MENU
Fragment:
Styl fragmentu
*Zezwalaj na cookies aby zapamiętać ustawienia

List do Kolosan

1Wstęp.1Paweł, apostoł Jezusa Chrystusa z woli Boga i Tymoteusz brat2 tym świętym i wiernym braciom w Chrystusie Jezusie, co są w Kolosach: Łaska wam i pokój od Boga, Ojca naszego i Pana Jezusa Chrystusa.POZDROWIENIE.3 Modląc się zawsze za was, dziękujemy Bogu i Ojcu Pana naszego Jezusa Chrystusa,4 usłyszawszy o wierze waszej w Chrystusie Jezusie i o miłości, którą macie ku wszystkim świętym5 dla nadziei, która was czeka w niebie; o której słyszeliście w słowie prawdy ewangelii,6 a ona przyszła do was, jak jest po wszystkim świecie i owoc przynosi i rośnie tak i wśród was; od tego dnia, któregoście usłyszeli i poznali łaskę bożą w prawdzie:7 jak nauczyliście się od Epafrasa, najmilszego współsługi naszego; on jest wiernym sługą Chrystusa Jezusa dla was,8 on też nam oznajmił o miłości waszej w duchu.WZRASTAJCIE W DOBRYM.9 Dlatego i my od dnia, w którym to usłyszeliśmy, nie przestajemy za was się modlić i prosić, abyście byli napełnieni poznaniem woli jego we wszelkiej mądrości i rozumieniu duchownym,10 abyście postępowali godnie przed Bogiem, podobając mu się we wszystkim, przynosząc owoc w każdym uczynku dobrym i rosnąc w znajomości Boga;11 umocnieni wszelką mocą przez potęgę chwały jego, we wszelkiej cierpliwości i nieskwapliwości, z radością,12 dziękując Bogu Ojcu, który nas uczynił godnymi cząstki dziedzictwa świętych w światłości;13 On też nas wyrwał z mocy ciemności i przeniósł do królestwa umiłowanego swego Syna,14 a w nim mamy odkupienie przez krew jego, odpuszczenie grzechów. CHRYSTUS GŁOWĄ KOŚCIOŁA.15 On jest obrazem niewidzialnego Boga – pierworodny wszelkiego stworzenia,16 ponieważ w nim stworzone są wszystkie rzeczy na niebie i na ziemi, widzialne i niewidzialne, czy trony, czy państwa, czy księstwa, czy zwierzchności; wszystko jest stworzone przez niego i w nim,17 a on jest przed wszystkimi i wszystko w nim trwa.18 I on jest głową ciała kościoła, on jest początkiem, pierworodnym z umarłych, aby sam miał pierwszeństwo między wszystkimi;19 bo spodobało się, żeby w nim przebywała wszelka pełność20 i żeby przez niego pojednał wszystko w nim, uspokoiwszy przez krew krzyża jego tak to co jest na ziemi, jak to co jest w niebie.TAJEMNICA BOŻA OBJAWIONA POGANOM.21 I was, którzyście kiedyś byli obcymi i nieprzyjaciółmi myślą i przez złe uczynki,22 a obecnie w ludzkim ciele swoim pojednał przez śmierć, aby was stawił przed sobą jak świętych i niepokalanych i nienagannych;23 jeśli tylko trwacie w wierze ugruntowani i stateczni i niewzruszeni w nadziei ewangelii, którą słyszeliście, która opowiadana jest wszelkiemu stworzeniu, istniejącemu pod niebem, a ja Paweł stałem się jej sługą.24 A ja teraz raduję się w utrapieniach za was i dopełniam to, czego nie dostaje utrapieniom Chrystusowym, w ciele moim za ciało jego, którym jest kościół,25 a ja stałem się sługą jego, według zlecenia bożego, jakie mi było dane do was, abym wypełnił słowo Boga26 tajemnicę, która była zakryta od wieków i wobec pokoleń, a teraz objawiona została świętym jego,27 którym Bóg chciał oznajmić bogactwo chwały tej tajemnicy wśród pogan, – jest nią Chrystus w was, nadzieja chwały;28 a tego my głosimy, upominając każdego człowieka i nauczając każdego człowieka we wszelkiej mądrości, abyśmy uczynili każdego człowieka doskonałym w Chrystusie Jezusie;29 nad czym też pracuję, walcząc mocą jego, która we mnie działa potężnie.
2SKARBY MĄDROŚCI W CHRYSTUSIE.1 Chcę bowiem, abyście wiedzieli, jak troskliwie staram się o was i o tych, co są w Laodycei i którzykolwiek nie widzieli oblicza mego w ciele,2 aby ich serca pocieszyły się i żeby byli wyposażeni w miłość i we wszystkie bogactwa pełnego zrozumienia, w poznaniu tajemnicy Boga Ojca i Chrystusa Jezusa,3 w którym są “ukryte” wszystkie “skarby mądrości i umiejętności.”4 A to oświadczam, aby was nikt nie zwodził przez wyniosłość mowy.5 Choć bowiem ciałem jestem nieobecny, to jednak duchem jestem z wami, weseląc się i widząc wasz porządek i umocnienie wiary waszej, która jest w Chrystusie.PRZESTROGA PRZED FAŁSZYWĄ MĄDROŚCIĄ.6 Jak więc przyjęliście Jezusa Chrystusa Pana, w nim chodźcie,7 wkorzenieni i na nim wybudowani i umocnieni wiarą, jak i nauczyliście się, obfitując w nim w dziękczynieniu.8 Baczcie, żeby was kto nie uwiódł przez filozofię i czczy podstęp, oparty na podaniu ludzkim, na żywiołach świata, a nie na Chrystusie.9 Gdyż w nim mieszka cała pełność bóstwa cieleśnie;10 i jesteście napełnieni w nim, który jest głową wszelkiej zwierzchności i władzy,11 w którym i obrzezani jesteście obrzezaniem, nie ręką dokonanym przez odjęcie cząstki ciała, lecz obrzezaniem Chrystusowym,12 wespół pogrzebani w nim we chrzcie, w którym też powstaliście przez wiarę w moc Boga, który go wzbudził z martwych.13 I was, gdy byliście umarli w grzechach i w odrzezku ciała waszego, wespół z nim ożywił, darowawszy wam wszystkie grzechy,14 niszcząc cyrograf dekretu, który nam był przeciwny, przeciw wam napisany, i ten usunął, przybijając go na krzyżu;15 i złupiwszy zwierzchności i władze, wywiódł śmiało na widowisko, nad nimi odniósł jawny triumf sam w sobie.PRZEPISY LEGALNE NIE OBOWIĄZUJĄ.16 Niechże więc nikt was nie sądzi o jedzenie albo o picie, albo w sprawie dnia świętego, albo nowiu, albo szabatu,17 co jest cieniem rzeczy przyszłych – a ciało jest Chrystusa.18 Niechaj was nikt nie zwodzi, chcąc przez uniżanie się i cześć dla aniołów postępować w tym, czego nie widział, próżno nadęty wymysłem ciała swego19 i nie trzymając się głowy, z której wszystko ciało przez spojenia i wiązania złożone i złączone, rośnie wzrostem bożym.20 Jeśli więc umarliście z Chrystusem żywiołom tego świata, czemu jeszcze jakby żyjąc na świecie, poddajecie się nakazom:21 “nie dotykajcie, ani nie kosztujcie, ani nie ruszajcie!”22 to wszystko jest na zniszczenie przez samo używanie, – według “przykazań i nauk ludzkich,”23 a te mają wprawdzie pozór mądrości w zabobonach i w poniżeniu, lecz nie dla dogadzania ciału, nie dla czci jakiej – dla nasycenia ciała.
3CHRYSTUS ŻYCIEM NASZYM.

RU Brytjka King J. 3CHRYSTUS ŻYCIEM NASZYM.1 cf. Tłum. Толк. Przeto jeśli wespół powstaliście z Chrystusem, szukajcie tego, co w górze jest, gdzie Chrystus siedzi na prawicy bożej;Итак, если вы воскресли со Христом, то ищите горнего, где Христос сидит одесную Бога; Ѓще u5бо воскреснyсте со хrт0мъ, вhшнихъ и3щи1те, и3дёже є4сть хrт0съ њдеснyю бGа сэдS: 3,1Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVει ei
COND
εἰeiifIf
ουν oun
CONJ
οὖνountherefore/thenthen
συνηγερθητε sunēgerthēte
V-API-2P G5681
συνεγείρωsunegeirōto raise up withye
τω
T-DSM
hothe/this/whoChrist
χριστω christō
N-DSM
ΧριστόςchristosChristChrist
τα ta
T-APN
hothe/this/whothose things which are
ανω anō
ADV
ἄνωanōaboveabove
ζητειτε zēteite
V-PAM-2P G5720
ζητέωzēteōto seek, seek
ου ou
ADV
οὗhouwhere, where
ο o
T-NSM
hothe/this/whoChrist
χριστος christos
N-NSM
ΧριστόςchristosChristChrist
εστιν estin
V-PAI-3S G5719
εἰμίeimito be[to be]
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongon
δεξια dexia
A-DSF
δεξιόςdexiosrightthe right hand
του tou
T-GSM
hothe/this/whoof God
θεου theou
N-GSM
θεόςtheosGodof God
καθημενος kathēmenos
V-PNP-NSM G5740
κάθημαιkathēmaito sitsitteth
 
2 cf. Tłum. Толк. co w górze jest, miłujcie, nie co na ziemi:о горнем помышляйте, а не о земном. гHрнzz мyдрствуйте, (ґ) не земн†z. 3,2Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVτα ta
T-APN
hothe/this/whoon things
ανω anō
ADV
ἄνωanōaboveabove
φρονειτε froneite
V-PAM-2P G5720
φρονέωfroneōto thinkSet your affection
μη
PRT-N
μήnot, not
τα ta
T-APN
hothe/this/whoon things
επι epi
PREP
ἐπίepiupon/to/againston
της tēs
T-GSF
hothe/this/whothe earth
γης gēs
N-GSF
γῆearththe earth
 
3 cf. Tłum. Толк. Albowiem umarliście i życie wasze ukryte jest z Chrystusem w Bogu.Ибо вы умерли, и жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге. Ўмр0сте бо, и3 жив0тъ вaшъ сокровeнъ є4сть со хrт0мъ въ бз7э: 3,3Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVαπεθανετε apethanete
V-2AAI-2P G5627
ἀποθνήσκωapothnēskōto dieye are dead
γαρ gar
CONJ
γάρgarforFor
και kai
CONJ
καίkaiand, and
η ē
T-NSF
hothe/this/wholife
ζωη zōē
N-NSF
ζωήzōēlifelife
υμων umōn
P-2GP
σύsuyouyour
κεκρυπται kekruptai
V-RPI-3S G5769
κρύπτωkruptōto hideis hid
συν sun
PREP
σύνsunwithwith
τω
T-DSM
hothe/this/whoChrist
χριστω christō
N-DSM
ΧριστόςchristosChristChrist
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
τω
T-DSM
hothe/this/whoGod
θεω theō
N-DSM
θεόςtheosGodGod
 
4 cf. Tłum. Толк. Gdy się ukaże Chrystus, życie wasze, wtedy i wy z nim się ukażecie w chwale.Когда же явится Христос, жизнь ваша, тогда и вы явитесь с Ним во славе. (За?_сн7з.) є3гдa (же) хrт0съ kви1тсz, жив0тъ вaшъ, тогдA и3 вы2 съ ни1мъ kвитeсz въ слaвэ. 3,4Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVοταν otan
CONJ
ὅτανhotanwhen(-ever)When
ο o
T-NSM
hothe/this/whoChrist
χριστος christos
N-NSM
ΧριστόςchristosChristChrist
φανερωθη fanerōthē
V-APS-3S G5686
φανερόωfaneroōto manifest, shall appear
η ē
T-NSF
hothe/this/wholife
ζωη zōē
N-NSF
ζωήzōēlifelife
ημων ēmōn
P-1GP
ἐγώegōI/we, our
τοτε tote
ADV
τότεtotethen, then
και kai
CONJ
καίkaiandalso
υμεις umeis
P-2NP
σύsuyouye
συν sun
PREP
σύνsunwithwith
αυτω autō
P-DSM
αὐτόςautoshe/she/it/selfhim
φανερωθησεσθε fanerōthēsesthe
V-FPI-2P G5701
φανερόωfaneroōto manifestshall
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
δοξη doxē
N-DSF
δόξαdoxagloryglory
 
5 cf. Tłum. Толк. Umartwiajcie więc członki wasze, które są na ziemi: rozpustę, nieczystość, lubieżność, złą pożądliwość i chciwość, która jest bałwochwalstwem,Итак, умертвите земные члены ваши: блуд, нечистоту, страсть, злую похоть и любостяжание, которое есть идолослужение, Ўмертви1те u5бо ќды вaшz, ±же на земли2: блyдъ, нечистотY, стрaсть, п0хоть ѕлyю и3 лихоимaніе, є4же є4сть їдwлослужeніе, 3,5Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVνεκρωσατε nekrōsate
V-AAM-2P G5657
νεκρόωnekroōto put to deathMortify
ουν oun
CONJ
οὖνountherefore/thentherefore
τα ta
T-APN
hothe/this/whomembers
μελη melē
N-APN
μέλοςmelosmembermembers
τα ta
T-APN
hothe/this/whowhich
επι epi
PREP
ἐπίepiupon/to/againstare upon
της tēs
T-GSF
hothe/this/whothe earth
γης gēs
N-GSF
γῆearththe earth
πορνειαν porneian
N-ASF
πορνείαporneiasexual sin; fornication
ακαθαρσιαν akatharsian
N-ASF
ἀκαθαρσίαakatharsiaimpurity, uncleanness
παθος pathos
N-ASN
πάθοςpathospassion, inordinate affection
επιθυμιαν epithumian
N-ASF
ἐπιθυμίαepithumiadesireconcupiscence
κακην kakēn
A-ASF
κακόςkakosevil/harm, evil
και kai
CONJ
καίkaiand, and
την tēn
T-ASF
hothe/this/whocovetousness
πλεονεξιαν pleonexian
N-ASF
πλεονεξίαpleonexiagreedinesscovetousness
ητις ētis
R-NSF
ὅστιςhostiswho/which, which
εστιν estin
V-PAI-3S G5719
εἰμίeimito beis
ειδωλολατρια eidōlolatria
N-NSF
εἰδωλολατρείαeidōlolatreiaidolatryidolatry
 
6 cf. Tłum. Толк. z powodu nich przychodzi gniew boży na synów niewierności;за которые гнев Божий грядет на сынов противления, и4хже рaди грzдeтъ гнёвъ б9ій на сhны противлeніz, 3,6Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVδι di
PREP
διάdiathrough/because ofFor
α a
R-APN
ὅς, ἥhhos ēwhichwhich things'
ερχεται erchetai
V-PNI-3S G5736
ἔρχομαιerchomaito come/gocometh
η ē
T-NSF
hothe/this/whothe wrath
οργη orgē
N-NSF
ὀργήorgēwraththe wrath
του tou
T-GSM
hothe/this/whoof God
θεου theou
N-GSM
θεόςtheosGodof God
 
7 cf. Tłum. Толк. a i wyście się kiedyś im poddawali, gdyście żyli wpośród nich.в которых и вы некогда обращались, когда жили между ними. въ ни1хже и3 вы2 и3ногдA ходи1сте, є3гдA живsсте въ ни1хъ. 3,7Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVεν en
PREP
ἐνenin/on/amongIn
οις ois
R-DPM
ὅς, ἥhhos ēwhichthe which
και kai
CONJ
καίkaiandalso
υμεις umeis
P-2NP
σύsuyouye
περιεπατησατε periepatēsate
V-AAI-2P G5656
περιπατέωperipateōto walkwalked
ποτε pote
PRT
ποτέpoteonce/whensome time
οτε ote
ADV
ὅτεhotewhen, when
εζητε ezēte
V-IAI-2P G5707
ζάωzaōto liveye lived
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
τουτοις toutois
D-DPN
οὗτοςhoutosthis/he/she/it[this/he/she/it]
 
8 cf. Tłum. Толк. Lecz teraz złóżcie i wy wszystko: gniew, oburzenie, złość, bluźnierstwo, brzydką mowę z ust waszych.А теперь вы отложите все: гнев, ярость, злобу, злоречие, сквернословие уст ваших; Нн7э же tложи1те и3 вы2 т† вс‰: гнёвъ, ћрость, ѕл0бу, хулeніе, срамосл0віе t ќстъ вaшихъ: 3,8Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVνυνι nuni
ADV
νυνίnuninownow
δε de
CONJ
δέdethenBut
αποθεσθε apothesthe
V-2AMM-2P G5640
ἀποτίθημιapotithēmito put asideput off
και kai
CONJ
καίkaiandalso
υμεις umeis
P-2NP
σύsuyouye
τα ta
T-APN
hothe/this/who 
παντα panta
A-APN
πᾶςpasallall these
οργην orgēn
N-ASF
ὀργήorgēwrath; anger
θυμον thumon
N-ASM
θυμόςthumoswrath, wrath
κακιαν kakian
N-ASF
κακίαkakiaevil, malice
βλασφημιαν blasfēmian
N-ASF
βλασφημίαblasfēmiablasphemy, blasphemy
αισχρολογιαν aischrologian
N-ASF
αἰσχρολογίαaischrologiaobscenity, filthy communication
εκ ek
PREP
ἐκekof/fromout of
του tou
T-GSN
hothe/this/whomouth
στοματος stomatos
N-GSN
στόμαstomamouthmouth
υμων umōn
P-2GP
σύsuyouyour
 
ZRZUĆMY STAREGO CZŁOWIEKA.9 cf. Tłum. Толк. Nie okłamujcie się nawzajem, skoro zwlekliście z siebie starego człowieka z jego uczynkami,не говорите лжи друг другу, совлекшись ветхого человека с делами его не лжи1те дрyгъ на дрyга, совлeкшесz вeтхагw человёка съ дэsньми є3гw2 3,9Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVμη
PRT-N
μήnotnot
ψευδεσθε pseudesthe
V-PNM-2P G5737
ψεύδομαιpseudomaito lieLie
εις eis
PREP
εἰςeistowardto
αλληλους allēlous
C-APM
ἀλλήλωνallēlōnone anotherone
απεκδυσαμενοι apekdusamenoi
V-ADP-NPM G5666
ἀπεκδύομαιapekduomaito take off, seeing that ye have put off
τον ton
T-ASM
hothe/this/who 
παλαιον palaion
A-ASM
παλαιόςpalaiosoldthe old
ανθρωπον anthrōpon
N-ASM
ἄνθρωποςanthrōposa humanman
συν sun
PREP
σύνsunwithwith
ταις tais
T-DPF
hothe/this/whodeeds
πραξεσιν praxesin
N-DPF
πρᾶξιςpraxisactiondeeds
αυτου autou
P-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/selfhis
 
10 cf. Tłum. Толк. a przyoblekliście się w nowego, tego, który się odnawia w miarę poznania, na wzór tego, co go stworzył;и облекшись в нового, который обновляется в познании по образу Создавшего его, и3 њблeкшесz въ н0ваго, њбновлsемаго въ рaзумъ по w4бразу создaвшагw є3го2, 3,10Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVκαι kai
CONJ
καίkaiandAnd
ενδυσαμενοι endusamenoi
V-AMP-NPM G5671
ἐνδύωenduōto clothehave put on
τον ton
T-ASM
hothe/this/who 
νεον neon
A-ASM
νέοςneosnewthe new
τον ton
T-ASM
hothe/this/who 
ανακαινουμενον anakainoumenon
V-PPP-ASM G5746
ἀνακαινόωanakainoōto renew, which is renewed
εις eis
PREP
εἰςeistowardin
επιγνωσιν epignōsin
N-ASF
ἐπίγνωσιςepignōsisknowledgeknowledge
κατ kat
PREP
κατάkataaccording toafter
εικονα eikona
N-ASF
εἰκώνeikōnimagethe image
του tou
T-GSM
hothe/this/who 
κτισαντος ktisantos
V-AAP-GSM G5660
κτίζωktizōto createof him that created
αυτον auton
P-ASM
αὐτόςautoshe/she/it/selfhim
 
11 cf. Tłum. Толк. w czym nie ma poganina i żyda, obrzezania i odrzezka, barbarzyńcy i Scyty, niewolnika i wolnego, ale wszystko i we wszystkich Chrystus.где нет ни Еллина, ни Иудея, ни обрезания, ни необрезания, варвара, Скифа, раба, свободного, но все и во всем Христос. и3дёже нёсть є4ллинъ, ни їудeй, њбрёзаніе и3 неwбрёзаніе, вaрваръ и3 скЂfъ, рaбъ и3 своб0дь, но всsчєскаz и3 во всёхъ хrт0съ. 3,11Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVοπου opou
ADV
ὅπουhopouwhere(-ever)Where
ουκ ouk
PRT-N
οὐounoneither
ενι eni
V-PAI-3S G5719
ἔνιenithere isthere is
ελλην ellēn
N-NSM
Ἕλληνhellēna GreekGreek
και kai
CONJ
καίkaiandnor
ιουδαιος ioudaios
A-NSM
ἸουδαῖοςioudaiosJewishJew
περιτομη peritomē
N-NSF
περιτομήperitomēcircumcision, circumcision
και kai
CONJ
καίkaiandnor
ακροβυστια akrobustia
N-NSF
ἀκροβυστίαakrobustiauncircumcisionuncircumcision
βαρβαρος barbaros
A-NSM
βάρβαροςbarbarosbarbarian, Barbarian
σκυθης skuthēs
N-NSM
ΣκύθηςskuthēsScythian, Scythian
δουλος doulos
N-NSM
δοῦλοςdoulosslave, bond
ελευθερος eleutheros
A-NSM
ἐλεύθεροςeleutherosfree/freedomfree
αλλα alla
CONJ
ἀλλάallabut: but
παντα panta
A-NPN
πᾶςpasallall
και kai
CONJ
καίkaiand, and
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
πασιν pasin
A-DPN
πᾶςpasallall
χριστος christos
N-NSM
ΧριστόςchristosChristChrist
 
PRZYOBLECZMY SIĘ W CNOTY.12 cf. Tłum. Толк. Przyobleczcież się zatem jako wybrani boży, święci i umiłowani, w czułe miłosierdzie, w dobroć, w pokorę, w cichość, w cierpliwość;Итак облекитесь, как избранные Божии, святые и возлюбленные, в милосердие, благость, смиренномудрие, кротость, долготерпение, (За?_сн7и.) Њблецhтесz u5бо ћкоже и3збрaнніи б9іи, с™и и3 возлю1бленни, во ўтрHбы щедр0тъ, бlгость, смиреномyдріе, кр0тость и3 долготерпёніе, 3,12Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVενδυσασθε endusasthe
V-AMM-2P G5669
ἐνδύωenduōto clothePut on
ουν oun
CONJ
οὖνountherefore/thentherefore
ως ōs
ADV
ὡςhōswhich/how, as
εκλεκτοι eklektoi
A-NPM
ἐκλεκτόςeklektosselectthe elect
του tou
T-GSM
hothe/this/whoof God
θεου theou
N-GSM
θεόςtheosGodof God
αγιοι agioi
A-NPM
ἅγιοςhagiosholy, holy
και kai
CONJ
καίkaiandand
ηγαπημενοι ēgapēmenoi
V-RPP-NPM G5772
ἀγαπάωagapaōto lovebeloved
σπλαγχνα splanchna
N-APN
σπλάγχνονsplanchnonaffection/entrails, bowels
οικτιρμου oiktirmou
N-GSM
οἰκτιρμόςoiktirmoscompassionof mercies
χρηστοτητα chrēstotēta
N-ASF
χρηστότηςchrēstotēskindness, kindness
ταπεινοφροσυνην tapeinofrosunēn
N-ASF
ταπεινοφροσύνηtapeinofrosunēhumility, humbleness of mind
πραυτητα prautēta
N-ASF
πραΰτηςprautēsgentleness, meekness
μακροθυμιαν makrothumian
N-ASF
μακροθυμίαmakrothumiapatience, longsuffering
 
13 cf. Tłum. Толк. wzajemnie się znosząc i odpuszczając sobie, jeśli kto ma skargę przeciw komu; jak i Pan odpuścił wam, tak i wy.снисходя друг другу и прощая взаимно, если кто на кого имеет жалобу: как Христос простил вас, так и вы. пріeмлюще дрyгъ дрyга и3 прощaюще себЁ, ѓще кто2 на кого2 и4мать поречeніе: ћкоже и3 хrт0съ прости1лъ є4сть вaмъ, тaкw и3 вы2. 3,13Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVανεχομενοι anechomenoi
V-PNP-NPM G5740
ἀνέχωanechōto endureForbearing
αλληλων allēlōn
C-GPM
ἀλλήλωνallēlōnone anotherone another
και kai
CONJ
καίkaiand, and
χαριζομενοι charizomenoi
V-PNP-NPM G5740
χαρίζωcharizōto give graceforgiving
εαυτοις eautois
F-2DPM
ἑαυτοῦheautoumy/your/him-selfone another
εαν ean
COND
ἐάνeanif, if
τις tis
X-NSM
τιςtisoneany man
προς pros
PREP
πρόςprosto/withagainst
τινα tina
X-ASM
τιςtisoneany
εχη echē
V-PAS-3S G5725
ἔχωechōto have/behave
μομφην momfēn
N-ASF
μομφή, μέμψιςmomfē mempsiscomplainta quarrel
καθως kathōs
ADV
καθώςkathōsas/just asas
και kai
CONJ
καίkaiand: even
ο o
T-NSM
hothe/this/whoChrist
κυριος kurios
N-NSM
κύριοςkurioslord[lord]
εχαρισατο echarisato
V-ADI-3S G5662
χαρίζωcharizōto give graceforgave
υμιν umin
P-2DP
σύsuyouye
ουτως outōs
ADV
οὕτω, οὕτωςhhoutō outōsthus(-ly), so
και kai
CONJ
καίkaiandalso
υμεις umeis
P-2NP
σύsuyouyou
 
14 cf. Tłum. Толк. A nad to wszystko miejcie miłość, która jest związką doskonałości.Более же всего облекитесь в любовь, которая есть совокупность совершенства. Над8 всёми же си1ми (стzжи1те) люб0вь, ћже є4сть соyзъ совершeнства: 3,14Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVεπι epi
PREP
ἐπίepiupon/to/againstabove
πασιν pasin
A-DPN
πᾶςpasallall
δε de
CONJ
δέdethenAnd
τουτοις toutois
D-DPN
οὗτοςhoutosthis/he/she/it[this/he/she/it]
την tēn
T-ASF
hothe/this/whocharity
αγαπην agapēn
N-ASF
ἀγάπηagapēlovecharity
ο o
R-NSN
ὅς, ἥhhos ēwhich[which]
εστιν estin
V-PAI-3S G5719
εἰμίeimito beis
συνδεσμος sundesmos
N-NSM
σύνδεσμοςsundesmosbond(age)the bond
της tēs
T-GSF
hothe/this/whoof perfectness
τελειοτητος teleiotētos
N-GSF
τελειότηςteleiotēsperfectionof perfectness
 
15 cf. Tłum. Толк. Pokój zaś Chrystusowy, do którego też wezwani jesteście w jednym ciele, niech panuje w sercach waszych; i bądźcie wdzięczni.И да владычествует в сердцах ваших мир Божий, к которому вы и призваны в одном теле, и будьте дружелюбны. и3 ми1ръ б9ій да водворsетсz въ сердцaхъ вaшихъ, в0ньже и3 звaни бhсте во є3ди1номъ тёлэ: и3 благодaрни бывaйте. 3,15Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVκαι kai
CONJ
καίkaiandAnd
η ē
T-NSF
hothe/this/whothe peace
ειρηνη eirēnē
N-NSF
εἰρήνηeirēnēpeacethe peace
του tou
T-GSM
hothe/this/whoof God
χριστου christou
N-GSM
ΧριστόςchristosChrist[Christ]
βραβευετω brabeuetō
V-PAM-3S G5720
βραβεύωbrabeuōto rulelet
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
ταις tais
T-DPF
hothe/this/whohearts
καρδιαις kardiais
N-DPF
καρδίαkardiahearthearts
υμων umōn
P-2GP
σύsuyouyour
εις eis
PREP
εἰςeistoward, to
ην ēn
R-ASF
ὅς, ἥhhos ēwhichthe which
και kai
CONJ
καίkaiandalso
εκληθητε eklēthēte
V-API-2P G5681
καλέωkaleōto callye are called
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
ενι]     eni
A-DSN
εἷςheisoneone
σωματι sōmati
N-DSN
σῶμαsōmabodybody
και kai
CONJ
καίkaiand; and
ευχαριστοι eucharistoi
A-NPM
εὐχάριστοςeucharistosthankfulthankful
γινεσθε ginesthe
V-PNM-2P G5737
γίνομαιginomaito bebe ye
 
16 cf. Tłum. Толк. Słowo Chrystusowe niech przebywa w was obficie, nauczajcie z wszelką mądrością i sami siebie napominajcie, psalmy i hymny i pieśni duchowne śpiewając wdzięcznie w sercach waszych Bogu.Слово Христово да вселяется в вас обильно, со всякою премудростью; научайте и вразумляйте друг друга псалмами, славословием и духовными песнями, во благодати воспевая в сердцах ваших Господу. Сл0во хrт0во да вселsетсz въ вaсъ богaтнw, во всsкой премyдрости: ўчaще и3 вразумлsюще себE самёхъ во pалмёхъ и3 пёніихъ и3 пёснехъ дух0вныхъ, во блгdти пою1ще въ сердцaхъ вaшихъ гDеви. 3,16Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVο o
T-NSM
hothe/this/whothe word
λογος logos
N-NSM
λόγοςlogoswordthe word
του tou
T-GSM
hothe/this/whoof Christ
χριστου christou
N-GSM
ΧριστόςchristosChristof Christ
ενοικειτω enoikeitō
V-PAM-3S G5720
ἐνοικέωenoikeōto dwell in/withLet
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
υμιν umin
P-2DP
σύsuyouyou
πλουσιως plousiōs
ADV
πλουσίωςplousiōsrichlyrichly
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
παση pasē
A-DSF
πᾶςpasallall
σοφια sofia
N-DSF
σοφίαsofiawisdomwisdom
διδασκοντες didaskontes
V-PAP-NPM G5723
διδάσκωdidaskōto teach; teaching
και kai
CONJ
καίkaiandand
νουθετουντες nouthetountes
V-PAP-NPM G5723
νουθετέωnoutheteōto admonishadmonishing
εαυτους eautous
F-2APM
ἑαυτοῦheautoumy/your/him-selfone another
ψαλμοις psalmois
N-DPM
ψαλμόςpsalmospsalmin psalms
υμνοις umnois
N-DPM
ὕμνοςhumnoshymnhymns
ωδαις ōdais
N-DPF
ᾠδήōdēsongsongs
πνευματικαις pneumatikais
A-DPF
πνευματικόςpneumatikosspiritualspiritual
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongwith
χαριτι chariti
N-DSF
χάριςcharisgracegrace
αδοντες adontes
V-PAP-NPM G5723
ᾄδωadōto sing, singing
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
ταις tais
T-DPF
hothe/this/whohearts
καρδιαις kardiais
N-DPF
καρδίαkardiahearthearts
υμων umōn
P-2GP
σύsuyouyour
τω
T-DSM
hothe/this/whoto the Lord
θεω theō
N-DSM
θεόςtheosGod[God]
 
17 cf. Tłum. Толк. Wszystko, cokolwiek czynicie w słowie albo w uczynku, wszystko czyńcie w imię Pana Jezusa Chrystusa, dziękując przez niego Bogu i Ojcu.И всё, что вы делаете, словом или делом, всё делайте во имя Господа Иисуса Христа, благодаря через Него Бога и Отца. (За?_сн7f.) И# всE, є4же ѓще что2 творитE сл0вомъ и3ли2 дёломъ, вс‰ во и4мz гDа ї}са хrтA, благодарsще бGа и3 nц7A тёмъ. 3,17Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVκαι kai
CONJ
καίkaiandAnd
παν pan
A-ASN
πᾶςpasallsoever
ο o
R-ASN
ὅς, ἥhhos ēwhich 
τι ti
X-ASN
τιςtisonewhat
εαν ean
COND
ἐάνeanif[if]
ποιητε poiēte
V-PAS-2P G5725
ποιέωpoieōto do/makeye do
εν en
PREP
ἐνenin/on/among 
λογω logō
N-DSM
λόγοςlogoswordword
η ē
PRT
ēoror
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
εργω ergō
N-DSN
ἔργονergonworkdeed
παντα panta
A-APN
πᾶςpasall, all
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
ονοματι onomati
N-DSN
ὄνομαonomanamethe name
κυριου kuriou
N-GSM
κύριοςkurioslordof the Lord
ιησου iēsou
N-GSM
ἸησοῦςiēsousJesus/JoshuaJesus
ευχαριστουντες eucharistountes
V-PAP-NPM G5723
εὐχαριστέωeucharisteōto thank, giving thanks
τω
T-DSM
hothe/this/whoto God
θεω theō
N-DSM
θεόςtheosGodto God
πατρι patri
N-DSM
πατήρpatērfatherthe Father
δι di
PREP
διάdiathrough/because ofby
αυτου autou
P-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/selfhim
 
OBOWIĄZKI MAŁŻONKÓW, SYNÓW I SŁUG.18 cf. Tłum. Толк. Żony, bądźcie poddane mężom, jak należy w Panu.Жены, повинуйтесь мужьям своим, как прилично в Господе. Жєны2, повинyйтесz свои6мъ мyжємъ, ћкоже подобaетъ њ гDэ. 3,18Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVαι ai
T-NPF
hothe/this/who 
γυναικες gunaikes
N-NPF
γυνήgunēwomanWives
υποτασσεσθε upotassesthe
V-PMM-2P G5732
ὑποτάσσωhupotassōto subject, submit yourselves
τοις tois
T-DPM
hothe/this/whoWives
ανδρασιν andrasin
N-DPM
ἀνήρanērmanhusbands
ως ōs
ADV
ὡςhōswhich/how, as
ανηκεν anēken
V-IAI-3S G5707
ἀνήκωanēkōbe fittingit is fit
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
κυριω kuriō
N-DSM
κύριοςkurioslordthe Lord
 
19 cf. Tłum. Толк. Mężowie, miłujcie żony wasze i nie bądźcie przykrymi dla nich.Мужья, любите своих жен и не будьте к ним суровы. Мyжіе, люби1те жєны2 вaшz, и3 не њгорчaйтесz къ ни6мъ. 3,19Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVοι oi
T-NPM
hothe/this/whoHusbands
ανδρες andres
N-NPM
ἀνήρanērmanHusbands
αγαπατε agapate
V-PAM-2P G5720
ἀγαπάωagapaōto love, love
τας tas
T-APF
hothe/this/whowives
γυναικας gunaikas
N-APF
γυνήgunēwomanwives
και kai
CONJ
καίkaiand, and
μη
PRT-N
μήnotnot
πικραινεσθε pikrainesthe
V-PPM-2P G5744
πικραίνωpikrainōto embitterbe
προς pros
PREP
πρόςprosto/withagainst
αυτας autas
P-APF
αὐτόςautoshe/she/it/selfthem
 
20 cf. Tłum. Толк. Dzieci, posłuszne bądźcie rodzicom we wszystkim, bo się to podoba w Panu.Дети, будьте послушны родителям вашим во всем, ибо это благоугодно Господу. Ч†да, послyшайте роди1телей (свои1хъ) во всeмъ: сіe бо ўг0дно є4сть гDеви. 3,20Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVτα ta
T-NPN
hothe/this/whoChildren
τεκνα tekna
N-NPN
τέκνονteknonchildChildren
υπακουετε upakouete
V-PAM-2P G5720
ὑπακούωhupakouōto obey, obey
τοις tois
T-DPM
hothe/this/whoparents
γονευσιν goneusin
N-DPM
γονεύςgoneusparentparents
κατα kata
PREP
κατάkataaccording toin
παντα panta
A-APN
πᾶςpasallall things
τουτο touto
D-NSN
οὗτοςhoutosthis/he/she/it[this/he/she/it]
γαρ gar
CONJ
γάρgarfor: for
ευαρεστον euareston
A-NSN
εὐάρεστοςeuarestoswell-pleasingwell pleasing
εστιν estin
V-PAI-3S G5719
εἰμίeimito beis
εν en
PREP
ἐνenin/on/among[in/on/among]
κυριω kuriō
N-DSM
κύριοςkurioslordunto the Lord
 
21 cf. Tłum. Толк. Ojcowie, nie wywołujcie rozdrażnienia u dzieci waszych, aby się nié stawały małodusznymi.Отцы, не раздражайте детей ваших, дабы они не унывали. Nтцы2, не раздражaйте ч†дъ вaшихъ, да не ўнывaютъ. 3,21Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVοι oi
T-NPM
hothe/this/whoFathers
πατερες pateres
N-NPM
πατήρpatērfatherFathers
μη
PRT-N
μήnotnot
ερεθιζετε erethizete
V-PAM-2P G5720
ἐρεθίζωerethizōto provoke/irritate, provoke
τα ta
T-APN
hothe/this/whochildren
τεκνα tekna
N-APN
τέκνονteknonchildchildren
υμων umōn
P-2GP
σύsuyouyour
ινα ina
CONJ
ἵναhinain order that/to 
μη
PRT-N
μήnot, lest
αθυμωσιν athumōsin
V-PAS-3P G5725
ἀθυμέωathumeōbe discouragedthey be discouraged
 
22 cf. Tłum. Толк. Słudzy, bądźcie we wszystkim posłuszni panom według ciała, nie na oko służąc, jakby się ludziom podobając, ale w prostocie serca, bojąc się Boga.Рабы, во всем повинуйтесь господам вашим по плоти, не в глазах только служа им, как человекоугодники, но в простоте сердца, боясь Бога. Раби2, послyшайте по всемY плотски1хъ госп0дій (вaшихъ), не пред8 nчи1ма т0чію раб0тающе ѓки человэкоугHдницы, но въ простотЁ сeрдца, боsщесz бGа. 3,22Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVοι oi
T-NPM
hothe/this/who 
δουλοι douloi
N-NPM
δοῦλοςdoulosslaveServants
υπακουετε upakouete
V-PAM-2P G5720
ὑπακούωhupakouōto obey, obey
κατα kata
PREP
κατάkataaccording toin
παντα panta
A-APN
πᾶςpasallall things
τοις tois
T-DPM
hothe/this/whoServants
κατα kata
PREP
κατάkataaccording toaccording to
σαρκα sarka
N-ASF
σάρξsarxfleshthe flesh
κυριοις kuriois
N-DPM
κύριοςkurioslordmasters
μη
PRT-N
μήnot; not
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongwith
οφθαλμοδουλιαις ofthalmodouliais
N-DPF
ὀφθαλμοδουλείαofthalmodouleiaeye-serviceeyeservice
ως ōs
ADV
ὡςhōswhich/how, as
ανθρωπαρεσκοι anthrōpareskoi
A-NPM
ἀνθρωπάρεσκοςanthrōpareskospeople-pleasermenpleasers
αλλ all
CONJ
ἀλλάallabut; but
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
απλοτητι aplotēti
N-DSF
ἁπλότηςhaplotēssinceritysingleness
καρδιας kardias
N-GSF
καρδίαkardiaheartof heart
φοβουμενοι foboumenoi
V-PNP-NPM G5740
φοβέωfobeōto fear, fearing
τον ton
T-ASM
hothe/this/whoGod
κυριον kurion
N-ASM
κύριοςkurioslord[lord]
 
23 cf. Tłum. Толк. Cokolwiek czynicie, z serca czyńcie jak Panu, a nie ludziom;И всё, что делаете, делайте от души, как для Господа, а не для человеков, И# всsко, є4же ѓще что2 творитE, t души2 дёлайте, ћкоже гDу, ґ не человёкwмъ, 3,23Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVο o
R-ASN
ὅς, ἥhhos ēwhich 
εαν ean
COND
ἐάνeanif 
ποιητε poiēte
V-PAS-2P G5725
ποιέωpoieōto do/makeye do
εκ ek
PREP
ἐκekof/from 
ψυχης psuchēs
N-GSF
ψυχήpsuchēsoulheartily
εργαζεσθε ergazesthe
V-PNM-2P G5737
ἐργάζομαιergazomaito work, do
ως ōs
ADV
ὡςhōswhich/how, as
τω
T-DSM
hothe/this/whoto the Lord
κυριω kuriō
N-DSM
κύριοςkurioslordto the Lord
και kai
CONJ
καίkaiandAnd
ουκ ouk
PRT-N
οὐounonot
ανθρωποις anthrōpois
N-DPM
ἄνθρωποςanthrōposa humanunto men
 
24 cf. Tłum. Толк. wiedząc, że od Pana weźmiecie zapłatę dziedzictwa, Panu Chrystusowi służcie.зная, что в воздаяние от Господа получите наследие, ибо вы служите Господу Христу. вёдzще, ћкw t гDа пріи1мете воздаsніе достоsніz: гDу бо хrтY раб0таете. 3,24Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVειδοτες eidotes
V-RAP-NPM G5761
εἴδωeidōto knowKnowing
οτι oti
CONJ
ὅτιhotithat/sincethat
απο apo
PREP
ἀπόapofromof
κυριου kuriou
N-GSM
κύριοςkurioslordthe Lord
απολημψεσθε apolēmpsesthe
V-FDI-2P G5695
ἀπολαμβάνωapolambanōto get backye shall receive
την tēn
T-ASF
hothe/this/who 
ανταποδοσιν antapodosin
N-ASF
ἀνταπόδοσιςantapodosisrewardthe reward
της tēs
T-GSF
hothe/this/whothe reward
κληρονομιας klēronomias
N-GSF
κληρονομίαklēronomiainheritanceof the inheritance
τω
T-DSM
hothe/this/whoof the inheritance
κυριω kuriō
N-DSM
κύριοςkurioslordthe Lord
χριστω christō
N-DSM
ΧριστόςchristosChristChrist
δουλευετε douleuete
V-PAI-2P robinson:V-PAM-2P G5719 G5720
δουλεύωdouleuōbe a slaveye serve #be a slave
 
25 cf. Tłum. Толк. Kto bowiem krzywdę czyni, weźmie odpłatę za to, co niegodziwie uczynił; a u Boga nie ma względu na osoby.А кто неправо поступит, тот получит по своей неправде, у Него нет лицеприятия.Ґ њби1дzй воспріи1метъ, є4же њби1дэ: и3 нёсть лицA њбиновeніz.3,25Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVο o
T-NSM
hothe/this/who 
γαρ gar
CONJ
γάρgarfor[for]
αδικων adikōn
V-PAP-NSM G5723
ἀδικέωadikeōto harmhe that doeth wrong
κομισεται komisetai
V-FDI-3S G5695
κομίζωkomizōto bring/be repaidshall receive for the wrong
ο o
R-ASN
ὅς, ἥhhos ēwhichwhich
ηδικησεν ēdikēsen
V-AAI-3S G5656
ἀδικέωadikeōto harmhe hath done
και kai
CONJ
καίkaiand: and
ουκ ouk
PRT-N
οὐounono
εστιν estin
V-PAI-3S G5719
εἰμίeimito bethere is
προσωπολημψια prosōpolēmpsia
N-NSF
προσωποληψίαprosōpolēpsiafavoritismrespect of persons

41 Panowie, oddawajcie sługom, co jest sprawiedliwe i słuszne, wiedząc, że i wy macie Pana w niebie.RÓŻNE UPOMNIENIA.2 W modlitwie nie ustawajcie, bądźcie na niej czujni w dziękczynieniu,3 modląc się zarazem i za nas, aby nam Bóg otworzył drzwi dla ustnego opowiadania tajemnicy Chrystusowej (dla której też jestem w więzach),4 abym ją oznajmiał tak, jak mi głosić trzeba.5 Z tymi, co są obcy, mądrze postępujcie, z czasu korzystając.6 Mowa wasza zawsze uprzejma, niech będzie solą zaprawiona, abyście wiedzieli, jak wam należy każdemu odpowiedzieć.7 Wszystko wam oznajmi, co mnie dotyczy, Tychikus, najmilszy brat i wierny sługa i współsługa w Panu,8 którego posłałem do was właśnie po to, aby się dowiedział, co się z wami dzieje i pocieszył serca wasze,9 z Onezymem najmilszym i wiernym bratem, który jest spośród was. Wszystko wam oznajmią, co się tu dzieje. POZDROWIENIA I POLECENIA.10 Pozdrawia was Arystarch, współwięzień mój i Marek, cioteczny brat Barnaby, co do którego otrzymaliście polecenia; jeżeli przybędzie do was, przyjmijcie go11 i Jezus, zwany Justem; ci są z obrzezania – oni sami są pomocnikami moimi w królestwie bożym, i oni stali się dla mnie pociechą.12 Pozdrawia was Epafras, który jest spośród was, sługa Chrystusa Jezusa, zawsze troskliwy o was w modlitwach, abyście byli doskonałymi w pełnieniu wszelkiej woli bożej.13 Daję mu bowiem świadectwo, że łoży wiele trudu dla was i dla tych, co są w Laodycei i co w Hierapolu.14 Pozdrawia was Łukasz, lekarz najmilszy i Demas,15 Pozdrówcie braci, co są w Laodycei i Nimfasa i kościół, który jest w domu jego.16 A gdy ten list u was będzie odczytany, postarajcie się, aby był odczytany i w kościele Laodycenów; a ten, który jest do Laodycenów, żebyście wy odczytali.17 A powiedzcie Archipowi: Pilnuj posługiwania, które otrzymałeś w Panu, abyś je wypełniał.18 Pozdrowienie ręką moją Pawłową. Pamiętajcie na okowy moje. Łaska z wami. Amen.