя и на высоты мои возведет меня! [Начальнику хора.]ГDь бGъ м0й си1ла моS, и3 ўчини1тъ н0зэ мои2 на совершeніе, и3 на высHкаz возв0дитъ мS, є4же побэди1ти ми2 въ пёсни є3гw2.3,19Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPκύριος kurios
N-NSM
κύριοςkurioslordlord
ho
T-NSM
hothe/this/who 
θεὸς theos
N-NSM
θεόςtheosGodGod
δύναμίς dunamis
N-NSF
δύναμιςdunamispowermy power,
μου mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
τάξει taxei
V-FAI-3S
τάξιςtaxisorder[to disown]
τοὺς tous
T-APM
hothe/this/who 
πόδας podas
N-APM
πούςpousfootmy feet
μου mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
εἰς eis
PREP
εἰςeistowardunto
συντέλειαν·     sunteleian
N-ASF
συντέλειαsunteleiaconsummationcompletion;
ἐπὶ epi
PREP
ἐπίepiupon/to/againstupon
τὰ ta
T-APN
hothe/this/whothe
ὑψηλὰ hupsēla
A-APN
ὑψηλόςhupsēloshighhigh
ἐπιβιβᾷ epibiba
V-FAI-3S
ἐπιβιβάζωepibibazōto mounthe shall set
με me
P-AS
μέmeme[Jehdeiah]
τοῦ tou
T-GSN
hothe/this/who 
νικῆσαι nikēsai
V-AAR
νικάωnikaōto conquerfor me to overcome
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongby
τῇ
T-DSF
hothe/this/who 
ᾠδῇ ōdē
N-DSF
ὅδε, ἥδεhhode ēdethis[Chidon]
αὐτοῦ.     autou
D-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]