MENU
Fragment:
Styl fragmentu
*Zezwalaj na cookies aby zapamiętać ustawienia

Księga Eklezjastesa

Księga Eklezjastesa

WSTĘP (1,1-11)
1 NAPIS KSIĘGI. Temat: Wszystko jest marnością (1,1-3).
11 Słowa Eklezjastesa, syna Dawida, króla jerozolimskiego.2 Marność nad marnościami, rzekł Eklezjastes, marność nad marnościami i wszystko marność.3 Co więcej ma człowiek ze wszystkiej pracy swej, którą się trudzi pod słońcem? UWAGA OGÓLNA: W przyrodzie i w życiu ludzkim wszystko przemija i rozpoczyna się na nowo (1,4-11).4 Pokolenie przemija i pokolenie nadchodzi, a ziemia na wieki stoi.5 Słońce wschodzi i zachodzi, i wraca się do miejsca swego, i tam znowu wschodzi,6 krąży na południe i skłania się ku północy. Przebiegając wszystko wokoło, idzie wiatr i wraca się do kręgów swoich.7 Wszystkie rzeki płyną do morza, a morze nie wylewa; do miejsca, z którego wyszły rzeki, wracają się, aby znowu płynąć.8 Wszystkie rzeczy trudne, nie może ich człowiek wypowiedzieć. Nie nasyca się oko widzeniem ani się ucho napełnia słyszeniem. Cóż to jest, co było ?9 To samo, co potem będzie. Cóż jest to, co się stało? To co się stanie.10 Nic nie ma nowego pod słońcem i nie może nikt mówić: “Oto to jest nowe,” już bowiem istniało w wiekach, które były przed nami.11 Nie ma pamięci pierwszych rzeczy; ale ani tych, które potem będą nie będzie pamięci u tych, którzy będą na końcu.I. Marność mądrości, uciech, bogactw. (1,12 – 3,15) I. MARNOŚĆ MĄDROŚCI(1,12-18).12 Ja, Eklezjastes, byłem królem izraelskim w Jeruzalem;13 i umyśliłem w sercu swoim szukać i dowiadywać się mądrze o wszystkim, co się dzieje pod słońcem. To zajęcie najgorsze dał Bóg synom człowieczym, aby się nim trudzili.14 Widziałem wszystko, co się dzieje pod słońcem, a oto wszystko marność i utrapienie ducha.15 Przewrotni z trudem się poprawiają, a głupich jest poczet nieprzeliczony.16 Mówiłem w sercu swoim i rzekłem: “Oto się stałem wielkim i przeszedłem mądrością wszystkich, którzy przede mną byli w Jeruzalem; i serce moje widziało wiele rzeczy mądrze, i nauczyłem się.”17 I przyłożyłem serce swoje, aby poznać mądrość i umiejętność, i błędy, i głupotę; i poznałem, że i w tym jest praca i utrapienie ducha,18 bo w wielkiej mądrości wiele jest kłopotu, a kto przyczynia umiejętności, przyczynia i pracy. MARNOŚĆ UCIECH (2,1-11).
21 Mówiłem ja w sercu swoim: “Pójdę i zanurzę się w rozkoszach i będę używał dóbr ” I widziałem, że i to jest marność.2 Śmiech poczytałem za błąd, a do wesela rzekłem:3 “Co się darmo zwodzisz ?” Umyśliłem w sercu swoim, abym powściągnął od wina ciało moje, abym serce swe przeniósł ku mądrości, a uchronił się głupoty, ażbym zobaczył, co jest pożyteczne dla synów ludzkich, co czynić im trzeba pod słońcem przez wszystkie dni żywota ich.4 Wykonałem dzieła wielkie: nabudowałem sobie domów i nasadziłem winnic,5 naczyniłem ogrodów i sadów, i naszczepiłem w nich drzew wszelkiego rodzaju,6 i zbudowałem sobie sadzawki dla odwilżania lasu drzew rosnących;7 nabyłem sobie sług i służebnic, i miałem czeladź wielką, stada też i wielkie trzody owiec, więcej niż wszyscy, którzy przede mną byli w Jeruzalem.8 Zgromadziłem sobie srebro i złoto, i majętności królów i krain; sprawiłem sobie śpiewaków i śpiewaczki i rozkosze synów człowieczych, kubki i czasze, służące do nalewania wina.9 I przeszedłem bogactwami wszystkich, którzy przede mną byli w Jeruzalem, mądrość też została ze mną.10 I nic z tego, czego pożądały oczy moje, nie wzbraniałem im, i nie odmawiałem sercu memu, aby nie miało używać wszelakiej rozkoszy i cieszyć się tym, co zgotowałem, i uważałem to za swój udział, abym korzystał z pracy swojej.11 A gdy się obróciłem ku wszystkim dziełom, których dokonały ręce moje, i ku robotom, nad którymi się próżno pociłem, obaczyłem we wszystkich marność i udręczenie myśli, i że nic nie trwa pod słońcem. MĄDROŚĆ, CHOĆ PRZEWYŻSZA INNE DOBRA NIE RATUJE OD ŚMIERCI(2,12-17).12 Przeszedłem, aby oglądać mądrość i głupotę i szaleństwa. Czym jest człowiek, rzekłem, aby mógł naśladować Króla, stwórcę swego?13 I obaczyłem, iż tak dalece mądrość przewyższa głupotę, jak różna jest światłość od ciemności.14 Mądrego oczy są w głowie jego, głupi w ciemności chodzi: i poznałem, iż jednaki jest obu koniec.15 I rzekłem w sercu swym: “Jeśli jednaki będzie koniec głupiego i mój, cóż mi pomoże, żem się więcej o mądrość starał?” I rozmawiając z sercem swoim zobaczyłem, że i to jest marność.16 Nie będzie bowiem pamięci tak mądrego, jak i głupiego na wieki, a potomne czasy wszystko zarówno pokryją zapomnieniem: umiera uczony, tak jak nieuczony.17 I dlatego obmierzł mi żywot mój, gdy widziałem, że wszystko pod słońcem jest złe i wszystko jest marnością i utrapieniem ducha. MARNOŚĆ BOGACTW, KTÓRE ZOSTAWIA SIĘ DRUGIM (2,18-23).18 Brzydziłem się znowu wszystką pracą moją, którą pilnie się trudziłem pod słońcem, gdyż mam mieć dziedzica po sobie,19 o którym nie wiem, czy mądry czy też głupi będzie, a ma rozporządzać pracami mymi, nad którymi się pociłem i kłopotałem się; i jestże co tak marnego?20 Dlatego przestałem i serce moje odrzekło się dalszej pracy pod słońcem.21 Bo gdy ktoś pracuje w mądrości i umiejętności i w pilnym staraniu, człowiekowi próżnującemu pozostawia, co nabył; i to tedy marność i nieszczęście wielkie.22 Bo cóż za pożytek człowiekowi ze wszystkiej pracy jego i z udręczenia ducha, którym się męczył pod słońcem ?23 Wszystkie dni jego boleści i nędzy są pełne, i nawet w nocy serce jego nie odpoczywa; więc nie jestże to marność ? WNIOSKI (2,24 – 3,15). Najlepiej jest używać tych dóbr, których Bóg udziela (2,24-26). Człowiek jest zależny od wypadków, kierowanych niezmienną wolą Bożą; należy mu się poddać i w bojaźni cieszyć się jego darami (3,1-15).24 Czyż nie lepiej jest jeść i pić i okazać duszy swej dobra z pracy swojej ?25 I to jest z ręki Bożej! Któż tak używać i rozkoszy zażywać będzie jak ja ?26 Człowiekowi, który jest dobry przed oczyma jego, dał Bóg mądrość i naukę i wesele; lecz grzesznikowi dał utrapienie i zbytnią troskę, aby gromadził i zbierał, a potem oddał temu, który się Bogu spodobał; wszakże i to jest marność i próżne utrapienie ducha.
31 Wszystkie rzeczy mają swój czas, i swym zamierzonym biegiem przemija wszystko pod słońcem.2 Czas rodzenia i czas umierania, czas sadzenia i czas wyrywania tego, co zasadzono,3 czas zabijania i czas leczenia, czas rozwalania i czas budowania, czas płaczu i czas śmiechu,4 czas narzekania i czas tańczenia,5 czas rozrzucania kamieni i czas zbierania, czas uścisków i czas wstrzymania się od uścisków, czas nabywania i czas tracenia,6 czas chowania i czas odrzucania,7 czas darcia i czas zszywania, czas milczenia i czas mówienia,8 czas miłowania i czas nienawidzenia, czas wojny i czas pokoju.9 – Cóż więcej ma człowiek z pracy swej?10 Widziałem udręczenie, które dał Bóg synom człowieczym, aby się nim trapili.11 Wszystko uczynił dobrze czasu swego i świat oddał roztrząsaniu ich, tak iżby nie znalazł człowiek sprawy, którą uczynił Bóg od początku aż do końca.12 I poznałem, że nie ma nic lepszego, jak weselić się i czynić dobrze za żywota swego.13 Każdy bowlem człowiek, który je i pije i widzi dobra z pracy swojej, dar to Boży jest.14 Poznałem, iż wszystkie sprawy, które Bóg uczynił, trwają na wieki; nie możemy nic przydać ani ująć tym rzeczom, które Bóg uczynił, aby się go bano.15 Co już było, to już teraz jest; co będzie, już było, a Bóg odnawia, co przeminęło.II. Niedostatki życia społecznego. (3,16 – 5,8) 1. NIESPRAWIEDLIWOŚĆ MOŻNYCH I UCISK SŁABYCH (3,16 – 4,3).16 Widziałem pod słońcem na miejscu sądu bezbożność, a na miejscu sprawiedliwości bezprawie.17 I rzekłem w sercu swoim: Sprawiedliwego i bezbożnego Bóg sądzić będzie, i czas każdej rzeczy wtedy będzie.18 Rzekłem w sercu o synach ludzkich, aby ich Bóg doświadczył i ukazał, że są zwierzętom podobni.19 Przeto jednaki jest koniec człowieka i bydląt, i równy stan obojga: jak umiera człowiek, tak i one umierają, i jednakie tchnienie mają wszystkie, i nie ma człowiek nic więcej nad bydlę; wszystko podlega marności,20 i wszystko idzie na jedno miejsce: z ziemi są uczynione i do ziemi się jednako wracają.21 Któż wie, czy duch synów Adamowych wstępuje w górę i czy duch bydląt zstępuje na dół?22 I obaczyłem, iż nic lepszego nie ma dla człowieka, jeno weselić się w uczynkach swych, i że to jest dział jego. Bo któż go przywiedzie, iżby poznał to, co po nim będzie?
41 Obróciłem się do innych rzeczy i ujrzałem uciski, które się dzieją pod słońcem, i łzy niewinnych, a żadnego pocieszyciela; i nie mogę się sprzeciwić gwałtowi ich, nie mając żadnego pomocnika.2 I chwaliłem więcej umarłych niźli żywych,3 a za szczęśliwszego od obydwu uważałem tego, który się jeszcze nie narodził i niewidział złego, które się dzieje pod słońcem. MARNOŚĆ PRACY POWODOWANEJ ZAZDROŚCIĄ I BEZCELOWEJ (4,48).4 Jeszcze przypatrzyłem się wszelakim pracom ludzkim i obaczyłem, że skrzętność podległa jest zazdrości ludzkiej i w tym tedy marność jest i praca zbyteczna.5 Głupi składa ręce swoje i je ciało swoje, mówiąc:6 “Lepsza jest jedna garść z pokojem, niż obie ręce pełne z pracą i z udręczeniem ducha.”7 Przypatrując się znalazłem i inną marność pod słońcem:8 Jest sam jeden i nie ma drugiego, ani syna ani brata, a jednak pracować nie przestaje i nie mogą się nasycić bogactwem oczy jego; i nie myśli mówiąc: “Dla kogóż pracuję i pozbawiam duszę moją dóbr?” W tym też jest marność i złe udręczenie. POWIEDZENIA: NIEWYGODY ŻYCIA SAMOTNEGO (4,9- 12).9 Lepiej tedy dwom być społem niż jednemu, albowiem mają pożytek ze swego towarzystwa.10 Jeśli jeden upadnie, drugi go podeprze. Biada samemu, bo jeśli upadnie, nie ma nikogo, kto by go podnióśł.11 Jeśli dwaj spać będą, zagrzeje się jeden od drugiego; jeden jak się zagrzeje?12 Jeśli też kto przemoże jednego, dwóch mu się oprze; sznur troisty nie łatwo się przerywa. MARNOŚĆ NADZIEI, OPIERAJĄCYCH SIĘ NA ZMIANIE WŁADCY(4,1316).13 Lepsze jest pacholę ubogie a mądre niźli król stary a głupi, który nie umie opatrzyć na przyszłość.14 Bo czasem ktoś z więzienia i z łańcuchów wychodzi na królestwo, a inny urodziwszy się królem zostaje żebrakiem.15 Widziałem wszystkich żyjących pod słońcem, chodzących z młodzieńcem drugim, który ma nastać po nim.16 Niezliczona liczba jest ludzi wszystkich, którzy byli przed nim; a którzy potem będą, nie będą się weselić z niego. Ale i to marność i utrapienie ducha. ZASADY, ODNOSZĄCE SIĘ DO KULTU BOŻEGO (4,17 – 5,6).17 Strzeż nogi twojej, gdy idziesz do domu Bożego, a przybliż się, aby słuchać; daleko lepsze bowiem jest posłuszeństwo niźli ofiary głupich, którzy nie wiedzą, co złego czynią.
51 Nie mów nic nierozmyślnie i niech nie będzie serce twe prędkie na wymówienie słowa przed Bogiem; Bóg bowiem na niebie, a ty na ziemi: przeto niech będzie słów twoich mało.2 Po licznych troskach sny idą, a w wielomówstwie głupstwo się znajdzie.3 Jeśli co ślubowałeś Bogu, nie omieszkajże spełnić, albowiem nie podoba się mu niewierna a głupia obietnica;4 ale cokolwiek ślubujesz, oddaj. I daleko lepiej jest nie ślubować niźli po ślubie obietnic nie spełniać.5 Nie dawaj ustom twoim, abyś o grzech przyprawił ciało twoje, i nie mów przed aniołem: “Nie ma opatrzności,” by snadź Bóg, rozgniewany na mowę twoją, nie rozproszył wszystkich dzieł rąk twoich.6 Gdzie wiele snów, wiele marności i mowy niezliczone; ale ty Boga się bój! UCISK ZE STRONY KSIĄŻĄT, A KRÓL (5,7-8).7 Jeśli ujrzysz ucisk ubogich ludzi i gwahowne sądy i wywrócenie sprawiedliwości w kraju, nie dziw się takiej rzeczy; bo nad wysokiego jest wyższy drugi, a nad tych inni są jeszcze wyżsi,8 a nad tymi jeszcze król rozkazuje wszystkiej ziemi, która mu służy.III. Marność bogactw. (5,9 – 7,13) 1. TROSKI, JAKIE PRZYNOSZĄ BOGACTWA (5,9-19). Bogactwa nie dają zadowolenia (4-11); ich strata jest bolesna (12-16). Używaj w pokoju dóbr, których Bóg ci użycza (17-19).9 Skąpy nie nasyci się pieniędzmi, a kto miłuje bogactwa, nie będzie miał z nich pożytku; przeto i to jest marność.10 Gdzie jest wiele majętności, wielu i tych, którzy je trawią. A cóż za pożytek z tego właścicielowi, chyba że widzi bogactwa oczyma swymi?11 Słodki jest sen dla pracującego, czy mało zje, czy wiele; lecz nasycenie bogatego spać mu nie dopuszcza.12 – Jest i inna niemoc bardzo zła, którą widziałem pod słońcem: bogactwa zachowane na nieszczęście właściciela ich.13 Giną bowiem w złym utrapieniu: urodził syna, który będzie w wielkim ubóstwie.14 Jak wyszedł nagi z żywota matki swej, tak się wróci, a nic nie weźmie z sobą z pracy swojej.15 Żałosna zgoła niemoc: jak przyszedł, tak się wróci. Cóż tedy mu pomoże, że na wiatr pracował ?16 Po wszystkie dni żywota swego jadał w ciemności i w utrapieniu wielkim, i w kłopocie, i w smutku.17 – Przeto zdało mi się dobre to, aby człowiek jadł i pił i używał wesela z pracy swej, którą sam trudził się pod słońcem przez nieliczne dni życia swego, które mu Bóg dał; i to jest dział jego.18 I dla każdego człowieka, któremu Bóg dał bogactwa i majętności, i moc mu dał, aby jadł z nich i używał cząstki swojej, i weselił się z pracy swojej: dar to jest Boży.19 Bo niewiele będzie pamiętał o dniach żywota swego, ponieważ Bóg napełnił rozkoszami serce jego. BOGACTWA NIE UŻYTE, PRAGNIENIA NIEZASPOKOJONE (6,1- 7,1). Szczęśliwszy jest płód poroniony niż człowiek nie mogący użyć swych bogactw (1-6). Marne są pragnienia nie dające się zaspokoić; należy się poddać wyrokom Bożym (6,7 – 7,1).
61 Jest i inne zło, które widziałem pod słońcem, i nawet częste u ludzi:2 Mąż, któremu Bóg dał bogactwa i majętności i sławę, i nie zbywa na niczym duszy jego we wszystkim, czego tylko pragnie; lecz Bóg nie dał mu możności pożywania z tego, ale człowiek obcy to pożre. To jest marność i nędza wielka.3 Jeśliby kto zrodził stu synów i żył wiele lat i miał wiele dni wieku, a dusza jego nie użyła dobra majętności swojej i nie miał pogrzebu: o tym ja powiadam, iż lepszy jest płód poronlony niźli on.4 Albowiem na próżno przyszedł i idzie do ciemności, i zapomnieniem zgładzone będzie imię jego.5 Nie widział słońca i nie poznał różnicy między dobrem a złem.6 A choćby żył dwa tysiące lat a nie zażył dobra, czyż nie do jednego miejsca wszystko idzie?7 – Wszystka praca człowieka w ustach jego, lecz dusza jego nie będzie nasycona.8 Cóż ma więcej mądry nad głupiego? a co ubogi, jeno aby tam szedł, gdzie jest życie?9 Lepiej jest widzieć to, czego pożądał, aniżeli pragnąć, czego nie znasz. Ale i to marność i zarozumiałość ducha.10 Ktokolwiek ma być, już jest nazwany po imieniu i wiadomo, że jest człowiekiem, i nie może prawować się u sądu z mocniejszym nad siebie.11 Wiele jest słów i wielka z nich próżność w rozprawianiu.
7

Warsz. King J. 71 Tłum. GrEn. Толк. Cóż potrzeba człowiekowi szukać rzeczy większych nad siebie, gdy nie wie, co mu jest pożyteczne w życiu jego, w liczbie dni pielgrzymowania jego, i w czasie, który jak cień przemija? Albo kto mu oznajmić może, co będzie po nim pod słońcem ?Ибо кто знает, что хорошо для человека в жизни, во все дни суетной жизни его, которые он проводит как тень? И кто скажет человеку, что будет после него под солнцем? Что2 и3зли1шше человёку, ћкw кто2 вёсть, что2 блaго человёку въ животЁ (*є3гw2) число2 днjй животA сyетства є3гw2; и3 сотвори2 | въ сёни: ћкw кто2 возвэсти1тъ человёку, что2 бyдетъ по нeмъ под8 с0лнцемъ; 7,1Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPἀγαθὸν agathon
A-NSN
ἀγαθόςagathosgood-doerA good
ὄνομα onoma
N-NSN
ὄνομαonomanamename
ὑπὲρ huper
PREP
ὑπέρhuperabove/foris above
ἔλαιον elaion
N-ASN
ἔλαιονelaionolive oil[2oil
Ἀγαθὸν agathon
A-NSN
ἀγαθόςagathosgood-doer1good],
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ἡμέρα hēmera
N-NSF
ἡμέραhēmeradayday
τοῦ tou
T-GSM
hothe/this/who 
θανάτου thanatou
N-GSM
θάνατοςthanatosdeathof death
ὑπὲρ huper
PREP
ὑπέρhuperabove/forabove
ἡμέραν hēmeran
N-ASF
ἡμέραhēmeradayday
γενέσεως geneseōs
N-GSF
γένεσιςgenesisoriginof birth.
αὐτοῦ.     autou
D-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
 
2 Tłum. GrEn. Толк. Lepsze jest imię dobre niźli maści drogie, i dzień śmierci niźli narodzenia.Доброе имя лучше дорогой масти, и день смерти - дня рождения. Блaго и4мz пaче є3лeа блaга, и3 дeнь смeртный пaче днS рождeніz є3гw2. 7,2Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPἀγαθὸν agathon
A-NSN
ἀγαθόςagathosgood-doergood
πορευθῆναι poreuthēnai
V-APR
πορεύωporeuōto goto go
εἰς eis
PREP
εἰςeistowardinto
οἶκον oikon
N-ASM
οἶκοςoikoshousea house
πένθους penthous
N-GSN
πένθοςpenthosgriefof mourning,
ē
CONJ
hothe/this/whothe
ὅτι hoti
CONJ
ὅτιhotithat/sincethan
πορευθῆναι poreuthēnai
V-APR
πορεύωporeuōto goto go
εἰς eis
PREP
εἰςeistowardinto
οἶκον oikon
N-ASM
οἶκοςoikoshousea house
πότου,     potou
N-GSM
πότοςpotoscarousingof a banquet;
καθότι kathoti
CONJ
καθότιkathotias/just asin so far as
τοῦτο touto
D-NSN
τοῦτοtoutothat[drowsiness]
τέλος telos
N-NSN
τέλοςtelosgoal/taxend
παντὸς pantos
A-GSM
πᾶςpasallof every
τοῦ tou
T-GSM
hothe/this/who[that]
ἀνθρώπου,     anthrōpou
N-GSM
ἄνθρωποςanthrōposa humanman;
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ho
T-NSM
hothe/this/who[that]
ζῶν zōn
V-PAPRS
ζάωzaōto liveliving
δώσει dōsei
V-FAI-3S
δίδωμιdidōmito givewill give
εἰς eis
PREP
εἰςeistowardto
καρδίαν kardian
N-ASF
καρδίαkardiahearthis heart.
αὐτοῦ.     autou
D-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
 
3 Tłum. GrEn. Толк. Lepiej iść do domu żałoby niż do domu uczty, bo w tamtym przypomina się koniec wszystkich ludzi i człowiek żyjący rozmyśla, co potem będzie.Лучше ходить в дом плача об умершем, нежели ходить в дом пира; ибо таков конец всякого человека, и живой приложит это к своему сердцу. Блaго ходи1ти въ д0мъ плaча, нeжели ходи1ти въ д0мъ пи1ра, понeже сіE конeцъ всsкому человёку, и3 живhй дaстъ блaго въ сeрдцы є3гw2. 7,3Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPἀγαθὸν agathon
A-NSN
ἀγαθόςagathosgood-doerBetter
θυμὸς thumos
N-NSM
θυμόςthumoswrathrage
ὑπὲρ huper
PREP
ὑπέρhuperabove/forthan
γέλωτα,     gelōta
N-ASM
γέλωςgelōslaughterlaughter,
ὅτι hoti
CONJ
ὅτιhotithat/sincefor
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongby
κακίᾳ kakia
N-DSF
κακίαkakiaevilhurt
προσώπου prosōpou
N-GSN
πρόσωπονprosōponfaceof countenance
ἀγαθυνθήσεται agathunthēsetai
V-FPI-3S
strong:GV-FPI-3Sstrong:GV-FPI-3Sstrong:GV-FPI-3S 
καρδία.     kardia
N-NSF
καρδίαkardiaheart1 heart].
 
4 Tłum. GrEn. Толк. Lepszy jest gniew niźli śmiech, bo przez smutek twarzy poprawia się umysł przestępnego.Сетование лучше смеха; потому что при печали лица сердце делается лучше. Блaга ћрость пaче смёха, ћкw во ѕл0бэ лицA ўблажи1тсz сeрдце. 7,4Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPκαρδία kardia
N-NSF
καρδίαkardiaheartheart
σοφῶν sofōn
A-GPM
σοφόςsofoswiseof wise
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
οἴκῳ oikō
N-DSM
οἶκοςoikoshousehouse
πένθους,     penthous
N-GSN
πένθοςpenthosgriefof mourning;
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
καρδία kardia
N-NSF
καρδίαkardiaheartheart
ἀφρόνων afronōn
A-GPM
ἄφρωνafrōnfoolishof fools
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
οἴκῳ oikō
N-DSM
οἶκοςoikoshousehouse
εὐφροσύνης.     eufrosunēs
N-GSF
εὐφροσύνηeufrosunējoyof gladness.
 
5 Tłum. GrEn. Толк. Serce mądrych, gdzie smutek jest, a serce głupich, gdzie wesele.Сердце мудрых - в доме плача, а сердце глупых - в доме веселья. Сeрдце мyдрыхъ въ домY плaча, ґ сeрдце безyмныхъ въ домY весeліz. 7,5Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPἀγαθὸν agathon
A-NSN
ἀγαθόςagathosgood-doergood
τὸ to
T-NSN
hothe/this/who 
ἀκοῦσαι akousai
V-AAR
ἀκούωakouōto hearto hear
ἐπιτίμησιν epitimēsin
N-ASF
strong:GN-ASFstrong:GN-ASFstrong:GN-ASF 
σοφοῦ sofou
A-GSM
σοφόςsofoswiseof wise,
ὑπὲρ huper
PREP
ὑπέρhuperabove/forthan
ἄνδρα andra
N-ASM
ἀνήρanērmanfor a man
ἀκούοντα akouonta
V-PAPAS
ἀκούωakouōto hearto hear
ᾆσμα asma
N-ASN
strong:GN-ASNstrong:GN-ASNstrong:GN-ASN 
ἀφρόνων·     afronōn
A-GPM
ἄφρωνafrōnfoolishof fools.
 
6 Tłum. GrEn. Толк. Lepiej jest dać się karcić mądremu niźli dać się oszukiwać pochlebstwami głupich;Лучше слушать обличения от мудрого, нежели слушать песни глупых; Блaго є4же слhшати прещeніе премyдра, пaче мyжа слhшащагw пёснь безyмныхъ: 7,6Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPὅτι hoti
CONJ
ὅτιhotithat/since[vineyard]
ὡς hōs
CONJ
ὡςhōswhich/howAs
φωνὴ fōnē
N-NSF
φωνήfōnēvoice/soundsound
τῶν tōn
T-GPF
hothe/this/whoof the
ἀκανθῶν akanthōn
N-GPF
ἄκανθαakanthaa thornthorn-bushes
ὑπὸ hupo
PREP
ὑπόhupoby/underunder
τὸν ton
T-ASM
hothe/this/whothe
λέβητα,     lebēta
N-ASM
strong:GN-ASMstrong:GN-ASMstrong:GN-ASM 
οὕτως houtōs
ADV
οὕτω, οὕτωςhhoutō outōsthus(-ly)so
γέλως gelōs
N-NSM
γέλωςgelōslaughterlaughter,
τῶν tōn
T-GPM
hothe/this/whothe
ἀφρόνων·     afronōn
A-GPM
ἄφρωνafrōnfoolishfools;
καί kai
CONJ
καίkaiandand
γε ge
PRT
γέgeindeedindeed
τοῦτο touto
D-NSN
τοῦτοtoutothat[drowsiness]
ματαιότης.     mataiotēs
N-NSF
ματαιότηςmataiotēsfutilityfolly.
 
7 Tłum. GrEn. Толк. bo jak trzask ciernia pod kotłem gorejącego, taki jest śmiech głupiego. Ale i to marność.потому что смех глупых то же, что треск тернового хвороста под котлом. И это - суета! ћкоже глaсъ тeрніz под8 котл0мъ, тaкw смёхъ безyмныхъ. И# сіE суетA. 7,7Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPὅτι hoti
CONJ
ὅτιhotithat/sinceFor

T-NSF
hothe/this/who 
συκοφαντία sukofantia
N-NSF
strong:GN-NSFstrong:GN-NSFstrong:GN-NSF 
περιφέρει periferei
V-PAI-3S
περιφέρωperiferōto carry (around)drives [2mad
σοφὸν sofon
A-ASM
σοφόςsofoswise1 wise man],
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ἀπόλλυσι apollusi
V-PAI-3S
ἀπολλύωapolluōto destroydestroys
τὴν tēn
T-ASF
hothe/this/whothe
καρδίαν kardian
N-ASF
καρδίαkardiaheart[3heart
εὐτονίας eutonias
N-GSF
strong:GN-GSFstrong:GN-GSFstrong:GN-GSF 
αὐτοῦ.     autou
D-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
 
8 Tłum. GrEn. Толк. Ucisk zasmuca mądrego i pozbawia go mocy serca.Притесняя других, мудрый делается глупым, и подарки портят сердце. Ћкw клеветA льсти1тъ мyдраго и3 погублsетъ сeрдце благор0дствіz є3гw2. 7,8Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPἀγαθὴ agathē
A-NSF
ἀγαθόςagathosgood-doerBetter
ἐσχάτη eschatē
A-NSF
ἔσχατοςeschatoslast/leastlast
λόγων logōn
N-GPM
λόγοςlogoswordof matters
ὑπὲρ huper
PREP
ὑπέρhuperabove/forthan
ἀρχὴν archēn
N-ASF
ἀρχήarchēbeginningits beginning;
αὐτοῦ,     autou
D-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
ἀγαθὸν agathon
A-NSN
ἀγαθόςagathosgood-doerbetter
μακρόθυμος makrothumos
A-NSM
μακροθυμώςmakrothumōspatiently[Jucal]
ὑπὲρ huper
PREP
ὑπέρhuperabove/forthan
ὑψηλὸν hupsēlon
A-ASM
ὑψηλόςhupsēloshighhigh
πνεύματι.     pneumati
N-DSN
πνεῦμαpneumaspirit/breathspirit.
 
9 Tłum. GrEn. Толк. – Lepszy jest koniec modlitwy niż początek, lepszy jest cierpliwy niż chełpliwy.Конец дела лучше начала его; терпеливый лучше высокомерного. Бл†га послBднzz словeсъ пaче начaла є3гw2: блaгъ терпэли1вый пaче выс0кагw дyхомъ. 7,9Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPμὴ
ADV
μήnotYou should not
σπεύσῃς speusēs
V-AAS-2S
σπεύδωspeudōto hastenhasten
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
πνεύματί pneumati
N-DSN
πνεῦμαpneumaspirit/breathyour spirit
σου sou
P-GS
σοῦsouyou[guard]
τοῦ tou
T-GSN
hothe/this/who 
θυμοῦσθαι,     thumousthai
V-PMR
θυμόωthumoōto angerto be enraged,
ὅτι hoti
CONJ
ὅτιhotithat/sincefor
θυμὸς thumos
N-NSM
θυμόςthumoswrathrage
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/among[2in
κόλπῳ kolpō
N-DSM
κόλποςkolposbosom3 bosom
ἀφρόνων afronōn
A-GPM
ἄφρωνafrōnfoolish4of fools
ἀναπαύσεται.     anapausetai
V-FMI-3S
ἀναπαύωanapauōto give rest1shall rest].
 
10 Tłum. GrEn. Толк. Nie bądź prędki do gniewu, bo gniew w zanadrzu głupiego spoczywa.Не будь духом твоим поспешен на гнев, потому что гнев гнездится в сердце глупых. Не тщи1сz въ дyсэ своeмъ kри1тисz, ћкw ћрость въ нёдрэ безyмныхъ почjетъ. 7,10Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPμὴ
ADV
μήnotYou should not
εἴπῃς eipēs
V-AAS-2S
ἔπω, ἐρῶ, εἶπονepō erō eiponto saysay,
Τί ti
I-ASN
τίςtiswhich?[to bray]
ἐγένετο egeneto
V-AMI-3S
γίνομαιginomaito behappened
ὅτι hoti
CONJ
ὅτιhotithat/sincethat
αἱ hai
T-NPF
hothe/this/whothe
ἡμέραι hēmerai
N-NPF
ἡμέραhēmeraday[2days
αἱ hai
T-NPF
hothe/this/who 
πρότεραι proterai
A-NPF
πρότεροςproterosbefore1former]
ἦσαν ēsan
V-IAI-3P
ἦνēnwas[pledge]
ἀγαθαὶ agathai
A-NPF
ἀγαθόςagathosgood-doergood
ὑπὲρ huper
PREP
ὑπέρhuperabove/forover
ταύτας;     tautas
D-APF
οὗτοςhoutosthis/he/she/itthese?
ὅτι hoti
CONJ
ὅτιhotithat/sincefor
οὐκ ouk
ADV
οὐouno[2not
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/among3in
σοφίᾳ sofia
N-DSF
σοφίαsofiawisdom4wisdom
ἐπηρώτησας epērōtēsas
V-AAI-2S
ἐπερωτάωeperōtaōto question1you asked]
περὶ peri
PREP
περίperiaboutconcerning
τούτου.     toutou
D-GSM
τούτουtoutouof this[to flee]
 
11 Tłum. GrEn. Толк. Nie mów: “Co za przyczyna jest, że dawniejsze czasy lepsze były, niż obecne?” bo głupie jest takie pytanie.Не говори: "отчего это прежние дни были лучше нынешних?", потому что не от мудрости ты спрашиваешь об этом. Да не речeши: что2 бhсть, ћкw днjе прeждніи бёша блaзи пaче си1хъ; ћкw не въ мyдрости вопроси1лъ є3си2 њ сeмъ. 7,11Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPἀγαθὴ agathē
A-NSF
ἀγαθόςagathosgood-doer[2 good
σοφία sofia
N-NSF
σοφίαsofiawisdom1Wisdom]
μετὰ meta
PREP
μετάmetawith/afterwith
κληροδοσίας klērodosias
N-GSF
strong:GN-GSFstrong:GN-GSFstrong:GN-GSF 
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
περισσεία perisseia
N-NSF
περισσείαperisseiaabundanceabundance
τοῖς tois
T-DPM
hothe/this/whoto the ones
θεωροῦσιν theōrousin
V-PAPMP
θεωρέωtheōreōto see/experienceviewing
τὸν ton
T-ASM
hothe/this/whothe
ἥλιον·     hēlion
N-ASM
ἥλιοςhēliossunsun.
 
12 Tłum. GrEn. Толк. Pożyteczniejsza jest mądrość z bogactwem, i więcej pomaga tym, którzy widzą słońce.Хороша мудрость с наследством, и особенно для видящих солнце: Блaга мyдрость съ наслёдіемъ, пaче же ви1дzщымъ с0лнце: 7,12Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPὅτι hoti
CONJ
ὅτιhotithat/sinceFor
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/among[2in
σκιᾷ skia
N-DSF
σκιάskiashadow3its shadow
αὐτῆς autēs
D-GSF
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]

T-NSF
hothe/this/who 
σοφία sofia
N-NSF
σοφίαsofiawisdom1wisdom]
ὡς hōs
CONJ
ὡςhōswhich/howas
σκιὰ skia
N-NSF
σκιάskiashadowshadow
τοῦ tou
T-GSN
hothe/this/who 
ἀργυρίου,     arguriou
N-GSN
ἀργύριονargurionsilverof silver;
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
περισσεία perisseia
N-NSF
περισσείαperisseiaabundanceadvantage
γνώσεως gnōseōs
N-GSF
γνῶσιςgnōsisknowledgeof knowledge
τῆς tēs
T-GSF
hothe/this/whothe
σοφίας sofias
N-GSF
σοφίαsofiawisdomof wisdom
ζωοποιήσει zōopoiēsei
V-FAI-3S
ζωοποιέωzōopoieōto make alivewill restore to life
τὸν ton
T-ASM
hothe/this/who[that]
παρ'     par
PREP
παράparafrom/with/besideone having
αὐτῆς.     autēs
D-GSF
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
 
13 Tłum. GrEn. Толк. Jak bowiem broni mądrość, tak też bronią pieniądze; lecz to mają lepszego umiejętność i mądrość, że dają życie temu, który je posiada.потому что под сенью ее то же, что под сенью серебра; но превосходство знания в том, что мудрость дает жизнь владеющему ею. ћкw въ сёни є3гw2 мyдрость, ћкоже сёнь сребрA, и3 и3з8oби1ліе рaзума премyдрости њживлsетъ, и4же t неS. 7,13Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPἰδὲ ide
V-AAM-2S
ὁράωhoraōto see[vexation]
τὰ ta
T-APN
hothe/this/whothe
ποιήματα poiēmata
N-APN
ποίημαpoiēmaworkmanshipactions
τοῦ tou
T-GSM
hothe/this/who 
θεοῦ·     theou
N-GSM
θεόςtheosGodof God!
ὅτι hoti
CONJ
ὅτιhotithat/sinceFor
τίς tis
I-NSM
τιςtisonewho
δυνήσεται dunēsetai
V-FMI-3S
δύναμαιdunamaibe ableshall be able
τοῦ tou
T-GSN
hothe/this/who 
κοσμῆσαι kosmēsai
V-AAR
κοσμέωkosmeōto arrangeto adorn
ὃν hon
R-ASM
ὅς, ἥhhos ēwhichwhat
ἂν an
PRT
ἄνanifever
ho
T-NSM
hothe/this/who 
θεὸς theos
N-NSM
θεόςtheosGodGod
διαστρέψῃ diastrepsē
V-FMI-2S
διαστρέφωdiastrefōto pervertshould turn from
αὐτόν;     auton
D-ASM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
 
14 Tłum. GrEn. Толк. Przypatrz się sprawom Bożym, iż nikt nie może poprawić tego, którym On wzgardzi.Смотри на действование Божие: ибо кто может выпрямить то, что Он сделал кривым? Ви1ждь творє1ніz б9іz: ћкw кто2 м0жетъ ўкраси1ти, є3г0же ѓще бGъ преврати1тъ; 7,14Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongIn
ἡμέρᾳ hēmera
N-DSF
ἡμέραhēmeradayday
ἀγαθωσύνης agathōsunēs
N-GSF
ἀγαθωσύνηagathōsunēgoodnessof goodness
ζῆθι zēthi
V-PAM-2S
ζάωzaōto livelive
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
ἀγαθῷ agathō
A-DSM
ἀγαθόςagathosgood-doergood!
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
ἡμέρᾳ hēmera
N-DSF
ἡμέραhēmeradayday
κακίας kakias
N-GSF
κακίαkakiaevilof evil!
ἰδέ·     ide
V-AAM-2S
ὁράωhoraōto see[vexation]
καί kai
CONJ
καίkaiandand
γε ge
PRT
γέgeindeedindeed
σὺν sun
PREP
σύνsunwithwith
τοῦτο touto
D-ASN
τοῦτοtoutothat[drowsiness]
σύμφωνον sumfōnon
A-ASN
strong:GA-ASNstrong:GA-ASNstrong:GA-ASN 
τούτῳ toutō
D-DSM
τούτῳtoutōto this[Noadiah]
ἐποίησεν epoiēsen
V-AAI-3S
ποιέωpoieōto do/make2caused
ho
T-NSM
hothe/this/who 
θεὸς theos
N-NSM
θεόςtheosGod1God]
περὶ peri
PREP
περίperiaboutconcerning
λαλιᾶς,     lalias
N-GSF
λαλιάlaliaspeechspeech,
ἵνα hina
CONJ
ἵναhinain order that/tothat
μὴ
ADV
μήnot[2should not find
εὕρῃ heurē
V-AAS-3S
εὑρίσκωheuriskōto find/meet[2should not find
ho
T-NSM
hothe/this/who 
ἄνθρωπος anthrōpos
N-NSM
ἄνθρωποςanthrōposa human1man
ὀπίσω opisō
ADV
ὀπίσωopisōafter4after
αὐτοῦ autou
D-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
μηδέν.     mēden
A-ASN
μηδείςmēdeisnothing[honor]
 
15 Tłum. GrEn. Толк. W dzień dobry zażywaj dobra, a strzeż się dnia złego, bo jak ten, tak i ów uczynił Bóg, aby nie znalazł człowiek przeciw niemu skarg sprawiedliwych.Во дни благополучия пользуйся благом, а во дни несчастья размышляй: то и другое соделал Бог для того, чтобы человек ничего не мог сказать против Него. Въ дeнь благостhни (є3гw2) живи2 во блaзэ и3 ви1ждь въ дeнь ѕлA: ви1ждь, и3 съ ни1мъ соглaсно сіE сотвори2 бGъ, њ глаг0ланіи, да не њбрsщетъ человёкъ за ни1мъ ничт0же. 7,15Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPΣὺν sun
PREP
σύνsunwith[petition]
τὰ ta
T-APN
hothe/this/who[that]
πάντα panta
A-APN
πᾶςpasall[tongue]
εἶδον eidon
V-AAI-1S
εἴδωeidōto knowI beheld
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
ἡμέραις hēmerais
N-DPF
ἡμέραhēmeradaydays
ματαιότητός mataiotētos
N-GSF
ματαιότηςmataiotēsfutilityof my folly.
μου·     mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
ἔστιν estin
V-PAI-3S
ἐστίestihe is[to sacrifice]
δίκαιος dikaios
A-NSM
δίκαιοςdikaiosjusta just
ἀπολλύμενος apollumenos
V-PMPRS
ἀπολλύωapolluōto destroybeing destroyed
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
δικαίῳ dikaiō
A-DSM
δίκαιοςdikaiosjusthis justice,
αὐτοῦ,     autou
D-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ἔστιν estin
V-PAI-3S
ἐστίestihe is[to sacrifice]
ἀσεβὴς asebēs
A-NSM
ἀσεβήςasebēsungodlyan impious
μένων menōn
V-PAPRS
μένωmenōto stayabiding
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
κακίᾳ kakia
N-DSF
κακίαkakiaevilhis evil.
αὐτοῦ.     autou
D-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
 
16 Tłum. GrEn. Толк. – To też widziałem za dni marności mojej: sprawiedliwy ginie w sprawiedliwości swojej, a bezbożny długo żyje w złości swojej.Всего насмотрелся я в суетные дни мои: праведник гибнет в праведности своей; нечестивый живет долго в нечестии своем. Всsчєскаz ви1дэхъ во днeхъ сyетствіz моегw2: є4сть првdный погибazй во своeй прaвдэ, и3 є4сть нечести1вый пребывazй во своeй ѕл0бэ. 7,16Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPμὴ
ADV
μήnotDo not
γίνου ginou
V-PMM-2S
γίνομαιginomaito bebecome
δίκαιος dikaios
A-NSM
δίκαιοςdikaiosjust[2righteous
πολὺ polu
A-ASN
πολύςpolusmuch1super],
καὶ kai
CONJ
καίkaiand[desire]
μὴ
ADV
μήnot[Jokmeam]
σοφίζου sofizou
V-PMM-2S
σοφίζωsofizōto make wisediscern
περισσά,     perissa
A-APN
περισσόςperissosexcessive/abundantextra,
μήποτε mēpote
ADV
μήποτεmēpotelestlest at any time
ἐκπλαγῇς.     ekplagēs
V-APS-2S
ἐκπλήσσωekplēssōbe astonishedyou should be overwhelmed!
 
17 Tłum. GrEn. Толк. Nie bądź nazbyt sprawiedliwy ani mądry więcej niż potrzeba, abyś nie zgłupiał.Не будь слишком строг, и не выставляй себя слишком мудрым; зачем тебе губить себя? Не бyди правди1въ вельми2, ни мудри1сz и3зли1шше, да не когдA и3зуми1шисz. 7,17Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPμὴ
ADV
μήnotYou should not
ἀσεβήσῃς asebēsēs
V-AAS-2S
ἀσεβέωasebeōbe ungodly[2impious
πολὺ polu
A-ASN
πολύςpolusmuch1super],
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
μὴ
ADV
μήnotdo not
γίνου ginou
V-PMM-2S
γίνομαιginomaito bebecome
σκληρός,     sklēros
A-NSM
σκληρόςsklēroshardhard,
ἵνα hina
CONJ
ἵναhinain order that/tothat
μὴ
ADV
μήnotyou should not die
ἀποθάνῃς apothanēs
V-AAS-2S
ἀποθνήσκωapothnēskōto dieyou should not die
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
οὐ ou
ADV
οὐouno[Carmi]
καιρῷ kairō
N-DSM
καιρόςkairostime/right timeyour time!
σου.     sou
P-GS
σοῦsouyou[guard]
 
18 Tłum. GrEn. Толк. Nie popełniaj wiele niegodziwości i nie bądź głupi, abyś nie umarł w czasie nie swoim.Не предавайся греху, и не будь безумен: зачем тебе умирать не в свое время? Не нечeствуй мн0гw и3 не бyди жeстокъ, да не ќмреши не во врeмz своE. 7,18Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPἀγαθὸν agathon
A-NSN
ἀγαθόςagathosgood-doergood
τὸ to
T-NSN
hothe/this/who 
ἀντέχεσθαί antechesthai
V-PMR
ἀντέχωantechōto cling tofor you to hold fast
σε se
P-AS
σέseyou[to slip]
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongby
τούτῳ,     toutō
D-DSM
τούτῳtoutōto this[Noadiah]
καί kai
CONJ
καίkaiandand
γε ge
PRT
γέgeindeedindeed
ἀπὸ apo
PREP
ἀπόapofromof
τούτου toutou
D-GSM
τούτουtoutouof this[to flee]
μὴ
ADV
μήnotyou should not
ἀνῇς anēs
V-AAS-2S
ἀνίημιaniēmito loosen/leave[Eliel]
τὴν tēn
T-ASF
hothe/this/who 
χεῖρά cheira
N-ASF
χείρcheirhandyour hand.
σου,     sou
P-GS
σοῦsouyou[guard]
ὅτι hoti
CONJ
ὅτιhotithat/sinceFor
φοβούμενος foboumenos
V-PMPRS
φοβέωfobeōto fearones fearing
τὸν ton
T-ASM
hothe/this/who 
θεὸν theon
N-ASM
θεόςtheosGodGod
ἐξελεύσεται exeleusetai
V-FMI-3S
ἐξέρχομαιexerchomaito go outall shall go forth.
τὰ ta
T-APN
hothe/this/whoall shall go forth.
πάντα.     panta
A-APN
πᾶςpasallall shall go forth.
 
19 Tłum. GrEn. Толк. Dobrze jest wspomagać sprawiedliwego, ale i od tamtego nie odciągaj ręki twojej, bo kto się Boga boi, niczego nie zaniedbywa.Хорошо, если ты будешь держаться одного и не отнимать руки от другого; потому что кто боится Бога, тот избежит всего того. Блaго ти2 є4сть держaтисz сегw2, и3 t сегw2 не њскверни2 руки2 твоеS, ћкw боsщымсz бGа поспэшaтсz вс‰. 7,19Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABP
T-NSF
hothe/this/who 
σοφία sofia
N-NSF
σοφίαsofiawisdomWisdom
βοηθήσει boēthēsei
V-FPI-2S
βοάωboaōto cry out[please]
τῷ
T-DSM
hothe/this/whoto the
σοφῷ sofō
A-DSM
σοφόςsofoswisewise one
ὑπὲρ huper
PREP
ὑπέρhuperabove/forover
δέκα deka
N-NUI
δέκαdekatenten
ἐξουσιάζοντας exousiazontas
V-PAPAP
ἐξουσιάζωexousiazōto have authorityexercising authority,
τοὺς tous
T-APM
hothe/this/whoof the ones
ὄντας ontas
V-PAPAP
ὤνōnbeing[mockery]
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
τῇ
T-DSF
hothe/this/whothe
πόλει·     polei
N-DSF
πόλιςpoliscitycity.
 
20 Tłum. GrEn. Толк. Mądrość umocniła mądrego ponad dziesięciu książąt, którzy są w mieście.Мудрость делает мудрого сильнее десяти властителей, которые в городе. Премyдрость пом0жетъ мyдрому пaче десzти2 њбладaющихъ во грaдэ: 7,20Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPὅτι hoti
CONJ
ὅτιhotithat/sinceFor
ἄνθρωπος anthrōpos
N-NSM
ἄνθρωποςanthrōposa human[3man
οὐκ ouk
ADV
οὐouno1there is no
ἔστιν estin
V-PAI-3S
ἐστίestihe is[to sacrifice]
δίκαιος dikaios
A-NSM
δίκαιοςdikaiosjust2just]
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongon
τῇ
T-DSF
hothe/this/whothe
γῇ,     
N-DSF
γῆearthearth
ὃς hos
R-NSM
ὅς, ἥhhos ēwhichwho
ποιήσει poiēsei
V-FAI-3S
ποιέωpoieōto do/makeshall do
ἀγαθὸν agathon
A-ASN
ἀγαθόςagathosgood-doergood
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
οὐχ ouch
ADV
οὐounoshall not
ἁμαρτήσεται.     hamartēsetai
V-FMI-3S
ἁμαρτάνωhamartanōto sinsin.
 
21 Tłum. GrEn. Толк. Nie ma bowiem sprawiedliwego na ziemi, który by czynił dobrze a nie grzeszył.Нет человека праведного на земле, который делал бы добро и не грешил бы; ћкw нёсть человёкъ прaведенъ на земли2, и4же сотвори1тъ благ0е и3 не согрэши1тъ. 7,21Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPκαί kai
CONJ
καίkaiandAnd
γε ge
PRT
γέgeindeedindeed
εἰς eis
PREP
εἰςeistowardunto
πάντας pantas
A-APM
πᾶςpasallall
τοὺς tous
T-APM
hothe/this/who 
λόγους,     logous
N-APM
λόγοςlogoswordwords
οὓς hous
R-APM
οὖςousear[sheep]
λαλήσουσιν,     lalēsousin
V-FAI-3P
λαλέωlaleōto speakthey shall speak,
μὴ
ADV
μήnotyou should not
θῇς thēs
V-AAS-2S
τίθημιtithēmito placeput them to
καρδίαν kardian
N-ASF
καρδίαkardiaheartyour heart,
σου,     sou
P-GS
σοῦsouyou[guard]
ὅπως hopōs
CONJ
ὅπωςhopōsthatso that
μὴ
ADV
μήnotyou should not
ἀκούσῃς akousēs
V-AAS-2S
ἀκούωakouōto hearhear
τοῦ tou
T-GSM
hothe/this/who[that]
δούλου doulou
N-GSM
δοῦλοςdoulosslaveyour servant
σου sou
P-GS
σοῦsouyou[guard]
καταρωμένου katarōmenou
V-PMPGS
καταράομαιkataraomaito cursecursing
σε,     se
P-AS
σέseyou[to slip]
 
22 Tłum. GrEn. Толк. Ale i do wszystkich słów, które się mówi, nie przykładaj serca swego, abyś snadź nie usłyszał sługi twego złorzeczącego tobie.поэтому не на всякое слово, которое говорят, обращай внимание, чтобы не услышать тебе раба твоего, когда он злословит тебя; И# во вс‰ словесA, ±же возглаг0лютъ нечести1віи, не вложи2 сeрдца своегw2, да не ўслhшиши рабA своегw2 кленyща тебE: 7,22Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPὅτι hoti
CONJ
ὅτιhotithat/sinceFor
πλειστάκις pleistakis
ADV
strong:GADVstrong:GADVstrong:GADV 
πονηρεύσεταί ponēreusetai
V-FMI-3S
strong:GV-FMI-3Sstrong:GV-FMI-3Sstrong:GV-FMI-3S 
σε se
P-AS
σέseyou[to slip]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
καθόδους kathodous
N-APF
strong:GN-APFstrong:GN-APFstrong:GN-APF 
πολλὰς pollas
A-APF
πολύςpolusmuchmany
κακώσει kakōsei
V-FAI-3S
κακόωkakoōto harmhe shall inflict
καρδίαν kardian
N-ASF
καρδίαkardiaheartyour heart;
σου,     sou
P-GS
σοῦsouyou[guard]
ὅπως hopōs
CONJ
ὅπωςhopōsthat[amulet]
καί kai
CONJ
καίkaiandalso
γε ge
PRT
γέgeindeedindeed
σὺ su
P-NS
σύsuyou[rest]
κατηράσω katērasō
V-AMI-2S
καταράομαιkataraomaito cursecursed
ἑτέρους.     heterous
A-APM
ἕτεροςheterosotherothers.
 
23 Tłum. GrEn. Толк. Wie bowiem sumienie twoje, że i ty często złorzeczyłeś drugim.ибо сердце твое знает много случаев, когда и сам ты злословил других. ћкw мн0гажды возлукaвнуетъ на тS, и3 њбхождє1ніи мн0гими њѕл0битъ сeрдце твоE, ћкоже и3 ты2 клsлъ є3си2 и3ны6z (мнHгіz). 7,23Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPΠάντα panta
A-APN
πᾶςpasallAll
ταῦτα tauta
D-APN
ταῦταtautathis[reward]
ἐπείρασα epeirasa
V-AAI-1S
πειράζωpeirazōto test/temptI tested
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
τῇ
T-DSF
hothe/this/who 
σοφίᾳ·     sofia
N-DSF
σοφίαsofiawisdomwisdom.
εἶπα eipa
V-AAI-1S
ἔπω, ἐρῶ, εἶπονepō erō eiponto sayI said,
Σοφισθήσομαι,     sofisthēsomai
V-FPI-1S
σοφίζωsofizōto make wiseI shall be discerning,
 
24 Tłum. GrEn. Толк. Wszystkiego doświadczyłem mądrością; powiedziałem: “Stanę się mądry,” a ona daleko odeszła ode mnie, dużo dalej niż była;Все это испытал я мудростью; я сказал: "буду я мудрым"; но мудрость далека от меня. Вс‰ сі‰ и3скуси1хъ въ мyдрости: рёхъ, ўмудрю1сz: и3 сіS ўдали1сz t менє2 7,24Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPκαὶ kai
CONJ
καίkaiandand
αὐτὴ autē
D-NSF
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
ἐμακρύνθη emakrunthē
V-AAI-3S
strong:GV-AAI-3Sstrong:GV-AAI-3Sstrong:GV-AAI-3S 
ἀπ'     ap
PREP
ἀπόapofrom[where?]
ἐμοῦ emou
P-GS
ἐμοῦemouof me[cause]
μακρὰν makran
A-ASF
μακράνmakranfarFar
ὑπὲρ huper
PREP
ὑπέρhuperabove/forabove
ho
R-NSM
hothe/this/who[that]
ἦν,     ēn
V-IAI-3S
ἦνēnwas[pledge]
καὶ kai
CONJ
καίkaiand[desire]
βαθὺ bathu
A-NSN
βαθύςbathusdeepa deep
βάθος,     bathos
N-NSN
βάθοςbathosdepthdepth --
τίς tis
I-NSM
τιςtisonewho
εὑρήσει heurēsei
V-FAI-3S
εὑρίσκωheuriskōto find/meetshall find
αὐτό;     auto
D-ASN
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
 
25 Tłum. GrEn. Толк. wielka jest głębia, kto ją znajdzie?Далеко то, что было, и глубоко - глубоко: кто постигнет его? далeче пaче нeже бёхъ, и3 бeздны глубинA, кто2 њбрsщетъ ю5; 7,25Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPἐκύκλωσα ekuklōsa
V-AAI-1S
κυκλόωkukloōto surround[4circled about
ἐγώ,     egō
P-NS
ἐγώegōI/we1I
καὶ kai
CONJ
καίkaiand2and

T-NSF
hothe/this/who 
καρδία kardia
N-NSF
καρδίαkardiaheart3my heart]
μου mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
τοῦ tou
T-GSN
hothe/this/who 
γνῶναι gnōnai
V-AAR
γινώσκωginōskōto knowto know,
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
τοῦ tou
T-GSN
hothe/this/who 
κατασκέψασθαι kataskepsasthai
V-AMR
strong:GV-AMRstrong:GV-AMRstrong:GV-AMR 
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ζητῆσαι zētēsai
V-AAR
ζητέωzēteōto seekto seek
σοφίαν sofian
N-ASF
σοφίαsofiawisdomwisdom,
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ψῆφον psēfon
N-ASF
ψῆφοςpsēfosstone/votereckoning ,
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
τοῦ tou
T-GSN
hothe/this/who 
γνῶναι gnōnai
V-AAR
γινώσκωginōskōto knowto know
ἀσεβοῦς asebous
A-GSM
ἀσεβήςasebēsungodlyimpious man's
ἀφροσύνην afrosunēn
N-ASF
ἀφροσύνηafrosunēfoolishnessfoolishness,
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
σκληρίαν sklērian
N-ASF
strong:GN-ASFstrong:GN-ASFstrong:GN-ASF 
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
περιφοράν.     periforan
N-ASF
strong:GN-ASFstrong:GN-ASFstrong:GN-ASF 
 
26 Tłum. GrEn. Толк. Obejrzałem wszystko myślą moją, abym wiedział i uważał i szukał mądrości i rozumu, i abym poznał niezbożność głupiego i błąd nierozumnych;Обратился я сердцем моим к тому, чтобы узнать, исследовать и изыскать мудрость и разум, и познать нечестие глупости, невежества и безумия, - Њбыд0хъ ѓзъ, и3 сeрдце моE, є4же разумёти, є4же разсмотри1ти, и3 є4же взыскaти мyдрость и3 рaзумъ, и3 є4же разумёти нечести1вагw безyміе и3 њжесточeніе и3 лeсть: 7,26Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPκαὶ kai
CONJ
καίkaiandAnd
εὑρίσκω heuriskō
V-PAI-1S
εὑρίσκωheuriskōto find/meetI find
ἐγὼ egō
P-NS
ἐγώegōI/weI find
πικρότερον pikroteron
A-ASMC
πικρόςpikrosbittermore bitter
ὑπὲρ huper
PREP
ὑπέρhuperabove/forthan
θάνατον,     thanaton
N-ASM
θάνατοςthanatosdeathdeath --
σὺν sun
PREP
σύνsunwithwith
τὴν tēn
T-ASF
hothe/this/whothe
γυναῖκα,     gunaika
N-ASF
γυνήgunēwomanwoman
ἥτις hētis
RI-NSF
ὅστιςhostiswho/whichin which
ἐστὶν estin
V-PAI-3S
ἐστίestihe is[to sacrifice]
θηρεύματα thēreumata
N-NPN
strong:GN-NPNstrong:GN-NPNstrong:GN-NPN 
καὶ kai
CONJ
καίkaiand4and
σαγῆναι sagēnai
N-NPF
σαγήνηsagēnēdragnet5dragnets
καρδία kardia
N-NSF
καρδίαkardiaheart1her heart],
αὐτῆς,     autēs
D-GSF
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
δεσμοὶ desmoi
N-NPM
δεσμόςdesmoschaina bond
χεῖρες cheires
N-NPF
χείρcheirhandher hands.
αὐτῆς·     autēs
D-GSF
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
ἀγαθὸς agathos
A-NSM
ἀγαθόςagathosgood-doergood
πρὸ pro
PREP
πρόprobeforebefore
προσώπου prosōpou
N-GSN
πρόσωπονprosōponfaceface
τοῦ tou
T-GSM
hothe/this/who[that]
θεοῦ theou
N-GSM
θεόςtheosGodof God
ἐξαιρεθήσεται exairethēsetai
V-FPI-3S
ἐξαιρέωexaireōto take out/selectshall be delivered
ἀπ'     ap
PREP
ἀπόapofromfrom
αὐτῆς,     autēs
D-GSF
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ἁμαρτάνων hamartanōn
V-PAPRS
ἁμαρτάνωhamartanōto sinone sinning
συλλημφθήσεται sullēmfthēsetai
V-FPI-3S
συλλαμβάνωsullambanōto seize/conceive/helpwill be seized
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongwith
αὐτῇ.     autē
D-DSF
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
 
27 Tłum. GrEn. Толк. i poznałem, iż bardziej gorzka niźli śmierć jest niewiasta, która jest sidłem łowców, a serce jej niewodem, ręce jej są pętami. Kto się Bogu podoba, wymknie się jej, ale kto jest grzeszny, będzie od niej pojmany.и нашел я, что горче смерти женщина, потому что она - сеть, и сердце ее - силки, руки ее - оковы; добрый пред Богом спасется от нее, а грешник уловлен будет ею. и3 њбрэт0хъ ѓзъ ю5, и3 рекY горчaйшу пaче смeрти женY, ћже є4сть лови1тва, и3 сBти сeрдце є3S, ќзы въ рукY є3S: благjй пред8 лицeмъ б9іимъ и3з8и1метсz t неS, ґ согрэшazй ћтъ бyдетъ t неS. 7,27Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPἰδὲ ide
V-AAM-2S
ὁράωhoraōto see[vexation]
τοῦτο touto
D-ASN
τοῦτοtoutothat[drowsiness]
εὗρον,     heuron
V-AAI-1S
εὑρίσκωheuriskōto find/meetI found,
εἶπεν eipen
V-AAI-3S
ἔπω, ἐρῶ, εἶπονepō erō eiponto saysaid
ho
T-NSM
hothe/this/whothe
Ἐκκλησιαστής,     ekklēsiastēs
N-NSM
strong:GN-NSMstrong:GN-NSMstrong:GN-NSM 
μία mia
A-NSF
εἷςheisoneone
τῇ
T-DSF
hothe/this/whoby
μιᾷ mia
A-DSF
εἷςheisoneone,
τοῦ tou
T-GSN
hothe/this/who[that]
εὑρεῖν heurein
V-AAR
εὑρίσκωheuriskōto find/meetto find
λογισμόν,     logismon
N-ASM
λογισμόςlogismosthoughta device,
 
28 Tłum. GrEn. Толк. Oto to znalazłem, rzekł Eklezjastes, jedno po drugim, abym odkrył pewną rzecz,Вот это нашел я, сказал Екклесиаст, испытывая одно за другим. СE, сіE њбрэт0хъ, речE є3кклесіaстъ: є3ди1ну є3ди1ною є4же њбрэсти2 п0мыслъ, є4же взыскA душA моS, и3 не њбрэт0хъ: 7,28Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPὃν hon
R-ASM
ὅς, ἥhhos ēwhichwhich
ἔτι eti
ADV
ἔτιetistill[lamb]
ἐζήτησεν ezētēsen
V-AAI-3S
ζητέωzēteōto seek[to refine]

T-NSF
hothe/this/who 
ψυχή psuchē
N-NSF
ψυχήpsuchēsoul1my soul],
μου mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
οὐχ ouch
ADV
οὐounoI did not
εὗρον·     heuron
V-AAI-1S
εὑρίσκωheuriskōto find/meetfind.
ἄνθρωπον anthrōpon
N-ASM
ἄνθρωποςanthrōposa human[2man
ἕνα hena
A-ASM
εἷςheisone1one]
ἀπὸ apo
PREP
ἀπόapofromfrom out of
χιλίων chiliōn
A-GPM
χίλιοιchilioithousanda thousand
εὗρον heuron
V-AAI-1S
εὑρίσκωheuriskōto find/meetdid I find.
καὶ kai
CONJ
καίkaiandEven
γυναῖκα gunaika
N-ASF
γυνήgunēwomana woman
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongamong
πᾶσι pasi
A-DPM
πᾶςpasallall
τούτοις toutois
D-DPM
τούτοιςtoutoisto these[to propagate]
οὐχ ouch
ADV
οὐounoI did not
εὗρον.     heuron
V-AAI-1S
εὑρίσκωheuriskōto find/meetfind.
 
29 Tłum. GrEn. Толк. której jeszcze szuka dusza moja, a nie znalazłem. Męża jednego spośród tysiąca znalazłem, lecz niewiasty spośród wszystkich nie znalazłem.Чего еще искала душа моя, и я не нашел? - Мужчину одного из тысячи я нашел, а женщину между всеми ими не нашел. и3 человёка є3ди1наго t тhсzщъ њбрэт0хъ, ґ жены2 во всёхъ си1хъ не њбрэт0хъ: 7,29Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPπλὴν plēn
ADV
πλήνplēnbut/howeverExcept
ἰδὲ ide
V-AAM-2S
ὁράωhoraōto see[vexation]
τοῦτο touto
D-ASN
τοῦτοtoutothat[drowsiness]
εὗρον,     heuron
V-AAI-1S
εὑρίσκωheuriskōto find/meetI found,
ho
R-NSM
hothe/this/whoGod dealt
ἐποίησεν epoiēsen
V-AAI-3S
ποιέωpoieōto do/makeGod dealt
ho
T-NSM
hothe/this/whothe
θεὸς theos
N-NSM
θεόςtheosGodGod dealt
σὺν sun
PREP
σύνsunwithwith
τὸν ton
T-ASM
hothe/this/who[that]
ἄνθρωπον anthrōpon
N-ASM
ἄνθρωποςanthrōposa human[2man
εὐθῆ,     euthē
A-ASM
strong:GA-ASMstrong:GA-ASMstrong:GA-ASM 
καὶ kai
CONJ
καίkaiandAnd
αὐτοὶ autoi
D-NPM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
ἐζήτησαν ezētēsan
V-AAI-3P
ζητέωzēteōto seeksought
λογισμοὺς logismous
N-APM
λογισμόςlogismosthought[2devices
πολλούς.     pollous
A-APM
πολύςpolusmuch1many].
30 Tłum. GrEn. Толк. Tylko to znalazłem, że Bóg uczynił człowieka prawym, a on się sam wdał w niezliczone dociekania.Только это я нашел, что Бог сотворил человека правым, а люди пустились во многие помыслы. nбaче сE, сіE њбрэт0хъ, є4же сотвори2 бGъ человёка прaваго, и3 сjи взыскaша помыслHвъ мн0гихъ. Кто2 ўвёдэ мyдрость; и3 кто2 вёсть разрэшeніе глаг0ла;

81 Mądrość człowieka jaśnieje na twarzy jego, a najmocniejszy zmieni oblicze jego.2 Ja strzegę ust królewskich i przykazania przysięgi Bożej.3 Nie spiesz się odejść od oblicza jego i nie trwaj w złym uczynku,4 bo wszystko, co chce, uczyni, a mowa jego pełna jest mocy, i nikt mu rzec nie może: “Czemu tak czynisz ?” ODPŁATA (8,5-15). Mądrość nakłania do posłuszeństwa wobec prawa, pouczając, że przyjdzie czas sądu Bożego za złe uczynki (5-8). Do Świadczenie wprawdzie pokazuje często brak słusznej odpłaty na ziemi (9-10), mimo to pewne jest, te szczęście jest przywiązane do bojaźni Bożej (11-13). Ponieważ jednak nie zawsze cnota jest nagradzana (14), nalety używać radości, jakich dostarcza praca (15).5 Kto strzeże przykazania, nie dozna nic złego. Czas i odpowiedź rozumie serce mądrego.6 Dla każdej sprawy jest czas odpowiedni, a wielkie jest utrapienie człowieka,7 bo nie zna rzeczy przeszłych, a przyszłych od żadnego posła się nie dowie.8 Nie jest w mocy człowieka zatrzymać ducha i nie ma mocy w dzień śmierci, ani mu nie wolno odpoczywać, gdy nadchodzi wojna, ani nie zbawi bezbożność bezbożnego.9 – Wszystko to zobaczyłem i przyłożyłem serce swe do wszystkich dzieł, które się dzieją pod słońcem. Czasem panuje człowiek nad człowiekiem na swoje nieszczęście.10 Widziałem bezbożnych pogrzebanych, którzy jeszcze za życia na miejscu świętym byli i chwalono ich w mieście jako sprawiedliwych w uczynkach.11 Ale i to marność jest. Bo iż nierychło wydaje się wyrok przeciwko złym, synowie człowieczy bez żadnej bojaźni popełniają zło.12 Wszakże stąd, że grzesznik stokroć zło popełnia, a cierpliwie go znoszą, ja wiem, iż tym dobrze będzie, którzy się Boga boją, którzy się wstydzą oblicza jego.13 Niech nie będzie dobrze bezbożnemu i dni jego niech się nie przedłużają, ale niech jako cień prze mijają ci, którzy się nie boją oblicza Pańskiego.14 Jest i inna marność, która się dzieje na ziemi: są sprawiedliwi, którym się źle wiedzie, jakby uczynki bezbożnych spełnili, i są bezbożni, którzy są tak bezpieczni, jakby mieli uczynki sprawiedliwych. Lecz i to mam za największą marność.15 Chwaliłem tedy wesele, bo nie masz nic lepszego dla człowieka pod słońcem, jeno jeść i pić i weselić się; i ponieważ to tylko z sobą weźmie z pracy swej w dniach życia swego, które mu Bóg dał pod słońcem. JESZCZE O BRAKU ODPŁATY NA ZIEMI (8,16 – 9,10). Nie można dojść do motywów rządów Bożych (8,I6-17). Szczęście i nieszczęście spotyka wszystkich bez różnicy (9,1-6). Wniosek: używać radaści życia (7-10).16 I przyłożyłem serce swe, abym poznał mądrość i zrozumiał zatrudnienie, które jest na ziemi. Jest człowiek, którego oczy we dnie i w nocy snu nie zaznają.17 I zrozumiałem, iż nie może człowiek znaleźć żadnej przyczyny wszystkich dzieł Bożych, które się dokonują pod słońcem, a im więcej męczy się, aby znaleźć, tym mniej znajduje.18 Choćby też mówlł mądry, że wie, nie będzie mógł znaleźć.
91 Wszystko to rozważyłem w sercu swoim, aby dokładnie zrozumieć. Są sprawiedliwi i mądrzy, i uczynki ich są w ręce Bożej, a przecież nie wie człowiek, czy jest miłości czy nienawiści godzien.2 Ale wszystkie rzeczy na przyszły czas zachowane są w niepewności, przeto że wszystko jednako przychodzi na sprawiedliwego i bezbożnego, na dobrego i na złego, na czystego i nieczystego, na składającego ofiary i gardzącego nimi: jak dobry tak i grzeszny, jak krzywoprzysięzca tak i ten, który prawdziwie przysięga.3 To jest najgorsze ze wszystkiego, co się dzieje pod słońcem, że się jednako ze wszystkimi dzieje; dlatego i serca synów człowieczych napełniają się złością i wzgardą w swym życiu, a potem doprowadzeni będą do otchłani.4 Nie masz nikogo, który by zawsze żył i który by taką nadziejg miał; lepszy jest pies żywy aniżeli lew zdechły.5 Bo żyjący wiedzą, że umrą, lecz umarli nic więcej nie wiedzą i nie ma dla nich więcej zapłaty, gdyż pamięć o nich poszła w zapomnienie.6 Miłość też i nienawiść i zazdrość zarówno zginęły, i nie mają cząstki na tym świecie ani we wszystkim, co się dzieje pod słońcem.7 – Idźże tedy, a jedz chleb swój z weselem i pij wino swe z radością, bo się uczynki twoje Bogu podobają.8 Na każdy czas niech będą białe szaty twoje, a olejek niechaj nie schodzi z głowy twojej.9 Używaj żywota z żoną, którą miłujesz, po wszystkie dni niestałego żywota twego, które ci są dane pod słońcem przez wszystek czas marności twojej; bo to jest dział w żyáu i w pracy twej, którą się trudzisz pod słońcem.10 Cokolwiek czynić może ręka twoja, czyń pilnie, bo ani działalności, ani rozumu, ani mądrości, ani umiejętności nie będzie w otchłani, dokąd ty pospieszasz.V. Wysiłek, mądrość a powodzenie. (9,11 – 11,6) 1. WYSIŁEK I MĄDROŚĆ NIE ZAPEWNIAJĄ POWODZENIA . (9,11-18). Mimo mądrość i spryt człowiek jest zaletny od przypadku (11-12). Nawet za wielkie zasługi mądry nie otrzymuje uznania i nagrody (13-16). Mimo wszystko mądrości należy się pierwszeństwo (17-18).11 Obróciłem się ku czemu innemu i widziałem pod słońcem, iż ani prędkich jest bieg, ani mężnych wojna, ani mądrych chleb, ani uczonych bogactwo, ani przemyślnych łaska; ale czas i przypadek jest we wszystkim.12 Nie zna człowiek końca swego, ale jak ryby łowią wędką i jak ptaka sidłem chwytają, tak też ludzie bywają pojmani w zły czas, gdy na nich nagle przypadnie.13 – Widzlałem też i tę mądrość pod słońcem, i poznałem, że jest wielka:14 Miasto małe i mało w nim mężów; przyciągnął przeciwko niemu król wielki i obległ je, i pobudował szańce wokoło, i dokonało się oblężenie.15 I znalazł się w nim mąż ubogi a mądry, i wybawił miasto mądrością swą; a nikt nie wspominał potem na owego człowieka ubogiego.16 I mówiłem ja, iż lepsza jest mądrość niźli moc. Czemuż tedy mądrością ubogiego wzgardzono i słów jego nie słuchano?17 Słów mędrców słuchają w milczeniu, bardziej niż krzyku księcia wśród głupich.18 Lepsza jest mądrość, niż oręże wojenne, a kto w jednym zgrzeszył, wiele dóbr zniszczy.POWIEDZENIA O MĄDROŚCI I GŁUPOCIE . (10,1-4).
101 Muchy zdychające psują miłą woń drogiego olejku. Droższa jest od mądrości i sławy mała i krótkotrwała głupota.2 Serce mądrego po prawej stronie jego, a serce głupiego po lewej stronie jego.3 Ale i na drodze, kiedy głupi idzie, sam będąc nierozumny wszystkich ma za głupich.4 Jeśli duch panującego uniesie się przeciw tobie, nie opuszczaj miejsca twego, albowiem leczenie uczyni, że ustaną grzechy wielkie. JESZCZE O WYSIŁKU, MĄDROŚCI I POWODZENIU (10,5-7).5 Jest zło, które widziałem pod słońcem, jakby przez pomyłkę wychodzące od oblicza książęcia:6 głupiego posadzonego na godności wysokiej, a bogatych siedzących na dole.7Widziałem sługi na koniach, a książąt chodzących po ziemi jakby sługi. RÓŻNE POWIEDZENIA (10,8-11,6). Przypadek (8-9). Mądrość (10). Oszczerca (11). Mądry i głupi (12-15). Mądre rządy (16-17). Zalecenie działalności przedsiębiorczej i roztropnej (10,18 -11,6).8 Kto dół kopie, wpadnie weń, a kto rozrzuca płot, wąż go ukąsi.9 Kto przenosi kamienie, potłucze się nimi, a kto rąbie drwa, będzie zraniony od nich. 10 Jeśli się przytępi żelazo i nie jak było pierwej, ale stępione będzie, z wielkim trudem naostrzy się je; tak po przyłożeniu się przychodzi mądrość.11 Jeżeli wąż ukąsi po cichu, nie lepszy od niego jest ten, który tajemnie potwarza.12 Słowa ust mądrego są pełne wdzięku, ale wargi głupiego strącą go w przepaść;13 początkiem słów jego głupstwo, a końcem ust jego błąd wielki. Głupi mnoży słowa.14 Nie wie człowiek, co przed nim było; a co po nim będzie, kto mu oznajmić może?15 Praca głupich utrapi ich, tych, którzy nie umieją iść do miasta.16 Biada tobie, ziemio, której król jest dziecięciem i której książęta od rana jadają.17 Szczęśliwa zienlia, która ma króla zacnego i której książęta jedzą w stosownym czasie, dla posilenia, a nie dla zbytku.18 Z powodu lenistwa pochylają się dachy, a wskutek opieszałości rąk będzie przeciekał dom.19 Na śmiech czynią chleb, a wino, żeby ucztowali żywi, a pieniędzom wszystko jest posłuszne.20 W myśli twojej nie uwłaczaj królowi, a w skrytości pokoju twego nie przeklinaj bogatego, bo i ptaki powietrzne głos twój zaniosą, a skrzydlaty oznajmi twe słowa.
111 Rzucaj chleb twój na wody płynące, bo po długim czasie znajdziesz go.2 Daj część siedmiu lub ośmiu, bo nie wiesz, jakie nieszczęście spadnie na ziemię.3 Jeśli się napełnią obłoki, wyleją deszcz na ziemię. Jeśli upadnie drzewo na południe albo na północ, na którekolwiek miejsce upadnie, tam będzie.4 Kto się na wiatr ogląda, nigdy siać nie będzie, a kto się przypatruje obłokom, nigdy żąć nie będzie.5 Jak nie wiesz, jaką jest droga ducha i jak się zrastają kości w żywocie brzemiennej, tak me znasz spraw Boga, który jest twórcą wszystkiego.6 Rano siej nasiona twoje, a wieczorem niech nie odpoczywa ręka twoja, bo nie wiesz, które lepiej wzejdzie, to albo owo, a jeśli oba razem, lepiej będzie.Zakończenie.(11,7 – 12,8)UŻYWAJ RADOŚCI, ZSYŁANYCH CI PRZEZ BOGA! Z miłej sercu radości należy korzystać przed śmiercią (11,7-8). Używaj, młodzieńcze, radości, pamiętając jednak o Bogu i o sądzie jego (9-10)! Pamiętaj o nim wprzód nim nadejdzie niedołężna starość (12,1-5) i śmierć (6-7). 7 Przyjemne jest światło i nliło jest oczom widzieć słońce.8 Choćby przez wiele lat żył człowiek i w tych wszystkich się weselił, ma pamiętać na czas ciemny i na długie dni, które gdy przyjdą, przeszłe rzeczy pokażą się marnością.9 Weselże się tedy, młodzieńcze, w młodości twojej, a niech użyje dobrego serce twe w dni młodości twojej, i chodź drogami serca twego i za widokiem oczu twoich; ale wiedz, iż za to wszystko przywiedzie cię Bóg na sąd.10 Oddal gniew od serca twego i odrzuć zło od ciała twego, bo młodość i rozkosze są marne.12 1 Pomnij na Ştworzyciela twego za dni młodości twojej, póki nie przyjdzie czas udręczenia i nie nadejdą lata, o których mówić będziesz:2 “Nie podobają mi się”; póki się nie zaćmi słońce i światło, i księżyc, i gwiazdy, i póki się nie wrócą po deszezu obłoki;3 kiedy drżeć będą stróże domu i zachwieją się mocni mężowie, i próżnować będą nieliczne mielące, i zaćmią się patrzące przez okna, i zawrze się wrota na ulicę;4 kiedy osłabnie głos mielącej, i wstawać się będzie na głos ptaka, i ogłuchną wszystkie córki śpiewu;5 będą się też bać miejsc wysokich, i będą się lękać na drodze; zakwitnie drzewo migdałowe, utyje szarańcza, a rozproszą się kapary; bo pójdzie człowiek do domu wieczności swej, i będą chodzić po ulicach płaczący;6 póki się nie przerwie sznur srebrny i nie skurczy się wstęga złota, i rozbije się wiadro nad zdrojem, i złamie się koło nad studnią,7 i wróci się proch do ziemi swej, z której był, a duch wróci się do Boga, który go dał.8 Marność nad marnościami, rzekł Eklezjastes, i wszystko marność.Domówienie. . (12,9-14)9 A Eklezjastes będąc bardzo mądrym, nauczał lud i powiedział, co był uczynił, a badając ułożył wiele przypowieści.10 Szukał słów pożytecznych i spisał mowy słuszne i pełne prawdy.11 – Słowa mędrców są jak ościenie i jak gwoździe głęboko wbite, które przez radę mistrzów dane są od pasterza jednego.12 Nad to, synu mój, więcej się nie pytaj. Tworzenia wielu ksiąg nie ma końca, a częste myślenie jest utrapieniem ciała.13 Końca mowy wszyscy razem słuchajmy: Boga się bój i strzeż przykazań jego, bo to jest cały człowiek;14 wszystkie uczynki przywiedzie Bóg na sąd za każdy występek, czy dobry czy zły on będzie.