MENU
Fragment:
Styl fragmentu
*Zezwalaj na cookies aby zapamiętać ustawienia

List św. Jakuba Apostoła

1Adres.1JAKUB, sługa boży i Pana naszego Jezusa Chrystusa, dwunastu pokoleniom, które są w rozproszeniu, pozdrowienie. POKUSACH I UFNOŚCI W BOGU.2 Bracia moi, uważajcie za wielką radość, gdy wpadniecie w rozmaite pokusy,3 wiedząc, że próba wiary waszej sprawuje cierpliwość.4 Cierpliwość zaś dokonuje dzieła doskonałego, abyście byli doskonali i nienaganni, nie uchybiający w niczym.5 Jeśli zaś kto z was potrzebuje mądrości, niech prosi od Boga, który daje wszystkim obficie i nie wymawia, a będzie mu dana.6 Niech zaś prosi z wiarą, nic nie wątpiąc; bo kto wątpi, podobny jest do fali morskiej, poruszanej i miotanej wkoło wiatrem.7 Niech więc taki człowiek nie sądzi, że otrzyma coś od Pana.8 Człowiek chwiejnego umysłu jest niestały we wszystkich poczynaniach swoich.9 Niech zaś brat poniżony chlubi się w podwyższeniu swoim,10 a bogaty w poniżeniu swoim, albowiem jak “kwiat trawy” przeminie.11 Wzeszło bowiem słońce palące i “wysuszyło trawę i opadł jej kwiat” i zginął wdzięk oblicza jego; tak i bogacz w swych przedsięwzięciach zmarnieje.JAK DZIAŁA POKUSA.12 Błogosławiony mąż, który wytrzyma pokusę, bo gdy będzie wypróbowany, otrzyma koronę życia, którą obiecał Bóg tym, co go miłują.13 Niech nikt w pokusie nie mówi, że od Boga jest kuszony; albowiem Bóg nie podlega pokusie do złego, a sam nikogo me kusi.14 Lecz każdy bywa kuszony, gdy go własna pożądliwość pociąga i nęci.15 Potem gdy pożądliwość pocznie, rodzi grzech, a grzech, gdy będzie wykonany, rodzi śmierć.16 Przeto, bracia moi najmilsi, nie błądźcie.17 Wszelki datek dobry i wszelki dar doskonały pochodzi z wysoka, zstępując od Ojca światłości, u którego nie masz odmiany, ani zaćmienia przemiany.18 Zrodził nas bowiem dobrowolnie słowem prawdy, żebyśmy byli niejako początkiem jego stworzenia. POWŚCIĄGAĆ JĘZYK.19 Wiecie, bracia moi najmilsi. Niech zaś każdy człowiek będzie skory do słuchania, a powolny do mówienia i powolny do gniewu.20 Gniew bowiem męża nie powoduje sprawiedliwości bożej.21 Przeto od- rzuciwszy wszelki brud i nad- miar złości, przyjmijcie w cichości słowo wszczepione, które może zbawić dusze wasze.NIE TYLKO SŁUCHAĆ ALE I WYKONYWAĆ.22 Bądźcie zaś wykonawcami słowa, a nie słuchaczami tylko; oszukującymi samych siebie.23 Gdyż jeśli kto jest słuchaczem słowa, a nie wykonawcą ten podobny jest do człowieka, przypatrującego się przyrodzonemu obliczu swemu w zwierciadle;24 bo przyglądnął się sobie i od- szedł i zaraz zapomniał, jakim był.25 Kto by zaś pilniej wejrzał w doskonałe Prawo wolności i wytrwał w nim i stał się nie słuchaczem zapominającym, ale wykonawcą czynu, ten błogosławiony będzie w działaniu swoim.26 Jest zaś kto uważa się za pobożnego, nie powściągając języka swego, ale zwodząc serce swoje, tego pobożność jest próżna.27 Pobożność czysta i niepokalana u Boga i Ojca ta jest: Nawiedzać sieroty i wdowy w ich ucisku, a siebie zachować nieskalanym od tego świata.
2NIE KIEROWAĆ SIĘ WZGLĘDAMI.1 Bracia moi, nie przebierając w osobach, miejcie wiarę w chwalebnego Pana naszego Jezusa Chrystusa.2 Albowiem gdyby na zebranie wasze przyszedł mąż mający złoty pierścień, w świetnej szacie, a wszedłby też ubogi w brudnym odzieniu 3 i patrzylibyście na tego, co się odział w świetną szatę i rzeklibyście mu: Ty usiądź tu wygodnie, a ubogiemu rzeklibyście: Ty stój tam, albo siądź u podnóża nóg moich;4 czyż nie sądzicie w duszy i nie staliście się sędziami o myślach złośliwych?5 Słuchajcie, bracia moi najmilsi: Czyż Bóg nie obrał ubogich na tym świecie na bogatych w wierze i dziedziców królestwa, które Bóg obiecał tym, co go miłują ?6 A wyście nie uczcili ubogiego. Czyż to nie bogacze przemocą was uciskają i czy nie oni ciągną was do sądów?7 Czy nie oni bluźnią dobremu imieniu, którego wzywano nad wami ?WIERNOŚĆ WSZYSTKIM PRZYKAZANIOM.8 Jeśli jednak wypełniacie Prawo królewskie według Pisma: “Będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego” – dobrze czynicie;9 jeśli zaś przebieracie między osobami – grzech popełniacie i Prawo potępia was jako przestępców 10 Lecz ktokolwiek zachowałby całe Prawo, a w jednym by upadł, stał się winnym wszystkiego.11 Gdyż ten, co rzekł: “Nie cudzołóż,” rzekł też “Nie zabijaj.” Jeślibyś nie cudzołożył, ale byś zabijał, stałeś się przestępcą Prawa.12 Tak mówcie i tak czyńcie, jak ci co mają być sądzeni przez Prawo wolności13 Albowiem sąd bez miłosierdzia temu, co miłosierdzia nie czynił: miłosierdzie zaś przewyższa sąd.WIARA BEZ UCZYNKÓW NIEPOŻYTECZNA.14 Cóż za pożytek, bracia moi, gdyby kto mówił, że ma wiarę, a nie miałby uczynków? Czyż wiara może go zbawić?15 Jeśliby zaś brat i siostra byli nadzy i potrzebowali codziennej żywności,16 a rzekłby im ktoś z was: Idźcie w pokoju, ogrzejcie się i nasyćcie się, lecz nie dalibyście im, czego potrzeba ciału, cóż to pomoże ?17 Tak i wiara, jeśliby nie miała uczynków, martwa jest sama w sobie.16 Ale powie kto: Ty masz wiarę, a ja mam uczynki; pokaż mi wiarę swą bez uczynków, a ja ci pokażę wiarę moją z uczynków.19 Ty wierzysz, że jest jeden Bóg? Dobrze czy- nisz: czarci też wierzą i drżą.PRZYKŁAD WIARY ABRAHAMA.20 Chcesz zaś wiedzieć, o człowiecze próżny, że wiara bez uczynków martwa jest?21 Czyż Abraham, ojciec nasz, nie z uczynków został usprawiedliwiony, “ofiarowawszy Izaaka, syna swe- go, na ołtarzu?”22 Widzisz, że wiara współdziała z jego uczynkami i z uczynków wiara stała się doskonałą.23 I wypełniło się Pismo, które mówi: “Uwierzył Abraham Bogu i poczytane mu jest ku sprawiedliwości” i nazwany jest “przyjacielem bożym.”24 Widzicie, że człowiek bywa usprawiedliwiony z uczynków a nie z wiary tylko ?25 Podobnie i Rahab nierządnica, czy nie została usprawiedliwiona z uczynków, gdy przyjęła posłów i inną drogą wypuściła ?26 Albowiem jak ciało bez ducha jest martwe, tak i wiara bez uczynków jest martwa.
3GRZECHY JĘZYKA1 Bracia moi, niech wielu z was nie staje się nauczycielami, wiedząc, że cięższego sądu doznacie.2 W wielu bowiem rzeczach upadamy wszyscy. Jeśli kto w słowie nie upada, ten jest mężem doskonałym; może także na wodzy trzymać całe ciało.3 A jeśli koniom wkładamy wędzidła w pyski, aby nam były posłuszne, to całym ciałem ich kierujemy.4 Oto i okręty, choć wielkie są i przez potężne wiatry pędzone, kieruje malutki ster, dokąd zechce wola kierującego.5 Tak i język jest wprawdzie małym członkiem, ale wielkie rzeczy dźwiga. Oto jak mały ogień jakże wielki las podpala.6 I język jest jak ogień, świat nieprawości. Język jest między członkami naszymi tym, co plami całe ciało i zapala koło życia naszego, rozpalony przez piekło.7 Wszelki bowiem rodzaj zwierząt i ptaków i wężów i innych poskramia się i jest poskromiony przez naturę ludzką; ciecz języka nikt z ludzi nie może poskromić: zło niespokojne, pełne jadu śmiertelnego.9 Nim to błogosławimy Boga i Ojca i nim przeklinamy ludzi stworzonych na “podobieństwo Boga.”10 Z tychże ust wychodzi błogosławieństwo i przekleństwo. Nie powinno tak być, bracia moi.11 Czy, źródło wypuszcza z tej samej szczeliny słodką i gorzką wodę?12 Czy może, bracia moi, figa rodzić winne jagody, albo winny szczep figi? Tak też słona woda nie może uczynić słodkiej.ZIEMSKA I NIEBIESKA MĄDROŚĆ.13 Któż między wami jest mądry i wyćwiczony?. Niech przez dobre postępowanie pokaże uczynki swoje w skromnej mądrości.14 Lecz jeśli gorzką zazdrość macie i spory są w sercach waszych, nie chciejcie się wynosić i być kłamcami przeciwko prawdzie.15 Nie jest to bowiem mądrość z góry zstępująca, ale ziemska, cielesna, diabelska.16 Gdzie bowiem zazdrość i spór, tam niestałość i wszelka zła sprawa.17 Lecz mądrość, która jest z góry, najpierw z pewnością jest czysta, potem spokojna, skromna, ustępliwa, z dobrymi się zgadzająca, pełna miłosierdzia i dobrych owoców, nie stronnicza, bez obłudy.18 A owoc sprawiedliwości bywa siany w pokoju dla czyniących pokój.
4ZŁO Z POŻĄDLIWOŚCI

RU Brytjka King J. 4ZŁO Z POŻĄDLIWOŚCI1 cf. Tłum. Толк. Skąd walki i kłótnie między wami ? Czy nie stąd ? z pożądliwość waszych, które wojują w członkach waszych ?Откуда у вас вражды и распри? не отсюда ли, от вожделений ваших, воюющих в членах ваших? Tкyду бр†ни и3 св†ры въ вaсъ; не tсю1ду ли, t сластeй вaшихъ, вою1ющихъ во ќдэхъ вaшихъ; 4,1Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVποθεν pothen
ADV-I
πόθενpothenwhenceFrom whence
πολεμοι polemoi
N-NPM
πόλεμοςpolemoswarwars
και kai
CONJ
καίkaiandand
ποθεν pothen
ADV-I
πόθενpothenwhence[whence]
μαχαι machai
N-NPF
μάχηmachēquarrelfightings
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongamong
υμιν umin
P-2DP
σύsuyouyou
ουκ ouk
PRT-N
οὐouno? not
εντευθεν enteuthen
ADV
ἐντεῦθεν, ἔνθενenteuthen enthenfrom herehence
εκ ek
PREP
ἐκekof/from, of
των tōn
T-GPF
hothe/this/who 
ηδονων ēdonōn
N-GPF
ἡδονήhēdonēpleasurelusts
υμων umōn
P-2GP
σύsuyouyour
των tōn
T-GPF
hothe/this/wholusts
στρατευομενων strateuomenōn
V-PMP-GPF G5734
στρατεύωstrateuōto battlethat war
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
τοις tois
T-DPN
hothe/this/whomembers
μελεσιν melesin
N-DPN
μέλοςmelosmembermembers
υμων umōn
P-2GP
σύsuyouyour
 
2 cf. Tłum. Толк. Pożądacie, a nie macie; zabijacie i zazdrościcie, a nie możecie osiągnąć; kłócicie się i walczycie, a nie macie, dlatego że nie prosicieЖелаете - и не имеете; убиваете и завидуете - и не можете достигнуть; препираетесь и враждуете - и не имеете, потому что не просите. Желaете, и3 не и4мате: ўбивaете и3 зави1дите, и3 не м0жете ўлучи1ти: сварsетесz и3 б0рете, и3 не и4мате, занE не пр0сите: 4,2Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVεπιθυμειτε epithumeite
V-PAI-2P G5719
ἐπιθυμέωepithumeōto long forYe lust
και kai
CONJ
καίkaiand, and
ουκ ouk
PRT-N
οὐounonot
εχετε echete
V-PAI-2P G5719
ἔχωechōto have/behave
φονευετε foneuete
V-PAI-2P G5719
φονεύωfoneuōto murder: ye kill
και kai
CONJ
καίkaiand, and
ζηλουτε zēloute
V-PAI-2P G5719
ζηλόωzēloōbe eagerdesire to have
και kai
CONJ
καίkaiand, and
ου ou
PRT-N
οὐouno 
δυνασθε dunasthe
V-PNI-2P G5736
δύναμαιdunamaibe ablecannot
επιτυχειν epituchein
V-2AAN G5629
ἐπιτυγχάνωepitunchanōto obtainobtain
μαχεσθε machesthe
V-PNI-2P G5736
μάχομαιmachomaito quarrel: ye fight
και kai
CONJ
καίkaiandand
πολεμειτε polemeite
V-PAI-2P G5719
πολεμέωpolemeōto fightwar
ουκ ouk
PRT-N
οὐounonot
εχετε echete
V-PAI-2P G5719
ἔχωechōto have/beye have
δια dia
PREP
διάdiathrough/because of, because
το to
T-ASN
hothe/this/who 
μη
PRT-N
μήnotnot
αιτεισθαι aiteisthai
V-PMN G5733
αἰτέωaiteōto askask
υμας umas
P-2AP
σύsuyouye
 
3 cf. Tłum. Толк. Prosicie, a nie otrzymujecie, dlatego że źle prosicie, abyście to na pożądliwości waszeПросите, и не получаете, потому что просите не на добро, а чтобы употребить для ваших вожделений. пр0сите, и3 не пріeмлете, занE ѕлЁ пр0сите, да въ сластeхъ вaшихъ и3ждивeте. 4,3Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVαιτειτε aiteite
V-PAI-2P G5719
αἰτέωaiteōto askYe ask
και kai
CONJ
καίkaiand, and
ου ou
PRT-N
οὐounonot
λαμβανετε lambanete
V-PAI-2P G5719
λαμβάνωlambanōto takereceive
διοτι dioti
CONJ
διότιdiotibecause, because
κακως kakōs
ADV
κακῶςkakōsbadlyamiss
αιτεισθε aiteisthe
V-PMI-2P G5731
αἰτέωaiteōto askye ask
ινα ina
CONJ
ἵναhinain order that/to, that
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongupon
ταις tais
T-DPF
hothe/this/wholusts
ηδοναις ēdonais
N-DPF
ἡδονήhēdonēpleasurelusts
υμων umōn
P-2GP
σύsuyouyour
δαπανησητε dapanēsēte
V-AAS-2P G5661
δαπανάωdapanaōto spendye may consume
 
4 cf. Tłum. Толк. Cudzołożnicy, czy nie wiecie, że przyjaźń tego świata jest nieprzyjaciółką Boga? Ktokolwiek więc chciałby być przyjacielem tego świata, staje się nieprzyjacielem Boga.Прелюбодеи и прелюбодейцы! не знаете ли, что дружба с миром есть вражда против Бога? Итак, кто хочет быть другом миру, тот становится врагом Богу. Прелюбодёє и3 прелюбодBйцы, не вёсте ли, ћкw любы2 мjра сегw2 враждA бGу є4сть, и4же бо восх0щетъ дрyгъ бhти мjру, врaгъ б9ій бывaетъ. 4,4Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVμοιχαλιδες moichalides
N-VPF
μοιχαλίςmoichalisadulterousadulteresses
ουκ ouk
PRT-N
οὐounonot
οιδατε oidate
V-RAI-2P G5758
εἴδωeidōto know, know ye
οτι oti
CONJ
ὅτιhotithat/sincethat
η ē
T-NSF
hothe/this/whothe friendship
φιλια filia
N-NSF
φιλίαfiliafriendshipthe friendship
του tou
T-GSM
hothe/this/whoof the world
κοσμου kosmou
N-GSM
κόσμοςkosmosworldof the world
εχθρα echthra
N-NSF
ἔχθραechthrahostilityenmity
του tou
T-GSM
hothe/this/whowith God
θεου theou
N-GSM
θεόςtheosGodwith God
εστιν estin
V-PAI-3S G5719
εἰμίeimito bebe
ος os
R-NSM
ὅς, ἥhhos ēwhich? whosoever
εαν ean
COND
ἐάνeanif[if]
ουν oun
CONJ
οὖνountherefore/thentherefore
βουληθη boulēthē
V-AOS-3S G5680
βούλομαιboulomaito planwill
φιλος filos
A-NSM
φίλοςfilosfriendly/frienda friend
ειναι einai
V-PAN G5721
εἰμίeimito beis
του tou
T-GSM
hothe/this/whoof the world
κοσμου kosmou
N-GSM
κόσμοςkosmosworldof the world
εχθρος echthros
A-NSM
ἐχθρόςechthrosenemythe enemy
του tou
T-GSM
hothe/this/whoof God
θεου theou
N-GSM
θεόςtheosGodof God
καθισταται kathistatai
V-PPI-3S G5743
καθίστημιkathistēmito appoint/conductis
 
5 cf. Tłum. Толк. Czy sądzicie, że na próżno mówi Pismo: Aż do zazdrości pożąda duch, który w was mieszka ?Или вы думаете, что напрасно говорит Писание: "до ревности любит дух, живущий в нас"? И#ли2 мнитE, ћкw всyе писaніе глаг0летъ: къ зaвисти желaетъ дyхъ, и4же всели1сz въ ны2; 4,5Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVη ē
PRT
ēorDo
δοκειτε dokeite
V-PAI-2P G5719
δοκέωdokeōto thinkye think
οτι oti
CONJ
ὅτιhotithat/sincethat
κενως kenōs
ADV
κενῶςkenōsvainlyin vain
η ē
T-NSF
hothe/this/whothe scripture
γραφη grafē
N-NSF
γραφήgrafēa writingthe scripture
λεγει legei
V-PAI-3S G5719
λέγωlegōto speaksaith
προς pros
PREP
πρόςprosto/withto
φθονον fthonon
N-ASM
φθόνοςfthonosenvyenvy
επιποθει epipothei
V-PAI-3S G5719
ἐπιποθέωepipotheōto long forlusteth
το to
T-NSN robinson:T-ASN
hothe/this/who, The spirit #the/this/who
πνευμα pneuma
N-NSN robinson:N-ASN
πνεῦμαpneumaspirit/breath, The spirit #spirit/breath
ο o
R-ASN
ὅς, ἥhhos ēwhichthat
κατωκισεν katōkisen
V-AAI-3S G5656
κατοικέωkatoikeōto dwelldwelleth
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
ημιν ēmin
P-1DP
ἐγώegōI/weus
 
6 cf. Tłum. Толк. Lecz większą łaskę daje. Przeto mówi: “Bóg pysznym się sprzeciwia, a pokornym łaskę daje.”Но тем большую дает благодать; посему и сказано: Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Б0льшую же даeтъ блгdть: тёмже глаг0летъ: гDь гHрдымъ проти1витсz, смирє1ннымъ же даeтъ блгdть. 4,6Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVμειζονα meizona
A-ASF-C
μέγαςmegasgreatmore
δε de
CONJ
δέdethenBut
διδωσιν didōsin
V-PAI-3S G5719
δίδωμιdidōmito givehe giveth
χαριν charin
N-ASF
χάριςcharisgracegrace
διο dio
CONJ
διόdiotherefore. Wherefore
λεγει legei
V-PAI-3S G5719
λέγωlegōto speakhe saith
ο o
T-NSM
hothe/this/who, God
θεος theos
N-NSM
θεόςtheosGod, God
υπερηφανοις uperēfanois
A-DPM
ὑπερήφανοςhuperēfanosarrogantthe proud
αντιτασσεται antitassetai
V-PMI-3S G5731
ἀντιτάσσωantitassōto resistresisteth
ταπεινοις tapeinois
A-DPM
ταπεινόςtapeinoslowlyunto the humble
δε de
CONJ
δέdethen, but
διδωσιν didōsin
V-PAI-3S G5719
δίδωμιdidōmito givegiveth
χαριν charin
N-ASF
χάριςcharisgracegrace
 
7 cf. Tłum. Толк. Bądźcie więc poddani Bogu, Opierajcie się zaś diabłu, a uciecze od was.Итак покоритесь Богу; противостаньте диаволу, и убежит от вас. (За?_н7ѕ.) Повини1тесz u5бо бGу, проти1витесz же діaволу, и3 бэжи1тъ t вaсъ. 4,7Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVυποταγητε upotagēte
V-2APM-2P G5649
ὑποτάσσωhupotassōto subjectSubmit yourselves
ουν oun
CONJ
οὖνountherefore/thentherefore
τω
T-DSM
hothe/this/who 
θεω theō
N-DSM
θεόςtheosGodto God
αντιστητε antistēte
V-2AAM-2P G5628
ἀνθίστημιanthistēmito oppose. Resist
δε de
CONJ
δέdethen[then]
τω
T-DSM
hothe/this/whoto God
διαβολω diabolō
A-DSM
διάβολοςdiabolosdevilish/the Devilthe devil
και kai
CONJ
καίkaiand, and
φευξεται feuxetai
V-FDI-3S G5695
φεύγωfeugōto fleehe will flee
αφ af
PREP
ἀπόapofromfrom
υμων umōn
P-2GP
σύsuyouyou
 
8 cf. Tłum. Толк. Przybliżajcie się do Boga, a przybliży się do was. Oczyśćcie ręce, grzesznicy, i oczyśćcie serca, ludzié umysłu dwoistego.Приблизьтесь к Богу, и приблизится к вам; очистите руки, грешники, исправьте сердца, двоедушные. Прибли1житесz бGу, и3 прибли1житсz вaмъ: њчи1стите рyцэ, грBшницы, и3спрaвите сердцA в†ша, двоедyшніи: 4,8Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVεγγισατε engisate
V-AAM-2P G5657
ἐγγίζωengizōto come nearDraw nigh
τω
T-DSM
hothe/this/whoto God
θεω theō
N-DSM
θεόςtheosGodto God
και kai
CONJ
καίkaiand, and
εγγισει engisei
V-FAI-3S G5692
ἐγγίζωengizōto come nearhe will draw nigh
υμιν umin
P-2DP
σύsuyouto you
καθαρισατε katharisate
V-AAM-2P G5657
καθαρίζωkatharizōto clean. Cleanse
χειρας cheiras
N-APF
χείρcheirhandhands
αμαρτωλοι amartōloi
A-VPM
ἁμαρτωλόςhamartōlossinful, sinners
και kai
CONJ
καίkaiand; and
αγνισατε agnisate
V-AAM-2P G5657
ἁγνίζωhagnizōto purifypurify
καρδιας kardias
N-APF
καρδίαkardiahearthearts
διψυχοι dipsuchoi
A-VPM
δίψυχοςdipsuchosdouble-minded, double minded
 
9 cf. Tłum. Толк. Biadajcie i smućcie się i płaczcie; śmiech wasz niech się obróci w żałość, a wesele w smutek.Сокрушайтесь, плачьте и рыдайте; смех ваш да обратится в плач, и радость - в печаль. постражди1те и3 слези1те и3 плaчитесz: смёхъ вaшъ въ плaчь да њбрати1тсz, и3 рaдость въ сётованіе: 4,9Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVταλαιπωρησατε talaipōrēsate
V-AAM-2P G5657
ταλαιπωρέωtalaipōreōto grieveBe afflicted
και kai
CONJ
καίkaiand, and
πενθησατε penthēsate
V-AAM-2P G5657
πενθέωpentheōto mournmourn
και kai
CONJ
καίkaiand, and
κλαυσατε klausate
V-AAM-2P G5657
κλαίωklaiōto weepweep
ο o
T-NSM
hothe/this/wholaughter
γελως gelōs
N-NSM
γέλωςgelōslaughterlaughter
υμων umōn
P-2GP
σύsuyouyour
εις eis
PREP
εἰςeistowardto
πενθος penthos
N-ASN
πένθοςpenthosgriefmourning
μετατραπητω metatrapētō
V-2APM-3S G5649
μεταστρέφωmetastrefōto change: let
και kai
CONJ
καίkaiand, and
η ē
T-NSF
hothe/this/whojoy
χαρα chara
N-NSF
χαράcharajoyjoy
εις eis
PREP
εἰςeistowardto
κατηφειαν katēfeian
N-ASF
κατήφειαkatēfeiagloominessheaviness
 
10 cf. Tłum. Толк. Uniżcie się przed obliczem Pana, a wywyższy was.Смиритесь пред Господом, и вознесет вас. смири1тесz пред8 гDемъ, и3 вознесeтъ вы2. 4,10Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVταπεινωθητε tapeinōthēte
V-APM-2P G5682
ταπεινόωtapeinoōto humbleHumble yourselves
ενωπιον enōpion
ADV
ἐνώπιονenōpionbeforein the sight of
κυριου kuriou
N-GSM
κύριοςkurioslordthe Lord
και kai
CONJ
καίkaiand, and
υψωσει upsōsei
V-FAI-3S G5692
ὑψόωhupsoōto lift uphe shall lift
υμας umas
P-2AP
σύsuyouyou
 
11 cf. Tłum. Толк. Nie uwłaczajcie jeden drugiemu, bracia. Kto uwłacza bratu, albo kto sądzi brata swego, uwłacza Prawu i sądzi Prawo. Jeśli zaś sądzisz Prawo, nie jesteś wykonawcą Prawa, ale sędzią.Не злословьте друг друга, братия: кто злословит брата или судит брата своего, тот злословит закон и судит закон; а если ты судишь закон, то ты не исполнитель закона, но судья. Не њклеветaйте дрyгъ дрyга, брaтіе: њклеветazй бо брaта, и3ли2 њсуждazй брaта своего2, њклеветaетъ зак0нъ и3 њсуждaетъ зак0нъ: ѓще же зак0нъ њсуждaеши, нёси творeцъ зак0на, но судіS. 4,11Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVμη
PRT-N
μήnotnot
καταλαλειτε katalaleite
V-PAM-2P G5720
καταλαλέωkatalaleōto slanderSpeak
αλληλων allēlōn
C-GPM
ἀλλήλωνallēlōnone anotherone of another
αδελφοι adelfoi
N-VPM
ἀδελφόςadelfosbrother, brethren
ο o
T-NSM
hothe/this/who. He that
καταλαλων katalalōn
V-PAP-NSM G5723
καταλαλέωkatalaleōto slanderevil
αδελφου adelfou
N-GSM
ἀδελφόςadelfosbrotherof
η ē
PRT
ēor[or]
κρινων krinōn
V-PAP-NSM G5723
κρίνωkrinōto judgejudgeth
τον ton
T-ASM
hothe/this/whobrother
αδελφον adelfon
N-ASM
ἀδελφόςadelfosbrotherbrother
αυτου autou
P-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/selfhis
καταλαλει katalalei
V-PAI-3S G5719
καταλαλέωkatalaleōto slanderspeaketh evil
νομου nomou
N-GSM
νόμοςnomoslawof the law
και kai
CONJ
καίkaiand, and
κρινει krinei
V-PAI-3S G5719
κρίνωkrinōto judgejudgeth
νομον nomon
N-ASM
νόμοςnomoslawthe law
ει ei
COND
εἰeiifif
δε de
CONJ
δέdethen: but
νομον nomon
N-ASM
νόμοςnomoslawthe law
κρινεις krineis
V-PAI-2S G5719
κρίνωkrinōto judgethou judge
ουκ ouk
PRT-N
οὐounonot
ει ei
V-PAI-2S G5719
εἰμίeimito be, thou art
ποιητης poiētēs
N-NSM
ποιητήςpoiētēsdoera doer
νομου nomou
N-GSM
νόμοςnomoslawof the law
αλλα alla
CONJ
ἀλλάallabut, but
κριτης kritēs
N-NSM
κριτήςkritēsjudgea judge
 
12 cf. Tłum. Толк. Jeden jest zakonodawcą i sędzia; który może zatracić i wybawić. Ty zaś kim jesteś, sędzio bliźniego ?Един Законодатель и Судия, могущий спасти и погубить; а ты кто, который судишь другого? є3ди1нъ є4сть законопол0жникъ и3 судіS, могjй спасти2 и3 погуби1ти: тh же кто2 є3си2 њсуждazй дрyга; 4,12Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVεις eis
A-NSM
εἷςheisoneone
εστιν estin
V-PAI-3S G5719
εἰμίeimito beart
νομοθετης nomothetēs
N-NSM
νομοθέτηςnomothetēslawgiverlawgiver
και kai
CONJ
καίkaiandand
κριτης kritēs
N-NSM
κριτήςkritēsjudge[judge]
ο o
T-NSM
hothe/this/who 
δυναμενος dunamenos
V-PNP-NSM G5740
δύναμαιdunamaibe ableis able
σωσαι sōsai
V-AAN G5658
σῴζωsōzōto saveto save
και kai
CONJ
καίkaiand[and]
απολεσαι apolesai
V-AAN G5658
ἀπολλύωapolluōto destroyto destroy
συ su
P-2NS
σύsuyouthou
δε de
CONJ
δέdethen[then]
τις tis
I-NSM
τίςtiswhich?: who
ει ei
V-PAI-2S G5719
εἰμίeimito beThere is
ο o
T-NSM
hothe/this/wholawgiver
κρινων krinōn
V-PAP-NSM G5723
κρίνωkrinōto judgejudgest
τον ton
T-ASM
hothe/this/who, who
πλησιον plēsion
ADV
πλησίονplēsionnear/neighbor[near/neighbor]
 
ZUCHWAŁE PLANY.13 cf. Tłum. Толк. Oto teraz wy, co mówicie: Dziś albo jutro pójdziemy do tego miasta i zabawimy tam przynajmniej rok i będziemy handlować i ciągnąć zyski;Теперь послушайте вы, говорящие: "сегодня или завтра отправимся в такой-то город, и проживем там один год, и будем торговать и получать прибыль"; Слhшите нн7э, глаг0лющіи: днeсь и3ли2 ќтрэ п0йдемъ во w4нъ грaдъ, и3 сотвори1мъ тY лёто є3ди1но, и3 кyплю дёемъ и3 приwбрётеніе: 4,13Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVαγε age
V-PAM-2S G5720
ἄγωagōto bringGo to
νυν nun
ADV
νῦνnunnownow
οι oi
T-NPM
hothe/this/who, ye
λεγοντες legontes
V-PAP-NPM G5723
λέγωlegōto speakthat say
σημερον sēmeron
ADV
σήμερονsēmerontoday, To day
η ē
PRT
ēor[or]
αυριον aurion
ADV
αὔριονauriontomorrowto morrow
πορευσομεθα poreusometha
V-FDI-1P G5695
πορεύωporeuōto gowe will go
εις eis
PREP
εἰςeistowardinto
τηνδε tēnde
D-ASF
ὅδε, ἥδεhhode ēdethissuch
την tēn
T-ASF
hothe/this/whoa city
πολιν polin
N-ASF
πόλιςpoliscitya city
και kai
CONJ
καίkaiandor
ποιησομεν poiēsomen
V-FAI-1P G5692
ποιέωpoieōto do/makecontinue
εκει ekei
ADV
ἐκεῖekeitherethere
ενιαυτον eniauton
N-ASM
ἐνιαυτόςeniautosyearyear
και kai
CONJ
καίkaiand, and
εμπορευσομεθα emporeusometha
V-FDI-1P G5695
ἐμπορεύομαιemporeuomaito traffic inbuy and sell
και kai
CONJ
καίkaiand, and
κερδησομεν kerdēsomen
V-FAI-1P G5692
κερδαίνωkerdainōto gainget gain
 
14 cf. Tłum. Толк. wy, którzy nie wiecie, co będzie jutro.вы, которые не знаете, что случится завтра: ибо что такое жизнь ваша? пар, являющийся на малое время, а потом исчезающий. и5же не вёсте, что2 ќтрэ случи1тсz: кaz бо жи1знь вaша, пaра бо є4сть, ћже вмaлэ kвлsетсz, пот0мъ же и3счезaетъ. 4,14Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVοιτινες oitines
R-NPM
ὅστιςhostiswho/whichWhereas
ουκ ouk
PRT-N
οὐounonot
επιστασθε epistasthe
V-PNI-2P G5736
ἐπίσταμαιepistamaito know/understandye know
της tēs
T-GSF
hothe/this/who 
αυριον aurion
ADV
αὔριονauriontomorrowon the morrow
ποια poia
I-NSF
ποῖοςpoioswhat?what
η ē
T-NSF
hothe/this/who 
ζωη zōē
N-NSF
ζωήzōēlifelife
υμων umōn
P-2GP
σύsuyouyour
ατμις atmis
N-NSF
ἀτμίςatmisvapora vapour
γαρ gar
CONJ
γάρgarfor. For
εστε este
V-PAI-2P G5719
εἰμίeimito be? It is
προς pros
PREP
πρόςprosto/withfor
ολιγον oligon
A-ASN
ὀλίγοςoligoslittle/fewa little time
φαινομενη fainomenē
V-PEP-NSF G5730
φαίνωfainōto shine/appear, that appeareth
επειτα epeita
ADV
ἔπειταepeitathenthen
και kai
CONJ
καίkaiand[and]
αφανιζομενη afanizomenē
V-PPP-NSF G5746
ἀφανίζωafanizōto destroyvanisheth away
 
15 cf. Tłum. Толк. Czymże bowiem jest życie wasze? Parą jest, która na krótko się ukazuje, a potem zniknie, Zamiast tego, żebyście mówili: Jeśli Pan zechce. I: jeśli żyć będziemy, uczynimy to lub owo.Вместо того, чтобы вам говорить: "если угодно будет Господу и живы будем, то сделаем то или другое",- Вмёстw є4же бы глаг0лати вaмъ: ѓще гDь восх0щетъ, и3 жи1ви бyдемъ, и3 сотвори1мъ сіE и3ли2 џно: 4,15Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVαντι anti
PREP
ἀντίantiforFor that
του tou
T-GSN
hothe/this/who 
λεγειν legein
V-PAN G5721
λέγωlegōto speakto say
υμας umas
P-2AP
σύsuyouye
εαν ean
COND
ἐάνeanif, If
ο o
T-NSM
hothe/this/whothe Lord
κυριος kurios
N-NSM
κύριοςkurioslordthe Lord
θελη thelē
V-PAS-3S G5725
θέλωthelōto will/desirewill
και kai
CONJ
καίkaiand,
ζησομεν zēsomen
V-FAI-1P G5692
ζάωzaōto livewe shall live
και kai
CONJ
καίkaiand, and
ποιησομεν poiēsomen
V-FAI-1P G5692
ποιέωpoieōto do/makedo
τουτο touto
D-ASN
οὗτοςhoutosthis/he/she/it[this/he/she/it]
η ē
PRT
ēor, or
εκεινο ekeino
D-ASN
ἐκεῖνοςekeinosthatthat
 
16 cf. Tłum. Толк. Teraz zaś chełpicie się w przechwałkach waszych. Wszelka taka chełpliwość zła jest.вы, по своей надменности, тщеславитесь: всякое такое тщеславие есть зло. нн7э же хвaлитесz въ гордhнехъ вaшихъ: всsка хвалA таковA ѕлA є4сть. 4,16Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVνυν nun
ADV
νῦνnunnownow
δε de
CONJ
δέdethenBut
καυχασθε kauchasthe
V-PNI-2P G5736
καυχάομαιkauchaomaito boastye rejoice
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
ταις tais
T-DPF
hothe/this/whoboastings
αλαζονειαις alazoneiais
N-DPF
ἀλαζονείαalazoneiaboastingboastings
υμων umōn
P-2GP
σύsuyouyour
πασα pasa
A-NSF
πᾶςpasall: all
καυχησις kauchēsis
N-NSF
καύχησιςkauchēsispriderejoicing
τοιαυτη toiautē
D-NSF
τοιοῦτοςtoioutossuch as thissuch
πονηρα ponēra
A-NSF
πονηρόςponērosevil/badevil
εστιν estin
V-PAI-3S G5719
εἰμίeimito beis
 
17 cf. Tłum. Толк. Kto więc umie dobrze czynić, a nie czyni, ten grzeszy. Итак, кто разумеет делать добро и не делает, тому грех.Вёдущему u5бо добро2 твори1ти, и3 не творsщему, грёхъ є3мY є4сть.4,17Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVειδοτι eidoti
V-RAP-DSM G5761
εἴδωeidōto knowto him that knoweth
ουν oun
CONJ
οὖνountherefore/thenTherefore
καλον kalon
A-ASM
καλόςkalosgoodgood
ποιειν poiein
V-PAN G5721
ποιέωpoieōto do/maketo do
και kai
CONJ
καίkaiand, and
μη
PRT-N
μήnotnot
ποιουντι poiounti
V-PAP-DSM G5723
ποιέωpoieōto do/makedoeth
αμαρτια amartia
N-NSF
ἁμαρτίαhamartiasinsin
αυτω autō
P-DSM
αὐτόςautoshe/she/it/self, to him
εστιν estin
V-PAI-3S G5719
εἰμίeimito beit is

5UPOMNIENIA BOGACZÓW.1 Nuże teraz, bogacze, płaczcie, narzekając na nędze wasze, które przyjdą na was.2 Bogactwa wasze zbutwiały, a szaty wasze mole zjadły.3 Złoto i srebro wasze pordzewiało, a rdza ich będzie na świadectwo przeciw wam i pożerać będzie ciała wasze jak ogień: Naskarbiliście sobie gniewu w ostatnie dni.4 Oto zapłata robotników, którzy żçli pola wasze, przez was zatrzymana, woła, a wołanie ich doszło “do uszu Pana zastępów.”5 Ucztowaliście na ziemi i w zbytkach utuczyliście serca wasze “w dzień zabijania.”6 Wyrzekliście się i zabiliście sprawiedliwego, a nie sprzeciwił się wam.ZACHĘTA DO WYTRWANIA.7 Bądźcie więc cierpliwi, bracia, aż do przyjścia Pańskiego. Oto rolnik wygląda cennego owocu ziemi, cierpliwie czekając, aż spadnie deszcz “wczesny i późny.” 8 I wy zatem bądźcie cierpliwi i utwierdzajcie serca wasze, o przybliżyło się przyjście Pańskie.9 Nie narzekajcie, bracia, jedni na drugich, abyście nie byli sądzeni. Oto sędzia stoi przed drzwiami.10 Bracia, bierzcie za przykład znoszenia zła, utrapienia i wielkiej cierpliwości proroków, którzy przemawiali w imię Pańskie.11 Oto za błogosławionych mamy tych, co wytrwali. O cierpliwości Joba słyszeliście i koniec Pański widzieliście; że “litościwy jest Pan i miłosierny.”12 Przede wszystkim zaś, bracia, nie przysięgajcie ani na niebo, ani na ziemię, ani żadną inną przysięgą. Lecz wasza mowa niech będzie: Tak, tak; Nie, nie; abyście się pod sąd nie dostali.13 Smuci się kto z was ? Niech się modli. Ma spokój ducha? Niech śpiewa.NAMASZCZENIU CHORYCH.14 Choruje kto między wami? Niech wezwie kapłanów kościoła i niech się modlą nad nim, namaszczając go olejem w imię Pańskie;15 a modlitwa wiary wybawi chorego i ulży mu Pan; a jeśliby był w grzechach, będą mu odpuszczone.16 Wyznawajcie więc jedni drugim grzechy swoje i módlcie się wzajemnie za siebie, abyście byli zbawieni, albowiem wiele może ustawiczna prośba sprawiedliwego.17 Eliasz był człowiekiem w cierpliwości nam podobnym i w modlitwie prosił, żeby deszcz nie padał na ziemię i nie padał trzy lata i sześć miesięcy.18 I znowu się modlił i niebo spuściło deszcz i ziemia dała swój owoc.19 Bracia moi, jeśliby kto z was zbłądził z drogi prawdy i ktoś by go nawrócił,20 niech wie, że kto nawrócił grzesznika z jego błędnej drogi, zbawi jego duszę od śmierci “zakryje mnóstwo grzechów.”