MENU
Fragment:
Styl fragmentu
*Zezwalaj na cookies aby zapamiętać ustawienia

Ewangelia Św. Jana

WSTĘP. (1,1-18)WCIELENIE SŁOWA BOŻEGO 1 CHRYSTUS SŁOWEM PRZEDWIECZNYM.1 Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, a Bogiem było Słowo.2 To było na początku u Boga.3 Wszystko przez nie się stało; a bez niego nic się nie stało, co się stało.4 W nim było życie, a życie było światłością ludzi.5 A światłość w ciemnościach świeci, a ciemności j ej nie ogarnęły.6 Był człowiek posłany od Boga, któremu na imię było Jan.7 Ten przyszedł na świadectwo, aby dał świadectwo o światłości, aby przezeń wszyscy wierzyli.8 Nie był on światłością, ale żeby świadectwo dał o światłości.9 Była światłość prawdziwa, która oświeca wszelkiego człowieka na ten świat przychodzącego.10 Na świecie był, a świat przezeń uczyniony jest, a świat go nie poznał.11 Przyszedł do swej własności, a swoi go nie przyjęli.12 A ilukolwiek go przyjęło, dał im moc, aby się stali dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię jego,13 którzy nie ze krwi, ani z woli ciała, ani z woli męża, ale z Boga się narodzili.14 A Słowo ciałem się stało, i mieszkało między nami, (i widzieliśmy chwałę Jego, chwałę jako jednorodzonego od Ojca), pełne łaski i prawdy.15 Jan daje świadectwo o nim, i woła, mówiąc: Ten był, o którym powiedziałem: Ten, co po mnie przyjść ma, stał się przede mną; bo pierwej był, niż ja.16 I z pełności jego myśmy wszyscy otrzymali, i łaskę za łaskę.17 Albowiem Zakon przez Mojżesza był dany; łaska i prawda stała się przez Jezusa Chrystusa.18 Boga nikt nigdy nie widział; jednorodzony Syn, który jest na łonie Ojca, on opowiedział.CZĘŚĆ I (1,19 -12,50)OBJAWIENIE BÓSTWA ZBAWICIELA PRZEZ NAUKĘ I CUDAA. NAD JORDANEM I W GALILEI (1,19 2,12) ŚWIADECTWO JANA CHRZCICIELA.19 A to jest świadectwo Janowe, gdy żydzi z Jeruzalem posłali do niego kapłanów i lewitów, aby go spytali: Ktoś ty jest?20 I wyznał, a nie zaparł się; i wyznał: Że nie jestem ja Chrystusem.21 spytali go: Cóż więc? Jesteś ty Eliaszem? I rzekł: Nie jestem. Jesteś ty prorokiem? I odpowiedział: Nie.22 Rzekli mu więc: Kimże jesteś, żebyśmy dali odpowiedź tym, którzy nas posłali? Co powiadasz sam o sobie?23 Rzekł: Jam “głos wołającego na pustyni: Prostujcie drogę Pańską,” jak powiedział Izajasz prorok.24 A ci, co byli posłani, byli z faryzeuszów.25 I spytali go, i rzekli mu: Czemuż więc chrzcisz, jeśli ty nie jesteś Chrystusem, ani Eliaszem, ani prorokiem?26 Odpowiedział im Jan, mówiąc: Ja chrzczę wodą; ale wpośród was stanął, którego wy nie znacie.27 0n jest, który po mnie przyjdzie, który przede mną stał się, któremu ja nie jestem godzien rozwiązać rzemyka u obuwia jego.28 To działo się w Betanii za Jordanem, gdzie Jan udzielał chrztu. OTO BARANEK BOŻY.29 Nazajutrz ujrzał Jan Jezusa idącego do siebie, i rzekł: Oto Baranek Boży, oto który gładzi grzech świata.30 Tenci jest, o którym powiedziałem: Przychodzi po mnie mąż, który się stał przede mną, bo pierwej był, niż ja.31 I ja go nie znałem, lecz żeby był objawiony w Izraelu, dlatego ja przyszedłem, chrzcząc wodą.32 I dał Jan świadectwo mówiąc: Że widziałem Ducha zstępującego z nieba jako gołębicę, i został na nim.33 A ja go nie znałem; ale, który mię posłał chrzcić wodą, ten mi powiedział: Na kogo ujrzysz zstępującego Ducha, i na nim zostającego, ten jest, który chrzci Duchem Świętym.34 A ja widziałem, i dałem świadectwo, że ten jest Synem Bożym. PIERWSI UCZNIOWIE JEZUSA.35 A nazajutrz znowu stał Jan i dwaj uczniowie jego.36 I spojrzawszy na Jezusa przechodzącego, rzekł: Oto Baranek Boży.37 I usłyszeli go dwaj uczniowie mówiącego, i poszli za Jezusem.38 A Jezus obróciwszy się, i ujrzawszy ich za sobą idących, rzekł im: Czego szukacie? A oni mu rzekli: Rabbi (co przetłumaczone znaczy: Nauczycielu), gdzie mieszkasz?39 Rzekł im: Pójdźcie, a zobaczcie. Przyszli i zobaczyli, gdzie mieszka, i zostali przy nim tego dnia; a było około dziesiątej godziny.40 Był zaś Andrzej, brat Szymona Piotra, jednym z dwóch, którzy słyszeli byli od Jana, i poszli za nim.41 Ten znalazł najpierw Szymona, brata swego, i rzecze mu: Znaleźliśmy Mesjasza (co przetłumaczone znaczy Chrystus).42 I przyprowadził go do Jezusa. Jezus zaś wejrzawszy nań rzekł: Ty jesteś Szymon, syn Jony; ty będziesz nazwany Kefas (co się wykłada: Opoka). POWOŁANIE NATANAELA.43 Nazajutrz chciał udać się do Galilei, i znalazł Filipa. I rzecze mu Jezus: Pójdź za mną.44 A Filip był z Betsaidy, miasta Andrzeja i Piotra.45 Znalazł Filip Natanaela, i rzecze mu: Znaleźliśmy tego, o którym pisał Mojżesz w Zakonie i prorocy, Jezusa, syna Józefa, z Nazaretu.46 I rzekł mu Natanael: Czy z Nazaretu może być co dobrego? Rzecze mu Filip: Pójdź, a zobacz.47 Ujrzał Jezus Natanaela, idącego, ku sobie, i rzecze o nim: Oto prawdziwie izraelita, w którym nie ma zdrady.48 Rzecze mu Natanael: Skądże mnie znasz? Odpowiedział Jezus, i rzekł mu: Pierwej, niż cię Filip zawołał, gdy byłeś pod figą, widziałem cię.49 Odpowiedział mu Natanael, i rzekł: Rabbi, tyś jest Syn Boży, tyś jest król Izraela.50 Odpowiedział Jezus, i rzekł mu: Żem ci powiedział: Widziałem cię pod figą, wierzysz; większe, niż te, rzeczy ujrzysz.51 I rzekł mu: Zaprawdę, zaprawdę, mówię wam: Ujrzycie niebo otwarte i Aniołów Bożych wstępujących i zstępujących na Syna Człowieczego.2 CUD W KANIE GALILEJSKIEJ.1 A dnia trzeciego były gody małżeńskie w Kanie Galilejskiej; a była tam matka Jezusowa.2 Wezwany też był na gody i Jezus i uczniowie jego.3 A gdy zabrakło wina, rzekła matka Jezusowa do niego: Wina nie mają.4 I rzecze jej Jezus: Co mnie i tobie niewiasto? Jeszcze nie przyszła godzina moja.5 Rzecze matka jego sługom: Cokolwiek wam powie, czyńcie.6 Było tam ze sześć stągwi kamiennych, ustawionych dla oczyszczenia żydowskiego, mieszczących w sobie każda po dwa albo trzy wiadra.7 Rzecze im Jezus: Napełnijcie stągwie wodą. I napełnili je aż do wierzchu.8 I rzecze im Jezus: Zaczerpnijcie teraz, i zanieście gospodarzowi wesela. I zanieśli.9 A gdy gospodarz wesela skosztował wody, która stała się winem, a nie wiedział, skądby było (lecz wiedzieli słudzy, którzy wodę czerpali), woła oblubieńca gospodarz wesela,10 i rzecze mu: Każdy człowiek stawia najpierw dobre wino, a gdy sobie podpiją, wtedy podlejsze; ty zaś dobre wino zachowałeś aż do tego czasu!11 Ten początek cudów uczynił Jezus w Kanie Galilejskiej; i objawił chwałę swoją, i uwierzyli weń uczniowie jego.12 Potem zstąpił do Kafarnaum, on i matka jego, i bracia jego i uczniowie jego; i zabawili tam niewiele dni.B. PIERWSZY POBYT W JERUZALEM I W JUDEI (2,13 3,36) WYRZUCENIE KUPCZĄCYCH Z ŚWIĄTYNI.13 A była blisko Pascha żydowska, i poszedł Jezus do Jerozolimy.14 I znalazł w świątyni sprzedających woły i owce i gołębie, i bankierów siedzących.15 A uczyniwszy jakby bicz z powrózków, wyrzucił wszystkich z świątyni, owce też i woły, a pieniądze bankierów rozsypał, i stoły poprzewracał.16 A tym, co gołębie sprzedawali, rzekł: Wynieście to stąd, a nie czyńcie domu Ojca mego domem kupiectwa.17 I wspomnieli uczniowie jego, że jest napisane: “Żarliwość o dom twój pożera mnie.”18 Odpowiedzieli więc żydzi, i rzekli mu: Jakiż znak ukazujesz nam, że to czynisz?19 Opowiedział Jezus, i rzekł im: Rozwalcie tę świątynię, a w trzech dniach ją postawię.20 Rzekli więc żydzi: Czterdzieści i sześć lat budowano tę świątynię, a ty ją w trzech dniach wystawisz?21 Ale on mówił o świątyni ciała swojego.22 Gdy tedy zmartwychwstał, wspomnieli uczniowie jego, iż to powiedział, i uwierzyli Pismu i słowom, które wyrzekł Jezus.23 Gdy zaś był w Jerozolimie w Paschę w dzień święty, wielu uwierzyło w imię jego, widząc cuda jego, które czynił.24 Lecz sam Jezus nie zwierzał im samego siebie, dlatego że on znał wszystkich,25 i że nie trzeba mu było, aby kto dawał świadectwo o człowieku; albowiem sam wiedział, co jest w człowieku.3 ROZMOWA Z NIKODEMEM.1 Był zaś mąż spośród faryzeuszów, imieniem Nikodem, książę żydowski.2 Ten przyszedł do Jezusa w nocy, i rzekł mu: Rabbi, wiemy, żeś przyszedł jako nauczyciel od Boga; bo nikt takich cudów czynić nie może, jakie ty czynisz, jeśliby z nim Bóg nie był.3 Odpowiedział Jezus, i rzekł mu: Zaprawdę, zaprawdę mówię tobie: Jeśli się kto na nowo nie odrodzi, nie może oglądać królestwa Bożego.4 Rzecze do niego Nikodem: Jakże się może człowiek narodzić, będąc starym? Czy może napowrót wejść w łono matki swojej i odrodzić się?5 Odpowiedział Jezus: Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci: Jeśli się kto nie odrodzi z wody i z Ducha Świętego, nie może wejść do królestwa Bożego.6 Co się narodziło z ciała, ciałem jest, a co się narodziło z Ducha, duchem jest.7 ‘Nie dziw się, że ci powiedziałem: Potrzeba się wam znowu narodzić.8 Duch tchnie, kędy chce, i głos jego słyszysz, ale nie wiesz, skąd przychodzi, i dokąd idzie; tak jest z każdym, który się narodził z Ducha.9 Odpowiedział Nikodem, i rzekł mu: Jakże się to stać może? 10 Odpowiedział Jezus, i rzekł mu: To ty jesteś nauczycielem w Izraelu, a tego nie wiesz?11 Zaprawdę, zaprawdę powiadam tobie, że my co wiemy, mówimy, i o tym, cośmy widzieli, świadczymy; a świadectwa naszego nie przyjmujecie.12 Jeżeli ziemskie rzeczy wam powiedziałem, a nie wierzycie, jakże uwierzycie, gdy wam niebieskie opowiadać będę?13 I nikt nie wstąpił do nieba, tylko ten, który zstąpił z nieba, Syn Człowieczy, który jest w niebie.14 A jak Mojżesz podwyższył węża na pustyni, tak trzeba, aby podwyższony był Syn Człowieczy:15 aby wszelki, który weń wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne.16 Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby wszelki, kto wierzy weń, nie zginął, ale miał życie wieczne.17 Gdyż Bóg nie posłał Syna swego na świat, aby świat sądził; ale żeby świat był zbawiony przez niego.18 Kto wierzy weń, nie bywa sądzony; a kto nie wierzy, już osądzony jest, bo nie wierzy w imię jednorodzonego Syna Bożego.19 Ten zaś jest sąd, że światłość przyszła na świat, a ludzie bardziej umiłowali ciemności, niż światłość; bo złe były ich uczynki.20 Każdy bowiem, który źle czyni, nienawidzi światłości, i nie przychodzi do światłości, żeby nie były zganione uczynki jego.21 Lecz kto czyni prawdę, przychodzi do światłości, aby się okazały sprawy jego, że w Bogu są uczynione. DZIAŁALNOŚĆ W JUDEI.22 Potem przyszedł Jezus i uczniowie jego do ziemi Judzkiej, i tam przebywał z nimi, i chrzcił.23 Chrzcił też i Jan w Enon w pobliżu Salim, bo było tam wód wiele i przychodzili, i chrzcili się.24 Jeszcze bowiem Jan nie był wtrącony do więzienia.25 I wszczął się spór między uczniami Janowymi i żydami co do oczyszczenia.26 I przyszli do Jana, i rzekli mu: Rabbi, ten, co z tobą był za Jordanem, któremuś ty dał świadectwo, ten oto chrzci, a wszyscy idą do niego.27 Odpowiedział Jan, i rzekł: Nie może człowiek nic wziąć, jeśliby mu nie było dane z nieba.28 Wy sami jesteście mi świadkami, że powiedziałem: Nie jestem ja Chrystusem; ale że jestem posłany przed nim.29 Kto ma oblubienicę, jest oblubieńcem; lecz przyjaciel oblubieńca, który stoi, a słucha go, weselem się weseli dla głosu oblubieńca. To więc wesele moje wypełniło się.30 On ma wzrastać, a ja się umniejszać.31 Ten, co z wysoka przychodzi, ponad wszystkimi jest; ten, co jest z ziemi, z ziemi jest, i o ziemi mówi; ten, co z nieba przyszedł, jest ponad wszystkimi.32 A co widział i słyszał, to świadczy; a świadectwa jego nikt nie przyjmuje.33 Kto świadectwo jego przyjął, stwierdził, że Bóg jest prawdomówny.34 Albowiem ten, którego Bóg posłał, słowa Boże głosi, bo nie pod miarą Bóg daje ducha.35 Ojciec miłuje syna, i wszystko oddał w rękę jego.36 Kto wierzy w Syna ma życie wieczne; a kto nie wierzy Synowi, nie ujrzy życia, ale gniew Boży nad nim zostaje.C. PODRÓŻ PRZEZ SAMARIĘ I POWRÓT DO GALILEI (4,1-54)4 JEZUS OPUSZCZA JUDEĘ.1 Gdy więc dowiedział się Jezus, że usłyszeli faryzeusze, iż Jezus zdobywa uczniów i chrzci więcej, niż Jan2 (chociaż Jezus nie chrzcił, ale uczniowie jego),3 opuścił Judeę, i poszedł znów do Galilei.4 A trzeba mu było przechodzić przez Samarię. NIEWIASTA SAMARYTAŃSKA.5 Przyszedł tedy do miasta Samarii, które zwią Sychar, blisko folwarku, który dał Jakub Józefowi, synowi swemu.6 A była tam studnia Jakubowa; Jezus więc znużony z drogi, siedział tak przy studni. Godzina była prawie szósta.7 Przychodzi niewiasta z Samarii czerpać wodę. Rzecze do niej Jezus: Daj mi pić.8 (Uczniowie jego bowiem odeszli byli do miasta, aby kupić żywności).9 Rzecze mu więc owa niewiasta samarytańska: Jakże ty, będąc żydem, prosisz pić ode mnie, która jestem niewiastą samarytańską? Żydzi bowiem nie obcują z Samarytanami.10 Odpowiedział Jezus, i rzekł jej: Gdybyś znała dar Boży, i kto jest ten, co ci mówi: Daj mi pić, ty byś go zapewne prosiła, a dałby ci wody żywej.11 Rzecze mu niewiasta: Panie! I czerpać czym nie masz, a studnia jest głęboka; skądże więc masz wodę żywą?12 Czyż ty większy jesteś, niż ojciec nasz Jakub, który nam studnię dał, i sam z niej pił, i synowie jego, i trzody jego?13 Odpowiedział Jezus, i rzekł jej: Każdy, kto pije z tej wody, znów będzie pragnął; lecz kto by pił z wody, którą ja mu dam, nie będzie pragnął na wieki;14 ale woda, którą ja mu dam, stanie się w nim źródłem wody, tryskającej ku życiu wiecznemu.15 Rzecze do niego niewiasta: Panie! Daj mi tej wody, abym nie pragnęła, ani czerpać tu nie przychodziła.16 Rzecze do niej Jezus: Idź, zawołaj męża twego, a przyjdź tu.17 Odpowiedziała niewiasta, i rzekła: Nie mam męża. Rzecze do niej Jezus: Dobrześ powiedziała, że nie mam męża.18 Albowiem pięciu mężów miałaś, a ten, którego masz teraz, nie jest twoim mężem. To prawdziwie powiedziałaś.19 Rzecze mu niewiasta: Panie! Widzę, że ty jesteś prorokiem.20 Ojcowie nasi cześć oddawali na tej górze, a wy powiadacie, że w Jerozolimie jest miejsce, gdzie cześć oddawać potrzeba.21 Rzecze do niej Jezus: Niewiasto, wierz mi, że nadchodzi godzina, kiedy ani na tej górze, ani w Jerozolimie nie będziecie czcili Ojca.22 Wy czcicie to, czego nie znacie, my czcimy, co znamy, ob z żydów jest zbawienie.23 Ale nadchodzi godzina, i teraz jest, gdy prawdziwi czciciele będą czcili Ojca w duchu i w prawdzie; bo i Ojciec takich szuka, którzy by go czcili.24 Duchem jest Bóg, a ci, co mu cześć oddają, trzeba, aby go czcili w duchu i w prawdzie.25 Rzecze mu niewiasta: Wiem, że przyjdzie Mesjasz (którego zowią Chrystusem); gdy więc on przyjdzie, oznajmi nam wszystko.26 Rzecze do niej Jezus: Jam jest, który mówię z tobą. O POKARMIE I ŻNIWIE DUCHOWYM.27 A wnet przyszli uczniowie jego i dziwili się, że z niewiastą rozmawiał; ale żaden nie powiedział: O co pytasz, albo o czym z nią rozmawiasz?28 Niewiasta więc zostawiła wiadro swoje, i odeszła do miasta, i powiedziała owym ludziom:29 Chodźcie, a zobaczcie człowieka, który powiedział mi wszystko, cokolwiek uczyniłam. Nie jestże to Chrystus?30 Wyszli więc Ż miasta, i szli do niego.31 Tymczasem prosili go uczniowie, mówiąc: Rabbi, jedz.32 On zaś im rzecze: Mam ja pokarm do jedzenia, o którym wy nie wiecie.33 Mówili więc uczniowie między sobą: Czy może kto przyniósł mu jeść?34 Rzecze im Jezus: Mój pokarm jest, żebym czynił wolę tego, który mnie posłał, abym wykonał sprawę j ego.35 Czyż wy nie mówicie, że jeszcze są cztery miesiące, a żniwo przyjdzie? Oto wam powiadam: Podnieście oczy wasze, a popatrzcie na pola, że białe już są do żniwa.36 A kto żnie, bierze zapłatę, i zbiera owoc na życie wieczne; aby i ten, który sieje, weselił się 1 zarazem ten, który żnie.37 Albowiem w tym słowo jest prawdziwe, że inny jest, który sieje, a inny jest, który żnie.38 Ja was posłałem żąć to, nad czym nie pracowaliście; inni się napracowali, a wyście weszli w ich prace. JEZUS WŚRÓD SAMARYTAN.39 Z owego zaś miasta wielu Samarytan uwierzyło weń dla słowa niewiasty, świadectwo dającej: Że powiedział mi wszystko, cokolwiek uczyniłam.40 Gdy tedy przyszli do niego Samarytanie, prosili go, aby tam pozostał. I został tam dwa dni.41 I daleko więcej uwierzyło weń dla mowy jego.42 A niewieście mówili: Że już nie dla twego opowiadania wierzymy; sami bowiem usłyszeliśmy, i wiemy, że ten jest prawdziwie Zbawicielem świata. POWRÓT DO GALILEI.43 A po dwóch dniach wyszedł stamtąd, i odszedł do Galilei.44 Albowiem sam Jezus dał świadectwo, że prorok nie ma czci w ojczyźnie swojej.45 Gdy więc przyszedł do Galilei, przyjęli go Galilejczycy, gdyż widz leli wszystko, co był uczynił w Jerozolimie w dzień święty; bo i sami byli przyszli na dzień święty.46 Przyszedł więc znowu do Kany Galilejskiej, gdzie z wody uczynił wino. A był pewien dworzanin królewski, którego syn chorował w Kafarnaum. UZDROWIENIE SYNA DWORZANINA.47 Ten gdy usłyszał, że Jezus przyszedł z Judei do Galilei, poszedł do niego, i prosił go, aby przybył, i uzdrowił syna jego, bo zaczynał umierać.48 Rzekł więc do niego Jezus: Jeśli znaków i cudów nie ujrzycie, nie wierzycie.49 Rzecze do niego dworzanin: Przyjdź, Panie, zanim syn mój umrze.50 Rzecze mu Jezus: Idź, syn twój żyje. Uwierzył człowiek słowom, które mu powiedział Jezus, i odszedł.51 A gdy on już powracał, zabiegli mu słudzy, i oznajmili, mówiąc, że syn jego żyje.52 Pytał ich więc o godzinę, w której mu się polepszyło. I powiedzieli mu: Że wczoraj o siódmej godzinie opuściła go gorączka.53 Poznał tedy ojciec, że była to godzina, o której rzekł mu Jezus: Syn twój żyje; i uwierzył on sam i cały dom jego.54 Ten znów drugi znak uczynił Jezus, przyszedłszy z Judei do Galilei.D. DRUGA PASCHA W JERUZALEM (5, t -47)5 UZDROWIENIE CHOREGO OD LAT 38.1 Potem był dzień święty żydowski, i poszedł Jezus do Jerozolimy.2 A jest w Jerozolimie Owcza sadzawka, którą po żydowsku nazywają Betsaida, mająca pięć krużganków.3 W tych leżało wielkie mnóstwo chorych, ślepych, chromych, wyschłych, którzy oczekiwali na poruszenie wody.4 Anioł zaś Pański zstępował od czasu do czasu w sadzawkę, i poruszała się woda. A kto pierwszy wszedł do sadzawki po poruszeniu wody, stawał się zdrowym, jakąkolwiek byłby zdjęty chorobą.5 A był tam pewien człowiek od trzydziestu i ośmiu lat niemocą złożony.6 Gdy go Jezus ujrzał leżącego i poznał że długi już czas choruje, rzecze mu: Chcesz być zdrów?7 Odpowiedział mu chory: Panie! Nie mam człowieka, żeby mnie wpuścił do sadzawki, gdy poruszy się woda; gdy bowiem ja przychodzę, inny wstępuje przede mną.8 Rzecze mu Jezus: Wstań, weźmij łoże twoje, a chodź.9 I natychmiast stał się zdrowym ów człowiek, i wziął łoże swoje, i chodził. Był zaś szabat dnia tego.10 Mówili więc żydzi temu, który został uzdrowiony: Szabat jest, nie godzi się tobie nosić łoża twego.11 Odpowiedział im: Ten, który mnie uzdrowił, on mi rzekł: Weźmij łoże twoje, a chodź.12 Spytali go więc: Któż jest ten człowiek, który ci powiedział: Weźmij łoże twoje, a chodź?13 Ów zaś uzdrowiony nie wiedział, kto to był; Jezus bowiem usunął się od rzeszy, która była na miejscu.14 Potem znalazł go Jezus w świątyni, i rzekł mu: Oto stałeś się zdrowym, już nie grzesz, aby ci się co gorszego nie zdarzyło.15 Odszedł ów człowiek, i oznajmił żydom, że to Jezus jest, który go zdrowym uczynił.16 Dlatego żydzi prześladowali Jezusa, że to czynił w szabat.17 Lecz Jezus im odpowiedział: Ojciec mój aż dotąd działa, i ja działam.18 Dlatego więc tym bardziej starali się go żydzi zabić, że nie tylko naruszał szabat, ale też Boga powiadał być Ojcem swym, czyniąc się równym Bogu. Jezus zatem odpowiedział, i rzekł im: JEZUS RÓWNY OJCU.19 Zaprawdę, zaprawdę mówię wam, nie może Syn sam od siebie nic czynić, tylko to co widzi, że Ojciec czyni; albowiem cokolwiek on czyni, to i Syn podobnie czyni.20 Gdyż Ojciec miłuje Syna i wszystko mu ukazuje, co sam czyni, i większe nad te uczynki mu okaże, abyście się wydziwilli.21 Albowiem jak Ojciec wskrzesza umarłych, i ożywia, tak i Syn, których chce, ożywia.22 Ojciec bowiem nikogo nie sądzi, lecz wszystek sąd dał Synowi,23 aby wszyscy czcili Syna, jako czczą Ojca. Kto nie czci Syna, nie czczą Ojca, który go posłał.24 Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, że kto słowa mego słucha, a wierzy temu, który mię posłał, ma życie wieczne, i nie przyjdzie na sąd, ale przeszedł ze śmierci do życia.25 Zaprawdę, zaprawdę wam powiadam, że nadchodzi godzina i teraz jest, gdy umarli usłyszą głos Syna Bożego, a ci, którzy usłyszą, ożyją.26 Albowiem jak Ojciec ma życie sam w sobie, tak dał i Synowi, aby miał życie sam w sobie.27 I dał mu władzę sąd czynić, dlatego że jest Synem Człowieczym.28 Nie dziwcie się temu, bo przychodzi godzina, w której wszyscy, co są w grobach, usłyszą głos Syna Bożego.29 I wyjdą ci, którzy dobrze czynili, na zmartwychwstanie życia; a którzy źle czynili, na zmartwychwstanie sądu.30 Nie mogę ja sam od siebie nic czynić. Jak słyszę, sądzę, a sąd mój jest sprawiedliwy; bo nie szukam woli mojej, ale woli tego, który mnie posłał. ŚWIADECTWO OJCA I UCZYNKÓW.31 Jeśli ja sam o sobie daję świadectwo, świadectwo moje nie jest prawdziwe.32 Inny jest, który o mnie świadczy; i wiem, że prawdziwe jest świadectwo, które o mnie wydaje.33 Wyście posłali do Jana, i dał świadectwo prawdzie.34 Ja zaś nie od człowieka świadectwo biorę, ale to mówię, abyście wy byli zbawieni.35 On był świecą gorejącą i świecącą; a wyście chcieli do czasu radować się w światłości jego.36 Ale ja mam świadectwo większe niż Janowe. Uczynki bowiem, które dał mi Ojciec, abym je wykonał: same uczynki, które ja czynię, świadczą o mnie, że mnie Ojciec posłał.37 A Ojciec, który mnie posłał, sam świadectwo dał o mnie. I nie słyszeliście nigdy głosu jego, ani nie widzieliście postaci jego;38 i słowa jego nie macie w sobie na stałe, gdyż temu, którego on posłał, wy nie wierzycie.39 Badajcie Pisma, gdyż wam się zdaje, że w nich życie wieczne macie; a one są, które świadectwo dają o mnie;40 a do mnie przyjść nie chcecie, abyście życie mieli.41 Chwały od ludzi nie biorę.42 Ale poznałem was, że miłości Bożej nie macie w sobie.43 Ja przyszedłem w imię Ojca mego, a nie przyjmujecie mnie; jeśli inny przyjdzie w imię swoje, jego przyjmiecie.44 Jakże możecie wierzyć wy, którzy chwałę jeden od drugiego bierzecie, a chwały, która od samego Boga jest, nie szukacie?45 Nie sądźcie, że ja was oskarżać będę u Ojca; jest, który was oskarża, Mojżesz, w którym wy nadzieję macie.46 Gdybyście bowiem wierzyli Mojżeszowi, i mnie byście zapewne wierzyli; o mnie bowiem on pisał.47 Lecz jeśli jego pismom nie wierzycie, jakże moim słowom uwierzycie? E. NOWY POBYT W GALILEI (6,1 – 7,9)6 CUDOWNE ROZMNOŻENIE CHLEBA.1 Potem odszedł Jezus za morze Galilejskie, to jest Tyberiadzkie.2 I szła za nim rzesza wielka, gdyż widzieli znaki, które czynił nad tymi, co chorowali.3 Wszedł więc Jezus na górę, i siedział tam z uczniami swoimi.4 A była blisko Pascha, dzień święty żydowski.5 Gdy więc Jezus podniósł oczy, i zobaczył, że wielka rzesza idzie do niego, rzekł do Filipa: Skąd kupimy chleba, żeby ci jedli?6 A mówił to, próbując go; bo sam wiedział co miał czynić.7 Odpowiedział mu Filip: Za dwieście denarów chleba nie wystarczy im, tak żeby każdy mało co wziął.8 Rzekł mu jeden z uczniów jego, Andrzej, brat Szymona Piotra:9 Jest tu jedno pacholę, co ma pięć chlebów jęczmiennych i dwie ryby; ale co to jest na tak wielu?10 Rzekł tedy Jezus: Każcie ludziom usiąść. A było trawy wiele na tym miejscu. Usiedli więc mężczyźni w liczbie około pięciu tysięcy.11 Wziął więc Jezus chleby, i dzięki uczyniwszy, rozdał siedzącym; podobnież i z ryb, ile chcieli.12 Gdy zaś się najedli, rzekł uczniom swoim: Zbierzcie ułomki które pozostały, aby nie zginęły.13 Zebrali tedy, i napełnili dwanaście koszów ułomkami z pięciu chlebów jęczmiennych, które pozostały tym, co jedli.14 Owi więc ludzie ujrzawszy cud, który Jezus uczynił, mówili: Że ten jest prawdziwie Prorokiem, który ma przyjść na świat.15 Jezus zatem poznawszy, że mieli przyjść, aby go porwać i uczynić królem, uszedł znowu sam jeden na górę. JEZUS CHODZI PO MORZU.16 Gdy zaś zmrok zapadł, zeszli uczniowie jego nad morze.17 I wsiadłszy w łódź, płynęli za morze do Kafarnaum; i było już ciemno, a Jezus do nich nie przyszedł.18 Morze zaś poczynało się burzyć, bo wiał silny wiatr.19 Gdy więc ujechali około dwadzieścia pięć albo trzydzieści stadiów, widzą Jezusa chodzącego po morzu i zbliżającego się do łodzi, i zlękli się.20 Lecz on im rzecze: Jam jest, nie bójcie się.21 Chcieli go tedy wziąć do łodzi; a łódź natychmiast przypłynęła do ziemi, do której jechali. OBIETNICA EUCHARYSTII.22 Nazajutrz rzesza, która stała za morzem, zobaczyła, że tam nie było innej łodzi tylko jedna, i że Jezus nie wsiadł do łodzi z uczniami swoimi, ale sami uczniowie jego odjechali.23 Inne zaś łodzie nadeszły od Tyberiady obok miejsca, gdzie jedli chleb, gdy Pan dzięki czynił.24 Skoro więc zobaczyła rzesza, że tam nie ma Jezusa, ani uczniów jego, wsiedli w łódki, i przypłynęli do Kafarnaum, szukając Jezusa.25 A znalazłszy go za morzem, rzekli mu: Rabbi, kiedyś tu przybył?26 Odpowiedział im Jezus, i rzekł: Zaprawdę, zaprawdę mówię wam: Szukacie mnie, nie dlatego żeście cuda widzieli, ale żeście chleb jedli, i najedliście się.27 Starajcie się nie o pokarm, który ginie, ale który trwa na życie wieczne, który wam da Syn Człowieczy; na nim bowiem Bóg Ojciec położył swą pieczęć.28 Rzekli więc do niego: Cóż mamy czynić, abyśmy pełnili uczynki Boże?29 Odpowiedz lał Jezus, i rzekł im: To jest dzieło Boże, abyście wierzyli w tego, którego on posłał.30 Rzekli mu tedy: Cóż więc ty za znak czynisz, abyśmy ujrzeli, i uwierzyli tobie? Cóż działasz?31 Ojcowie nasi jedli mannę na pustyni, jako jest napisane: “Chleb z nieba dał im jeść.” JEZUS PRAWDZIWYM CHLEBEM Z NIEBA.32 Rzekł im więc Jezus: Zaprawdę, zaprawdę mówię wam: Nie Mojżesz dał wam chleb z nieba, ale Ojciec mój daje wam chleb z nieba prawdziwy.33 Albowiem chleb Boży jest, który z nieba zstąpił, i daje życie światu.34 Rzekli więc do mego: Panie, daj nam zawsze tego chleba.35 A Jezus im powiedział: Jam jest chleb życia; kto do mnie przychodzi, łaknąć nie będzie; a kto we mnie wierzy, nigdy pragnąć nie będzie.36 Ale wam powiedziałem, żeście i widzieli mię, i nie wierzycie.37 Wszystko, co mi daje Ojciec, do mnie przyjdzie; a tego, co do mnie przychodzi, nie wyrzucę precz;38 bo zstąpiłem z z nieba, nie żebym czynił wolę moją, ale wolę tego, który mię posłał.39 A ta jest wola tego, który mię posłał, Ojca, żebym nic z tego wszystkiego, co mi dał, nie stracił; ale żebym to wskrzesił w dzień ostateczny.40 A ta jest wola Ojca mego, który mię posłał, żeby każdy, który widzi Syna, i wierzy weń, miał życie wieczne, a ja go wskrzeszę w dzień ostatni. SZEMRANIE NIEWIERNYCH ŻYDÓW.41 Szemrali więc na niego żydzi, że powiedział: Jam jest chleb żywy, który z nieba zstąpił.42 I mówili: Czyż nie jest to Jezus, syn Józefa, którego ojca i matkę my znamy? Jakże więc on mówi: Że z nieba zstąpiłem?43 Odpowiedział tedy Jezus, i rzekł im: Nie szemrajcie między sobą.44 Nikt do mnie przyjść nie może, jeśli Ojciec, który mię posłał, nie pociągnie go; a ja go wskrzeszę w dzień ostatni.45 Jest napisane u proroków: “I będą wszyscy uczniami Bożymi.” Wszelki, kto usłyszał od Ojca, i nauczył się, przychodzi do mnie.46 Nie, żeby Ojca kto widział; tylko ten, który jest od Boga, ten widział Ojca.47 Zaprawdę, zaprawdę wam powiadam: Kto wierzy we mnie, ma życie wieczne. JEZUS CHLEBEM ŻYWOTA.48 Jam jest chleb życia.49 Ojcowie wasi jedli mannę na pustyni, i pomarli.50 Ten jest chleb z nieba zstępujący, aby jeśli go kto pożywać będzie, nie umarł.51 Jam jest chleb żywy, który z nieba zstąpił.52 Jeśli kto pożywać będzie tego chleba, żyć będzie na wieki; a chleb, który ja dam, jest ciało moje za życie świata.53 Spierali się więc żydzi między sobą, mówiąc: Jakże on może dać nam ciało swoje do jedzenia?54 Rzekł im więc Jezus: Zaprawdę, zaprawdę wam powiadam: Jeślibyście nie jedli ciała Syna człowieczego, i nie pili krwi jego, nie będziecie mieć życia w sobie.55 Kto pożywa ciało moje, i pije krew moją, ma życie wieczne, a ja go wskrzeszę w dzień ostatni.56 Albowiem ciało moje prawdziwie jest pokarmem, a krew moja prawdziwie jest napojem.57 Kto pożywa ciało moje, i pije krew moją, we mnie mieszka, a ja w nim.58 Jako mnie posłał żyjący Ojciec, i ja żyję dla Ojca; a kto mnie pożywa, i on żyć będzie dla mnie.59 Ten jest chleb, który z nieba zstąpił. Nie jak ojcowie wasi jedli mannę, i pomarli. Kto pożywa tego chleba, żyć będzie na wieki. RÓŻNY SKUTEK OBIETNICY.60 To powiedział w synagodze, nauczając w Kafarnaum.61 Wielu więc z uczniów jego usłyszawszy, mówili: Twarda jest ta mowa, i któż jej słuchać może?62 Jezus zaś wiedząc sam w sobie, że na to szemrają uczniowie j ego, rzekł do nich: To was gorszy?63 A jeśli zobaczycie Syna Człowieczego wstępującego tam, gdzie był pierwej?64 Duch jest, który ożywia, ciało na nic się nie przyda. Słowa, które ja wam powiedziałem, duchem i życiem są.65 Ale są niektórzy spośród was, co nie wierzą. Wiedział bowiem Jezus od początku, którzy byli, co nie wierzyli, i kto go miał wydać.66 I mówił: Dlatego wam powiedziałem, że nikt nie może przyjść do mnie, jeśli mu nie będzie dane od Ojca mojego. ODSTĘPSTWO WIELU UCZNIÓW.67 Odtąd wielu uczniów jego wycofało się, i już z nim nie chodzili.68 Rzekł więc Jezus do dwunastu: Czy i wy odejść chcecie?69 Odpowiedział mu przeto Szymon Piotr: Panie! Do kogóż pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego.70 A my wierzymy i poznaliśmy, żeś ty jest Chrystus, Syn Boży. Odpowiedział im Jezus:71 Czy ja nie dwunastu was obrałem? A jeden z was jest diabeł.72 Mówił zaś o Judaszu Szymonowym, Iszkariocie; bo ten miał go wydać, chociaż był jednym z dwunastu.7 NIEDOWIARSTWO KREWNYCH CHRYSTUSA.1 Potem zaś chodził Jezus po Galilei, gdyż nie chciał po Judei chodzić, bo żydzi starali się go zabić.2 A zbliżało się żydowskie święto Kuczek.3 Rzekli więc do niego bracia jego: Odejdź stąd, a idź do Judei, żeby i uczniowie twoi widzieli dzieła twoje, które czynisz.4 Nikt bowiem niczego w skrytości nie czyni, a sam chce być na widoku. Jeśli te rzeczy czynisz, okaż się światu.5 I bracia bowiem jego weń nie wierzyli.6 Rzecze im tedy Jezus: Czas mój jeszcze nie przyszedł; ale czas wasz zawsze jest w pogotowiu.7 Nie może świat mieć was w nienawiści, ale mnie ma w nienawiści; bo ja świadectwo daję o nim, że złe są uczynki jego.8 Idźcie wy na ten dzień święty, ja zaś nie pójdę na ten dzień święty; bo mój czas jeszcze się nie wypełnił.9 To powiedziawszy, został sam w Galilei.F. ZBAWICIEL W JERUZALEM PODCZAS ŚWIĘTA KUCZEK (7,10 -10,21) RÓŻNE ZDANIA O JEZUSIE.10 A gdy poszli bracia jego, wtedy i on poszedł na dzień święty, nie jawnie, ale jakby potajemnie.11 Szukali go więc żydzi w dzień święty pytając: Gdzież on jest?12 I był o nim wielki pomruk między rzeszą. Jedni bowiem powiadali: Że jest dobry. Drudzy zaś mówili: Nie, ale zwodzi rzesze.13 Nikt o nim jednak jawnie nie mówił z bojaźni przed żydami. JEZUS UCZY W ŚWIĄTYNI.14 Gdy zaś już było w pół święta, wszedł Jezus do świątyni, i nauczał15 I dziwili się żydzi, mówiąc: Jakże ten umie Pismo, skoro się nie uczył?16 Odpowiedział im Jezus, i rzekł: Moja nauka nie jest moja, ale tego, który mię posłał.17 Jeśli kto zechce pełnić wolę jego, dowie się o tej nauce, czy jest z Boga, czy też ja sam ze siebie mówię.18 Kto sam ze siebie mówi, ten chwały własnej szuka; lecz kto szuka chwały tego, który go posłał, ten jest prawdomówny, a nie ma w nim niesprawiedliwości.19 Czyż Mojżesz nie dał wam Zakonu, a żaden z was nie pełni Zakonu?20 Czemu chcecie mnie zabić? Odpowiedziała rzesza, i rzekła: Czarta masz; któż cię chce zabić?21 Odpowiedział Jezus, i rzekł, im: Jednego czynu dokonałem, a wszyscy się dziwicie.22 Dlatego Mojżesz dał wam obrzezanie (nie żeby ono od Mojżesza było, ale od ojców), i w szabat człowieka obrzezujecie.23 Jeśli obrzezanie przyjmuje człowiek w szabat, żeby nie naruszyć Mojżeszowego Zakonu, na mnie się oburzacie, że całego człowieka uzdrowiłem w szabat?24 Nie sądźcie według pozorów, ale sądźcie sądem sprawiedliwym.25 Mówili więc niektórzy z Jerozolimy: Czyż to nie ten, którego chcą zabić? 26 A oto jawnie przemawia, i nic mu nie mówią. Czyżby prawdziwie poznali starsi, że ten jest Chrystusem?27 Ale o nim wiemy, skąd jest; lecz gdy Chrystus przyjdzie, nikt nie będzie wiedział, skąd jest.28 Wołał tedy Jezus w świątyni, ucząc i mówiąc: I mnie znacie, i skąd jestem wiecie, a sam od siebie nie przyszedłem, ale jest prawdomówny ten, który mnie posłał, którego wy nie znacie.29 Ja go znam, bo od niego jestem, a on mię posłał.30 Chcieli go więc pojmać, ale nikt nań nie podniósł ręki; bo jeszcze nie nadeszła godzina jego.31 Wielu zaś z rzeszy uwierzyło weń, i mówili: Czyż Chrystus gdy przyjdzie, więcej cudów czynić będzie, aniżeli te, które ten czyni?32 Usłyszeli faryzeusze, jak to o nim rzesza szemrała; i posłali przedniejsi kapłani i faryzeusze sługi, aby go pojmali.33 Rzekł im więc Jezus: Jeszcze krótki czas jestem z wami, a odchodzę do tego, który mię posłał.34 Szukać mię będziecie, a nie znajdziecie; a gdzie ja jestem wy przyjść nie możecie.35 Mówili więc żydzi między sobą: Dokądże ten pójdzie, że my go nie znajdziemy? Czy pójdzie do rozproszenia pogan, i będzie uczył pogan?36 Cóż to za słowo, które powiedział: Szukać mię będziecie, a nie znajdziecie; a gdzie ja jestem, wy przyjść nie możecie? CZY JEZUS JEST MESJASZEM?37 W ostatni zaś wielki dzień święta stał Jezus, i wołał, mówiąc: Jeśli kto pragnie, niech do mnie przyjdzie a pije.38 Kto wierzy we mnie, jak mówi Pismo, z żywota jego rzeki wody żywej popłyną.39 A to mówił o Duchu, którego otrzymać mieli wierzący weń; albowiem Duch jeszcze nie był dany, bo Jezus jeszcze nie był uwielbiony.40 Z owej więc rzeczy, usłyszawszy te słowa jego, mówili: Ten jest prawdziwie prorokiem.41 Inni mówili: Ten jest Chrystusem. Niektórzy zaś powiadali: Czyż Jezus przyjdzie z Galilei?42 Czyż Pismo nie mówi, że Jezus przyjdzie z rodu Dawida i z Betlejem miasteczka, gdzie był Dawid?43 Powstał zatem rozłam między resztą z powodu niego.44 A niektórzy z nich chcieli go pojmać, ale nikt nie podniósł nań ręki.45 Przyszli więc słudzy najwyższych kapłanów i faryzeuszów. A oni im rzekli: Czemuście go nie przyprowadzili?46 Odpowiedzieli słudzy: Nigdy tak człowiek nie mówił, jako ten człowiek.47 Odpowiedzieli im tedy faryzeusze: Czyż i wy jesteście zwiedzeni?48 Czy który ze starszych uwierzył weń, albo z faryzeuszów?49 Ale to pospólstwo, które nie zna Zakonu, przeklęte jest.50 Rzekł do nich Nikodem, ten, który w nocy przyszedł do niego, a był jednym z nich:51 Czyż Zakon nasz sądzi człowieka, jeśli pierwej nie usłyszy od niego, i nie zrozumie, co czyni?52 Odpowiedzieli, i rzekli mu: Czy i ty jesteś Galilejczykiem? Badaj Pisma, a zobaczysz, że z Galilei prorok nie powstaje.53 I powrócili każdy do domu swego.8 JAWNOGRZESZNICA.

CS RU Brytjka King J. 8 JAWNOGRZESZNICA.1 cf. Tłum. Толк. Jezus zaś udał się na górę Oliwną.Иисус же пошел на гору Елеонскую. Ї}съ же и4де въ г0ру є3леHнску: 8,1Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVιησους iēsous
N-NSM
ἸησοῦςiēsousJesus/JoshuaJesus
δε de
CONJ
δέdethen 
επορευθη eporeuthē
V-AOI-3S G5675
πορεύωporeuōto gowent
εις eis
PREP
εἰςeistowardunto
το to
T-ASN
hothe/this/whothe mount
ορος oros
N-ASN
ὄροςorosmountainthe mount
των tōn
T-GPF
hothe/this/whoof Olives
ελαιων elaiōn
N-GPF
ἐλαίαelaiaolive treeof Olives
 
2 cf. Tłum. Толк. A raniutko znów przyszedł do świątyni, i cały lud przyszedł do niego; a usiadłszy nauczał ich.А утром опять пришел в храм, и весь народ шел к Нему. Он сел и учил их. заyтра же пaки пріи1де въ цeрковь, и3 вси2 лю1діе и3дsху къ немY: и3 сёдъ ўчaше и5хъ. 8,2Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVορθρου orthrou
N-GSM
ὄρθροςorthrosdawnearly in the morning
δε de
CONJ
δέdethenAnd
παλιν palin
ADV
πάλινpalinagainagain
παρεγενετο paregeneto
V-2ADI-3S G5633
παραγίνομαιparaginomaito comehe came
εις eis
PREP
εἰςeistowardinto
το to
T-ASN
hothe/this/whothe temple
ιερον ieron
N-ASN
ἱερόςhierostemplethe temple
και kai
CONJ
καίkaiand, and
πας pas
A-NSM
πᾶςpasallall
ο o
T-NSM
hothe/this/whothe people
λαος laos
N-NSM
λαόςlaosa peoplethe people
ηρχετο ērcheto
V-INI-3S G5711
ἔρχομαιerchomaito come/gocame
προς pros
PREP
πρόςprosto/withunto
αυτον auton
P-ASM
αὐτόςautoshe/she/it/selfhim
και kai
CONJ
καίkaiand; and
καθισας kathisas
V-AAP-NSM G5660
καθίζωkathizōto seathe sat down
εδιδασκεν edidasken
V-IAI-3S G5707
διδάσκωdidaskōto teach, and taught
αυτους]     autous
P-APM
αὐτόςautoshe/she/it/selfthem
 
3 cf. Tłum. Толк. I przyprowadzają doktorowie i faryzeusze niewiastę, którą na cudzołóstwie zostano, i postawili ją pośrodku, iТут книжники и фарисеи привели к Нему женщину, взятую в прелюбодеянии, и, поставив ее посреди, (За?_к7и.) Привед0ша же кни1жницы и3 фарісeє къ немY женY въ прелюбодэsніи ћту, и3 постaвивше ю5 посредЁ, 8,3Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVαγουσιν agousin
V-PAI-3P G5719
ἄγωagōto bringbrought
δε de
CONJ
δέdethenAnd
οι oi
T-NPM
hothe/this/whothe scribes
γραμματεις grammateis
N-NPM
γραμματεύςgrammateusscribethe scribes
και kai
CONJ
καίkaiandand
οι oi
T-NPM
hothe/this/whoPharisees
φαρισαιοι farisaioi
N-NPM
ΦαρισαῖοςfarisaiosPhariseePharisees
γυναικα gunaika
N-ASF
γυνήgunēwomana woman
επι epi
PREP
ἐπίepiupon/to/against[upon/to/against]
μοιχεια moicheia
N-DSF
μοιχείαmoicheiaadulteryadultery
κατειλημμενην kateilēmmenēn
V-RPP-ASF G5772
καταλαμβάνωkatalambanōto take/realizetaken
και kai
CONJ
καίkaiand; and
στησαντες stēsantes
V-AAP-NPM G5660
ἵστημιhistēmito standwhen they had set
αυτην autēn
P-ASF
αὐτόςautoshe/she/it/selfhim
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
μεσω mesō
A-DSN
μέσοςmesosmidstthe midst
 
4 cf. Tłum. Толк. rzekli mu: Nauczycielu tę niewiastę zastano teraz na cudzołóstwie.сказали Ему: Учитель! эта женщина взята в прелюбодеянии; глаг0лаша є3мY: ўч™лю, сіS женA ћта є4сть нн7э въ прелюбодэsніи: 8,4Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVλεγουσιν legousin
V-PAI-3P G5719
λέγωlegōto speakThey say
αυτω autō
P-DSM
αὐτόςautoshe/she/it/selfunto him
διδασκαλε didaskale
N-VSM
διδάσκαλοςdidaskalosteacher, Master
αυτη autē
D-NSF
οὗτοςhoutosthis/he/she/it, this
η ē
T-NSF
hothe/this/whowoman
γυνη gunē
N-NSF
γυνήgunēwomanwoman
κατειληπται kateilēptai
V-RPI-3S G5769
καταλαμβάνωkatalambanōto take/realizewas taken
επ ep
PREP
ἐπίepiupon/to/against[upon/to/against]
αυτοφωρω autofōrō
A-DSN
ἐπαυτόφωρος, αὐτόφωροςepautofōros autofōrosin the very act, in the very act
μοιχευομενη moicheuomenē
V-PPP-NSF G5746
μοιχεύωmoicheuōto commit adulteryin adultery
 
5 cf. Tłum. Толк. W Zakonie zaś Mojżesz przykazał nam takie kamienować. Ty więc co mówisz?а Моисей в законе заповедал нам побивать таких камнями: Ты что скажешь? въ зак0нэ же нaмъ мwmсeй повелЁ такwвhz кaменіемъ побивaти: тh же что2 гlеши; 8,5Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVεν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
δε de
CONJ
δέdethenNow
τω
T-DSM
hothe/this/whothe law
νομω nomō
N-DSM
νόμοςnomoslawthe law
ημιν]     ēmin
P-1DP
ἐγώegōI/weus
μωυσης mōusēs
N-NSM
Μωϋσῆς, Μωσῆςmōusēs mōsēsMosesMoses
ενετειλατο eneteilato
V-ADI-3S G5662
ἐντέλλωentellōto ordercommanded
τας tas
T-APF
hothe/this/who, that
τοιαυτας toiautas
D-APF
τοιοῦτοςtoioutossuch as thissuch
λιθαζειν lithazein
V-PAN G5721
λιθάζωlithazōto stone[to stone]
συ su
P-2NS
σύsuyouthou
ουν oun
CONJ
οὖνountherefore/then: but
τι ti
I-ASN
τίςtiswhich?what
λεγεις legeis
V-PAI-2S G5719
λέγωlegōto speaksayest
 
6 cf. Tłum. Толк. To znów mówili, kusząc go, aby go mogli oskarżyć. A Jezus schyliwszy się w dół, pisał palcem po ziemi.Говорили же это, искушая Его, чтобы найти что-нибудь к обвинению Его. Но Иисус, наклонившись низко, писал перстом на земле, не обращая на них внимания. Сіe же рёша и3скушaюще є3го2, да бhша и3мёли что2 глаг0лати нaнь. Ї}съ же д0лу прекл0ньсz, пeрстомъ писaше на земли2, не слагaz (и5мъ). 8,6Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVτουτο touto
D-ASN
οὗτοςhoutosthis/he/she/it[this/he/she/it]
δε de
CONJ
δέdethen 
ελεγον elegon
V-IAI-3P G5707
λέγωlegōto speakthey said
πειραζοντες peirazontes
V-PAP-NPM G5723
πειράζωpeirazōto test/tempt, tempting
αυτον auton
P-ASM
αὐτόςautoshe/she/it/selfhim
ινα ina
CONJ
ἵναhinain order that/to, that
εχωσιν echōsin
V-PAS-3P G5725
ἔχωechōto have/bethey might have
κατηγορειν katēgorein
V-PAN G5721
κατηγορέωkatēgoreōto accuseto accuse
αυτου]     autou
P-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/selfhim
ο o
T-NSM
hothe/this/who 
δε de
CONJ
δέdethen. But
ιησους iēsous
N-NSM
ἸησοῦςiēsousJesus/JoshuaJesus
κατω katō
ADV
κάτωkatōunderdown
κυψας kupsas
V-AAP-NSM G5660
κύπτωkuptōto stoop/bend downstooped
τω
T-DSM
hothe/this/who, and with
δακτυλω daktulō
N-DSM
δάκτυλοςdaktulosfinger, and with
κατεγραφεν kategrafen
V-IAI-3S G5707
γράφωgrafōto writewrote
εις eis
PREP
εἰςeistowardon
την tēn
T-ASF
hothe/this/whothe ground
γην gēn
N-ASF
γῆearththe ground
 
7 cf. Tłum. Толк. Gdy zaś nie przestawali go pytać, podniósł się, i rzekł im: Kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci na nią kamieniem.Когда же продолжали спрашивать Его, Он, восклонившись, сказал им: кто из вас без греха, первый брось на нее камень. Ћкоже прилэжaху вопрошaюще є3го2, воскл0ньсz речE къ ни6мъ: и4же є4сть без8 грэхA въ вaсъ, прeжде вeрзи кaмень на ню2. 8,7Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVως ōs
ADV
ὡςhōswhich/howwhen
δε de
CONJ
δέdethenSo
επεμενον epemenon
V-IAI-3P G5707
ἐπιμένωepimenōto remain/keep onthey continued
ερωτωντες erōtōntes
V-PAP-NPM G5723
ἐρωτάωerōtaōto askasking
αυτον]     auton
P-ASM
αὐτόςautoshe/she/it/selfhim
ανεκυψεν anekupsen
V-AAI-3S G5656
ἀνακύπτωanakuptōto straighten up, he lifted up himself
και kai
CONJ
καίkaiand[and]
ειπεν eipen
V-2AAI-3S G5627
λέγωlegōto speak, and said
αυτοις]     autois
P-DPM
αὐτόςautoshe/she/it/selfthem
ο o
T-NSM
hothe/this/who 
αναμαρτητος anamartētos
A-NSM
ἀναμάρτητοςanamartētossinlessHe that is without sin
υμων umōn
P-2GP
σύsuyouamong you
πρωτος prōtos
A-NSM-S
πρῶτοςprōtosfirstfirst
επ ep
PREP
ἐπίepiupon/to/againstat
αυτην autēn
P-ASF
αὐτόςautoshe/she/it/selfher
βαλετω baletō
V-2AAM-3S G5628
βάλλωballōto throw, let him
λιθον lithon
N-ASM
λίθοςlithosstonea stone
 
8 cf. Tłum. Толк. I znowu schyliwszy się, pisał na ziemi.И опять, наклонившись низко, писал на земле. И# пaки д0лу прекл0ньсz, писaше на земли2. 8,8Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVκαι kai
CONJ
καίkaiandAnd
παλιν palin
ADV
πάλινpalinagainagain
κατακυψας katakupsas
V-AAP-NSM G5660
κύπτωkuptōto stoop/bend downhe stooped
εγραφεν egrafen
V-IAI-3S G5707
γράφωgrafōto write, and wrote
εις eis
PREP
εἰςeistowardon
την tēn
T-ASF
hothe/this/whothe ground
γην gēn
N-ASF
γῆearththe ground
 
9 cf. Tłum. Толк. A usłyszawszy to, jeden za drugim wychodzili, poczynając od starszych; i został sam Jezus, i niewiasta w pośrodku stojąca.Они же, услышав то и будучи обличаемы совестью, стали уходить один за другим, начиная от старших до последних; и остался один Иисус и женщина, стоящая посреди. Nни1 же слhшавше и3 с0вэстію њбличaеми, и3схождaху є3ди1нъ по є3ди1ному, начeнше t стaрєцъ до послёднихъ: и3 њстA є3ди1нъ ї}съ, и3 женA посредЁ сyщи. 8,9Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVοι oi
T-NPM
hothe/this/who 
δε de
CONJ
δέdethenAnd
ακουσαντες akousantes
V-AAP-NPM G5660
ἀκούωakouōto hearthey which heard
εξηρχοντο exērchonto
V-INI-3P G5711
ἐξέρχομαιexerchomaito go out, went out
εις eis
A-NSM
εἷςheisoneone
καθ kath
PREP
κατάkataaccording toby
εις eis
A-NSM
εἷςheisoneone
αρξαμενοι arxamenoi
V-AMP-NPM G5671
ἄρχομαιarchomaito rule/begin, beginning
απο apo
PREP
ἀπόapofromat
των tōn
T-GPM
hothe/this/whoconscience
πρεσβυτερων presbuterōn
A-GPM-C
πρεσβύτεροςpresbuteroselderthe eldest
και kai
CONJ
καίkaiand,
κατελειφθη kateleifthē
V-API-3S G5681
καταλείπωkataleipōto leavewas left
μονος monos
A-NSM
μόνοςmonosalonealone
και kai
CONJ
καίkaiand: and
η ē
T-NSF
hothe/this/who 
γυνη gunē
N-NSF
γυνήgunēwomanthe woman
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
μεσω mesō
A-DSN
μέσοςmesosmidstthe midst
ουσα ousa
V-PAP-NSF G5723
εἰμίeimito be[to be]
 
10 cf. Tłum. Толк. Jezus zaś podniósłszy się, rzekł jej: Niewiasto, gdzież są ci, co na ciebie skarżyli? Żaden cię nie potępił?Иисус, восклонившись и не видя никого, кроме женщины, сказал ей: женщина! где твои обвинители? никто не осудил тебя? Воскл0ньсz же ї}съ и3 ни є3ди1наго ви1дэвъ, т0чію женY, речE є4й: жeно, гдЁ сyть, и5же важдaху на тS; никjйже ли тебE њсуди2; 8,10Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVανακυψας anakupsas
V-AAP-NSM G5660
ἀνακύπτωanakuptōto straighten uphad lifted up himself
δε de
CONJ
δέdethenWhen
ο o
T-NSM
hothe/this/whoJesus
ιησους iēsous
N-NSM
ἸησοῦςiēsousJesus/JoshuaJesus
ειπεν eipen
V-2AAI-3S G5627
λέγωlegōto speak, he said
αυτη autē
P-DSF
αὐτόςautoshe/she/it/selfunto her
γυναι gunai
N-VSF
γυνήgunēwomanthe woman
που pou
ADV-I
ποῦpouwhere?, where
εισιν eisin
V-PAI-3P G5719
εἰμίeimito be[to be]
ουδεις oudeis
A-NSM-N
οὐδείςoudeisno oneno man
σε se
P-2AS
σύsuyouthee
κατεκρινεν katekrinen
V-AAI-3S G5656
κατακρίνωkatakrinōto condemn? hath
 
11 cf. Tłum. Толк. A ona rzekła: żaden, Panie! Jezus zaś powiedział: I ja cię nie potępię. Idź, a już więcej nie grzesz.Она отвечала: никто, Господи. Иисус сказал ей: и Я не осуждаю тебя; иди и впредь не греши. Nнa же речE: никт0же, гDи. Речe же є4й ї}съ: ни ѓзъ тебE њсуждaю: и3ди2 и3 (tсeлэ) ктомY не согрэшaй. 8,11Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVη ē
T-NSF
hothe/this/whoShe
δε de
CONJ
δέdethen 
ειπεν eipen
V-2AAI-3S G5627
λέγωlegōto speaksaid
ουδεις oudeis
A-NSM-N
οὐδείςoudeisno one, No man
κυριε kurie
N-VSM
κύριοςkurioslord, Lord
ειπεν eipen
V-2AAI-3S G5627
λέγωlegōto speaksaid
δε de
CONJ
δέdethen. And
ο o
T-NSM
hothe/this/whoJesus
ιησους iēsous
N-NSM
ἸησοῦςiēsousJesus/JoshuaJesus
ουδε oude
CONJ-N
οὐδέoudeand notNeither
εγω egō
P-1NS
ἐγώegōI/weI
σε se
P-2AS
σύsuyouthee
κατακρινω katakrinō
V-PAI-1S G5719
κατακρίνωkatakrinōto condemndo
πορευου poreuou
V-PNM-2S G5737
πορεύωporeuōto go: go
απο apo
PREP
ἀπόapofrom[from]
του tou
T-GSM
hothe/this/who[the/this/who]
νυν nun
ADV
νῦνnunnow[now]
μηκετι mēketi
ADV-N
μηκέτιmēketinever againno more
αμαρτανε]]     amartane
V-PAM-2S G5720
ἁμαρτάνωhamartanōto sinsin
 
JEZUS ŚWIATŁOŚCIĄ ŚWIATA.12 cf. Tłum. Толк. Znowu więc odezwał się do nich Jezus, mówiąc: Jam jest światłość świata; kto za mną idzie, nie chodzi w ciemności, ale będzie miał światłość życia.Опять говорил Иисус к народу и сказал им: Я свет миру; кто последует за Мною, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни. (За?_к7f.) Пaки же и5мъ ї}съ речE гlz: ѓзъ є4смь свётъ мjру: ходsй по мнЁ не и4мать ходи1ти во тьмЁ, но и4мать свётъ жив0тный. 8,12Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVπαλιν palin
ADV
πάλινpalinagainagain
ουν oun
CONJ
οὖνountherefore/thenThen
αυτοις autois
P-DPM
αὐτόςautoshe/she/it/selfunto them
ελαλησεν elalēsen
V-AAI-3S G5656
λαλέωlaleōto speakspake
ο]     o
T-NSM
hothe/this/whoJesus
ιησους iēsous
N-NSM
ἸησοῦςiēsousJesus/JoshuaJesus
λεγων legōn
V-PAP-NSM G5723
λέγωlegōto speak, saying
εγω egō
P-1NS
ἐγώegōI/weI
ειμι eimi
V-PAI-1S G5719
εἰμίeimito beam
το to
T-NSN
hothe/this/whothe light
φως fōs
N-NSN
φῶςfōslightthe light
του tou
T-GSM
hothe/this/whoof the world
κοσμου kosmou
N-GSM
κόσμοςkosmosworldof the world
ο o
T-NSM
hothe/this/who:
ακολουθων akolouthōn
V-PAP-NSM G5723
ἀκολουθέωakoloutheōto followhe that followeth
μοι moi
P-1DS
ἐγώegōI/weme
ου ou
PRT-N
οὐounonot
μη
PRT-N
μήnot 
περιπατηση peripatēsē
V-AAS-3S G5661
περιπατέωperipateōto walkshall
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
τη
T-DSF
hothe/this/whodarkness
σκοτια skotia
N-DSF
σκοτίαskotiadarknessdarkness
αλλ all
CONJ
ἀλλάallabut, but
εξει exei
V-FAI-3S G5692
ἔχωechōto have/beshall have
το to
T-ASN
hothe/this/whothe light
φως fōs
N-ASN
φῶςfōslightthe light
της tēs
T-GSF
hothe/this/whoof life
ζωης zōēs
N-GSF
ζωήzōēlifeof life
 
13 cf. Tłum. Толк. Rzekli mu tedy faryzeusze: Ty sam o sobie świadectwo dajesz; świadectwo twoje nie jest prawdziwe.Тогда фарисеи сказали Ему: Ты Сам о Себе свидетельствуешь, свидетельство Твое не истинно. Рёша u5бо є3мY фарісeє: ты2 њ себЁ сaмъ свидётельствуеши: свидётельство твоE нёсть и4стинно. 8,13Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVειπον eipon
V-2AAI-3P G5627
λέγωlegōto speaksaid
ουν oun
CONJ
οὖνountherefore/thentherefore
αυτω autō
P-DSM
αὐτόςautoshe/she/it/selfunto him
οι oi
T-NPM
hothe/this/whoThe Pharisees
φαρισαιοι farisaioi
N-NPM
ΦαρισαῖοςfarisaiosPhariseeThe Pharisees
συ su
P-2NS
σύsuyou, Thou
περι peri
PREP
περίperiaboutof
σεαυτου seautou
F-2GSM
σεαυτοῦseautouyourselfthyself
μαρτυρεις martureis
V-PAI-2S G5719
μαρτυρέωmartureōto testifybearest record
η ē
T-NSF
hothe/this/whorecord
μαρτυρια marturia
N-NSF
μαρτυρίαmarturiatestimonyrecord
σου sou
P-2GS
σύsuyou; thy
ουκ ouk
PRT-N
οὐounonot
εστιν estin
V-PAI-3S G5719
εἰμίeimito beis
αληθης alēthēs
A-NSF
ἀληθήςalēthēstruetrue
 
14 cf. Tłum. Толк. Odpowiedział Jezus, i rzekł im: Chociaż ja świadectwo daję sam o sobie, prawdziwe jest świadectwo moje, bo wiem, skąd przyszedłem i dokąd idę; lecz wy nie wiecie, skąd przychodzę, albo dokąd idę.Иисус сказал им в ответ: если Я и Сам о Себе свидетельствую, свидетельство Мое истинно; потому что Я знаю, откуда пришел и куда иду; а вы не знаете, откуда Я и куда иду. TвэщA ї}съ и3 речE и5мъ: ѓще ѓзъ свидётельствую њ себЁ, и4стинно є4сть свидётельство моE, ћкw вёмъ, tкyду пріид0хъ и3 кaмw и3дY: вh же не вёсте, tкyду прихождY и3 кaмw грzдY: 8,14Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVαπεκριθη apekrithē
V-ADI-3S G5662
ἀποκρίνωapokrinōto answeranswered
ιησους iēsous
N-NSM
ἸησοῦςiēsousJesus/JoshuaJesus
και kai
CONJ
καίkaiandand
ειπεν eipen
V-2AAI-3S G5627
λέγωlegōto speaksaid
αυτοις autois
P-DPM
αὐτόςautoshe/she/it/selfunto them
καν kan
COND-K
κἄνkanand/even ifThough
εγω egō
P-1NS
ἐγώegōI/weI
μαρτυρω marturō
V-PAS-1S G5725
μαρτυρέωmartureōto testifybear record
περι peri
PREP
περίperiaboutof
εμαυτου emautou
F-1GSM
ἐμαυτοῦemautoumyselfmyself
αληθης alēthēs
A-NSF
ἀληθήςalēthēstruetrue
εστιν estin
V-PAI-3S G5719
εἰμίeimito beis
η ē
T-NSF
hothe/this/whorecord
μαρτυρια marturia
N-NSF
μαρτυρίαmarturiatestimonyrecord
μου mou
P-1GS
ἐγώegōI/we, my
οτι oti
CONJ
ὅτιhotithat/since: for
οιδα oida
V-RAI-1S G5758
εἴδωeidōto knowI know
ποθεν pothen
ADV-I
πόθενpothenwhencewhence
ηλθον ēlthon
V-2AAI-1S G5627
ἔρχομαιerchomaito come/goI came
και kai
CONJ
καίkaiand, and
που pou
ADV-I
ποῦpouwhere?whither
υπαγω upagō
V-PAI-1S G5719
ὑπάγωhupagōto goI go
υμεις umeis
P-2NP
σύsuyouye
δε de
CONJ
δέdethen; but
ουκ ouk
PRT-N
οὐounocannot
οιδατε oidate
V-RAI-2P G5758
εἴδωeidōto knowtell
ποθεν pothen
ADV-I
πόθενpothenwhencewhence
ερχομαι erchomai
V-PNI-1S G5736
ἔρχομαιerchomaito come/goI come
η ē
PRT
ēor[or]
που pou
ADV-I
ποῦpouwhere?whither
υπαγω upagō
V-PAI-1S G5719
ὑπάγωhupagōto goI go
 
15 cf. Tłum. Толк. Wy według ciała sądzicie; ja nikogo nie sądzę.Вы судите по плоти; Я не сужу никого. вы2 по пл0ти сyдите, ѓзъ не суждY никомyже: 8,15Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVυμεις umeis
P-2NP
σύsuyouYe
κατα kata
PREP
κατάkataaccording toafter
την tēn
T-ASF
hothe/this/whothe flesh
σαρκα sarka
N-ASF
σάρξsarxfleshthe flesh
κρινετε krinete
V-PAI-2P G5719
κρίνωkrinōto judgejudge
εγω egō
P-1NS
ἐγώegōI/we; I
ου ou
PRT-N
οὐounono
κρινω krinō
V-PAI-1S G5719
κρίνωkrinōto judgejudge
ουδενα oudena
A-ASM-N
οὐδείςoudeisno oneman
 
16 cf. Tłum. Толк. A jeśli też i sądzę; sąd mój jest prawdziwy; bo nie jestem sam, ale ja i ten, który mnie posłał, Ojciec.А если и сужу Я, то суд Мой истинен, потому что Я не один, но Я и Отец, пославший Меня. и3 ѓще суждY ѓзъ, сyдъ м0й и4стиненъ є4сть, ћкw є3ди1нъ нёсмь, но ѓзъ и3 послaвый мS nц7ъ: 8,16Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVκαι kai
CONJ
καίkaiandAnd
εαν ean
COND
ἐάνeanifif
κρινω krinō
V-PAS-1S G5725
κρίνωkrinōto judgejudge
δε de
CONJ
δέdethenyet
εγω egō
P-1NS
ἐγώegōI/weI
η ē
T-NSF
hothe/this/who,
κρισις krisis
N-NSF
κρίσιςkrisisjudgmentjudgment
η ē
T-NSF
hothe/this/whojudgment
εμη emē
S-1SNSF
ἐμόςemosmymy
αληθινη alēthinē
A-NSF
ἀληθινόςalēthinostrue[true]
εστιν estin
V-PAI-3S G5719
εἰμίeimito beI am
οτι oti
CONJ
ὅτιhotithat/since: for
μονος monos
A-NSM
μόνοςmonosalonealone
ουκ ouk
PRT-N
οὐounonot
ειμι eimi
V-PAI-1S G5719
εἰμίeimito beis
αλλ all
CONJ
ἀλλάallabut, but
εγω egō
P-1NS
ἐγώegōI/weI
και kai
CONJ
καίkaiandand
ο o
T-NSM
hothe/this/who 
πεμψας pempsas
V-AAP-NSM G5660
πέμπωpempōto sendthat sent
με me
P-1AS
ἐγώegōI/weme
πατηρ]     patēr
N-NSM
πατήρpatērfatherthe Father
 
17 cf. Tłum. Толк. A w Zakonie waszym jest napisane, że świadectwo dwóch ludzi jest prawdziwe.А и в законе вашем написано, что двух человек свидетельство истинно. и3 въ зак0нэ же вaшемъ пи1сано є4сть, ћкw двою2 человёку свидётельство и4стинно є4сть: 8,17Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVκαι kai
CONJ
καίkaiand 
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
τω
T-DSM
hothe/this/who 
νομω nomō
N-DSM
νόμοςnomoslawlaw
δε de
CONJ
δέdethenalso
τω
T-DSM
hothe/this/wholaw
υμετερω umeterō
S-2PDSM
ὑμέτεροςhumeterosyouryour
γεγραπται gegraptai
V-RPI-3S G5769
γράφωgrafōto writeIt is
οτι oti
CONJ
ὅτιhotithat/since, that
δυο duo
A-NUI
δύοduotwoof two
ανθρωπων anthrōpōn
N-GPM
ἄνθρωποςanthrōposa humanmen
η ē
T-NSF
hothe/this/whothe testimony
μαρτυρια marturia
N-NSF
μαρτυρίαmarturiatestimonythe testimony
αληθης alēthēs
A-NSF
ἀληθήςalēthēstruetrue
εστιν estin
V-PAI-3S G5719
εἰμίeimito beis
 
18 cf. Tłum. Толк. Jam jest, który sam o sobie daję świadectwo; i daje świadectwo o mnie Ojciec, który mię posłał.Я Сам свидетельствую о Себе, и свидетельствует о Мне Отец, пославший Меня. ѓзъ є4смь свидётельствуzй њ мнЁ самёмъ, и3 свидётельствуетъ њ мнЁ послaвый мS nц7ъ. 8,18Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVεγω egō
P-1NS
ἐγώegōI/weI
ειμι eimi
V-PAI-1S G5719
εἰμίeimito beam
ο o
T-NSM
hothe/this/who 
μαρτυρων marturōn
V-PAP-NSM G5723
μαρτυρέωmartureōto testifyone that bear witness
περι peri
PREP
περίperiaboutof
εμαυτου emautou
F-1GSM
ἐμαυτοῦemautoumyselfmyself
και kai
CONJ
καίkaiand, and
μαρτυρει marturei
V-PAI-3S G5719
μαρτυρέωmartureōto testifybeareth witness
περι peri
PREP
περίperiaboutof
εμου emou
P-1GS
ἐγώegōI/weme
ο o
T-NSM
hothe/this/who 
πεμψας pempsas
V-AAP-NSM G5660
πέμπωpempōto sendthat sent
με me
P-1AS
ἐγώegōI/weme
πατηρ patēr
N-NSM
πατήρpatērfatherthe Father
 
19 cf. Tłum. Толк. Rzekli mu więc: Gdzież jest twój Ojciec? Odpowiedział Jezus: Ani mnie nie znacie, ani Ojca mojego; gdybyście mnie znali, to byście zapewne i Ojca mego znali.Тогда сказали Ему: где Твой Отец? Иисус отвечал: вы не знаете ни Меня, ни Отца Моего; если бы вы знали Меня, то знали бы и Отца Моего. Глаг0лаху же є3мY: гдЁ є4сть nц7ъ тв0й; TвэщA ї}съ: ни менє2 вёсте, ни nц7A моегw2: ѓще мS бhсте вёдали, и3 nц7A моего2 вёдали бhсте. 8,19Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVελεγον elegon
V-IAI-3P G5707
λέγωlegōto speaksaid they
ουν oun
CONJ
οὖνountherefore/thenThen
αυτω autō
P-DSM
αὐτόςautoshe/she/it/selfunto him
που pou
ADV-I
ποῦpouwhere?, Where
εστιν estin
V-PAI-3S G5719
εἰμίeimito beis
ο o
T-NSM
hothe/this/whoFather
πατηρ patēr
N-NSM
πατήρpatērfatherFather
σου sou
P-2GS
σύsuyouthy
απεκριθη apekrithē
V-ADI-3S G5662
ἀποκρίνωapokrinōto answeranswered
ιησους iēsous
N-NSM
ἸησοῦςiēsousJesus/Joshua? Jesus
ουτε oute
CONJ-N
οὔτεouteneitherneither
εμε eme
P-1AS
ἐγώegōI/weme
οιδατε oidate
V-RAI-2P G5758
εἴδωeidōto knowYe
ουτε oute
CONJ-N
οὔτεouteneither, nor
τον ton
T-ASM
hothe/this/who? Jesus
πατερα patera
N-ASM
πατήρpatērfatherFather
μου mou
P-1GS
ἐγώegōI/weme
ει ei
COND
εἰeiif: if
εμε eme
P-1AS
ἐγώegōI/wemy
ηδειτε ēdeite
V-2LAI-2P G5714
εἴδωeidōto knowknow
και kai
CONJ
καίkaiandalso
τον ton
T-ASM
hothe/this/whoFather
πατερα patera
N-ASM
πατήρpatērfatherFather
μου mou
P-1GS
ἐγώegōI/wemy
αν an
PRT
ἄνanif 
ηδειτε ēdeite
V-2LAI-2P G5714
εἴδωeidōto knowye had known
 
20 cf. Tłum. Толк. Te słowa powiedział Jezus koło skarbca, ucząc w świątyni; a nikt go nie pojmał, bo jeszcze nie nadeszła godzina jego.Сии слова говорил Иисус у сокровищницы, когда учил в храме; и никто не взял Его, потому что еще не пришел час Его. Сі‰ гlг0лы гlа ї}съ въ газофmлакjи, ўчS въ цeркви: и3 никт0же ћтъ є3го2, ћкw не u5 бЁ пришeлъ чaсъ є3гw2. 8,20Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVταυτα tauta
D-APN
οὗτοςhoutosthis/he/she/it[this/he/she/it]
τα ta
T-APN
hothe/this/whowords
ρηματα rēmata
N-APN
ῥῆμαrēmawordwords
ελαλησεν elalēsen
V-AAI-3S G5656
λαλέωlaleōto speakspake
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
τω
T-DSN
hothe/this/whoJesus
γαζοφυλακιω gazofulakiō
N-DSN
γαζοφυλάκιονgazofulakiontreasurythe treasury
διδασκων didaskōn
V-PAP-NSM G5723
διδάσκωdidaskōto teach, as he taught
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
τω
T-DSN
hothe/this/whothe treasury
ιερω ierō
N-DSN
ἱερόςhierostemplethe temple
και kai
CONJ
καίkaiand: and
ουδεις oudeis
A-NSM-N
οὐδείςoudeisno oneno man
επιασεν epiasen
V-AAI-3S G5656
πιάζωpiazōto arrest/catchlaid hands
αυτον auton
P-ASM
αὐτόςautoshe/she/it/selfon him
οτι oti
CONJ
ὅτιhotithat/since; for
ουπω oupō
ADV-N
οὔπωoupōnot yetnot yet
εληλυθει elēluthei
V-2LAI-3S G5714
ἔρχομαιerchomaito come/gowas
η ē
T-NSF
hothe/this/whothe temple
ωρα ōra
N-NSF
ὥραhōrahourhour
αυτου autou
P-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/selfhis
 
JEZUS SYNEM BOGA.21 cf. Tłum. Толк. Jezus więc rzekł im znowu, mówiąc: Ja odchodzę, i będziecie mnie szukać, a w grzechu waszym pomrzecie. Dokąd ja idę, wy przyjść nie możecie.Опять сказал им Иисус: Я отхожу, и будете искать Меня, и умрете во грехе вашем. Куда Я иду, туда вы не можете прийти. (За?_л7.) Речe же и5мъ пaки ї}съ: ѓзъ и3дY, и3 взhщете менE, и3 во грэсЁ вaшемъ ќмрете: ѓможе ѓзъ и3дY, вы2 не м0жете пріити2. 8,21Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVειπεν eipen
V-2AAI-3S G5627
λέγωlegōto speaksaid
ουν oun
CONJ
οὖνountherefore/thenThen
παλιν palin
ADV
πάλινpalinagainagain
αυτοις autois
P-DPM
αὐτόςautoshe/she/it/selfunto them
εγω egō
P-1NS
ἐγώegōI/weI
υπαγω upagō
V-PAI-1S G5719
ὑπάγωhupagōto gogo my way
και kai
CONJ
καίkaiand, and
ζητησετε zētēsete
V-FAI-2P G5692
ζητέωzēteōto seekye shall seek
με me
P-1AS
ἐγώegōI/weI
και kai
CONJ
καίkaiand, and
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
τη
T-DSF
hothe/this/whoJesus
αμαρτια amartia
N-DSF
ἁμαρτίαhamartiasinsins
υμων umōn
P-2GP
σύsuyou, ye
αποθανεισθε apothaneisthe
V-FDI-2P G5695
ἀποθνήσκωapothnēskōto dieshall die
οπου opou
ADV
ὅπουhopouwhere(-ever): whither
εγω egō
P-1NS
ἐγώegōI/weme
υπαγω upagō
V-PAI-1S G5719
ὑπάγωhupagōto gogo
υμεις umeis
P-2NP
σύsuyouyour
ου ou
PRT-N
οὐounocannot
δυνασθε dunasthe
V-PNI-2P G5736
δύναμαιdunamaibe able 
ελθειν elthein
V-2AAN G5629
ἔρχομαιerchomaito come/gocome
 
22 cf. Tłum. Толк. Mówili tedy żydzi: Alboż sam się zabije, że powiedział: Dokąd ja idę, wy przyjść nie możecie?Тут Иудеи говорили: неужели Он убьет Сам Себя, что говорит: "куда Я иду, вы не можете прийти"? Глаг0лаху u5бо їудeє: є3дA сS сaмъ ўбіeтъ, ћкw гlетъ: ѓможе ѓзъ и3дY, вы2 не м0жете пріити2; 8,22Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVελεγον elegon
V-IAI-3P G5707
λέγωlegōto speaksaid
ουν oun
CONJ
οὖνountherefore/thenThen
οι oi
T-NPM
hothe/this/who 
ιουδαιοι ioudaioi
A-NPM
ἸουδαῖοςioudaiosJewishthe Jews
μητι mēti
PRT-I
μήτιmētisurely not, Will
αποκτενει apoktenei
V-FAI-3S G5692
ἀποκτείνωapokteinōto killhe kill
εαυτον eauton
F-3ASM
ἑαυτοῦheautoumy/your/him-selfhimself
οτι oti
CONJ
ὅτιhotithat/since? because
λεγει legei
V-PAI-3S G5719
λέγωlegōto speakhe saith
οπου opou
ADV
ὅπουhopouwhere(-ever), Whither
εγω egō
P-1NS
ἐγώegōI/weI
υπαγω upagō
V-PAI-1S G5719
ὑπάγωhupagōto gogo
υμεις umeis
P-2NP
σύsuyou, ye
ου ou
PRT-N
οὐounocannot
δυνασθε dunasthe
V-PNI-2P G5736
δύναμαιdunamaibe able 
ελθειν elthein
V-2AAN G5629
ἔρχομαιerchomaito come/gocome
 
23 cf. Tłum. Толк. I mówił im: Wyście z niskości, a jam z wysokości. Wyście z tego świata, a ja nie jestem z tego świata.Он сказал им: вы от нижних, Я от вышних; вы от мира сего, Я не от сего мира. И# речE и5мъ: вы2 t ни1жнихъ є3стE, ѓзъ t вhшнихъ є4смь: вы2 t мjра сегw2 є3стE, ѓзъ нёсмь t мjра сегw2: 8,23Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVκαι kai
CONJ
καίkaiandAnd
ελεγεν elegen
V-IAI-3S G5707
λέγωlegōto speakhe said
αυτοις autois
P-DPM
αὐτόςautoshe/she/it/selfunto them
υμεις umeis
P-2NP
σύsuyouYe
εκ ek
PREP
ἐκekof/fromfrom
των tōn
T-GPM
hothe/this/who 
κατω katō
ADV
κάτωkatōunderbeneath
εστε este
V-PAI-2P G5719
εἰμίeimito beam
εγω egō
P-1NS
ἐγώegōI/we; I
εκ ek
PREP
ἐκekof/fromfrom
των tōn
T-GPM
hothe/this/who 
ανω anō
ADV
ἄνωanōaboveabove
ειμι eimi
V-PAI-1S G5719
εἰμίeimito beam
υμεις umeis
P-2NP
σύsuyou: ye
εκ ek
PREP
ἐκekof/fromof
τουτου toutou
D-GSM
οὗτοςhoutosthis/he/she/it[this/he/she/it]
του tou
T-GSM
hothe/this/whoworld
κοσμου kosmou
N-GSM
κόσμοςkosmosworldworld
εστε este
V-PAI-2P G5719
εἰμίeimito beare
εγω egō
P-1NS
ἐγώegōI/we; I
ουκ ouk
PRT-N
οὐounonot
ειμι eimi
V-PAI-1S G5719
εἰμίeimito beare
εκ ek
PREP
ἐκekof/fromof
του tou
T-GSM
hothe/this/whoworld
κοσμου kosmou
N-GSM
κόσμοςkosmosworldworld
τουτου toutou
D-GSM
οὗτοςhoutosthis/he/she/it[this/he/she/it]
 
24 cf. Tłum. Толк. Przeto wam powiedziałem, że pomrzecie w grzechach waszych; bo jeśli nie uwierzycie, żem ja jest, pomrzecie w grzechu waszym.Потому Я и сказал вам, что вы умрете во грехах ваших; ибо если не уверуете, что это Я, то умрете во грехах ваших. рёхъ u5бо вaмъ, ћкw ќмрете во грэсёхъ вaшихъ: ѓще бо не и4мете вёры, ћкw ѓзъ є4смь, ќмрете во грэсёхъ вaшихъ. 8,24Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVειπον eipon
V-2AAI-1S G5627
λέγωlegōto speakI said
ουν oun
CONJ
οὖνountherefore/thentherefore
υμιν umin
P-2DP
σύsuyouunto you
οτι oti
CONJ
ὅτιhotithat/since, that
αποθανεισθε apothaneisthe
V-FDI-2P G5695
ἀποθνήσκωapothnēskōto dieye shall die
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
ταις tais
T-DPF
hothe/this/whosins
αμαρτιαις amartiais
N-DPF
ἁμαρτίαhamartiasinsins
υμων umōn
P-2GP
σύsuyouyour
εαν ean
COND
ἐάνeanifif
γαρ gar
CONJ
γάρgarfor: for
μη
PRT-N
μήnotnot
πιστευσητε pisteusēte
V-AAS-2P G5661
πιστεύωpisteuōto trust (in)ye believe
οτι oti
CONJ
ὅτιhotithat/sincethat
εγω egō
P-1NS
ἐγώegōI/weI
ειμι eimi
V-PAI-1S G5719
εἰμίeimito beam
αποθανεισθε apothaneisthe
V-FDI-2P G5695
ἀποθνήσκωapothnēskōto die, ye shall die
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
ταις tais
T-DPF
hothe/this/whosins
αμαρτιαις amartiais
N-DPF
ἁμαρτίαhamartiasinsins
υμων umōn
P-2GP
σύsuyouyour
 
25 cf. Tłum. Толк. Mówili mu więc: Któżeś ty jest? Rzekł im Jezus: Początek, który i mówię wam.Тогда сказали Ему: кто же Ты? Иисус сказал им: от начала Сущий, как и говорю вам. Глаг0лаху u5бо є3мY: ты2 кто2 є3си2; И# речE и5мъ ї}съ: начaтокъ, ћкw и3 гlю вaмъ: 8,25Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVελεγον elegon
V-IAI-3P G5707
λέγωlegōto speaksaid they
ουν oun
CONJ
οὖνountherefore/thenThen
αυτω autō
P-DSM
αὐτόςautoshe/she/it/selfunto him
συ su
P-2NS
σύsuyouart thou
τις tis
I-NSM
τίςtiswhich?, Who
ει ei
V-PAI-2S G5719
εἰμίeimito be[to be]
ειπεν eipen
V-2AAI-3S G5627
λέγωlegōto speaksaith
αυτοις autois
P-DPM
αὐτόςautoshe/she/it/selfunto them
ο]     o
T-NSM
hothe/this/whoJesus
ιησους iēsous
N-NSM
ἸησοῦςiēsousJesus/JoshuaJesus
την tēn
T-ASF
hothe/this/whofrom the beginning
αρχην archēn
N-ASF
ἀρχήarchēbeginningfrom the beginning
ο o
R-ASN
ὅς, ἥhhos ēwhichthat
τι ti
X-ASN
τιςtisone 
και kai
CONJ
καίkaiand? And
λαλω lalō
V-PAI-1S G5719
λαλέωlaleōto speakI said
υμιν umin
P-2DP
σύsuyouunto you
 
26 cf. Tłum. Толк. Mam o was wiele mówić i sądzić; lecz ten, który mię posłał jest prawdomówny; a ja, co słyszałem od niego, to mówię na świecie.Много имею говорить и судить о вас; но Пославший Меня есть истинен, и что Я слышал от Него, то и говорю миру. мнHга и4мамъ њ вaсъ гlати и3 суди1ти: но послaвый мS и4стиненъ є4сть, и3 ѓзъ, ±же слhшахъ t негw2, сі‰ гlю въ мjрэ. 8,26Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVπολλα polla
A-APN
πολύςpolusmuchmany things
εχω echō
V-PAI-1S G5719
ἔχωechōto have/beI have
περι peri
PREP
περίperiaboutof
υμων umōn
P-2GP
σύsuyouyou
λαλειν lalein
V-PAN G5721
λαλέωlaleōto speakto say
και kai
CONJ
καίkaiandand
κρινειν krinein
V-PAN G5721
κρίνωkrinōto judgeto judge
αλλ all
CONJ
ἀλλάallabut: but
ο o
T-NSM
hothe/this/who 
πεμψας pempsas
V-AAP-NSM G5660
πέμπωpempōto sendhe that sent
με me
P-1AS
ἐγώegōI/we; and I
αληθης alēthēs
A-NSM
ἀληθήςalēthēstruetrue
εστιν estin
V-PAI-3S G5719
εἰμίeimito beis
καγω kagō
P-1NS-K
κἀγώkagōand I[and I]
α a
R-APN
ὅς, ἥhhos ēwhichwhich
ηκουσα ēkousa
V-AAI-1S G5656
ἀκούωakouōto hearI have heard
παρ par
PREP
παράparafrom/with/besideof
αυτου autou
P-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/selfhim
ταυτα tauta
D-APN
οὗτοςhoutosthis/he/she/it[this/he/she/it]
λαλω lalō
V-PAI-1S G5719
λαλέωlaleōto speak[to speak]
εις eis
PREP
εἰςeistowardto
τον ton
T-ASM
hothe/this/whothe world
κοσμον kosmon
N-ASM
κόσμοςkosmosworldthe world
 
27 cf. Tłum. Толк. I nie zrozumieli, że Ojcem swoim nazywał Boga.Не поняли, что Он говорил им об Отце. Не разумёша (u5бо), ћкw nц7A и5мъ гlаше. 8,27Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVουκ ouk
PRT-N
οὐounonot
εγνωσαν egnōsan
V-2AAI-3P G5627
γινώσκωginōskōto knowThey understood
οτι oti
CONJ
ὅτιhotithat/sincethat
τον ton
T-ASM
hothe/this/whoof the Father
πατερα patera
N-ASM
πατήρpatērfatherof the Father
αυτοις autois
P-DPM
αὐτόςautoshe/she/it/selfto them
ελεγεν elegen
V-IAI-3S G5707
λέγωlegōto speakhe spake
 
28 cf. Tłum. Толк. Rzekł im tedy Jezus: Gdy podwyższycie Syna Człowieczego, wtedy poznacie, żem ja jest, a sam z siebie niczego nie uczynię; ale jako mię nauczył Ojciec, to mówię.Итак Иисус сказал им: когда вознесете Сына Человеческого, тогда узнаете, что это Я и что ничего не делаю от Себя, но как научил Меня Отец Мой, так и говорю. Речe же и5мъ ї}съ: є3гдA вознесeте сн7а чlвёческаго, тогдA ўразумёете, ћкw ѓзъ є4смь, и3 њ себЁ ничесHже творю2, но, ћкоже научи1 мz nц7ъ м0й, сі‰ гlю: 8,28Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVειπεν eipen
V-2AAI-3S G5627
λέγωlegōto speaksaid
ουν oun
CONJ
οὖνountherefore/thenThen
ο o
T-NSM
hothe/this/whoJesus
ιησους iēsous
N-NSM
ἸησοῦςiēsousJesus/JoshuaJesus
οταν otan
CONJ
ὅτανhotanwhen(-ever)When
υψωσητε upsōsēte
V-AAS-2P G5661
ὑψόωhupsoōto lift upye have lifted up
τον ton
T-ASM
hothe/this/whothe Son
υιον uion
N-ASM
υἱόςhuiossonthe Son
του tou
T-GSM
hothe/this/whoof man
ανθρωπου anthrōpou
N-GSM
ἄνθρωποςanthrōposa humanof man
τοτε tote
ADV
τότεtotethen, then
γνωσεσθε gnōsesthe
V-FDI-2P G5695
γινώσκωginōskōto knowshall ye know
οτι oti
CONJ
ὅτιhotithat/sincethat
εγω egō
P-1NS
ἐγώegōI/weI
ειμι eimi
V-PAI-1S G5719
εἰμίeimito beam
και kai
CONJ
καίkaiand, and
απ ap
PREP
ἀπόapofromof
εμαυτου emautou
F-1GSM
ἐμαυτοῦemautoumyselfmyself
ποιω poiō
V-PAI-1S G5719
ποιέωpoieōto do/makeI do
ουδεν ouden
A-ASN-N
οὐδείςoudeisno onenothing
αλλα alla
CONJ
ἀλλάallabut; but
καθως kathōs
ADV
καθώςkathōsas/just asas
εδιδαξεν edidaxen
V-AAI-3S G5656
διδάσκωdidaskōto teachhath taught
με me
P-1AS
ἐγώegōI/weme
ο o
T-NSM
hothe/this/whoFather
πατηρ patēr
N-NSM
πατήρpatērfatherFather
ταυτα tauta
D-APN
οὗτοςhoutosthis/he/she/it[this/he/she/it]
λαλω lalō
V-PAI-1S G5719
λαλέωlaleōto speak, I speak
 
29 cf. Tłum. Толк. A ten, który mię posłał, ze mną jest, i nie zostawił mię samego, bo ja, co mu się podoba, zawsze czynię.Пославший Меня есть со Мною; Отец не оставил Меня одного, ибо Я всегда делаю то, что Ему угодно. и3 послaвый мS со мн0ю є4сть: не њстaви менє2 є3ди1нагw nц7ъ, ћкw ѓзъ ўгHднаz є3мY всегдA творю2. 8,29Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVκαι kai
CONJ
καίkaiandAnd
ο o
T-NSM
hothe/this/who 
πεμψας pempsas
V-AAP-NSM G5660
πέμπωpempōto sendhe that sent
με me
P-1AS
ἐγώegōI/weI
μετ met
PREP
μετάmetawith/afterwith
εμου emou
P-1GS
ἐγώegōI/weme
εστιν estin
V-PAI-3S G5719
εἰμίeimito beis
ουκ ouk
PRT-N
οὐounonot
αφηκεν afēken
V-AAI-3S G5656
ἀφίημιafiēmito releasehath
με me
P-1AS
ἐγώegōI/weme
μονον monon
A-ASM
μόνοςmonosalonealone
οτι oti
CONJ
ὅτιhotithat/since; for
εγω egō
P-1NS
ἐγώegōI/weme
τα ta
T-APN
hothe/this/who: the Father
αρεστα aresta
A-APN
ἀρεστόςarestospleasingthose things that please
αυτω autō
P-DSM
αὐτόςautoshe/she/it/selfhim
ποιω poiō
V-PAI-1S G5719
ποιέωpoieōto do/makedo
παντοτε pantote
ADV
πάντοτεpantotealwaysalways
 
30 cf. Tłum. Толк. Gdy on to mówił, wielu weń uwierzyło.Когда Он говорил это, многие уверовали в Него. Сі‰ є3мY гlющу, мн0зи вёроваша въ него2. 8,30Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVταυτα tauta
D-APN
οὗτοςhoutosthis/he/she/it[this/he/she/it]
αυτου autou
P-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/selfhe
λαλουντος lalountos
V-PAP-GSM G5723
λαλέωlaleōto speakAs
πολλοι polloi
A-NPM
πολύςpolusmuch, many
επιστευσαν episteusan
V-AAI-3P G5656
πιστεύωpisteuōto trust (in)believed
εις eis
PREP
εἰςeistowardon
αυτον auton
P-ASM
αὐτόςautoshe/she/it/selfhim
 
KTO PRAWDZIWYM SYNEM ABRAHAMA?31 cf. Tłum. Толк. Mówił więc Jezus do tych żydów, którzy mu uwierzyli: Jeśli wy trwać będziecie przy mowie mojej, prawdziwie będziecie uczniami moimi;Тогда сказал Иисус к уверовавшим в Него Иудеям: если пребудете в слове Моем, то вы истинно Мои ученики, (За?_л7а.) Гlаше u5бо ї}съ къ вёровавшымъ є3мY їудewмъ: ѓще вы2 пребyдете во словеси2 моeмъ, вои1стинну ўчн7цы2 мои2 бyдете 8,31Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVελεγεν elegen
V-IAI-3S G5707
λέγωlegōto speaksaid
ουν oun
CONJ
οὖνountherefore/thenThen
ο o
T-NSM
hothe/this/whoJesus
ιησους iēsous
N-NSM
ἸησοῦςiēsousJesus/JoshuaJesus
προς pros
PREP
πρόςprosto/withto
τους tous
T-APM
hothe/this/who 
πεπιστευκοτας pepisteukotas
V-RAP-APM G5761
πιστεύωpisteuōto trust (in)those
αυτω autō
P-DSM
αὐτόςautoshe/she/it/selfon him
ιουδαιους ioudaious
A-APM
ἸουδαῖοςioudaiosJewishJews
εαν ean
COND
ἐάνeanifIf
υμεις umeis
P-2NP
σύsuyouye
μεινητε meinēte
V-AAS-2P G5661
μένωmenōto staycontinue
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
τω
T-DSM
hothe/this/who 
λογω logō
N-DSM
λόγοςlogoswordword
τω
T-DSM
hothe/this/whoword
εμω emō
S-1SDSM
ἐμόςemosmymy
αληθως alēthōs
ADV
ἀληθῶςalēthōstrulyindeed
μαθηται mathētai
N-NPM
μαθητήςmathētēsdiscipledisciples
μου mou
P-1GS
ἐγώegōI/wemy
εστε este
V-PAI-2P G5719
εἰμίeimito be, are ye
 
32 cf. Tłum. Толк. i poznacie prawd a prawda was wyswobodzi.и познаете истину, и истина сделает вас свободными. и3 ўразумёете и4стину, и3 и4стина свободи1тъ вы2. 8,32Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVκαι kai
CONJ
καίkaiandAnd
γνωσεσθε gnōsesthe
V-FDI-2P G5695
γινώσκωginōskōto knowye shall know
την tēn
T-ASF
hothe/this/whothe truth
αληθειαν alētheian
N-ASF
ἀλήθειαalētheiatruththe truth
και kai
CONJ
καίkaiand, and
η ē
T-NSF
hothe/this/whothe truth
αληθεια alētheia
N-NSF
ἀλήθειαalētheiatruththe truth
ελευθερωσει eleutherōsei
V-FAI-3S G5692
ἐλευθερόωeleutheroōto set freeshall make
υμας umas
P-2AP
σύsuyouyou
 
33 cf. Tłum. Толк. Odpowiedzieli mu: Jesteśmy potomstwem Abrahama, a nigdyśmy nikomu nie służyli; jakże ty mówisz: Wolni będziecie?Ему отвечали: мы семя Авраамово и не были рабами никому никогда; как же Ты говоришь: сделаетесь свободными? Tвэщaша (и3 рёша) є3мY: сёмz ґвраaмле є3смы2 и3 никомyже раб0тахомъ николи1же: кaкw ты2 гlеши, ћкw своб0дни бyдете; 8,33Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVαπεκριθησαν apekrithēsan
V-ADI-3P G5662
ἀποκρίνωapokrinōto answerThey answered
προς pros
PREP
πρόςprosto/with[to/with]
αυτον auton
P-ASM
αὐτόςautoshe/she/it/selfhim
σπερμα sperma
N-NSN
σπέρμαspermaseedseed
αβρααμ abraam
N-PRI
ἈβραάμabraamAbrahamAbraham's
εσμεν esmen
V-PAI-1P G5719
εἰμίeimito be, We be
και kai
CONJ
καίkaiand, and
ουδενι oudeni
A-DSM-N
οὐδείςoudeisno oneto any man
δεδουλευκαμεν dedouleukamen
V-RAI-1P G5758
δουλεύωdouleuōbe a slavewere
πωποτε pōpote
ADV
πώποτεpōpoteevernever
πως pōs
ADV-I
πωςpōshow: how
συ su
P-2NS
σύsuyouthou
λεγεις legeis
V-PAI-2S G5719
λέγωlegōto speaksayest
οτι oti
CONJ
ὅτιhotithat/since,
ελευθεροι eleutheroi
A-NPM
ἐλεύθεροςeleutherosfree/freedomfree
γενησεσθε genēsesthe
V-FDI-2P G5695
γίνομαιginomaito beYe shall be made
 
34 cf. Tłum. Толк. Odpowiedział im Jezus: Zaprawdę, za prawdę powiadam wam, że każdy który czyni grzech, sługą jest grzechu;Иисус отвечал им: истинно, истинно говорю вам: всякий, делающий грех, есть раб греха. TвэщA и5мъ ї}съ: ґми1нь, ґми1нь гlю вaмъ, ћкw всsкъ творsй грёхъ рaбъ є4сть грэхA: 8,34Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVαπεκριθη apekrithē
V-ADI-3S G5662
ἀποκρίνωapokrinōto answeranswered
αυτοις autois
P-DPM
αὐτόςautoshe/she/it/selfthem
ο]     o
T-NSM
hothe/this/whoJesus
ιησους iēsous
N-NSM
ἸησοῦςiēsousJesus/JoshuaJesus
αμην amēn
HEB
ἀμήνamēnamenVerily
αμην amēn
HEB
ἀμήνamēnamen, verily
λεγω legō
V-PAI-1S G5719
λέγωlegōto speak, I say
υμιν umin
P-2DP
σύsuyouunto you
οτι oti
CONJ
ὅτιhotithat/since,
πας pas
A-NSM
πᾶςpasallWhosoever
ο o
T-NSM
hothe/this/who 
ποιων poiōn
V-PAP-NSM G5723
ποιέωpoieōto do/makecommitteth
την tēn
T-ASF
hothe/this/whosin
αμαρτιαν amartian
N-ASF
ἁμαρτίαhamartiasinsin
δουλος doulos
N-NSM
δοῦλοςdoulosslavethe servant
εστιν estin
V-PAI-3S G5719
εἰμίeimito beis
της tēs
T-GSF
hothe/this/whoof sin
αμαρτιας]     amartias
N-GSF
ἁμαρτίαhamartiasinof sin
 
35 cf. Tłum. Толк. lecz sługa nie mieszka w domu na wieki, syn zaś mieszka na wieki.Но раб не пребывает в доме вечно; сын пребывает вечно. рaбъ же не пребывaетъ въ домY во вёкъ: сhнъ пребывaетъ во вёкъ: 8,35Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVο o
T-NSM
hothe/this/who 
δε de
CONJ
δέdethenAnd
δουλος doulos
N-NSM
δοῦλοςdoulosslavethe servant
ου ou
PRT-N
οὐounonot
μενει menei
V-PAI-3S G5719
μένωmenōto stayabideth
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
τη
T-DSF
hothe/this/whothe house
οικια oikia
N-DSF
οἰκίαoikiahousethe house
εις eis
PREP
εἰςeistowardfor
τον ton
T-ASM
hothe/this/whoever
αιωνα aiōna
N-ASM
αἰώνaiōnan ageever
ο o
T-NSM
hothe/this/who: the Son
υιος uios
N-NSM
υἱόςhuiosson: the Son
μενει menei
V-PAI-3S G5719
μένωmenōto stayabideth
εις eis
PREP
εἰςeistoward 
τον ton
T-ASM
hothe/this/whoever
αιωνα aiōna
N-ASM
αἰώνaiōnan ageever
 
36 cf. Tłum. Толк. A przeto jeśli was Syn wyswobodzi, prawdziwie wolni będziecie.Итак, если Сын освободит вас, то истинно свободны будете. ѓще u5бо сн7ъ вы2 свободи1тъ, вои1стинну своб0дни бyдете: 8,36Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVεαν ean
COND
ἐάνeanifIf
ουν oun
CONJ
οὖνountherefore/thentherefore
ο o
T-NSM
hothe/this/whothe Son
υιος uios
N-NSM
υἱόςhuiossonthe Son
υμας umas
P-2AP
σύsuyouyou
ελευθερωση eleutherōsē
V-AAS-3S G5661
ἐλευθερόωeleutheroōto set freeshall make
οντως ontōs
ADV
ὄντωςontōsreallyindeed
ελευθεροι eleutheroi
A-NPM
ἐλεύθεροςeleutherosfree/freedomfree
εσεσθε esesthe
V-FDI-2P G5695
εἰμίeimito be, ye shall be
 
37 cf. Tłum. Толк. Wiem, że jesteście synami Abrahama; ale staracie się mig zabić, ponieważ mowa moja nie przyjmuje się w was.Знаю, что вы семя Авраамово; однако ищете убить Меня, потому что слово Мое не вмещается в вас. вёмъ, ћкw сёмz ґвраaмле є3стE: но и4щете менE ўби1ти, ћкw сл0во моE не вмэщaетсz въ вы2: 8,37Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVοιδα oida
V-RAI-1S G5758
εἴδωeidōto knowI know
οτι oti
CONJ
ὅτιhotithat/sincethat
σπερμα sperma
N-NSN
σπέρμαspermaseedseed
αβρααμ abraam
N-PRI
ἈβραάμabraamAbrahamAbraham's
εστε este
V-PAI-2P G5719
εἰμίeimito beye are
αλλα alla
CONJ
ἀλλάallabut; but
ζητειτε zēteite
V-PAI-2P G5719
ζητέωzēteōto seekye seek
με me
P-1AS
ἐγώegōI/wemy
αποκτειναι apokteinai
V-AAN G5658
ἀποκτείνωapokteinōto killto kill
οτι oti
CONJ
ὅτιhotithat/since, because
ο o
T-NSM
hothe/this/who 
λογος logos
N-NSM
λόγοςlogoswordword
ο o
T-NSM
hothe/this/whoword
εμος emos
S-1SNSM
ἐμόςemosmy[my]
ου ou
PRT-N
οὐounono
χωρει chōrei
V-PAI-3S G5719
χωρέωchōreōto make room forhath
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
υμιν umin
P-2DP
σύsuyouyou
 
38 cf. Tłum. Толк. Ja mówię, co widziałem u Ojca mojego; a wy czynicie, coście widzieli u ojca waszego.Я говорю то, что видел у Отца Моего; а вы делаете то, что видели у отца вашего. ѓзъ, є4же ви1дэхъ ў nц7A моегw2, гlю: и3 вы2 u5бо, є4же ви1дэсте ў nтцA вaшегw, творитE. 8,38Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVα a
R-APN
ὅς, ἥhhos ēwhichwhich
εγω egō
P-1NS
ἐγώegōI/weI
εωρακα eōraka
V-RAI-1S-ATT G5758
ὁράωhoraōto seethat
παρα para
PREP
παράparafrom/with/besidewith
τω
T-DSM
hothe/this/whoFather
πατρι patri
N-DSM
πατήρpatērfatherFather
λαλω lalō
V-PAI-1S G5719
λαλέωlaleōto speakspeak
και kai
CONJ
καίkaiand: and
υμεις umeis
P-2NP
σύsuyouye
ουν oun
CONJ
οὖνountherefore/thenthat
α a
R-APN
ὅς, ἥhhos ēwhichwhich
ηκουσατε ēkousate
V-AAI-2P G5656
ἀκούωakouōto hear[to hear]
παρα para
PREP
παράparafrom/with/besidewith
του tou
T-GSM
hothe/this/whofather
πατρος patros
N-GSM
πατήρpatērfatherfather
ποιειτε poieite
V-PAI-2P G5719
ποιέωpoieōto do/makedo
 
39 cf. Tłum. Толк. Odpowiedzieli, i rzekli mu: Ojcem naszym jest Abraham. Rzekł im Jezus: Jeśliście synami Abrahama, czyńcież uczynki Abrahama.Сказали Ему в ответ: отец наш есть Авраам. Иисус сказал им: если бы вы были дети Авраама, то дела Авраамовы делали бы. Tвэщaша и3 рёша є3мY: nтeцъ нaшъ ґвраaмъ є4сть. Гlа и5мъ ї}съ: ѓще ч†да ґвра†млz бhсте бhли, дэлA ґвра†млz бhсте твори1ли: 8,39Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVαπεκριθησαν apekrithēsan
V-ADI-3P G5662
ἀποκρίνωapokrinōto answerThey answered
και kai
CONJ
καίkaiandand
ειπαν eipan
V-2AAI-3P G5627
λέγωlegōto speaksaith
αυτω autō
P-DSM
αὐτόςautoshe/she/it/selfunto him
ο o
T-NSM
hothe/this/whofather
πατηρ patēr
N-NSM
πατήρpatērfatherfather
ημων ēmōn
P-1GP
ἐγώegōI/weour
αβρααμ abraam
N-PRI
ἈβραάμabraamAbraham, Abraham
εστιν estin
V-PAI-3S G5719
εἰμίeimito beis
λεγει legei
V-PAI-3S G5719
λέγωlegōto speaksaid
αυτοις autois
P-DPM
αὐτόςautoshe/she/it/selfunto them
ο]     o
T-NSM
hothe/this/who. Jesus
ιησους iēsous
N-NSM
ἸησοῦςiēsousJesus/Joshua. Jesus
ει ei
COND
εἰeiifIf
τεκνα tekna
N-NPN
τέκνονteknonchildchildren
του tou
T-GSM
hothe/this/who 
αβρααμ abraam
N-PRI
ἈβραάμabraamAbrahamAbraham's
εστε este
V-PAI-2P G5719
εἰμίeimito beye were
τα ta
T-APN
hothe/this/whothe works
εργα erga
N-APN
ἔργονergonworkthe works
του tou
T-GSM
hothe/this/who 
αβρααμ abraam
N-PRI
ἈβραάμabraamAbrahamof Abraham
ποιειτε poieite
V-PAM-2P G5720
ποιέωpoieōto do/make, ye would do
 
40 cf. Tłum. Толк. Lecz teraz staracie się zabić mnie, człowieka, który wam mówiłem prawdę, jaką słyszałem od Boga; tego Abraham nie czynił.А теперь ищете убить Меня, Человека, сказавшего вам истину, которую слышал от Бога: Авраам этого не делал. нн7э же и4щете менE ўби1ти, чlвёка, и4же и4стину вaмъ гlахъ, ю4же слhшахъ t бGа: сегw2 ґвраaмъ нёсть сотвори1лъ: 8,40Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVνυν nun
ADV
νῦνnunnownow
δε de
CONJ
δέdethenBut
ζητειτε zēteite
V-PAI-2P G5719
ζητέωzēteōto seekye seek
με me
P-1AS
ἐγώegōI/weme
αποκτειναι apokteinai
V-AAN G5658
ἀποκτείνωapokteinōto killto kill
ανθρωπον anthrōpon
N-ASM
ἄνθρωποςanthrōposa human, a man
ος os
R-NSM
ὅς, ἥhhos ēwhichthat
την tēn
T-ASF
hothe/this/whothe truth
αληθειαν alētheian
N-ASF
ἀλήθειαalētheiatruththe truth
υμιν umin
P-2DP
σύsuyouyou
λελαληκα lelalēka
V-RAI-1S G5758
λαλέωlaleōto speakhath told
ην ēn
R-ASF
ὅς, ἥhhos ēwhich, which
ηκουσα ēkousa
V-AAI-1S G5656
ἀκούωakouōto hearI have heard
παρα para
PREP
παράparafrom/with/besideof
του tou
T-GSM
hothe/this/whoGod
θεου theou
N-GSM
θεόςtheosGodGod
τουτο touto
D-ASN
οὗτοςhoutosthis/he/she/it[this/he/she/it]
αβρααμ abraam
N-PRI
ἈβραάμabraamAbrahamAbraham
ουκ ouk
PRT-N
οὐounonot
εποιησεν epoiēsen
V-AAI-3S G5656
ποιέωpoieōto do/makedid
 
KTO SYNEM BOGA?41 cf. Tłum. Толк. Wy czynicie uczynki ojca waszego. Rzekli mu zatem: Myśmy się nie urodzili z cudzołóstwa; mamy jednego ojca, Boga.Вы делаете дела отца вашего. На это сказали Ему: мы не от любодеяния рождены; одного Отца имеем, Бога. вы2 творитE дэлA nтцA вaшегw. Рёша же є3мY: мы2 t любодэsніz нёсмы рождeни: є3ди1наго nц7A и4мамы, бGа. 8,41Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVυμεις umeis
P-2NP
σύsuyouYe
ποιειτε poieite
V-PAI-2P G5719
ποιέωpoieōto do/makedo
τα ta
T-APN
hothe/this/whothe deeds
εργα erga
N-APN
ἔργονergonworkthe deeds
του tou
T-GSM
hothe/this/whofather
πατρος patros
N-GSM
πατήρpatērfatherfather
υμων umōn
P-2GP
σύsuyouof your
ειπαν eipan
V-2AAI-3P G5627
λέγωlegōto speaksaid they
αυτω autō
P-DSM
αὐτόςautoshe/she/it/selfto him
ημεις ēmeis
P-1NP
ἐγώegōI/we, We
εκ ek
PREP
ἐκekof/fromof
πορνειας porneias
N-GSF
πορνείαporneiasexual sinfornication
ουκ ouk
PRT-N
οὐounonot
εγεννηθημεν egennēthēmen
V-API-1P G5681
γεννάωgennaōto begetbe
ενα ena
A-ASM
εἷςheisoneone
πατερα patera
N-ASM
πατήρpatērfatherFather
εχομεν echomen
V-PAI-1P G5719
ἔχωechōto have/be; we have
τον ton
T-ASM
hothe/this/who, God
θεον theon
N-ASM
θεόςtheosGod, God
 
42 cf. Tłum. Толк. Rzekł im więc Jezus: Gdyby Bóg był ojcem waszym, to byście mię pewnie miłowali; albowiem ja z Boga wyszedłem, i przyszedłem; nie od siebie bowiem przyszedłem, ale on mię posłał.Иисус сказал им: если бы Бог был Отец ваш, то вы любили бы Меня, потому что Я от Бога исшел и пришел; ибо Я не Сам от Себя пришел, но Он послал Меня. (За?_л7в.) Речe же и5мъ ї}съ: ѓще бGъ nц7ъ вaшъ (бы) бhлъ, люби1ли бhсте (ќбw) менE: ѓзъ бо t бGа и3зыд0хъ и3 пріид0хъ: не њ себё бо пріид0хъ, но т0й мS послA: 8,42Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVειπεν eipen
V-2AAI-3S G5627
λέγωlegōto speaksaid
αυτοις autois
P-DPM
αὐτόςautoshe/she/it/selfunto them
ο]     o
T-NSM
hothe/this/whoJesus
ιησους iēsous
N-NSM
ἸησοῦςiēsousJesus/JoshuaJesus
ει ei
COND
εἰeiifIf
ο o
T-NSM
hothe/this/whoGod
θεος theos
N-NSM
θεόςtheosGodGod
πατηρ patēr
N-NSM
πατήρpatērfatherFather
υμων umōn
P-2GP
σύsuyouyour
ην ēn
V-IAI-3S G5707
εἰμίeimito bewere
ηγαπατε ēgapate
V-IAI-2P G5707
ἀγαπάωagapaōto love, ye would love
αν an
PRT
ἄνanif 
εμε eme
P-1AS
ἐγώegōI/weI
εγω egō
P-1NS
ἐγώegōI/weme
γαρ gar
CONJ
γάρgarfor: for
εκ ek
PREP
ἐκekof/fromfrom
του tou
T-GSM
hothe/this/whoGod
θεου theou
N-GSM
θεόςtheosGodGod
εξηλθον exēlthon
V-2AAI-1S G5627
ἐξέρχομαιexerchomaito go outproceeded forth
και kai
CONJ
καίkaiandand
ηκω ēkō
V-PAI-1S G5719
ἥκωhēkōto come/be presentcame
ουδε oude
CONJ-N
οὐδέoudeand not; neither
γαρ gar
CONJ
γάρgarfor 
απ ap
PREP
ἀπόapofromof
εμαυτου emautou
F-1GSM
ἐμαυτοῦemautoumyselfmyself
εληλυθα elēlutha
V-2RAI-1S G5754
ἔρχομαιerchomaito come/gocame I
αλλ all
CONJ
ἀλλάallabut, but
εκεινος ekeinos
D-NSM
ἐκεῖνοςekeinosthathe
με me
P-1AS
ἐγώegōI/weme
απεστειλεν apesteilen
V-AAI-3S G5656
ἀποστέλλωapostellōto sendsent
 
43 cf. Tłum. Толк. Czemu mowy mojej nie rozumiecie? Gdyż nie możecie słuchać mowy mojej.Почему вы не понимаете речи Моей? Потому что не можете слышать слова Моего. почто2 бесёды моеS не разумёете; ћкw не м0жете слhшати словесE моегw2: 8,43Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVδια dia
PREP
διάdiathrough/because ofWhy
τι ti
I-ASN
τίςtiswhich? 
την tēn
T-ASF
hothe/this/who 
λαλιαν lalian
N-ASF
λαλιάlaliaspeechspeech
την tēn
T-ASF
hothe/this/whospeech
εμην emēn
S-1SASF
ἐμόςemosmymy
ου ou
PRT-N
οὐounonot
γινωσκετε ginōskete
V-PAI-2P G5719
γινώσκωginōskōto knowdo ye
οτι oti
CONJ
ὅτιhotithat/since? because
ου ou
PRT-N
οὐounocannot
δυνασθε dunasthe
V-PNI-2P G5736
δύναμαιdunamaibe able 
ακουειν akouein
V-PAN G5721
ἀκούωakouōto hearye
τον ton
T-ASM
hothe/this/who 
λογον logon
N-ASM
λόγοςlogoswordword
τον ton
T-ASM
hothe/this/whoword
εμον emon
S-1SASM
ἐμόςemosmymy
 
44 cf. Tłum. Толк. Wy z ojca diabła jesteście i pożądania ojca waszego czynić chcecie. On był zabójcą od początku i w prawdzie się nie ostał, bo nie ma w nim prawdy; gdy mówi kłamstwo, z własnego mówi, gdyż kłamcą jest, i ojcem jego.Ваш отец диавол; и вы хотите исполнять похоти отца вашего. Он был человекоубийца от начала и не устоял в истине, ибо нет в нем истины. Когда говорит он ложь, говорит свое, ибо он лжец и отец лжи. вы2 nтцA (вaшегw) діaвола є3стE, и3 п0хwти nтцA вaшегw х0щете твори1ти: џнъ человэкоубjйца бЁ и3скони2 и3 во и4стинэ не стои1тъ, ћкw нёсть и4стины въ нeмъ: є3гдA глаг0летъ лжY, t свои1хъ глаг0летъ, ћкw л0жь є4сть и3 nтeцъ лжи2: 8,44Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVυμεις umeis
P-2NP
σύsuyouYe
εκ ek
PREP
ἐκekof/fromof
του tou
T-GSM
hothe/this/who 
πατρος patros
N-GSM
πατήρpatērfatherfather
του tou
T-GSM
hothe/this/whothe lusts
διαβολου diabolou
A-GSM
διάβολοςdiabolosdevilish/the Devilthe devil
εστε este
V-PAI-2P G5719
εἰμίeimito beare
και kai
CONJ
καίkaiand, and
τας tas
T-APF
hothe/this/whofather
επιθυμιας epithumias
N-APF
ἐπιθυμίαepithumiadesirethe lusts
του tou
T-GSM
hothe/this/whothe truth
πατρος patros
N-GSM
πατήρpatērfatherfather
υμων umōn
P-2GP
σύsuyouof your
θελετε thelete
V-PAI-2P G5719
θέλωthelōto will/desireye will
ποιειν poiein
V-PAN G5721
ποιέωpoieōto do/makedo
εκεινος ekeinos
D-NSM
ἐκεῖνοςekeinosthat. He
ανθρωποκτονος anthrōpoktonos
A-NSM
ἀνθρωποκτόνοςanthrōpoktonosmurderera murderer
ην ēn
V-IAI-3S G5707
εἰμίeimito bethere is
απ ap
PREP
ἀπόapofromfrom
αρχης archēs
N-GSF
ἀρχήarchēbeginningthe beginning
και kai
CONJ
καίkaiand, and
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
τη
T-DSF
hothe/this/whoa lie
αληθεια alētheia
N-DSF
ἀλήθειαalētheiatruththe truth
ουκ ouk
PRT-N
οὐounonot
εστηκεν estēken
V-IAI-3S G5707
στήκωstēkōto standabode
οτι oti
CONJ
ὅτιhotithat/since, because
ουκ ouk
PRT-N
οὐounono
εστιν estin
V-PAI-3S G5719
εἰμίeimito behe is
αληθεια alētheia
N-NSF
ἀλήθειαalētheiatruthtruth
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
αυτω autō
P-DSM
αὐτόςautoshe/she/it/selfhim
οταν otan
CONJ
ὅτανhotanwhen(-ever). When
λαλη lalē
V-PAS-3S G5725
λαλέωlaleōto speakhe speaketh
το to
T-ASN
hothe/this/who 
ψευδος pseudos
N-ASN
ψεῦδοςpseudosliea lie
εκ ek
PREP
ἐκekof/fromof
των tōn
T-GPN
hothe/this/whothe father
ιδιων idiōn
A-GPN
ἴδιοςidiosone's own/privatehis own
λαλει lalei
V-PAI-3S G5719
λαλέωlaleōto speak, he speaketh
οτι oti
CONJ
ὅτιhotithat/since: for
ψευστης pseustēs
N-NSM
ψεύστηςpseustēsliara liar
εστιν estin
V-PAI-3S G5719
εἰμίeimito bewas
και kai
CONJ
καίkaiand, and
ο o
T-NSM
hothe/this/who[the/this/who]
πατηρ patēr
N-NSM
πατήρpatērfatherthe father
αυτου autou
P-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/selfof it
 
45 cf. Tłum. Толк. A jeśli ja prawdę mówię, nie wierzycie mi.А как Я истину говорю, то не верите Мне. ѓзъ же занE и4стину гlю, не вёруете мнЁ: 8,45Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVεγω egō
P-1NS
ἐγώegōI/weI
δε de
CONJ
δέdethenAnd
οτι oti
CONJ
ὅτιhotithat/sincebecause
την tēn
T-ASF
hothe/this/whothe truth
αληθειαν alētheian
N-ASF
ἀλήθειαalētheiatruththe truth
λεγω legō
V-PAI-1S G5719
λέγωlegōto speaktell
ου ou
PRT-N
οὐounonot
πιστευετε pisteuete
V-PAI-2P G5719
πιστεύωpisteuōto trust (in), ye believe
μοι moi
P-1DS
ἐγώegōI/weme
 
46 cf. Tłum. Толк. Kto z was dowiedzie na mnie grzechu? Jeśli prawdę mówię wam, czemu mi nie wierzycie?Кто из вас обличит Меня в неправде? Если же Я говорю истину, почему вы не верите Мне? кто2 t вaсъ њбличaетъ мS њ грэсЁ; ѓще ли и4стину гlю, почто2 вы2 не вёруете мнЁ; 8,46Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVτις tis
I-NSM
τίςtiswhich?Which
εξ ex
PREP
ἐκekof/fromof
υμων umōn
P-2GP
σύsuyouye
ελεγχει elenchei
V-PAI-3S G5719
ἐλέγχωelenchōto rebukeconvinceth
με me
P-1AS
ἐγώegōI/weme
περι peri
PREP
περίperiaboutof
αμαρτιας amartias
N-GSF
ἁμαρτίαhamartiasinsin
ει ei
COND
εἰeiifif
αληθειαν alētheian
N-ASF
ἀλήθειαalētheiatruththe truth
λεγω legō
V-PAI-1S G5719
λέγωlegōto speakI say
δια dia
PREP
διάdiathrough/because of, why
τι ti
I-ASN
τίςtiswhich? 
υμεις umeis
P-2NP
σύsuyouyou
ου ou
PRT-N
οὐounonot
πιστευετε pisteuete
V-PAI-2P G5719
πιστεύωpisteuōto trust (in)do
μοι moi
P-1DS
ἐγώegōI/weme
 
47 cf. Tłum. Толк. Kto z Boga jest, słów Bożych słucha; dlatego wy nie słuchacie, że z Boga nie jesteście.Кто от Бога, тот слушает слова Божии. Вы потому не слушаете, что вы не от Бога. и4же є4сть t бGа, гlг0лwвъ б9іихъ послyшаетъ: сегw2 рaди вы2 не послyшаете, ћкw t бGа нёсте. 8,47Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVο o
T-NSM
hothe/this/who 
ων ōn
V-PAP-NSM G5723
εἰμίeimito beye are
εκ ek
PREP
ἐκekof/fromof
του tou
T-GSM
hothe/this/whoGod
θεου theou
N-GSM
θεόςtheosGodGod
τα ta
T-APN
hothe/this/whoGod's
ρηματα rēmata
N-APN
ῥῆμαrēmawordwords
του tou
T-GSM
hothe/this/whowords
θεου theou
N-GSM
θεόςtheosGodGod's
ακουει akouei
V-PAI-3S G5719
ἀκούωakouōto hearheareth
δια dia
PREP
διάdiathrough/because oftherefore
τουτο touto
D-ASN
οὗτοςhoutosthis/he/she/it[this/he/she/it]
υμεις umeis
P-2NP
σύsuyou: ye
ουκ ouk
PRT-N
οὐounonot
ακουετε akouete
V-PAI-2P G5719
ἀκούωakouōto hearhear
οτι oti
CONJ
ὅτιhotithat/since, because
εκ ek
PREP
ἐκekof/fromof
του tou
T-GSM
hothe/this/whoGod
θεου theou
N-GSM
θεόςtheosGodGod
ουκ ouk
PRT-N
οὐounonot
εστε este
V-PAI-2P G5719
εἰμίeimito beHe that is
 
DIABELSKIE USPOSOBIENIE ŻYDÓW.48 cf. Tłum. Толк. Odpowiedzieli więc żydzi, i rzekli mu: Czy my nie dobrze mówimy, żeś ty jest Samarytanin, i czarta masz?На это Иудеи отвечали и сказали Ему: не правду ли мы говорим, что Ты Самарянин и что бес в Тебе? Tвэщaша u5бо їудeє и3 рёша є3мY: не д0брэ ли мы2 глаг0лемъ, ћкw самарzни1нъ є3си2 ты2 и3 бёса и4маши; 8,48Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVαπεκριθησαν apekrithēsan
V-ADI-3P G5662
ἀποκρίνωapokrinōto answeranswered
οι oi
T-NPM
hothe/this/who 
ιουδαιοι ioudaioi
A-NPM
ἸουδαῖοςioudaiosJewishthe Jews
και kai
CONJ
καίkaiand, and
ειπαν eipan
V-2AAI-3P G5627
λέγωlegōto speak, Say
αυτω autō
P-DSM
αὐτόςautoshe/she/it/selfunto him
ου ou
PRT-N
οὐounonot
καλως kalōs
ADV
καλῶςkalōswellwell
λεγομεν legomen
V-PAI-1P G5719
λέγωlegōto speaksaid
ημεις ēmeis
P-1NP
ἐγώegōI/wewe
οτι oti
CONJ
ὅτιhotithat/sincethat
σαμαρειτης samareitēs
N-NSM
ΣαμαρείτηςsamareitēsSamaritana Samaritan
ει ei
V-PAI-2S G5719
εἰμίeimito beart
συ su
P-2NS
σύsuyouthou
και kai
CONJ
καίkaiand, and
δαιμονιον daimonion
N-ASN
δαιμόνιονdaimoniondemona devil
εχεις echeis
V-PAI-2S G5719
ἔχωechōto have/behast
 
49 cf. Tłum. Толк. Odpowiedział Jezus: Ja czarta nie mam; ale czczę Ojca mego, a wyście mnie nie uczcili.Иисус отвечал: во Мне беса нет; но Я чту Отца Моего, а вы бесчестите Меня. TвэщA ї}съ: ѓзъ бёса не и4мамъ, но чтY nц7A моего2, и3 вы2 не чтeте менє2: 8,49Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVαπεκριθη apekrithē
V-ADI-3S G5662
ἀποκρίνωapokrinōto answeranswered
ιησους iēsous
N-NSM
ἸησοῦςiēsousJesus/JoshuaJesus
εγω egō
P-1NS
ἐγώegōI/weI
δαιμονιον daimonion
N-ASN
δαιμόνιονdaimoniondemona devil
ουκ ouk
PRT-N
οὐounonot
εχω echō
V-PAI-1S G5719
ἔχωechōto have/behave
αλλα alla
CONJ
ἀλλάallabut; but
τιμω timō
V-PAI-1S G5719
τιμάωtimaōto honorI honour
τον ton
T-ASM
hothe/this/whoFather
πατερα patera
N-ASM
πατήρpatērfatherFather
μου mou
P-1GS
ἐγώegōI/weme
και kai
CONJ
καίkaiand, and
υμεις umeis
P-2NP
σύsuyouye
ατιμαζετε atimazete
V-PAI-2P G5719
ἀτιμάζωatimazōto dishonordo dishonour
με me
P-1AS
ἐγώegōI/wemy
 
50 cf. Tłum. Толк. Ale ja nie szukam chwały własnej; jest taki, co szuka, i sądzi.Впрочем Я не ищу Моей славы: есть Ищущий и Судящий. ѓзъ же не и3щY слaвы моеS: є4сть и3щS и3 судS: 8,50Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVεγω egō
P-1NS
ἐγώegōI/weI
δε de
CONJ
δέdethenAnd
ου ou
PRT-N
οὐounonot
ζητω zētō
V-PAI-1S G5719
ζητέωzēteōto seekseek
την tēn
T-ASF
hothe/this/whoglory
δοξαν doxan
N-ASF
δόξαdoxagloryglory
μου mou
P-1GS
ἐγώegōI/wemine own
εστιν estin
V-PAI-3S G5719
εἰμίeimito be: there is
ο o
T-NSM
hothe/this/who 
ζητων zētōn
V-PAP-NSM G5723
ζητέωzēteōto seekone that seeketh
και kai
CONJ
καίkaiandand
κρινων krinōn
V-PAP-NSM G5723
κρίνωkrinōto judgejudgeth
 
51 cf. Tłum. Толк. Zaprawdę, zaprawdę mówię wam: Jeśli kto zachowa mowę moją, nie zazna śmierci na wieki.Истинно, истинно говорю вам: кто соблюдет слово Мое, тот не увидит смерти вовек. (За?_л7г.) ґми1нь, ґми1нь гlю вaмъ: ѓще кто2 сл0во моE соблюдeтъ, смeрти не и4мать ви1дэти во вёки. 8,51Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVαμην amēn
HEB
ἀμήνamēnamenVerily
αμην amēn
HEB
ἀμήνamēnamen, verily
λεγω legō
V-PAI-1S G5719
λέγωlegōto speak, I say
υμιν umin
P-2DP
σύsuyouunto you
εαν ean
COND
ἐάνeanif, If
τις tis
X-NSM
τιςtisonea man
τον ton
T-ASM
hothe/this/who 
εμον emon
S-1SASM
ἐμόςemosmymy
λογον logon
N-ASM
λόγοςlogoswordsaying
τηρηση tērēsē
V-AAS-3S G5661
τηρέωtēreōto keepkeep
θανατον thanaton
N-ASM
θάνατοςthanatosdeathdeath
ου ou
PRT-N
οὐounonever
μη
PRT-N
μήnot 
θεωρηση theōrēsē
V-AAS-3S G5661
θεωρέωtheōreōto see/experience, he shall
εις eis
PREP
εἰςeistoward 
τον ton
T-ASM
hothe/this/whosaying
αιωνα aiōna
N-ASM
αἰώνaiōnan age 
 
52 cf. Tłum. Толк. Rzekli więc żydzi: Teraz poznaliśmy, że czarta masz. Abraham umarł i prorocy, a ty powiadasz: Jeśliby kto zachował mowę moją, nie zazna śmierci na wieki!Иудеи сказали Ему: теперь узнали мы, что бес в Тебе. Авраам умер и пророки, а Ты говоришь: кто соблюдет слово Мое, тот не вкусит смерти вовек. Рёша u5бо є3мY жи1дове: нн7э разумёхомъ, ћкw бёса и4маши: ґвраaмъ ќмре и3 прbр0цы, и3 ты2 гlеши: ѓще кто2 сл0во моE соблюдeтъ, смeрти не и4мать вкуси1ти во вёки: 8,52Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVειπαν eipan
V-2AAI-3P G5627
λέγωlegōto speaksayest
αυτω autō
P-DSM
αὐτόςautoshe/she/it/selfunto him
οι oi
T-NPM
hothe/this/who 
ιουδαιοι ioudaioi
A-NPM
ἸουδαῖοςioudaiosJewishthe Jews
νυν nun
ADV
νῦνnunnow, Now
εγνωκαμεν egnōkamen
V-RAI-1P G5758
γινώσκωginōskōto knowwe know
οτι oti
CONJ
ὅτιhotithat/sincethat
δαιμονιον daimonion
N-ASN
δαιμόνιονdaimoniondemona devil
εχεις echeis
V-PAI-2S G5719
ἔχωechōto have/bethou hast
αβρααμ abraam
N-PRI
ἈβραάμabraamAbraham. Abraham
απεθανεν apethanen
V-2AAI-3S G5627
ἀποθνήσκωapothnēskōto dieis dead
και kai
CONJ
καίkaiand, and
οι oi
T-NPM
hothe/this/whothe prophets
προφηται profētai
N-NPM
προφήτηςprofētēsprophetthe prophets
και kai
CONJ
καίkaiand; and
συ su
P-2NS
σύsuyouthou
λεγεις legeis
V-PAI-2S G5719
λέγωlegōto speaksaid
εαν ean
COND
ἐάνeanif, If
τις tis
X-NSM
τιςtisonea man
τον ton
T-ASM
hothe/this/whosaying
λογον logon
N-ASM
λόγοςlogoswordsaying
μου mou
P-1GS
ἐγώegōI/wemy
τηρηση tērēsē
V-AAS-3S G5661
τηρέωtēreōto keepkeep
ου ou
PRT-N
οὐounonever
μη
PRT-N
μήnot 
γευσηται geusētai
V-ADS-3S G5667
γεύωgeuōto taste, he shall
θανατου thanatou
N-GSM
θάνατοςthanatosdeathof death
εις eis
PREP
εἰςeistoward 
τον ton
T-ASM
hothe/this/who 
αιωνα aiōna
N-ASM
αἰώνaiōnan age 
 
53 cf. Tłum. Толк. Czy ty większy jesteś nad ojca naszego Abrahama, który umarł? I prorocy pomarli. Kim sam siebie czynisz?Неужели Ты больше отца нашего Авраама, который умер? и пророки умерли: чем Ты Себя делаешь? є3дA ты2 б0лій є3си2 nтцA нaшегw ґвраaма, и4же ќмре; и3 прbр0цы ўмр0ша: кого2 себE сaмъ ты2 твори1ши; 8,53Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVμη
PRT-N
μήnot 
συ su
P-2NS
σύsuyouthou
μειζων meizōn
A-NSM-C
μέγαςmegasgreatgreater than
ει ei
V-PAI-2S G5719
εἰμίeimito beArt
του tou
T-GSM
hothe/this/whofather
πατρος patros
N-GSM
πατήρpatērfatherfather
ημων ēmōn
P-1GP
ἐγώegōI/weour
αβρααμ abraam
N-PRI
ἈβραάμabraamAbrahamAbraham
οστις ostis
R-NSM
ὅστιςhostiswho/which, which
απεθανεν apethanen
V-2AAI-3S G5627
ἀποθνήσκωapothnēskōto dieis dead
και kai
CONJ
καίkaiand? and
οι oi
T-NPM
hothe/this/whothe prophets
προφηται profētai
N-NPM
προφήτηςprofētēsprophetthe prophets
απεθανον apethanon
V-2AAI-3P G5627
ἀποθνήσκωapothnēskōto dieare dead
τινα tina
I-ASM
τίςtiswhich?: whom
σεαυτον seauton
F-2ASM
σεαυτοῦseautouyourselfthyself
ποιεις poieis
V-PAI-2S G5719
ποιέωpoieōto do/makemakest
 
54 cf. Tłum. Толк. Odpowiedział Jezus: Jeśli ja sam siebie chwalę; niczym jest chwała moja. Jest Ojciec mój, który mię uwielbia, o którym wy powiadacie, że jest Bogiem waszym,Иисус отвечал: если Я Сам Себя славлю, то слава Моя ничто. Меня прославляет Отец Мой, о Котором вы говорите, что Он Бог ваш. TвэщA ї}съ: ѓще ѓзъ слaвлюсz сaмъ, слaва моS ничесHже є4сть: є4сть nц7ъ м0й слaвzй мS, є3г0же вы2 глаг0лете, ћкw бGъ вaшъ є4сть: 8,54Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVαπεκριθη apekrithē
V-ADI-3S G5662
ἀποκρίνωapokrinōto answeranswered
ιησους iēsous
N-NSM
ἸησοῦςiēsousJesus/JoshuaJesus
εαν ean
COND
ἐάνeanifIf
εγω egō
P-1NS
ἐγώegōI/weI
δοξασω doxasō
V-AAS-1S G5661
δοξάζωdoxazōto glorifyhonour
εμαυτον emauton
F-1ASM
ἐμαυτοῦemautoumyselfmyself
η ē
T-NSF
hothe/this/whohonour
δοξα doxa
N-NSF
δόξαdoxagloryhonour
μου mou
P-1GS
ἐγώegōI/weme
ουδεν ouden
A-NSN-N
οὐδείςoudeisno onenothing
εστιν estin
V-PAI-3S G5719
εἰμίeimito beis
εστιν estin
V-PAI-3S G5719
εἰμίeimito be: it is
ο o
T-NSM
hothe/this/whoFather
πατηρ patēr
N-NSM
πατήρpatērfatherFather
μου mou
P-1GS
ἐγώegōI/we, my
ο o
T-NSM
hothe/this/who 
δοξαζων doxazōn
V-PAP-NSM G5723
δοξάζωdoxazōto glorifythat honoureth
με me
P-1AS
ἐγώegōI/wemy
ον on
R-ASM
ὅς, ἥhhos ēwhich; of whom
υμεις umeis
P-2NP
σύsuyouye
λεγετε legete
V-PAI-2P G5719
λέγωlegōto speaksay
οτι oti
CONJ
ὅτιhotithat/since, that
θεος theos
N-NSM
θεόςtheosGodGod
υμων umōn
P-2GP
σύsuyouyour
εστιν estin
V-PAI-3S G5719
εἰμίeimito behe is
 
55 cf. Tłum. Толк. a nie poznaliście go; ale ja go znam. I jeślibym powiedział, że go nie znam, będę podobnym do was kłamcą; ale go znam, i mowę jego zachowuję.И вы не познали Его, а Я знаю Его; и если скажу, что не знаю Его, то буду подобный вам лжец. Но Я знаю Его и соблюдаю слово Его. и3 не познaсте є3гw2, ѓзъ же вёмъ є3го2: и3 ѓще рекY, ћкw не вёмъ є3гw2, бyду под0бенъ вaмъ л0жь: но вёмъ є3го2 и3 сл0во є3гw2 соблюдaю: 8,55Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVκαι kai
CONJ
καίkaiandYet
ουκ ouk
PRT-N
οὐounonot
εγνωκατε egnōkate
V-RAI-2P G5758
γινώσκωginōskōto knowye have
αυτον auton
P-ASM
αὐτόςautoshe/she/it/selfhim
εγω egō
P-1NS
ἐγώegōI/weI
δε de
CONJ
δέdethen; but
οιδα oida
V-RAI-1S G5758
εἴδωeidōto knowknow
αυτον auton
P-ASM
αὐτόςautoshe/she/it/selfhim
καν kan
COND-K
κἄνkanand/even if[and/even if]
ειπω eipō
V-2AAS-1S G5632
λέγωlegōto speakI should say
οτι oti
CONJ
ὅτιhotithat/since,
ουκ ouk
PRT-N
οὐounonot
οιδα oida
V-RAI-1S G5758
εἴδωeidōto knowI know
αυτον auton
P-ASM
αὐτόςautoshe/she/it/selfhim
εσομαι esomai
V-FDI-1S G5695
εἰμίeimito be, I shall be
ομοιος omoios
A-NSM
ὅμοιοςhomoioslikelike
υμιν umin
P-2DP
σύsuyouunto you
ψευστης pseustēs
N-NSM
ψεύστηςpseustēsliara liar
αλλα alla
CONJ
ἀλλάallabut: but
οιδα oida
V-RAI-1S G5758
εἴδωeidōto knowI know
αυτον auton
P-ASM
αὐτόςautoshe/she/it/selfhim
και kai
CONJ
καίkaiand: and
τον ton
T-ASM
hothe/this/whosaying
λογον logon
N-ASM
λόγοςlogoswordsaying
αυτου autou
P-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/selfhis
τηρω tērō
V-PAI-1S G5719
τηρέωtēreōto keepkeep
 
56 cf. Tłum. Толк. Abraham, ojciec wasz, cieszył się, że miał oglądać dzień mój; ujrzał, i rozradował się.Авраам, отец ваш, рад был увидеть день Мой; и увидел и возрадовался. ґвраaмъ nтeцъ вaшъ рaдъ бы бhлъ, дабы2 ви1дэлъ дeнь м0й: и3 ви1дэ и3 возрaдовасz. 8,56Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVαβρααμ abraam
N-PRI
ἈβραάμabraamAbrahamAbraham
ο o
T-NSM
hothe/this/whofather
πατηρ patēr
N-NSM
πατήρpatērfatherfather
υμων umōn
P-2GP
σύsuyouYour
ηγαλλιασατο ēgalliasato
V-ADI-3S G5662
ἀγαλλιάωagalliaōto rejoicerejoiced
ινα ina
CONJ
ἵναhinain order that/toto
ιδη idē
V-2AAS-3S G5632
ὁράωhoraōto seesee
την tēn
T-ASF
hothe/this/who 
ημεραν ēmeran
N-ASF
ἡμέραhēmeradayday
την tēn
T-ASF
hothe/this/whoday
εμην emēn
S-1SASF
ἐμόςemosmymy
και kai
CONJ
καίkaiand: and
ειδεν eiden
V-2AAI-3S G5627
ὁράωhoraōto seehe saw
και kai
CONJ
καίkaiand, and
εχαρη echarē
V-2AOI-3S G5644
χαίρωchairōto rejoicewas glad
 
57 cf. Tłum. Толк. Rzekli więc żydzi do niego: Pięćdziesięciu lat jeszcze nie masz, a Abrahama widziałeś?На это сказали Ему Иудеи: Тебе нет еще пятидесяти лет,- и Ты видел Авраама? Рёша u5бо їудeє къ немY: пzти1десzтъ лётъ не u5 и4маши, и3 ґвраaма ли є3си2 ви1дэлъ; 8,57Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVειπαν eipan
V-2AAI-3P G5627
λέγωlegōto speaksaid
ουν oun
CONJ
οὖνountherefore/thenThen
οι oi
T-NPM
hothe/this/who 
ιουδαιοι ioudaioi
A-NPM
ἸουδαῖοςioudaiosJewishthe Jews
προς pros
PREP
πρόςprosto/withunto
αυτον auton
P-ASM
αὐτόςautoshe/she/it/selfhim
πεντηκοντα pentēkonta
A-NUI
πεντήκονταpentēkontafiftyfifty
ετη etē
N-APN
ἔτοςetosyearyears
ουπω oupō
ADV-N
οὔπωoupōnot yetnot yet
εχεις echeis
V-PAI-2S G5719
ἔχωechōto have/be, Thou art
και kai
CONJ
καίkaiand, and
αβρααμ abraam
N-PRI
ἈβραάμabraamAbrahamAbraham
εωρακας eōrakas
V-RAI-2S-ATT G5758
ὁράωhoraōto seehast thou seen
 
58 cf. Tłum. Толк. Rzekł im Jezus: Zaprawdę, zaprawdę mówię wam: pierwej niż Abraham się stał, jam jest.Иисус сказал им: истинно, истинно говорю вам: прежде нежели был Авраам, Я есмь. Речe (же) и5мъ ї}съ: ґми1нь, ґми1нь гlю вaмъ: прeжде дaже ґвраaмъ не бhсть, ѓзъ є4смь. 8,58Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVειπεν eipen
V-2AAI-3S G5627
λέγωlegōto speak, I say
αυτοις autois
P-DPM
αὐτόςautoshe/she/it/selfunto them
ιησους iēsous
N-NSM
ἸησοῦςiēsousJesus/JoshuaJesus
αμην amēn
HEB
ἀμήνamēnamenVerily
αμην amēn
HEB
ἀμήνamēnamen, verily
λεγω legō
V-PAI-1S G5719
λέγωlegōto speaksaid
υμιν umin
P-2DP
σύsuyouunto you
πριν prin
ADV
πρίνprinbefore, Before
αβρααμ abraam
N-PRI
ἈβραάμabraamAbrahamAbraham
γενεσθαι genesthai
V-2ADN G5635
γίνομαιginomaito bewas
εγω egō
P-1NS
ἐγώegōI/we, I
ειμι eimi
V-PAI-1S G5719
εἰμίeimito beam
 
59 cf. Tłum. Толк. Porwali więc kamienie, by rzucić na niego; lecz Jezus ukrył się, i wyszedł z świątyni.Тогда взяли каменья, чтобы бросить на Него; но Иисус скрылся и вышел из храма, пройдя посреди них, и пошел далее.Взsша u5бо кaменіе, да вeргутъ нaнь: ї}съ же скрhсz и3 и3зhде и3з8 цeркве, прошeдъ посредЁ и4хъ: и3 мимохождaше тaкw.8,59Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVηραν ēran
V-AAI-3P G5656
αἴρωairōto take uptook they up
ουν oun
CONJ
οὖνountherefore/thenThen
λιθους lithous
N-APM
λίθοςlithosstonestones
ινα ina
CONJ
ἵναhinain order that/toto
βαλωσιν balōsin
V-2AAS-3P G5632
βάλλωballōto throwcast
επ ep
PREP
ἐπίepiupon/to/againstat
αυτον auton
P-ASM
αὐτόςautoshe/she/it/selfhim
ιησους iēsous
N-NSM
ἸησοῦςiēsousJesus/JoshuaJesus
δε de
CONJ
δέdethen: but
εκρυβη ekrubē
V-2API-3S G5648
κρύπτωkruptōto hidehid himself
και kai
CONJ
καίkaiand, and
εξηλθεν exēlthen
V-2AAI-3S G5627
ἐξέρχομαιexerchomaito go outwent out
εκ ek
PREP
ἐκekof/fromof
του tou
T-GSN
hothe/this/whothe temple
ιερου ierou
N-GSN
ἱερόςhierostemplethe temple

9 UZDROWIENIE ŚLEPEGO OD URODZENIA.1 A przechodząc, ujrzał Jezus człowieka ślepego od urodzenia.2 I spytali go uczniowie jego: Rabbi, kto zgrzeszył, on, czy rodzice jego, że się ślepym narodził?3 Odpowiedział Jezus: Ani on nie zgrzeszył, ani rodzice jego; ale żeby się okazały w nim sprawy Boże.4 Mnie potrzeba wykonywać sprawy tego, który mię posłał, póki dzień jest; nadchodzi noc, kiedy nikt pracować nie może.5 Póki jestem na świecie, jestem światłością świata.6 To rzekłszy, splunął na ziemię, i uczynił błoto ze śliny, i pomazał błotem oczy jego,7 i rzekł mu: Idź, umyj się w sadzawce Siloe (co się wykłada: “Posłany”). Odszedł więc i umył się, i przyszedł widzący.8 Sąsiedzi zatem i ci, co przedtem go widywali, że był żebrakiem, mówili: Czy to nie ten, który siadywał i żebrał? Jedni mówili: Że to on jest.9 A drudzy: Wcale nie, ale jest doń podobny. A on mówił: Że to ja jestem.10 Mówili mu więc: Jakże ci się oczy otwarły?11 Odpowiedział: Ten człowiek, którego zwią Jezusem, uczynił błoto, i pomazał oczy moje, i rzekł mi: Idź do sadzawki Siloe, a umyj się. I poszedłem, umyłem się, i widzę.12 I rzekli mu: Gdzież on jest? Odpowiedział: Nie wiem.13 Przyprowadzają tego, który był ślepy, do faryzeuszów.14 A był to szabat, gdy Jezus uczynił błoto, i otworzył oczy jego.15 Znowu więc pytali go faryzeusze, jak przejrzał? A on im odpowiedział: Włożył mi błota na oczy i umyłem się, i widzę.16 Mówili przeto niektórzy z faryzeuszów: Nie jest ten człowiek od Boga, bo nie zachowuje szabatu. A inni mówili: Jakże może człowiek grzeszny te cuda czynić? I było rozdwojenie między nimi.17 Rzekli więc ślepemu po wtóre: Cóż ty mówisz o tym, który otworzył oczy twoje? On zaś rzekł: że jest prorokiem.18 Nie uwierzyli tedy żydzi, że on był ślepy, i wzrok odzyskał, dopóki nie wezwali rodziców tego, który przejrzał.19 I spytali ich, mówiąc: Czy to jest syn wasz, o którym wy mówicie, że się ślepym urodził? Jakże więc teraz widzi?20 Odpowiedzieli im rodzice jego, i rzekli: Wiemy, że to jest syn nasz, i że się ślepym urodził;21 ale jak teraz widzi, nie wiemy; albo kto otworzył oczy jego, my nie wiemy. Jego samego pytajcie; ma lata, niech sam mówi o sobie.22 To powiedzieli rodzice jego, gdyż bali się żydów. Już bowiem zmówili się żydzi, że jeśliby kto wyznał, iż on jest Chrystusem, aby został wyrzucony z synagogi.23 Dlatego to powiedzieli rodzące jego: Że ma lata, jego samego pytajcie.24 Wezwali więc po raz drugi człowieka, który był ślepy, i rzekli mu: Daj chwałę Bogu; my wiemy, że ten człowiek jest grzeszny.25 On zaś im odrzekł: Czy grzeszny jest, tego nie wiem; jedno wiem, że byłem ślepy, a teraz widzę.26 Rzekli mu tedy: Cóż ci uczynił? Jakże ci oczy otworzył?27 Odpowiedział im: Już wam powiedziałem, i słyszeliście; czemuż znowu słyszeć chcecie? Czy i wy chcecie zostać uczniami jego?28 Złorzeczyli mu przeto i powiedzieli: Ty bądź uczniem jego, a my jesteśmy uczniami Mojżesza.29 My wiemy, że do Mojżesza mówił Bóg; ale skąd ten jest, nie wiemy,30 Odpowiedział ów człowiek, i rzekł im: To właśnie jest dziwne, że wy nie wiecie, skąd jest, a otworzył oczy moje.31 Wiemy zaś, że grzeszników Bóg nie wysłuchuje; ale jeśli kto jest czcicielem Boga, a wolę jego czyni, tego wysłuchuje.32 Od wieku nie słyszano, żeby kto otworzył oczy ślepo narodzonemu.33 Gdyby ten nie był od Boga, nie mógłby nic uczynić.34 Odpowiedzieli i rzekli mu: W grzechach narodziłeś się cały, a ty nas uczysz? I precz go wyrzucili.35 Usłyszał Jezus, że go precz wyrzucili, a znalazłszy go, rzekł mu: Ty wierzysz w Syna Bożego?36 On odpowiedział, i rzekł: Któż to jest, Panie, abym weń uwierzył?37 I rzekł mu Jezus: I widziałeś go, i który mówi z tobą, ten jest.38 A on rzekł: Wierzę, Panie! I upadłszy, oddał mu pokłon.39 I rzekł Jezus: Na sąd ja przyszedłem na ten świat, aby ci, którzy nie widzą, przejrzeli, a ci, co widzą, ślepymi się stali.40 I usłyszeli niektórzy z faryzeuszów, co przy nim byli, i rzekli mu: Czy i my ślepymi jesteśmy?41 Rzekł im Jezus: Gdybyście byli ślepymi, nie mielibyście grzechu; ale teraz mówicie: Że widzimy. Grzech wasz trwa.10 JEZUS DOBRYM PASTERZEM.1 Zaprawdę, zaprawdę mówię wam: Kto nie wchodzi przez bramę do owczarni owiec, ale wdziera się skądinąd, ten jest złodziej i zbójca.2 Lecz ten, co wchodzi przez bramę, jest pasterzem owiec.3 Temu odźwierny otwiera, a owce słuchają głosu jego, i woła owce swoje po imieniu, i wyprowadza je.4 A gdy wypuści owce swoje, idzie przed nimi; a owce idą za nim, bo znają głos jego.5 Za obcym zaś nie idą, ale uciekają od niego, bo nie znają głosu obcych.6 Tę przypowieść powiedział im Jezus; lecz oni nie zrozumieli, co im mówił.7 Znowu więc rzekł im Jezus: Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, iż ja jestem bramą owiec.8 Wszyscy, ilu ich tylko przyszło, złodziejami są i zbójcami, i nie słuchały ich owce.9 Ja jestem bramą. Jeśli kto wejdzie przeze mnie, będzie zbawiony; i będzie wchodził, i wychodził, i pastwiska znajdzie.10 Złodziej nie przychodzi, tylko żeby kradł, a zabijał i tracił. Ja przyszedłem, żeby życie miały, i obficiej miały.11 Jam jest pasterz dobry. Dobry pasterz duszę swoją daje za owce swoje.12 Lecz najemnik, i ten, co nie jest pasterzem, którego owce nie są własne, widzi wilka przychodzącego, i opuszcza owce, i ucieka, a wilk porywa, i rozprasza owce;13 najemnik zaś ucieka, bo jest najemnikiem, i nie zależy mu na owcach.14 Jam jest pasterz dobry, i znam moje, i znają mię moje.15 Jak mię zna Ojciec, i ja znam Ojca; a duszę moją kładę za owce moje.16 I inne owce mam, które nie są z tej owczarni; i te trzeba mi przyprowadzić, i słuchać będą głosu mego, i stanie się jedna owczarnia i jeden pasterz.17 Dlatego miłuje mię Ojciec, że ja kładę duszę moją, abym ją znowu wziął.18 Nikt nie bierze jej ode mnie, ale ja kładę ją sam od siebie; i mam moc położyć ją, i mam moc znowu wziąć ją. To przykazanie otrzymałem od Ojca mego.19 Znowu powstała niezgoda między żydami z powodu tych słów.20 A wielu z nich mówiło: Czarta ma, i szaleje; czemuż go słuchacie?21 Inni mówili: To nie są słowa opętanego od diabła. Czyż diabeł może oczy ślepych otwierać?G. ZAMACHY NA ZBAWICIELA W CZASIE UROCZYSTOŚCI POŚWIĘCENIA ŚWIĄTYNI (10, 22-42) CHRYSTUS JEST WSPÓŁISTOTNY OJCU.22 Była zaś w Jerozolimie uroczystość Poświęcenia świątyni; i była zima.23 A Jezus przechadzał się w świątyni po krużganku Salomona.24 Obstąpili go więc żydzi, i rzekli mu: Dokądże duszę naszą w zawieszeniu trzymać będziesz? Jeśli ty jesteś Chrystusem, powiedz nam otwarcie.25 Odpowiedział im Jezus: Powiadam wam, a nie wierzycie; sprawy, które ja czynię w imię Ojca mego, te o mnie świadectwo dają.26 Ale wy nie wierzycie bo nie jesteście z owiec moich.27 Owce moje słuchają głosu mego; a ja je znam, i idą za mną.28 Ja im daję życie wieczne: i nie zginą na wieki, i nikt nie wydrze ich z ręki mojej.29 To, co mi dał Ojciec mój, większe jest nad wszystko; a nikt nie może wydrzeć z rąk Ojca mego.30 Ja i Ojciec jedno jesteśmy. ŻYDZI CHCĄ GO UKAMIENOWAĆ.31 Przeto żydzi porwali kamienie, aby go ukamienować.32 Odpowiedział im Jezus: Wiele dobrych uczynków ukazałem wam od Ojca mego; za który z tych uczynków kamienujecie mnie?33 Odpowiedzieli mu żydzi: Za dobry uczynek nie kamienujemy cię, ale za bluźnierstwo; i że ty, będąc człowiekiem, czynisz sam siebie Bogiem.34 Odpowiedział im Jezus: Czy nie jest napisane w Zakonie waszym: Że “Ja rzekłem: bogami jesteście?”35 Jeżeli tych nazwał bogami, do których stała się mowa Boża a Pisma zmienić nie można36 o mnie, którego Ojciec poświęcił, i posłał na świat, wy mówicie: Że bluźnisz, ponieważ rzekłem: Jestem Synem Bożym?37 Jeśli nie czynię dzieł Ojca mego, nie wierzcie mi.38 Ale jeśli czynię, chociażbyście mnie wierzyć nie chcieli, uczynkom wierzcie, abyście poznali, i uwierzyli, że Ojciec jest we mnie, a ja w Ojcu.39 Usiłowali go więc pochwycić, lecz wyszedł z rąk ich.40 I odszedł na powrót za Jordan na to miejsce, gdzie najpierw Jan chrzcił, i tam przebywał.41 A wielu przychodziło do niego, i mówili: Że Jan wprawdzie żadnego znaku nie uczynił;42 ale wszystko, co Jan o nim powiedział, było prawdą. I wielu uwierzyło w niego.H. WSKRZESZENIE ŁAZARZA BEZPOŚREDNIM POWODEM WYROKU ŚMIERCI NA ZBAWICIELA (11,1-57)11 CHOROBA I ŚMIERĆ ŁAZARZA.1 Był zaś chory niejaki Łazarz z Betanii, z miasteczka Marii i Marty jej siostry.2 (A była to Maria, która namaściła Pana olejkiem, i otarła nogi jego włosami swoimi; jej to brat Łazarz chorował).3 Posłały więc siostry jego do niego, mówiąc: Panie! Oto ten, którego miłujesz, choruje.4 A usłyszawszy Jezus, rzekł im: Ta choroba nie jest na śmierć, ale dla chwały Bożej, żeby Syn Boży uwielbiony był przez nią.5 Jezus też miłował Martę i siostrę j ej Marię i Łazarza.6 Gdy więc usłyszał, że choruj e, wtedy pozostał wprawdzie przez dwa dni na tym samym miejscu,7 potem zaś rzekł uczniom swoim: Idźmy znowu do Judei.8 Rzekli mu uczniowie: Rabbi! Dopiero chcieli cię żydzi ukamienować, a znów tam idziesz?9 Odpowiedział Jezus: Czyż dzień nie ma dwunastu godzin? Jeśli kto chodzi w dzień, nie potknie się, bo widzi światło tego świata;10 ale jeśli chodzi w nocy, potknie się, bo światła w nim nie ma.11 To powiedział, a potem rzekł im: Łazarz, przyjaciel nasz, śpi; ale idę, abym go ze snu obudził.12 Rzekli więc uczniowie jego: Panie! Jeśli śpi, zdrów będzie.13 Lecz Jezus mówił o śmierci jego; a oni sądzili, że o zaśnięciu snem mówił.14 Wtedy więc Jezus powiedział im otwarcie: Łazarz umarł.15 I cieszę się dla was, że tam nie byłem, abyście uwierzyli; ale idźmy do niego.16 Rzekł tedy Tomasz, którego zwią Didymus, do współuczniów: Pójdźmy 1 my, abyśmy z nim umarli. ROZMOWA JEZUSA Z MARTĄ I MARIĄ.17 Przyszedł zatem Jezus, i znalazł go już od czterech dni leżącego w grobie.18 (A Betania była blisko Jerozolimy, na jakie plętnaście stadiów).19 A przyszło do Marty i Marii wielu żydów, aby je pocieszyć po ich bracie.20 Marta więc, skoro usłyszała, że Jezus idzie, wyszła mu naprzeciw, a Maria siedziała w domu.21 Rzekła tedy Marta do Jezusa: Panie! Gdybyś tu był, nie byłby umarł brat mój.22 Lecz i teraz wiem, że o cokolwiek będziesz Boga prosił, da ci Bóg.23 Rzecze do niej Jezus: Zmartwychwstanie brat twój.24 Rzecze mu Marta: Wiem, że zmartwychwstanie w zmartwychwstaniu w dzień ostatni.25 Rzekł jej Jezus: Jam jest zmartwychwstanie i życie; kto we mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie.26 A wszelki, który żyje, a wierzy we mnie, nie umrze na wieki. Wierzysz w to? 27 Powiedziała mu: Tak, Panie, jam uwierzyła, żeś ty jest Chrystus, Syn Boga żywego, który na ten świat przyszedłeś.28 A to rzekłszy, odeszła, i po cichu zawołała Marię, siostrę swoją, mówiąc: Nauczyciel przyszedł, i woła cię.29 Skoro ona usłyszała, wstaje szybko, i idzie do niego;30 jeszcze bowiem Jezus nie przyszedł był do miasteczka, ale był jeszcze na tym miejscu, gdzie Marta zabiegła mu drogę.31 Żydzi więc, którzy z nią byli w domu, i pocieszali ją, ujrzawszy, że Maria prędko wstała i wyszła, poszli za nią, mówiąc: Że idzie do grobu, aby tam płakać.32 Maria tedy, gdy przyszła, gdzie był Jezus, ujrzawszy go, przypadła do nóg jego, i rzecze mu: Panie! Gdybyś tu był, nie byłby umarł brat mój.33 Jezus więc, gdy ją ujrzał płaczącą, i żydów, którzy z nią przyszli, płaczących rozrzewnił się w duchu, i wzruszył sam siebie,34 i rzekł: Gdzieście go położyli? Powiadają mu: Panie, pójdź a oglądaj.35 I zapłakał Jezus.36 Mówili więc żydzi: Oto, jak go miłował.37 Niektórzy zaś z nich mówili: Czyż ten, który otworzył oczy ślepo narodzonemu, nie mógł sprawić, żeby on nie był umarł? WSKRZESZENIE ŁAZARZA.38 Jezus tedy rozrzewniwszy się znowu sam w sobie, przychodzi do grobu. A była to jaskinia, i kamień był na niej położony.39 Rzecze Jezus: Odsuńcie kamień. Rzecze mu Marta, siostra tego, który był umarł: Panie, już cuchnie, bo mu już czwarty dzień.40 Rzecze do niej Jezus: Czyżem ci nie powiedział, że jeśli uwierzysz, ujrzysz chwałę Bożą?41 Odsunęli więc kamień. Jezus zaś podniósłszy oczy swe w górę, rzekł: Ojcze, dziękuję ci, żeś mnie wysłuchał.42 A ja wiedziałem, że mię zawsze wysłuchujesz; ale dla ludu, który wkoło stoi, powiedziałem, aby uwierzyli, żeś ty mnie posłał.43 To rzekłszy, zawołał głosem wielkim: Łazarzu, wyjdź z grobu!44 I natychmiast wyszedł, który był umarły, mając ręce i nogi związane opaskami, a twarz jego obwiązana była chustą. Rzekł im Jezus: Rozwiążcie go, i pozwólcie mu odejść. SANHEDRYN POSTANAWIA ZGŁADZIĆ JEZUSA.45 Wielu więc z żydów, którzy byli przyszli do Marii i Marty, a widzieli, co uczynił Jezus, uwierzyło weń.46 Niektórzy zaś z nich odeszli do faryzeuszów, i powiedzieli im, co uczynił Jezus.47 Zebrali tedy najwyżsi kapłani i faryzeusze Radę, i mówili: Cóż poczniemy, bo ten człowiek wiele cudów czyni?48 Jeśli go tak zostawimy, wszyscy weń uwierzą, i przyjdą Rzymianie, i zabiorą nasze miejsce i naród.49 A jeden z nich imieniem Kajfasz, będąc najwyższym kapłanem w tym roku, rzekł im: Wy nic nie wiecie,50 ani me myślicie, że lepiej dla was, aby jeden człowiek umarł za lud, i cały naród nie zginął.51 A tego nie powiedział sam z siebie, ale będąc najwyższym kapłanem roku tego, prorokował, że Jezus miał umrzeć za naród;52 i nie tylko za naród, ale żeby synów Bożych, którzy byli rozproszeni, zgromadzić w jedno.53 Od owego więc dnia postanowili, że go zabiją. JEZUS UCHODZI DO EFREM.54 Jezus więc nie chodził już jawnie między żydami, ale odszedł w okolicę blisko pustyni, do miasta które zowią Efrem, i tam przebywał z uczniami swoimi.55 A blisko była Pascha żydowska; i wielu z kraju szło do Jerozolimy przed Paschą, aby się oczyścić.56 Szukali więc Jezusa, i mówili między sobą, stojąc w świątyni: Co sądzicie, że nie przyszedł na dzień święty?57 A najwyżsi kapłani i faryzeusze wydali rozkaz, żeby każdy, kto by się dowiedział, gdzie on przebywa, oznajmił, aby go pojmali.I. OSTATNIA PODRÓŻ DO JERUZALEM (12,1-50)12 NAMASZCZENIE W BETANII.1 Jezus tedy sześć dni przed Paschą przyszedł do Betanii, gdzie był umarł Łazarz, którego Jezus wskrzesił.2 I sprawili mu tam ucztę; i Marta służyła a Łazarz był jednym z siedzących z nim u stołu.3 Maria więc wzięła funt drogiego, szpikanardowego olejku, i namaściła nogi Jezusowe, i otarła nogi jego włosami swoimi; i napełnił się dom wonnością olejku.4 Rzekł tedy jeden z uczniów jego, Judasz Iszkariota, który go miał wydać:5 Czemuż tego olejku nie sprzedano za trzysta denarów, i nie dano ubogim?6 To zaś powiedział, nie żeby mu chodziło o ubogich, ale że był złodziejem, i mieszek mając, nosił co składano.7 Rzekł więc Jezus: Pozwólcie jej, aby na dzień pogrzebu mego to zachowała.8 Ubogich bowiem zawsze wśród siebie macie, a mnie nie zawsze macie.9 Dowiedziało się tedy wielkie mnóstwo żydów, że tam jest; i przyszli, nie tylko dla Jezusa, ale żeby widzieć Łazarza, którego wskrzesił z martwych.10 Umyślili zaś przedniejsi kapłani, żeby i Łazarza zabić;11 bo wielu żydów z powodu niego odstępowało, i wierzyło w Jezusa. WJAZD TRIUMFALNY DO JEROZOLIMY.12 A nazajutrz wielka rzesza, która była przyszła na święto, skoro usłyszeli, że Jezus idzie do Jerozolimy,13 nabrali gałęzi palmowych, i wyszli naprzeciw niemu, i wołali: “Hosanna! Błogosławiony, który przychodzi w imię Pańskie,” król Izraela.14 I znalazł Jezus osiołka, i wsiadł nań, jak jest napisane:15 “Nie bój się, córko Syjońska! Oto król twój przybywa, siedząc na źrebięciu oślicy.”16 Tego nie rozumieli uczniowie jego z początku; ale gdy Jezus został uwielbiony, wtedy wspomnieli, że to było o nim napisane, i że to mu uczynili.17 Świadczyła więc rzesza, która przy nim była, kiedy Łazarza wywołał z grobu, i wskrzesił go z martwych.18 Dlatego też wyszła naprzeciw niego rzesza, że słyszeli, iż on ten cud uczynił.19 Mówili więc faryzeusze między sobą: Widzicie, że nic nie osiągamy? Oto cały świat za nim poszedł. JEZUS I POGANIE.20 A byli niektórzy poganie między tymi, co przyszli, żeby pokłonić się w dzień święty.21 Ci tedy przystąpili do Filipa, który był z Betsaidy Galilejskiej, i prosili go mówiąc: Panie, chcemy ujrzeć Jezusa.22 Poszedł Filip, i powiedział Andrzejowi, Andrzej znowu i Filip powiedzieli Jezusowi.23 Jezus zaś odpowiedział im, mówiąc: Przyszła godzina, aby uwielbiony był Syn Człowieczy.24 Zaprawdę, zaprawdę mówię wam: Jeśli ziarno pszeniczne wpadłszy w ziemię, nie obumrze,25 samo zostaje; lecz jeśli obumrze, wiele owocu przynosi. Kto miłuje duszę swą, straci ją; a kto nienawidzi duszy swojej na tym świecie, na życie wieczne zachowa ją.26 Jeśli kto mnie służy, niech idzie za mną; a gdzie ja jestem, tam i sługa mój będzie. Jeśli kto mnie będzie służył, uczci go Ojciec mój. OJCIEC UWIELBIA SWEGO SYNA.27 Teraz dusza moja zatrwożona jest. I cóż powiem? Ojcze, wybaw mnie od tej godziny. Lecz po to przyszedłem na tę godzinę.28 Ojcze, uwielbij imię swoje! Rozległ się więc głos z nieba: I uwielbiłem, i jeszcze uwielbię.29 Rzesza tedy, która stała, i słyszała, mówiła, że zagrzmiało. A inni mówili: Anioł przemówił do niego.30 Odpowiedział Jezus, i rzekł: Nie dla mnie ten głos przyszedł, ale dla was.31 Teraz jest sąd świata; teraz książę tego świata precz wyrzucony będzie.32 A ja gdy będę podwyższony nad ziemię, pociągnę wszystko do siebie. 33 (To zaś mówił, oznajmiając, jaką śmiercią miał umrzeć).34 Odpowiedziała mu rzesza: My słyszeliśmy z Zakonu, że Chrystus trwa na wieki; a jakże ty mówisz: Potrzeba, żeby podwyższony był Syn Człowieczy? Któż to jest ten Syn Człowieczy?35 Rzekł im więc Jezus: Jeszcze przez krótki czas jest wśród was światłość. Chodźcie, póki światłość macie, żeby was ciemności nie ogarnęły; a kto w ciemności chodzi, nie wie, dokąd idzie.36 Póki światłość macie, wierzcie w światłość, abyście byli synami światłości. To powiedział Jezus, i odszedł, i ukrył się przed nimi. ZAŚLEPIENIE ŻYDÓW.37 A chociaż tak wiele cudów uczynił przed nimi, nie wierzyli w niego,38 aby się wypełniły słowa Izajasza proroka, które powiedział: “Panie, któż uwierzył przepowiadaniu naszemu, a ramię Pańskie komu jest objawione?”39 Dlatego wierzyć nie mogli, że jeszcze powiedział Izajasz:40 “Zaślepił oczy ich, i zatwardził serce ich, aby oczami nie widzieli, i sercem nie zrozumieli, i nie nawrócili się, i żebym ich nie uzdrowił.”41 To powiedział Izajasz, gdy widział chwałę jego, i mówił o nim.42 Jednakże i przedniejszych wielu uwierzyło w niego; ale z powodu faryzeuszów nie przyznawali się, aby ich nie wyrzucano z synagogi.43 Umiłowali bowiem chwałę ludzką więcej, niż chwałę Bożą. BOSKIE POSŁANNICTWO JEZUSA.44 Jezus zaś wołał, i mówił: Kto we mnie wierzy, nie we mnie Wierzy, ale w tego, który mię posłał.45 I kto mnie widzi, widzi tego, który mię posłał.46 Ja, światłość, przyszedłem na świat, aby nikt z tych, co wierzą we mnie, nie pozostał w ciemności.47 I jeśliby kto słuchał słów moich, a nie przestrzegał, ja go nie sądzę; bom nie przyszedł, żebym sądził świat, ale żebym świat zbawił.48 Kto mną gardzi, a nie przyjmuje słów moich, ma, kto by go sądził. Słowa, które mówiłem, one go będą sądzić w dzień ostatni.49 Ja bowiem z siebie samego nie mówiłem, ale Ojciec, który mnie posłał, on mi dał przykazanie, co mam mówić i co opowiadać.50 I wiem, że przykazanie jego jest życie wieczne. A przeto co ja mówię, mówię tak, jak mi Ojciec powiedział.CZĘŚĆ II (13,1-21,25)MĘKA I ZMARTWYCHWSTANIE ZBAWICIELA A. OSTATNIA WIECZERZA (13,1-38)13 CHRYSTUS UMYWA NOGI APOSTOŁOM.1 Przede dniem świętym Paschy, Jezus wiedząc, że przyszła godzina jego, aby przeszedł z tego świata do Ojca: umiłowawszy swoich, którzy byli na świecie, do końca ich umiłował.2 A odprawiwszy wieczerzę, gdy już diabeł podał był w sercu Judasza, syna Szymona Iszkarioty, żeby go wydał;3 wiedząc że wszystko dał mu Ojciec W ręce, i że od Boga wyszedł, i do Boga idzie,4 wstaje od wieczerzy, i składa szaty swoje, a wziąwszy prześcieradło, przepasał się.5 Potem nalewa wody w miednicę, i zaczyna umywać uczniom nogi, i ocierać prześcieradłem, którym był przepasany.6 Przychodzi więc do Szymona Piotra. I rzecze mu Piotr: Panie, ty mnie nogi umywasz?7 Odpowiedział Jezus, i rzekł mu: Co ja czynię, ty teraz nie wiesz, ale dowiesz się potem.8 Rzecze mu Piotr: Nie będziesz mi umywał nóg na wieki. Odpowiedział mu Jezus: Jeśli cię nie umyję, nie będziesz miał cząstki ze mną.9 Rzecze mu Szymon Piotr: Panie, nie tylko nogi moje, ale i ręce i głowę.10 Rzecze mu Jezus: Kto umyty jest, nie potrzebuje, tylko żeby nogi umył, bo cały jest czysty. I wy jesteście czystymi, ale nie wszyscy.11 Wiedział bowiem, kto był ten, co go miał wydać; dlatego powiedział: Nie jesteście Wszyscy czystymi. ZALECENIE POKORY.12 Skoro Więc umył im nogi, i wziął szaty swoje, usiadłszy na powrót, rzekł im: Wiecie, co wam uczyniłem?13 Wy mnie nazywacie: Nauczycielu i Panie, i dobrze mówicie; bo nim jestem.14 Jeśli więc ja, Pan i Nauczyciel, umyłem nogi wasze, i wy powinniście jeden drugiemu nogi umywać.15 Albowiem dałem wam przykład, abyście, jak ja wam uczyniłem, tak i wy czynili.16 Zaprawdę, zaprawdę wam powiadam: Nie jest sługa większy nad pana swego, ani posłaniec nie jest większy nad tego, który go posłał.17 Jeśli to wiecie, błogosławieni będziecie, jeśli to uczynicie.18 Nie o wszystkich was mówię; ja wiem, których obrałem; ale żeby się wypełniło Pismo: “Ten, co ze mną je chleb, podniesie przeciw mnie piętę swoją.”19 Mówię wam teraz, zanim się stanie, abyście, gdy się stanie, wierzyli, żem ja jest.20 Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Kto przyjmuje tego, którego poślę, mnie przyjmuje; a kto mnie przyjmuje, przyjmuje tego, który mnie posłał. WYJAWIENIE ZDRAJCY.21 To rzekłszy, Jezus zatrwożył się w duchu, i oświadczył, i rzekł: Zaprawdę, zaprawdę wam powiadam, ze jeden z was mię wyda.22 Spoglądali więc uczniowie jeden na drugiego, nie będąc pewni, o kim mówił.23 Był tedy jeden z uczniów jego, siedzący przy łonie Jezusowym, którego miłował Jezus.24 Na tego więc skinął Szymon Piotr, i rzekł mu: Kto jest ten, o którym mówi? 25 On więc położywszy się na piersiach Jezusowych, rzekł mu: Panie, któż to jest?26 Odpowiedział Jezus: Ten jest, któremu ja umaczany chleb podam. A umoczywszy chleb, podał go Judaszowi, synowi Szymona Iszkarioty.27 A po kąsku wstąpił w niego szatan. I rzekł mu Jezus: Co czynisz, czyń prędzej.28 Żaden zaś z siedzących e rozumiał, na co by mu to rzekł.29 Niektórzy bowiem mniemali, ponieważ Judasz miał mieszek, że Jezus mu rzekł: Nakup, czego nam potrzeba na dzień święty, albo żeby co dał ubogim.30 On więc wziąwszy kąsek, natychmiast wyszedł. A była noc. NOWE PRZYKAZANIE.31 Gdy tedy wyszedł, rzekł Jezus: Teraz uwielbiony jest Syn Człowieczy, a Bóg uwielbiony jest w nim.32 A jeśli Bóg uwielbiony jest w nim, i Bóg uwielbi go w sobie, i zaraz go uwielbi.33 Synaczkowie, niedługo jeszcze z wami jestem. Będziecie mnie szukać, a jak powiedziałem żydom: Dokąd ja idę, wy przyjść nie możecie, tak teraz 1 wam powiadam.34 Przykazanie nowe daję wam, abyście się społecznie miłowali; jak was umiłowałem, abyście 1 wy wzajemnie się miłowali.35 Po tym poznają wszyscy, żeście ucznia ml moimi, jeśli będziecie mieć miłość wzajemną. ZAPOWIEDŹ ZAPARCIA SIĘ PIOTRA.36 Rzecze mu Szymon Piotr: Panie dokąd idziesz? Odpowiedział Jezus: Dokąd ja idę, nie możesz teraz pójść za mną, ale potem pójdziesz.37 Rzecze mu Piotr: Czemu nie mogę za tobą iść teraz? Życie moje za ciebie oddam.38 Odpowiedział mu Jezus: Życie swoje za mnie oddasz? Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci: Nie zapieje kur, aż się mnie trzykroć zaprzesz.B. MOWA POŻEGNALNA W WIECZERNIKU (14,1-17,26)14 JEZUS POCIESZA UCZNIÓW.1 Niech się nie trwoży serce wasze. Wierzycie w Boga, i we mnie wierzcie.2 W domu Ojca mego jest mieszkań wiele. Gdyby inaczej było, powiedziałbym wam, bo idę przygotować wam miejsce.3 A gdy odejdę, i przygotuję wam miejsce, przyjdę znowu, i wezmę was do siebie, abyście tam, gdzie ja jestem, i wy byli.4 A dokąd ja idę, wiecie, i drogę wiecie.5 Mówi mu Tomasz: Panie, nie wiemy, dokąd idziesz, a jakże możemy znać drogę?6 Mówi mu Jezus: Jam jest droga, i prawda, i życie. Nikt nie przychodzi do Ojca, tylko przeze mnie.7 Gdybyście mnie byli poznali, to byście pewnie i Ojca mego poznali; a odtąd poznacie go, i widzieliście go.8 Mówi mu Filip: Panie, ukaż nam Ojca, a wystarczy nam.9 Mówi mu Jezus: Przez tak długi czas jestem z wami, a nie poznaliście mnie? Filipie, kto mnie widzi, widzi i Ojca. Jakże ty mówisz: Ukaż nam Ojca?10 Nie wierzycie, że ja w Ojcu, a Ojciec jest we mnie? Słowa, które ja wam mówię, nie od samego siebie mówię; lecz Ojciec we mnie mieszkający, on dzieła wykonuje.11 Nie wierzycie, że ja w Ojcu, a Ojciec jest we mnie?12 Choćby dla samych uczynków wierzcie! Zaprawdę, zaprawdę wam powiadam: Kto wierzy we mnie, uczynki, które ja czynię, i on czynić będzie, i większe nad nie czynić będzie, bo ja do Ojca idę.13 A o cokolwiek bgdziecie prosić Ojca w imię moje, to uczynię, aby uwielbiony był Ojciec w Synu.14 Jeśli mnie o co prosić będziecie w imię moje, to uczynię.15 Jeśli mnie miłujecie, zachowujcie przykazania moje.16 A ja prosić będę Ojca, i innego Pocieszyciela da wam, aby mieszkał z wami na wieki,17 Ducha prawdy, którego świat przyjąć nie może, bo go nie widzi, ani go nie zna; lecz wy poznacie go, bo u was mieszkać będzie, i w was będzie. NIE ZOSTAWI ICH SIEROTAMI.18 Nie zostawię was sierotami; przyjdę do was.19 Jeszcze niedługo, a świat mnie już nie zobaczy; lecz wy mię widzicie: bo ja żyję, i wy żyć będziecie.20 W ów dzień wy poznacie, że ja jestem w Ojcu moim, a wy we mnie, a ja w was.21 Kto ma przykazania moje, i zachowuje je, ten jest, który mnie miłuje. A kto mnie miłuje, będzie miłowany przez Ojca mego, i ja go miłować będę, i objawię mu siebie samego.22 Powiedział mu Judasz, nie ów Iszkariota: Panie, cóż się stało, że się nam masz objawić, a nie światu?23 Odpowiedział Jezus, i rzekł mu: Jeśli mię kto miłuje, będzie strzegł słów moich, a Ojciec mój umiłuje go, i do niego przyjdziemy, i mieszkanie u niego uczynimy.24 Kto mnie nie miłuje słów moich nie przestrzega. A słowa, któreście słyszeli, nie są moje, ale tego, który mię posłał, Ojca. ZOSTAWIA IM SWÓJ POKÓJ.25 To wam powiedziałem, u was mieszkając.26 A Pocieszyciel Duch Święty, którego Ojciec pośle w imię moje, on was wszystkiego nauczy, i przypomni wam wszystko, cokolwiek wam powiedziałem.27 Pokój zostawiam wam, pokój mój daję wam; nie jako świat daje, ja wam daję. Niech się nie trwoży serce wasze, ani się nie lęka.28 Słyszeliście, że wam powiedziałem: Odchodzę, i przychodzę do was. Gdybyście mnie miłowali, szczególnie radowalibyście się, że idę do Ojca; bo Ojciec większy jest, niż ja.29 I teraz wam powiedziałem, zanim się to stanie, abyście wierzyli, gdy się stanie.30 Już wiele z wami mówić nie będę, bo nadchodzi książę świata tego, a we mnie nic nie ma.31 Ale żeby świat poznał, że miłuję Ojca, i jak mi Ojciec rozkazanie dał, tak czynię. Wstańcie, pójdźmy stąd.15 JEZUS PRAWDZIWYM SZCZEPEM WINNYM.1 Jam jest prawdziwy szczep winny, a Ojciec mój jest rolnikiem.2 Wszelką latorośl, nie przynoszącą we mnie owocu, odetnie ją; a wszelką, która przynosi owoc, oczyści ją, aby więcej owocu przynosiła.3 Już wy jesteście czyści z powodu słów, które do was mówiłem.4 Trwajcie we mnie, a ja w was. Jak latorośl nie może przynosić owocu sama ze siebie, jeśli nie będzie trwać w winnym szczepie; tak ani wy, jeśli we mnie nie będziecie pozostawać.5 Jam jest szczep winny, wyście latorośle. Kto pozostaje we mnie, a ja w nim, ten wiele owocu przynosi; bo beze mnie nic uczynić nie możecie.6 Jeśliby kto we mnie nie trwał, precz wyrzucony będzie jak latorośl, i uschnie; i zbiorą ją, i wrzucą do ognia, i palić się będzie.7 Jeśli we mnie trwać będziecie, a słowa moje w was trwać będą, cokolwiek zechcecie, prosić będziecie, i stanie się wam.8 W tym jest uwielbiony Ojciec mój, żebyście bardzo wiele owocu przynosili, i stali się uczniami moimi.9 Jak mnie umiłował Ojciec, i ja umiłowałem was: trwajcież w miłości mojej.10 Jeśli przykazania moje zachowacie, będziecie trwać w miłości mojej, jak i ja zachowałem przykazania Ojca mego, i trwam w miłości jego.11 To wam powiedziałem, aby radość moja była w was, a radość wasza była pełna. PRZYKAZANIE WZAJEMNEJ MIŁOŚCI.12 To jest przykazanie moje, abyście się wzajemnie miłowali, jak ja was umiłowałem.13 Większej nad tę miłość nikt nie ma, żeby kto życie swe oddał za przyjaciół swoich.14 Wy jesteście przyjaciółmi moimi, jeśli czynić będziecie, co ja wam przykazuję.15 Już was me będę zwał sługami, bo sługa nie wie, co czyni Pan jego. Lecz was nazwałem przyjaciółmi, bo wszystko, co słyszałem od Ojca mego, oznajmiłem wam.16 Nie wyście mnie obrali, ale ja was wybrałem, i ustanowiłem was, abyście szli, i owoc przynieśli, i żeby owoc wasz trwał; żeby o cokolwiek prosić będziecie Ojca w imię moje, dał wam.17 To wam przykazuję, abyście się wzajemnie miłowali. NIENAWIŚĆ ŚWIATA.18 Jeśli was świat nienawidzi, wiedzcie, że mnie pierwej, niż was, nienawidził.19 Gdybyście byli ze świata, świat miłowałby, co jest jego; ale że nie jesteście ze świata, lecz ja was wybrałem ze świata, dlatego was świat nienawidzi.20 Wspomnijcie na słowa moje, które ja wam mówiłem: Nie jest sługa większy nad pana swego. Jeśli mnie prześladowali i was prześladować będą. Jeśli mowę moją zachowywali i waszą zachowywać będą.21 Ale to wszystko czynić wam będą dla imienia mego; bo nie znają tego który mię posłał.22 Gdybym był nie przyszedł, a nie mówił im, nie mieliby grzechu; lecz teraz nie mają wymówki z grzechu swojego.23 Kto mnie nienawidzi, i Ojca mego nienawidzi.24 Gdybym był między nimi nie dokonał czynów, których nikt inny nie dokonał, grzechu by nie mieli; lecz teraz i widzieli, i znienawidzili i mnie, i Ojca mego.25 Ale żeby się wypełniły słowa, które w Zakonie ich są napisane: “Że mię niesłusznie mieli w nienawiści.26 A gdy przyjdzie Pocieszyciel, którego ja wam poślę od Ojca, Ducha prawdy, który od Ojca pochodzi, on o mnie świadectwo dawać będzie.27 I wy świadectwo dawać będziecie, bo ze mną od początku jesteście.16 PRZEŚLADOWANIE UCZNIÓW I CHRYSTUSA.1 To wam powiedziałem, abyście się nie gorszyli.2 Wyłączą was z synagog, lecz przychodzi godzina, że każdy, co was zabija, mniemać będzie, że czyni przysługę Bogu.3 A to wam czynić będą, bo nie znają Ojca, ani mnie.4 Ale to wam powiedziałem, abyście, gdy przyjdzie ich godzina, wspomnieli sobie, że ja wam to mówiłem. A tego wam z początku nie powiedziałem, gdyż byłem z wami. OBIETNICA DUCHA ŚW.5 Teraz zaś idę do tego, który mnie posłał, a żaden z was nie pyta mnie: Dokąd idziesz?6 Ale że wam to powiedziałem, smutek napełnił serca wasze.7 Lecz ja wam prawdę mówię: Pożyteczno dla was, abym ja odszedł; bo jeśli nie odejdę, Pocieszyciel do was nie przyjdzie; a jeśli odejdę, poślę go do was.8 A gdy on przyjdzie, przekona świat o grzechu, i o sprawiedliwości, i o sądzie.9 O grzechu, mówię, bo nie uwierzyli we mnie;10 o sprawiedliwości zaś, bo idę do Ojca, i już mnie widzieć nie będziecie;11 a o sądzie, bo książe świata tego już jest osądzony.12 Jeszcze wam wiele mam powiedzieć, ale teraz znieść nie możecie.13 Lecz gdy przyjdzie ów Duch prawdy, nauczy was wszelkiej prawdy; bo nie sam od siebie mówić będzie, ale cokolwiek usłyszy, opowie, i co przyjść ma, oznajmi wam.14 On mnie uwielbi, albowiem z mego weźmie, a wam opowie.15 Wszystko, cokolwiek ma Ojciec, moim jest; dlatego powiedziałem, że z mego weźmie, a wam opowie. SMUTEK W RADOŚĆ SIĘ ZAMIENI.16 Niedługo, a już mnie nie ujrzycie, i znowu niedługo, a ujrzycie mnie, bo idę do Ojca.17 Mówili więc uczniowie jego jedni do drugich: Co to jest, co nam mówi: Niedługo, a nie ujrzycie mnie, i znowu niedługo, a ujrzycie mnie, i że idę do Ojca?18 Mówili tedy: Co to jest, co mówi: Niedługo? Nie wiemy, co powiada.19 I poznał Jezus, że chcieli go zapytać, i rzekł im: O to się pytacie między sobą, że powiedziałem: Niedługo, a nie ujrzycie mnie, i znowu niedługo, a ujrzycie mnie?20 Zaprawdę, zaprawdę wam powiadam, że wy będziecie płakać i narzekać, a świat się będzie weselił; a wy się smucić będziecie, ale smutek wasz w radość się zamieni.21 Niewiasta, gdy rodzi, ma smutek, że przyszła jej godzina; lecz gdy porodzi dzieciątko, już nie pamięta ucisku z powodu radości, że człowiek na świat się narodził.22 Tak i wy, teraz wprawdzie smutek macie, lecz znowu ujrzę was, i będzie się radowało serce wasze; a radości waszej nikt od was nie odejmie.23 A w ów dzień o nic mnie pytać nie będziecie. Zaprawdę, zaprawdę wam powiadam: Jeśli o co prosić będziecie Ojca w imię moje, da wam.24 Dotychczas o nic nie prosiliście w imię moje; proście, a otrzymacie, aby radość wasza była pełna. TERAZ A DAWNIEJ.25 To wam mówiłem przez przypowieści. Przychodzi godzina, gdy już nie przez przypowieści mówić wam będę, ale jawnie o Ojcu oznajmię wam.26 W ów dzień w imię moje prosić będziecie, i nie mówię wam, że ja będę Ojca prosił za wami.27 Albowiem sam Ojciec miłuje was, gdyż wyście mnie umiłowali, i uwierzyliście, że ja od Boga wyszedłem.28 Wyszedłem od Ojca, a przyszedłem na świat; znowu opuszczam świat, a idę do Ojca.29 Rzekli mu uczniowie jego: Oto teraz jawnie mówisz, a żadnej przypowieści nie powiadasz.30 Teraz wiemy, że wszystko wiesz, i nie potrzebujesz, żeby cię kto pytał. Dlatego wierzymy, że od Boga wyszedłeś.31 Odpowiedzíał im Jezus: Teraz wierzycie?32 Oto przychodzi godzina, i już nadeszła, że rozpierzchniecie się każdy do swoich, a mnie zostawicie samego; lecz ja nie jestem sam, bo Ojciec jest ze mną.33 To wam powiedziałem abyście we mnie pokój mieli. Na świecie ucisk mieć będziecie; ale ufajcie, jam zwyciężył świat.17 MODLITWA ARCYKAPŁAŃSKA.1 To powiedział Jezus, i podniósłszy oczy w niebo, rzekł: Ojcze, przyszła godzina, wsław Syna twego, aby cię Syn twój wsławił,2 jak dałeś mu władzę nad wszelkim ciałem, aby wszystkim, których mu dałeś, dał im życie wieczne.3 To zaś jest życie wieczne, aby poznali ciebie, jedynego Boga prawdziwego i tego, któregoś posłał, Jezusa Chrystusa.4 Ja wsławiłem ciebie na ziemi, wykonałem sprawę, którąś mi zlecił;5 a teraz wsław mnie ty, Ojcze, sam u siebie chwałą, którą miałem u ciebie pierwej, niż świat był. WSTAWIA SIĘ ZA UCZNIAMI.6 Oznajmiłem imię twoje ludziom, których mi dałeś ze świata. Twoimi byli, i mnie ich dałeś, a mowę twoją zachowali.7 Teraz poznali, że wszystko coś mi dał, od ciebie jest.8 Albowiem słowa, które mi dałeś, dałem im, a oni przyjęli, i poznali prawdziwie, że od ciebie wyszedłem i uwierzyli, żeś ty mnie posłał.9 Ja za nimi proszę; nie za światem proszę, lecz za tymi, których mi dałeś, bo twoimi są.10 I wszystko moje twoim jest, a twoje moim; i wsławiony jestem w nich.11 A już nie jestem na świecie, ale oni są na świecie, a ja do ciebie idę. Ojcze święty, zachowaj ich w imię twoje, których mi dałeś, aby byli jedno, jak 1 my.12 Gdy z nimi byłem, ja ich zachowywałem w imię twoje. Których mi dałeś, strzegłem; i żaden z nich nie zginął, tylko syn zatracenia, żeby się Pismo spełniło.13 Teraz zaś idę do ciebie, i to mówię na świecie, aby mieli pełną radość moją w sobie.14 Ja im dałem mowę twoją, a świat miał ich w nienawiści, bo nie są ze świata, jak i ja nie jestem ze świata.15 Nie proszę, żebyś ich zabrał ze świata, ale żebyś ich zachował od złego.16 Nie są ze świata, jak i ja nie jestem ze świata.17 Uświęć ich w prawdzie. Mowa twoja jest prawdą.18 Jak ty mnie posłałeś na świat; i ja ich posłałem na świat.19 A za nich ja poświęcam samego siebie, aby i oni byli uświęceni w prawdzie. MODLI SIĘ ZA PRZYSZŁY KOŚCIÓŁ.20 A nie tylko za nimi proszę, ale i za tymi, którzy przez słowo ich uwierzą we mnie;21 aby wszyscy byli jedno, jako ty, Ojcze, we mnie, a ja w tobie, aby i oni w nas jedno byli, aby uwierzył świat, że ty mię posłałeś.22 A ja chwałę, którą mi dałeś, dałem im, aby byli jedno, jak i my jedno jesteśmy.23 Ja w nich, a ty we mnie, aby osiągnęli doskonałą jedność, i żeby świat poznał, że ty mnie posłałeś i umiłowałeś ich, jak i mnie umiłowałeś.24 Ojcze, których mi dałeś, chcę, aby gdzie ja jestem, i oni byli ze mną, aby oglądali chwałę moją, którąś mi dał; albowiem umiłowałeś mię przed założeniem świata.25 Ojcze sprawiedliwy, świat cię nie poznał, a ja ciebie poznałem i oni poznali, żeś ty mię posłał.26 I oznajmiłem im imię twoje, i oznajmię, aby miłość, którą mię umiłowałeś, w nich była, a ja w nich.18 POJMANIE JEZUSA.1 Gdy to Jezus powiedział, wyszedł z uczniami swoimi za potok Cedron, gdzie był ogród, do którego wszedł on i uczniowie jego.2 Ale i Judasz, który go wydawał, znał to miejsce, bo się tam często schodził Jezus z uczniami swoimi.3 Judasz więc wziąwszy rotę, a od najwyższych kapłanów i faryzeuszów służbę, przychodzi tani z latarniami i pochodniami i z bronią.4 Jezus więc wiedząc wszystko, co nań przyjść miało, wyszedł, i rzecze im: Kogo szukacie?5 Odpowiedzieli mu: Jezusa Nazareńskiego. Rzecze im Jezus: Jam jest. A stał też z nimi Judasz, który go wydawał.6 Skoro więc im rzekł: Jam jest, cofnęli się wstecz, i padli na ziemię.7 Spytał ich tedy znowu: Kogo szukacie? A oni odpowiedzieli: Jezusa Nazareńskiego.8 Odpowiedział Jezus: Powiedziałem wam, że ja jestem; jeśli więc mnie szukacie, pozwólcie tym odejść.9 Aby się wypełniły słowa, które był wyrzekł: Że z tych, których mi dałeś, nie straciłem nikogo.10 Szymon Piotr tedy mając miecz, dobył go, i uderzył sługę najwyższe;go kapłana, i uciął prawe ucho jego. A słudze było na imię Malchus.11 Jezus więc rzekł Piotrowi: Włóż miecz twój do pochwy. Kielicha, który mi dał Ojciec, czyż go pić nie będę?12 Rota więc i trybun i słudzy żydowscy pojmali Jezusa, i związali go. JEZUS PRZED ANNASZEM I KAJFASZEM.13 I przyprowadzili go najpierw do Annasza, bo był teściem Kajfasza, który był najwyższym kapłanem tego roku.14 Kajfasz zaś był tym, który dał był radę żydom: Że pożytecznie jest, aby jeden człowiek umarł za lud.15 I szedł za Jezusem Szymon Piotr i drugi uczeń. A ten uczeń był znajomy najwyższemu kapłanowi, i wszedł z Jezusem na dziedziniec najwyższego kapłana.16 Piotr zaś stał u drzwi na dworze. Wyszedł tedy ów drugi uczeń, który był znajomy najwyższemu kapłanowi, i pomówił z odźwierną, i wprowadził Piotra.17 Mówi więc Piotrowi służąca odźwierna: Czy i ty nie jesteś z uczniów tego człowieka? On mówi: Nie jestem.18 Czeladź zaś i słudzy stali przy ogniu, bo zimno było i grzali się. A był z nimi i Piotr, stojąc i grzejąc się.19 Kapłan więc najwyższy spytał Jezusa o jego uczniów i o naukę jego.20 Odpowiedział mu Jezus: Jam jawnie mówił światu; jam zawsze nauczał w synagodze i w świątyni, gdzie wszyscy żydzi się schodzą, a w skrytości nic nie mówiłem.21 Czemu mię pytasz? Pytaj tych, którzy słyszeli co im mówiłem: oto ci wiedzą, co ja powiedziałem.22 Gdy zaś to rzekł jeden ze sług, stojący tam, dał policzek Jezusowi, mówiąc: Tak odpowiadasz najwyższemu kapłanowi?23 Odpowiedział mu Jezus: Jeżelim źle powiedział, daj świadectwo o złym; a jeśli dobrze, czemu mię bijesz?24 I odesłał go Annasz związanego do Kajfasza, najwyższego kapłana. ZAPARCIE SIĘ PIOTRA.25 A Szymon Piotr stał, i grzał się. Rzekli mu tedy: Czy i ty nie jesteś z uczniów jego? A on się zaparł, i rzekł: Nie jestem.26 Rzecze mu jeden ze sług najwyższego kapłana, krewny tego, któremu Piotr uciął ucho: Czyż ja ciebie nie widziałem z nim w ogrodzie?27 Znowu więc Piotr zaparł się, a natychmiast kur zapiał. JEZUS PRZED PIŁATEM.28 Przyprowadzają tedy Jezusa od Kajfasza do pretorium; a było rano. I sami nie weszli do pretorium, aby się nie zmazali, ale żeby mogli pożywać Paschę.29 Tak więc Piłat wyszedł do nich na zewnątrz, i rzekł: Co za skargę przynosicie przeciw temu człowiekowi?30 Odpowiedzieli, i rzekli mu: Gdyby ten nie był złoczyńcą, nie wydalibyśmy go tobie.31 Rzekł im więc Piłat: Weźcie go wy, a według Zakonu waszego osądźcie go. Rzekli mu tedy żydzi: Nam nie wolno nikogo zabijać.32 Aby się wypełniły słowa Jezusa, które powiedział, oznajmiając, jaką śmiercią miał umrzeć. KRÓLESTWO JEZUSA.33 Wyszedł więc Piłat znowu do pretorium i wezwał Jezusa i rzekł mu: Tyś jest król żydowski?34 Odpowiedział Jezus: Sam od siebie to mówisz, czy też inni powiedzieli ci o mnie?35 Odpowiedział Piłat: Czyż ja żydem jestem? Naród twój i najwyżsi kapłani wydali mi ciebie; coś uczynił?36 Odpowiedział Jezus: Królestwo moje nie jest z tego świata; gdyby królestwo moje było z tego świata, słudzy moi walczyliby pewnie, żebym nie był wydany żydom; lecz teraz królestwo moje nie jest stąd.37 Rzekł mu tedy Piłat: Toś ty jest król? Odpowiedział Jezus: Ty mówisz, że ja jestem królem. Jam się na to narodził, i na to przyszedłem na świat, abym świadectwo dał prawdzie. Wszelki, który jest z prawdy, słucha głosu mego.38 Rzecze mu Piłat: Co to jest prawda? A gdy to powiedział, znowu wyszedł do żydów i mówi im: Ja żadnej winy w nim nie znajduję.39 Lecz macie zwyczaj, abym wam jednego wypuścił na Paschę; chcecie tedy, żebym wam wypuścił króla żydowskiego?40 Znowu więc wszyscy zawołali, mówiąc: Nie tego, ale Barabasza! A Barabasz był zbójcą.19 BICZOWANIE.1 Wtedy więc Piłat wziął Jezusa, i ubiczował.2 A żołnierze uplótłszy koronę z ciernia, włożyli mu na głowę, i przyodziali go szatą szkarłatną.3 I przychodzili do niego, i mówili: Witaj, królu żydowski! I bili go po twarzy.4 Wyszedł więc znowu Piłat na zewnątrz, i rzecze im: Oto wam go wyprowadzam abyście poznali, że w nim żadnej winy nie znajduję.5 (Wyszedł tedy Jezus, niosąc cierniową koronę i szatę szkarłatną). I rzecze im: Oto człowiek.6 Gdy go więc ujrzeli najwyżsi kapłanll i słudzy, zawołali, mówiąc: Ukrzyżuj, ukrzyżuj go! Rzecze im Piłat: Weźcie go wy, i ukrzyżujcie, bo ja w nim winy nie znajduję.7 Odpowiedzieli mu żydzi: My Zakon mamy, a według Zakonu powinien umrzeć, bo się synem Bożym czynił.8 Gdy więc Piłat usłyszał te słowa, bardziej się przeląkł.9 I wszedł znowu do pretorium, i rzekł do Jezusa: Skąd ty jesteś? Lecz Jezus nie dał mu odpowiedzi.10 Rzecze mu więc Piłat: Do mnie nie mówisz? Nie wiesz, że mam moc ukrzyżować cię, i mam moc wypuścić cię?11 Odpowiedział Jezus: Nie miałbyś żadnej mocy nade mną, gdyby ci z góry nie było dane. Dlatego, który mię tobie wydał, większy grzech ma.12 I odtąd Piłat starał się go wypuścić. Lecz żydzi wołali, mówiąc: Jeśli tego wypuścisz, nie jesteś przyjacielem cesarskim; każdy bowiem, co się czyni królem, sprzeciwia się cesarzowi. SKAZANIE NA ŚMIERĆ.13 Piłat więc usłyszawszy te słowa, wyprowadził Jezusa przed pretorium, i usiadł na stolicy sądowej, na miejscu, które zowią Litostrotos, a po żydowsku Gabbata.14 A był to dzień przygotowania Paschy, godzina prawie szósta. I mówi żydom: Oto król wasz.15 A oni zawołali: Strać, strać, ukrzyżuj go! Rzecze im Piłat: Króla waszego mam ukrzyżować? Odpowiedzieli najwyżsi kapłani: Nie mamy króla, tylko cesarza.16 Wtedy więc wydał go im, aby był ukrzyżowany. I wzięli Jezusa, i wyprowadzili. UKRZYŻOWANIE.17 A niosąc krzyż sobie, wyszedł na to miejsce, które nazywają Trupia Głowa, a po żydowsku Golgota.18 Tam go ukrzyżowali, a z nim innych dwóch, z jednej i z drugiej strony, a w pośrodku Jezusa.19 Napisał zaś Piłat i tytuł, i umieścił nad krzyżem. Było zaś napisane: JEZUS NAZAREŃSKI KRÓL ŻYDOWSKI.20 Ten więc napis czytało wielu żydów, gdyż blisko miasta było miejsce, gdzie był ukrzyżowany Jezus; a było napisane po hebrajsku, po grecku i po łacinie.21 Mówili więc Piłatowi najwyżsi kapłani żydowscy: Nie pisz: Król żydowski, ale że on powiedział: Jestem królem żydowskim.22 Odpowiedział Piłat: ‘ om napisał, napisałem.23 Żołnierze więc, gdy go ukrzyżowali, wzięli szaty jego (i uczynili cztery części, każdemu żołnierzowi część) i suknię. A była suknia nieszyta, od wierzchu całodziana.24 Rzekli tedy jeden do drugiego: Nie krajmy jej, ale rzućmy o nią losy, czyja ma być; żeby się wypełniło Pismo, które mówi: “Podzielili sobie szaty moje, a o suknię moją los rzucili.” I to więc żołnierze uczynili. OSTATNIE SŁOWA JEZUSA I ŚMIERĆ.25 A stały obok krzyża Jezusowego matka jego i siostra matki jego, Maria Kleofasowa, i Maria Magdalena.26 Gdy więc ujrzał Jezus matkę i ucznia, którego miłował, stojącego, mówi matce swojej: Niewiasto, oto syn twój.27 Potem mówi uczniowi: Oto matka twoja. I od tej chwili wziął ją uczeń do siebie.28 Potem, wiedząc Jezus, że wszystko już się wykonało, aby się wypełniło Pismo, rzekł: Pragnę.29 A było tam naczynie postawione, pełne octu; oni tedy włożywszy na hizop gąbkę pełną octu, podali do ust jego.30 Jezus więc, gdy przyjął ocet, rzekł: Wykonało się. I skłoniwszy głowę, oddał ducha. OTWARCIE BOKU JEZUSOWEGO.31 Żydzi tedy (ponieważ był to dzień Przygotowania), aby na szabat nie zostały ciała na krzyżu (albowiem był wielki ów dzień szabatu), poprosili Piłata, aby połamano im golenie, i zdjęto ich.32 Przyszli więc żołnierze, i pierwszemu połamali golenie i drugiemu, który z nim był ukrzyżowany.33 Lecz przyszedłszy do Jezusa, gdy ujrzeli, że już umarł, nie łamali goleni jego, 34 ale jeden z żołnierzy włócznią otworzył bok jego, a natychmiast wyszła krew i woda.35 Ten zaś, który widział dał świadectwo, i prawdziwe jest świadectwo jego. A on wie, że prawdę mówi, abyście i wy wierzyli.36 Albowiem to się stało, aby się wypełniło Pismo: “Nie będziecie łamać kości jego.”37 I znowu inne Pismo mówi: “Zobaczą, kogo przebodli.” ZDJĘCIE Z KRZYŻA I POGRZEB.38 Potem zaś poprosił Piłata Józef z Arymatei (przeto że był uczniem Jezusowym, lecz tajemnym z bojaźni przed żydami), żeby mógł zdjąć ciało Jezusowe. I pozwolił Piłat. Przyszedł więc, i zdjął ciało Jezusowe.39 Przybył też i Nikodem, który niegdyś przyszedł był w nocy do Jezusa, niosąc mieszaninę mirry i aloesu około stu funtów.40 Wzięli więc ciało Jezusowe, i obwiązali je z wonnościami w prześcieradła, jak żydzi mają zwyczaj grzebać.41 A na miejscu, gdzie został ukrzyżowany, był ogród, w ogrodzie zaś grób nowy, w którym jeszcze nikt nie był położony.42 Tam więc, ponieważ grób był blisko, z powodu żydowskiego dnia Przygotowania, położyli Jezusa.D. ZMARTWYCHWSTANIE (20,121,25)20 MAGDALENA PRZY GROBIE.1 A pierwszego dnia tygodnia, Maria Magdalena przyszła rano, gdy jeszcze było ciemno, i ujrzała kamień odwalony od grobu.2 Pobiegła więc, i przyszła do Szymona Piotra i do drugiego ucznia, którego miłował Jezus, i rzekła im: Wzięto Pana z grobu, a nie wiemy, gdzie go położono. PIOTR I JAN SPIESZĄ DO GROBU.3 Wyszedł tedy Piotr i ów drugi uczeń, i szli do grobu.4 Biegli zaś obaj razem, ale ów drugi uczeń prześcignął Piotra, i pierwszy przyszedł do grobu.5 A schyliwszy się, ujrzał leżące prześcieradła, wszelako nie wszedł.6 Przyszedł więc Szymon Piotr idąc za nim, i wszedł do grobu, i ujrzał prześcieradła leżące,7 i chustkę, która była na głowie jego, nie z prześcieradłami położoną, ale osobno zwiniętą na jedno miejsce.8 Wtedy więc wszedł i ten uczeń, który był pierwszy przyszedł do grobu, i ujrzał i uwierzył;9 jeszcze bowiem nie rozumieli Pisma, że trzeba było, aby on powstał z martwych.10 Odeszli tedy uczniowie na powrót do siebie. JEZUS ZJAWIA SIĘ MAGDALENIE.11 Maria zaś stała u grobu zewnątrz, płacząc. Gdy więc płakała, nachyliła się, i zajrzała w grób.12 I zobaczyła dwóch aniołów w bieli siedzących, jednego u głowy, a drugiego u nóg, gdzie położone było ciało Jezusowe.13 Mówią jej oni: Niewiasto! Czemu płaczesz? Rzecze im: Że wzięto Pana mego, a nie wiem, gdzie go położono.14 Gdy to powiedziała, obróciła się w tył, i ujrzała Jezusa stojącego, a nie wiedziała, że to jest Jezus.15 Rzecze do niej Jezus: Niewiasto, czemu płaczesz? Kogo szukasz? Ona sądząc, że to ogrodnik, rzecze mu: Panie, jeśli go ty wziąłeś, powiedz mi, gdzieś go położył, a ja go wezmę.16 Rzecze do niej Jezus: Mario! Ona obróciwszy się, rzecze mu: Rabboni, (co znaczy: Mistrzu).17 Rzecze do niej Jezus: Nie dotykaj mnie, bom jeszcze nie wstąpił do Ojca mego. Ale idź do braci moich, a powiedz im: Wstępuję do Ojca mojego i Ojca waszego, Boga mojego i Boga waszego.18 Przyszła Maria Magdalena, oznajmiając uczniom: Żem widziała Pana i to mi powiedział. CHRYSTUS ZJAWIA SIĘ W WIECZERNIKU.19 Gdy więc był wieczór owego dnia, pierwszego w tygodniu, a drzwi były zamknięte, gdzie uczniowie byli zgromadzeni z obawy przed żydami, przyszedł Jezus, i stanął w pośrodku, i rzekł im: Pokój wam.20 A to rzekłszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się tedy uczniowie, ujrzawszy Pana.21 Rzekł im więc znowu: Pokój wam. Jako mię posłał Ojciec, i ja was posyłam.22 To powiedziawszy, tchnął na nich, i rzekł im: Weźmijcie Ducha Świętego;23 którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są zatrzymane. JEZUS ZJAWIA SIĘ TOMASZOWI.24 Tomasz zaś, jeden z dwunastu, którego zwią Didymus, nie był z nimi, kiedy przyszedł Jezus.25 Mówili mu więc inni uczniowie: Widzieliśmy Pana. Ale on im rzekł: Jeśli nie ujrzę w ręku jego przebicia gwoździ, a nie włożę palca mego na miejsce gwoździ, i nie włożę ręki mojej w bok jego, nie uwierzę.26 A po ośmiu dniach byli znów uczniowie jego w domu, i Tomasz z nimi.27 Przyszedł Jezus drzwiami zamkniętymi, i stanął w pośrodku, i rzekł: Pokój wam! 27 Potem rzekł Tomaszowi: Włóż tu palec twój, i oglądaj ręce moje, i wyciągnij rękę twoją, i włóż w bok mój; a nie bądź niewierny, ale wierny.28 Odpowiedział Tomasz, i rzekł mu: Pan mój i Bóg mój! 29Powiedział mu Jezus: Dlatego żeś mię ujrzał, Tomaszu, uwierzyłeś; błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli.30 I wiele też innych znaków uczynił Jezus przed oczyma uczniów swoich, które nie są zapisane w tej księdze.31 A te są napisane, abyście wierzyli, że Jezus jest Chrystusem Synem Bożym; i żebyście wierząc, życie mieli w imię jego.21 JEZUS UKAZUJE SIĘ NAD JEZIOREM TYBERIADZKIM.1 Potem ukazał się znów Jezus uczniom nad Morzem Tyberiadzkim.2 A ukazał się tak: byli razem Szymon Piotr i Tomasz, zwany Didymus, i Natanael, który był od Kany Galilejskiej, i synowie Zabedeuszowi i inni dwaj z uczniów jego.3 Rzecze im Szymon Piotr: Idę ryby łowić. Mówią mu: Idziemy i my z tobą. I wyszli, i wsiedli w łódź, ale tej nocy nic nie ułowili.4 A gdy było rano, stanął Jezus na brzegu; uczniowie jednak nie poznali, że to jest Jezus.5 Rzekł im więc Jezus: Dzieci, a macie co do jedzenia? Odpowiedzieli mu: Nie.6 Mówi im: Zapuście sieć po prawej stronie łodzi, a znajdziecie. Zapuścili więc, i już nie mogli jej uciągnąć dla mnóstwa ryb.7 Rzekł tedy Piotrowi ten uczeń, którego miłował Jezus: Pan jest. Szymon Piotr usłyszawszy, że Pan jest, narzucił na się suknię (albowiem był rozebrany), i rzucił się w morze.8 Inni zaś uczniowie przypłynęli w łodzi (bo niedaleko byli od ziemi, ale na jakie dwieście łokci), ciągnąc sieć z rybami.9 Gdy więc wyszli na ziemię, ujrzeli węgle nałożone, i rybę na nie włożoną, i chleb.10 Mówi im Jezus: Przynieście z ryb, któreście teraz ułowili.11 Poszedł Szymon Piotr, i wyciągnął na ziemię sieć napełnioną wielkimi rybami, stu pięćdziesięciu trzema. A choć tak wiele ich było, nie porwała się sieć.12 Mówi im Jezus: Pójdźcie, śniadajcie! A nikt z siedzących nie śmiał go zapytać: Kto ty jesteś? Wiedzieli bowiem, że Pan jest.13 I zbliża się Jezus, i bierze chleb, i daje im, a podobnie i rybę.14 To już trzeci raz ukazał się Jezus uczniom swoim, powstawszy z martwych. PIOTR NAPRAWIA WYPARCIE.15 Gdy więc pośniadali, rzecze Jezus do Szymona Piotra: Szymonie, synu Jana! Miłujesz mię więcej, niż ci? Rzecze mu: Tak, Panie! Ty wiesz, że cię miłuję. Rzecze mu: Paś baranki moje.16 Rzecze mu po wtóre: Szymonie, synu Jana! Miłujesz mię? Rzecze mu: Tak, Panie! Ty wiesz, że cię miłuję. Rzecze mu: Paś baranki moje.17 Rzecze mu po raz trzeci: Szymonie, synu Jana! Miłujesz mię? Zasmucił się Piotr, że mu trzeci raz rzekł: Miłujesz mię? i rzekł mu: Panie, ty wszystko wiesz; ty wiesz, że cię miłuję, Rzecze mu: Paś owce moje. PRZEPOWIEDNIA O PIOTRZE I JANIE.18 Zaprawdę, zaprawdę powiadam tobie, gdy byłeś młodszy, opasywałeś się, i chodziłeś, gdzie chciałeś; lecz gdy się zestarzejesz, wyciągniesz ręce twoje, a inny cię opasze, i poprowadzi, gdzie ty nie chcesz.19 To zaś mówił, dając znać, jaką śmiercią miał Boga uwielbić. A to powiedziawszy, rzecze mu: Pójdź za mną.20 Piotr obróciwszy się, ujrzał idącego za sobą tego ucznia, którego mlłował Jezus, który też przy wieczerzy położył się był na piersiach jego, i rzekł: Panie, kto jest ten, co cię wyda?21 Gdy więc Piotr ujrzał tego, rzecze Jezusowi: Panie, a ten co?22 Powiedział mu Jezus: Chcę, aby on tak został, aż przyjdę, co tobie do tego? Ty pójdź za mną.23 Rozeszło się więc to słowo między braćmi, że uczeń ten nie umrze. Lecz Jezus nie rzekł: Nie umrze, ale: Chcę, żeby on tak został, aż przyjdę, co tobie do tego? ZAKOŃCZENIE.24 Ten jest ów uczeń, który daje świadectwo o tym, 1 to napisał, a wiemy, że prawdziwe jest świadectwo jego.25 Jest też wiele innych rzeczy, które uczynił Jezus; które gdyby z osobna opisywać, mniemam że i sam świat nie mógłby pomieścić ksiąg, które by trzeba napisać.