MENU
Fragment:
Styl fragmentu
*Zezwalaj na cookies aby zapamiętać ustawienia

Proroctwo Jonasza

Proroctwo Jonasza

1 NIEPOSŁUSZEŃSTWO JONASZA ROZKAZOWI BOŻEMU UKARANE (1,1 -16). Jonasz, wysłany przez Boga do Niniwy na przepowiadanie kary Bożej (1-2), nie słucha, lecz wsiada na okręt, jadący do Tarsis (3). Zerwanie się burzy; na Jonasza wskazuje los jako na winnego (4-7). Jonasz przyznaje się do winy i podsuwa środek ratunku (8-12). Żeglarze wrzucają go w morze (13-16).
11 I stało się słowo Pańskie do Jollasza, syna Amatego, mówiąc:2 “Wstań, a idź do Niniwy, miasta wielkiego i przepowiadaj w nim, bo doszła złość jego przede mnie.”3 I wstał Jonasz, aby uciec do Tarsis przed obliczem Pańskim, i udał się do Joppe, i znalazł okręt, który szedł do Tarsis; i zapłacił przewoźne, i wszedł weń, aby z nimi pojechać do Tarsis przed obliczem Pańskim.4 – A Pan posłał wielki wiatr na morze i powstała burza wielka na morzu, a okręt był w niebezpieczeństwie rozbicia.5 I zlękli się żeglarze, i wołali mężowie do boga swegó, i wyrzucali rzeczy, które były na okręcie, do morza, żeby się stał lżejszym bez nich; a Jonasz zszedł do wnętrza okrętu i spał snem twardym.6 I przystąpił do niego sternik i rzekł mu: “Co ty tak twardo śpisz? Wstań, wzywaj Boga twego, a może pomyśli Bóg o nas i nie zginiemy.”7 I rzekł mąż do towarzysza swego: “Chodźcie, a rzućmy losy i dowiedzmy się, dlaczego to zło na nas przyszło ” I rzucili losy, i padł los na Jonasza.8 I rzekli do niego: “Powiedz nam, dlaczego to zło przyszło na nas ? Jakie jest twoje zajęcie? Jaka ziemia jest twoja i dokąd idziesz, albo z któregoś ty narodu?”9I rzekł do nich: “Hebrajczykiem ja jestem, a czczę Pana, Boga niebieskiego, który stworzył morze i ziemię.”10 I zlękli się mężowie strachem wielkim, i rzekli do niego: “Cóżeś ty uczynił?” (Bo się dowiedzieli owi mężowie, że przed obliczem Pańskim uciekał, bo im był powiedział.)11 I rzekli do niego: “Cóż ci mamy uczynić, aby uspokoiło się morze dla nas ?” Bo morze szło i burzyło się.12 I rzekł do nich: “Weźcie mię i wrzućcie do morza, a uspokoi się morze dla was; bo ja wiem, że dla mnie burza ta wielka przyszła na was.”13 – I robili wiosłami mężowie, aby się wrócić do brzegu, ale nie mogli, bo morze szło i burzyło się przeciw nim.14 I wołali do Pana, i mówili: “Prosimy, Panie, niechaj nie giniemy dla duszy męża tego, a nie składaj na nas krwi niewinnej; bo ty, Panie, uczyniłeś, jak chciałeś.” 15 I wzięli Jonasza, i wrzucili w morze, i ustało morze od wzburzenia swego.16 I zlękli się mężowie Pana strachem wielkim i złożyli ofiary Panu i uczynili śluby. JONASZ W BRZUCHU RYBY (2,1-I1). Połknięty przez rybę (1) modli się do Boga (2): temat ogólny (3); w grotnym niebezpieczeństwie (4-7a) wołał do Pana, który go wyshlchat (7b-8); dziękczynienie (9-10). Wybawienie (11).
21 I nagotował Pan rybę wielką, żeby połknęła Jonasza; i był Jonasz w brzuchu ryby trzy dni i trzy noce.2 – I modlił się Jonasz do Pana, Boga swego, z brzucha ryby, i rzekł:3 “Wołałem z ucisku mego do Pana i wysłuchał mnie, z brzucha otchłani wołałem i wysłuchałeś głos mój.4 I wrzuciłeś mię w głębinę, w serce morza, i rzeka ogarnęła mię; wszystkie wody twoje i fale nade mną przechodziły.5 A ja mówiłem: “Jestem odrzucony od widzenia oczu twoich.” Wszakże znowu ujrzę kościół twój święty.6 Ogarnęły mię wody aż do duszy, przepaść mię otoczyła, morze okryło głowę moją.7 Do posad gór zstąpiłem, zawory ziemi zamknęły się na wieki i wywiedziesz ze zgnilizny żywot mój, Panie, Boże mój! 8 Gdy była ściśniona we mnie dusza moja, wspominałem na Pana, aby przyszła do ciebie modlitwa moja, do kościoła twego świętego.9 Którzy strzegą nikczemności próżno, miłosierdzie swoje opuszczają.10 Ale ja z głosem chwały ofiarować tobie będę; cokolwiek ślubowałem, oddam za zdrowie Panu.”11 – I rzekł Pan rybie, i wyrzuciła Jonasza na ziemię. NAWRÓCENIE NINIWITÓW (3,1-10). Jonasz przybywa do Niniwy i przepowiada karę Bożą (1-4). Pokuta Niniwitów (5-9). Przebaczenie (10).
3

Warsz. King J. 31 Tłum. GrEn. Толк. I stało się słowo Pańskie do Jonasza po wtóre, mówiąc:И было слово Господне к Ионе вторично: И# бhсть сл0во гDне ко їHнэ втори1цею гlz: 3,1Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPΚαὶ kai
CONJ
καίkaiandAnd
ἐγένετο egeneto
V-AMI-3S
γίνομαιginomaito became to pass
λόγος logos
N-NSM
λόγοςlogoswordword
κυρίου kuriou
N-GSM
κύριοςkurioslordof lord
πρὸς pros
PREP
πρόςprosto/withto
Ιωναν iōnan
N-ASM
ἸωνάνiōnanJonam[Helem]
ἐκ ek
PREP
ἐκekof/fromsecond ,
δευτέρου deuterou
A-GSM
δεύτεροςdeuterossecondlysecond ,
λέγων legōn
V-PAPRS
λέγωlegōto speaksaying,
 
2 Tłum. GrEn. Толк. “Wstań, a idź do Niniwy, miasta wielkiego, i przepowiadaj w nim przepowiadanie, które ja mówię do ciebie.”встань, иди в Ниневию, город великий, и проповедуй в ней, что Я повелел тебе. востaни и3 и3ди2 въ нінеvjю грaдъ вели1кій, и3 проповёждь въ нeмъ по пр0повэди прeждней, ю4же ѓзъ гlахъ тебЁ. 3,2Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPἈνάστηθι anastēthi
V-AAM-2S
ἀνίστημιanistēmito ariseRise up,
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
πορεύθητι poreuthēti
V-APM-2S
πορεύωporeuōto gogo
εἰς eis
PREP
εἰςeistowardunto
Νινευη nineuē
N-ASF
strong:GN-ASFstrong:GN-ASFstrong:GN-ASF 
τὴν tēn
T-ASF
hothe/this/whothe
πόλιν polin
N-ASF
πόλιςpoliscity[2city
τὴν tēn
T-ASF
hothe/this/who 
μεγάλην megalēn
A-ASF
μέγαςmegasgreat1great]!
καὶ kai
CONJ
καίkaiand[desire]
κήρυξον kēruxon
V-AAM-2S
κηρύσσωkērussōto preachproclaim
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
αὐτῇ autē
D-DSF
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
κατὰ kata
PREP
κατάkataaccording toaccording to
τὸ to
T-ASN
hothe/this/whothe
κήρυγμα kērugma
N-ASN
κήρυγμαkērugmapreachingproclamation
τὸ to
T-ASN
hothe/this/who 
ἔμπροσθεν,     emprosthen
ADV
ἔμπροσθενemprosthenbefore[6before
ho
R-ASN
hothe/this/who[that]
ἐγὼ egō
P-NS
ἐγώegōI/weit!
ἐλάλησα elalēsa
V-AAI-1S
λαλέωlaleōto speak3spoke
πρὸς pros
PREP
πρόςprosto/with4to
σέ.     se
P-AS
σέseyou[to slip]
 
3 Tłum. GrEn. Толк. I wstał Jonasz, i poszedł do Niniwy według słowa Pańskiego; a Niniwa było to miasto wielkie na trzy dni chodu.И встал Иона и пошел в Ниневию, по слову Господню; Ниневия же была город великий у Бога, на три дня ходьбы. И# востA їHна и3 и4де въ нінеvjю, ћкоже гlа гDь. Нінеvjа же бsше грaдъ вели1къ бGу, ћкw шeствіz пути2 тріeхъ днjй. 3,3Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPκαὶ kai
CONJ
καίkaiandAnd
ἀνέστη anestē
V-AAI-3S
ἀνίστημιanistēmito ariseJonah rose up,
Ιωνας iōnas
N-NSM
ἸωνᾶςiōnasJonah[mallow]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ἐπορεύθη eporeuthē
V-API-3S
πορεύωporeuōto gowent
εἰς eis
PREP
εἰςeistowardinto
Νινευη,     nineuē
N-ASF
strong:GN-ASFstrong:GN-ASFstrong:GN-ASF 
καθὼς kathōs
ADV
καθώςkathōsas/just as[delight]
ἐλάλησεν elalēsen
V-AAI-3S
λαλέωlaleōto speaklord spoke.
κύριος·     kurios
N-NSM
κύριοςkurioslordlord spoke.

T-NSF
hothe/this/whoAnd
δὲ de
PRT
δέdethenAnd
Νινευη nineuē
N-NSF
strong:GN-NSFstrong:GN-NSFstrong:GN-NSF 
ἦν ēn
V-IAI-3S
ἦνēnwas[pledge]
πόλις polis
N-NSF
πόλιςpoliscity[2city
μεγάλη megalē
A-NSF
μέγαςmegasgreat1a great]
τῷ
T-DSM
hothe/this/who 
θεῷ theō
N-DSM
θεόςtheosGodto God,
ὡσεὶ hōsei
ADV
ὡσείhōseilike/as/aboutas
πορείας poreias
N-APF
πορείαporeiajourneygoings
ὁδοῦ hodou
N-GSF
ὁδόςhodosroadof a journey
ἡμερῶν hēmerōn
N-GPF
ἡμέραhēmeradaydays.
τριῶν.     triōn
A-GPF
τρεῖς, τρίαtreis triathreeof three
 
4 Tłum. GrEn. Толк. I począł Jonasz wchodzić do miasta, ile mógł ujść dnia jednego, i wołał mówiąc: “Jeszeze czterdzieści dni, a Niniwa będzie zburzo na.”И начал Иона ходить по городу, сколько можно пройти в один день, и проповедывал, говоря: еще сорок дней и Ниневия будет разрушена! И# начaтъ їHна входи1ти во грaдъ, ћкw шeствіе пути2 днE є3ди1нагw, и3 проповёда и3 речE: є3щE три2 дни6, и3 нінеvjа преврати1тсz. 3,4Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPκαὶ kai
CONJ
καίkaiandAnd
ἤρξατο ērxato
V-AMI-3S
ἄρχομαιarchomaito rule/beginJonah began
Ιωνας iōnas
N-NSM
ἸωνᾶςiōnasJonah[mallow]
τοῦ tou
T-GSN
hothe/this/who 
εἰσελθεῖν eiselthein
V-AAR
εἰσέρχομαιeiserchomaito enter[rejoicing]
εἰς eis
PREP
εἰςeistowardinto
τὴν tēn
T-ASF
hothe/this/whothe
πόλιν polin
N-ASF
πόλιςpoliscitycity,
ὡσεὶ hōsei
ADV
ὡσείhōseilike/as/aboutas
πορείαν poreian
N-ASF
πορείαporeiajourneygoing
ἡμέρας hēmeras
N-GSF
ἡμέραhēmeraday[2day
μιᾶς mias
A-GSF
εἷςheisone1of one].
καὶ kai
CONJ
καίkaiandAnd
ἐκήρυξεν ekēruxen
V-AAI-3S
κηρύσσωkērussōto preachhe proclaimed
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
εἶπεν eipen
V-AAI-3S
ἔπω, ἐρῶ, εἶπονepō erō eiponto saysaid,
Ἔτι eti
ADV
ἔτιetistillYet
τρεῖς treis
A-NPF
τρεῖς, τρίαtreis triathreethree
ἡμέραι hēmerai
N-NPF
ἡμέραhēmeradaydays,
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
Νινευη nineuē
N-NSF
strong:GN-NSFstrong:GN-NSFstrong:GN-NSF 
καταστραφήσεται.     katastrafēsetai
V-FPI-3S
καταστρέφωkatastrefōto overturnshall be eradicated.
 
5 Tłum. GrEn. Толк. I przyszło słowo do króla Niniwy, i wstał ze stolicy swej, i zrzucił z siebie odzienie swoje, a oblekł się w wór i usiadł w popiele.И поверили Ниневитяне Богу, и объявили пост, и оделись во вретища, от большого из них до малого. И# вёроваша мyжіе нінеvjйстіи бGови, и3 заповёдаша п0стъ, и3 њблек0шасz во врє1тища t вели1ка и4хъ дaже до мaла и4хъ. 3,5Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPκαὶ kai
CONJ
καίkaiandAnd
ἐνεπίστευσαν enepisteusan
V-AAI-3P
strong:GV-AAI-3Pstrong:GV-AAI-3Pstrong:GV-AAI-3P 
οἱ hoi
T-NPM
hothe/this/who1the
ἄνδρες andres
N-NPM
ἀνήρanērman2men
Νινευη nineuē
N-GSF
strong:GN-GSFstrong:GN-GSFstrong:GN-GSF 
τῷ
T-DSM
hothe/this/who 
θεῷ theō
N-DSM
θεόςtheosGodin God,
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ἐκήρυξαν ekēruxan
V-AAI-3P
κηρύσσωkērussōto preachthey proclaimed
νηστείαν nēsteian
N-ASF
νηστείαnēsteiafastinga fast,
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ἐνεδύσαντο enedusanto
V-AMI-3P
ἐνδύωenduōto clotheput on
σάκκους sakkous
N-APM
σάκκοςsakkossackclothsackcloths,
ἀπὸ apo
PREP
ἀπόapofromfrom
μεγάλου megalou
A-GSM
μέγαςmegasgreattheir great
αὐτῶν autōn
D-GPM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
ἕως heōs
PREP
ἕωςheōsuntilunto
μικροῦ mikrou
A-GSM
μικρόςmikrossmall[Jarha]
αὐτῶν.     autōn
D-GPM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
 
6 Tłum. GrEn. Толк. Это слово дошло до царя Ниневии, и он встал с престола своего, и снял с себя царское облачение свое, и оделся во вретище, и сел на пепле, И# д0йде сл0во ко царю2 нінеvjйскому, и3 востA съ прест0ла своегw2 и3 свeрже ри6зы сво‰ съ себє2, и3 њблечeсz во врeтище и3 сёде на пeпелэ. 3,6Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPκαὶ kai
CONJ
καίkaiandAnd
ἤγγισεν ēngisen
V-AAI-3S
ἐγγίζωengizōto come near[3approached
ho
T-NSM
hothe/this/who1the
λόγος logos
N-NSM
λόγοςlogosword2word]
πρὸς pros
PREP
πρόςprosto/withto
τὸν ton
T-ASM
hothe/this/whothe
βασιλέα basilea
N-ASM
βασιλεύςbasileuskingking
τῆς tēs
T-GSF
hothe/this/who 
Νινευη,     nineuē
N-GSF
strong:GN-GSFstrong:GN-GSFstrong:GN-GSF 
καὶ kai
CONJ
καίkaiandAnd
ἐξανέστη exanestē
V-AAI-3S
strong:GV-AAI-3Sstrong:GV-AAI-3Sstrong:GV-AAI-3S 
ἀπὸ apo
PREP
ἀπόapofromfrom
τοῦ tou
T-GSM
hothe/this/who 
θρόνου thronou
N-GSM
θρόνοςthronosthronehis throne,
αὐτοῦ autou
D-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
περιείλατο perieilato
V-AMI-3S
περιαιρέωperiaireōto take awayhe removed
τὴν tēn
T-ASF
hothe/this/who[that]
στολὴν stolēn
N-ASF
στολήstolērobehis apparel
αὐτοῦ autou
D-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
ἀφ'     af
PREP
ἀπόapofromfrom
ἑαυτοῦ heautou
D-GSM
ἑαυτοῦheautoumy/your/him-selfhimself,
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
περιεβάλετο periebaleto
V-AMI-3S
περιβάλλωperiballōto clothehe wore
σάκκον sakkon
N-ASM
σάκκοςsakkossackclothsackcloth,
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ἐκάθισεν ekathisen
V-AAI-3S
καθίζωkathizōto seatsat
ἐπὶ epi
PREP
ἐπίepiupon/to/againstupon
σποδοῦ.     spodou
N-GSF
σποδόςspodosashesashes.
 
7 Tłum. GrEn. Толк. I obwołał, i kazał mówić w Niniwie z ust króla i książąt jego rzekąc: “Ludzie i bydło, woły i owcc niech nic nie jedzą, i niech im nie dają jeść, i wody niech nie piją.и повелел провозгласить и сказать в Ниневии от имени царя и вельмож его: "чтобы ни люди, ни скот, ни волы, ни овцы ничего не ели, не ходили на пастбище и воды не пили, И# проповёдасz и3 речeно бhсть въ нінеvjи t царS и3 вельм0жъ є3гw2 глаг0лющихъ: человёцы и3 ск0ти, и3 вол0ве и3 џвцы да не вкyсzтъ ничесHже, ни да пасyтсz, нижE воды2 да пію1тъ. 3,7Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPκαὶ kai
CONJ
καίkaiandAnd
ἐκηρύχθη ekēruchthē
V-API-3S
κηρύσσωkērussōto preachit was proclaimed
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ἐρρέθη errethē
V-API-3S
ῥέω, ἐρέωreō ereōto utter[to reckon|appoint]
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
τῇ
T-DSF
hothe/this/who 
Νινευη nineuē
N-DSF
strong:GN-DSFstrong:GN-DSFstrong:GN-DSF 
παρὰ para
PREP
παράparafrom/with/besideby
τοῦ tou
T-GSM
hothe/this/whothe
βασιλέως basileōs
N-GSM
βασιλεύςbasileuskingking,
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
παρὰ para
PREP
παράparafrom/with/besideby
τῶν tōn
T-GPM
hothe/this/who 
μεγιστάνων megistanōn
N-GPM
μεγιστάνmegistangreat manhis great men,
αὐτοῦ autou
D-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
λέγων legōn
V-PAPRS
λέγωlegōto speaksaying,
οἱ hoi
T-NPM
hothe/this/whoThe
ἄνθρωποι anthrōpoi
N-NPM
ἄνθρωποςanthrōposa humanmen,
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
τὰ ta
T-NPN
hothe/this/whothe
κτήνη ktēnē
N-NPN
κτῆνοςktēnosanimalcattle,
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
Οἱ hoi
T-NPM
hothe/this/whothe
βόες boes
N-NPM
βοῦςbousoxoxen,
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
τὰ ta
T-NPN
hothe/this/whothe
πρόβατα probata
N-NPN
πρόβατονprobatonsheepsheep --
μὴ
ADV
μήnotlet them not
γευσάσθωσαν geusasthōsan
V-AMM-3P
γεύωgeuōto tastetaste,
μηδὲν mēden
A-ASN
μηδείςmēdeisnothingnor
μηδὲ mēde
CONJ
μηδέmēdenot[preciousness]
νεμέσθωσαν nemesthōsan
V-PMM-3P
strong:GV-PMM-3Pstrong:GV-PMM-3Pstrong:GV-PMM-3P 
μηδὲ mēde
CONJ
μηδέmēdenot[preciousness]
ὕδωρ hudōr
N-ASN
ὕδωρ, ὕδατοςhhudōr udatoswater[2water
πιέτωσαν.     pietōsan
V-AAM-3P
πίνωpinōto drink1let them not drink]!
 
8 Tłum. GrEn. Толк. A niech się okryją worami ludzie i bydło, i niech wołają do Pana mocno, a niech się nawróci mąż od drogi swej złej i od nieprawości, która jest w ręku ich.и чтобы покрыты были вретищем люди и скот и крепко вопияли к Богу, и чтобы каждый обратился от злого пути своего и от насилия рук своих. И# њблек0шасz во врє1тища человёцы и3 ск0ти и3 возопи1ша прилёжнw къ бGу, и3 возврати1сz кjйждо t пути2 своегw2 лукaвагw и3 t непрaвды сyщіz въ рукaхъ и4хъ, глаг0люще: 3,8Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPκαὶ kai
CONJ
καίkaiandAnd
περιεβάλοντο periebalonto
V-AMI-3P
περιβάλλωperiballōto clothe[6put around
σάκκους sakkous
N-APM
σάκκοςsakkossackcloth7sackcloths
οἱ hoi
T-NPM
hothe/this/who1the
ἄνθρωποι anthrōpoi
N-NPM
ἄνθρωποςanthrōposa human2men
καὶ kai
CONJ
καίkaiand3and
τὰ ta
T-NPN
hothe/this/who4the
κτήνη,     ktēnē
N-NPN
κτῆνοςktēnosanimal5cattle].
καὶ kai
CONJ
καίkaiandAnd
ἀνεβόησαν aneboēsan
V-AAI-3P
ἀναβοάωanaboaōto cry outthey yelled out
πρὸς pros
PREP
πρόςprosto/withto
τὸν ton
T-ASM
hothe/this/who 
θεὸν theon
N-ASM
θεόςtheosGodGod
ἐκτενῶς·     ektenōs
ADV
ἐκτενῶςektenōsintentlyfervently.
καὶ kai
CONJ
καίkaiandAnd
ἀπέστρεψαν apestrepsan
V-AAI-3P
ἀποστρέφωapostrefōto turn away[2turned
ἕκαστος hekastos
A-NSM
ἕκαστοςhekastoseach1each]
ἀπὸ apo
PREP
ἀπόapofromfrom
τῆς tēs
T-GSF
hothe/this/who 
ὁδοῦ hodou
N-GSF
ὁδόςhodosroad[3way
αὐτοῦ autou
D-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
τῆς tēs
T-GSF
hothe/this/who 
πονηρᾶς ponēras
A-GSF
πονηρόςponērosevil/bad2wicked],
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ἀπὸ apo
PREP
ἀπόapofromfrom
τῆς tēs
T-GSF
hothe/this/whothe
ἀδικίας adikias
N-GSF
ἀδικίαadikiaunrighteousnessiniquity
τῆς tēs
T-GSF
hothe/this/who 
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
χερσὶν chersin
N-DPF
χείρcheirhandtheir hands,
αὐτῶν autōn
D-GPM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
λέγοντες legontes
V-PAPRP
λέγωlegōto speaksaying,
 
9 Tłum. GrEn. Толк. Kto wie, czy się nie zwróci i nie zlituje się Bóg, i nie odwróci się od zapalezywości gniewu swego, i nie zginiemy ?”Кто знает, может быть, еще Бог умилосердится и отвратит от нас пылающий гнев Свой, и мы не погибнем". кто2 вёсть, ѓще раскaетсz и3 ўмолeнъ бyдетъ бGъ, и3 њбрати1тсz t гнёва ћрости своеS, и3 не поги1бнемъ; 3,9Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPΤίς tis
I-NSM
τιςtisoneWho
οἶδεν oiden
V-RAI-3S
εἴδωeidōto knowknows
εἰ ei
CONJ
εἰeiifif
μετανοήσει metanoēsei
V-FAI-3S
μετανοέωmetanoeōto repent[2shall change his mind
ho
T-NSM
hothe/this/who 
θεὸς theos
N-NSM
θεόςtheosGod1God],
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ἀποστρέψει apostrepsei
V-FAI-3S
ἀποστρέφωapostrefōto turn awayhe shall turn
ἐξ ex
PREP
ἐκekof/fromfrom
ὀργῆς orgēs
N-GSF
ὀργήorgēwrathanger
θυμοῦ thumou
N-GSM
θυμόςthumoswrathof his rage,
αὐτοῦ autou
D-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
οὐ ou
ADV
οὐouno[Carmi]
μὴ
ADV
μήnot[Jokmeam]
ἀπολώμεθα;     apolōmetha
V-PMS-1P
ἀπολλύωapolluōto destroyshould we perish?
 
10 Tłum. GrEn. Толк. I ujrzał Bóg uczynki ich, że się nawrócili od drogi swej złej; i zlitował się Bóg nad złem, którym był zagroził, że im uczyni, i nie uczynił.И увидел Бог дела их, что они обратились от злого пути своего, и пожалел Бог о бедствии, о котором сказал, что наведет на них, и не навел.И# ви1дэ бGъ дэлA и4хъ, ћкw њбрати1шасz t путjй свои1хъ лукaвыхъ, и3 раскazсz бGъ њ ѕлЁ, є4же гlаше сотвори1ти и5мъ, и3 не сотвори2.3,10Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPκαὶ kai
CONJ
καίkaiandAnd
εἶδεν eiden
V-AAI-3S
εἴδωeidōto knowGod saw
ho
T-NSM
hothe/this/whoGod saw
θεὸς theos
N-NSM
θεόςtheosGodGod saw
τὰ ta
T-APN
hothe/this/who 
ἔργα erga
N-APN
ἔργονergonworktheir works,
αὐτῶν,     autōn
D-GPM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
ὅτι hoti
CONJ
ὅτιhotithat/sincethat
ἀπέστρεψαν apestrepsan
V-AAI-3P
ἀποστρέφωapostrefōto turn awaythey turned
ἀπὸ apo
PREP
ἀπόapofromfrom
τῶν tōn
T-GPF
hothe/this/who 
ὁδῶν hodōn
N-GPF
ὁδόςhodosroad[3ways
αὐτῶν autōn
D-GPM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
τῶν tōn
T-GPF
hothe/this/who 
πονηρῶν,     ponērōn
A-GPF
πονηρόςponērosevil/bad2wicked];
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
μετενόησεν metenoēsen
V-AAI-3S
μετανοέωmetanoeōto repentGod changed his mind
ho
T-NSM
hothe/this/whoGod changed his mind
θεὸς theos
N-NSM
θεόςtheosGodGod changed his mind
ἐπὶ epi
PREP
ἐπίepiupon/to/againstover
τῇ
T-DSF
hothe/this/whothe
κακίᾳ,     kakia
N-DSF
κακίαkakiaevilevil

R-DSF
hothe/this/who 
ἐλάλησεν elalēsen
V-AAI-3S
λαλέωlaleōto speakhe spoke
τοῦ tou
T-GSN
hothe/this/who[that]
ποιῆσαι poiēsai
V-AAR
ποιέωpoieōto do/maketo do
αὐτοῖς,     autois
D-DPM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
οὐκ ouk
ADV
οὐounohe did not do it.
ἐποίησεν.     epoiēsen
V-AAI-3S
ποιέωpoieōto do/makehe did not do it.

41 I zmartwił się Jonasz wielce, i rozgniewał się.2 I modlił sig do Pana, i rzekł: “Proszę, Pallie, czy nie to jest słowo moje, gdym jeszcze był w ziemi mojej ? Dlatego chciałem uprzedzić uciekając do Tarsis, bo wiem, że ty jesteś Bogiem łaskawym i miłościwym, cierpliwym i wielkiego miłosierdzia, a odpuszezającym złość.3 A teraz, Panie, weź, proszę, duszg mo ją ode mnie, bo mi lepsza jest śmierć niźli żywot.”4 I rzekł Pan: “Co mnie masz, dobrze się ty gniewasz?”5 I wyszedł Jonasz z miasta, i usiadł na wsehód od miastá, i uczynił tam sobie zasłonę, i siedział pod nią w cieniu, ażby ujrzał, co się stanie z miastem.6 I zgotował Pan Bóg bluszez, i wyrósł nad głow,ą Jonasza, aby byłcieniem nad głową jego i zasłaniałgo, bo się był utrudził; i uradował się Jonasz z bluszczu weselem wielkim.7 I nagotował Bóg robaka, gdy poranek wschodził nazajutrz, i nadgryzł bluszcz, i usechł.8 A gdy wzeszło słońce rozkazał Pan wiatrowi ciepłemu i palącemu, i uderzyło słońce na głowę Jonasza, i było mu znojno. I prosił dla duszy swej, aby umarł, i rzekł: “Lepiej mi umrzeć, niźli żyć.”9 I rzekł Pan do Jonasza: “Co mnie masz, dobrze się ty gniewasz o bluszez?” I rzekł: “Dobrze się ja gniewam aż do śmierci.”10 I rzekł Pan: “Ty żałujesz bluszezu, na który nie pracowałeś, ani nie uczyniłeś, żeby wzrósł, i który za jedną noc urósł i za jedną noc zginął.11 A ja nie miał bym przepuścić Niniwie, miastu wielkiemu, w którym jest więcej niż sto dwadzieścia tysięcy ludzi, którzy nie rozróżniają między prawicą a lewicą swoją, i bydła wiele?”