MENU
Fragment:
Styl fragmentu
*Zezwalaj na cookies aby zapamiętać ustawienia

Ewangelia Św. Marka

Wstęp do działalności publicznej.(1,1-13)1 WSTĘP.1 Początek Ewangelii Jezusa Chrystusa, Syna Bożego.2 Jak napisane jest u Izajasza proroka: “Oto ja posyłam Anioła mego przed obliczem twoim, który zgotuje drogę twoją przed tobą.3 Głos wołającego na pustyni: Gotujcie drogę Pańską, czyńcie proste ścieżki jego.” PRZEPOWIADANIE JANA CHRZCICIELA.4 Był Jan na pustyni, chrzcząc i przepowiadając chrzest pokuty na odpuszczenie grzechów.5 I wychodziła do niego cała kraina Judei i jerozolimczycy wszyscy; i byli od niego ochrzczeni w rzece Jordanie, spowiadając się z grzechów swoich.6 A Jan miał odzienie z sierści wielbłądziej i pas skórzany około bioder swoich, a jadał szarańcze i miód leśny. I przepowiadał, mówiąc:7 Idzie za mną mocniejszy niźli ja, któremu nie jestem godzien, upadłszy, rozwiązać rzemyka u trzewików jego.8 Ja chrzciłem was wodą, ale on was będzie chrzcił Duchem Świętym. CHRZEST I POST P. JEZUSA.9 I stało się w owe dni, przyszedł Jezus z Nazaretu galilejskiego, i został ochrzczony od Jana w Jordanie.10 A natychmiast wychodząc z wody, ujrzał otworzone niebiosa i Ducha jako gołębicę zstępującego i zostającego z nim.11 I rozległ się głos z niebios: Tyś jest Syn mój miły, w tobie upodobałem sobie.12 I natychmiast Duch wywiódł go na pustynię.13 I był na pustyni czterdzieści dni i czterdzieści nocy, i był kuszony od szatana, i był ze zwierzętami, a aniołowie służyli mu.CZĘŚĆ I(1,14 – 6,13)CHRYSTUS W GALILEI POWOŁANIE CZTERECH APOSTOŁÓW.14 A potem, gdy Jan został wydany, przyszedł Jezus do Galilei, przepowiadając ewangelię królestwa Bożego,15 i mówiąc: że wypełnił się czas i przybliżyło się królestwo Boże; pokutujcie i wierzcie ewangelii.16 A przechodząc nad Morzem Galilejskim, ujrzał Szymona i Andrzeja, brata jego, zapuszczających sieci w morze (bo byli rybakami).17 I rzekł im Jezus: Pójdźcie za mną, a uczynię, że staniecie się rybakami ludzi.18 I natychmiast opuściwszy sieci, poszli za nim.19 A stamtąd odszedłszy maluczko, ujrzał Jakuba Zebedeuszowego i Jana, brata jego, kiedy zwijali sieci w łodzi.20 I zaraz ich zawołał. A zostawiwszy ojca swego Zebedeusza w łodzi z najemnikami, poszli za nim. UZDROWIENIE OPĘTANEGO.21 I weszli do Kafarnaum. A zaraz w szabat wszedłszy do synagogi, nauczał ich.22 I zdumiewali się nad nauką jego; albowiem uczył ich, jako władzę mający, a nie jako doktorowie.23 I był w ich synagodze człowiek, mający ducha nieczystego, i zawołał,24 mówiąc: Cóż ci do nas, Jezusie Nazareński? Przyszedłeś gubić nas? Znam cię; ktoś jest, Święty Boży.25 I zagroził mu Jezus, mówiąc: Milcz i wyjdź z człowieka.26 I targając go duch nieczysty, z krzykiem wielkim wyszedł z niego.27 I zdumiewali się wszyscy, tak że się między sobą pytali, mówiąc: Cóż to jest? Cóż to za nowa nauka, że z mocą rozkazuje nawet duchom nieczystym, a są mu posłuszne?28 I wnet rozeszła się sława jego po całej krainie galilejskiej. UZDROWIENIE ŚWIEKRY PIOTRA I WIELU INNYCH.29 I niebawem wyszedłszy z synagogi, przyszli do domu Szymona i Andrzeja z Jakubem i z Janem.30 A świekra Szymonowa leżała w gorączce, i zaraz mówią mu o niej.31 I przystąpiwszy, podniósł ją, ująwszy za rękę, a wnet opuściła ją gorączka, i służyła im.32 Gdy zaś nastał wieczór, i słońce zaszło, przynosili do niego wszystkich źle się mających i opętanych.33 A całe miasto zebrało się u drzwi.34 I uzdrowił wielu, których rozmaite choroby trapiły, i wyrzucił wielu czartów, a nie dopuszczał im mówić, że go znali.35 A bardzo rano wstawszy, wyszedł, i udał się na miejsce pustynne i tam się modlił.36 I poszedł za nim Szymon i ci, co z nim byli.37 A znalazłszy go, powiedzieli mu: Że wszyscy cię szukają.38 I rzekł im: Idźmy do pobliskich wsi i miast, abym i tam przepowiadał, bom na to przyszedł. PRACA W GALILEI I OCZYSZCZENIE TRĘDOWATEGO.39 I nauczał w ich synagogach i po całej Galilei, i wyrzucał czarty.40 I przyszedł do niego trędowaty, prosząc go, i upadłszy na kolana, rzekł mu: Jeśli chcesz, możesz mię oczyścić.41 A Jezus zmiłowawszy się nad nim, wyciągnął rękę swoją i dotknąwszy go, rzekł mu: Chcę, bądź oczyszczony.42 A gdy rzekł, natychmiast zniknął trąd z niego, i został oczyszczony.43 I zagroził mu, i natychmiast go oddalił.44 I rzekł mu: Bacz, żebyś nikomu nie powiadał, ale idź, ukaż się najwyższemu kapłanowi, i ofiaruj za oczyszczenie swoje, co przykazał Mojżesz na świadectwo im.45 Lecz on wyszedłszy, począł opowiadać i rozsławiać, co się stało, tak że już nie mógł jawnie wejść do miasta; ale przebywał na ustroniu, na miejscach pustynnych; a zewsząd schodzili się do niego.2 UZDROWIENIE PARALITYKA.1 I znowu wszedł do Kafarnaum po jakimś czasie.2 I usłyszano, że jest w domu; a wielu s1ę zebrało, tak że nie mogli się zmieścić ani u drzwi; i głosił im słowo.3 I przyszli do niego, niosąc paralityka, którego dźwigało czterech.4 A gdy go nie mogli wnieść przedeń z powodu ciżby, rozebrali powałę tam, gdzie był, a uczyniwszy otwór, spuścili łoże, na którym leżał paralityk.5 Gdy zaś Jezus ujrzał ich wiarę, rzekł paralitykowi: Synu, odpuszczają ci się grzechy twoje!6 A byli tam niektórzy z doktorów, siedząc i myśląc w sercach swoich:7 Czemu ten tak mówi? Bluźni. Któż grzechy odpuszczać może, jeśli nie sam Bóg?8 Gdy to Jezus zaraz poznał duchem swoim, że tak w sobie myślą, rzekł im: Czemu to myślicie w sercach waszych?9 Cóż łatwiej jest, rzec paralitykowi: Odpuszczają ci się grzechy, czy rzec: Wstań, weźmij łoże swoje i chodź?10 Żebyście zaś wiedzieli, iż Syn Człowieczy ma moc odpuszczać grzechy na ziemi, (rzekł do paralityka):11 Tobie mówię: Wstań, weź łoże swoje, i idź do domu swego.12 A on natychmiast wstał, i wziąwszy łoże, wyszedł przed wszystkimi, tak iż się wszyscy zdumieli, i chwalili Boga, mówiąc: Iżeśmy nigdy nic takiego nie widzieli. POWOŁANIE MATEUSZA.13 I wyszedł znów ku morzu, i cała rzesza schodziła się do niego, i nauczał ich.14 A przechodząc, ujrzał Lewiego, syna Alfeusza, siedzącego przy cle i rzekł mu: Pójdź za mną. A wstawszy, poszedł za nim.15 I stało się, gdy siedział u stołu w domu jego, wielu celników i grzeszników siedziało razem z Jezusem i z uczniami jego; bo było wielu, którzy też chodzili za nim.16 A widząc doktorowie i faryzeusze, że jada z celnikami i grzesznikami, mówili uczniom jego: Czemu z celnikami i grzesznikami je i pije mistrz wasz?17 Co usłyszawszy Jezus, rzekł im: Zdrowi nie potrzebują lekarza, ale źle się mający; albowiem nie przyszedłem wzywać sprawiedliwych, ale grzesznych. SPÓR O POST.18 A uczniowie Janowi i faryzeusze pościli. I przychodzą, i mówią mu: Czemuż uczniowie Jana i faryzeuszów poszczą, a twoi uczniowie nie poszczą?19 rzekł im Jezus: Czyż mogą goście weselni pościć, dopóki z nimi jest oblubieniec? Jak długo mają między sobą oblubieńca, nie mogą pościć.20 Ale przyjdą dni, gdy będzie wzięty od nich oblubieniec, a wtedy będą pościć w owe dni.21 Nikt nie przyszywa łaty z surowego sukna do starej szaty; bo inaczej nowy płat obrywa starą szatę i rozdarcie staje się większe.22 I nikt nie leje wina nowego w stare bukłaki; bo inaczej wino rozsadzi bukłaki i rozleje się wino, a bukłaki się zepsują; ale wino nowe ma być wlewane w bukłaki nowe. CHRYSTUS PANEM SZABATU.23 I stało się znów, gdy Pan przechodził w szabat przez zboża, uczniowie jego poczęli, idąc, rwać kłosy.24 A faryzeusze mówili mu: Oto, co czynią w szabat, czego się nie godzi?25 I rzekł im: Nigdyście nie czytali, co uczynił Dawid, gdy był w potrzebie, kiedy łaknął sam i ci co z nim byli?26 Jak wszedł do domu Bożego za Abiatara, najwyższego kapłana, i jadł chleby pokładne, których nie godziło się jeść tylko kapłanom, i dał tym, którzy z nim byli?27 I mówił im: Szabat był ustanowiony dla człowieka, a nie człowiek dla szabatu.28 A więc panem jest Syn Człowieczy także i szabatu.3 LECZY USCHŁĄ RĘKĘ.1 I wszedł znów do synagogi, a był tam człowiek, mający rękę uschłą.2 I podpatrywali go, czy będzie w szabat uzdrawiał, aby go oskarżyć.3 I rzekł człowiekowi, mającemu rękę uschłą: Stań w pośrodku!4 I rzekł im: Czy godzi się w szabat dobrze czynić, czy też źle, duszę uzdrowić, czy zabić? Lecz oni milczeli.5 I spojrzawszy po nich z gniewem, zasmucony ślepotą serca ich, rzekł człowiekowi: Wyciągnij rękę twoją! I wyciągnął, i ręka została mu przywrócona.6 A wyszedłszy faryzeusze naradzali się zaraz z herodianami przeciwko niemu, jakby go stracić. ZEWSZĄD ZBIEGAJĄ SIĘ RZESZE.7 Jezus zaś z uczniami swymi odszedł nad morze, a wielka rzesza z Galilei i z Judei poszła za nim;8 I z Jerozolimy i z Idumei, i z Zajordania i z okolic Tyru, i Sydonu przyszło do niego mnóstwo wielkie, słysząc, co czynił.9 I rzekł uczniom swoim, aby łódka była na jego posługę z powodu rzeszy, ażeby go nie ścisnęła.10 Albowiem wielu uzdrawiał, tak że na niego napierali, aby się go dotknąć, ilukolwiek z nich miało rany.11 A duchy nieczyste na jego widok upadały przed nim i wołały mówiąc:12 Ty jesteś Synem Bożym. I bardzo im groził, aby go nie wyjawiały. WYBÓR APOSTOŁÓW.13 I wszedłszy na górę, wezwał do siebie, których sam chciał, i przyszli do niego.14 I postanowił dwunastu, aby byli z nim, i żeby ich posyłał przepowiadać. 15 I dał im moc uzdrawiania chorób i wypędzania czartów.16 I dał Szymonowi imię Piotr.17 I Jakuba Zebedeuszowego i Jana, brata Jakubowego, i dał im imiona Boanerges, co znaczy synowie gromu.18 I Andrzeja i Filipa, i Bartłomieja i Mateusza, i Tomasza i Jakuba Alfeuszowego, i Tadeusza i Szymona Kananejczyka.19 I Judasza Iszkariotę, który go też wydał. JAKĄ MOCĄ WYRZUCA CZARTY.20 I przyszli do domu, i zbiegła się znowu rzesza, tak że nie mogli ani chleba spożyć.21 A gdy to posłyszeli bliscy jego, wyszli, ażeby go pojmać, bo mówili, że oszalał.22 A doktorowie, którzy byli przyszli z Jerozolimy, mówili, że ma Belzebuba, i że mocą księcia czartowskiego wyrzuca czarty.23 I wezwawszy ich, mówił do nich w przypowieściach: Jakże może szatan wyrzucać szatana?24 I królestwo, jeśliby przeciw sobie było rozdzielone, takie królestwo nie może się ostać.25 I dom, jeśliby przeciw sobie był rozdzielony, taki dom nie może się ostać.26 I szatan, jeśliby sam przeciw sobie powstał, rozdzielony jest, i nie będzie się mógł ostać, ale upadnie.27 Nikt nie może, wszedłszy w dom, zrabować sprzętów mocarza, jeśliby pierwej mocarza nie związał, a wtedy dom jego ograbi.28 Zaprawdę powiadam wam, że wszystkie grzechy będą odpuszczone synom ludzkim, i bluźnierstwa, którymi by bluźnili;29 ale kto by zbluźnił przeciw Duchowi Świętemu, nie dostąpi odpuszczenia na wieki, ale będzie winien grzechu wiecznego.30 Albowiem mówili: Ma ducha nieczystego. KTO MATKĄ I BRATEM CHRYSTUSA?31 I przyszła matka jego i bracia, a stojąc przed domem, posłali po niego, wołając go.32 A rzesza siedziała około niego, i powiedziano mu: Oto matka twoja i bracia twoi są przed domem; szukają cię.33 I odpowiadając im, rzekł: Kto jest matka moja i bracia moi?34 A spoglądając na tych, którzy około niego siedzieli, rzekł: Oto matka moja i bracia moi.35 Albowiem kto by czynił wolę Bożą, ten jest bratem moim i siostrą moją i matką.4 NAUCZA W ŁODZI.1 I począł znowu uczyć przy morzu; i zebrała się koło niego rzesza wielka, tak że wszedłszy do łodzi, siedział na morzu, a wszystka rzesza była przy morzu na ziemi.2 I nauczał ich wiele w przypowieściach, i mówił im w nauce swojej. PRZYPOWIEŚĆ O SIEWCY.3 Słuchajcie! Oto siewca wyszedł siać.4 A gdy siał, jedno padło obok drogi, a ptaki niebieskie przyszły i zjadły je.5 Drugie zaś padło na opoczyste, gdzie nie miało wiele ziemi, i natychmiast wzeszło, bo nie miało głębokiej ziemi.6 A gdy słońce wzeszło, zwiędło i dlatego uschło, że nie miało korzenia.7 A inne padło w ciernie; i urosły ciernie, i zadusiły je, i nie dało owocu.8 A inne upadło na ziemię dobrą i dało owoc bujny i wzrastający; a jedno przyniosło trzydzieści, drugie sześćdziesiąt, a trzecie sto.9 I mówił: Kto ma uszy ku słuchaniu, niechaj słucha.10 A gdy był sam tylko, spytało go o przypowieść tych dwunastu, co przy nim byli.11 I mówił im: Wam dane jest poznać tajemnicę królestwa Bożego; ale tym, którzy są zewnątrz, wszystko dzieje się w przypowieściach,12 aby patrząc patrzyli, a nie widzieli, i słysząc słyszeli, a nie zrozumieli, by się kiedy nie nawrócili, a nie były im odpuszczone grzechy.13 I rzekł im: Nie rozumiecie tej przypowieści? A jakże zrozumiecie wszystkie przypowieści?14 Który sieje, słowo sieje.15 A którzy obok drogi, gdzie się rozsiewa słowo, ci są, którzy gdy usłyszą, natychmiast przychodzi szatan i bierze słowo, które jest wsiane w serca ich.16 Podobnież i ci, którzy są na opoczystych posiani, są ci, którzy gdy usłyszą słowo, natychmiast z radością je przyjmują;17 a nie mają korzenia w sobie, ale trwają do czasu; potem, gdy przyjdzie ucisk i prześladowanie z powodu słowa, natychmiast się gorszą.18 A inni, którzy między ciernie są posiani, ci są, którzy słowa słuchają,19 a troski świata i omamienie bogactw i chciwość innych rzeczy, wchodząc, zaduszają słowo, i staje się bez pożytku.20 A którzy na dobrą ziemię są posiani, ci są, którzy słuchają słowa, i przyjmują, i przynoszą owoc, jedno trzydzieści, drugie sześćdziesiąt, a trzecie sto. DARY BOŻE NALEŻY ROZWIJAĆ.21 I mówił im: Czyż świecę wnoszą, aby ją postawić pod korcem, albo pod łożem? Czyż nie po to, aby była postawiona na świeczniku?22 Nie ma bowiem nic tajemnego, co by się objawić nie miało; i nic nie stało się ukrytym, ale po to, żeby na jaw wyszło.23 Jeśli kto ma uszy ku słuchaniu, niechaj słucha.24 I mówił im: Baczcie czego słuchacie. Jaką miarą mierzyć będziecie, będzie wam odmierzone, i będzie wam przydane.25 Albowiem kto ma, będzie mu dane; a kto nie ma, i to, co ma, odejmą od niego.26 I mówił: Tak jest z królestwem Bożym, jak gdyby człowiek wrzucił nasienie w ziemię,27 a spałby, i wstawał w nocy i we dnie, a nasienie wschodziłoby i rosło, gdy on nie wie.28 Ziemia bowiem sama z siebie owoc rodzi, naprzód źdźbło, potem kłos, a potem pełne ziarno w kłosie.29 A gdy zboże dojrzeje, wnet zapuszcza sierp, bo żniwo przyszło. PRZYPOWIEŚĆ O ZIARNIE GORCZYCY.30 I mówił: Do czego podobnym uczynimy królestwo Boże, albo do jakiej przypowieści przyrównamy je?31 Jak ziarno gorczyczne, które gdy sieją w ziemię, mniejsze jest od wszystkich nasion, jakie są na ziemi.32 A gdy się je wsieje, wyrasta, i staje się większe nad wszystkie jarzyny, i wypuszcza gałęzie tak wielkie, że pod cieniem jego mogą mieszkać ptaki niebieskie.33 I w wielu takich przypowieściach tak głosił do nich słowo, jak mogli słuchać.34 A bez przypowieści nie mówił im. A uczniom swoim osobno wykładał wszystko. UCISZENIE BURZY.35 I w ów dzień mówił do nich, gdy już wieczór nastał: Przeprawmy się na drugą stronę.36 A opuściwszy rzeszę, wzięli go tak, jak był w łodzi, a inne łodzie były z nim.37 I powstała wielka nawałnica wiatru, i miotała fale w łódź, tak że się łódź napełniała.38 A on był w tyle łodzi, śpiąc na wezgłówku; i budzą go, i mówią mu: Nauczycielu! Nie obchodzi cię to, że giniemy?39 I powstawszy, zagroził wiatrowi, i rzekł morzu: Milcz, zamilknij. I ustał wiatr, i stała się cisza wielka.40 I rzekł im: Czemu bojaźliwi jesteście? Jeszczeż nie macie wiary?41 I przelękli się bojaźnią wielką, i mówili jeden do drugiego: Kimże więc jest ten, że i wiatr i morze są mu posłuszne?5 WYPĘDZA CZARTY W WIEPRZE.1 I przybyli za morze do krainy Gerazeńczyków.2 A gdy on wychodził z łodzi, zaraz wybiegł ku niemu z grobów człowiek opętany duchem nieczystym.3 Miał on mieszkanie w grobach, a nie mógł go już nikt i łańcuchami związać;4 bo często będąc w pęta i łańcuchy związany, łańcuchy rozrywał i pęta kruszył i nikt go nie mógł poskromić.5 A zawsze we dnie i w nocy był w grobach i w górach, krzycząc i tłukąc się kamieniami.6 Ujrzawszy zaś Jezusa z daleka, przybiegł i pokłonił się mu,7 a wołając głosem wielkim, mówił: Co ci do mnie, Jezusie, Synu Boga Najwyższego? Zaklinam cię przez Boga, abyś mnie nie męczył.8 Albowiem mówił do niego: Wyjdź, duchu nieczysty z człowieka!9 I pytał go: Co ty masz za imię? I rzekł mu: Legion mi na imię, albowiem nas jest wielu.10 I prosił go bardzo, aby go nie wypędzał z tej okolicy.11 A było tam na górze wielkie stado wieprzów pasące się.12 I prosili go czarci, mówiąc: Poślij nas w wieprze, abyśmy w nie weszli.13 I natychmiast pozwolił im Jezus. A wyszedłszy duchy nieczyste, weszły w wieprze, i wpadło stado wielkim pędem ze stromego zbocza w morze, w liczbie około dwóch tysięcy i utonęło w morzu.14 Ci zaś, którzy je paśli, uciekli, i dali znać do miasta i na pola. I wyszli oglądać, co się stało.15 I przychodzą do Jezusa, i widzą tego, który był od czarta dręczony, siedzącego, ubranego i przy zdrowych zmysłach, i zlękli się.16 I opowiedzieli im ci, którzy widzieli, co się zdarzyło temu, który miał czarta, i o wieprzach.17 I poczęli go prosić, aby wyszedł z ich granic.18 A gdy wstępował do łodzi, zaczął go prosić ten, który był od czarta dręczony, aby mógł być przy nim.19 I nie przyjął go, ale mu rzekł: Idź do domu swojego, do swoich i oznajmij im, jak wielkie rzeczy uczynił ci Pan i zlitował się nad tobą.20 I odszedł, i począł głosić w Dekapolu, jak wielkie rzeczy uczynił mu Jezus, a wszyscy się dziwili. UZDRAWIA NIEWIASTĘ MAJĄCĄ KRWOTOK.21 A gdy Jezus znów przeprawił się w łodzi za morze, zeszła się do niego wielka rzesza, i był nad morzem.22 I przyszedł jeden przełożony synagogi, imieniem Jair, a ujrzawszy go, padł mu do nóg.23 I prosił go bardzo, mówiąc: Iż córka moja kona, pójdź, włóż na nią ręce, żeby ozdrowiała, i żywa została.24 I poszedł z nim, a szła za nim wielka rzesza, i cisnęli się na niego.25 A niewiasta, która miała krwotok przez dwanaście lat,26 i wiele była ucierpiała od wielu lekarzy, i całe swe mienie wydała była, a nic jej nie pomogło, ale się jeszcze gorzej miała;27 i usłyszawszy o Jezusie, przyszła z tyłu między rzeszą i dotknęła się szaty jego.28 Mówiła bowiem, że jeśli dotknę się choćby szaty jego, będę zdrowa.29 I natychmiast wyschło w niej źródło krwi, i poczuła w ciele, że była uzdrowiona od choroby.30 A Jezus poznawszy zaraz w sobie moc, która z niego wyszła, obróciwszy się do rzeszy, mówił: Kto się dotknął szat moich?31 A uczniowie jego mówili mu: Widzisz, jak cię rzesza ciśnie, a mówisz: Kto się mnie dotknął?32 I patrzał wokoło, aby zobaczyć tę, która to uczyniła.33 A niewiasta, bojąc się i drżąc, wiedząc, co się z nią stało, przyszła i upadła przed nim, i powiedziała mu całą prawdę.34 On zaś rzekł jej: Córko! Wiara twoja cię uzdrowiła, idź w pokoju i bądź uzdrowiona z choroby twojej. WSKRZESZENIE CÓRKI JAIRA.35 Gdy on jeszcze mówił, przyszli od przełożonego synagogi, mówiąc: Iż córka twoja umarła, czemuż jeszcze trudzisz Nauczyciela?36 A Jezus usłyszawszy słowa, które powiedziano, rzekł przełożonemu synagogi: Nie bój się, wierz tylko!37 I nie dopuścił nikomu iść za sobą, tylko Piotrowi i Jakubowi i Janowi, bratu Jakuba.38 I przychodzą do domu przełożonego synagogi i widzi zgiełk i płaczących i zawodzących bardzo.39 A wszedłszy, rzekł im: Czemu zgiełk czynicie, i płaczecie? Dzieweczka nie umarła, ale śpi.40 I śmiano się z niego. On zaś wypędziwszy wszystkich, bierze ojca i matkę dzieweczki i tych, którzy z nim byli, i wchodzi, gdzie dzieweczka leżała.41 A ująwszy rękę dzieweczki mówi do niej: Talitha kumi! Co znaczy: Dzieweczko, (tobie mówię) wstań!42 I natychmiast wstała dzieweczka i chodziła; miała zaś dwanaście lat; i zdumieli się zdumieniem wielkim.43 I przykazał im surowo, aby tego nikt nie wiedział; i rzekł, aby jej dano jeść.6 NAUCZA W NAZARECIE.1 A odszedłszy stamtąd, przyszedł do ojczyzny swojej, i szli za nim uczniowie jego.2 A gdy nastał szabat, zaczął uczyć w synagodze i wielu słuchających zdumiewało się nad nauką jego, mówiąc: Skądże temu to wszystko? A co to za mądrość, która mu jest dana, i takie cuda, które dzieją się przez ręce jego?3 Czyż to nie jest rzemieślnik, syn Maryi, brat Jakuba i Józefa i Judy i Szymona? Czyż i sióstr jego tu u nas nie ma? I gorszyli się z niego.4 A Jezus im mówił: Iż prorok nie jest bez czci, chyba w ojczyźnie swojej, i w domu swoim, a między rodziną swoją.5 I nie mógł tam uczynić żadnego cudu, tylko uzdrowił niewielu chorych, kładąc na nich ręce.6 I dziwił się niedowiarstwu ich; a nauczając, obchodził okoliczne miasteczka. ROZSYŁA APOSTOŁÓW.7 I wezwał dwunastu, i począł ich po dwóch rozsyłać, i dawał im moc nad duchami nieczystymi.8 I rozkazał im, aby nic na drogę nie brali, jak tylko laskę, ani torby podróżnej, ani chleba, ani pieniędzy w trzosie;9 ale by chodzili w sandałach, a nie wdziewali dwóch sukien.10 I mówił im: Gdziekolwiek wejdziecie do domu, tam mieszkajcie, aż stamtąd wyjdziecie.11 A gdziekolwiekby was nie przyjęli, i nie słuchali, wychodząc stamtąd, otrząśnijcie proch z nóg waszych, na świadectwo im.12 A wyszedłszy, przepowiadali, aby pokutę czynili.13 I wyrzucali wielu czartów, i wielu chorych olejem namaszczali, i uzdrawiali.CZĘŚC II(6,14 – 9,49)WĘDRÓWKI PO GALILEI I OKOLICZNYCH KRAJACH RÓŻNE ZDANIA O JEZUSIE.14 I usłyszał król Herod (bo imię jego było rozsławione), i mówił: Że Jan Chrzciciel wstał z martwych, i dlatego cuda dzieją się przez niego.15 Inni zaś mówili: Że to jest Eliasz; inni znów powiadali: Iż jest to prorok, jak jeden z proroków.16 Co usłyszawszy Herod, rzekł: Jan, którego ja ściąłem, ten wstał z martwych. HISTORIA ZABICIA ŚW. JANA.17 A1bowiem sam Herod posłał, i pojmał był Jana, i związał go w więzieniu z powodu Herodiady, żony Filipa, brata swego, że ją był pojął.18 Jan bowiem mówił Herodowi: Nie godzi się tobie mieć żony brata twego.19 A Herodiada czyhała nań, i chciała go zabić, a nie mogła.20 Albowiem Herod bał się Jana, wiedząc, że jest mężem sprawiedliwym i świętym, i strzegł go, a za jego radą wiele rzeczy czynił i chętnie go słuchał.21 Gdy zaś nadszedł dzień sposobny, sprawił Herod w urodziny swoje ucztę dostojnikom swoim i dowódcom i przedniejszym Galilei.22 A gdy weszła córka owej Herodiady, i tańczyła, i spodobała się Herodowi i wespół siedzącym, rzekł król do dziewczęcia: Proś mnie o co chcesz, a dam tobie.23 I przysiągł jej: że o cokolwiek prosić będziesz, dam ci, choćby i połowę królestwa mego.24 Ona wyszedłszy, rzekła matce swojej: O co mam prosić? Ta zaś odrzekła: głowę Jana Chrzciciela.25 A gdy weszła zaraz z pośpiechem do króla, prosiła, mówiąc: Chcę, abyś mi natychmiast dał na misie głowę Jana Chrzciciela.26 I zasmucił się król; dla przysięgi i dla wespół siedzących nie chciał jej zasmucić,27 ale posławszy kata, rozkazał przynieść głowę jego na misie.28 I ściął go w więzieniu, i przyniósł głowę jego na misie, i oddał ją dziewczynie, a dziewczyna oddała j ą matce swojej.29 Co usłyszawszy uczniowie jego, przyszli, i wzięli ciało jego, i położyli je w grobie. JEZUS ODPOCZYWA Z APOSTOŁAMI.30 A gdy apostołowie zeszli się do Jezusa, opowiedzieli mu wszystko, co czynili, i czego uczyli.31 I rzekł im: Pójdźcie osobno na miejsce pustynne i odpocznijcie trochę; bo wielu było tych, co przychodzili i odchodzili, i ani czasu do jedzenia nie mieli.32 I wstąpiwszy do łodzi, odjechali na miejsce pustynne osobno.33 I widzieli ich odjeżdżających, i zwiedziało się wielu, i zbiegli się tam pieszo ze wszystkich miast, i wyprzedzili ich.34 A wyszedłszy Jezus, ujrzał wielką rzeszę, i ulitował się nad nimi, że byli jak owce nie mające pasterza, i począł ich uczyć wielu rzeczy. ROZMNAŻA CHLEB.35 A gdy już była późna godzina, przystąpili uczniowie jego, mówiąc: Miejsce to jest pustynne i już czas upłynął;36 rozpuść ich, aby poszli do najbliższych zagród i wsi, i kupili sobie żywności do jedzenia.37 A odpowiadając, rzekł im: Dajcie wy im jeść. I rzekli mu: Pójdźmy, kupmy za dwieście denarów chleba, a damy im jeść.38 I rzekł im: Ile chlebów macie? Idźcie, i zobaczcie. A dowiedziawszy się, odpowiedzieli: Pięć i dwie ryby.39 I rozkazał im posadzić wszystkich gromadami na zielonej trawie.40 I siedli gromadami po stu i po pięćdziesięciu.41 A wziąwszy pięć chlebów i dwie ryby, wejrzawszy w niebo, błogosławił, i łamał chleb, i dawał uczniom swoim, aby przed nich kładli, i dwie ryby podzielił wszystkim.42 I jedli wszyscy, i najedli się.43 I zebrali ostatki, dwanaście koszów pełnych ułomków i z ryb.44 A tych, którzy jedli, było pięć tysięcy mężczyzn. CHODZI PO MORZU.45 I wnet przymusił uczniów swoich wstąpić w łódź, aby go wyprzedzili za morze do Betsaidy, ażby on rozpuścił lud.46 A rozpuściwszy ich odszedł na górę modlić się.47 I gdy nastał wieczór, była łódź w pośrodku morza, a on sam na ziemi.48 A widząc ich, jak się trudzili przy wiosłowaniu (bo im był wiatr przeciwny), około czwartej straży nocnej przyszedł do nich, chodząc po morzu, i chciał ich minąć.49 Lecz oni, skoro go ujrzeli chodzącego po morzu, mniemali, że to była zjawa, i zakrzyknęli.50 Albowiem wszyscy go widzieli, i zatrwożyli się. A natychmiast przemówił do nich, i rzekł im: Ufajcie, jam jest, nie lękajcie się!51 I wstąpił do nich w łódź, i ustał wiatr. I tym bardziej zdumiewali się sami w sobie.52 Nie zrozumieli bowiem co do chlebów, gdyż serce ich było zaślepione. UZDRAWIA NIEMOCNYCH.53 A gdy się przeprawili, przyszli do ziemi Genezaret, i przybili do brzegu.54 Skoro wyszli z łodzi, natychmiast go poznali.55 I przebiegając całą tę okolicę, poczęli na łożach przynosić źle się mających, gdzie usłyszeli, że jest.56 A gdziekolwiek wchodził do wsi, albo do zagród albo miast, kładli niemocnych na ulicach, i prosili go, aby się dotknęli choć kraju szaty jego; i wszyscy, którzy się go dotknęli, zdrowymi się stawali.7 KARCI FARYZEUSZÓW.1 I zeszli się do niego faryzeusze i niektórzy z doktorów, co przyszli z Jerozolimy.2 A ujrzawszy niektórych z uczniów jego, jedzących chleb pospolitymi, to jest, nieumytymi rękami, ganili ich.3 Faryzeusze bowiem i wszyscy żydzi bez częstego umywania rąk nie jedzą, trzymając się podania starszych.4 I wracając z rynku nie jedzą, dopóki się nie umyją; i wiele jest innych rzeczy, które im do zachowania są podane: umywania kubków i dzbanków i naczyń miedzianych i łóżek.5 I pytali go faryzeusze i doktorowie: Czemu uczniowie twoi nie postępują według podania starszych, ale jedzą chleb pospolitymi rękami?6 On zaś odpowiadając, rzekł im: Dobrze Izajasz o was obłudnikach prorokował, jak jest napisane: “Lud ten czci mię wargami, ale serce ich daleko jest ode mnie.7 Lecz próżno mnie czczą, ucząc nauk i przykazań ludzkich.”8 Albowiem opuściwszy przykazanie Boże, trzymacie się podania ludzkiego, umywania dzbanków i kubków; i wiele innych rzeczy tym podobnych czynicie.9 I mówił im: Całkiem udaremniacie przykazanie Boże, aby zachować podanie wasze.10 Mojżesz bowiem powiedział: “Czcij ojca twego i matkę twoją,” i “Kto by złorzeczył ojcu albo matce, niech śmiercią umrze.”11 A wy mówicie: Jeśliby człowiek rzekł ojcu albo matce: Korban (to znaczy dar), który jest ode mnie, tobie pomocny będzie;12 i nie pozwalacie mu nic więcej czynić dla ojca albo matki,13 niwecząc słowo Boże tym podaniem waszym, któreście przekazali; i wiele rzeczy tym podobnych czynicie. CO PLUGAWI CZŁOWIEKA.14 A przywoławszy znów rzesze, mówił im: Słuchajcie mnie wszyscy, a zrozumiejcie.15 Nie ma żadnej rzeczy zewnątrz człowieka, która by, wchodząc weń, splugawić go mogła; lecz rzeczy, które wychodzą z człowieka, te są, które plamią człowieka.16 Jeśli kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha.17 A gdy od rzeszy wszedł do domu, pytali go uczniowie jego o przypowieść.18 I rzekł im: Także i wy nierozumni jesteście? Nie rozumiecie, iż nic z tego co z zewnątrz wchodzi w człowieka, nie może go splamić,19 bo nie wchodzi w serce jego, ale w brzuch idzie, i do wychodu odchodzi, czyszcząc wszystkie potrawy?20 I powiadał, że co wychodzi z człowieka, to plami człowieka.21 Gdyż z wnętrza, z serca ludzkiego wychodzą myśli złe, cudzołóstwa, porubstwa, zabójstwa,22 kradzieże, łakomstwa, złości, zdrada, bezwstyd, złe spojrzenia, bluźnierstwa, pycha, głupota.23 Wszystko to złe z wewnątrz pochodzi i plami człowieka. UZDRAWIA CÓRKĘ CHANANEJKI.24 A stamtąd powstawszy, odszedł w granice Tyru i Sydonu. I wszedłszy w dom, nie chciał, aby to kto wiedział, lecz ukryć się nie mógł.25 Gdyż skoro tylko usłyszała o nim niewiasta, której córka miała ducha nieczystego, weszła i upadła do nóg jego.26 Była to niewiasta pogańska, rodem Syrofenicjanka. I prosiła go, aby wyrzucił czarta z jej córki.27 A on jej rzekł: Pozwól pierwej najeść się dzieciom; bo nie dobrze jest brać chleb dzieciom i rzucać psom.28 Lecz ona odpowiedziała i rzekła mu: I owszem Panie, bo i szczenięta jadają pod stołem z okruszyn dzieci.29 I rzekł jej: Dla tego słowa idź, wyszedł czart z córki twojej.30 A gdy odeszła do domu swego, znalazła dzieweczkę leżącą na łożu, i że czart wyszedł. UZDRAWIA GŁUCHONIEMEGO.31 A wyszedłszy znowu z granic Tyru, przyszedł przez Sydon do Morza Galilejskiego poprzez granice Dekapolu.32 I przywiedli mu głuchoniemego i prosili go, aby nań rękę włożył.33 A wziąwszy go na stronę od rzeszy, wpuścił palce swoje w uszy jego i splunąwszy, dotknął języka jego.34 A wejrzawszy w niebo, westchnął i rzekł mu: Effetha! to znaczy: Otwórz się.35 I wnet otworzyły się uszy jego i rozwiązały się więzy języka jego i mówił dobrze.36 I przykazał im, aby nikomu nie opowiadali. Ale im więcej on zakazywał, tym jeszcze więcej rozgłaszali,37 i tym bardziej dziwili się, mówiąc: Dobrze wszystko uczynił, i głuchym przywrócił słuch i niemym mowę.8 POWTÓRNIE CHLEB ROZMNAŻA.1 W owe dni znowu, gdy była wielka rzesza, a nie mieli co jeść, wezwawszy uczniów swoich, rzekł im:2 Ża1 mi ludu, bo oto już trzy dni trwają przy mnie, a nie mają co jeść.3 A jeśli ich puszczę głodnych do domów ich, ustaną w drodze; bo niektórzy z nich przyszli z daleka.4 I odpowiedzieli mu uczniowie jego: Skądże będzie mógł ich kto tu na pustyni nakarmić chlebem?5 I zapytał ich: Wiele chlebów macie? A oni rzekli: Siedem.6 I rozkazał rzeszy usiąść na ziemi. A wziąwszy siedem chlebów, dzięki czyniąc, łamał i dawał uczniom swoim, aby przed nich kładli; i kładli przed rzeszą.7 Mieli też i trochę rybek, i te pobłogosławił i kazał przed nimi położyć.8 I jedli i najedli się, i zebrali, co było ułomków, siedem koszów.9 A tych, co jedli, było około czterech tysięcy; i odprawił ich. PRZESTRZEGA PRZED KWASEM FARYZEJSKIM.10 I zaraz wsiadłszy do łodzi z uczniami swoimi, przybył w strony Dalmanuty.11 I wyszli faryzeusze i poczęli się z nim spierać, kusząc go, i domagali się od niego znaku z nieba.12 A westchnąwszy w duchu, rzekł: Czemu to plemię znaku szuka? Zaprawdę powiadam wam, nie będzie dany żaden znak temu plemieniu.13 A opuściwszy ich, wstąpił znowu w łódź i puścił się za morze.14 I zapomnieli wziąć chleba, i nie mieli z sobą tylko jeden chleb w łodzi.15 I przykazywał im, mówiąc: Baczcie i strzeżcie się kwasu faryzejskiego i kwasu Herodowego.16 I myśleli między sobą, mówiąc: że chleba nie mamy.17 Co poznawszy Jezus, rzekł im: Cóż myślicie, że chleba nie macie? Jeszcze nie poznajecie ani rozumiecie? Jeszczeż macie serce wasze zaślepione?18 Oczy mając, nie widzicie, i uszy mając, nie słyszycie? Ani nie pamiętacie,19 gdy pięć chlebów połamałem dla pięciu tysięcy, wieleście odnieśli koszów pełnych ułomków? Rzekli mu: Dwanaście.20 A gdy siedem chlebów dla czterech tysięcy, wieleście koszów ułomków zebrali? I rzekli mu: Siedem.21 I powiedział im: Jakże jeszcze nie rozumiecie? PRZYWRACA WZROK ŚLEPEMU.22 I przybyli do Betsaidy i przywiedli mu ślepego i prosili, aby się go dotknął.23 A ująwszy ślepego za rękę, wywiódł go poza wioskę; a plunąwszy na oczy jego, położywszy nań ręce swoje, spytał go, czy co widzi.24 A on spoglądając, rzekł: Widzę ludzi jako drzewa chodzących.25 Potem znowu położył ręce na oczy jego i począł widzieć i został uzdrowiony, tak że widział wszystko jasno.26 I odesłał go do domu jego, mówiąc: Idź do domu swego, a jeśli wejdziesz do wsi, nikomu nie mów. WYZNANIE PIOTRA.27 I wyszedł Jezus i uczniowie jego ku miasteczku Cezarei Filipa, a po drodze pytał uczniów swoich, mówiąc im: Kim powiadają mnie być ludzie?28 A oni mu odpowiedzieli, mówiąc: Janem Chrzcicielem, inni Eliaszem, a inni jakby jednym z proroków.29 Wtedy im rzekł: A wy kim mnie być powiadacie? A odpowiadając Piotr, rzekł mu: Tyś jest Chrystus.30 I zagroził im, aby o nim nikomu nie mówili.31 I począł ich nauczać, iż potrzeba, żeby Syn Człowieczy wiele cierpiał, i był wzgardzony od starszych i od przedniejszych kapłanów i od doktorów, i zabity, a po trzech dniach żeby zmartwychwstał.32 A mówił te słowa otwarcie. I wziąwszy go Piotr, począł go karcić.33 A on obróciwszy się i spojrzawszy na uczniów swoich, zgromił Piotra, mówiąc: Idź za mną, szatanie! bo nie rozumiesz tego, co jest Boże, ale co jest ludzkie. POLECA KRZYŻ.34 I zebrawszy rzeszę z uczniami swymi, rzekł im: Jeśli kto chce iść za mną, niech zaprze samego siebie, a weźmie krzyż swój i niech mię naśladuje.35 Albowiem kto by chciał zachować duszę swoją, straci ją, a kto by stracił duszę swoją dla mnie i dla ewangelii, zachowa ją.36 Cóż bowiem pomoże człowiekowi, choćby cały świat pozyskał, a na duszy swojej szkodę poniósł?37 Albo co w zamian da człowiek za duszę swoją?38 Albowiem kto by się wstydził mnie i słów moich między plemieniem tym cudzołożnym i grzesznym, zawstydzi się go i Syn Człowieczy, gdy przyjdzie w chwale Ojca swego z aniołami świętymi.39 I mówił im: Zaprawdę powiadam wam, że są niektórzy z tych tu stojących, co nie zaznają śmierci aż ujrzą królestwo Boże przychodzące w mocy.9 PRZEMIENIENIE NA GÓRZE.39I mówił im: Zaprawdę powiadam wam, że są niektórzy z tych tu stojących, co nie zaznają śmierci aż ujrzą królestwo Boże przychodzące w mocy.1A po sześciu dniach wziął Jezus Piotra i Jakuba i Jana, i zaprowadził ich na górę wysoką samych osobno, i przemienił się przed nimi.2 A szaty jego stały się jaśniejące i bardzo białe jako śnieg, jakich pilśniarz na ziemi wybielić nie może.3 I ukazał się Eliasz z Mojżeszem i rozmawiali z Jezusem.4 A odpowiadając Piotr, rzekł Jezusowi: Rabbi! Dobrze nam tu być, i uczyńmy trzy przybytki, tobie jeden, a Mojżeszowi jeden i Eliaszowi jeden.5 Albowiem nie wiedział, co mówił; bo byli bojaźnią zdjęci.6 I powstał obłok, który ich zasłonił, i przyszedł z obłoku głos mówiący: Ten jest Syn mój najmilszy, jego słuchajcie.7 I obejrzawszy się zaraz, nikogo więcej nie zobaczyli tylko samego Jezusa przy sobie.8 A gdy zstępowali z góry, rozkazał im, aby nikomu nie opowiadali, co widzieli, dopóki Syn Człowieczy nie zmartwychwstanie.9 I zachowali to zlecenie u siebie, pytając się między sobą, co by znaczyło: kiedy zmartwychwstanie? 10 I pytali go, mówiąc: Cóż tedy faryzeusze i doktorowie powiadają, że potrzeba, aby pierwej przyszedł Eliasz?11 A on odpowiadając, rzekł im: Gdy Eliasz wpierw przyjdzie, naprawi wszystko; ale jakże jest napisane o Synu Człowieczym, że wiele wycierpi i będzie wzgardzony?12 Ale powiadam wam, że i Eliasz przyszedł (i uczynili z nim, cokolwiek chcieli), jako o nim jest napisane. UZDROWIENIE OPĘTANEGO.13 A gdy przyszedł do swych uczniów, ujrzał wielką rzeszę około nich i doktorów spierających się z nimi.14 I lud cały wnet ujrzawszy Jezusa, zdumiał się i zlękli się, a przybiegając, witali go.15 I spytał ich: O co się spieracie między sobą?16 A odpowiadając jeden z rzeszy, rzekł: Nauczycielu! Przywiodłem do ciebie syna mego, który ma ducha niemego.17 Który gdziekolwiek go napadnie, rzuca go o ziemię i pieni się i zgrzyta zębami i drętwieje; i mówiłem uczniom twym, aby go wyrzucili, a nie mogli.18 A on odpowiadając im, rzekł: O plemię niewierne! Dokądże wśród was będę? Dokądże was cierpieć będę? Przynieście go do mnie.19 I przynieśli go. A gdy go ujrzał, natychn1iast duch zaczął go targać; a upadłszy na ziemię, tarzał się, pieniąc się.20 I spytał ojca jego: Od jak dawna to mu się przydarzyło? A on odpowiedział: Od dzieciństwa.21 I często wrzucał go w ogień i w wodę, aby go zgubić; ale jeśli co możesz, ratuj nas, litując się nad nami.22 Jezus zaś rzekł mu: Jeśli możesz uwierzyć, wszystko możliwe jest wierzącemu.23 I natychmiast ojciec chłopca zawoławszy, mówił ze łzami: Wierzę, Panie! Wspomóż niedowiarstwo moje.24 A Jezus widząc, że się rzesza zbiega, nakazał duchowi nieczystemu, mówiąc mu: Głuchy i niemy duchu! Ja tobie rozkazuję, wyjdź z niego,i nie wchodź weń więcej.25 A krzyknąwszy i bardzo go stargawszy, wyszedł z niego; i stał się jakby umarły, tak że wielu mówiło, że umarł.26 Jezus zaś ująwszy go za rękę, podniósł go, i wstał.27 A gdy wszedł do domu, uczniowie jego spytali go na osobności: Czemuż my nie mogliśmy go wyrzucić?28 I rzekł im: Ten rodzaj żadnym sposobem wyjść nie może, tylko przez modlitwę i post. ZAPOWIEDŹ MĘKI.29 I Wyszedłszy stamtąd, przechodzili przez Galileę, a nie chciał, aby kto wiedział.30 Uczył zaś uczniów swoich i mówił im, że Syn Człowieczy będzie wydany w ręce ludzkie i zabiją go, a zabity, trzeciego dnia zmartwychwstanie.31 Lecz oni nie rozumieli tego słowa, a bali się go pytać. ZALECENIE POKORY.32 I przyszedł do Kafarnaum. A gdy byli w domu, spytał ich: O czym rozmawialiście w drodze? 33 Lecz oni milczeli; albowiem w drodze spierali się między sobą, kto by z nich był większy.34 A usiadłszy, wezwał dwunastu i rzekł im: Jeśli kto chce być pierwszy, będzie ze wszystkich ostatni i sługą wszystkich.35 I wziąwszy dziecię, postawił je wpośród nich i objąwszy je, rzekł im: 36 Ktokolwiek przyjmie jedno z takich dziatek w imię moje, mnie przyjmuje, a ktokolwiek mnie przyjmuje, nie mnie przyjmuje, ale tego, który mnie posłał. DOBRE CZYNY W IMIĘ JEZUSA.37 Odpowiedział mu Jan, mówiąc: Nauczycielu! Widzieliśmy jednego, który nie chodzi z nami, wyrzucającego czarty w imię twoje i zakazaliśmy mu.38 A Jezus rzekł: Nie zakazujcie mu, albowiem nikt, co by czynił cuda w imię moje, nie będzie mógł prędko źle mówić o mnie.39 Kto bowiem nie jest przeciwko wam, za wami jest.40 Albowiem ktokolwiek da wam kubek wody do picia w imię moje, dlatego żeście Chrystusowi, zaprawdę powiadam wam, nie utraci zapłaty swojej. POTĘPIENIE ZGORSZENIA.41 A ktokolwiek zgorszyłby jednego z tych maluczkich, wierzących we mnie, lepiej by mu było, żeby mu uwiązano kamień młyński u szyi jego i wrzucono go w morze.42 A jeśliby ręka twoja gorszyła cię, odetnij ją; lepiej ci jest wejść do życia ułomnym, niż mając obie ręce, iść do piekła w ogień nieugaszony,43 gdzie robak ich nie umiera, a ogień nie gaśnie.44 I jeśli noga twoja gorszy cię, utnij ją; lepiej ci jest wejść chromym do życia wiecznego, niż mając obie nogi, być wrzuconym do piekła ognia nieugaszonego,45 gdzie robak ich nie umiera, a ogień nie gaśnie.46 A jeśli oko twoje gorszy cię, wyłup je; lepiej ci jest wejść jednookim do królestwá Bożego, niż mając dwoje oczu, być wrzuconym do piekła ognistego,47 gdzie robak ich nie umiera a ogień nie gaśnie.48 Albowiem każdy ogniem będzie posolony i każda ofiara będzie solą posolona.49 Dobra jest sól, ale jeśli sól niesłona będzie, czymże ją przyprawicie? Miejcie w sobie sól, a pokój miejcie między sobą.CZĘŚC III(10,1-13,37)ZBAWICIEL IDZIE DO JEROZOLIMY NA OSTATNIĄ PASCHĘ10 NIEROZWIĄZALNOŚĆ MAŁŻEŃSTWA.1 A stamtąd powstawszy, przyszedł w granice Judei za Jordanem. I znowu zeszły się do niego rzesze, i swoim zwyczajem znowu je nauczał.2 A przystąpiwszy faryzeusze, pytali go, kusząc: Czy godzi się mężowi opuścić żonę? 3 On zaś odpowiadając, rzekł im: Co wam przykazał Mojżesz?4 A oni rzekli: Mojżesz pozwolił “napisać list rozwodowy i opuścić.”5 Odpowiadając im Jezus, rzekł: Dla twardości serca waszego napisał wam taki nakaz.6 Ale od początku stworzenia “mężczyzną i niewiastą uczynił ich” Bóg.7 “Dlatego opuści człowiek ojca swego i matkę, a przyłączy się do żony swojej;8 i będą dwoje w jednym ciele.” Tak więc już nie są dwoje, ale jedno ciało.9 Co tedy Bóg złączył, niechaj człowiek nie rozłącza.10 A w domu znów o to samo pytali go uczniowie jego.11 I rzecze im: Ktokolwiek opuściłby żonę swoją, a pojąłby inną, cudzołóstwa się dopuszcza przeciwko niej.12 I jeśliby żona opuściła męża swojego, a wyszłaby za drugiego, cudzołoży. CHRYSTUS BŁOGOSŁAWI DZIECIOM.13 I przynoszono mu dziatki, aby się ich dotknął; uczniowie zaś łajali przynoszących.14 A gdy ich ujrzał Jezus, oburzył się i rzekł im: Dopuśćcie dziatkom przychodzić do mnie, a nie zabraniajcie im; albowiem takich jest królestwo Boże.15 Zaprawdę mówię wam: Ktokolwiek nie przyjmie królestwa Bożego, jako dziecię, nie wejdzie do niego.16 I obejmując je i kładąc na nie ręce, błogosławił je. WZYWA MŁODZIEŃCA DO DOSKONAŁOŚCI.17 A gdy wyruszył w drogę, jeden przybiegłszy, upadł na kolana przed nim i pytał go: Nauczycielu dobry! Co mam czynić, aby otrzymać życie wieczne?18 Jezus zaś rzekł mu: Czemu mnie zwiesz dobrym? Nikt nie jest dobry, tylko jeden Bóg.19 Znasz przykazania: “Nie cudzołóż! nie zabijaj! Nie kradnij! Nie mów świadectwa fałszywego! Nie czyń zdrady! Czcij ojca twego i matkę?”20 A on odpowiadając, rzekł mu: Nauczycielu! Tego wszystkiego strzegłem od młodości mojej.21 Jezus zaś wejrzawszy nań, umiłował go i rzekł mu: Jednego ci nie dostaje; idź, sprzedaj, cokolwiek masz i daj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie, i przyjdź, naśladuj mię.22 A on zmartwiwszy się tym słowem, odszedł smutny; albowiem miał majętności wiele. WYCHWALA UBÓSTWO.23 A Jezus spoglądając wokoło, mówił uczniom swoim: Ci, co pieniądze mają, o jak trudno wejdą do królestwa Bożego!24 Uczniowie zaś zdumiewali się na słowa jego. Lecz Jezus znowu odpowiadając, mówi im: Dzieci! Jak trudno tym, co w pieniądzach ufają, wejść do królestwa Bożego.25 Łatwiej jest wielbłądowi przez ucho igielne przejść, aniżeli bogaczowi wejść do królestwa Bożego.26 A oni tym więcej się dziwili, mówiąc sami do siebie: I któż może być zbawiony?27 A Jezus spojrzawszy na nich, mówi: U ludzi to niemożliwe, ale nie u Boga; albowiem u Boga wszystko jest możliwe.28 I począł mu Piotr mówić: Oto my opuściliśmy wszystko, i poszliśmy za tobą.29 A Jezus odpowiadając, rzekł: Zaprawdę mówię wam: Nie ma nikogo, kto by opuścił dom, albo braci, albo siostry, albo ojca, albo matkę, albo dzieci, albo rolę dla mnie i dla ewangelii,30 żeby nie miał wziąć stokroć tyle, teraz w tym czasie: domów i braci i sióstr i matek i dzieci i ról, wśród prześladowań, a w przyszłym wieku życia wiecznego.31 Wielu zaś pierwszych będzie ostatnimi, a ostatnich pierwszymi. ZAPOWIADA PONOWNIE MĘKĘ.32 I byli w drodze, wstępując do Jerozolimy; a Jezus szedł przed nimi, i zdumiewali się, a idąc za nim bali się. I znowu wziąwszy dwunastu, począł im mówić, co na niego przyjść miało.33 Że oto wstępujemy do Jerozolimy, a Syn Człowieczy będzie wydany przedniejszym kapłanom i doktorom i starszym i skażą go na śmierć i wydadzą go poganom.34 I będą się zeń naigrawać, i będą nań plwać i ubiczują go i zabiją; a dnia trzeciego zmartwychwstanie. ODRZUCA PROŚBĘ SYNÓW ZEBEDEUSZA.35 I przystępują do niego Jakub i Jan, synowie Zebedeusza, mówiąc: Nauczycielu, chcemy, ażebyś nam uczynił, o cokolwiek prosić będziemy.36 Lecz on im rzekł: Cóż chcecie, abym wam uczynił?37 I rzekli: Daj nam, abyśmy jeden po prawicy twojej, a drugi po lewicy twej siedzieli w chwale twojej.38 Jezus zaś rzekł im: Nie wiecie, o co prosicie. Możecie pić kielich, który ja piję, albo być ochrzczeni chrztem, którym ja się chrzczę?39 A oni mu odpowiedzieli: Możemy. Jezus zaś rzekł im: Kielich, który ja piję, wprawdzie pić będziecie, i chrztem, którym ja się chrzczę, ochrzczeni będziecie.40 Ale siedzieć po prawicy mojej, albo po lewicy, nie jest moją rzeczą dać wam, lecz którym jest zgotowane.41 A usłyszawszy dziesięciu, zaczęło oburzać się na Jakuba i Jana.42 Jezus zaś wezwawszy ich, mówił im: Wiecie, iż ci, którzy uchodzą za władców nad narodami, panują nad nimi, a książęta ich władzę wywierają nad nimi.43 Lecz nie tak jest między wami ale ktokolwiek chciałby być większym, będzie sługą waszym.44 A ktokolwiek by między wami chciał być pierwszym, będzie sługą wszystkich.45 Albowiem Syn Człowieczy nie przyszedł, aby mu służono, ale aby służyć i oddać życie swoje na okup za wielu. UZDRAWIA ŚLEPEGO BARTYMEUSZA.46 I przyszli do Jerycha. A gdy wychodził z Jerycha on i uczniowie jego i rzesza wielka, syn Tymeusza, Bartymeusz ślepy, siedział przy drodze, żebrząc.47 Skoro usłyszał, że Jezus Nazareński jest, począł wołać i mówić: Jezusie, synu Dawidów, zmiłuj się nade mną!48 I wielu groziło mu, aby milczał, ale on daleko bardziej wołał: Synu Dawidów, zmiłuj się nade mną!49 A Jezus stanąwszy, kazał go zawołać. I zawołali ślepego, mówiąc mu: Bądź dobrej myśli, wstań, woła cię.50 On zaś rzuciwszy płaszcz swój, zerwał się i przyszedł do niego.51 I odpowiadając Jezus, rzekł mu: Co chcesz, abym ci uczynił? Ślepý zaś rzekł mu: Mistrzu, abym przejrzał.52 A Jezus rzekł mu: Idź, wiara twoja cię uzdrowiła. I natychmiast przejrzał i poszedł za nim drogą.11 CHRYSTUS WJEŻDŻA DO JEROZOLIMY.1 A gdy się zbliżali do Jerozolimy i do Betanii, u góry Oliwnej, posyła dwóch z uczniów swoich,2 i mówi im: Idźcie do miasteczka, które jest przed wami, a zaraz, wchodząc tam, znajdziecie oślę uwiązane, na którym jeszcze nikt z ludzi nie siedział; odwiążcie je i przywiedźcie.3 A jeśliby wam kto rzekł: co czynicie? powiedzcie, że Panu go potrzeba, a wnet je tu odeśle.4 A poszedłszy, znaleźli oślę uwiązane przed bramą na dworze na rozdrożu i odwiązali je.5 A niektórzy ze stojących tam mówili im: Co czynicie, odwiązując oślę?6 A oni im odpowiedzieli, jak im był rozkazał Jezus, i puścili im.7 I przywiedli oślę do Jezusa i wkładają na nie szaty swoje, i wsiadł na nie.8 A wielu słało płaszcze swoje na drodze; inni zaś obcinali gałęzie z drzew i rzucali na drogę.9 A ci, którzy szli naprzód, i ci co z tyłu, wołali, mówiąc: “Hosanna, błogosławiony, który idzie w imię Pańskie!”10 Błogosławione, które nadchodzi, królestwo ojca naszego Dawida! Hosanna na wysokościach!11 I wszedł do Jerozolimy do świątyni, a obejrzawszy wszystko, gdy już była wieczorna godzina, wyszedł z dwunastoma do Betanii. PRZEKLINA FIGĘ.12 A nazajutrz, gdy wychodzili z Betanii, uczuł głód.13 I ujrzawszy z daleka figę okrytą liśćmi, przyszedł, czyby przypadkiem na niej czego nie znalazł. A przyszedłszy do niej, nic nie znalazł prócz liści, bo nie była to pora na figi.14 I odezwał się do niej, mówiąc: Niech już więcej nikt nie je z ciebie owocu na wieki. A słyszeli uczniowie jego. WYRZUCA KUPCZĄCYCH Z ŚWIĄTYNI.15 I przychodzą do Jerozolimy. A gdy wszedł do świątyni, począł wyrzucać sprzedających i kupujących w świątyni; i stoły bankierów i ławki tych, co sprzedawali gołębie, poprzewracał.16 I nie pozwalał, aby kto przenosił sprzęt jaki przez świątynię.17 A nauczał, mówiąc im: Czyż nie jest napisane, że “dom mój będzie nazwany domem modlitwy wszystkim narodom,” a wyście zeń uczynili “jaskinię zbójców!”18 Co usłyszawszy przedniejsi kapłani i doktorowie, przemyśliwali, jakby go zgładzić; albowiem bali się go, gdyż cała rzesza podziwiała naukę jego. POTĘGA MODLITWY.19 A gdy nastał wieczór, wychodzili z miasta.20 I gdy rano przechodzili, ujrzeli figę od korzenia uschłą.21 A Piotr wspomniawszy, mówi mu: Rabbi! Oto figa, którąś przeklął, uschła.22 A Jezus odpowiadając, rzecze im: Miejcie wiarę w Boga;23 zaprawdę powiadam wam, że ktokolwiek rzekłby tej górze: podnieś się, a rzuć się w morze, i nie wątpiłby w sercu swoim, ale wierzyłby, że się stanie, cokolwiek by rzekł, stanie się mu.24 Przeto wam powiadam: wszystko, o cokolwiek modląc się prosicie, wierzcie, że otrzymacie, a stanie się wam.25 A gdy staniecie do modlitwy, odpuśćcie, jeśli co przeciw komu macie, aby i Ojciec wasz, który jest w niebiosach, odpuścił wam grzechy wasze.26 Lecz jeśli wy nie odpuścicie, ani Ojciec wasz, który jest w niebiosach, nie odpuści wam grzechów waszych. ROZPRAWA Z DOKTORAMI.27 I przychodzą znów do Jerozolimy. A gdy przechadzał się w świątyni, przystępują do niego przedniejsi kapłani i doktorowie i starsi,28 i mówią mu: Jaką mocą te rzeczy czynisz, a kto ci dał tę władzę, abyś to czynił?29 Jezus zaś odpowiadając, rzekł im: Spytam i ja was o jedną rzecz: odpowiedzcie mi a powiem wam, jaką mocą to czynię. 30 Chrzest Jana z nieba był, czy z ludzi? Odpowiedzcie mi.31 A oni rozważali między sobą, mówiąc: Jeśli powiemy: z nieba, rzecze: Czemuście mu więc nie uwierzyli?32 Jeśli powiemy: z ludzi, boimy się ludu, albowiem wszyscy sądzili o Janie, że prawdziwie był prorokiem.33 I odpowiadając, rzekli Jezusowi: Nie wiemy. A Jezus odpowiadając, rzekł im: To i ja wam nie powiem, jaką mocą to czynię.12 PRZYPOWIEŚĆ O DZIERŻAWCACH WINNICY.1 I począł im mówić w przypowieściach: Pewien człowiek zasadził winnicę i ogrodził płotem, i wkopał prasę, i zbudował wieżę, i wynajął ją oraczom i odjechał w podróż.2 A w swoim czasie posłał sługę do oraczów, aby od oraczów odebrał z owocu winnicy.3 A oni pojmawszy go, obili i odesłali z niczym.4 I znowu posłał do nich drugiego sługę, ale i tego ranili w głowę i zelżyli.5 I jeszcze innego posłał, a tego zabili; i wielu innych, jednych bijąc, a drugich zabijając.6 Mając więc jeszcze jednego syna najmilszego i tego na ostatek posłał do nich, mówiąc, że uszanują syna mego.7 Lecz rolnicy rzekli jeden do drugiego: Ten jest dziedzic. Pójdźcież, zabijmy go, a dziedzictwo będzie nasze.8 I pojmawszy go, zabili i wyrzucili z winnicy.9 Cóż więc uczyni pan winnicy? Przyjdzie i wytraci rolników i odda winnicę innym.10 Ani tego Pisma nie czytaliście: “Kamień, który odrzucili budujący, ten stał się kamieniem węgielnym.11 Od Pana się to stało, i dziwne jest w oczach naszych?”12 I starali się go pojmać, a bali się rzeszy; bo poznali, że do nich tę przypowieść powiedział. I opuściwszy go, odeszli. O PŁACENIU PODATKU.13 I posyłają do niego niektórych z faryzeuszów i herodianów, aby go podchwycili w słowie.14 Którzy przyszedłszy, mówią doń: Nauczycielu, wiemy, żeś jest prawdomówny, a nie dbasz o nikogo; bo nie oglądasz się na osobę ludzką, ale drogi Bożej w prawdzie nauczasz: Czy godzi się oddawać podatek cesarzowi, czy nie będziemy dawać?15 On zaś znając ich obłudę, rzekł im: Czemu mnie kusicie? Przynieście mi denara, abym zobaczył.16 A oni mu przynieśli; i rzecze im: Czyj jest ten obraz i napis? Mówią mu: Cesarski.17 Jezus zaś odpowiadając, rzekł im: Oddajcie tedy, co jest cesarskiego, cesarzowi, a co jest Bożego, Bogu. I podziwiali go. O ZMARTWYCHWSTANIU.18 I przyszli do niego saduceusze, którzy powiadają, że nie ma zmartwychwstania, i pytali go mówiąc:19 Nauczycielu! Mojżesz nam napisał, że jeśliby czyj brat umarł i pozostawił żonę, a nie zostawiłby dzieci, aby jego brat pojął żonę jego i wzbudził potomstwo bratu swemu.20 Było więc siedmiu braci i pierwszy pojął żonę i umarł, nie zostawiwszy potomstwa.21 I pojął ją drugi i umarł; i ani ten nie zostawił potomstwa, i trzeci także.22 I wzięło ją podobnie siedmiu, a nie zostawili potomstwa.23 W zmartwychwstaniu więc, gdy powstaną, któregoż z tych będzie żoną, bo siedmiu miało ją za żonę?24 A Jezus odpowiadając, rzekł im: Czy nie dlatego błądzicie, że nie rozumiecie Pism, ani mocy Bożej?25 A1bowiem gdy zmartwychwstaną, ani się będą żenić, ani za mąż wychodzić; ale są jako aniołowie w niebie.26 A o umarłych, że zmartwychwstać mają, nie czytaliście w księdze Mojżesza, o krzaku, jak mówił Bóg do niego tymi słowy: “Jam jest Bóg Abrahama i Bóg Izaaka i Bóg Jakuba?”27 Nie jest Bóg umarłych, ale żywych. Wy więc bardzo błądzicie. O NAJWIĘKSZYM PRZYKAZANIU.28 I przystąpił jeden z doktorów, który słyszał jak rozprawiali, a widząc, że dobrze im odpowiedział, spytał go: Które jest pierwsze przykazanie ze wszystkich?29 A Jezus mu odpowiedział: Pierwsze ze wszystkich jest przykazanie: “Słuchaj Izraelu! Pan Bóg twój Bóg jedyny jest. 30 I będziesz miłował Pana, Boga twego, z całego serca twego i z całej duszy twojej i z całego umysłu twego i z całej siły twojej.” To jest pierwsze przykazanie.31 A drugie jest temu podobne: “Będziesz miłował bliźniego twego, jako samego siebie.” Nad te nie masz innego większego przykazania.32 I rzekł mu doktor: Dobrze, Nauczycielu, prawdziwie powiedziałeś, że jeden jest Bóg, i nie masz innego oprócz niego;33 i żeby był miłowany z całego serca i z całego umysłu i z całej duszy i z całej siły; i miłować bliźniego, jako samego siebie: to jest więcej aniżeli wszystkie całopalenia i ofiary.34 A Jezus widząc, że roztropnie odpowiedział, rzekł mu: Niedaleko jesteś od królestwa Bożego. I nikt już nie śmiał go pytać. SYN DAWIDOWY.35 A Jezus odpowiadając mówił, nauczając w świątyni: Jakże mówią doktorowie, że Chrystus jest synem Dawidowym,36 skoro sam Dawid mówi w Duchu Świętym: “Rzekł Pan Panu memu, siądź po prawicy mojej, aż położę nieprzyjaciół twoich podnóżkiem nóg twoich?”37 Sam więc Dawid nazywa go Panem, jakże tedy jest synem jego? A liczna rzesza chętnie go słuchała. JEZUS GROMI FARYZEIZM.38 I mówił im w nauce swojej: Strzeżcie się doktorów, którzy lubią chodzić w długich szatach i być pozdrawiani na rynku,39 i siedzieć na pierwszych krzesłach w synagogach i pierwsze miejsca na ucztach,40 którzy objadają domy wdów pod pozorem długich modlitw; tych cięższy wyrok spotka. GROSZ WDOWI.41 I Jezus siedząc naprzeciw skarbony, patrzał jak rzesza rzucała pieniądze do skarbony i wielu bogatych rzucało wiele.42 A gdy przyszła jedna uboga wdowa, włożyła dwa szelążki to jest tyle co grosz.43 A przywoławszy uczniów swoich, rzekł im: Zaprawdę powiadam wam, że ta uboga wdowa więcej włożyła, niźli wszyscy, którzy kładli do skarbony.44 Albowiem wszyscy rzucali z tego, co im zbywało; a ta z niedostatku swego wrzuciła wszystko, co miała, całe utrzymanie swoje.13 O ZBURZENIU JEROZOLIMY I KOŃCU ŚWIATA.1 A gdy Wychodził z świątyni, rzekł mu jeden z uczniów jego: Nauczycielu! Patrz, co za kamienie i jakie budowle!2 A Jezus odpowiadając, rzekł mu: Widzisz te wszystkie wielkie budowle? Nie zostanie kamień na kamieniu, który by nie był zwalony.3 Gdy zaś siedział na górze Oliwnej naprzeciw świątyni, pytali go na osobności Piotr i Jakub i Jan i Andrzej:4 Powiedz nam, kiedy się to stanie, i co za znak będzie, kiedy to wszystko zacznie się spełniać?5 A Jezus odpowiadając, począł im mówić: Baczcie, aby was kto nie zwiódł.6 Albowiem wielu przyjdzie w imię moje, powiadając, iż ja jestem, i wielu w błąd wprowadzą.7 A gdy usłyszycie o wojnach i wieści o wojnach, nie bójcie się, bo się to dziać musi, ale jeszcze nie koniec.8 Albowiem powstanie naród przeciw narodowi, i królestwo przeciw królestwu, i będą miejscami trzęsienia ziemi i głody. To początek boleści.9 Wy zaś uważajcie sami na siebie; bo was wydadzą do rad i w synagogach biczować was będą, a przed namiestników i przed królów stawiać was będą dla mnie, im na świadectwo.10 A potrzeba, aby najpierw wszystkim narodom opowiadana była ewangelia.11 Skoro was prowadzić będą, aby was wydać, nie myślcie przedtem, co byście mówić mieli, ale co wam będzie dane w owej godzinie, to mówcie; albowiem nie wy jesteście, którzy mówicie, ale Duch Święty.12 Brat zaś wyda brata na śmierć i ojciec syna, i powstaną synowie przeciw rodzicom i będą ich zabijać.13 I będziecie u wszystkich w nienawiści dla imienia mego. Lecz kto wytrwa do końca, ten zbawiony będzie. STRASZLIWE SPUSTOSZENIE.14 Gdy zaś ujrzycie brzydotę spustoszenia, stojącą, gdzie nie powinna, kto czyta, niech rozumie; wtedy, którzy są w Judei, niech uciekają na góry.15 A kto będzie na dachu, niech nie schodzi do domu i nie wchodzi, aby co wziąć z domu swego.16 A kto będzie na polu, niech się nazad nie wraca, aby wziąć płaszcz swój.17 Biada zaś brzemiennym i karmiącym w owe dni.18 A módlcie się, aby to się nie stało w zimie.19 Albowiem owe dni będą takim utrapieniem, jakiego nie było od początku stworzenia, które Bóg stworzył, aż dotąd, i ani nie będzie.20 I gdyby Pan nie był skrócił tych dni, żadne ciało nie byłoby zachowane; ale dla wybranych, których wybrał, skrócił te dni.21 A wtedy, jeśliby wam kto rzekł: Oto tu jest Chrystus, oto tam, nie wierzcie.22 Powstaną bowiem fałszywi Chrystusowie i fałszywi prorocy, i będą czynić znaki i dziwy, aby zwieść, jeśliby to mogło być, nawet wybranych.23 Wy tedy uważajcie, oto wam przepowiedziałem wszystko.24 Ale w owe dni po owym ucisku zaćmi się słońce i księżyc nie da jasności swojej,25 i gwiazdy niebieskie będą spadać, a moce, które są na niebie, poruszą się.26 I wtedy ujrzą Syna Człowieczego, przychodzącego w obłokach, z wielką mocą i chwałą.27 Wtedy też pośle aniołów swoich, i zbierze wybranych swoich od czterech wiatrów, od krańców ziemi aż do krańców nieba.28 Od figi zaś uczcie się przypowieści. Gdy już gałąź jej staje się miękka i wypuszcza liście, poznajecie, że zbliża się lato.29 Tak i wy, gdy ujrzycie, że to się dziać będzie, wiedzcie, że już blisko jest, we drzwiach.30 Zaprawdę powiadam wam, że nie przeminie to pokolenie, aż się to wszystko stanie.31 Niebo i ziemia przeminą, lecz słowa moje nie przeminą.32 A o dniu owym albo godzinie nikt nie wie, ani aniołowie w niebie, ani Syn, tylko Ojciec. NALEŻY CZUWAĆ.33 Baczcie, czuwajcie, a módlcie się; bo nie wiecie, kiedy ten czas będzie.34 Jak człowiek, który odjechawszy w drogę, zostawił dom swój i przełożył sługi swoje każdego nad robotą swoja, a odźwiernemu rozkazał, aby czuwał.35 Czuwajcież tedy: (bo nie wiecie, kiedy pan domu przyjdzie: z wieczora, czy o północy, czy kiedy kur zapieje, czy z poranku),36 aby nagle przyszedłszy, nie znalazł was śpiących.37 Co wam zaś mówię, wszystkim mówię: Czuwajcie.CZĘŚĆ IV(14,1-16,20)MĘKA I ZMARTWYCHWSTANIEMĘKA14 ZAMIARY WROGÓW.

CS RU Brytjka King J. 14 ZAMIARY WROGÓW.1 cf. Tłum. Толк. Była zaś Pascha i Przaśniki po dwu dniach, a najwyżsi kapłani i doktorowie szukali, jakby go zdradą pojmać i zabić.Через два дня надлежало быть празднику Пасхи и опресноков. И искали первосвященники и книжники, как бы взять Его хитростью и убить; Бё же пaсха и3 њпрэсн0цы по двою2 днjю: и3 и3скaху ґрхіерeє и3 кни1жницы, кaкw є3го2 лeстію є4мше ўбію1тъ: 14,1Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVην ēn
V-IAI-3S G5707
εἰμίeimito bewas
δε de
CONJ
δέdethen.
το to
T-NSN
hothe/this/who 
πασχα pascha
ARAM
πάσχαpaschaPassoverthe passover
και kai
CONJ
καίkaiand, and
τα ta
T-NPN
hothe/this/who 
αζυμα azuma
A-NPN
ἄζυμοςazumosunleavenedof unleavened bread
μετα meta
PREP
μετάmetawith/afterAfter
δυο duo
A-NUI
δύοduotwotwo
ημερας ēmeras
N-APF
ἡμέραhēmeradaydays
και kai
CONJ
καίkaiand: and
εζητουν ezētoun
V-IAI-3P G5707
ζητέωzēteōto seeksought
οι oi
T-NPM
hothe/this/whothe chief priests
αρχιερεις archiereis
N-NPM
ἀρχιερεύςarchiereushigh-priestthe chief priests
και kai
CONJ
καίkaiandand
οι oi
T-NPM
hothe/this/whothe scribes
γραμματεις grammateis
N-NPM
γραμματεύςgrammateusscribethe scribes
πως pōs
ADV-I
πωςpōshowhow
αυτον auton
P-ASM
αὐτόςautoshe/she/it/selfhim
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongby
δολω dolō
N-DSM
δόλοςdolosdeceitcraft
κρατησαντες kratēsantes
V-AAP-NPM G5660
κρατέωkrateōto grasp/seizethey might take
αποκτεινωσιν apokteinōsin
V-AAS-3P G5661
ἀποκτείνωapokteinōto kill, and put
 
2 cf. Tłum. Толк. Mówili zaś: Nie w święto, żeby przypadkiem nie powstał rozruch wśród ludu.но говорили: только не в праздник, чтобы не произошло возмущения в народе. глаг0лаху же: (но) не въ прaздникъ, є3дA кaкw молвA бyдетъ лю1дска. 14,2Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVελεγον elegon
V-IAI-3P G5707
λέγωlegōto speakthey said
γαρ gar
CONJ
γάρgarfor[for]
μη
PRT-N
μήnot, Not
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongon
τη
T-DSF
hothe/this/whothe feast
εορτη eortē
N-DSF
ἑορτήheortēfestivalthe feast
μηποτε mēpote
ADV-N
μήποτεmēpotelest, lest
εσται estai
V-FDI-3S G5695
εἰμίeimito bethere be
θορυβος thorubos
N-NSM
θόρυβοςthoruboscommotionan uproar
του tou
T-GSM
hothe/this/whoof the people
λαου laou
N-GSM
λαόςlaosa peopleof the people
 
UCZTA W BETANII.3 cf. Tłum. Толк. A gdy był w Betanii w domu Szymona trędowatego, i siedział u stołu, przyszła niewiasta, mająca słoik alabastrowy drogiego szpikanardowego olejku, i złamawszy alabaster, wylała na głowę jego.И когда был Он в Вифании, в доме Симона прокаженного, и возлежал,- пришла женщина с алавастровым сосудом мира из нарда чистого, драгоценного и, разбив сосуд, возлила Ему на голову. (За?_x7г.) И# сyщу є3мY въ виfaніи, въ домY сjмwна прокажeннагw, возлежaщу є3мY, пріи1де женA, и3мyщи ґлавaстръ мЂра нaрднагw пістікjа многоцённа: и3 сокрyшши ґлавaстръ, возливaше є3мY на главY. 14,3Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVκαι kai
CONJ
καίkaiandAnd
οντος ontos
V-PAP-GSM G5723
εἰμίeimito bebeing
αυτου autou
P-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/self, as he
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
βηθανια bēthania
N-DSF
ΒηθανίαbēthaniaBethanyBethany
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
τη
T-DSF
hothe/this/who 
οικια oikia
N-DSF
οἰκίαoikiahousethe house
σιμωνος simōnos
N-GSM
ΣίμωνsimōnSimonof Simon
του tou
T-GSM
hothe/this/whothe house
λεπρου leprou
A-GSM
λεπρόςleprosleprousthe leper
κατακειμενου katakeimenou
V-PNP-GSM G5740
κατάκειμαιkatakeimaito reclinesat at meat
αυτου autou
P-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/selfhis
ηλθεν ēlthen
V-2AAI-3S G5627
ἔρχομαιerchomaito come/go, there came
γυνη gunē
N-NSF
γυνήgunēwomana woman
εχουσα echousa
V-PAP-NSF G5723
ἔχωechōto have/behaving
αλαβαστρον alabastron
N-ASN
ἀλάβαστρονalabastronjaran alabaster box
μυρου murou
N-GSN
μύρονmuronointmentof ointment
ναρδου nardou
N-GSF
νάρδοςnardosnardof spikenard
πιστικης pistikēs
A-GSF
πιστικόςpistikospure 
πολυτελους polutelous
A-GSF
πολυτελήςpolutelēsvaluablevery precious
συντριψασα suntripsasa
V-AAP-NSF G5660
συντρίβωsuntribōto breakshe brake
την tēn
T-ASF
hothe/this/whothe box
αλαβαστρον alabastron
N-ASN
ἀλάβαστρονalabastronjarthe box
κατεχεεν katecheen
V-AAI-3S G5656
καταχέωkatacheōto pour, and poured
αυτου autou
P-GSN
αὐτόςautoshe/she/it/self.
της tēs
T-GSF
hothe/this/whohead
κεφαλης kefalēs
N-GSF
κεφαλήkefalēheadhead
 
4 cf. Tłum. Толк. I byli niektórzy, co oburzali się między sobą, mówiąc: Na cóż się stała ta utrata olejku?Некоторые же вознегодовали и говорили между собою: к чему сия трата мира? Бsху же нёцыи негодyюще въ себЁ и3 глаг0люще: почто2 ги1бель сіS мЂрнаz бhсть; 14,4Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVησαν ēsan
V-IAI-3P G5707
εἰμίeimito bethere were
δε de
CONJ
δέdethenAnd
τινες tines
X-NPM
τιςtisonesome
αγανακτουντες aganaktountes
V-PAP-NPM G5723
ἀγανακτέωaganakteōbe indignantthat had indignation
προς pros
PREP
πρόςprosto/withwithin
εαυτους eautous
F-3APM
ἑαυτοῦheautoumy/your/him-selfthemselves
εις eis
PREP
εἰςeistoward?
τι ti
I-ASN
τίςtiswhich?, Why
η ē
T-NSF
hothe/this/whowaste
απωλεια apōleia
N-NSF
ἀπώλειαapōleiadestructionwaste
αυτη autē
D-NSF
οὗτοςhoutosthis/he/she/itthis
του tou
T-GSN
hothe/this/whoof the ointment
μυρου murou
N-GSN
μύρονmuronointmentof the ointment
γεγονεν gegonen
V-2RAI-3S G5754
γίνομαιginomaito bewas
 
5 cf. Tłum. Толк. Można bowiem było ten olejek sprzedać drożej niż za trzysta denarów i rozdać ubogim; i szemrali przeciwko niej.Ибо можно было бы продать его более нежели за триста динариев и раздать нищим. И роптали на нее. можaше бо сіE продано2 бhти вsщше тріeхъ сHтъ пBнzзь и3 дaтисz ни1щымъ. И# прещaху є4й. 14,5Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVηδυνατο ēdunato
V-INI-3S-ATT G5711
δύναμαιdunamaibe ablemight
γαρ gar
CONJ
γάρgarforFor
τουτο touto
D-NSN
οὗτοςhoutosthis/he/she/it[this/he/she/it]
το to
T-NSN
hothe/this/who 
μυρον muron
N-NSN
μύρονmuronointment[ointment]
πραθηναι prathēnai
V-APN G5683
πιπράσκωpipraskōto sellhave been sold
επανω epanō
ADV
ἐπάνωepanōabovefor more than
δηναριων dēnariōn
N-GPN
δηνάριονdēnariondenariuspence
τριακοσιων triakosiōn
A-GPN
τριακόσιοιtriakosioithree hundredthree hundred
και kai
CONJ
καίkaiand, and
δοθηναι dothēnai
V-APN G5683
δίδωμιdidōmito givehave been given
τοις tois
T-DPM
hothe/this/who[the/this/who]
πτωχοις ptōchois
A-DPM
πτωχόςptōchospoorto the poor
και kai
CONJ
καίkaiand. And
ενεβριμωντο enebrimōnto
V-INI-3P G5711
ἐμβριμάομαιembrimaomaibe agitatedthey murmured against
αυτη autē
P-DSF
αὐτόςautoshe/she/it/selfher
 
6 cf. Tłum. Толк. A Jezus rzekł: Dajcie jej pokój, czemu jej przykrość sprawiacie? Spełniła dobry uczynek względem mnie.Но Иисус сказал: оставьте ее; что ее смущаете? Она доброе дело сделала для Меня. Ї}съ же речE: њстaвите ю5: что2 є4й труды2 даетE; добро2 дёло содёла њ мнЁ. 14,6Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVο o
T-NSM
hothe/this/who 
δε de
CONJ
δέdethenAnd
ιησους iēsous
N-NSM
ἸησοῦςiēsousJesus/JoshuaJesus
ειπεν eipen
V-2AAI-3S G5627
λέγωlegōto speaksaid
αφετε afete
V-2AAM-2P G5628
ἀφίημιafiēmito releaseLet
αυτην autēn
P-ASF
αὐτόςautoshe/she/it/selfher
τι ti
I-ASN
τίςtiswhich?; why
αυτη autē
P-DSF
αὐτόςautoshe/she/it/selfher
κοπους kopous
N-APM
κόποςkoposlabor 
παρεχετε parechete
V-PAI-2P G5719
παρέχωparechōto furnish occasiontrouble ye
καλον kalon
A-ASN
καλόςkalosgooda good
εργον ergon
N-ASN
ἔργονergonworkwork
ηργασατο ērgasato
V-ADI-3S G5662
ἐργάζομαιergazomaito work? she hath wrought
εν en
PREP
ἐνenin/on/among[in/on/among]
εμοι emoi
P-1DS
ἐγώegōI/weme
 
7 cf. Tłum. Толк. Ubogich bowiem zawsze macie między sobą, i kiedy zechcecie, możecie im dobrze czynić; lecz mnie nie zawsze macie.Ибо нищих всегда имеете с собою и, когда захотите, можете им благотворить; а Меня не всегда имеете. Всегдa бо ни1щыz и4мате съ соб0ю, и3 є3гдA х0щете, м0жете и5мъ добро2 твори1ти: менe же не всегдA и4мате. 14,7Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVπαντοτε pantote
ADV
πάντοτεpantotealwaysalways
γαρ gar
CONJ
γάρgarforFor
τους tous
T-APM
hothe/this/who 
πτωχους ptōchous
A-APM
πτωχόςptōchospoorthe poor
εχετε echete
V-PAI-2P G5719
ἔχωechōto have/beye have
μεθ meth
PREP
μετάmetawith/afterwith
εαυτων eautōn
F-2GPM
ἑαυτοῦheautoumy/your/him-selfyou
και kai
CONJ
καίkaiand, and
οταν otan
CONJ
ὅτανhotanwhen(-ever)whensoever
θελητε thelēte
V-PAS-2P G5725
θέλωthelōto will/desireye will
δυνασθε dunasthe
V-PNI-2P G5736
δύναμαιdunamaibe ableye may
αυτοις autois
P-DPM
αὐτόςautoshe/she/it/selfthem
παντοτε]     pantote
ADV
πάντοτεpantotealwaysalways
ευ eu
ADV
εὖeuwell/well done!good
ποιησαι poiēsai
V-AAN G5658
ποιέωpoieōto do/makedo
εμε eme
P-1AS
ἐγώegōI/weme
δε de
CONJ
δέdethen: but
ου ou
PRT-N
οὐounonot
παντοτε pantote
ADV
πάντοτεpantotealways[always]
εχετε echete
V-PAI-2P G5719
ἔχωechōto have/beye have
 
8 cf. Tłum. Толк. Ta co mogła, uczyniła; naprzód już namaściła ciało moje na pogrzeb.Она сделала, что могла: предварила помазать тело Мое к погребению. є4же и3мЁ сіS, сотвори2: предвари2 помaзати моE тёло на погребeніе. 14,8Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVο o
R-ASN
ὅς, ἥhhos ēwhichwhat
εσχεν eschen
V-2AAI-3S G5627
ἔχωechōto have/beshe could
εποιησεν epoiēsen
V-AAI-3S G5656
ποιέωpoieōto do/makehath done
προελαβεν proelaben
V-2AAI-3S G5627
προλαμβάνωprolambanōto take beforehand: she is come aforehand
μυρισαι murisai
V-AAN G5658
μυρίζωmurizōto anointanoint
το to
T-ASN
hothe/this/whobody
σωμα sōma
N-ASN
σῶμαsōmabodybody
μου mou
P-1GS
ἐγώegōI/wemy
εις eis
PREP
εἰςeistowardto
τον ton
T-ASM
hothe/this/whoto the burying
ενταφιασμον entafiasmon
N-ASM
ἐνταφιασμόςentafiasmosburialto the burying
 
9 cf. Tłum. Толк. Zaprawdę powiadam wam: Gdziekolwiek opowiadana będzie ta ewangelia po całym świecie, i to, co ona uczyniła, opowiadać będą na jej pamiątkę.Истинно говорю вам: где ни будет проповедано Евангелие сие в целом мире, сказано будет, в память ее, и о том, что она сделала. Ґми1нь гlю вaмъ: и3дёже ѓще проповёстсz є3ђліе сіE во всeмъ мjрэ, и3 є4же сотвори2 сіS, глаг0лано бyдетъ въ пaмzть є3S. 14,9Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVαμην amēn
HEB
ἀμήνamēnamenVerily
δε de
CONJ
δέdethen[then]
λεγω legō
V-PAI-1S G5719
λέγωlegōto speakI say
υμιν umin
P-2DP
σύsuyouunto you
οπου opou
ADV
ὅπουhopouwhere(-ever), Wheresoever
εαν ean
COND
ἐάνeanif[if]
κηρυχθη kēruchthē
V-APS-3S G5686
κηρύσσωkērussōto preachshall be preached
το to
T-NSN
hothe/this/whogospel
ευαγγελιον euangelion
N-NSN
εὐαγγέλιονeuangeliongospelgospel
εις eis
PREP
εἰςeistowardthroughout
ολον olon
A-ASM
ὅλοςholosallthe whole
τον ton
T-ASM
hothe/this/whoworld
κοσμον kosmon
N-ASM
κόσμοςkosmosworldworld
και kai
CONJ
καίkaiand, also
ο o
R-ASN
ὅς, ἥhhos ēwhichthat
εποιησεν epoiēsen
V-AAI-3S G5656
ποιέωpoieōto do/makehath done
αυτη autē
D-NSF
οὗτοςhoutosthis/he/she/it 
λαληθησεται lalēthēsetai
V-FPI-3S G5701
λαλέωlaleōto speakshall be spoken of
εις eis
PREP
εἰςeistowardfor
μνημοσυνον mnēmosunon
N-ASN
μνημόσυνονmnēmosunonmemoriala memorial
αυτης autēs
P-GSF
αὐτόςautoshe/she/it/selfshe
 
ZDRADA JUDASZA.10 cf. Tłum. Толк. I Judasz Iszkariot, jeden z dwunastu odszedł do najwyższych kapłanów, aby im go wydać.И пошел Иуда Искариот, один из двенадцати, к первосвященникам, чтобы предать Его им. (За?_x7д.) И# їyда їскаріHтскій, є3ди1нъ t nбоюнaдесzте, и4де ко ґрхіерeємъ, да предaстъ є3го2 и5мъ. 14,10Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVκαι kai
CONJ
καίkaiandAnd
ιουδας ioudas
N-NSM
ἸούδαςioudasJudah/Judas/JudeJudas
ισκαριωθ iskariōth
N-PRI
Ἰσκαριώτης, Ἰσκαριώθiskariōtēs iskariōthIscariotIscariot
ο o
T-NSM
hothe/this/who 
εις eis
A-NSM
εἷςheisone, one
των tōn
T-GPM
hothe/this/whoJudas
δωδεκα dōdeka
A-NUI
δώδεκαdōdekatwelveof the twelve
απηλθεν apēlthen
V-2AAI-3S G5627
ἀπέρχομαιaperchomaito go away, went
προς pros
PREP
πρόςprosto/withunto
τους tous
T-APM
hothe/this/whoIscariot
αρχιερεις archiereis
N-APM
ἀρχιερεύςarchiereushigh-priestthe chief priests
ινα ina
CONJ
ἵναhinain order that/to, to
αυτον auton
P-ASM
αὐτόςautoshe/she/it/selfhim
παραδοι paradoi
V-2AAS-3S G5632
παραδίδωμιparadidōmito deliverbetray
αυτοις autois
P-DPM
αὐτόςautoshe/she/it/selfunto them
 
11 cf. Tłum. Толк. Oni zaś usłyszawszy, uradowali się i obiecali mu dać pieniądze; i szukał, jakby go wydać przy dogodnej sposobności.Они же, услышав, обрадовались, и обещали дать ему сребреники. И он искал, как бы в удобное время предать Его. Nни1 же слhшавше возрaдовашасz и3 њбэщaша є3мY срeбреники дaти. И# и3скaше, кaкw є3го2 въ ўд0бно врeмz предaстъ. 14,11Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVοι oi
T-NPM
hothe/this/whowhen they
δε de
CONJ
δέdethenAnd
ακουσαντες akousantes
V-AAP-NPM G5660
ἀκούωakouōto hearheard
εχαρησαν echarēsan
V-2AOI-3P G5644
χαίρωchairōto rejoice, they were glad
και kai
CONJ
καίkaiand, and
επηγγειλαντο epēngeilanto
V-ANI-3P G5673
ἐπαγγέλλωepangellōto professpromised
αυτω autō
P-DSM
αὐτόςautoshe/she/it/selfhim
αργυριον argurion
N-ASN
ἀργύριονargurionsilvermoney
δουναι dounai
V-2AAN G5629
δίδωμιdidōmito giveto give
και kai
CONJ
καίkaiand. And
εζητει ezētei
V-IAI-3S G5707
ζητέωzēteōto seekhe sought
πως pōs
ADV-I
πωςpōshowhow
αυτον auton
P-ASM
αὐτόςautoshe/she/it/selfhim
ευκαιρως eukairōs
ADV
εὐκαίρωςeukairōswell timedconveniently
παραδοι paradoi
V-2AAS-3S G5632
παραδίδωμιparadidōmito deliverhe might
 
PRZYGOTOWANIE WIECZERNIKA.12 cf. Tłum. Толк. I pierwszego dnia Przaśników, gdy Paschę ofiarowano, rzekli mu uczniowie: Gdzie chcesz, abyśmy poszli przygotować, żebyś pożywał Paschę?В первый день опресноков, когда заколали пасхального агнца, говорят Ему ученики Его: где хочешь есть пасху? мы пойдем и приготовим. И# въ пeрвый дeнь њпрэснHкъ, є3гдA пaсху жрsху, глаг0лаша є3мY ўчн7цы2 є3гw2: гдЁ х0щеши, шeдше ўгот0ваемъ, да ћси пaсху; 14,12Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVκαι kai
CONJ
καίkaiandAnd
τη
T-DSF
hothe/this/who 
πρωτη prōtē
A-DSF-S
πρῶτοςprōtosfirstthe first
ημερα ēmera
N-DSF
ἡμέραhēmeradayday
των tōn
T-GPN
hothe/this/who 
αζυμων azumōn
A-GPN
ἄζυμοςazumosunleavenedof unleavened bread
οτε ote
ADV
ὅτεhotewhen, when
το to
T-ASN
hothe/this/who 
πασχα pascha
ARAM
πάσχαpaschaPassoverthe passover
εθυον ethuon
V-IAI-3P G5707
θύωthuōto sacrificethey killed
λεγουσιν legousin
V-PAI-3P G5719
λέγωlegōto speaksaid
αυτω autō
P-DSM
αὐτόςautoshe/she/it/self, his
οι oi
T-NPM
hothe/this/who 
μαθηται mathētai
N-NPM
μαθητήςmathētēsdiscipledisciples
αυτου autou
P-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/selfunto him
που pou
ADV-I
ποῦpouwhere?, Where
θελεις theleis
V-PAI-2S G5719
θέλωthelōto will/desirewilt thou
απελθοντες apelthontes
V-2AAP-NPM G5631
ἀπέρχομαιaperchomaito go awaythat we go
ετοιμασωμεν etoimasōmen
V-AAS-1P G5661
ἑτοιμάζωhetoimazōto make readyand prepare
ινα ina
CONJ
ἵναhinain order that/tothat
φαγης fagēs
V-2AAS-2S G5632
φαγεῖνfageinto eatthou mayest eat
το to
T-ASN
hothe/this/whodisciples
πασχα pascha
ARAM
πάσχαpaschaPassoverthe passover
 
13 cf. Tłum. Толк. I posłał dwóch ze swych uczniów i rzecze im: Idźcie do miasta, a spotka się z wami człowiek, niosący dzban wody, idźcież za nim.И посылает двух из учеников Своих и говорит им: пойдите в город; и встретится вам человек, несущий кувшин воды; последуйте за ним И# послA двA t ўчн7къ свои1хъ и3 гlа и4ма: и3ди1та во грaдъ: и3 срsщетъ вaсъ человёкъ въ скудeльницэ в0ду носS: по нeмъ и3ди1та, 14,13Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVκαι kai
CONJ
καίkaiandAnd
αποστελλει apostellei
V-PAI-3S G5719
ἀποστέλλωapostellōto sendhe sendeth forth
δυο duo
A-NUI
δύοduotwotwo
των tōn
T-GPM
hothe/this/whodisciples
μαθητων mathētōn
N-GPM
μαθητήςmathētēsdiscipledisciples
αυτου autou
P-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/selfof his
και kai
CONJ
καίkaiand, and
λεγει legei
V-PAI-3S G5719
λέγωlegōto speaksaith
αυτοις autois
P-DPM
αὐτόςautoshe/she/it/selfunto them
υπαγετε upagete
V-PAM-2P G5720
ὑπάγωhupagōto goGo ye
εις eis
PREP
εἰςeistowardinto
την tēn
T-ASF
hothe/this/whothe city
πολιν polin
N-ASF
πόλιςpoliscitythe city
και kai
CONJ
καίkaiand, and
απαντησει apantēsei
V-FAI-3S G5692
ἀπαντάωapantaōto meetthere shall meet
υμιν umin
P-2DP
σύsuyouyou
ανθρωπος anthrōpos
N-NSM
ἄνθρωποςanthrōposa humana man
κεραμιον keramion
N-ASN
κεράμιονkeramionclay jara pitcher
υδατος udatos
N-GSN
ὕδωρ, ὕδατοςhhudōr udatoswaterof water
βασταζων bastazōn
V-PAP-NSM G5723
βαστάζωbastazōto carrybearing
ακολουθησατε akolouthēsate
V-AAM-2P G5657
ἀκολουθέωakoloutheōto follow: follow
αυτω autō
P-DSM
αὐτόςautoshe/she/it/selfhim
 
14 cf. Tłum. Толк. A tam dokąd wejdzie, powiedzcie panu domu, że Nauczyciel mówi: Gdzie jest gospoda moja, w której bym jadł Paschę z uczniami moimi?и куда он войдет, скажите хозяину дома того: Учитель говорит: где комната, в которой бы Мне есть пасху с учениками Моими? и3 и3дёже ѓще вни1детъ, рцhта господи1ну д0му, ћкw ўч™ль гlетъ: гдЁ є4сть витaльница, и3дёже пaсху со ўчн7ки6 мои1ми снёмъ; 14,14Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVκαι kai
CONJ
καίkaiandAnd
οπου opou
ADV
ὅπουhopouwhere(-ever)wheresoever
εαν ean
COND
ἐάνeanif 
εισελθη eiselthē
V-2AAS-3S G5632
εἰσέρχομαιeiserchomaito enterhe shall go in
ειπατε eipate
V-2AAM-2P G5628
λέγωlegōto speaksaith
τω
T-DSM
hothe/this/who 
οικοδεσποτη oikodespotē
N-DSM
οἰκοδεσπότηςoikodespotēshouseholderto the goodman of the house
οτι oti
CONJ
ὅτιhotithat/since,
ο o
T-NSM
hothe/this/whoto the goodman of the house
διδασκαλος didaskalos
N-NSM
διδάσκαλοςdidaskalosteacherThe Master
λεγει legei
V-PAI-3S G5719
λέγωlegōto speak, say ye
που pou
ADV-I
ποῦpouwhere?, Where
εστιν estin
V-PAI-3S G5719
εἰμίeimito beis
το to
T-NSN
hothe/this/whoThe Master
καταλυμα kataluma
N-NSN
κατάλυμαkatalumaguest room/innthe guestchamber
μου mou
P-1GS
ἐγώegōI/wemy
οπου opou
ADV
ὅπουhopouwhere(-ever), where
το to
T-ASN
hothe/this/whothe guestchamber
πασχα pascha
ARAM
πάσχαpaschaPassoverthe passover
μετα meta
PREP
μετάmetawith/afterwith
των tōn
T-GPM
hothe/this/whodisciples
μαθητων mathētōn
N-GPM
μαθητήςmathētēsdiscipledisciples
μου mou
P-1GS
ἐγώegōI/we[I/we]
φαγω fagō
V-2AAS-1S G5632
φαγεῖνfageinto eatI shall eat
 
15 cf. Tłum. Толк. I on wam pokaże wieczernik wielki, usłany, i tam przygotujcie nam.И он покажет вам горницу большую, устланную, готовую: там приготовьте нам. и3 т0й вaма покaжетъ г0рницу вeлію, п0стлану, гот0ву: тY ўгот0вайта нaмъ. 14,15Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVκαι kai
CONJ
καίkaiandAnd
αυτος autos
P-NSM
αὐτόςautoshe/she/it/selfhe
υμιν umin
P-2DP
σύsuyouyou
δειξει deixei
V-FAI-3S G5692
δεικνύωdeiknuōto showwill shew
αναγαιον anagaion
N-ASN
ἀνώγεονanōgeonan upper roomupper room
μεγα mega
A-ASN
μέγαςmegasgreata large
εστρωμενον estrōmenon
V-RPP-ASN G5772
στρώννυμιstrōnnumito spreadfurnished
ετοιμον etoimon
A-ASN
ἕτοιμοςhetoimosreadyprepared
και kai
CONJ
καίkaiand[and]
εκει ekei
ADV
ἐκεῖekeithere: there
ετοιμασατε etoimasate
V-AAM-2P G5657
ἑτοιμάζωhetoimazōto make readymake ready
ημιν ēmin
P-1DP
ἐγώegōI/wefor us
 
16 cf. Tłum. Толк. I poszli uczniowie jego i przyszli do miasta i znaleźli jak im powiedział, i przygotowali Paschę.И пошли ученики Его, и пришли в город, и нашли, как сказал им; и приготовили пасху. И# и3зыд0ста ўчн7к† є3гw2, и3 пріид0ста во грaдъ, и3 њбрэт0ста, ћкоже речE и4ма: и3 ўгот0васта пaсху. 14,16Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVκαι kai
CONJ
καίkaiandAnd
εξηλθον exēlthon
V-2AAI-3P G5627
ἐξέρχομαιexerchomaito go outwent forth
οι oi
T-NPM
hothe/this/who 
μαθηται mathētai
N-NPM
μαθητήςmathētēsdiscipledisciples
και kai
CONJ
καίkaiand, and
ηλθον ēlthon
V-2AAI-3P G5627
ἔρχομαιerchomaito come/gocame
εις eis
PREP
εἰςeistowardinto
την tēn
T-ASF
hothe/this/whodisciples
πολιν polin
N-ASF
πόλιςpoliscitythe city
και kai
CONJ
καίkaiand, and
ευρον euron
V-2AAI-3P G5627
εὑρίσκωheuriskōto find/meetfound
καθως kathōs
ADV
καθώςkathōsas/just asas
ειπεν eipen
V-2AAI-3S G5627
λέγωlegōto speakhe had said
αυτοις autois
P-DPM
αὐτόςautoshe/she/it/selfhis
και kai
CONJ
καίkaiand: and
ητοιμασαν ētoimasan
V-AAI-3P G5656
ἑτοιμάζωhetoimazōto make readythey made ready
το to
T-ASN
hothe/this/whothe city
πασχα pascha
ARAM
πάσχαpaschaPassoverthe passover
 
UCZTA EUCHARYSTYCZNA.17 cf. Tłum. Толк. Gdy zaś nastał wieczór, przyszedł z dwunastoma.Когда настал вечер, Он приходит с двенадцатью. И# вeчеру бhвшу пріи1де со nбэманaдесzте. 14,17Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVκαι kai
CONJ
καίkaiandAnd
οψιας opsias
A-GSF
ὀψίαopsiaeveningthe evening
γενομενης genomenēs
V-2ADP-GSF G5637
γίνομαιginomaito bein
ερχεται erchetai
V-PNI-3S G5736
ἔρχομαιerchomaito come/gohe cometh
μετα meta
PREP
μετάmetawith/afterwith
των tōn
T-GPM
hothe/this/who 
δωδεκα dōdeka
A-NUI
δώδεκαdōdekatwelvethe twelve
 
18 cf. Tłum. Толк. A gdy oni siedzieli i jedli, rzekł Jezus: Zaprawdę powiadam wam, że jeden z was, który je ze mną, wyda mnie.И, когда они возлежали и ели, Иисус сказал: истинно говорю вам, один из вас, ядущий со Мною, предаст Меня. И# возлежaщымъ и5мъ и3 kдyщымъ, речE ї}съ: ґми1нь гlю вaмъ, ћкw є3ди1нъ t вaсъ предaстъ мS, kдhй со мн0ю. 14,18Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVκαι kai
CONJ
καίkaiandAnd
ανακειμενων anakeimenōn
V-PNP-GPM G5740
ἀνάκειμαιanakeimaito reclinesat
αυτων autōn
P-GPM
αὐτόςautoshe/she/it/selfas they
και kai
CONJ
καίkaiandand
εσθιοντων esthiontōn
V-PAP-GPM G5723
ἐσθίωesthiōto eatdid eat
ο o
T-NSM
hothe/this/who, Jesus
ιησους iēsous
N-NSM
ἸησοῦςiēsousJesus/Joshua, Jesus
ειπεν eipen
V-2AAI-3S G5627
λέγωlegōto speakI say
αμην amēn
HEB
ἀμήνamēnamenVerily
λεγω legō
V-PAI-1S G5719
λέγωlegōto speaksaid
υμιν umin
P-2DP
σύsuyouunto you
οτι oti
CONJ
ὅτιhotithat/since,
εις eis
A-NSM
εἷςheisoneOne
εξ ex
PREP
ἐκekof/fromof
υμων umōn
P-2GP
σύsuyouyou
παραδωσει paradōsei
V-FAI-3S G5692
παραδίδωμιparadidōmito delivershall betray
με me
P-1AS
ἐγώegōI/weme
ο o
T-NSM
hothe/this/whowhich
εσθιων esthiōn
V-PAP-NSM G5723
ἐσθίωesthiōto eateateth
μετ met
PREP
μετάmetawith/afterwith
εμου emou
P-1GS
ἐγώegōI/weme
 
19 cf. Tłum. Толк. Wówczas oni poczęli się smucić i mówić mu każdy z osobna: Czy to ja?Они опечалились и стали говорить Ему, один за другим: не я ли? и другой: не я ли? Nни1 же начaша скорбёти и3 глаг0лати є3мY є3ди1нъ по є3ди1ному: є3дA ѓзъ; И# другjй: є3дA ѓзъ; 14,19Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVηρξαντο ērxanto
V-ADI-3P G5662
ἄρχομαιarchomaito rule/beginthey began
λυπεισθαι lupeisthai
V-PPN G5745
λυπέωlupeōto grieveto be sorrowful
και kai
CONJ
καίkaiand, and
λεγειν legein
V-PAN G5721
λέγωlegōto speakto say
αυτω autō
P-DSM
αὐτόςautoshe/she/it/selfunto him
εις eis
A-NSM
εἷςheisoneone
κατα kata
PREP
κατάkataaccording toby
εις eis
A-NSM
εἷςheisoneone
μητι mēti
PRT-I
μήτιmētisurely not, it
εγω egō
P-1NS
ἐγώegōI/weI
 
20 cf. Tłum. Толк. A on im rzekł: Jeden z dwunastu, który ze mną macza rękę w misie.Он же сказал им в ответ: один из двенадцати, обмакивающий со Мною в блюдо. Џнъ же tвэщaвъ речE и5мъ: є3ди1нъ t nбоюнaдесzте, њмочи1вый со мн0ю въ соли1ло. 14,20Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVο o
T-NSM
hothe/this/who 
δε de
CONJ
δέdethenAnd
ειπεν eipen
V-2AAI-3S G5627
λέγωlegōto speakand said
αυτοις autois
P-DPM
αὐτόςautoshe/she/it/selfunto them
εις eis
A-NSM
εἷςheisoneone
των tōn
T-GPM
hothe/this/who 
δωδεκα dōdeka
A-NUI
δώδεκαdōdekatwelvethe twelve
ο o
T-NSM
hothe/this/who, that
εμβαπτομενος embaptomenos
V-PMP-NSM G5734
ἐμβάπτωembaptōto dip indippeth
μετ met
PREP
μετάmetawith/afterwith
εμου emou
P-1GS
ἐγώegōI/weme
εις eis
PREP
εἰςeistowardin
το to
T-ASN
hothe/this/whothe dish
εν]     en
A-ASN
εἷςheisone[one]
τρυβλιον trublion
N-ASN
τρύβλιονtrublionbowlthe dish
 
21 cf. Tłum. Толк. I Syn Człowieczy idzie wprawdzie, jako nim jest napisane; lecz biada temu człowiekowi, przez którego Syn Człowieczy będzie wydany! Lepiej by mu było, by się ten człowiek był nie narodził.Впрочем Сын Человеческий идет, как писано о Нем; но горе тому человеку, которым Сын Человеческий предается: лучше было бы тому человеку не родиться. Сн7ъ ќбw чlвёческій и4детъ, ћкоже є4сть пи1сано њ нeмъ: г0ре же человёку томY, и4мже сн7ъ чlвёческій предaстсz: д0брэе бhло бы є3мY, ѓще не бы2 роди1лсz человёкъ т0й. 14,21Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVοτι oti
CONJ
ὅτιhotithat/since[that/since]
ο o
T-NSM
hothe/this/who 
μεν men
PRT
μένmenon the other handindeed
υιος uios
N-NSM
υἱόςhuiossonThe Son
του tou
T-GSM
hothe/this/whoof man
ανθρωπου anthrōpou
N-GSM
ἄνθρωποςanthrōposa humanof man
υπαγει upagei
V-PAI-3S G5719
ὑπάγωhupagōto gogoeth
καθως kathōs
ADV
καθώςkathōsas/just as, as
γεγραπται gegraptai
V-RPI-3S G5769
γράφωgrafōto writeit is written
περι peri
PREP
περίperiaboutof
αυτου autou
P-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/selfhim
ουαι ouai
INJ
οὐαίouaiwoe!woe
δε de
CONJ
δέdethen: but
τω
T-DSM
hothe/this/whoman
ανθρωπω anthrōpō
N-DSM
ἄνθρωποςanthrōposa humanman
εκεινω ekeinō
D-DSM
ἐκεῖνοςekeinosthatto that
δι di
PREP
διάdiathrough/because ofby
ου ou
R-GSM
ὅς, ἥhhos ēwhichwhom
ο o
T-NSM
hothe/this/whothe Son
υιος uios
N-NSM
υἱόςhuiossonthe Son
του tou
T-GSM
hothe/this/whoof man
ανθρωπου anthrōpou
N-GSM
ἄνθρωποςanthrōposa humanof man
παραδιδοται paradidotai
V-PPI-3S G5743
παραδίδωμιparadidōmito deliveris betrayed
καλον kalon
A-NSN
καλόςkalosgood! good
αυτω autō
P-DSM
αὐτόςautoshe/she/it/selfhe
ει ei
COND
εἰeiifif
ουκ ouk
PRT-N
οὐounonever
εγεννηθη egennēthē
V-API-3S G5681
γεννάωgennaōto begethad
ο o
T-NSM
hothe/this/whoman
ανθρωπος anthrōpos
N-NSM
ἄνθρωποςanthrōposa humanman
εκεινος ekeinos
D-NSM
ἐκεῖνοςekeinosthatfor that
 
22 cf. Tłum. Толк. Skoro oni jedli, wziął Jezus chleb i błogosławiąc łamał i dał im i rzekł: Bierzcie, tt jest ciało moje.И когда они ели, Иисус, взяв хлеб, благословил, преломил, дал им и сказал: приимите, ядите; сие есть Тело Мое. И# kдyщымъ и5мъ, пріeмь ї}съ хлёбъ, (и3) блгcви1въ, преломи2 и3 дадE и5мъ, и3 речE: пріими1те, kди1те: сіE є4сть тёло моE. 14,22Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVκαι kai
CONJ
καίkaiandAnd
εσθιοντων esthiontōn
V-PAP-GPM G5723
ἐσθίωesthiōto eatdid eat
αυτων autōn
P-GPM
αὐτόςautoshe/she/it/selfas they
λαβων labōn
V-2AAP-NSM G5631
λαμβάνωlambanōto taketook
αρτον arton
N-ASM
ἄρτοςartosbreadbread
ευλογησας eulogēsas
V-AAP-NSM G5660
εὐλογέωeulogeōto praise/bless, and blessed
εκλασεν eklasen
V-AAI-3S G5656
κλάωklaōto break, and brake
και kai
CONJ
καίkaiand, and
εδωκεν edōken
V-AAI-3S G5656
δίδωμιdidōmito givegave
αυτοις autois
P-DPM
αὐτόςautoshe/she/it/selfto them
και kai
CONJ
καίkaiand, and
ειπεν eipen
V-2AAI-3S G5627
λέγωlegōto speaksaid
λαβετε labete
V-2AAM-2P G5628
λαμβάνωlambanōto takeTake
τουτο touto
D-NSN
οὗτοςhoutosthis/he/she/it[this/he/she/it]
εστιν estin
V-PAI-3S G5719
εἰμίeimito beis
το to
T-NSN
hothe/this/who, Jesus
σωμα sōma
N-NSN
σῶμαsōmabodybody
μου mou
P-1GS
ἐγώegōI/wemy
 
23 cf. Tłum. Толк. A wziąwszy kielich, dzięki uczyniwszy, dał im, i pili z niego wszyscy.И, взяв чашу, благодарив, подал им: и пили из нее все. И# пріи1мъ чaшу, хвалY воздaвъ, дадE и5мъ: и3 пи1ша t неS вси2. 14,23Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVκαι kai
CONJ
καίkaiandAnd
λαβων labōn
V-2AAP-NSM G5631
λαμβάνωlambanōto takehe took
ποτηριον potērion
N-ASN
ποτήριονpotērioncupthe cup
ευχαριστησας eucharistēsas
V-AAP-NSM G5660
εὐχαριστέωeucharisteōto thank, and when he had given thanks
εδωκεν edōken
V-AAI-3S G5656
δίδωμιdidōmito give, he gave
αυτοις autois
P-DPM
αὐτόςautoshe/she/it/selfto them
και kai
CONJ
καίkaiand: and
επιον epion
V-2AAI-3P G5627
πίνωpinōto drinkthey
εξ ex
PREP
ἐκekof/fromof
αυτου autou
P-GSN
αὐτόςautoshe/she/it/selfit
παντες pantes
A-NPM
πᾶςpasallall
 
24 cf. Tłum. Толк. I rzekł im: To jest krew moja Nowego Testamentu, która za wielu będzie wylana.И сказал им: сие есть Кровь Моя Нового Завета, за многих изливаемая. И# речE и5мъ: сіS є4сть кр0вь моS н0вагw завёта, за мнHги и3зливaема: 14,24Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVκαι kai
CONJ
καίkaiandAnd
ειπεν eipen
V-2AAI-3S G5627
λέγωlegōto speakhe said
αυτοις autois
P-DPM
αὐτόςautoshe/she/it/selfunto them
τουτο touto
D-NSN
οὗτοςhoutosthis/he/she/it[this/he/she/it]
εστιν estin
V-PAI-3S G5719
εἰμίeimito beis
το to
T-NSN
hothe/this/who 
αιμα aima
N-NSN
αἷμαhaimabloodblood
μου mou
P-1GS
ἐγώegōI/wemy
της tēs
T-GSF
hothe/this/who 
διαθηκης diathēkēs
N-GSF
διαθήκηdiathēkēcovenanttestament
το to
T-NSN
hothe/this/whoblood
εκχυννομενον ekchunnomenon
V-PPP-NSN G5746
ἐκχέωekcheōto pour outis shed
υπερ uper
PREP
ὑπέρhuperabove/for[above/for]
πολλων pollōn
A-GPM
πολύςpolusmuchmany
 
25 cf. Tłum. Толк. Zaprawdę powiadam wam, że już nie będę pił z tego owocu winnego szczepu, aż do owego dnia, gdy go będę pić nowy w królestwie Bożym.Истинно говорю вам: Я уже не буду пить от плода виноградного до того дня, когда буду пить новое вино в Царствии Божием. ґми1нь гlю вaмъ, ћкw ктомY не и4мамъ пи1ти t плодA л0знагw до днE тогw2, є3гдA є5 пію2 н0во во цrтвіи б9іи. 14,25Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVαμην amēn
HEB
ἀμήνamēnamenVerily
λεγω legō
V-PAI-1S G5719
λέγωlegōto speakI say
υμιν umin
P-2DP
σύsuyouunto you
οτι oti
CONJ
ὅτιhotithat/since,
ουκετι ouketi
ADV-N
οὐκέτιouketinot any moreno more
ου ou
PRT-N
οὐouno 
μη
PRT-N
μήnot 
πιω piō
V-2AAS-1S G5632
πίνωpinōto drinkI will drink
εκ ek
PREP
ἐκekof/fromof
του tou
T-GSN
hothe/this/whothe fruit
γενηματος genēmatos
N-GSN
γέννημαgennēmaoffspringthe fruit
της tēs
T-GSF
hothe/this/whoof the vine
αμπελου ampelou
N-GSF
ἄμπελοςampelosvineof the vine
εως eōs
ADV
ἕωςheōsuntil, until
της tēs
T-GSF
hothe/this/whoday
ημερας ēmeras
N-GSF
ἡμέραhēmeradayday
εκεινης ekeinēs
D-GSF
ἐκεῖνοςekeinosthatthat
οταν otan
CONJ
ὅτανhotanwhen(-ever)that
αυτο auto
P-ASN
αὐτόςautoshe/she/it/selfit
πινω pinō
V-PAS-1S G5725
πίνωpinōto drinkI drink
καινον kainon
A-ASN
καινόςkainosnewnew
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
τη
T-DSF
hothe/this/whothe kingdom
βασιλεια basileia
N-DSF
βασιλείαbasileiakingdomthe kingdom
του tou
T-GSM
hothe/this/whoof God
θεου theou
N-GSM
θεόςtheosGodof God
 
ZAPOWIEDŹ ZAPARCIA SIĘ PIOTRA.26 cf. Tłum. Толк. A odmówiwszy hymn, wyszli ku górze Oliwnej.И, воспев, пошли на гору Елеонскую. И# воспёвше и3зыд0ша въ г0ру є3леHнскую. 14,26Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVκαι kai
CONJ
καίkaiandAnd
υμνησαντες umnēsantes
V-AAP-NPM G5660
ὑμνέωhumneōto praisewhen they had sung an hymn
εξηλθον exēlthon
V-2AAI-3P G5627
ἐξέρχομαιexerchomaito go out, they went out
εις eis
PREP
εἰςeistowardinto
το to
T-ASN
hothe/this/whothe mount
ορος oros
N-ASN
ὄροςorosmountainthe mount
των tōn
T-GPF
hothe/this/whoof Olives
ελαιων elaiōn
N-GPF
ἐλαίαelaiaolive treeof Olives
 
27 cf. Tłum. Толк. I rzecze im Jezus: Wszyscy zgorszycie się ze mnie tej nocy, bo napisane jest: “Uderzę pasterza, a rozproszą się owce.”И говорит им Иисус: все вы соблазнитесь о Мне в эту ночь; ибо написано: поражу пастыря, и рассеются овцы. И# гlа и5мъ ї}съ, ћкw вси2 соблазнитeсz њ мнЁ въ н0щь сію2: пи1сано бо є4сть: поражY пaстырz, и3 разhдутсz џвцы. 14,27Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVκαι kai
CONJ
καίkaiandAnd
λεγει legei
V-PAI-3S G5719
λέγωlegōto speaksaith
αυτοις autois
P-DPM
αὐτόςautoshe/she/it/selfunto them
ο o
T-NSM
hothe/this/whoJesus
ιησους iēsous
N-NSM
ἸησοῦςiēsousJesus/JoshuaJesus
οτι oti
CONJ
ὅτιhotithat/since 
παντες pantes
A-NPM
πᾶςpasallAll
σκανδαλισθησεσθε skandalisthēsesthe
V-FPI-2P G5701
σκανδαλίζωskandalizōto cause to stumbleye shall be offended
οτι oti
CONJ
ὅτιhotithat/since: for
γεγραπται gegraptai
V-RPI-3S G5769
γράφωgrafōto writeit is written
παταξω pataxō
V-FAI-1S G5692
πατάσσωpatassōto strike, I will smite
τον ton
T-ASM
hothe/this/whonight
ποιμενα poimena
N-ASM
ποιμήνpoimēnshepherdthe shepherd
και kai
CONJ
καίkaiand, and
τα ta
T-NPN
hothe/this/whothe shepherd
προβατα probata
N-NPN
πρόβατονprobatonsheepthe sheep
διασκορπισθησονται diaskorpisthēsontai
V-FPI-3P G5701
διασκορπίζωdiaskorpizōto scattershall be scattered
 
28 cf. Tłum. Толк. Ale gdy zmartwychwstanę, uprzedzę was do Galilei.По воскресении же Моем, Я предварю вас в Галилее. Но пот0мъ, є3гдA воскrну, варsю вы2 въ галілeи. 14,28Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVαλλα alla
CONJ
ἀλλάallabutBut
μετα meta
PREP
μετάmetawith/afterafter
το to
T-ASN
hothe/this/who 
εγερθηναι egerthēnai
V-APN G5683
ἐγείρωegeirōto ariseam risen
με me
P-1AS
ἐγώegōI/wethat I
προαξω proaxō
V-FAI-1S G5692
προάγωproagōto go/bring before, I will go before
υμας umas
P-2AP
σύsuyouyou
εις eis
PREP
εἰςeistowardinto
την tēn
T-ASF
hothe/this/whoGalilee
γαλιλαιαν galilaian
N-ASF
ΓαλιλαίαgalilaiaGalileeGalilee
 
29 cf. Tłum. Толк. Piotr zaś mu rzekł: Chociażby wszyscy zgorszyli się z ciebie, ale nie ja.Петр сказал Ему: если и все соблазнятся, но не я. Пeтръ же речE є3мY: ѓще и3 вси2 соблазнsтсz, но не ѓзъ. 14,29Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVο o
T-NSM
hothe/this/who 
δε de
CONJ
δέdethenBut
πετρος petros
N-NSM
ΠέτροςpetrosPeterPeter
εφη efē
V-IAI-3S G5707
φημίfēmito saysaid
αυτω autō
P-DSM
αὐτόςautoshe/she/it/selfunto him
ει ei
COND
εἰeiifAlthough
και kai
CONJ
καίkaiand,
παντες pantes
A-NPM
πᾶςpasallall
σκανδαλισθησονται skandalisthēsontai
V-FPI-3P G5701
σκανδαλίζωskandalizōto cause to stumbleshall be offended
αλλ all
CONJ
ἀλλάallabut, yet
ουκ ouk
PRT-N
οὐounonot
εγω egō
P-1NS
ἐγώegōI/weI
 
30 cf. Tłum. Толк. I rzecze mu Jezus: Zaprawdę powiadam ci, że ty dziś tej nocy, zanim kur dwakroć zapieje, trzykroć się mnie zaprzesz.И говорит ему Иисус: истинно говорю тебе, что ты ныне, в эту ночь, прежде нежели дважды пропоет петух, трижды отречешься от Меня. И# гlа є3мY ї}съ: ґми1нь гlю тебЁ, ћкw ты2 днeсь въ н0щь сію2, прeжде дaже втори1цею пётель не возгласи1тъ, трикрaты tвeржешисz менє2. 14,30Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVκαι kai
CONJ
καίkaiandAnd
λεγει legei
V-PAI-3S G5719
λέγωlegōto speaksaith
αυτω autō
P-DSM
αὐτόςautoshe/she/it/selfunto him
ο o
T-NSM
hothe/this/whoJesus
ιησους iēsous
N-NSM
ἸησοῦςiēsousJesus/JoshuaJesus
αμην amēn
HEB
ἀμήνamēnamenVerily
λεγω legō
V-PAI-1S G5719
λέγωlegōto speakI say
σοι soi
P-2DS
σύsuyouunto thee
οτι oti
CONJ
ὅτιhotithat/since, That
συ su
P-2NS
σύsuyou[you]
σημερον sēmeron
ADV
σήμερονsēmerontodaythis day
ταυτη tautē
D-DSF
οὗτοςhoutosthis/he/she/itthis
τη
T-DSF
hothe/this/whonight
νυκτι nukti
N-DSF
νύξnuxnightnight
πριν prin
ADV
πρίνprinbefore, before
η ē
PRT
ēor 
δις dis
ADV
δίςdistwicetwice
αλεκτορα alektora
N-ASM
ἀλέκτωρalektōrroosterthe cock
φωνησαι fōnēsai
V-AAN G5658
φωνέωfōneōto callcrow
τρις tris
ADV
τρίςtristhree timesthrice
με me
P-1AS
ἐγώegōI/weme
απαρνηση aparnēsē
V-FDI-2S G5695
ἀπαρνέομαιaparneomaito deny, thou shalt deny
 
31 cf. Tłum. Толк. Ale on więcej mówił: Choćby mi trzeba było i umrzeć z tobą, nie zaprę się ciebie. Podobnie też i wszyscy mówili.Но он еще с большим усилием говорил: хотя бы мне надлежало и умереть с Тобою, не отрекусь от Тебя. То же и все говорили. Џнъ же мн0жае глаг0лаше пaче: ѓще (же) ми2 є4сть съ тоб0ю и3 ўмрeти, не tвeргусz тебє2. Тaкожде и3 вси2 глаг0лаху. 14,31Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVο o
T-NSM
hothe/this/who 
δε de
CONJ
δέdethenBut
εκπερισσως ekperissōs
ADV
περισσῶςperissōssuperabundantlythe more
ελαλει elalei
V-IAI-3S G5707
λαλέωlaleōto speak[to speak]
εαν ean
COND
ἐάνeanif, If
δεη deē
V-PAS-3S G5725
δεῖdeibe necessaryshould
με me
P-1AS
ἐγώegōI/weI
συναποθανειν sunapothanein
V-2AAN G5629
συναποθνήσκωsunapothnēskōto die withdie
σοι soi
P-2DS
σύsuyouthee
ου ou
PRT-N
οὐouno 
μη
PRT-N
μήnotnot
σε se
P-2AS
σύsuyouthee
απαρνησομαι aparnēsomai
V-FDI-1S G5695
ἀπαρνέομαιaparneomaito deny, I will
ωσαυτως ōsautōs
ADV
ὡσαύτωςhōsautōslikewisein any wise
δε]     de
CONJ
δέdethen. Likewise
και kai
CONJ
καίkaiandalso
παντες pantes
A-NPM
πᾶςpasallall
ελεγον elegon
V-IAI-3P G5707
λέγωlegōto speakhe spake
 
KONANIE W OGROJCU.32 cf. Tłum. Толк. I przyszli do folwarku, który zwano Getsemani. I rzecze uczniom swoim: Siedźcie tu, aż się pomodlę.Пришли в селение, называемое Гефсимания; и Он сказал ученикам Своим: посидите здесь, пока Я помолюсь. И# пріид0ша въ вeсь, є4йже и4мz геfсимaніа: и3 гlа ўчн7кHмъ свои6мъ: сэди1те здЁ, д0ндеже шeдъ помолю1сz. 14,32Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVκαι kai
CONJ
καίkaiandAnd
ερχονται erchontai
V-PNI-3P G5736
ἔρχομαιerchomaito come/gothey came
εις eis
PREP
εἰςeistowardto
χωριον chōrion
N-ASN
χωρίονchōrionplacea place
ου ou
R-GSN
ὅς, ἥhhos ēwhichwhich was
το to
T-NSN
hothe/this/whonamed
ονομα onoma
N-NSN
ὄνομαonomanamenamed
γεθσημανι gethsēmani
N-PRI
ΓεθσημανῆgethsēmanēGethsemaneGethsemane
και kai
CONJ
καίkaiand: and
λεγει legei
V-PAI-3S G5719
λέγωlegōto speakhe saith
τοις tois
T-DPM
hothe/this/whodisciples
μαθηταις mathētais
N-DPM
μαθητήςmathētēsdiscipledisciples
αυτου autou
P-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/selfto his
καθισατε kathisate
V-AAM-2P G5657
καθίζωkathizōto seatSit ye
ωδε ōde
ADV
ὧδεhōdeherehere
εως eōs
ADV
ἕωςheōsuntil, while
προσευξωμαι proseuxōmai
V-ADS-1S G5667
προσεύχομαιproseuchomaito prayI shall pray
 
33 cf. Tłum. Толк. I bierze z sobą Piotra i Jakuba i Jana, i zaczął się lękać i czuć odrazę.И взял с Собою Петра, Иакова и Иоанна; и начал ужасаться и тосковать. И# поsтъ петрA и3 їaкwва и3 їwaнна съ соб0ю: и3 начaтъ ўжасaтисz и3 тужи1ти. 14,33Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVκαι kai
CONJ
καίkaiandAnd
παραλαμβανει paralambanei
V-PAI-3S G5719
παραλαμβάνωparalambanōto takehe taketh
τον ton
T-ASM
hothe/this/whoPeter
πετρον petron
N-ASM
ΠέτροςpetrosPeterPeter
και kai
CONJ
καίkaiandand
τον ton
T-ASM
hothe/this/whoJames
ιακωβον iakōbon
N-ASM
ἸάκωβοςiakōbosJamesJames
και kai
CONJ
καίkaiandand
τον ton
T-ASM
hothe/this/who[the/this/who]
ιωαννην iōannēn
N-ASM
ἸωάννηςiōannēsJohnJohn
μετ met
PREP
μετάmetawith/afterwith
αυτου autou
P-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/selfhim
και kai
CONJ
καίkaiand, and
ηρξατο ērxato
V-ADI-3S G5662
ἄρχομαιarchomaito rule/beginbegan
εκθαμβεισθαι ekthambeisthai
V-PPN G5745
ἐκθαμβέωekthambeōbe awe-struckto be sore amazed
και kai
CONJ
καίkaiand, and
αδημονειν adēmonein
V-PAN G5721
ἀδημονέωadēmoneōbe distressedto be very heavy
 
34 cf. Tłum. Толк. I rzekł im: Smutna jest dusza moja aż do śmierci; zostańcie tu, a czuwajcie.И сказал им: душа Моя скорбит смертельно; побудьте здесь и бодрствуйте. И# гlа и5мъ: приск0рбна є4сть дш7A моS до смeрти: бyдите здЁ и3 бди1те. 14,34Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVκαι kai
CONJ
καίkaiandAnd
λεγει legei
V-PAI-3S G5719
λέγωlegōto speaksaith
αυτοις autois
P-DPM
αὐτόςautoshe/she/it/selfunto them
περιλυπος perilupos
A-NSF
περίλυποςperilupossorrowfulexceeding sorrowful
εστιν estin
V-PAI-3S G5719
εἰμίeimito beis
η ē
T-NSF
hothe/this/whosoul
ψυχη psuchē
N-NSF
ψυχήpsuchēsoulsoul
μου mou
P-1GS
ἐγώegōI/weMy
εως eōs
ADV
ἕωςheōsuntilunto
θανατου thanatou
N-GSM
θάνατοςthanatosdeathdeath
μεινατε meinate
V-AAM-2P G5657
μένωmenōto stay: tarry ye
ωδε ōde
ADV
ὧδεhōdeherehere
και kai
CONJ
καίkaiand, and
γρηγορειτε grēgoreite
V-PAM-2P G5720
γρηγορέωgrēgoreōto keep watchwatch
 
35 cf. Tłum. Толк. I poszedłszy nieco dalej, padł na ziemię i modlił się, żeby go ominęła ta godzina, jeśli to być mogło.И, отойдя немного, пал на землю и молился, чтобы, если возможно, миновал Его час сей; И# прешeдъ мaлw, падE на земли2 и3 молsшесz, да, ѓще возм0жно є4сть, мимои1детъ t негw2 чaсъ: 14,35Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVκαι kai
CONJ
καίkaiandAnd
προελθων proelthōn
V-2AAP-NSM G5631
προέρχομαιproerchomaito go beforehe went forward
μικρον mikron
A-ASN
μικρόςmikrossmalla little
επιπτεν epipten
V-IAI-3S G5707
πίπτωpiptōto collapse, and fell
επι epi
PREP
ἐπίepiupon/to/againston
της tēs
T-GSF
hothe/this/whothe ground
γης gēs
N-GSF
γῆearththe ground
και kai
CONJ
καίkaiand, and
προσηυχετο prosēucheto
V-INI-3S G5711
προσεύχομαιproseuchomaito prayprayed
ινα ina
CONJ
ἵναhinain order that/tothat
ει ei
COND
εἰeiif, if
δυνατον dunaton
A-NSN
δυνατόςdunatosablepossible
εστιν estin
V-PAI-3S G5719
εἰμίeimito beit were
παρελθη parelthē
V-2AAS-3S G5632
παρέρχομαιparerchomaito pass bymight pass
απ ap
PREP
ἀπόapofromfrom
αυτου autou
P-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/selfhim
η ē
T-NSF
hothe/this/who, the hour
ωρα ōra
N-NSF
ὥραhōrahour, the hour
 
36 cf. Tłum. Толк. I mówił: Abba, Ojcze! Wszystko Tobie jest możliwe, oddal ode mnie ten kielich; lecz nie co ja chcę, ale co Ty.и говорил: Авва Отче! всё возможно Тебе; пронеси чашу сию мимо Меня; но не чего Я хочу, а чего Ты. и3 гlаше: ѓвва џ§е, вс‰ возмHжна тебЁ: мимонеси2 t менє2 чaшу сію2: но не є4же ѓзъ хощY, но є4же ты2. 14,36Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVκαι kai
CONJ
καίkaiandAnd
ελεγεν elegen
V-IAI-3S G5707
λέγωlegōto speakhe said
αββα abba
N-PRI
ἀββάabbaFatherAbba
ο o
T-NSM
hothe/this/who, Father
πατηρ patēr
N-NSM
πατήρpatērfather, Father
παντα panta
A-NPN
πᾶςpasall, all things
δυνατα dunata
A-NPN
δυνατόςdunatosablepossible
σοι soi
P-2DS
σύsuyouthou wilt
παρενεγκε parenenke
V-2AAM-2S G5628
παραφέρωparaferōto take away; take away
το to
T-ASN
hothe/this/whocup
ποτηριον potērion
N-ASN
ποτήριονpotērioncupcup
τουτο touto
D-ASN
οὗτοςhoutosthis/he/she/it[this/he/she/it]
απ ap
PREP
ἀπόapofromfrom
εμου emou
P-1GS
ἐγώegōI/weI
αλλ all
CONJ
ἀλλάallabut: nevertheless
ου ou
PRT-N
οὐounonot
τι ti
I-ASN
τίςtiswhich?what
εγω egō
P-1NS
ἐγώegōI/weme
θελω thelō
V-PAI-1S G5719
θέλωthelōto will/desirewill
αλλα alla
CONJ
ἀλλάallabut, but
τι ti
I-ASN
τίςtiswhich?what
συ su
P-2NS
σύsuyouunto thee
 
37 cf. Tłum. Толк. I przyszedł i znalazł ich śpiących i rzecze do Piotra: Szymonie, śpisz? Nie mogłeś czuwać jednej godziny?Возвращается и находит их спящими, и говорит Петру: Симон! ты спишь? не мог ты бодрствовать один час? И# пріи1де, и3 њбрёте и5хъ спsщихъ, и3 гlа петр0ви: сjмwне, спи1ши ли; не возм0глъ є3си2 є3ди1нагw часA побдёти; 14,37Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVκαι kai
CONJ
καίkaiandAnd
ερχεται erchetai
V-PNI-3S G5736
ἔρχομαιerchomaito come/gohe cometh
και kai
CONJ
καίkaiand, and
ευρισκει euriskei
V-PAI-3S G5719
εὑρίσκωheuriskōto find/meetfindeth
αυτους autous
P-APM
αὐτόςautoshe/she/it/selfthem
καθευδοντας katheudontas
V-PAP-APM G5723
καθεύδωkatheudōto sleepsleeping
και kai
CONJ
καίkaiand, and
λεγει legei
V-PAI-3S G5719
λέγωlegōto speaksaith
τω
T-DSM
hothe/this/whounto Peter
πετρω petrō
N-DSM
ΠέτροςpetrosPeterunto Peter
σιμων simōn
N-VSM
ΣίμωνsimōnSimonSimon
καθευδεις katheudeis
V-PAI-2S G5719
καθεύδωkatheudōto sleep, sleepest thou
ουκ ouk
PRT-N
οὐounonot
ισχυσας ischusas
V-AAI-2S G5656
ἰσχύωischuōbe strong? couldest
μιαν mian
A-ASF
εἷςheisoneone
ωραν ōran
N-ASF
ὥραhōrahourhour
γρηγορησαι grēgorēsai
V-AAN G5658
γρηγορέωgrēgoreōto keep watchthou watch
 
38 cf. Tłum. Толк. Czuwajcie, a módlcie się, byście nie weszli w pokuszenie. Duch wprawdzie ochotny, ale ciało słabe.Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение: дух бодр, плоть же немощна. бди1те и3 моли1тесz, да не вни1дете въ напaсть: дyхъ ќбw б0дръ, пл0ть же немощнA. 14,38Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVγρηγορειτε grēgoreite
V-PAM-2P G5720
γρηγορέωgrēgoreōto keep watchWatch ye
και kai
CONJ
καίkaiandand
προσευχεσθε proseuchesthe
V-PNM-2P G5737
προσεύχομαιproseuchomaito praypray
ινα ina
CONJ
ἵναhinain order that/to, lest
μη
PRT-N
μήnot 
ελθητε elthēte
V-2AAS-2P G5632
ἔρχομαιerchomaito come/go[to come/go]
εις eis
PREP
εἰςeistowardinto
πειρασμον peirasmon
N-ASM
πειρασμόςpeirasmostemptation/testingtemptation
το to
T-NSN
hothe/this/who 
μεν men
PRT
μένmenon the other handtruly
πνευμα pneuma
N-NSN
πνεῦμαpneumaspirit/breath. The spirit
προθυμον prothumon
A-NSN
πρόθυμοςprothumoseagerready
η ē
T-NSF
hothe/this/who 
δε de
CONJ
δέdethen, but
σαρξ sarx
N-NSF
σάρξsarxfleshthe flesh
ασθενης asthenēs
A-NSF
ἀσθενήςasthenēsweakweak
 
39 cf. Tłum. Толк. I znowu odszedłszy modlił się, te same słowa mówiąc.И, опять отойдя, молился, сказав то же слово. И# пaки шeдъ помоли1сz, т0жде сл0во рeкъ. 14,39Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVκαι kai
CONJ
καίkaiandAnd
παλιν palin
ADV
πάλινpalinagainagain
απελθων apelthōn
V-2AAP-NSM G5631
ἀπέρχομαιaperchomaito go awayhe went away
προσηυξατο prosēuxato
V-ADI-3S G5662
προσεύχομαιproseuchomaito pray, and prayed
τον ton
T-ASM
hothe/this/who 
αυτον auton
P-ASM
αὐτόςautoshe/she/it/selfthe same
λογον logon
N-ASM
λόγοςlogoswordwords
ειπων]     eipōn
V-2AAP-NSM G5631
λέγωlegōto speak, and spake
 
40 cf. Tłum. Толк. A wróciwszy się, znalazł ich znowu śpiących (bo oczy ich były obciążone), a nie wiedzieli, co by mu odpowiedzieć.И, возвратившись, опять нашел их спящими, ибо глаза у них отяжелели, и они не знали, что Ему отвечать. И# возврaщьсz њбрёте | пaки спsщz: бsху бо nчесA и5мъ тsгwтна: и3 не вёдzху, что2 бhша є3мY tвэщaли. 14,40Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVκαι kai
CONJ
καίkaiandAnd
παλιν palin
ADV
πάλινpalinagainagain
ελθων elthōn
V-2AAP-NSM G5631
ἔρχομαιerchomaito come/go[to come/go]
ευρεν euren
V-2AAI-3S G5627
εὑρίσκωheuriskōto find/meet, he found
αυτους autous
P-APM
αὐτόςautoshe/she/it/selfthem
καθευδοντας katheudontas
V-PAP-APM G5723
καθεύδωkatheudōto sleepasleep
ησαν ēsan
V-IAI-3P G5707
εἰμίeimito bewere
γαρ gar
CONJ
γάρgarfor, (for
αυτων autōn
P-GPM
αὐτόςautoshe/she/it/selftheir
οι oi
T-NPM
hothe/this/whoeyes
οφθαλμοι ofthalmoi
N-NPM
ὀφθαλμόςofthalmoseyeeyes
καταβαρυνομενοι katabarunomenoi
V-PPP-NPM G5746
καταβαρέωkatabareōto burden[to burden]
και kai
CONJ
καίkaiand,) neither
ουκ ouk
PRT-N
οὐouno 
ηδεισαν ēdeisan
V-2LAI-3P G5714
εἴδωeidōto knowwist they
τι ti
I-ASN
τίςtiswhich?what
αποκριθωσιν apokrithōsin
V-AOS-3P G5680
ἀποκρίνωapokrinōto answerto answer
αυτω autō
P-DSM
αὐτόςautoshe/she/it/selfhim
 
41 cf. Tłum. Толк. I przychodzi po raz trzeci i mówi im: Śpijcie już i odpoczywajcie! Dosyć, przyszła godzina, oto Syn Człowieczy będzie wydany w ręce grzeszników.И приходит в третий раз и говорит им: вы всё еще спите и почиваете? Кончено, пришел час: вот, предается Сын Человеческий в руки грешников. И# пріи1де трети1цею и3 гlа и5мъ: спи1те пр0чее и3 почивaйте: приспЁ конeцъ, пріи1де чaсъ: сE, предаeтсz сн7ъ чlвёческій въ рyки грёшникwмъ: 14,41Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVκαι kai
CONJ
καίkaiandAnd
ερχεται erchetai
V-PNI-3S G5736
ἔρχομαιerchomaito come/gohe cometh
το to
T-ASN
hothe/this/who 
τριτον triton
A-ASN
τρίτοςtritosthirdthe third time
και kai
CONJ
καίkaiand, and
λεγει legei
V-PAI-3S G5719
λέγωlegōto speaksaith
αυτοις autois
P-DPM
αὐτόςautoshe/she/it/selfunto them
καθευδετε katheudete
V-PAI-2P robinson:V-PAM-2P G5719 G5720
καθεύδωkatheudōto sleepSleep on .
το]     to
T-ASN
hothe/this/who 
λοιπον loipon
A-ASN
λοιπόνloiponhenceforthnow
και kai
CONJ
καίkaiand, and
αναπαυεσθε anapauesthe
V-PMI-2P robinson:V-PMM-2P G5731 G5732
ἀναπαύωanapauōto give resttake rest
απεχει apechei
V-PAI-3S G5719
ἀπέχωapechōto have in full[to have in full]
ηλθεν ēlthen
V-2AAI-3S G5627
ἔρχομαιerchomaito come/gois come
η ē
T-NSF
hothe/this/who 
ωρα ōra
N-NSF
ὥραhōrahour, the hour
ιδου idou
V-2AMM-2S G5640
ὁράωhoraōto see; behold
παραδιδοται paradidotai
V-PPI-3S G5743
παραδίδωμιparadidōmito deliveris betrayed
ο o
T-NSM
hothe/this/who, the hour
υιος uios
N-NSM
υἱόςhuiosson, the Son
του tou
T-GSM
hothe/this/who, the Son
ανθρωπου anthrōpou
N-GSM
ἄνθρωποςanthrōposa humanof man
εις eis
PREP
εἰςeistowardinto
τας tas
T-APF
hothe/this/whoof man
χειρας cheiras
N-APF
χείρcheirhandthe hands
των tōn
T-GPM
hothe/this/whothe hands
αμαρτωλων amartōlōn
A-GPM
ἁμαρτωλόςhamartōlossinfulof sinners
 
42 cf. Tłum. Толк. Wstańcie, pójdźmy; oto ten, który mnie wyda, blisko jest.Встаньте, пойдем; вот, приблизился предающий Меня. востaните, и4демъ: сE, предаsй мS прибли1жисz. 14,42Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVεγειρεσθε egeiresthe
V-PEM-2P G5728
ἐγείρωegeirōto ariseRise up
αγωμεν agōmen
V-PAS-1P G5725
ἄγωagōto bring, let us go
ιδου idou
V-2AMM-2S G5640
ὁράωhoraōto see; lo
ο o
T-NSM
hothe/this/who, he that
παραδιδους paradidous
V-PAP-NSM G5723
παραδίδωμιparadidōmito deliverbetrayeth
με me
P-1AS
ἐγώegōI/weme
ηγγικεν ēngiken
V-RAI-3S G5758
ἐγγίζωengizōto come nearis at hand
 
POJMANIE.43 cf. Tłum. Толк. A gdy on jeszcze mówił, przyszedł Judasz Iszkariot, jeden z dwunastu, a z nim wielka zgraja z mieczami i z kijami, od najwyższych kapłanów i doktorów i starszych.И тотчас, как Он еще говорил, приходит Иуда, один из двенадцати, и с ним множество народа с мечами и кольями, от первосвященников и книжников и старейшин. (За?_x7є.) И# ѓбіе, є3щE є3мY гlющу, пріи1де їyда, є3ди1нъ сhй t nбоюнaдесzте, и3 съ ни1мъ нар0дъ мн0гъ со nрyжіемъ и3 дрек0льми, t ґрхіерє1й и3 кни6жникъ и3 стaрєцъ. 14,43Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVκαι kai
CONJ
καίkaiandAnd
ευθυς euthus
ADV
εὐθέωςeutheōsimmediatelyimmediately
ετι eti
ADV
ἔτιetistillyet
αυτου autou
P-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/self, while he
λαλουντος lalountos
V-PAP-GSM G5723
λαλέωlaleōto speakspake
παραγινεται paraginetai
V-PNI-3S G5736
παραγίνομαιparaginomaito come, cometh
ο]     o
T-NSM
hothe/this/who 
ιουδας ioudas
N-NSM
ἸούδαςioudasJudah/Judas/JudeJudas
εις eis
A-NSM
εἷςheisoneone
των tōn
T-GPM
hothe/this/who 
δωδεκα dōdeka
A-NUI
δώδεκαdōdekatwelveof the twelve
και kai
CONJ
καίkaiand, and
μετ met
PREP
μετάmetawith/afterwith
αυτου autou
P-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/selfhim
οχλος ochlos
N-NSM
ὄχλοςochloscrowdmultitude
μετα meta
PREP
μετάmetawith/afterwith
μαχαιρων machairōn
N-GPF
μάχαιραmachairaswordswords
και kai
CONJ
καίkaiandand
ξυλων xulōn
N-GPN
ξύλονxulonwoodstaves
παρα para
PREP
παράparafrom/with/beside, from
των tōn
T-GPM
hothe/this/whothe chief priests
αρχιερεων archiereōn
N-GPM
ἀρχιερεύςarchiereushigh-priestthe chief priests
και kai
CONJ
καίkaiandand
των tōn
T-GPM
hothe/this/whothe scribes
γραμματεων grammateōn
N-GPM
γραμματεύςgrammateusscribethe scribes
και kai
CONJ
καίkaiandand
των tōn
T-GPM
hothe/this/who[the/this/who]
πρεσβυτερων presbuterōn
A-GPM-C
πρεσβύτεροςpresbuteroselderthe elders
 
44 cf. Tłum. Толк. Ten zaś, który go wydał, dał im znak, mówiąc: Kogo pocałuję, ten ci jest; bierzcie go, a prowadźcie ostrożnie.Предающий же Его дал им знак, сказав: Кого я поцелую, Тот и есть, возьмите Его и ведите осторожно. Дадe же предаsй є3го2 знaменіе и5мъ, глаг0лz: є3г0же ѓще лобжY, т0й є4сть: и3ми1те є3го2 и3 веди1те (є3го2) сохрaннw. 14,44Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVδεδωκει dedōkei
V-LAI-3S-ATT G5715
δίδωμιdidōmito givehad given
δε de
CONJ
δέdethenAnd
ο o
T-NSM
hothe/this/whohe that
παραδιδους paradidous
V-PAP-NSM G5723
παραδίδωμιparadidōmito deliverbetrayed
αυτον auton
P-ASM
αὐτόςautoshe/she/it/selfhim
συσσημον sussēmon
N-ASN
σύσσημονsussēmonan agreed signala token
αυτοις autois
P-DPM
αὐτόςautoshe/she/it/selfthem
λεγων legōn
V-PAP-NSM G5723
λέγωlegōto speak, saying
ον on
R-ASM
ὅς, ἥhhos ēwhich, Whomsoever
αν an
PRT
ἄνanif 
φιλησω filēsō
V-AAS-1S G5661
φιλέωfileōto loveI shall kiss
αυτος autos
P-NSM
αὐτόςautoshe/she/it/self, that same
εστιν estin
V-PAI-3S G5719
εἰμίeimito beis he
κρατησατε kratēsate
V-AAM-2P G5657
κρατέωkrateōto grasp/seize; take
αυτον auton
P-ASM
αὐτόςautoshe/she/it/selfhim
και kai
CONJ
καίkaiand, and
απαγετε apagete
V-PAM-2P G5720
ἀπάγωapagōto lead awaylead
ασφαλως asfalōs
ADV
ἀσφαλῶςasfalōssecurelysafely
 
45 cf. Tłum. Толк. I gdy przyszedł, przystąpiwszy zaraz ku niemu, rzekł: Bądź pozdrowiony Mistrzu! I pocałował go.И, придя, тотчас подошел к Нему и говорит: Равви! Равви! и поцеловал Его. И# пришeдъ, ѓбіе пристyпль къ немY, глаг0ла (є3мY): раввJ, раввJ. И# њблобызA є3го2. 14,45Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVκαι kai
CONJ
καίkaiandAnd
ελθων elthōn
V-2AAP-NSM G5631
ἔρχομαιerchomaito come/goas soon as he was come
ευθυς euthus
ADV
εὐθέωςeutheōsimmediatelystraightway
προσελθων proselthōn
V-2AAP-NSM G5631
προσέρχομαιproserchomaito come near/agree, he goeth
αυτω autō
P-DSM
αὐτόςautoshe/she/it/selfto him
λεγει legei
V-PAI-3S G5719
λέγωlegōto speak, and saith
ραββι rabbi
HEB
ῥαββίrabbiRabbi, Master
και kai
CONJ
καίkaiand; and
κατεφιλησεν katefilēsen
V-AAI-3S G5656
καταφιλέωkatafileōto kisskissed
αυτον auton
P-ASM
αὐτόςautoshe/she/it/selfhim
 
46 cf. Tłum. Толк. A oni targnęli się nań rękoma i pojmali go.А они возложили на Него руки свои и взяли Его. Nни1 же возложи1ша рyцэ свои2 на него2 и3 ћша є3го2. 14,46Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVοι oi
T-NPM
hothe/this/who 
δε de
CONJ
δέdethenAnd
επεβαλαν epebalan
V-2AAI-3P G5627
ἐπιβάλλωepiballōto put on/seizethey laid
τας tas
T-APF
hothe/this/whohands
χειρας cheiras
N-APF
χείρcheirhandhands
αυτω autō
P-DSM
αὐτόςautoshe/she/it/selftheir
και kai
CONJ
καίkaiand, and
εκρατησαν ekratēsan
V-AAI-3P G5656
κρατέωkrateōto grasp/seizetook
αυτον auton
P-ASM
αὐτόςautoshe/she/it/selfhim
 
47 cf. Tłum. Толк. Jeden zaś z tych, co stali obok, dobywszy miecza, uderzył sługę najwyższego kapłana i uciął mu ucho.Один же из стоявших тут извлек меч, ударил раба первосвященникова и отсек ему ухо. є3ди1нъ же нёкто t стоsщихъ и3звлeкъ н0жъ, ўдaри рабA ґрхіерeова и3 ўрёза є3мY ќхо. 14,47Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVεις eis
A-NSM
εἷςheisoneone
δε[     de
CONJ
δέdethenAnd
τις]     tis
X-NSM
τιςtisone 
των tōn
T-GPM
hothe/this/whoof them that
παρεστηκοτων parestēkotōn
V-RAP-GPM G5761
παρίστημιparistēmito stand bystood by
σπασαμενος spasamenos
V-AMP-NSM G5671
σπάωspaōto drawdrew
την tēn
T-ASF
hothe/this/whoa sword
μαχαιραν machairan
N-ASF
μάχαιραmachairasworda sword
επαισεν epaisen
V-AAI-3S G5656
παίωpaiōto strike, and smote
τον ton
T-ASM
hothe/this/whoa servant
δουλον doulon
N-ASM
δοῦλοςdoulosslavea servant
του tou
T-GSM
hothe/this/whoof the high priest
αρχιερεως archiereōs
N-GSM
ἀρχιερεύςarchiereushigh-priestof the high priest
και kai
CONJ
καίkaiand, and
αφειλεν afeilen
V-2AAI-3S G5627
ἀφαιρέωafaireōto removecut off
αυτου autou
P-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/selfhis
το to
T-ASN
hothe/this/whoear
ωταριον ōtarion
N-ASN
ὠτίονōtionearear
 
48 cf. Tłum. Толк. A Jezus odpowiadając, rzekł im: Jakby na zbójcę wyszliście z mieczami i z kijami pojmać mnie?Тогда Иисус сказал им: как будто на разбойника вышли вы с мечами и кольями, чтобы взять Меня. И# tвэщaвъ ї}съ речE и5мъ: ћкw на разб0йника ли и3зыд0сте со nрyжіемъ и3 дрек0льми ћти мS; 14,48Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVκαι kai
CONJ
καίkaiandAnd
αποκριθεις apokritheis
V-AOP-NSM G5679
ἀποκρίνωapokrinōto answeranswered
ο o
T-NSM
hothe/this/whoJesus
ιησους iēsous
N-NSM
ἸησοῦςiēsousJesus/JoshuaJesus
ειπεν eipen
V-2AAI-3S G5627
λέγωlegōto speakand said
αυτοις autois
P-DPM
αὐτόςautoshe/she/it/selfunto them
ως ōs
ADV
ὡςhōswhich/how, as
επι epi
PREP
ἐπίepiupon/to/againstagainst
ληστην lēstēn
N-ASM
λῃστήςlēstēsrobber/rebela thief
εξηλθατε exēlthate
V-2AAI-2P G5627
ἐξέρχομαιexerchomaito go outAre ye come out
μετα meta
PREP
μετάmetawith/after, with
μαχαιρων machairōn
N-GPF
μάχαιραmachairaswordswords
και kai
CONJ
καίkaiandand
ξυλων xulōn
N-GPN
ξύλονxulonwoodstaves
συλλαβειν sullabein
V-2AAN G5629
συλλαμβάνωsullambanōto seize/conceive/helpto take
με me
P-1AS
ἐγώegōI/weme
 
49 cf. Tłum. Толк. Codziennie byłem u was w świątyni ucząc, a nie pojmaliście mnie; ale, żeby się wypełniły Pisma.Каждый день бывал Я с вами в храме и учил, и вы не брали Меня. Но да сбудутся Писания. по вс‰ дни6 бёхъ при вaсъ въ цeркви ўчS, и3 не ћсте менE: но да сбyдетсz писaніе. 14,49Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVκαθ kath
PREP
κατάkataaccording to 
ημεραν ēmeran
N-ASF
ἡμέραhēmeradaydaily
ημην ēmēn
V-IMI-1S G5710
εἰμίeimito beI was
προς pros
PREP
πρόςprosto/withwith
υμας umas
P-2AP
σύsuyouyou
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
τω
T-DSN
hothe/this/whothe temple
ιερω ierō
N-DSN
ἱερόςhierostemplethe temple
διδασκων didaskōn
V-PAP-NSM G5723
διδάσκωdidaskōto teachteaching
και kai
CONJ
καίkaiand, and
ουκ ouk
PRT-N
οὐounonot
εκρατησατε ekratēsate
V-AAI-2P G5656
κρατέωkrateōto grasp/seizeye took
με me
P-1AS
ἐγώegōI/weme
αλλ all
CONJ
ἀλλάallabut: but
ινα ina
CONJ
ἵναhinain order that/to 
πληρωθωσιν plērōthōsin
V-APS-3P G5686
πληρόωplēroōto fulfillmust be fulfilled
αι ai
T-NPF
hothe/this/whothe scriptures
γραφαι grafai
N-NPF
γραφήgrafēa writingthe scriptures
 
50 cf. Tłum. Толк. Wtedy uczniowie jego opuściwszy go, wszyscy uciekli.Тогда, оставив Его, все бежали. И# њстaвльше є3го2, вси2 бэжaша. 14,50Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVκαι kai
CONJ
καίkaiandAnd
αφεντες afentes
V-2AAP-NPM G5631
ἀφίημιafiēmito releasethey
αυτον auton
P-ASM
αὐτόςautoshe/she/it/selfhim
εφυγον efugon
V-2AAI-3P G5627
φεύγωfeugōto flee, and fled
παντες pantes
A-NPM
πᾶςpasallall
 
51 cf. Tłum. Толк. A pewien młodzieniec szedł za nim, odziany prześcieradłem na gołym ciele, i pojmali go.Один юноша, завернувшись по нагому телу в покрывало, следовал за Ним; и воины схватили его. И# є3ди1нъ нёкто ю4ноша и4де по нeмъ, њдёzнъ въ плащани1цу по нaгу: и3 ћша того2 ю4ношу. 14,51Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVκαι kai
CONJ
καίkaiandAnd
νεανισκος neaniskos
N-NSM
νεανίσκοςneaniskosyoung manyoung man
τις tis
X-NSM
τιςtisonea certain
συνηκολουθει sunēkolouthei
V-IAI-3S G5707
συνακολουθέωsunakoloutheōto accompany[to accompany]
αυτω autō
P-DSM
αὐτόςautoshe/she/it/selfhim
περιβεβλημενος peribeblēmenos
V-RPP-NSM G5772
περιβάλλωperiballōto clothe, having
σινδονα sindona
N-ASF
σινδώνsindōnlinena linen cloth
επι epi
PREP
ἐπίepiupon/to/againstabout
γυμνου gumnou
A-GSN
γυμνόςgumnosnakednaked
και kai
CONJ
καίkaiand; and
κρατουσιν kratousin
V-PAI-3P G5719
κρατέωkrateōto grasp/seizelaid hold
αυτον auton
P-ASM
αὐτόςautoshe/she/it/selfon him
 
52 cf. Tłum. Толк. Lecz on porzuciwszy prześcieradło, nagi uciekł od nich.Но он, оставив покрывало, нагой убежал от них. Џнъ же њстaвль плащани1цу, нaгъ бэжA t ни1хъ. 14,52Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVο o
T-NSM
hothe/this/who 
δε de
CONJ
δέdethenAnd
καταλιπων katalipōn
V-2AAP-NSM G5631
καταλείπωkataleipōto leavehe left
την tēn
T-ASF
hothe/this/whothe linen cloth
σινδονα sindona
N-ASF
σινδώνsindōnlinenthe linen cloth
γυμνος gumnos
A-NSM
γυμνόςgumnosnakednaked
εφυγεν efugen
V-2AAI-3S G5627
φεύγωfeugōto flee, and fled
 
U KAJFASZA.53 cf. Tłum. Толк. I przyprowadzili Jezusa do najwyższego kapłana; a zeszli się wszyscy kapłani i doktorowie i starsi.И привели Иисуса к первосвященнику; и собрались к нему все первосвященники и старейшины и книжники. И# вед0ша ї}са ко ґрхіерeю: и3 снид0шасz къ немY вси2 ґрхіерeє и3 кни1жницы и3 стaрцы. 14,53Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVκαι kai
CONJ
καίkaiandAnd
απηγαγον apēgagon
V-2AAI-3P G5627
ἀπάγωapagōto lead awaythey led
τον ton
T-ASM
hothe/this/who 
ιησουν iēsoun
N-ASM
ἸησοῦςiēsousJesus/JoshuaJesus
προς pros
PREP
πρόςprosto/withto
τον ton
T-ASM
hothe/this/whoJesus
αρχιερεα archierea
N-ASM
ἀρχιερεύςarchiereushigh-priestthe high priest
και kai
CONJ
καίkaiand: and
συνερχονται sunerchontai
V-PNI-3P G5736
συνέρχομαιsunerchomaito assemblewere assembled
παντες pantes
A-NPM
πᾶςpasallall
οι oi
T-NPM
hothe/this/whothe high priest
αρχιερεις archiereis
N-NPM
ἀρχιερεύςarchiereushigh-priestthe chief priests
και kai
CONJ
καίkaiandand
οι oi
T-NPM
hothe/this/whothe chief priests
πρεσβυτεροι presbuteroi
A-NPM-C
πρεσβύτεροςpresbuteroselderthe elders
και kai
CONJ
καίkaiandand
οι oi
T-NPM
hothe/this/whothe scribes
γραμματεις grammateis
N-NPM
γραμματεύςgrammateusscribethe scribes
 
54 cf. Tłum. Толк. Piotr zaś szedł z daleka za nim, aż do wnętrza na dziedziniec najwyższego kapłana, i siedział ze sługami przy ogniu i grzał się.Петр издали следовал за Ним, даже внутрь двора первосвященникова; и сидел со служителями, и грелся у огня. И# пeтръ и3здалeча в8слёдъ є3гw2 и4де до внyтрь во дв0ръ ґрхіерeовъ: и3 бЁ сэдS со слугaми и3 грёzсz при свэщи2. 14,54Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVκαι kai
CONJ
καίkaiandAnd
ο o
T-NSM
hothe/this/whoPeter
πετρος petros
N-NSM
ΠέτροςpetrosPeterPeter
απο apo
PREP
ἀπόapofrom 
μακροθεν makrothen
ADV
μακρόθενmakrothenfrom afarafar off
ηκολουθησεν ēkolouthēsen
V-AAI-3S G5656
ἀκολουθέωakoloutheōto followfollowed
αυτω autō
P-DSM
αὐτόςautoshe/she/it/selfhim
εως eōs
ADV
ἕωςheōsuntil, even
εσω esō
ADV
ἔσωesōin/inner/inwardly 
εις eis
PREP
εἰςeistowardinto
την tēn
T-ASF
hothe/this/whothe palace
αυλην aulēn
N-ASF
αὐλήaulēpalace/courtyardthe palace
του tou
T-GSM
hothe/this/whoof the high priest
αρχιερεως archiereōs
N-GSM
ἀρχιερεύςarchiereushigh-priestof the high priest
και kai
CONJ
καίkaiand: and
ην ēn
V-IAI-3S G5707
εἰμίeimito be[to be]
συγκαθημενος sunkathēmenos
V-PNP-NSM G5740
συγκάθημαιsunkathēmaito sit withhe sat
μετα meta
PREP
μετάmetawith/afterwith
των tōn
T-GPM
hothe/this/whothe servants
υπηρετων upēretōn
N-GPM
ὑπηρέτηςhupēretēsservantthe servants
και kai
CONJ
καίkaiand, and
θερμαινομενος thermainomenos
V-PMP-NSM G5734
θερμαίνωthermainōto warmwarmed himself
προς pros
PREP
πρόςprosto/withat
το to
T-ASN
hothe/this/whothe fire
φως fōs
N-ASN
φῶςfōslightthe fire
 
55 cf. Tłum. Толк. Najwyżsi zaś kapłani i cała Rada szukali przeciw Jezusowi świadectwa, aby go na śmierć wydać; a nie znajdowali.Первосвященники же и весь синедрион искали свидетельства на Иисуса, чтобы предать Его смерти; и не находили. Ґрхіерeє же и3 вeсь с0нмъ и3скaху на ї}са свидётельства, да ўмертвsтъ є3го2: и3 не њбрэтaху. 14,55Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVοι oi
T-NPM
hothe/this/who 
δε de
CONJ
δέdethenAnd
αρχιερεις archiereis
N-NPM
ἀρχιερεύςarchiereushigh-priestthe chief priests
και kai
CONJ
καίkaiandand
ολον olon
A-NSN
ὅλοςholosallall
το to
T-NSN
hothe/this/who 
συνεδριον sunedrion
N-NSN
συνέδριονsunedrioncouncilthe council
εζητουν ezētoun
V-IAI-3P G5707
ζητέωzēteōto seeksought for
κατα kata
PREP
κατάkataaccording toagainst
του tou
T-GSM
hothe/this/whothe council
ιησου iēsou
N-GSM
ἸησοῦςiēsousJesus/JoshuaJesus
μαρτυριαν marturian
N-ASF
μαρτυρίαmarturiatestimonywitness
εις eis
PREP
εἰςeistowardto
το to
T-ASN
hothe/this/whoJesus
θανατωσαι thanatōsai
V-AAN G5658
θανατόωthanatoōto killto put
αυτον auton
P-ASM
αὐτόςautoshe/she/it/selfhim
και kai
CONJ
καίkaiand; and
ουχ ouch
PRT-N
οὐounonone
ηυρισκον ēuriskon
V-IAI-3P G5707
εὑρίσκωheuriskōto find/meetfound
 
56 cf. Tłum. Толк. Wielu bowiem fałszywie świadczyło przeciw niemu; lecz świadectwa nie były zgodne.Ибо многие лжесвидетельствовали на Него, но свидетельства сии не были достаточны. Мн0зи бо лжесвидётельствоваху на него2, и3 р†вна свидётєльства не бsху. 14,56Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVπολλοι polloi
A-NPM
πολύςpolusmuchmany
γαρ gar
CONJ
γάρgarforFor
εψευδομαρτυρουν epseudomarturoun
V-IAI-3P G5707
ψευδομαρτυρέωpseudomartureōto perjurebare false witness
κατ kat
PREP
κατάkataaccording toagainst
αυτου autou
P-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/selfhim
και kai
CONJ
καίkaiand, but
ισαι isai
A-NPF
ἴσοςisosequaltogether
αι ai
T-NPF
hothe/this/whotheir witness
μαρτυριαι marturiai
N-NPF
μαρτυρίαmarturiatestimonytheir witness
ουκ ouk
PRT-N
οὐounonot
ησαν ēsan
V-IAI-3P G5707
εἰμίeimito beagreed
 
57 cf. Tłum. Толк. A niektórzy powstawszy, fałszywie świadczyli przeciw niemu, mówiąc:И некоторые, встав, лжесвидетельствовали против Него и говорили: И# нёцыи востaвше лжесвидётельствоваху на него2, глаг0люще: 14,57Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVκαι kai
CONJ
καίkaiandAnd
τινες tines
X-NPM
τιςtisonecertain
ανασταντες anastantes
V-2AAP-NPM G5631
ἀνίστημιanistēmito arisethere arose
εψευδομαρτυρουν epseudomarturoun
V-IAI-3P G5707
ψευδομαρτυρέωpseudomartureōto perjure, and bare false witness
κατ kat
PREP
κατάkataaccording toagainst
αυτου autou
P-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/selfhim
λεγοντες legontes
V-PAP-NPM G5723
λέγωlegōto speak, saying
 
58 cf. Tłum. Толк. Myśmy go słyszeli mówiącego: Ja rozwalę tę świątynię ręką uczynioną, a zbuduję za trzy dni inną, nie ręką uczynioną.мы слышали, как Он говорил: Я разрушу храм сей рукотворенный, и через три дня воздвигну другой, нерукотворенный. ћкw мы2 слhшахомъ є3го2 гlюща, ћкw ѓзъ разорю2 цeрковь сію2 рукотворeную и3 треми2 дeньми и4ну нерукотворeну сози1жду. 14,58Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVοτι oti
CONJ
ὅτιhotithat/since 
ημεις ēmeis
P-1NP
ἐγώegōI/weI
ηκουσαμεν ēkousamen
V-AAI-1P G5656
ἀκούωakouōto hearheard
αυτου autou
P-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/selfhim
λεγοντος legontos
V-PAP-GSM G5723
λέγωlegōto speaksay
οτι oti
CONJ
ὅτιhotithat/since,
εγω egō
P-1NS
ἐγώegōI/weWe
καταλυσω katalusō
V-FAI-1S G5692
καταλύωkataluōto destroy/lodgewill destroy
τον ton
T-ASM
hothe/this/whotemple
ναον naon
N-ASM
ναόςnaostempletemple
τουτον touton
D-ASM
οὗτοςhoutosthis/he/she/it[this/he/she/it]
τον ton
T-ASM
hothe/this/whothat
χειροποιητον cheiropoiēton
A-ASM
χειροποίητοςcheiropoiētoshand-madeis made with hands
και kai
CONJ
καίkaiand, and
δια dia
PREP
διάdiathrough/because ofwithin
τριων triōn
A-GPF
τρεῖς, τρίαtreis triathreethree
ημερων ēmerōn
N-GPF
ἡμέραhēmeradaydays
αλλον allon
A-ASM
ἄλλοςallosanotheranother
αχειροποιητον acheiropoiēton
A-ASM
ἀχειροποίητοςacheiropoiētosnot man-mademade without hands
οικοδομησω oikodomēsō
V-FAI-1S G5692
οἰκοδομέωoikodomeōto buildI will build
 
59 cf. Tłum. Толк. I nie było zgodne ich świadectwo.Но и такое свидетельство их не было достаточно. И# ни тaкw рaвно бЁ свидётельство и4хъ. 14,59Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVκαι kai
CONJ
καίkaiandBut
ουδε oude
CONJ-N
οὐδέoudeand notneither
ουτως outōs
ADV
οὕτω, οὕτωςhhoutō outōsthus(-ly)so
ιση isē
A-NSF
ἴσοςisosequaltogether
ην ēn
V-IAI-3S G5707
εἰμίeimito bedid
η ē
T-NSF
hothe/this/whowitness
μαρτυρια marturia
N-NSF
μαρτυρίαmarturiatestimonywitness
αυτων autōn
P-GPM
αὐτόςautoshe/she/it/selftheir
 
60 cf. Tłum. Толк. A najwyższy kapłan stanąwszy pośrodku, spytał Jezusa, mówiąc: Nic nie odpowiadasz na to, co oni ci zarzucają?Тогда первосвященник стал посреди и спросил Иисуса: что Ты ничего не отвечаешь? что они против Тебя свидетельствуют? И# востaвъ ґрхіерeй посредЁ, вопроси2 ї}са, глаг0лz: не tвэщавaеши ли ничесHже; что2 сjи на тS свидётельствуютъ; 14,60Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVκαι kai
CONJ
καίkaiandAnd
αναστας anastas
V-2AAP-NSM G5631
ἀνίστημιanistēmito arisestood up
ο o
T-NSM
hothe/this/who 
αρχιερευς archiereus
N-NSM
ἀρχιερεύςarchiereushigh-priestthe high priest
εις eis
PREP
εἰςeistowardin
μεσον meson
A-ASN
μέσοςmesosmidstthe midst
επηρωτησεν epērōtēsen
V-AAI-3S G5656
ἐπερωτάωeperōtaōto question, and asked
τον ton
T-ASM
hothe/this/whothe high priest
ιησουν iēsoun
N-ASM
ἸησοῦςiēsousJesus/JoshuaJesus
λεγων legōn
V-PAP-NSM G5723
λέγωlegōto speak, saying
ουκ ouk
PRT-N
οὐouno,
αποκρινη apokrinē
V-PNI-2S G5736
ἀποκρίνωapokrinōto answerAnswerest thou
ουδεν ouden
A-ASN-N
οὐδείςoudeisno onenothing
τι ti
I-ASN
τίςtiswhich?? what
ουτοι outoi
D-NPM
οὗτοςhoutosthis/he/she/itthese
σου sou
P-2GS
σύsuyouthee
καταμαρτυρουσιν katamarturousin
V-PAI-3P G5719
καταμαρτυρέωkatamartureōto testify againstwitness against
 
61 cf. Tłum. Толк. Ale on milczał i nic nie odpowiedział. Znowu zapytał go najwyższy kapłan i rzekł mu: Tyś jest Chrystus, syn Boga błogosławionego?Но Он молчал и не отвечал ничего. Опять первосвященник спросил Его и сказал Ему: Ты ли Христос, Сын Благословенного? Џнъ же молчaше и3 ничт0же tвэщавaше. Пaки ґрхіерeй вопроси2 є3го2 и3 глаг0ла є3мY: тh ли є3си2 хrт0съ, сн7ъ блгcвeннагw; 14,61Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVο o
T-NSM
hothe/this/who 
δε de
CONJ
δέdethenBut
εσιωπα esiōpa
V-IAI-3S G5707
σιωπάωsiōpaōbe quiethe held his peace
και kai
CONJ
καίkaiand, and
ουκ ouk
PRT-N
οὐouno[no]
απεκρινατο apekrinato
V-ADI-3S G5662
ἀποκρίνωapokrinōto answeranswered
ουδεν ouden
A-ASN-N
οὐδείςoudeisno onenothing
παλιν palin
ADV
πάλινpalinagain. Again
ο o
T-NSM
hothe/this/who 
αρχιερευς archiereus
N-NSM
ἀρχιερεύςarchiereushigh-priestthe high priest
επηρωτα epērōta
V-IAI-3S G5707
ἐπερωτάωeperōtaōto questionasked
αυτον auton
P-ASM
αὐτόςautoshe/she/it/selfhim
και kai
CONJ
καίkaiand, and
λεγει legei
V-PAI-3S G5719
λέγωlegōto speaksaid
αυτω autō
P-DSM
αὐτόςautoshe/she/it/selfunto him
συ su
P-2NS
σύsuyouthou
ει ei
V-PAI-2S G5719
εἰμίeimito be, Art
ο o
T-NSM
hothe/this/whothe high priest
χριστος christos
N-NSM
ΧριστόςchristosChristthe Christ
ο o
T-NSM
hothe/this/whothe Christ
υιος uios
N-NSM
υἱόςhuiosson, the Son
του tou
T-GSM
hothe/this/who, the Son
ευλογητου eulogētou
A-GSM
εὐλογητόςeulogētospraiseworthyof the Blessed
 
62 cf. Tłum. Толк. A Jezus mu rzekł: Jam jest, i ujrzycie Syna Człowieczego siedzącego po prawicy mocy Bożej i przychodzącego wśród obłoków niebieskich.Иисус сказал: Я; и вы узрите Сына Человеческого, сидящего одесную силы и грядущего на облаках небесных. Ї}съ же речE: ѓзъ є4смь: и3 ќзрите сн7а чlвёческаго њдеснyю сэдsща си1лы и3 грzдyща со w4блаки небeсными. 14,62Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVο o
T-NSM
hothe/this/who 
δε de
CONJ
δέdethenAnd
ιησους iēsous
N-NSM
ἸησοῦςiēsousJesus/JoshuaJesus
ειπεν eipen
V-2AAI-3S G5627
λέγωlegōto speaksaid
εγω egō
P-1NS
ἐγώegōI/weI
ειμι eimi
V-PAI-1S G5719
εἰμίeimito beam
και kai
CONJ
καίkaiand: and
οψεσθε opsesthe
V-FDI-2P G5695
ὁράωhoraōto seeye shall see
τον ton
T-ASM
hothe/this/whothe Son
υιον uion
N-ASM
υἱόςhuiossonthe Son
του tou
T-GSM
hothe/this/whoof man
ανθρωπου anthrōpou
N-GSM
ἄνθρωποςanthrōposa humanof man
εκ ek
PREP
ἐκekof/fromon
δεξιων dexiōn
A-GPN
δεξιόςdexiosrightthe right hand
καθημενον kathēmenon
V-PNP-ASM G5740
κάθημαιkathēmaito sitsitting
της tēs
T-GSF
hothe/this/whoof power
δυναμεως dunameōs
N-GSF
δύναμιςdunamispowerof power
και kai
CONJ
καίkaiand, and
ερχομενον erchomenon
V-PNP-ASM G5740
ἔρχομαιerchomaito come/gocoming
μετα meta
PREP
μετάmetawith/afterin
των tōn
T-GPF
hothe/this/whothe clouds
νεφελων nefelōn
N-GPF
νεφέληnefelēcloudthe clouds
του tou
T-GSM
hothe/this/whoof heaven
ουρανου ouranou
N-GSM
οὐρανόςouranosheavenof heaven
 
63 cf. Tłum. Толк. Najwyższy zaś kapłan rozdarłszy szaty swoje, mówi: Na cóż jeszcze potrzebujemy świadków?Тогда первосвященник, разодрав одежды свои, сказал: на что еще нам свидетелей? Ґрхіерeй же растерзaвъ ри6зы сво‰, глаг0ла: что2 є3щE трeбуемъ свидётелей; 14,63Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVο o
T-NSM
hothe/this/who 
δε de
CONJ
δέdethenThen
αρχιερευς archiereus
N-NSM
ἀρχιερεύςarchiereushigh-priestthe high priest
διαρρηξας diarrēxas
V-AAP-NSM G5660
διαρρήγνυμιdiarrēgnumito tearrent
τους tous
T-APM
hothe/this/whoclothes
χιτωνας chitōnas
N-APM
χιτώνchitōntunicclothes
αυτου autou
P-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/selfhis
λεγει legei
V-PAI-3S G5719
λέγωlegōto speak, and saith
τι ti
I-ASN
τίςtiswhich?, What
ετι eti
ADV
ἔτιetistillfurther
χρειαν chreian
N-ASF
χρείαchreianeedneed
εχομεν echomen
V-PAI-1P G5719
ἔχωechōto have/bewe any
μαρτυρων marturōn
N-GPM
μάρτυςmartuswitnesswitnesses
 
64 cf. Tłum. Толк. Słyszeliście bluźnierstwo; co wam się zdaje? A oni wszyscy osądzili, że jest winien śmierci.Вы слышали богохульство; как вам кажется? Они же все признали Его повинным смерти. слhшасте хулY: что2 вaмъ мни1тсz; Nни1 же вси2 њсуди1ша є3го2 бhти пови1нна смeрти. 14,64Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVηκουσατε ēkousate
V-AAI-2P G5656
ἀκούωakouōto hearYe have heard
της tēs
T-GSF
hothe/this/who 
βλασφημιας blasfēmias
N-GSF
βλασφημίαblasfēmiablasphemythe blasphemy
τι ti
I-NSN
τίςtiswhich?: what
υμιν umin
P-2DP
σύsuyouye
φαινεται fainetai
V-PEI-3S G5727
φαίνωfainōto shine/appearthink
οι oi
T-NPM
hothe/this/whothe blasphemy
δε de
CONJ
δέdethen? And
παντες pantes
A-NPM
πᾶςpasallall
κατεκριναν katekrinan
V-AAI-3P G5656
κατακρίνωkatakrinōto condemnthey
αυτον auton
P-ASM
αὐτόςautoshe/she/it/selfhim
ενοχον enochon
A-ASM
ἔνοχοςenochosliable forguilty of
ειναι einai
V-PAN G5721
εἰμίeimito beto be
θανατου thanatou
N-GSM
θάνατοςthanatosdeathdeath
 
65 cf. Tłum. Толк. I poczęli niektórzy plwać na niego, i zakrywać oblicze jego, i bić go pięściami, i mówić mu: Prorokuj! A słudzy policzkowali go.И некоторые начали плевать на Него и, закрывая Ему лице, ударять Его и говорить Ему: прореки. И слуги били Его по ланитам. И# начaша нёцыи плювaти нaнь, и3 прикрывaти лицE є3гw2, и3 мyчити є3го2, и3 глаг0лати є3мY: прорцы2. И# слуги6 по лани1тома є3го2 біsху. 14,65Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVκαι kai
CONJ
καίkaiandAnd
ηρξαντο ērxanto
V-ADI-3P G5662
ἄρχομαιarchomaito rule/beginbegan
τινες tines
X-NPM
τιςtisonesome
εμπτυειν emptuein
V-PAN G5721
ἐμπτύωemptuōto spit on/atto spit
αυτω autō
P-DSM
αὐτόςautoshe/she/it/selfon him
και kai
CONJ
καίkaiand, and
περικαλυπτειν perikaluptein
V-PAN G5721
περικαλύπτωperikaluptōto coverto cover
αυτου autou
P-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/selfhis
το to
T-ASN
hothe/this/whoface
προσωπον prosōpon
N-ASN
πρόσωπονprosōponfaceface
και kai
CONJ
καίkaiand, and
κολαφιζειν kolafizein
V-PAN G5721
κολαφίζωkolafizōto beatto buffet
αυτον auton
P-ASM
αὐτόςautoshe/she/it/selfhim
και kai
CONJ
καίkaiand, and
λεγειν legein
V-PAN G5721
λέγωlegōto speakto say
αυτω autō
P-DSM
αὐτόςautoshe/she/it/selfunto him
προφητευσον profēteuson
V-AAM-2S G5657
προφητεύωprofēteuōto prophesy, Prophesy
και kai
CONJ
καίkaiand: and
οι oi
T-NPM
hothe/this/whothe servants
υπηρεται upēretai
N-NPM
ὑπηρέτηςhupēretēsservantthe servants
ραπισμασιν rapismasin
N-DPN
ῥάπισμαrapismaslapwith the palms of their hands
αυτον auton
P-ASM
αὐτόςautoshe/she/it/selfhim
ελαβον elabon
V-2AAI-3P G5627
λαμβάνωlambanōto take[to take]
 
TRZYKROTNE ZAPARCIE SIĘ PIOTRA.66 cf. Tłum. Толк. A gdy Piotr był na dole, na dziedzińcu, przyszła jedna ze służących najwyższego kapłana,Когда Петр был на дворе внизу, пришла одна из служанок первосвященника И# сyщу петр0ви во дворЁ ни1зу, пріи1де є3ди1на t рабhнь ґрхіерeовыхъ, 14,66Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVκαι kai
CONJ
καίkaiandAnd
οντος ontos
V-PAP-GSM G5723
εἰμίeimito bewas
του tou
T-GSM
hothe/this/whoas Peter
πετρου petrou
N-GSM
ΠέτροςpetrosPeteras Peter
κατω katō
ADV
κάτωkatōunderbeneath
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
τη
T-DSF
hothe/this/whothe palace
αυλη aulē
N-DSF
αὐλήaulēpalace/courtyardthe palace
ερχεται erchetai
V-PNI-3S G5736
ἔρχομαιerchomaito come/go, there cometh
μια mia
A-NSF
εἷςheisoneone
των tōn
T-GPF
hothe/this/whoof the maids
παιδισκων paidiskōn
N-GPF
παιδίσκηpaidiskēmaidservantof the maids
του tou
T-GSM
hothe/this/whoof the high priest
αρχιερεως archiereōs
N-GSM
ἀρχιερεύςarchiereushigh-priestof the high priest
 
67 cf. Tłum. Толк. i widząc, że Piotr się grzeje, spojrzawszy nań, mówi: I tyś był z Jezusem Nazareńskim.и, увидев Петра греющегося и всмотревшись в него, сказала: и ты был с Иисусом Назарянином. и3 ви1дэвши петрA грёющасz, воззрёвши на него2, глаг0ла: и3 ты2 съ назарzни1номъ ї}сомъ бhлъ є3си2. 14,67Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVκαι kai
CONJ
καίkaiandAnd
ιδουσα idousa
V-2AAP-NSF G5631
ὁράωhoraōto seewhen she saw
τον ton
T-ASM
hothe/this/whoPeter
πετρον petron
N-ASM
ΠέτροςpetrosPeterPeter
θερμαινομενον thermainomenon
V-PMP-ASM G5734
θερμαίνωthermainōto warmwarming himself
εμβλεψασα emblepsasa
V-AAP-NSF G5660
ἐμβλέπωemblepōto look into/upon, she looked
αυτω autō
P-DSM
αὐτόςautoshe/she/it/selfupon him
λεγει legei
V-PAI-3S G5719
λέγωlegōto speak, and said
και kai
CONJ
καίkaiand, And
συ su
P-2NS
σύsuyouthou also
μετα meta
PREP
μετάmetawith/afterwith
του tou
T-GSM
hothe/this/whoof Nazareth
ναζαρηνου nazarēnou
A-GSM
ΝαζαρηνόςnazarēnosNazareneof Nazareth
ησθα ēstha
V-IAI-2S G5707
εἰμίeimito bewast
του tou
T-GSM
hothe/this/who[the/this/who]
ιησου iēsou
N-GSM
ἸησοῦςiēsousJesus/JoshuaJesus
 
68 cf. Tłum. Толк. Lecz on się zaparł, mówiąc: Ani nie wiem, ani nie rozumiem, co mówisz. I wyszedł na zewnątrz do przedsionka, a kur zapiał.Но он отрекся, сказав: не знаю и не понимаю, что ты говоришь. И вышел вон на передний двор; и запел петух. Џнъ же tвeржесz, глаг0лz: не вёмъ, нижE знaю, что2 ты2 глаг0леши. И# и3зhде в0нъ на преддв0ріе: и3 ґлeктwръ возгласи2. 14,68Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVο o
T-NSM
hothe/this/who 
δε de
CONJ
δέdethenBut
ηρνησατο ērnēsato
V-ADI-3S G5662
ἀρνέομαιarneomaito denyhe denied
λεγων legōn
V-PAP-NSM G5723
λέγωlegōto speak, saying
ουτε oute
CONJ-N
οὔτεouteneither[neither]
οιδα oida
V-RAI-1S G5758
εἴδωeidōto know, I know
ουτε oute
CONJ-N
οὔτεouteneither[neither]
επισταμαι epistamai
V-PNI-1S G5736
ἐπίσταμαιepistamaito know/understandunderstand I
συ su
P-2NS
σύsuyouthou
τι ti
I-ASN
τίςtiswhich?what
λεγεις legeis
V-PAI-2S G5719
λέγωlegōto speaksayest
και kai
CONJ
καίkaiand. And
εξηλθεν exēlthen
V-2AAI-3S G5627
ἐξέρχομαιexerchomaito go outhe went
εξω exō
ADV
ἔξωexōout/outside(r)out
εις eis
PREP
εἰςeistowardinto
το to
T-ASN
hothe/this/whothe porch
προαυλιον proaulion
N-ASN
προαύλιονproaulionentrywaythe porch
 
69 cf. Tłum. Толк. Gdy go zaś znowu ujrzała służąca, zaczęła mówić tym, którzy wokoło stali, że ten z nich jest.Служанка, увидев его опять, начала говорить стоявшим тут: этот из них. И# рабhнz ви1дэвши є3го2 пaки, начaтъ глаг0лати предстоsщымъ, ћкw сeй t ни1хъ є4сть. 14,69Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVκαι kai
CONJ
καίkaiandAnd
η ē
T-NSF
hothe/this/whoa maid
παιδισκη paidiskē
N-NSF
παιδίσκηpaidiskēmaidservanta maid
ιδουσα idousa
V-2AAP-NSF G5631
ὁράωhoraōto seesaw
αυτον auton
P-ASM
αὐτόςautoshe/she/it/selfhim
ηρξατο ērxato
V-ADI-3S G5662
ἄρχομαιarchomaito rule/begin, and began
παλιν palin
ADV
πάλινpalinagainagain
λεγειν legein
V-PAN G5721
λέγωlegōto speakto say
τοις tois
T-DPM
hothe/this/whoto them that
παρεστωσιν parestōsin
V-RAP-DPM G5761
παρίστημιparistēmito stand bystood by
οτι oti
CONJ
ὅτιhotithat/since,
ουτος outos
D-NSM
οὗτοςhoutosthis/he/she/itThis
εξ ex
PREP
ἐκekof/fromof
αυτων autōn
P-GPM
αὐτόςautoshe/she/it/selfthem
εστιν estin
V-PAI-3S G5719
εἰμίeimito beis
 
70 cf. Tłum. Толк. Ale on po wtóre się zaparł. A po chwili ci, co tam stali, znów mówili Piotrowi: Prawdziwie z nich jesteś; boś i Galilejczyk jest.Он опять отрекся. Спустя немного, стоявшие тут опять стали говорить Петру: точно ты из них; ибо ты Галилеянин, и наречие твое сходно. Џнъ же пaки tметaшесz. И# помaлэ пaки предстоsщіи глаг0лаху петр0ви: вои1стинну t ни1хъ є3си2: и4бо галілeанинъ є3си2, и3 бесёда твоS под0битсz. 14,70Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVο o
T-NSM
hothe/this/who 
δε de
CONJ
δέdethenAnd
παλιν palin
ADV
πάλινpalinagainagain
ηρνειτο ērneito
V-INI-3S G5711
ἀρνέομαιarneomaito denyhe denied it
και kai
CONJ
καίkaiand. And
μετα meta
PREP
μετάmetawith/afterafter
μικρον mikron
A-ASN
μικρόςmikrossmalla little
παλιν palin
ADV
πάλινpalinagainagain
οι oi
T-NPM
hothe/this/who, they that
παρεστωτες parestōtes
V-RAP-NPM G5761
παρίστημιparistēmito stand bystood by
ελεγον elegon
V-IAI-3P G5707
λέγωlegōto speaksaid
τω
T-DSM
hothe/this/whoto Peter
πετρω petrō
N-DSM
ΠέτροςpetrosPeterto Peter
αληθως alēthōs
ADV
ἀληθῶςalēthōstruly, Surely
εξ ex
PREP
ἐκekof/fromof
αυτων autōn
P-GPM
αὐτόςautoshe/she/it/selfthem
ει ei
V-PAI-2S G5719
εἰμίeimito bethou art
και kai
CONJ
καίkaiand 
γαρ gar
CONJ
γάρgarfor: for
γαλιλαιος galilaios
N-NSM
ΓαλιλαῖοςgalilaiosGalileana Galilaean
ει ei
V-PAI-2S G5719
εἰμίeimito bethou art
 
71 cf. Tłum. Толк. A on począł zaklinać się i przysięgać: Że nie znam tego człowieka, o którym mówicie.Он же начал клясться и божиться: не знаю Человека Сего, о Котором говорите. Џнъ же начA роти1тисz и3 клsтисz, ћкw не вёмъ чlвёка сегw2, є3г0же вы2 глаг0лете. 14,71Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVο o
T-NSM
hothe/this/who 
δε de
CONJ
δέdethenBut
ηρξατο ērxato
V-ADI-3S G5662
ἄρχομαιarchomaito rule/beginhe began
αναθεματιζειν anathematizein
V-PAN G5721
ἀναθεματίζωanathematizōto take an oathto curse
και kai
CONJ
καίkaiandand
ομνυναι omnunai
V-PAN G5721
ὄμνυμιomnumito swearto swear
οτι oti
CONJ
ὅτιhotithat/since, ,
ουκ ouk
PRT-N
οὐounonot
οιδα oida
V-RAI-1S G5758
εἴδωeidōto knowI know
τον ton
T-ASM
hothe/this/whoman
ανθρωπον anthrōpon
N-ASM
ἄνθρωποςanthrōposa humanman
τουτον touton
D-ASM
οὗτοςhoutosthis/he/she/it[this/he/she/it]
ον on
R-ASM
ὅς, ἥhhos ēwhichof whom
λεγετε legete
V-PAI-2P G5719
λέγωlegōto speakye speak
 
72 cf. Tłum. Толк. A niebawem kur zapiał po raz drugi. I wspomniał Piotr na słowo, które mu rzekł Jezus: Pierwej niż kur dwakroć zapieje, trzykroć się mnie zaprzesz. I począł płakać.Тогда петух запел во второй раз. И вспомнил Петр слово, сказанное ему Иисусом: прежде нежели петух пропоет дважды, трижды отречешься от Меня; и начал плакать.И# втор0е ґлeктwръ возгласи2. И# помzнY пeтръ гlг0лъ, є3г0же речE є3мY ї}съ, ћкw прeжде дaже пётель не возгласи1тъ двакрaты, tвeржешисz менє2 трикрaты. И# начeнъ плaкашесz.14,72Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVκαι kai
CONJ
καίkaiandAnd
ευθυς euthus
ADV
εὐθέωςeutheōsimmediately[immediately]
εκ ek
PREP
ἐκekof/from 
δευτερου deuterou
A-GSN
δεύτεροςdeuterossecondlythe second time
αλεκτωρ alektōr
N-NSM
ἀλέκτωρalektōrroosterthe cock
εφωνησεν efōnēsen
V-AAI-3S G5656
φωνέωfōneōto callcrew
και kai
CONJ
καίkaiand. And
ανεμνησθη anemnēsthē
V-API-3S G5681
ἀναμιμνήσκωanamimnēskōto remindcalled to mind
ο o
T-NSM
hothe/this/whoPeter
πετρος petros
N-NSM
ΠέτροςpetrosPeterPeter
το to
T-ASN
hothe/this/whothe word
ρημα rēma
N-ASN
ῥῆμαrēmawordthe word
ως ōs
ADV
ὡςhōswhich/how[which/how]
ειπεν eipen
V-2AAI-3S G5627
λέγωlegōto speaksaid
αυτω autō
P-DSM
αὐτόςautoshe/she/it/selfunto him
ο o
T-NSM
hothe/this/whoJesus
ιησους iēsous
N-NSM
ἸησοῦςiēsousJesus/JoshuaJesus
οτι oti
CONJ
ὅτιhotithat/since 
πριν prin
ADV
πρίνprinbeforeBefore
αλεκτορα alektora
N-ASM
ἀλέκτωρalektōrroosterthe cock
δις dis
ADV
δίςdistwicetwice
φωνησαι fōnēsai
V-AAN G5658
φωνέωfōneōto callcrow
τρις tris
ADV
τρίςtristhree timesthrice
με me
P-1AS
ἐγώegōI/weme
απαρνηση aparnēsē
V-FDI-2S G5695
ἀπαρνέομαιaparneomaito deny, thou shalt deny
και kai
CONJ
καίkaiand, And
επιβαλων epibalōn
V-2AAP-NSM G5631
ἐπιβάλλωepiballōto put on/seizewhen he thought thereon
εκλαιεν eklaien
V-IAI-3S G5707
κλαίωklaiōto weep, he wept

15 U PIŁATA.1 I zaraz, rano najwyżsi kapłani uczyniwszy naradę ze starszymi i z doktorami i z całą Radą, związawszy Jezusa, zaprowadzili i oddali Piłatowi.2 I spytał go Piłat: Ty jesteś Królem żydowskim? Lecz on odpowiadając, rzecze mu: Ty powiadasz.3 I oskarżali go najwyżsi kapłani o wiele rzeczy.4 A Piłat pytał go znowu, mówiąc: Nic nie odpowiadasz? Patrz, o jak wielkie rzeczy cię winują.5 Jezus zaś nic więcej nie odpowiedział, tak że się Piłat dziwił. JEZUS I BARABASZ.6 A na święto zwykł był wypuszczać im jednego więźnia, o którego by prosili.7 Był zaś niejaki zwany Barabaszem, który z buntownikami był w więzieniu, bo w rozruchu popełnił zabójstwo.8 A gdy wstąpiła rzesza poczęła prosić o to, co zawsze im czynił.9 Piłat zaś odpowiedział im, mówiąc: Chcecie, to puszczę wam Króla żydowskiego?10 Wiedział bowiem, że z zazdrości wydali go najwyżsi kapłani.11 Lecz przedniejsi kapłani podmówili rzeszę, aby raczej wypuścił im Barabasza.12 A odpowiadając Piłat, rzekł im znowu: Cóż tedy chcecie, bym uczynił Królowi żydowskiemu?13 A oni znowu zawołali: Ukrzyżuj go!14 Piłat zaś im mówił: Cóż więc złego uczynił? Ale oni tym bardziej krzyczeli: Ukrzyżuj go!15 A Piłat, chcąc ludowi dogodzić, wypuścił im Barabasza, a Jezusa ubiczowanego wydał, aby był ukrzyżowany. CIERNIEM UKORONOWANIE.16 Żołnierze zaś zaprowadzili go na dziedziniec pretorium i zwołali całą rotę.17 I przyoblekli go w purpurę, i uplótłszy cierniową koronę, włożyli na niego.18 I zaczęli go pozdrawiać: Witaj, Królu żydowski!19 I bili go trzciną po głowie i plwali nań, a upadając na kolana, kłaniali się mu. DROGA NA GOLGOTĘ.20 A Skoro się z niego naśmiali, zdjęli z niego purpurę i włożyli nań szaty jego, i wyprowadzili go, aby go ukrzyżować.21 I przymusili przechodzącego, niejakiego Szymona Cyrenejczyka, idącego z pola, ojca Aleksandra i Rufa, aby niósł krzyż jego.22 I przywiedli go na miejsce Golgota, co się wykłada: miejsce Trupiej Głowy.23 I dawali mu pić wino z mirrą i nie przyjął.24 A ukrzyżowawszy go, podzielili szaty jego, rzucając o nie los, co kto ma wziąć. UKRZYŻOWANIE I SZYDERSTWA.25 A była trzecia godzina, i ukrzyżowali go.26 I był tytuł winy jego napisany: KRÓL ZYDOWSKI.27 A z nim ukrzyżowali dwóch łotrów, jednego po prawicy, a drugiego po lewicy jego.28 I wypełniło się Pismo, które mówi: “I ze złoczyńcami został policzony.”29 A przechodzący bluźnili mu, kiwając głowami swymi i mówiąc: Hej ty, co rozwalasz świątynię i w trzech dniach znowu ją budujesz!30 Wybaw samego siebie, zstępując z krzyża.31 Podobnież i najwyżsi kapłani z doktorami, szydząc, jeden do drugiego mówili: Innych wybawiał, a samego siebie wybawić nie może!32 Chrystus, Król izraelski, niechże teraz zstąpi z krzyża, abyśmy ujrzeli i uwierzyli. I ci, którzy z nim byli ukrzyżowani, lżyli go. ŚMIERĆ ZBAWICIELA.33 A gdy przyszła godzina szósta, zaległy całą ziemię ciemności aż do godziny dziewiątej.34 A o dziewiątej godzinie zawołał Jezus głosem wielkim, mówiąc: “Eloi, Eloi, lamma sabakthani,” co się wykłada: “Boże mój, Boże mój! Czemuś mnie opuścił?”35 A niektórzy z około stojących słysząc to, mówili: Oto Eliasza woła.36 Jeden zaś przybiegł, i napełniwszy gąbkę octem, włożył na trzcinę i dawał mu pić, mówiąc: Poczekajcie, patrzmy czy przyjdzie Eliasz, aby go zdjąć.37 Lecz Jezus, wydawszy głos wielki, skonał.38 A zasłona świątyni rozdarła się na dwoje od wierzchu aż do dołu.39 Setnik zaś, który stał naprzeciw, widząc, że tak wołając, skonał, rzekł: Prawdziwie człowiek ten był Synem Bożym.40 Były też i niewiasty patrzące z daleka, między którymi była Maria Magdalena i Maria, Matka Jakuba Mniejszego i Józefa, i Salome, 41 a gdy był w Galilei, chodziły za nim i służyły mu, i wiele innych, które razem z nim były przyszły do Jerozolimy. POGRZEB P. JEZUSA.42 Skoro już nastał wieczór (ponieważ był to dzień Przygotowania, który jest przed szabatem),43 przyszedł Józef z Aryn1atei, dostojny senator, który też oczekiwał królestwa Bożego, i śmiało wszedł do Piłata, i prosił o ciało Jezusowe.44 A Piłat się zdziwił, czyby już skonał. I wezwawszy setnika, zapytał go, czyby już umarł.45 A dowiedziawszy się od setnika, darował ciało Józefowi.46 Józef zaś, kupiwszy prześcieradło i zdjąwszy Jezusa, owinął go w prześcieradło i położył w grobie, który był wyciosany w skale, i przywalił kamień do drzwi grobowych.47 A Maria Magdalena i Maria Józefowa patrzyły, gdzie go kładziono.ZMARTWYCHWSTANIE16 NIEWIASTY U GROBU.1 A gdy minął szabat, Maria Magdalena i Maria Jakubowa i Salome nakupiły wonnych olejków, aby przyszedłszy namaścić Jezusa.2 A bardzo rano pierwszego dnia tygodnia przyszły do grobu, gdy już wzeszło słońce.3 I mówiły między sobą: Kto nam odwali kamień od drzwi grobowych?4 A spojrzawszy, zobaczyły odwalony kamień; albowiem był bardzo wielki.5 I wszedłszy do grobu, ujrzały młodzieńca siedzącego po prawej stronie, ubranego w szatę białą, i zdumiały się.6 A on im mówi: Nie lękajcie się; Jezusa szukacie Nazareńskiego, ukrzyżowanego? Wstał, nie ma go tu; oto miejsce, gdzie go położono.7 Ale idźcie, powiedzcie uczniom jego i Piotrowi, że was uprzedza do Galilei, tam go zobaczycie, jak wam powiedział.8 A one wyszedłszy, uciekły z grobu, albowiem zdjęło je drżenie i przestrach; i nikomu nic nie powiedziały, bo się bały. CHRYSTUS UKAZUJE SIĘ MAGDALENIE.9 Wstawszy zaś raniutko pierwszego dnia tygodnia, ukazał się najpierw Marii Magdalenie, z której był wyrzucił siedmiu czartów.10 Ona poszedłszy, opowiedziała tym, którzy z nim bywali, smutnym i płaczącym.11 A oni usłyszawszy, że żyje i był widziany przez nią, nie uwierzyli. UKAZUJE SIĘ UCZNIOM I APOSTOŁOM.12 Potem zaś dwom z nich idącym do wsi, ukazał się w drodze w innej postaci.13 A oni przyszedłszy, opowiedzieli innym; ale i tym nie uwierzyli.14 Na koniec ukazał się owym jedenastu siedzącym u stołu, i wymawiał im niedowiarstwo i zatwardziałość serca, że tym, którzy go widzieli, że zmartwychwstał, nie uwierzyli.15 I rzekł im: Idąc na cały świat, opowiadajcie ewangelię wszelkiemu stworzeniu.16 Kto uwierzy i ochrzci się, będzie zbawiony; a kto nie uwierzy, będzie potępiony.17 A za tymi, co uwierzą, te cuda w ślad pójdą: W imię moje czarty będą wyrzucać, nowymi językami będą mówić,18 węże będą brać, i choćby co śmiertelnego pili, szkodzić im nie będzie, na chorych będą kłaść ręce, i dobrze się mieć będą. WNIEBOWSTĄPIENIE.19 Ale Pan Jezus potem, kiedy do nich przemówił, został wzięty do nieba, i siedzi po prawicy Bożej.20 Oni zaś wyszedłszy, przepowiadali wszędzie; a Pan dopomagał, i potwierdzał słowa przez cuda w ślad idące.