MENU
Fragment:
Styl fragmentu
*Zezwalaj na cookies aby zapamiętać ustawienia

Księga Eklezjastesa

Księga Eklezjastesa

WSTĘP (1,1-11)
1 NAPIS KSIĘGI. Temat: Wszystko jest marnością (1,1-3).
11 Słowa Eklezjastesa, syna Dawida, króla jerozolimskiego.2 Marność nad marnościami, rzekł Eklezjastes, marność nad marnościami i wszystko marność.3 Co więcej ma człowiek ze wszystkiej pracy swej, którą się trudzi pod słońcem? UWAGA OGÓLNA: W przyrodzie i w życiu ludzkim wszystko przemija i rozpoczyna się na nowo (1,4-11).4 Pokolenie przemija i pokolenie nadchodzi, a ziemia na wieki stoi.5 Słońce wschodzi i zachodzi, i wraca się do miejsca swego, i tam znowu wschodzi,6 krąży na południe i skłania się ku północy. Przebiegając wszystko wokoło, idzie wiatr i wraca się do kręgów swoich.7 Wszystkie rzeki płyną do morza, a morze nie wylewa; do miejsca, z którego wyszły rzeki, wracają się, aby znowu płynąć.8 Wszystkie rzeczy trudne, nie może ich człowiek wypowiedzieć. Nie nasyca się oko widzeniem ani się ucho napełnia słyszeniem. Cóż to jest, co było ?9 To samo, co potem będzie. Cóż jest to, co się stało? To co się stanie.10 Nic nie ma nowego pod słońcem i nie może nikt mówić: “Oto to jest nowe,” już bowiem istniało w wiekach, które były przed nami.11 Nie ma pamięci pierwszych rzeczy; ale ani tych, które potem będą nie będzie pamięci u tych, którzy będą na końcu.I. Marność mądrości, uciech, bogactw. (1,12 – 3,15) I. MARNOŚĆ MĄDROŚCI(1,12-18).12 Ja, Eklezjastes, byłem królem izraelskim w Jeruzalem;13 i umyśliłem w sercu swoim szukać i dowiadywać się mądrze o wszystkim, co się dzieje pod słońcem. To zajęcie najgorsze dał Bóg synom człowieczym, aby się nim trudzili.14 Widziałem wszystko, co się dzieje pod słońcem, a oto wszystko marność i utrapienie ducha.15 Przewrotni z trudem się poprawiają, a głupich jest poczet nieprzeliczony.16 Mówiłem w sercu swoim i rzekłem: “Oto się stałem wielkim i przeszedłem mądrością wszystkich, którzy przede mną byli w Jeruzalem; i serce moje widziało wiele rzeczy mądrze, i nauczyłem się.”17 I przyłożyłem serce swoje, aby poznać mądrość i umiejętność, i błędy, i głupotę; i poznałem, że i w tym jest praca i utrapienie ducha,18 bo w wielkiej mądrości wiele jest kłopotu, a kto przyczynia umiejętności, przyczynia i pracy. MARNOŚĆ UCIECH (2,1-11).
21 Mówiłem ja w sercu swoim: “Pójdę i zanurzę się w rozkoszach i będę używał dóbr ” I widziałem, że i to jest marność.2 Śmiech poczytałem za błąd, a do wesela rzekłem:3 “Co się darmo zwodzisz ?” Umyśliłem w sercu swoim, abym powściągnął od wina ciało moje, abym serce swe przeniósł ku mądrości, a uchronił się głupoty, ażbym zobaczył, co jest pożyteczne dla synów ludzkich, co czynić im trzeba pod słońcem przez wszystkie dni żywota ich.4 Wykonałem dzieła wielkie: nabudowałem sobie domów i nasadziłem winnic,5 naczyniłem ogrodów i sadów, i naszczepiłem w nich drzew wszelkiego rodzaju,6 i zbudowałem sobie sadzawki dla odwilżania lasu drzew rosnących;7 nabyłem sobie sług i służebnic, i miałem czeladź wielką, stada też i wielkie trzody owiec, więcej niż wszyscy, którzy przede mną byli w Jeruzalem.8 Zgromadziłem sobie srebro i złoto, i majętności królów i krain; sprawiłem sobie śpiewaków i śpiewaczki i rozkosze synów człowieczych, kubki i czasze, służące do nalewania wina.9 I przeszedłem bogactwami wszystkich, którzy przede mną byli w Jeruzalem, mądrość też została ze mną.10 I nic z tego, czego pożądały oczy moje, nie wzbraniałem im, i nie odmawiałem sercu memu, aby nie miało używać wszelakiej rozkoszy i cieszyć się tym, co zgotowałem, i uważałem to za swój udział, abym korzystał z pracy swojej.11 A gdy się obróciłem ku wszystkim dziełom, których dokonały ręce moje, i ku robotom, nad którymi się próżno pociłem, obaczyłem we wszystkich marność i udręczenie myśli, i że nic nie trwa pod słońcem. MĄDROŚĆ, CHOĆ PRZEWYŻSZA INNE DOBRA NIE RATUJE OD ŚMIERCI(2,12-17).12 Przeszedłem, aby oglądać mądrość i głupotę i szaleństwa. Czym jest człowiek, rzekłem, aby mógł naśladować Króla, stwórcę swego?13 I obaczyłem, iż tak dalece mądrość przewyższa głupotę, jak różna jest światłość od ciemności.14 Mądrego oczy są w głowie jego, głupi w ciemności chodzi: i poznałem, iż jednaki jest obu koniec.15 I rzekłem w sercu swym: “Jeśli jednaki będzie koniec głupiego i mój, cóż mi pomoże, żem się więcej o mądrość starał?” I rozmawiając z sercem swoim zobaczyłem, że i to jest marność.16 Nie będzie bowiem pamięci tak mądrego, jak i głupiego na wieki, a potomne czasy wszystko zarówno pokryją zapomnieniem: umiera uczony, tak jak nieuczony.17 I dlatego obmierzł mi żywot mój, gdy widziałem, że wszystko pod słońcem jest złe i wszystko jest marnością i utrapieniem ducha. MARNOŚĆ BOGACTW, KTÓRE ZOSTAWIA SIĘ DRUGIM (2,18-23).18 Brzydziłem się znowu wszystką pracą moją, którą pilnie się trudziłem pod słońcem, gdyż mam mieć dziedzica po sobie,19 o którym nie wiem, czy mądry czy też głupi będzie, a ma rozporządzać pracami mymi, nad którymi się pociłem i kłopotałem się; i jestże co tak marnego?20 Dlatego przestałem i serce moje odrzekło się dalszej pracy pod słońcem.21 Bo gdy ktoś pracuje w mądrości i umiejętności i w pilnym staraniu, człowiekowi próżnującemu pozostawia, co nabył; i to tedy marność i nieszczęście wielkie.22 Bo cóż za pożytek człowiekowi ze wszystkiej pracy jego i z udręczenia ducha, którym się męczył pod słońcem ?23 Wszystkie dni jego boleści i nędzy są pełne, i nawet w nocy serce jego nie odpoczywa; więc nie jestże to marność ? WNIOSKI (2,24 – 3,15). Najlepiej jest używać tych dóbr, których Bóg udziela (2,24-26). Człowiek jest zależny od wypadków, kierowanych niezmienną wolą Bożą; należy mu się poddać i w bojaźni cieszyć się jego darami (3,1-15).24 Czyż nie lepiej jest jeść i pić i okazać duszy swej dobra z pracy swojej ?25 I to jest z ręki Bożej! Któż tak używać i rozkoszy zażywać będzie jak ja ?26 Człowiekowi, który jest dobry przed oczyma jego, dał Bóg mądrość i naukę i wesele; lecz grzesznikowi dał utrapienie i zbytnią troskę, aby gromadził i zbierał, a potem oddał temu, który się Bogu spodobał; wszakże i to jest marność i próżne utrapienie ducha.
3

Warsz. King J. 31 Tłum. GrEn. Толк. Wszystkie rzeczy mają swój czas, i swym zamierzonym biegiem przemija wszystko pod słońcem.Всему свое время, и время всякой вещи под небом: ВсBмъ врeмz и3 врeмz всsцэй вeщи под8 небесeмъ: 3,1Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPΤοῖς tois
T-DPM
hothe/this/whoTo
πᾶσιν pasin
A-DPM
πᾶςpasallall
χρόνος,     chronos
N-NSM
χρόνοςchronostimetime
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
καιρὸς kairos
N-NSM
καιρόςkairostime/right timeseason,
τῷ
T-DSM
hothe/this/whothe
παντὶ panti
A-DSN
πάντῃpantēalways[poplar]
πράγματι pragmati
N-DSN
πρᾶγμαpragmathingthing
ὑπὸ hupo
PREP
ὑπόhupoby/underunder
τὸν ton
T-ASM
hothe/this/who 
οὐρανόν.     ouranon
N-ASM
οὐρανόςouranosheavenheaven.
 
2 Tłum. GrEn. Толк. Czas rodzenia i czas umierania, czas sadzenia i czas wyrywania tego, co zasadzono,время рождаться, и время умирать; время насаждать, и время вырывать посаженное; врeмz раждaти и3 врeмz ўмирaти, врeмz сади1ти и3 врeмz и3сторгaти саждeное, 3,2Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPκαιρὸς kairos
N-NSM
καιρόςkairostime/right timeA season
τοῦ tou
T-GSN
hothe/this/who 
τεκεῖν tekein
V-AAR
τίκτωtiktōto give birth toto give birth,
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
καιρὸς kairos
N-NSM
καιρόςkairostime/right timea season
τοῦ tou
T-GSN
hothe/this/who 
ἀποθανεῖν,     apothanein
V-AAR
ἀποθνήσκωapothnēskōto dieto die;
καιρὸς kairos
N-NSM
καιρόςkairostime/right timea season
τοῦ tou
T-GSN
hothe/this/who 
φυτεῦσαι futeusai
V-AAR
φυτεύωfuteuōto plantto plant,
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
καιρὸς kairos
N-NSM
καιρόςkairostime/right timea season
τοῦ tou
T-GSN
hothe/this/who 
ἐκτῖλαι ektilai
V-AAR
strong:GV-AARstrong:GV-AARstrong:GV-AAR 
πεφυτευμένον,     pefuteumenon
V-RPPAS
φυτεύωfuteuōto plantbeing planted;
 
3 Tłum. GrEn. Толк. czas zabijania i czas leczenia, czas rozwalania i czas budowania, czas płaczu i czas śmiechu,время убивать, и время врачевать; время разрушать, и время строить; врeмz ўбивaти и3 врeмz цэли1ти, врeмz разрушaти и3 врeмz созидaти, 3,3Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPκαιρὸς kairos
N-NSM
καιρόςkairostime/right timea season
τοῦ tou
T-GSN
hothe/this/who 
ἀποκτεῖναι apokteinai
V-AAR
ἀποκτείνωapokteinōto killto kill,
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
καιρὸς kairos
N-NSM
καιρόςkairostime/right timea season
τοῦ tou
T-GSN
hothe/this/who 
ἰάσασθαι,     iasasthai
V-AMR
ἰάομαιiaomaito healto heal;
καιρὸς kairos
N-NSM
καιρόςkairostime/right timea season
τοῦ tou
T-GSN
hothe/this/who 
καθελεῖν kathelein
V-AAR
καθαιρέωkathaireōto take downto demolish,
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
καιρὸς kairos
N-NSM
καιρόςkairostime/right timea season
τοῦ tou
T-GSN
hothe/this/who 
οἰκοδομῆσαι,     oikodomēsai
V-AAR
οἰκοδομέωoikodomeōto buildto build;
 
4 Tłum. GrEn. Толк. czas narzekania i czas tańczenia,время плакать, и время смеяться; время сетовать, и время плясать; врeмz плaкати и3 врeмz смэsтисz, врeмz рыдaти и3 врeмz ликовaти, 3,4Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPκαιρὸς kairos
N-NSM
καιρόςkairostime/right timea season
τοῦ tou
T-GSN
hothe/this/who 
κλαῦσαι klausai
V-AAR
κλαίωklaiōto weepto weep,
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
καιρὸς kairos
N-NSM
καιρόςkairostime/right timea season
τοῦ tou
T-GSN
hothe/this/who 
γελάσαι,     gelasai
V-AAR
γελάωgelaōto laughto laugh;
καιρὸς kairos
N-NSM
καιρόςkairostime/right timea season
τοῦ tou
T-GSN
hothe/this/who 
κόψασθαι kopsasthai
V-AMR
κόπτωkoptōto cut/mournto lament,
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
καιρὸς kairos
N-NSM
καιρόςkairostime/right timea season
τοῦ tou
T-GSN
hothe/this/who 
ὀρχήσασθαι,     orchēsasthai
V-AMR
ὀρχέομαιorcheomaito danceto dance;
 
5 Tłum. GrEn. Толк. czas rozrzucania kamieni i czas zbierania, czas uścisków i czas wstrzymania się od uścisków, czas nabywania i czas tracenia,время разбрасывать камни, и время собирать камни; время обнимать, и время уклоняться от объятий; врeмz разметaти кaменіе и3 врeмz собирaти кaменіе, врeмz њбымaти и3 врeмz ўдалsтисz t њбымaніz, 3,5Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPκαιρὸς kairos
N-NSM
καιρόςkairostime/right timea season
τοῦ tou
T-GSN
hothe/this/who 
βαλεῖν balein
V-AAR
βάλλωballōto throwto throw
λίθους lithous
N-APM
λίθοςlithosstonestones,
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
καιρὸς kairos
N-NSM
καιρόςkairostime/right timea season
τοῦ tou
T-GSN
hothe/this/who 
συναγαγεῖν sunagagein
V-AAR
συνάγωsunagōto assembleto gather
λίθους,     lithous
N-APM
λίθοςlithosstonestones;
καιρὸς kairos
N-NSM
καιρόςkairostime/right timea season
τοῦ tou
T-GSN
hothe/this/who 
περιλαβεῖν perilabein
V-AAR
strong:GV-AARstrong:GV-AARstrong:GV-AAR 
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
καιρὸς kairos
N-NSM
καιρόςkairostime/right timea season
τοῦ tou
T-GSM
hothe/this/who 
μακρυνθῆναι makrunthēnai
V-APR
strong:GV-APRstrong:GV-APRstrong:GV-APR 
ἀπὸ apo
PREP
ἀπόapofromfrom
περιλημψεως perilēmpseōs
N-GSF
strong:GN-GSFstrong:GN-GSFstrong:GN-GSF 
 
6 Tłum. GrEn. Толк. czas chowania i czas odrzucania,время искать, и время терять; время сберегать, и время бросать; врeмz и3скaти и3 врeмz погублsти, врeмz храни1ти и3 врeмz tрёzти, 3,6Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPκαιρὸς kairos
N-NSM
καιρόςkairostime/right timea season
τοῦ tou
T-GSN
hothe/this/who 
ζητῆσαι zētēsai
V-AAR
ζητέωzēteōto seekto seek,
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
καιρὸς kairos
N-NSM
καιρόςkairostime/right timea season
τοῦ tou
T-GSN
hothe/this/who 
ἀπολέσαι,     apolesai
V-AAR
ἀπολλύωapolluōto destroyto lose;
καιρὸς kairos
N-NSM
καιρόςkairostime/right timea season
τοῦ tou
T-GSN
hothe/this/who 
φυλάξαι fulaxai
V-AAR
φυλάσσωfulassōto keep/guardto keep,
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
καιρὸς kairos
N-NSM
καιρόςkairostime/right timea season
τοῦ tou
T-GSN
hothe/this/who 
ἐκβαλεῖν,     ekbalein
V-AAR
ἐκβάλλωekballōto expelto cast out;
 
7 Tłum. GrEn. Толк. czas darcia i czas zszywania, czas milczenia i czas mówienia,время раздирать, и время сшивать; время молчать, и время говорить; врeмz раздрaти и3 врeмz сши1ти, врeмz молчaти и3 врeмz глаг0лати, 3,7Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPκαιρὸς kairos
N-NSM
καιρόςkairostime/right timea season
τοῦ tou
T-GSN
hothe/this/who 
ῥῆξαι rēxai
V-AAR
strong:GV-AARstrong:GV-AARstrong:GV-AAR 
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
καιρὸς kairos
N-NSM
καιρόςkairostime/right timea season
τοῦ tou
T-GSN
hothe/this/who 
ῥάψαι,     rapsai
V-AAR
strong:GV-AARstrong:GV-AARstrong:GV-AAR 
καιρὸς kairos
N-NSM
καιρόςkairostime/right timea season
τοῦ tou
T-GSN
hothe/this/who 
σιγᾶν sigan
V-PAR
σιγάωsigaōbe silentto be quiet,
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
καιρὸς kairos
N-NSM
καιρόςkairostime/right timea season
τοῦ tou
T-GSN
hothe/this/who 
λαλεῖν,     lalein
V-PAR
λαλέωlaleōto speakto speak;
 
8 Tłum. GrEn. Толк. czas miłowania i czas nienawidzenia, czas wojny i czas pokoju.время любить, и время ненавидеть; время войне, и время миру. врeмz люби1ти и3 врeмz ненави1дэти, врeмz брaни и3 врeмz ми1ра. 3,8Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPκαιρὸς kairos
N-NSM
καιρόςkairostime/right timea season
τοῦ tou
T-GSN
hothe/this/who 
φιλῆσαι filēsai
V-AAR
φιλέωfileōto loveto be fond of,
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
καιρὸς kairos
N-NSM
καιρόςkairostime/right timea season
τοῦ tou
T-GSN
hothe/this/who 
μισῆσαι,     misēsai
V-AAR
μισέωmiseōto hateto detest;
καιρὸς kairos
N-NSM
καιρόςkairostime/right timea season
πολέμου polemou
N-GSM
πόλεμοςpolemoswarof war,
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
καιρὸς kairos
N-NSM
καιρόςkairostime/right timea season
εἰρήνης.     eirēnēs
N-GSF
εἰρήνηeirēnēpeaceof peace.
 
9 Tłum. GrEn. Толк. – Cóż więcej ma człowiek z pracy swej?Что пользы работающему от того, над чем он трудится? К0е и3з8oби1ліе творsщагw, въ ни1хже сaмъ труди1тсz; 3,9Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPτίς tis
I-NSF
τιςtisoneWhat
περισσεία perisseia
N-NSF
περισσείαperisseiaabundanceadvantage
τοῦ tou
T-GSM
hothe/this/whoof the one
ποιοῦντος poiountos
V-PAPGS
ποιέωpoieōto do/makedoing
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
οἷς hois
R-DPM
ὅς, ἥhhos ēwhichwhich
αὐτὸς autos
D-NSM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
μοχθεῖ;     mochthei
V-PAI-3S
μόχθοςmochthostoil[Isshiah]
 
10 Tłum. GrEn. Толк. Widziałem udręczenie, które dał Bóg synom człowieczym, aby się nim trapili.Видел я эту заботу, которую дал Бог сынам человеческим, чтобы они упражнялись в том. Ви1дэхъ попечeніе всsческое, є4же дадE бGъ сынHмъ человёчєскимъ, є4же пещи1сz въ нeмъ. 3,10Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPεἶδον eidon
V-AAI-1S
εἴδωeidōto knowI saw
σὺν sun
PREP
σύνsunwithwith
τὸν ton
T-ASM
hothe/this/whothe
περισπασμόν,     perispasmon
N-ASM
strong:GN-ASMstrong:GN-ASMstrong:GN-ASM 
ὃν hon
R-ASM
ὅς, ἥhhos ēwhichwhich
ἔδωκεν edōken
V-AAI-3S
δίδωμιdidōmito giveGod gave
ho
T-NSM
hothe/this/whoGod gave
θεὸς theos
N-NSM
θεόςtheosGodGod gave
τοῖς tois
T-DPM
hothe/this/whoto the
υἱοῖς huiois
N-DPM
υἱόςhuiossonsons
τοῦ tou
T-GSM
hothe/this/who 
ἀνθρώπου anthrōpou
N-GSM
ἄνθρωποςanthrōposa humanof men
τοῦ tou
T-GSN
hothe/this/who 
περισπᾶσθαι perispasthai
V-PMR
περισπάωperispaōto distractto be distracting
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongto
αὐτῷ.     autō
D-DSM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
 
11 Tłum. GrEn. Толк. Wszystko uczynił dobrze czasu swego i świat oddał roztrząsaniu ich, tak iżby nie znalazł człowiek sprawy, którą uczynił Bóg od początku aż do końca.Все соделал Он прекрасным в свое время, и вложил мир в сердце их, хотя человек не может постигнуть дел, которые Бог делает, от начала до конца. Всsчєскаz, ±же сотвори2, дwбрA (сyть) во врeмz своE, и4бо всsкій вёкъ дaлъ є4сть въ сeрдце и4хъ, ћкw да не њбрsщетъ человёкъ сотворeніz, є4же сотвори2 бGъ t начaла и3 дaже до концA. 3,11Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPσὺν sun
PREP
σύνsunwithwith
τὰ ta
T-APN
hothe/this/whothe
πάντα panta
A-APN
πᾶςpasall[tongue]
ἐποίησεν epoiēsen
V-AAI-3S
ποιέωpoieōto do/makehe made
καλὰ kala
A-APN
καλόςkalosgoodgood
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
καιρῷ kairō
N-DSM
καιρόςkairostime/right timehis season;
αὐτοῦ autou
D-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
καί kai
CONJ
καίkaiandand
γε ge
PRT
γέgeindeedindeed
σὺν sun
PREP
σύνsunwith[petition]
τὸν ton
T-ASM
hothe/this/who 
αἰῶνα aiōna
N-ASM
αἰώνaiōnan ageeon
ἔδωκεν edōken
V-AAI-3S
δίδωμιdidōmito givehe gave
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
καρδίᾳ kardia
N-DSF
καρδίαkardiahearttheir heart,
αὐτῶν,     autōn
D-GPM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
ὅπως hopōs
CONJ
ὅπωςhopōsthatso that
μὴ
ADV
μήnot[2should not
εὕρῃ heurē
V-AAS-3S
εὑρίσκωheuriskōto find/meet3find
ho
T-NSM
hothe/this/whothe
ἄνθρωπος anthrōpos
N-NSM
ἄνθρωποςanthrōposa human1man]
τὸ to
T-ASN
hothe/this/whoGod did
ποίημα,     poiēma
N-ASN
ποίημαpoiēmaworkmanshipaction
ho
R-ASN
hothe/this/who[that]
ἐποίησεν epoiēsen
V-AAI-3S
ποιέωpoieōto do/makeGod did
ho
T-NSM
hothe/this/who[that]
θεός,     theos
N-NSM
θεόςtheosGodGod did
ἀπ'     ap
PREP
ἀπόapofromfrom
ἀρχῆς archēs
N-GSF
ἀρχήarchēbeginningbeginning
καὶ kai
CONJ
καίkaiand[desire]
μέχρι mechri
PREP
μέχριmechriuntiltill
τέλους.     telous
N-GSN
τέλοςtelosgoal/taxend.
 
12 Tłum. GrEn. Толк. I poznałem, że nie ma nic lepszego, jak weselić się i czynić dobrze za żywota swego.Познал я, что нет для них ничего лучшего, как веселиться и делать доброе в жизни своей. Ўразумёхъ, ћкw нёсть блaго въ ни1хъ, но т0кмw є4же весели1тисz и3 є4же твори1ти блaго въ животЁ своeмъ: 3,12Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPἔγνων egnōn
V-AAI-1S
γινώσκωginōskōto knowI knew
ὅτι hoti
CONJ
ὅτιhotithat/sincethat
οὐκ ouk
ADV
οὐounothere is not
ἔστιν estin
V-PAI-3S
ἐστίestihe is[to sacrifice]
ἀγαθὸν agathon
A-ASM
ἀγαθόςagathosgood-doergood
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
αὐτοῖς autois
D-DPM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
εἰ ei
CONJ
εἰeiif[clod]
μὴ
ADV
μήnot[Jokmeam]
τοῦ tou
T-GSN
hothe/this/who 
εὐφρανθῆναι eufranthēnai
V-APR
εὐφραίνωeufrainōto celebrateto be glad
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
τοῦ tou
T-GSN
hothe/this/who 
ποιεῖν poiein
V-PAR
ποιέωpoieōto do/maketo do
ἀγαθὸν agathon
A-ASM
ἀγαθόςagathosgood-doergood
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
ζωῇ zōē
N-DSF
ζωήzōēlifehis life.
αὐτοῦ·     autou
D-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
 
13 Tłum. GrEn. Толк. Każdy bowlem człowiek, który je i pije i widzi dobra z pracy swojej, dar to Boży jest.И если какой человек ест и пьет, и видит доброе во всяком труде своем, то это - дар Божий. и4бо всsкъ человёкъ, и4же ћстъ и3 піeтъ и3 ви1дитъ благ0е во всeмъ трудЁ своeмъ, сіE даsніе б9іе є4сть. 3,13Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPκαί kai
CONJ
καίkaiandAnd
γε ge
PRT
γέgeindeedindeed,
πᾶς pas
A-NSM
πᾶςpasallevery
ho
T-NSM
hothe/this/who 
ἄνθρωπος,     anthrōpos
N-NSM
ἄνθρωποςanthrōposa humanman
ὃς hos
R-NSM
ὅς, ἥhhos ēwhichwho
φάγεται fagetai
V-FMI-3S
φαγεῖνfageinto eat[soul]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
πίεται pietai
V-FMI-3S
πίνωpinōto drinkshall drink
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ἴδῃ idē
V-AAS-3S
εἴδωeidōto knowshould behold
ἀγαθὸν agathon
A-ASN
ἀγαθόςagathosgood-doergood
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
παντὶ panti
A-DSM
πάντῃpantēalways[poplar]
μόχθῳ mochthō
N-DSM
μόχθοςmochthostoilhis effort --
αὐτοῦ,     autou
D-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
δόμα doma
N-NSN
δόμαdomagift[2a gift
θεοῦ theou
N-GSM
θεόςtheosGod3of God
ἐστιν.     estin
V-PAI-3S
ἐστίestihe is[to sacrifice]
 
14 Tłum. GrEn. Толк. Poznałem, iż wszystkie sprawy, które Bóg uczynił, trwają na wieki; nie możemy nic przydać ani ująć tym rzeczom, które Bóg uczynił, aby się go bano.Познал я, что все, что делает Бог, пребывает вовек: к тому нечего прибавлять и от того нечего убавить, - и Бог делает так, чтобы благоговели пред лицем Его. Разумёхъ, ћкw вс‰, є3ли6ка сотвори2 бGъ, сі‰ бyдутъ во вёкъ: къ тBмъ нёсть приложи1ти и3 t тёхъ нёсть tsти, и3 бGъ сотвори2, да ўбоsтсz t лицA є3гw2: 3,14Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPἔγνων egnōn
V-AAI-1S
γινώσκωginōskōto knowI knew
ὅτι hoti
CONJ
ὅτιhotithat/sincethat
πάντα,     panta
A-NPN
πᾶςpasallall
ὅσα hosa
A-APN
ὅσοςhososjust as/how muchas many as
ἐποίησεν epoiēsen
V-AAI-3S
ποιέωpoieōto do/makeGod did,
ho
T-NSM
hothe/this/whoGod did,
θεός,     theos
N-NSM
θεόςtheosGodGod did,
αὐτὰ auta
D-NPN
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
ἔσται estai
V-FMI-3S
ἔσομαιesomaiwill be[Zabud]
εἰς eis
PREP
εἰςeistowardinto
τὸν ton
T-ASM
hothe/this/whothe
αἰῶνα·     aiōna
N-ASM
αἰώνaiōnan ageeon.
ἐπ'     ep
PREP
ἐπίepiupon/to/againstUnto
αὐτῷ autō
D-DSM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
οὐκ ouk
ADV
οὐounoit is not
ἔστιν estin
V-PAI-3S
ἐστίestihe is[to sacrifice]
προσθεῖναι,     prostheinai
V-PAR
προστίθημιprostithēmito add (to)to add,
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ἀπ'     ap
PREP
ἀπόapofromfrom
αὐτοῦ autou
D-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
οὐκ ouk
ADV
οὐounoit is not
ἔστιν estin
V-PAI-3S
ἐστίestihe is[to sacrifice]
ἀφελεῖν,     afelein
V-AAR
ἀφαιρέωafaireōto removeto remove.
καὶ kai
CONJ
καίkaiandAnd
ho
T-NSM
hothe/this/who 
θεὸς theos
N-NSM
θεόςtheosGodGod
ἐποίησεν,     epoiēsen
V-AAI-3S
ποιέωpoieōto do/makedid
ἵνα hina
CONJ
ἵναhinain order that/tothat
φοβηθῶσιν fobēthōsin
V-APS-3P
φοβέωfobeōto fearthey should fear
ἀπὸ apo
PREP
ἀπόapofromfrom
προσώπου prosōpou
N-GSN
πρόσωπονprosōponfacein front
αὐτοῦ.     autou
D-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
 
15 Tłum. GrEn. Толк. Co już było, to już teraz jest; co będzie, już było, a Bóg odnawia, co przeminęło.Что было, то и теперь есть, и что будет, то уже было, - и Бог воззовет прошедшее. бhвшее ўжE є4сть, и3 є3ли6ка и4мутъ бhти, ўжE бhша, и3 бGъ взhщетъ гони1маго. 3,15Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPτὸ to
T-NSN
hothe/this/whoThe
γενόμενον genomenon
V-AMPRS
γίνομαιginomaito bebecoming,
ἤδη ēdē
ADV
ἤδηēdēalreadyalready
ἐστίν,     estin
V-PAI-3S
ἐστίestihe is[to sacrifice]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ὅσα hosa
A-NPN
ὅσοςhososjust as/how muchas much as
τοῦ tou
T-GSN
hothe/this/who 
γίνεσθαι,     ginesthai
V-PMR
γίνομαιginomaito bethere is to be,
ἤδη ēdē
ADV
ἤδηēdēalreadyalready
γέγονεν,     gegonen
V-RAI-3S
γίνομαιginomaito behas become;
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ho
T-NSM
hothe/this/who 
θεὸς theos
N-NSM
θεόςtheosGodGod
ζητήσει zētēsei
N-DSF
ζήτησιςzētēsiscontroversy[loathsome]
τὸν ton
T-ASM
hothe/this/whothe
διωκόμενον.     diōkomenon
V-PMPAS
διώκωdiōkōto pursuepursuing.
 
16 Tłum. GrEn. Толк. Widziałem pod słońcem na miejscu sądu bezbożność, a na miejscu sprawiedliwości bezprawie.Еще видел я под солнцем: место суда, а там беззаконие; место правды, а там неправда. И# є3щE ви1дэхъ под8 с0лнцемъ мёсто судA, тaмw нечести1вый, и3 мёсто првdнагw, тaмw бlгочести1вый. 3,16Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPκαὶ kai
CONJ
καίkaiandAnd
ἔτι eti
ADV
ἔτιetistillstill
εἶδον eidon
V-AAI-1S
εἴδωeidōto knowI beheld
ὑπὸ hupo
PREP
ὑπόhupoby/underunder
τὸν ton
T-ASM
hothe/this/whothe
ἥλιον hēlion
N-ASM
ἥλιοςhēliossunsun
τόπον topon
N-ASM
τόποςtoposplaceplace
τῆς tēs
T-GSF
hothe/this/whoof the
κρίσεως,     kriseōs
N-GSF
κρίσιςkrisisjudgmentof judgment --
ἐκεῖ ekei
ADV
ἐκεῖekeitherethere
ho
T-NSM
hothe/this/whothe
ἀσεβής,     asebēs
A-NSM
ἀσεβήςasebēsungodlyimpious ;
Καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
τόπον topon
N-ASM
τόποςtoposplacea place
τοῦ tou
T-GSM
hothe/this/whoof the
δικαίου,     dikaiou
A-GSM
δίκαιοςdikaiosjustjust --
ἐκεῖ ekei
ADV
ἐκεῖekeitherethere
ho
T-NSM
hothe/this/whothe
ἀσεβής.     asebēs
A-NSM
ἀσεβήςasebēsungodly[Aran]
 
17 Tłum. GrEn. Толк. I rzekłem w sercu swoim: Sprawiedliwego i bezbożnego Bóg sądzić będzie, i czas każdej rzeczy wtedy będzie.И сказал я в сердце своем: "праведного и нечестивого будет судить Бог; потому что время для всякой вещи и суд над всяким делом там". И# рёхъ ѓзъ въ сeрдцы моeмъ: првdнаго и3 нечести1ваго сyдитъ бGъ: ћкw врeмz всsцэй вeщи и3 на всsцэмъ сотворeніи тaмw. 3,17Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPεἶπα eipa
V-AAI-1S
ἔπω, ἐρῶ, εἶπονepō erō eiponto sayI said
ἐγὼ egō
P-NS
ἐγώegōI/weI said
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
καρδίᾳ kardia
N-DSF
καρδίαkardiaheartmy heart,
μου mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
σὺν sun
PREP
σύνsunwithWith
τὸν ton
T-ASM
hothe/this/whothe
δίκαιον dikaion
A-ASM
δίκαιοςdikaiosjustjust
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
Σὺν sun
PREP
σύνsunwithwith
τὸν ton
T-ASN
hothe/this/whothe
ἀσεβῆ asebē
A-ASN
ἀσεβήςasebēsungodlyimpious,
κρινεῖ krinei
V-FAI-3S
κρίνωkrinōto judgeGod will judge,
ho
T-NSM
hothe/this/whoGod will judge,
θεός,     theos
N-NSM
θεόςtheosGodGod will judge,
ὅτι hoti
CONJ
ὅτιhotithat/sincefor
καιρὸς kairos
N-NSM
καιρόςkairostime/right timea season
τῷ
T-DSN
hothe/this/who 
παντὶ panti
A-DSN
πάντῃpantēalways[poplar]
πράγματι pragmati
N-DSN
πρᾶγμαpragmathingthing,
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ἐπὶ epi
PREP
ἐπίepiupon/to/againstfor
παντὶ panti
A-DSN
πάντῃpantēalways[poplar]
τῷ
T-DSN
hothe/this/who 
ποιήματι.     poiēmati
N-DSN
ποίημαpoiēmaworkmanshipaction
 
18 Tłum. GrEn. Толк. Rzekłem w sercu o synach ludzkich, aby ich Bóg doświadczył i ukazał, że są zwierzętom podobni.Сказал я в сердце своем о сынах человеческих, чтобы испытал их Бог, и чтобы они видели, что они сами по себе животные; Рёхъ ѓзъ въ сeрдцы моeмъ њ глаг0ланіи сынHвъ человёческихъ, ћкw разсyдитъ и5хъ бGъ: и3 є4же показaти, ћкw сjи ск0ти сyть: 3,18Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPἐκεῖ ekei
ADV
ἐκεῖekeithere[to fold]
εἶπα eipa
V-AAI-1S
ἔπω, ἐρῶ, εἶπονepō erō eiponto sayI said
ἐγὼ egō
P-NS
ἐγώegōI/weI said
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
καρδίᾳ kardia
N-DSF
καρδίαkardiaheartmy heart,
μου mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
περὶ peri
PREP
περίperiaboutconcerning
λαλιᾶς lalias
N-GSF
λαλιάlaliaspeechspeech
υἱῶν huiōn
N-GPM
υἱόςhuiossonsons
τοῦ tou
T-GSM
hothe/this/whoof the
ἀνθρώπου,     anthrōpou
N-GSM
ἄνθρωποςanthrōposa humanof man,
ὅτι hoti
CONJ
ὅτιhotithat/sincethat
διακρινεῖ diakrinei
V-FAI-3S
διακρίνωdiakrinōto judge/doubt[2will examine
αὐτοὺς autous
D-APM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
ho
T-NSM
hothe/this/who 
θεός,     theos
N-NSM
θεόςtheosGod1God],
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
τοῦ tou
T-GSN
hothe/this/who 
δεῖξαι deixai
V-AAR
δεικνύωdeiknuōto showto show
ὅτι hoti
CONJ
ὅτιhotithat/sincethat
αὐτοὶ autoi
D-NPM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
κτήνη ktēnē
N-NPN
κτῆνοςktēnosanimalare beasts.
εἰσὶν eisin
V-PAI-3P
εἰσίeisithey are[Gilonite]
καί kai
CONJ
καίkaiand[desire]
γε ge
PRT
γέgeindeed[weeping]
αὐτοῖς.     autois
D-DPM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
 
19 Tłum. GrEn. Толк. Przeto jednaki jest koniec człowieka i bydląt, i równy stan obojga: jak umiera człowiek, tak i one umierają, i jednakie tchnienie mają wszystkie, i nie ma człowiek nic więcej nad bydlę; wszystko podlega marności,потому что участь сынов человеческих и участь животных - участь одна: как те умирают, так умирают и эти, и одно дыхание у всех, и нет у человека преимущества перед скотом, потому что все - суета! и4бо и3 тBмъ ћкоже слyчай сынHвъ человёческихъ и3 слyчай ск0тскій, слyчай є3ди1нъ и5мъ: ћкоже смeрть тогw2, тaкw и3 смeрть сегw2, и3 дyхъ є3ди1нъ во всёхъ: и3 что2 и3зли1шше и4мать человёкъ пaче скотA; ничт0же: ћкw всsчєскаz суетA. 3,19Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPὅτι hoti
CONJ
ὅτιhotithat/sinceFor
συνάντημα sunantēma
N-NSM
strong:GN-NSMstrong:GN-NSMstrong:GN-NSM 
υἱῶν huiōn
N-GPM
υἱόςhuiossonof sons
τοῦ tou
T-GSM
hothe/this/who 
ἀνθρώπου anthrōpou
N-GSM
ἄνθρωποςanthrōposa humanof man,
καὶ kai
CONJ
καίkaiandAnd
συνάντημα sunantēma
N-NSN
strong:GN-NSNstrong:GN-NSNstrong:GN-NSN 
τοῦ tou
T-GSN
hothe/this/whoof the
κτήνους,     ktēnous
N-GSN
κτῆνοςktēnosanimalbeast
συνάντημα sunantēma
N-NSN
strong:GN-NSNstrong:GN-NSNstrong:GN-NSN 
ἓν hen
A-NSN
εἰςeistoward[to strive]
αὐτοῖς·     autois
D-DPM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
ὡς hōs
CONJ
ὡςhōswhich/howas
ho
T-NSM
hothe/this/whothe
θάνατος thanatos
N-NSM
θάνατοςthanatosdeathdeath
τούτου,     toutou
D-GSM
τούτουtoutouof this[to flee]
οὕτως houtōs
ADV
οὕτω, οὕτωςhhoutō outōsthus(-ly)so
ho
T-NSM
hothe/this/whothe
θάνατος thanatos
N-NSM
θάνατοςthanatosdeathdeath
τούτου,     toutou
D-GSM
τούτουtoutouof this[to flee]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
πνεῦμα pneuma
N-NSN
πνεῦμαpneumaspirit/breath[2breath
ἓν hen
A-NSN
εἰςeistoward[to strive]
τοῖς tois
T-DPM
hothe/this/who 
πᾶσιν·     pasin
A-DPM
πᾶςpasallto all.
καὶ kai
CONJ
καίkaiandalso
τί ti
I-ASN
τίςtiswhich?[to bray]
ἐπερίσσευσεν eperisseusen
V-AAI-3S
περισσεύωperisseuōto abound/exceedabounded
ho
T-NSM
hothe/this/whothe
ἄνθρωπος anthrōpos
N-NSM
ἄνθρωποςanthrōposa humanman
παρὰ para
PREP
παράparafrom/with/besidemore than
τὸ to
T-ASN
hothe/this/whothe
κτῆνος;     ktēnos
N-ASN
κτῆνοςktēnosanimalcattle?
οὐδέν,     ouden
A-ASN
οὐδείςoudeisno oneNothing.
ὅτι hoti
CONJ
ὅτιhotithat/since[vineyard]
τὰ ta
T-NPN
hothe/this/whoall
πάντα panta
A-NPN
πᾶςpasallall
ματαιότης.     mataiotēs
N-NSF
ματαιότηςmataiotēsfutilityfolly.
 
20 Tłum. GrEn. Толк. i wszystko idzie na jedno miejsce: z ziemi są uczynione i do ziemi się jednako wracają.Все идет в одно место: все произошло из праха и все возвратится в прах. Вс‰ и4дутъ во є3ди1но мёсто: вс‰ бhша t пeрсти и3 вс‰ въ пeрсть возвращaютсz. 3,20Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPτὰ ta
T-NPN
hothe/this/whoAll
πάντα panta
A-NPN
πᾶςpasallAll
πορεύεται poreuetai
V-PMI-3S
πορεύωporeuōto gogo
εἰς eis
PREP
εἰςeistowardto
τόπον topon
N-ASM
τόποςtoposplace[2place
ἕνα·     hena
A-ASM
εἷςheisone1one];
τὰ ta
T-NPN
hothe/this/whoall
πάντα panta
A-NPN
πᾶςpasallall
ἐγένετο egeneto
V-AMI-3S
γίνομαιginomaito became
ἀπὸ apo
PREP
ἀπόapofromfrom
τοῦ tou
T-GSM
hothe/this/whothe
χοός,     choos
N-GSM
χόοςchoosdustdust,
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
τὰ ta
T-NPN
hothe/this/whoall
πάντα panta
A-NPN
πᾶςpasallall
ἐπιστρέφει epistrefei
V-PAI-3S
ἐπιστρέφωepistrefōto turnreturn
εἰς eis
PREP
εἰςeistowardto
τὸν ton
T-ASM
hothe/this/whothe
χοῦν·     choun
N-ASM
χόοςchoosdustdust.
 
21 Tłum. GrEn. Толк. Któż wie, czy duch synów Adamowych wstępuje w górę i czy duch bydląt zstępuje na dół?Кто знает: дух сынов человеческих восходит ли вверх, и дух животных сходит ли вниз, в землю? И# кто2 вёсть дyхъ сынHвъ человёческихъ, ѓще т0й восх0дитъ горЁ; и3 дyхъ ск0тскій, ѓще низх0дитъ т0й д0лу въ зeмлю; 3,21Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPκαὶ kai
CONJ
καίkaiandAnd
τίς tis
I-NSM
τιςtisonewho
οἶδεν oiden
V-RAI-3S
εἴδωeidōto knowhas known
πνεῦμα pneuma
N-ASN
πνεῦμαpneumaspirit/breathspirit
υἱῶν huiōn
N-GPM
υἱόςhuiossonof sons
τοῦ tou
T-GSM
hothe/this/whothe
ἀνθρώπου anthrōpou
N-GSM
ἄνθρωποςanthrōposa humanof man,
εἰ ei
CONJ
εἰeiifif
ἀναβαίνει anabainei
V-PAI-3S
ἀναβαίνωanabainōto ascendit ascends
αὐτὸ auto
D-ASN
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
εἰς eis
PREP
εἰςeistowardinto
ἄνω,     anō
ADV
ἀνίημιaniēmito loosen/leave[Eliel]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
πνεῦμα pneuma
N-ASN
πνεῦμαpneumaspirit/breathspirit
τοῦ tou
T-GSN
hothe/this/who 
κτήνους ktēnous
N-GSN
κτῆνοςktēnosanimalbeast,
εἰ ei
CONJ
εἰeiifif
καταβαίνει katabainei
V-PAI-3S
καταβαίνωkatabainōto come/go downit goes down
αὐτὸ auto
D-ASN
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
κάτω katō
ADV
κάτωkatōunderbelow
εἰς eis
PREP
εἰςeistoward[to strive]
γῆν;     gēn
N-ASF
γῆearthearth?
 
22 Tłum. GrEn. Толк. I obaczyłem, iż nic lepszego nie ma dla człowieka, jeno weselić się w uczynkach swych, i że to jest dział jego. Bo któż go przywiedzie, iżby poznał to, co po nim będzie?Итак увидел я, что нет ничего лучше, как наслаждаться человеку делами своими: потому что это - доля его; ибо кто приведет его посмотреть на то, что будет после него?И# ви1дэхъ, ћкw нёсть блaго, но т0кмw є4же возвесели1тсz человёкъ въ творeніихъ свои1хъ, ћкw сіS чaсть є3гw2: понeже кто2 приведeтъ є3го2 ви1дэти то2, є4же бyдетъ по нeмъ;3,22Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPκαὶ kai
CONJ
καίkaiandAnd
εἶδον eidon
V-AAI-1S
εἴδωeidōto knowI saw
ὅτι hoti
CONJ
ὅτιhotithat/sincethat
οὐκ ouk
ADV
οὐounothere is no
ἔστιν estin
V-PAI-3S
ἐστίestihe is[to sacrifice]
ἀγαθὸν agathon
A-NSN
ἀγαθόςagathosgood-doergood,
εἰ ei
CONJ
εἰeiif[clod]
μὴ
ADV
μήnot[Jokmeam]
ho
R-NSM
hothe/this/who 
εὐφρανθήσεται eufranthēsetai
V-FPI-3S
εὐφραίνωeufrainōto celebrate[2shall be glad
ho
T-NSM
hothe/this/who[that]
ἄνθρωπος anthrōpos
N-NSM
ἄνθρωποςanthrōposa human1man]
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
ποιήμασιν poiēmasin
N-DPN
ποίημαpoiēmaworkmanshiphis actions;
αὐτοῦ,     autou
D-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
ὅτι hoti
CONJ
ὅτιhotithat/sincefor
αὐτὸ auto
D-NSN
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
μερὶς meris
N-NSF
μερίςmerisparthis portion.
αὐτοῦ·     autou
D-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
ὅτι hoti
CONJ
ὅτιhotithat/sinceFor
τίς tis
I-NSM
τιςtisonewho
ἄξει axei
V-FAI-3S
ἄγωagōto bringwill lead
αὐτὸν auton
D-ASM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
τοῦ tou
T-GSN
hothe/this/who[that]
ἰδεῖν idein
V-AAR
εἴδωeidōto knowto see
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongin

R-DSN
ōOmega[Sippai]
ἐὰν ean
CONJ
ἐάνeanif[Giddalti]
γένηται genētai
V-AMS-3S
γίνομαιginomaito beshould take place
μετ'     met
PREP
μετάmetawith/afterafter
αὐτόν;     auton
D-ASM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]

41 Obróciłem się do innych rzeczy i ujrzałem uciski, które się dzieją pod słońcem, i łzy niewinnych, a żadnego pocieszyciela; i nie mogę się sprzeciwić gwałtowi ich, nie mając żadnego pomocnika.2 I chwaliłem więcej umarłych niźli żywych,3 a za szczęśliwszego od obydwu uważałem tego, który się jeszcze nie narodził i niewidział złego, które się dzieje pod słońcem. MARNOŚĆ PRACY POWODOWANEJ ZAZDROŚCIĄ I BEZCELOWEJ (4,48).4 Jeszcze przypatrzyłem się wszelakim pracom ludzkim i obaczyłem, że skrzętność podległa jest zazdrości ludzkiej i w tym tedy marność jest i praca zbyteczna.5 Głupi składa ręce swoje i je ciało swoje, mówiąc:6 “Lepsza jest jedna garść z pokojem, niż obie ręce pełne z pracą i z udręczeniem ducha.”7 Przypatrując się znalazłem i inną marność pod słońcem:8 Jest sam jeden i nie ma drugiego, ani syna ani brata, a jednak pracować nie przestaje i nie mogą się nasycić bogactwem oczy jego; i nie myśli mówiąc: “Dla kogóż pracuję i pozbawiam duszę moją dóbr?” W tym też jest marność i złe udręczenie. POWIEDZENIA: NIEWYGODY ŻYCIA SAMOTNEGO (4,9- 12).9 Lepiej tedy dwom być społem niż jednemu, albowiem mają pożytek ze swego towarzystwa.10 Jeśli jeden upadnie, drugi go podeprze. Biada samemu, bo jeśli upadnie, nie ma nikogo, kto by go podnióśł.11 Jeśli dwaj spać będą, zagrzeje się jeden od drugiego; jeden jak się zagrzeje?12 Jeśli też kto przemoże jednego, dwóch mu się oprze; sznur troisty nie łatwo się przerywa. MARNOŚĆ NADZIEI, OPIERAJĄCYCH SIĘ NA ZMIANIE WŁADCY(4,1316).13 Lepsze jest pacholę ubogie a mądre niźli król stary a głupi, który nie umie opatrzyć na przyszłość.14 Bo czasem ktoś z więzienia i z łańcuchów wychodzi na królestwo, a inny urodziwszy się królem zostaje żebrakiem.15 Widziałem wszystkich żyjących pod słońcem, chodzących z młodzieńcem drugim, który ma nastać po nim.16 Niezliczona liczba jest ludzi wszystkich, którzy byli przed nim; a którzy potem będą, nie będą się weselić z niego. Ale i to marność i utrapienie ducha. ZASADY, ODNOSZĄCE SIĘ DO KULTU BOŻEGO (4,17 – 5,6).17 Strzeż nogi twojej, gdy idziesz do domu Bożego, a przybliż się, aby słuchać; daleko lepsze bowiem jest posłuszeństwo niźli ofiary głupich, którzy nie wiedzą, co złego czynią.
51 Nie mów nic nierozmyślnie i niech nie będzie serce twe prędkie na wymówienie słowa przed Bogiem; Bóg bowiem na niebie, a ty na ziemi: przeto niech będzie słów twoich mało.2 Po licznych troskach sny idą, a w wielomówstwie głupstwo się znajdzie.3 Jeśli co ślubowałeś Bogu, nie omieszkajże spełnić, albowiem nie podoba się mu niewierna a głupia obietnica;4 ale cokolwiek ślubujesz, oddaj. I daleko lepiej jest nie ślubować niźli po ślubie obietnic nie spełniać.5 Nie dawaj ustom twoim, abyś o grzech przyprawił ciało twoje, i nie mów przed aniołem: “Nie ma opatrzności,” by snadź Bóg, rozgniewany na mowę twoją, nie rozproszył wszystkich dzieł rąk twoich.6 Gdzie wiele snów, wiele marności i mowy niezliczone; ale ty Boga się bój! UCISK ZE STRONY KSIĄŻĄT, A KRÓL (5,7-8).7 Jeśli ujrzysz ucisk ubogich ludzi i gwahowne sądy i wywrócenie sprawiedliwości w kraju, nie dziw się takiej rzeczy; bo nad wysokiego jest wyższy drugi, a nad tych inni są jeszcze wyżsi,8 a nad tymi jeszcze król rozkazuje wszystkiej ziemi, która mu służy.III. Marność bogactw. (5,9 – 7,13) 1. TROSKI, JAKIE PRZYNOSZĄ BOGACTWA (5,9-19). Bogactwa nie dają zadowolenia (4-11); ich strata jest bolesna (12-16). Używaj w pokoju dóbr, których Bóg ci użycza (17-19).9 Skąpy nie nasyci się pieniędzmi, a kto miłuje bogactwa, nie będzie miał z nich pożytku; przeto i to jest marność.10 Gdzie jest wiele majętności, wielu i tych, którzy je trawią. A cóż za pożytek z tego właścicielowi, chyba że widzi bogactwa oczyma swymi?11 Słodki jest sen dla pracującego, czy mało zje, czy wiele; lecz nasycenie bogatego spać mu nie dopuszcza.12 – Jest i inna niemoc bardzo zła, którą widziałem pod słońcem: bogactwa zachowane na nieszczęście właściciela ich.13 Giną bowiem w złym utrapieniu: urodził syna, który będzie w wielkim ubóstwie.14 Jak wyszedł nagi z żywota matki swej, tak się wróci, a nic nie weźmie z sobą z pracy swojej.15 Żałosna zgoła niemoc: jak przyszedł, tak się wróci. Cóż tedy mu pomoże, że na wiatr pracował ?16 Po wszystkie dni żywota swego jadał w ciemności i w utrapieniu wielkim, i w kłopocie, i w smutku.17 – Przeto zdało mi się dobre to, aby człowiek jadł i pił i używał wesela z pracy swej, którą sam trudził się pod słońcem przez nieliczne dni życia swego, które mu Bóg dał; i to jest dział jego.18 I dla każdego człowieka, któremu Bóg dał bogactwa i majętności, i moc mu dał, aby jadł z nich i używał cząstki swojej, i weselił się z pracy swojej: dar to jest Boży.19 Bo niewiele będzie pamiętał o dniach żywota swego, ponieważ Bóg napełnił rozkoszami serce jego. BOGACTWA NIE UŻYTE, PRAGNIENIA NIEZASPOKOJONE (6,1- 7,1). Szczęśliwszy jest płód poroniony niż człowiek nie mogący użyć swych bogactw (1-6). Marne są pragnienia nie dające się zaspokoić; należy się poddać wyrokom Bożym (6,7 – 7,1).
61 Jest i inne zło, które widziałem pod słońcem, i nawet częste u ludzi:2 Mąż, któremu Bóg dał bogactwa i majętności i sławę, i nie zbywa na niczym duszy jego we wszystkim, czego tylko pragnie; lecz Bóg nie dał mu możności pożywania z tego, ale człowiek obcy to pożre. To jest marność i nędza wielka.3 Jeśliby kto zrodził stu synów i żył wiele lat i miał wiele dni wieku, a dusza jego nie użyła dobra majętności swojej i nie miał pogrzebu: o tym ja powiadam, iż lepszy jest płód poronlony niźli on.4 Albowiem na próżno przyszedł i idzie do ciemności, i zapomnieniem zgładzone będzie imię jego.5 Nie widział słońca i nie poznał różnicy między dobrem a złem.6 A choćby żył dwa tysiące lat a nie zażył dobra, czyż nie do jednego miejsca wszystko idzie?7 – Wszystka praca człowieka w ustach jego, lecz dusza jego nie będzie nasycona.8 Cóż ma więcej mądry nad głupiego? a co ubogi, jeno aby tam szedł, gdzie jest życie?9 Lepiej jest widzieć to, czego pożądał, aniżeli pragnąć, czego nie znasz. Ale i to marność i zarozumiałość ducha.10 Ktokolwiek ma być, już jest nazwany po imieniu i wiadomo, że jest człowiekiem, i nie może prawować się u sądu z mocniejszym nad siebie.11 Wiele jest słów i wielka z nich próżność w rozprawianiu.
71 Cóż potrzeba człowiekowi szukać rzeczy większych nad siebie, gdy nie wie, co mu jest pożyteczne w życiu jego, w liczbie dni pielgrzymowania jego, i w czasie, który jak cień przemija? Albo kto mu oznajmić może, co będzie po nim pod słońcem ? RÓŻNE POWIEDZENIA (7,2-13). Lepsze jest życie poważne niż lekkomyślne(2-8). Cierpliwość (9-11). Mądrość i bogactwa (12-13).2 Lepsze jest imię dobre niźli maści drogie, i dzień śmierci niźli narodzenia.3 Lepiej iść do domu żałoby niż do domu uczty, bo w tamtym przypomina się koniec wszystkich ludzi i człowiek żyjący rozmyśla, co potem będzie.4 Lepszy jest gniew niźli śmiech, bo przez smutek twarzy poprawia się umysł przestępnego.5 Serce mądrych, gdzie smutek jest, a serce głupich, gdzie wesele.6 Lepiej jest dać się karcić mądremu niźli dać się oszukiwać pochlebstwami głupich;7 bo jak trzask ciernia pod kotłem gorejącego, taki jest śmiech głupiego. Ale i to marność.8 Ucisk zasmuca mądrego i pozbawia go mocy serca.9 – Lepszy jest koniec modlitwy niż początek, lepszy jest cierpliwy niż chełpliwy.10 Nie bądź prędki do gniewu, bo gniew w zanadrzu głupiego spoczywa.11 Nie mów: “Co za przyczyna jest, że dawniejsze czasy lepsze były, niż obecne?” bo głupie jest takie pytanie.12 Pożyteczniejsza jest mądrość z bogactwem, i więcej pomaga tym, którzy widzą słońce.13 Jak bowiem broni mądrość, tak też bronią pieniądze; lecz to mają lepszego umiejętność i mądrość, że dają życie temu, który je posiada.IV. Cnota a szczęście. (7,14 – 9,10) 1. PODDANIE SIĘ BOGU W ZMIENNYCH KOLEJACH ŻYCIA (7,14-19). Należy przyjąć z poddaniem się powodzenie i nieszczęście, które w niezmiennych swych wyrokach Bóg na przemian zsyła (14 – 15). Widać bowiem, że cnota i występek nie otrzymują tutaj odpowiedniej zapłaty (16). To jednak nie powinno być pobudką ani do zbytniej gorliwości, ani do utwierdzenia się w złem (17-19).14 Przypatrz się sprawom Bożym, iż nikt nie może poprawić tego, którym On wzgardzi.15 W dzień dobry zażywaj dobra, a strzeż się dnia złego, bo jak ten, tak i ów uczynił Bóg, aby nie znalazł człowiek przeciw niemu skarg sprawiedliwych.16 – To też widziałem za dni marności mojej: sprawiedliwy ginie w sprawiedliwości swojej, a bezbożny długo żyje w złości swojej.17 Nie bądź nazbyt sprawiedliwy ani mądry więcej niż potrzeba, abyś nie zgłupiał.18 Nie popełniaj wiele niegodziwości i nie bądź głupi, abyś nie umarł w czasie nie swoim.19 Dobrze jest wspomagać sprawiedliwego, ale i od tamtego nie odciągaj ręki twojej, bo kto się Boga boi, niczego nie zaniedbywa. POWIEDZENIA O UMIARKOWANIU I ŁAGODNOŚCI (7,20-23).20 Mądrość umocniła mądrego ponad dziesięciu książąt, którzy są w mieście.21 Nie ma bowiem sprawiedliwego na ziemi, który by czynił dobrze a nie grzeszył.22 Ale i do wszystkich słów, które się mówi, nie przykładaj serca swego, abyś snadź nie usłyszał sługi twego złorzeczącego tobie.23 Wie bowiem sumienie twoje, że i ty często złorzeczyłeś drugim. WYSTĘPEK A SZCZĘŚCIE (7,24-30c). Choć nie podobna osiągnąć mądrości (24-25), to przynajmniej zbadałem, że bezbożność i niemoralność jest rzeczą głupią (26), a niewiasta wciąga do niej człowieka na jego zgubę (27-29). Bóg jednak nie jest winien złości człowieka, bo stworzył go prawym (30a-c).24 Wszystkiego doświadczyłem mądrością; powiedziałem: “Stanę się mądry,” a ona daleko odeszła ode mnie, dużo dalej niż była;25 wielka jest głębia, kto ją znajdzie?26 Obejrzałem wszystko myślą moją, abym wiedział i uważał i szukał mądrości i rozumu, i abym poznał niezbożność głupiego i błąd nierozumnych;27 i poznałem, iż bardziej gorzka niźli śmierć jest niewiasta, która jest sidłem łowców, a serce jej niewodem, ręce jej są pętami. Kto się Bogu podoba, wymknie się jej, ale kto jest grzeszny, będzie od niej pojmany.28 Oto to znalazłem, rzekł Eklezjastes, jedno po drugim, abym odkrył pewną rzecz,29 której jeszcze szuka dusza moja, a nie znalazłem. Męża jednego spośród tysiąca znalazłem, lecz niewiasty spośród wszystkich nie znalazłem.30 Tylko to znalazłem, że Bóg uczynił człowieka prawym, a on się sam wdał w niezliczone dociekania. POWIEDZENIE: MĄDROŚĆ UCZY ULEGŁOŚCI WOBEC KRÓLA (7,30d-8,4).Któż jest taki jak mędrzec i kto zna rozwiązanie słowa ?
81 Mądrość człowieka jaśnieje na twarzy jego, a najmocniejszy zmieni oblicze jego.2 Ja strzegę ust królewskich i przykazania przysięgi Bożej.3 Nie spiesz się odejść od oblicza jego i nie trwaj w złym uczynku,4 bo wszystko, co chce, uczyni, a mowa jego pełna jest mocy, i nikt mu rzec nie może: “Czemu tak czynisz ?” ODPŁATA (8,5-15). Mądrość nakłania do posłuszeństwa wobec prawa, pouczając, że przyjdzie czas sądu Bożego za złe uczynki (5-8). Do Świadczenie wprawdzie pokazuje często brak słusznej odpłaty na ziemi (9-10), mimo to pewne jest, te szczęście jest przywiązane do bojaźni Bożej (11-13). Ponieważ jednak nie zawsze cnota jest nagradzana (14), nalety używać radości, jakich dostarcza praca (15).5 Kto strzeże przykazania, nie dozna nic złego. Czas i odpowiedź rozumie serce mądrego.6 Dla każdej sprawy jest czas odpowiedni, a wielkie jest utrapienie człowieka,7 bo nie zna rzeczy przeszłych, a przyszłych od żadnego posła się nie dowie.8 Nie jest w mocy człowieka zatrzymać ducha i nie ma mocy w dzień śmierci, ani mu nie wolno odpoczywać, gdy nadchodzi wojna, ani nie zbawi bezbożność bezbożnego.9 – Wszystko to zobaczyłem i przyłożyłem serce swe do wszystkich dzieł, które się dzieją pod słońcem. Czasem panuje człowiek nad człowiekiem na swoje nieszczęście.10 Widziałem bezbożnych pogrzebanych, którzy jeszcze za życia na miejscu świętym byli i chwalono ich w mieście jako sprawiedliwych w uczynkach.11 Ale i to marność jest. Bo iż nierychło wydaje się wyrok przeciwko złym, synowie człowieczy bez żadnej bojaźni popełniają zło.12 Wszakże stąd, że grzesznik stokroć zło popełnia, a cierpliwie go znoszą, ja wiem, iż tym dobrze będzie, którzy się Boga boją, którzy się wstydzą oblicza jego.13 Niech nie będzie dobrze bezbożnemu i dni jego niech się nie przedłużają, ale niech jako cień prze mijają ci, którzy się nie boją oblicza Pańskiego.14 Jest i inna marność, która się dzieje na ziemi: są sprawiedliwi, którym się źle wiedzie, jakby uczynki bezbożnych spełnili, i są bezbożni, którzy są tak bezpieczni, jakby mieli uczynki sprawiedliwych. Lecz i to mam za największą marność.15 Chwaliłem tedy wesele, bo nie masz nic lepszego dla człowieka pod słońcem, jeno jeść i pić i weselić się; i ponieważ to tylko z sobą weźmie z pracy swej w dniach życia swego, które mu Bóg dał pod słońcem. JESZCZE O BRAKU ODPŁATY NA ZIEMI (8,16 – 9,10). Nie można dojść do motywów rządów Bożych (8,I6-17). Szczęście i nieszczęście spotyka wszystkich bez różnicy (9,1-6). Wniosek: używać radaści życia (7-10).16 I przyłożyłem serce swe, abym poznał mądrość i zrozumiał zatrudnienie, które jest na ziemi. Jest człowiek, którego oczy we dnie i w nocy snu nie zaznają.17 I zrozumiałem, iż nie może człowiek znaleźć żadnej przyczyny wszystkich dzieł Bożych, które się dokonują pod słońcem, a im więcej męczy się, aby znaleźć, tym mniej znajduje.18 Choćby też mówlł mądry, że wie, nie będzie mógł znaleźć.
91 Wszystko to rozważyłem w sercu swoim, aby dokładnie zrozumieć. Są sprawiedliwi i mądrzy, i uczynki ich są w ręce Bożej, a przecież nie wie człowiek, czy jest miłości czy nienawiści godzien.2 Ale wszystkie rzeczy na przyszły czas zachowane są w niepewności, przeto że wszystko jednako przychodzi na sprawiedliwego i bezbożnego, na dobrego i na złego, na czystego i nieczystego, na składającego ofiary i gardzącego nimi: jak dobry tak i grzeszny, jak krzywoprzysięzca tak i ten, który prawdziwie przysięga.3 To jest najgorsze ze wszystkiego, co się dzieje pod słońcem, że się jednako ze wszystkimi dzieje; dlatego i serca synów człowieczych napełniają się złością i wzgardą w swym życiu, a potem doprowadzeni będą do otchłani.4 Nie masz nikogo, który by zawsze żył i który by taką nadziejg miał; lepszy jest pies żywy aniżeli lew zdechły.5 Bo żyjący wiedzą, że umrą, lecz umarli nic więcej nie wiedzą i nie ma dla nich więcej zapłaty, gdyż pamięć o nich poszła w zapomnienie.6 Miłość też i nienawiść i zazdrość zarówno zginęły, i nie mają cząstki na tym świecie ani we wszystkim, co się dzieje pod słońcem.7 – Idźże tedy, a jedz chleb swój z weselem i pij wino swe z radością, bo się uczynki twoje Bogu podobają.8 Na każdy czas niech będą białe szaty twoje, a olejek niechaj nie schodzi z głowy twojej.9 Używaj żywota z żoną, którą miłujesz, po wszystkie dni niestałego żywota twego, które ci są dane pod słońcem przez wszystek czas marności twojej; bo to jest dział w żyáu i w pracy twej, którą się trudzisz pod słońcem.10 Cokolwiek czynić może ręka twoja, czyń pilnie, bo ani działalności, ani rozumu, ani mądrości, ani umiejętności nie będzie w otchłani, dokąd ty pospieszasz.V. Wysiłek, mądrość a powodzenie. (9,11 – 11,6) 1. WYSIŁEK I MĄDROŚĆ NIE ZAPEWNIAJĄ POWODZENIA . (9,11-18). Mimo mądrość i spryt człowiek jest zaletny od przypadku (11-12). Nawet za wielkie zasługi mądry nie otrzymuje uznania i nagrody (13-16). Mimo wszystko mądrości należy się pierwszeństwo (17-18).11 Obróciłem się ku czemu innemu i widziałem pod słońcem, iż ani prędkich jest bieg, ani mężnych wojna, ani mądrych chleb, ani uczonych bogactwo, ani przemyślnych łaska; ale czas i przypadek jest we wszystkim.12 Nie zna człowiek końca swego, ale jak ryby łowią wędką i jak ptaka sidłem chwytają, tak też ludzie bywają pojmani w zły czas, gdy na nich nagle przypadnie.13 – Widzlałem też i tę mądrość pod słońcem, i poznałem, że jest wielka:14 Miasto małe i mało w nim mężów; przyciągnął przeciwko niemu król wielki i obległ je, i pobudował szańce wokoło, i dokonało się oblężenie.15 I znalazł się w nim mąż ubogi a mądry, i wybawił miasto mądrością swą; a nikt nie wspominał potem na owego człowieka ubogiego.16 I mówiłem ja, iż lepsza jest mądrość niźli moc. Czemuż tedy mądrością ubogiego wzgardzono i słów jego nie słuchano?17 Słów mędrców słuchają w milczeniu, bardziej niż krzyku księcia wśród głupich.18 Lepsza jest mądrość, niż oręże wojenne, a kto w jednym zgrzeszył, wiele dóbr zniszczy.POWIEDZENIA O MĄDROŚCI I GŁUPOCIE . (10,1-4).
101 Muchy zdychające psują miłą woń drogiego olejku. Droższa jest od mądrości i sławy mała i krótkotrwała głupota.2 Serce mądrego po prawej stronie jego, a serce głupiego po lewej stronie jego.3 Ale i na drodze, kiedy głupi idzie, sam będąc nierozumny wszystkich ma za głupich.4 Jeśli duch panującego uniesie się przeciw tobie, nie opuszczaj miejsca twego, albowiem leczenie uczyni, że ustaną grzechy wielkie. JESZCZE O WYSIŁKU, MĄDROŚCI I POWODZENIU (10,5-7).5 Jest zło, które widziałem pod słońcem, jakby przez pomyłkę wychodzące od oblicza książęcia:6 głupiego posadzonego na godności wysokiej, a bogatych siedzących na dole.7Widziałem sługi na koniach, a książąt chodzących po ziemi jakby sługi. RÓŻNE POWIEDZENIA (10,8-11,6). Przypadek (8-9). Mądrość (10). Oszczerca (11). Mądry i głupi (12-15). Mądre rządy (16-17). Zalecenie działalności przedsiębiorczej i roztropnej (10,18 -11,6).8 Kto dół kopie, wpadnie weń, a kto rozrzuca płot, wąż go ukąsi.9 Kto przenosi kamienie, potłucze się nimi, a kto rąbie drwa, będzie zraniony od nich. 10 Jeśli się przytępi żelazo i nie jak było pierwej, ale stępione będzie, z wielkim trudem naostrzy się je; tak po przyłożeniu się przychodzi mądrość.11 Jeżeli wąż ukąsi po cichu, nie lepszy od niego jest ten, który tajemnie potwarza.12 Słowa ust mądrego są pełne wdzięku, ale wargi głupiego strącą go w przepaść;13 początkiem słów jego głupstwo, a końcem ust jego błąd wielki. Głupi mnoży słowa.14 Nie wie człowiek, co przed nim było; a co po nim będzie, kto mu oznajmić może?15 Praca głupich utrapi ich, tych, którzy nie umieją iść do miasta.16 Biada tobie, ziemio, której król jest dziecięciem i której książęta od rana jadają.17 Szczęśliwa zienlia, która ma króla zacnego i której książęta jedzą w stosownym czasie, dla posilenia, a nie dla zbytku.18 Z powodu lenistwa pochylają się dachy, a wskutek opieszałości rąk będzie przeciekał dom.19 Na śmiech czynią chleb, a wino, żeby ucztowali żywi, a pieniędzom wszystko jest posłuszne.20 W myśli twojej nie uwłaczaj królowi, a w skrytości pokoju twego nie przeklinaj bogatego, bo i ptaki powietrzne głos twój zaniosą, a skrzydlaty oznajmi twe słowa.
111 Rzucaj chleb twój na wody płynące, bo po długim czasie znajdziesz go.2 Daj część siedmiu lub ośmiu, bo nie wiesz, jakie nieszczęście spadnie na ziemię.3 Jeśli się napełnią obłoki, wyleją deszcz na ziemię. Jeśli upadnie drzewo na południe albo na północ, na którekolwiek miejsce upadnie, tam będzie.4 Kto się na wiatr ogląda, nigdy siać nie będzie, a kto się przypatruje obłokom, nigdy żąć nie będzie.5 Jak nie wiesz, jaką jest droga ducha i jak się zrastają kości w żywocie brzemiennej, tak me znasz spraw Boga, który jest twórcą wszystkiego.6 Rano siej nasiona twoje, a wieczorem niech nie odpoczywa ręka twoja, bo nie wiesz, które lepiej wzejdzie, to albo owo, a jeśli oba razem, lepiej będzie.Zakończenie.(11,7 – 12,8)UŻYWAJ RADOŚCI, ZSYŁANYCH CI PRZEZ BOGA! Z miłej sercu radości należy korzystać przed śmiercią (11,7-8). Używaj, młodzieńcze, radości, pamiętając jednak o Bogu i o sądzie jego (9-10)! Pamiętaj o nim wprzód nim nadejdzie niedołężna starość (12,1-5) i śmierć (6-7). 7 Przyjemne jest światło i nliło jest oczom widzieć słońce.8 Choćby przez wiele lat żył człowiek i w tych wszystkich się weselił, ma pamiętać na czas ciemny i na długie dni, które gdy przyjdą, przeszłe rzeczy pokażą się marnością.9 Weselże się tedy, młodzieńcze, w młodości twojej, a niech użyje dobrego serce twe w dni młodości twojej, i chodź drogami serca twego i za widokiem oczu twoich; ale wiedz, iż za to wszystko przywiedzie cię Bóg na sąd.10 Oddal gniew od serca twego i odrzuć zło od ciała twego, bo młodość i rozkosze są marne.12 1 Pomnij na Ştworzyciela twego za dni młodości twojej, póki nie przyjdzie czas udręczenia i nie nadejdą lata, o których mówić będziesz:2 “Nie podobają mi się”; póki się nie zaćmi słońce i światło, i księżyc, i gwiazdy, i póki się nie wrócą po deszezu obłoki;3 kiedy drżeć będą stróże domu i zachwieją się mocni mężowie, i próżnować będą nieliczne mielące, i zaćmią się patrzące przez okna, i zawrze się wrota na ulicę;4 kiedy osłabnie głos mielącej, i wstawać się będzie na głos ptaka, i ogłuchną wszystkie córki śpiewu;5 będą się też bać miejsc wysokich, i będą się lękać na drodze; zakwitnie drzewo migdałowe, utyje szarańcza, a rozproszą się kapary; bo pójdzie człowiek do domu wieczności swej, i będą chodzić po ulicach płaczący;6 póki się nie przerwie sznur srebrny i nie skurczy się wstęga złota, i rozbije się wiadro nad zdrojem, i złamie się koło nad studnią,7 i wróci się proch do ziemi swej, z której był, a duch wróci się do Boga, który go dał.8 Marność nad marnościami, rzekł Eklezjastes, i wszystko marność.Domówienie. . (12,9-14)9 A Eklezjastes będąc bardzo mądrym, nauczał lud i powiedział, co był uczynił, a badając ułożył wiele przypowieści.10 Szukał słów pożytecznych i spisał mowy słuszne i pełne prawdy.11 – Słowa mędrców są jak ościenie i jak gwoździe głęboko wbite, które przez radę mistrzów dane są od pasterza jednego.12 Nad to, synu mój, więcej się nie pytaj. Tworzenia wielu ksiąg nie ma końca, a częste myślenie jest utrapieniem ciała.13 Końca mowy wszyscy razem słuchajmy: Boga się bój i strzeż przykazań jego, bo to jest cały człowiek;14 wszystkie uczynki przywiedzie Bóg na sąd za każdy występek, czy dobry czy zły on będzie.