MENU
Fragment:
Styl fragmentu
*Zezwalaj na cookies aby zapamiętać ustawienia

Księga Kapłańska

Księga Kapłańska

CZĘŚĆ I (1,1 – 10,20)Prawo ofiar.I. Obrządek ofiar. (1,1 – 7,38)
CAŁOPALENIA (1,1- I 7). Wstęp ogólny (1,1-2). Bydło większe (3-9), bydło drobne (10-13), ptaki (14-17).
11 I zawołał Pan Mojżesza, i rzekł doń z przybytku świadectwa mówiąc:2 “Mów synom Izraelowym i rzeczesz do nich: Gdy kto z was chce złożyć ofiarę Panu z bydła, to jest z wołów albo z owiec chce złożyć ofiary:3 jeśliby całopaleniem była jego ofiara i z rogatego bydła, samca bez skazy przywiedzie do wejścia przybytku świadectwa, aby sobie ubłagać Pana4 I położy rękę na głowę ofiary, a będzie przyjemna i pomocna ku oczyszczeniu jego;5 i zabije cielca przed Panem, i ofiarują synowie Aaronowi, kapłani, krew jego wylewając ją wkoło ołtarza, który jest przed wejściem do przybytku.6 I obłupiwszy skórę ofiary7, porąbią członki na sztuki i podpalą ogień na ołtarzu, stos drew pierwej ułożywszy.8 A członki, które są porąbane, na wierzchu w porządku położą, to jest głowę i wszystko, co jest przy wątrobie, jelita też i nogi, opłukane w wodzie.9 I spali je kapłan na ołtarzu jako całopalenie i jako wdzięczną wonność Panu.10 – A jeśli ofiara jest z drobnego bydła, całopalenie z owiec albo z kóz, odda samca bez skazy11 i zabije go u boku ołtarza, który jest zwrócony ku północy, przed Panem, a krew jego wyleją na ołtarz synowie Aaronowi wkoło.12 I rozbiorą członki, głowę i wszystko, co jest przy wątrobie, i włożą na drwa, pod które ma być podłożony ogień, jelita zaś i nogi wypłuczą w wodzie.13 A wszystko, co ofiarowano, spali kapłan na ołtarzu jako całopalenie i wonność najwdzięczniejszą Panu.14 – A jeśliby z ptactwa była całopalna ofiara Panu, z synogarlic, albo gołąbiąt,15 zaniesie ją kapłan do ołtarza i skręci jej głowę przy szyi, a przerwawszy miejsce rany, da wyciec krwi na kraj ołtarza;16 pęcherzyk zaś gardzielny i pierze rzuci blisko ołtarza ku wschodniej stronie, na miejsce, gdzie popiół wysypują;17 i połamie skrzydła jej, lecz nie pokraje ani przetnie jej żelazem, i spali na ołtarzu, podłożywszy pod drwa ogień. Całopalenie to jest i ofiara woni najwdzięczniejszej Panu. OFIARY CHLEBNE (2,1-16). Ofiara z mąki przedniej (2,1-3). Placki pieczone w piecu, na patelni, w rondlu (4-10). Kwas i miód wykluczone (11-12). Przyprawienie solą (13). Dar pierwocin (14-16).
21 Z Gdy kto przyniesie obiatę na ofiarę Panu, biała mąka będzie ofiarą jego, i naleje na nią oliwy i włoży kadzidło.2 I przyniesie do synów Aaronowych, kapłanów, z których jeden weźmie garść pełną mąki białej i oliwy, i wszystko kadzidło, i położy jako pamiątkę na ołtarzu, na wonność najwdzięczniejszą Panu.3 A co zostanie z ofiary, będzie Aarona i synów jego jako prześwięte z ofiar Pańskich.4 – Ale gdy chcesz złożyć na ofiarę coś upieczonego w piecu, z białej mąki będzie, to jest chleby bez kwasu oliwą rozmieszane i placki przaśne pomazane oliwą.5 Jeśli z patelni będzie obiata twoja, z białej mąki, oliwą rozmieszanej i bez kwasu,6 podzielisz ją na kawałki i wlejesz na nią oliwy.7 Ale jeśli z rusztu będzie ofiara, także biała mąka oliwą będzie zaczyniona,8 i przyniesiesz ją Panu, i oddasz w ręce kapłana.9 Gdy on ją będzie ofiarował, weźmie pamiętne z ofiary i spali na ołtarzu na wonność wdzięczną Panu.10 A cokolwiek zostanie, będzie Aarona i synów jego, jako prześwięte z obiat Pańskich.11 – Wszelka obiata, którą ofiarują Panu, bez kwasu czyniona będzie, i bynajmniej kwasu ani miodu nie będą palić w ofierze Panu.12 Pierwociny tylko tych rzeczy będziecie ofiarować i dary, ale na ołtarz nie włożą ich na wonność wdzięczną.13 Cokolwiek jako obiatę ofiarujesz, solą posolisz i nie odejmiesz soli przymierza z Bogiem twoim od ofiary twojej. Przy wszelkiej obiacie twojej ofiarujesz sól.14 – Jeśli zaś ofiarujesz dar pierwszego zboża twego Panu z kłosów jeszcze zielonych, będziesz prażył ogniem i zetrzesz je jako krupy, i tak ofiarujesz pierwociny twoje Panu;15 i nalejesz z wierzchu oliwy, i włożysz kadzidło, bo jest to obiata Pańska.16 A kapłan spali z niej na pamiątkę daru część startych krup i oliwy, i kadzidło wszystko. OFIARY ZAPOKOJNE (3,1-17). Bydło większe (3,1-5). Bydło drobne (6), baranek (7-11) albo koza (12-16). Zakończenie (17).
31 Jeśliby ofiarą zapokojną była czyja ofiara, a chciałby ją złożyć z bydła rogatego, samca albo samicę bez skazy ofiaruje przed Panem.2 I położy rękę na głowie ofiary swej, i zabiją ją w wejściu do przybytku świadectwa, a synowie Aaronowi, kapłani, wyleją krew wkoło ołtarza.3 I złożą z ofiar zapokojnych na obiatę Panu łój, który okrywa wnętrze, i cokolwiek jest tłustości wewnątrz:4 dwie nerki z łojem, który okrywa trzewia, i siatkę wątroby z nereczkami.5 I podłożywszy ogień pod drwa, spalą to na ołtarzu jako całopalenie, na obiatę najwdzięczniejszej wonności Panu.6 – A jeśli z owiec będzie dar i zapokojna ofiara, bądź samca ofiaruje bądź samicę, bez skazy będą.7 Jeśli baranka będzie ofiarował przed Panem,8 położy rękę swą na głowę ofiary swej i zabiją ją w wejściu do przybytku świadectwa, i wyleją synowie Aaronowi krew jej wkoło ołtarza.9 I złożą z ofiary zapokojnej na ofiarę Panu: łój i ogon wszystek, z nerkami,10 i tłuszcz, który okrywa brzuch i wszystkie wnętrzności, i obydwie nereczki z tłuszczem, który jest przy trzewiach, i siatkę wątroby z nereczkami.11 I spali je kapłan na ołtarzu na strawę ognia i obiaty dla Pana.12 Jeśliby koza była obiatą jego i ofiarowałby ją Panu, 13 położy rękę swą na jej głowę i ofiaruje ją w wejściu przybytku świadectwa, a synowie Aaronowi wyleją krew jej wkoło ołtarza.14 I wezmą z niej na pastwę ognia Pańskiego łój, który okrywa brzuch i który zakrywa wszystkie wnętrzności15 dwie nerki z siatką, która jest na nich przy trzewiach, i tłuszcz wątroby z nereczkami.16 I spali je na ołtarzu kapłan na strawę ognia i najwdzięczniejszą woń. 17 Wszelki łój będzie Pański prawem wiecznym w pokoleniach waszych i wszech mieszkaniach waszych: ani krwi, ani łoju zgoła jeść nie będziecie.” OFIARY ZA GRZECH (4,1- 5,13). Wstęp (4,1-2). Za grzech arcykapłana (3-12), ludu (13-21), księcia (22-26). Za grzech człowieka z ludu: ofiara kozy (27-31), owcy (32-35). Wypadki przepisanej ofiary (5,1-6). Ofiara ubogiego: synogarlice albo gołąbki (7-10), przednia mąka (11-13).
41 I rzekł Pan do Mojżesza mówiąc:2 Mów synom Izraelowym: Jeśliby kto zgrzeszył z niewiadomości i uczynił z wszystkich przykazań Pana coś, o czym przykazał, aby nie czyniono:3 jeśliby kapłan, który jest namaszczony, zgrzeszył przywodząc lud ku grzechowi, ofiaruje za grzech swój cielca bez skazy Panu.4 I przywiedzie go do wejścia przybytku świadectwa przed Pana i położy rękę na głowę jego i zabije go Panu.5 Zaczerpnie też nieco z krwi cielca i wniesie ją do przybytku świadectwa.6 A umoczywszy palec we krwi pokropi nią siedemkroć przed Panem w stronę zasłony świątyni.7 I włoży z tejże krwi na rogi ołtarza kadzenia najwdzięczniejszego Panu, który jest w przybytku świadectwa, a całą resztę krwi wyleje na podstawę ołtarza całopalenia, który jest w wejściu do przybytku.8 A łój cielca wyjmie za grzech, tak ten, który okrywa wnętrzności, jak i wszystko, co we wnętrzu jest:9 dwie nereczki i siatkę, która na nich jest przy trzewiach,10 i tłuszcz wątroby z nereczkami, jak się wybiera z cielca ofiary zapokojnej i spali je na ołtarzu całopalenia.11 A skórę i wszystko mięso z głową i z nogami, i z wnętrznościami, i z gnojem,12 i z resztą ciała wyniesie za obóz na miejsce czyste, gdzie wysypują popiół, i spali je na stosie drew, i spalone będą na miejscu, gdzie się wysypuje popiół. 13 – A jeśliby wszystek lud izraelski nie wiedział i z niewiadomości uczynił, co przeciw przykazaniu Pańskiemu jest,14 a potem by obaczył grzech swój, ofiaruje za grzech swój cielca i przywiedzie go do wejścia przybytku.15 I włożą starsi z ludu ręce swe na głowę jego przed Panem, i zabiją cielca przed oblicznością Pańską,16 a kapłan, który jest pomazany, wniesie nieco z krwi jego do przybytku świadectwa i umoczywszy palec,17 pokropi siedemkroć w stronę zasłony.18 I włoży z tejże krwi na rogi ołtarza, który jest przed Panem w przybytku świadectwa, a resztę owej krwi wyleje przy podstawie ołtarza całopalenia, który jest przed wejściem do przybytku świadectwa.19 I wszystek łój jego weźmie i spali na ołtarzu,20 tak czyniąc i z tym cielcem, jak uczynił i pierwej; a gdy się będzie kapłan modlił za nimi, będzie im Pan miłościw.21 A samego cielca wyniesie za obóz i spali jak i poprzedniego cielca, bo jest za grzech zgromadzenia.22 – Jeśliby zgrzeszył książę i uczynił nieświadomie jedno z wielu, co się Pańskim zakonem zakazuje,23 a potem by obaczył grzech swój, złoży na ofiarę Panu kozła od kóz bez skazy.24 I położy rękę swą na głowę jego, i zabije go na miejscu, gdzie zwykli zabijać całopalenie przed Panem, ponieważ za grzech jest;25 a kapłan umoczy palec we krwi ofiary za grzech i dotknie rogów ołtarza całopalenia, a resztę wyleje u podstawy jego,26 łój zaś spali na wierzchu, jak to jest zwyczajem czynić przy ofiarach zapokojnych; i będzie się kapłan modlił zań i za grzech jego, a będzie mu odpuszczony.27 – Jeśliby kto z ludu ziemi zgrzeszył nieświadomie i uczynił cokolwiek z tych rzeczy, których się zakonem Pańskim zakazuje,28 i wystąpiłby, a poznał grzech swój, ofiaruje kozę bez skazy.29 I włoży rękę na głowę ofiary, która za grzech jest, i zabije ją na miejscu całopalenia.30 I weźmie kapłan nieco z krwi na palec swój, a dotknąwszy się rogów ołtarza całopalenia, resztę wyleje u podstawy jego.31 A wybrawszy wszystek tłuszcz, jak się wybiera z ofiar zapokojnych, spali na ołtarzu na wonność wdzięczności Panu i będzie się modlił za niego, a będzie mu odpuszczone.32 – A jeśliby z drobnego bydła składał ofiarę za grzech, to jest owcę bez skazy,33 położy rękę na głowę jej i zabije ją na miejscu, kędy biją ofiary całopalenia.34 I weźmie kapłan nieco z krwi jej palcem swym, a dotknąwszy się rogu ołtarza całopalenia, resztę wyleje u podstawy jego.35 Wszystek też łój wybrawszy, jak się wybiera łój z barana, którego składają w ofierze zapokojnej, spali na ołtarzu na zapał Panu; i będzie się modlił zań i za grzech jego, a będzie mu odpuszczone.
51 Jeśliby kto zgrzeszył, że usłyszał głos przysięgającego, a był świadkiem, iż albo sam widział albo wie o tym: jeśli nie oznajmi, poniesie nieprawość swoją.2 Kto się dotknie czego nieczystego, czy to zabitego przez zwierzę czy przez się zdechłego, czy jakiegokolwiek innego płazu, a zapomni o nieczystości swojej, winien jest i popełnił występek.3 A jeśli się dotknie czego z człowieczej nieczystości, jakakolwiek byłaby nieczystość, którą się zwykł kto mazać, a zapomniawszy, potem się obaczy, podlegać będzie występkowi.4 Kto by przysiągł i wyrzekł usty swymi, że albo źle albo dobrze uczyni, i to by przysięgą i słowem potwierdził, a zapomniawszy, potem by obaczył występek swój:5 niechaj czyni pokutę za grzech,6 i niech ofiaruje z trzody owcę albo kozę i będzie się kapłan modlił zań i za grzech jego.7 – A jeśliby nie mógł ofiarować drobnego bydła, niech ofiaruje parę synogarlic albo dwoje gołąbiąt Panu, jedno za grzech, a drugie na całopalenie.8 I da je kapłanowi który pierwsze ofiarując za grzech, skręci głowę jego ku skrzydełkom, tak żeby na szyi wisiała, a nie urwała się zupełnie,9 i pokropi krwią jego ścianę ołtarza, a cokolwiek zostanie, da wykapać u stóp jego, bo za grzech jest.10 Drugie zaś spali na całopalenie, według zwyczaju. I będzie się kapłan modlił zań i za grzech jego, a będzie mu odpuszczony.11 – A jeśliby nie mogła ręka jego ofiarować pary synogarlic albo dwojga gołąbiąt, ofiaruje za grzech swój białej mąki dziesiątą część efy; nie wleje do niej oliwy ani kadzidła nic nie włoży, bo za grzech jest.12 I da ją kapłanowi, który nabrawszy z niej pełną garść spali na ołtarzu, na pamiątkę tego, który ofiarował,13 modląc się zań i oczyszczając, a resztę będzie miał dla siebie w darze.” OFIARY ZA WYSTĘPEK (5,14 – 6,7). Za zatrzymanie rzeczy, należących się świątyni (5,14-16), za jakiś inny grzech przeciw rzeczom świętym popełniony (17-19), za skrzywdzenie bliźniego (6,1-7).14 I rzekł Pan do Mojżesza mówiąc:15 “Jeśliby kto zgrzeszył, przestępując z omyłki ustawy w tych rzeczach, które Panu są poświęcone, ofiaruje za grzech swój barana bez skazy z trzód, którego kupić może za dwa sykle według wagi świątyni,16 a tę szkodę, którą uczynił, nagrodzi i piątą część nadda, i odda kapłanowi, który się będzie modlił zań ofiarując barana, i będzie mu odpuszczone.17 Jeśli z nieświadomości zgrzeszy i uczyni jedną rzecz z tych, których się zakazuje zakonem Pańskim, a będąc winien grzechu obaczy nieprawość swoją:18 ofiaruje barana bez skazy z trzód kapłanowi, według miary i oszacowania grzechu; a on będzie się modlił zań, gdyż nieświadomie uczynił, 19 i będzie mu odpuszczone, bo przez omyłkę wystąpił przeciw Panu.”
61 I rzekł Pan do Mojżesza mówiąc:2 “Jeśli kto zgrzeszy, że wzgardziwszy Panem odmówi bliźniemu rzeczy do schowania danej, którą mu powierzono, albo co gwałtem wyciśnie,3 albo krzywdę wyrządzi, albo znajdzie rzecz zgubioną, a zaprze się, a nadto przysięże fałszywie, albo cokolwiek innego uczyni z wielu rzeczy, w których zwykli ludzie grzeszyć,4 przekonany o grzechu, 5 przywróci w całości wszystko, co podstępnie chciał otrzymać, i nadto piątą część właścicielowi, któremu szkodę uczynił.6 A za grzech swój ofiaruje barana bez skazy z trzody i da go kapłanowi według oszacowania i miary przewinienia;7 ten będzie się modlił zań przed Panem i będzie mu odpuszczona każda rzecz, którą czyniąc zgrzeszył.” FUNKCJE KAPŁANÓW; SPOSÓB SPEŁNIANIA OFIAR (6,8 – 7,38). Całopalenie i utrzymanie wiecznego ognia (6,8-13); ofiara chlebna (14-18); ofiara przy poświęceniu arcykapłana (19-23); ofiara za grzech (24-30); ofiara za występek (7,1-10); ofiara zapokojna dziękczynna (11-15), albo ślubowana lub dobrowolna (16-18). Przewinienia odnośnie do uczty ofiarnej (19-21). Zakaz pożywania tłuszczu i krwi (22-27). Przepisy uzupełniające o ofierze zapokojnej (28-36). Zakończenie (37-38).8 I rzekł Pan do Mojżesza mówiąc: 9 “Rozkaż Aaronowi i synom jego: Ta jest ustawa o całopaleniu: Będzie palone na ołtarzu całą noc aż do rana; ogień z tegoż ołtarza będzie.10 Oblecze się kapłan w szatę i przewiązkę płócienną, i wybierze popiół, który trawiący ogień wypalił, i wysypawszy go przy ołtarzu,11 złoży pierwsze odzienie, a oblókłszy się w inne, wyniesie go za obóz i na miejscu bardzo czystym spali go, aż się w popiół obróci.12 A ogień na ołtarzu zawsze będzie gorzał; będzie go podsycał kapłan, podkładając drwa rano na każdy dzień, i włoży nań całopalenie, a na nim będzie palił łoje zapokojnych.13 Ogień ten ustawiczny jest i nigdy nie ustanie na ołtarzu.14 – Ta jest ustawa o obiacie i płynnych ofiarach, które składać będą synowie Aaronowi przed Panem i przed ołtarzem.15 Weźmie kapłan garść białej mąki oliwą rozczynionej i wszystko kadzidło, które na mące jest położone, i spali je na ołtarzu na pamiątkę woni najwdzięczniejszej Panu.16 A resztę białej mąki zje Aaron z synami swymi bez kwasu, a zje na miejscu świętym dziedzińca przybytku.17 A kwaszona nie będzie dlatego, iż się część jej ofiaruje na zapał Pański; prześwięta będzie, jak za grzech i za występek.18 Mężczyzna tylko z pokolenia Aaronowego jeść je będzie. Prawo to wieczne będzie w pokoleniach waszych z ofiar Pańskich. Każdy, kto się ich dotknie, będzie poświęcony.”19 – I rzekł Pan do Mojżesza mówiąc:20 “Ta jest obiata Aarona i synów jego, którą ofiarować mają Panu w dzień namaszczenia swego. Dziesiątą część efy mąki białej składać będą w ofierze wiecznej, połowę jej rano, a połowę jej wieczór;21 zaczyniona będzie oliwą i usmażona na patelni. A ofiaruje ją ciepłą na wonność najwdzięczniejszą Panu22 kapłan, który na miejsce ojca prawnie wstąpił, i spalą wszystką na ołtarzu.23 Każda bowiem ofiara kapłańska wszystka będzie spalona, a nikt z niej nie będzie pożywał.”24 – I rzekł Pan do Mojżesza mówiąc:25 “Mów do Aarona i synów jego: Ta jest ustawa o ofierze za grzech: Na miejscu, gdzie ofiarują całopalenie, będzie zabita przed Panem; prześwięta jest ona.26 Kapłan, który ofiaruje, będzie ją jadł na miejscu świętym, w dziedzińcu przybytku.27 Cokolwiek się dotknie mięsa jej, będzie poświęcone. Jeśli szata krwią jej będzie pokropiona, wypiorą ją na miejscu świętym.28 A naczynie gliniane, w którym ją warzono, stłuką, a jeśli naczynie będzie miedziane, wytrą je i wymyją wodą.29 Każdy mężczyzna z rodu kapłańskiego będzie mięsa jej pożywał, bo jest prześwięte.30 Ofiara bowiem, którą się zabija za grzech i której krew wnosi się do przybytku świadectwa dla oczyszczenia w świątyni, nie będzie jedzona, ale spalona ogniem.
71 Ta też ustawa o ofierze za występek; prześwięta jest ona.2 Przeto gdzie się zabija ofiarę całopalenia, zabiją i ofiarę za występek; krew jej wkoło ołtarza wyleją.3 Ofiarują z niej ogon i łój okrywający wnętrze,4 dwie nereczki i tłustość, która jest przy trzewiach, i siatkę wątroby z nereczkami.5 I spali je kapłan na ołtarzu: zapał jest Panu za występek.6 Każdy mężczyzna z rodu kapłańskiego na miejscu świętym będzie tego mięsa pożywał, albowiem święte świętych jest.7 Jak bywa składana ofiara za grzech, tak i za występek; dla obojej ofiary jedna ustawa będzie: kapłanowi, który ją składa, dostanie się.8 Kapłan, który składa ofiarę całopalenia, będzie miał skórę jej.9 I każda ofiara z białej mąki, którą pieką w piecu, i cokolwiek na ruszcie albo na panewce bywa przyprawione, tego kapłana będzie, który ją składa;10 co bądź oliwą zaczynione, bądź suche będzie, wszystkim synom Aaronowym, równą miarą na każdego, będzie podzielone.11 – Ta jest ustawa o ofierze zapokojnej, którą się składa Panu.12 Jeśli na podziękowanie ofiara będzie, ofiarują chleby bez kwasu oliwą pomazane i placki przaśne oliwą pomazane, i białą mąkę warzoną, i kołacze oliwą namazane,13 chleby też kwaszone z ofiarą podziękowania, którą jako zapokojną składają.14 Z nich jeden jako pierwociny będzie ofiarowany Panu i dostanie się kapłanowi, który wyleje krew ofiary;15 jej mięso zaś tegoż dnia jeść będą, i nie zostanie z niego nic aż do poranku.16 Jeśli ślubem albo dobrowolnie kto składa ofiarę, tegoż dnia także zjedzona będzie; ale i jeśliby co na drugi dzień zostało, może być jedzone;17 cokolwiek by zaś znalazło się w dzień trzeci, ogień strawi.18 Jeśliby kto pożywał mięsa ofiary zapokojnej dnia trzeciego, nadaremna będzie ofiara i nie pomoże ofiarującemu; i owszem ktokolwiek by się takim jadłem splugawił, przestępstwa winien będzie.19 – Mięso, które by się dotknęło czego nieczystego, nie będzie jedzone, ale ogniem będzie spalone; kto będzie czysty, będzie go pożywał.20 Człowiek zmazany, który by jadł z mięsa ofiary zapokojnej, która jest złożona Panu, zginie z ludu swego.21 A kto by się dotknął nieczystości człowieczej albo bydlęcej, albo wszelkiej rzeczy, która splugawić może, i jadłby z takiego mięsa, zginie z ludu swego.” 22 – I rzekł Pan do Mojżesza mówiąc: 23 “Mów synom Izraelowym: Łoju owczego ani wołowego, ani koziego jeść nie będziecie.24 Łoju ścierwa zdechliny i takiego bydlęcia, które zwierz schwycił, będziecie mieć na rozmaite potrzeby.25 Jeśliby kto łój, który ma być ofiarowany na zapał Pański, jadł, zginie z ludu swego.26 Krwi też wszelkiego zwierzęcia nie weźmiecie na pokarm tak z ptaków, jak z bydląt.27 Każdy, kto by jadł krew, zginie z ludu swego.”28 – I rzekł Pan do Mojżesza mówiąc:29 “Powiedz synom Izraelowym mówiąc: Kto składa ofiarę zapokojną Panu, niech zarazem ofiaruje i obiatę, to jest współofiary jej.30 Będzie trzymał w rękach łój ofiary i mostek, a gdy oboje ofiarowawszy Panu poświęci,31 odda kapłanowi, który spali łój na ołtarzu, a mostek będzie dla Aarona i synów jego.32 Łopatka też prawa z ofiar zapokojnych dostanie się jako pierwociny kapłanowi.33 Który z synów Aaronowych ofiaruje krew i łój, ten będzie miał i łopatkę prawą jako część swoją.34 Albowiem mostek podnoszenia i łopatkę odłączenia wziąłem od synów Izraelowych z ofiar ich zapokojnych, i dałem Aaronowi kapłanowi i synom jego prawem wiecznym od wszystkiego ludu izraelskiego.35 To jest namaszczenie Aarona i synów jego w obrzędach Pańskich dnia, którego ich ofiarował Mojżesz, żeby kapłański urząd sprawowali;36 i co im dawać przykazał Pan od synów Izraelowych ustawą wieczną w pokoleniach ich.”37 – Ta jest ustawa o całopaleniu i ofierze za grzech i za występek, i na poświęcenie, i ofiar zapokojnych, którą dał Pan Mojżeszowi na górze Synaj,38 kiedy przykazał synom Izraelowym, aby składali ofiary swe Panu na puszczy Synaj.II. Poświęcenie i upełnomocnienie kapłanów. (8,1 – 10,20) POŚWIĘCENIE AARONA I JEGO SYNÓW (8,1-36). Przygotowania (8,1-5). Obmycie (6). Obleczenie Aarona (7-9); namaszczenie przybytku i arcykapłana (10-12). Obleczenie synów Aarona (13). Ofiary: cielec za grzech (14-17), baran na całopalenie (18-21), baran upełnomocnienia (22-29). Pokropienie olejkiem i krwią (30). Część ofiar przeznaczona dla kapłanów (31-32). Siedem dni święcenia (33-36).
81 I rzekł Pan do Mojżesza mówiąc:2 “Weźmij Aarona z synami jego, szaty ich i olejek namaszczenia, cielca za grzech, dwa barany, kosz z przaśnikami,3 i zgromadź wszystko zgromadzenie przy wejściu do przybytku.4 “Uczynił Mojżesz jak Pan rozkazał, i zgromadziwszy wszystek lud u wejścia do przybytku, rzekł:5 “Ta jest rzecz, którą Pan rozkazał uczynić.”6 I natychmiast kazał się zbliżyć Aaronowi i synom jego.7 – I obmywszy ich, ubrał najwyższego kapłana w koszulę lnianą, opasał go pasem, i oblókł w szatę z błękitu, a na wierzch naramiennik włożył,8 ściągnął go sznurkiem i przystosował do racjonału, w którym była Nauka i Prawda.9 Zawojem też nakrył głowę, a na nim nad czołem przyprawił blachę złotą poświęconą na uświęcenie, jak mu był Pan przykazał.10 – Wziął i olejek na maszczenia, i namazał nim przybytek ze wszystkim sprzętem jego.11 A gdy poświęcając pokropił ołtarz siedemkroć, namazał go i wszystkie sprzęty jego, i umywalnię z podstawą jej olejkiem poświęcił.12 A wylawszy go na głowę Aarona, pomazał go i poświęcił.13 – Synom też jego kazał przystąpić i oblókł w szaty lniane i opasał pasami, i włożył zawoje, jak był Pan rozkazał.14 – Przyprowadził i cielca za grzech; a gdy na głowę jego włożył Aaron i synowie jego ręce swe,15 zabił go, nabrał krwi i umoczywszy palec, dotknął się rogów ołtarza wkoło, a oczyściwszy go i poświęciwszy, wylał resztę krwi u stóp jego.16 A łój, który był na wnętrzu, i siatkę wątrobną, i dwie nereczki z tłuszczem ich spalili na ołtarzu,17 cielca zaś ze skórą i z mięsem i gnojem spalił za obozem, jak Pan był przykazał.18 Ofiarował i barana na całopalenie: gdy Aaron i synowie jego włożyli ręce swe na głowę jego,19 zabił go i wylał krew jego wkoło ołtarza.20 A samego barana w sztuki porąbawszy, głowę jego i członki, i łój spalił ogniem, opłókawszy pierwej jelita z nogami.21 I zaraz całego barana spalił na ołtarzu, przeto iż był całopaleniem najwdzięczniejszej woni Panu, jak mu był przykazał.22 – Ofiarował i barana drugiego, na poświęcenie kapłanów; i włożyli na głowę jego Aaron i synowie jego ręce swoje.23 Gdy go Mojżesz zabił, wziąwszy nieco z krwi jego, dotknął się końca prawego ucha Aarona i wielkiego palca prawej ręki, podobnie i nogi.24 Ofiarował i synów Aaronowych. A gdy krwią barana ofiarowanego dotknął się końca prawego ucha każdego z nich i palca wielkiego ręki i nogi prawej, resztę wylał na ołtarz wokoło.25 A łój i ogon, i wszystek tłuszcz, który okrywa jelita, i siatkę wątroby, i dwie nerki z łojem ich, i łopatkę prawą oddzielił. 26 A wziąwszy z kosza przaśników, który był przed Panem, chleb bez kwasu i kołacz oliwą zaczyniony, i placek, włożył na łoje i na łopatkę prawą,27 i dał razem wszystko Aaronowi i synom jego, którzy je podnieśli przed Panem.28 Znowu wziął je z ręku ich i spalił na ołtarzu całopalenia, bo była obiata poświęcenia, na wdzięczną29 wonność ofiary Panu. A mostek z barana poświęcenia podniósł przed Panem i wziął go jako część swoją, jak mu Pan był przykazał.30 – A wziąwszy olejek i krew, która była na ołtarzu, pokropił Aarona i szaty jego, i synów jego i szaty ich.31 – A gdy ich poświęcił w ubiorze ich, przykazał im mówiąc: “Warzcie mięso przed wejściem do przybytku i tam je jedzcie, chleby też poświęcenia jedzcie, które w kosz są włożone, jak mi Pan przykazał mówiąc: Aaron i synowie jego zjedzą je.32 A cokolwiek zostanie mięsa i chleba, ogień strawi.33 – Od wejścia też przybytku nie wynijdziecie przez siedem dni, aż do dnia, którego się wypełli czas poświęcenia waszego; w ciągu siedmiu dni bowiem doprowadza się do końca poświęcenie,34 jako się i teraz stało, aby się obrzęd poświęcenia wypełnił. 35 We dnie i w nocy mieszkać będziecie w przybytku pilnując straży Pańskiej, abyście nie pomarli, bo mi tak przykazano.”36 I uczynili Aaron i synowie jego wszystko, co mówił Pan przez Mojżesza. ROZPOCZĘCIE URZĘDOWANIA PRZEZ AARONA I JEGO SYNÓW (9,1-24). Przygotowania (9,1-6). Aaron składa za siebie ofiarę za grzech (7-11) i całopalenie (12-14), za lud ofiarę zagrzeszną (15), całopalenie (16-17), ofiary zapokojne (18-21). Błogosławieństwo i wejście do przybytku (22-23a). Zjawienie się chwały Pańskiej (23b-24).
91 A gdy przyszedł dzień ósmy, wezwał Mojżesz Aarona i synów jego, i starszych Izraelskich, i rzekł do Aarona:2 “Weźmij ze stada cielca za grzech i barana na całopalenie, oba bez skazy, i przywiedź je przed Pana.3 A do synów Izraelowych mówić będziesz: Weźmijcie kozła za grzech, i cielca, i baranka, roczne a bez skazy, na całopalenie, wołu i barana na zapokojne,4 i zabijcie je przed Panem, przy ofierze każdego białą mąkę oliwą zaczynioną ofiarując; dziś bowiem Pan ukaże się wam.”5 Przynieśli tedy wszystko, co rozkazał Mojżesz, do wejścia przybytku. A gdy wszystek lud stał tam, rzekł Mojżesz:6 “To jest, co Pan przykazał. Wykonajcie, a ukaże się wam chwała jego.”7 – I rzekł do Aarona: “Przystąp do ołtarza i ofiaruj za grzech twój; ofiaruj całopalenie i módl się sam za siebie i za lud. A gdy zabijesz ofiarę ludu, módl się zań, jak przykazał Pan.”8 I zaraz przystąpił Aaron do ołtarza, i zabił cielca za grzech swój.9 Krew zaś podali mu synowie jego; umoczywszy w niej palec, dotknął się rogów ołtarza, a resztę wylał u podstawy jego.10 A łój i nereczki, i siatkę wątroby, które są za grzech, spalił na ołtarzu, jak Pan był przykazał Mojżeszowi,11 mięso zaś i skórę jego za obozem spalił ogniem.12 Zabił i ofiarę całopalenia, i podali mu synowie jego krew jej, a on ją wylał wkoło ołtarza.13 Samą też ofiarę, porąbaną w sztuki, z głową i z każdym członkiem mu podali, a on wszystko na ołtarzu ogniem spalił,14 wypłukawszy pierwej w wodzie jelita i nogi.15 – A za grzech ludu ofiarując zabił kozła;16 oczyściwszy zaś ołtarz złożył całopalenie,17 i dodał w ofierze chlebne ofiary, które razem się składa, i spalił je na ołtarzu oprócz obrzędu całopalenia porannego.18 Zabił też wołu i barana jako ofiary zapokojne ludu; i podali mu synowie jego krew, którą wylał na ołtarz wokoło.19 Łój zaś wołowy i ogon barani, i nereczki z tłuszczem ich, i siatkę wątroby włożyli na mostki.20 A gdy się spaliły łoje na ołtarzu, mostki ich i łopatki prawe oddzielił Aaron,21 podnosząc przed Panem, jak był rozkazał Mojżesz.22 – A wyciągnąwszy rękę do ludu błogosławił mu. A dokonawszy tak ofiar za grzech i całopalenia i zapokojnych, zstąpił.23 I weszli Mojżesz i Aaron do przybytku świadectwa; i znowu wyszli, i błogosławili ludowi. I ukazała się chwała Pańska wszystkiemu zgromadzeniu. 24 A oto wyszedłszy ogień od Pana, strawił całopalenie i łoje, które były na ołtarzu. Gdy to ujrzały rzesze, chwaliły Pana padając na twarze swoje. WYKROCZENIE I UKARANIE NADABA I ABIU (10,1-7).
101 A porwawszy Nadab i Abiu, synowie Aarona, kadzielnice, włożyli ognia i kadzidła na wierzch, ofiarując przed Panem ogień obcy, co im nie było przykazane.2 I wyszedłszy ogień od Pana, pochłonął ich, i umarli przed Panem.3 I rzekł Mojżesz do Aarona: “To jest, co Pan mówił: Świętym się okażę w tych, którzy się przybliżają do mnie, a przed oczyma wszystkiego ludu rozsławiony będę.” Słysząc to Aaron, milczał.4 I zawoławszy Mojżesz Misaela i Elisafona, synów Ozjela, stryja Aaronowego, rzekł do nich: “Idźcie, a weźmijcie braci waszych sprzed świątyni i wynieście za obóz.”5 I zaraz poszli i wzięli ich, jak leżeli obleczeni w szaty płócienne, i wyrzucili precz, jak im rozkazano.6 I rzekł Mojżesz do Aarona, i do Eleazara i Itamara, synów jego: “Głów waszych nie odkrywajcie i szat waszych nie rozdzierajcie, byście snadź nie po marli, a na wszystko zgromadzenie nie przyszedł gniew. Bracia wasi i wszystek dom Izraelów niech opłakują ogień, który Pan wzniecił.7 Ale wy nie wynijdziecie z drzwi przybytku, inaczej zginiecie; olejek bo wiem świętego namaszczenia jest na was ” A oni uczynili wszystko według przykazania Mojżeszowego. ZAKAZ DLA KAPŁANÓW PICIA TRUNKÓW PRZED WEJŚCIEM DO ŚWIĄTYNI (10,8-11).8 i9I rzekł Pan do Aarona: “Wina i wszystkiego, co upoić może, pić nie będziecie, ty i synowie twoi, gdy wchodzicie do przybytku świadectwa, abyście nie pomarli, bo przykazanie wieczne jest w pokolenia wasze,10 i żebyście mieli umiejętność rozeznania między rzeczą świętą a nieświętą, między zmazaną a czystą,11 i żebyście uczyli synów Izraelowych wszystkich ustaw moich, które mówił Pan do nich przez Mojżesza.”CZĘŚCI OFIAR ZASTRZEŻONE DLA KAPŁANÓW (10,12-20). W ofiarach chlebnych (10,12-13); w ofiarach zapokojnych (14-15); w ofiarach za grzech (16-20).12 I mówił Mojżesz do Aarona, i do Eleazara i Itamara, synów jego, którzy byli zostali: “Weźmijcie ofiarę, która była została z obiaty Pańskiej, i zjedzcie ją bez kwasu przy ołtarzu, bo prześwięta jest.13 A jeść będziecie na miejscu świętym, co dano tobie i synom twoim z obiat Pańskich, jak mi przykazano.14 Mostek też, który ofiarowano, i łopatkę, którą oddzielono, jeść będziecie na przeczystym miejscu, ty i synowie twoi, i córki twoje z tobą; bo dla ciebie i synów twoich odłożone są z ofiar zbawiennych synów Izraelowych, 15 przeto iż łopatkę i mostek, i łój, który palą na ołtarzu, podnosili przed Panem, i przynależą tobie i synom twoim prawem wiecznym, jak Pan przykazał.”16 Wtem, gdy Mojżesz szukał kozła, który był ofiarowany za grzech, znalazł, że był spalony; i rozgniewawszy się na Eleazara i Itamara, synów Aaronowych, którzy pozostali, rzekł:17 “Czemuście nie jedli ofiary za grzech na miejscu świętym, gdy jest ona prześwięta i dana wam, abyście nosili nieprawość zgromadzenia i modlili się za nie przed obliczem Pańskim,18 zwłaszcza, iż z krwi jej nie wniesiono do świątyni, i mieliście ją jeść w świątyni, jak mi przykazano?”19 Odpowiedział Aaron: “Złożona została dziś ofiara za grzech i całopalenie przed Panem; mnie zaś przydarzyło się, co widzisz. Jakże ją mogłem jeść albo się podobać Panu w obrzędach sercem żałosnym?”20 Gdy to usłyszał Mojżesz, przyjął zadośćuczynienie.CZĘŚĆ II (11,1-16,34)Prawo czystości. ZWIERZĘTA CZYSTE I NIECZYSTE (11,1-47). Zwierzęta czworonogie (11,1-8), ryby (9-12), ptaki (13-19), owady skrzydlate (20-25). Dotykanie trupów zwierząt nieczystych (26-28). Płazy (29-30), dotykanie ich trupów (31-38). Dotykanie trupów zwierząt czystych (39-40). Jeszcze raz o płazach (41-42). Powody zakazu (43-45). Zakończenie (46-47).
111 I rzekł Pan do Mojżesza i2 Aarona mówiąc: “Mówcie synom Izraelowym: Te są zwierzęta, które jeść macie ze wszystkich zwierząt ziemi:3 Wszystko, co ma rozdzielone kopyto, a przeżuwa wśród bydła, jeść będziecie.4 Lecz cokolwiek przeżuwa wprawdzie i ma kopyto, ale nie dzieli go, jak wielbłąd i inne, tego jeść nie będziecie i między nieczyste policzycie.5 Jeż, który przeżuwa a kopyta nie dzieli, nieczysty jest;6 zając też, bo i ten przeżuwa, ale kopyta nie dzieli;7 i świnia, która dzieli wprawdzie kopyto, ale nie przeżuwa.8 Tych mięsa jeść nie będziecie ani się ścierwa dotkniecie, bo wam są nieczyste.9 – Te są, które się rodzą w wodzie i godzi się je jeść: wszystko, co ma skrzele i łuski, tak w morzu jak w rzekach i w jeziorach, jeść będziecie.10 Lecz cokolwiek skrzeli i łuski nie ma z tych, które się w wodzie ruszają i żyją, obmierzłe wam i obrzydłe będzie;11 mięsa ich jeść nie będziecie, a zdechlin wystrzegać się będziecie.12 Wszystko, co nie ma skrzeli i łuski w wodach, nieczyste będzie.13 – Z ptactwa te są, których jeść nie macie i strzec się ich macie: orła i gryfa, i orła morskiego,14 i kani, i sępa według rodzaju jego, 15 i wszelkiego kruczego rodzaju, na podobieństwo jego,16 strusia i sowy, i łyski, i jastrzębia według rodzaju jego,1718puchacza i nurka, i ibisa, i łabędzia,19 i bąka, i modrzyka, czapli i siewki według rodzaju jego, dudka też i nietoperza.20 – Wszystko latające, które chodzi na czterech nogach, obrzydłe wam będzie.21 A cokolwiek chodzi wprawdzie na czterech nogach, ale ma dłuższe tylne golenie, którymi skacze po ziemi, jeść macie,22 jak jest szarańcza w rodzaju swoim i szarańcza żerna, i konikowa, i skacząca, każda według rodzaju swego.23 A cokolwiek z latających cztery tylko nogi ma, obrzydłe wam będzie.24 A ktokolwiek się dotknie zdechliny ich, splugawi się i będzie nieczysty, aż do wieczora.25 A jeśliby potrzeba było, aby niósł z tych co zdechłego, wypierze szaty swoje i będzie nieczysty aż do zachodu słońca.26 – Wszelkie zwierzę, które ma wprawdzie kopyto, ale go nie dzieli ani przeżuwa, nieczyste będzie, a kto się go dotknie, splugawi się.27 Co chodzi na łapach ze wszystkich zwierząt, które chodzą na czterech nogach, nieczyste będzie; kto się dotknie ścierwa ich, będzie zmazany aż do wieczora.28 A kto by takie ścierwa nosił, wypierze szaty swoje i nieczysty będzie aż do wieczora: wszystko to bowiem plugawe wam jest.29 – Te też między plugawe będą poczytane z tych, które się ruszają na ziemi: łasica i mysz, i krokodyl, każde według rodzaju swego,30 mysz polna i kameleon, i salamandra, i jaszczurka, i kret:31 wszystko to nieczyste jest. Kto się dotknie ścierwa ich, nieczysty będzie aż do32 wieczora. I na cokolwiek upadnie co ze ścierwa ich, splugawione będzie, tak naczynie drewniane i szata, jak i skóry i włosiennice, i w czymkolwiek się spełnia robota; będą w wodzie umoczone i będą zmazane aż do wieczora, a tak potem będą oczyszczone.33 A naczynie gliniane, w które by co z tego wpadło, splugawione będzie, i przeto ma być stłuczone.34 Wszelki pokarm, który jeść będziecie, jeśli wleją nań wody, nieczysty będzie; i wszelki płyn, który piją z jakiegokolwiek naczynia, nieczysty będzie.35 I wszystko, na co cokolwiek ze zdechlin takich padnie, nieczyste będzie; czy to piece, czy to kociołki, będą zniszczone i nieczyste będą.36 Źródła zaś i studnie, i każde zgromadzenie wód czyste będzie. Kto by się ścierwa tych rzeczy dotknął, splugawiony będzie.37 Jeśli upadnie na nasienie, nie splugawi go.38 Ale jeśli kto wodą poleje nasienie, a potem się go zdechlina dotknie, natychmiast będzie splugawione.39 – Jeśli zdechnie bydlę, które się wam jeść godzi, kto się ścierwa jego dotknie, nieczysty będzie aż do wieczora.40 A kto by jadł co z niego albo by nosił, upierze szaty swoje i nieczysty będzie aż do wieczora.41 Wszystko, co pełza po ziemi, obrzydłe będzie i nie będzie brane na pokarm.42 Cokolwiek na piersiach łazi o czterech nogach albo nóg wiele ma, albo pełza po ziemi, jeść nie będziecie, bo brzydkie jest.43 – Nie plugawcie dusz waszych, ani się dotykajcie żadnej z tych rzeczy, abyście nie byli nieczystymi.44 Bom ja jest Pan, Bóg wasz: bądźcie świętymi, bom ja święty jest. Nie plugawcie dusz waszych żadnym płazem, który się rusza po ziemi.45 Bom ja jest Pan, którym was wywiódł z ziemi egipskiej, abym wam był za Boga. Świętymi będziecie, bo ja święty jestem.46 Ta jest ustawa o zwierzętach i ptakach, i wszelkiej istocie żyjącej, która się rusza w wodzie i pełza po ziemi,47 abyście znali różnicę czystego i nieczystego, i wiedzieli, co byście jeść albo odrzucać mieli.” NIECZYSTOŚĆ I OCZYSZCZENIE NIEWIASTY W POŁOGU (12,1-8). Różny czas trwania nieczystości przy narodzeniu syna lub córki (12,1-5); obrzęd oczyszczenia (6-8).
121 rzekł Pan do Mojżesza mówiąc:2 “Mów synom Izraelowym i rzeczesz do nich: Niewiasta, jeśli przyjąwszy nasienie, porodzi chłopca, nieczystą będzie przez siedem dni, według dni odłączenia miesięcznego.3 A ósmego dnia będzie obrzezane dzieciątko,4 ona zaś trzydzieści i trzy dni pozostawać będzie w krwi oczyszczenia swego. Żadnej rzeczy świętej nie dotknie się i nie wnijdzie do świątyni, aż się wypełnią dni oczyszczenia jej.5 A jeśli dzieweczkę urodzi, nieczysta będzie dwa tygodnie, według zwyczaju choroby miesięcznej, a sześćdziesiąt i sześć dni będzie pozostawać w krwi oczyszczenia swego. 6– A gdy się wypełnią dni oczyszczenia jej za syna albo za córkę, przyniesie baranka rocznego na całopalenie i gołąbka albo synogarlicę za grzech do wejścia przybytku świadectwa, i odda kapłanowi.7 On je ofiaruje przed Panem i będzie się modlił za nią, i tak będzie oczyszczona od upływu krwi swojej. Ta jest ustawa o rodzącej syna albo dzieweczkę.8 A jeśliby nie znalazła ręka. jej, aniby mogła ofiarować baranka, weźmie parę synogarlic albo dwoje gołąbiąt, jedno na całopalenie a drugie za grzech, i będzie się modlił za nią kapłan, i tak będzie oczyszczona.” TRĄD (13,1-14,57). TRĄD NA LUDZIACH (13,1-46). Wyrzuty i plamy na skórze, przebieg badania przez kapłana (13,1-8); trąd zastarzały i oczywisty (9-17); trąd następujący po wrzodzie (18-23), po oparzeniu (24-28); trąd głowy i brody (29-37); trąd łagodny, rodzaj liszaju (38-39); trąd i łysina (40-43). Zachowanie się przepisane trędowatemu (44-46).
13

Warsz. King J. 131 Tłum. GrEn. Толк. I rzekł Pan do Mojżesza i Aarona mówiąc:И сказал Господь Моисею и Аарону, говоря: И# речE гDь къ мwmсeю и3 ґарHну, гlz: 13,1Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPκαὶ kai
CONJ
καίkaiandAnd
ἐλάλησεν elalēsen
V-AAI-3S
λαλέωlaleōto speaklord spoke
κύριος kurios
N-NSM
κύριοςkurioslordlord spoke
πρὸς pros
PREP
πρόςprosto/withto
Μωυσῆν mōusēn
N-ASM
Μωϋσῆς, Μωσῆςmōusēs mōsēsMoses[Jesher]
Καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
Ααρων aarōn
N-PRI
ἈαρώνaarōnAaron[father]
λέγων legōn
V-PAPRS
λέγωlegōto speaksaying,
 
2 Tłum. GrEn. Толк. “Człowiek, na którego skórze i ciele pokaże się odmienna barwa albo krosta, albo co lśniącego się, czyli plaga trądu, przy wiedziony będzie do Aarona kapłana albo do któregokolwiek z synów jego. когда у кого появится на коже тела его опухоль, или лишаи, или пятно, и на коже тела его сделается как бы язва проказы, то должно привести его к Аарону священнику, или к одному из сынов его, священников; человёку є3мyже ѓще бyдетъ на к0жи пл0ти є3гw2 стрyпъ знaменіz и3ли2 блeскъ, и3 бyдетъ на к0жи пл0ти є3гw2 ћзва прокажeніz, да приведeтсz ко ґарHну жерцY и3ли2 ко є3ди1ному t сынHвъ є3гw2 жерцHвъ: 13,2Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPἈνθρώπῳ anthrōpō
N-DSM
ἄνθρωποςanthrōposa human[3man
ἐάν ean
CONJ
ἐάνeanif1If
τινι tini
I-DSM
τιςtisone2any]
γένηται genētai
V-AMS-3S
γίνομαιginomaito beshould have
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
δέρματι dermati
N-DSN
δέρμαdermaleatherskin
χρωτὸς chrōtos
N-GSM
χρώςchrōsskinof his flesh
αὐτοῦ autou
D-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
οὐλὴ oulē
N-NSF
strong:GN-NSFstrong:GN-NSFstrong:GN-NSF 
σημασίας sēmasias
N-GSF
strong:GN-GSFstrong:GN-GSFstrong:GN-GSF 
τηλαυγὴς tēlaugēs
A-NSF
strong:GA-NSFstrong:GA-NSFstrong:GA-NSF 
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
γένηται genētai
V-AMS-3S
γίνομαιginomaito be[3takes place
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/among4in
δέρματι dermati
N-DSN
δέρμαdermaleather5 skin
χρωτὸς chrōtos
N-GSM
χρώςchrōsskin6of his flesh
αὐτοῦ autou
D-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
ἁφὴ hafē
N-NSF
ἀφίημιafiēmito release[Ittai]
λέπρας,     lepras
N-GSF
λέπραlepraleprosy2of leprosy],
καὶ kai
CONJ
καίkaiand[desire]
ἀχθήσεται achthēsetai
V-FPI-3S
ἄγωagōto bringhe shall be led
πρὸς pros
PREP
πρόςprosto/withto
Ααρων aarōn
N-PRI
ἈαρώνaarōnAaron[father]
τὸν ton
T-ASM
hothe/this/whothe
ἱερέα hierea
N-ASM
ἱερεύςhiereuspriestpriest,
ē
CONJ
hothe/this/who 
ἕνα hena
A-ASM
εἷςheisoneone
τῶν tōn
T-GPM
hothe/this/whoof the
υἱῶν huiōn
N-GPM
υἱόςhuiossonof his sons
αὐτοῦ autou
D-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
τῶν tōn
T-GPM
hothe/this/who[that]
ἱερέων.     hiereōn
N-GPM
ἱερεύςhiereuspriestpriests.
 
3 Tłum. GrEn. Толк. Gdy on ujrzy trąd na skórze i włosy w białą barwę odmienione, i że to, co ma wygląd trądu, głębiej leży niźli skóra i reszta ciała: plaga trądu jest, i na zdanie jego będzie odłączony.священник осмотрит язву на коже тела, и если волосы на язве изменились в белые, и язва оказывается углубленною в кожу тела его, то это язва проказы; священник, осмотрев его, объявит его нечистым. и3 ќзритъ жрeцъ ћзву на к0жи пл0ти є3гw2, и3 влaсъ въ ћзвэ и3змэни1тсz въ бёло, и3 вз0ръ ћзвы ўмaленъ t к0жи пл0ти є3гw2, ћзва прокaзы є4сть: и3 ќзритъ жрeцъ, и3 њскверни1тъ є3го2. 13,3Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPκαὶ kai
CONJ
καίkaiandAnd
ὄψεται opsetai
V-FMI-3S
ὀπτάνομαιoptanomaito appear[to long]
ho
T-NSM
hothe/this/who1the
ἱερεὺς hiereus
N-NSM
ἱερεύςhiereuspriest2priest]
τὴν tēn
T-ASF
hothe/this/whothe
ἁφὴν hafēn
N-ASF
ἁφήhafējointinfection
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
δέρματι dermati
N-DSN
δέρμαdermaleatherskin
τοῦ tou
T-GSM
hothe/this/who 
χρωτὸς chrōtos
N-GSM
χρώςchrōsskinof his flesh,
αὐτοῦ,     autou
D-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand

T-NSF
hothe/this/whothe
θρὶξ thrix
N-NSF
θρίξthrixhairhair
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
τῇ
T-DSF
hothe/this/whothe
ἁφῇ hafē
N-DSF
ἀφίημιafiēmito release[Ittai]
μεταβάλῃ metabalē
V-AAS-3S
μεταβάλλωmetaballōto change mindshould turn
λευκή,     leukē
A-NSF
λευκόςleukoswhitewhite,
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand

T-NSF
hothe/this/whoof the
ὄψις opsis
N-NSF
ὄψιςopsisfaceappearance
τῆς tēs
T-GSF
hothe/this/whothe
ἁφῆς hafēs
N-GSF
ἁφήhafējointinfection
ταπεινὴ tapeinē
A-NSF
ταπεινόςtapeinoslowlydeep
ἀπὸ apo
PREP
ἀπόapofromunder
τοῦ tou
T-GSN
hothe/this/who 
δέρματος dermatos
N-GSN
δέρμαdermaleatherskin
τοῦ tou
T-GSM
hothe/this/who1the
χρωτός,     chrōtos
N-GSM
χρώςchrōsskinof his flesh,
ἁφὴ hafē
N-NSF
ἀφίημιafiēmito release[Ittai]
λέπρας lepras
N-GSF
λέπραlepraleprosy3of leprosy
ἐστίν·     estin
V-PAI-3S
ἐστίestihe is[to sacrifice]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ὄψεται opsetai
V-FMI-3S
ὀπτάνομαιoptanomaito appear[to long]
ho
T-NSM
hothe/this/who[that]
ἱερεὺς hiereus
N-NSM
ἱερεύςhiereuspriest2priest],
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
μιανεῖ mianei
V-FAI-3S
μιαίνωmiainōto stainshall declare him defiled.
αὐτόν.     auton
D-ASM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
 
4 Tłum. GrEn. Толк. Ale jeśli lśniąca się białość będzie na skórze, a nie głębiej leży niźli pozostałe ciało, i włosy tejże barwy, co i pierwej, zamknie go kapłan przez siedem dni i oglądnie dnia siódmego: А если на коже тела его пятно белое, но оно не окажется углубленным в кожу, и волосы на нем не изменились в белые, то священник имеющего язву должен заключить на семь дней; Ѓще же и3 блeскъ бёлъ бyдетъ на к0жи пл0тнэй є3гw2, и3 не мeньшій бyдетъ вз0ръ є3гw2 t к0жи, и3 влaсъ є3гw2 не и3змэни1сz во влaсъ бёлъ, и3 т0й є4сть тeменъ, и3 tлучи1тъ жрeцъ ћзву на сeдмь днjй: 13,4Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPἐὰν ean
CONJ
ἐάνeanifAnd if
δὲ de
PRT
δέdethenAnd if
τηλαυγὴς tēlaugēs
A-NSF
strong:GA-NSFstrong:GA-NSFstrong:GA-NSF 
λευκὴ leukē
A-NSF
λευκόςleukoswhiteshould be white
ē
V-PAS-3S
hothe/this/whothe
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
τῷ
T-DSN
hothe/this/who 
δέρματι dermati
N-DSN
δέρμαdermaleatherskin
τοῦ tou
T-GSM
hothe/this/who 
χρωτός,     chrōtos
N-GSM
χρώςchrōsskinof his flesh,
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ταπεινὴ tapeinē
A-NSF
ταπεινόςtapeinoslowly[3deep
μὴ
ADV
μήnot2should not be
ē
V-PAS-3S
hothe/this/whothe

T-NSF
hothe/this/who 
ὄψις opsis
N-NSF
ὄψιςopsisface1its appearance]
αὐτῆς autēs
D-GSF
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
ἀπὸ apo
PREP
ἀπόapofrombelow
τοῦ tou
T-GSN
hothe/this/who1the
δέρματος,     dermatos
N-GSN
δέρμαdermaleatherskin,
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand

T-NSF
hothe/this/whothe
θρὶξ thrix
N-NSF
θρίξthrixhairits hair
αὐτοῦ autou
D-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
οὐ ou
ADV
οὐounodid not
μετέβαλεν metebalen
V-AAI-3S
μεταβάλλωmetaballōto change mindturn
τρίχα tricha
N-ASF
θρίξthrixhair[Huri]
λευκήν,     leukēn
A-ASF
λευκόςleukoswhitewhite,
αὐτὴ autē
D-NSF
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
δέ de
PRT
δέdethenbut it
ἐστιν estin
V-PAI-3S
ἐστίestihe is[to sacrifice]
ἀμαυρά,     amaura
A-NSF
strong:GA-NSFstrong:GA-NSFstrong:GA-NSF 
καὶ kai
CONJ
καίkaiandthen
ἀφοριεῖ aforiei
V-FAI-3S
ἀφορίζωaforizōto separate[3shall separate
ho
T-NSM
hothe/this/who[that]
ἱερεὺς hiereus
N-NSM
ἱερεύςhiereuspriest2priest]
τὴν tēn
T-ASF
hothe/this/who[that]
ἁφὴν hafēn
N-ASF
ἁφήhafējointinfection
ἑπτὰ hepta
N-NUI
ἑπτάheptasevenseven
ἡμέρας.     hēmeras
N-APF
ἡμέραhēmeradaydays;
 
5 Tłum. GrEn. Толк. jeśliby trąd dalej się nie szerzył i nie przestąpił na skórze pierwszych granic, znowu go zamknie na drugie siedem dni.в седьмой день священник осмотрит его, и если язва остается в своем виде и не распространяется язва по коже, то священник должен заключить его на другие семь дней; и3 ќзритъ жрeцъ ћзву въ дeнь седмhй, и3 сE, ћзва пребывaетъ пред8 ни1мъ, и3 не и3змэни1сz ћзва на к0жи, и3 tлучи1тъ є3го2 жрeцъ на друг‡z сeдмь днjй: 13,5Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPκαὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ὄψεται opsetai
V-FMI-3S
ὀπτάνομαιoptanomaito appear[to long]
ho
T-NSM
hothe/this/who1the
ἱερεὺς hiereus
N-NSM
ἱερεύςhiereuspriest2priest]
τὴν tēn
T-ASF
hothe/this/whothe
ἁφὴν hafēn
N-ASF
ἁφήhafējointinfection
τῇ
T-DSF
hothe/this/whoon the
ἡμέρᾳ hēmera
N-DSF
ἡμέραhēmeraday[2day
τῇ
T-DSF
hothe/this/who 
ἑβδόμῃ,     hebdomē
A-DSF
ἕβδομοςhebdomosseventh1seventh];
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ἰδοὺ idou
INJ
ἰδούidoulook!behold,

T-NSF
hothe/this/whothe
ἁφὴ hafē
N-NSF
ἀφίημιafiēmito release[Ittai]
μένει menei
V-PAI-3S
μένωmenōto stayabides
ἐναντίον enantion
PREP
ἐναντίοςenantiosagainst[to pine]
αὐτοῦ,     autou
D-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
οὐ ou
ADV
οὐouno[3did not
μετέπεσεν metepesen
V-AAI-3S
strong:GV-AAI-3Sstrong:GV-AAI-3Sstrong:GV-AAI-3S 

T-NSF
hothe/this/who1 the
ἁφὴ hafē
N-NSF
ἀφίημιafiēmito release[Ittai]
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
τῷ
T-DSN
hothe/this/whothe
δέρματι,     dermati
N-DSN
δέρμαdermaleatherskin,
καὶ kai
CONJ
καίkaiandthen
ἀφοριεῖ aforiei
V-FAI-3S
ἀφορίζωaforizōto separate[3shall separate
αὐτὸν auton
D-ASM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
ho
T-NSM
hothe/this/who1the
ἱερεὺς hiereus
N-NSM
ἱερεύςhiereuspriest2priest]
ἑπτὰ hepta
N-NUI
ἑπτάheptasevenseven
ἡμέρας hēmeras
N-APF
ἡμέραhēmeradaydays
τὸ to
T-ASN
hothe/this/whothe
δεύτερον.     deuteron
A-ASN
δεύτεροςdeuterossecondlysecond .
 
6 Tłum. GrEn. Толк. A siódmego dnia oglądnie: jeśliby ciemniejszy był trąd i nie urósł na skórze, uzna go za czystego, bo świerzb jest; i upierze człowiek szaty swoje i będzie czysty.в седьмой день опять священник осмотрит его, и если язва менее приметна и не распространилась язва по коже, то священник должен объявить его чистым: это лишаи, и пусть он омоет одежды свои, и будет чист. и3 ќзритъ є3го2 жрeцъ въ седмhй дeнь втори1цею, и3 сE, ћзва потемнЁ, и3 не и3змэни1сz ћзва на к0жи, и3 њчи1ститъ є3го2 жрeцъ: знaменіе бо є4сть: и3 и3змhвъ ри6зы сво‰, чи1стъ бyдетъ. 13,6Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPκαὶ kai
CONJ
καίkaiandAnd
ὄψεται opsetai
V-FMI-3S
ὀπτάνομαιoptanomaito appear[to long]
αὐτὸν auton
D-ASM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
ho
T-NSM
hothe/this/who1the
ἱερεὺς hiereus
N-NSM
ἱερεύςhiereuspriest2priest]
τῇ
T-DSF
hothe/this/whoon the
ἡμέρᾳ hēmera
N-DSF
ἡμέραhēmeraday[2day
τῇ
T-DSF
hothe/this/who 
ἑβδόμῃ hebdomē
A-DSF
ἕβδομοςhebdomosseventh1seventh]
τὸ to
T-ASN
hothe/this/whothe
δεύτερον,     deuteron
A-ASN
δεύτεροςdeuterossecondlysecond .
καὶ kai
CONJ
καίkaiandAnd
ἰδοὺ idou
INJ
ἰδούidoulook!behold,
ἀμαυρὰ amaura
A-NSF
strong:GA-NSFstrong:GA-NSFstrong:GA-NSF 

T-NSF
hothe/this/who1 the
ἁφή,     hafē
N-NSF
ἀφίημιafiēmito release[Ittai]
οὐ ou
ADV
οὐouno[3did not
μετέπεσεν metepesen
V-AAI-3S
strong:GV-AAI-3Sstrong:GV-AAI-3Sstrong:GV-AAI-3S 

T-NSF
hothe/this/who1 the
ἁφὴ hafē
N-NSF
ἀφίημιafiēmito release[Ittai]
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
τῷ
T-DSN
hothe/this/whothe
δέρματι,     dermati
N-DSN
δέρμαdermaleatherskin,
καθαριεῖ kathariei
V-FAI-3S
καθαρίζωkatharizōto clean[3will cleanse
αὐτὸν auton
D-ASM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
ho
T-NSM
hothe/this/who1the
ἱερεύς·     hiereus
N-NSM
ἱερεύςhiereuspriest2priest] --
σημασία sēmasia
N-NSF
strong:GN-NSFstrong:GN-NSFstrong:GN-NSF 
γάρ gar
PRT
γάρgarfor1for
ἐστιν·     estin
V-PAI-3S
ἐστίestihe is[to sacrifice]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandthen
πλυνάμενος plunamenos
V-AMPRS
πλύνωplunōto washwashing
τὰ ta
T-APN
hothe/this/who 
ἱμάτια himatia
N-APN
ἱμάτιονhimationclothinghis garments
καθαρὸς katharos
A-NSM
καθαρόςkatharoscleanhe will be clean.
ἔσται.     estai
V-FMI-3S
ἔσομαιesomaiwill be[Zabud]
 
7 Tłum. GrEn. Толк. Lecz jeśliby potem, gdy go kapłan oglądał i przywrócony był do czystości, trąd znowu Если же лишаи станут распространяться по коже, после того как он являлся к священнику для очищения, то он вторично должен явиться к священнику; Ѓще же и3змэнsющеесz и3змэни1тсz знaменіе на к0жи, повнегдA ви1дэти є3го2 жерцY є4же њчи1стити є3го2, и3 kви1тсz втор0е жерцY: и3 ќзритъ є3го2 жрeцъ, и3 сE, и3змэни1сz знaменіе въ к0жи, 13,7Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPἐὰν ean
CONJ
ἐάνeanifBut if
δὲ de
PRT
δέdethenBut if
μεταβαλοῦσα metabalousa
V-AAPRS
μεταβάλλωmetaballōto change mindin turning,
μεταπέσῃ metapesē
V-AAS-3S
strong:GV-AAS-3Sstrong:GV-AAS-3Sstrong:GV-AAS-3S 

T-NSF
hothe/this/who1the
σημασία sēmasia
N-NSF
strong:GN-NSFstrong:GN-NSFstrong:GN-NSF 
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
τῷ
T-DSN
hothe/this/whothe
δέρματι dermati
N-DSN
δέρμαdermaleatherskin
μετὰ meta
PREP
μετάmetawith/afterafter
τὸ to
T-ASN
hothe/this/who 
ἰδεῖν idein
V-AAR
εἴδωeidōto know[3looking at
αὐτὸν auton
D-ASM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
τὸν ton
T-ASM
hothe/this/who1the
ἱερέα hierea
N-ASM
ἱερεύςhiereuspriest2priest]
τοῦ tou
T-GSN
hothe/this/who 
καθαρίσαι katharisai
V-AAR
καθαρίζωkatharizōto cleanto cleanse
αὐτόν,     auton
D-ASM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandthen
ὀφθήσεται ofthēsetai
V-FPI-3S
ὀπτάνομαιoptanomaito appear[to long]
τὸ to
T-ASN
hothe/this/whothe
δεύτερον deuteron
A-ASN
δεύτεροςdeuterossecondlysecond
τῷ
T-DSM
hothe/this/whoto the
ἱερεῖ,     hierei
N-DSM
ἱερεύςhiereuspriestpriest.
 
8 Tłum. GrEn. Толк. urósł, przywiodą go do niego i będzie osądzony za nieczystego.священник, увидев, что лишаи распространяются по коже, объявит его нечистым: это проказа. и3 да њскверни1тъ є3го2 жрeцъ: прокaза бо є4сть. 13,8Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPκαὶ kai
CONJ
καίkaiandAnd
ὄψεται opsetai
V-FMI-3S
ὀπτάνομαιoptanomaito appear[to long]
αὐτὸν auton
D-ASM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
ho
T-NSM
hothe/this/who1the
ἱερεὺς hiereus
N-NSM
ἱερεύςhiereuspriest2priest],
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ἰδοὺ idou
INJ
ἰδούidoulook!behold,
μετέπεσεν metepesen
V-AAI-3S
strong:GV-AAI-3Sstrong:GV-AAI-3Sstrong:GV-AAI-3S 

T-NSF
hothe/this/who1 the
σημασία sēmasia
N-NSF
strong:GN-NSFstrong:GN-NSFstrong:GN-NSF 
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
τῷ
T-DSN
hothe/this/whothe
δέρματι,     dermati
N-DSN
δέρμαdermaleatherskin,
καὶ kai
CONJ
καίkaiandthen
μιανεῖ mianei
V-FAI-3S
μιαίνωmiainōto stain[3shall declare him defiled
αὐτὸν auton
D-ASM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
ho
T-NSM
hothe/this/who1the
ἱερεύς·     hiereus
N-NSM
ἱερεύςhiereuspriest2priest] --
λέπρα lepra
N-NSF
λέπραlepraleprosyit is leprosy.
ἐστίν.     estin
V-PAI-3S
ἐστίestihe is[to sacrifice]
 
9 Tłum. GrEn. Толк. – Jeśliby plaga trądu była na człowieku, przywiodą go do kapłana i oglądnie go.Если будет на ком язва проказы, то должно привести его к священнику; И# ћзва прокажeніz ѓще бyдетъ на человёцэ, и3 пріи1детъ къ жерцY: 13,9Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPκαὶ kai
CONJ
καίkaiandAnd
ἁφὴ hafē
N-NSF
ἀφίημιafiēmito release[Ittai]
λέπρας lepras
N-GSF
λέπραlepraleprosy3of leprosy
ἐὰν ean
CONJ
ἐάνeanif1if]
γένηται genētai
V-AMS-3S
γίνομαιginomaito behappens
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
ἀνθρώπῳ,     anthrōpō
N-DSM
ἄνθρωποςanthrōposa humana man,
Καὶ kai
CONJ
καίkaiandthen
ἥξει hēxei
V-FAI-3S
ἥκωhēkōto come/be present[Zattu]
πρὸς pros
PREP
πρόςprosto/withto
τὸν ton
T-ASM
hothe/this/whothe
ἱερέα·     hierea
N-ASM
ἱερεύςhiereuspriestpriest,
 
10 Tłum. GrEn. Толк. A gdy biała barwa będzie na skórze i zmieni wygląd włosów, i samo też mięso żywe się ukaże,священник осмотрит, и если опухоль на коже бела, и волос изменился в белый, и на опухоли живое мясо, и3 ќзритъ жрeцъ, и3 сE, стрyпъ бёлъ на к0жи, и3 сeй и3змэни1лъ влaсъ бёлъ, и3 t здрaвыz пл0ти живhz въ стрyпэ: 13,10Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPκαὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ὄψεται opsetai
V-FMI-3S
ὀπτάνομαιoptanomaito appear[to long]
ho
T-NSM
hothe/this/who1the
ἱερεὺς hiereus
N-NSM
ἱερεύςhiereuspriest2priest],
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ἰδοὺ idou
INJ
ἰδούidoulook!behold,
οὐλὴ oulē
N-NSF
strong:GN-NSFstrong:GN-NSFstrong:GN-NSF 
λευκὴ leukē
A-NSF
λευκόςleukoswhite1 a white]
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
τῷ
T-DSN
hothe/this/whothe
δέρματι,     dermati
N-DSN
δέρμαdermaleatherskin,
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
αὕτη hautē
D-NSF
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
μετέβαλεν metebalen
V-AAI-3S
μεταβάλλωmetaballōto change mindturned
τρίχα tricha
N-ASF
θρίξthrixhairhair
λευκήν,     leukēn
A-ASF
λευκόςleukoswhitewhite,
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ἀπὸ apo
PREP
ἀπόapofromof
τοῦ tou
T-GSN
hothe/this/whothe
ὑγιοῦς hugious
A-GSN
ὑγιήςhugiēshealthyhealthy
τῆς tēs
T-GSF
hothe/this/who 
σαρκὸς sarkos
N-GSF
σάρξsarxfleshflesh
τῆς tēs
T-GSF
hothe/this/who 
ζώσης zōsēs
V-PAPGS
ζάωzaōto livebe living
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
τῇ
T-DSF
hothe/this/whothe
οὐλῇ,     oulē
N-DSF
strong:GN-DSFstrong:GN-DSFstrong:GN-DSF 
 
11 Tłum. GrEn. Толк. będzie osądzony za trąd zastarzały i wrosły w skórę. Uzna go tedy za nieczystego kapłan, a nie zamknie, bo jawna nieczystość jest.то это застарелая проказа на коже тела его; и священник объявит его нечистым и заключит его, ибо он нечист. прокaза вeтха є4сть на к0жи пл0ти є3гw2, и3 њскверни1тъ є3го2 жрeцъ и3 tлучи1тъ є3го2, ћкw нечи1стъ є4сть. 13,11Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPλέπρα lepra
N-NSF
λέπραlepraleprosy[2a leprosy
παλαιουμένη palaioumenē
V-PAPRS
παλαιόωpalaioōto make old3becoming old
ἐστίν,     estin
V-PAI-3S
ἐστίestihe is[to sacrifice]
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
τῷ
T-DSN
hothe/this/whothe
δέρματι dermati
N-DSN
δέρμαdermaleatherskin
τοῦ tou
T-GSM
hothe/this/who 
χρωτός chrōtos
N-GSM
χρώςchrōsskinof his flesh,
ἐστιν,     estin
V-PAI-3S
ἐστίestihe is[to sacrifice]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
μιανεῖ mianei
V-FAI-3S
μιαίνωmiainōto stain[3shall declare him defiled
αὐτὸν auton
D-ASM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
ho
T-NSM
hothe/this/who1the
ἱερεὺς hiereus
N-NSM
ἱερεύςhiereuspriest2priest],
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ἀφοριεῖ aforiei
V-FAI-3S
ἀφορίζωaforizōto separateshall separate
αὐτόν,     auton
D-ASM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
ὅτι hoti
CONJ
ὅτιhotithat/sincefor
ἀκάθαρτός akathartos
A-NSM
ἀκάθαρτοςakathartosuncleanhe is unclean.
ἐστιν.     estin
V-PAI-3S
ἐστίestihe is[to sacrifice]
 
12 Tłum. GrEn. Толк. Ale jeśli trąd się rozkwitł rozchodząc się po skórze i okrył wszystką skórę od głowy aż do nóg, cokolwiek okiem oglądane być może,Если же проказа расцветет на коже, и покроет проказа всю кожу больного от головы его до ног, сколько могут видеть глаза священника, Ѓще же процвэтaz процвэтeтъ прокaза на к0жи, и3 покрhетъ прокажeніе всю2 к0жу ћзвою, t главы2 до ногY є3гw2, по всемY вз0ру жерц0ву: 13,12Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPἐὰν ean
CONJ
ἐάνeanifBut if
δὲ de
PRT
δέdethenBut if
ἐξανθοῦσα exanthousa
V-PAPRS
strong:GV-PAPRSstrong:GV-PAPRSstrong:GV-PAPRS 
ἐξανθήσῃ exanthēsē
V-AAS-3S
strong:GV-AAS-3Sstrong:GV-AAS-3Sstrong:GV-AAS-3S 

T-NSF
hothe/this/whothe
λέπρα lepra
N-NSF
λέπραlepraleprosy1leprosy]
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
τῷ
T-DSN
hothe/this/who1the
δέρματι,     dermati
N-DSN
δέρμαdermaleatherskin,
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
καλύψῃ kalupsē
V-AAS-3S
καλύπτωkaluptōto cover[3shall cover

T-NSF
hothe/this/whothe
λέπρα lepra
N-NSF
λέπραlepraleprosy2leprosy]
πᾶν pan
A-ASN
πᾶςpasallall
τὸ to
T-ASN
hothe/this/whowith the
δέρμα derma
N-ASN
δέρμαdermaleatherskin
τῆς tēs
T-GSF
hothe/this/who 
ἁφῆς hafēs
N-GSF
ἁφήhafējointinfection,
ἀπὸ apo
PREP
ἀπόapofromfrom
κεφαλῆς kefalēs
N-GSF
κεφαλήkefalēheadhead
ἕως heōs
PREP
ἕωςheōsuntilunto
ποδῶν podōn
N-GPM
πούςpousfoothis feet,
καθ'     kath
PREP
κατάkataaccording toaccording to
ὅλην holēn
A-ASF
ὅλοςholosallwhole
τὴν tēn
T-ASF
hothe/this/whoof the
ὅρασιν horasin
N-ASF
ὅρασιςhorasisappearance/visionvision
τοῦ tou
T-GSM
hothe/this/who[that]
ἱερέως,     hiereōs
N-GSM
ἱερεύςhiereuspriestpriest;
 
13 Tłum. GrEn. Толк. obejrzy go kapłan, i osądzi, że ma czysty trąd, przeto że się wszystek w białość obrócił, i dlatego człowiek czysty będzie.и увидит священник, что проказа покрыла все тело его, то он объявит больного чистым, потому что все превратилось в белое: он чист. и3 ќзритъ жрeцъ, и3 сE, покрhло прокажeніе всю2 к0жу пл0ти є3гw2, да њчи1ститъ жрeцъ ћзву: ћкw всS и3змэни1сz въ бёло, чи1стъ є4сть. 13,13Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPκαὶ kai
CONJ
καίkaiandthen
ὄψεται opsetai
V-FMI-3S
ὀπτάνομαιoptanomaito appear[to long]
ho
T-NSM
hothe/this/who1the
ἱερεὺς hiereus
N-NSM
ἱερεύςhiereuspriest2priest],
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ἰδοὺ idou
INJ
ἰδούidoulook!behold,
ἐκάλυψεν ekalupsen
V-AAI-3S
καλύπτωkaluptōto cover[3covers

T-NSF
hothe/this/who1 the
λέπρα lepra
N-NSF
λέπραlepraleprosy2leprosy]
πᾶν pan
A-ASN
πᾶςpasallall
τὸ to
T-ASN
hothe/this/whothe
δέρμα derma
N-ASN
δέρμαdermaleatherskin
τοῦ tou
T-GSM
hothe/this/who 
χρωτός,     chrōtos
N-GSM
χρώςchrōsskinof his flesh,
καὶ kai
CONJ
καίkaiandthen
καθαριεῖ kathariei
V-FAI-3S
καθαρίζωkatharizōto cleanhe shall cleanse
αὐτὸν auton
D-ASM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
ho
T-NSM
hothe/this/whothe
ἱερεὺς hiereus
N-NSM
ἱερεύςhiereuspriest[sin offering]
τὴν tēn
T-ASF
hothe/this/who[that]
ἁφήν,     hafēn
N-ASF
ἁφήhafējointinfection,
ὅτι hoti
CONJ
ὅτιhotithat/sincefor
πᾶν pan
A-NSN
πᾶςpasallall
μετέβαλεν metebalen
V-AAI-3S
μεταβάλλωmetaballōto change mindturned
λευκόν,     leukon
A-ASN
λευκόςleukoswhitewhite --
καθαρόν katharon
A-NSN
καθαρόςkatharoscleanit is clean.
ἐστιν.     estin
V-PAI-3S
ἐστίestihe is[to sacrifice]
 
14 Tłum. GrEn. Толк. A kiedy się na nim żywe mięso pokaże,Когда же окажется на нем живое мясо, то он нечист; И# в0ньже дeнь ѓще kви1тсz на нeмъ пл0ть живA, њскверни1тсz: 13,14Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPκαὶ kai
CONJ
καίkaiandAnd

R-DSF
hothe/this/who[that]
ἂν an
PRT
ἄνanifever
ἡμέρᾳ hēmera
N-DSF
ἡμέραhēmeradayday
ὀφθῇ ofthē
V-APS-3S
ὁράωhoraōto seeshould appear
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongto
αὐτῷ autō
D-DSM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
χρὼς chrōs
N-NSM
χρώςchrōsskin[2flesh
ζῶν,     zōn
V-PAPRS
ζάωzaōto live1living],
μιανθήσεται,     mianthēsetai
V-FPI-3S
μιαίνωmiainōto stainhe shall be declared defiled.
 
15 Tłum. GrEn. Толк. tedy za rozsądzeniem kapłańskim za nieczystego uznany będzie i między nieczystych policzony; mięso bowiem żywe, jeśli jest trądem zakażone, nieczyste jest.священник, увидев живое мясо, объявит его нечистым; живое мясо нечисто: это проказа. и3 ќзритъ жрeцъ пл0ть здрaву, и3 њскверни1тъ є3го2 пл0ть здрaва, ћкw нечистA є4сть, прокажeніе є4сть. 13,15Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPκαὶ kai
CONJ
καίkaiandAnd
ὄψεται opsetai
V-FMI-3S
ὀπτάνομαιoptanomaito appear[to long]
ho
T-NSM
hothe/this/who1the
ἱερεὺς hiereus
N-NSM
ἱερεύςhiereuspriest2priest]
τὸν ton
T-ASM
hothe/this/whothe
χρῶτα chrōta
N-ASM
χρώςchrōsskin[2flesh
τὸν ton
T-ASM
hothe/this/who 
ὑγιῆ,     hugiē
A-ASM
ὑγιήςhugiēshealthy1healthy],
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
μιανεῖ mianei
V-FAI-3S
μιαίνωmiainōto stain[4shall prove him defiled
αὐτὸν auton
D-ASM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
ho
T-NSM
hothe/this/who 
χρὼς chrōs
N-NSM
χρώςchrōsskin3flesh
ho
T-NSM
hothe/this/who1the
ὑγιής,     hugiēs
A-NSM
ὑγιήςhugiēshealthy2healthy];
ὅτι hoti
CONJ
ὅτιhotithat/sincefor
ἀκάθαρτός akathartos
A-NSM
ἀκάθαρτοςakathartosuncleanit is unclean,
ἐστιν·     estin
V-PAI-3S
ἐστίestihe is[to sacrifice]
λέπρα lepra
N-NSF
λέπραlepraleprosyit is leprosy.
ἐστίν.     estin
V-PAI-3S
ἐστίestihe is[to sacrifice]
 
16 Tłum. GrEn. Толк. Lecz jeśli się znowu obróci w białość i okryje wszystkiego człowieka,Если же живое мясо изменится и обратится в белое, пусть он придет к священнику; Ѓще же состaвитсz пл0ть здрaва, и3 и3змэни1тсz въ бёло, и3 пріи1детъ къ жерцY: 13,16Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPἐὰν ean
CONJ
ἐάνeanifBut if
δὲ de
PRT
δέdethenBut if
ἀποκαταστῇ apokatastē
V-AAS-3S
ἀποκαθίστημιapokathistēmito restore[4should restore
ho
T-NSM
hothe/this/who 
χρὼς chrōs
N-NSM
χρώςchrōsskin3flesh
ho
T-NSM
hothe/this/who1the
ὑγιὴς hugiēs
A-NSM
ὑγιήςhugiēshealthy2healthy]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
μεταβάλῃ metabalē
V-AAS-3S
μεταβάλλωmetaballōto change mindturn
λευκή,     leukē
A-NSF
λευκόςleukoswhitewhite,
καὶ kai
CONJ
καίkaiandthen
ἐλεύσεται eleusetai
V-FMI-3S
ἔρχομαιerchomaito come/gohe shall come
πρὸς pros
PREP
πρόςprosto/withto
τὸν ton
T-ASM
hothe/this/whothe
ἱερέα,     hierea
N-ASM
ἱερεύςhiereuspriestpriest,
 
17 Tłum. GrEn. Толк. oglądnie go kapłan i osądzi czystym.священник осмотрит его, и если язва обратилась в белое, священник объявит больного чистым; он чист. и3 ќзритъ жрeцъ, и3 сE, и3змэни1сz ћзва въ бёло, и3 њчи1ститъ жрeцъ ћзву, чи1стъ є4сть. 13,17Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPκαὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ὄψεται opsetai
V-FMI-3S
ὀπτάνομαιoptanomaito appear[to long]
ho
T-NSM
hothe/this/who1the
ἱερεὺς hiereus
N-NSM
ἱερεύςhiereuspriest2priest],
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ἰδοὺ idou
INJ
ἰδούidoulook!behold,
μετέβαλεν metebalen
V-AAI-3S
μεταβάλλωmetaballōto change mind[3turned

T-NSF
hothe/this/who1the
ἁφὴ hafē
N-NSF
ἀφίημιafiēmito release[Ittai]
εἰς eis
PREP
εἰςeistowardto
τὸ to
T-ASN
hothe/this/whothe
λευκόν,     leukon
A-ASN
λευκόςleukoswhitewhite,
καὶ kai
CONJ
καίkaiandthen
καθαριεῖ kathariei
V-FAI-3S
καθαρίζωkatharizōto clean[3shall declare him cleansed
ho
T-NSM
hothe/this/who1the
ἱερεὺς hiereus
N-NSM
ἱερεύςhiereuspriest2priest]
τὴν tēn
T-ASF
hothe/this/whoby the
ἁφήν·     hafēn
N-ASF
ἁφήhafējoint2infection]
καθαρός katharos
A-NSM
καθαρόςkatharoscleanhe is clean.
ἐστιν.     estin
V-PAI-3S
ἐστίestihe is[to sacrifice]
 
18 Tłum. GrEn. Толк. – Jeśli zaś na ciele i na skórze wrzód się uczynił i zgoił,Если у кого на коже тела был нарыв и зажил, И# тёло ѓще бyдетъ на к0жи є3гw2 болsчка гн0йна, и3 и3сцэлёетъ, 13,18Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPκαὶ kai
CONJ
καίkaiandAnd
σὰρξ sarx
N-NSF
σάρξsarxfleshif flesh
ἐὰν ean
CONJ
ἐάνeanifif flesh
γένηται genētai
V-AMS-3S
γίνομαιginomaito beshould have
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/among[2in
τῷ
T-DSN
hothe/this/who 
δέρματι dermati
N-DSN
δέρμαdermaleather3his skin
αὐτοῦ autou
D-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
ἕλκος helkos
N-NSN
ἕλκοςhelkossore1a lesion],
Καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ὑγιασθῇ,     hugiasthē
V-APS-3S
strong:GV-APS-3Sstrong:GV-APS-3Sstrong:GV-APS-3S 
 
19 Tłum. GrEn. Толк. a na miejscu wrzodu ukazałaby się blizna biała albo czerwonawa, przywiodą człowieka do kapłana:и на месте нарыва появилась белая опухоль, или пятно белое или красноватое, то он должен явиться к священнику; и3 бyдетъ на мёстэ болsчки стрyпъ бёлъ, и3ли2 блeскъ бэлёющьсz и3ли2 рдsщьсz, и3 kви1тсz жерцY: 13,19Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPκαὶ kai
CONJ
καίkaiandand
γένηται genētai
V-AMS-3S
γίνομαιginomaito beshould become
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
τῷ
T-DSM
hothe/this/whothe
τόπῳ topō
N-DSM
τόποςtoposplaceplace
τοῦ tou
T-GSN
hothe/this/whoof the
ἕλκους helkous
N-GSN
ἕλκοςhelkossorelesion,
οὐλὴ oulē
N-NSF
strong:GN-NSFstrong:GN-NSFstrong:GN-NSF 
λευκὴ leukē
A-NSF
λευκόςleukoswhite1a white],
ē
CONJ
hothe/this/whoby the
τηλαυγὴς tēlaugēs
A-NSF
strong:GA-NSFstrong:GA-NSFstrong:GA-NSF 
λευκαίνουσα leukainousa
V-PAPRS
λευκαίνωleukainōto bleachbeing whitened,
ē
CONJ
hothe/this/who[that]
πυρρίζουσα,     purrizousa
V-PAPRS
strong:GV-PAPRSstrong:GV-PAPRSstrong:GV-PAPRS 
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ὀφθήσεται ofthēsetai
V-FPI-3S
ὀπτάνομαιoptanomaito appear[to long]
τῷ
T-DSM
hothe/this/who[that]
ἱερεῖ,     hierei
N-DSM
ἱερεύςhiereuspriestpriest;
 
20 Tłum. GrEn. Толк. gdy ten ujrzy, że miejsce trądu leży głębiej niż reszta ciała i włosy zbielały, uzna go za nieczystego, plaga bowiem trądu poczęła się we wrzodzie.священник осмотрит его, и если оно окажется ниже кожи, и волос его изменился в белый, то священник объявит его нечистым: это язва проказы, она расцвела на нарыве; и3 ќзритъ жрeцъ, и3 сE, вз0ръ нижaе к0жи, и3 влaсъ є3гw2 и3змэни1сz въ бёло, и3 њскверни1тъ є3го2 жрeцъ, ћкw блeскъ прокажeніz є4сть, на болsчкэ процвэтE. 13,20Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPκαὶ kai
CONJ
καίkaiandthen
ὄψεται opsetai
V-FMI-3S
ὀπτάνομαιoptanomaito appear[to long]
ho
T-NSM
hothe/this/who1the
ἱερεὺς hiereus
N-NSM
ἱερεύςhiereuspriest2priest],
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ἰδοὺ idou
INJ
ἰδούidoulook!behold,

T-NSF
hothe/this/whothe
ὄψις opsis
N-NSF
ὄψιςopsisfaceappearance
ταπεινοτέρα tapeinotera
A-NSF
ταπεινόςtapeinoslowlydeeper
τοῦ tou
T-GSN
hothe/this/whothe
δέρματος,     dermatos
N-GSN
δέρμαdermaleatherskin,
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand

T-NSF
hothe/this/who 
θρὶξ thrix
N-NSF
θρίξthrixhairits hair
αὐτῆς autēs
D-GSF
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
μετέβαλεν metebalen
V-AAI-3S
μεταβάλλωmetaballōto change mindturns
εἰς eis
PREP
εἰςeistowardinto
λευκήν,     leukēn
A-ASF
λευκόςleukoswhitewhite,
καὶ kai
CONJ
καίkaiandthen
μιανεῖ mianei
V-FAI-3S
μιαίνωmiainōto stain[3shall declare him defiled
αὐτὸν auton
D-ASM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
ho
T-NSM
hothe/this/who1the
ἱερεύς·     hiereus
N-NSM
ἱερεύςhiereuspriest2priest],
λέπρα lepra
N-NSF
λέπραlepraleprosyit is leprosy,
ἐστίν,     estin
V-PAI-3S
ἐστίestihe is[to sacrifice]
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/among[2in
τῷ
T-DSN
hothe/this/who3the
ἕλκει helkei
N-DSN
ἕλκοςhelkossore4lesion
ἐξήνθησεν.     exēnthēsen
V-AAI-3S
strong:GV-AAI-3Sstrong:GV-AAI-3Sstrong:GV-AAI-3S 
 
21 Tłum. GrEn. Толк. A jeśli włos dawną ma barwę, a blizna jest przyciemna i nie głębsza niźli pobliskie ciało, zamknie go przez siedem dni.если же священник увидит, что волос на ней не бел, и она не ниже кожи, и притом мало приметна, то священник заключит его на семь дней; Ѓще же ўви1дитъ жрeцъ, и3 сE, нёсть въ нeмъ влaсъ бёлъ, и3 не нижaе є4сть t к0жи плотскjz, и3 сeй є4сть тeменъ, и3 tлучи1тъ є3го2 жрeцъ на сeдмь днjй. 13,21Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPἐὰν ean
CONJ
ἐάνeanifBut if
δὲ de
PRT
δέdethenBut if
ἴδῃ idē
V-AAS-3S
εἴδωeidōto know[3should look at
ho
T-NSM
hothe/this/who1the
ἱερεὺς hiereus
N-NSM
ἱερεύςhiereuspriest2priest],
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ἰδοὺ idou
INJ
ἰδούidoulook!behold,
οὐκ ouk
ADV
οὐounothere is no
ἔστιν estin
V-PAI-3S
ἐστίestihe is[to sacrifice]
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/among[3on
αὐτῷ autō
D-DSN
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
θρὶξ thrix
N-NSF
θρίξthrixhair2hair
λευκή,     leukē
A-NSF
λευκόςleukoswhite1white],
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ταπεινὸν tapeinon
A-NSN
ταπεινόςtapeinoslowly[2deep
μὴ
ADV
μήnot1it should not be]
ē
V-PAS-3S
hothe/this/whothe
ἀπὸ apo
PREP
ἀπόapofromunder
τοῦ tou
T-GSN
hothe/this/whoof the
δέρματος dermatos
N-GSN
δέρμαdermaleatherskin
τοῦ tou
T-GSM
hothe/this/who1the
χρωτός,     chrōtos
N-GSM
χρώςchrōsskinflesh,
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
αὐτὴ autē
D-NSF
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
ē
V-PAS-3S
hothe/this/who[that]
ἀμαυρά,     amaura
A-NSF
strong:GA-NSFstrong:GA-NSFstrong:GA-NSF 
ἀφοριεῖ aforiei
V-FAI-3S
ἀφορίζωaforizōto separate[3shall separate
αὐτὸν auton
D-ASM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
ho
T-NSM
hothe/this/who[that]
ἱερεὺς hiereus
N-NSM
ἱερεύςhiereuspriest2priest]
ἑπτὰ hepta
N-NUI
ἑπτάheptasevenseven
ἡμέρας.     hēmeras
N-APF
ἡμέραhēmeradaydays.
 
22 Tłum. GrEn. Толк. Jeśliby urosła, przysądzi mu trąd; lecz jeśli stanie na swym miejscu,если она станет очень распространяться по коже, то священник объявит его нечистым: это язва; Ѓще ли разсhпаніемъ разсhплетсz по к0жи, и3 њскверни1тъ є3го2 жрeцъ, блeскъ прокажeніz є4сть, на болsчкэ процвэтE. 13,22Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPἐὰν ean
CONJ
ἐάνeanifBut if
δὲ de
PRT
δέdethenBut if
διαχέηται diacheētai
V-PPS-3S
strong:GV-PPS-3Sstrong:GV-PPS-3Sstrong:GV-PPS-3S 
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
τῷ
T-DSN
hothe/this/whothe
δέρματι,     dermati
N-DSN
δέρμαdermaleatherskin,
καὶ kai
CONJ
καίkaiandthen
μιανεῖ mianei
V-FAI-3S
μιαίνωmiainōto stain[3shall declare him defiled
αὐτὸν auton
D-ASM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
ho
T-NSM
hothe/this/who1the
ἱερεύς·     hiereus
N-NSM
ἱερεύςhiereuspriest2priest];
ἁφὴ hafē
N-NSF
ἀφίημιafiēmito release[Ittai]
λέπρας lepras
N-GSF
λέπραlepraleprosy3of leprosy
ἐστίν,     estin
V-PAI-3S
ἐστίestihe is[to sacrifice]
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/among[2in
τῷ
T-DSN
hothe/this/who3the
ἕλκει helkei
N-DSN
ἕλκοςhelkossore4lesion
ἐξήνθησεν.     exēnthēsen
V-AAI-3S
strong:GV-AAI-3Sstrong:GV-AAI-3Sstrong:GV-AAI-3S 
 
23 Tłum. GrEn. Толк. blizna jest wrzodowa, a człowiek czysty będzie.если же пятно остается на своем месте и не распространяется, то это воспаление нарыва, и священник объявит его чистым. Ѓще ли на мёстэ своeмъ пребывaетъ блeскъ и3 не разсыпaетсz, стрyпъ болsчки є4сть, и3 њчи1ститъ є3го2 жрeцъ. 13,23Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPἐὰν ean
CONJ
ἐάνeanifAnd if
δὲ de
PRT
δέdethenAnd if
κατὰ kata
PREP
κατάkataaccording toin
χώραν chōran
N-ASF
χώραchōracountryits place
μείνῃ meinē
V-AAS-3S
μένωmenōto stay[3should abide
τὸ to
T-NSN
hothe/this/who1the
τηλαύγημα tēlaugēma
N-NSN
strong:GN-NSNstrong:GN-NSNstrong:GN-NSN 
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
μὴ
ADV
μήnotshould not
διαχέηται,     diacheētai
V-PPS-3S
strong:GV-PPS-3Sstrong:GV-PPS-3Sstrong:GV-PPS-3S 
οὐλὴ oulē
N-NSF
strong:GN-NSFstrong:GN-NSFstrong:GN-NSF 
τοῦ tou
T-GSN
hothe/this/who3of the
ἕλκους helkous
N-GSN
ἕλκοςhelkossore4lesion
ἐστίν,     estin
V-PAI-3S
ἐστίestihe is[to sacrifice]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
καθαριεῖ kathariei
V-FAI-3S
καθαρίζωkatharizōto clean[3shall cleanse
αὐτὸν auton
D-ASM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
ho
T-NSM
hothe/this/who1the
ἱερεύς.     hiereus
N-NSM
ἱερεύςhiereuspriest2priest].
 
24 Tłum. GrEn. Толк. – A ciało i skóra, którą ogień spalił, jeśli uzdrowiona ma bliznę białą albo czerwoną,Или если у кого на коже тела будет ожог, и на зажившем ожоге окажется красноватое или белое пятно, И# пл0ть ѓще бyдетъ на к0жи є3гw2 жжeніе џгнено, и3 бyдетъ на к0жи є3гw2 и3сцэлёвшее t жжeніz блещaщеесz бёло и3ли2 червлeно и3ли2 пробэлyющеесz: 13,24Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPκαὶ kai
CONJ
καίkaiandAnd
σὰρξ sarx
N-NSF
σάρξsarxfleshif flesh
ἐὰν ean
CONJ
ἐάνeanifif flesh
γένηται genētai
V-AMS-3S
γίνομαιginomaito beshould become
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/among[3in
τῷ
T-DSN
hothe/this/who 
δέρματι dermati
N-DSN
δέρμαdermaleather4his skin
αὐτοῦ autou
D-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
κατάκαυμα katakauma
N-NSN
strong:GN-NSNstrong:GN-NSNstrong:GN-NSN 
πυρός,     puros
N-GSN
πῦρpurfire1a fiery],
Καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
γένηται genētai
V-AMS-3S
γίνομαιginomaito bethere should be
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
τῷ
T-DSN
hothe/this/who 
δέρματι dermati
N-DSN
δέρμαdermaleatherhis skin
αὐτοῦ autou
D-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
τὸ to
T-NSN
hothe/this/whothe
ὑγιασθὲν hugiasthen
V-APPRS
strong:GV-APPRSstrong:GV-APPRSstrong:GV-APPRS 
τοῦ tou
T-GSN
hothe/this/whoof the
κατακαύματος katakaumatos
N-GSN
strong:GN-GSNstrong:GN-GSNstrong:GN-GSN 
αὐγάζον augazon
V-PAPRS
αὐγάζωaugazōto seeshining forth
τηλαυγὲς tēlauges
A-NPN
strong:GA-NPNstrong:GA-NPNstrong:GA-NPN 
λευκὸν leukon
A-NSN
λευκόςleukoswhitewhite,
ὑποπυρρίζον hupopurrizon
V-PAPRS
strong:GV-PAPRSstrong:GV-PAPRSstrong:GV-PAPRS 
ē
CONJ
hothe/this/who[that]
ἔκλευκον,     ekleukon
A-NSN
strong:GA-NSNstrong:GA-NSNstrong:GA-NSN 
 
25 Tłum. GrEn. Толк. oglądnie ją kapłan: jeśli się białą stała, a miejsce jej jest głębsze niźli reszta skóry, uzna go za nieczystego, bo się plaga trądu na bliźnieи священник увидит, что волос на пятне изменился в белый, и оно окажется углубленным в коже, то это проказа, она расцвела на ожоге; и священник объявит его нечистым: это язва проказы; и3 ќзритъ є3го2 жрeцъ, и3 сE, премэни1сz влaсъ бёлъ въ блещaщійсz, и3 вз0ръ є3мY нижaе t к0жи, прокажeніе є4сть, во жжeніи процвэтE, и3 њскверни1тъ є3го2 жрeцъ, ћзва прокажeніz є4сть. 13,25Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPκαὶ kai
CONJ
καίkaiandthen
ὄψεται opsetai
V-FMI-3S
ὀπτάνομαιoptanomaito appear[to long]
αὐτὸν auton
D-ASM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
ho
T-NSM
hothe/this/who1the
ἱερεὺς hiereus
N-NSM
ἱερεύςhiereuspriest2priest],
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ἰδοὺ idou
INJ
ἰδούidoulook!behold,
μετέβαλεν metebalen
V-AAI-3S
μεταβάλλωmetaballōto change mind[2is turned
θρὶξ thrix
N-NSF
θρίξthrixhair1 hair]
λευκὴ leukē
A-NSF
λευκόςleukoswhitewhite
εἰς eis
PREP
εἰςeistowardin
τὸ to
T-ASN
hothe/this/whothe
αὐγάζον,     augazon
V-PAPAS
αὐγάζωaugazōto seeshining forth,
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand

T-NSF
hothe/this/whothe
ὄψις opsis
N-NSF
ὄψιςopsisfaceappearance
αὐτοῦ autou
D-GSN
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
ταπεινὴ tapeinē
A-NSF
ταπεινόςtapeinoslowlydeep
ἀπὸ apo
PREP
ἀπόapofromunder
τοῦ tou
T-GSN
hothe/this/whothe
δέρματος,     dermatos
N-GSN
δέρμαdermaleatherskin,
λέπρα lepra
N-NSF
λέπραlepraleprosyit is leprosy;
ἐστίν,     estin
V-PAI-3S
ἐστίestihe is[to sacrifice]
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/among[2in
τῷ
T-DSN
hothe/this/who3the
κατακαύματι katakaumati
N-DSN
strong:GN-DSNstrong:GN-DSNstrong:GN-DSN 
ἐξήνθησεν·     exēnthēsen
V-AAI-3S
strong:GV-AAI-3Sstrong:GV-AAI-3Sstrong:GV-AAI-3S 
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
μιανεῖ mianei
V-FAI-3S
μιαίνωmiainōto stain[3shall declare him defiled
αὐτὸν auton
D-ASM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
ho
T-NSM
hothe/this/who1the
ἱερεύς,     hiereus
N-NSM
ἱερεύςhiereuspriest2priest];
ἁφὴ hafē
N-NSF
ἀφίημιafiēmito release[Ittai]
λέπρας lepras
N-GSF
λέπραlepraleprosy3of leprosy
ἐστίν.     estin
V-PAI-3S
ἐστίestihe is[to sacrifice]
 
26 Tłum. GrEn. Толк. zaczęła. A jeśliby się barwa włosów nie odmieniła i plaga nie głębiej leży niźli pozostałe ciało, a sam wygląd trądu jest przyciemny, zamknie go przez siedem dni, a siódmego dnia obejrzy:если же священник увидит, что волос на пятне не бел, и оно не ниже кожи, и притом мало приметно, то священник заключит его на семь дней; Ѓще же ўви1дитъ є3го2 жрeцъ, и3 сE, нёсть на блещaщемсz влaсъ бёлъ, и3 не нижaе є4сть t к0жи, сaмо же тeмно, и3 tлучи1тъ є3го2 жрeцъ на сeдмь днjй: 13,26Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPἐὰν ean
CONJ
ἐάνeanifBut if
δὲ de
PRT
δέdethenBut if
ἴδῃ idē
V-AAS-3S
εἴδωeidōto know[3should look at
ho
T-NSM
hothe/this/who1the
ἱερεὺς hiereus
N-NSM
ἱερεύςhiereuspriest2priest],
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ἰδοὺ idou
INJ
ἰδούidoulook!behold,
οὐκ ouk
ADV
οὐounothere is not
ἔστιν estin
V-PAI-3S
ἐστίestihe is[to sacrifice]
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
τῷ
T-DSN
hothe/this/whothe
αὐγάζοντι augazonti
V-PAPMS
αὐγάζωaugazōto seeshining forth
θρὶξ thrix
N-NSF
θρίξthrixhair[2hair
λευκή,     leukē
A-NSF
λευκόςleukoswhite1a white],
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ταπεινὸν tapeinon
A-NSN
ταπεινόςtapeinoslowly[2deep
μὴ
ADV
μήnot1it should not be]
ē
V-PAS-3S
hothe/this/whothe
ἀπὸ apo
PREP
ἀπόapofromunder
τοῦ tou
T-GSN
hothe/this/who1the
δέρματος,     dermatos
N-GSN
δέρμαdermaleatherskin,
αὐτὸ auto
D-NSN
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
δὲ de
PRT
δέdethenbut it
ἀμαυρόν,     amauron
A-NSN
strong:GA-NSNstrong:GA-NSNstrong:GA-NSN 
καὶ kai
CONJ
καίkaiandthen
ἀφοριεῖ aforiei
V-FAI-3S
ἀφορίζωaforizōto separate[3shall separate
αὐτὸν auton
D-ASM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
ho
T-NSM
hothe/this/who[that]
ἱερεὺς hiereus
N-NSM
ἱερεύςhiereuspriest2priest]
ἑπτὰ hepta
N-NUI
ἑπτάheptasevenseven
ἡμέρας.     hēmeras
N-APF
ἡμέραhēmeradaydays.
 
27 Tłum. GrEn. Толк. jeśli się rozszerzył na skórze trąd, uzna go za nieczystego.в седьмой день священник осмотрит его, и если оно очень распространяется по коже, то священник объявит его нечистым: это язва проказы; и3 ќзритъ є3го2 жрeцъ въ дeнь седмhй, и3 ѓще разсhпаніемъ разсhплетсz по к0жи, и3 њскверни1тъ є3го2 жрeцъ: ћзва прокажeніz є4сть, бо гн0й процвэтE. 13,27Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPκαὶ kai
CONJ
καίkaiandAnd
ὄψεται opsetai
V-FMI-3S
ὀπτάνομαιoptanomaito appear[to long]
αὐτὸν auton
D-ASM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
ho
T-NSM
hothe/this/who1the
ἱερεὺς hiereus
N-NSM
ἱερεύςhiereuspriest2priest]
τῇ
T-DSF
hothe/this/whothe
ἡμέρᾳ hēmera
N-DSF
ἡμέραhēmeraday[2day
τῇ
T-DSF
hothe/this/who 
ἑβδόμῃ·     hebdomē
A-DSF
ἕβδομοςhebdomosseventh1seventh].
ἐὰν ean
CONJ
ἐάνeanifBut if
δὲ de
PRT
δέdethenBut if
διαχύσει diachusei
N-DSF
strong:GN-DSFstrong:GN-DSFstrong:GN-DSF 
διαχέηται diacheētai
V-PPS-3S
strong:GV-PPS-3Sstrong:GV-PPS-3Sstrong:GV-PPS-3S 
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
τῷ
T-DSN
hothe/this/whothe
δέρματι,     dermati
N-DSN
δέρμαdermaleatherskin,
καὶ kai
CONJ
καίkaiandthen
μιανεῖ mianei
V-FAI-3S
μιαίνωmiainōto stain[3shall declare him defiled
αὐτὸν auton
D-ASM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
ho
T-NSM
hothe/this/who1the
ἱερεύς·     hiereus
N-NSM
ἱερεύςhiereuspriest2priest];
ἁφὴ hafē
N-NSF
ἀφίημιafiēmito release[Ittai]
λέπρας lepras
N-GSF
λέπραlepraleprosy3of leprosy
ἐστίν,     estin
V-PAI-3S
ἐστίestihe is[to sacrifice]
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
τῷ
T-DSN
hothe/this/who3the
ἕλκει helkei
N-DSN
ἕλκοςhelkossore4lesion
ἐξήνθησεν.     exēnthēsen
V-AAI-3S
strong:GV-AAI-3Sstrong:GV-AAI-3Sstrong:GV-AAI-3S 
 
28 Tłum. GrEn. Толк. Lecz jeśliby na swym miejscu stanęła białość nie dosyć jasna, plaga spalenia jest, i przeto pozostanie czystym, blizna bowiem jest od spalenia.если же пятно остается на своем месте и не распространяется по коже, и притом мало приметно, то это опухоль от ожога; священник объявит его чистым, ибо это воспаление от ожога. Ѓще же на мёстэ пребyдетъ блещaніе и3 не разсhплетсz по к0жи, сіe же тeмно є4сть, стрyпъ сожжeніz є4сть, да њчи1ститъ є3го2 жрeцъ: w4бразъ бо сожжeніz є4сть. 13,28Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPἐὰν ean
CONJ
ἐάνeanifBut if
δὲ de
PRT
δέdethenBut if
κατὰ kata
PREP
κατάkataaccording to[4in its
χώραν chōran
N-ASF
χώραchōracountry5place
μείνῃ meinē
V-AAS-3S
μένωmenōto stay3should stay
τὸ to
T-NSN
hothe/this/who1the
αὐγάζον augazon
V-PAPRS
αὐγάζωaugazōto see2shining forth],
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
μὴ
ADV
μήnotshould not be diffused
διαχυθῇ diachuthē
V-APS-3S
strong:GV-APS-3Sstrong:GV-APS-3Sstrong:GV-APS-3S 
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
τῷ
T-DSN
hothe/this/whothe
δέρματι,     dermati
N-DSN
δέρμαdermaleatherskin,
αὐτὴ autē
D-NSF
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
δὲ de
PRT
δέdethenbut it
ē
V-PAS-3S
hothe/this/who3of
ἀμαυρά,     amaura
A-NSF
strong:GA-NSFstrong:GA-NSFstrong:GA-NSF 

T-NSF
hothe/this/who1the
οὐλὴ oulē
N-NSF
strong:GN-NSFstrong:GN-NSFstrong:GN-NSF 
τοῦ tou
T-GSN
hothe/this/who 
κατακαύματός katakaumatos
N-GSN
strong:GN-GSNstrong:GN-GSNstrong:GN-GSN 
ἐστιν,     estin
V-PAI-3S
ἐστίestihe is[to sacrifice]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
καθαριεῖ kathariei
V-FAI-3S
καθαρίζωkatharizōto clean[3should declare him cleansed
αὐτὸν auton
D-ASM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
ho
T-NSM
hothe/this/who3
ἱερεύς·     hiereus
N-NSM
ἱερεύςhiereuspriest2priest];
ho
T-NSM
hothe/this/who[that]
γὰρ gar
PRT
γάρgarforfor
χαρακτὴρ charaktēr
N-NSM
χαρακτήρcharaktērreproduction[2an effect
τοῦ tou
T-GSN
hothe/this/who[that]
κατακαύματός katakaumatos
N-GSN
strong:GN-GSNstrong:GN-GSNstrong:GN-GSN 
ἐστιν.     estin
V-PAI-3S
ἐστίestihe is[to sacrifice]
 
29 Tłum. GrEn. Толк. – Jeśliby u męża albo niewiasty na głowie albo na brodzie wyrastał trąd, oglądnie ich kapłan:Если у мужчины или у женщины будет язва на голове или на бороде, Мyжу же и3ли2 женЁ, ѓще бyдетъ на ни1хъ ћзва прокажeніz на главЁ и3ли2 на брадЁ, 13,29Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPκαὶ kai
CONJ
καίkaiandAnd
ἀνδρὶ andri
N-DSM
ἀνήρanērmana man
Καὶ kai
CONJ
καίkaiand[desire]
γυναικὶ gunaiki
N-DSF
γυνήgunēwomana woman,
ἐὰν ean
CONJ
ἐάνeanifever
γένηται genētai
V-AMS-3S
γίνομαιginomaito behas
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
αὐτοῖς autois
D-DPM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
ἁφὴ hafē
N-NSF
ἀφίημιafiēmito release[Ittai]
λέπρας lepras
N-GSF
λέπραlepraleprosyof leprosy
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
τῇ
T-DSF
hothe/this/whothe
κεφαλῇ kefalē
N-DSF
κεφαλήkefalēheadhead
ē
CONJ
hothe/this/whothe
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
τῷ
T-DSM
hothe/this/who[that]
πώγωνι,     pōgōni
N-DSM
strong:GN-DSMstrong:GN-DSMstrong:GN-DSM 
 
30 Tłum. GrEn. Толк. jeśli głębsze będzie miejsce niźli pozostałe ciało, a włos żółty i cieńszy niż zwykle, uzna ich za nieczystych, bo trąd głowy i brody jest.и осмотрит священник язву, и она окажется углубленною в коже, и волос на ней желтоватый тонкий, то священник объявит их нечистыми: это паршивость, это проказа на голове или на бороде; и3 ќзритъ жрeцъ ћзву, и3 сE, њбли1чіе є3S глубочaе к0жи, въ нeйже влaсъ желтyzсz т0нокъ, и3 њскверни1тъ є3го2 жрeцъ: врeдъ є4сть, прокажeніе главы2 и3ли2 прокажeніе брады2 є4сть. 13,30Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPκαὶ kai
CONJ
καίkaiandthen
ὄψεται opsetai
V-FMI-3S
ὀπτάνομαιoptanomaito appear[to long]
ho
T-NSM
hothe/this/who1the
ἱερεὺς hiereus
N-NSM
ἱερεύςhiereuspriest2priest]
τὴν tēn
T-ASF
hothe/this/whothe
ἁφὴν hafēn
N-ASF
ἁφήhafējointinfection.
καὶ kai
CONJ
καίkaiandAnd
ἰδοὺ idou
INJ
ἰδούidoulook!behold,

T-NSF
hothe/this/who 
ὄψις opsis
N-NSF
ὄψιςopsisfaceits appearance
αὐτῆς autēs
D-GSF
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
ἐγκοιλοτέρα enkoilotera
A-NSF
strong:GA-NSFstrong:GA-NSFstrong:GA-NSF 
τοῦ tou
T-GSN
hothe/this/whothe
δέρματος,     dermatos
N-GSN
δέρμαdermaleatherskin,
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/among[2in
αὐτῇ autē
D-DSF
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
δὲ de
PRT
δέdethen1and
θρὶξ thrix
N-NSF
θρίξthrixhair6hair
ξανθίζουσα xanthizousa
V-PAPRS
strong:GV-PAPRSstrong:GV-PAPRSstrong:GV-PAPRS 
λεπτή,     leptē
A-NSF
strong:GA-NSFstrong:GA-NSFstrong:GA-NSF 
καὶ kai
CONJ
καίkaiandthen
μιανεῖ mianei
V-FAI-3S
μιαίνωmiainōto stain[3shall declare him defiled
αὐτὸν auton
D-ASM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
ho
T-NSM
hothe/this/who1the
ἱερεύς·     hiereus
N-NSM
ἱερεύςhiereuspriest2priest];
θραῦσμά thrausma
N-NSN
strong:GN-NSNstrong:GN-NSNstrong:GN-NSN 
ἐστιν,     estin
V-PAI-3S
ἐστίestihe is[to sacrifice]
λέπρα lepra
N-NSF
λέπραlepraleprosy[2a leprosy
τῆς tēs
T-GSF
hothe/this/who3of the
κεφαλῆς kefalēs
N-GSF
κεφαλήkefalēhead4head
ē
CONJ
hothe/this/who7of the
λέπρα lepra
N-NSF
λέπραlepraleprosy6a leprosy
τοῦ tou
T-GSM
hothe/this/who[that]
πώγωνός pōgōnos
N-GSM
strong:GN-GSMstrong:GN-GSMstrong:GN-GSM 
ἐστιν.     estin
V-PAI-3S
ἐστίestihe is[to sacrifice]
 
31 Tłum. GrEn. Толк. Ale jeśli ujrzy miejsce zmazy równe pobliskiemu ciału i włos czarny, zamknie go przez siedem dni, a dnia siódmego oglądnie.если же священник осмотрит язву паршивости и она не окажется углубленною в коже, и волос на ней не черный, то священник имеющего язву паршивости заключит на семь дней; И# ѓще ўви1дитъ жрeцъ ћзву врeда, и3 сE, не бyдетъ њбли1чіе нижaе к0жи, и3 влaсъ желтyzсz не бyдетъ въ нeмъ, да tлучи1тъ жрeцъ ћзву врeда на сeдмь днjй: 13,31Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPκαὶ kai
CONJ
καίkaiandAnd
ἐὰν ean
CONJ
ἐάνeanifif
ἴδῃ idē
V-AAS-3S
εἴδωeidōto know[3should look at
ho
T-NSM
hothe/this/who1the
ἱερεὺς hiereus
N-NSM
ἱερεύςhiereuspriest2priest]
τὴν tēn
T-ASF
hothe/this/whothe
ἁφὴν hafēn
N-ASF
ἁφήhafējointinfection
τοῦ tou
T-GSN
hothe/this/whoof the
θραύσματος thrausmatos
N-GSN
strong:GN-GSNstrong:GN-GSNstrong:GN-GSN 
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ἰδοὺ idou
INJ
ἰδούidoulook!behold,
οὐχ ouch
ADV
οὐouno[3is not

T-NSF
hothe/this/who1the
ὄψις opsis
N-NSF
ὄψιςopsisface2appearance]
ἐγκοιλοτέρα enkoilotera
A-NSF
strong:GA-NSFstrong:GA-NSFstrong:GA-NSF 
τοῦ tou
T-GSN
hothe/this/whothe
δέρματος,     dermatos
N-GSN
δέρμαdermaleatherskin,
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
θρὶξ thrix
N-NSF
θρίξthrixhairhair
ξανθίζουσα xanthizousa
V-PAPRS
strong:GV-PAPRSstrong:GV-PAPRSstrong:GV-PAPRS 
οὐκ ouk
ADV
οὐouno1is not]
ἔστιν estin
V-PAI-3S
ἐστίestihe is[to sacrifice]
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
αὐτῇ,     autē
D-DSF
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandthen
ἀφοριεῖ aforiei
V-FAI-3S
ἀφορίζωaforizōto separate[3shall separate
ho
T-NSM
hothe/this/who1the
ἱερεὺς hiereus
N-NSM
ἱερεύςhiereuspriest2priest]
τὴν tēn
T-ASF
hothe/this/whothe
ἁφὴν hafēn
N-ASF
ἁφήhafējointinfection
τοῦ tou
T-GSN
hothe/this/whoof the
θραύσματος thrausmatos
N-GSN
strong:GN-GSNstrong:GN-GSNstrong:GN-GSN 
ἑπτὰ hepta
N-NUI
ἑπτάheptasevenseven
ἡμέρας.     hēmeras
N-APF
ἡμέραhēmeradaydays.
 
32 Tłum. GrEn. Толк. Jeśli nie przybyło zmazy i włos swą barwę ma, a miejsce wrzodu równe reszcie ciała,в седьмой день священник осмотрит язву, и если паршивость не распространяется, и нет на ней желтоватого волоса, и паршивость не окажется углубленною в коже, и3 ќзритъ жрeцъ ћзву въ дeнь седмhй, и3 сE, не разсhпасz врeдъ, и3 влaсъ желтyzсz нёсть въ нeмъ, и3 њбли1чіе врeда нёсть нижaе к0жи: 13,32Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPκαὶ kai
CONJ
καίkaiandAnd
ὄψεται opsetai
V-FMI-3S
ὀπτάνομαιoptanomaito appear[to long]
ho
T-NSM
hothe/this/who1the
ἱερεὺς hiereus
N-NSM
ἱερεύςhiereuspriest2priest]
τὴν tēn
T-ASF
hothe/this/whothe
ἁφὴν hafēn
N-ASF
ἁφήhafējointinfection
τῇ
T-DSF
hothe/this/whoon the
ἡμέρᾳ hēmera
N-DSF
ἡμέραhēmeraday[2day
τῇ
T-DSF
hothe/this/who 
ἑβδόμῃ,     hebdomē
A-DSF
ἕβδομοςhebdomosseventh1seventh].
καὶ kai
CONJ
καίkaiandAnd
ἰδοὺ idou
INJ
ἰδούidoulook!behold,
οὐ ou
ADV
οὐouno[3should not be diffused
διεχύθη diechuthē
V-API-3S
strong:GV-API-3Sstrong:GV-API-3Sstrong:GV-API-3S 
τὸ to
T-NSN
hothe/this/who1 the
θραῦσμα,     thrausma
N-NSN
strong:GN-NSNstrong:GN-NSNstrong:GN-NSN 
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
θρὶξ thrix
N-NSF
θρίξthrixhair[4hair
ξανθίζουσα xanthizousa
V-PAPRS
strong:GV-PAPRSstrong:GV-PAPRSstrong:GV-PAPRS 
οὐκ ouk
ADV
οὐouno2no
ἔστιν estin
V-PAI-3S
ἐστίestihe is[to sacrifice]
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
αὐτῇ,     autē
D-DSF
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand

T-NSF
hothe/this/whothe
ὄψις opsis
N-NSF
ὄψιςopsisfaceappearance
τοῦ tou
T-GSN
hothe/this/whoof the
θραύσματος thrausmatos
N-GSN
strong:GN-GSNstrong:GN-GSNstrong:GN-GSN 
οὐκ ouk
ADV
οὐounois not
ἔστιν estin
V-PAI-3S
ἐστίestihe is[to sacrifice]
κοίλη koilē
A-NSF
strong:GA-NSFstrong:GA-NSFstrong:GA-NSF 
ἀπὸ apo
PREP
ἀπόapofromunder
τοῦ tou
T-GSN
hothe/this/whothe
δέρματος,     dermatos
N-GSN
δέρμαdermaleatherskin;
 
33 Tłum. GrEn. Толк. ogolą człowieka oprócz miejsca zmazy i zamkną go na drugie siedem dni.то больного должно остричь, но паршивого места не остригать, и священник должен паршивого вторично заключить на семь дней; и3 њстрижeтъ к0жу, врeдъ же да не њстрижeтсz, и3 tлучи1тъ жрeцъ врeдъ на сeдмь днjй втор0е: 13,33Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPκαὶ kai
CONJ
καίkaiandthen
ξυρηθήσεται xurēthēsetai
V-FPI-3S
ξυράωxuraōto shave[3shall be shaven
τὸ to
T-NSN
hothe/this/who1the
δέρμα,     derma
N-NSN
δέρμαdermaleather2skin],
τὸ to
T-NSN
hothe/this/whobut the
δὲ de
PRT
δέdethenbut the
θραῦσμα thrausma
N-NSN
strong:GN-NSNstrong:GN-NSNstrong:GN-NSN 
οὐ ou
ADV
οὐounoshall not be shaven;
ξυρηθήσεται,     xurēthēsetai
V-FPI-3S
ξυράωxuraōto shaveshall not be shaven;
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ἀφοριεῖ aforiei
V-FAI-3S
ἀφορίζωaforizōto separate[3shall separate
ho
T-NSM
hothe/this/who1the
ἱερεὺς hiereus
N-NSM
ἱερεύςhiereuspriest2priest]
τὸ to
T-ASN
hothe/this/whothe
θραῦσμα thrausma
N-ASN
strong:GN-ASNstrong:GN-ASNstrong:GN-ASN 
ἑπτὰ hepta
N-NUI
ἑπτάheptasevenseven
ἡμέρας hēmeras
N-APF
ἡμέραhēmeradaydays
τὸ to
T-ASN
hothe/this/whothe
δεύτερον.     deuteron
A-ASN
δεύτεροςdeuterossecondlysecond .
 
34 Tłum. GrEn. Толк. Jeśli dnia siódmego ujrzą, że stanął wrzód na swym miejscu, a nie jest głębszy niźli reszta ciała, oczyści go i wymywszy szaty swe czysty będzie.в седьмой день священник осмотрит паршивость, и если паршивость не распространяется по коже и не окажется углубленною в коже, то священник объявит его чистым; пусть он омоет одежды свои, и будет чист. и3 ќзритъ жрeцъ врeдъ въ дeнь седмhй, и3 сE, не разсhпасz врeдъ по к0жи по њстрижeніи є3гw2, и3 њбли1чіе врeда нёсть нижaе к0жи, и3 њчи1ститъ є3го2 жрeцъ, и3 и3змhвъ ри6зы, чи1стъ бyдетъ. 13,34Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPκαὶ kai
CONJ
καίkaiandAnd
ὄψεται opsetai
V-FMI-3S
ὀπτάνομαιoptanomaito appear[to long]
ho
T-NSM
hothe/this/who1the
ἱερεὺς hiereus
N-NSM
ἱερεύςhiereuspriest2priest]
τὸ to
T-ASN
hothe/this/whothe
θραῦσμα thrausma
N-ASN
strong:GN-ASNstrong:GN-ASNstrong:GN-ASN 
τῇ
T-DSF
hothe/this/whoon the
ἡμέρᾳ hēmera
N-DSF
ἡμέραhēmeraday[2day
τῇ
T-DSF
hothe/this/who 
ἑβδόμῃ,     hebdomē
A-DSF
ἕβδομοςhebdomosseventh1seventh];
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ἰδοὺ idou
INJ
ἰδούidoulook!behold,
οὐ ou
ADV
οὐouno[3should not
διεχύθη diechuthē
V-API-3S
strong:GV-API-3Sstrong:GV-API-3Sstrong:GV-API-3S 
τὸ to
T-NSN
hothe/this/who1 the
θραῦσμα thrausma
N-NSN
strong:GN-NSNstrong:GN-NSNstrong:GN-NSN 
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
τῷ
T-DSN
hothe/this/whothe
δέρματι dermati
N-DSN
δέρμαdermaleatherskin
μετὰ meta
PREP
μετάmetawith/afterafter
τὸ to
T-ASN
hothe/this/whothe
ξυρηθῆναι xurēthēnai
V-APR
ξυράωxuraōto shaveshaving
αὐτόν,     auton
D-ASM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand

T-NSF
hothe/this/whothe
ὄψις opsis
N-NSF
ὄψιςopsisfaceappearance
τοῦ tou
T-GSN
hothe/this/whoof the
θραύσματος thrausmatos
N-GSN
strong:GN-GSNstrong:GN-GSNstrong:GN-GSN 
οὐκ ouk
ADV
οὐounois not
ἔστιν estin
V-PAI-3S
ἐστίestihe is[to sacrifice]
κοίλη koilē
A-NSF
strong:GA-NSFstrong:GA-NSFstrong:GA-NSF 
ἀπὸ apo
PREP
ἀπόapofromunder
τοῦ tou
T-GSN
hothe/this/whothe
δέρματος,     dermatos
N-GSN
δέρμαdermaleatherskin,
καὶ kai
CONJ
καίkaiandthen
καθαριεῖ kathariei
V-FAI-3S
καθαρίζωkatharizōto clean[3shall cleanse
αὐτὸν auton
D-ASM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
ho
T-NSM
hothe/this/who1the
ἱερεύς,     hiereus
N-NSM
ἱερεύςhiereuspriest2priest];
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
πλυνάμενος plunamenos
V-AMPRS
πλύνωplunōto washwashing
τὰ ta
T-APN
hothe/this/who 
ἱμάτια himatia
N-APN
ἱμάτιονhimationclothinghis garments,
καθαρὸς katharos
A-NSM
καθαρόςkatharoscleanhe will be clean.
ἔσται.     estai
V-FMI-3S
ἔσομαιesomaiwill be[Zabud]
 
35 Tłum. GrEn. Толк. Ale jeśli po oczyszczeniu znowu urośnie zmaza na skórze,Если же после очищения его будет очень распространяться паршивость по коже, Ѓще же разсhпаніемъ разсhплетсz врeдъ по к0жи по њчищeніи є3гw2: 13,35Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPἐὰν ean
CONJ
ἐάνeanifBut if
δὲ de
PRT
δέdethenBut if
διαχύσει diachusei
N-DSF
strong:GN-DSFstrong:GN-DSFstrong:GN-DSF 
διαχέηται diacheētai
V-PPS-3S
strong:GV-PPS-3Sstrong:GV-PPS-3Sstrong:GV-PPS-3S 
τὸ to
T-NSN
hothe/this/whothe
θραῦσμα thrausma
N-NSN
strong:GN-NSNstrong:GN-NSNstrong:GN-NSN 
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
τῷ
T-DSN
hothe/this/whothe
δέρματι dermati
N-DSN
δέρμαdermaleatherskin
μετὰ meta
PREP
μετάmetawith/afterafter
τὸ to
T-ASN
hothe/this/who 
καθαρισθῆναι katharisthēnai
V-APR
καθαρίζωkatharizōto cleancleansing
αὐτόν,     auton
D-ASM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
 
36 Tłum. GrEn. Толк. nie będzie więcej patrzył, czy włos w żółtą barwę jest odmieniony albo nie, bo jawnie nieczysty jest.и священник увидит, что паршивость распространяется по коже, то священник пусть не ищет желтоватого волоса: он нечист. и3 ќзритъ є3го2 жрeцъ, и3 сE, разсhпасz врeдъ по к0жи, да не присэти1тъ жрeцъ њ влaсэ желтёющемсz, ћкw нечи1стъ є4сть. 13,36Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPκαὶ kai
CONJ
καίkaiandthen
ὄψεται opsetai
V-FMI-3S
ὀπτάνομαιoptanomaito appear[to long]
ho
T-NSM
hothe/this/who1the
ἱερεὺς hiereus
N-NSM
ἱερεύςhiereuspriest2priest],
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ἰδοὺ idou
INJ
ἰδούidoulook!behold,
διακέχυται diakechutai
V-RPI-3S
strong:GV-RPI-3Sstrong:GV-RPI-3Sstrong:GV-RPI-3S 
τὸ to
T-NSN
hothe/this/who1 the
θραῦσμα thrausma
N-NSN
strong:GN-NSNstrong:GN-NSNstrong:GN-NSN 
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
τῷ
T-DSN
hothe/this/whothe
δέρματι,     dermati
N-DSN
δέρμαdermaleatherskin,
οὐκ ouk
ADV
οὐouno[3shall not
ἐπισκέψεται episkepsetai
V-FMI-3S
ἐπισκέπτομαιepiskeptomaito visit/care for4examine
ho
T-NSM
hothe/this/who1the
ἱερεὺς hiereus
N-NSM
ἱερεύςhiereuspriest2priest]
περὶ peri
PREP
περίperiaboutconcerning
τῆς tēs
T-GSF
hothe/this/whothe
τριχὸς trichos
N-GSF
θρίξthrixhairhair
τῆς tēs
T-GSF
hothe/this/who 
ξανθῆς,     xanthēs
A-GSF
strong:GA-GSFstrong:GA-GSFstrong:GA-GSF 
ὅτι hoti
CONJ
ὅτιhotithat/since[vineyard]
ἀκάθαρτός akathartos
A-NSM
ἀκάθαρτοςakathartosuncleanhe is unclean.
ἐστιν.     estin
V-PAI-3S
ἐστίestihe is[to sacrifice]
 
37 Tłum. GrEn. Толк. Ale jeśli zmaza stanie, a włosy czarne będą, niechaj wie, że człowiek jest uzdrowiony i śmiało niech go czystym osądzi.Если же паршивость остается в своем виде, и показывается на ней волос черный, то паршивость прошла, он чист; священник объявит его чистым. Ѓще же пред8 ни1мъ бyдетъ на мёстэ врeдъ, и3 влaсъ чeрнъ kви1тсz въ нeмъ, и3сцэлЁ врeдъ, чи1стъ є4сть, и3 њчи1ститъ є3го2 жрeцъ. 13,37Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPἐὰν ean
CONJ
ἐάνeanifBut if
δὲ de
PRT
δέdethenBut if
ἐνώπιον enōpion
PREP
ἐνώπιονenōpionbefore[record]
μείνῃ meinē
V-AAS-3S
μένωmenōto stay[3should abide
τὸ to
T-NSN
hothe/this/who1the
θραῦσμα thrausma
N-NSN
strong:GN-NSNstrong:GN-NSNstrong:GN-NSN 
ἐπὶ epi
PREP
ἐπίepiupon/to/against4in
χώρας chōras
N-GSF
χώραchōracountry5 place
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
θρὶξ thrix
N-NSF
θρίξthrixhair[2hair
μέλαινα melaina
A-NSF
μέλαςmelasblack1a black]
ἀνατείλῃ anateilē
V-AAS-3S
ἀνατέλλωanatellōto riseshould rise
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
αὐτῷ,     autō
D-DSN
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
ὑγίακεν hugiaken
V-RAI-3S
strong:GV-RAI-3Sstrong:GV-RAI-3Sstrong:GV-RAI-3S 
τὸ to
T-NSN
hothe/this/who1the
θραῦσμα·     thrausma
N-NSN
strong:GN-NSNstrong:GN-NSNstrong:GN-NSN 
καθαρός katharos
A-NSM
καθαρόςkatharoscleanhe is clean,
ἐστιν,     estin
V-PAI-3S
ἐστίestihe is[to sacrifice]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
καθαριεῖ kathariei
V-FAI-3S
καθαρίζωkatharizōto clean[3shall declare him cleansed
αὐτὸν auton
D-ASM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
ho
T-NSM
hothe/this/who1the
ἱερεύς.     hiereus
N-NSM
ἱερεύςhiereuspriest2priest].
 
38 Tłum. GrEn. Толк. – Jeśli u męża albo niewiasty na skórze ukarze się białość, oglądnie ich kapłan.Если у мужчины или у женщины на коже тела их будут пятна, пятна белые, Мyжу же и3ли2 женЁ, ѓще бyдутъ на к0жи пл0ти є3гw2 блещ†ніz блещ†щаz бэлBющаzсz: 13,38Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPΚαὶ kai
CONJ
καίkaiandAnd
ἀνδρὶ andri
N-DSM
ἀνήρanērmana man
ē
CONJ
hothe/this/who 
γυναικὶ gunaiki
N-DSF
γυνήgunēwomanwoman,
ἐὰν ean
CONJ
ἐάνeanifever
γένηται genētai
V-AMS-3S
γίνομαιginomaito beshould have
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
δέρματι dermati
N-DSN
δέρμαdermaleatherskin
τῆς tēs
T-GSF
hothe/this/who[that]
σαρκὸς sarkos
N-GSF
σάρξsarxfleshof his flesh
αὐτοῦ autou
D-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
αὐγάσματα augasmata
N-NPN
strong:GN-NPNstrong:GN-NPNstrong:GN-NPN 
αὐγάζοντα augazonta
V-PAPRP
αὐγάζωaugazōto seeshining forth
λευκαθίζοντα,     leukathizonta
V-PAPRP
strong:GV-PAPRPstrong:GV-PAPRPstrong:GV-PAPRP 
 
39 Tłum. GrEn. Толк. Jeśli znajdzie, że przyciemna białość lśni się na skórze, niechaj wie, że nie jest trąd, ale plama biała, a człowiek czysty.и священник увидит, что на коже тела их пятна бледно-белые, то это лишай, расцветший на коже: он чист. и3 ўви1дитъ жрeцъ, и3 сE, на к0жи пл0ти є3гw2 блещ†ніz и3 блещ†щаz бэлBющаzсz, лишaй є4сть, процвэтE на к0жи пл0ти є3гw2, чи1стъ є4сть. 13,39Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPκαὶ kai
CONJ
καίkaiandthen
ὄψεται opsetai
V-FMI-3S
ὀπτάνομαιoptanomaito appear[to long]
ho
T-NSM
hothe/this/who1the
ἱερεὺς hiereus
N-NSM
ἱερεύςhiereuspriest2priest];
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ἰδοὺ idou
INJ
ἰδούidoulook!behold,
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
δέρματι dermati
N-DSN
δέρμαdermaleatherskin
τῆς tēs
T-GSF
hothe/this/who 
σαρκὸς sarkos
N-GSF
σάρξsarxfleshof his flesh
αὐτοῦ autou
D-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
αὐγάσματα augasmata
N-NPN
strong:GN-NPNstrong:GN-NPNstrong:GN-NPN 
αὐγάζοντα augazonta
V-PAPRP
αὐγάζωaugazōto seeshining forth
λευκαθίζοντα,     leukathizonta
V-PAPRP
strong:GV-PAPRPstrong:GV-PAPRPstrong:GV-PAPRP 
ἀλφός alfos
N-NSM
strong:GN-NSMstrong:GN-NSMstrong:GN-NSM 
ἐστιν,     estin
V-PAI-3S
ἐστίestihe is[to sacrifice]
καθαρός katharos
A-NSM
καθαρόςkatharoscleanhe is clean.
ἐστιν·     estin
V-PAI-3S
ἐστίestihe is[to sacrifice]
ἐξανθεῖ exanthei
V-PAI-3S
strong:GV-PAI-3Sstrong:GV-PAI-3Sstrong:GV-PAI-3S 
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
τῷ
T-DSN
hothe/this/whothe
δέρματι dermati
N-DSN
δέρμαdermaleatherskin,
τῆς tēs
T-GSF
hothe/this/who[that]
σαρκὸς sarkos
N-GSF
σάρξsarxflesh[discipline]
αὐτοῦ,     autou
D-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
καθαρός katharos
A-NSM
καθαρόςkatharosclean[portion]
ἐστιν.     estin
V-PAI-3S
ἐστίestihe is[to sacrifice]
 
40 Tłum. GrEn. Толк. – Mąż, z którego głowy włosy wypadają, łysy i czysty jest;Если у кого на голове вылезли волосы, то это плешивый: он чист; Ѓще же комY њблёзе главA, плэши1въ є4сть, чи1стъ є4сть: 13,40Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPἘὰν ean
CONJ
ἐάνeanifAnd if
δέ de
PRT
δέdethenAnd if
τινι tini
I-DSM
τιςtisoneany one
μαδήσῃ madēsē
V-AAS-3S
strong:GV-AAS-3Sstrong:GV-AAS-3Sstrong:GV-AAS-3S 

T-NSF
hothe/this/who 
κεφαλὴ kefalē
N-NSF
κεφαλήkefalēheadhis head
αὐτοῦ,     autou
D-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
φαλακρός falakros
A-NSM
strong:GA-NSMstrong:GA-NSMstrong:GA-NSM 
ἐστιν,     estin
V-PAI-3S
ἐστίestihe is[to sacrifice]
καθαρός katharos
A-NSM
καθαρόςkatharoscleanhe is clean.
ἐστιν·     estin
V-PAI-3S
ἐστίestihe is[to sacrifice]
 
41 Tłum. GrEn. Толк. a jeśli od czoła włosy mu wypadły, przełysiały i czysty jest.а если на передней стороне головы вылезли волосы, то это лысый: он чист. ѓще же спреди2 њблёзе главA, взлhсъ є4сть, чи1стъ є4сть: 13,41Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPἐὰν ean
CONJ
ἐάνeanifBut if
δὲ de
PRT
δέdethenBut if
κατὰ kata
PREP
κατάkataaccording to[3by
πρόσωπον prosōpon
N-ASN
πρόσωπονprosōponface4his face
μαδήσῃ madēsē
V-AAS-3S
strong:GV-AAS-3Sstrong:GV-AAS-3Sstrong:GV-AAS-3S 

T-NSF
hothe/this/who 
κεφαλὴ kefalē
N-NSF
κεφαλήkefalēhead1his head],
αὐτοῦ,     autou
D-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
ἀναφάλαντός anafalantos
A-NSM
strong:GA-NSMstrong:GA-NSMstrong:GA-NSM 
ἐστιν,     estin
V-PAI-3S
ἐστίestihe is[to sacrifice]
καθαρός katharos
A-NSM
καθαρόςkatharoscleanhe is clean.
ἐστιν.     estin
V-PAI-3S
ἐστίestihe is[to sacrifice]
 
42 Tłum. GrEn. Толк. Ale jeśli na łysinie albo na przełysieniu biała albo czerwona barwa się ukaże, Если же на плеши или на лысине будет белое или красноватое пятно, то на плеши его или на лысине его расцвела проказа; ѓще же бyдетъ на плэши2 є3гw2 и3ли2 на взлhсинэ є3гw2 блeскъ бёлъ и3ли2 червленyzсz, прокажeніе процвэтaющее на плэши2 є3гw2 и3ли2 на взлhсинэ є3гw2: 13,42Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPἐὰν ean
CONJ
ἐάνeanifBut if
δὲ de
PRT
δέdethenBut if
γένηται genētai
V-AMS-3S
γίνομαιginomaito bethere becomes
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
τῷ
T-DSN
hothe/this/who 
φαλακρώματι falakrōmati
N-DSN
strong:GN-DSNstrong:GN-DSNstrong:GN-DSN 
αὐτοῦ autou
D-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
ē
CONJ
hothe/this/who 
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
τῷ
T-DSN
hothe/this/who 
ἀναφαλαντώματι anafalantōmati
N-DSN
strong:GN-DSNstrong:GN-DSNstrong:GN-DSN 
αὐτοῦ autou
D-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
ἁφὴ hafē
N-NSF
ἀφίημιafiēmito release[Ittai]
λευκὴ leukē
A-NSF
λευκόςleukoswhite1a white]
ē
CONJ
hothe/this/who 
πυρρίζουσα,     purrizousa
V-PAPRS
strong:GV-PAPRSstrong:GV-PAPRSstrong:GV-PAPRS 
λέπρα lepra
N-NSF
λέπραlepraleprosy[2leprosy
ἐστὶν estin
V-PAI-3S
ἐστίestihe is[to sacrifice]
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
τῷ
T-DSN
hothe/this/who[that]
φαλακρώματι falakrōmati
N-DSN
strong:GN-DSNstrong:GN-DSNstrong:GN-DSN 
αὐτοῦ autou
D-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
ē
CONJ
hothe/this/who[that]
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
τῷ
T-DSN
hothe/this/who[that]
ἀναφαλαντώματι anafalantōmati
N-DSN
strong:GN-DSNstrong:GN-DSNstrong:GN-DSN 
αὐτοῦ,     autou
D-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
 
43 Tłum. GrEn. Толк. a kapłan to ujrzy, przysądzi mu bez wątpienia trąd, który urósł na łysinie.священник осмотрит его, и если увидит, что опухоль язвы бела или красновата на плеши его или на лысине его, видом похожа на проказу кожи тела, и3 ўви1дитъ є3го2 жрeцъ, и3 сE, њбли1чіе блeска бёло и3ли2 червлeно на плэши2 є3гw2 и3ли2 на взлhсинэ є3гw2, ћкw њбли1чіе прокажeніz на к0жи пл0ти є3гw2: 13,43Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPκαὶ kai
CONJ
καίkaiandAnd
ὄψεται opsetai
V-FMI-3S
ὀπτάνομαιoptanomaito appear[to long]
αὐτὸν auton
D-ASM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
ho
T-NSM
hothe/this/who1the
ἱερεὺς hiereus
N-NSM
ἱερεύςhiereuspriest2priest].
καὶ kai
CONJ
καίkaiandAnd
ἰδοὺ idou
INJ
ἰδούidoulook!behold,

T-NSF
hothe/this/whothe
ὄψις opsis
N-NSF
ὄψιςopsisfaceappearance
τῆς tēs
T-GSF
hothe/this/whoof the
ἁφῆς hafēs
N-GSF
ἁφήhafējointinfection
λευκὴ leukē
A-NSF
λευκόςleukoswhitewhite
πυρρίζουσα purrizousa
V-PAPRS
strong:GV-PAPRSstrong:GV-PAPRSstrong:GV-PAPRS 
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
τῷ
T-DSN
hothe/this/whothe
φαλακρώματι falakrōmati
N-DSN
strong:GN-DSNstrong:GN-DSNstrong:GN-DSN 
αὐτοῦ autou
D-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
ē
CONJ
hothe/this/who 
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
τῷ
T-DSN
hothe/this/whothe
ἀναφαλαντώματι anafalantōmati
N-DSN
strong:GN-DSNstrong:GN-DSNstrong:GN-DSN 
αὐτοῦ autou
D-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
ὡς hōs
CONJ
ὡςhōswhich/howas
εἶδος eidos
N-NSN
εἶδοςeidosappearanceform
λέπρας lepras
N-GSF
λέπραlepraleprosyof leprosy
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
δέρματι dermati
N-DSN
δέρμαdermaleatherskin
τῆς tēs
T-GSF
hothe/this/who 
σαρκὸς sarkos
N-GSF
σάρξsarxfleshof his flesh,
αὐτοῦ,     autou
D-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
 
44 Tłum. GrEn. Толк. – Ktokolwiek tedy będzie splugawiony trądem, a oddzielony został za rozsądzeniem kapłańskim,то он прокаженный, нечист он; священник должен объявить его нечистым, у него на голове язва. человёкъ прокажeнъ є4сть, њсквернeніемъ њскверни1тъ є3го2 жрeцъ, на главЁ є3гw2 блeскъ є3гw2. 13,44Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPἄνθρωπος anthrōpos
N-NSM
ἄνθρωποςanthrōposa human[3man
λεπρός lepros
A-NSM
λεπρόςleprosleprous2a leprous
ἐστιν·     estin
V-PAI-3S
ἐστίestihe is[to sacrifice]
μιάνσει miansei
N-DSF
strong:GN-DSFstrong:GN-DSFstrong:GN-DSF 
μιανεῖ mianei
V-FAI-3S
μιαίνωmiainōto stain[3shall declare him defiled
αὐτὸν auton
D-ASM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
ho
T-NSM
hothe/this/who1the
ἱερεύς,     hiereus
N-NSM
ἱερεύςhiereuspriest2priest] --
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
τῇ
T-DSF
hothe/this/who 
κεφαλῇ kefalē
N-DSF
κεφαλήkefalēheadhis head
αὐτοῦ autou
D-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]

T-NSF
hothe/this/who 
ἁφὴ hafē
N-NSF
ἀφίημιafiēmito release[Ittai]
αὐτοῦ.     autou
D-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
 
45 Tłum. GrEn. Толк. będzie miał szaty rozprute, głowę odkrytą, usta szatą zakryte, i będzie wołał, że jest splugawiony i nieczysty.У прокаженного, на котором эта язва, должна быть разодрана одежда, и голова его должна быть не покрыта, и до уст он должен быть закрыт и кричать: нечист! нечист! И# прокажeнъ, на нeмже є4сть ћзва, ри6зы є3гw2 да бyдутъ раздр†ны, и3 главA є3гw2 не покровeна, и3 w4колw ќстъ свои1хъ да њбвіeтсz, и3 нечи1стъ прозовeтсz: 13,45Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPκαὶ kai
CONJ
καίkaiandAnd
ho
T-NSM
hothe/this/whothe
λεπρός,     lepros
A-NSM
λεπρόςleprosleprousleper
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongin

R-DSM
ōOmega[Sippai]
ἐστιν estin
V-PAI-3S
ἐστίestihe is[to sacrifice]

T-NSF
hothe/this/whothe
ἁφή,     hafē
N-NSF
ἀφίημιafiēmito release[Ittai]
τὰ ta
T-NPN
hothe/this/who 
ἱμάτια himatia
N-NPN
ἱμάτιονhimationclothinghis garments
αὐτοῦ autou
D-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
ἔστω estō
V-PAM-3S
ἔστωestōto be[sacrifice]
παραλελυμένα paralelumena
V-RPPRP
παραλύωparaluōto paralyzedisabled,
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand

T-NSF
hothe/this/who 
κεφαλὴ kefalē
N-NSF
κεφαλήkefalēheadhis head
αὐτοῦ autou
D-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
ἀκατακάλυπτος,     akatakaluptos
A-NSF
ἀκατακάλυπτοςakatakaluptosuncovereduncovered,
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
περὶ peri
PREP
περίperiaboutconcerning
τὸ to
T-ASN
hothe/this/who 
στόμα stoma
N-ASN
στόμαstomamouthhis mouth
αὐτοῦ autou
D-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
περιβαλέσθω peribalesthō
V-AMM-3S
περιβάλλωperiballōto clothelet him put something around !
Καὶ kai
CONJ
καίkaiandAnd
ἀκάθαρτος akathartos
A-NSM
ἀκάθαρτοςakathartosunclean[2unclean
κεκλήσεται·     keklēsetai
V-FPI-3S
καλέωkaleōto call1he shall call himself]
 
46 Tłum. GrEn. Толк. Przez wszystek czas, póki jest trędowaty i nie czysty, sam będzie mieszkał za obozem.Во все дни, доколе на нем язва, он должен быть нечист, нечист он; он должен жить отдельно, вне стана жилище его. вс‰ дни6, въ нsже бyдетъ на нeмъ ћзва, нечи1стъ сhй, нечи1стъ бyдетъ: tлучeнъ да сэди1тъ, внЁ полкA да бyдетъ є3мY пребывaніе. 13,46Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPπάσας pasas
A-APF
πᾶςpasallall
τὰς tas
T-APF
hothe/this/whothe
ἡμέρας,     hēmeras
N-APF
ἡμέραhēmeradaydays,
ὅσας hosas
A-APF
ὅσοςhososjust as/how muchas many as
ἂν an
PRT
ἄνanif[Ahithophel]
ē
V-PAS-3S
hothe/this/who1the
ἐπ'     ep
PREP
ἐπίepiupon/to/against4upon
αὐτοῦ autou
D-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]

T-NSF
hothe/this/who 
ἁφή,     hafē
N-NSF
ἀφίημιafiēmito release[Ittai]
ἀκάθαρτος akathartos
A-NSM
ἀκάθαρτοςakathartosuncleanbeing unclean,
ὢν ōn
V-PAPRS
ὅς, ἥhhos ēwhich[to trade]
ἀκάθαρτος akathartos
A-NSM
ἀκάθαρτοςakathartosuncleanhe shall be unclean;
ἔσται·     estai
V-FMI-3S
ἔσομαιesomaiwill be[Zabud]
κεχωρισμένος kechōrismenos
V-RPPRS
χωρίζωchōrizōto separate/leavebeing separated
καθήσεται,     kathēsetai
V-FMI-3S
κάθημαιkathēmaito sithe shall sit down
ἔξω exō
PREP
ἔξωexōout/outside(r)outside
τῆς tēs
T-GSF
hothe/this/who[that]
παρεμβολῆς parembolēs
N-GSF
παρεμβολήparembolēbarracksof his camp,
ἔσται estai
V-FMI-3S
ἔσομαιesomaiwill be[Zabud]
αὐτοῦ autou
D-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]

T-NSF
hothe/this/who[that]
διατριβή.     diatribē
N-NSF
strong:GN-NSFstrong:GN-NSFstrong:GN-NSF 
 
47 Tłum. GrEn. Толк. Szata sukienna albo płócienna, która by miała trąd na osnowie albo na wątku,Если язва проказы будет на одежде, на одежде шерстяной, или на одежде льняной, И# ри1за ѓще бyдетъ на нeй ћзва прокажeніz, на ри1зэ сукнsнэ, и3ли2 на и3згрeбійнэй, 13,47Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPΚαὶ kai
CONJ
καίkaiandAnd
ἱματίῳ himatiō
N-DSN
ἱμάτιονhimationclothinga garment
ἐὰν ean
CONJ
ἐάνeanifever
γένηται genētai
V-AMS-3S
γίνομαιginomaito beshould have
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
αὐτῷ autō
D-DSM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
ἁφὴ hafē
N-NSF
ἀφίημιafiēmito release[Ittai]
λέπρας,     lepras
N-GSF
λέπραlepraleprosyof leprosy
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
ἱματίῳ himatiō
N-DSN
ἱμάτιονhimationclothing[2garment
ἐρεῷ ereō
A-DSN
strong:GA-DSNstrong:GA-DSNstrong:GA-DSN 
ē
CONJ
hothe/this/who[that]
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
ἱματίῳ himatiō
N-DSN
ἱμάτιονhimationclothinga garment
στιππυίνῳ,     stippuinō
A-DSN
strong:GA-DSNstrong:GA-DSNstrong:GA-DSN 
 
48 Tłum. GrEn. Толк. albo też skóra, albo cokolwiek ze skóry uczyniono,или на основе, или на утоке из льна или шерсти, или на коже, или на каком-нибудь изделии кожаном, и3ли2 на прsденэ, и3ли2 на кр0кахъ, и3ли2 на льнёхъ, и3ли2 на в0лнэ, и3ли2 на к0жи, и3ли2 на всsкой к0жи дёланэй, 13,48Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPē
CONJ
hothe/this/whothe
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
στήμονι stēmoni
N-DSM
strong:GN-DSMstrong:GN-DSMstrong:GN-DSM 
ē
CONJ
hothe/this/whothe
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
κρόκῃ krokē
N-DSF
strong:GN-DSFstrong:GN-DSFstrong:GN-DSF 
ē
CONJ
hothe/this/who[that]
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
τοῖς tois
T-DPM
hothe/this/who[that]
λινοῖς linois
A-DPM
strong:GA-DPMstrong:GA-DPMstrong:GA-DPM 
ē
CONJ
hothe/this/who[that]
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
τοῖς tois
T-DPN
hothe/this/who[that]
ἐρεοῖς ereois
A-DPN
strong:GA-DPNstrong:GA-DPNstrong:GA-DPN 
ē
CONJ
hothe/this/who[that]
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
δέρματι dermati
N-DSN
δέρμαdermaleathera skin,
ē
CONJ
hothe/this/who[that]
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
παντὶ panti
A-DSN
πάντῃpantēalways[poplar]
ἐργασίμῳ ergasimō
A-DSN
strong:GA-DSNstrong:GA-DSNstrong:GA-DSN 
δέρματι,     dermati
N-DSN
δέρμαdermaleatherof skin,
 
49 Tłum. GrEn. Толк. jeśli białą albo czerwoną zmazą będzie zarażona, za trąd będzie miana i kapłanowi będzie okazana.и пятно будет зеленоватое или красноватое на одежде, или на коже, или на основе, или на утоке, или на какой-нибудь кожаной вещи, - то это язва проказы: должно показать ее священнику; и3 kви1тсz ћзва зелeна и3ли2 червленyzсz на к0жи, и3ли2 на ри1зэ, и3ли2 на прsденэхъ, и3ли2 на кр0кахъ, и3ли2 на всsкомъ дёлэ к0жанэмъ, ћзва прокажeніz є4сть, и3 покaжетъ жерцY: 13,49Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPκαὶ kai
CONJ
καίkaiandand
γένηται genētai
V-AMS-3S
γίνομαιginomaito be[3should become

T-NSF
hothe/this/who1the
ἁφὴ hafē
N-NSF
ἀφίημιafiēmito release[Ittai]
χλωρίζουσα chlōrizousa
V-PAPRS
strong:GV-PAPRSstrong:GV-PAPRSstrong:GV-PAPRS 
ē
CONJ
hothe/this/whothe
πυρρίζουσα purrizousa
V-PAPRS
strong:GV-PAPRSstrong:GV-PAPRSstrong:GV-PAPRS 
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
τῷ
T-DSN
hothe/this/whothe
δέρματι dermati
N-DSN
δέρμαdermaleatherskin,
ē
CONJ
hothe/this/whothe
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
τῷ
T-DSN
hothe/this/whothe
ἱματίῳ himatiō
N-DSN
ἱμάτιονhimationclothinggarment,
ē
CONJ
hothe/this/whoto the
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
τῷ
T-DSM
hothe/this/who[that]
στήμονι stēmoni
N-DSM
strong:GN-DSMstrong:GN-DSMstrong:GN-DSM 
ē
CONJ
hothe/this/who[that]
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
τῇ
T-DSF
hothe/this/who[that]
κρόκῃ krokē
N-DSF
strong:GN-DSFstrong:GN-DSFstrong:GN-DSF 
ē
CONJ
hothe/this/who[that]
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
παντὶ panti
A-DSN
πάντῃpantēalways[poplar]
σκεύει skeuei
N-DSN
σκεῦοςskeuosvesselitem
ἐργασίμῳ ergasimō
A-DSN
strong:GA-DSNstrong:GA-DSNstrong:GA-DSN 
δέρματος,     dermatos
N-GSN
δέρμαdermaleatherof skin,
ἁφὴ hafē
N-NSF
ἀφίημιafiēmito release[Ittai]
λέπρας lepras
N-GSF
λέπραlepraleprosy3of leprosy
ἐστίν,     estin
V-PAI-3S
ἐστίestihe is[to sacrifice]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
δείξει deixei
V-FAI-3S
δεικνύωdeiknuōto showhe shall show
τῷ
T-DSM
hothe/this/who[that]
ἱερεῖ.     hierei
N-DSM
ἱερεύςhiereuspriestpriest.
 
50 Tłum. GrEn. Толк. On ją oglądnie i zamknie na siedem dni,священник осмотрит язву и заключит зараженное язвою на семь дней; и3 ўви1дитъ жрeцъ ћзву, и3 tлучи1тъ жрeцъ ћзву на сeдмь днjй. 13,50Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPκαὶ kai
CONJ
καίkaiandAnd
ὄψεται opsetai
V-FMI-3S
ὀπτάνομαιoptanomaito appear[to long]
ho
T-NSM
hothe/this/who1the
ἱερεὺς hiereus
N-NSM
ἱερεύςhiereuspriest2priest]
τὴν tēn
T-ASF
hothe/this/whothe
ἁφήν,     hafēn
N-ASF
ἁφήhafējointinfection;
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ἀφοριεῖ aforiei
V-FAI-3S
ἀφορίζωaforizōto separate[3shall separate
ho
T-NSM
hothe/this/who1the
ἱερεὺς hiereus
N-NSM
ἱερεύςhiereuspriest2priest]
τὴν tēn
T-ASF
hothe/this/whothe
ἁφὴν hafēn
N-ASF
ἁφήhafējointinfection
ἑπτὰ hepta
N-NUI
ἑπτάheptasevenseven
ἡμέρας.     hēmeras
N-APF
ἡμέραhēmeradaydays.
 
51 Tłum. GrEn. Толк. a siódmego dnia znowu obejrzy, i jeśli ujrzy, że się rozszerzyła, trąd trwały jest; nieczystą osądzi szatę i każdą rzecz, na której się znajdzie,в седьмой день осмотрит священник зараженное, и если язва распространилась по одежде, или по основе, или по утоку, или по коже, или по какому-либо изделию, сделанному из кожи, то это проказа едкая, язва нечистая; И# да ўви1дитъ жрeцъ ћзву въ дeнь седмhй: ѓще же разсhпасz ћзва по ри1зэ, и3ли2 по прsденэ, и3ли2 по кр0кахъ, и3ли2 по к0жи, по всемY є3ли6ка творsтсz к0жы въ дёланіи, прокажeніе и4сто є4сть ћзва, нечи1стъ є4сть: 13,51Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPκαὶ kai
CONJ
καίkaiandAnd
ὄψεται opsetai
V-FMI-3S
ὀπτάνομαιoptanomaito appear[to long]
ho
T-NSM
hothe/this/whothe
ἱερεὺς hiereus
N-NSM
ἱερεύςhiereuspriest[sin offering]
τὴν tēn
T-ASF
hothe/this/whothe
ἁφὴν hafēn
N-ASF
ἁφήhafējointinfection
τῇ
T-DSF
hothe/this/who 
ἡμέρᾳ hēmera
N-DSF
ἡμέραhēmeraday[2day
τῇ
T-DSF
hothe/this/who1the
ἑβδόμῃ·     hebdomē
A-DSF
ἕβδομοςhebdomosseventh1seventh].
ἐὰν ean
CONJ
ἐάνeanifBut if
δὲ de
PRT
δέdethenBut if
διαχέηται diacheētai
V-PPS-3S
strong:GV-PPS-3Sstrong:GV-PPS-3Sstrong:GV-PPS-3S 

T-NSF
hothe/this/whothe
ἁφὴ hafē
N-NSF
ἀφίημιafiēmito release[Ittai]
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongon
τῷ
T-DSN
hothe/this/whothe
ἱματίῳ himatiō
N-DSN
ἱμάτιονhimationclothinggarment,
ē
CONJ
hothe/this/whothe
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
τῷ
T-DSM
hothe/this/whothe
στήμονι stēmoni
N-DSM
strong:GN-DSMstrong:GN-DSMstrong:GN-DSM 
ē
CONJ
hothe/this/whothe
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
τῇ
T-DSF
hothe/this/who 
κρόκῃ krokē
N-DSF
strong:GN-DSFstrong:GN-DSFstrong:GN-DSF 
ē
CONJ
hothe/this/who[that]
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
τῷ
T-DSN
hothe/this/who[that]
δέρματι dermati
N-DSN
δέρμαdermaleatherskin,
κατὰ kata
PREP
κατάkataaccording toaccording to
πάντα,     panta
A-APN
πᾶςpasallall
ὅσα hosa
A-NPN
ὅσοςhososjust as/how muchas much as
ἂν an
PRT
ἄνanif[Ahithophel]
ποιηθῇ poiēthē
V-APS-3S
ποιέωpoieōto do/makebe made
δέρματα dermata
N-NPN
δέρμαdermaleatherwith skins
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
τῇ
T-DSF
hothe/this/who[that]
ἐργασίᾳ,     ergasia
N-DSF
ἐργασίαergasiaworkwork,
λέπρα lepra
N-NSF
λέπραlepraleprosy[2leprosy
ἔμμονός emmonos
A-NSF
strong:GA-NSFstrong:GA-NSFstrong:GA-NSF 
ἐστιν estin
V-PAI-3S
ἐστίestihe is[to sacrifice]

T-NSF
hothe/this/who[that]
ἁφή,     hafē
N-NSF
ἀφίημιafiēmito release[Ittai]
ἀκάθαρτός akathartos
A-NSF
ἀκάθαρτοςakathartosunclean1it is an unclean].
ἐστιν.     estin
V-PAI-3S
ἐστίestihe is[to sacrifice]
 
52 Tłum. GrEn. Толк. a przeto będzie spalona ogniem.он должен сжечь одежду, или основу, или уток шерстяной или льняной, или какую бы то ни было кожаную вещь, на которой будет язва, ибо это проказа едкая: должно сжечь на огне. да сожжeтъ ри1зу, и3ли2 прzдє1ніz, и3ли2 крHки, и3ли2 на в0лнэ, и3ли2 на льнЁ, и3ли2 на всsкомъ сосyдэ к0жанэ, на нeмже ѓще бyдетъ ћзва: понeже прокажeніе и4сто є4сть, на nгни2 да сожжeтсz. 13,52Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPκατακαύσει katakausei
V-FAI-3S
κατακαίωkatakaiōto burnHe shall incinerate
τὸ to
T-ASN
hothe/this/whothe
ἱμάτιον himation
N-ASN
ἱμάτιονhimationclothinggarment,
ē
CONJ
hothe/this/whothe
τὸν ton
T-ASM
hothe/this/whothe
στήμονα stēmona
N-ASM
strong:GN-ASMstrong:GN-ASMstrong:GN-ASM 
ē
CONJ
hothe/this/whothe
τὴν tēn
T-ASF
hothe/this/whothe
κρόκην krokēn
N-ASF
strong:GN-ASFstrong:GN-ASFstrong:GN-ASF 
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
τοῖς tois
T-DPN
hothe/this/whothe
ἐρεοῖς ereois
A-DPN
strong:GA-DPNstrong:GA-DPNstrong:GA-DPN 
ē
CONJ
hothe/this/who[that]
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
τοῖς tois
T-DPN
hothe/this/who[that]
λινοῖς linois
A-DPN
strong:GA-DPNstrong:GA-DPNstrong:GA-DPN 
ē
CONJ
hothe/this/who[that]
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
παντὶ panti
A-DSN
πάντῃpantēalways[poplar]
σκεύει skeuei
N-DSN
σκεῦοςskeuosvesselitem
δερματίνῳ,     dermatinō
A-DSN
δερμάτινοςdermatinosmade of leathermade of skin,
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongin

R-DSN
ōOmega[Sippai]
ἐὰν ean
CONJ
ἐάνeanif[Giddalti]
ē
V-PAS-3S
hothe/this/who[that]
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
αὐτῷ autō
D-DSN
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]

T-NSF
hothe/this/who[that]
ἁφή,     hafē
N-NSF
ἀφίημιafiēmito release[Ittai]
ὅτι hoti
CONJ
ὅτιhotithat/sincefor
λέπρα lepra
N-NSF
λέπραlepraleprosy[2leprosy
ἔμμονός emmonos
A-NSF
strong:GA-NSFstrong:GA-NSFstrong:GA-NSF 
ἐστιν,     estin
V-PAI-3S
ἐστίestihe is[to sacrifice]
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongby
πυρὶ puri
N-DSN
πῦρpurfirefire
κατακαυθήσεται.     katakauthēsetai
V-FPI-3S
κατακαίωkatakaiōto burnit shall be incinerated.
 
53 Tłum. GrEn. Толк. Lecz jeśli ujrzy, że jej nie przybyło,Если же священник увидит, что язва не распространилась по одежде, или по основе, или по утоку, или по какой бы то ни было кожаной вещи, Ѓще ли ќзритъ жрeцъ, и3 не разсhплетсz ћзва по ри1зэ, и3ли2 по прsденэ, и3ли2 по кр0кахъ, и3ли2 по всsкому сосyду к0жану: 13,53Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPἐὰν ean
CONJ
ἐάνeanifBut if
δὲ de
PRT
δέdethenBut if
ἴδῃ idē
V-AAS-3S
εἴδωeidōto know[3should look
ho
T-NSM
hothe/this/who1the
ἱερεὺς hiereus
N-NSM
ἱερεύςhiereuspriest2priest],
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
μὴ
ADV
μήnot[3should not be diffused
διαχέηται diacheētai
V-PPS-3S
strong:GV-PPS-3Sstrong:GV-PPS-3Sstrong:GV-PPS-3S 

T-NSF
hothe/this/who1the
ἁφὴ hafē
N-NSF
ἀφίημιafiēmito release[Ittai]
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
τῷ
T-DSN
hothe/this/whothe
ἱματίῳ himatiō
N-DSN
ἱμάτιονhimationclothinggarment,
ē
CONJ
hothe/this/whothe
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
τῷ
T-DSM
hothe/this/whothe
στήμονι stēmoni
N-DSM
strong:GN-DSMstrong:GN-DSMstrong:GN-DSM 
ē
CONJ
hothe/this/who[that]
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
τῇ
T-DSF
hothe/this/who[that]
κρόκῃ krokē
N-DSF
strong:GN-DSFstrong:GN-DSFstrong:GN-DSF 
ē
CONJ
hothe/this/who[that]
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
παντὶ panti
A-DSN
πάντῃpantēalways[poplar]
σκεύει skeuei
N-DSN
σκεῦοςskeuosvesselitem
δερματίνῳ,     dermatinō
A-DSN
δερμάτινοςdermatinosmade of leathermade of skin;
 
54 Tłum. GrEn. Толк. rozkaże i wymyją to, na czym jest trąd, i zamknie je na drugie siedem dni.то священник прикажет омыть то, на чем язва, и вторично заключит на семь дней; и3 повели1тъ жрeцъ, и3 и3змhетъ, на нeмже бyдетъ ћзва, и3 да tлучи1тъ жрeцъ ћзву на друг‡z сeдмь днjй: 13,54Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPκαὶ kai
CONJ
καίkaiandthen
συντάξει suntaxei
V-FAI-3S
συντάσσωsuntassōto direct[3shall order
ho
T-NSM
hothe/this/who1the
ἱερεύς,     hiereus
N-NSM
ἱερεύςhiereuspriest2priest],
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
πλυνεῖ plunei
V-FAI-3S
πλύνωplunōto washshall wash
ἐφ'     ef
PREP
ἐπίepiupon/to/againstthat upon
οὗ hou
R-GSN
οὐouno[Carmi]
ἐὰν ean
CONJ
ἐάνeanif[Giddalti]
ē
V-PAS-3S
hothe/this/who 
ἐπ'     ep
PREP
ἐπίepiupon/to/against[2upon
αὐτοῦ autou
D-GSN
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]

T-NSF
hothe/this/who1the
ἁφή,     hafē
N-NSF
ἀφίημιafiēmito release[Ittai]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ἀφοριεῖ aforiei
V-FAI-3S
ἀφορίζωaforizōto separate[3shall separate
ho
T-NSM
hothe/this/whothe
ἱερεὺς hiereus
N-NSM
ἱερεύςhiereuspriest2priest]
τὴν tēn
T-ASF
hothe/this/whofor the
ἁφὴν hafēn
N-ASF
ἁφήhafējoint1an infection];
ἑπτὰ hepta
N-NUI
ἑπτάheptasevenseven
ἡμέρας hēmeras
N-APF
ἡμέραhēmeradaydays
τὸ to
T-ASN
hothe/this/who[that]
δεύτερον·     deuteron
A-ASN
δεύτεροςdeuterossecondlysecond .
 
55 Tłum. GrEn. Толк. A gdy obaczy, że pierwsza barwa nie wróciła, a jednak nie przyrosło trądu, osądzi rzecz nieczystą i spali ogniem, przeto że się rozlał trąd po wierzchu szaty albo po wszystkiej.если по омытии зараженной вещи священник увидит, что язва не изменила вида своего и не распространилась язва, то она нечиста, сожги ее на огне; это выеденная ямина на лицевой стороне или на изнанке; и3 ўви1дитъ жрeцъ по и3змhтіи є3гw2 ћзву, и3 ѓще не и3змэни1ла ћзва лицA своегw2, и3 ћзва не разсhпасz, нечи1сто є4сть, на nгни2 да сожжeтсz: ўтверди1сz бо на ри1зэ, и3ли2 на прsденэ, и3ли2 на кр0кахъ. 13,55Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPκαὶ kai
CONJ
καίkaiandAnd
ὄψεται opsetai
V-FMI-3S
ὀπτάνομαιoptanomaito appear[to long]
ho
T-NSM
hothe/this/who1the
ἱερεὺς hiereus
N-NSM
ἱερεύςhiereuspriest2priest]
μετὰ meta
PREP
μετάmetawith/afterafter
τὸ to
T-ASN
hothe/this/whothe
πλυθῆναι pluthēnai
V-APR
πλύνωplunōto washwashing
αὐτὸ auto
D-ASN
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
τὴν tēn
T-ASF
hothe/this/whothe
ἁφήν,     hafēn
N-ASF
ἁφήhafējointinfection;
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ἥδε hēde
D-NSF
ὅδε, ἥδεhhode ēdethisthus
μὴ
ADV
μήnot[Jokmeam]
μετέβαλεν metebalen
V-AAI-3S
μεταβάλλωmetaballōto change mind4should turn
τὴν tēn
T-ASF
hothe/this/who1the
ὄψιν opsin
N-ASF
ὄψιςopsisfaceof its appearance,

T-NSF
hothe/this/who 
ἁφή,     hafē
N-NSF
ἀφίημιafiēmito release[Ittai]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand

T-NSF
hothe/this/whothe
ἁφὴ hafē
N-NSF
ἀφίημιafiēmito release[Ittai]
οὐ ou
ADV
οὐounodid not
διαχεῖται,     diacheitai
V-PPI-3S
strong:GV-PPI-3Sstrong:GV-PPI-3Sstrong:GV-PPI-3S 
ἀκάθαρτόν akatharton
A-NSN
ἀκάθαρτοςakathartosuncleanit is unclean;
ἐστιν,     estin
V-PAI-3S
ἐστίestihe is[to sacrifice]
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
πυρὶ puri
N-DSN
πῦρpurfirefire
κατακαυθήσεται·     katakauthēsetai
V-FPI-3S
κατακαίωkatakaiōto burnyou shall incinerate ;
ἐστήρισται estēristai
V-RPI-3S
στηρίζωstērizōto establishit is fixed firm
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
τῷ
T-DSN
hothe/this/whothe
ἱματίῳ himatiō
N-DSN
ἱμάτιονhimationclothinggarment,
ē
CONJ
hothe/this/whothe
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
τῷ
T-DSM
hothe/this/whothe
στήμονι stēmoni
N-DSM
strong:GN-DSMstrong:GN-DSMstrong:GN-DSM 
ē
CONJ
hothe/this/who[that]
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
τῇ
T-DSF
hothe/this/who[that]
κρόκῃ.     krokē
N-DSF
strong:GN-DSFstrong:GN-DSFstrong:GN-DSF 
 
56 Tłum. GrEn. Толк. A jeśli przyciemne będzie miejsce trądu po wypraniu szaty, odedrze je i oddzieli od całego.если же священник увидит, что язва по омытии ее сделалась менее приметна, то священник пусть оторвет ее от одежды, или от кожи, или от основы, или от утока. И# ѓще ўви1дитъ жрeцъ, и3 бyдетъ темнA ћзва по и3спрaніи є3S, да tт0ргнетъ є5 t ри1зы, и3ли2 t прsдена, и3ли2 t кр0къ, и3ли2 t к0жи. 13,56Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPκαὶ kai
CONJ
καίkaiandAnd
ἐὰν ean
CONJ
ἐάνeanifif
ἴδῃ idē
V-AAS-3S
εἴδωeidōto know[3should look
ho
T-NSM
hothe/this/who1the
ἱερεὺς hiereus
N-NSM
ἱερεύςhiereuspriest2priest],
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ē
V-PAS-3S
hothe/this/who1the
ἀμαυρὰ amaura
A-NSF
strong:GA-NSFstrong:GA-NSFstrong:GA-NSF 

T-NSF
hothe/this/who 
ἁφὴ hafē
N-NSF
ἀφίημιafiēmito release[Ittai]
μετὰ meta
PREP
μετάmetawith/afterafter
τὸ to
T-ASN
hothe/this/whothe
πλυθῆναι pluthēnai
V-APR
πλύνωplunōto washwashing
αὐτό,     auto
D-ASN
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
ἀπορρήξει aporrēxei
V-FAI-3S
strong:GV-FAI-3Sstrong:GV-FAI-3Sstrong:GV-FAI-3S 
αὐτὸ auto
D-ASN
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
ἀπὸ apo
PREP
ἀπόapofromfrom
τοῦ tou
T-GSN
hothe/this/whothe
ἱματίου himatiou
N-GSN
ἱμάτιονhimationclothinggarment,
ē
CONJ
hothe/this/whothe
ἀπὸ apo
PREP
ἀπόapofromfrom
τοῦ tou
T-GSN
hothe/this/whothe
δέρματος dermatos
N-GSN
δέρμαdermaleatherskin.
ē
CONJ
hothe/this/who[that]
ἀπὸ apo
PREP
ἀπόapofromfrom
τοῦ tou
T-GSM
hothe/this/who[that]
στήμονος stēmonos
N-GSM
strong:GN-GSMstrong:GN-GSMstrong:GN-GSM 
ē
CONJ
hothe/this/who[that]
ἀπὸ apo
PREP
ἀπόapofromfrom
τῆς tēs
T-GSF
hothe/this/who[that]
κρόκης.     krokēs
N-GSF
strong:GN-GSFstrong:GN-GSFstrong:GN-GSF 
 
57 Tłum. GrEn. Толк. A jeśliby się dalej ukazał na tych miejscach, które pierwej były bez z skazy, trąd latający i niestateczny, ma być ogniem spalone.Если же она опять покажется на одежде, или на основе, или на утоке, или на какой-нибудь кожаной вещи, то это расцветающая язва: сожги на огне то, на чем язва. И# ѓще kви1тсz є3щE на ри1зэ и3ли2 на прsденэ, и3ли2 на кр0кахъ, и3ли2 на всsкомъ сосyдэ к0жанэ, прокажeніе процвэтaющее є4сть, на nгни2 да сожжeтсz, на нeмже є4сть ћзва. 13,57Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPἐὰν ean
CONJ
ἐάνeanifAnd if
δὲ de
PRT
δέdethenAnd if
ὀφθῇ ofthē
V-APS-3S
ὁράωhoraōto seeit should appear
ἔτι eti
ADV
ἔτιetistillstill
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
τῷ
T-DSN
hothe/this/whothe
ἱματίῳ himatiō
N-DSN
ἱμάτιονhimationclothinggarment,
ē
CONJ
hothe/this/whothe
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
τῷ
T-DSM
hothe/this/whothe
στήμονι stēmoni
N-DSM
strong:GN-DSMstrong:GN-DSMstrong:GN-DSM 
ē
CONJ
hothe/this/who2the
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
τῇ
T-DSF
hothe/this/who[that]
κρόκῃ krokē
N-DSF
strong:GN-DSFstrong:GN-DSFstrong:GN-DSF 
ē
CONJ
hothe/this/who[that]
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
παντὶ panti
A-DSN
πάντῃpantēalways[poplar]
σκεύει skeuei
N-DSN
σκεῦοςskeuosvesselitem
δερματίνῳ,     dermatinō
A-DSN
δερμάτινοςdermatinosmade of leathermade of skin,
λέπρα lepra
N-NSF
λέπραlepraleprosy[2leprosy
ἐξανθοῦσά exanthousa
V-PAPRS
strong:GV-PAPRSstrong:GV-PAPRSstrong:GV-PAPRS 
ἐστιν·     estin
V-PAI-3S
ἐστίestihe is[to sacrifice]
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongby
πυρὶ puri
N-DSN
πῦρpurfirefire
κατακαυθήσεται katakauthēsetai
V-FPI-3S
κατακαίωkatakaiōto burnyou shall incinerate
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/among[5in

R-DSN
ōOmega[Sippai]
ἐστὶν estin
V-PAI-3S
ἐστίestihe is[to sacrifice]

T-NSF
hothe/this/who[that]
ἁφή.     hafē
N-NSF
ἀφίημιafiēmito release[Ittai]
 
58 Tłum. GrEn. Толк. Jeśli ustanie, wymyje wodą po wtóre to, co chędogie jest, i będzie czyste.Если же одежду, или основу, или уток, или какую-нибудь кожаную вещь вымоешь, и сойдет с них язва, то должно вымыть их вторично, и они будут чисты. И# ри1за, и3ли2 прsдено, и3ли2 крHки, и3ли2 всsкъ сосyдъ к0жанъ, є4же и3сперeтсz, и3 tстyпитъ t негw2 ћзва, и3 и3змhетсz втор0е, и3 чи1сто бyдетъ. 13,58Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPκαὶ kai
CONJ
καίkaiandAnd
τὸ to
T-NSN
hothe/this/whothe
ἱμάτιον himation
N-NSN
ἱμάτιονhimationclothinggarment,
ē
CONJ
hothe/this/whothe
ho
T-NSM
hothe/this/whothe
στήμων stēmōn
N-NSM
strong:GN-NSMstrong:GN-NSMstrong:GN-NSM 
ē
CONJ
hothe/this/who1the

T-NSF
hothe/this/whothe
κρόκη krokē
N-NSF
strong:GN-NSFstrong:GN-NSFstrong:GN-NSF 
ē
CONJ
hothe/this/who[that]
πᾶν pan
A-NSN
πᾶςpasallany
σκεῦος skeuos
N-NSN
σκεῦοςskeuosvesselitem
δερμάτινον,     dermatinon
A-NSN
δερμάτινοςdermatinosmade of leathermade of skin
ho
R-NSN
hothe/this/who[that]
πλυθήσεται pluthēsetai
V-FPI-3S
πλύνωplunōto washshall be washed,
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ἀποστήσεται apostēsetai
V-FMI-3S
ἀφίστημιafistēmito leave[3leaves
ἀπ'     ap
PREP
ἀπόapofrom4from
αὐτοῦ autou
D-GSN
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]

T-NSF
hothe/this/who[that]
ἁφή,     hafē
N-NSF
ἀφίημιafiēmito release[Ittai]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandthat
πλυθήσεται pluthēsetai
V-FPI-3S
πλύνωplunōto washit shall be washed
τὸ to
T-ASN
hothe/this/who[that]
δεύτερον deuteron
A-ASN
δεύτεροςdeuterossecondlysecond ,
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
καθαρὸν katharon
A-NSN
καθαρόςkatharoscleanit shall be clean.
ἔσται.     estai
V-FMI-3S
ἔσομαιesomaiwill be[Zabud]
 
59 Tłum. GrEn. Толк. Ta jest ustawa o trądzie szaty sukiennej i płóciennej, osnowy i wątku, i każdego sprzętu skórzanego, jak mają być uznane za czyste albo nieczyste.”Вот закон о язве проказы на одежде шерстяной или льняной, или на основе и на утоке, или на какой-нибудь кожаной вещи, как объявлять ее чистою или нечистоюСeй зак0нъ ћзвэ прокажeніz ри1зы сукнsны, и3ли2 и3згрeбійны, и3ли2 прsдены, и3ли2 кудeльныz, и3ли2 всsкагw сосyда к0жана, во є4же њчи1стити є5, и3ли2 њскверни1ти є5.13,59Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPοὗτος houtos
D-NSM
οὗτοςhoutosthis/he/she/itThis
ho
T-NSM
hothe/this/whois the
νόμος nomos
N-NSM
νόμοςnomoslawlaw
ἁφῆς hafēs
N-GSF
ἁφήhafējointof an infection
λέπρας lepras
N-GSF
λέπραlepraleprosyof leprosy
ἱματίου himatiou
N-GSN
ἱμάτιονhimationclothingof a garment
ἐρεοῦ ereou
A-GSN
strong:GA-GSNstrong:GA-GSNstrong:GA-GSN 
ē
CONJ
hothe/this/whothe
στιππυίνου stippuinou
N-GSN
strong:GN-GSNstrong:GN-GSNstrong:GN-GSN 
ē
CONJ
hothe/this/who[that]
στήμονος stēmonos
N-GSM
strong:GN-GSMstrong:GN-GSMstrong:GN-GSM 
ē
CONJ
hothe/this/who[that]
κρόκης krokēs
N-GSF
strong:GN-GSFstrong:GN-GSFstrong:GN-GSF 
ē
CONJ
hothe/this/who[that]
παντὸς pantos
A-GSN
πᾶςpasallany
σκεύους skeuous
N-GSN
σκεῦοςskeuosvesselitem
δερματίνου dermatinou
A-GSN
δερμάτινοςdermatinosmade of leathermade of skin,
εἰς eis
PREP
εἰςeistowardin
τὸ to
T-ASN
hothe/this/who[that]
καθαρίσαι katharisai
V-AAR
καθαρίζωkatharizōto cleandeclaring it cleansed
αὐτὸ auto
D-ASN
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
ē
CONJ
hothe/this/who[that]
μιᾶναι mianai
V-AAR
μιαίνωmiainōto staindefiled.
αὐτό.     auto
D-ASN
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]

141 I rzekł Pan do Mojżesza mówiąc:2 “Ta jest ustawa dla trędowatego, gdy będzie miał być oczyszczony.2 Przywiodą go do kapłana, który wyjdzie z obozu,3 a gdy znajdzie, że trąd jest uleczony,4 nakaże temu, który się czyści, aby ofiarował za siebie dwa wróble żywe, które się jeść godzi, i drewno cedrowe, i karmazyn i hizop.5 I każe jednego wróbla zabić na naczyniu glinianym nad wodą żywą,6 a drugiego żywego z drewnem cedrowym i z karmazynem, i z hizopem umoczy we krwi wróbla ofiarowanego i pokropi nią siedemkroć tego,7 który ma być oczyszczony, aby był prawnie oczyszczony, i puści wróbla żywego, aby uleciał na pole.8 A gdy wypierze człowiek szaty swe, ogoli wszystkie włosy ciała i omyje się wodą, i oczyszczony wnijdzie do obozu, wszakże tak, żeby mieszkał przed namiotem swoim przez siedem dni.9 A dnia siódmego ogoli włosy na głowie i brodę, i brwi, i po wszystkim ciele włosy, a omywszy powtóre szaty i ciało,10 ósmego dnia weźmie dwa baranki bez skazy i owcę roczną bez skazy i trzy dziesiąte części białej mąki, która będzie zaczyniona oliwą, na ofiarę, a osobno kwartę oliwy.11 A gdy kapłan oczyszczający człowieka postawi jego i to wszystko przed Panem w wejściu do przybytku świadectwa,12 weźmie baranka i ofiaruje go za występek, i kwartę oliwy; a ofiarowawszy wszystko przed Panem,13 zabije baranka, gdzie zwyczaj jest zabijać ofiarę za grzech i całopalenie, to jest na miejscu świętym; jak bowiem za grzech, tak i za występek do kapłana należy ofiara; prześwięta jest ona.14 I wziąwszy kapłan krwi ofiary, która została zabita za występek, włoży na koniec prawego ucha temu, który się oczyszcza, i na wielkie palce prawej ręki i nogi.15 A z kwarty oliwy wleje na lewą rękę swą16 i umoczy w niej palec prawej ręki, i pokropi przed Panem siedemkroć.17 A co zostało z oliwy w lewej ręce, wyleje na koniec ucha prawego tego, który się oczyszcza, i na wielkie palce ręki i nogi prawej, i na krew wylaną za występek, i na głowę jego.1819I będzie się zań modlił przed Panem, i złoży ofiarę za grzech. Wtedy ofiaruje całopalenie,20 i włoży je na ołtarz z jego chlebnymi ofiarami, i będzie człowiek prawnie oczyszczony.21 – Ale jeśli jest ubogi i nie może ręka jego znaleźć tego, co się rzekło, za występek weźmie baranka na ofiarę, żeby się zań kapłan modlił, i dziesiątą część białej mąki zaczynionej oliwą na ofiarę,22 i kwartę oliwy, i parę synogarlic albo dwoje gołąbiąt, z których jedno niech będzie za grzech, a drugie na całopalenie.23 I ofiaruje ósmego dnia oczyszczenia swego kapłanowi u wejścia do przybytku świadectwa przed Panem.24 On zaś weźmie baranka za grzech i kwartę oliwy, i podniesie razem.25 A zabiwszy baranka, nieco z krwi jego włoży na koniec ucha prawego tego, który się oczyszcza, i na wielkie 26 palce ręki jego i nogi prawej, a część oliwy naleje na rękę swą lewą, i27 umoczywszy w niej palec prawej ręki, pokropi siedemkroć przed Panem.28 I dotknie się końca ucha prawego tego, który się oczyszcza, i wielkich palców ręki i nogi prawej, na miejscu krwi, która została wylana za występek.29 A resztę oliwy, która jest w lewej ręce, wyleje na głowę oczyszczonego, aby zań ubłagał Pana.30 A synogarlicę albo gołębia ofiaruje,31 jedno za występek, a drugie na całopalenie z chlebnymi ofiarami jego.32 Ta jest ofiara trędowatego, który mieć nie może wszystkiego ku oczyszczeniu swemu.” TRĄD DOMU (14,33-53). Objawy (14,33-35); przebieg badania przez kapłana (36-42) i sposób postępowania (43-53).33 I rzekł Pan do Mojżesza i do Aarona mówiąc:34 “Gdy wnijdziecie do ziemi chananejskiej, którą ja wam dam w posiadanie, jeśli będzie zaraza trądu w domu,35 pójdzie ten, którego jest dom, opowiadając kapłanowi, i rzecze: Jakby zaraza trądu widzi mi się, że jest w domu moim.36 A on przykaże, aby wszystko wynieśli z domu, pierwej niźliby wszedł do niego i oglądał, czy jest trędowaty, aby się nie splugawiły wszystkie rzeczy, które są w domu; a potem wnijdzie, aby oglądać trąd domu.37 A jeśli ujrzy na ścianach jego jakby dołki bladością albo czerwonością szpetne, i głębsze niźli pozostała ściana,38 tedy wynijdzie z domu i zaraz zamknie go na siedem dni.39 A wróciwszy się dnia siódmego, oglądnie go: jeśli ujrzy, że przyrosło trądu,40 każe wyłamać kamienie, na których trąd jest, i wyrzucić je przed miasto na miejsce nieczyste,41 a sam dom oskrobać wewnątrz wokoło i wysypać proch skrobania przed miasto na miejsce nieczyste,42 kamienie zaś inne wprawić na miejsce tych, które wybrano, i wapnem innym dom otynkować.43 A jeśli potem, gdy kamienie wyłamano i proch wyskrobano, i innym wapnem potynkowano,44 wnijdzie kapłan i ujrzy, że się trąd wrócił, a ściany plamami są splugawione,45 trąd jest trwały i dom nieczysty. Zaraz go rozwalą, a kamienie jego i drzewo, i wszystek proch wyrzucą przed miasto na miejsce nieczyste.46 Kto by wszedł do owego domu, gdy jest zamknięty, nieczysty będzie aż do wieczora;47 a kto by spał w nim i jadł co, wypierze szaty swe.48 Lecz jeśli wszedłszy kapłan ujrzy, że trądu nie przyrosło w domu po nowym otynkowaniu, oczyści go, bo przywrócone ma zdrowie.49 A na oczyszczenie jego weźmie parę wróbli i drewna cedrowego, i karmazynu, i hizopu.50 A zabiwszy wróbla jednego na naczyniu glinianym nad wodą żywą,51 weźmie drewno cedrowe i hizop, i karmazyn, i wróbla żywego, i umoczy wszystko w krwi wróbla ofiarowanego i w wodzie żywej, i pokropi dom siedemkroć,52 i oczyści go tak krwią wróbla, jak i wodą żywą i wróblem żywym, i drzewem cedrowym, i hizopem, i karmazynem.53 A puściwszy wróbla, by uleciał wolno na pole, będzie się modlił za dom, i prawnie będzie oczyszczony.ZAKOŃCZENIE (14,54-57).54 Ta jest ustawa o wszelkim trądzie55 i zarażeniu, o trądzie szat i domów,56 i blizny, i wyrzucających się krost, i lśniącej plamy, i różnego wyglądu za odmianą barwy,57 aby się mogło wiedzieć, kiedy jest jakaś rzecz czysta albo nieczysta.” NIECZYSTOŚCI MĘŻCZYZN I NIEWIAST (15,1-33). Upływy chorobliwe u mężczyzn, nieczystość i jej następstwa (15,1-12); uzdrowienie i obrzęd oczyszczenia (13-15). Zmaza (16-18). Słabość miesięczna u niewiasty, nieczystość i jej następstwa (19-24); upływ krwi nieprawidłowy (25-27); oczyszczenie (28-30). Zakończenie (31-33).
151 I rzekł Pan do Mojżesza i do Aarona mówiąc:2 “Mówcie synom Izraelowym i powiedzcie im: Mąż, który cierpi upływ nasienia, nieczysty będzie.3 A natenczas będzie osądzone, że podlega tej chorobie, gdy każdej chwili przylega do ciała jego i krzepnie brzydka ciecz.4 Każda pościel, na której by spał, nieczysta będzie, i gdziekolwiekby siedział.5 Jeśli się jaki człowiek dotknie łoża jego, upierze szaty swe i sam omyje się wodą, a nieczysty będzie aż do wieczora.6 Jeśliby siedział tam, gdzie on siedział, i ten także wymyje szaty swe i omyje się wodą, a nieczysty będzie aż do wieczora.7 Kto by się dotknął ciała jego, wymyje szaty swe i sam omyje się wodą, a nieczysty będzie aż do wieczora.8 Jeśli ślinę rzuci taki człowiek na tego, który czysty jest, upierze szaty swe i omyje się wodą, a nieczysty będzie aż do wieczora.9 Siodło, na którym by siedział, nieczyste będzie,10 i cokolwiek było pod tym, który upływ nasienia cierpi, nieczyste będzie aż do wieczora. Kto by nosił cokolwiek z tych rzeczy, wypierze szaty swe i sam omyje się wodą, a nieczysty będzie aż do wieczora. 11 Każdy, kogo by dotknął taki, nie omywszy pierwej rąk, wypierze szaty swe i omyje się wodą, a nieczysty będzie aż do wieczora.12 Naczynie gliniane, którego się dotknie, będzie stłuczone, a naczynie drewniane będzie wymyte wodą.13 Jeśli będzie uzdrowiony ten, który taką niemoc cierpi, naliczy siedem dni po oczyszczeniu swoim, a omywszy odzienie i wszystko ciało w wodzie żywej będzie czysty.,14 A dnia ósmego weźmie parę synogarlic albo dwoje gołąbiąt i przyjdzie przed oblicze Pańskie, do wejścia przybytku świadectwa, i da je kapłanowi, który ofiaruje jedno za grzech a drugie na całopalenie,15 i będzie się modlił za nim przed Panem, aby był oczyszczony od upływu nasienia swego.16 – Mąż, z którego wynijdzie nasienie przez spółkowanie, omyje wodą wszystko ciało swe i 17 nieczysty będzie aż do wieczora. Szatę i skórę, którą będzie miał, wymyje wodą i nieczysty będzie aż do wieczora.18 Niewiasta, z którą spał, omyje się wodą i nieczysta będzie aż do wieczora.19 – Niewiasta, która co miesiąc cierpi upływ krwi, przez siedem 20 dni będzie odłączona. Każdy, kto się jej dotknie, będzie nieczysty aż do wieczora.21 I to, na czym by spała albo siedziała w dni odłączenia swego, splugawione będzie.22 Kto by się dotknął łoża jej, upierze szaty swe i sam też omyje się wodą, a nieczysty będzie aż do wieczora.23 Kto by się dotknął jakiegokolwiek sprzętu, na którym ona siedziała, upierze szaty swe i sam omyje się wodą, a nieczysty będzie aż do wieczora.24 Jeśliby spał z nią mąż czasu krwi miesięcznej, nieczysty będzie przez siedem dni, i wszelka pościel, na której by spał, nieczysta będzie 25 – Niewiasta, która cierpi przez wiele dni upływ krwi nie w czasie miesięcznym, albo której po miesięcznej krwi upławy nie ustają: póki podlega tej niemocy, nieczysta będzie, jakby była czasu miesięcznego.26 Wszelka pościel, na której by spała, i sprzęt, na którym by siedziała, splugawiony będzie.27 Ktokolwiek się ich dotknie, wypierze szaty swe i sam omyje się wodą, a nieczysty będzie aż do wieczora.28 – A jeśli się zatrzyma krew i przestanie płynąć, naliczy siedem dni oczyszczenia swego,29 a ósmego dnia ofiaruje za siebie kapłanowi parę synogarlic albo dwoje gołąbiąt u wejścia do przybytku świadectwa;30 on zaś z jednego złoży ofiarę za grzech, a z drugiego całopalenie, i będzie się modlił za nią przed Panem i za upławy jej nieczyste.31 – Przeto nauczać będziecie synów Izraelowych, aby się strzegli nieczystości i nie pomarli w plugastwach swych, gdyby splugawili przybytek mój, który jest między wami.32 Ta jest ustawa o tym, który cierpi upływ nasienia i który się plugawi sprawą z niewiastą, 33 i tej, która miesięcznych czasów bywa wyłączona, albo która ustawiczną krwią płynie, i człowieka, który by spał z nią “ WIELKI DZIEŃ PRZEBŁAGANIA (16,1-34). Wstęp (16,1-2). Streszczenie liturgii; szaty dla arcykapłana i zwierzęta na ofiarę (3-10). Cielec za grzech, ofiarowany za Aarona i jego dom (11); okadzenie (12-13) i pokropienie ubłagani krwią cielca (14). Kozioł za grzech ludu, dokończenie oczyszczenia miejsca Najświętszego (15-16a). Oczyszczenie miejsca Świętego (16b-7) i ołtarza całopalenia (18-19). Wypędzenie kozła dla Azazela (20-22).Całopalenie i spalenie tłuszczu innych ofiar (23-25). Obrzędy dodatkowe (26-28). Stałe doroczne obchodzenie uroczystości (29-34).
161 I mówił Pan do Mojżesza po śmierci dwu synów Aaronowych, kiedy ofiarując cudzy ogień, zostali zabici.2 I przykazał mu mówiąc: “Mów do Aarona, brata twego, aby nie każdego czasu wchodził do świątyni, która jest za zasłoną przed ubłagalnią, którą jest nakryta skrzynia, aby nie umarł (bo w obłoku ukazywać się będę nad wyrocznicą), 3 aż to pierwej uczyni: cielca za grzech ofiaruje, a barana na całopalenie.4 Oblecze się w szatę lnianą i ubraniem lnianym okryje łono; opasze się pasem lnianym, a zawój lniany weźmie na głowę, bo te szaty są święte; obmyje się i w nie wszystkie oblecze się.5 I przyjmie od wszystkiego zgromadzenia synów Izraelowych dwa kozły za grzech, a jednego barana na całopalenie.6 A gdy ofiaruje cielca i pomodli się za siebie i za dom swój,7 dwa kozły postawi przed Panem w wejściu do przybytku świadectwa,8 i puści na obydwa losy, jeden dla Pana, a drugi dla kozła wypuszczalnego. 9 Tego, na którego los padnie dla Pana,10 ofiaruje za grzech, a na którego jako na kozła wypuszczalnego, postawi żywego przed Panem, aby uczynić modlitwę nad nim i wypuścić go na puszczę.11 – To wedle przepisu odprawiwszy przywiedzie cielca i modląc się za siebie i za dom swój zabije go.12 A wziąwszy kadzielnicę, którą napełni węglem żarzącym się z ołtarza, i nabrawszy ręką przyprawionego kadzidła wonnego na ofiarę kadzielną, wnijdzie za zasłonę do świątyni,13 i nałoży na ogień wonności, aby mgła ich i para okryła wyrocznię, która jest nad świadectwem, a nie umarł.14 Weźmie też nieco krwi cielca i pokropi palcem siedemkroć w stronę błagalni na wschód słońca.15 – A gdy zabije kozła za grzech ludu, wniesie krew jego za zasłonę, jak jest nakazane o krwi cielca, aby pokropić w stronę wyrocznicy,16 i oczyścić świątynię od nieczystości synów Izraelowych i od przestępstwa ich, i wszystkich grzechów. Wedle tego obrzędu postąpi z przybytkiem świadectwa, który rozbity jest między nimi w pośrodku plugastw mieszkania ich.17 Żaden człowiek niechaj nie będzie w przybytku, kiedy najwyższy kapłan wchodzi do świątyni, aby się modlić za siebie i za dom swój, i za wszystko zgromadzenie izraelskie, póki nie wynijdzie. 18 A gdy wynijdzie do ołtarza, który jest przed Panem, niech się modli za siebie, a wziąwszy krew cielca i kozła niech ją wyleje na rogi jego wokoło, 19 i kropiąc palcem siedemkroć niech go oczyści i poświęci od nieczystości synów Izraelowych. 20 – A gdy oczyści świątynię i przybytek, i ołtarz, wtedy niech przywiedzie kozła żywego.21 A włożywszy obydwie ręce na głowę jego, niechaj wyzna wszystkie nieprawości synów Izraelowych i wszystkie występki i grzechy ich, i przeklinając nimi głowę jego, wypuści go przez człowieka przygotowanego na puszczę.22 A gdy zaniesie kozioł wszystkie nieprawości ich do ziemi pustej i będzie puszczony na pustynię,23 wróci się Aaron do przybytku świadectwa, a złożywszy szaty, w które pierwej był obleczony, gdy wchodził do świątyni, i tam je zostawiwszy,24 obmyje ciało swe na miejscu świętym i oblecze się w szaty swe. A potem wyjdzie i ofiaruje całopalenie swoje i pospólstwa, i będzie się modlił tak za siebie, jak i za lud.25 A łój, który jest ofiarowany za grzechy, spali na ołtarzu. 26 – Ten zaś, który wypuści kozła wypuszczalnego, omyje szaty swe i ciało wodą, i tak wnijdzie do obozu.27 A cielca i kozła, które za grzech były ofiarowane i których krew została wniesiona do świątyni, aby się dokonało oczyszczenie, wyniosą precz za obóz i spalą ogniem, tak skóry jak mięso ich, i gnój ich.28 A ktokolwiek je spali, wymyje szaty swe i ciało wodą, i tak wnijdzie do obozu. 29 – I będzie wam to ustawą wieczną: Miesiąca siódmego, dziesiątego dla miesiąca dręczyć będziecie siebie i żadnej roboty pełnić nie będziecie, ani tubylec, ani przychodzień, który gościem jest między wami.30 Tego dnia będzie pojednanie wasze i oczyszczenie od wszystkich grzechów waszych: przed Panem będziecie oczyszczeni.31 Bo sabat odpocznienia jest, i dręczyć będziecie siebie wedle ustawy wiecznej. 32 Dopełni przebłagania kapłan, który będzie namaszczony i którego ręce są poświęcone, aby kapłański urząd sprawował w miejsce ojca swe go; a oblecze się w szatę lnianą i w odzienie święte.33 I oczyści świątynię i przybytek świadectwa, i ołtarz, kapłanów też i wszystek lud.34 I będzie wam to ustawą wieczną, abyście się modlili za synów Izraelowych i za wszystkie grzechy ich raz w rok.” Uczynił tedy Mojżesz, jak mu Pan był przykazał.CZĘŚĆ III (17,1 – 27,34).Prawo świętościI. Świętość w życiu społecznym i religijnym. (17,1- 22,33) MIEJSCE ZABIJANIA ZWIERZĄT I SKŁADANIA Z NICH OFIAR (17,1-9).Wstęp (17,1-2). Zakaz zabijania bydła na pokarm bez złożenia ich w ofierze w przybytku (3-7); zakaz składania ofiar gdzie indziej jak w przybytku (8-9).
171 I rzekł Pan do Mojżesza mówiąc:2 “Mów Aaronowi i synom jego i wszystkim synom Izraelowym i powiedz do nich: To jest przykazanie, które Pan dał mówiąc:3 Każdy człowiek z domu Izraelowego, jeśli zabije wołu albo owcę albo kozę w obozie albo za obozem, 4 a nie przywiedzie do wejścia przybytku ofiary dla Pana, krwi winien będzie; jakby krew wylał, tak zginie z pośrodka ludu swego.5 Przeto do kapłana przywodzić mają synowie Izraelowi bydlęta swe ofiarne, które zabijają na polu, aby były poświęcone Panu przed wejściem do przybytku świadectwa, a niech je zabijają jako ofiary zapokojne Panu.6 I wyleje kapłan krew na ołtarz Pański u wejścia do przybytku świadectwa, i spali łój na wonność wdzięczności Panu. 7 A żadną miarą więcej nie będą zabijać ofiar swych czartom, z którymi cudzołożyli. Ustawą wieczną będzie to dla nich i dla potomków ich.8 – I rzeczesz do nich: Człowiek z domu Izraelowego i z przychodniów, którzy gośćmi są u nas, jeśli składa całopalenie albo ofiarę, 9 a do wejścia przybytku świadectwa nie przywiedzie jej, aby była ofiarowana Panu, zginie z ludu swego. ZAKAZ POŻYWANIA KRWI (17,10-14).10 Jeśliby ktokolwiek z domu Izraelowego i z przychodniów, którzy gośćmi są między nimi, jadł krew, nieugiętą twarz moją zwrócą przeciw niemu i wygubię go z ludu jego:11 bo dusza ciała we krwi jest, a jam ją dał wam, abyście nią na ołtarzu oczyszczali dusze wasze i by była krew na oczyszczenie duszy.12 Przeto rzekłem synom Izraelowym: Nikt spośród was nie będzie jadł krwi, ani z przychodniów, którzy gośćmi są u was.13 Jeśliby ktokolwiek z synów Izraelowych i z przychodniów, którzy gośćmi są u was, łowem albo ptasznictwem uchwycił zwierza albo ptaka, które się jeść godzi, niech wyleje krew z niego i okryje ją ziemią. 14 Dusza bowiem każdego ciała we krwi jest; przetom rzekł synom Izraelowym: Krwi wszelkiego ciała jeść nie będziecie, bo dusza ciała we krwi jest; a ktokolwiek by ją jadł, zginie. ZAKAZ POŻYWANIA ZWIERZĘCIA ZDECHŁEGO LUB ROZDARTEGO (17,15- 16).15 Kto by jadł zdechlinę albo co uchwyconego od zwierza, tak z mieszkańców jak z przychodniów, obmyje szaty swe i sam siebie wodą, i nieczysty będzie aż do wieczora; i tym sposobem stanie się czystym. 16 Lecz jeśli nie obmyje szat swych i ciała, poniesie nieprawość swoją.” ŚWIĘTOŚĆ MAŁŻEŃSTWA (18,1-30).Zasada ogólna: nie naśladować Chananejczyków, lecz zachowywać prawo Boże (18,1-5). Przeszkody małżeńskie z powodu pokrewieństwa (6-18). Zakaz używania małżeństwa w okresie słabości niewieściej (19). Cudzołóstwo (20). Ofiary z dzieci (21). Sodomia (22). Bestialstwo (23). Kara za niezachowanie tych praw (24-30).
181 I Rzekł Pan do Mojżesza mówiąc:2 “Mów synom Izraelowym i rzeczesz do nich: Ja Pan, Bóg wasz.3 Według obyczaju ziemi egipskiej, w której mieszkaliście, czynić nie będziecie; i według obyczaju ziemi chananejskiej, do której ja was wprowadzę, nie będziecie czynić ani wedle ustaw ich postępować będziecie.4 Będziecie: zachowywać przepisy moje i przykazań moich strzec, i wedle nich postępować będziecie. Ja Pan Bóg wasz.5 Strzeżcie praw moich i przepisów; człowiek, który je pełni, żyć będzie przez nie. Ja Pan.6 – Żaden człowiek do bliskiej krewnej swojej nie przystąpi, aby odkryć sromotę jej. Ja Pan.7 Sromoty ojca twego i sromoty matki twej nie odkryjesz: matką twoją jest, nie odkryjesz sromoty jej.8 Sromoty żony ojca twego nie odkryjesz, bo sromotą ojca twego jest. 9 Sromoty siostry twej, z ojca albo z matki, która w domu albo gdzie indziej urodzona jest, nie odkryjesz.10 Sromoty córki syna twego albo wnuczki z córki twej nie odkryjesz, bo sromotą twoją jest.11 Sromoty córki żony ojca twego, którą urodziła ojcu twemu i jest siostrą twoją, nie odkryjesz.12 Sromoty siostry ojca twego nie odkryjesz, bo ciałem jest ojca twego. 13 Sromoty siostry matki twej nie odkryjesz, przeto że ciałem jest matki twojej. 14 Sromoty stryja twego nie odkryjesz ani me przystąpisz do żony jego, która cię powinowactwem dosięga.15 Sromoty synowej twojej nie odkryjesz, bo jest żoną syna twego, i me odkryjesz sromoty jej. 16 Sromoty żony brata twego nie odkryjesz, bo sromotą brata twego jest. 17 Sromoty żony twej i córki jej nie odkryjesz. Córki syna jej i córki jej nie weźmiesz, abyś miał odkryć sromotę jej, bo ciałem jej są, a takie obcowanie kazirodztwem jest.18 Siostry żony twej na nałożnictwo przy niej nie weźmiesz ani nie odkryjesz sromoty jej, póki jeszcze ona żywa.19 – Do niewiasty, która cierpi na miesięczną chorobę, nie przystąpisz ani nie odkryjesz sromoty jej.20 Z żoną bliźniego twego spać nie będziesz ani się nasienia zmieszaniem nie splugawisz. 21 Z dzieci twych nie dasz, aby je ofiarowano bałwanowi Molochowi, i nie splugawisz imienia Boga twego. Ja Pan. 22 Z mężczyzną nie łącz się obcowaniem niewieścim, bo to ohyda jest.23 Z żadnym bydlęciem nie złączysz się ani się z nim nie splugawisz. Niewiasta niech nie podlega bydlęciu ani się nie łączy z nim, bo haniebna to złość jest.24 – Nie plugawcie się tymi wszystkimi rzeczami, którymi się splugawiły wszystkie narody, które ja wyrzucę przed obliczem waszym.25 Przez nie splugawiona została ziemia; ja złości jej nawiedzę, aby wyrzuciła mieszkańców swoich.26 Strzeżcie ustaw moich i przepisów, a nie czyńcie żadnej z tych brzydkości, tak tubylec jak i przychodzień, który gościem jest u was. 27 – Albowiem te wszystkie brzydkości czynili mieszkańcy ziemi, którzy byli przed wami, i splugawili ją.28 Przeto strzeżcie się, aby i was także nie wyrzuciła, gdybyście tym podobne rzeczy czynili, jak wyrzuciła naród, który był przed wami.29 Ktokolwiek by uczynił co z tych obrzydliwości, zginie z pośrodka ludu swego. Strzeżcie przykazań moich.30 Nie czyńcie tego, co czynili ci, którzy przed wami byli, i nie plugawcie się przez to. Ja Pan, Bóg wasz.” RÓŻNE PRAWA MORALNE (19,1-37).Zasada: był świętym, bo Jahwe jest święty (19,1-2). Cześć dla rodziców i zachowanie sabatu (3). Bałwochwalstwo (4). Przepis o uczcie ofiarnej (5-8). Pozostałości ze żniwa i z winobrania zastrzeżone dla ubogich (9-10). Kradzież, kłamstwo, krzywoprzysięstwo (11-12). Opieka nad słabymi (13-14). Sądy sprawiedliwe (15). Zniesławienie (16). Zakaz nienawiści (17-18). Mieszanie przeciwne naturze (19). Uwiedzenie niewolnicy zaślubionej (20-22). Drzewa owocowe świeżo zasadzone (23-25). Zakaz pożywania krwi (26a). Różne zabobony (26b-28). Nie oddawać swej córki w nierząd (29). Sabat i uszanowanie dla świątyni (30). Magia (31). Cześć dla starców (32). Cudzoziemcy (33-34). Sprawiedliwość w handlu (35-36). Zakończenie (37).
191 Rzekł Pan do Mojżesza mówiąc:2 “Mów do całego zgromadzenia synów Izraelowych i rzeczesz do nich: Świętymi bądźcie, bo ja Święty jestem Pan, Bóg wasz.3 Każdy niech się boi ojca swego i matki swej. Sabatów moich strzeżcie. Ja Pan, Bóg wasz.4 Nie zwracajcie się do bałwanów, ani bogów lanych sobie nie czyńcie. 5 Ja Pan, Bóg wasz. – Jeśli zabijać będziecie ofiarę zapokojną Panu, aby była ubłagalna, 6 tegoż dnia, którego będzie zabita, będziecie ją jeść i dla drugiego; a cokolwiek zostanie do dnia trzeciego ogniem spalicie.7 Jeśli kto po dwu dniach będzie jadł z niej, przeklęty będzie i winien niezbożności i poniesie nieprawość swoją, bo świętość Pańską zbezcześcił, i zginie taki z ludu swego. 9 – A gdy żąć będziesz zboże z ziemi twojej, nie będziesz ogołacał ziemi aż do gruntu i pozostałych kłosów nie zbierzesz. 10 W winnicy też twojej gron i jagód upadających nie zbierzesz, ale ubogim i obcym na zbieranie zostawisz. Ja Pan, Bóg wasz.11 – Nie będziecie czynić kradzieży, nie będziecie kłamać, nie będzie oszukiwał nikt bliźniego swego. 12 Nie będziesz krzywoprzysięgał w imię moje i nie zbezcześcisz imienia Boga twego. Ja Pan. 13 Nie będziesz rzucał potwarzy na bliźniego twego ani go gwałtem nie uciśniesz; nie pozostania zapłata najemnika twego u ciebie aż do rana.14 Nie będziesz złorzeczył głuchemu ani przed ślepym nie będziesz kładł zawady, ale się będziesz bat Pana, Boga twego, bom ja jest Pan.15 – Nie będziesz czynił nieprawości ani niesprawiedliwie sądzić nie będziesz. Nie patrz na osobę ubogiego ani nie czcij oblicza możnego, sprawiedliwie sądź bliźniego twego.16 Nie będziesz potwarcą ani podszczuwaczem między ludem. Nie będziesz nastawał na krew bliźniego twego. Ja Pan.17 Nie miej w nienawiści brata twego w sercu twoim, ale go jawnie karć, abyś nie miał grzechu dla niego.18 Nie szukaj pomsty ani pamiętać będziesz krzywdy od sąsiadów twoich. Będziesz miłował przyjaciela twego, jak samego siebie. Ja Pan. 19 – Praw moich strzeżcie. Bydlęcia twego nie spuszczaj z bydlętami rodzaju innego. Roli twojej nie osiewaj rozmaitym nasieniem. Szaty, która z dwu rzeczy jest utkana, nie obleczesz.20 – Jeśliby kto spał łącząc się cieleśnie z niewiastą, która by była niewolnicą, choć na wydaniu, ale nie wykupioną ani wolnością obdarowaną, oboje obici będą, ale nie umrą, ponieważ nie była wolną. 21 A za występek swój ofiaruje Panu u wejścia do przybytku świadectwa barana;22 i będzie się kapłan modlił zań i za grzech jego przed Panem, a będzie mu znowu miłościw, i odpuszczony grzech będzie.23 – Gdy wnijdziecie do ziemi i nasadzicie w niej drzew owocowych, obrzeżecie je: owoce, które rodzą przez trzy lata, nieczyste wam będą, i jeść ich nie będziecie.24 Ale czwartego roku wszelki owoc ich będzie poświęcony Panu na chwałę.25 A piątego roku będziecie jeść owoc zbierając plon, który przy noszą. Ja Pan, Bóg wasz. – Nie będziecie jeść z krwią. 26 Nie będziecie wróżyć i snów nie będziecie badać.27 I nie będziecie strzyc włosów wkoło ani brody golić nie będziecie.28 I za umarłego nie będziecie nacinać ciała waszego ani znaków jakich albo piętna czynić sobie nie będziecie. Ja Pan.29 – Nie dawaj na wszeteczność córki twojej, aby się nie splugawiła ziemia i nie napełniła się grzechem.30 Sabatów moich strzeżcie, a świątyni mojej bójcie się. Ja Pan.31 Nie zwracajcie się do czarowników ani się wieszczków o nic nie pytajcie, abyście się przez nich nie splugawili. Ja Pan, Bóg wasz.32 Przed głową sędziwą powstań i czcij osobę starego, a bój się Pana, Boga twego. Jam jest Pan.33 Jeśli będzie przychodzień mieszkał w ziemi waszej i będzie przebywał między wami, nie urągajcie mu,34 ale niech będzie między wami jak tubylec i będziecie go miłować jak samych siebie, boście i wy byli przychodniami w ziemi egipskiej. Ja Pan, Bóg wasz.35 – Nie czyńcie nic przewrotnego w sądzie, w mierniczym pręcie, w wadze i w mierze. 36 Szale sprawiedliwe i równe niech będą ciężary, sprawiedliwy korzec i kwarty sprawiedliwe. Ja Pan, Bóg wasz, którym was wywiódł z ziemi egipskiej. 37 Strzeżcież wszystkich przykazań moich i wszystkich przepisów, i pełnijcie je. Ja Pan.” KARY NA GWAŁCICIELI ŚWIĘTOŚCI (20,1-27). Za ofiarowanie dzieci Molochowi (20,1-5); za radzenie się czarowników (6-8). Za złorzeczenie rodzicom (9), cudzołóstwo (10), kazirodztwo (11-12), sodomię (13), małżeństwo z niewiastą i jej córką (14), bestialstwo (15-16), inny wypadek kazirodztwa (17), używanie małżeństwa w okresie słabości niewieściej (18), inne wypadki kazirodztwa (19-21). Konieczność zachowywania tych praw (22-24). Nie pożywać zwierząt nieczystych (25-26). Magia (27).
201 I rzekł Pan do Mojżesza mówiąc: “To powiesz synom Izraelowym: Człowiek z synów Izraelowych i z przychodniów, którzy mieszkają w Izraelu, 2 jeśliby dał które z dzieci swych bałwanowi Molochowi, śmiercią niech umrze: lud ziemi ukamienuje go. 3 A ja zwrócę twarz moją przeciwko niemu i wytnę go z pośrodka ludu jego, przeto że dał z potomstwa swego Molochowi i splugawił świątynię moją, i zbezcześcił święte imię moje. 4 A jeśliby lud ziemi nie dbając i jakby lekceważąc rozkazanie moje, wypuścił człowieka, który z dzieci swych dał Molochowi, aniby go chciał zabić,5 zwrócę twarz swą przeciw owemu człowiekowi i przeciw powinowactwu jego, i wytnę i jego samego, i wszystkich, którzy mu dozwolili, aby cudzołożył z Molochem, z pośrodka ludu jego. 6 Jeśliby kto się zwrócił do czarowników i wieszczków, i cudzołożył z nimi, obrócę twarz moją przeciw niemu i wygładzę go spośród ludu jego.7 Uświęcajcie się i bądźcie świętymi, bom Ja jest Pan, Bóg wasz.8 Strzeżcie przykazań moich i pełnijcie je. Ja Pan, który was uświęcam.9 – Kto by złorzeczył ojcu swemu albo matce, śmiercią niechaj umrze: ojcu i matce złorzeczył, krew jego niech będzie na nim.10 – Jeśliby kto cudzołożył z żoną drugiego i cudzołóstwa się dopuścił z żoną bliźniego swego, śmiercią niechaj umrą i cudzołożnik i cudzołożnica11 Kto by spał z macochą swoją i odkryłby sromotę ojca swego, niechaj oboje śmiercią umrą, krew ich niechaj będzie na nich.12 Jeśliby kto spał z synową swoją, oboje niechaj umrą, bo haniebny czyn popełnili: krew ich niech będzie na nich.13 Kto by spał z mężczyzną obcowaniem niewieścim, obydwaj haniebny czyn popełnili: śmiercią niechaj umrą, krew ich niechaj będzie na nich.14 Kto by pojąwszy za żonę córkę, pojął matkę jej, haniebny czyn popełnił: żywo z nimi będzie gorzał, nie zostanie tak wielki grzech w pośrodku was.15 Kto by się z bydlęciem rogatym lub owcą złączył, śmiercią niechaj umrze, zwierzę też zabijcie.16 Niewiasta, która by się poddała jakiemukolwiek bydlęciu, razem z nim będzie zabita: krew ich niech będzie na nich.17 Ktokolwiek by pojął siostrę swą, córkę ojca swego, albo córkę matki swej, i ujrzałby sromotę jej, i ona by widziała sromotę brata swego, sprośną rzecz uczynili: zabici będą przed oczyma ludu swego, dlatego że sromotę swą jeden drugiemu odkryli, i poniosą nieprawość swoją18 Kto by spał z niewiastą w czasie upławów miesięcznych i odkryłby sromotę jej, i ona by otworzyła źródło krwi swojej, oboje zabici będą z pośrodka ludu swego.19 Sromoty siostry matki twojej i siostry ojca twego nie odkryjesz; kto by to uczynił, sromotę ciała swego obnażył: poniosą oboje nieprawość swoją.20 Kto by spał z żoną stryja albo wuja swego i odkryłby sromotę krewnego swego, poniosą oboje grzech swój: bez dzieci umrą.21 Kto by pojął żonę brata swego, czyni rzecz, która się nie godzi: sromotę brata swego odkrył, bez dzieci będą.22 – Strzeżcie ustaw moich i przepisów, i pełnijcie je, aby i was nie wyrzuciła ziemia, do której macie wnijść i w niej mieszkać.23 Nie chodźcie wedle ustaw narodów, które ja wypędzę przed wami; wszystko to bowiem czynili, i obrzydziłem ich sobie.24 Wam zaś powiadam: Posiądźcie ziemię ich, którą wam dam w dziedzictwo, ziemię płynącą mlekiem i miodem. Ja Pan, Bóg wasz, którym was odłączył od innych narodów. 25 Odłączcież wy też bydlę czyste od nieczystego i ptaka czystego od nieczystego, abyście nie splugawili siebie samych bydlętami i ptakami, i wszystkim tym, co się rusza na ziemi i które wam pokazałem, że są nieczyste.26Będziecie mi świętymi, bo Święty jestem ja, Pan, i odłączyłem was od innych ludów, abyście byli moi.27 – Mąż albo niewiasta, w których by był duch czarnoksięstwa albo wieszczbiarstwa, śmiercią niech umrą: kamieniami ich ubiją, krew ich niech będzie na nich.” ŚWIĘTOŚĆ KAPŁANÓW (21,1- 22,16).Kapłani: wstrzymanie się od oznak żałoby (21,1-6); małżeństwo (7-8); córka kapłana (9). Arcykapłan: żałoba i małżeństwo (I 0- I 5). Wady cielesne, które wykluczają od posług świętych, ale nie od pożywania rzeczy poświęconych (16-24). Nieczystości, które wykluczają kapłanów od pożywania rzeczy poświęconych (22,1-9). Pożywanie rzeczy poświęconych zastrzeżone kapłanom i ich rodzinom (10-16).
211 Rzekł też Pan do Mojżesza: “Mów do kapłanów, synów Aaronowych, i rzeczesz do nich: Niech się nie kala kapłan przy śmierci są siadów swoich, chyba krewnych,2 a bliskich, to jest ojca i matki, i syna, i córki, i brata, i siostry panny,3 która nic wyszła za mąż; 4 lecz ani przy książęciu ludu swego nie splugawi się.5 Nie będą golić głowy ani brody, ani na ciele swym nie będą czynić nacinań.6 Świętymi będą Bogu swemu i nie zbezczeszczą imienia jego, albowiem zapał Pański i chleby Boga swego7 ofiarują, a przeto świętymi będą. Nierządnicy i podłej wszetecznicy nie pojmą za żonç, ani takiej, która odrzucona została od męża, bo poświęceni są Bogu swemu i chleby pokładne ofiarują 8 Niechże tedy świętymi będą, bo i ja Święty jestem, Pan, który ich uświęcam.9 Kapłańska córka, jeśliby zdybana była na nierządzie i zhańbiła imię ojca swego, ogniem będzie spalona10 – Arcykapłan, to jest najwyższy kapłan między braćmi swymi, na którego głowę wylany został olejek namaszczenia i którego ręce na kapłaństwo są poświęcone i obleczony jest w szaty święte, głowy swej nie odkryje, szat11 nie rozedrze i do żadnego umarłego zgoła nie wnijdzie; nawet przy ojcu swym i matce nic będzie się plugawił.12 I nie wynijdzie z miejsc świętych, aby nie splugawić świątyni Pańskiej, bo olejek świętego namaszczenia Boga jego jest na nim. Ja Pan.13 Pannę za małżonkę weźmie.14 Wdowy i odrzuconej, i zhańbionej, i nierządnicy nie pojmie, ale panienkę z ludu swego,15 aby nie zmieszał plemienia rodu swego z pospolitym człowiekiem ludu swego, bom ja Pan, który go uświęcam.”16 – I rzekł Pan do Mojżesza mówiąc:17 “Mów do Aarona: Człowiek z potomstwa twego według domów, który by miał jaką wadę, nie będzie ofiarował chleba Bogu swemu18 ani nie przystąpi do służby jego, jeśli będzie ślepy, jeśli chromy, jeśli małego nosa19 albo wielkiego, albo krzywego, jeśli złamanej nogi albo ręki;20 jeśli garbaty, jeśli płynących oczu, jeśli mający bielmo na oku albo świerzb ustawiczny, albo parchy na ciele, albo przepuklinę.21 Nikt z potomstwa Aarona kapłana, kto by miał wadę, nie przystąpi, aby składać ofiary Panu ani chleby Bogu swemu;22 wszakże będzie pożywał chleba, który ofiarują w świątyni, ale tak,23 żeby za zasłoną nie wchodził ani do ołtarza nie przystępował, ponieważ ma wadę, a nie ma plugawić świątyni mojej. Ja Pan, który ich uświęcam.” 24 Mówił tedy Mojżesz do Aarona i do synów jego i do wszystkiego Izraela wszystko, co mu było rozkazane.
221 Rzekł też Pan do Mojżesza mówiąc:2 “Mów do Aarona i do synów jego, aby się strzegli tego, co jest darem poświęconym synów Izraelowych, i nie bezcześcili imienia rzeczy mnie poświęconych, które oni ofiarują. Ja Pan. 3 Mów do nich i do potomków ich: Wszelki człowiek z rodu waszego, który przystąpi do tych rzeczy, które są poświęcone i które ofiarowali synowie Izraelowi Panu, jeśli jest na nim nieczystość, zginie przed Panem. Ja jestem Pan.4 Człowiek z potomstwa Aaronowego, który by był trędowaty albo upływ nasienia cierpiący, nie będzie jadł z tych rzeczy, które mi są poświęcone, aż będzie uzdrowiony. Kto by się dotknął kogoś, co jest nieczysty od zmarłego, albo ten, z którego wychodzi nasienie jakby przy spółkowaniu 5 i kto się dotyka płazu lub czegokolwiek nieczystego, 6 nieczysty będzie aż do wieczora i nie będzie jadł tych rzeczy, które są poświęcone; ale gdy omyje ciało swoje wodą, 7 a słońce zajdzie, tedy oczyszczony będzie pożywał rzeczy poświęcone, bo to pokarm jego jest.8 Zdechliny i pochwyconego przez zwierza nie będą jeść ani się tym nie splugawią. Jam jest Pan. 9 Niechaj strzegą przykazań moich, aby nie podlegli grzechowi i nie umarli w świątyni, gdyby ją splugawili. Ja Pan, który ich uświęcam.10 – Żaden obcy nie będzie jadł rzeczy poświęconych; zamieszkały u kapłana i najemnik jeść z nich nie będą.11 Ale taki, którego kapłan kupił lub który by się urodził w domu jego, ci będą jeść z nich.12 Jeśli córka kapłańska pójdzie za kogokolwiek z ludu, z tych rzeczy, które są poświęcone, i z pierwocin nie będzie jadła.13 Ale jeśli wdowa albo odrzucona, a bez dziatek, wróci się do domu ojca swego, będzie jeść pokarmy ojca swego jak będąc panienką zwykła była czynić. Nikt obcy jeść z nich nie ma prawa.14 Kto by z niewiadomości zjadł co poświęconego, nadda piątą część do tego, co zjadł, i da kapłanowi do świątyni.15 I nie splugawią poświęconych rzeczy synów Izraelowych, które ofiarują Panu,16 by snadź nie ponosili winy za grzech swój, gdyby jedli rzeczy poświęcone. Ja Pan, który ich uświęcam.” ŚWIĘTOŚĆ OFIAR (22,17-33). Zwierzęta przeznaczono na całopalenie (22,17-20), na ofiary zapokojne (21-25). Zwierzę przynajmniej ośmiodniowe (26-27); nie w tym samym dniu zabijać matkę i młode (28); w tym samym dniu spożywać ofiarę dziękczynną (29-30). Napomnienie do posłuszeństwa i do uszanowania dla świętości Boga (31-33).17 I rzekł Pan do Mojżesza mówiąc:18 “Mów do Aarona i synów jego, i do wszystkich synów Izraelowych, i rzeczesz do nich: Człowiek z domu Izraelowego i z przychodniów mieszkających u was, który by składał ofiarę swą albo śluby pełniąc, albo dobrowolnie ofiarując, cokolwiek by oddał na całopalenie Panu,19 aby było ofiarowane przez was, samcem będzie bez skazy z wołów albo z owiec, albo z kóz.20 Jeśliby miał wadę, nie ofiarujecie i nie będzie przyjemne21 – Człowiek, który by składał ofiarę zapokojną Panu albo śluby pełniąc, albo dobrowolnie ofiarując, tak z wołów jak z owiec wady nie mające ofiaruje, aby przyjemne było: żadna wada w nim nie będzie. 22 Jeśli będzie ślepe, jeśli ułomne, jeśli bliznę mające albo brodawki, albo świerzb, albo parchy, nie ofiarujecie ich Panu ani palić z nich nie będziecie na ołtarzu Pańskim. 23 Wołu i owcę z uchem lub z ogonem uciętym dobrowolnie ofiarować możesz, ale ślub z nich wypełniony być nie może. 24 Żadnego zwierzęcia, które by miało albo starte, albo stłuczone, albo wyrznięte lub wyjęte jąderka, nie ofiarujecie Panu, a w ziemi waszej tego zgoła nie czyńcie. 25 Z ręki cudzoziemca nie będziecie ofiarować chleba Bogu waszemu i cokolwiek by innego chciał dać, bo są wszystkie skażone i skalane: nie przyjmiecie ich.” 26 – I rzekł Pan do Mojżesza mówiąc:27 “Wół, owca i koza gdy się urodzą, siedem dni będą pod wymionami matki swojej, a ósmego dnia i potem mogą być ofiarowane Panu.28 Czy to krowa, czy owca, nie będą ofiarowane jednego dnia z płodem swym. 29 Jeśli zabijać będziecie ofiarę na dziękczynienie Panu, aby mogła być ubłagalna, 30 tegoż dnia ją zjecie, nie zostanie nic do poranku drugiego dnia. Ja Pan.31 Strzeżcie rozkazań moich i pełnijcie je. Ja Pan.32 Nie bezcześćcie imienia mego świętego, abym był święcony w pośrodku synów Izraelowych. 33 Ja Pan, który was uświęcam i wywiodłem z ziemi egipskiej, abym wam był za Boga. Ja Pan.”II. Urządzenia religijne. (23,1 – 26,2) WSTĘP OGÓLNY; SABAT (23,1-3).
231 I rzekł Pan do Mojżesza mówiąc:2 “Mów synom Izraelowym i rzeczesz do nich: Te są święta Pańskie, które będziecie zwać świętymi. 3 Sześć dni będziecie robić; dzień siódmy, że jest odpoczynkiem sabatu, będzie nazwany święty: żadnej roboty weń pełnić nie będziecie. Sabat Pański jest we wszystkich mieszkaniach waszych. UROCZYSTOŚCI (23,4-44). Pascha i święto Przaśników (23,4-8) i ofiarowanie pierwszego snopka kłosów (9-14). Święto Tygodni (15-21). Resztki żniwa dla ubogich (22). Święta: Trąb (23-25), Przebłagania (26-32), Namiotów (33-36). Zakończenie (37-38). Dodatek o święcie Namiotów (39-43). Zakończenie (44).4 Te są tedy święta Pańskie święte, które obchodzić macie czasów swoich.5 Miesiąca pierwszego, czternastego dnia miesiąca, ku wieczorowi Pascha Pańska jest.6 A piętnastego dnia tego miesiąca wielkie święto Przaśników jest Panu. Siedem dni przaśniki jeść będziecie.7 Dzień pierwszy będzie wam bardzo uroczysty i święty; żadnej roboty służebnej weń pełnić nie będziecie,8 ale składać będziecie ofiarę w ogniu Panu przez siedem dni, a dzień siódmy będzie uroczystszy i świętszy, i żadnej roboty służebnej nie uczynicie weń.”9 – I rzekł Pan do Mojżesza mówiąc:10 “Mów synom Izraelowym i rzeczesz do nich: Gdy wnijdziecie do ziemi, którą ja wam dam, i pożniecie zboże, przyniesiecie snopy kłosów, pierwociny żniwa waszego do kapłana.11 On zaś drugiego dnia sabatu podniesie snopek przed Panem, aby przyjemny był za was, i poświęci go.12 I tego dnia, którego poświęcają snopek, będzie zabity baranek niepokalany, roczny, na całopalenie Panu.13 A jako chlebne ofiary będą z nim złożone dwie dziesiąte części białej mąki oliwą zaczynionej na zapał Pański i na wonność najwdzięczniejszą; płynna też ofiara wina, czwarta część hinu.14 Chleba i prażma, ani krup nie będziecie jeść ze zboża aż do dnia, którego ofiarujecie z niego Bogu waszemu. Przykazanie to jest wieczne w pokoleniach i wszystkich mieszkaniach waszych.15 – Liczyć tedy będziecie od drugiego dnia sabatu, któregoście ofiarowali snopek pierwocin, siedem tygodni pełnych, 16 aż do drugiego dnia po wypełnieniu siódmego tygodnia, to jest pięćdziesiąt dni; 17 i tak ofiarę nową Panu złożycie ze wszystkich mieszkań waszych: dwa chleby pierwocin z dwu dziesiątych części białej mąki kwaszonej, które upieczecie na pierwociny Panu.18 I ofiarujecie z chlebem siedem baranków rocznych bez skazy i cielca jednego ze stada, i dwa barany; i będą na całopalenie z chlebnymi ofiarami swymi na wonność najwdzięczniejszą Panu.19 Przygotujecie też kozła za grzech i dwa baranki roczne na ofiary zapokojne. 20 A gdy je podniesie kapłan z chlebami pierwocin przed Panem, dostaną mu się na użytek jego.21 I nazwiecie ten dzień przechwalebnym i najświętszym; żadnej roboty służebnej weń pełnić nie będziecie. Ustawa to wieczna będzie we wszech mieszkaniach i w pokoleniach waszych.22 A gdy będziecie żąć zboże ziemi waszej, nie będziecie go przyżynać aż do ziemi ani pozostałych kłosów nie zbierzecie, ale je ubogim i przychodniom zostawicie. Jam jest Pan, Bóg wasz.”23 I rzekł Pan do Mojżesza mówiąc: 24 “Mów synom Izraelowym: Miesiąca siódmego, pierwszego dnia miesiąca, będziecie mieli sabat, pamiętny uderzeniem w trąby, i będzie nazwany święty.25Żadnej roboty służebnej weń pełnić nie będziecie i ofiarujecie całopalenie Panu.” 26 – I rzekł Pan do Mojżesza mówiąc:27 “Dziesiątego dnia miesiąca tego siódmego dzień przebłagania będzie bardzo uroczysty i będzie zwany świętym; i będziecie weń dręczyć siebie, i ofiarujecie całopalenie Panu. 28 Żadnej roboty służebnej pełnić nie będziecie podczas dnia tego, bo dzień ubłagania jest, aby wam był miłościw Pan, Bóg wasz.29 Każdy, kto by się nie udręczył tego dnia,30 zginie z ludu swego, a kto by jakąkolwiek robotę pełnił, zgładzę go z ludu jego.31 Przeto nic robić nie będziecie weń. Ustawa to wieczna będzie wam we wszech pokoleniach i mieszkaniach waszych.32 Sabat odpoczynku jest i będziecie siebie dręczyć dziewiątego dnia miesiąca. Od wieczora do wieczora święcić będziecie sabaty wasze.”33 – I rzekł Pan do Mojżesza mówiąc:34 “Mów synom Izraelowym: Od piętnastego dnia miesiąca tego siódmego będą święta Kuczek siedem dni Pan.35 Pierwszy dzień będzie nazwany bardzo uroczystym i najświętszym; żadnej roboty służebnej weń pełnić nie będziecie.36 A przez siedem dni ofiarujecie całopalenia Panu. Dzień też ósmy będzie bardzo uroczysty i najświętszy, i ofiarujecie całopalenie Panu, jest to bowiem dzień zgromadzenia i zebrania;ˇ żadnej roboty służebnej weń pełnić nie będziecie.37 – Te są święta Pańskie, które zwać będziecie najsławniejszymi i najświętszymi, i będziecie w nie składać obiaty Panu, całopalenia i chlebne ofiary, według obrzędu każdego dnia,38 oprócz sobót Pańskich i darów waszych, i tego, co ofiarować będziecie ze ślubu albo co dobrowolnie dawać będziecie Panu.39 – Od piętnastego tedy dnia miesiąca siódmego, gdy zbierzecie wszystkie owoce ziemi waszej, będziecie obchodzić święta Pana przez siedem dni; dnia pierwszego i ósmego będzie sabat, to jest odpoczynek.40 I weźmiecie sobie dnia pierwszego owoce z drzewa najpiękniejszego i różdżki palmowe, i gałązki drzewa o gęstych gałęziach, i wierzbiny z potoku, i będziecie się weselić przed Panem, Bogiem waszym. 41 I święcić będziecie święto jego siedem dni przez rok. Ustawa to wieczna będzie w pokoleniach waszych. Miesiąca siódmego będziecie obchodzić święto,42 i będziecie mieszkać w kuczkach przez siedem dni; każdy, kto jest z rodu Izraelowego, będzie mieszkał w kuczkach, 43 aby się nauczyli potomkowie wasi, żem kazał w kuczkach mieszkać synom Izraelowym, gdym ich wywiódł z ziemi egipskiej. Ja Pan, Bóg wasz.”44 I mówił Mojżesz o świętach wielkich Pańskich do synów Izraelowych. UTRZYMANIE LAMP W MIEJSCU ŚWIĘTYM (24,1-4).
241 I rzekł Pan do Mojżesza mówiąc: 2 “Przykaż synom Izraelowym, aby ci przynieśli oliwy z drzewa oliwnego, przeczystej i przeźroczystej, dla ustawicznego przyprawiania lamp przed zasłoną świadectwa w przybytku przymierza. 3 I będzie je stawał Aaron od wieczora aż do rana przed Panem, służbą i obrzędem wiecznym w pokoleniach waszych.4 Na świeczniku z czystego złota będzie je zawsze stawiał przed obliczem Pańskim. CHLEBY POKŁADNE (24,5-9).5 Weźmiesz też białej mąki i upieczesz z niej dwanaście chlebów, z których każdy będzie miał dwie dziesiąte części. 6 Z nich po sześć jeden naprzeciw drugiego na stole z czystego złota przed Panem położysz,7 i włożysz na nie kadzidła najjaśniejszego, aby był chleb na pamiątkę obiaty Pańskiej.8 Każdej soboty będą je odmieniać przed Panem, przyjęte od synów Izraelowych przymierzem wiecznym. 9 I będą należeć do Aarona i synów jego, aby je jedli na miejscu świętym, bo prześwięte to jest z ofiar Pańskich prawem wiecznym.” UKARANIE BLUŹNIERCY I PRAWO ODWETU (24,10-23). Wypadek bluźnierstwie (24,10-12); wynik i prawo ogólne (13-16). Prawo odwetu (17-2). Stracenie bluźniercy (23).10 A oto wyszedłszy syn niewiasty izraelskiej, które o miała z mężem Egipcjaninem między synami Izraelowymi swarzył się w obozie z mężem Izraelskim.11 A gdy zbluźnił imieniu Pańskiemu i złorzeczył mu, przywiedziono go do Mojżesza. A zwała się matka jego Salumit, córka Dabriego, z pokolenia Dana.12 I wsadzono go do ciemnicy, ażby się dowiedzieli, co rozkaże Pan.13 – I rzekł Pan do Mojżesza mówiąc:14 “Wywiedź bluźniercę za obóz, a niech włożą wszyscy, którzy słyszeli, ręce swe na głowę jego i niech go ukamienuje wszystek lud.15 A do synów Izraelowych mówić będziesz: Człowiek, który by złorzeczył Bogu swemu, poniesie grzech swój.16 A kto by bluźnił imieniu Pańskiemu, śmiercią niech umrze; kamieniami ubije go wszystek lud, czy on tubylcem, czy przychodniem będzie. Kto by bluźnił imieniu Pańskiemu, śmiercią niech umrze.17 – Kto by uderzył i zabił człowieka, śmiercią niech umrze.18 Kto by zabiłby bydlę, da inne, to jest duszę za duszę.19 Kto by okaleczył kogokolwiek ze sąsiadów swoich, jak uczynił, tak jemu się stanie. 20 Złamanie za załamanie, oko za oko, ząb za ząb odda. Jakie kalectwo zadał, takie ponieść będzie musiał. 21 Kto zabije bydlę, odda inne. Kto zabije człowieka, będzie karany.22 Jednaki sąd niechaj będzie między wami, bądź by przychodzień, bądź tubylec zgrzeszył; bom ja jest Pan Bóg wasz.”23 – I mówił Mojżesz do synów Izraelowych, i wywiedli tego, który był bluźnił, za obóz, i Zabili go kamieniami. I uczynili synowie Izraelowi tak, jak był przykazał Pan Mojżeszowi ROK SOBOTNI I ROK JUBILEUSZOWY (25,1-55). Wstęp (25,1-2a). Rok sobotni(2b-7). Rok jubileuszowy, odpoczynek ziemi (8-12); zwrot ziemi sprzedanej, sposób sprzedawania ziemi (13-17). Obchodzenie roku sobotniego nie przyniesie żadnej szkody (18-22).Rok jubileuszowy: sprzedaż wieczna posiadłości ziemskiej nie istnieje (23); prawo wykupu (24-28). Domy (29-31). Posiadłości Lewitów (32-34). Miłosierdzie wobec ubogich Izraelitów(35-38), zwłaszcza, gdy muszą się zaprzedać (39-40a); odzyskanie wolności w roku jubileuszowym (40b-43). Niewolnicy obcy (44-46). Niewolnicy Izraelici u cudzoziemca przebywającego w kraju (47-55).
251 I rzekł Pan do Mojżesza na górze Synaj mówiąc:2 “Mów synom Izraelowym i rzeczesz do nich: Gdy wnijdziecie do ziemi, którą ja wam dam, niech święci sabat Pański. 3 Sześć lat zasiewać będziesz pole twoje, i sześć lat obrzynać będziesz winnicę twoją i zbierać owoce jej;4 ale siódmego roku sabat będzie dla ziemi, odpoczynek Pański: pola zasiewać nie będziesz i winnicy nie będziesz obrzynać.5 Co sama ziemia zrodzi, tego żąć nie będziesz i jagód winnych pierwocin twoich zbierać nie będziesz jakby w winobraniu, bo rok odpoczynku jest dla ziemi;6 ale wam będą na pokarm, tobie i niewolnikowi twemu, niewolnicy i najemnikowi twemu, i przychodniowi, którzy gośćmi są u ciebie; 7 bydłu twemu rogatemu i owcom wszystko, co się zrodzi, będzie ku jedzeniu.8 Naliczysz też sobie siedem tygodni lat, to jest po siedemkroć siedem, które razem czynią lat czterdzieści dziewięć;9 i zatrąbisz w trąbę miesiąca siódmego, dziesiątego dnia miesiąca, czasu ubłagania, po wszystkiej ziemi waszej.10 I poświęcisz rok pięćdziesiąty i ogłosisz odpuszczenie wszystkim mieszkańcom ziemi twojej, albowiem jest to jubileusz. Wróci się człowiek do majętności swojej i każdy się wróci do domu dawnego, 11 bo jubileusz jest i pięćdziesiąty rok. Nie będziecie siać ani żąć tego, co się samo na polu rodzi, i pierwocin winobrania nie zbierzecie12 z powodu święcenia jubileuszu; ale zerwane natychmiast jeść będziecie13 Roku jubileuszowego wrócą się wszyscy do majętności swych.14 Gdy co sprzedasz sąsiadowi swemu albo kupisz u niego, nie zasmucaj brata twego, ale według liczby lat po jubileuszu kupisz u niego,15 on zaś według obliczenia plonów sprzeda tobie.16 Im więcej zostanie lat po jubileuszu, tym większa będzie zapłata, a im mniej czasu naliczysz, tym tańsze kupno będzie; czas bowiem plonów sprzeda tobie.17 Nie gnębcie braci z pokolenia waszego, ale niech się każdy boi Boga swego, bo ja Pan, Bóg wasz.18 – Chowajcie przykazania moje i przepisów przestrzegajcie i wypełniajcie je, abyście mogli mieszkać w ziemi bez wszelkiego strachu19 i żeby wam ziemia rodziła owoce swoje, których byście używali aż do sytości nie bojąc się najazdu od nikogo.20 A jeśli rzeczecie: Co będziemy jeść siódmego roku, jeśli nie będziemy siać ani zbierać zboża naszego?21 – dam wam błogosławieństwo roku szóstego i przy niesie urodzaj na trzy lata.22 I będziecie siać ósmego roku, a będziecie jeść stare zboże aż do dziewiątego roku: dopóki nie urodzi się nowe, jeść będziecie stare.23 – Ziemia też nie będzie sprzedana na wieczność, bo moja jest, a wyście przychodnie i kmiecie moi.24 Przeto wszelką ziemię posiadłości waszej pod warunkiem wykupienia sprzedawać się musi.25 Jeśli brat twój zubożawszy sprzeda majętność swoją, to krewny jego, jeśli chce, może wykupić, co on był sprzedał.26 A jeśli nie ma krewnego, a sam by mógł zapłatę na okup znaleźć,27 będą obliczone plony od tego czasu, gdy sprzedał; a co zostanie, odda temu, co kupił, i tak odbierze majętność swoją.28 A jeśli nie znajdzie ręka jego, żeby oddał zapłatę, będzie trzymał kupiec to, co kupił, aż do roku jubileuszowego, w nim bowiem każda sprzedaż wróci się do właściciela i posiadacza pierwszego. 29 Kto by sprzedał dom w murach miasta, będzie miał prawo odkupu, zanim się jeden rok skończy. 30 Jeśli nie wykupi, a rok minie, ten, który go kupił, będzie go miał i potomkowie jego na wieczność, i nie będzie mógł być wykupiony ani w jubileusz.31 Ale jeśli dom jest we wsi, która nie ma murów, prawem o polach sprzedany będzie: jeśli pierwej nie będzie wykupiony, w jubileusz wróci się do pana.32 Domy Lewitów, które są w miastach, zawsze mogą być wykupione. 33 Jeśli ich nie wykupią, w jubileusz wrócą się do panów: bo domy miast lewickich za majętności są między synami Izraelowymi. 34 Ale pastwiska przy miastach mech nie będą sprzedawane, bo jest to posiadłość wieczna. 35 – Jeśli zubożeje brat twój, a osłabnie ręka jego, i przyjmiesz go jako przychodnia i gościa, i będzie żył z tobą, 36 nie weźmiesz lichwy od niego ani więcej, niżeś dał; bój się Boga twego, żeby żyć mógł twój brat przy tobie. 37 Pieniędzy twoich nie dasz mu na lichwę i nadwyżki plonów nie będziesz się domagał.38 Ja Pan, Bóg wasz, którym was wywiódł z ziemi egipskiej, abym wam dał ziemię chananejską i był Bogiem waszym.39 Jeśli ubóstwem przyciśnięty zaprzeda się tobie brat twój, nie będziesz go cisnął służbą niewolniczą,40 ale jako najemnik i osadnik będzie u ciebie; aż do roku jubileuszowego będzie robił u ciebie, 41 a potem wynijdzie z dziatkami swymi i wróci się do rodziny i do majętności ojców swoich. 42 Słudzy to bowiem moi są i jam ich wywiódł z ziemi egipskiej; niech nie będą sprzedawani jako niewolnicy.43 Nie nękaj go siłą, ale się bój Boga twego. 44 – Niewolnika i niewolnice miejcie sobie z narodów, które są do koła was;45 i z przychodniów, którzy gośćmi są u was albo którzy się z nich urodzą w ziemi waszej, tych będziecie mieć za sługi46 i prawem dziedzicznym oddacie ich potomkom, i będziecie ich posiadać na wieki; ale braci waszych, synów Izraelowych, nie uciskajcie mocą.47 – Jeśli się wzmocni u was ręka przychodnia i gościa, a brat twój zubożawszy zaprzeda się jemu albo któremukolwiek z rodu jego,48 po zaprzedaniu może być odkupiony; kto chce z braci jego, odkupi go,49 i stryj, i stryjeczny brat, i krewny, i powinowaty.50 A jeśli i sam będzie mógł, odkupi się, obliczywszy tylko lata od czasu zaprzedania swego, aż do roku jubileuszowego, i pieniądze, za które był sprzedany, rozliczywszy według liczby lat i płacy najemnika.51 Jeśli więcej lat będzie, które zostają aż do jubileuszu, wedle tychże odda i okup;52 a jeśli mało, porachuje się z nim według liczby lat i odda kupcowi to,53 co zostało lat, odliczywszy zapłatę, za którą pierwej służył. Nie będzie go dręczył gwałtownie przed oczyma twymi.54 A jeśliby przez to nie mógł być odkupiony, roku jubileuszowego wynijdzie z dziećmi swymi.55 Moimi bowiem sługami są synowie Izraelowi, których wywiodłem z ziemi egipskiej. BAŁWOCHWALSTWO; SABATY (26,1 -2).
261 Ja Pan, Bóg wasz. Nie będziecie sobie czynić bałwana ani rzeźby, ani znaków stawiać nie będziecie, ani kamienia znaczonego nie postawicie w ziemi waszej, żebyście się mu kłaniali; bom ja jest Pan, Bóg wasz.2 Zachowajcie sabaty moje, a przed świątynią moją drżyjcie. Ja Pan.III. Zakończenie: błogosławieństwa i przekleństwa. (26, 3-46) BŁOGOSŁAWIEŃSTWA I PRZEKLEŃSTWA (26,3-46). Błogosławieństwa zapewnione za wierność: urodzaje (26,3-5), pokój (6-8), przymierze z Bogiem (9-13). Groźby za niewierność prawu: choroby, głód, klęski (14-17). Wzmożenie kar (18-26), aż do wyniszczenia kraju i rozproszenia narodu (27-33). Odpoczynek ziemi (34-35). Cierpienia wygnania (36-39). Nawrócenie i przebaczenie (40-45a). Zakończenie (45b).3 Jeśli wedle przykazań moich postępować będziecie i ustawy moje zachowacie i wypełnicie je, 4 dam wam deszcze w czasach swoich, a ziemia da urodzaj swój i owocu drzewa pełne będą. 5 Doczeka się młóćba żniwna zbierania wina, a zbieranie wina potrwa do siewu i będziecie jeść chleb wasz w sytości, i bez strachu mieszkać będzie w ziemi waszej.6 Dam pokój na granicach waszych; będziecie spać, a nie będzie, kto by przestraszył. Oddalę złe zwierzę, a miecz nie przejdzie granic waszych. 7 Będziecie gonić nieprzyjaciół waszych i padną przed wami.8 Będzie gonić pięciu waszych stu obcych, a stu z was dziesięć tysięcy; polegną nieprzyjaciele wasi mieczem przed oczyma waszymi.9 Wejrzę na was i rozkrzewię; rozmnożycie się i utwierdzę przymierze moje z wami.10 Będziecie jeść najstarsze ze starych rzeczy; a stare, gdy nowe nastaną, wyrzucacie.11 Postawię przybytek mój w pośrodku was i nie odrzuci was dusza moja.12 Będę chodził między wami i będę Bogiem waszym, a wy będziecie ludem moim. 13 Ja Pan, Bóg wasz, którym was wywiódł z ziemi Egipcjan, żebyście im nie służyli, i który połamałem łańcuchy szyj waszych, żebyście prosto chodzili.14 A jeśli mię nie usłuchacie i nie zachowacie wszystkich przykazań moich;15 jeśli wzgardzicie prawami moimi i przepisy moje zlekceważycie, tak że nie uczynicie tego, com ja ustanowił, i wniwecz obrócicie przymierze moje:16 ja też wam to uczynię: Nawiedzę was prędko ubóstwem i gorączką, która przygasi oczy wasze i wyniszczy życie wasze; próżno rzucać będziecie na sienie, które od nieprzyjaciół pożarte będzie.17 Zwrócę twarz moją przeciwko wam, i upadniecie przed nieprzyjaciółmi waszymi i będziecie poddani tym, którzy was mają w nienawiści; będziecie uciekać, choć was nikt go nić nie będzie.18 – A jeśli ani tak nie usłuchacie mnie, dodam wam siedemkroć karania dla grzechów waszych, 19 i zetrę pychę zatwardziałości waszej. I dam wam niebo z wierzchu jak żelazo, a ziemię miedzianą.20 Wniwecz pójdzie praca wasza: nie da ziemia plonu ani drzewa nie dadzą owoców.21 Jeśli postępować będziecie na przekór mnie i nie zechcecie mnie słuchać, dodam wam kar siedemkroć dla grzechów waszych;22 i puszczę na was zwierzęta dzikie, które pożrą was i dobytek wasz, i przywiodą do niewiela wszystko, a drogi wasze opustoszeją.23 A jeśli ani tak nie będziecie chcieli przyjąć karności, ale na przekór mnie postępować będziecie,24 ja też na przekór wam postąpię i uderzę was siedmiokroć dla grzechów waszych.25 I przywiodę na was miecz pomsty przymierza mego; a gdy uciekniecie do miast, puszczę zarazę między was, i będziecie podani w ręce nieprzyjaciół,26 gdy złamię podporę chleba waszego, tak iż dziesięć niewiast naraz w jednym piecu będą piec chleb i będą go oddawać pod wagą, i będziecie jeść a nie najecie się.27 A jeśli ani przez to nie usłuchacie mnie, ale będziecie postępować na przekór mnie,28, i ja postąpię na przekór wam w zapalczywości wrogiej i ukarzę was siedmiu plagami dla grzechów29 waszych, tak iż będziecie jeść ciała synów waszych i córek waszych.30 Zburzę wyżyny wasze i bałwany połamię; padniecie między zwały bałwanów waszych i będzie się brzydziła wami dusza moja tak bardzo, 31 iż miasta wasze obrócę w pustynię i spustoszę świątynie wasze, i nie przyjmę więcej wonności najwdzięczniejszej.32 I zniszczę ziemię waszą, i zdumieją się nad nią nieprzyjaciele wasi, gdy będą w niej mieszkać.33 A was rozproszę między narody i dobędę miecza za wami, i będzie ziemia wasza pusta, a miasta wasze zburzone.34 – Wtedy się będą podobały ziemi sabaty jej po wszystkie dni opustoszenia jej; kiedy będziecie w ziemi nieprzyjacielskiej, 35 będzie sobotowała, i odpocznie w sabaty opustoszenia swego, przeto że sobie nie odpoczęła w sabaty wasze, gdyście w niej mieszkali.36 A którzy z was zostaną, strachem napełnię serca ich w ziemiach nieprzyjacielskich; przestraszy ich szmer liścia lecącego i tak będą uciekać, jak przed mieczem; będą padać, choć ich nikt nie goni, 37 i padnie każdy na brata swego jakby uciekając przed wojną; nikt z was nie będzie śmiał oporu stawić nieprzyjacielowi.38 Poginiecie między narodami i pożre was ziemia nieprzyjacielska. 39 A jeśli i z tych niektórzy zostaną, uschną w nieprawościach swoich w ziemi nieprzyjaciół swoich i za grzechy ojców swych i swoje utrapieni będą,40 aż wyznają nieprawości swoje i przodków swoich, którymi wystąpili przeciwko mnie i postępowali na przekór mnie. 41 Postąpię tedy i ja na przekór im, i wwiodę ich do ziemi nieprzyjaciół ich, aż się zawstydzi nieobrzezane serce ich; wtedy się modlić będą za niezbożności swoje.42 I wspomnę na przymierze moje, które uczyniłem z Jakubem i z Izaakiem, i z Abrahamem; 43 i wspomnę też na ziemię, która przez nich opuszczona, będzie sobie podobała w sabatach swoich, zaznając opustoszenia z powodu nich. A oni będą się modlić za grzechy swoje, iż odrzucili sądy moje i prawami moimi wzgardzili. 44 Wszakże nawet gdy byli w ziemi nieprzyjacielskiej, nie do końca ich od rzuciłem ani tak nimi wzgardziłem, żeby wyniszczeni byli i żebym złamał przymierze moje z nimi. Jam bowiem jest Pan, Bóg ich,45 i wspomnę na przymierze moje dawne, kiedym ich wywiódł z ziemi egipskiej przed oczyma narodów, abym był Bogiem ich. Ja Pan.” Te są przepisy i przykazania, i prawa, które dał Pan między sobą a synami Izraelowymi na górze Synaj przez Mojżesza.IV. Dodatek (27,1-34) ŚLUBY (27,1-27). Oddanie Bogu przez ślub osób (27,1-8), zwierząt czystych (9-10) lub nieczystych (11-13), domu (14-15), pola (16-25). Pierworodne zwierząt (26-27).
271 I rzekł Pan do Mojżesza mówiąc:2 “Mów synom Izraelowym i rzeczesz do nich: Człowiek, który uczyni ślub i siebie samego odda Bogu ślubem, według oszacowania da okup.3 Jeśli będzie mężczyzna od dwudziestego roku aż do sześćdziesiątego roku, da pięćdziesiąt syklów srebra wedle wagi świątynnej;4 jeśli niewiasta, trzydzieści.5 A od piątego roku aż do dwudziestego, mężczyzna da dwadzieścia syklów, niewiasta dziesięć.6 Od jednego miesiąca aż do piątego roku za mężczyznę dadzą pięć syklów, a za niewiastę trzy.7 Mężczyzna od sześćdziesięciu lat i wyżej da piętnaście syklów, niewiasta dziesięć.8 Jeśli będzie ubogi, a wedle oszacowania oddać nie będzie mógł, stanie przed kapłanem, a ile on oszacuje i obaczy, że może oddać, tyle da. 9 – Ale jeśliby kto ślubował bydlę, które może być ofiarowane Panu,10 święte będzie i nie będzie mogło być odmienione, to jest ani lepsze na gorsze, ani gorsze na lepsze; a jeśli odmieni, i to, które zostało odmienione, i tamto, za które odmienione zostało, będzie poświęcone Panu.11 Jeśliby kto ślubował bydlę nieczyste, które Panu ofiarowane być nie może, będzie przywiedzione przed kapłana, on zaś osądzi, 12 czy dobre jest czy złe, i ustanowi zapłatę. 13 Jeśli będzie ją chciał dać ten, który ofiaruje, nadda do oszacowania piątą część.14 – Jeśli człowiek ślubuje dom swój i poświęca Panu, oglądnie go kapłan, czy jest dobry czy zły, i wedle ceny, która od niego ustanowiona będzie, sprzedany będzie. 15 Lecz jeśli ten, który ślubował, będzie go chciał odkupić, da piątą część oszacowania więcej i będzie miał dom. 16 – A jeśli rolę posiadłości swej ślubuje i poświęca Panu, według miary zasiewu będzie oszacowana cena: jeśli trzydziestu korcami jęczmienia zasiewają ziemię, za pięćdziesiąt syklów srebra ma być sprzedana.17 Jeśli zaraz od roku zaczętego jubileuszu ślubuje rolę: ile będzie warta, za tyle będzie oszacowana. 18 Ale jeśli już przeszło nieco czasu, kapłan obliczy pieniądze według liczby lat, które jeszcze zbywają aż do jubileuszu, i potrącone będzie z zapłaty.19 A jeśli będzie chciał odkupić rolę ten; który ją ślubował, nadda piątą część oszacowanych pieniędzy i otrzyma ją.20 Lecz jeśli nie będzie chciał odkupić, ale komu innemu będzie sprzedana, już więcej ten, który ją ślubował, odkupić jej nie będzie mógł.21 Bo gdy przyjdzie dzień jubileuszu, będzie poświęcona Panu, a majętność poświęcona należy do prawa kapłańskiego.22 Jeśli pole kupione, a nie z ojczystej posiadłości, poświęcone będzie Panu,23 obliczy kapłan cenę według liczby lat aż do jubileuszu, i da ten, który ją był ślubował, 24 Panu; a w jubileuszu wróci się do pierwszego właściciela, który je był sprzedał i miał je w dziale majętności swojej.25 Wszelkie oszacowania będą ważyć sykłem świątyni. Sykiel ma dwadzieścia obolów. 26 – Pierworodnych, które należą do Pana, nikt nie może poświęcić ani ślubować; bądź to wół, bądź owca, Pańskie są.27 A jeśli jest bydlę nieczyste, odkupi ten, który ofiarował, według oszacowania twego i nadda piątą część ceny. Jeśli nie będzie chciał odkupić, sprzedane będzie innemu za tyle, na ile od ciebie będzie oszacowane. PRZEDMIOTY ŚLUBOWANE BOGU PRZEZ ZAKLĘCIE (27,28-29).28 Wszystko, co poświęcone będzie Panu, bądź człowiek, bądź bydlę, bądź rola, nie będzie sprzedane ani nie będzie mogło być odkupione; cokolwiek raz będzie poświęcone, prześwięte będzie Panu.29 I wszystko poświęcone, które ofiaruje człowiek, nie będzie odkupione, ale śmiercią umrze. DZIESIĘCINY (27,30-34). Owoce ziemi (27,30-31): Zwierzęta czyste (32-33). Zakończenie ogólne (34).30 Wszystkie dziesięciny ziemi, bądź ze zboża, bądź z owoców drzewa, Pana są i jemu są poświęcone. 31 Jeśli kto chce odkupić dziesięciny swoje, nadda piątą część ich. Wszystkie dziesięciny wołów i owiec, i kóz, które przechodzą pod laską pasterza, cokolwiek dziesiąte przyjdzie, będzie poświęcone Panu.33 Nie będą wybierać ani dobrego ani złego, ani innym będzie odmienione; jeśli kto odmieni, i to co się odmieniło, i za co się odmieniło, będzie poświęcone Panu, i nie będzie odkupione.” 34 Te są przykazania, które dał Pan Mojżeszowi dla synów Izraelowych na górze Synaj.