MENU
Fragment:
Styl fragmentu
*Zezwalaj na cookies aby zapamiętać ustawienia

List św. Jakuba Apostoła

1Adres.1JAKUB, sługa boży i Pana naszego Jezusa Chrystusa, dwunastu pokoleniom, które są w rozproszeniu, pozdrowienie. POKUSACH I UFNOŚCI W BOGU.2 Bracia moi, uważajcie za wielką radość, gdy wpadniecie w rozmaite pokusy,3 wiedząc, że próba wiary waszej sprawuje cierpliwość.4 Cierpliwość zaś dokonuje dzieła doskonałego, abyście byli doskonali i nienaganni, nie uchybiający w niczym.5 Jeśli zaś kto z was potrzebuje mądrości, niech prosi od Boga, który daje wszystkim obficie i nie wymawia, a będzie mu dana.6 Niech zaś prosi z wiarą, nic nie wątpiąc; bo kto wątpi, podobny jest do fali morskiej, poruszanej i miotanej wkoło wiatrem.7 Niech więc taki człowiek nie sądzi, że otrzyma coś od Pana.8 Człowiek chwiejnego umysłu jest niestały we wszystkich poczynaniach swoich.9 Niech zaś brat poniżony chlubi się w podwyższeniu swoim,10 a bogaty w poniżeniu swoim, albowiem jak “kwiat trawy” przeminie.11 Wzeszło bowiem słońce palące i “wysuszyło trawę i opadł jej kwiat” i zginął wdzięk oblicza jego; tak i bogacz w swych przedsięwzięciach zmarnieje.JAK DZIAŁA POKUSA.12 Błogosławiony mąż, który wytrzyma pokusę, bo gdy będzie wypróbowany, otrzyma koronę życia, którą obiecał Bóg tym, co go miłują.13 Niech nikt w pokusie nie mówi, że od Boga jest kuszony; albowiem Bóg nie podlega pokusie do złego, a sam nikogo me kusi.14 Lecz każdy bywa kuszony, gdy go własna pożądliwość pociąga i nęci.15 Potem gdy pożądliwość pocznie, rodzi grzech, a grzech, gdy będzie wykonany, rodzi śmierć.16 Przeto, bracia moi najmilsi, nie błądźcie.17 Wszelki datek dobry i wszelki dar doskonały pochodzi z wysoka, zstępując od Ojca światłości, u którego nie masz odmiany, ani zaćmienia przemiany.18 Zrodził nas bowiem dobrowolnie słowem prawdy, żebyśmy byli niejako początkiem jego stworzenia. POWŚCIĄGAĆ JĘZYK.19 Wiecie, bracia moi najmilsi. Niech zaś każdy człowiek będzie skory do słuchania, a powolny do mówienia i powolny do gniewu.20 Gniew bowiem męża nie powoduje sprawiedliwości bożej.21 Przeto od- rzuciwszy wszelki brud i nad- miar złości, przyjmijcie w cichości słowo wszczepione, które może zbawić dusze wasze.NIE TYLKO SŁUCHAĆ ALE I WYKONYWAĆ.22 Bądźcie zaś wykonawcami słowa, a nie słuchaczami tylko; oszukującymi samych siebie.23 Gdyż jeśli kto jest słuchaczem słowa, a nie wykonawcą ten podobny jest do człowieka, przypatrującego się przyrodzonemu obliczu swemu w zwierciadle;24 bo przyglądnął się sobie i od- szedł i zaraz zapomniał, jakim był.25 Kto by zaś pilniej wejrzał w doskonałe Prawo wolności i wytrwał w nim i stał się nie słuchaczem zapominającym, ale wykonawcą czynu, ten błogosławiony będzie w działaniu swoim.26 Jest zaś kto uważa się za pobożnego, nie powściągając języka swego, ale zwodząc serce swoje, tego pobożność jest próżna.27 Pobożność czysta i niepokalana u Boga i Ojca ta jest: Nawiedzać sieroty i wdowy w ich ucisku, a siebie zachować nieskalanym od tego świata.
2NIE KIEROWAĆ SIĘ WZGLĘDAMI.1 Bracia moi, nie przebierając w osobach, miejcie wiarę w chwalebnego Pana naszego Jezusa Chrystusa.2 Albowiem gdyby na zebranie wasze przyszedł mąż mający złoty pierścień, w świetnej szacie, a wszedłby też ubogi w brudnym odzieniu 3 i patrzylibyście na tego, co się odział w świetną szatę i rzeklibyście mu: Ty usiądź tu wygodnie, a ubogiemu rzeklibyście: Ty stój tam, albo siądź u podnóża nóg moich;4 czyż nie sądzicie w duszy i nie staliście się sędziami o myślach złośliwych?5 Słuchajcie, bracia moi najmilsi: Czyż Bóg nie obrał ubogich na tym świecie na bogatych w wierze i dziedziców królestwa, które Bóg obiecał tym, co go miłują ?6 A wyście nie uczcili ubogiego. Czyż to nie bogacze przemocą was uciskają i czy nie oni ciągną was do sądów?7 Czy nie oni bluźnią dobremu imieniu, którego wzywano nad wami ?WIERNOŚĆ WSZYSTKIM PRZYKAZANIOM.8 Jeśli jednak wypełniacie Prawo królewskie według Pisma: “Będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego” – dobrze czynicie;9 jeśli zaś przebieracie między osobami – grzech popełniacie i Prawo potępia was jako przestępców 10 Lecz ktokolwiek zachowałby całe Prawo, a w jednym by upadł, stał się winnym wszystkiego.11 Gdyż ten, co rzekł: “Nie cudzołóż,” rzekł też “Nie zabijaj.” Jeślibyś nie cudzołożył, ale byś zabijał, stałeś się przestępcą Prawa.12 Tak mówcie i tak czyńcie, jak ci co mają być sądzeni przez Prawo wolności13 Albowiem sąd bez miłosierdzia temu, co miłosierdzia nie czynił: miłosierdzie zaś przewyższa sąd.WIARA BEZ UCZYNKÓW NIEPOŻYTECZNA.14 Cóż za pożytek, bracia moi, gdyby kto mówił, że ma wiarę, a nie miałby uczynków? Czyż wiara może go zbawić?15 Jeśliby zaś brat i siostra byli nadzy i potrzebowali codziennej żywności,16 a rzekłby im ktoś z was: Idźcie w pokoju, ogrzejcie się i nasyćcie się, lecz nie dalibyście im, czego potrzeba ciału, cóż to pomoże ?17 Tak i wiara, jeśliby nie miała uczynków, martwa jest sama w sobie.16 Ale powie kto: Ty masz wiarę, a ja mam uczynki; pokaż mi wiarę swą bez uczynków, a ja ci pokażę wiarę moją z uczynków.19 Ty wierzysz, że jest jeden Bóg? Dobrze czy- nisz: czarci też wierzą i drżą.PRZYKŁAD WIARY ABRAHAMA.20 Chcesz zaś wiedzieć, o człowiecze próżny, że wiara bez uczynków martwa jest?21 Czyż Abraham, ojciec nasz, nie z uczynków został usprawiedliwiony, “ofiarowawszy Izaaka, syna swe- go, na ołtarzu?”22 Widzisz, że wiara współdziała z jego uczynkami i z uczynków wiara stała się doskonałą.23 I wypełniło się Pismo, które mówi: “Uwierzył Abraham Bogu i poczytane mu jest ku sprawiedliwości” i nazwany jest “przyjacielem bożym.”24 Widzicie, że człowiek bywa usprawiedliwiony z uczynków a nie z wiary tylko ?25 Podobnie i Rahab nierządnica, czy nie została usprawiedliwiona z uczynków, gdy przyjęła posłów i inną drogą wypuściła ?26 Albowiem jak ciało bez ducha jest martwe, tak i wiara bez uczynków jest martwa.
3GRZECHY JĘZYKA1 Bracia moi, niech wielu z was nie staje się nauczycielami, wiedząc, że cięższego sądu doznacie.2 W wielu bowiem rzeczach upadamy wszyscy. Jeśli kto w słowie nie upada, ten jest mężem doskonałym; może także na wodzy trzymać całe ciało.3 A jeśli koniom wkładamy wędzidła w pyski, aby nam były posłuszne, to całym ciałem ich kierujemy.4 Oto i okręty, choć wielkie są i przez potężne wiatry pędzone, kieruje malutki ster, dokąd zechce wola kierującego.5 Tak i język jest wprawdzie małym członkiem, ale wielkie rzeczy dźwiga. Oto jak mały ogień jakże wielki las podpala.6 I język jest jak ogień, świat nieprawości. Język jest między członkami naszymi tym, co plami całe ciało i zapala koło życia naszego, rozpalony przez piekło.7 Wszelki bowiem rodzaj zwierząt i ptaków i wężów i innych poskramia się i jest poskromiony przez naturę ludzką; ciecz języka nikt z ludzi nie może poskromić: zło niespokojne, pełne jadu śmiertelnego.9 Nim to błogosławimy Boga i Ojca i nim przeklinamy ludzi stworzonych na “podobieństwo Boga.”10 Z tychże ust wychodzi błogosławieństwo i przekleństwo. Nie powinno tak być, bracia moi.11 Czy, źródło wypuszcza z tej samej szczeliny słodką i gorzką wodę?12 Czy może, bracia moi, figa rodzić winne jagody, albo winny szczep figi? Tak też słona woda nie może uczynić słodkiej.ZIEMSKA I NIEBIESKA MĄDROŚĆ.13 Któż między wami jest mądry i wyćwiczony?. Niech przez dobre postępowanie pokaże uczynki swoje w skromnej mądrości.14 Lecz jeśli gorzką zazdrość macie i spory są w sercach waszych, nie chciejcie się wynosić i być kłamcami przeciwko prawdzie.15 Nie jest to bowiem mądrość z góry zstępująca, ale ziemska, cielesna, diabelska.16 Gdzie bowiem zazdrość i spór, tam niestałość i wszelka zła sprawa.17 Lecz mądrość, która jest z góry, najpierw z pewnością jest czysta, potem spokojna, skromna, ustępliwa, z dobrymi się zgadzająca, pełna miłosierdzia i dobrych owoców, nie stronnicza, bez obłudy.18 A owoc sprawiedliwości bywa siany w pokoju dla czyniących pokój.
4ZŁO Z POŻĄDLIWOŚCI1 Skąd walki i kłótnie między wami ? Czy nie stąd ? z pożądliwość waszych, które wojują w członkach waszych ?2 Pożądacie, a nie macie; zabijacie i zazdrościcie, a nie możecie osiągnąć; kłócicie się i walczycie, a nie macie, dlatego że nie prosicie3 Prosicie, a nie otrzymujecie, dlatego że źle prosicie, abyście to na pożądliwości wasze4 Cudzołożnicy, czy nie wiecie, że przyjaźń tego świata jest nieprzyjaciółką Boga? Ktokolwiek więc chciałby być przyjacielem tego świata, staje się nieprzyjacielem Boga.5 Czy sądzicie, że na próżno mówi Pismo: Aż do zazdrości pożąda duch, który w was mieszka ?6 Lecz większą łaskę daje. Przeto mówi: “Bóg pysznym się sprzeciwia, a pokornym łaskę daje.”7 Bądźcie więc poddani Bogu, Opierajcie się zaś diabłu, a uciecze od was.8 Przybliżajcie się do Boga, a przybliży się do was. Oczyśćcie ręce, grzesznicy, i oczyśćcie serca, ludzié umysłu dwoistego.9 Biadajcie i smućcie się i płaczcie; śmiech wasz niech się obróci w żałość, a wesele w smutek.10 Uniżcie się przed obliczem Pana, a wywyższy was.11 Nie uwłaczajcie jeden drugiemu, bracia. Kto uwłacza bratu, albo kto sądzi brata swego, uwłacza Prawu i sądzi Prawo. Jeśli zaś sądzisz Prawo, nie jesteś wykonawcą Prawa, ale sędzią.12 Jeden jest zakonodawcą i sędzia; który może zatracić i wybawić. Ty zaś kim jesteś, sędzio bliźniego ?ZUCHWAŁE PLANY.13 Oto teraz wy, co mówicie: Dziś albo jutro pójdziemy do tego miasta i zabawimy tam przynajmniej rok i będziemy handlować i ciągnąć zyski;14 wy, którzy nie wiecie, co będzie jutro.15 Czymże bowiem jest życie wasze? Parą jest, która na krótko się ukazuje, a potem zniknie, Zamiast tego, żebyście mówili: Jeśli Pan zechce. I: jeśli żyć będziemy, uczynimy to lub owo.16 Teraz zaś chełpicie się w przechwałkach waszych. Wszelka taka chełpliwość zła jest.17 Kto więc umie dobrze czynić, a nie czyni, ten grzeszy.
5UPOMNIENIA BOGACZÓW.

RU Brytjka King J. 5UPOMNIENIA BOGACZÓW.1 cf. Tłum. Толк. Nuże teraz, bogacze, płaczcie, narzekając na nędze wasze, które przyjdą na was.Послушайте вы, богатые: плачьте и рыдайте о бедствиях ваших, находящих на вас. Пріиди1те нн7э, богaтіи, плaчитесz и3 рыдaйте њ лю1тыхъ ск0рбехъ вaшихъ грzдyщихъ на вы2. 5,1Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVαγε age
V-PAM-2S G5720
ἄγωagōto bringGo to
νυν nun
ADV
νῦνnunnownow
οι oi
T-NPM
hothe/this/who 
πλουσιοι plousioi
A-NPM
πλούσιοςplousiosrich, rich men
κλαυσατε klausate
V-AAM-2P G5657
κλαίωklaiōto weep, weep
ολολυζοντες ololuzontes
V-PAP-NPM G5723
ὀλολύζωololuzōto wailand howl
επι epi
PREP
ἐπίepiupon/to/againstfor
ταις tais
T-DPF
hothe/this/who 
ταλαιπωριαις talaipōriais
N-DPF
ταλαιπωρίαtalaipōriamiserymiseries
υμων umōn
P-2GP
σύsuyouyour
ταις tais
T-DPF
hothe/this/whomiseries
επερχομεναις eperchomenais
V-PNP-DPF G5740
ἐπέρχομαιeperchomaito arrive/invadethat shall come upon
 
2 cf. Tłum. Толк. Bogactwa wasze zbutwiały, a szaty wasze mole zjadły.Богатство ваше сгнило, и одежды ваши изъедены молью. Богaтство вaше и3згни2, и3 ри6зы вaшz м0ліе поzд0ша. 5,2Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVο o
T-NSM
hothe/this/whoriches
πλουτος ploutos
N-NSM
πλοῦτοςploutosrichesriches
υμων umōn
P-2GP
σύsuyouYour
σεσηπεν sesēpen
V-2RAI-3S G5754
σήπωsēpōto rotare corrupted
και kai
CONJ
καίkaiand, and
τα ta
T-NPN
hothe/this/whogarments
ιματια imatia
N-NPN
ἱμάτιονhimationclothinggarments
υμων umōn
P-2GP
σύsuyouyour
σητοβρωτα sētobrōta
A-NPN
σητόβρωτοςsētobrōtosmoth-eatenmotheaten
γεγονεν gegonen
V-2RAI-3S G5754
γίνομαιginomaito beare
 
3 cf. Tłum. Толк. Złoto i srebro wasze pordzewiało, a rdza ich będzie na świadectwo przeciw wam i pożerać będzie ciała wasze jak ogień: Naskarbiliście sobie gniewu w ostatnie dni.Золото ваше и серебро изоржавело, и ржавчина их будет свидетельством против вас и съест плоть вашу, как огонь: вы собрали себе сокровище на последние дни. Злaто вaше и3 сребро2 и3зоржaвэ, и3 ржA и5хъ въ послyшество на вaсъ бyдетъ, и3 снёсть плHти вaшz ѓки џгнь: є3г0же снискaсте въ послBдніz дни6. 5,3Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVο o
T-NSM
hothe/this/whogold
χρυσος chrusos
N-NSM
χρυσόςchrusosgoldgold
υμων umōn
P-2GP
σύsuyouyou
και kai
CONJ
καίkaiandand
ο o
T-NSM
hothe/this/whosilver
αργυρος arguros
N-NSM
ἄργυροςargurossilversilver
κατιωται katiōtai
V-RPI-3S G5769
κατιόομαιkatioomaito corrodeis cankered
και kai
CONJ
καίkaiand; and
ο o
T-NSM
hothe/this/whothe rust
ιος ios
N-NSM
ἰόςiospoison/rustthe rust
αυτων autōn
P-GPM
αὐτόςautoshe/she/it/selfof them
εις eis
PREP
εἰςeistowardagainst
μαρτυριον marturion
N-ASN
μαρτύριονmarturiontestimonya witness
υμιν umin
P-2DP
σύsuyouYour
εσται estai
V-FDI-3S G5695
εἰμίeimito beshall be
και kai
CONJ
καίkaiand, and
φαγεται fagetai
V-FDI-3S G5695
φαγεῖνfageinto eatshall eat
τας tas
T-APF
hothe/this/whoflesh
σαρκας sarkas
N-APF
σάρξsarxfleshflesh
υμων umōn
P-2GP
σύsuyouyour
ως ōs
ADV
ὡςhōswhich/howas it were
πυρ pur
N-ASN
πῦρpurfirefire
εθησαυρισατε ethēsaurisate
V-AAI-2P G5656
θησαυρίζωthēsaurizōto store up. Ye have heaped treasure together
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongfor
εσχαταις eschatais
A-DPF-S
ἔσχατοςeschatoslast/leastthe last
ημεραις ēmerais
N-DPF
ἡμέραhēmeradaydays
 
4 cf. Tłum. Толк. Oto zapłata robotników, którzy żçli pola wasze, przez was zatrzymana, woła, a wołanie ich doszło “do uszu Pana zastępów.”Вот, плата, удержанная вами у работников, пожавших поля ваши, вопиет, и вопли жнецов дошли до слуха Господа Саваофа. СE, мздA дёлателей дёлавшихъ ни6вы вaшz, ўдержaнаz t вaсъ, вопіeтъ, и3 вопіє1ніz жaвшихъ во ќшы гDа саваHfа внид0ша. 5,4Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVιδου idou
V-2AMM-2S G5640
ὁράωhoraōto seeBehold
ο o
T-NSM
hothe/this/who 
μισθος misthos
N-NSM
μισθόςmisthoswage, the hire
των tōn
T-GPM
hothe/this/who, the hire
εργατων ergatōn
N-GPM
ἐργάτηςergatēsworkerof the labourers
των tōn
T-GPM
hothe/this/whoof the labourers
αμησαντων amēsantōn
V-AAP-GPM G5660
ἀμάωamaōto mowreaped down
τας tas
T-APF
hothe/this/whowho have
χωρας chōras
N-APF
χώραchōracountryfields
υμων umōn
P-2GP
σύsuyouyour
ο o
T-NSM
hothe/this/whofields
αφυστερημενος afusterēmenos
V-RPP-NSM G5772
ἀποστερέωapostereōto defraudkept back by fraud
αφ af
PREP
ἀπόapofrom, which is of
υμων umōn
P-2GP
σύsuyouyou
κραζει krazei
V-PAI-3S G5719
κράζωkrazōto cry, crieth
και kai
CONJ
καίkaiand: and
αι ai
T-NPF
hothe/this/whothe cries
βοαι boai
N-NPF
βοήboēoutcrythe cries
των tōn
T-GPM
hothe/this/whoof them
θερισαντων therisantōn
V-AAP-GPM G5660
θερίζωtherizōto reapwhich have reaped
εις eis
PREP
εἰςeistowardinto
τα ta
T-APN
hothe/this/whothe ears
ωτα ōta
N-APN
οὖςousearthe ears
κυριου kuriou
N-GSM
κύριοςkurioslordof the Lord
σαβαωθ sabaōth
HEB
σαβαώθsabaōthof Hostsof sabaoth
εισεληλυθαν eiselēluthan
V-2RAI-3P G5754
εἰσέρχομαιeiserchomaito enterare entered
 
5 cf. Tłum. Толк. Ucztowaliście na ziemi i w zbytkach utuczyliście serca wasze “w dzień zabijania.”Вы роскошествовали на земле и наслаждались; напитали сердца ваши, как бы на день заклания. Возвесели1стесz на земли2, и3 наслади1стесz: ўпитaсте сердцA в†ша ѓки въ дeнь заколeніz. 5,5Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVετρυφησατε etrufēsate
V-AAI-2P G5656
τρυφάωtrufaōto self-indulgeYe have lived in pleasure
επι epi
PREP
ἐπίepiupon/to/againston
της tēs
T-GSF
hothe/this/whothe earth
γης gēs
N-GSF
γῆearththe earth
και kai
CONJ
καίkaiand, and
εσπαταλησατε espatalēsate
V-AAI-2P G5656
σπαταλάωspatalaōto indulgebeen wanton
εθρεψατε ethrepsate
V-AAI-2P G5656
τρέφωtrefōto feed; ye have nourished
τας tas
T-APF
hothe/this/whohearts
καρδιας kardias
N-APF
καρδίαkardiahearthearts
υμων umōn
P-2GP
σύsuyouyour
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
ημερα ēmera
N-DSF
ἡμέραhēmeradaya day
σφαγης sfagēs
N-GSF
σφαγήsfagēslaughterof slaughter
 
6 cf. Tłum. Толк. Wyrzekliście się i zabiliście sprawiedliwego, a nie sprzeciwił się wam.Вы осудили, убили Праведника; Он не противился вам. Њсуди1сте, ўби1сте првdнаго: не проти1витсz вaмъ. 5,6Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVκατεδικασατε katedikasate
V-AAI-2P G5656
καταδικάζωkatadikazōto condemnYe have condemned
εφονευσατε efoneusate
V-AAI-2P G5656
φονεύωfoneuōto murderkilled
τον ton
T-ASM
hothe/this/who 
δικαιον dikaion
A-ASM
δίκαιοςdikaiosjustthe just
ουκ ouk
PRT-N
οὐounonot
αντιτασσεται antitassetai
V-PMI-3S G5731
ἀντιτάσσωantitassōto resist; he doth
υμιν umin
P-2DP
σύsuyouyou
 
ZACHĘTA DO WYTRWANIA.7 cf. Tłum. Толк. Bądźcie więc cierpliwi, bracia, aż do przyjścia Pańskiego. Oto rolnik wygląda cennego owocu ziemi, cierpliwie czekając, aż spadnie deszcz “wczesny i późny.” Итак, братия, будьте долготерпеливы до пришествия Господня. Вот, земледелец ждет драгоценного плода от земли и для него терпит долго, пока получит дождь ранний и поздний. Долготерпи1те u5бо, брaтіе мо‰, до пришeствіz гDнz. СE земледёлецъ ждeтъ честнaгw плодA t земли2, долготерпS њ нeмъ, д0ндеже пріи1метъ д0ждь рaнъ и3 п0зденъ: 5,7Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVμακροθυμησατε makrothumēsate
V-AAM-2P G5657
μακροθυμέωmakrothumeōto have patienceBe patient
ουν oun
CONJ
οὖνountherefore/thentherefore
αδελφοι adelfoi
N-VPM
ἀδελφόςadelfosbrother, brethren
εως eōs
ADV
ἕωςheōsuntil, unto
της tēs
T-GSF
hothe/this/who 
παρουσιας parousias
N-GSF
παρουσίαparousiacomingthe coming
του tou
T-GSM
hothe/this/whothe coming
κυριου kuriou
N-GSM
κύριοςkurioslordof the Lord
ιδου idou
V-2AMM-2S G5640
ὁράωhoraōto see. Behold
ο o
T-NSM
hothe/this/whoof the Lord
γεωργος geōrgos
N-NSM
γεωργόςgeōrgosfarmer, the husbandman
εκδεχεται ekdechetai
V-PNI-3S G5736
ἐκδέχομαιekdechomaito wait forwaiteth for
τον ton
T-ASM
hothe/this/who, the husbandman
τιμιον timion
A-ASM
τίμιοςtimiospreciousthe precious
καρπον karpon
N-ASM
καρπόςkarposfruitfruit
της tēs
T-GSF
hothe/this/whoof the earth
γης gēs
N-GSF
γῆearthof the earth
μακροθυμων makrothumōn
V-PAP-NSM G5723
μακροθυμέωmakrothumeōto have patience, and hath long patience
επ ep
PREP
ἐπίepiupon/to/againstfor
αυτω autō
P-DSM
αὐτόςautoshe/she/it/selfit
εως eōs
ADV
ἕωςheōsuntil, until
λαβη labē
V-2AAS-3S G5632
λαμβάνωlambanōto takehe receive
προιμον proimon
A-ASM
πρώϊμοςprōimosearly rainthe early
και kai
CONJ
καίkaiandand
οψιμον opsimon
A-ASM
ὄψιμοςopsimoslate (rain)latter
 
8 cf. Tłum. Толк. I wy zatem bądźcie cierpliwi i utwierdzajcie serca wasze, o przybliżyło się przyjście Pańskie.Долготерпите и вы, укрепите сердца ваши, потому что пришествие Господне приближается. долготерпи1те u5бо и3 вы2, ўтверди1те сердцA в†ша, ћкw пришeствіе гDне прибли1жисz. 5,8Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVμακροθυμησατε makrothumēsate
V-AAM-2P G5657
μακροθυμέωmakrothumeōto have patienceBe
και kai
CONJ
καίkaiandalso
υμεις umeis
P-2NP
σύsuyouye
στηριξατε stērixate
V-AAM-2P G5657
στηρίζωstērizōto establish; stablish
τας tas
T-APF
hothe/this/whohearts
καρδιας kardias
N-APF
καρδίαkardiahearthearts
υμων umōn
P-2GP
σύsuyouyour
οτι oti
CONJ
ὅτιhotithat/since: for
η ē
T-NSF
hothe/this/whothe coming
παρουσια parousia
N-NSF
παρουσίαparousiacomingthe coming
του tou
T-GSM
hothe/this/whoof the Lord
κυριου kuriou
N-GSM
κύριοςkurioslordof the Lord
ηγγικεν ēngiken
V-RAI-3S G5758
ἐγγίζωengizōto come neardraweth nigh
 
9 cf. Tłum. Толк. Nie narzekajcie, bracia, jedni na drugich, abyście nie byli sądzeni. Oto sędzia stoi przed drzwiami.Не сетуйте, братия, друг на друга, чтобы не быть осужденными: вот, Судия стоит у дверей. Не воздыхaйте дрyгъ на дрyга, брaтіе, да не њсуждeни бyдете: сE, судіS пред8 двeрьми стои1тъ. 5,9Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVμη
PRT-N
μήnotnot
στεναζετε stenazete
V-PAM-2P G5720
στενάζωstenazōto groanGrudge
αδελφοι adelfoi
N-VPM
ἀδελφόςadelfosbrother, brethren
κατ kat
PREP
κατάkataaccording toone against
αλληλων allēlōn
C-GPM
ἀλλήλωνallēlōnone anotheranother
ινα ina
CONJ
ἵναhinain order that/to 
μη
PRT-N
μήnot, lest
κριθητε krithēte
V-APS-2P G5686
κρίνωkrinōto judge[to judge]
ιδου idou
V-2AMM-2S G5640
ὁράωhoraōto see: behold
ο o
T-NSM
hothe/this/whobefore
κριτης kritēs
N-NSM
κριτήςkritēsjudge 
προ pro
PREP
πρόprobefore, the judge
των tōn
T-GPF
hothe/this/who[the/this/who]
θυρων thurōn
N-GPF
θύραthuradoor 
εστηκεν estēken
V-RAI-3S G5758
ἵστημιhistēmito standstandeth
 
10 cf. Tłum. Толк. Bracia, bierzcie za przykład znoszenia zła, utrapienia i wielkiej cierpliwości proroków, którzy przemawiali w imię Pańskie.В пример злострадания и долготерпения возьмите, братия мои, пророков, которые говорили именем Господним. (За?_н7з.) W$бразъ пріими1те, брaтіе мо‰, ѕлострадaніz и3 долготерпёніz прbр0ки, и5же глаг0лаша и4менемъ гDнимъ. 5,10Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVυποδειγμα upodeigma
N-ASN
ὑπόδειγμαhupodeigmaexample, for an example
λαβετε labete
V-2AAM-2P G5628
λαμβάνωlambanōto takeTake
αδελφοι adelfoi
N-VPM
ἀδελφόςadelfosbrotherbrethren
της tēs
T-GSF
hothe/this/who, the prophets
κακοπαθιας kakopathias
N-GSF
κακοπάθειαkakopatheiasufferingof suffering affliction
και kai
CONJ
καίkaiand, and
της tēs
T-GSF
hothe/this/whoin the name
μακροθυμιας makrothumias
N-GSF
μακροθυμίαmakrothumiapatienceof patience
τους tous
T-APM
hothe/this/whoof suffering affliction
προφητας profētas
N-APM
προφήτηςprofētēsprophet, the prophets
οι oi
R-NPM
ὅς, ἥhhos ēwhich, who
ελαλησαν elalēsan
V-AAI-3P G5656
λαλέωlaleōto speakhave spoken
εν en
PREP
ἐνenin/on/among[in/on/among]
τω
T-DSN
hothe/this/whoof patience
ονοματι onomati
N-DSN
ὄνομαonomanamein the name
κυριου kuriou
N-GSM
κύριοςkurioslordof the Lord
 
11 cf. Tłum. Толк. Oto za błogosławionych mamy tych, co wytrwali. O cierpliwości Joba słyszeliście i koniec Pański widzieliście; że “litościwy jest Pan i miłosierny.”Вот, мы ублажаем тех, которые терпели. Вы слышали о терпении Иова и видели конец оного от Господа, ибо Господь весьма милосерд и сострадателен. СE, блажи1мъ терпsщыz. Терпёніе јwвле слhшасте, и3 кончи1ну гDню ви1дэсте, ћкw многомлcтивъ є4сть гDь и3 щeдръ. 5,11Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVιδου idou
V-2AMM-2S G5640
ὁράωhoraōto seehave seen
μακαριζομεν makarizomen
V-PAI-1P G5719
μακαρίζωmakarizōto bless, we count
τους tous
T-APM
hothe/this/whothem
υπομειναντας upomeinantas
V-AAP-APM G5660
ὑπομένωhupomenōto remain/endurewhich endure
την tēn
T-ASF
hothe/this/whoof the patience
υπομονην upomonēn
N-ASF
ὑπομονήhupomonēperseveranceof the patience
ιωβ iōb
N-PRI
ἸώβiōbJobof Job
ηκουσατε ēkousate
V-AAI-2P G5656
ἀκούωakouōto hear. Ye have heard
και kai
CONJ
καίkaiand, and
το to
T-ASN
hothe/this/whothe end
τελος telos
N-ASN
τέλοςtelosgoal/taxthe end
κυριου kuriou
N-GSM
κύριοςkurioslordof the Lord
ειδετε eidete
V-2AAI-2P G5627
ὁράωhoraōto seeBehold
οτι oti
CONJ
ὅτιhotithat/since; that
πολυσπλαγχνος polusplanchnos
A-NSM
πολύσπλαγχνοςpolusplanchnosvery compassionatevery pitiful
εστιν estin
V-PAI-3S G5719
εἰμίeimito beis
ο o
T-NSM
hothe/this/whothe Lord
κυριος kurios
N-NSM
κύριοςkurioslordthe Lord
και kai
CONJ
καίkaiand, and
οικτιρμων oiktirmōn
A-NSM
οἰκτίρμωνoiktirmōncompassionateof tender mercy
 
12 cf. Tłum. Толк. Przede wszystkim zaś, bracia, nie przysięgajcie ani na niebo, ani na ziemię, ani żadną inną przysięgą. Lecz wasza mowa niech będzie: Tak, tak; Nie, nie; abyście się pod sąd nie dostali.Прежде же всего, братия мои, не клянитесь ни небом, ни землею, и никакою другою клятвою, но да будет у вас: "да, да" и "нет, нет", дабы вам не подпасть осуждению. Прeжде же всёхъ, брaтіе мо‰, не клени1тесz ни нб7омъ, ни землeю, ни и3н0ю к0ею клsтвою: бyди же вaмъ є4же є4й, є4й, и3 є4же ни2, ни2: да не въ лицемёріе впадeте. 5,12Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVπρο pro
PREP
πρόprobeforeabove
παντων pantōn
A-GPN
πᾶςpasallall things
δε de
CONJ
δέdethenBut
αδελφοι adelfoi
N-VPM
ἀδελφόςadelfosbrotherbrethren
μου mou
P-1GS
ἐγώegōI/we, my
μη
PRT-N
μήnotnot
ομνυετε omnuete
V-PAM-2P G5720
ὄμνυμιomnumito swear, swear
μητε mēte
CONJ-N
μήτεmēteneither, neither
τον ton
T-ASM
hothe/this/who 
ουρανον ouranon
N-ASM
οὐρανόςouranosheavenby heaven
μητε mēte
CONJ-N
μήτεmēteneither, neither
την tēn
T-ASF
hothe/this/who 
γην gēn
N-ASF
γῆearthby the earth
μητε mēte
CONJ-N
μήτεmēteneither, neither
αλλον allon
A-ASM
ἄλλοςallosanotherother
τινα tina
X-ASM
τιςtisoneby any
ορκον orkon
N-ASM
ὅρκοςhorkosoathoath
ητω ētō
V-PAM-3S G5720
εἰμίeimito be[to be]
δε de
CONJ
δέdethen: but
υμων umōn
P-2GP
σύsuyouyour
το to
T-NSN
hothe/this/whoby heaven
ναι nai
PRT
ναίnaiyesyea
ναι nai
PRT
ναίnaiyesyea
και kai
CONJ
καίkaiand; and
το to
T-NSN
hothe/this/whoby the earth
ου ou
PRT-N
οὐounonay
ου ou
PRT-N
οὐouno, nay
ινα ina
CONJ
ἵναhinain order that/to; lest
μη
PRT-N
μήnot 
υπο upo
PREP
ὑπόhupoby/under[by/under]
κρισιν krisin
N-ASF
κρίσιςkrisisjudgment[judgment]
πεσητε pesēte
V-2AAS-2P G5632
πίπτωpiptōto collapseye fall
 
13 cf. Tłum. Толк. Smuci się kto z was ? Niech się modli. Ma spokój ducha? Niech śpiewa.Злостраждет ли кто из вас, пусть молится. Весел ли кто, пусть поет псалмы. Ѕлострaждетъ ли кто2 въ вaсъ; да моли1тву дёетъ: благодyшствуетъ ли кто2; да поeтъ. 5,13Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVκακοπαθει kakopathei
V-PAI-3S G5719
κακοπαθέωkakopatheōto endureIs
τις tis
X-NSM
τιςtisoneany
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongamong
υμιν umin
P-2DP
σύsuyouyou
προσευχεσθω proseuchesthō
V-PNM-3S G5737
προσεύχομαιproseuchomaito pray? let him pray
ευθυμει euthumei
V-PAI-3S G5719
εὐθυμέωeuthumeōbe cheerful. Is
τις tis
X-NSM
τιςtisoneany
ψαλλετω psalletō
V-PAM-3S G5720
ψάλλωpsallōto sing praise? let him sing psalms
 
NAMASZCZENIU CHORYCH.14 cf. Tłum. Толк. Choruje kto między wami? Niech wezwie kapłanów kościoła i niech się modlą nad nim, namaszczając go olejem w imię Pańskie;Болен ли кто из вас, пусть призовет пресвитеров Церкви, и пусть помолятся над ним, помазав его елеем во имя Господне. Боли1тъ ли кто2 въ вaсъ, да призовeтъ пресвЂтеры церкHвныz, и3 да моли1тву сотворsтъ над8 ни1мъ, помaзавше є3го2 є3лeемъ во и4мz гDне: 5,14Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVασθενει asthenei
V-PAI-3S G5719
ἀσθενέωastheneōbe weakIs
τις tis
X-NSM
τιςtisoneany
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongamong
υμιν umin
P-2DP
σύsuyouyou
προσκαλεσασθω proskalesasthō
V-ADM-3S G5663
προσκαλέωproskaleōto call to/summon? let him call
τους tous
T-APM
hothe/this/who 
πρεσβυτερους presbuterous
A-APM-C
πρεσβύτεροςpresbuteroselderfor the elders
της tēs
T-GSF
hothe/this/whoof the church
εκκλησιας ekklēsias
N-GSF
ἐκκλησίαekklēsiaassemblyof the church
και kai
CONJ
καίkaiand; and
προσευξασθωσαν proseuxasthōsan
V-ADM-3P G5663
προσεύχομαιproseuchomaito praylet them pray
επ ep
PREP
ἐπίepiupon/to/againstover
αυτον auton
P-ASM
αὐτόςautoshe/she/it/selfhim
αλειψαντες aleipsantes
V-AAP-NPM G5660
ἀλείφωaleifōto anoint, anointing
ελαιω elaiō
N-DSN
ἔλαιονelaionolive oilwith oil
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
τω
T-DSN
hothe/this/whothe name
ονοματι onomati
N-DSN
ὄνομαonomanamethe name
του tou
T-GSM
hothe/this/whoof the Lord
κυριου]     kuriou
N-GSM
κύριοςkurioslordof the Lord
 
15 cf. Tłum. Толк. a modlitwa wiary wybawi chorego i ulży mu Pan; a jeśliby był w grzechach, będą mu odpuszczone.И молитва веры исцелит болящего, и восставит его Господь; и если он соделал грехи, простятся ему. и3 моли1тва вёры спасeтъ болsщаго, и3 воздви1гнетъ є3го2 гDь: и3 ѓще грэхи2 сотвори1лъ є4сть, tпyстzтсz є3мY. 5,15Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVκαι kai
CONJ
καίkaiandAnd
η ē
T-NSF
hothe/this/who 
ευχη euchē
N-NSF
εὐχήeuchēa vow/prayerthe prayer
της tēs
T-GSF
hothe/this/whothe prayer
πιστεως pisteōs
N-GSF
πίστιςpistisfaith/trustof faith
σωσει sōsei
V-FAI-3S G5692
σῴζωsōzōto saveshall save
τον ton
T-ASM
hothe/this/whoof faith
καμνοντα kamnonta
V-PAP-ASM G5723
κάμνωkamnōbe weary/sickthe sick
και kai
CONJ
καίkaiand, and
εγερει egerei
V-FAI-3S G5692
ἐγείρωegeirōto ariseshall raise
αυτον auton
P-ASM
αὐτόςautoshe/she/it/selfhim
ο o
T-NSM
hothe/this/whothe Lord
κυριος kurios
N-NSM
κύριοςkurioslordthe Lord
καν kan
COND-K
κἄνkanand/even if; and if
αμαρτιας amartias
N-APF
ἁμαρτίαhamartiasinsins
η ē
V-PAS-3S G5725
εἰμίeimito beshall be
πεποιηκως pepoiēkōs
V-RAP-NSM G5761
ποιέωpoieōto do/makehe have committed
αφεθησεται afethēsetai
V-FPI-3S G5701
ἀφίημιafiēmito release, they
αυτω autō
P-DSM
αὐτόςautoshe/she/it/selfhim
 
16 cf. Tłum. Толк. Wyznawajcie więc jedni drugim grzechy swoje i módlcie się wzajemnie za siebie, abyście byli zbawieni, albowiem wiele może ustawiczna prośba sprawiedliwego.Признавайтесь друг пред другом в проступках и молитесь друг за друга, чтобы исцелиться: много может усиленная молитва праведного. И#сповёдайте u5бо дрyгъ дрyгу согрэшє1ніz и3 моли1тесz дрyгъ за дрyга, ћкw да и3сцэлёете: мн0гw бо м0жетъ моли1тва првdнагw поспэшествyема. 5,16Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVεξομολογεισθε exomologeisthe
V-PMM-2P G5732
ἐξομολογέομαιexomologeomaito agreeConfess
ουν oun
CONJ
οὖνountherefore/then[therefore/then]
αλληλοις allēlois
C-DPM
ἀλλήλωνallēlōnone anotherone to another
τας tas
T-APF
hothe/this/whofaults
αμαρτιας amartias
N-APF
ἁμαρτίαhamartiasin[sin]
και kai
CONJ
καίkaiand, and
προσευχεσθε proseuchesthe
V-PNM-2P G5737
προσεύχομαιproseuchomaito pray[to pray]
υπερ uper
PREP
ὑπέρhuperabove/forfor
αλληλων allēlōn
C-GPM
ἀλλήλωνallēlōnone anotherone
οπως opōs
ADV
ὅπωςhopōsthat, that
ιαθητε iathēte
V-APS-2P G5686
ἰάομαιiaomaito healye may be healed
πολυ polu
A-ASN
πολύςpolusmuchmuch
ισχυει ischuei
V-PAI-3S G5719
ἰσχύωischuōbe strongavaileth
δεησις deēsis
N-NSF
δέησιςdeēsisprayerprayer
δικαιου dikaiou
A-GSM
δίκαιοςdikaiosjustof a righteous man
ενεργουμενη energoumenē
V-PMP-NSF G5734
ἐνεργέωenergeōbe active. The effectual fervent
 
17 cf. Tłum. Толк. Eliasz był człowiekiem w cierpliwości nam podobnym i w modlitwie prosił, żeby deszcz nie padał na ziemię i nie padał trzy lata i sześć miesięcy.Илия был человек, подобный нам, и молитвою помолился, чтобы не было дождя: и не было дождя на землю три года и шесть месяцев. И#ліA человёкъ бЁ подобострaстенъ нaмъ, и3 моли1твою помоли1сz, да не бyдетъ д0ждь, и3 не њдожди2 по земли2 лBта три2 и3 мцcъ шeсть: 5,17Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVηλιας ēlias
N-NSM
ἩλίαςhēliasElijahElias
ανθρωπος anthrōpos
N-NSM
ἄνθρωποςanthrōposa humana man
ην ēn
V-IAI-3S G5707
εἰμίeimito bewas
ομοιοπαθης omoiopathēs
A-NSM
ὁμοιοπαθήςhomoiopathēslikesubject to like passions
ημιν ēmin
P-1DP
ἐγώegōI/weas we are
και kai
CONJ
καίkaiand, and
προσευχη proseuchē
N-DSF
προσευχήproseuchēprayerearnestly
προσηυξατο prosēuxato
V-ADI-3S G5662
προσεύχομαιproseuchomaito prayhe prayed
του tou
T-GSN
hothe/this/who 
μη
PRT-N
μήnotnot
βρεξαι brexai
V-AAN G5658
βρέχωbrechōto rain downthat it might
και kai
CONJ
καίkaiand: and
ουκ ouk
PRT-N
οὐounonot
εβρεξεν ebrexen
V-AAI-3S G5656
βρέχωbrechōto rain downrain
επι epi
PREP
ἐπίepiupon/to/againston
της tēs
T-GSF
hothe/this/whothe earth
γης gēs
N-GSF
γῆearththe earth
ενιαυτους eniautous
N-APM
ἐνιαυτόςeniautosyearyears
τρεις treis
A-APM
τρεῖς, τρίαtreis triathreeby the space of three
και kai
CONJ
καίkaiandand
μηνας mēnas
N-APM
μήνmēnmonthmonths
εξ ex
A-NUI
ἕξhexsixsix
 
18 cf. Tłum. Толк. I znowu się modlił i niebo spuściło deszcz i ziemia dała swój owoc.И опять помолился: и небо дало дождь, и земля произрастила плод свой. и3 пaки помоли1сz, и3 нeбо д0ждь дадE, и3 землS прозzбE пл0дъ св0й. 5,18Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVκαι kai
CONJ
καίkaiandAnd
παλιν palin
ADV
πάλινpalinagainagain
προσηυξατο prosēuxato
V-ADI-3S G5662
προσεύχομαιproseuchomaito prayhe prayed
και kai
CONJ
καίkaiand, and
ο o
T-NSM
hothe/this/whothe heaven
ουρανος ouranos
N-NSM
οὐρανόςouranosheaventhe heaven
υετον ueton
N-ASM
ὑετόςhuetosrainrain
εδωκεν edōken
V-AAI-3S G5656
δίδωμιdidōmito givegave
και kai
CONJ
καίkaiand, and
η ē
T-NSF
hothe/this/whothe earth
γη
N-NSF
γῆearththe earth
εβλαστησεν eblastēsen
V-AAI-3S G5656
βλαστάνωblastanōto sproutbrought forth
τον ton
T-ASM
hothe/this/whofruit
καρπον karpon
N-ASM
καρπόςkarposfruitfruit
αυτης autēs
P-GSF
αὐτόςautoshe/she/it/selfher
 
19 cf. Tłum. Толк. Bracia moi, jeśliby kto z was zbłądził z drogi prawdy i ktoś by go nawrócił,Братия! если кто из вас уклонится от истины, и обратит кто его, Брaтіе, ѓще кто2 въ вaсъ заблyдитъ t пути2 и4стины, и3 њбрати1тъ кто2 є3го2, 5,19Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVαδελφοι adelfoi
N-VPM
ἀδελφόςadelfosbrotherBrethren
μου mou
P-1GS
ἐγώegōI/we[I/we]
εαν ean
COND
ἐάνeanif, if
τις tis
X-NSM
τιςtisoneany
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongof
υμιν umin
P-2DP
σύsuyouyou
πλανηθη planēthē
V-APS-3S G5686
πλανάωplanaōto lead astraydo err
απο apo
PREP
ἀπόapofromfrom
της tēs
T-GSF
hothe/this/whothe truth
αληθειας alētheias
N-GSF
ἀλήθειαalētheiatruththe truth
και kai
CONJ
καίkaiand, and
επιστρεψη epistrepsē
V-AAS-3S G5661
ἐπιστρέφωepistrefōto turnconvert
τις tis
X-NSM
τιςtisoneone
αυτον auton
P-ASM
αὐτόςautoshe/she/it/selfhim
 
20 cf. Tłum. Толк. niech wie, że kto nawrócił grzesznika z jego błędnej drogi, zbawi jego duszę od śmierci “zakryje mnóstwo grzechów.”пусть тот знает, что обративший грешника от ложного пути его спасет душу от смерти и покроет множество грехов.да вёсть, ћкw њбрати1вый грёшника t заблуждeніz пути2 є3гw2 спасeтъ дyшу t смeрти и3 покрhетъ мн0жество грэхHвъ.5,20Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVγινωσκετε ginōskete
V-PAM-2P G5720
γινώσκωginōskōto knowLet him know
οτι oti
CONJ
ὅτιhotithat/since, that
ο o
T-NSM
hothe/this/who 
επιστρεψας epistrepsas
V-AAP-NSM G5660
ἐπιστρέφωepistrefōto turnhe which converteth
αμαρτωλον amartōlon
A-ASM
ἁμαρτωλόςhamartōlossinfulthe sinner
εκ ek
PREP
ἐκekof/fromfrom
πλανης planēs
N-GSF
πλάνηplanēerrorthe error
οδου odou
N-GSF
ὁδόςhodosroadway
αυτου autou
P-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/selfof his
σωσει sōsei
V-FAI-3S G5692
σῴζωsōzōto saveshall save
ψυχην psuchēn
N-ASF
ψυχήpsuchēsoula soul
αυτου autou
P-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/self[he/she/it/self]
εκ ek
PREP
ἐκekof/fromfrom
θανατου thanatou
N-GSM
θάνατοςthanatosdeathdeath
και kai
CONJ
καίkaiand, and
καλυψει kalupsei
V-FAI-3S G5692
καλύπτωkaluptōto covershall hide
πληθος plēthos
N-ASN
πλῆθοςplēthosmultitudea multitude
αμαρτιων amartiōn
N-GPF
ἁμαρτίαhamartiasinof sins