MENU
Fragment:
Styl fragmentu
*Zezwalaj na cookies aby zapamiętać ustawienia

Ewangelia Św. Jana

WSTĘP. (1,1-18)WCIELENIE SŁOWA BOŻEGO 1 CHRYSTUS SŁOWEM PRZEDWIECZNYM.1 Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, a Bogiem było Słowo.2 To było na początku u Boga.3 Wszystko przez nie się stało; a bez niego nic się nie stało, co się stało.4 W nim było życie, a życie było światłością ludzi.5 A światłość w ciemnościach świeci, a ciemności j ej nie ogarnęły.6 Był człowiek posłany od Boga, któremu na imię było Jan.7 Ten przyszedł na świadectwo, aby dał świadectwo o światłości, aby przezeń wszyscy wierzyli.8 Nie był on światłością, ale żeby świadectwo dał o światłości.9 Była światłość prawdziwa, która oświeca wszelkiego człowieka na ten świat przychodzącego.10 Na świecie był, a świat przezeń uczyniony jest, a świat go nie poznał.11 Przyszedł do swej własności, a swoi go nie przyjęli.12 A ilukolwiek go przyjęło, dał im moc, aby się stali dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię jego,13 którzy nie ze krwi, ani z woli ciała, ani z woli męża, ale z Boga się narodzili.14 A Słowo ciałem się stało, i mieszkało między nami, (i widzieliśmy chwałę Jego, chwałę jako jednorodzonego od Ojca), pełne łaski i prawdy.15 Jan daje świadectwo o nim, i woła, mówiąc: Ten był, o którym powiedziałem: Ten, co po mnie przyjść ma, stał się przede mną; bo pierwej był, niż ja.16 I z pełności jego myśmy wszyscy otrzymali, i łaskę za łaskę.17 Albowiem Zakon przez Mojżesza był dany; łaska i prawda stała się przez Jezusa Chrystusa.18 Boga nikt nigdy nie widział; jednorodzony Syn, który jest na łonie Ojca, on opowiedział.CZĘŚĆ I (1,19 -12,50)OBJAWIENIE BÓSTWA ZBAWICIELA PRZEZ NAUKĘ I CUDAA. NAD JORDANEM I W GALILEI (1,19 2,12) ŚWIADECTWO JANA CHRZCICIELA.19 A to jest świadectwo Janowe, gdy żydzi z Jeruzalem posłali do niego kapłanów i lewitów, aby go spytali: Ktoś ty jest?20 I wyznał, a nie zaparł się; i wyznał: Że nie jestem ja Chrystusem.21 spytali go: Cóż więc? Jesteś ty Eliaszem? I rzekł: Nie jestem. Jesteś ty prorokiem? I odpowiedział: Nie.22 Rzekli mu więc: Kimże jesteś, żebyśmy dali odpowiedź tym, którzy nas posłali? Co powiadasz sam o sobie?23 Rzekł: Jam “głos wołającego na pustyni: Prostujcie drogę Pańską,” jak powiedział Izajasz prorok.24 A ci, co byli posłani, byli z faryzeuszów.25 I spytali go, i rzekli mu: Czemuż więc chrzcisz, jeśli ty nie jesteś Chrystusem, ani Eliaszem, ani prorokiem?26 Odpowiedział im Jan, mówiąc: Ja chrzczę wodą; ale wpośród was stanął, którego wy nie znacie.27 0n jest, który po mnie przyjdzie, który przede mną stał się, któremu ja nie jestem godzien rozwiązać rzemyka u obuwia jego.28 To działo się w Betanii za Jordanem, gdzie Jan udzielał chrztu. OTO BARANEK BOŻY.29 Nazajutrz ujrzał Jan Jezusa idącego do siebie, i rzekł: Oto Baranek Boży, oto który gładzi grzech świata.30 Tenci jest, o którym powiedziałem: Przychodzi po mnie mąż, który się stał przede mną, bo pierwej był, niż ja.31 I ja go nie znałem, lecz żeby był objawiony w Izraelu, dlatego ja przyszedłem, chrzcząc wodą.32 I dał Jan świadectwo mówiąc: Że widziałem Ducha zstępującego z nieba jako gołębicę, i został na nim.33 A ja go nie znałem; ale, który mię posłał chrzcić wodą, ten mi powiedział: Na kogo ujrzysz zstępującego Ducha, i na nim zostającego, ten jest, który chrzci Duchem Świętym.34 A ja widziałem, i dałem świadectwo, że ten jest Synem Bożym. PIERWSI UCZNIOWIE JEZUSA.35 A nazajutrz znowu stał Jan i dwaj uczniowie jego.36 I spojrzawszy na Jezusa przechodzącego, rzekł: Oto Baranek Boży.37 I usłyszeli go dwaj uczniowie mówiącego, i poszli za Jezusem.38 A Jezus obróciwszy się, i ujrzawszy ich za sobą idących, rzekł im: Czego szukacie? A oni mu rzekli: Rabbi (co przetłumaczone znaczy: Nauczycielu), gdzie mieszkasz?39 Rzekł im: Pójdźcie, a zobaczcie. Przyszli i zobaczyli, gdzie mieszka, i zostali przy nim tego dnia; a było około dziesiątej godziny.40 Był zaś Andrzej, brat Szymona Piotra, jednym z dwóch, którzy słyszeli byli od Jana, i poszli za nim.41 Ten znalazł najpierw Szymona, brata swego, i rzecze mu: Znaleźliśmy Mesjasza (co przetłumaczone znaczy Chrystus).42 I przyprowadził go do Jezusa. Jezus zaś wejrzawszy nań rzekł: Ty jesteś Szymon, syn Jony; ty będziesz nazwany Kefas (co się wykłada: Opoka). POWOŁANIE NATANAELA.43 Nazajutrz chciał udać się do Galilei, i znalazł Filipa. I rzecze mu Jezus: Pójdź za mną.44 A Filip był z Betsaidy, miasta Andrzeja i Piotra.45 Znalazł Filip Natanaela, i rzecze mu: Znaleźliśmy tego, o którym pisał Mojżesz w Zakonie i prorocy, Jezusa, syna Józefa, z Nazaretu.46 I rzekł mu Natanael: Czy z Nazaretu może być co dobrego? Rzecze mu Filip: Pójdź, a zobacz.47 Ujrzał Jezus Natanaela, idącego, ku sobie, i rzecze o nim: Oto prawdziwie izraelita, w którym nie ma zdrady.48 Rzecze mu Natanael: Skądże mnie znasz? Odpowiedział Jezus, i rzekł mu: Pierwej, niż cię Filip zawołał, gdy byłeś pod figą, widziałem cię.49 Odpowiedział mu Natanael, i rzekł: Rabbi, tyś jest Syn Boży, tyś jest król Izraela.50 Odpowiedział Jezus, i rzekł mu: Żem ci powiedział: Widziałem cię pod figą, wierzysz; większe, niż te, rzeczy ujrzysz.51 I rzekł mu: Zaprawdę, zaprawdę, mówię wam: Ujrzycie niebo otwarte i Aniołów Bożych wstępujących i zstępujących na Syna Człowieczego.2 CUD W KANIE GALILEJSKIEJ.1 A dnia trzeciego były gody małżeńskie w Kanie Galilejskiej; a była tam matka Jezusowa.2 Wezwany też był na gody i Jezus i uczniowie jego.3 A gdy zabrakło wina, rzekła matka Jezusowa do niego: Wina nie mają.4 I rzecze jej Jezus: Co mnie i tobie niewiasto? Jeszcze nie przyszła godzina moja.5 Rzecze matka jego sługom: Cokolwiek wam powie, czyńcie.6 Było tam ze sześć stągwi kamiennych, ustawionych dla oczyszczenia żydowskiego, mieszczących w sobie każda po dwa albo trzy wiadra.7 Rzecze im Jezus: Napełnijcie stągwie wodą. I napełnili je aż do wierzchu.8 I rzecze im Jezus: Zaczerpnijcie teraz, i zanieście gospodarzowi wesela. I zanieśli.9 A gdy gospodarz wesela skosztował wody, która stała się winem, a nie wiedział, skądby było (lecz wiedzieli słudzy, którzy wodę czerpali), woła oblubieńca gospodarz wesela,10 i rzecze mu: Każdy człowiek stawia najpierw dobre wino, a gdy sobie podpiją, wtedy podlejsze; ty zaś dobre wino zachowałeś aż do tego czasu!11 Ten początek cudów uczynił Jezus w Kanie Galilejskiej; i objawił chwałę swoją, i uwierzyli weń uczniowie jego.12 Potem zstąpił do Kafarnaum, on i matka jego, i bracia jego i uczniowie jego; i zabawili tam niewiele dni.B. PIERWSZY POBYT W JERUZALEM I W JUDEI (2,13 3,36) WYRZUCENIE KUPCZĄCYCH Z ŚWIĄTYNI.13 A była blisko Pascha żydowska, i poszedł Jezus do Jerozolimy.14 I znalazł w świątyni sprzedających woły i owce i gołębie, i bankierów siedzących.15 A uczyniwszy jakby bicz z powrózków, wyrzucił wszystkich z świątyni, owce też i woły, a pieniądze bankierów rozsypał, i stoły poprzewracał.16 A tym, co gołębie sprzedawali, rzekł: Wynieście to stąd, a nie czyńcie domu Ojca mego domem kupiectwa.17 I wspomnieli uczniowie jego, że jest napisane: “Żarliwość o dom twój pożera mnie.”18 Odpowiedzieli więc żydzi, i rzekli mu: Jakiż znak ukazujesz nam, że to czynisz?19 Opowiedział Jezus, i rzekł im: Rozwalcie tę świątynię, a w trzech dniach ją postawię.20 Rzekli więc żydzi: Czterdzieści i sześć lat budowano tę świątynię, a ty ją w trzech dniach wystawisz?21 Ale on mówił o świątyni ciała swojego.22 Gdy tedy zmartwychwstał, wspomnieli uczniowie jego, iż to powiedział, i uwierzyli Pismu i słowom, które wyrzekł Jezus.23 Gdy zaś był w Jerozolimie w Paschę w dzień święty, wielu uwierzyło w imię jego, widząc cuda jego, które czynił.24 Lecz sam Jezus nie zwierzał im samego siebie, dlatego że on znał wszystkich,25 i że nie trzeba mu było, aby kto dawał świadectwo o człowieku; albowiem sam wiedział, co jest w człowieku.3 ROZMOWA Z NIKODEMEM.1 Był zaś mąż spośród faryzeuszów, imieniem Nikodem, książę żydowski.2 Ten przyszedł do Jezusa w nocy, i rzekł mu: Rabbi, wiemy, żeś przyszedł jako nauczyciel od Boga; bo nikt takich cudów czynić nie może, jakie ty czynisz, jeśliby z nim Bóg nie był.3 Odpowiedział Jezus, i rzekł mu: Zaprawdę, zaprawdę mówię tobie: Jeśli się kto na nowo nie odrodzi, nie może oglądać królestwa Bożego.4 Rzecze do niego Nikodem: Jakże się może człowiek narodzić, będąc starym? Czy może napowrót wejść w łono matki swojej i odrodzić się?5 Odpowiedział Jezus: Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci: Jeśli się kto nie odrodzi z wody i z Ducha Świętego, nie może wejść do królestwa Bożego.6 Co się narodziło z ciała, ciałem jest, a co się narodziło z Ducha, duchem jest.7 ‘Nie dziw się, że ci powiedziałem: Potrzeba się wam znowu narodzić.8 Duch tchnie, kędy chce, i głos jego słyszysz, ale nie wiesz, skąd przychodzi, i dokąd idzie; tak jest z każdym, który się narodził z Ducha.9 Odpowiedział Nikodem, i rzekł mu: Jakże się to stać może? 10 Odpowiedział Jezus, i rzekł mu: To ty jesteś nauczycielem w Izraelu, a tego nie wiesz?11 Zaprawdę, zaprawdę powiadam tobie, że my co wiemy, mówimy, i o tym, cośmy widzieli, świadczymy; a świadectwa naszego nie przyjmujecie.12 Jeżeli ziemskie rzeczy wam powiedziałem, a nie wierzycie, jakże uwierzycie, gdy wam niebieskie opowiadać będę?13 I nikt nie wstąpił do nieba, tylko ten, który zstąpił z nieba, Syn Człowieczy, który jest w niebie.14 A jak Mojżesz podwyższył węża na pustyni, tak trzeba, aby podwyższony był Syn Człowieczy:15 aby wszelki, który weń wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne.16 Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby wszelki, kto wierzy weń, nie zginął, ale miał życie wieczne.17 Gdyż Bóg nie posłał Syna swego na świat, aby świat sądził; ale żeby świat był zbawiony przez niego.18 Kto wierzy weń, nie bywa sądzony; a kto nie wierzy, już osądzony jest, bo nie wierzy w imię jednorodzonego Syna Bożego.19 Ten zaś jest sąd, że światłość przyszła na świat, a ludzie bardziej umiłowali ciemności, niż światłość; bo złe były ich uczynki.20 Każdy bowiem, który źle czyni, nienawidzi światłości, i nie przychodzi do światłości, żeby nie były zganione uczynki jego.21 Lecz kto czyni prawdę, przychodzi do światłości, aby się okazały sprawy jego, że w Bogu są uczynione. DZIAŁALNOŚĆ W JUDEI.22 Potem przyszedł Jezus i uczniowie jego do ziemi Judzkiej, i tam przebywał z nimi, i chrzcił.23 Chrzcił też i Jan w Enon w pobliżu Salim, bo było tam wód wiele i przychodzili, i chrzcili się.24 Jeszcze bowiem Jan nie był wtrącony do więzienia.25 I wszczął się spór między uczniami Janowymi i żydami co do oczyszczenia.26 I przyszli do Jana, i rzekli mu: Rabbi, ten, co z tobą był za Jordanem, któremuś ty dał świadectwo, ten oto chrzci, a wszyscy idą do niego.27 Odpowiedział Jan, i rzekł: Nie może człowiek nic wziąć, jeśliby mu nie było dane z nieba.28 Wy sami jesteście mi świadkami, że powiedziałem: Nie jestem ja Chrystusem; ale że jestem posłany przed nim.29 Kto ma oblubienicę, jest oblubieńcem; lecz przyjaciel oblubieńca, który stoi, a słucha go, weselem się weseli dla głosu oblubieńca. To więc wesele moje wypełniło się.30 On ma wzrastać, a ja się umniejszać.31 Ten, co z wysoka przychodzi, ponad wszystkimi jest; ten, co jest z ziemi, z ziemi jest, i o ziemi mówi; ten, co z nieba przyszedł, jest ponad wszystkimi.32 A co widział i słyszał, to świadczy; a świadectwa jego nikt nie przyjmuje.33 Kto świadectwo jego przyjął, stwierdził, że Bóg jest prawdomówny.34 Albowiem ten, którego Bóg posłał, słowa Boże głosi, bo nie pod miarą Bóg daje ducha.35 Ojciec miłuje syna, i wszystko oddał w rękę jego.36 Kto wierzy w Syna ma życie wieczne; a kto nie wierzy Synowi, nie ujrzy życia, ale gniew Boży nad nim zostaje.C. PODRÓŻ PRZEZ SAMARIĘ I POWRÓT DO GALILEI (4,1-54)4 JEZUS OPUSZCZA JUDEĘ.1 Gdy więc dowiedział się Jezus, że usłyszeli faryzeusze, iż Jezus zdobywa uczniów i chrzci więcej, niż Jan2 (chociaż Jezus nie chrzcił, ale uczniowie jego),3 opuścił Judeę, i poszedł znów do Galilei.4 A trzeba mu było przechodzić przez Samarię. NIEWIASTA SAMARYTAŃSKA.5 Przyszedł tedy do miasta Samarii, które zwią Sychar, blisko folwarku, który dał Jakub Józefowi, synowi swemu.6 A była tam studnia Jakubowa; Jezus więc znużony z drogi, siedział tak przy studni. Godzina była prawie szósta.7 Przychodzi niewiasta z Samarii czerpać wodę. Rzecze do niej Jezus: Daj mi pić.8 (Uczniowie jego bowiem odeszli byli do miasta, aby kupić żywności).9 Rzecze mu więc owa niewiasta samarytańska: Jakże ty, będąc żydem, prosisz pić ode mnie, która jestem niewiastą samarytańską? Żydzi bowiem nie obcują z Samarytanami.10 Odpowiedział Jezus, i rzekł jej: Gdybyś znała dar Boży, i kto jest ten, co ci mówi: Daj mi pić, ty byś go zapewne prosiła, a dałby ci wody żywej.11 Rzecze mu niewiasta: Panie! I czerpać czym nie masz, a studnia jest głęboka; skądże więc masz wodę żywą?12 Czyż ty większy jesteś, niż ojciec nasz Jakub, który nam studnię dał, i sam z niej pił, i synowie jego, i trzody jego?13 Odpowiedział Jezus, i rzekł jej: Każdy, kto pije z tej wody, znów będzie pragnął; lecz kto by pił z wody, którą ja mu dam, nie będzie pragnął na wieki;14 ale woda, którą ja mu dam, stanie się w nim źródłem wody, tryskającej ku życiu wiecznemu.15 Rzecze do niego niewiasta: Panie! Daj mi tej wody, abym nie pragnęła, ani czerpać tu nie przychodziła.16 Rzecze do niej Jezus: Idź, zawołaj męża twego, a przyjdź tu.17 Odpowiedziała niewiasta, i rzekła: Nie mam męża. Rzecze do niej Jezus: Dobrześ powiedziała, że nie mam męża.18 Albowiem pięciu mężów miałaś, a ten, którego masz teraz, nie jest twoim mężem. To prawdziwie powiedziałaś.19 Rzecze mu niewiasta: Panie! Widzę, że ty jesteś prorokiem.20 Ojcowie nasi cześć oddawali na tej górze, a wy powiadacie, że w Jerozolimie jest miejsce, gdzie cześć oddawać potrzeba.21 Rzecze do niej Jezus: Niewiasto, wierz mi, że nadchodzi godzina, kiedy ani na tej górze, ani w Jerozolimie nie będziecie czcili Ojca.22 Wy czcicie to, czego nie znacie, my czcimy, co znamy, ob z żydów jest zbawienie.23 Ale nadchodzi godzina, i teraz jest, gdy prawdziwi czciciele będą czcili Ojca w duchu i w prawdzie; bo i Ojciec takich szuka, którzy by go czcili.24 Duchem jest Bóg, a ci, co mu cześć oddają, trzeba, aby go czcili w duchu i w prawdzie.25 Rzecze mu niewiasta: Wiem, że przyjdzie Mesjasz (którego zowią Chrystusem); gdy więc on przyjdzie, oznajmi nam wszystko.26 Rzecze do niej Jezus: Jam jest, który mówię z tobą. O POKARMIE I ŻNIWIE DUCHOWYM.27 A wnet przyszli uczniowie jego i dziwili się, że z niewiastą rozmawiał; ale żaden nie powiedział: O co pytasz, albo o czym z nią rozmawiasz?28 Niewiasta więc zostawiła wiadro swoje, i odeszła do miasta, i powiedziała owym ludziom:29 Chodźcie, a zobaczcie człowieka, który powiedział mi wszystko, cokolwiek uczyniłam. Nie jestże to Chrystus?30 Wyszli więc Ż miasta, i szli do niego.31 Tymczasem prosili go uczniowie, mówiąc: Rabbi, jedz.32 On zaś im rzecze: Mam ja pokarm do jedzenia, o którym wy nie wiecie.33 Mówili więc uczniowie między sobą: Czy może kto przyniósł mu jeść?34 Rzecze im Jezus: Mój pokarm jest, żebym czynił wolę tego, który mnie posłał, abym wykonał sprawę j ego.35 Czyż wy nie mówicie, że jeszcze są cztery miesiące, a żniwo przyjdzie? Oto wam powiadam: Podnieście oczy wasze, a popatrzcie na pola, że białe już są do żniwa.36 A kto żnie, bierze zapłatę, i zbiera owoc na życie wieczne; aby i ten, który sieje, weselił się 1 zarazem ten, który żnie.37 Albowiem w tym słowo jest prawdziwe, że inny jest, który sieje, a inny jest, który żnie.38 Ja was posłałem żąć to, nad czym nie pracowaliście; inni się napracowali, a wyście weszli w ich prace. JEZUS WŚRÓD SAMARYTAN.39 Z owego zaś miasta wielu Samarytan uwierzyło weń dla słowa niewiasty, świadectwo dającej: Że powiedział mi wszystko, cokolwiek uczyniłam.40 Gdy tedy przyszli do niego Samarytanie, prosili go, aby tam pozostał. I został tam dwa dni.41 I daleko więcej uwierzyło weń dla mowy jego.42 A niewieście mówili: Że już nie dla twego opowiadania wierzymy; sami bowiem usłyszeliśmy, i wiemy, że ten jest prawdziwie Zbawicielem świata. POWRÓT DO GALILEI.43 A po dwóch dniach wyszedł stamtąd, i odszedł do Galilei.44 Albowiem sam Jezus dał świadectwo, że prorok nie ma czci w ojczyźnie swojej.45 Gdy więc przyszedł do Galilei, przyjęli go Galilejczycy, gdyż widz leli wszystko, co był uczynił w Jerozolimie w dzień święty; bo i sami byli przyszli na dzień święty.46 Przyszedł więc znowu do Kany Galilejskiej, gdzie z wody uczynił wino. A był pewien dworzanin królewski, którego syn chorował w Kafarnaum. UZDROWIENIE SYNA DWORZANINA.47 Ten gdy usłyszał, że Jezus przyszedł z Judei do Galilei, poszedł do niego, i prosił go, aby przybył, i uzdrowił syna jego, bo zaczynał umierać.48 Rzekł więc do niego Jezus: Jeśli znaków i cudów nie ujrzycie, nie wierzycie.49 Rzecze do niego dworzanin: Przyjdź, Panie, zanim syn mój umrze.50 Rzecze mu Jezus: Idź, syn twój żyje. Uwierzył człowiek słowom, które mu powiedział Jezus, i odszedł.51 A gdy on już powracał, zabiegli mu słudzy, i oznajmili, mówiąc, że syn jego żyje.52 Pytał ich więc o godzinę, w której mu się polepszyło. I powiedzieli mu: Że wczoraj o siódmej godzinie opuściła go gorączka.53 Poznał tedy ojciec, że była to godzina, o której rzekł mu Jezus: Syn twój żyje; i uwierzył on sam i cały dom jego.54 Ten znów drugi znak uczynił Jezus, przyszedłszy z Judei do Galilei.D. DRUGA PASCHA W JERUZALEM (5, t -47)5 UZDROWIENIE CHOREGO OD LAT 38.1 Potem był dzień święty żydowski, i poszedł Jezus do Jerozolimy.2 A jest w Jerozolimie Owcza sadzawka, którą po żydowsku nazywają Betsaida, mająca pięć krużganków.3 W tych leżało wielkie mnóstwo chorych, ślepych, chromych, wyschłych, którzy oczekiwali na poruszenie wody.4 Anioł zaś Pański zstępował od czasu do czasu w sadzawkę, i poruszała się woda. A kto pierwszy wszedł do sadzawki po poruszeniu wody, stawał się zdrowym, jakąkolwiek byłby zdjęty chorobą.5 A był tam pewien człowiek od trzydziestu i ośmiu lat niemocą złożony.6 Gdy go Jezus ujrzał leżącego i poznał że długi już czas choruje, rzecze mu: Chcesz być zdrów?7 Odpowiedział mu chory: Panie! Nie mam człowieka, żeby mnie wpuścił do sadzawki, gdy poruszy się woda; gdy bowiem ja przychodzę, inny wstępuje przede mną.8 Rzecze mu Jezus: Wstań, weźmij łoże twoje, a chodź.9 I natychmiast stał się zdrowym ów człowiek, i wziął łoże swoje, i chodził. Był zaś szabat dnia tego.10 Mówili więc żydzi temu, który został uzdrowiony: Szabat jest, nie godzi się tobie nosić łoża twego.11 Odpowiedział im: Ten, który mnie uzdrowił, on mi rzekł: Weźmij łoże twoje, a chodź.12 Spytali go więc: Któż jest ten człowiek, który ci powiedział: Weźmij łoże twoje, a chodź?13 Ów zaś uzdrowiony nie wiedział, kto to był; Jezus bowiem usunął się od rzeszy, która była na miejscu.14 Potem znalazł go Jezus w świątyni, i rzekł mu: Oto stałeś się zdrowym, już nie grzesz, aby ci się co gorszego nie zdarzyło.15 Odszedł ów człowiek, i oznajmił żydom, że to Jezus jest, który go zdrowym uczynił.16 Dlatego żydzi prześladowali Jezusa, że to czynił w szabat.17 Lecz Jezus im odpowiedział: Ojciec mój aż dotąd działa, i ja działam.18 Dlatego więc tym bardziej starali się go żydzi zabić, że nie tylko naruszał szabat, ale też Boga powiadał być Ojcem swym, czyniąc się równym Bogu. Jezus zatem odpowiedział, i rzekł im: JEZUS RÓWNY OJCU.19 Zaprawdę, zaprawdę mówię wam, nie może Syn sam od siebie nic czynić, tylko to co widzi, że Ojciec czyni; albowiem cokolwiek on czyni, to i Syn podobnie czyni.20 Gdyż Ojciec miłuje Syna i wszystko mu ukazuje, co sam czyni, i większe nad te uczynki mu okaże, abyście się wydziwilli.21 Albowiem jak Ojciec wskrzesza umarłych, i ożywia, tak i Syn, których chce, ożywia.22 Ojciec bowiem nikogo nie sądzi, lecz wszystek sąd dał Synowi,23 aby wszyscy czcili Syna, jako czczą Ojca. Kto nie czci Syna, nie czczą Ojca, który go posłał.24 Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, że kto słowa mego słucha, a wierzy temu, który mię posłał, ma życie wieczne, i nie przyjdzie na sąd, ale przeszedł ze śmierci do życia.25 Zaprawdę, zaprawdę wam powiadam, że nadchodzi godzina i teraz jest, gdy umarli usłyszą głos Syna Bożego, a ci, którzy usłyszą, ożyją.26 Albowiem jak Ojciec ma życie sam w sobie, tak dał i Synowi, aby miał życie sam w sobie.27 I dał mu władzę sąd czynić, dlatego że jest Synem Człowieczym.28 Nie dziwcie się temu, bo przychodzi godzina, w której wszyscy, co są w grobach, usłyszą głos Syna Bożego.29 I wyjdą ci, którzy dobrze czynili, na zmartwychwstanie życia; a którzy źle czynili, na zmartwychwstanie sądu.30 Nie mogę ja sam od siebie nic czynić. Jak słyszę, sądzę, a sąd mój jest sprawiedliwy; bo nie szukam woli mojej, ale woli tego, który mnie posłał. ŚWIADECTWO OJCA I UCZYNKÓW.31 Jeśli ja sam o sobie daję świadectwo, świadectwo moje nie jest prawdziwe.32 Inny jest, który o mnie świadczy; i wiem, że prawdziwe jest świadectwo, które o mnie wydaje.33 Wyście posłali do Jana, i dał świadectwo prawdzie.34 Ja zaś nie od człowieka świadectwo biorę, ale to mówię, abyście wy byli zbawieni.35 On był świecą gorejącą i świecącą; a wyście chcieli do czasu radować się w światłości jego.36 Ale ja mam świadectwo większe niż Janowe. Uczynki bowiem, które dał mi Ojciec, abym je wykonał: same uczynki, które ja czynię, świadczą o mnie, że mnie Ojciec posłał.37 A Ojciec, który mnie posłał, sam świadectwo dał o mnie. I nie słyszeliście nigdy głosu jego, ani nie widzieliście postaci jego;38 i słowa jego nie macie w sobie na stałe, gdyż temu, którego on posłał, wy nie wierzycie.39 Badajcie Pisma, gdyż wam się zdaje, że w nich życie wieczne macie; a one są, które świadectwo dają o mnie;40 a do mnie przyjść nie chcecie, abyście życie mieli.41 Chwały od ludzi nie biorę.42 Ale poznałem was, że miłości Bożej nie macie w sobie.43 Ja przyszedłem w imię Ojca mego, a nie przyjmujecie mnie; jeśli inny przyjdzie w imię swoje, jego przyjmiecie.44 Jakże możecie wierzyć wy, którzy chwałę jeden od drugiego bierzecie, a chwały, która od samego Boga jest, nie szukacie?45 Nie sądźcie, że ja was oskarżać będę u Ojca; jest, który was oskarża, Mojżesz, w którym wy nadzieję macie.46 Gdybyście bowiem wierzyli Mojżeszowi, i mnie byście zapewne wierzyli; o mnie bowiem on pisał.47 Lecz jeśli jego pismom nie wierzycie, jakże moim słowom uwierzycie? E. NOWY POBYT W GALILEI (6,1 – 7,9)6 CUDOWNE ROZMNOŻENIE CHLEBA.1 Potem odszedł Jezus za morze Galilejskie, to jest Tyberiadzkie.2 I szła za nim rzesza wielka, gdyż widzieli znaki, które czynił nad tymi, co chorowali.3 Wszedł więc Jezus na górę, i siedział tam z uczniami swoimi.4 A była blisko Pascha, dzień święty żydowski.5 Gdy więc Jezus podniósł oczy, i zobaczył, że wielka rzesza idzie do niego, rzekł do Filipa: Skąd kupimy chleba, żeby ci jedli?6 A mówił to, próbując go; bo sam wiedział co miał czynić.7 Odpowiedział mu Filip: Za dwieście denarów chleba nie wystarczy im, tak żeby każdy mało co wziął.8 Rzekł mu jeden z uczniów jego, Andrzej, brat Szymona Piotra:9 Jest tu jedno pacholę, co ma pięć chlebów jęczmiennych i dwie ryby; ale co to jest na tak wielu?10 Rzekł tedy Jezus: Każcie ludziom usiąść. A było trawy wiele na tym miejscu. Usiedli więc mężczyźni w liczbie około pięciu tysięcy.11 Wziął więc Jezus chleby, i dzięki uczyniwszy, rozdał siedzącym; podobnież i z ryb, ile chcieli.12 Gdy zaś się najedli, rzekł uczniom swoim: Zbierzcie ułomki które pozostały, aby nie zginęły.13 Zebrali tedy, i napełnili dwanaście koszów ułomkami z pięciu chlebów jęczmiennych, które pozostały tym, co jedli.14 Owi więc ludzie ujrzawszy cud, który Jezus uczynił, mówili: Że ten jest prawdziwie Prorokiem, który ma przyjść na świat.15 Jezus zatem poznawszy, że mieli przyjść, aby go porwać i uczynić królem, uszedł znowu sam jeden na górę. JEZUS CHODZI PO MORZU.16 Gdy zaś zmrok zapadł, zeszli uczniowie jego nad morze.17 I wsiadłszy w łódź, płynęli za morze do Kafarnaum; i było już ciemno, a Jezus do nich nie przyszedł.18 Morze zaś poczynało się burzyć, bo wiał silny wiatr.19 Gdy więc ujechali około dwadzieścia pięć albo trzydzieści stadiów, widzą Jezusa chodzącego po morzu i zbliżającego się do łodzi, i zlękli się.20 Lecz on im rzecze: Jam jest, nie bójcie się.21 Chcieli go tedy wziąć do łodzi; a łódź natychmiast przypłynęła do ziemi, do której jechali. OBIETNICA EUCHARYSTII.22 Nazajutrz rzesza, która stała za morzem, zobaczyła, że tam nie było innej łodzi tylko jedna, i że Jezus nie wsiadł do łodzi z uczniami swoimi, ale sami uczniowie jego odjechali.23 Inne zaś łodzie nadeszły od Tyberiady obok miejsca, gdzie jedli chleb, gdy Pan dzięki czynił.24 Skoro więc zobaczyła rzesza, że tam nie ma Jezusa, ani uczniów jego, wsiedli w łódki, i przypłynęli do Kafarnaum, szukając Jezusa.25 A znalazłszy go za morzem, rzekli mu: Rabbi, kiedyś tu przybył?26 Odpowiedział im Jezus, i rzekł: Zaprawdę, zaprawdę mówię wam: Szukacie mnie, nie dlatego żeście cuda widzieli, ale żeście chleb jedli, i najedliście się.27 Starajcie się nie o pokarm, który ginie, ale który trwa na życie wieczne, który wam da Syn Człowieczy; na nim bowiem Bóg Ojciec położył swą pieczęć.28 Rzekli więc do niego: Cóż mamy czynić, abyśmy pełnili uczynki Boże?29 Odpowiedz lał Jezus, i rzekł im: To jest dzieło Boże, abyście wierzyli w tego, którego on posłał.30 Rzekli mu tedy: Cóż więc ty za znak czynisz, abyśmy ujrzeli, i uwierzyli tobie? Cóż działasz?31 Ojcowie nasi jedli mannę na pustyni, jako jest napisane: “Chleb z nieba dał im jeść.” JEZUS PRAWDZIWYM CHLEBEM Z NIEBA.32 Rzekł im więc Jezus: Zaprawdę, zaprawdę mówię wam: Nie Mojżesz dał wam chleb z nieba, ale Ojciec mój daje wam chleb z nieba prawdziwy.33 Albowiem chleb Boży jest, który z nieba zstąpił, i daje życie światu.34 Rzekli więc do mego: Panie, daj nam zawsze tego chleba.35 A Jezus im powiedział: Jam jest chleb życia; kto do mnie przychodzi, łaknąć nie będzie; a kto we mnie wierzy, nigdy pragnąć nie będzie.36 Ale wam powiedziałem, żeście i widzieli mię, i nie wierzycie.37 Wszystko, co mi daje Ojciec, do mnie przyjdzie; a tego, co do mnie przychodzi, nie wyrzucę precz;38 bo zstąpiłem z z nieba, nie żebym czynił wolę moją, ale wolę tego, który mię posłał.39 A ta jest wola tego, który mię posłał, Ojca, żebym nic z tego wszystkiego, co mi dał, nie stracił; ale żebym to wskrzesił w dzień ostateczny.40 A ta jest wola Ojca mego, który mię posłał, żeby każdy, który widzi Syna, i wierzy weń, miał życie wieczne, a ja go wskrzeszę w dzień ostatni. SZEMRANIE NIEWIERNYCH ŻYDÓW.41 Szemrali więc na niego żydzi, że powiedział: Jam jest chleb żywy, który z nieba zstąpił.42 I mówili: Czyż nie jest to Jezus, syn Józefa, którego ojca i matkę my znamy? Jakże więc on mówi: Że z nieba zstąpiłem?43 Odpowiedział tedy Jezus, i rzekł im: Nie szemrajcie między sobą.44 Nikt do mnie przyjść nie może, jeśli Ojciec, który mię posłał, nie pociągnie go; a ja go wskrzeszę w dzień ostatni.45 Jest napisane u proroków: “I będą wszyscy uczniami Bożymi.” Wszelki, kto usłyszał od Ojca, i nauczył się, przychodzi do mnie.46 Nie, żeby Ojca kto widział; tylko ten, który jest od Boga, ten widział Ojca.47 Zaprawdę, zaprawdę wam powiadam: Kto wierzy we mnie, ma życie wieczne. JEZUS CHLEBEM ŻYWOTA.48 Jam jest chleb życia.49 Ojcowie wasi jedli mannę na pustyni, i pomarli.50 Ten jest chleb z nieba zstępujący, aby jeśli go kto pożywać będzie, nie umarł.51 Jam jest chleb żywy, który z nieba zstąpił.52 Jeśli kto pożywać będzie tego chleba, żyć będzie na wieki; a chleb, który ja dam, jest ciało moje za życie świata.53 Spierali się więc żydzi między sobą, mówiąc: Jakże on może dać nam ciało swoje do jedzenia?54 Rzekł im więc Jezus: Zaprawdę, zaprawdę wam powiadam: Jeślibyście nie jedli ciała Syna człowieczego, i nie pili krwi jego, nie będziecie mieć życia w sobie.55 Kto pożywa ciało moje, i pije krew moją, ma życie wieczne, a ja go wskrzeszę w dzień ostatni.56 Albowiem ciało moje prawdziwie jest pokarmem, a krew moja prawdziwie jest napojem.57 Kto pożywa ciało moje, i pije krew moją, we mnie mieszka, a ja w nim.58 Jako mnie posłał żyjący Ojciec, i ja żyję dla Ojca; a kto mnie pożywa, i on żyć będzie dla mnie.59 Ten jest chleb, który z nieba zstąpił. Nie jak ojcowie wasi jedli mannę, i pomarli. Kto pożywa tego chleba, żyć będzie na wieki. RÓŻNY SKUTEK OBIETNICY.60 To powiedział w synagodze, nauczając w Kafarnaum.61 Wielu więc z uczniów jego usłyszawszy, mówili: Twarda jest ta mowa, i któż jej słuchać może?62 Jezus zaś wiedząc sam w sobie, że na to szemrają uczniowie j ego, rzekł do nich: To was gorszy?63 A jeśli zobaczycie Syna Człowieczego wstępującego tam, gdzie był pierwej?64 Duch jest, który ożywia, ciało na nic się nie przyda. Słowa, które ja wam powiedziałem, duchem i życiem są.65 Ale są niektórzy spośród was, co nie wierzą. Wiedział bowiem Jezus od początku, którzy byli, co nie wierzyli, i kto go miał wydać.66 I mówił: Dlatego wam powiedziałem, że nikt nie może przyjść do mnie, jeśli mu nie będzie dane od Ojca mojego. ODSTĘPSTWO WIELU UCZNIÓW.67 Odtąd wielu uczniów jego wycofało się, i już z nim nie chodzili.68 Rzekł więc Jezus do dwunastu: Czy i wy odejść chcecie?69 Odpowiedział mu przeto Szymon Piotr: Panie! Do kogóż pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego.70 A my wierzymy i poznaliśmy, żeś ty jest Chrystus, Syn Boży. Odpowiedział im Jezus:71 Czy ja nie dwunastu was obrałem? A jeden z was jest diabeł.72 Mówił zaś o Judaszu Szymonowym, Iszkariocie; bo ten miał go wydać, chociaż był jednym z dwunastu.7 NIEDOWIARSTWO KREWNYCH CHRYSTUSA.1 Potem zaś chodził Jezus po Galilei, gdyż nie chciał po Judei chodzić, bo żydzi starali się go zabić.2 A zbliżało się żydowskie święto Kuczek.3 Rzekli więc do niego bracia jego: Odejdź stąd, a idź do Judei, żeby i uczniowie twoi widzieli dzieła twoje, które czynisz.4 Nikt bowiem niczego w skrytości nie czyni, a sam chce być na widoku. Jeśli te rzeczy czynisz, okaż się światu.5 I bracia bowiem jego weń nie wierzyli.6 Rzecze im tedy Jezus: Czas mój jeszcze nie przyszedł; ale czas wasz zawsze jest w pogotowiu.7 Nie może świat mieć was w nienawiści, ale mnie ma w nienawiści; bo ja świadectwo daję o nim, że złe są uczynki jego.8 Idźcie wy na ten dzień święty, ja zaś nie pójdę na ten dzień święty; bo mój czas jeszcze się nie wypełnił.9 To powiedziawszy, został sam w Galilei.F. ZBAWICIEL W JERUZALEM PODCZAS ŚWIĘTA KUCZEK (7,10 -10,21) RÓŻNE ZDANIA O JEZUSIE.10 A gdy poszli bracia jego, wtedy i on poszedł na dzień święty, nie jawnie, ale jakby potajemnie.11 Szukali go więc żydzi w dzień święty pytając: Gdzież on jest?12 I był o nim wielki pomruk między rzeszą. Jedni bowiem powiadali: Że jest dobry. Drudzy zaś mówili: Nie, ale zwodzi rzesze.13 Nikt o nim jednak jawnie nie mówił z bojaźni przed żydami. JEZUS UCZY W ŚWIĄTYNI.14 Gdy zaś już było w pół święta, wszedł Jezus do świątyni, i nauczał15 I dziwili się żydzi, mówiąc: Jakże ten umie Pismo, skoro się nie uczył?16 Odpowiedział im Jezus, i rzekł: Moja nauka nie jest moja, ale tego, który mię posłał.17 Jeśli kto zechce pełnić wolę jego, dowie się o tej nauce, czy jest z Boga, czy też ja sam ze siebie mówię.18 Kto sam ze siebie mówi, ten chwały własnej szuka; lecz kto szuka chwały tego, który go posłał, ten jest prawdomówny, a nie ma w nim niesprawiedliwości.19 Czyż Mojżesz nie dał wam Zakonu, a żaden z was nie pełni Zakonu?20 Czemu chcecie mnie zabić? Odpowiedziała rzesza, i rzekła: Czarta masz; któż cię chce zabić?21 Odpowiedział Jezus, i rzekł, im: Jednego czynu dokonałem, a wszyscy się dziwicie.22 Dlatego Mojżesz dał wam obrzezanie (nie żeby ono od Mojżesza było, ale od ojców), i w szabat człowieka obrzezujecie.23 Jeśli obrzezanie przyjmuje człowiek w szabat, żeby nie naruszyć Mojżeszowego Zakonu, na mnie się oburzacie, że całego człowieka uzdrowiłem w szabat?24 Nie sądźcie według pozorów, ale sądźcie sądem sprawiedliwym.25 Mówili więc niektórzy z Jerozolimy: Czyż to nie ten, którego chcą zabić? 26 A oto jawnie przemawia, i nic mu nie mówią. Czyżby prawdziwie poznali starsi, że ten jest Chrystusem?27 Ale o nim wiemy, skąd jest; lecz gdy Chrystus przyjdzie, nikt nie będzie wiedział, skąd jest.28 Wołał tedy Jezus w świątyni, ucząc i mówiąc: I mnie znacie, i skąd jestem wiecie, a sam od siebie nie przyszedłem, ale jest prawdomówny ten, który mnie posłał, którego wy nie znacie.29 Ja go znam, bo od niego jestem, a on mię posłał.30 Chcieli go więc pojmać, ale nikt nań nie podniósł ręki; bo jeszcze nie nadeszła godzina jego.31 Wielu zaś z rzeszy uwierzyło weń, i mówili: Czyż Chrystus gdy przyjdzie, więcej cudów czynić będzie, aniżeli te, które ten czyni?32 Usłyszeli faryzeusze, jak to o nim rzesza szemrała; i posłali przedniejsi kapłani i faryzeusze sługi, aby go pojmali.33 Rzekł im więc Jezus: Jeszcze krótki czas jestem z wami, a odchodzę do tego, który mię posłał.34 Szukać mię będziecie, a nie znajdziecie; a gdzie ja jestem wy przyjść nie możecie.35 Mówili więc żydzi między sobą: Dokądże ten pójdzie, że my go nie znajdziemy? Czy pójdzie do rozproszenia pogan, i będzie uczył pogan?36 Cóż to za słowo, które powiedział: Szukać mię będziecie, a nie znajdziecie; a gdzie ja jestem, wy przyjść nie możecie? CZY JEZUS JEST MESJASZEM?37 W ostatni zaś wielki dzień święta stał Jezus, i wołał, mówiąc: Jeśli kto pragnie, niech do mnie przyjdzie a pije.38 Kto wierzy we mnie, jak mówi Pismo, z żywota jego rzeki wody żywej popłyną.39 A to mówił o Duchu, którego otrzymać mieli wierzący weń; albowiem Duch jeszcze nie był dany, bo Jezus jeszcze nie był uwielbiony.40 Z owej więc rzeczy, usłyszawszy te słowa jego, mówili: Ten jest prawdziwie prorokiem.41 Inni mówili: Ten jest Chrystusem. Niektórzy zaś powiadali: Czyż Jezus przyjdzie z Galilei?42 Czyż Pismo nie mówi, że Jezus przyjdzie z rodu Dawida i z Betlejem miasteczka, gdzie był Dawid?43 Powstał zatem rozłam między resztą z powodu niego.44 A niektórzy z nich chcieli go pojmać, ale nikt nie podniósł nań ręki.45 Przyszli więc słudzy najwyższych kapłanów i faryzeuszów. A oni im rzekli: Czemuście go nie przyprowadzili?46 Odpowiedzieli słudzy: Nigdy tak człowiek nie mówił, jako ten człowiek.47 Odpowiedzieli im tedy faryzeusze: Czyż i wy jesteście zwiedzeni?48 Czy który ze starszych uwierzył weń, albo z faryzeuszów?49 Ale to pospólstwo, które nie zna Zakonu, przeklęte jest.50 Rzekł do nich Nikodem, ten, który w nocy przyszedł do niego, a był jednym z nich:51 Czyż Zakon nasz sądzi człowieka, jeśli pierwej nie usłyszy od niego, i nie zrozumie, co czyni?52 Odpowiedzieli, i rzekli mu: Czy i ty jesteś Galilejczykiem? Badaj Pisma, a zobaczysz, że z Galilei prorok nie powstaje.53 I powrócili każdy do domu swego.8 JAWNOGRZESZNICA.1 Jezus zaś udał się na górę Oliwną.2 A raniutko znów przyszedł do świątyni, i cały lud przyszedł do niego; a usiadłszy nauczał ich.3 I przyprowadzają doktorowie i faryzeusze niewiastę, którą na cudzołóstwie zostano, i postawili ją pośrodku, i4 rzekli mu: Nauczycielu tę niewiastę zastano teraz na cudzołóstwie.5 W Zakonie zaś Mojżesz przykazał nam takie kamienować. Ty więc co mówisz?6 To znów mówili, kusząc go, aby go mogli oskarżyć. A Jezus schyliwszy się w dół, pisał palcem po ziemi.7 Gdy zaś nie przestawali go pytać, podniósł się, i rzekł im: Kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci na nią kamieniem.8 I znowu schyliwszy się, pisał na ziemi.9 A usłyszawszy to, jeden za drugim wychodzili, poczynając od starszych; i został sam Jezus, i niewiasta w pośrodku stojąca.10 Jezus zaś podniósłszy się, rzekł jej: Niewiasto, gdzież są ci, co na ciebie skarżyli? Żaden cię nie potępił?11 A ona rzekła: żaden, Panie! Jezus zaś powiedział: I ja cię nie potępię. Idź, a już więcej nie grzesz. JEZUS ŚWIATŁOŚCIĄ ŚWIATA.12 Znowu więc odezwał się do nich Jezus, mówiąc: Jam jest światłość świata; kto za mną idzie, nie chodzi w ciemności, ale będzie miał światłość życia.13 Rzekli mu tedy faryzeusze: Ty sam o sobie świadectwo dajesz; świadectwo twoje nie jest prawdziwe.14 Odpowiedział Jezus, i rzekł im: Chociaż ja świadectwo daję sam o sobie, prawdziwe jest świadectwo moje, bo wiem, skąd przyszedłem i dokąd idę; lecz wy nie wiecie, skąd przychodzę, albo dokąd idę.15 Wy według ciała sądzicie; ja nikogo nie sądzę.16 A jeśli też i sądzę; sąd mój jest prawdziwy; bo nie jestem sam, ale ja i ten, który mnie posłał, Ojciec.17 A w Zakonie waszym jest napisane, że świadectwo dwóch ludzi jest prawdziwe.18 Jam jest, który sam o sobie daję świadectwo; i daje świadectwo o mnie Ojciec, który mię posłał.19 Rzekli mu więc: Gdzież jest twój Ojciec? Odpowiedział Jezus: Ani mnie nie znacie, ani Ojca mojego; gdybyście mnie znali, to byście zapewne i Ojca mego znali.20 Te słowa powiedział Jezus koło skarbca, ucząc w świątyni; a nikt go nie pojmał, bo jeszcze nie nadeszła godzina jego. JEZUS SYNEM BOGA.21 Jezus więc rzekł im znowu, mówiąc: Ja odchodzę, i będziecie mnie szukać, a w grzechu waszym pomrzecie. Dokąd ja idę, wy przyjść nie możecie.22 Mówili tedy żydzi: Alboż sam się zabije, że powiedział: Dokąd ja idę, wy przyjść nie możecie?23 I mówił im: Wyście z niskości, a jam z wysokości. Wyście z tego świata, a ja nie jestem z tego świata.24 Przeto wam powiedziałem, że pomrzecie w grzechach waszych; bo jeśli nie uwierzycie, żem ja jest, pomrzecie w grzechu waszym.25 Mówili mu więc: Któżeś ty jest? Rzekł im Jezus: Początek, który i mówię wam.26 Mam o was wiele mówić i sądzić; lecz ten, który mię posłał jest prawdomówny; a ja, co słyszałem od niego, to mówię na świecie.27 I nie zrozumieli, że Ojcem swoim nazywał Boga.28 Rzekł im tedy Jezus: Gdy podwyższycie Syna Człowieczego, wtedy poznacie, żem ja jest, a sam z siebie niczego nie uczynię; ale jako mię nauczył Ojciec, to mówię.29 A ten, który mię posłał, ze mną jest, i nie zostawił mię samego, bo ja, co mu się podoba, zawsze czynię.30 Gdy on to mówił, wielu weń uwierzyło. KTO PRAWDZIWYM SYNEM ABRAHAMA?31 Mówił więc Jezus do tych żydów, którzy mu uwierzyli: Jeśli wy trwać będziecie przy mowie mojej, prawdziwie będziecie uczniami moimi;32 i poznacie prawd a prawda was wyswobodzi.33 Odpowiedzieli mu: Jesteśmy potomstwem Abrahama, a nigdyśmy nikomu nie służyli; jakże ty mówisz: Wolni będziecie?34 Odpowiedział im Jezus: Zaprawdę, za prawdę powiadam wam, że każdy który czyni grzech, sługą jest grzechu;35 lecz sługa nie mieszka w domu na wieki, syn zaś mieszka na wieki.36 A przeto jeśli was Syn wyswobodzi, prawdziwie wolni będziecie.37 Wiem, że jesteście synami Abrahama; ale staracie się mig zabić, ponieważ mowa moja nie przyjmuje się w was.38 Ja mówię, co widziałem u Ojca mojego; a wy czynicie, coście widzieli u ojca waszego.39 Odpowiedzieli, i rzekli mu: Ojcem naszym jest Abraham. Rzekł im Jezus: Jeśliście synami Abrahama, czyńcież uczynki Abrahama.40 Lecz teraz staracie się zabić mnie, człowieka, który wam mówiłem prawdę, jaką słyszałem od Boga; tego Abraham nie czynił. KTO SYNEM BOGA?41 Wy czynicie uczynki ojca waszego. Rzekli mu zatem: Myśmy się nie urodzili z cudzołóstwa; mamy jednego ojca, Boga.42 Rzekł im więc Jezus: Gdyby Bóg był ojcem waszym, to byście mię pewnie miłowali; albowiem ja z Boga wyszedłem, i przyszedłem; nie od siebie bowiem przyszedłem, ale on mię posłał.43 Czemu mowy mojej nie rozumiecie? Gdyż nie możecie słuchać mowy mojej.44 Wy z ojca diabła jesteście i pożądania ojca waszego czynić chcecie. On był zabójcą od początku i w prawdzie się nie ostał, bo nie ma w nim prawdy; gdy mówi kłamstwo, z własnego mówi, gdyż kłamcą jest, i ojcem jego.45 A jeśli ja prawdę mówię, nie wierzycie mi.46 Kto z was dowiedzie na mnie grzechu? Jeśli prawdę mówię wam, czemu mi nie wierzycie?47 Kto z Boga jest, słów Bożych słucha; dlatego wy nie słuchacie, że z Boga nie jesteście. DIABELSKIE USPOSOBIENIE ŻYDÓW.48 Odpowiedzieli więc żydzi, i rzekli mu: Czy my nie dobrze mówimy, żeś ty jest Samarytanin, i czarta masz?49 Odpowiedział Jezus: Ja czarta nie mam; ale czczę Ojca mego, a wyście mnie nie uczcili.50 Ale ja nie szukam chwały własnej; jest taki, co szuka, i sądzi.51 Zaprawdę, zaprawdę mówię wam: Jeśli kto zachowa mowę moją, nie zazna śmierci na wieki.52 Rzekli więc żydzi: Teraz poznaliśmy, że czarta masz. Abraham umarł i prorocy, a ty powiadasz: Jeśliby kto zachował mowę moją, nie zazna śmierci na wieki!53 Czy ty większy jesteś nad ojca naszego Abrahama, który umarł? I prorocy pomarli. Kim sam siebie czynisz?54 Odpowiedział Jezus: Jeśli ja sam siebie chwalę; niczym jest chwała moja. Jest Ojciec mój, który mię uwielbia, o którym wy powiadacie, że jest Bogiem waszym,55 a nie poznaliście go; ale ja go znam. I jeślibym powiedział, że go nie znam, będę podobnym do was kłamcą; ale go znam, i mowę jego zachowuję.56 Abraham, ojciec wasz, cieszył się, że miał oglądać dzień mój; ujrzał, i rozradował się.57 Rzekli więc żydzi do niego: Pięćdziesięciu lat jeszcze nie masz, a Abrahama widziałeś?58 Rzekł im Jezus: Zaprawdę, zaprawdę mówię wam: pierwej niż Abraham się stał, jam jest.59 Porwali więc kamienie, by rzucić na niego; lecz Jezus ukrył się, i wyszedł z świątyni.9 UZDROWIENIE ŚLEPEGO OD URODZENIA.1 A przechodząc, ujrzał Jezus człowieka ślepego od urodzenia.2 I spytali go uczniowie jego: Rabbi, kto zgrzeszył, on, czy rodzice jego, że się ślepym narodził?3 Odpowiedział Jezus: Ani on nie zgrzeszył, ani rodzice jego; ale żeby się okazały w nim sprawy Boże.4 Mnie potrzeba wykonywać sprawy tego, który mię posłał, póki dzień jest; nadchodzi noc, kiedy nikt pracować nie może.5 Póki jestem na świecie, jestem światłością świata.6 To rzekłszy, splunął na ziemię, i uczynił błoto ze śliny, i pomazał błotem oczy jego,7 i rzekł mu: Idź, umyj się w sadzawce Siloe (co się wykłada: “Posłany”). Odszedł więc i umył się, i przyszedł widzący.8 Sąsiedzi zatem i ci, co przedtem go widywali, że był żebrakiem, mówili: Czy to nie ten, który siadywał i żebrał? Jedni mówili: Że to on jest.9 A drudzy: Wcale nie, ale jest doń podobny. A on mówił: Że to ja jestem.10 Mówili mu więc: Jakże ci się oczy otwarły?11 Odpowiedział: Ten człowiek, którego zwią Jezusem, uczynił błoto, i pomazał oczy moje, i rzekł mi: Idź do sadzawki Siloe, a umyj się. I poszedłem, umyłem się, i widzę.12 I rzekli mu: Gdzież on jest? Odpowiedział: Nie wiem.13 Przyprowadzają tego, który był ślepy, do faryzeuszów.14 A był to szabat, gdy Jezus uczynił błoto, i otworzył oczy jego.15 Znowu więc pytali go faryzeusze, jak przejrzał? A on im odpowiedział: Włożył mi błota na oczy i umyłem się, i widzę.16 Mówili przeto niektórzy z faryzeuszów: Nie jest ten człowiek od Boga, bo nie zachowuje szabatu. A inni mówili: Jakże może człowiek grzeszny te cuda czynić? I było rozdwojenie między nimi.17 Rzekli więc ślepemu po wtóre: Cóż ty mówisz o tym, który otworzył oczy twoje? On zaś rzekł: że jest prorokiem.18 Nie uwierzyli tedy żydzi, że on był ślepy, i wzrok odzyskał, dopóki nie wezwali rodziców tego, który przejrzał.19 I spytali ich, mówiąc: Czy to jest syn wasz, o którym wy mówicie, że się ślepym urodził? Jakże więc teraz widzi?20 Odpowiedzieli im rodzice jego, i rzekli: Wiemy, że to jest syn nasz, i że się ślepym urodził;21 ale jak teraz widzi, nie wiemy; albo kto otworzył oczy jego, my nie wiemy. Jego samego pytajcie; ma lata, niech sam mówi o sobie.22 To powiedzieli rodzice jego, gdyż bali się żydów. Już bowiem zmówili się żydzi, że jeśliby kto wyznał, iż on jest Chrystusem, aby został wyrzucony z synagogi.23 Dlatego to powiedzieli rodzące jego: Że ma lata, jego samego pytajcie.24 Wezwali więc po raz drugi człowieka, który był ślepy, i rzekli mu: Daj chwałę Bogu; my wiemy, że ten człowiek jest grzeszny.25 On zaś im odrzekł: Czy grzeszny jest, tego nie wiem; jedno wiem, że byłem ślepy, a teraz widzę.26 Rzekli mu tedy: Cóż ci uczynił? Jakże ci oczy otworzył?27 Odpowiedział im: Już wam powiedziałem, i słyszeliście; czemuż znowu słyszeć chcecie? Czy i wy chcecie zostać uczniami jego?28 Złorzeczyli mu przeto i powiedzieli: Ty bądź uczniem jego, a my jesteśmy uczniami Mojżesza.29 My wiemy, że do Mojżesza mówił Bóg; ale skąd ten jest, nie wiemy,30 Odpowiedział ów człowiek, i rzekł im: To właśnie jest dziwne, że wy nie wiecie, skąd jest, a otworzył oczy moje.31 Wiemy zaś, że grzeszników Bóg nie wysłuchuje; ale jeśli kto jest czcicielem Boga, a wolę jego czyni, tego wysłuchuje.32 Od wieku nie słyszano, żeby kto otworzył oczy ślepo narodzonemu.33 Gdyby ten nie był od Boga, nie mógłby nic uczynić.34 Odpowiedzieli i rzekli mu: W grzechach narodziłeś się cały, a ty nas uczysz? I precz go wyrzucili.35 Usłyszał Jezus, że go precz wyrzucili, a znalazłszy go, rzekł mu: Ty wierzysz w Syna Bożego?36 On odpowiedział, i rzekł: Któż to jest, Panie, abym weń uwierzył?37 I rzekł mu Jezus: I widziałeś go, i który mówi z tobą, ten jest.38 A on rzekł: Wierzę, Panie! I upadłszy, oddał mu pokłon.39 I rzekł Jezus: Na sąd ja przyszedłem na ten świat, aby ci, którzy nie widzą, przejrzeli, a ci, co widzą, ślepymi się stali.40 I usłyszeli niektórzy z faryzeuszów, co przy nim byli, i rzekli mu: Czy i my ślepymi jesteśmy?41 Rzekł im Jezus: Gdybyście byli ślepymi, nie mielibyście grzechu; ale teraz mówicie: Że widzimy. Grzech wasz trwa.10 JEZUS DOBRYM PASTERZEM.1 Zaprawdę, zaprawdę mówię wam: Kto nie wchodzi przez bramę do owczarni owiec, ale wdziera się skądinąd, ten jest złodziej i zbójca.2 Lecz ten, co wchodzi przez bramę, jest pasterzem owiec.3 Temu odźwierny otwiera, a owce słuchają głosu jego, i woła owce swoje po imieniu, i wyprowadza je.4 A gdy wypuści owce swoje, idzie przed nimi; a owce idą za nim, bo znają głos jego.5 Za obcym zaś nie idą, ale uciekają od niego, bo nie znają głosu obcych.6 Tę przypowieść powiedział im Jezus; lecz oni nie zrozumieli, co im mówił.7 Znowu więc rzekł im Jezus: Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, iż ja jestem bramą owiec.8 Wszyscy, ilu ich tylko przyszło, złodziejami są i zbójcami, i nie słuchały ich owce.9 Ja jestem bramą. Jeśli kto wejdzie przeze mnie, będzie zbawiony; i będzie wchodził, i wychodził, i pastwiska znajdzie.10 Złodziej nie przychodzi, tylko żeby kradł, a zabijał i tracił. Ja przyszedłem, żeby życie miały, i obficiej miały.11 Jam jest pasterz dobry. Dobry pasterz duszę swoją daje za owce swoje.12 Lecz najemnik, i ten, co nie jest pasterzem, którego owce nie są własne, widzi wilka przychodzącego, i opuszcza owce, i ucieka, a wilk porywa, i rozprasza owce;13 najemnik zaś ucieka, bo jest najemnikiem, i nie zależy mu na owcach.14 Jam jest pasterz dobry, i znam moje, i znają mię moje.15 Jak mię zna Ojciec, i ja znam Ojca; a duszę moją kładę za owce moje.16 I inne owce mam, które nie są z tej owczarni; i te trzeba mi przyprowadzić, i słuchać będą głosu mego, i stanie się jedna owczarnia i jeden pasterz.17 Dlatego miłuje mię Ojciec, że ja kładę duszę moją, abym ją znowu wziął.18 Nikt nie bierze jej ode mnie, ale ja kładę ją sam od siebie; i mam moc położyć ją, i mam moc znowu wziąć ją. To przykazanie otrzymałem od Ojca mego.19 Znowu powstała niezgoda między żydami z powodu tych słów.20 A wielu z nich mówiło: Czarta ma, i szaleje; czemuż go słuchacie?21 Inni mówili: To nie są słowa opętanego od diabła. Czyż diabeł może oczy ślepych otwierać?G. ZAMACHY NA ZBAWICIELA W CZASIE UROCZYSTOŚCI POŚWIĘCENIA ŚWIĄTYNI (10, 22-42) CHRYSTUS JEST WSPÓŁISTOTNY OJCU.22 Była zaś w Jerozolimie uroczystość Poświęcenia świątyni; i była zima.23 A Jezus przechadzał się w świątyni po krużganku Salomona.24 Obstąpili go więc żydzi, i rzekli mu: Dokądże duszę naszą w zawieszeniu trzymać będziesz? Jeśli ty jesteś Chrystusem, powiedz nam otwarcie.25 Odpowiedział im Jezus: Powiadam wam, a nie wierzycie; sprawy, które ja czynię w imię Ojca mego, te o mnie świadectwo dają.26 Ale wy nie wierzycie bo nie jesteście z owiec moich.27 Owce moje słuchają głosu mego; a ja je znam, i idą za mną.28 Ja im daję życie wieczne: i nie zginą na wieki, i nikt nie wydrze ich z ręki mojej.29 To, co mi dał Ojciec mój, większe jest nad wszystko; a nikt nie może wydrzeć z rąk Ojca mego.30 Ja i Ojciec jedno jesteśmy. ŻYDZI CHCĄ GO UKAMIENOWAĆ.31 Przeto żydzi porwali kamienie, aby go ukamienować.32 Odpowiedział im Jezus: Wiele dobrych uczynków ukazałem wam od Ojca mego; za który z tych uczynków kamienujecie mnie?33 Odpowiedzieli mu żydzi: Za dobry uczynek nie kamienujemy cię, ale za bluźnierstwo; i że ty, będąc człowiekiem, czynisz sam siebie Bogiem.34 Odpowiedział im Jezus: Czy nie jest napisane w Zakonie waszym: Że “Ja rzekłem: bogami jesteście?”35 Jeżeli tych nazwał bogami, do których stała się mowa Boża a Pisma zmienić nie można36 o mnie, którego Ojciec poświęcił, i posłał na świat, wy mówicie: Że bluźnisz, ponieważ rzekłem: Jestem Synem Bożym?37 Jeśli nie czynię dzieł Ojca mego, nie wierzcie mi.38 Ale jeśli czynię, chociażbyście mnie wierzyć nie chcieli, uczynkom wierzcie, abyście poznali, i uwierzyli, że Ojciec jest we mnie, a ja w Ojcu.39 Usiłowali go więc pochwycić, lecz wyszedł z rąk ich.40 I odszedł na powrót za Jordan na to miejsce, gdzie najpierw Jan chrzcił, i tam przebywał.41 A wielu przychodziło do niego, i mówili: Że Jan wprawdzie żadnego znaku nie uczynił;42 ale wszystko, co Jan o nim powiedział, było prawdą. I wielu uwierzyło w niego.H. WSKRZESZENIE ŁAZARZA BEZPOŚREDNIM POWODEM WYROKU ŚMIERCI NA ZBAWICIELA (11,1-57)11 CHOROBA I ŚMIERĆ ŁAZARZA.1 Był zaś chory niejaki Łazarz z Betanii, z miasteczka Marii i Marty jej siostry.2 (A była to Maria, która namaściła Pana olejkiem, i otarła nogi jego włosami swoimi; jej to brat Łazarz chorował).3 Posłały więc siostry jego do niego, mówiąc: Panie! Oto ten, którego miłujesz, choruje.4 A usłyszawszy Jezus, rzekł im: Ta choroba nie jest na śmierć, ale dla chwały Bożej, żeby Syn Boży uwielbiony był przez nią.5 Jezus też miłował Martę i siostrę j ej Marię i Łazarza.6 Gdy więc usłyszał, że choruj e, wtedy pozostał wprawdzie przez dwa dni na tym samym miejscu,7 potem zaś rzekł uczniom swoim: Idźmy znowu do Judei.8 Rzekli mu uczniowie: Rabbi! Dopiero chcieli cię żydzi ukamienować, a znów tam idziesz?9 Odpowiedział Jezus: Czyż dzień nie ma dwunastu godzin? Jeśli kto chodzi w dzień, nie potknie się, bo widzi światło tego świata;10 ale jeśli chodzi w nocy, potknie się, bo światła w nim nie ma.11 To powiedział, a potem rzekł im: Łazarz, przyjaciel nasz, śpi; ale idę, abym go ze snu obudził.12 Rzekli więc uczniowie jego: Panie! Jeśli śpi, zdrów będzie.13 Lecz Jezus mówił o śmierci jego; a oni sądzili, że o zaśnięciu snem mówił.14 Wtedy więc Jezus powiedział im otwarcie: Łazarz umarł.15 I cieszę się dla was, że tam nie byłem, abyście uwierzyli; ale idźmy do niego.16 Rzekł tedy Tomasz, którego zwią Didymus, do współuczniów: Pójdźmy 1 my, abyśmy z nim umarli. ROZMOWA JEZUSA Z MARTĄ I MARIĄ.17 Przyszedł zatem Jezus, i znalazł go już od czterech dni leżącego w grobie.18 (A Betania była blisko Jerozolimy, na jakie plętnaście stadiów).19 A przyszło do Marty i Marii wielu żydów, aby je pocieszyć po ich bracie.20 Marta więc, skoro usłyszała, że Jezus idzie, wyszła mu naprzeciw, a Maria siedziała w domu.21 Rzekła tedy Marta do Jezusa: Panie! Gdybyś tu był, nie byłby umarł brat mój.22 Lecz i teraz wiem, że o cokolwiek będziesz Boga prosił, da ci Bóg.23 Rzecze do niej Jezus: Zmartwychwstanie brat twój.24 Rzecze mu Marta: Wiem, że zmartwychwstanie w zmartwychwstaniu w dzień ostatni.25 Rzekł jej Jezus: Jam jest zmartwychwstanie i życie; kto we mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie.26 A wszelki, który żyje, a wierzy we mnie, nie umrze na wieki. Wierzysz w to? 27 Powiedziała mu: Tak, Panie, jam uwierzyła, żeś ty jest Chrystus, Syn Boga żywego, który na ten świat przyszedłeś.28 A to rzekłszy, odeszła, i po cichu zawołała Marię, siostrę swoją, mówiąc: Nauczyciel przyszedł, i woła cię.29 Skoro ona usłyszała, wstaje szybko, i idzie do niego;30 jeszcze bowiem Jezus nie przyszedł był do miasteczka, ale był jeszcze na tym miejscu, gdzie Marta zabiegła mu drogę.31 Żydzi więc, którzy z nią byli w domu, i pocieszali ją, ujrzawszy, że Maria prędko wstała i wyszła, poszli za nią, mówiąc: Że idzie do grobu, aby tam płakać.32 Maria tedy, gdy przyszła, gdzie był Jezus, ujrzawszy go, przypadła do nóg jego, i rzecze mu: Panie! Gdybyś tu był, nie byłby umarł brat mój.33 Jezus więc, gdy ją ujrzał płaczącą, i żydów, którzy z nią przyszli, płaczących rozrzewnił się w duchu, i wzruszył sam siebie,34 i rzekł: Gdzieście go położyli? Powiadają mu: Panie, pójdź a oglądaj.35 I zapłakał Jezus.36 Mówili więc żydzi: Oto, jak go miłował.37 Niektórzy zaś z nich mówili: Czyż ten, który otworzył oczy ślepo narodzonemu, nie mógł sprawić, żeby on nie był umarł? WSKRZESZENIE ŁAZARZA.38 Jezus tedy rozrzewniwszy się znowu sam w sobie, przychodzi do grobu. A była to jaskinia, i kamień był na niej położony.39 Rzecze Jezus: Odsuńcie kamień. Rzecze mu Marta, siostra tego, który był umarł: Panie, już cuchnie, bo mu już czwarty dzień.40 Rzecze do niej Jezus: Czyżem ci nie powiedział, że jeśli uwierzysz, ujrzysz chwałę Bożą?41 Odsunęli więc kamień. Jezus zaś podniósłszy oczy swe w górę, rzekł: Ojcze, dziękuję ci, żeś mnie wysłuchał.42 A ja wiedziałem, że mię zawsze wysłuchujesz; ale dla ludu, który wkoło stoi, powiedziałem, aby uwierzyli, żeś ty mnie posłał.43 To rzekłszy, zawołał głosem wielkim: Łazarzu, wyjdź z grobu!44 I natychmiast wyszedł, który był umarły, mając ręce i nogi związane opaskami, a twarz jego obwiązana była chustą. Rzekł im Jezus: Rozwiążcie go, i pozwólcie mu odejść. SANHEDRYN POSTANAWIA ZGŁADZIĆ JEZUSA.45 Wielu więc z żydów, którzy byli przyszli do Marii i Marty, a widzieli, co uczynił Jezus, uwierzyło weń.46 Niektórzy zaś z nich odeszli do faryzeuszów, i powiedzieli im, co uczynił Jezus.47 Zebrali tedy najwyżsi kapłani i faryzeusze Radę, i mówili: Cóż poczniemy, bo ten człowiek wiele cudów czyni?48 Jeśli go tak zostawimy, wszyscy weń uwierzą, i przyjdą Rzymianie, i zabiorą nasze miejsce i naród.49 A jeden z nich imieniem Kajfasz, będąc najwyższym kapłanem w tym roku, rzekł im: Wy nic nie wiecie,50 ani me myślicie, że lepiej dla was, aby jeden człowiek umarł za lud, i cały naród nie zginął.51 A tego nie powiedział sam z siebie, ale będąc najwyższym kapłanem roku tego, prorokował, że Jezus miał umrzeć za naród;52 i nie tylko za naród, ale żeby synów Bożych, którzy byli rozproszeni, zgromadzić w jedno.53 Od owego więc dnia postanowili, że go zabiją. JEZUS UCHODZI DO EFREM.54 Jezus więc nie chodził już jawnie między żydami, ale odszedł w okolicę blisko pustyni, do miasta które zowią Efrem, i tam przebywał z uczniami swoimi.55 A blisko była Pascha żydowska; i wielu z kraju szło do Jerozolimy przed Paschą, aby się oczyścić.56 Szukali więc Jezusa, i mówili między sobą, stojąc w świątyni: Co sądzicie, że nie przyszedł na dzień święty?57 A najwyżsi kapłani i faryzeusze wydali rozkaz, żeby każdy, kto by się dowiedział, gdzie on przebywa, oznajmił, aby go pojmali.I. OSTATNIA PODRÓŻ DO JERUZALEM (12,1-50)12 NAMASZCZENIE W BETANII.1 Jezus tedy sześć dni przed Paschą przyszedł do Betanii, gdzie był umarł Łazarz, którego Jezus wskrzesił.2 I sprawili mu tam ucztę; i Marta służyła a Łazarz był jednym z siedzących z nim u stołu.3 Maria więc wzięła funt drogiego, szpikanardowego olejku, i namaściła nogi Jezusowe, i otarła nogi jego włosami swoimi; i napełnił się dom wonnością olejku.4 Rzekł tedy jeden z uczniów jego, Judasz Iszkariota, który go miał wydać:5 Czemuż tego olejku nie sprzedano za trzysta denarów, i nie dano ubogim?6 To zaś powiedział, nie żeby mu chodziło o ubogich, ale że był złodziejem, i mieszek mając, nosił co składano.7 Rzekł więc Jezus: Pozwólcie jej, aby na dzień pogrzebu mego to zachowała.8 Ubogich bowiem zawsze wśród siebie macie, a mnie nie zawsze macie.9 Dowiedziało się tedy wielkie mnóstwo żydów, że tam jest; i przyszli, nie tylko dla Jezusa, ale żeby widzieć Łazarza, którego wskrzesił z martwych.10 Umyślili zaś przedniejsi kapłani, żeby i Łazarza zabić;11 bo wielu żydów z powodu niego odstępowało, i wierzyło w Jezusa. WJAZD TRIUMFALNY DO JEROZOLIMY.12 A nazajutrz wielka rzesza, która była przyszła na święto, skoro usłyszeli, że Jezus idzie do Jerozolimy,13 nabrali gałęzi palmowych, i wyszli naprzeciw niemu, i wołali: “Hosanna! Błogosławiony, który przychodzi w imię Pańskie,” król Izraela.14 I znalazł Jezus osiołka, i wsiadł nań, jak jest napisane:15 “Nie bój się, córko Syjońska! Oto król twój przybywa, siedząc na źrebięciu oślicy.”16 Tego nie rozumieli uczniowie jego z początku; ale gdy Jezus został uwielbiony, wtedy wspomnieli, że to było o nim napisane, i że to mu uczynili.17 Świadczyła więc rzesza, która przy nim była, kiedy Łazarza wywołał z grobu, i wskrzesił go z martwych.18 Dlatego też wyszła naprzeciw niego rzesza, że słyszeli, iż on ten cud uczynił.19 Mówili więc faryzeusze między sobą: Widzicie, że nic nie osiągamy? Oto cały świat za nim poszedł. JEZUS I POGANIE.20 A byli niektórzy poganie między tymi, co przyszli, żeby pokłonić się w dzień święty.21 Ci tedy przystąpili do Filipa, który był z Betsaidy Galilejskiej, i prosili go mówiąc: Panie, chcemy ujrzeć Jezusa.22 Poszedł Filip, i powiedział Andrzejowi, Andrzej znowu i Filip powiedzieli Jezusowi.23 Jezus zaś odpowiedział im, mówiąc: Przyszła godzina, aby uwielbiony był Syn Człowieczy.24 Zaprawdę, zaprawdę mówię wam: Jeśli ziarno pszeniczne wpadłszy w ziemię, nie obumrze,25 samo zostaje; lecz jeśli obumrze, wiele owocu przynosi. Kto miłuje duszę swą, straci ją; a kto nienawidzi duszy swojej na tym świecie, na życie wieczne zachowa ją.26 Jeśli kto mnie służy, niech idzie za mną; a gdzie ja jestem, tam i sługa mój będzie. Jeśli kto mnie będzie służył, uczci go Ojciec mój. OJCIEC UWIELBIA SWEGO SYNA.27 Teraz dusza moja zatrwożona jest. I cóż powiem? Ojcze, wybaw mnie od tej godziny. Lecz po to przyszedłem na tę godzinę.28 Ojcze, uwielbij imię swoje! Rozległ się więc głos z nieba: I uwielbiłem, i jeszcze uwielbię.29 Rzesza tedy, która stała, i słyszała, mówiła, że zagrzmiało. A inni mówili: Anioł przemówił do niego.30 Odpowiedział Jezus, i rzekł: Nie dla mnie ten głos przyszedł, ale dla was.31 Teraz jest sąd świata; teraz książę tego świata precz wyrzucony będzie.32 A ja gdy będę podwyższony nad ziemię, pociągnę wszystko do siebie. 33 (To zaś mówił, oznajmiając, jaką śmiercią miał umrzeć).34 Odpowiedziała mu rzesza: My słyszeliśmy z Zakonu, że Chrystus trwa na wieki; a jakże ty mówisz: Potrzeba, żeby podwyższony był Syn Człowieczy? Któż to jest ten Syn Człowieczy?35 Rzekł im więc Jezus: Jeszcze przez krótki czas jest wśród was światłość. Chodźcie, póki światłość macie, żeby was ciemności nie ogarnęły; a kto w ciemności chodzi, nie wie, dokąd idzie.36 Póki światłość macie, wierzcie w światłość, abyście byli synami światłości. To powiedział Jezus, i odszedł, i ukrył się przed nimi. ZAŚLEPIENIE ŻYDÓW.37 A chociaż tak wiele cudów uczynił przed nimi, nie wierzyli w niego,38 aby się wypełniły słowa Izajasza proroka, które powiedział: “Panie, któż uwierzył przepowiadaniu naszemu, a ramię Pańskie komu jest objawione?”39 Dlatego wierzyć nie mogli, że jeszcze powiedział Izajasz:40 “Zaślepił oczy ich, i zatwardził serce ich, aby oczami nie widzieli, i sercem nie zrozumieli, i nie nawrócili się, i żebym ich nie uzdrowił.”41 To powiedział Izajasz, gdy widział chwałę jego, i mówił o nim.42 Jednakże i przedniejszych wielu uwierzyło w niego; ale z powodu faryzeuszów nie przyznawali się, aby ich nie wyrzucano z synagogi.43 Umiłowali bowiem chwałę ludzką więcej, niż chwałę Bożą. BOSKIE POSŁANNICTWO JEZUSA.44 Jezus zaś wołał, i mówił: Kto we mnie wierzy, nie we mnie Wierzy, ale w tego, który mię posłał.45 I kto mnie widzi, widzi tego, który mię posłał.46 Ja, światłość, przyszedłem na świat, aby nikt z tych, co wierzą we mnie, nie pozostał w ciemności.47 I jeśliby kto słuchał słów moich, a nie przestrzegał, ja go nie sądzę; bom nie przyszedł, żebym sądził świat, ale żebym świat zbawił.48 Kto mną gardzi, a nie przyjmuje słów moich, ma, kto by go sądził. Słowa, które mówiłem, one go będą sądzić w dzień ostatni.49 Ja bowiem z siebie samego nie mówiłem, ale Ojciec, który mnie posłał, on mi dał przykazanie, co mam mówić i co opowiadać.50 I wiem, że przykazanie jego jest życie wieczne. A przeto co ja mówię, mówię tak, jak mi Ojciec powiedział.CZĘŚĆ II (13,1-21,25)MĘKA I ZMARTWYCHWSTANIE ZBAWICIELA A. OSTATNIA WIECZERZA (13,1-38)13 CHRYSTUS UMYWA NOGI APOSTOŁOM.1 Przede dniem świętym Paschy, Jezus wiedząc, że przyszła godzina jego, aby przeszedł z tego świata do Ojca: umiłowawszy swoich, którzy byli na świecie, do końca ich umiłował.2 A odprawiwszy wieczerzę, gdy już diabeł podał był w sercu Judasza, syna Szymona Iszkarioty, żeby go wydał;3 wiedząc że wszystko dał mu Ojciec W ręce, i że od Boga wyszedł, i do Boga idzie,4 wstaje od wieczerzy, i składa szaty swoje, a wziąwszy prześcieradło, przepasał się.5 Potem nalewa wody w miednicę, i zaczyna umywać uczniom nogi, i ocierać prześcieradłem, którym był przepasany.6 Przychodzi więc do Szymona Piotra. I rzecze mu Piotr: Panie, ty mnie nogi umywasz?7 Odpowiedział Jezus, i rzekł mu: Co ja czynię, ty teraz nie wiesz, ale dowiesz się potem.8 Rzecze mu Piotr: Nie będziesz mi umywał nóg na wieki. Odpowiedział mu Jezus: Jeśli cię nie umyję, nie będziesz miał cząstki ze mną.9 Rzecze mu Szymon Piotr: Panie, nie tylko nogi moje, ale i ręce i głowę.10 Rzecze mu Jezus: Kto umyty jest, nie potrzebuje, tylko żeby nogi umył, bo cały jest czysty. I wy jesteście czystymi, ale nie wszyscy.11 Wiedział bowiem, kto był ten, co go miał wydać; dlatego powiedział: Nie jesteście Wszyscy czystymi. ZALECENIE POKORY.12 Skoro Więc umył im nogi, i wziął szaty swoje, usiadłszy na powrót, rzekł im: Wiecie, co wam uczyniłem?13 Wy mnie nazywacie: Nauczycielu i Panie, i dobrze mówicie; bo nim jestem.14 Jeśli więc ja, Pan i Nauczyciel, umyłem nogi wasze, i wy powinniście jeden drugiemu nogi umywać.15 Albowiem dałem wam przykład, abyście, jak ja wam uczyniłem, tak i wy czynili.16 Zaprawdę, zaprawdę wam powiadam: Nie jest sługa większy nad pana swego, ani posłaniec nie jest większy nad tego, który go posłał.17 Jeśli to wiecie, błogosławieni będziecie, jeśli to uczynicie.18 Nie o wszystkich was mówię; ja wiem, których obrałem; ale żeby się wypełniło Pismo: “Ten, co ze mną je chleb, podniesie przeciw mnie piętę swoją.”19 Mówię wam teraz, zanim się stanie, abyście, gdy się stanie, wierzyli, żem ja jest.20 Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Kto przyjmuje tego, którego poślę, mnie przyjmuje; a kto mnie przyjmuje, przyjmuje tego, który mnie posłał. WYJAWIENIE ZDRAJCY.21 To rzekłszy, Jezus zatrwożył się w duchu, i oświadczył, i rzekł: Zaprawdę, zaprawdę wam powiadam, ze jeden z was mię wyda.22 Spoglądali więc uczniowie jeden na drugiego, nie będąc pewni, o kim mówił.23 Był tedy jeden z uczniów jego, siedzący przy łonie Jezusowym, którego miłował Jezus.24 Na tego więc skinął Szymon Piotr, i rzekł mu: Kto jest ten, o którym mówi? 25 On więc położywszy się na piersiach Jezusowych, rzekł mu: Panie, któż to jest?26 Odpowiedział Jezus: Ten jest, któremu ja umaczany chleb podam. A umoczywszy chleb, podał go Judaszowi, synowi Szymona Iszkarioty.27 A po kąsku wstąpił w niego szatan. I rzekł mu Jezus: Co czynisz, czyń prędzej.28 Żaden zaś z siedzących e rozumiał, na co by mu to rzekł.29 Niektórzy bowiem mniemali, ponieważ Judasz miał mieszek, że Jezus mu rzekł: Nakup, czego nam potrzeba na dzień święty, albo żeby co dał ubogim.30 On więc wziąwszy kąsek, natychmiast wyszedł. A była noc. NOWE PRZYKAZANIE.31 Gdy tedy wyszedł, rzekł Jezus: Teraz uwielbiony jest Syn Człowieczy, a Bóg uwielbiony jest w nim.32 A jeśli Bóg uwielbiony jest w nim, i Bóg uwielbi go w sobie, i zaraz go uwielbi.33 Synaczkowie, niedługo jeszcze z wami jestem. Będziecie mnie szukać, a jak powiedziałem żydom: Dokąd ja idę, wy przyjść nie możecie, tak teraz 1 wam powiadam.34 Przykazanie nowe daję wam, abyście się społecznie miłowali; jak was umiłowałem, abyście 1 wy wzajemnie się miłowali.35 Po tym poznają wszyscy, żeście ucznia ml moimi, jeśli będziecie mieć miłość wzajemną. ZAPOWIEDŹ ZAPARCIA SIĘ PIOTRA.36 Rzecze mu Szymon Piotr: Panie dokąd idziesz? Odpowiedział Jezus: Dokąd ja idę, nie możesz teraz pójść za mną, ale potem pójdziesz.37 Rzecze mu Piotr: Czemu nie mogę za tobą iść teraz? Życie moje za ciebie oddam.38 Odpowiedział mu Jezus: Życie swoje za mnie oddasz? Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci: Nie zapieje kur, aż się mnie trzykroć zaprzesz.B. MOWA POŻEGNALNA W WIECZERNIKU (14,1-17,26)14 JEZUS POCIESZA UCZNIÓW.1 Niech się nie trwoży serce wasze. Wierzycie w Boga, i we mnie wierzcie.2 W domu Ojca mego jest mieszkań wiele. Gdyby inaczej było, powiedziałbym wam, bo idę przygotować wam miejsce.3 A gdy odejdę, i przygotuję wam miejsce, przyjdę znowu, i wezmę was do siebie, abyście tam, gdzie ja jestem, i wy byli.4 A dokąd ja idę, wiecie, i drogę wiecie.5 Mówi mu Tomasz: Panie, nie wiemy, dokąd idziesz, a jakże możemy znać drogę?6 Mówi mu Jezus: Jam jest droga, i prawda, i życie. Nikt nie przychodzi do Ojca, tylko przeze mnie.7 Gdybyście mnie byli poznali, to byście pewnie i Ojca mego poznali; a odtąd poznacie go, i widzieliście go.8 Mówi mu Filip: Panie, ukaż nam Ojca, a wystarczy nam.9 Mówi mu Jezus: Przez tak długi czas jestem z wami, a nie poznaliście mnie? Filipie, kto mnie widzi, widzi i Ojca. Jakże ty mówisz: Ukaż nam Ojca?10 Nie wierzycie, że ja w Ojcu, a Ojciec jest we mnie? Słowa, które ja wam mówię, nie od samego siebie mówię; lecz Ojciec we mnie mieszkający, on dzieła wykonuje.11 Nie wierzycie, że ja w Ojcu, a Ojciec jest we mnie?12 Choćby dla samych uczynków wierzcie! Zaprawdę, zaprawdę wam powiadam: Kto wierzy we mnie, uczynki, które ja czynię, i on czynić będzie, i większe nad nie czynić będzie, bo ja do Ojca idę.13 A o cokolwiek bgdziecie prosić Ojca w imię moje, to uczynię, aby uwielbiony był Ojciec w Synu.14 Jeśli mnie o co prosić będziecie w imię moje, to uczynię.15 Jeśli mnie miłujecie, zachowujcie przykazania moje.16 A ja prosić będę Ojca, i innego Pocieszyciela da wam, aby mieszkał z wami na wieki,17 Ducha prawdy, którego świat przyjąć nie może, bo go nie widzi, ani go nie zna; lecz wy poznacie go, bo u was mieszkać będzie, i w was będzie. NIE ZOSTAWI ICH SIEROTAMI.18 Nie zostawię was sierotami; przyjdę do was.19 Jeszcze niedługo, a świat mnie już nie zobaczy; lecz wy mię widzicie: bo ja żyję, i wy żyć będziecie.20 W ów dzień wy poznacie, że ja jestem w Ojcu moim, a wy we mnie, a ja w was.21 Kto ma przykazania moje, i zachowuje je, ten jest, który mnie miłuje. A kto mnie miłuje, będzie miłowany przez Ojca mego, i ja go miłować będę, i objawię mu siebie samego.22 Powiedział mu Judasz, nie ów Iszkariota: Panie, cóż się stało, że się nam masz objawić, a nie światu?23 Odpowiedział Jezus, i rzekł mu: Jeśli mię kto miłuje, będzie strzegł słów moich, a Ojciec mój umiłuje go, i do niego przyjdziemy, i mieszkanie u niego uczynimy.24 Kto mnie nie miłuje słów moich nie przestrzega. A słowa, któreście słyszeli, nie są moje, ale tego, który mię posłał, Ojca. ZOSTAWIA IM SWÓJ POKÓJ.25 To wam powiedziałem, u was mieszkając.26 A Pocieszyciel Duch Święty, którego Ojciec pośle w imię moje, on was wszystkiego nauczy, i przypomni wam wszystko, cokolwiek wam powiedziałem.27 Pokój zostawiam wam, pokój mój daję wam; nie jako świat daje, ja wam daję. Niech się nie trwoży serce wasze, ani się nie lęka.28 Słyszeliście, że wam powiedziałem: Odchodzę, i przychodzę do was. Gdybyście mnie miłowali, szczególnie radowalibyście się, że idę do Ojca; bo Ojciec większy jest, niż ja.29 I teraz wam powiedziałem, zanim się to stanie, abyście wierzyli, gdy się stanie.30 Już wiele z wami mówić nie będę, bo nadchodzi książę świata tego, a we mnie nic nie ma.31 Ale żeby świat poznał, że miłuję Ojca, i jak mi Ojciec rozkazanie dał, tak czynię. Wstańcie, pójdźmy stąd.15 JEZUS PRAWDZIWYM SZCZEPEM WINNYM.1 Jam jest prawdziwy szczep winny, a Ojciec mój jest rolnikiem.2 Wszelką latorośl, nie przynoszącą we mnie owocu, odetnie ją; a wszelką, która przynosi owoc, oczyści ją, aby więcej owocu przynosiła.3 Już wy jesteście czyści z powodu słów, które do was mówiłem.4 Trwajcie we mnie, a ja w was. Jak latorośl nie może przynosić owocu sama ze siebie, jeśli nie będzie trwać w winnym szczepie; tak ani wy, jeśli we mnie nie będziecie pozostawać.5 Jam jest szczep winny, wyście latorośle. Kto pozostaje we mnie, a ja w nim, ten wiele owocu przynosi; bo beze mnie nic uczynić nie możecie.6 Jeśliby kto we mnie nie trwał, precz wyrzucony będzie jak latorośl, i uschnie; i zbiorą ją, i wrzucą do ognia, i palić się będzie.7 Jeśli we mnie trwać będziecie, a słowa moje w was trwać będą, cokolwiek zechcecie, prosić będziecie, i stanie się wam.8 W tym jest uwielbiony Ojciec mój, żebyście bardzo wiele owocu przynosili, i stali się uczniami moimi.9 Jak mnie umiłował Ojciec, i ja umiłowałem was: trwajcież w miłości mojej.10 Jeśli przykazania moje zachowacie, będziecie trwać w miłości mojej, jak i ja zachowałem przykazania Ojca mego, i trwam w miłości jego.11 To wam powiedziałem, aby radość moja była w was, a radość wasza była pełna. PRZYKAZANIE WZAJEMNEJ MIŁOŚCI.12 To jest przykazanie moje, abyście się wzajemnie miłowali, jak ja was umiłowałem.13 Większej nad tę miłość nikt nie ma, żeby kto życie swe oddał za przyjaciół swoich.14 Wy jesteście przyjaciółmi moimi, jeśli czynić będziecie, co ja wam przykazuję.15 Już was me będę zwał sługami, bo sługa nie wie, co czyni Pan jego. Lecz was nazwałem przyjaciółmi, bo wszystko, co słyszałem od Ojca mego, oznajmiłem wam.16 Nie wyście mnie obrali, ale ja was wybrałem, i ustanowiłem was, abyście szli, i owoc przynieśli, i żeby owoc wasz trwał; żeby o cokolwiek prosić będziecie Ojca w imię moje, dał wam.17 To wam przykazuję, abyście się wzajemnie miłowali. NIENAWIŚĆ ŚWIATA.18 Jeśli was świat nienawidzi, wiedzcie, że mnie pierwej, niż was, nienawidził.19 Gdybyście byli ze świata, świat miłowałby, co jest jego; ale że nie jesteście ze świata, lecz ja was wybrałem ze świata, dlatego was świat nienawidzi.20 Wspomnijcie na słowa moje, które ja wam mówiłem: Nie jest sługa większy nad pana swego. Jeśli mnie prześladowali i was prześladować będą. Jeśli mowę moją zachowywali i waszą zachowywać będą.21 Ale to wszystko czynić wam będą dla imienia mego; bo nie znają tego który mię posłał.22 Gdybym był nie przyszedł, a nie mówił im, nie mieliby grzechu; lecz teraz nie mają wymówki z grzechu swojego.23 Kto mnie nienawidzi, i Ojca mego nienawidzi.24 Gdybym był między nimi nie dokonał czynów, których nikt inny nie dokonał, grzechu by nie mieli; lecz teraz i widzieli, i znienawidzili i mnie, i Ojca mego.25 Ale żeby się wypełniły słowa, które w Zakonie ich są napisane: “Że mię niesłusznie mieli w nienawiści.26 A gdy przyjdzie Pocieszyciel, którego ja wam poślę od Ojca, Ducha prawdy, który od Ojca pochodzi, on o mnie świadectwo dawać będzie.27 I wy świadectwo dawać będziecie, bo ze mną od początku jesteście.16 PRZEŚLADOWANIE UCZNIÓW I CHRYSTUSA.1 To wam powiedziałem, abyście się nie gorszyli.2 Wyłączą was z synagog, lecz przychodzi godzina, że każdy, co was zabija, mniemać będzie, że czyni przysługę Bogu.3 A to wam czynić będą, bo nie znają Ojca, ani mnie.4 Ale to wam powiedziałem, abyście, gdy przyjdzie ich godzina, wspomnieli sobie, że ja wam to mówiłem. A tego wam z początku nie powiedziałem, gdyż byłem z wami. OBIETNICA DUCHA ŚW.5 Teraz zaś idę do tego, który mnie posłał, a żaden z was nie pyta mnie: Dokąd idziesz?6 Ale że wam to powiedziałem, smutek napełnił serca wasze.7 Lecz ja wam prawdę mówię: Pożyteczno dla was, abym ja odszedł; bo jeśli nie odejdę, Pocieszyciel do was nie przyjdzie; a jeśli odejdę, poślę go do was.8 A gdy on przyjdzie, przekona świat o grzechu, i o sprawiedliwości, i o sądzie.9 O grzechu, mówię, bo nie uwierzyli we mnie;10 o sprawiedliwości zaś, bo idę do Ojca, i już mnie widzieć nie będziecie;11 a o sądzie, bo książe świata tego już jest osądzony.12 Jeszcze wam wiele mam powiedzieć, ale teraz znieść nie możecie.13 Lecz gdy przyjdzie ów Duch prawdy, nauczy was wszelkiej prawdy; bo nie sam od siebie mówić będzie, ale cokolwiek usłyszy, opowie, i co przyjść ma, oznajmi wam.14 On mnie uwielbi, albowiem z mego weźmie, a wam opowie.15 Wszystko, cokolwiek ma Ojciec, moim jest; dlatego powiedziałem, że z mego weźmie, a wam opowie. SMUTEK W RADOŚĆ SIĘ ZAMIENI.16 Niedługo, a już mnie nie ujrzycie, i znowu niedługo, a ujrzycie mnie, bo idę do Ojca.17 Mówili więc uczniowie jego jedni do drugich: Co to jest, co nam mówi: Niedługo, a nie ujrzycie mnie, i znowu niedługo, a ujrzycie mnie, i że idę do Ojca?18 Mówili tedy: Co to jest, co mówi: Niedługo? Nie wiemy, co powiada.19 I poznał Jezus, że chcieli go zapytać, i rzekł im: O to się pytacie między sobą, że powiedziałem: Niedługo, a nie ujrzycie mnie, i znowu niedługo, a ujrzycie mnie?20 Zaprawdę, zaprawdę wam powiadam, że wy będziecie płakać i narzekać, a świat się będzie weselił; a wy się smucić będziecie, ale smutek wasz w radość się zamieni.21 Niewiasta, gdy rodzi, ma smutek, że przyszła jej godzina; lecz gdy porodzi dzieciątko, już nie pamięta ucisku z powodu radości, że człowiek na świat się narodził.22 Tak i wy, teraz wprawdzie smutek macie, lecz znowu ujrzę was, i będzie się radowało serce wasze; a radości waszej nikt od was nie odejmie.23 A w ów dzień o nic mnie pytać nie będziecie. Zaprawdę, zaprawdę wam powiadam: Jeśli o co prosić będziecie Ojca w imię moje, da wam.24 Dotychczas o nic nie prosiliście w imię moje; proście, a otrzymacie, aby radość wasza była pełna. TERAZ A DAWNIEJ.25 To wam mówiłem przez przypowieści. Przychodzi godzina, gdy już nie przez przypowieści mówić wam będę, ale jawnie o Ojcu oznajmię wam.26 W ów dzień w imię moje prosić będziecie, i nie mówię wam, że ja będę Ojca prosił za wami.27 Albowiem sam Ojciec miłuje was, gdyż wyście mnie umiłowali, i uwierzyliście, że ja od Boga wyszedłem.28 Wyszedłem od Ojca, a przyszedłem na świat; znowu opuszczam świat, a idę do Ojca.29 Rzekli mu uczniowie jego: Oto teraz jawnie mówisz, a żadnej przypowieści nie powiadasz.30 Teraz wiemy, że wszystko wiesz, i nie potrzebujesz, żeby cię kto pytał. Dlatego wierzymy, że od Boga wyszedłeś.31 Odpowiedzíał im Jezus: Teraz wierzycie?32 Oto przychodzi godzina, i już nadeszła, że rozpierzchniecie się każdy do swoich, a mnie zostawicie samego; lecz ja nie jestem sam, bo Ojciec jest ze mną.33 To wam powiedziałem abyście we mnie pokój mieli. Na świecie ucisk mieć będziecie; ale ufajcie, jam zwyciężył świat.17 MODLITWA ARCYKAPŁAŃSKA.1 To powiedział Jezus, i podniósłszy oczy w niebo, rzekł: Ojcze, przyszła godzina, wsław Syna twego, aby cię Syn twój wsławił,2 jak dałeś mu władzę nad wszelkim ciałem, aby wszystkim, których mu dałeś, dał im życie wieczne.3 To zaś jest życie wieczne, aby poznali ciebie, jedynego Boga prawdziwego i tego, któregoś posłał, Jezusa Chrystusa.4 Ja wsławiłem ciebie na ziemi, wykonałem sprawę, którąś mi zlecił;5 a teraz wsław mnie ty, Ojcze, sam u siebie chwałą, którą miałem u ciebie pierwej, niż świat był. WSTAWIA SIĘ ZA UCZNIAMI.6 Oznajmiłem imię twoje ludziom, których mi dałeś ze świata. Twoimi byli, i mnie ich dałeś, a mowę twoją zachowali.7 Teraz poznali, że wszystko coś mi dał, od ciebie jest.8 Albowiem słowa, które mi dałeś, dałem im, a oni przyjęli, i poznali prawdziwie, że od ciebie wyszedłem i uwierzyli, żeś ty mnie posłał.9 Ja za nimi proszę; nie za światem proszę, lecz za tymi, których mi dałeś, bo twoimi są.10 I wszystko moje twoim jest, a twoje moim; i wsławiony jestem w nich.11 A już nie jestem na świecie, ale oni są na świecie, a ja do ciebie idę. Ojcze święty, zachowaj ich w imię twoje, których mi dałeś, aby byli jedno, jak 1 my.12 Gdy z nimi byłem, ja ich zachowywałem w imię twoje. Których mi dałeś, strzegłem; i żaden z nich nie zginął, tylko syn zatracenia, żeby się Pismo spełniło.13 Teraz zaś idę do ciebie, i to mówię na świecie, aby mieli pełną radość moją w sobie.14 Ja im dałem mowę twoją, a świat miał ich w nienawiści, bo nie są ze świata, jak i ja nie jestem ze świata.15 Nie proszę, żebyś ich zabrał ze świata, ale żebyś ich zachował od złego.16 Nie są ze świata, jak i ja nie jestem ze świata.17 Uświęć ich w prawdzie. Mowa twoja jest prawdą.18 Jak ty mnie posłałeś na świat; i ja ich posłałem na świat.19 A za nich ja poświęcam samego siebie, aby i oni byli uświęceni w prawdzie. MODLI SIĘ ZA PRZYSZŁY KOŚCIÓŁ.20 A nie tylko za nimi proszę, ale i za tymi, którzy przez słowo ich uwierzą we mnie;21 aby wszyscy byli jedno, jako ty, Ojcze, we mnie, a ja w tobie, aby i oni w nas jedno byli, aby uwierzył świat, że ty mię posłałeś.22 A ja chwałę, którą mi dałeś, dałem im, aby byli jedno, jak i my jedno jesteśmy.23 Ja w nich, a ty we mnie, aby osiągnęli doskonałą jedność, i żeby świat poznał, że ty mnie posłałeś i umiłowałeś ich, jak i mnie umiłowałeś.24 Ojcze, których mi dałeś, chcę, aby gdzie ja jestem, i oni byli ze mną, aby oglądali chwałę moją, którąś mi dał; albowiem umiłowałeś mię przed założeniem świata.25 Ojcze sprawiedliwy, świat cię nie poznał, a ja ciebie poznałem i oni poznali, żeś ty mię posłał.26 I oznajmiłem im imię twoje, i oznajmię, aby miłość, którą mię umiłowałeś, w nich była, a ja w nich.18 POJMANIE JEZUSA.1 Gdy to Jezus powiedział, wyszedł z uczniami swoimi za potok Cedron, gdzie był ogród, do którego wszedł on i uczniowie jego.2 Ale i Judasz, który go wydawał, znał to miejsce, bo się tam często schodził Jezus z uczniami swoimi.3 Judasz więc wziąwszy rotę, a od najwyższych kapłanów i faryzeuszów służbę, przychodzi tani z latarniami i pochodniami i z bronią.4 Jezus więc wiedząc wszystko, co nań przyjść miało, wyszedł, i rzecze im: Kogo szukacie?5 Odpowiedzieli mu: Jezusa Nazareńskiego. Rzecze im Jezus: Jam jest. A stał też z nimi Judasz, który go wydawał.6 Skoro więc im rzekł: Jam jest, cofnęli się wstecz, i padli na ziemię.7 Spytał ich tedy znowu: Kogo szukacie? A oni odpowiedzieli: Jezusa Nazareńskiego.8 Odpowiedział Jezus: Powiedziałem wam, że ja jestem; jeśli więc mnie szukacie, pozwólcie tym odejść.9 Aby się wypełniły słowa, które był wyrzekł: Że z tych, których mi dałeś, nie straciłem nikogo.10 Szymon Piotr tedy mając miecz, dobył go, i uderzył sługę najwyższe;go kapłana, i uciął prawe ucho jego. A słudze było na imię Malchus.11 Jezus więc rzekł Piotrowi: Włóż miecz twój do pochwy. Kielicha, który mi dał Ojciec, czyż go pić nie będę?12 Rota więc i trybun i słudzy żydowscy pojmali Jezusa, i związali go. JEZUS PRZED ANNASZEM I KAJFASZEM.13 I przyprowadzili go najpierw do Annasza, bo był teściem Kajfasza, który był najwyższym kapłanem tego roku.14 Kajfasz zaś był tym, który dał był radę żydom: Że pożytecznie jest, aby jeden człowiek umarł za lud.15 I szedł za Jezusem Szymon Piotr i drugi uczeń. A ten uczeń był znajomy najwyższemu kapłanowi, i wszedł z Jezusem na dziedziniec najwyższego kapłana.16 Piotr zaś stał u drzwi na dworze. Wyszedł tedy ów drugi uczeń, który był znajomy najwyższemu kapłanowi, i pomówił z odźwierną, i wprowadził Piotra.17 Mówi więc Piotrowi służąca odźwierna: Czy i ty nie jesteś z uczniów tego człowieka? On mówi: Nie jestem.18 Czeladź zaś i słudzy stali przy ogniu, bo zimno było i grzali się. A był z nimi i Piotr, stojąc i grzejąc się.19 Kapłan więc najwyższy spytał Jezusa o jego uczniów i o naukę jego.20 Odpowiedział mu Jezus: Jam jawnie mówił światu; jam zawsze nauczał w synagodze i w świątyni, gdzie wszyscy żydzi się schodzą, a w skrytości nic nie mówiłem.21 Czemu mię pytasz? Pytaj tych, którzy słyszeli co im mówiłem: oto ci wiedzą, co ja powiedziałem.22 Gdy zaś to rzekł jeden ze sług, stojący tam, dał policzek Jezusowi, mówiąc: Tak odpowiadasz najwyższemu kapłanowi?23 Odpowiedział mu Jezus: Jeżelim źle powiedział, daj świadectwo o złym; a jeśli dobrze, czemu mię bijesz?24 I odesłał go Annasz związanego do Kajfasza, najwyższego kapłana. ZAPARCIE SIĘ PIOTRA.25 A Szymon Piotr stał, i grzał się. Rzekli mu tedy: Czy i ty nie jesteś z uczniów jego? A on się zaparł, i rzekł: Nie jestem.26 Rzecze mu jeden ze sług najwyższego kapłana, krewny tego, któremu Piotr uciął ucho: Czyż ja ciebie nie widziałem z nim w ogrodzie?27 Znowu więc Piotr zaparł się, a natychmiast kur zapiał. JEZUS PRZED PIŁATEM.28 Przyprowadzają tedy Jezusa od Kajfasza do pretorium; a było rano. I sami nie weszli do pretorium, aby się nie zmazali, ale żeby mogli pożywać Paschę.29 Tak więc Piłat wyszedł do nich na zewnątrz, i rzekł: Co za skargę przynosicie przeciw temu człowiekowi?30 Odpowiedzieli, i rzekli mu: Gdyby ten nie był złoczyńcą, nie wydalibyśmy go tobie.31 Rzekł im więc Piłat: Weźcie go wy, a według Zakonu waszego osądźcie go. Rzekli mu tedy żydzi: Nam nie wolno nikogo zabijać.32 Aby się wypełniły słowa Jezusa, które powiedział, oznajmiając, jaką śmiercią miał umrzeć. KRÓLESTWO JEZUSA.33 Wyszedł więc Piłat znowu do pretorium i wezwał Jezusa i rzekł mu: Tyś jest król żydowski?34 Odpowiedział Jezus: Sam od siebie to mówisz, czy też inni powiedzieli ci o mnie?35 Odpowiedział Piłat: Czyż ja żydem jestem? Naród twój i najwyżsi kapłani wydali mi ciebie; coś uczynił?36 Odpowiedział Jezus: Królestwo moje nie jest z tego świata; gdyby królestwo moje było z tego świata, słudzy moi walczyliby pewnie, żebym nie był wydany żydom; lecz teraz królestwo moje nie jest stąd.37 Rzekł mu tedy Piłat: Toś ty jest król? Odpowiedział Jezus: Ty mówisz, że ja jestem królem. Jam się na to narodził, i na to przyszedłem na świat, abym świadectwo dał prawdzie. Wszelki, który jest z prawdy, słucha głosu mego.38 Rzecze mu Piłat: Co to jest prawda? A gdy to powiedział, znowu wyszedł do żydów i mówi im: Ja żadnej winy w nim nie znajduję.39 Lecz macie zwyczaj, abym wam jednego wypuścił na Paschę; chcecie tedy, żebym wam wypuścił króla żydowskiego?40 Znowu więc wszyscy zawołali, mówiąc: Nie tego, ale Barabasza! A Barabasz był zbójcą.19 BICZOWANIE.

CS RU Brytjka King J. 19 BICZOWANIE.1 cf. Tłum. Толк. Wtedy więc Piłat wziął Jezusa, i ubiczował.Тогда Пилат взял Иисуса и велел бить Его. ТогдA u5бо пілaтъ поsтъ ї}са и3 би2 (є3го2): 19,1Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVτοτε tote
ADV
τότεtotethenThen
ουν oun
CONJ
οὖνountherefore/thentherefore
ελαβεν elaben
V-2AAI-3S G5627
λαμβάνωlambanōto taketook
ο o
T-NSM
hothe/this/whoPilate
πιλατος pilatos
N-NSM
ΠιλᾶτοςpilatosPilatePilate
τον ton
T-ASM
hothe/this/whoJesus
ιησουν iēsoun
N-ASM
ἸησοῦςiēsousJesus/JoshuaJesus
και kai
CONJ
καίkaiand, and
εμαστιγωσεν emastigōsen
V-AAI-3S G5656
μαστιγόωmastigoōto whipscourged
 
2 cf. Tłum. Толк. A żołnierze uplótłszy koronę z ciernia, włożyli mu na głowę, i przyodziali go szatą szkarłatną.И воины, сплетши венец из терна, возложили Ему на голову, и одели Его в багряницу, и3 в0ини сплeтше вэнeцъ t тeрніz, возложи1ша є3мY на главY, и3 въ ри1зу багрsну њблек0ша є3го2, 19,2Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVκαι kai
CONJ
καίkaiandAnd
οι oi
T-NPM
hothe/this/whothe soldiers
στρατιωται stratiōtai
N-NPM
στρατιώτηςstratiōtēssoldierthe soldiers
πλεξαντες plexantes
V-AAP-NPM G5660
πλέκωplekōto weaveplatted
στεφανον stefanon
N-ASM
στέφανοςstefanoscrowna crown
εξ ex
PREP
ἐκekof/fromof
ακανθων akanthōn
N-GPF
ἄκανθαakanthaa thornthorns
επεθηκαν epethēkan
V-AAI-3P G5656
ἐπιτίθημιepitithēmito put/lay on, and put
αυτου autou
P-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/selfhis
τη
T-DSF
hothe/this/whohead
κεφαλη kefalē
N-DSF
κεφαλήkefalēheadhead
και kai
CONJ
καίkaiand, and
ιματιον imation
N-ASN
ἱμάτιονhimationclothingrobe
πορφυρουν porfuroun
A-ASN
πορφύρεοςporfureospurplea purple
περιεβαλον periebalon
V-2AAI-3P G5627
περιβάλλωperiballōto clothethey put on
αυτον auton
P-ASM
αὐτόςautoshe/she/it/selfhim
 
3 cf. Tłum. Толк. I przychodzili do niego, i mówili: Witaj, królu żydowski! I bili go po twarzy.и говорили: радуйся, Царь Иудейский! и били Его по ланитам. и3 глаг0лаху: рaдуйсz, цRю2 їудeйскій. И# біsху є3го2 по лани1тома. 19,3Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVκαι kai
CONJ
καίkaiandAnd
ηρχοντο ērchonto
V-INI-3P G5711
ἔρχομαιerchomaito come/go[to come/go]
προς pros
PREP
πρόςprosto/with[to/with]
αυτον auton
P-ASM
αὐτόςautoshe/she/it/selfhim
και kai
CONJ
καίkaiand! and
ελεγον elegon
V-IAI-3P G5707
λέγωlegōto speaksaid
χαιρε chaire
V-PAM-2S G5720
χαίρωchairōto rejoice, Hail
ο o
T-NSM
hothe/this/who 
βασιλευς basileus
N-NSM
βασιλεύςbasileusking, King
των tōn
T-GPM
hothe/this/who, King
ιουδαιων ioudaiōn
A-GPM
ἸουδαῖοςioudaiosJewishof the Jews
και kai
CONJ
καίkaiand[and]
εδιδοσαν edidosan
V-IAI-3P G5707
δίδωμιdidōmito givethey smote
αυτω autō
P-DSM
αὐτόςautoshe/she/it/self[he/she/it/self]
ραπισματα rapismata
N-APN
ῥάπισμαrapismaslapwith their hands
 
4 cf. Tłum. Толк. Wyszedł więc znowu Piłat na zewnątrz, i rzecze im: Oto wam go wyprowadzam abyście poznali, że w nim żadnej winy nie znajduję.Пилат опять вышел и сказал им: вот, я вывожу Его к вам, чтобы вы знали, что я не нахожу в Нем никакой вины. И#зhде u5бо пaки в0нъ пілaтъ и3 глаг0ла и5мъ: сE, и3звождY є3го2 вaмъ в0нъ, да разумёете, ћкw въ нeмъ ни є3ди1ныz вины2 њбрэтaю. 19,4Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVκαι kai
CONJ
καίkaiand, and
εξηλθεν exēlthen
V-2AAI-3S G5627
ἐξέρχομαιexerchomaito go outwent
παλιν palin
ADV
πάλινpalinagainagain
εξω exō
ADV
ἔξωexōout/outside(r)forth
ο o
T-NSM
hothe/this/whoPilate
πιλατος pilatos
N-NSM
ΠιλᾶτοςpilatosPilatePilate
και kai
CONJ
καίkaiand[and]
λεγει legei
V-PAI-3S G5719
λέγωlegōto speaksaith
αυτοις autois
P-DPM
αὐτόςautoshe/she/it/selfunto them
ιδε ide
V-2AAM-2S G5628
ὁράωhoraōto see, Behold
αγω agō
V-PAI-1S G5719
ἄγωagōto bring, I bring
υμιν umin
P-2DP
σύsuyouto you
αυτον auton
P-ASM
αὐτόςautoshe/she/it/selfhim
εξω exō
ADV
ἔξωexōout/outside(r)forth
ινα ina
CONJ
ἵναhinain order that/to, that
γνωτε gnōte
V-2AAS-2P G5632
γινώσκωginōskōto knowye may know
οτι oti
CONJ
ὅτιhotithat/sincethat
ουδεμιαν oudemian
A-ASF-N
οὐδείςoudeisno oneno
αιτιαν aitian
N-ASF
αἰτίαaitiacause/chargefault
ευρισκω euriskō
V-PAI-1S G5719
εὑρίσκωheuriskōto find/meetI find
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
αυτω autō
P-DSM
αὐτόςautoshe/she/it/selfhim
 
5 cf. Tłum. Толк. (Wyszedł tedy Jezus, niosąc cierniową koronę i szatę szkarłatną). I rzecze im: Oto człowiek.Тогда вышел Иисус в терновом венце и в багрянице. И сказал им Пилат: се, Человек! И#зhде же в0нъ ї}съ, носS терн0венъ вэнeцъ и3 багрsну ри1зу. И# глаг0ла и5мъ: сE, чlвёкъ. 19,5Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVεξηλθεν exēlthen
V-2AAI-3S G5627
ἐξέρχομαιexerchomaito go outcame
ουν oun
CONJ
οὖνountherefore/thenThen
ο]     o
T-NSM
hothe/this/who 
ιησους iēsous
N-NSM
ἸησοῦςiēsousJesus/JoshuaJesus
εξω exō
ADV
ἔξωexōout/outside(r)forth
φορων forōn
V-PAP-NSM G5723
φορέωforeōto wear, wearing
τον ton
T-ASM
hothe/this/who 
ακανθινον akanthinon
A-ASM
ἀκάνθινοςakanthinosthornyof thorns
στεφανον stefanon
N-ASM
στέφανοςstefanoscrownthe crown
και kai
CONJ
καίkaiand, and
το to
T-ASN
hothe/this/whoJesus
πορφυρουν porfuroun
A-ASN
πορφύρεοςporfureospurplethe purple
ιματιον imation
N-ASN
ἱμάτιονhimationclothingrobe
και kai
CONJ
καίkaiand. And
λεγει legei
V-PAI-3S G5719
λέγωlegōto speaksaith
αυτοις autois
P-DPM
αὐτόςautoshe/she/it/selfunto them
ιδου idou
V-2AMM-2S G5640
ὁράωhoraōto see, Behold
ο o
T-NSM
hothe/this/whothe man
ανθρωπος anthrōpos
N-NSM
ἄνθρωποςanthrōposa humanthe man
 
6 cf. Tłum. Толк. Gdy go więc ujrzeli najwyżsi kapłanll i słudzy, zawołali, mówiąc: Ukrzyżuj, ukrzyżuj go! Rzecze im Piłat: Weźcie go wy, i ukrzyżujcie, bo ja w nim winy nie znajduję.Когда же увидели Его первосвященники и служители, то закричали: распни, распни Его! Пилат говорит им: возьмите Его вы, и распните; ибо я не нахожу в Нем вины. є3гдa же ви1дэша є3го2 ґрхіерeє и3 слуги6, возопи1ша глаг0люще: (За?_x7.) распни2, распни2 є3го2. Глаг0ла и5мъ пілaтъ: поими1те є3го2 вы2 и3 распни1те, ѓзъ бо не њбрэтaю въ нeмъ вины2. 19,6Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVοτε ote
ADV
ὅτεhotewhenWhen
ουν oun
CONJ
οὖνountherefore/thentherefore
ειδον eidon
V-2AAI-3P G5627
ὁράωhoraōto seesaw
αυτον auton
P-ASM
αὐτόςautoshe/she/it/selfhim
οι oi
T-NPM
hothe/this/whothe chief priests
αρχιερεις archiereis
N-NPM
ἀρχιερεύςarchiereushigh-priestthe chief priests
και kai
CONJ
καίkaiandand
οι oi
T-NPM
hothe/this/whoofficers
υπηρεται upēretai
N-NPM
ὑπηρέτηςhupēretēsservantofficers
εκραυγασαν ekraugasan
V-AAI-3P G5656
κραυγάζωkraugazōto shout, they cried out
λεγοντες legontes
V-PAP-NPM G5723
λέγωlegōto speak, saying
σταυρωσον staurōson
V-AAM-2S G5657
σταυρόωstauroōto crucify, Crucify
σταυρωσον staurōson
V-AAM-2S G5657
σταυρόωstauroōto crucify, crucify
λεγει legei
V-PAI-3S G5719
λέγωlegōto speaksaith
αυτοις autois
P-DPM
αὐτόςautoshe/she/it/selfunto them
ο o
T-NSM
hothe/this/who. Pilate
πιλατος pilatos
N-NSM
ΠιλᾶτοςpilatosPilate. Pilate
λαβετε labete
V-2AAM-2P G5628
λαμβάνωlambanōto take, Take
αυτον auton
P-ASM
αὐτόςautoshe/she/it/selfhim
υμεις umeis
P-2NP
σύsuyouye
και kai
CONJ
καίkaiand, and
σταυρωσατε staurōsate
V-AAM-2P G5657
σταυρόωstauroōto crucifycrucify
εγω egō
P-1NS
ἐγώegōI/weI
γαρ gar
CONJ
γάρgarfor: for
ουχ ouch
PRT-N
οὐounono
ευρισκω euriskō
V-PAI-1S G5719
εὑρίσκωheuriskōto find/meetfind
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
αυτω autō
P-DSM
αὐτόςautoshe/she/it/selfhim
αιτιαν aitian
N-ASF
αἰτίαaitiacause/chargefault
 
7 cf. Tłum. Толк. Odpowiedzieli mu żydzi: My Zakon mamy, a według Zakonu powinien umrzeć, bo się synem Bożym czynił.Иудеи отвечали ему: мы имеем закон, и по закону нашему Он должен умереть, потому что сделал Себя Сыном Божиим. Tвэщaша є3мY їудeє: мы2 зак0нъ и4мамы, и3 по зак0ну нaшему д0лженъ є4сть ўмрeти, ћкw себE сн7а б9іz сотвори2. 19,7Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVαπεκριθησαν apekrithēsan
V-ADI-3P G5662
ἀποκρίνωapokrinōto answeranswered
αυτω autō
P-DSM
αὐτόςautoshe/she/it/selfhim
οι oi
T-NPM
hothe/this/who 
ιουδαιοι ioudaioi
A-NPM
ἸουδαῖοςioudaiosJewishThe Jews
ημεις ēmeis
P-1NP
ἐγώegōI/weour
νομον nomon
N-ASM
νόμοςnomoslawa law
εχομεν echomen
V-PAI-1P G5719
ἔχωechōto have/behave
και kai
CONJ
καίkaiand, and
κατα kata
PREP
κατάkataaccording toby
τον ton
T-ASM
hothe/this/wholaw
νομον nomon
N-ASM
νόμοςnomoslawlaw
οφειλει ofeilei
V-PAI-3S G5719
ὀφείλωofeilōto owehe ought
αποθανειν apothanein
V-2AAN G5629
ἀποθνήσκωapothnēskōto dieto die
οτι oti
CONJ
ὅτιhotithat/since, because
υιον uion
N-ASM
υἱόςhuiossonthe Son
θεου theou
N-GSM
θεόςtheosGodof God
εαυτον eauton
F-3ASM
ἑαυτοῦheautoumy/your/him-selfhimself
εποιησεν epoiēsen
V-AAI-3S G5656
ποιέωpoieōto do/makehe made
 
8 cf. Tłum. Толк. Gdy więc Piłat usłyszał te słowa, bardziej się przeląkł.Пилат, услышав это слово, больше убоялся. є3гдA u5бо слhша пілaтъ сіE сл0во, пaче ўбоsсz, 19,8Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVοτε ote
ADV
ὅτεhotewhenWhen
ουν oun
CONJ
οὖνountherefore/thentherefore
ηκουσεν ēkousen
V-AAI-3S G5656
ἀκούωakouōto hearheard
ο o
T-NSM
hothe/this/whoPilate
πιλατος pilatos
N-NSM
ΠιλᾶτοςpilatosPilatePilate
τουτον touton
D-ASM
οὗτοςhoutosthis/he/she/it[this/he/she/it]
τον ton
T-ASM
hothe/this/whosaying
λογον logon
N-ASM
λόγοςlogoswordsaying
μαλλον mallon
ADV
μᾶλλονmallonmorethe more
εφοβηθη efobēthē
V-AOI-3S G5675
φοβέωfobeōto fear, he was
 
9 cf. Tłum. Толк. I wszedł znowu do pretorium, i rzekł do Jezusa: Skąd ty jesteś? Lecz Jezus nie dał mu odpowiedzi.И опять вошел в преторию и сказал Иисусу: откуда Ты? Но Иисус не дал ему ответа. и3 вни1де въ претHръ пaки и3 глаг0ла ї}сови: tкyду є3си2 ты2; Ї}съ же tвёта не дадE є3мY. 19,9Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVκαι kai
CONJ
καίkaiandAnd
εισηλθεν eisēlthen
V-2AAI-3S G5627
εἰσέρχομαιeiserchomaito enterwent
εις eis
PREP
εἰςeistowardinto
το to
T-ASN
hothe/this/who 
πραιτωριον praitōrion
N-ASN
πραιτώριονpraitōrionpraetoriumthe judgment hall
παλιν palin
ADV
πάλινpalinagainagain
και kai
CONJ
καίkaiand, and
λεγει legei
V-PAI-3S G5719
λέγωlegōto speaksaith
τω
T-DSM
hothe/this/whothe judgment hall
ιησου iēsou
N-DSM
ἸησοῦςiēsousJesus/Joshuaunto Jesus
ποθεν pothen
ADV-I
πόθενpothenwhence, Whence
ει ei
V-PAI-2S G5719
εἰμίeimito beart
συ su
P-2NS
σύsuyouthou
ο o
T-NSM
hothe/this/whounto Jesus
δε de
CONJ
δέdethen? But
ιησους iēsous
N-NSM
ἸησοῦςiēsousJesus/JoshuaJesus
αποκρισιν apokrisin
N-ASF
ἀπόκρισιςapokrisisansweranswer
ουκ ouk
PRT-N
οὐounono
εδωκεν edōken
V-AAI-3S G5656
δίδωμιdidōmito givegave
αυτω autō
P-DSM
αὐτόςautoshe/she/it/selfhim
 
10 cf. Tłum. Толк. Rzecze mu więc Piłat: Do mnie nie mówisz? Nie wiesz, że mam moc ukrzyżować cię, i mam moc wypuścić cię?Пилат говорит Ему: мне ли не отвечаешь? не знаешь ли, что я имею власть распять Тебя и власть имею отпустить Тебя? Глаг0ла же є3мY пілaтъ: мнё ли не гlеши; не вёси ли, ћкw влaсть и4мамъ распsти тS и3 влaсть и4мамъ пусти1ти тS; 19,10Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVλεγει legei
V-PAI-3S G5719
λέγωlegōto speaksaith
ουν oun
CONJ
οὖνountherefore/thenThen
αυτω autō
P-DSM
αὐτόςautoshe/she/it/selfunto him
ο o
T-NSM
hothe/this/whoPilate
πιλατος pilatos
N-NSM
ΠιλᾶτοςpilatosPilatePilate
εμοι emoi
P-1DS
ἐγώegōI/weunto me
ου ou
PRT-N
οὐounonot
λαλεις laleis
V-PAI-2S G5719
λαλέωlaleōto speak, Speakest thou
ουκ ouk
PRT-N
οὐounonot
οιδας oidas
V-RAI-2S G5758
εἴδωeidōto know? knowest thou
οτι oti
CONJ
ὅτιhotithat/sincethat
εξουσιαν exousian
N-ASF
ἐξουσίαexousiaauthoritypower
εχω echō
V-PAI-1S G5719
ἔχωechōto have/beI have
απολυσαι apolusai
V-AAN G5658
ἀπολύωapoluōto releaseto release
σε se
P-2AS
σύsuyouthee
και kai
CONJ
καίkaiand, and
εξουσιαν exousian
N-ASF
ἐξουσίαexousiaauthoritypower
εχω echō
V-PAI-1S G5719
ἔχωechōto have/behave
σταυρωσαι staurōsai
V-AAN G5658
σταυρόωstauroōto crucifyto crucify
σε se
P-2AS
σύsuyouthee
 
11 cf. Tłum. Толк. Odpowiedział Jezus: Nie miałbyś żadnej mocy nade mną, gdyby ci z góry nie było dane. Dlatego, który mię tobie wydał, większy grzech ma.Иисус отвечал: ты не имел бы надо Мною никакой власти, если бы не было дано тебе свыше; посему более греха на том, кто предал Меня тебе. TвэщA ї}съ: не и4маши влaсти ни є3ди1ныz на мнЁ, ѓще не бы2 ти2 дано2 свhше: сегw2 рaди предaвый мS тебЁ б0лій грёхъ и4мать. 19,11Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVαπεκριθη apekrithē
V-ADI-3S G5662
ἀποκρίνωapokrinōto answeranswered
αυτω autō
P-DSM
αὐτόςautoshe/she/it/self[he/she/it/self]
ιησους iēsous
N-NSM
ἸησοῦςiēsousJesus/JoshuaJesus
ουκ ouk
PRT-N
οὐouno 
ειχες eiches
V-IAI-2S G5707
ἔχωechōto have/beThou couldest have
εξουσιαν exousian
N-ASF
ἐξουσίαexousiaauthoritypower
κατ kat
PREP
κατάkataaccording toagainst
εμου emou
P-1GS
ἐγώegōI/weme
ουδεμιαν oudemian
A-ASF-N
οὐδείςoudeisno oneno
ει ei
COND
εἰeiif, except
μη
PRT-N
μήnot 
ην ēn
V-IAI-3S G5707
εἰμίeimito beit were
δεδομενον dedomenon
V-RPP-NSN G5772
δίδωμιdidōmito givegiven
σοι soi
P-2DS
σύsuyouthee
ανωθεν anōthen
ADV
ἄνωθενanōthenfrom above/againfrom above
δια dia
PREP
διάdiathrough/because of: therefore
τουτο touto
D-ASN
οὗτοςhoutosthis/he/she/it[this/he/she/it]
ο o
T-NSM
hothe/this/who 
παραδους paradous
V-2AAP-NSM G5631
παραδίδωμιparadidōmito deliverdelivered
με me
P-1AS
ἐγώegōI/weme
σοι soi
P-2DS
σύsuyouunto thee
μειζονα meizona
A-ASF-C
μέγαςmegasgreatthe greater
αμαρτιαν amartian
N-ASF
ἁμαρτίαhamartiasinsin
εχει echei
V-PAI-3S G5719
ἔχωechōto have/behath
 
12 cf. Tłum. Толк. I odtąd Piłat starał się go wypuścić. Lecz żydzi wołali, mówiąc: Jeśli tego wypuścisz, nie jesteś przyjacielem cesarskim; każdy bowiem, co się czyni królem, sprzeciwia się cesarzowi.С этого времени Пилат искал отпустить Его. Иудеи же кричали: если отпустишь Его, ты не друг кесарю; всякий, делающий себя царем, противник кесарю. T сегw2 и3скaше пілaтъ пусти1ти є3го2. Їудeє же вопіsху, глаг0люще: ѓще сего2 пyстиши, нёси дрyгъ кeсаревъ: всsкъ, и4же царS себE твори1тъ, проти1витсz кeсарю. 19,12Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVεκ ek
PREP
ἐκekof/fromAnd from
τουτου toutou
D-GSN
οὗτοςhoutosthis/he/she/it[this/he/she/it]
ο o
T-NSM
hothe/this/who 
πιλατος pilatos
N-NSM
ΠιλᾶτοςpilatosPilatePilate
εζητει ezētei
V-IAI-3S G5707
ζητέωzēteōto seeksought to
απολυσαι apolusai
V-AAN G5658
ἀπολύωapoluōto releaserelease
αυτον auton
P-ASM
αὐτόςautoshe/she/it/selfhim
οι oi
T-NPM
hothe/this/who 
δε de
CONJ
δέdethen: but
ιουδαιοι ioudaioi
A-NPM
ἸουδαῖοςioudaiosJewishthe Jews
εκραυγασαν ekraugasan
V-AAI-3P G5656
κραυγάζωkraugazōto shout[to shout]
λεγοντες legontes
V-PAP-NPM G5723
λέγωlegōto speak, saying
εαν ean
COND
ἐάνeanif, If
τουτον touton
D-ASM
οὗτοςhoutosthis/he/she/it[this/he/she/it]
απολυσης apolusēs
V-AAS-2S G5661
ἀπολύωapoluōto releasethou let
ουκ ouk
PRT-N
οὐounonot
ει ei
V-PAI-2S G5719
εἰμίeimito be, thou art
φιλος filos
A-NSM
φίλοςfilosfriendly/friendfriend
του tou
T-GSM
hothe/this/whoPilate
καισαρος kaisaros
N-GSM
ΚαῖσαρkaisarCaesarCæsar's
πας pas
A-NSM
πᾶςpasall: whosoever
ο o
T-NSM
hothe/this/whoCæsar's
βασιλεα basilea
N-ASM
βασιλεύςbasileuskinga king
εαυτον eauton
F-3ASM
ἑαυτοῦheautoumy/your/him-self[my/your/him-self]
ποιων poiōn
V-PAP-NSM G5723
ποιέωpoieōto do/makemaketh
αντιλεγει antilegei
V-PAI-3S G5719
ἀντιλέγωantilegōto disputespeaketh against
τω
T-DSM
hothe/this/whoCæsar
καισαρι kaisari
N-DSM
ΚαῖσαρkaisarCaesarCæsar
 
SKAZANIE NA ŚMIERĆ.13 cf. Tłum. Толк. Piłat więc usłyszawszy te słowa, wyprowadził Jezusa przed pretorium, i usiadł na stolicy sądowej, na miejscu, które zowią Litostrotos, a po żydowsku Gabbata.Пилат, услышав это слово, вывел вон Иисуса и сел на судилище, на месте, называемом Лифостротон, а по-еврейски Гаввафа. Пілaтъ u5бо слhшавъ сіE сл0во, и3зведE в0нъ ї}са и3 сёде на суди1щи, на мёстэ глаг0лемэмъ ліfострwт0нъ, є3врeйски же гаввafа. 19,13Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVο o
T-NSM
hothe/this/who 
ουν oun
CONJ
οὖνountherefore/thentherefore
πιλατος pilatos
N-NSM
ΠιλᾶτοςpilatosPilateWhen Pilate
ακουσας akousas
V-AAP-NSM G5660
ἀκούωakouōto hearheard
των tōn
T-GPM
hothe/this/whosaying
λογων logōn
N-GPM
λόγοςlogoswordsaying
τουτων toutōn
D-GPM
οὗτοςhoutosthis/he/she/it[this/he/she/it]
ηγαγεν ēgagen
V-2AAI-3S G5627
ἄγωagōto bring, he brought
εξω exō
ADV
ἔξωexōout/outside(r)forth
τον ton
T-ASM
hothe/this/whoJesus
ιησουν iēsoun
N-ASM
ἸησοῦςiēsousJesus/JoshuaJesus
και kai
CONJ
καίkaiand, and
εκαθισεν ekathisen
V-AAI-3S G5656
καθίζωkathizōto seatsat down
επι epi
PREP
ἐπίepiupon/to/againstin
βηματος bēmatos
N-GSN
βῆμαbēmajudgement seatthe judgment seat
εις eis
PREP
εἰςeistowardin
τοπον topon
N-ASM
τόποςtoposplacea place
λεγομενον legomenon
V-PPP-ASM G5746
λέγωlegōto speakthat is called
λιθοστρωτον lithostrōton
A-ASN
λιθόστρωτοςlithostrōtospavementthe Pavement
εβραιστι ebraisti
ADV
Ἑβραϊστίhebraistiin Aramaicin the Hebrew
δε de
CONJ
δέdethen, but
γαββαθα gabbatha
N-PRI
γαββαθάgabbathaGabbatha, Gabbatha
 
14 cf. Tłum. Толк. A był to dzień przygotowania Paschy, godzina prawie szósta. I mówi żydom: Oto król wasz.Тогда была пятница перед Пасхою, и час шестый. И сказал Пилат Иудеям: се, Царь ваш! Бё же пzт0къ пaсцэ, чaсъ же ћкw шестhй. И# глаг0ла їудewмъ: сE, цRь вaшъ. 19,14Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVην ēn
V-IAI-3S G5707
εἰμίeimito beit was
δε de
CONJ
δέdethenAnd
παρασκευη paraskeuē
N-NSF
παρασκευήparaskeuēPreparation Daythe preparation
του tou
T-GSM
hothe/this/who 
πασχα pascha
ARAM
πάσχαpaschaPassoverof the passover
ωρα ōra
N-NSF
ὥραhōrahourhour
ην ēn
V-IAI-3S G5707
εἰμίeimito be[to be]
ως ōs
ADV
ὡςhōswhich/how[which/how]
εκτη ektē
A-NSF
ἕκτοςhektossixththe sixth
και kai
CONJ
καίkaiand: and
λεγει legei
V-PAI-3S G5719
λέγωlegōto speakhe saith
τοις tois
T-DPM
hothe/this/who 
ιουδαιοις ioudaiois
A-DPM
ἸουδαῖοςioudaiosJewishunto the Jews
ιδε ide
V-2AAM-2S G5628
ὁράωhoraōto see, Behold
ο o
T-NSM
hothe/this/whoKing
βασιλευς basileus
N-NSM
βασιλεύςbasileuskingKing
υμων umōn
P-2GP
σύsuyouyour
 
15 cf. Tłum. Толк. A oni zawołali: Strać, strać, ukrzyżuj go! Rzecze im Piłat: Króla waszego mam ukrzyżować? Odpowiedzieli najwyżsi kapłani: Nie mamy króla, tylko cesarza.Но они закричали: возьми, возьми, распни Его! Пилат говорит им: Царя ли вашего распну? Первосвященники отвечали: нет у нас царя, кроме кесаря. Nни1 же вопіsху: возми2, возми2, распни2 є3го2. Глаг0ла и5мъ пілaтъ: цRs ли вaшего распнY; Tвэщaша ґрхіерeє: не и4мамы царS т0кмw кeсарz. 19,15Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVεκραυγασαν ekraugasan
V-AAI-3P G5656
κραυγάζωkraugazōto shoutthey cried out
ουν oun
CONJ
οὖνountherefore/then[therefore/then]
εκεινοι ekeinoi
D-NPM
ἐκεῖνοςekeinosthat[that]
αρον aron
V-AAM-2S G5657
αἴρωairōto take up, Away with
αρον aron
V-AAM-2S G5657
αἴρωairōto take up, away with
σταυρωσον staurōson
V-AAM-2S G5657
σταυρόωstauroōto crucify, crucify
αυτον auton
P-ASM
αὐτόςautoshe/she/it/selfhim
λεγει legei
V-PAI-3S G5719
λέγωlegōto speaksaith
αυτοις autois
P-DPM
αὐτόςautoshe/she/it/selfunto them
ο o
T-NSM
hothe/this/who 
πιλατος pilatos
N-NSM
ΠιλᾶτοςpilatosPilate. Pilate
τον ton
T-ASM
hothe/this/who. Pilate
βασιλεα basilea
N-ASM
βασιλεύςbasileuskingKing
υμων umōn
P-2GP
σύsuyouyour
σταυρωσω staurōsō
V-AAS-1S G5661
σταυρόωstauroōto crucify, Shall I crucify
απεκριθησαν apekrithēsan
V-ADI-3P G5662
ἀποκρίνωapokrinōto answeranswered
οι oi
T-NPM
hothe/this/whoKing
αρχιερεις archiereis
N-NPM
ἀρχιερεύςarchiereushigh-priest? The chief priests
ουκ ouk
PRT-N
οὐounono
εχομεν echomen
V-PAI-1P G5719
ἔχωechōto have/be, We have
βασιλεα basilea
N-ASM
βασιλεύςbasileuskingking
ει ei
COND
εἰeiifbut
μη
PRT-N
μήnot 
καισαρα kaisara
N-ASM
ΚαῖσαρkaisarCaesarCæsar
 
16 cf. Tłum. Толк. Wtedy więc wydał go im, aby był ukrzyżowany. I wzięli Jezusa, i wyprowadzili.Тогда наконец он предал Его им на распятие. И взяли Иисуса и повели. ТогдA u5бо предадE є3го2 и5мъ, да рaспнетсz. Поeмше же ї}са и3 вед0ша: 19,16Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVτοτε tote
ADV
τότεtotethenThen
ουν oun
CONJ
οὖνountherefore/thentherefore
παρεδωκεν paredōken
V-AAI-3S G5656
παραδίδωμιparadidōmito deliverdelivered he
αυτον auton
P-ASM
αὐτόςautoshe/she/it/selfhim
αυτοις autois
P-DPM
αὐτόςautoshe/she/it/selfunto them
ινα ina
CONJ
ἵναhinain order that/toto
σταυρωθη staurōthē
V-APS-3S G5686
σταυρόωstauroōto crucifybe crucified
παρελαβον parelabon
V-2AAI-3P G5627
παραλαμβάνωparalambanōto takethey took
ουν oun
CONJ
οὖνountherefore/then[therefore/then]
τον ton
T-ASM
hothe/this/whoJesus
ιησουν iēsoun
N-ASM
ἸησοῦςiēsousJesus/JoshuaJesus
 
UKRZYŻOWANIE.17 cf. Tłum. Толк. A niosąc krzyż sobie, wyszedł na to miejsce, które nazywają Trupia Głowa, a po żydowsku Golgota.И, неся крест Свой, Он вышел на место, называемое Лобное, по-еврейски Голгофа; и3 носS кrтъ св0й, и3зhде на глаг0лемое л0бное мёсто, є4же глаг0летсz є3врeйски голг0fа, 19,17Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVκαι kai
CONJ
καίkaiandAnd
βασταζων bastazōn
V-PAP-NSM G5723
βαστάζωbastazōto carryhe bearing
αυτω autō
F-3DSM
αὑτοῦhautouhim/herself[him/herself]
τον ton
T-ASM
hothe/this/who 
σταυρον stauron
N-ASM
σταυρόςstauroscrosscross
εξηλθεν exēlthen
V-2AAI-3S G5627
ἐξέρχομαιexerchomaito go outwent forth
εις eis
PREP
εἰςeistowardinto
τον ton
T-ASM
hothe/this/whocross
λεγομενον legomenon
V-PPP-ASM G5746
λέγωlegōto speakcalled
κρανιου kraniou
N-GSN
κρανίονkranionskullof a skull
τοπον topon
N-ASM
τόποςtoposplacea place
ο o
R-NSN
ὅς, ἥhhos ēwhich, which
λεγεται legetai
V-PPI-3S G5743
λέγωlegōto speakis called
εβραιστι ebraisti
ADV
Ἑβραϊστίhebraistiin Aramaicin the Hebrew
γολγοθα golgotha
N-PRI
ΓολγοθᾶgolgothaGolgothaGolgotha
 
18 cf. Tłum. Толк. Tam go ukrzyżowali, a z nim innych dwóch, z jednej i z drugiej strony, a w pośrodku Jezusa.там распяли Его и с Ним двух других, по ту и по другую сторону, а посреди Иисуса. и3дёже пропsша є3го2 и3 съ ни1мъ и4на двA сю1ду и3 сю1ду, посредё же ї}са. 19,18Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVοπου opou
ADV
ὅπουhopouwhere(-ever)Where
αυτον auton
P-ASM
αὐτόςautoshe/she/it/selfhim
εσταυρωσαν estaurōsan
V-AAI-3P G5656
σταυρόωstauroōto crucifythey crucified
και kai
CONJ
καίkaiand, and
μετ met
PREP
μετάmetawith/afterwith
αυτου autou
P-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/selfhim
αλλους allous
A-APM
ἄλλοςallosanotherother
δυο duo
A-NUI
δύοduotwotwo
εντευθεν enteuthen
ADV
ἐντεῦθεν, ἔνθενenteuthen enthenfrom here, on either
και kai
CONJ
καίkaiand 
εντευθεν enteuthen
ADV
ἐντεῦθεν, ἔνθενenteuthen enthenfrom hereside one
μεσον meson
A-ASN
μέσοςmesosmidstin the midst
δε de
CONJ
δέdethen, and
τον ton
T-ASM
hothe/this/whoJesus
ιησουν iēsoun
N-ASM
ἸησοῦςiēsousJesus/JoshuaJesus
 
19 cf. Tłum. Толк. Napisał zaś Piłat i tytuł, i umieścił nad krzyżem. Było zaś napisane: JEZUS NAZAREŃSKI KRÓL ŻYDOWSKI.Пилат же написал и надпись, и поставил на кресте. Написано было: Иисус Назорей, Царь Иудейский. Написa же и3 т‡тла пілaтъ и3 положи2 на кrтЁ. Бё же напи1сано: ї}съ назwрzни1нъ, цRь їудeйскій. 19,19Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVεγραψεν egrapsen
V-AAI-3S G5656
γράφωgrafōto writewrote
δε de
CONJ
δέdethenAnd
και kai
CONJ
καίkaiand 
τιτλον titlon
N-ASM
τίτλοςtitlostitlea title
ο o
T-NSM
hothe/this/whoPilate
πιλατος pilatos
N-NSM
ΠιλᾶτοςpilatosPilatePilate
και kai
CONJ
καίkaiand, and
εθηκεν ethēken
V-AAI-3S G5656
τίθημιtithēmito placeput
επι epi
PREP
ἐπίepiupon/to/againston
του tou
T-GSM
hothe/this/whothe cross
σταυρου staurou
N-GSM
σταυρόςstauroscrossthe cross
ην ēn
V-IAI-3S G5707
εἰμίeimito bewas
δε de
CONJ
δέdethen. And
γεγραμμενον gegrammenon
V-RPP-NSN G5772
γράφωgrafōto writethe writing
ιησους iēsous
N-NSM
ἸησοῦςiēsousJesus/JoshuaJESUS
ο o
T-NSM
hothe/this/whoOF NAZARETH
ναζωραιος nazōraios
N-NSM
ΝαζωραῖοςnazōraiosNazareneOF NAZARETH
ο o
T-NSM
hothe/this/whoTHE KING
βασιλευς basileus
N-NSM
βασιλεύςbasileuskingTHE KING
των tōn
T-GPM
hothe/this/who, .
ιουδαιων ioudaiōn
A-GPM
ἸουδαῖοςioudaiosJewishOF THE JEWS
 
20 cf. Tłum. Толк. Ten więc napis czytało wielu żydów, gdyż blisko miasta było miejsce, gdzie był ukrzyżowany Jezus; a było napisane po hebrajsku, po grecku i po łacinie.Эту надпись читали многие из Иудеев, потому что место, где был распят Иисус, было недалеко от города, и написано было по-еврейски, по-гречески, по-римски. СегH же тjтла мн0зи чт0ша t їудє1й, ћкw бли1з8 бЁ мёсто грaда, и3дёже пропsша ї}са: и3 бЁ напи1сано є3врeйски, грeчески, ри1мски. 19,20Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVτουτον touton
D-ASM
οὗτοςhoutosthis/he/she/it[this/he/she/it]
ουν oun
CONJ
οὖνountherefore/thenthen
τον ton
T-ASM
hothe/this/who 
τιτλον titlon
N-ASM
τίτλοςtitlostitletitle
πολλοι polloi
A-NPM
πολύςpolusmuchmany
ανεγνωσαν anegnōsan
V-2AAI-3P G5627
ἀναγινώσκωanaginōskōto readread
των tōn
T-GPM
hothe/this/whotitle
ιουδαιων ioudaiōn
A-GPM
ἸουδαῖοςioudaiosJewishof the Jews
οτι oti
CONJ
ὅτιhotithat/since: for
εγγυς engus
ADV
ἐγγύςengusnearnigh
ην ēn
V-IAI-3S G5707
εἰμίeimito bewas
ο o
T-NSM
hothe/this/whothe place
τοπος topos
N-NSM
τόποςtoposplacethe place
της tēs
T-GSF
hothe/this/whoJesus
πολεως poleōs
N-GSF
πόλιςpoliscityto the city
οπου opou
ADV
ὅπουhopouwhere(-ever)where
εσταυρωθη estaurōthē
V-API-3S G5681
σταυρόωstauroōto crucifycrucified was
ο o
T-NSM
hothe/this/whoto the city
ιησους iēsous
N-NSM
ἸησοῦςiēsousJesus/JoshuaJesus
και kai
CONJ
καίkaiand: and
ην ēn
V-IAI-3S G5707
εἰμίeimito beit was
γεγραμμενον gegrammenon
V-RPP-NSN G5772
γράφωgrafōto writewritten
εβραιστι ebraisti
ADV
Ἑβραϊστίhebraistiin Aramaicin Hebrew
ρωμαιστι rōmaisti
ADV
Ῥωμαϊστίrōmaistiin Latin, Latin
ελληνιστι ellēnisti
ADV
Ἑλληνιστίhellēnistiin Greek, Greek
 
21 cf. Tłum. Толк. Mówili więc Piłatowi najwyżsi kapłani żydowscy: Nie pisz: Król żydowski, ale że on powiedział: Jestem królem żydowskim.Первосвященники же Иудейские сказали Пилату: не пиши: Царь Иудейский, но что Он говорил: Я Царь Иудейский. Глаг0лаху u5бо пілaту ґрхіерeє їудeйстіи: не пиши2: цRь їудeйскій: но ћкw сaмъ речE: цRь є4смь їудeйскій. 19,21Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVελεγον elegon
V-IAI-3P G5707
λέγωlegōto speaksaid
ουν oun
CONJ
οὖνountherefore/thenThen
τω
T-DSM
hothe/this/who 
πιλατω pilatō
N-DSM
ΠιλᾶτοςpilatosPilateto Pilate
οι oi
T-NPM
hothe/this/who 
αρχιερεις archiereis
N-NPM
ἀρχιερεύςarchiereushigh-priestthe chief priests
των tōn
T-GPM
hothe/this/who 
ιουδαιων ioudaiōn
A-GPM
ἸουδαῖοςioudaiosJewishof the Jews
μη
PRT-N
μήnotnot
γραφε grafe
V-PAM-2S G5720
γράφωgrafōto write, Write
ο o
T-NSM
hothe/this/whothe chief priests
βασιλευς basileus
N-NSM
βασιλεύςbasileusking, The King
των tōn
T-GPM
hothe/this/whoto Pilate
ιουδαιων ioudaiōn
A-GPM
ἸουδαῖοςioudaiosJewishof the Jews
αλλ all
CONJ
ἀλλάallabut; but
οτι oti
CONJ
ὅτιhotithat/sincethat
εκεινος ekeinos
D-NSM
ἐκεῖνοςekeinosthathe
ειπεν eipen
V-2AAI-3S G5627
λέγωlegōto speaksaid
βασιλευς basileus
N-NSM
βασιλεύςbasileuskingKing
των tōn
T-GPM
hothe/this/who, The King
ιουδαιων ioudaiōn
A-GPM
ἸουδαῖοςioudaiosJewishof the Jews
ειμι eimi
V-PAI-1S G5719
εἰμίeimito be, I am
 
22 cf. Tłum. Толк. Odpowiedział Piłat: ‘ om napisał, napisałem.Пилат отвечал: что я написал, то написал. TвэщA пілaтъ: є4же писaхъ, писaхъ. 19,22Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVαπεκριθη apekrithē
V-ADI-3S G5662
ἀποκρίνωapokrinōto answeranswered
ο o
T-NSM
hothe/this/whoPilate
πιλατος pilatos
N-NSM
ΠιλᾶτοςpilatosPilatePilate
ο o
R-ASN
ὅς, ἥhhos ēwhich, What
γεγραφα gegrafa
V-2RAI-1S G5754
γράφωgrafōto writeI have written
γεγραφα gegrafa
V-2RAI-1S G5754
γράφωgrafōto writeI have written
 
23 cf. Tłum. Толк. Żołnierze więc, gdy go ukrzyżowali, wzięli szaty jego (i uczynili cztery części, każdemu żołnierzowi część) i suknię. A była suknia nieszyta, od wierzchu całodziana.Воины же, когда распяли Иисуса, взяли одежды Его и разделили на четыре части, каждому воину по части, и хитон; хитон же был не сшитый, а весь тканый сверху. В0ини же, є3гдA пропsша ї}са, пріsша ри6зы є3гw2 и3 сотвори1ша четhри ч†сти, коемyждо в0ину чaсть, и3 хітHнъ: бё же хітHнъ нешвeнъ, свhше и3сткaнъ вeсь. 19,23Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVοι oi
T-NPM
hothe/this/who 
ουν oun
CONJ
οὖνountherefore/thenThen
στρατιωται stratiōtai
N-NPM
στρατιώτηςstratiōtēssoldierthe soldiers
οτε ote
ADV
ὅτεhotewhen, when
εσταυρωσαν estaurōsan
V-AAI-3P G5656
σταυρόωstauroōto crucifythey had crucified
τον ton
T-ASM
hothe/this/who 
ιησουν iēsoun
N-ASM
ἸησοῦςiēsousJesus/JoshuaJesus
ελαβον elabon
V-2AAI-3P G5627
λαμβάνωlambanōto take, took
τα ta
T-APN
hothe/this/whoJesus
ιματια imatia
N-APN
ἱμάτιονhimationclothinggarments
αυτου autou
P-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/selfhis
και kai
CONJ
καίkaiand, and
εποιησαν epoiēsan
V-AAI-3P G5656
ποιέωpoieōto do/makemade
τεσσαρα tessara
A-APN
τέσσαρεςtessaresfourfour
μερη merē
N-APN
μέροςmerospartparts
εκαστω ekastō
A-DSM
ἕκαστοςhekastoseach, to every
στρατιωτη stratiōtē
N-DSM
στρατιώτηςstratiōtēssoldiersoldier
μερος meros
N-NSN
μέροςmerosparta part
και kai
CONJ
καίkaiand; and also
τον ton
T-ASM
hothe/this/whogarments
χιτωνα chitōna
N-ASM
χιτώνchitōntuniccoat
ην ēn
V-IAI-3S G5707
εἰμίeimito bewas
δε de
CONJ
δέdethen: now
ο o
T-NSM
hothe/this/whocoat
χιτων chitōn
N-NSM
χιτώνchitōntunicthe coat
αραφος arafos
A-NSM
ἄρραφοςarrafosseamlesswithout seam
εκ ek
PREP
ἐκekof/fromfrom
των tōn
T-GPM
hothe/this/whothe coat
ανωθεν anōthen
ADV
ἄνωθενanōthenfrom above/againthe top
υφαντος ufantos
A-NSM
ὑφαντόςhufantoswoven, woven
δι di
PREP
διάdiathrough/because of 
ολου olou
A-GSM
ὅλοςholosallthroughout
 
24 cf. Tłum. Толк. Rzekli tedy jeden do drugiego: Nie krajmy jej, ale rzućmy o nią losy, czyja ma być; żeby się wypełniło Pismo, które mówi: “Podzielili sobie szaty moje, a o suknię moją los rzucili.” I to więc żołnierze uczynili.Итак сказали друг другу: не станем раздирать его, а бросим о нем жребий, чей будет,- да сбудется реченное в Писании: разделили ризы Мои между собою и об одежде Моей бросали жребий. Так поступили воины. Рёша же къ себЁ: не предерeмъ є3гw2, но мeтнемъ жрє1біz њ нeмъ, комY бyдетъ: да сбyдетсz писaніе, глаг0лющее: раздэли1ша ри6зы мо‰ себЁ и3 њ їматjсмэ моeй метaша жрє1біz. В0ини u5бо сі‰ сотвори1ша. 19,24Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVειπαν eipan
V-2AAI-3P G5627
λέγωlegōto speak, which saith
ουν oun
CONJ
οὖνountherefore/thentherefore
προς pros
PREP
πρόςprosto/withamong
αλληλους allēlous
C-APM
ἀλλήλωνallēlōnone anotherthemselves
μη
PRT-N
μήnotnot
σχισωμεν schisōmen
V-AAS-1P G5661
σχίζωschizōto split, Let us
αυτον auton
P-ASM
αὐτόςautoshe/she/it/selfit
αλλα alla
CONJ
ἀλλάallabut, but
λαχωμεν lachōmen
V-2AAS-1P G5632
λαγχάνωlanchanōto choose by lotcast lots
περι peri
PREP
περίperiaboutfor
αυτου autou
P-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/selfit
τινος tinos
I-GSM
τίςtiswhich?, whose
εσται estai
V-FDI-3S G5695
εἰμίeimito beit shall be
ινα ina
CONJ
ἵναhinain order that/to: that
η ē
T-NSF
hothe/this/who 
γραφη grafē
N-NSF
γραφήgrafēa writingthe scripture
πληρωθη plērōthē
V-APS-3S G5686
πληρόωplēroōto fulfillmight be fulfilled
διεμερισαντο diemerisanto
V-AMI-3P G5668
διαμερίζωdiamerizōto divide, They parted
τα ta
T-APN
hothe/this/who 
ιματια imatia
N-APN
ἱμάτιονhimationclothingraiment
μου mou
P-1GS
ἐγώegōI/wemy
εαυτοις eautois
F-3DPM
ἑαυτοῦheautoumy/your/him-selfamong them
και kai
CONJ
καίkaiand, and
επι epi
PREP
ἐπίepiupon/to/againstfor
τον ton
T-ASM
hothe/this/whothe scripture
ιματισμον imatismon
N-ASM
ἱματισμόςhimatismosclothingvesture
μου mou
P-1GS
ἐγώegōI/wemy
εβαλον ebalon
V-2AAI-3P G5627
βάλλωballōto throwthey did cast
κληρον klēron
N-ASM
κλῆροςklēroslotlots
οι oi
T-NPM
hothe/this/whoraiment
μεν men
PRT
μένmenon the other hand 
ουν oun
CONJ
οὖνountherefore/thentherefore
στρατιωται stratiōtai
N-NPM
στρατιώτηςstratiōtēssoldierthe soldiers
ταυτα tauta
D-APN
οὗτοςhoutosthis/he/she/it[this/he/she/it]
εποιησαν epoiēsan
V-AAI-3P G5656
ποιέωpoieōto do/makedid
 
OSTATNIE SŁOWA JEZUSA I ŚMIERĆ.25 cf. Tłum. Толк. A stały obok krzyża Jezusowego matka jego i siostra matki jego, Maria Kleofasowa, i Maria Magdalena.При кресте Иисуса стояли Матерь Его и сестра Матери Его, Мария Клеопова, и Мария Магдалина. (За?_x7а.) Стоsху же при кrтЁ ї}совэ м™и є3гw2 и3 сестрA м™ре є3гw2 марjа клеHпова и3 марjа магдали1на. 19,25Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVιστηκεισαν istēkeisan
V-LAI-3P G5715
ἵστημιhistēmito standthere stood
δε de
CONJ
δέdethenNow
παρα para
PREP
παράparafrom/with/besideby
τω
T-DSM
hothe/this/who 
σταυρω staurō
N-DSM
σταυρόςstauroscrossthe cross
του tou
T-GSM
hothe/this/whothe cross
ιησου iēsou
N-GSM
ἸησοῦςiēsousJesus/Joshuaof Jesus
η ē
T-NSF
hothe/this/whoof Jesus
μητηρ mētēr
N-NSF
μήτηρmētērmothermother
αυτου autou
P-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/selfhis
και kai
CONJ
καίkaiand, and
η ē
T-NSF
hothe/this/whomother
αδελφη adelfē
N-NSF
ἀδελφήadelfēsistersister
της tēs
T-GSF
hothe/this/whomother's
μητρος mētros
N-GSF
μήτηρmētērmothermother's
αυτου autou
P-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/selfhis
μαρια maria
N-NSF
ΜαρίαmariaMary, Mary
η ē
T-NSF
hothe/this/whosister
του tou
T-GSM
hothe/this/whothe of Cleophas
κλωπα klōpa
N-GSM
ΚλωπᾶςklōpasClopasthe of Cleophas
και kai
CONJ
καίkaiand, and
μαρια maria
N-NSF
ΜαρίαmariaMaryMary
η ē
T-NSF
hothe/this/whoMagdalene
μαγδαληνη magdalēnē
N-NSF
ΜαγδαληνήmagdalēnēMagdaleneMagdalene
 
26 cf. Tłum. Толк. Gdy więc ujrzał Jezus matkę i ucznia, którego miłował, stojącego, mówi matce swojej: Niewiasto, oto syn twój.Иисус, увидев Матерь и ученика тут стоящего, которого любил, говорит Матери Своей: Жено! се, сын Твой. Ї}съ же ви1дэвъ м™рь и3 ўчн7кA стоsща, є3г0же люблsше, гlа м™ри своeй: жeно, сE, сhнъ тв0й. 19,26Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVιησους iēsous
N-NSM
ἸησοῦςiēsousJesus/JoshuaWhen Jesus
ουν oun
CONJ
οὖνountherefore/thentherefore
ιδων idōn
V-2AAP-NSM G5631
ὁράωhoraōto seesaw
την tēn
T-ASF
hothe/this/whohis mother
μητερα mētera
N-ASF
μήτηρmētērmotherhis mother
και kai
CONJ
καίkaiand, and
τον ton
T-ASM
hothe/this/whothe disciple
μαθητην mathētēn
N-ASM
μαθητήςmathētēsdisciplethe disciple
παρεστωτα parestōta
V-RAP-ASM G5761
παρίστημιparistēmito stand bystanding by
ον on
R-ASM
ὅς, ἥhhos ēwhich, whom
ηγαπα ēgapa
V-IAI-3S G5707
ἀγαπάωagapaōto lovehe loved
λεγει legei
V-PAI-3S G5719
λέγωlegōto speak, he saith
τη
T-DSF
hothe/this/whomother
μητρι mētri
N-DSF
μήτηρmētērmothermother
γυναι gunai
N-VSF
γυνήgunēwomanWoman
ιδε ide
V-2AAM-2S G5628
ὁράωhoraōto see, behold
ο o
T-NSM
hothe/this/whoson
υιος uios
N-NSM
υἱόςhuiossonson
σου sou
P-2GS
σύsuyouthy
 
27 cf. Tłum. Толк. Potem mówi uczniowi: Oto matka twoja. I od tej chwili wziął ją uczeń do siebie.Потом говорит ученику: се, Матерь твоя! И с этого времени ученик сей взял Ее к себе. Пот0мъ гlа ўчн7кY: сE, м™и твоS. И# t тогw2 часA поsтъ ю5 ўчн7къ во сво‰ си. 19,27Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVειτα eita
ADV
εἶταeitathenThen
λεγει legei
V-PAI-3S G5719
λέγωlegōto speaksaith he
τω
T-DSM
hothe/this/who 
μαθητη mathētē
N-DSM
μαθητήςmathētēsdiscipleto the disciple
ιδε ide
V-2AAM-2S G5628
ὁράωhoraōto seeBehold
η ē
T-NSF
hothe/this/whoto the disciple
μητηρ mētēr
N-NSF
μήτηρmētērmothermother
σου sou
P-2GS
σύsuyouthy
και kai
CONJ
καίkaiand, And
απ ap
PREP
ἀπόapofromfrom
εκεινης ekeinēs
D-GSF
ἐκεῖνοςekeinosthatthat
της tēs
T-GSF
hothe/this/whomother
ωρας ōras
N-GSF
ὥραhōrahourhour
ελαβεν elaben
V-2AAI-3S G5627
λαμβάνωlambanōto taketook
ο o
T-NSM
hothe/this/whohour
μαθητης mathētēs
N-NSM
μαθητήςmathētēsdisciplethat disciple
αυτην autēn
P-ASF
αὐτόςautoshe/she/it/selfher
εις eis
PREP
εἰςeistowardunto
τα ta
T-APN
hothe/this/whothat disciple
ιδια idia
A-APN
ἴδιοςidiosone's own/privatehis own
 
28 cf. Tłum. Толк. Potem, wiedząc Jezus, że wszystko już się wykonało, aby się wypełniło Pismo, rzekł: Pragnę.После того Иисус, зная, что уже все совершилось, да сбудется Писание, говорит: жажду. Посeмъ вёдый ї}съ, ћкw вс‰ ўжE соверши1шасz, да сбyдетсz писaніе, гlа: жaжду. 19,28Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVμετα meta
PREP
μετάmetawith/afterAfter
τουτο touto
D-ASN
οὗτοςhoutosthis/he/she/it[this/he/she/it]
ειδως eidōs
V-RAP-NSM G5761
εἴδωeidōto knowknowing
ο o
T-NSM
hothe/this/who, Jesus
ιησους iēsous
N-NSM
ἸησοῦςiēsousJesus/Joshua, Jesus
οτι oti
CONJ
ὅτιhotithat/sincethat
ηδη ēdē
ADV
ἤδηēdēalreadywere now
παντα panta
A-NPN
πᾶςpasallall things
τετελεσται tetelestai
V-RPI-3S G5769
τελέωteleōto finishaccomplished
ινα ina
CONJ
ἵναhinain order that/to, that
τελειωθη teleiōthē
V-APS-3S G5686
τελειόωteleioōto perfectmight be fulfilled
η ē
T-NSF
hothe/this/whothe scripture
γραφη grafē
N-NSF
γραφήgrafēa writingthe scripture
λεγει legei
V-PAI-3S G5719
λέγωlegōto speak, saith
διψω dipsō
V-PAI-1S G5719
διψάωdipsaōto thirstI thirst
 
29 cf. Tłum. Толк. A było tam naczynie postawione, pełne octu; oni tedy włożywszy na hizop gąbkę pełną octu, podali do ust jego.Тут стоял сосуд, полный уксуса. Воины, напоив уксусом губку и наложив на иссоп, поднесли к устам Его. Сосyдъ же стоsше п0лнъ џцта. Nни1 же и3сп0лнивше гyбу џцта и3 на тр0сть в0нзше, придёша ко ўстHмъ є3гw2. 19,29Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVσκευος skeuos
N-NSN
σκεῦοςskeuosvessela vessel
εκειτο ekeito
V-INI-3S G5711
κεῖμαιkeimaito lay/be appointedthere was set
οξους oxous
N-GSN
ὄξοςoxosvinegarof vinegar
μεστον meston
A-NSN
μεστόςmestosfullfull
σπογγον spongon
N-ASM
σπόγγοςspongosspongea spunge
ουν oun
CONJ
οὖνountherefore/thenNow
μεστον meston
A-ASM
μεστόςmestosfull[full]
του tou
T-GSN
hothe/this/who 
οξους oxous
N-GSN
ὄξοςoxosvinegarwith vinegar
υσσωπω ussōpō
N-DSM
ὕσσωποςhussōposhyssopupon hyssop
περιθεντες perithentes
V-2AAP-NPM G5631
περιτίθημιperitithēmito put onput
προσηνεγκαν prosēnenkan
V-AAI-3P G5656
προσφέρωprosferōto bring to, and put
αυτου autou
P-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/selfto his
τω
T-DSN
hothe/this/whomouth
στοματι stomati
N-DSN
στόμαstomamouthmouth
 
30 cf. Tłum. Толк. Jezus więc, gdy przyjął ocet, rzekł: Wykonało się. I skłoniwszy głowę, oddał ducha.Когда же Иисус вкусил уксуса, сказал: совершилось! И, преклонив главу, предал дух. є3гдa же пріsтъ џцетъ ї}съ, речE: соверши1шасz. И# прекл0нь главY, предадE д¦ъ. 19,30Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVοτε ote
ADV
ὅτεhotewhenWhen
ουν oun
CONJ
οὖνountherefore/thentherefore
ελαβεν elaben
V-2AAI-3S G5627
λαμβάνωlambanōto takehad received
το to
T-ASN
hothe/this/whoJesus
οξος[     oxos
N-ASN
ὄξοςoxosvinegarthe vinegar
ο]     o
T-NSM
hothe/this/whothe vinegar
ιησους iēsous
N-NSM
ἸησοῦςiēsousJesus/JoshuaJesus
ειπεν eipen
V-2AAI-3S G5627
λέγωlegōto speak, he said
τετελεσται tetelestai
V-RPI-3S G5769
τελέωteleōto finishIt is finished
και kai
CONJ
καίkaiand, and
κλινας klinas
V-AAP-NSM G5660
κλίνωklinōto bow/lay downhe bowed
την tēn
T-ASF
hothe/this/whohis head
κεφαλην kefalēn
N-ASF
κεφαλήkefalēheadhis head
παρεδωκεν paredōken
V-AAI-3S G5656
παραδίδωμιparadidōmito deliver, and gave up
το to
T-ASN
hothe/this/whothe ghost
πνευμα pneuma
N-ASN
πνεῦμαpneumaspirit/breaththe ghost
 
OTWARCIE BOKU JEZUSOWEGO.31 cf. Tłum. Толк. Żydzi tedy (ponieważ był to dzień Przygotowania), aby na szabat nie zostały ciała na krzyżu (albowiem był wielki ów dzień szabatu), poprosili Piłata, aby połamano im golenie, i zdjęto ich.Но так как тогда была пятница, то Иудеи, дабы не оставить тел на кресте в субботу,- ибо та суббота была день великий,- просили Пилата, чтобы перебить у них голени и снять их. Їудeє же, понeже пzт0къ бЁ, да не њстaнутъ на крестЁ тэлесA въ суббHту, бё бо вели1къ дeнь тоS суббHты, моли1ша пілaта, да пребію1тъ гHлени и4хъ и3 в0змутъ. 19,31Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVοι oi
T-NPM
hothe/this/who 
ουν oun
CONJ
οὖνountherefore/thentherefore
ιουδαιοι ioudaioi
A-NPM
ἸουδαῖοςioudaiosJewishThe Jews
επει epei
CONJ
ἐπείepeisince, because
παρασκευη paraskeuē
N-NSF
παρασκευήparaskeuēPreparation Daythe preparation
ην ēn
V-IAI-3S G5707
εἰμίeimito beit was
ινα ina
CONJ
ἵναhinain order that/to, that
μη
PRT-N
μήnotnot
μεινη meinē
V-AAS-3S G5661
μένωmenōto stayshould
επι epi
PREP
ἐπίepiupon/to/againstupon
του tou
T-GSM
hothe/this/whothe bodies
σταυρου staurou
N-GSM
σταυρόςstauroscrossthe cross
τα ta
T-NPN
hothe/this/whothe cross
σωματα sōmata
N-NPN
σῶμαsōmabodythe bodies
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongon
τω
T-DSN
hothe/this/whothe sabbath day
σαββατω sabbatō
N-DSN
σάββατονsabbatonSabbaththe sabbath day
ην ēn
V-IAI-3S G5707
εἰμίeimito bewas
γαρ gar
CONJ
γάρgarfor, (for
μεγαλη megalē
A-NSF
μέγαςmegasgreatan high
η ē
T-NSF
hothe/this/whosabbath day
ημερα ēmera
N-NSF
ἡμέραhēmeradayday
εκεινου ekeinou
D-GSN
ἐκεῖνοςekeinosthatthat
του tou
T-GSN
hothe/this/whoday
σαββατου sabbatou
N-GSN
σάββατονsabbatonSabbathsabbath day
ηρωτησαν ērōtēsan
V-AAI-3P G5656
ἐρωτάωerōtaōto ask,) besought
τον ton
T-ASM
hothe/this/whoPilate
πιλατον pilaton
N-ASM
ΠιλᾶτοςpilatosPilatePilate
ινα ina
CONJ
ἵναhinain order that/tothat
κατεαγωσιν kateagōsin
V-2APS-3P G5652
κατάγνυμιkatagnumito breakmight be broken
αυτων autōn
P-GPM
αὐτόςautoshe/she/it/selftheir
τα ta
T-NPN
hothe/this/wholegs
σκελη skelē
N-NPN
σκέλοςskelosleglegs
και kai
CONJ
καίkaiand, and
αρθωσιν arthōsin
V-APS-3P G5686
αἴρωairōto take upthey might be taken away
 
32 cf. Tłum. Толк. Przyszli więc żołnierze, i pierwszemu połamali golenie i drugiemu, który z nim był ukrzyżowany.Итак пришли воины, и у первого перебили голени, и у другого, распятого с Ним. Пріид0ша же в0ини, и3 пeрвому ќбw преби1ша гHлени, и3 друг0му распsтому съ ни1мъ: 19,32Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVηλθον ēlthon
V-2AAI-3P G5627
ἔρχομαιerchomaito come/gocame
ουν oun
CONJ
οὖνountherefore/thenThen
οι oi
T-NPM
hothe/this/who 
στρατιωται stratiōtai
N-NPM
στρατιώτηςstratiōtēssoldierthe soldiers
και kai
CONJ
καίkaiand, and
του tou
T-GSM
hothe/this/who 
μεν men
PRT
μένmenon the other hand 
πρωτου prōtou
A-GSM-S
πρῶτοςprōtosfirstof the first
κατεαξαν kateaxan
V-AAI-3P G5656
κατάγνυμιkatagnumito breakbrake
τα ta
T-APN
hothe/this/whothe soldiers
σκελη skelē
N-APN
σκέλοςskeloslegthe legs
και kai
CONJ
καίkaiand, and
του tou
T-GSM
hothe/this/whothe legs
αλλου allou
A-GSM
ἄλλοςallosanotherof the other
του tou
T-GSM
hothe/this/whowhich
συσταυρωθεντος sustaurōthentos
V-APP-GSM G5685
συσταυρόομαιsustauroomaito crucify withwas crucified
αυτω autō
P-DSM
αὐτόςautoshe/she/it/selfwith him
 
33 cf. Tłum. Толк. Lecz przyszedłszy do Jezusa, gdy ujrzeli, że już umarł, nie łamali goleni jego, 34 ale jeden z żołnierzy włócznią otworzył bok jego, a natychmiast wyszła krew i woda.Но, придя к Иисусу, как увидели Его уже умершим, не перебили у Него голеней, на ї}са же пришeдше, ћкw ви1дэша є3го2 ўжE ўмeрша, не преби1ша є3мY г0леній, 19,33Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVεπι epi
PREP
ἐπίepiupon/to/againstto
δε de
CONJ
δέdethenBut
τον ton
T-ASM
hothe/this/whoJesus
ιησουν iēsoun
N-ASM
ἸησοῦςiēsousJesus/JoshuaJesus
ελθοντες elthontes
V-2AAP-NPM G5631
ἔρχομαιerchomaito come/gothey came
ως ōs
ADV
ὡςhōswhich/howwhen
ειδον eidon
V-2AAI-3P G5627
ὁράωhoraōto see, and saw that
ηδη ēdē
ADV
ἤδηēdēalreadyalready
αυτον auton
P-ASM
αὐτόςautoshe/she/it/selfhe
τεθνηκοτα tethnēkota
V-RAP-ASM G5761
θνῄσκωthnēskōto die/be deadwas dead
ου ou
PRT-N
οὐounonot
κατεαξαν kateaxan
V-AAI-3P G5656
κατάγνυμιkatagnumito break, they brake
αυτου autou
P-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/selfhis
τα ta
T-APN
hothe/this/wholegs
σκελη skelē
N-APN
σκέλοςskelosleglegs
 
34 cf. Tłum. Толк. но один из воинов копьем пронзил Ему ребра, и тотчас истекла кровь и вода. но є3ди1нъ t вHинъ копіeмъ рeбра є3мY прободE, и3 ѓбіе и3зhде кр0вь и3 водA. 19,34Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVαλλ all
CONJ
ἀλλάallabutBut
εις eis
A-NSM
εἷςheisoneone
των tōn
T-GPM
hothe/this/whoof the soldiers
στρατιωτων stratiōtōn
N-GPM
στρατιώτηςstratiōtēssoldierof the soldiers
λογχη lonchē
N-DSF
λόγχηlonchēspearwith a spear
αυτου autou
P-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/selfhis
την tēn
T-ASF
hothe/this/whoside
πλευραν pleuran
N-ASF
πλευράpleurasideside
ενυξεν enuxen
V-AAI-3S G5656
νύσσωnussōto piercepierced
και kai
CONJ
καίkaiand, and
εξηλθεν exēlthen
V-2AAI-3S G5627
ἐξέρχομαιexerchomaito go outcame there out
ευθυς euthus
ADV
εὐθέωςeutheōsimmediatelyforthwith
αιμα aima
N-NSN
αἷμαhaimabloodblood
και kai
CONJ
καίkaiandand
υδωρ udōr
N-NSN
ὕδωρ, ὕδατοςhhudōr udatoswaterwater
 
35 cf. Tłum. Толк. Ten zaś, który widział dał świadectwo, i prawdziwe jest świadectwo jego. A on wie, że prawdę mówi, abyście i wy wierzyli.И видевший засвидетельствовал, и истинно свидетельство его; он знает, что говорит истину, дабы вы поверили. И# ви1дэвый свидётельствова, и3 и4стинно є4сть свидётельство є3гw2, и3 т0й вёсть, ћкw и4стину глаг0летъ, да вы2 вёру и4мете: 19,35Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVκαι kai
CONJ
καίkaiandAnd
ο o
T-NSM
hothe/this/whohe
εωρακως eōrakōs
V-RAP-NSM-ATT G5761
ὁράωhoraōto seethat saw
μεμαρτυρηκεν memarturēken
V-RAI-3S G5758
μαρτυρέωmartureōto testifybare record
και kai
CONJ
καίkaiand, and
αληθινη alēthinē
A-NSF
ἀληθινόςalēthinostruetrue
αυτου autou
P-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/selfhis
εστιν estin
V-PAI-3S G5719
εἰμίeimito beis
η ē
T-NSF
hothe/this/whorecord
μαρτυρια marturia
N-NSF
μαρτυρίαmarturiatestimonyrecord
και kai
CONJ
καίkaiand[and]
εκεινος ekeinos
D-NSM
ἐκεῖνοςekeinosthat: and he
οιδεν oiden
V-RAI-3S G5758
εἴδωeidōto knowknoweth
οτι oti
CONJ
ὅτιhotithat/sincethat
αληθη alēthē
A-APN
ἀληθήςalēthēstruetrue
λεγει legei
V-PAI-3S G5719
λέγωlegōto speakhe saith
ινα ina
CONJ
ἵναhinain order that/to, that
και kai
CONJ
καίkaiand[and]
υμεις umeis
P-2NP
σύsuyouye
πιστευητε pisteuēte
V-PAS-2P G5725
πιστεύωpisteuōto trust (in)might believe
 
36 cf. Tłum. Толк. Albowiem to się stało, aby się wypełniło Pismo: “Nie będziecie łamać kości jego.”Ибо сие произошло, да сбудется Писание: кость Его да не сокрушится. бhша бо сі‰, да сбyдетсz писaніе: к0сть не сокруши1тсz t негw2. 19,36Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVεγενετο egeneto
V-2ADI-3S G5633
γίνομαιginomaito bewere done
γαρ gar
CONJ
γάρgarforFor
ταυτα tauta
D-NPN
οὗτοςhoutosthis/he/she/it[this/he/she/it]
ινα ina
CONJ
ἵναhinain order that/to, that
η ē
T-NSF
hothe/this/whothe scripture
γραφη grafē
N-NSF
γραφήgrafēa writingthe scripture
πληρωθη plērōthē
V-APS-3S G5686
πληρόωplēroōto fulfillshould be fulfilled
οστουν ostoun
N-NSN
ὀστέονosteonbone, A bone
ου ou
PRT-N
οὐounonot
συντριβησεται suntribēsetai
V-2FPI-3S G5691
συντρίβωsuntribōto breakshall
αυτου autou
P-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/selfof him
 
37 cf. Tłum. Толк. I znowu inne Pismo mówi: “Zobaczą, kogo przebodli.”Также и в другом месте Писание говорит: воззрят на Того, Которого пронзили. И# пaки друг0е писaніе глаг0летъ: воззрsтъ нaнь, є3г0же пробод0ша. 19,37Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVκαι kai
CONJ
καίkaiandAnd
παλιν palin
ADV
πάλινpalinagainagain
ετερα etera
A-NSF
ἕτεροςheterosotheranother
γραφη grafē
N-NSF
γραφήgrafēa writingscripture
λεγει legei
V-PAI-3S G5719
λέγωlegōto speaksaith
οψονται opsontai
V-FDI-3P G5695
ὁράωhoraōto see, They shall look
εις eis
PREP
εἰςeistowardon
ον on
R-ASM
ὅς, ἥhhos ēwhichhim whom
εξεκεντησαν exekentēsan
V-AAI-3P G5656
ἐκκεντέωekkenteōto piercethey pierced
 
ZDJĘCIE Z KRZYŻA I POGRZEB.38 cf. Tłum. Толк. Potem zaś poprosił Piłata Józef z Arymatei (przeto że był uczniem Jezusowym, lecz tajemnym z bojaźni przed żydami), żeby mógł zdjąć ciało Jezusowe. I pozwolił Piłat. Przyszedł więc, i zdjął ciało Jezusowe.После сего Иосиф из Аримафеи - ученик Иисуса, но тайный из страха от Иудеев,- просил Пилата, чтобы снять тело Иисуса; и Пилат позволил. Он пошел и снял тело Иисуса. (За?_x7в.) По си1хъ же моли2 пілaта їHсифъ, и4же t ґрімаfeа, сhй ўчн7къ ї}совъ, потаeнъ же стрaха рaди їудeйска, да в0зметъ тёло ї}сово: и3 повелЁ пілaтъ. Пріи1де же и3 взsтъ тёло ї}сово. 19,38Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVμετα meta
PREP
μετάmetawith/afterafter
δε de
CONJ
δέdethenAnd
ταυτα tauta
D-APN
οὗτοςhoutosthis/he/she/it[this/he/she/it]
ηρωτησεν ērōtēsen
V-AAI-3S G5656
ἐρωτάωerōtaōto ask, besought
τον ton
T-ASM
hothe/this/who 
πιλατον pilaton
N-ASM
ΠιλᾶτοςpilatosPilatePilate
ιωσηφ iōsēf
N-PRI
ἸωσήφiōsēfJosephJoseph
απο apo
PREP
ἀπόapofromof
αριμαθαιας arimathaias
N-GSF
ἈριμαθαίαarimathaiaArimatheaArimathaea
ων ōn
V-PAP-NSM G5723
εἰμίeimito be, being
μαθητης mathētēs
N-NSM
μαθητήςmathētēsdisciplea disciple
του]     tou
T-GSM
hothe/this/who 
ιησου iēsou
N-GSM
ἸησοῦςiēsousJesus/Joshuaof Jesus
κεκρυμμενος kekrummenos
V-RPP-NSM G5772
κρύπτωkruptōto hidesecretly
δε de
CONJ
δέdethen, but
δια dia
PREP
διάdiathrough/because offor
τον ton
T-ASM
hothe/this/who 
φοβον fobon
N-ASM
φόβοςfobosfearfear
των tōn
T-GPM
hothe/this/whoof Jesus
ιουδαιων ioudaiōn
A-GPM
ἸουδαῖοςioudaiosJewishof the Jews
ινα ina
CONJ
ἵναhinain order that/tothat
αρη arē
V-AAS-3S G5661
αἴρωairōto take uphe might take away
το to
T-ASN
hothe/this/whofear
σωμα sōma
N-ASN
σῶμαsōmabodythe body
του tou
T-GSM
hothe/this/whoPilate
ιησου iēsou
N-GSM
ἸησοῦςiēsousJesus/Joshuaof Jesus
και kai
CONJ
καίkaiand: and
επετρεψεν epetrepsen
V-AAI-3S G5656
ἐπιτρέπωepitrepōto permitgave
ο o
T-NSM
hothe/this/whothe body
πιλατος pilatos
N-NSM
ΠιλᾶτοςpilatosPilatePilate
ηλθεν ēlthen
V-2AAI-3S G5627
ἔρχομαιerchomaito come/go. He came
ουν oun
CONJ
οὖνountherefore/thentherefore
και kai
CONJ
καίkaiand, and
ηρεν ēren
V-AAI-3S G5656
αἴρωairōto take uptook
το to
T-ASN
hothe/this/whoof Jesus
σωμα sōma
N-ASN
σῶμαsōmabodythe body
αυτου autou
P-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/self[he/she/it/self]
 
39 cf. Tłum. Толк. Przybył też i Nikodem, który niegdyś przyszedł był w nocy do Jezusa, niosąc mieszaninę mirry i aloesu około stu funtów.Пришел также и Никодим,- приходивший прежде к Иисусу ночью,- и принес состав из смирны и алоя, литр около ста. Пріи1де же и3 нікоди1мъ, пришeдый ко ї}сови н0щію прeжде, носS смэшeніе смЂрнено и3 ґл0йно, ћкw лjтръ сто2. 19,39Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVηλθεν ēlthen
V-2AAI-3S G5627
ἔρχομαιerchomaito come/gothere came
δε de
CONJ
δέdethenAnd
και kai
CONJ
καίkaiandalso
νικοδημος nikodēmos
N-NSM
ΝικόδημοςnikodēmosNicodemusNicodemus
ο o
T-NSM
hothe/this/who 
ελθων elthōn
V-2AAP-NSM G5631
ἔρχομαιerchomaito come/gocame
προς pros
PREP
πρόςprosto/withto
αυτον auton
P-ASM
αὐτόςautoshe/she/it/self[he/she/it/self]
νυκτος nuktos
N-GSF
νύξnuxnightby night
το to
T-ASN
hothe/this/who, which
πρωτον prōton
A-ASN-S
πρῶτοςprōtosfirstat the first
φερων ferōn
V-PAP-NSM G5723
φέρωferōto bear/lead, and brought
ελιγμα eligma
N-ASN
ἑλίσσωhelissōto roll up[to roll up]
σμυρνης smurnēs
N-GSF
σμύρναsmurnamyrrhof myrrh
και kai
CONJ
καίkaiandand
αλοης aloēs
N-GSF
ἀλόηaloēaloesaloes
ως ōs
ADV
ὡςhōswhich/how[which/how]
λιτρας litras
N-APF
λίτραlitrapoundpound
εκατον ekaton
A-NUI
ἑκατόνhekatonhundredan hundred
 
40 cf. Tłum. Толк. Wzięli więc ciało Jezusowe, i obwiązali je z wonnościami w prześcieradła, jak żydzi mają zwyczaj grzebać.Итак они взяли тело Иисуса и обвили его пеленами с благовониями, как обыкновенно погребают Иудеи. Пріsста же тёло ї}сово и3 њбви1ста є5 ри1зами со ґрwм†ты, ћкоже њбhчай є4сть їудewмъ погребaти. 19,40Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVελαβον elabon
V-2AAI-3P G5627
λαμβάνωlambanōto taketook they
ουν oun
CONJ
οὖνountherefore/thenThen
το to
T-ASN
hothe/this/who 
σωμα sōma
N-ASN
σῶμαsōmabodythe body
του tou
T-GSM
hothe/this/whothe body
ιησου iēsou
N-GSM
ἸησοῦςiēsousJesus/Joshuaof Jesus
και kai
CONJ
καίkaiand, and
εδησαν edēsan
V-AAI-3P G5656
δέωdeōto bindwound
αυτο auto
P-ASN
αὐτόςautoshe/she/it/selfit
οθονιοις othoniois
N-DPN
ὀθόνιονothonionbandagesin linen clothes
μετα meta
PREP
μετάmetawith/afterwith
των tōn
T-GPN
hothe/this/whoof Jesus
αρωματων arōmatōn
N-GPN
ἄρωμαarōmaspicesthe spices
καθως kathōs
ADV
καθώςkathōsas/just as, as
εθος ethos
N-NSN
ἔθοςethoscustomthe manner
εστιν estin
V-PAI-3S G5719
εἰμίeimito beis
τοις tois
T-DPM
hothe/this/whothe spices
ιουδαιοις ioudaiois
A-DPM
ἸουδαῖοςioudaiosJewishof the Jews
ενταφιαζειν entafiazein
V-PAN G5721
ἐνταφιάζωentafiazōto prepare burialto bury
 
41 cf. Tłum. Толк. A na miejscu, gdzie został ukrzyżowany, był ogród, w ogrodzie zaś grób nowy, w którym jeszcze nikt nie był położony.На том месте, где Он распят, был сад, и в саду гроб новый, в котором еще никто не был положен. Бё же на мёстэ, и3дёже распsтсz, вeртъ, и3 въ вeртэ гр0бъ н0въ, въ нeмже николи1же никт0же положeнъ бЁ: 19,41Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVην ēn
V-IAI-3S G5707
εἰμίeimito bethere was
δε de
CONJ
δέdethenNow
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
τω
T-DSM
hothe/this/whothe place
τοπω topō
N-DSM
τόποςtoposplacethe place
οπου opou
ADV
ὅπουhopouwhere(-ever)where
εσταυρωθη estaurōthē
V-API-3S G5681
σταυρόωstauroōto crucifyhe was crucified
κηπος kēpos
N-NSM
κῆποςkēposgardena garden
και kai
CONJ
καίkaiand; and
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
τω
T-DSM
hothe/this/whothe garden
κηπω kēpō
N-DSM
κῆποςkēposgardenthe garden
μνημειον mnēmeion
N-NSN
μνημεῖονmnēmeiongravesepulchre
καινον kainon
A-NSN
καινόςkainosnewa new
εν en
PREP
ἐνenin/on/among, wherein
ω ō
R-DSN
ὅς, ἥhhos ēwhichwas
ουδεπω oudepō
ADV-N
οὐδέπωoudepōneveryet
ουδεις oudeis
A-NSM-N
οὐδείςoudeisno onenever man
ην ēn
V-IAI-3S G5707
εἰμίeimito be[to be]
τεθειμενος tetheimenos
V-RPP-NSM G5772
τίθημιtithēmito placelaid
 
42 cf. Tłum. Толк. Tam więc, ponieważ grób był blisko, z powodu żydowskiego dnia Przygotowania, położyli Jezusa.Там положили Иисуса ради пятницы Иудейской, потому что гроб был близко.тY u5бо пzткA рaди їудeйска, ћкw бли1з8 бsше гр0бъ, положи1ста ї}са.19,42Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVεκει ekei
ADV
ἐκεῖekeithereThere
ουν oun
CONJ
οὖνountherefore/thentherefore
δια dia
PREP
διάdiathrough/because ofbecause
την tēn
T-ASF
hothe/this/who 
παρασκευην paraskeuēn
N-ASF
παρασκευήparaskeuēPreparation Daypreparation
των tōn
T-GPM
hothe/this/whoJesus
ιουδαιων ioudaiōn
A-GPM
ἸουδαῖοςioudaiosJewishof the Jews'
οτι oti
CONJ
ὅτιhotithat/since; for
εγγυς engus
ADV
ἐγγύςengusnearnigh at hand
ην ēn
V-IAI-3S G5707
εἰμίeimito bewas
το to
T-NSN
hothe/this/whopreparation
μνημειον mnēmeion
N-NSN
μνημεῖονmnēmeiongravethe sepulchre
εθηκαν ethēkan
V-AAI-3P G5656
τίθημιtithēmito placelaid they
τον ton
T-ASM
hothe/this/whothe sepulchre
ιησουν iēsoun
N-ASM
ἸησοῦςiēsousJesus/JoshuaJesus

20 MAGDALENA PRZY GROBIE.1 A pierwszego dnia tygodnia, Maria Magdalena przyszła rano, gdy jeszcze było ciemno, i ujrzała kamień odwalony od grobu.2 Pobiegła więc, i przyszła do Szymona Piotra i do drugiego ucznia, którego miłował Jezus, i rzekła im: Wzięto Pana z grobu, a nie wiemy, gdzie go położono. PIOTR I JAN SPIESZĄ DO GROBU.3 Wyszedł tedy Piotr i ów drugi uczeń, i szli do grobu.4 Biegli zaś obaj razem, ale ów drugi uczeń prześcignął Piotra, i pierwszy przyszedł do grobu.5 A schyliwszy się, ujrzał leżące prześcieradła, wszelako nie wszedł.6 Przyszedł więc Szymon Piotr idąc za nim, i wszedł do grobu, i ujrzał prześcieradła leżące,7 i chustkę, która była na głowie jego, nie z prześcieradłami położoną, ale osobno zwiniętą na jedno miejsce.8 Wtedy więc wszedł i ten uczeń, który był pierwszy przyszedł do grobu, i ujrzał i uwierzył;9 jeszcze bowiem nie rozumieli Pisma, że trzeba było, aby on powstał z martwych.10 Odeszli tedy uczniowie na powrót do siebie. JEZUS ZJAWIA SIĘ MAGDALENIE.11 Maria zaś stała u grobu zewnątrz, płacząc. Gdy więc płakała, nachyliła się, i zajrzała w grób.12 I zobaczyła dwóch aniołów w bieli siedzących, jednego u głowy, a drugiego u nóg, gdzie położone było ciało Jezusowe.13 Mówią jej oni: Niewiasto! Czemu płaczesz? Rzecze im: Że wzięto Pana mego, a nie wiem, gdzie go położono.14 Gdy to powiedziała, obróciła się w tył, i ujrzała Jezusa stojącego, a nie wiedziała, że to jest Jezus.15 Rzecze do niej Jezus: Niewiasto, czemu płaczesz? Kogo szukasz? Ona sądząc, że to ogrodnik, rzecze mu: Panie, jeśli go ty wziąłeś, powiedz mi, gdzieś go położył, a ja go wezmę.16 Rzecze do niej Jezus: Mario! Ona obróciwszy się, rzecze mu: Rabboni, (co znaczy: Mistrzu).17 Rzecze do niej Jezus: Nie dotykaj mnie, bom jeszcze nie wstąpił do Ojca mego. Ale idź do braci moich, a powiedz im: Wstępuję do Ojca mojego i Ojca waszego, Boga mojego i Boga waszego.18 Przyszła Maria Magdalena, oznajmiając uczniom: Żem widziała Pana i to mi powiedział. CHRYSTUS ZJAWIA SIĘ W WIECZERNIKU.19 Gdy więc był wieczór owego dnia, pierwszego w tygodniu, a drzwi były zamknięte, gdzie uczniowie byli zgromadzeni z obawy przed żydami, przyszedł Jezus, i stanął w pośrodku, i rzekł im: Pokój wam.20 A to rzekłszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się tedy uczniowie, ujrzawszy Pana.21 Rzekł im więc znowu: Pokój wam. Jako mię posłał Ojciec, i ja was posyłam.22 To powiedziawszy, tchnął na nich, i rzekł im: Weźmijcie Ducha Świętego;23 którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są zatrzymane. JEZUS ZJAWIA SIĘ TOMASZOWI.24 Tomasz zaś, jeden z dwunastu, którego zwią Didymus, nie był z nimi, kiedy przyszedł Jezus.25 Mówili mu więc inni uczniowie: Widzieliśmy Pana. Ale on im rzekł: Jeśli nie ujrzę w ręku jego przebicia gwoździ, a nie włożę palca mego na miejsce gwoździ, i nie włożę ręki mojej w bok jego, nie uwierzę.26 A po ośmiu dniach byli znów uczniowie jego w domu, i Tomasz z nimi.27 Przyszedł Jezus drzwiami zamkniętymi, i stanął w pośrodku, i rzekł: Pokój wam! 27 Potem rzekł Tomaszowi: Włóż tu palec twój, i oglądaj ręce moje, i wyciągnij rękę twoją, i włóż w bok mój; a nie bądź niewierny, ale wierny.28 Odpowiedział Tomasz, i rzekł mu: Pan mój i Bóg mój! 29Powiedział mu Jezus: Dlatego żeś mię ujrzał, Tomaszu, uwierzyłeś; błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli.30 I wiele też innych znaków uczynił Jezus przed oczyma uczniów swoich, które nie są zapisane w tej księdze.31 A te są napisane, abyście wierzyli, że Jezus jest Chrystusem Synem Bożym; i żebyście wierząc, życie mieli w imię jego.21 JEZUS UKAZUJE SIĘ NAD JEZIOREM TYBERIADZKIM.1 Potem ukazał się znów Jezus uczniom nad Morzem Tyberiadzkim.2 A ukazał się tak: byli razem Szymon Piotr i Tomasz, zwany Didymus, i Natanael, który był od Kany Galilejskiej, i synowie Zabedeuszowi i inni dwaj z uczniów jego.3 Rzecze im Szymon Piotr: Idę ryby łowić. Mówią mu: Idziemy i my z tobą. I wyszli, i wsiedli w łódź, ale tej nocy nic nie ułowili.4 A gdy było rano, stanął Jezus na brzegu; uczniowie jednak nie poznali, że to jest Jezus.5 Rzekł im więc Jezus: Dzieci, a macie co do jedzenia? Odpowiedzieli mu: Nie.6 Mówi im: Zapuście sieć po prawej stronie łodzi, a znajdziecie. Zapuścili więc, i już nie mogli jej uciągnąć dla mnóstwa ryb.7 Rzekł tedy Piotrowi ten uczeń, którego miłował Jezus: Pan jest. Szymon Piotr usłyszawszy, że Pan jest, narzucił na się suknię (albowiem był rozebrany), i rzucił się w morze.8 Inni zaś uczniowie przypłynęli w łodzi (bo niedaleko byli od ziemi, ale na jakie dwieście łokci), ciągnąc sieć z rybami.9 Gdy więc wyszli na ziemię, ujrzeli węgle nałożone, i rybę na nie włożoną, i chleb.10 Mówi im Jezus: Przynieście z ryb, któreście teraz ułowili.11 Poszedł Szymon Piotr, i wyciągnął na ziemię sieć napełnioną wielkimi rybami, stu pięćdziesięciu trzema. A choć tak wiele ich było, nie porwała się sieć.12 Mówi im Jezus: Pójdźcie, śniadajcie! A nikt z siedzących nie śmiał go zapytać: Kto ty jesteś? Wiedzieli bowiem, że Pan jest.13 I zbliża się Jezus, i bierze chleb, i daje im, a podobnie i rybę.14 To już trzeci raz ukazał się Jezus uczniom swoim, powstawszy z martwych. PIOTR NAPRAWIA WYPARCIE.15 Gdy więc pośniadali, rzecze Jezus do Szymona Piotra: Szymonie, synu Jana! Miłujesz mię więcej, niż ci? Rzecze mu: Tak, Panie! Ty wiesz, że cię miłuję. Rzecze mu: Paś baranki moje.16 Rzecze mu po wtóre: Szymonie, synu Jana! Miłujesz mię? Rzecze mu: Tak, Panie! Ty wiesz, że cię miłuję. Rzecze mu: Paś baranki moje.17 Rzecze mu po raz trzeci: Szymonie, synu Jana! Miłujesz mię? Zasmucił się Piotr, że mu trzeci raz rzekł: Miłujesz mię? i rzekł mu: Panie, ty wszystko wiesz; ty wiesz, że cię miłuję, Rzecze mu: Paś owce moje. PRZEPOWIEDNIA O PIOTRZE I JANIE.18 Zaprawdę, zaprawdę powiadam tobie, gdy byłeś młodszy, opasywałeś się, i chodziłeś, gdzie chciałeś; lecz gdy się zestarzejesz, wyciągniesz ręce twoje, a inny cię opasze, i poprowadzi, gdzie ty nie chcesz.19 To zaś mówił, dając znać, jaką śmiercią miał Boga uwielbić. A to powiedziawszy, rzecze mu: Pójdź za mną.20 Piotr obróciwszy się, ujrzał idącego za sobą tego ucznia, którego mlłował Jezus, który też przy wieczerzy położył się był na piersiach jego, i rzekł: Panie, kto jest ten, co cię wyda?21 Gdy więc Piotr ujrzał tego, rzecze Jezusowi: Panie, a ten co?22 Powiedział mu Jezus: Chcę, aby on tak został, aż przyjdę, co tobie do tego? Ty pójdź za mną.23 Rozeszło się więc to słowo między braćmi, że uczeń ten nie umrze. Lecz Jezus nie rzekł: Nie umrze, ale: Chcę, żeby on tak został, aż przyjdę, co tobie do tego? ZAKOŃCZENIE.24 Ten jest ów uczeń, który daje świadectwo o tym, 1 to napisał, a wiemy, że prawdziwe jest świadectwo jego.25 Jest też wiele innych rzeczy, które uczynił Jezus; które gdyby z osobna opisywać, mniemam że i sam świat nie mógłby pomieścić ksiąg, które by trzeba napisać.