MENU
Fragment:
Styl fragmentu
*Zezwalaj na cookies aby zapamiętać ustawienia

Księga Eklezjastesa

Księga Eklezjastesa

WSTĘP (1,1-11)
1 NAPIS KSIĘGI. Temat: Wszystko jest marnością (1,1-3).
11 Słowa Eklezjastesa, syna Dawida, króla jerozolimskiego.2 Marność nad marnościami, rzekł Eklezjastes, marność nad marnościami i wszystko marność.3 Co więcej ma człowiek ze wszystkiej pracy swej, którą się trudzi pod słońcem? UWAGA OGÓLNA: W przyrodzie i w życiu ludzkim wszystko przemija i rozpoczyna się na nowo (1,4-11).4 Pokolenie przemija i pokolenie nadchodzi, a ziemia na wieki stoi.5 Słońce wschodzi i zachodzi, i wraca się do miejsca swego, i tam znowu wschodzi,6 krąży na południe i skłania się ku północy. Przebiegając wszystko wokoło, idzie wiatr i wraca się do kręgów swoich.7 Wszystkie rzeki płyną do morza, a morze nie wylewa; do miejsca, z którego wyszły rzeki, wracają się, aby znowu płynąć.8 Wszystkie rzeczy trudne, nie może ich człowiek wypowiedzieć. Nie nasyca się oko widzeniem ani się ucho napełnia słyszeniem. Cóż to jest, co było ?9 To samo, co potem będzie. Cóż jest to, co się stało? To co się stanie.10 Nic nie ma nowego pod słońcem i nie może nikt mówić: “Oto to jest nowe,” już bowiem istniało w wiekach, które były przed nami.11 Nie ma pamięci pierwszych rzeczy; ale ani tych, które potem będą nie będzie pamięci u tych, którzy będą na końcu.I. Marność mądrości, uciech, bogactw. (1,12 – 3,15) I. MARNOŚĆ MĄDROŚCI(1,12-18).12 Ja, Eklezjastes, byłem królem izraelskim w Jeruzalem;13 i umyśliłem w sercu swoim szukać i dowiadywać się mądrze o wszystkim, co się dzieje pod słońcem. To zajęcie najgorsze dał Bóg synom człowieczym, aby się nim trudzili.14 Widziałem wszystko, co się dzieje pod słońcem, a oto wszystko marność i utrapienie ducha.15 Przewrotni z trudem się poprawiają, a głupich jest poczet nieprzeliczony.16 Mówiłem w sercu swoim i rzekłem: “Oto się stałem wielkim i przeszedłem mądrością wszystkich, którzy przede mną byli w Jeruzalem; i serce moje widziało wiele rzeczy mądrze, i nauczyłem się.”17 I przyłożyłem serce swoje, aby poznać mądrość i umiejętność, i błędy, i głupotę; i poznałem, że i w tym jest praca i utrapienie ducha,18 bo w wielkiej mądrości wiele jest kłopotu, a kto przyczynia umiejętności, przyczynia i pracy. MARNOŚĆ UCIECH (2,1-11).
2

Warsz. King J. 21 Tłum. GrEn. Толк. Mówiłem ja w sercu swoim: “Pójdę i zanurzę się w rozkoszach i będę używał dóbr ” I widziałem, że i to jest marność.Сказал я в сердце моем: "дай, испытаю я тебя весельем, и насладись добром"; но и это - суета! Рек0хъ ѓзъ въ сeрдцы моeмъ: пріиди2 u5бо, да тS и3скушY въ весeліи, и3 ви1ждь во блaзэ: и3 сE, тaкожде сіE сyетство. 2,1Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPΕἶπον eipon
V-AAI-3P
λέγωlegōto speak[dry land]
ἐγὼ egō
P-NS
ἐγώegōI/weI said
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
καρδίᾳ kardia
N-DSF
καρδίαkardiaheartmy heart,
μου mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
Δεῦρο deuro
ADV
δεῦροdeurocomeCome now
δὴ
PRT
δήsoindeed,
πειράσω peirasō
V-FAI-1S
πειράζωpeirazōto test/temptI will test
σε se
P-AS
σέseyou[to slip]
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongwith
εὐφροσύνῃ,     eufrosunē
N-DSF
εὐφροσύνηeufrosunējoygladness,
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ἰδὲ ide
V-AAM-2S
ὁράωhoraōto see[vexation]
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/among 
ἀγαθῷ·     agathō
A-DSM
ἀγαθόςagathosgood-doergood!
καὶ kai
CONJ
καίkaiandAnd
ἰδοὺ idou
INJ
ἰδούidoulook!behold,
καί kai
CONJ
καίkaiandalso
γε ge
PRT
γέgeindeedeven
τοῦτο touto
D-ASN
τοῦτοtoutothat[drowsiness]
ματαιότης.     mataiotēs
N-NSF
ματαιότηςmataiotēsfutilityfolly.
 
2 Tłum. GrEn. Толк. Śmiech poczytałem za błąd, a do wesela rzekłem:О смехе сказал я: "глупость!", а о веселье: "что оно делает?" Смёху рек0хъ: погрэшeніе, и3 весeлію: что2 сіE твори1ши; 2,2Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPτῷ
T-DSM
hothe/this/whoTo
γέλωτι gelōti
N-DSM
γέλωςgelōslaughterlaughter,
εἶπα eipa
V-AAI-1S
ἔπω, ἐρῶ, εἶπονepō erō eiponto sayI said,
περιφορὰν periforan
N-ASF
strong:GN-ASFstrong:GN-ASFstrong:GN-ASF 
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
τῇ
T-DSF
hothe/this/whoto
εὐφροσύνῃ eufrosunē
N-DSF
εὐφροσύνηeufrosunējoygladness,
Τί ti
I-ASN
τίςtiswhich?[to bray]
τοῦτο touto
D-ASN
τοῦτοtoutothat[drowsiness]
ποιεῖς;     poieis
V-PAI-2S
ποιέωpoieōto do/makedo you do this?
 
3 Tłum. GrEn. Толк. “Co się darmo zwodzisz ?” Umyśliłem w sercu swoim, abym powściągnął od wina ciało moje, abym serce swe przeniósł ku mądrości, a uchronił się głupoty, ażbym zobaczył, co jest pożyteczne dla synów ludzkich, co czynić im trzeba pod słońcem przez wszystkie dni żywota ich.Вздумал я в сердце моем услаждать вином тело мое и, между тем, как сердце мое руководилось мудростью, придержаться и глупости, доколе не увижу, что хорошо для сынов человеческих, что должны были бы они делать под небом в немногие дни жизни своей. И# разсмотри1хъ, ѓще сeрдце моE повлечeтъ ѓки віно2 пл0ть мою2: и3 сeрдце моE настaви мS въ мyдрости, и3 є4же ўдержaти весeліе, д0ндеже ўви1жду, к0е блaго сынHмъ человёчєскимъ, є4же творsтъ под8 с0лнцемъ въ число2 днjй животA своегw2. 2,3Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPκατεσκεψάμην kateskepsamēn
V-AMI-1S
strong:GV-AMI-1Sstrong:GV-AMI-1Sstrong:GV-AMI-1S 
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
καρδίᾳ kardia
N-DSF
καρδίαkardiaheartmy heart
μου mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
τοῦ tou
T-GSN
hothe/this/who 
ἑλκύσαι helkusai
V-AAR
ἑλκύω, ἕλκωhhelkuō elkōto draw/persuadewould draw
εἰς eis
PREP
εἰςeistoward[to strive]
οἶνον oinon
N-ASM
οἶνοςoinoswine3wine
τὴν tēn
T-ASF
hothe/this/who 
σάρκα sarka
N-ASF
σάρξsarxflesh1my flesh];
μου mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandAnd
καρδία kardia
N-NSF
καρδίαkardiaheartmy heart
μου mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
ὡδήγησεν hōdēgēsen
V-AAI-3S
ὁδηγέωhodēgeōto guideguided
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/among[gold]
σοφίᾳ sofia
N-DSF
σοφίαsofiawisdomwisdom;
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
τοῦ tou
T-GSN
hothe/this/who 
κρατῆσαι kratēsai
V-AAR
κρατέωkrateōto grasp/seizeto hold
ἐπ'     ep
PREP
ἐπίepiupon/to/againstupon
ἀφροσύνῃ,     afrosunē
N-DSF
ἀφροσύνηafrosunēfoolishness[cistern]
ἕως heōs
ADV
ἕωςheōsuntiluntil
οὗ hou
R-GSM
οὐouno[Carmi]
ἴδω idō
V-AAS-1S
εἴδωeidōto knowI should see
ποῖον poion
A-ASN
ποῖοςpoioswhat?what kind
τὸ to
T-ASN
hothe/this/whothe
ἀγαθὸν agathon
A-ASN
ἀγαθόςagathosgood-doergood
τοῖς tois
T-DPM
hothe/this/whoto the
υἱοῖς huiois
N-DPM
υἱόςhuiossonsons
τοῦ tou
T-GSM
hothe/this/who 
ἀνθρώπου,     anthrōpou
N-GSM
ἄνθρωποςanthrōposa humanof men,
ho
R-NSM
hothe/this/whothe
ποιήσουσιν poiēsousin
V-FAI-3P
ποιέωpoieōto do/makethey shall do
ὑπὸ hupo
PREP
ὑπόhupoby/underunder
τὸν ton
T-ASM
hothe/this/who[that]
ἥλιον hēlion
N-ASM
ἥλιοςhēliossunsun
ἀριθμὸν arithmon
N-ASM
ἀριθμόςarithmosnumber[2numbered
ἡμερῶν hēmerōn
N-GPF
ἡμέραhēmeraday3days
ζωῆς zōēs
N-GSF
ζωήzōēlife4of life
αὐτῶν.     autōn
D-GPM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
 
4 Tłum. GrEn. Толк. Wykonałem dzieła wielkie: nabudowałem sobie domów i nasadziłem winnic,Я предпринял большие дела: построил себе домы, посадил себе виноградники, Возвели1чихъ творeніе моE: создaхъ ми2 д0мы, насади1хъ ми2 віногрaды, 2,4Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPἐμεγάλυνα emegaluna
V-AAI-1S
μεγαλύνωmegalunōto magnifyI magnified
ποίημά poiēma
N-ASN
ποίημαpoiēmaworkmanshipmy action;
μου,     mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
ᾠκοδόμησά ōkodomēsa
V-AAI-1S
οἰκοδομέωoikodomeōto buildI built
μοι moi
P-DS
μοίmoito me[to dwell]
οἴκους,     oikous
N-APM
οἶκοςoikoshousehouses;
ἐφύτευσά efuteusa
V-AAI-1S
φυτεύωfuteuōto plantI planted
μοι moi
P-DS
μοίmoito me[to dwell]
ἀμπελῶνας,     ampelōnas
N-APM
ἀμπελώνampelōnvineyardvineyards.
 
5 Tłum. GrEn. Толк. naczyniłem ogrodów i sadów, i naszczepiłem w nich drzew wszelkiego rodzaju,устроил себе сады и рощи и насадил в них всякие плодовитые дерева; сотвори1хъ ми2 вертогрaды и3 сады2 и3 насади1хъ въ ни1хъ древeсъ всsкагw плодA, 2,5Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPἐποίησά epoiēsa
V-AAI-1S
ποιέωpoieōto do/makeI made
μοι moi
P-DS
μοίmoito me[to dwell]
κήπους kēpous
N-APM
κῆποςkēposgardengardens
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
παραδείσους paradeisous
N-APM
παράδεισοςparadeisosparadiseparks;
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ἐφύτευσα efuteusa
V-AAI-1S
φυτεύωfuteuōto plantI planted
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
αὐτοῖς autois
D-DPM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
ξύλον xulon
N-ASN
ξύλονxulonwooda tree
πᾶν pan
A-ASN
πᾶςpasallfor every
καρποῦ·     karpou
N-GSM
καρπόςkarposfruitfruit.
 
6 Tłum. GrEn. Толк. i zbudowałem sobie sadzawki dla odwilżania lasu drzew rosnących;сделал себе водоемы для орошения из них рощей, произращающих деревья; сотвори1хъ ми2 купBли вwднhz, є4же напаsти t ни1хъ прозzбeніе древeсъ: 2,6Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPἐποίησά epoiēsa
V-AAI-1S
ποιέωpoieōto do/makeI made
μοι moi
P-DS
μοίmoito me[to dwell]
κολυμβήθρας kolumbēthras
N-APF
κολυμβήθραkolumbēthrapoolpools
ὑδάτων hudatōn
N-GPN
ὕδωρ, ὕδατοςhhudōr udatoswaterof waters
τοῦ tou
T-GSN
hothe/this/who 
ποτίσαι potisai
V-AAR
ποτίζωpotizōto waterto water
ἀπ'     ap
PREP
ἀπόapofrom[where?]
αὐτῶν autōn
D-GPM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
δρυμὸν drumon
N-ASM
strong:GN-ASMstrong:GN-ASMstrong:GN-ASM 
βλαστῶντα blastōnta
V-PAPAS
strong:GV-PAPASstrong:GV-PAPASstrong:GV-PAPAS 
ξύλα·     xula
N-APN
ξύλονxulonwoodrees.
 
7 Tłum. GrEn. Толк. nabyłem sobie sług i służebnic, i miałem czeladź wielką, stada też i wielkie trzody owiec, więcej niż wszyscy, którzy przede mną byli w Jeruzalem.приобрел себе слуг и служанок, и домочадцы были у меня; также крупного и мелкого скота было у меня больше, нежели у всех, бывших прежде меня в Иерусалиме; притzжaхъ рабы6 и3 рабы6ни, и3 домочaдцы бhша ми2: и3 стzжaніе скотA, и3 стaдъ мн0го ми2 бhсть, пaче всёхъ бhвшихъ прeжде менє2 во їеrли1мэ: 2,7Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPἐκτησάμην ektēsamēn
V-AMI-1S
κτάομαιktaomaito possesI acquired
δούλους doulous
N-APM
δοῦλοςdoulosslavemanservants,
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
παιδίσκας,     paidiskas
N-APF
παιδίσκηpaidiskēmaidservantmaidservants;
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
οἰκογενεῖς oikogeneis
A-NPM
strong:GA-NPMstrong:GA-NPMstrong:GA-NPM 
ἐγένοντό egenonto
V-AMI-3P
γίνομαιginomaito bewere born
μοι,     moi
P-DS
μοίmoito me[to dwell]
καί kai
CONJ
καίkaiandand
γε ge
PRT
γέgeindeedindeed
κτῆσις ktēsis
N-NSF
strong:GN-NSFstrong:GN-NSFstrong:GN-NSF 
βουκολίου boukoliou
N-GSN
strong:GN-GSNstrong:GN-GSNstrong:GN-GSN 
καὶ kai
CONJ
καίkaiand3and
ποιμνίου poimniou
N-GSN
ποίμνιονpoimnionflock4flock
πολλὴ pollē
A-NSF
πολύςpolusmuch1of a great]
ἐγένετό egeneto
V-AMI-3S
γίνομαιginomaito bebecame
μοι moi
P-DS
μοίmoito me[to dwell]
ὑπὲρ huper
PREP
ὑπέρhuperabove/forabove
πάντας pantas
A-APM
πᾶςpasallall
τοὺς tous
T-APM
hothe/this/whothe
γενομένους genomenous
V-AMPAP
γίνομαιginomaito beones being
ἔμπροσθέν emprosthen
PREP
ἔμπροσθενemprosthenbeforebefore
μου mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
Ιερουσαλημ·     ierousalēm
ADV
ἹερουσαλήμhierousalēmJerusalem[Hiel]
 
8 Tłum. GrEn. Толк. Zgromadziłem sobie srebro i złoto, i majętności królów i krain; sprawiłem sobie śpiewaków i śpiewaczki i rozkosze synów człowieczych, kubki i czasze, służące do nalewania wina.собрал себе серебра и золота и драгоценностей от царей и областей; завел у себя певцов и певиц и услаждения сынов человеческих - разные музыкальные орудия. собрaхъ ми2 злaто и3 сребро2 и3 и3мBніz царeй и3 стрaнъ, сотвори1хъ ми2 пою1щихъ и3 пою1щыz, и3 ўслаждє1ніz сынHвъ человёческихъ, віночeрпцы и3 віночє1рпицы. 2,8Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPσυνήγαγόν sunēgagon
V-AAI-1S
συνάγωsunagōto assembleI brought together
μοι moi
P-DS
μοίmoito me[to dwell]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandalso
γε ge
PRT
γέgeindeedindeed
ἀργύριον argurion
N-ASN
ἀργύριονargurionsilversilver,
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
χρυσίον chrusion
N-ASN
χρυσίονchrusiongoldgold,
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
περιουσιασμοὺς periousiasmous
N-APM
strong:GN-APMstrong:GN-APMstrong:GN-APM 
βασιλέων basileōn
N-GPM
βασιλεύςbasileuskingof kings
καί kai
CONJ
καίkaiandand
τῶν tōn
T-GPF
hothe/this/whoof the
χωρῶν·     chōrōn
N-GPF
χώραchōracountryplaces.
ἐποίησά epoiēsa
V-AAI-1S
ποιέωpoieōto do/makeI prepared
μοι moi
P-DS
μοίmoito me[to dwell]
ᾄδοντας adontas
V-PAPAP
ᾄδωadōto singsingers
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ᾀδούσας adousas
V-PAPAP
ᾄδωadōto singsingers,
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ἐντρυφήματα entrufēmata
N-APN
strong:GN-APNstrong:GN-APNstrong:GN-APN 
υἱῶν huiōn
N-GPM
υἱόςhuiossonof sons
τοῦ tou
T-GSM
hothe/this/who 
ἀνθρώπου anthrōpou
N-GSM
ἄνθρωποςanthrōposa humanof man;
οἰνοχόον oinochoon
A-ASM
strong:GA-ASMstrong:GA-ASMstrong:GA-ASM 
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
οἰνοχόας·     oinochoas
A-APF
strong:GA-APFstrong:GA-APFstrong:GA-APF 
 
9 Tłum. GrEn. Толк. I przeszedłem bogactwami wszystkich, którzy przede mną byli w Jeruzalem, mądrość też została ze mną.И сделался я великим и богатым больше всех, бывших прежде меня в Иерусалиме; и мудрость моя пребыла со мною. И# возвели1чихсz, и3 приложи1хсz мyдрости пaче всёхъ бhвшихъ прeжде менє2 во їеrли1мэ: и3 мyдрость моS пребhсть со мн0ю. 2,9Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPκαὶ kai
CONJ
καίkaiandAnd
ἐμεγαλύνθην emegalunthēn
V-API-1S
μεγαλύνωmegalunōto magnifyI became magnified,
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
προσέθηκα prosethēka
V-AAI-1S
προστίθημιprostithēmito add (to)proceeded
παρὰ para
PREP
παράparafrom/with/besidepast
πάντας pantas
A-APM
πᾶςpasallall
τοὺς tous
T-APM
hothe/this/whothe ones
γενομένους genomenous
V-AMPAP
γίνομαιginomaito bebeing
ἔμπροσθέν emprosthen
PREP
ἔμπροσθενemprosthenbeforebefore
μου mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
Ιερουσαλημ·     ierousalēm
N-PRI
ἹερουσαλήμhierousalēmJerusalem[Hiel]
καί kai
CONJ
καίkaiandand
γε ge
PRT
γέgeindeedindeed
σοφία sofia
N-NSF
σοφίαsofiawisdomin wisdom
μου mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
ἐστάθη estathē
V-API-3S
ἵστημιhistēmito standwas established
μοι.     moi
P-DS
μοίmoito me[to dwell]
 
10 Tłum. GrEn. Толк. I nic z tego, czego pożądały oczy moje, nie wzbraniałem im, i nie odmawiałem sercu memu, aby nie miało używać wszelakiej rozkoszy i cieszyć się tym, co zgotowałem, i uważałem to za swój udział, abym korzystał z pracy swojej.Чего бы глаза мои ни пожелали, я не отказывал им, не возбранял сердцу моему никакого веселья, потому что сердце мое радовалось во всех трудах моих, и это было моею долею от всех трудов моих. И# всE, є3гHже проси1ста џчи мои2, не tsхъ t ни1хъ и3 не возбрани1хъ сeрдцу моемY t всsкагw весeліz моегw2, ћкw сeрдце моE возвесели1сz во всsцэмъ трудЁ моeмъ. И# сіE бhсть чaсть моS t всегw2 трудA моегw2. 2,10Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPκαὶ kai
CONJ
καίkaiandAnd
πᾶν,     pan
A-ASN
πᾶςpasallall
ho
R-ASN
hothe/this/who 
ᾔτησαν ētēsan
V-AAI-3P
αἰτέωaiteōto ask[2asked for
οἱ hoi
T-NPM
hothe/this/who 
ὀφθαλμοί ofthalmoi
N-NPM
ὀφθαλμόςofthalmoseye1my eyes]
μου,     mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
οὐχ ouch
ADV
οὐounowas not
ὑφεῖλον hufeilon
V-AAI-3P
strong:GV-AAI-3Pstrong:GV-AAI-3Pstrong:GV-AAI-3P 
ἀπ'     ap
PREP
ἀπόapofromfrom
αὐτῶν,     autōn
D-GPM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
οὐκ ouk
ADV
οὐounoI did not
ἀπεκώλυσα apekōlusa
V-AAI-1S
strong:GV-AAI-1Sstrong:GV-AAI-1Sstrong:GV-AAI-1S 
τὴν tēn
T-ASF
hothe/this/who[that]
καρδίαν kardian
N-ASF
καρδίαkardiaheartmy heart
μου,     mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
ἀπὸ apo
PREP
ἀπόapofromfrom
πάσης pasēs
A-GSF
πᾶςpasallany
εὐφροσύνης,     eufrosunēs
N-GSF
εὐφροσύνηeufrosunējoygladness,
ὅτι hoti
CONJ
ὅτιhotithat/sincefor
καρδία kardia
N-NSF
καρδίαkardiaheartmy heart
μου.     mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
εὐφράνθη eufranthē
V-API-3S
εὐφραίνωeufrainōto celebratewas gladdened
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
παντὶ panti
A-DSM
πάντῃpantēalways[poplar]
μόχθῳ mochthō
N-DSM
μόχθοςmochthostoilmy effort.
μου mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandAnd
τοῦτο touto
D-NSN
τοῦτοtoutothat[drowsiness]
ἐγένετο egeneto
V-AMI-3S
γίνομαιginomaito bewas
μερίς meris
N-NSF
μερίςmerispartmy portion
μου mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
ἀπὸ apo
PREP
ἀπόapofromof
παντὸς pantos
A-GSM
πᾶςpasallall
μόχθου mochthou
N-GSM
μόχθοςmochthostoilmy effort.
μου mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
 
11 Tłum. GrEn. Толк. A gdy się obróciłem ku wszystkim dziełom, których dokonały ręce moje, i ku robotom, nad którymi się próżno pociłem, obaczyłem we wszystkich marność i udręczenie myśli, i że nic nie trwa pod słońcem.И оглянулся я на все дела мои, которые сделали руки мои, и на труд, которым трудился я, делая их: и вот, все - суета и томление духа, и нет от них пользы под солнцем! И# призрёхъ ѓзъ на вс‰ творє1ніz мо‰, ±же сотвори1стэ рyцэ мои2, и3 на трyдъ, и4мже труди1хсz твори1ти. И# сE, вс‰ суетA и3 произволeніе дyха, и3 нёсть и3з8oби1ліе под8 с0лнцемъ. 2,11Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPκαὶ kai
CONJ
καίkaiandAnd
ἐπέβλεψα epeblepsa
V-AAI-1S
ἐπιβλέπωepiblepōto look upon/atI looked
ἐγὼ egō
P-NS
ἐγώegōI/weI looked
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongupon
πᾶσιν pasin
A-DPN
πᾶςpasallall
ποιήμασίν poiēmasin
N-DPN
ποίημαpoiēmaworkmanshipmy actions,
μου,     mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
οἷς hois
R-DPN
ὅς, ἥhhos ēwhichthe things which
ἐποίησαν epoiēsan
V-AAI-3P
ποιέωpoieōto do/makeI did
αἱ hai
T-NPF
hothe/this/who 
χεῖρές cheires
N-NPF
χείρcheirhandby my hands,
μου,     mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongon
μόχθῳ,     mochthō
N-DSM
μόχθοςmochthostoileffort

R-DSM
ōOmega[Sippai]
ἐμόχθησα emochthēsa
V-AAI-1S
μόχθοςmochthostoil[Isshiah]
τοῦ tou
T-GSN
hothe/this/who 
ποιεῖν,     poiein
V-PAR
ποιέωpoieōto do/maketo do.
καὶ kai
CONJ
καίkaiandAnd
ἰδοὺ idou
INJ
ἰδούidoulook!behold,
τὰ ta
T-NPN
hothe/this/who 
πάντα panta
A-NPN
πᾶςpasallall
ματαιότης mataiotēs
N-NSF
ματαιότηςmataiotēsfutilityfolly
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
προαίρεσις proairesis
N-NSF
strong:GN-NSFstrong:GN-NSFstrong:GN-NSF 
πνεύματος,     pneumatos
N-GSN
πνεῦμαpneumaspirit/breathof spirit,
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
οὐκ ouk
ADV
οὐounothere is no
ἔστιν estin
V-PAI-3S
ἐστίestihe is[to sacrifice]
περισσεία perisseia
N-NSF
περισσείαperisseiaabundanceadvantage
ὑπὸ hupo
PREP
ὑπόhupoby/underunder
τὸν ton
T-ASM
hothe/this/whothe
ἥλιον.     hēlion
N-ASM
ἥλιοςhēliossunsun.
 
12 Tłum. GrEn. Толк. Przeszedłem, aby oglądać mądrość i głupotę i szaleństwa. Czym jest człowiek, rzekłem, aby mógł naśladować Króla, stwórcę swego?И обратился я, чтобы взглянуть на мудрость и безумие и глупость: ибо что может сделать человек после царя сверх того, что уже сделано? И# призрёхъ ѓзъ ви1дэти мyдрость, лeсть и3 безyміе: ћкw кто2 человёкъ, и4же п0йдетъ в8слёдъ совёта, є3ли6ка сотвори2 въ нeмъ; 2,12Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPκαὶ kai
CONJ
καίkaiandAnd
ἐπέβλεψα epeblepsa
V-AAI-1S
ἐπιβλέπωepiblepōto look upon/atI looked around
ἐγὼ egō
P-NS
ἐγώegōI/weI looked around
τοῦ tou
T-GSN
hothe/this/who 
ἰδεῖν idein
V-AAR
εἴδωeidōto knowto behold
σοφίαν sofian
N-ASF
σοφίαsofiawisdomwisdom
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
περιφορὰν periforan
N-ASF
strong:GN-ASFstrong:GN-ASFstrong:GN-ASF 
Καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ἀφροσύνην·     afrosunēn
N-ASF
ἀφροσύνηafrosunēfoolishnessfolly;
ὅτι hoti
CONJ
ὅτιhotithat/sincefor
τίς tis
I-NSM
τιςtisonewho
ho
T-NSM
hothe/this/who 
ἄνθρωπος,     anthrōpos
N-NSM
ἄνθρωποςanthrōposa humanman
ὃς hos
R-NSM
ὅς, ἥhhos ēwhichwho
ἐπελεύσεται epeleusetai
V-FMI-3S
ἐπέρχομαιeperchomaito arrive/invadewill come
ὀπίσω opisō
ADV
ὀπίσωopisōafterafter
τῆς tēs
T-GSF
hothe/this/who 
βουλῆς boulēs
N-GSF
βουλήboulēplancounsel,
τὰ ta
T-APN
hothe/this/who[that]
ὅσα hosa
A-APN
ὅσοςhososjust as/how muchas much as
ἐποίησεν epoiēsen
V-AAI-3S
ποιέωpoieōto do/makethey did
αὐτήν;     autēn
D-ASF
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
 
13 Tłum. GrEn. Толк. I obaczyłem, iż tak dalece mądrość przewyższa głupotę, jak różna jest światłość od ciemności.И увидел я, что преимущество мудрости перед глупостью такое же, как преимущество света перед тьмою: И# ви1дэхъ ѓзъ, ћкw є4сть и3з8oби1ліе мyдрости пaче безyміz, ћкоже и3з8oби1ліе свёта пaче тьмы2: 2,13Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPκαὶ kai
CONJ
καίkaiandAnd
εἶδον eidon
V-AAI-1S
εἴδωeidōto knowI beheld
ἐγὼ egō
P-NS
ἐγώegōI/weI beheld
ὅτι hoti
CONJ
ὅτιhotithat/sincethat
ἔστιν estin
V-PAI-3S
ἐστίestihe is[to sacrifice]
περισσεία perisseia
N-NSF
περισσείαperisseiaabundancean advantage
τῇ
T-DSF
hothe/this/who 
σοφίᾳ sofia
N-DSF
σοφίαsofiawisdomwisdom
ὑπὲρ huper
PREP
ὑπέρhuperabove/forover
τὴν tēn
T-ASF
hothe/this/who 
αφροσυνην afrosunēn
N-ASF
ἀφροσύνηafrosunēfoolishnessfolly;
ὡς hōs
CONJ
ὡςhōswhich/howas
περισσεία perisseia
N-NSF
περισσείαperisseiaabundanceadvantage
τοῦ tou
T-GSN
hothe/this/whoof the
φωτὸς fōtos
N-GSN
φῶςfōslightlight
ὑπὲρ huper
PREP
ὑπέρhuperabove/forover
τὸ to
T-ASN
hothe/this/whothe
σκότος·     skotos
N-ASN
σκότοςskotosdarknessdarkness.
 
14 Tłum. GrEn. Толк. Mądrego oczy są w głowie jego, głupi w ciemności chodzi: i poznałem, iż jednaki jest obu koniec.у мудрого глаза его - в голове его, а глупый ходит во тьме; но узнал я, что одна участь постигает их всех. мyдрагw џчи є3гw2 во главЁ є3гw2, ґ безyмный во тьмЁ х0дитъ: и3 ўвёдэхъ и3 ѓзъ, ћкw слyчай є3ди1нъ случи1тсz всBмъ и5мъ. 2,14Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPτοῦ tou
T-GSM
hothe/this/whoThe
σοφοῦ sofou
A-GSM
σοφόςsofoswisewise man --
οἱ hoi
T-NPM
hothe/this/who 
ὀφθαλμοὶ ofthalmoi
N-NPM
ὀφθαλμόςofthalmoseyehis eyes
αὐτοῦ autou
D-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
κεφαλῇ kefalē
N-DSF
κεφαλήkefalēheadhis head;
αὐτοῦ,     autou
D-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandbut
ho
T-NSM
hothe/this/whothe
ἄφρων afrōn
A-NSM
ἄφρωνafrōnfoolishfool
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/among[2in
σκότει skotei
N-DSN
σκότοςskotosdarkness3darkness
πορεύεται.     poreuetai
V-PMI-3S
πορεύωporeuōto go1goes].
καὶ kai
CONJ
καίkaiandAnd
ἔγνων egnōn
V-AAI-1S
γινώσκωginōskōto knowI knew,
καί kai
CONJ
καίkaiandeven
γε ge
PRT
γέgeindeedindeed
ἐγὼ egō
P-NS
ἐγώegōI/wehis eyes
ὅτι hoti
CONJ
ὅτιhotithat/sincethat
συνάντημα sunantēma
N-NSN
strong:GN-NSNstrong:GN-NSNstrong:GN-NSN 
ἓν hen
A-NSN
εἰςeistoward[to strive]
συναντήσεται sunantēsetai
V-FMI-3S
συναντάωsunantaōto meetshall meet with
τοῖς tois
T-DPM
hothe/this/who 
πᾶσιν pasin
A-DPM
πᾶςpasallall
αὐτοῖς.     autois
D-DPM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
 
15 Tłum. GrEn. Толк. I rzekłem w sercu swym: “Jeśli jednaki będzie koniec głupiego i mój, cóż mi pomoże, żem się więcej o mądrość starał?” I rozmawiając z sercem swoim zobaczyłem, że i to jest marność.И сказал я в сердце моем: "и меня постигнет та же участь, как и глупого: к чему же я сделался очень мудрым?" И сказал я в сердце моем, что и это - суета; И# рёхъ ѓзъ въ сeрдцы моeмъ: ћкоже слyчай безyмнагw, и3 мнЁ случи1тсz: и3 вскyю ўмудри1хсz; Ѓзъ тогдA и3зли1шше глаг0лахъ въ сeрдцы моeмъ, ћкw и3 сіE суетA, понeже безyмный t и3збhтка глаг0летъ: 2,15Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPκαὶ kai
CONJ
καίkaiandAnd
εἶπα eipa
V-AAI-1S
ἔπω, ἐρῶ, εἶπονepō erō eiponto sayI said
ἐγὼ egō
P-NS
ἐγώegōI/weI said
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
καρδίᾳ kardia
N-DSF
καρδίαkardiaheartmy heart,
μου,     mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
Ὡς hōs
CONJ
ὡςhōswhich/howAs
συνάντημα sunantēma
N-NSN
strong:GN-NSNstrong:GN-NSNstrong:GN-NSN 
τοῦ tou
T-GSM
hothe/this/whoof the
ἄφρονος afronos
A-GSM
ἄφρωνafrōnfoolishfool ,
καί kai
CONJ
καίkaiandeven
γε ge
PRT
γέgeindeedindeed
ἐμοὶ emoi
P-DS
ἐμοίemoiI[pestilence]
συναντήσεταί sunantēsetai
V-FMI-3S
συναντάωsunantaōto meetit shall meet up with
μοι,     moi
P-DS
μοίmoito me[to dwell]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ἵνα hina
CONJ
ἵναhinain order that/to[hook]
τί ti
I-ASN
τίςtiswhich?[to bray]
ἐσοφισάμην;     esofisamēn
V-AMI-1S
σοφίζωsofizōto make wisehave I discerned wisdom?
ἐγὼ egō
P-NS
ἐγώegōI/wemy heart,
τότε tote
ADV
τότεtotethen[Nohah]
περισσὸν perisson
A-ASN
περισσόςperissosexcessive/abundantextra
ἐλάλησα elalēsa
V-AAI-1S
λαλέωlaleōto speakI said
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
καρδίᾳ kardia
N-DSF
καρδίαkardiaheartmy heart,
μου mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
διότι dioti
CONJ
διότιdiotibecausebecause
ἄφρων afrōn
A-NSM
ἄφρωνafrōnfoolishfool
ἐκ ek
PREP
ἐκekof/fromfrom out of
περισσεύματος perisseumatos
N-GSN
περίσσευμαperisseumaoverflowabundance
λαλεῖ,     lalei
V-PAI-3S
λαλέωlaleōto speakspeaks,
ὅτι hoti
CONJ
ὅτιhotithat/sincefor
καί kai
CONJ
καίkaiandeven
γε ge
PRT
γέgeindeedindeed
τοῦτο touto
D-ASN
τοῦτοtoutothat[drowsiness]
ματαιότης.     mataiotēs
N-NSF
ματαιότηςmataiotēsfutilityfolly.
 
16 Tłum. GrEn. Толк. Nie będzie bowiem pamięci tak mądrego, jak i głupiego na wieki, a potomne czasy wszystko zarówno pokryją zapomnieniem: umiera uczony, tak jak nieuczony.потому что мудрого не будут помнить вечно, как и глупого; в грядущие дни все будет забыто, и увы! мудрый умирает наравне с глупым. ћкw нёсть пaмzти мyдрагw съ безyмнымъ во вёкъ, занE ўжE во днeхъ грzдyщихъ вс‰ забвє1на бhша: и3 кaкw ќмретъ мyдрый съ безyмнымъ; 2,16Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPὅτι hoti
CONJ
ὅτιhotithat/sinceFor
οὐκ ouk
ADV
οὐounothere is no
ἔστιν estin
V-PAI-3S
ἐστίestihe is[to sacrifice]
μνήμη mnēmē
N-NSF
μνήμηmnēmēremembranceremembrance
τοῦ tou
T-GSM
hothe/this/whoof the
σοφοῦ sofou
A-GSM
σοφόςsofoswisewise man
μετὰ meta
PREP
μετάmetawith/afterwith
τοῦ tou
T-GSM
hothe/this/whothe
ἄφρονος afronos
A-GSM
ἄφρωνafrōnfoolishfool
εἰς eis
PREP
εἰςeistowardin
αἰῶνα,     aiōna
N-ASM
αἰώνaiōnan ageeon;
καθότι kathoti
CONJ
καθότιkathotias/just asin so far as
ἤδη ēdē
ADV
ἤδηēdēalreadyalready
αἱ hai
T-NPF
hothe/this/whothe
ἡμέραι hēmerai
N-NPF
ἡμέραhēmeraday[2days
αἱ hai
T-NPF
hothe/this/whothe
ἐρχόμεναι erchomenai
V-PMPRP
ἔρχομαιerchomaito come/go1coming]
τὰ ta
T-NPN
hothe/this/who 
πάντα panta
A-NPN
πᾶςpasallall
ἐπελήσθη·     epelēsthē
V-API-3S
ἐπιλανθάνωepilanthanōto forgetare forgotten;
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
πῶς pōs
ADV
πωςpōshowhow
ἀποθανεῖται apothaneitai
V-FMI-3S
ἀποθνήσκωapothnēskōto dieshall [3die
ho
T-NSM
hothe/this/who 
σοφὸς sofos
A-NSM
σοφόςsofoswise2wise ]
μετὰ meta
PREP
μετάmetawith/afterwith
τοῦ tou
T-GSM
hothe/this/who1the
ἄφρονος;     afronos
A-GSM
ἄφρωνafrōnfoolishfool?
 
17 Tłum. GrEn. Толк. I dlatego obmierzł mi żywot mój, gdy widziałem, że wszystko pod słońcem jest złe i wszystko jest marnością i utrapieniem ducha.И возненавидел я жизнь, потому что противны стали мне дела, которые делаются под солнцем; ибо все - суета и томление духа! И# возненави1дэхъ жив0тъ, ћкw лукaвно мнЁ сотворeніе сотворeнное под8 с0лнцемъ: понeже всsчєскаz суетA и3 произволeніе дyха. 2,17Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPκαὶ kai
CONJ
καίkaiandAnd
ἐμίσησα emisēsa
V-AAI-1S
μισέωmiseōto hateI was detested
σὺν sun
PREP
σύνsunwithwith
τὴν tēn
T-ASF
hothe/this/who 
ζωήν,     zōēn
N-ASF
ζωήzōēlifelife;
ὅτι hoti
CONJ
ὅτιhotithat/sincefor
πονηρὸν ponēron
A-NSN
πονηρόςponērosevil/badevil
ἐπ'     ep
PREP
ἐπίepiupon/to/againstupon
ἐμὲ eme
P-AS
ἐμέememe[Diblaim]
τὸ to
T-NSN
hothe/this/whothe
ποίημα poiēma
N-NSN
ποίημαpoiēmaworkmanshipaction
τὸ to
T-NSN
hothe/this/who 
πεποιημένον pepoiēmenon
V-RMPRS
ποιέωpoieōto do/makeof doing
ὑπὸ hupo
PREP
ὑπόhupoby/underunder
τὸν ton
T-ASM
hothe/this/whothe
ἥλιον,     hēlion
N-ASM
ἥλιοςhēliossunsun.
ὅτι hoti
CONJ
ὅτιhotithat/sinceFor
τὰ ta
T-NPN
hothe/this/who[that]
πάντα panta
A-NPN
πᾶςpasallall
ματαιότης mataiotēs
N-NSF
ματαιότηςmataiotēsfutilityfolly
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
προαίρεσις proairesis
N-NSF
strong:GN-NSFstrong:GN-NSFstrong:GN-NSF 
πνεύματος.     pneumatos
N-GSN
πνεῦμαpneumaspirit/breathof spirit.
 
18 Tłum. GrEn. Толк. Brzydziłem się znowu wszystką pracą moją, którą pilnie się trudziłem pod słońcem, gdyż mam mieć dziedzica po sobie,И возненавидел я весь труд мой, которым трудился под солнцем, потому что должен оставить его человеку, который будет после меня. И# возненави1дэхъ ѓзъ всsчєскаz мjра и3 трyдъ м0й, и4мже ѓзъ труждaюсz под8 с0лнцемъ, ћкw њставлsю є3го2 человёку бyдущему по мнЁ. 2,18Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPκαὶ kai
CONJ
καίkaiandAnd
ἐμίσησα emisēsa
V-AAI-1S
μισέωmiseōto hateI detested
ἐγὼ egō
P-NS
ἐγώegōI/weI detested
σὺν sun
PREP
σύνsunwith[petition]
πάντα panta
A-ASM
πᾶςpasall[tongue]
μόχθον mochthon
N-ASM
μόχθοςmochthostoilmy effort
μου,     mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
ὃν hon
R-ASM
ὅς, ἥhhos ēwhichwhich
ἐγὼ egō
P-NS
ἐγώegōI/wemy effort
μοχθῶ mochthō
V-PAI-1S
μόχθοςmochthostoil[Isshiah]
ὑπὸ hupo
PREP
ὑπόhupoby/underunder
τὸν ton
T-ASM
hothe/this/whothe
ἥλιον,     hēlion
N-ASM
ἥλιοςhēliossunsun.
ὅτι hoti
CONJ
ὅτιhotithat/sinceFor
ἀφίω afiō
V-PAS-1S
ἀφίημιafiēmito releaseI must leave
αὐτὸν auton
D-ASM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
τῷ
T-DSM
hothe/this/whoto the
ἀνθρώπῳ anthrōpō
N-DSM
ἄνθρωποςanthrōposa humanman
τῷ
T-DSM
hothe/this/who 
γινομένῳ ginomenō
V-PMPMS
γίνομαιginomaito becoming
μετ'     met
PREP
μετάmetawith/afterafter
ἐμέ·     eme
P-AS
ἐμέememe[Diblaim]
 
19 Tłum. GrEn. Толк. o którym nie wiem, czy mądry czy też głupi będzie, a ma rozporządzać pracami mymi, nad którymi się pociłem i kłopotałem się; i jestże co tak marnego?И кто знает: мудрый ли будет он, или глупый? А он будет распоряжаться всем трудом моим, которым я трудился и которым показал себя мудрым под солнцем. И это - суета! И# кто2 вёсть, мyдръ ли бyдетъ и3ли2 безyменъ; и3 њбладaти ли и4мать всёмъ труд0мъ мои1мъ, и4мже труди1хсz и3 и4мже мyдрствовахъ под8 с0лнцемъ; И# сіe же суетA. 2,19Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPκαὶ kai
CONJ
καίkaiandAnd
τίς tis
I-NSM
τιςtisonewho
οἶδεν oiden
V-RAI-3S
εἴδωeidōto knowknows
εἰ ei
CONJ
εἰeiifif
σοφὸς sofos
A-NSM
σοφόςsofoswisehe will be a wise man
ἔσται estai
V-FMI-3S
ἔσομαιesomaiwill be[Zabud]
ē
CONJ
hothe/this/whothe
ἄφρων;     afrōn
A-NSM
ἄφρωνafrōnfoolisha fool?
καὶ kai
CONJ
καίkaiandAnd
ἐξουσιάζεται exousiazetai
V-PMI-3S
ἐξουσιάζωexousiazōto have authorityhe exercises authority
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
παντὶ panti
A-DSM
πάντῃpantēalways[poplar]
μόχθῳ mochthō
N-DSM
μόχθοςmochthostoilmy effort
μου,     mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]

R-DSM
ōOmega[Sippai]
ἐμόχθησα emochthēsa
V-AAI-1S
μόχθοςmochthostoil[Isshiah]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand

R-DSM
ōOmega[Sippai]
ἐσοφισάμην esofisamēn
V-AMI-1S
σοφίζωsofizōto make wiseI gained discernment
ὑπὸ hupo
PREP
ὑπόhupoby/underunder
τὸν ton
T-ASM
hothe/this/who[that]
ἥλιον.     hēlion
N-ASM
ἥλιοςhēliossunsun.
καί kai
CONJ
καίkaiandEven
γε ge
PRT
γέgeindeedindeed
τοῦτο touto
D-NSN
τοῦτοtoutothat[drowsiness]
ματαιότης.     mataiotēs
N-NSF
ματαιότηςmataiotēsfutilityfolly.
 
20 Tłum. GrEn. Толк. Dlatego przestałem i serce moje odrzekło się dalszej pracy pod słońcem.И обратился я, чтобы внушить сердцу моему отречься от всего труда, которым я трудился под солнцем, И# њбрати1хсz ѓзъ tрещи1сz сeрдцу моемY њ всeмъ трудЁ, и4мже труди1хсz под8 с0лнцемъ: 2,20Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPκαὶ kai
CONJ
καίkaiandAnd
ἐπέστρεψα epestrepsa
V-AAI-1S
ἐπιστρέφωepistrefōto turnI turned
ἐγὼ egō
P-NS
ἐγώegōI/weI turned
τοῦ tou
T-GSN
hothe/this/who 
ἀποτάξασθαι apotaxasthai
V-AMR
ἀποτάσσωapotassōto leaveto dismiss
τῇ
T-DSF
hothe/this/who 
καρδίᾳ kardia
N-DSF
καρδίαkardiaheartmy heart
μου mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
ἐπὶ epi
PREP
ἐπίepiupon/to/againstupon
παντὶ panti
A-DSM
πάντῃpantēalways[poplar]
τῷ
T-DSM
hothe/this/whothe
μόχθῳ,     mochthō
N-DSM
μόχθοςmochthostoileffort

R-DSM
ōOmega[Sippai]
ἐμόχθησα emochthēsa
V-AAI-1S
μόχθοςmochthostoil[Isshiah]
ὑπὸ hupo
PREP
ὑπόhupoby/underunder
τὸν ton
T-ASM
hothe/this/who[that]
ἥλιον,     hēlion
N-ASM
ἥλιοςhēliossunsun.
 
21 Tłum. GrEn. Толк. Bo gdy ktoś pracuje w mądrości i umiejętności i w pilnym staraniu, człowiekowi próżnującemu pozostawia, co nabył; i to tedy marność i nieszczęście wielkie.потому что иной человек трудится мудро, с знанием и успехом, и должен отдать все человеку, не трудившемуся в том, как бы часть его. И это - суета и зло великое! ћкw є4сть человёкъ, є3гHже трyдъ въ мyдрости и3 въ рaзумэ и3 въ мyжествэ: и3 человёкъ, и4же не потруди1сz њ нeмъ, дaстъ є3мY чaсть свою2. И# сіE суетA и3 лукaвство вeліе. 2,21Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPὅτι hoti
CONJ
ὅτιhotithat/sinceFor
ἔστιν estin
V-PAI-3S
ἐστίestihe is[to sacrifice]
ἄνθρωπος,     anthrōpos
N-NSM
ἄνθρωποςanthrōposa humana man
οὗ hou
R-GSM
οὐounodid not
μόχθος mochthos
N-NSM
μόχθοςmochthostoilhis effort
αὐτοῦ autou
D-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
σοφίᾳ sofia
N-DSF
σοφίαsofiawisdomwisdom,
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
γνώσει gnōsei
N-DSF
γνῶσιςgnōsisknowledgeknowledge,
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
ἀνδρείᾳ,     andreia
A-DSF
strong:GA-DSFstrong:GA-DSFstrong:GA-DSF 
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ἄνθρωπος,     anthrōpos
N-NSM
ἄνθρωποςanthrōposa humana man
ὃς hos
R-NSM
ὅς, ἥhhos ēwhichin whom
οὐκ ouk
ADV
οὐouno[Carmi]
ἐμόχθησεν emochthēsen
V-AAI-3S
μόχθοςmochthostoil[Isshiah]
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
αὐτῷ,     autō
D-DSM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
δώσει dōsei
V-FAI-3S
δίδωμιdidōmito givehe will give
αὐτῷ autō
D-DSM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
μερίδα merida
N-ASF
μερίςmerisparthis portion.
αὐτοῦ.     autou
D-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
καί kai
CONJ
καίkaiandAnd
γε ge
PRT
γέgeindeedindeed
τοῦτο touto
D-NSN
τοῦτοtoutothat[drowsiness]
ματαιότης mataiotēs
N-NSF
ματαιότηςmataiotēsfutilityfolly
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
πονηρία ponēria
N-NSF
πονηρίαponēriaevil[2wickedness
μεγάλη.     megalē
A-NSF
μέγαςmegasgreat1great]
 
22 Tłum. GrEn. Толк. Bo cóż za pożytek człowiekowi ze wszystkiej pracy jego i z udręczenia ducha, którym się męczył pod słońcem ?Ибо что будет иметь человек от всего труда своего и заботы сердца своего, что трудится он под солнцем? Ћкw бывaетъ человёку во всeмъ трудЁ є3гw2 и3 въ произволeніи сeрдца є3гw2, и4мже т0й труждaетсz под8 с0лнцемъ, 2,22Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPὅτι hoti
CONJ
ὅτιhotithat/since[vineyard]
τί ti
I-NSN
τίςtiswhich?[to bray]
γίνεται ginetai
V-PMI-3S
γίνομαιginomaito behappens
τῷ
T-DSM
hothe/this/whoto the
ἀνθρώπῳ anthrōpō
N-DSM
ἄνθρωποςanthrōposa humanman
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
παντὶ panti
A-DSM
πάντῃpantēalways[poplar]
μόχθῳ mochthō
N-DSM
μόχθοςmochthostoilhis effort,
αὐτοῦ autou
D-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
προαιρέσει proairesei
N-DSF
strong:GN-DSFstrong:GN-DSFstrong:GN-DSF 
καρδίας kardias
N-GSF
καρδίαkardiaheartof his heart
αὐτοῦ,     autou
D-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]

R-DSM
ōOmega[Sippai]
αὐτὸς autos
D-NSM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
μοχθεῖ mochthei
V-PAI-3S
μόχθοςmochthostoil[Isshiah]
ὑπὸ hupo
PREP
ὑπόhupoby/underunder
τὸν ton
T-ASM
hothe/this/whothe
ἥλιον;     hēlion
N-ASM
ἥλιοςhēliossunsun?
 
23 Tłum. GrEn. Толк. Wszystkie dni jego boleści i nędzy są pełne, i nawet w nocy serce jego nie odpoczywa; więc nie jestże to marność ?Потому что все дни его - скорби, и его труды - беспокойство; даже и ночью сердце его не знает покоя. И это - суета! ћкw вси2 днjе є3гw2 болёзней и3 ћрости попечeніе є3мY, и4бо въ нощи2 не спи1тъ сeрдце є3гw2. И# сіe же суетA є4сть. 2,23Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPὅτι hoti
CONJ
ὅτιhotithat/sinceFor
πᾶσαι pasai
A-NPF
πᾶςpasallin all
αἱ hai
T-NPF
hothe/this/who 
ἡμέραι hēmerai
N-NPF
ἡμέραhēmeradayhis days
αὐτοῦ autou
D-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
ἀλγημάτων algēmatōn
N-GPN
strong:GN-GPNstrong:GN-GPNstrong:GN-GPN 
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
θυμοῦ thumou
N-GSM
θυμόςthumoswrathrage
περισπασμὸς perispasmos
N-NSM
strong:GN-NSMstrong:GN-NSMstrong:GN-NSM 
αὐτοῦ,     autou
D-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
καί kai
CONJ
καίkaiandand indeed
γε ge
PRT
γέgeindeedand indeed
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
νυκτὶ nukti
N-DSF
νύξnuxnightnight
οὐ ou
ADV
οὐouno[3does not
κοιμᾶται koimatai
V-PMI-3S
κοιμάωkoimaōto sleep4go to bed

T-NSF
hothe/this/who 
καρδία kardia
N-NSF
καρδίαkardiaheart2heart
αὐτοῦ.     autou
D-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
καί kai
CONJ
καίkaiandAnd
γε ge
PRT
γέgeindeedindeed
τοῦτο touto
D-NSN
τοῦτοtoutothat[drowsiness]
ματαιότης mataiotēs
N-NSF
ματαιότηςmataiotēsfutilityis folly.
ἐστίν.     estin
V-PAI-3S
ἐστίestihe is[to sacrifice]
 
24 Tłum. GrEn. Толк. Czyż nie lepiej jest jeść i pić i okazać duszy swej dobra z pracy swojej ?Не во власти человека и то благо, чтобы есть и пить и услаждать душу свою от труда своего. Я увидел, что и это - от руки Божией; Нёсть блaго человёку, но (рaзвэ) є4же ћстъ и3 піeтъ и3 є4же покaжетъ души2 своeй блaго въ трудЁ своeмъ: и3 сіE ви1дэхъ ѓзъ, ћкw t руки2 б9іz є4сть: 2,24Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPΟὐκ ouk
ADV
οὐounoThere is not
ἔστιν estin
V-PAI-3S
ἐστίestihe is[to sacrifice]
ἀγαθὸν agathon
A-NSN
ἀγαθόςagathosgood-doera good
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
ἀνθρώπῳ·     anthrōpō
N-DSM
ἄνθρωποςanthrōposa humanto man
ho
R-ASN
hothe/this/who 
φάγεται fagetai
V-FMI-3S
φαγεῖνfageinto eat[soul]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ho
R-ASN
hothe/this/who 
πίεται pietai
V-FMI-3S
πίνωpinōto drinkto drink,
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ho
R-ASN
hothe/this/who[that]
δείξει deixei
V-FAI-3S
δεικνύωdeiknuōto showto show
τῇ
T-DSF
hothe/this/who[that]
ψυχῇ psuchē
N-DSF
ψυχήpsuchēsoulhis soul
αὐτοῦ,     autou
D-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
ἀγαθὸν agathon
A-NSN
ἀγαθόςagathosgood-doergood
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/among[gold]
μόχθῳ mochthō
N-DSM
μόχθοςmochthostoilhis effort.
αὐτοῦ.     autou
D-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
καί kai
CONJ
καίkaiandAnd
γε ge
PRT
γέgeindeedindeed
τοῦτο touto
D-ASN
τοῦτοtoutothat[drowsiness]
εἶδον eidon
V-AAI-1S
εἴδωeidōto knowI knew,
ἐγὼ egō
P-NS
ἐγώegōI/wehis soul
ὅτι hoti
CONJ
ὅτιhotithat/sincethat
ἀπὸ apo
PREP
ἀπόapofrom[2from
χειρὸς cheiros
N-GSF
χείρcheirhand3 hand
τοῦ tou
T-GSM
hothe/this/who[that]
θεοῦ theou
N-GSM
θεόςtheosGod4of God
ἐστιν·     estin
V-PAI-3S
ἐστίestihe is[to sacrifice]
 
25 Tłum. GrEn. Толк. I to jest z ręki Bożej! Któż tak używać i rozkoszy zażywać będzie jak ja ?потому что кто может есть и кто может наслаждаться без Него? ћкw кто2 ћстъ и3 піeтъ кромЁ є3гw2; 2,25Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPὅτι hoti
CONJ
ὅτιhotithat/sinceFor
τίς tis
I-NSM
τιςtisonewho
φάγεται fagetai
V-FMI-3S
φαγεῖνfageinto eat[soul]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
τίς tis
I-NSM
τιςtisonewho
φείσεται feisetai
V-FMI-3S
φαίνωfainōto shine/appear[Naphath]
πάρεξ parex
PREP
strong:GPREPstrong:GPREPstrong:GPREP 
αὐτοῦ;     autou
D-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
 
26 Tłum. GrEn. Толк. Człowiekowi, który jest dobry przed oczyma jego, dał Bóg mądrość i naukę i wesele; lecz grzesznikowi dał utrapienie i zbytnią troskę, aby gromadził i zbierał, a potem oddał temu, który się Bogu spodobał; wszakże i to jest marność i próżne utrapienie ducha.Ибо человеку, который добр пред лицем Его, Он дает мудрость и знание и радость; а грешнику дает заботу собирать и копить, чтобы после отдать доброму пред лицем Божиим. И это - суета и томление духа!Ћкw человёку блaгу пред8 лицeмъ є3гw2 дадE мyдрость и3 рaзумъ и3 весeліе, согрэшaющему же дадE попечeніе, є4же прилагaти и3 собирaти, во є4же дaти благ0му пред8 лицeмъ б9іимъ: ћкw и3 сіE суетA и3 произволeніе дyха.2,26Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPὅτι hoti
CONJ
ὅτιhotithat/sinceFor
τῷ
T-DSM
hothe/this/whoto the
ἀνθρώπῳ anthrōpō
N-DSM
ἄνθρωποςanthrōposa humanman,
τῷ
T-DSM
hothe/this/whoto the one
ἀγαθῷ agathō
A-DSM
ἀγαθόςagathosgood-doergood
πρὸ pro
PREP
πρόprobeforebefore
προσώπου prosōpou
N-GSN
πρόσωπονprosōponfacehis face,
αὐτοῦ autou
D-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
ἔδωκεν edōken
V-AAI-3S
δίδωμιdidōmito givehe gave
σοφίαν sofian
N-ASF
σοφίαsofiawisdomwisdom,
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
γνῶσιν gnōsin
N-ASF
γινώσκωginōskōto know[without]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
εὐφροσύνην·     eufrosunēn
N-ASF
εὐφροσύνηeufrosunējoygladness.
καὶ kai
CONJ
καίkaiandAnd
τῷ
T-DSM
hothe/this/whoto the one
ἁμαρτάνοντι hamartanonti
V-PAPMS
ἁμαρτάνωhamartanōto sinsinning,
ἔδωκεν edōken
V-AAI-3S
δίδωμιdidōmito givehe gave
περισπασμὸν perispasmon
N-ASM
strong:GN-ASMstrong:GN-ASMstrong:GN-ASM 
τοῦ tou
T-GSN
hothe/this/who 
προσθεῖναι prostheinai
V-PAR
προστίθημιprostithēmito add (to)to be added
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
τοῦ tou
T-GSN
hothe/this/who 
συναγαγεῖν sunagagein
V-AAR
συνάγωsunagōto assembleto bring together;
τοῦ tou
T-GSN
hothe/this/who 
δοῦναι dounai
V-AAR
δίδωμιdidōmito giveto give
τῷ
T-DSM
hothe/this/whoto the
ἀγαθῷ agathō
A-DSM
ἀγαθόςagathosgood-doergood
πρὸ pro
PREP
πρόprobeforebefore
προσώπου prosōpou
N-GSN
πρόσωπονprosōponfaceface
τοῦ tou
T-GSM
hothe/this/who 
θεοῦ·     theou
N-GSM
θεόςtheosGodof God.
ὅτι hoti
CONJ
ὅτιhotithat/sinceFor
καί kai
CONJ
καίkaiandeven
γε ge
PRT
γέgeindeedindeed
τοῦτο touto
D-NSN
τοῦτοtoutothat[drowsiness]
ματαιότης mataiotēs
N-NSF
ματαιότηςmataiotēsfutilityfolly
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
προαίρεσις proairesis
N-NSF
strong:GN-NSFstrong:GN-NSFstrong:GN-NSF 
πνεύματος.     pneumatos
N-GSN
πνεῦμαpneumaspirit/breathof spirit.

31 Wszystkie rzeczy mają swój czas, i swym zamierzonym biegiem przemija wszystko pod słońcem.2 Czas rodzenia i czas umierania, czas sadzenia i czas wyrywania tego, co zasadzono,3 czas zabijania i czas leczenia, czas rozwalania i czas budowania, czas płaczu i czas śmiechu,4 czas narzekania i czas tańczenia,5 czas rozrzucania kamieni i czas zbierania, czas uścisków i czas wstrzymania się od uścisków, czas nabywania i czas tracenia,6 czas chowania i czas odrzucania,7 czas darcia i czas zszywania, czas milczenia i czas mówienia,8 czas miłowania i czas nienawidzenia, czas wojny i czas pokoju.9 – Cóż więcej ma człowiek z pracy swej?10 Widziałem udręczenie, które dał Bóg synom człowieczym, aby się nim trapili.11 Wszystko uczynił dobrze czasu swego i świat oddał roztrząsaniu ich, tak iżby nie znalazł człowiek sprawy, którą uczynił Bóg od początku aż do końca.12 I poznałem, że nie ma nic lepszego, jak weselić się i czynić dobrze za żywota swego.13 Każdy bowlem człowiek, który je i pije i widzi dobra z pracy swojej, dar to Boży jest.14 Poznałem, iż wszystkie sprawy, które Bóg uczynił, trwają na wieki; nie możemy nic przydać ani ująć tym rzeczom, które Bóg uczynił, aby się go bano.15 Co już było, to już teraz jest; co będzie, już było, a Bóg odnawia, co przeminęło.II. Niedostatki życia społecznego. (3,16 – 5,8) 1. NIESPRAWIEDLIWOŚĆ MOŻNYCH I UCISK SŁABYCH (3,16 – 4,3).16 Widziałem pod słońcem na miejscu sądu bezbożność, a na miejscu sprawiedliwości bezprawie.17 I rzekłem w sercu swoim: Sprawiedliwego i bezbożnego Bóg sądzić będzie, i czas każdej rzeczy wtedy będzie.18 Rzekłem w sercu o synach ludzkich, aby ich Bóg doświadczył i ukazał, że są zwierzętom podobni.19 Przeto jednaki jest koniec człowieka i bydląt, i równy stan obojga: jak umiera człowiek, tak i one umierają, i jednakie tchnienie mają wszystkie, i nie ma człowiek nic więcej nad bydlę; wszystko podlega marności,20 i wszystko idzie na jedno miejsce: z ziemi są uczynione i do ziemi się jednako wracają.21 Któż wie, czy duch synów Adamowych wstępuje w górę i czy duch bydląt zstępuje na dół?22 I obaczyłem, iż nic lepszego nie ma dla człowieka, jeno weselić się w uczynkach swych, i że to jest dział jego. Bo któż go przywiedzie, iżby poznał to, co po nim będzie?
41 Obróciłem się do innych rzeczy i ujrzałem uciski, które się dzieją pod słońcem, i łzy niewinnych, a żadnego pocieszyciela; i nie mogę się sprzeciwić gwałtowi ich, nie mając żadnego pomocnika.2 I chwaliłem więcej umarłych niźli żywych,3 a za szczęśliwszego od obydwu uważałem tego, który się jeszcze nie narodził i niewidział złego, które się dzieje pod słońcem. MARNOŚĆ PRACY POWODOWANEJ ZAZDROŚCIĄ I BEZCELOWEJ (4,48).4 Jeszcze przypatrzyłem się wszelakim pracom ludzkim i obaczyłem, że skrzętność podległa jest zazdrości ludzkiej i w tym tedy marność jest i praca zbyteczna.5 Głupi składa ręce swoje i je ciało swoje, mówiąc:6 “Lepsza jest jedna garść z pokojem, niż obie ręce pełne z pracą i z udręczeniem ducha.”7 Przypatrując się znalazłem i inną marność pod słońcem:8 Jest sam jeden i nie ma drugiego, ani syna ani brata, a jednak pracować nie przestaje i nie mogą się nasycić bogactwem oczy jego; i nie myśli mówiąc: “Dla kogóż pracuję i pozbawiam duszę moją dóbr?” W tym też jest marność i złe udręczenie. POWIEDZENIA: NIEWYGODY ŻYCIA SAMOTNEGO (4,9- 12).9 Lepiej tedy dwom być społem niż jednemu, albowiem mają pożytek ze swego towarzystwa.10 Jeśli jeden upadnie, drugi go podeprze. Biada samemu, bo jeśli upadnie, nie ma nikogo, kto by go podnióśł.11 Jeśli dwaj spać będą, zagrzeje się jeden od drugiego; jeden jak się zagrzeje?12 Jeśli też kto przemoże jednego, dwóch mu się oprze; sznur troisty nie łatwo się przerywa. MARNOŚĆ NADZIEI, OPIERAJĄCYCH SIĘ NA ZMIANIE WŁADCY(4,1316).13 Lepsze jest pacholę ubogie a mądre niźli król stary a głupi, który nie umie opatrzyć na przyszłość.14 Bo czasem ktoś z więzienia i z łańcuchów wychodzi na królestwo, a inny urodziwszy się królem zostaje żebrakiem.15 Widziałem wszystkich żyjących pod słońcem, chodzących z młodzieńcem drugim, który ma nastać po nim.16 Niezliczona liczba jest ludzi wszystkich, którzy byli przed nim; a którzy potem będą, nie będą się weselić z niego. Ale i to marność i utrapienie ducha. ZASADY, ODNOSZĄCE SIĘ DO KULTU BOŻEGO (4,17 – 5,6).17 Strzeż nogi twojej, gdy idziesz do domu Bożego, a przybliż się, aby słuchać; daleko lepsze bowiem jest posłuszeństwo niźli ofiary głupich, którzy nie wiedzą, co złego czynią.
51 Nie mów nic nierozmyślnie i niech nie będzie serce twe prędkie na wymówienie słowa przed Bogiem; Bóg bowiem na niebie, a ty na ziemi: przeto niech będzie słów twoich mało.2 Po licznych troskach sny idą, a w wielomówstwie głupstwo się znajdzie.3 Jeśli co ślubowałeś Bogu, nie omieszkajże spełnić, albowiem nie podoba się mu niewierna a głupia obietnica;4 ale cokolwiek ślubujesz, oddaj. I daleko lepiej jest nie ślubować niźli po ślubie obietnic nie spełniać.5 Nie dawaj ustom twoim, abyś o grzech przyprawił ciało twoje, i nie mów przed aniołem: “Nie ma opatrzności,” by snadź Bóg, rozgniewany na mowę twoją, nie rozproszył wszystkich dzieł rąk twoich.6 Gdzie wiele snów, wiele marności i mowy niezliczone; ale ty Boga się bój! UCISK ZE STRONY KSIĄŻĄT, A KRÓL (5,7-8).7 Jeśli ujrzysz ucisk ubogich ludzi i gwahowne sądy i wywrócenie sprawiedliwości w kraju, nie dziw się takiej rzeczy; bo nad wysokiego jest wyższy drugi, a nad tych inni są jeszcze wyżsi,8 a nad tymi jeszcze król rozkazuje wszystkiej ziemi, która mu służy.III. Marność bogactw. (5,9 – 7,13) 1. TROSKI, JAKIE PRZYNOSZĄ BOGACTWA (5,9-19). Bogactwa nie dają zadowolenia (4-11); ich strata jest bolesna (12-16). Używaj w pokoju dóbr, których Bóg ci użycza (17-19).9 Skąpy nie nasyci się pieniędzmi, a kto miłuje bogactwa, nie będzie miał z nich pożytku; przeto i to jest marność.10 Gdzie jest wiele majętności, wielu i tych, którzy je trawią. A cóż za pożytek z tego właścicielowi, chyba że widzi bogactwa oczyma swymi?11 Słodki jest sen dla pracującego, czy mało zje, czy wiele; lecz nasycenie bogatego spać mu nie dopuszcza.12 – Jest i inna niemoc bardzo zła, którą widziałem pod słońcem: bogactwa zachowane na nieszczęście właściciela ich.13 Giną bowiem w złym utrapieniu: urodził syna, który będzie w wielkim ubóstwie.14 Jak wyszedł nagi z żywota matki swej, tak się wróci, a nic nie weźmie z sobą z pracy swojej.15 Żałosna zgoła niemoc: jak przyszedł, tak się wróci. Cóż tedy mu pomoże, że na wiatr pracował ?16 Po wszystkie dni żywota swego jadał w ciemności i w utrapieniu wielkim, i w kłopocie, i w smutku.17 – Przeto zdało mi się dobre to, aby człowiek jadł i pił i używał wesela z pracy swej, którą sam trudził się pod słońcem przez nieliczne dni życia swego, które mu Bóg dał; i to jest dział jego.18 I dla każdego człowieka, któremu Bóg dał bogactwa i majętności, i moc mu dał, aby jadł z nich i używał cząstki swojej, i weselił się z pracy swojej: dar to jest Boży.19 Bo niewiele będzie pamiętał o dniach żywota swego, ponieważ Bóg napełnił rozkoszami serce jego. BOGACTWA NIE UŻYTE, PRAGNIENIA NIEZASPOKOJONE (6,1- 7,1). Szczęśliwszy jest płód poroniony niż człowiek nie mogący użyć swych bogactw (1-6). Marne są pragnienia nie dające się zaspokoić; należy się poddać wyrokom Bożym (6,7 – 7,1).
61 Jest i inne zło, które widziałem pod słońcem, i nawet częste u ludzi:2 Mąż, któremu Bóg dał bogactwa i majętności i sławę, i nie zbywa na niczym duszy jego we wszystkim, czego tylko pragnie; lecz Bóg nie dał mu możności pożywania z tego, ale człowiek obcy to pożre. To jest marność i nędza wielka.3 Jeśliby kto zrodził stu synów i żył wiele lat i miał wiele dni wieku, a dusza jego nie użyła dobra majętności swojej i nie miał pogrzebu: o tym ja powiadam, iż lepszy jest płód poronlony niźli on.4 Albowiem na próżno przyszedł i idzie do ciemności, i zapomnieniem zgładzone będzie imię jego.5 Nie widział słońca i nie poznał różnicy między dobrem a złem.6 A choćby żył dwa tysiące lat a nie zażył dobra, czyż nie do jednego miejsca wszystko idzie?7 – Wszystka praca człowieka w ustach jego, lecz dusza jego nie będzie nasycona.8 Cóż ma więcej mądry nad głupiego? a co ubogi, jeno aby tam szedł, gdzie jest życie?9 Lepiej jest widzieć to, czego pożądał, aniżeli pragnąć, czego nie znasz. Ale i to marność i zarozumiałość ducha.10 Ktokolwiek ma być, już jest nazwany po imieniu i wiadomo, że jest człowiekiem, i nie może prawować się u sądu z mocniejszym nad siebie.11 Wiele jest słów i wielka z nich próżność w rozprawianiu.
71 Cóż potrzeba człowiekowi szukać rzeczy większych nad siebie, gdy nie wie, co mu jest pożyteczne w życiu jego, w liczbie dni pielgrzymowania jego, i w czasie, który jak cień przemija? Albo kto mu oznajmić może, co będzie po nim pod słońcem ? RÓŻNE POWIEDZENIA (7,2-13). Lepsze jest życie poważne niż lekkomyślne(2-8). Cierpliwość (9-11). Mądrość i bogactwa (12-13).2 Lepsze jest imię dobre niźli maści drogie, i dzień śmierci niźli narodzenia.3 Lepiej iść do domu żałoby niż do domu uczty, bo w tamtym przypomina się koniec wszystkich ludzi i człowiek żyjący rozmyśla, co potem będzie.4 Lepszy jest gniew niźli śmiech, bo przez smutek twarzy poprawia się umysł przestępnego.5 Serce mądrych, gdzie smutek jest, a serce głupich, gdzie wesele.6 Lepiej jest dać się karcić mądremu niźli dać się oszukiwać pochlebstwami głupich;7 bo jak trzask ciernia pod kotłem gorejącego, taki jest śmiech głupiego. Ale i to marność.8 Ucisk zasmuca mądrego i pozbawia go mocy serca.9 – Lepszy jest koniec modlitwy niż początek, lepszy jest cierpliwy niż chełpliwy.10 Nie bądź prędki do gniewu, bo gniew w zanadrzu głupiego spoczywa.11 Nie mów: “Co za przyczyna jest, że dawniejsze czasy lepsze były, niż obecne?” bo głupie jest takie pytanie.12 Pożyteczniejsza jest mądrość z bogactwem, i więcej pomaga tym, którzy widzą słońce.13 Jak bowiem broni mądrość, tak też bronią pieniądze; lecz to mają lepszego umiejętność i mądrość, że dają życie temu, który je posiada.IV. Cnota a szczęście. (7,14 – 9,10) 1. PODDANIE SIĘ BOGU W ZMIENNYCH KOLEJACH ŻYCIA (7,14-19). Należy przyjąć z poddaniem się powodzenie i nieszczęście, które w niezmiennych swych wyrokach Bóg na przemian zsyła (14 – 15). Widać bowiem, że cnota i występek nie otrzymują tutaj odpowiedniej zapłaty (16). To jednak nie powinno być pobudką ani do zbytniej gorliwości, ani do utwierdzenia się w złem (17-19).14 Przypatrz się sprawom Bożym, iż nikt nie może poprawić tego, którym On wzgardzi.15 W dzień dobry zażywaj dobra, a strzeż się dnia złego, bo jak ten, tak i ów uczynił Bóg, aby nie znalazł człowiek przeciw niemu skarg sprawiedliwych.16 – To też widziałem za dni marności mojej: sprawiedliwy ginie w sprawiedliwości swojej, a bezbożny długo żyje w złości swojej.17 Nie bądź nazbyt sprawiedliwy ani mądry więcej niż potrzeba, abyś nie zgłupiał.18 Nie popełniaj wiele niegodziwości i nie bądź głupi, abyś nie umarł w czasie nie swoim.19 Dobrze jest wspomagać sprawiedliwego, ale i od tamtego nie odciągaj ręki twojej, bo kto się Boga boi, niczego nie zaniedbywa. POWIEDZENIA O UMIARKOWANIU I ŁAGODNOŚCI (7,20-23).20 Mądrość umocniła mądrego ponad dziesięciu książąt, którzy są w mieście.21 Nie ma bowiem sprawiedliwego na ziemi, który by czynił dobrze a nie grzeszył.22 Ale i do wszystkich słów, które się mówi, nie przykładaj serca swego, abyś snadź nie usłyszał sługi twego złorzeczącego tobie.23 Wie bowiem sumienie twoje, że i ty często złorzeczyłeś drugim. WYSTĘPEK A SZCZĘŚCIE (7,24-30c). Choć nie podobna osiągnąć mądrości (24-25), to przynajmniej zbadałem, że bezbożność i niemoralność jest rzeczą głupią (26), a niewiasta wciąga do niej człowieka na jego zgubę (27-29). Bóg jednak nie jest winien złości człowieka, bo stworzył go prawym (30a-c).24 Wszystkiego doświadczyłem mądrością; powiedziałem: “Stanę się mądry,” a ona daleko odeszła ode mnie, dużo dalej niż była;25 wielka jest głębia, kto ją znajdzie?26 Obejrzałem wszystko myślą moją, abym wiedział i uważał i szukał mądrości i rozumu, i abym poznał niezbożność głupiego i błąd nierozumnych;27 i poznałem, iż bardziej gorzka niźli śmierć jest niewiasta, która jest sidłem łowców, a serce jej niewodem, ręce jej są pętami. Kto się Bogu podoba, wymknie się jej, ale kto jest grzeszny, będzie od niej pojmany.28 Oto to znalazłem, rzekł Eklezjastes, jedno po drugim, abym odkrył pewną rzecz,29 której jeszcze szuka dusza moja, a nie znalazłem. Męża jednego spośród tysiąca znalazłem, lecz niewiasty spośród wszystkich nie znalazłem.30 Tylko to znalazłem, że Bóg uczynił człowieka prawym, a on się sam wdał w niezliczone dociekania. POWIEDZENIE: MĄDROŚĆ UCZY ULEGŁOŚCI WOBEC KRÓLA (7,30d-8,4).Któż jest taki jak mędrzec i kto zna rozwiązanie słowa ?
81 Mądrość człowieka jaśnieje na twarzy jego, a najmocniejszy zmieni oblicze jego.2 Ja strzegę ust królewskich i przykazania przysięgi Bożej.3 Nie spiesz się odejść od oblicza jego i nie trwaj w złym uczynku,4 bo wszystko, co chce, uczyni, a mowa jego pełna jest mocy, i nikt mu rzec nie może: “Czemu tak czynisz ?” ODPŁATA (8,5-15). Mądrość nakłania do posłuszeństwa wobec prawa, pouczając, że przyjdzie czas sądu Bożego za złe uczynki (5-8). Do Świadczenie wprawdzie pokazuje często brak słusznej odpłaty na ziemi (9-10), mimo to pewne jest, te szczęście jest przywiązane do bojaźni Bożej (11-13). Ponieważ jednak nie zawsze cnota jest nagradzana (14), nalety używać radości, jakich dostarcza praca (15).5 Kto strzeże przykazania, nie dozna nic złego. Czas i odpowiedź rozumie serce mądrego.6 Dla każdej sprawy jest czas odpowiedni, a wielkie jest utrapienie człowieka,7 bo nie zna rzeczy przeszłych, a przyszłych od żadnego posła się nie dowie.8 Nie jest w mocy człowieka zatrzymać ducha i nie ma mocy w dzień śmierci, ani mu nie wolno odpoczywać, gdy nadchodzi wojna, ani nie zbawi bezbożność bezbożnego.9 – Wszystko to zobaczyłem i przyłożyłem serce swe do wszystkich dzieł, które się dzieją pod słońcem. Czasem panuje człowiek nad człowiekiem na swoje nieszczęście.10 Widziałem bezbożnych pogrzebanych, którzy jeszcze za życia na miejscu świętym byli i chwalono ich w mieście jako sprawiedliwych w uczynkach.11 Ale i to marność jest. Bo iż nierychło wydaje się wyrok przeciwko złym, synowie człowieczy bez żadnej bojaźni popełniają zło.12 Wszakże stąd, że grzesznik stokroć zło popełnia, a cierpliwie go znoszą, ja wiem, iż tym dobrze będzie, którzy się Boga boją, którzy się wstydzą oblicza jego.13 Niech nie będzie dobrze bezbożnemu i dni jego niech się nie przedłużają, ale niech jako cień prze mijają ci, którzy się nie boją oblicza Pańskiego.14 Jest i inna marność, która się dzieje na ziemi: są sprawiedliwi, którym się źle wiedzie, jakby uczynki bezbożnych spełnili, i są bezbożni, którzy są tak bezpieczni, jakby mieli uczynki sprawiedliwych. Lecz i to mam za największą marność.15 Chwaliłem tedy wesele, bo nie masz nic lepszego dla człowieka pod słońcem, jeno jeść i pić i weselić się; i ponieważ to tylko z sobą weźmie z pracy swej w dniach życia swego, które mu Bóg dał pod słońcem. JESZCZE O BRAKU ODPŁATY NA ZIEMI (8,16 – 9,10). Nie można dojść do motywów rządów Bożych (8,I6-17). Szczęście i nieszczęście spotyka wszystkich bez różnicy (9,1-6). Wniosek: używać radaści życia (7-10).16 I przyłożyłem serce swe, abym poznał mądrość i zrozumiał zatrudnienie, które jest na ziemi. Jest człowiek, którego oczy we dnie i w nocy snu nie zaznają.17 I zrozumiałem, iż nie może człowiek znaleźć żadnej przyczyny wszystkich dzieł Bożych, które się dokonują pod słońcem, a im więcej męczy się, aby znaleźć, tym mniej znajduje.18 Choćby też mówlł mądry, że wie, nie będzie mógł znaleźć.
91 Wszystko to rozważyłem w sercu swoim, aby dokładnie zrozumieć. Są sprawiedliwi i mądrzy, i uczynki ich są w ręce Bożej, a przecież nie wie człowiek, czy jest miłości czy nienawiści godzien.2 Ale wszystkie rzeczy na przyszły czas zachowane są w niepewności, przeto że wszystko jednako przychodzi na sprawiedliwego i bezbożnego, na dobrego i na złego, na czystego i nieczystego, na składającego ofiary i gardzącego nimi: jak dobry tak i grzeszny, jak krzywoprzysięzca tak i ten, który prawdziwie przysięga.3 To jest najgorsze ze wszystkiego, co się dzieje pod słońcem, że się jednako ze wszystkimi dzieje; dlatego i serca synów człowieczych napełniają się złością i wzgardą w swym życiu, a potem doprowadzeni będą do otchłani.4 Nie masz nikogo, który by zawsze żył i który by taką nadziejg miał; lepszy jest pies żywy aniżeli lew zdechły.5 Bo żyjący wiedzą, że umrą, lecz umarli nic więcej nie wiedzą i nie ma dla nich więcej zapłaty, gdyż pamięć o nich poszła w zapomnienie.6 Miłość też i nienawiść i zazdrość zarówno zginęły, i nie mają cząstki na tym świecie ani we wszystkim, co się dzieje pod słońcem.7 – Idźże tedy, a jedz chleb swój z weselem i pij wino swe z radością, bo się uczynki twoje Bogu podobają.8 Na każdy czas niech będą białe szaty twoje, a olejek niechaj nie schodzi z głowy twojej.9 Używaj żywota z żoną, którą miłujesz, po wszystkie dni niestałego żywota twego, które ci są dane pod słońcem przez wszystek czas marności twojej; bo to jest dział w żyáu i w pracy twej, którą się trudzisz pod słońcem.10 Cokolwiek czynić może ręka twoja, czyń pilnie, bo ani działalności, ani rozumu, ani mądrości, ani umiejętności nie będzie w otchłani, dokąd ty pospieszasz.V. Wysiłek, mądrość a powodzenie. (9,11 – 11,6) 1. WYSIŁEK I MĄDROŚĆ NIE ZAPEWNIAJĄ POWODZENIA . (9,11-18). Mimo mądrość i spryt człowiek jest zaletny od przypadku (11-12). Nawet za wielkie zasługi mądry nie otrzymuje uznania i nagrody (13-16). Mimo wszystko mądrości należy się pierwszeństwo (17-18).11 Obróciłem się ku czemu innemu i widziałem pod słońcem, iż ani prędkich jest bieg, ani mężnych wojna, ani mądrych chleb, ani uczonych bogactwo, ani przemyślnych łaska; ale czas i przypadek jest we wszystkim.12 Nie zna człowiek końca swego, ale jak ryby łowią wędką i jak ptaka sidłem chwytają, tak też ludzie bywają pojmani w zły czas, gdy na nich nagle przypadnie.13 – Widzlałem też i tę mądrość pod słońcem, i poznałem, że jest wielka:14 Miasto małe i mało w nim mężów; przyciągnął przeciwko niemu król wielki i obległ je, i pobudował szańce wokoło, i dokonało się oblężenie.15 I znalazł się w nim mąż ubogi a mądry, i wybawił miasto mądrością swą; a nikt nie wspominał potem na owego człowieka ubogiego.16 I mówiłem ja, iż lepsza jest mądrość niźli moc. Czemuż tedy mądrością ubogiego wzgardzono i słów jego nie słuchano?17 Słów mędrców słuchają w milczeniu, bardziej niż krzyku księcia wśród głupich.18 Lepsza jest mądrość, niż oręże wojenne, a kto w jednym zgrzeszył, wiele dóbr zniszczy.POWIEDZENIA O MĄDROŚCI I GŁUPOCIE . (10,1-4).
101 Muchy zdychające psują miłą woń drogiego olejku. Droższa jest od mądrości i sławy mała i krótkotrwała głupota.2 Serce mądrego po prawej stronie jego, a serce głupiego po lewej stronie jego.3 Ale i na drodze, kiedy głupi idzie, sam będąc nierozumny wszystkich ma za głupich.4 Jeśli duch panującego uniesie się przeciw tobie, nie opuszczaj miejsca twego, albowiem leczenie uczyni, że ustaną grzechy wielkie. JESZCZE O WYSIŁKU, MĄDROŚCI I POWODZENIU (10,5-7).5 Jest zło, które widziałem pod słońcem, jakby przez pomyłkę wychodzące od oblicza książęcia:6 głupiego posadzonego na godności wysokiej, a bogatych siedzących na dole.7Widziałem sługi na koniach, a książąt chodzących po ziemi jakby sługi. RÓŻNE POWIEDZENIA (10,8-11,6). Przypadek (8-9). Mądrość (10). Oszczerca (11). Mądry i głupi (12-15). Mądre rządy (16-17). Zalecenie działalności przedsiębiorczej i roztropnej (10,18 -11,6).8 Kto dół kopie, wpadnie weń, a kto rozrzuca płot, wąż go ukąsi.9 Kto przenosi kamienie, potłucze się nimi, a kto rąbie drwa, będzie zraniony od nich. 10 Jeśli się przytępi żelazo i nie jak było pierwej, ale stępione będzie, z wielkim trudem naostrzy się je; tak po przyłożeniu się przychodzi mądrość.11 Jeżeli wąż ukąsi po cichu, nie lepszy od niego jest ten, który tajemnie potwarza.12 Słowa ust mądrego są pełne wdzięku, ale wargi głupiego strącą go w przepaść;13 początkiem słów jego głupstwo, a końcem ust jego błąd wielki. Głupi mnoży słowa.14 Nie wie człowiek, co przed nim było; a co po nim będzie, kto mu oznajmić może?15 Praca głupich utrapi ich, tych, którzy nie umieją iść do miasta.16 Biada tobie, ziemio, której król jest dziecięciem i której książęta od rana jadają.17 Szczęśliwa zienlia, która ma króla zacnego i której książęta jedzą w stosownym czasie, dla posilenia, a nie dla zbytku.18 Z powodu lenistwa pochylają się dachy, a wskutek opieszałości rąk będzie przeciekał dom.19 Na śmiech czynią chleb, a wino, żeby ucztowali żywi, a pieniędzom wszystko jest posłuszne.20 W myśli twojej nie uwłaczaj królowi, a w skrytości pokoju twego nie przeklinaj bogatego, bo i ptaki powietrzne głos twój zaniosą, a skrzydlaty oznajmi twe słowa.
111 Rzucaj chleb twój na wody płynące, bo po długim czasie znajdziesz go.2 Daj część siedmiu lub ośmiu, bo nie wiesz, jakie nieszczęście spadnie na ziemię.3 Jeśli się napełnią obłoki, wyleją deszcz na ziemię. Jeśli upadnie drzewo na południe albo na północ, na którekolwiek miejsce upadnie, tam będzie.4 Kto się na wiatr ogląda, nigdy siać nie będzie, a kto się przypatruje obłokom, nigdy żąć nie będzie.5 Jak nie wiesz, jaką jest droga ducha i jak się zrastają kości w żywocie brzemiennej, tak me znasz spraw Boga, który jest twórcą wszystkiego.6 Rano siej nasiona twoje, a wieczorem niech nie odpoczywa ręka twoja, bo nie wiesz, które lepiej wzejdzie, to albo owo, a jeśli oba razem, lepiej będzie.Zakończenie.(11,7 – 12,8)UŻYWAJ RADOŚCI, ZSYŁANYCH CI PRZEZ BOGA! Z miłej sercu radości należy korzystać przed śmiercią (11,7-8). Używaj, młodzieńcze, radości, pamiętając jednak o Bogu i o sądzie jego (9-10)! Pamiętaj o nim wprzód nim nadejdzie niedołężna starość (12,1-5) i śmierć (6-7). 7 Przyjemne jest światło i nliło jest oczom widzieć słońce.8 Choćby przez wiele lat żył człowiek i w tych wszystkich się weselił, ma pamiętać na czas ciemny i na długie dni, które gdy przyjdą, przeszłe rzeczy pokażą się marnością.9 Weselże się tedy, młodzieńcze, w młodości twojej, a niech użyje dobrego serce twe w dni młodości twojej, i chodź drogami serca twego i za widokiem oczu twoich; ale wiedz, iż za to wszystko przywiedzie cię Bóg na sąd.10 Oddal gniew od serca twego i odrzuć zło od ciała twego, bo młodość i rozkosze są marne.12 1 Pomnij na Ştworzyciela twego za dni młodości twojej, póki nie przyjdzie czas udręczenia i nie nadejdą lata, o których mówić będziesz:2 “Nie podobają mi się”; póki się nie zaćmi słońce i światło, i księżyc, i gwiazdy, i póki się nie wrócą po deszezu obłoki;3 kiedy drżeć będą stróże domu i zachwieją się mocni mężowie, i próżnować będą nieliczne mielące, i zaćmią się patrzące przez okna, i zawrze się wrota na ulicę;4 kiedy osłabnie głos mielącej, i wstawać się będzie na głos ptaka, i ogłuchną wszystkie córki śpiewu;5 będą się też bać miejsc wysokich, i będą się lękać na drodze; zakwitnie drzewo migdałowe, utyje szarańcza, a rozproszą się kapary; bo pójdzie człowiek do domu wieczności swej, i będą chodzić po ulicach płaczący;6 póki się nie przerwie sznur srebrny i nie skurczy się wstęga złota, i rozbije się wiadro nad zdrojem, i złamie się koło nad studnią,7 i wróci się proch do ziemi swej, z której był, a duch wróci się do Boga, który go dał.8 Marność nad marnościami, rzekł Eklezjastes, i wszystko marność.Domówienie. . (12,9-14)9 A Eklezjastes będąc bardzo mądrym, nauczał lud i powiedział, co był uczynił, a badając ułożył wiele przypowieści.10 Szukał słów pożytecznych i spisał mowy słuszne i pełne prawdy.11 – Słowa mędrców są jak ościenie i jak gwoździe głęboko wbite, które przez radę mistrzów dane są od pasterza jednego.12 Nad to, synu mój, więcej się nie pytaj. Tworzenia wielu ksiąg nie ma końca, a częste myślenie jest utrapieniem ciała.13 Końca mowy wszyscy razem słuchajmy: Boga się bój i strzeż przykazań jego, bo to jest cały człowiek;14 wszystkie uczynki przywiedzie Bóg na sąd za każdy występek, czy dobry czy zły on będzie.