MENU
Fragment:
Styl fragmentu
*Zezwalaj na cookies aby zapamiętać ustawienia

Proroctwo Jonasza

Proroctwo Jonasza

1 NIEPOSŁUSZEŃSTWO JONASZA ROZKAZOWI BOŻEMU UKARANE (1,1 -16). Jonasz, wysłany przez Boga do Niniwy na przepowiadanie kary Bożej (1-2), nie słucha, lecz wsiada na okręt, jadący do Tarsis (3). Zerwanie się burzy; na Jonasza wskazuje los jako na winnego (4-7). Jonasz przyznaje się do winy i podsuwa środek ratunku (8-12). Żeglarze wrzucają go w morze (13-16).
11 I stało się słowo Pańskie do Jollasza, syna Amatego, mówiąc:2 “Wstań, a idź do Niniwy, miasta wielkiego i przepowiadaj w nim, bo doszła złość jego przede mnie.”3 I wstał Jonasz, aby uciec do Tarsis przed obliczem Pańskim, i udał się do Joppe, i znalazł okręt, który szedł do Tarsis; i zapłacił przewoźne, i wszedł weń, aby z nimi pojechać do Tarsis przed obliczem Pańskim.4 – A Pan posłał wielki wiatr na morze i powstała burza wielka na morzu, a okręt był w niebezpieczeństwie rozbicia.5 I zlękli się żeglarze, i wołali mężowie do boga swegó, i wyrzucali rzeczy, które były na okręcie, do morza, żeby się stał lżejszym bez nich; a Jonasz zszedł do wnętrza okrętu i spał snem twardym.6 I przystąpił do niego sternik i rzekł mu: “Co ty tak twardo śpisz? Wstań, wzywaj Boga twego, a może pomyśli Bóg o nas i nie zginiemy.”7 I rzekł mąż do towarzysza swego: “Chodźcie, a rzućmy losy i dowiedzmy się, dlaczego to zło na nas przyszło ” I rzucili losy, i padł los na Jonasza.8 I rzekli do niego: “Powiedz nam, dlaczego to zło przyszło na nas ? Jakie jest twoje zajęcie? Jaka ziemia jest twoja i dokąd idziesz, albo z któregoś ty narodu?”9I rzekł do nich: “Hebrajczykiem ja jestem, a czczę Pana, Boga niebieskiego, który stworzył morze i ziemię.”10 I zlękli się mężowie strachem wielkim, i rzekli do niego: “Cóżeś ty uczynił?” (Bo się dowiedzieli owi mężowie, że przed obliczem Pańskim uciekał, bo im był powiedział.)11 I rzekli do niego: “Cóż ci mamy uczynić, aby uspokoiło się morze dla nas ?” Bo morze szło i burzyło się.12 I rzekł do nich: “Weźcie mię i wrzućcie do morza, a uspokoi się morze dla was; bo ja wiem, że dla mnie burza ta wielka przyszła na was.”13 – I robili wiosłami mężowie, aby się wrócić do brzegu, ale nie mogli, bo morze szło i burzyło się przeciw nim.14 I wołali do Pana, i mówili: “Prosimy, Panie, niechaj nie giniemy dla duszy męża tego, a nie składaj na nas krwi niewinnej; bo ty, Panie, uczyniłeś, jak chciałeś.” 15 I wzięli Jonasza, i wrzucili w morze, i ustało morze od wzburzenia swego.16 I zlękli się mężowie Pana strachem wielkim i złożyli ofiary Panu i uczynili śluby. JONASZ W BRZUCHU RYBY (2,1-I1). Połknięty przez rybę (1) modli się do Boga (2): temat ogólny (3); w grotnym niebezpieczeństwie (4-7a) wołał do Pana, który go wyshlchat (7b-8); dziękczynienie (9-10). Wybawienie (11).
2

Warsz. King J. 21 Tłum. GrEn. Толк. I nagotował Pan rybę wielką, żeby połknęła Jonasza; i był Jonasz w brzuchu ryby trzy dni i trzy noce.И повелел Господь большому киту поглотить Иону; и был Иона во чреве этого кита три дня и три ночи. И# повелЁ гDь ки1ту вели1кому пожрeти їHну. И# бЁ їHна во чрeвэ ки1товэ три2 дни6 и3 три2 нHщи. 2,1Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPκαὶ kai
CONJ
καίkaiandAnd
προσηύξατο prosēuxato
V-AMI-3S
προσεύχομαιproseuchomaito prayJonah prayed
Ιωνας iōnas
N-NSM
ἸωνᾶςiōnasJonah[mallow]
πρὸς pros
PREP
πρόςprosto/withto
κύριον kurion
N-ASM
κύριοςkurioslordlord
τὸν ton
T-ASM
hothe/this/who 
θεὸν theon
N-ASM
θεόςtheosGodhis God
αὐτοῦ autou
D-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
ἐκ ek
PREP
ἐκekof/fromfrom out of
τῆς tēs
T-GSF
hothe/this/whothe
κοιλίας koilias
N-GSF
κοιλίαkoiliabelly/womb/stomachbelly
τοῦ tou
T-GSN
hothe/this/whoof the
κήτους kētous
N-GSN
κῆτοςkētossea monsterwhale.
 
2 Tłum. GrEn. Толк. – I modlił się Jonasz do Pana, Boga swego, z brzucha ryby, i rzekł:И помолился Иона Господу Богу своему из чрева кита И# помоли1сz їHна ко гDу бGу своемY t чрeва ки1това 2,2Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPκαὶ kai
CONJ
καίkaiandAnd
εἶπεν eipen
V-AAI-3S
ἔπω, ἐρῶ, εἶπονepō erō eiponto sayhe said,
Ἐβόησα eboēsa
V-AAI-1S
βοάωboaōto cry outI yelled
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/among 
θλίψει thlipsei
N-DSF
θλῖψιςthlipsispressuremy affliction
μου,     mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
πρὸς pros
PREP
πρόςprosto/withto
κύριον kurion
N-ASM
κύριοςkurioslordlord
τὸν ton
T-ASM
hothe/this/who 
θεόν theon
N-ASM
θεόςtheosGodmy God,
μου·     mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
εισηκουσεν eisēkousen
V-AAI-3S
εἰσακούωeisakouōto listen tohe hearkened to
μου.     mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
ἐκ ek
PREP
ἐκekof/fromFrom out of
κοιλίας koilias
N-GSF
κοιλίαkoiliabelly/womb/stomachbelly
ᾅδου hadou
N-GSM
ᾍδηςhadēsHadesof Hades
κραυγῆς kraugēs
N-GSF
κραυγήkraugēshoutingmy cry;
μου mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
ἤκουσας ēkousas
V-AAI-2S
ἀκούωakouōto hearyou heard
φωνῆς fōnēs
N-GSF
φωνήfōnēvoice/soundmy voice.
μου mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
 
3 Tłum. GrEn. Толк. “Wołałem z ucisku mego do Pana i wysłuchał mnie, z brzucha otchłani wołałem i wysłuchałeś głos mój.и сказал: к Господу воззвал я в скорби моей, и Он услышал меня; из чрева преисподней я возопил, и Ты услышал голос мой. и3 речE: возопи1хъ въ ск0рби моeй ко гDу бGу моемY, и3 ўслhша мS: и3з8 чрeва ѓдова в0пль м0й, ўслhшалъ є3си2 глaсъ м0й: 2,3Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPἀπέρριψάς aperripsas
V-AAI-2S
strong:GV-AAI-2Sstrong:GV-AAI-2Sstrong:GV-AAI-2S 
με me
P-AS
μέmeme[Jehdeiah]
εἰς eis
PREP
εἰςeistowardinto
βάθη bathē
N-APN
βάθοςbathosdepthdepths
καρδίας kardias
N-GSF
καρδίαkardiaheartof heart
θαλάσσης,     thalassēs
N-GSF
θάλασσαthalassaseaof sea,
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ποταμοί potamoi
N-NPM
ποταμόςpotamosriverrivers
με me
P-AS
μέmeme[Jehdeiah]
ἐκύκλωσαν·     ekuklōsan
V-AAI-3P
κυκλόωkukloōto surroundencircled
πάντες pantes
A-NPM
πᾶςpasallAll
οἱ hoi
T-NPM
hothe/this/who 
μετεωρισμοί meteōrismoi
N-NPM
strong:GN-NPMstrong:GN-NPMstrong:GN-NPM 
σου sou
P-GS
σοῦsouyou[guard]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
τὰ ta
T-NPN
hothe/this/who 
κύματά kumata
N-NPN
κῦμαkumaa waveyour waves
σου sou
P-GS
σοῦsouyou[guard]
ἐπ'     ep
PREP
ἐπίepiupon/to/against[2upon
ἐμὲ eme
P-AS
ἐμέememe[Diblaim]
διῆλθον.     diēlthon
V-AAI-3P
διέρχομαιdierchomaito pass through1went].
 
4 Tłum. GrEn. Толк. I wrzuciłeś mię w głębinę, w serce morza, i rzeka ogarnęła mię; wszystkie wody twoje i fale nade mną przechodziły.Ты вверг меня в глубину, в сердце моря, и потоки окружили меня, все воды Твои и волны Твои проходили надо мною. tвeрглъ мS є3си2 во глубины6 сeрдца морскaгw, и3 рёки њбыд0ша мS: вс‰ высоты2 тво‰ и3 вHлны тво‰ на мнЁ преид0ша. 2,4Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPκαὶ kai
CONJ
καίkaiandAnd
ἐγὼ egō
P-NS
ἐγώegōI/weI
εἶπα eipa
V-AAI-1S
ἔπω, ἐρῶ, εἶπονepō erō eiponto saysaid,
Ἀπῶσμαι apōsmai
V-RPI-1S
ἀπωθέωapōtheōto rejectHave I been thrust away
ἐξ ex
PREP
ἐκekof/fromfrom
ὀφθαλμῶν ofthalmōn
N-GPM
ὀφθαλμόςofthalmoseyeyour eyes?
σου·     sou
P-GS
σοῦsouyou[guard]
ἆρα ara
PRT
ἄραarathereforeSurely
προσθήσω prosthēsō
V-FAI-1S
προστίθημιprostithēmito add (to)I shall proceed
τοῦ tou
T-GSN
hothe/this/who 
ἐπιβλέψαι epiblepsai
V-AAR
ἐπιβλέπωepiblepōto look upon/atto look
πρὸς pros
PREP
πρόςprosto/withtowards
τὸν ton
T-ASM
hothe/this/who 
ναὸν naon
N-ASM
ναόςnaostemple[3temple
τὸν ton
T-ASM
hothe/this/who[that]
ἅγιόν hagion
A-ASM
ἅγιοςhagiosholy[Abimelech]
σου;     sou
P-GS
σοῦsouyou[guard]
 
5 Tłum. GrEn. Толк. A ja mówiłem: “Jestem odrzucony od widzenia oczu twoich.” Wszakże znowu ujrzę kościół twój święty.И я сказал: отринут я от очей Твоих, однако я опять увижу святый храм Твой. И# ѓзъ рёхъ: tри1нусz t џчію твоeю: є3дA приложY призрёти ми2 ко хрaму с™0му твоемY; 2,5Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPπεριεχύθη periechuthē
V-API-3S
strong:GV-API-3Sstrong:GV-API-3Sstrong:GV-API-3S 
ὕδωρ hudōr
N-NSN
ὕδωρ, ὕδατοςhhudōr udatoswater1Water]
μοι moi
P-DS
μοίmoito me[to dwell]
ἕως heōs
PREP
ἕωςheōsuntilunto
ψυχῆς,     psuchēs
N-GSF
ψυχήpsuchēsoulsoul.
ἄβυσσος abussos
N-NSF
ἄβυσσοςabussosabyssdeep
ἐκύκλωσέν ekuklōsen
V-AAI-3S
κυκλόωkukloōto surroundencircled
με me
P-AS
μέmeme[Jehdeiah]
ἐσχάτη,     eschatē
A-NSF
ἔσχατοςeschatoslast/leastto extreme;
ἔδυ edu
V-AAI-3S
δύνω, δῦμιdunō dumito set[3went down

T-NSF
hothe/this/who 
κεφαλή kefalē
N-NSF
κεφαλήkefalēhead2head
μου mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
εἰς eis
PREP
εἰςeistoward[to strive]
σχισμὰς schismas
N-APF
strong:GN-APFstrong:GN-APFstrong:GN-APF 
ὀρέων.     oreōn
N-GPN
ὄροςorosmountain[be distressed]
 
6 Tłum. GrEn. Толк. Ogarnęły mię wody aż do duszy, przepaść mię otoczyła, morze okryło głowę moją.Объяли меня воды до души моей, бездна заключила меня; морскою травою обвита была голова моя. Возліsсz на мS водA до души2 моеS, бeздна њбhде мS послёднzz, понрE главA моS въ разсBлины г0ръ, 2,6Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPκατέβην katebēn
V-AAI-1S
καταβαίνωkatabainōto come/go downI went down;
εἰς eis
PREP
εἰςeistowardInto
γῆν,     gēn
N-ASF
γῆearthearth
ἧς hēs
R-GSF
ὅς, ἥhhos ēwhichof which
οἱ hoi
T-NPM
hothe/this/who 
μοχλοὶ mochloi
N-NPM
strong:GN-NPMstrong:GN-NPMstrong:GN-NPM 
αὐτῆς autēs
D-GSF
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
κάτοχοι katochoi
A-NPM
strong:GA-NPMstrong:GA-NPMstrong:GA-NPM 
αἰώνιοι,     aiōnioi
A-NPM
αἰώνιοςaiōnioseternal1 eternal].
καὶ kai
CONJ
καίkaiandYet
ἀναβήτω anabētō
V-AAM-3S
ἀναβαίνωanabainōto ascendlet [2ascend
φθορὰ fthora
N-NSF
φθοράfthoracorruption4corruption
ζωῆς zōēs
N-GSF
ζωήzōēlife1my life],
μου,     mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
κύριε kurie
N-VSM
κύριοςkurioslordO lord
ho
T-NSM
hothe/this/who 
θεός theos
N-NSM
θεόςtheosGodmy God!
μου.     mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
 
7 Tłum. GrEn. Толк. Do posad gór zstąpiłem, zawory ziemi zamknęły się na wieki i wywiedziesz ze zgnilizny żywot mój, Panie, Boże mój! До основания гор я нисшел, земля своими запорами навек заградила меня; но Ты, Господи Боже мой, изведешь душу мою из ада. снид0хъ въ зeмлю, є3sже верєи2 є3S заклeпи вёчніи: и3 да взhдетъ и3з8 и3стлёніz жив0тъ м0й къ тебЁ, гDи б9е м0й. 2,7Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongIn
τῷ
T-DSN
hothe/this/whothe
ἐκλείπειν ekleipein
V-PAR
ἐκλείπωekleipōto failfaltering
ἀπ'     ap
PREP
ἀπόapofrom[2from
ἐμοῦ emou
P-GS
ἐμοῦemouof me[cause]
τὴν tēn
T-ASF
hothe/this/who 
ψυχήν psuchēn
N-ASF
ψυχήpsuchēsoul1of my soul]
μου mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
τοῦ tou
T-GSM
hothe/this/who 
κυρίου kuriou
N-GSM
κύριοςkurioslordI remembered lord;
ἐμνήσθην,     emnēsthēn
V-API-1S
μνάομαιmnaomaito remember[be ill]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ἔλθοι elthoi
V-AAO-3S
ἔρχομαιerchomaito come/gomay [2come
πρὸς pros
PREP
πρόςprosto/with3to
σὲ se
P-AS
σέseyou[to slip]

T-NSF
hothe/this/who 
προσευχή proseuchē
N-NSF
προσευχήproseuchēprayer1my prayer]
μου mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
εἰς eis
PREP
εἰςeistoward[to strive]
ναὸν naon
N-ASM
ναόςnaostemple[3temple
ἅγιόν hagion
A-ASM
ἅγιοςhagiosholy[Abimelech]
σου.     sou
P-GS
σοῦsouyou[guard]
 
8 Tłum. GrEn. Толк. Gdy była ściśniona we mnie dusza moja, wspominałem na Pana, aby przyszła do ciebie modlitwa moja, do kościoła twego świętego.Когда изнемогла во мне душа моя, я вспомнил о Господе, и молитва моя дошла до Тебя, до храма святаго Твоего. ВнегдA скончавaтисz t менє2 души2 моeй, гDа помzнyхъ, и3 да пріи1детъ къ тебЁ моли1тва моS ко хрaму с™0му твоемY. 2,8Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPφυλασσόμενοι fulassomenoi
V-PMPRP
φυλάσσωfulassōto keep/guardones watching
μάταια mataia
A-APN
μάταιοςmataiosfutilevanities
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ψευδῆ pseudē
A-APN
ψευδήςpseudēsfalselies
ἔλεος eleos
N-ASN
ἔλεοςeleosmercy[2their mercy
αὐτῶν autōn
D-GPM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
ἐγκατέλιπον.     enkatelipon
V-AAI-3P
ἐγκαταλείπωenkataleipōto leave behind1abandoned].
 
9 Tłum. GrEn. Толк. Którzy strzegą nikczemności próżno, miłosierdzie swoje opuszczają.Чтущие суетных и ложных богов оставили Милосердаго своего, Хранsщіи сyєтнаz и3 лHжнаz млcть свою2 њстaвиша: 2,9Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPἐγὼ egō
P-NS
ἐγώegōI/weBut I
δὲ de
PRT
δέdethenBut I
μετὰ meta
PREP
μετάmetawith/afterwith
φωνῆς fōnēs
N-GSF
φωνήfōnēvoice/soundvoice
αἰνέσεως aineseōs
N-GSF
αἴνεσιςainesispraiseof praise
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ἐξομολογήσεως exomologēseōs
N-GSF
strong:GN-GSFstrong:GN-GSFstrong:GN-GSF 
θύσω thusō
V-FAI-1S
θύωthuōto sacrificewill sacrifice
σοι·     soi
P-DS
σοίsoiyou[chaff]
ὅσα hosa
A-APN
ὅσοςhososjust as/how muchAs much as
ηὐξάμην,     ēuxamēn
V-AMI-1S
εὔχομαιeuchomaito pray/wish forI vowed
ἀποδώσω apodōsō
V-FAI-1S
ἀποδίδωμιapodidōmito payI will render
σοι soi
P-DS
σοίsoiyou[chaff]
σωτηρίου sōtēriou
N-GSN
σωτήριονsōtērionsaving[Mattathah]
τῷ
T-DSM
hothe/this/whoby the
κυρίῳ.     kuriō
N-DSM
κύριοςkurioslordlord.
 
10 Tłum. GrEn. Толк. Ale ja z głosem chwały ofiarować tobie będę; cokolwiek ślubowałem, oddam za zdrowie Panu.”а я гласом хвалы принесу Тебе жертву; что обещал, исполню: у Господа спасение! ѓзъ же со глaсомъ хвалeніz и3 и3сповёданіz пожрY тебЁ, є3ли6ка њбэщaхъ, воздaмъ тебЁ во спcніе моE гDеви. 2,10Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPκαὶ kai
CONJ
καίkaiandAnd
προσετάγη prosetagē
V-AAI-3S
προστάσσωprostassōto orderit was assigned
τῷ
T-DSN
hothe/this/whoto the
κήτει,     kētei
N-DSN
κῆτοςkētossea monsterwhale;
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ἐξέβαλεν exebalen
V-AAI-3S
ἐκβάλλωekballōto expelit cast out
τὸν ton
T-ASM
hothe/this/who 
Ιωναν iōnan
N-ASM
ἸωνάνiōnanJonam[Helem]
ἐπὶ epi
PREP
ἐπίepiupon/to/againstupon
τὴν tēn
T-ASF
hothe/this/whothe
ξηράν.     xēran
A-ASF
ξηρόςxērosdried up/withereddry .
11 Tłum. GrEn. Толк. – I rzekł Pan rybie, i wyrzuciła Jonasza na ziemię.И сказал Господь киту, и он изверг Иону на сушу.И# повелЁ гDь ки1тови, и3 и3звeрже їHну на сyшу.

31 I stało się słowo Pańskie do Jonasza po wtóre, mówiąc:2 “Wstań, a idź do Niniwy, miasta wielkiego, i przepowiadaj w nim przepowiadanie, które ja mówię do ciebie.”3 I wstał Jonasz, i poszedł do Niniwy według słowa Pańskiego; a Niniwa było to miasto wielkie na trzy dni chodu.4 I począł Jonasz wchodzić do miasta, ile mógł ujść dnia jednego, i wołał mówiąc: “Jeszeze czterdzieści dni, a Niniwa będzie zburzo na.”4 – I uwierzyli mężowie Niniwici w Boga, i zapowiedzieli post, i oblekli się w wory od największego aż do najmniejszego.5 I przyszło słowo do króla Niniwy, i wstał ze stolicy swej, i zrzucił z siebie odzienie swoje, a oblekł się w wór i usiadł w popiele.7 I obwołał, i kazał mówić w Niniwie z ust króla i książąt jego rzekąc: “Ludzie i bydło, woły i owcc niech nic nie jedzą, i niech im nie dają jeść, i wody niech nie piją.8 A niech się okryją worami ludzie i bydło, i niech wołają do Pana mocno, a niech się nawróci mąż od drogi swej złej i od nieprawości, która jest w ręku ich.9Kto wie, czy się nie zwróci i nie zlituje się Bóg, i nie odwróci się od zapalezywości gniewu swego, i nie zginiemy ?”10 I ujrzał Bóg uczynki ich, że się nawrócili od drogi swej złej; i zlitował się Bóg nad złem, którym był zagroził, że im uczyni, i nie uczynił. LEKCJA PRZEBACZENIA I MIŁOSIERDZIA (4,1-11). Niezadowolenie Jonasza (1-4). Jonasz w cieniu bluszczu; biada nad jego usettnięciem (5-9). Daleko więcej powodów miał Bóg do tego, by wzruszyˇć się nad losem Niniwy (10-1 1).
41 I zmartwił się Jonasz wielce, i rozgniewał się.2 I modlił sig do Pana, i rzekł: “Proszę, Pallie, czy nie to jest słowo moje, gdym jeszcze był w ziemi mojej ? Dlatego chciałem uprzedzić uciekając do Tarsis, bo wiem, że ty jesteś Bogiem łaskawym i miłościwym, cierpliwym i wielkiego miłosierdzia, a odpuszezającym złość.3 A teraz, Panie, weź, proszę, duszg mo ją ode mnie, bo mi lepsza jest śmierć niźli żywot.”4 I rzekł Pan: “Co mnie masz, dobrze się ty gniewasz?”5 I wyszedł Jonasz z miasta, i usiadł na wsehód od miastá, i uczynił tam sobie zasłonę, i siedział pod nią w cieniu, ażby ujrzał, co się stanie z miastem.6 I zgotował Pan Bóg bluszez, i wyrósł nad głow,ą Jonasza, aby byłcieniem nad głową jego i zasłaniałgo, bo się był utrudził; i uradował się Jonasz z bluszczu weselem wielkim.7 I nagotował Bóg robaka, gdy poranek wschodził nazajutrz, i nadgryzł bluszcz, i usechł.8 A gdy wzeszło słońce rozkazał Pan wiatrowi ciepłemu i palącemu, i uderzyło słońce na głowę Jonasza, i było mu znojno. I prosił dla duszy swej, aby umarł, i rzekł: “Lepiej mi umrzeć, niźli żyć.”9 I rzekł Pan do Jonasza: “Co mnie masz, dobrze się ty gniewasz o bluszez?” I rzekł: “Dobrze się ja gniewam aż do śmierci.”10 I rzekł Pan: “Ty żałujesz bluszezu, na który nie pracowałeś, ani nie uczyniłeś, żeby wzrósł, i który za jedną noc urósł i za jedną noc zginął.11 A ja nie miał bym przepuścić Niniwie, miastu wielkiemu, w którym jest więcej niż sto dwadzieścia tysięcy ludzi, którzy nie rozróżniają między prawicą a lewicą swoją, i bydła wiele?”