MENU
Fragment:
Styl fragmentu
*Zezwalaj na cookies aby zapamiętać ustawienia

List do Kolosan

1Wstęp.1Paweł, apostoł Jezusa Chrystusa z woli Boga i Tymoteusz brat2 tym świętym i wiernym braciom w Chrystusie Jezusie, co są w Kolosach: Łaska wam i pokój od Boga, Ojca naszego i Pana Jezusa Chrystusa.POZDROWIENIE.3 Modląc się zawsze za was, dziękujemy Bogu i Ojcu Pana naszego Jezusa Chrystusa,4 usłyszawszy o wierze waszej w Chrystusie Jezusie i o miłości, którą macie ku wszystkim świętym5 dla nadziei, która was czeka w niebie; o której słyszeliście w słowie prawdy ewangelii,6 a ona przyszła do was, jak jest po wszystkim świecie i owoc przynosi i rośnie tak i wśród was; od tego dnia, któregoście usłyszeli i poznali łaskę bożą w prawdzie:7 jak nauczyliście się od Epafrasa, najmilszego współsługi naszego; on jest wiernym sługą Chrystusa Jezusa dla was,8 on też nam oznajmił o miłości waszej w duchu.WZRASTAJCIE W DOBRYM.9 Dlatego i my od dnia, w którym to usłyszeliśmy, nie przestajemy za was się modlić i prosić, abyście byli napełnieni poznaniem woli jego we wszelkiej mądrości i rozumieniu duchownym,10 abyście postępowali godnie przed Bogiem, podobając mu się we wszystkim, przynosząc owoc w każdym uczynku dobrym i rosnąc w znajomości Boga;11 umocnieni wszelką mocą przez potęgę chwały jego, we wszelkiej cierpliwości i nieskwapliwości, z radością,12 dziękując Bogu Ojcu, który nas uczynił godnymi cząstki dziedzictwa świętych w światłości;13 On też nas wyrwał z mocy ciemności i przeniósł do królestwa umiłowanego swego Syna,14 a w nim mamy odkupienie przez krew jego, odpuszczenie grzechów. CHRYSTUS GŁOWĄ KOŚCIOŁA.15 On jest obrazem niewidzialnego Boga – pierworodny wszelkiego stworzenia,16 ponieważ w nim stworzone są wszystkie rzeczy na niebie i na ziemi, widzialne i niewidzialne, czy trony, czy państwa, czy księstwa, czy zwierzchności; wszystko jest stworzone przez niego i w nim,17 a on jest przed wszystkimi i wszystko w nim trwa.18 I on jest głową ciała kościoła, on jest początkiem, pierworodnym z umarłych, aby sam miał pierwszeństwo między wszystkimi;19 bo spodobało się, żeby w nim przebywała wszelka pełność20 i żeby przez niego pojednał wszystko w nim, uspokoiwszy przez krew krzyża jego tak to co jest na ziemi, jak to co jest w niebie.TAJEMNICA BOŻA OBJAWIONA POGANOM.21 I was, którzyście kiedyś byli obcymi i nieprzyjaciółmi myślą i przez złe uczynki,22 a obecnie w ludzkim ciele swoim pojednał przez śmierć, aby was stawił przed sobą jak świętych i niepokalanych i nienagannych;23 jeśli tylko trwacie w wierze ugruntowani i stateczni i niewzruszeni w nadziei ewangelii, którą słyszeliście, która opowiadana jest wszelkiemu stworzeniu, istniejącemu pod niebem, a ja Paweł stałem się jej sługą.24 A ja teraz raduję się w utrapieniach za was i dopełniam to, czego nie dostaje utrapieniom Chrystusowym, w ciele moim za ciało jego, którym jest kościół,25 a ja stałem się sługą jego, według zlecenia bożego, jakie mi było dane do was, abym wypełnił słowo Boga26 tajemnicę, która była zakryta od wieków i wobec pokoleń, a teraz objawiona została świętym jego,27 którym Bóg chciał oznajmić bogactwo chwały tej tajemnicy wśród pogan, – jest nią Chrystus w was, nadzieja chwały;28 a tego my głosimy, upominając każdego człowieka i nauczając każdego człowieka we wszelkiej mądrości, abyśmy uczynili każdego człowieka doskonałym w Chrystusie Jezusie;29 nad czym też pracuję, walcząc mocą jego, która we mnie działa potężnie.
2SKARBY MĄDROŚCI W CHRYSTUSIE.1 Chcę bowiem, abyście wiedzieli, jak troskliwie staram się o was i o tych, co są w Laodycei i którzykolwiek nie widzieli oblicza mego w ciele,2 aby ich serca pocieszyły się i żeby byli wyposażeni w miłość i we wszystkie bogactwa pełnego zrozumienia, w poznaniu tajemnicy Boga Ojca i Chrystusa Jezusa,3 w którym są “ukryte” wszystkie “skarby mądrości i umiejętności.”4 A to oświadczam, aby was nikt nie zwodził przez wyniosłość mowy.5 Choć bowiem ciałem jestem nieobecny, to jednak duchem jestem z wami, weseląc się i widząc wasz porządek i umocnienie wiary waszej, która jest w Chrystusie.PRZESTROGA PRZED FAŁSZYWĄ MĄDROŚCIĄ.6 Jak więc przyjęliście Jezusa Chrystusa Pana, w nim chodźcie,7 wkorzenieni i na nim wybudowani i umocnieni wiarą, jak i nauczyliście się, obfitując w nim w dziękczynieniu.8 Baczcie, żeby was kto nie uwiódł przez filozofię i czczy podstęp, oparty na podaniu ludzkim, na żywiołach świata, a nie na Chrystusie.9 Gdyż w nim mieszka cała pełność bóstwa cieleśnie;10 i jesteście napełnieni w nim, który jest głową wszelkiej zwierzchności i władzy,11 w którym i obrzezani jesteście obrzezaniem, nie ręką dokonanym przez odjęcie cząstki ciała, lecz obrzezaniem Chrystusowym,12 wespół pogrzebani w nim we chrzcie, w którym też powstaliście przez wiarę w moc Boga, który go wzbudził z martwych.13 I was, gdy byliście umarli w grzechach i w odrzezku ciała waszego, wespół z nim ożywił, darowawszy wam wszystkie grzechy,14 niszcząc cyrograf dekretu, który nam był przeciwny, przeciw wam napisany, i ten usunął, przybijając go na krzyżu;15 i złupiwszy zwierzchności i władze, wywiódł śmiało na widowisko, nad nimi odniósł jawny triumf sam w sobie.PRZEPISY LEGALNE NIE OBOWIĄZUJĄ.16 Niechże więc nikt was nie sądzi o jedzenie albo o picie, albo w sprawie dnia świętego, albo nowiu, albo szabatu,17 co jest cieniem rzeczy przyszłych – a ciało jest Chrystusa.18 Niechaj was nikt nie zwodzi, chcąc przez uniżanie się i cześć dla aniołów postępować w tym, czego nie widział, próżno nadęty wymysłem ciała swego19 i nie trzymając się głowy, z której wszystko ciało przez spojenia i wiązania złożone i złączone, rośnie wzrostem bożym.20 Jeśli więc umarliście z Chrystusem żywiołom tego świata, czemu jeszcze jakby żyjąc na świecie, poddajecie się nakazom:21 “nie dotykajcie, ani nie kosztujcie, ani nie ruszajcie!”22 to wszystko jest na zniszczenie przez samo używanie, – według “przykazań i nauk ludzkich,”23 a te mają wprawdzie pozór mądrości w zabobonach i w poniżeniu, lecz nie dla dogadzania ciału, nie dla czci jakiej – dla nasycenia ciała.
3CHRYSTUS ŻYCIEM NASZYM.1 Przeto jeśli wespół powstaliście z Chrystusem, szukajcie tego, co w górze jest, gdzie Chrystus siedzi na prawicy bożej;2 co w górze jest, miłujcie, nie co na ziemi:3 Albowiem umarliście i życie wasze ukryte jest z Chrystusem w Bogu.4 Gdy się ukaże Chrystus, życie wasze, wtedy i wy z nim się ukażecie w chwale.5 Umartwiajcie więc członki wasze, które są na ziemi: rozpustę, nieczystość, lubieżność, złą pożądliwość i chciwość, która jest bałwochwalstwem,6 z powodu nich przychodzi gniew boży na synów niewierności;7 a i wyście się kiedyś im poddawali, gdyście żyli wpośród nich.8 Lecz teraz złóżcie i wy wszystko: gniew, oburzenie, złość, bluźnierstwo, brzydką mowę z ust waszych.ZRZUĆMY STAREGO CZŁOWIEKA.9 Nie okłamujcie się nawzajem, skoro zwlekliście z siebie starego człowieka z jego uczynkami,10 a przyoblekliście się w nowego, tego, który się odnawia w miarę poznania, na wzór tego, co go stworzył;11 w czym nie ma poganina i żyda, obrzezania i odrzezka, barbarzyńcy i Scyty, niewolnika i wolnego, ale wszystko i we wszystkich Chrystus.PRZYOBLECZMY SIĘ W CNOTY.12 Przyobleczcież się zatem jako wybrani boży, święci i umiłowani, w czułe miłosierdzie, w dobroć, w pokorę, w cichość, w cierpliwość;13 wzajemnie się znosząc i odpuszczając sobie, jeśli kto ma skargę przeciw komu; jak i Pan odpuścił wam, tak i wy.14 A nad to wszystko miejcie miłość, która jest związką doskonałości.15 Pokój zaś Chrystusowy, do którego też wezwani jesteście w jednym ciele, niech panuje w sercach waszych; i bądźcie wdzięczni.16 Słowo Chrystusowe niech przebywa w was obficie, nauczajcie z wszelką mądrością i sami siebie napominajcie, psalmy i hymny i pieśni duchowne śpiewając wdzięcznie w sercach waszych Bogu.17 Wszystko, cokolwiek czynicie w słowie albo w uczynku, wszystko czyńcie w imię Pana Jezusa Chrystusa, dziękując przez niego Bogu i Ojcu.OBOWIĄZKI MAŁŻONKÓW, SYNÓW I SŁUG.18 Żony, bądźcie poddane mężom, jak należy w Panu.19 Mężowie, miłujcie żony wasze i nie bądźcie przykrymi dla nich.20 Dzieci, posłuszne bądźcie rodzicom we wszystkim, bo się to podoba w Panu.21 Ojcowie, nie wywołujcie rozdrażnienia u dzieci waszych, aby się nié stawały małodusznymi.22 Słudzy, bądźcie we wszystkim posłuszni panom według ciała, nie na oko służąc, jakby się ludziom podobając, ale w prostocie serca, bojąc się Boga.23 Cokolwiek czynicie, z serca czyńcie jak Panu, a nie ludziom;24 wiedząc, że od Pana weźmiecie zapłatę dziedzictwa, Panu Chrystusowi służcie.25 Kto bowiem krzywdę czyni, weźmie odpłatę za to, co niegodziwie uczynił; a u Boga nie ma względu na osoby.
4

RU Brytjka King J. 41 cf. Tłum. Толк. Panowie, oddawajcie sługom, co jest sprawiedliwe i słuszne, wiedząc, że i wy macie Pana w niebie.Господа, оказывайте рабам должное и справедливое, зная, что и вы имеете Господа на небесах. Госп0діе, прaвду и3 ўравнeніе рабHмъ подавaйте, вёдzще, ћкw и3 вы2 и4мате гDа на нб7сёхъ. 4,1Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVοι oi
T-NPM
hothe/this/who 
κυριοι kurioi
N-NPM
κύριοςkurioslordMasters
το to
T-ASN
hothe/this/whoMasters
δικαιον dikaion
A-ASN
δίκαιοςdikaiosjustthat which is just
και kai
CONJ
καίkaiandand
την tēn
T-ASF
hothe/this/whounto
ισοτητα isotēta
N-ASF
ἰσότηςisotēsequalityequal
τοις tois
T-DPM
hothe/this/whoequal
δουλοις doulois
N-DPM
δοῦλοςdoulosslaveunto
παρεχεσθε parechesthe
V-PMM-2P G5732
παρέχωparechōto furnish occasion, give
ειδοτες eidotes
V-RAP-NPM G5761
εἴδωeidōto know; knowing
οτι oti
CONJ
ὅτιhotithat/sincethat
και kai
CONJ
καίkaiandalso
υμεις umeis
P-2NP
σύsuyouye
εχετε echete
V-PAI-2P G5719
ἔχωechōto have/behave
κυριον kurion
N-ASM
κύριοςkurioslorda Master
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
ουρανω ouranō
N-DSM
οὐρανόςouranosheavenheaven
 
RÓŻNE UPOMNIENIA.2 cf. Tłum. Толк. W modlitwie nie ustawajcie, bądźcie na niej czujni w dziękczynieniu,Будьте постоянны в молитве, бодрствуя в ней с благодарением. (За?_с7x.) Въ моли1твэ терпи1те, б0дрствующе въ нeй со благодарeніемъ: 4,2Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVτη
T-DSF
hothe/this/whoin prayer
προσευχη proseuchē
N-DSF
προσευχήproseuchēprayerin prayer
προσκαρτερειτε proskartereite
V-PAM-2P G5720
προσκαρτερέωproskartereōto continue in/withContinue
γρηγορουντες grēgorountes
V-PAP-NPM G5723
γρηγορέωgrēgoreōto keep watch, and watch
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
αυτη autē
P-DSF
αὐτόςautoshe/she/it/selfthe same
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongwith
ευχαριστια eucharistia
N-DSF
εὐχαριστίαeucharistiathankfulnessthanksgiving
 
3 cf. Tłum. Толк. modląc się zarazem i za nas, aby nam Bóg otworzył drzwi dla ustnego opowiadania tajemnicy Chrystusowej (dla której też jestem w więzach),Молитесь также и о нас, чтобы Бог отверз нам дверь для слова, возвещать тайну Христову, за которую я и в узах, молsщесz и3 њ нaсъ вкyпэ, да бGъ tвeрзетъ нaмъ двє1ри сл0ва, проглаг0лати тaйну хrт0ву, є3sже рaди и3 свsзанъ є4смь: 4,3Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVπροσευχομενοι proseuchomenoi
V-PNP-NPM G5740
προσεύχομαιproseuchomaito praypraying
αμα ama
ADV
ἅμαhamatogetherWithal
και kai
CONJ
καίkaiandalso
περι peri
PREP
περίperiaboutfor
ημων ēmōn
P-1GP
ἐγώegōI/weunto us
ινα ina
CONJ
ἵναhinain order that/to, that
ο o
T-NSM
hothe/this/whoGod
θεος theos
N-NSM
θεόςtheosGodGod
ανοιξη anoixē
V-AAS-3S G5661
ἀνοίγωanoigōto openwould open
ημιν ēmin
P-1DP
ἐγώegōI/weus
θυραν thuran
N-ASF
θύραthuradoora door
του tou
T-GSM
hothe/this/whoof utterance
λογου logou
N-GSM
λόγοςlogoswordof utterance
λαλησαι lalēsai
V-AAN G5658
λαλέωlaleōto speak, to speak
το to
T-ASN
hothe/this/whothe mystery
μυστηριον mustērion
N-ASN
μυστήριονmustērionmysterythe mystery
του tou
T-GSM
hothe/this/whoof Christ
χριστου christou
N-GSM
ΧριστόςchristosChristof Christ
δι di
PREP
διάdiathrough/because of, for
ο o
R-ASN
ὅς, ἥhhos ēwhichwhich
και kai
CONJ
καίkaiandalso
δεδεμαι dedemai
V-RPI-1S G5769
δέωdeōto bindI am
 
4 cf. Tłum. Толк. abym ją oznajmiał tak, jak mi głosić trzeba.дабы я открыл ее, как должно мне возвещать. да kвлю2 ю5, ћкоже подобaетъ ми2 глаг0лати. 4,4Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVινα ina
CONJ
ἵναhinain order that/toThat
φανερωσω fanerōsō
V-AAS-1S G5661
φανερόωfaneroōto manifestI may make
αυτο auto
P-ASN
αὐτόςautoshe/she/it/selfit
ως ōs
ADV
ὡςhōswhich/how, as
δει dei
V-PAI-3S G5719
δεῖdeibe necessaryought
με me
P-1AS
ἐγώegōI/weI
λαλησαι lalēsai
V-AAN G5658
λαλέωlaleōto speakto speak
 
5 cf. Tłum. Толк. Z tymi, co są obcy, mądrze postępujcie, z czasu korzystając.Со внешними обходитесь благоразумно, пользуясь временем. (За?.) Въ премyдрости ходи1те ко внBшнимъ, врeмz и3скупyюще. 4,5Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVεν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
σοφια sofia
N-DSF
σοφίαsofiawisdomwisdom
περιπατειτε peripateite
V-PAM-2P G5720
περιπατέωperipateōto walkWalk
προς pros
PREP
πρόςprosto/withtoward
τους tous
T-APM
hothe/this/whothem that are
εξω exō
ADV
ἔξωexōout/outside(r)without
τον ton
T-ASM
hothe/this/whothe time
καιρον kairon
N-ASM
καιρόςkairostime/right timethe time
εξαγοραζομενοι exagorazomenoi
V-PMP-NPM G5734
ἐξαγοράζωexagorazōto redeem, redeeming
 
6 cf. Tłum. Толк. Mowa wasza zawsze uprzejma, niech będzie solą zaprawiona, abyście wiedzieli, jak wam należy każdemu odpowiedzieć.Слово ваше да будет всегда с благодатию, приправлено солью, дабы вы знали, как отвечать каждому. Сл0во вaше (да бывaетъ) всегдA во блгdти, с0лію растворeно, вёдэти, кaкw подобaетъ вaмъ є3ди1ному комyждо tвэщавaти. 4,6Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVο o
T-NSM
hothe/this/whospeech
λογος logos
N-NSM
λόγοςlogoswordspeech
υμων umōn
P-2GP
σύsuyouyour
παντοτε pantote
ADV
πάντοτεpantotealwaysalway
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongwith
χαριτι chariti
N-DSF
χάριςcharisgracegrace
αλατι alati
N-DSN
ἅλαςhalassaltwith salt
ηρτυμενος ērtumenos
V-RPP-NSM G5772
ἀρτύωartuōto seasonLet
ειδεναι eidenai
V-RAN G5760
εἴδωeidōto know, that ye may know
πως pōs
ADV
πωςpōshowhow
δει dei
V-PAI-3S G5719
δεῖdeibe necessaryought
υμας umas
P-2AP
σύsuyouye
ενι eni
A-DSM
εἷςheisoneman
εκαστω ekastō
A-DSM
ἕκαστοςhekastoseachevery
αποκρινεσθαι apokrinesthai
V-PNN G5738
ἀποκρίνωapokrinōto answerto answer
 
7 cf. Tłum. Толк. Wszystko wam oznajmi, co mnie dotyczy, Tychikus, najmilszy brat i wierny sługa i współsługa w Panu,О мне всё скажет вам Тихик, возлюбленный брат и верный служитель и сотрудник в Господе, Я%же њ мнЁ, вс‰ скaжетъ вaмъ тmхjкъ, возлю1бленный брaтъ и3 вёренъ служи1тель и3 сораб0тникъ њ гDэ, 4,7Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVτα ta
T-APN
hothe/this/who 
κατ kat
PREP
κατάkataaccording tostate
εμε eme
P-1AS
ἐγώegōI/wemy
παντα panta
A-APN
πᾶςpasallAll
γνωρισει gnōrisei
V-FAI-3S G5692
γνωρίζωgnōrizōto make knownshall
υμιν umin
P-2DP
σύsuyouunto you
τυχικος tuchikos
N-NSM
ΤυχικόςtuchikosTychicusTychicus
ο o
T-NSM
hothe/this/who 
αγαπητος agapētos
A-NSM
ἀγαπητόςagapētosbeloved, a beloved
αδελφος adelfos
N-NSM
ἀδελφόςadelfosbrotherbrother
και kai
CONJ
καίkaiand, and
πιστος pistos
A-NSM
πιστόςpistosfaithfula faithful
διακονος diakonos
N-NSM
διάκονοςdiakonosservantminister
και kai
CONJ
καίkaiandand
συνδουλος sundoulos
N-NSM
σύνδουλοςsundoulosfellow slavefellowservant
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
κυριω kuriō
N-DSM
κύριοςkurioslordthe Lord
 
8 cf. Tłum. Толк. którego posłałem do was właśnie po to, aby się dowiedział, co się z wami dzieje i pocieszył serca wasze,которого я для того послал к вам, чтобы он узнал о ваших обстоятельствах и утешил сердца ваши, є3г0же послaхъ къ вaмъ на сE и4стое, да разумёетъ ћже њ вaсъ и3 ўтёшитъ сердцA в†ша, 4,8Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVον on
R-ASM
ὅς, ἥhhos ēwhichWhom
επεμψα epempsa
V-AAI-1S G5656
πέμπωpempōto sendI have sent
προς pros
PREP
πρόςprosto/withunto
υμας umas
P-2AP
σύsuyouyour
εις eis
PREP
εἰςeistowardfor
αυτο auto
P-ASN
αὐτόςautoshe/she/it/selfthe same
τουτο touto
D-ASN
οὗτοςhoutosthis/he/she/it[this/he/she/it]
ινα ina
CONJ
ἵναhinain order that/to, that
γνωτε gnōte
V-2AAS-2P G5632
γινώσκωginōskōto know 
τα ta
T-APN
hothe/this/who 
περι peri
PREP
περίperiaboutestate
ημων ēmōn
P-1GP
ἐγώegōI/we[I/we]
και kai
CONJ
καίkaiand, and
παρακαλεση parakalesē
V-AAS-3S G5661
παρακαλέωparakaleōto plead/comfortcomfort
τας tas
T-APF
hothe/this/whohearts
καρδιας kardias
N-APF
καρδίαkardiahearthearts
υμων umōn
P-2GP
σύsuyouyour
 
9 cf. Tłum. Толк. z Onezymem najmilszym i wiernym bratem, który jest spośród was. Wszystko wam oznajmią, co się tu dzieje.с Онисимом, верным и возлюбленным братом нашим, который от вас. Они расскажут вам о всем здешнем. со nни1сімомъ, вёрнымъ и3 возлю1бленнымъ брaтомъ нaшимъ, и4же є4сть t вaсъ: вс‰ вaмъ скaжутъ, ћже здЁ. 4,9Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVσυν sun
PREP
σύνsunwithWith
ονησιμω onēsimō
N-DSM
ὈνήσιμοςonēsimosOnesimusOnesimus
τω
T-DSM
hothe/this/who 
πιστω pistō
A-DSM
πιστόςpistosfaithful, a faithful
και kai
CONJ
καίkaiandand
αγαπητω agapētō
A-DSM
ἀγαπητόςagapētosbelovedbeloved
αδελφω adelfō
N-DSM
ἀδελφόςadelfosbrotherbrother
ος os
R-NSM
ὅς, ἥhhos ēwhich, who
εστιν estin
V-PAI-3S G5719
εἰμίeimito beis
εξ ex
PREP
ἐκekof/fromof
υμων umōn
P-2GP
σύsuyouunto you
παντα panta
A-APN
πᾶςpasallall things
υμιν umin
P-2DP
σύsuyouyou
γνωρισουσιν gnōrisousin
V-FAI-3P G5692
γνωρίζωgnōrizōto make known. They shall make known
τα ta
T-APN
hothe/this/whowhich
ωδε ōde
ADV
ὧδεhōdeherehere
 
POZDROWIENIA I POLECENIA.10 cf. Tłum. Толк. Pozdrawia was Arystarch, współwięzień mój i Marek, cioteczny brat Barnaby, co do którego otrzymaliście polecenia; jeżeli przybędzie do was, przyjmijcie goПриветствует вас Аристарх, заключенный вместе со мною, и Марк, племянник Варнавы (о котором вы получили приказания: если придет к вам, примите его), (За?_сx7а.) Цэлyетъ вы2 ґрістaрхъ сплённикъ м0й, и3 мaрко ґнеpjй варнaвинъ, њ нeмже пріsсте зaпwвэди: ѓще пріи1детъ къ вaмъ, пріими1те є3го2: 4,10Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVασπαζεται aspazetai
V-PNI-3S G5736
ἀσπάζομαιaspazomaito pay respects tosaluteth
υμας umas
P-2AP
σύsuyouyou
αρισταρχος aristarchos
N-NSM
ἈρίσταρχοςaristarchosAristarchusAristarchus
ο o
T-NSM
hothe/this/who 
συναιχμαλωτος sunaichmalōtos
A-NSM
συναιχμάλωτοςsunaichmalōtosfellow prisonerfellowprisoner
μου mou
P-1GS
ἐγώegōI/wemy
και kai
CONJ
καίkaiand, and
μαρκος markos
N-NSM
ΜάρκοςmarkosMarkMarcus
ο o
T-NSM
hothe/this/who, sister's son
ανεψιος anepsios
N-NSM
ἀνεψιόςanepsioscousin, sister's son
βαρναβα barnaba
N-GSM
ΒαρνάβαςbarnabasBarnabasto Barnabas
περι peri
PREP
περίperiabout, (touching
ου ou
R-GSM
ὅς, ἥhhos ēwhichwhom
ελαβετε elabete
V-2AAI-2P G5627
λαμβάνωlambanōto takeye received
εντολας entolas
N-APF
ἐντολήentolēcommandmentcommandments
εαν ean
COND
ἐάνeanif: if
ελθη elthē
V-2AAS-3S G5632
ἔρχομαιerchomaito come/gohe come
προς pros
PREP
πρόςprosto/withunto
υμας umas
P-2AP
σύsuyouyou
δεξασθε dexasthe
V-ADM-2P G5663
δέχομαιdechomaito receive, receive
αυτον auton
P-ASM
αὐτόςautoshe/she/it/selfhim
 
11 cf. Tłum. Толк. i Jezus, zwany Justem; ci są z obrzezania – oni sami są pomocnikami moimi w królestwie bożym, i oni stali się dla mnie pociechą.также Иисус, прозываемый Иустом, оба из обрезанных. Они - единственные сотрудники для Царствия Божия, бывшие мне отрадою. и3 їисyсъ наречeнный їyстъ, сyщій t њбрёзаніz: сjи є3ди1ни споспBшницы во цrтво б9іе, и5же бhша ми2 ўтэшeніе. 4,11Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVκαι kai
CONJ
καίkaiandAnd
ιησους iēsous
N-NSM
ἸησοῦςiēsousJesus/JoshuaJesus
ο o
T-NSM
hothe/this/who 
λεγομενος legomenos
V-PPP-NSM G5746
λέγωlegōto speak, which is called
ιουστος ioustos
N-NSM
ἸοῦστοςioustosJustusJustus
οι oi
T-NPM
hothe/this/who 
οντες ontes
V-PAP-NPM G5723
εἰμίeimito be, who are
εκ ek
PREP
ἐκekof/fromof
περιτομης peritomēs
N-GSF
περιτομήperitomēcircumcisionthe circumcision
ουτοι outoi
D-NPM
οὗτοςhoutosthis/he/she/it. These
μονοι monoi
A-NPM
μόνοςmonosaloneonly
συνεργοι sunergoi
A-NPM
συνεργόςsunergosco-workerfellowworkers
εις eis
PREP
εἰςeistowardunto
την tēn
T-ASF
hothe/this/whothe kingdom
βασιλειαν basileian
N-ASF
βασιλείαbasileiakingdomthe kingdom
του tou
T-GSM
hothe/this/whoof God
θεου theou
N-GSM
θεόςtheosGodof God
οιτινες oitines
R-NPM
ὅστιςhostiswho/which, which
εγενηθησαν egenēthēsan
V-AOI-3P G5675
γίνομαιginomaito behave been
μοι moi
P-1DS
ἐγώegōI/weunto me
παρηγορια parēgoria
N-NSF
παρηγορίαparēgoriacomforta comfort
 
12 cf. Tłum. Толк. Pozdrawia was Epafras, który jest spośród was, sługa Chrystusa Jezusa, zawsze troskliwy o was w modlitwach, abyście byli doskonałymi w pełnieniu wszelkiej woli bożej.Приветствует вас Епафрас ваш, раб Иисуса Христа, всегда подвизающийся за вас в молитвах, чтобы вы пребыли совершенны и исполнены всем, что угодно Богу. Цэлyетъ вы2 є3пафрaсъ, и4же t вaсъ, рaбъ ї}са хrтA, всегдA подвизazйсz њ вaсъ въ моли1твахъ, да бyдете совершeни и3 и3сп0лнени во всsцэй в0ли б9іей. 4,12Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVασπαζεται aspazetai
V-PNI-3S G5736
ἀσπάζομαιaspazomaito pay respects to, saluteth
υμας umas
P-2AP
σύsuyouyou
επαφρας epafras
N-NSM
ἘπαφρᾶςepafrasEpaphrasEpaphras
ο o
T-NSM
hothe/this/who, who is
εξ ex
PREP
ἐκekof/fromof
υμων umōn
P-2GP
σύsuyouyou
δουλος doulos
N-NSM
δοῦλοςdoulosslave, a servant
χριστου christou
N-GSM
ΧριστόςchristosChristof Christ
ιησου iēsou
N-GSM
ἸησοῦςiēsousJesus/Joshua[Jesus/Joshua]
παντοτε pantote
ADV
πάντοτεpantotealways, always
αγωνιζομενος agōnizomenos
V-PNP-NSM G5740
ἀγωνίζομαιagōnizomaito strugglelabouring fervently
υπερ uper
PREP
ὑπέρhuperabove/forfor
υμων umōn
P-2GP
σύsuyouyou
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
ταις tais
T-DPF
hothe/this/whoprayers
προσευχαις proseuchais
N-DPF
προσευχήproseuchēprayerprayers
ινα ina
CONJ
ἵναhinain order that/to, that
σταθητε stathēte
V-APS-2P G5686
ἵστημιhistēmito standye may stand
τελειοι teleioi
A-NPM
τέλειοςteleiosperfectperfect
και kai
CONJ
καίkaiandand
πεπληροφορημενοι peplēroforēmenoi
V-RPP-NPM G5772
πληροφορέωplēroforeōto fulfill[to fulfill]
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
παντι panti
A-DSN
πᾶςpasallall
θεληματι thelēmati
N-DSN
θέλημαthelēmawill/desirethe will
του tou
T-GSM
hothe/this/whoof God
θεου theou
N-GSM
θεόςtheosGodof God
 
13 cf. Tłum. Толк. Daję mu bowiem świadectwo, że łoży wiele trudu dla was i dla tych, co są w Laodycei i co w Hierapolu.Свидетельствую о нем, что он имеет великую ревность и заботу о вас и о находящихся в Лаодикии и Иераполе. Свидётельствую бо њ нeмъ, ћкw и4мать рeвность мн0гу (и3 болёзнь) њ вaсъ и3 њ сyщихъ въ лаодікjи и3 во їерап0ли. 4,13Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVμαρτυρω marturō
V-PAI-1S G5719
μαρτυρέωmartureōto testifyI bear
γαρ gar
CONJ
γάρgarforFor
αυτω autō
P-DSM
αὐτόςautoshe/she/it/selfhim
οτι oti
CONJ
ὅτιhotithat/since, that
εχει echei
V-PAI-3S G5719
ἔχωechōto have/behe hath
πολυν polun
A-ASM
πολύςpolusmucha great
πονον ponon
N-ASM
πόνοςponostravail[travail]
υπερ uper
PREP
ὑπέρhuperabove/forfor
υμων umōn
P-2GP
σύsuyouyou
και kai
CONJ
καίkaiand, and
των tōn
T-GPM
hothe/this/whothem
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
λαοδικεια laodikeia
N-DSF
ΛαοδίκειαlaodikeiaLaodiceaLaodicea
και kai
CONJ
καίkaiand, and
των tōn
T-GPM
hothe/this/whothem
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
ιερα iera
A-DSF
ἱερόςhierossacred[sacred]
πολει polei
N-DSF
πόλιςpoliscity[city]
 
14 cf. Tłum. Толк. Pozdrawia was Łukasz, lekarz najmilszy i Demas,Приветствует вас Лука, врач возлюбленный, и Димас. Цэлyетъ вы2 лyка врaчь возлю1бленный, и3 димaсъ. 4,14Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVασπαζεται aspazetai
V-PNI-3S G5736
ἀσπάζομαιaspazomaito pay respects to, greet
υμας umas
P-2AP
σύsuyouyou
λουκας loukas
N-NSM
ΛουκᾶςloukasLukeLuke
ο o
T-NSM
hothe/this/who 
ιατρος iatros
N-NSM
ἰατρόςiatrosphysicianphysician
ο o
T-NSM
hothe/this/whophysician
αγαπητος agapētos
A-NSM
ἀγαπητόςagapētosbeloved, the beloved
και kai
CONJ
καίkaiand, and
δημας dēmas
N-NSM
ΔημᾶςdēmasDemasDemas
 
15 cf. Tłum. Толк. Pozdrówcie braci, co są w Laodycei i Nimfasa i kościół, który jest w domu jego.Приветствуйте братьев в Лаодикии, и Нимфана, и домашнюю церковь его. Цэлyйте брaтію сyщую въ лаодікjи, и3 нmмфaна, и3 домaшнюю є3гw2 цRковь. 4,15Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVασπασασθε aspasasthe
V-ADM-2P G5663
ἀσπάζομαιaspazomaito pay respects toSalute
τους tous
T-APM
hothe/this/who 
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongwhich are in
λαοδικεια laodikeia
N-DSF
ΛαοδίκειαlaodikeiaLaodiceaLaodicea
αδελφους adelfous
N-APM
ἀδελφόςadelfosbrotherthe brethren
και kai
CONJ
καίkaiand, and
νυμφαν numfan
N-ASM
ΝυμφᾶςnumfasNymphaNymphas
και kai
CONJ
καίkaiand, and
την tēn
T-ASF
hothe/this/who 
κατ kat
PREP
κατάkataaccording towhich is in
οικον oikon
N-ASM
οἶκοςoikoshousehouse
αυτης autēs
P-GSF
αὐτόςautoshe/she/it/selfhis
εκκλησιαν ekklēsian
N-ASF
ἐκκλησίαekklēsiaassemblythe church
 
16 cf. Tłum. Толк. A gdy ten list u was będzie odczytany, postarajcie się, aby był odczytany i w kościele Laodycenów; a ten, który jest do Laodycenów, żebyście wy odczytali.Когда это послание прочитано будет у вас, то распорядитесь, чтобы оно было прочитано и в Лаодикийской церкви; а то, которое из Лаодикии, прочитайте и вы. И# є3гдA прочтeтсz послaніе сіE ў вaсъ, сотвори1те, да и3 въ лаодікjйстэй цRкви прочтeно бyдетъ, и3 напи1саное t лаодікjи да и3 вы2 прочтeте. 4,16Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVκαι kai
CONJ
καίkaiandAnd
οταν otan
CONJ
ὅτανhotanwhen(-ever)when
αναγνωσθη anagnōsthē
V-APS-3S G5686
ἀναγινώσκωanaginōskōto readis read
παρ par
PREP
παράparafrom/with/besideamong
υμιν umin
P-2DP
σύsuyouye
η ē
T-NSF
hothe/this/who 
επιστολη epistolē
N-NSF
ἐπιστολήepistolēepistleepistle
ποιησατε poiēsate
V-AAM-2P G5657
ποιέωpoieōto do/make, cause
ινα ina
CONJ
ἵναhinain order that/tothat
και kai
CONJ
καίkaiandalso
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
τη
T-DSF
hothe/this/whothis
λαοδικεων laodikeōn
N-GPM
ΛαοδικεύςlaodikeusLaodiceanof the Laodiceans
εκκλησια ekklēsia
N-DSF
ἐκκλησίαekklēsiaassemblythe church
αναγνωσθη anagnōsthē
V-APS-3S G5686
ἀναγινώσκωanaginōskōto readit be read
και kai
CONJ
καίkaiand; and
την tēn
T-ASF
hothe/this/whothe
εκ ek
PREP
ἐκekof/fromfrom
λαοδικειας laodikeias
N-GSF
ΛαοδίκειαlaodikeiaLaodiceaLaodicea
ινα ina
CONJ
ἵναhinain order that/tothat
και kai
CONJ
καίkaiandlikewise
υμεις umeis
P-2NP
σύsuyouyou
αναγνωτε anagnōte
V-2AAS-2P G5632
ἀναγινώσκωanaginōskōto readread
 
17 cf. Tłum. Толк. A powiedzcie Archipowi: Pilnuj posługiwania, które otrzymałeś w Panu, abyś je wypełniał.Скажите Архиппу: смотри, чтобы тебе исполнить служение, которое ты принял в Господе. И# рцhте ґрхjппу: блюди2 служeніе, є4же пріsлъ є3си2 њ гDэ, да доверши1ши є5. 4,17Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVκαι kai
CONJ
καίkaiandAnd
ειπατε eipate
V-2AAM-2P G5628
λέγωlegōto speaksay
αρχιππω archippō
N-DSM
ἌρχιπποςarchipposArchippusto Archippus
βλεπε blepe
V-PAM-2S G5720
βλέπωblepōto see, Take heed to
την tēn
T-ASF
hothe/this/whothe ministry
διακονιαν diakonian
N-ASF
διακονίαdiakoniaservicethe ministry
ην ēn
R-ASF
ὅς, ἥhhos ēwhichwhich
παρελαβες parelabes
V-2AAI-2S G5627
παραλαμβάνωparalambanōto takethou hast received
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
κυριω kuriō
N-DSM
κύριοςkurioslordthe Lord
ινα ina
CONJ
ἵναhinain order that/to, that
αυτην autēn
P-ASF
αὐτόςautoshe/she/it/selfit
πληροις plērois
V-PAS-2S G5725
πληρόωplēroōto fulfillthou fulfil
 
18 cf. Tłum. Толк. Pozdrowienie ręką moją Pawłową. Pamiętajcie na okowy moje. Łaska z wami. Amen.Приветствие моею рукою, Павловою. Помните мои узы. Благодать со всеми вами. Аминь.Цэловaніе моeю рук0ю пavлею. Поминaйте мо‰ ќзы. Блгdть со (всёми) вaми. Ґми1нь.4,18Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVο o
T-NSM
hothe/this/whoThe salutation
ασπασμος aspasmos
N-NSM
ἀσπασμόςaspasmossalutationThe salutation
τη
T-DSF
hothe/this/whobonds
εμη emē
S-1SDSF
ἐμόςemosmyof me
χειρι cheiri
N-DSF
χείρcheirhandby the hand
παυλου paulou
N-GSM
ΠαῦλοςpaulosPaulPaul
μνημονευετε mnēmoneuete
V-PAM-2P G5720
μνημονεύωmnēmoneuōto remember. Remember
μου mou
P-1GS
ἐγώegōI/wemy
των tōn
T-GPM
hothe/this/who. Grace
δεσμων desmōn
N-GPM
δεσμόςdesmoschainbonds
η ē
T-NSF
hothe/this/who.
χαρις charis
N-NSF
χάριςcharisgrace. Grace
μεθ meth
PREP
μετάmetawith/afterwith
υμων umōn
P-2GP
σύsuyouyou