MENU
Fragment:
Styl fragmentu
*Zezwalaj na cookies aby zapamiętać ustawienia

Ewangelia Św. Marka

Wstęp do działalności publicznej.(1,1-13)1 WSTĘP.1 Początek Ewangelii Jezusa Chrystusa, Syna Bożego.2 Jak napisane jest u Izajasza proroka: “Oto ja posyłam Anioła mego przed obliczem twoim, który zgotuje drogę twoją przed tobą.3 Głos wołającego na pustyni: Gotujcie drogę Pańską, czyńcie proste ścieżki jego.” PRZEPOWIADANIE JANA CHRZCICIELA.4 Był Jan na pustyni, chrzcząc i przepowiadając chrzest pokuty na odpuszczenie grzechów.5 I wychodziła do niego cała kraina Judei i jerozolimczycy wszyscy; i byli od niego ochrzczeni w rzece Jordanie, spowiadając się z grzechów swoich.6 A Jan miał odzienie z sierści wielbłądziej i pas skórzany około bioder swoich, a jadał szarańcze i miód leśny. I przepowiadał, mówiąc:7 Idzie za mną mocniejszy niźli ja, któremu nie jestem godzien, upadłszy, rozwiązać rzemyka u trzewików jego.8 Ja chrzciłem was wodą, ale on was będzie chrzcił Duchem Świętym. CHRZEST I POST P. JEZUSA.9 I stało się w owe dni, przyszedł Jezus z Nazaretu galilejskiego, i został ochrzczony od Jana w Jordanie.10 A natychmiast wychodząc z wody, ujrzał otworzone niebiosa i Ducha jako gołębicę zstępującego i zostającego z nim.11 I rozległ się głos z niebios: Tyś jest Syn mój miły, w tobie upodobałem sobie.12 I natychmiast Duch wywiódł go na pustynię.13 I był na pustyni czterdzieści dni i czterdzieści nocy, i był kuszony od szatana, i był ze zwierzętami, a aniołowie służyli mu.CZĘŚĆ I(1,14 – 6,13)CHRYSTUS W GALILEI POWOŁANIE CZTERECH APOSTOŁÓW.14 A potem, gdy Jan został wydany, przyszedł Jezus do Galilei, przepowiadając ewangelię królestwa Bożego,15 i mówiąc: że wypełnił się czas i przybliżyło się królestwo Boże; pokutujcie i wierzcie ewangelii.16 A przechodząc nad Morzem Galilejskim, ujrzał Szymona i Andrzeja, brata jego, zapuszczających sieci w morze (bo byli rybakami).17 I rzekł im Jezus: Pójdźcie za mną, a uczynię, że staniecie się rybakami ludzi.18 I natychmiast opuściwszy sieci, poszli za nim.19 A stamtąd odszedłszy maluczko, ujrzał Jakuba Zebedeuszowego i Jana, brata jego, kiedy zwijali sieci w łodzi.20 I zaraz ich zawołał. A zostawiwszy ojca swego Zebedeusza w łodzi z najemnikami, poszli za nim. UZDROWIENIE OPĘTANEGO.21 I weszli do Kafarnaum. A zaraz w szabat wszedłszy do synagogi, nauczał ich.22 I zdumiewali się nad nauką jego; albowiem uczył ich, jako władzę mający, a nie jako doktorowie.23 I był w ich synagodze człowiek, mający ducha nieczystego, i zawołał,24 mówiąc: Cóż ci do nas, Jezusie Nazareński? Przyszedłeś gubić nas? Znam cię; ktoś jest, Święty Boży.25 I zagroził mu Jezus, mówiąc: Milcz i wyjdź z człowieka.26 I targając go duch nieczysty, z krzykiem wielkim wyszedł z niego.27 I zdumiewali się wszyscy, tak że się między sobą pytali, mówiąc: Cóż to jest? Cóż to za nowa nauka, że z mocą rozkazuje nawet duchom nieczystym, a są mu posłuszne?28 I wnet rozeszła się sława jego po całej krainie galilejskiej. UZDROWIENIE ŚWIEKRY PIOTRA I WIELU INNYCH.29 I niebawem wyszedłszy z synagogi, przyszli do domu Szymona i Andrzeja z Jakubem i z Janem.30 A świekra Szymonowa leżała w gorączce, i zaraz mówią mu o niej.31 I przystąpiwszy, podniósł ją, ująwszy za rękę, a wnet opuściła ją gorączka, i służyła im.32 Gdy zaś nastał wieczór, i słońce zaszło, przynosili do niego wszystkich źle się mających i opętanych.33 A całe miasto zebrało się u drzwi.34 I uzdrowił wielu, których rozmaite choroby trapiły, i wyrzucił wielu czartów, a nie dopuszczał im mówić, że go znali.35 A bardzo rano wstawszy, wyszedł, i udał się na miejsce pustynne i tam się modlił.36 I poszedł za nim Szymon i ci, co z nim byli.37 A znalazłszy go, powiedzieli mu: Że wszyscy cię szukają.38 I rzekł im: Idźmy do pobliskich wsi i miast, abym i tam przepowiadał, bom na to przyszedł. PRACA W GALILEI I OCZYSZCZENIE TRĘDOWATEGO.39 I nauczał w ich synagogach i po całej Galilei, i wyrzucał czarty.40 I przyszedł do niego trędowaty, prosząc go, i upadłszy na kolana, rzekł mu: Jeśli chcesz, możesz mię oczyścić.41 A Jezus zmiłowawszy się nad nim, wyciągnął rękę swoją i dotknąwszy go, rzekł mu: Chcę, bądź oczyszczony.42 A gdy rzekł, natychmiast zniknął trąd z niego, i został oczyszczony.43 I zagroził mu, i natychmiast go oddalił.44 I rzekł mu: Bacz, żebyś nikomu nie powiadał, ale idź, ukaż się najwyższemu kapłanowi, i ofiaruj za oczyszczenie swoje, co przykazał Mojżesz na świadectwo im.45 Lecz on wyszedłszy, począł opowiadać i rozsławiać, co się stało, tak że już nie mógł jawnie wejść do miasta; ale przebywał na ustroniu, na miejscach pustynnych; a zewsząd schodzili się do niego.2 UZDROWIENIE PARALITYKA.1 I znowu wszedł do Kafarnaum po jakimś czasie.2 I usłyszano, że jest w domu; a wielu s1ę zebrało, tak że nie mogli się zmieścić ani u drzwi; i głosił im słowo.3 I przyszli do niego, niosąc paralityka, którego dźwigało czterech.4 A gdy go nie mogli wnieść przedeń z powodu ciżby, rozebrali powałę tam, gdzie był, a uczyniwszy otwór, spuścili łoże, na którym leżał paralityk.5 Gdy zaś Jezus ujrzał ich wiarę, rzekł paralitykowi: Synu, odpuszczają ci się grzechy twoje!6 A byli tam niektórzy z doktorów, siedząc i myśląc w sercach swoich:7 Czemu ten tak mówi? Bluźni. Któż grzechy odpuszczać może, jeśli nie sam Bóg?8 Gdy to Jezus zaraz poznał duchem swoim, że tak w sobie myślą, rzekł im: Czemu to myślicie w sercach waszych?9 Cóż łatwiej jest, rzec paralitykowi: Odpuszczają ci się grzechy, czy rzec: Wstań, weźmij łoże swoje i chodź?10 Żebyście zaś wiedzieli, iż Syn Człowieczy ma moc odpuszczać grzechy na ziemi, (rzekł do paralityka):11 Tobie mówię: Wstań, weź łoże swoje, i idź do domu swego.12 A on natychmiast wstał, i wziąwszy łoże, wyszedł przed wszystkimi, tak iż się wszyscy zdumieli, i chwalili Boga, mówiąc: Iżeśmy nigdy nic takiego nie widzieli. POWOŁANIE MATEUSZA.13 I wyszedł znów ku morzu, i cała rzesza schodziła się do niego, i nauczał ich.14 A przechodząc, ujrzał Lewiego, syna Alfeusza, siedzącego przy cle i rzekł mu: Pójdź za mną. A wstawszy, poszedł za nim.15 I stało się, gdy siedział u stołu w domu jego, wielu celników i grzeszników siedziało razem z Jezusem i z uczniami jego; bo było wielu, którzy też chodzili za nim.16 A widząc doktorowie i faryzeusze, że jada z celnikami i grzesznikami, mówili uczniom jego: Czemu z celnikami i grzesznikami je i pije mistrz wasz?17 Co usłyszawszy Jezus, rzekł im: Zdrowi nie potrzebują lekarza, ale źle się mający; albowiem nie przyszedłem wzywać sprawiedliwych, ale grzesznych. SPÓR O POST.18 A uczniowie Janowi i faryzeusze pościli. I przychodzą, i mówią mu: Czemuż uczniowie Jana i faryzeuszów poszczą, a twoi uczniowie nie poszczą?19 rzekł im Jezus: Czyż mogą goście weselni pościć, dopóki z nimi jest oblubieniec? Jak długo mają między sobą oblubieńca, nie mogą pościć.20 Ale przyjdą dni, gdy będzie wzięty od nich oblubieniec, a wtedy będą pościć w owe dni.21 Nikt nie przyszywa łaty z surowego sukna do starej szaty; bo inaczej nowy płat obrywa starą szatę i rozdarcie staje się większe.22 I nikt nie leje wina nowego w stare bukłaki; bo inaczej wino rozsadzi bukłaki i rozleje się wino, a bukłaki się zepsują; ale wino nowe ma być wlewane w bukłaki nowe. CHRYSTUS PANEM SZABATU.23 I stało się znów, gdy Pan przechodził w szabat przez zboża, uczniowie jego poczęli, idąc, rwać kłosy.24 A faryzeusze mówili mu: Oto, co czynią w szabat, czego się nie godzi?25 I rzekł im: Nigdyście nie czytali, co uczynił Dawid, gdy był w potrzebie, kiedy łaknął sam i ci co z nim byli?26 Jak wszedł do domu Bożego za Abiatara, najwyższego kapłana, i jadł chleby pokładne, których nie godziło się jeść tylko kapłanom, i dał tym, którzy z nim byli?27 I mówił im: Szabat był ustanowiony dla człowieka, a nie człowiek dla szabatu.28 A więc panem jest Syn Człowieczy także i szabatu.3 LECZY USCHŁĄ RĘKĘ.1 I wszedł znów do synagogi, a był tam człowiek, mający rękę uschłą.2 I podpatrywali go, czy będzie w szabat uzdrawiał, aby go oskarżyć.3 I rzekł człowiekowi, mającemu rękę uschłą: Stań w pośrodku!4 I rzekł im: Czy godzi się w szabat dobrze czynić, czy też źle, duszę uzdrowić, czy zabić? Lecz oni milczeli.5 I spojrzawszy po nich z gniewem, zasmucony ślepotą serca ich, rzekł człowiekowi: Wyciągnij rękę twoją! I wyciągnął, i ręka została mu przywrócona.6 A wyszedłszy faryzeusze naradzali się zaraz z herodianami przeciwko niemu, jakby go stracić. ZEWSZĄD ZBIEGAJĄ SIĘ RZESZE.7 Jezus zaś z uczniami swymi odszedł nad morze, a wielka rzesza z Galilei i z Judei poszła za nim;8 I z Jerozolimy i z Idumei, i z Zajordania i z okolic Tyru, i Sydonu przyszło do niego mnóstwo wielkie, słysząc, co czynił.9 I rzekł uczniom swoim, aby łódka była na jego posługę z powodu rzeszy, ażeby go nie ścisnęła.10 Albowiem wielu uzdrawiał, tak że na niego napierali, aby się go dotknąć, ilukolwiek z nich miało rany.11 A duchy nieczyste na jego widok upadały przed nim i wołały mówiąc:12 Ty jesteś Synem Bożym. I bardzo im groził, aby go nie wyjawiały. WYBÓR APOSTOŁÓW.13 I wszedłszy na górę, wezwał do siebie, których sam chciał, i przyszli do niego.14 I postanowił dwunastu, aby byli z nim, i żeby ich posyłał przepowiadać. 15 I dał im moc uzdrawiania chorób i wypędzania czartów.16 I dał Szymonowi imię Piotr.17 I Jakuba Zebedeuszowego i Jana, brata Jakubowego, i dał im imiona Boanerges, co znaczy synowie gromu.18 I Andrzeja i Filipa, i Bartłomieja i Mateusza, i Tomasza i Jakuba Alfeuszowego, i Tadeusza i Szymona Kananejczyka.19 I Judasza Iszkariotę, który go też wydał. JAKĄ MOCĄ WYRZUCA CZARTY.20 I przyszli do domu, i zbiegła się znowu rzesza, tak że nie mogli ani chleba spożyć.21 A gdy to posłyszeli bliscy jego, wyszli, ażeby go pojmać, bo mówili, że oszalał.22 A doktorowie, którzy byli przyszli z Jerozolimy, mówili, że ma Belzebuba, i że mocą księcia czartowskiego wyrzuca czarty.23 I wezwawszy ich, mówił do nich w przypowieściach: Jakże może szatan wyrzucać szatana?24 I królestwo, jeśliby przeciw sobie było rozdzielone, takie królestwo nie może się ostać.25 I dom, jeśliby przeciw sobie był rozdzielony, taki dom nie może się ostać.26 I szatan, jeśliby sam przeciw sobie powstał, rozdzielony jest, i nie będzie się mógł ostać, ale upadnie.27 Nikt nie może, wszedłszy w dom, zrabować sprzętów mocarza, jeśliby pierwej mocarza nie związał, a wtedy dom jego ograbi.28 Zaprawdę powiadam wam, że wszystkie grzechy będą odpuszczone synom ludzkim, i bluźnierstwa, którymi by bluźnili;29 ale kto by zbluźnił przeciw Duchowi Świętemu, nie dostąpi odpuszczenia na wieki, ale będzie winien grzechu wiecznego.30 Albowiem mówili: Ma ducha nieczystego. KTO MATKĄ I BRATEM CHRYSTUSA?31 I przyszła matka jego i bracia, a stojąc przed domem, posłali po niego, wołając go.32 A rzesza siedziała około niego, i powiedziano mu: Oto matka twoja i bracia twoi są przed domem; szukają cię.33 I odpowiadając im, rzekł: Kto jest matka moja i bracia moi?34 A spoglądając na tych, którzy około niego siedzieli, rzekł: Oto matka moja i bracia moi.35 Albowiem kto by czynił wolę Bożą, ten jest bratem moim i siostrą moją i matką.4 NAUCZA W ŁODZI.1 I począł znowu uczyć przy morzu; i zebrała się koło niego rzesza wielka, tak że wszedłszy do łodzi, siedział na morzu, a wszystka rzesza była przy morzu na ziemi.2 I nauczał ich wiele w przypowieściach, i mówił im w nauce swojej. PRZYPOWIEŚĆ O SIEWCY.3 Słuchajcie! Oto siewca wyszedł siać.4 A gdy siał, jedno padło obok drogi, a ptaki niebieskie przyszły i zjadły je.5 Drugie zaś padło na opoczyste, gdzie nie miało wiele ziemi, i natychmiast wzeszło, bo nie miało głębokiej ziemi.6 A gdy słońce wzeszło, zwiędło i dlatego uschło, że nie miało korzenia.7 A inne padło w ciernie; i urosły ciernie, i zadusiły je, i nie dało owocu.8 A inne upadło na ziemię dobrą i dało owoc bujny i wzrastający; a jedno przyniosło trzydzieści, drugie sześćdziesiąt, a trzecie sto.9 I mówił: Kto ma uszy ku słuchaniu, niechaj słucha.10 A gdy był sam tylko, spytało go o przypowieść tych dwunastu, co przy nim byli.11 I mówił im: Wam dane jest poznać tajemnicę królestwa Bożego; ale tym, którzy są zewnątrz, wszystko dzieje się w przypowieściach,12 aby patrząc patrzyli, a nie widzieli, i słysząc słyszeli, a nie zrozumieli, by się kiedy nie nawrócili, a nie były im odpuszczone grzechy.13 I rzekł im: Nie rozumiecie tej przypowieści? A jakże zrozumiecie wszystkie przypowieści?14 Który sieje, słowo sieje.15 A którzy obok drogi, gdzie się rozsiewa słowo, ci są, którzy gdy usłyszą, natychmiast przychodzi szatan i bierze słowo, które jest wsiane w serca ich.16 Podobnież i ci, którzy są na opoczystych posiani, są ci, którzy gdy usłyszą słowo, natychmiast z radością je przyjmują;17 a nie mają korzenia w sobie, ale trwają do czasu; potem, gdy przyjdzie ucisk i prześladowanie z powodu słowa, natychmiast się gorszą.18 A inni, którzy między ciernie są posiani, ci są, którzy słowa słuchają,19 a troski świata i omamienie bogactw i chciwość innych rzeczy, wchodząc, zaduszają słowo, i staje się bez pożytku.20 A którzy na dobrą ziemię są posiani, ci są, którzy słuchają słowa, i przyjmują, i przynoszą owoc, jedno trzydzieści, drugie sześćdziesiąt, a trzecie sto. DARY BOŻE NALEŻY ROZWIJAĆ.21 I mówił im: Czyż świecę wnoszą, aby ją postawić pod korcem, albo pod łożem? Czyż nie po to, aby była postawiona na świeczniku?22 Nie ma bowiem nic tajemnego, co by się objawić nie miało; i nic nie stało się ukrytym, ale po to, żeby na jaw wyszło.23 Jeśli kto ma uszy ku słuchaniu, niechaj słucha.24 I mówił im: Baczcie czego słuchacie. Jaką miarą mierzyć będziecie, będzie wam odmierzone, i będzie wam przydane.25 Albowiem kto ma, będzie mu dane; a kto nie ma, i to, co ma, odejmą od niego.26 I mówił: Tak jest z królestwem Bożym, jak gdyby człowiek wrzucił nasienie w ziemię,27 a spałby, i wstawał w nocy i we dnie, a nasienie wschodziłoby i rosło, gdy on nie wie.28 Ziemia bowiem sama z siebie owoc rodzi, naprzód źdźbło, potem kłos, a potem pełne ziarno w kłosie.29 A gdy zboże dojrzeje, wnet zapuszcza sierp, bo żniwo przyszło. PRZYPOWIEŚĆ O ZIARNIE GORCZYCY.30 I mówił: Do czego podobnym uczynimy królestwo Boże, albo do jakiej przypowieści przyrównamy je?31 Jak ziarno gorczyczne, które gdy sieją w ziemię, mniejsze jest od wszystkich nasion, jakie są na ziemi.32 A gdy się je wsieje, wyrasta, i staje się większe nad wszystkie jarzyny, i wypuszcza gałęzie tak wielkie, że pod cieniem jego mogą mieszkać ptaki niebieskie.33 I w wielu takich przypowieściach tak głosił do nich słowo, jak mogli słuchać.34 A bez przypowieści nie mówił im. A uczniom swoim osobno wykładał wszystko. UCISZENIE BURZY.35 I w ów dzień mówił do nich, gdy już wieczór nastał: Przeprawmy się na drugą stronę.36 A opuściwszy rzeszę, wzięli go tak, jak był w łodzi, a inne łodzie były z nim.37 I powstała wielka nawałnica wiatru, i miotała fale w łódź, tak że się łódź napełniała.38 A on był w tyle łodzi, śpiąc na wezgłówku; i budzą go, i mówią mu: Nauczycielu! Nie obchodzi cię to, że giniemy?39 I powstawszy, zagroził wiatrowi, i rzekł morzu: Milcz, zamilknij. I ustał wiatr, i stała się cisza wielka.40 I rzekł im: Czemu bojaźliwi jesteście? Jeszczeż nie macie wiary?41 I przelękli się bojaźnią wielką, i mówili jeden do drugiego: Kimże więc jest ten, że i wiatr i morze są mu posłuszne?5 WYPĘDZA CZARTY W WIEPRZE.1 I przybyli za morze do krainy Gerazeńczyków.2 A gdy on wychodził z łodzi, zaraz wybiegł ku niemu z grobów człowiek opętany duchem nieczystym.3 Miał on mieszkanie w grobach, a nie mógł go już nikt i łańcuchami związać;4 bo często będąc w pęta i łańcuchy związany, łańcuchy rozrywał i pęta kruszył i nikt go nie mógł poskromić.5 A zawsze we dnie i w nocy był w grobach i w górach, krzycząc i tłukąc się kamieniami.6 Ujrzawszy zaś Jezusa z daleka, przybiegł i pokłonił się mu,7 a wołając głosem wielkim, mówił: Co ci do mnie, Jezusie, Synu Boga Najwyższego? Zaklinam cię przez Boga, abyś mnie nie męczył.8 Albowiem mówił do niego: Wyjdź, duchu nieczysty z człowieka!9 I pytał go: Co ty masz za imię? I rzekł mu: Legion mi na imię, albowiem nas jest wielu.10 I prosił go bardzo, aby go nie wypędzał z tej okolicy.11 A było tam na górze wielkie stado wieprzów pasące się.12 I prosili go czarci, mówiąc: Poślij nas w wieprze, abyśmy w nie weszli.13 I natychmiast pozwolił im Jezus. A wyszedłszy duchy nieczyste, weszły w wieprze, i wpadło stado wielkim pędem ze stromego zbocza w morze, w liczbie około dwóch tysięcy i utonęło w morzu.14 Ci zaś, którzy je paśli, uciekli, i dali znać do miasta i na pola. I wyszli oglądać, co się stało.15 I przychodzą do Jezusa, i widzą tego, który był od czarta dręczony, siedzącego, ubranego i przy zdrowych zmysłach, i zlękli się.16 I opowiedzieli im ci, którzy widzieli, co się zdarzyło temu, który miał czarta, i o wieprzach.17 I poczęli go prosić, aby wyszedł z ich granic.18 A gdy wstępował do łodzi, zaczął go prosić ten, który był od czarta dręczony, aby mógł być przy nim.19 I nie przyjął go, ale mu rzekł: Idź do domu swojego, do swoich i oznajmij im, jak wielkie rzeczy uczynił ci Pan i zlitował się nad tobą.20 I odszedł, i począł głosić w Dekapolu, jak wielkie rzeczy uczynił mu Jezus, a wszyscy się dziwili. UZDRAWIA NIEWIASTĘ MAJĄCĄ KRWOTOK.21 A gdy Jezus znów przeprawił się w łodzi za morze, zeszła się do niego wielka rzesza, i był nad morzem.22 I przyszedł jeden przełożony synagogi, imieniem Jair, a ujrzawszy go, padł mu do nóg.23 I prosił go bardzo, mówiąc: Iż córka moja kona, pójdź, włóż na nią ręce, żeby ozdrowiała, i żywa została.24 I poszedł z nim, a szła za nim wielka rzesza, i cisnęli się na niego.25 A niewiasta, która miała krwotok przez dwanaście lat,26 i wiele była ucierpiała od wielu lekarzy, i całe swe mienie wydała była, a nic jej nie pomogło, ale się jeszcze gorzej miała;27 i usłyszawszy o Jezusie, przyszła z tyłu między rzeszą i dotknęła się szaty jego.28 Mówiła bowiem, że jeśli dotknę się choćby szaty jego, będę zdrowa.29 I natychmiast wyschło w niej źródło krwi, i poczuła w ciele, że była uzdrowiona od choroby.30 A Jezus poznawszy zaraz w sobie moc, która z niego wyszła, obróciwszy się do rzeszy, mówił: Kto się dotknął szat moich?31 A uczniowie jego mówili mu: Widzisz, jak cię rzesza ciśnie, a mówisz: Kto się mnie dotknął?32 I patrzał wokoło, aby zobaczyć tę, która to uczyniła.33 A niewiasta, bojąc się i drżąc, wiedząc, co się z nią stało, przyszła i upadła przed nim, i powiedziała mu całą prawdę.34 On zaś rzekł jej: Córko! Wiara twoja cię uzdrowiła, idź w pokoju i bądź uzdrowiona z choroby twojej. WSKRZESZENIE CÓRKI JAIRA.35 Gdy on jeszcze mówił, przyszli od przełożonego synagogi, mówiąc: Iż córka twoja umarła, czemuż jeszcze trudzisz Nauczyciela?36 A Jezus usłyszawszy słowa, które powiedziano, rzekł przełożonemu synagogi: Nie bój się, wierz tylko!37 I nie dopuścił nikomu iść za sobą, tylko Piotrowi i Jakubowi i Janowi, bratu Jakuba.38 I przychodzą do domu przełożonego synagogi i widzi zgiełk i płaczących i zawodzących bardzo.39 A wszedłszy, rzekł im: Czemu zgiełk czynicie, i płaczecie? Dzieweczka nie umarła, ale śpi.40 I śmiano się z niego. On zaś wypędziwszy wszystkich, bierze ojca i matkę dzieweczki i tych, którzy z nim byli, i wchodzi, gdzie dzieweczka leżała.41 A ująwszy rękę dzieweczki mówi do niej: Talitha kumi! Co znaczy: Dzieweczko, (tobie mówię) wstań!42 I natychmiast wstała dzieweczka i chodziła; miała zaś dwanaście lat; i zdumieli się zdumieniem wielkim.43 I przykazał im surowo, aby tego nikt nie wiedział; i rzekł, aby jej dano jeść.6 NAUCZA W NAZARECIE.1 A odszedłszy stamtąd, przyszedł do ojczyzny swojej, i szli za nim uczniowie jego.2 A gdy nastał szabat, zaczął uczyć w synagodze i wielu słuchających zdumiewało się nad nauką jego, mówiąc: Skądże temu to wszystko? A co to za mądrość, która mu jest dana, i takie cuda, które dzieją się przez ręce jego?3 Czyż to nie jest rzemieślnik, syn Maryi, brat Jakuba i Józefa i Judy i Szymona? Czyż i sióstr jego tu u nas nie ma? I gorszyli się z niego.4 A Jezus im mówił: Iż prorok nie jest bez czci, chyba w ojczyźnie swojej, i w domu swoim, a między rodziną swoją.5 I nie mógł tam uczynić żadnego cudu, tylko uzdrowił niewielu chorych, kładąc na nich ręce.6 I dziwił się niedowiarstwu ich; a nauczając, obchodził okoliczne miasteczka. ROZSYŁA APOSTOŁÓW.7 I wezwał dwunastu, i począł ich po dwóch rozsyłać, i dawał im moc nad duchami nieczystymi.8 I rozkazał im, aby nic na drogę nie brali, jak tylko laskę, ani torby podróżnej, ani chleba, ani pieniędzy w trzosie;9 ale by chodzili w sandałach, a nie wdziewali dwóch sukien.10 I mówił im: Gdziekolwiek wejdziecie do domu, tam mieszkajcie, aż stamtąd wyjdziecie.11 A gdziekolwiekby was nie przyjęli, i nie słuchali, wychodząc stamtąd, otrząśnijcie proch z nóg waszych, na świadectwo im.12 A wyszedłszy, przepowiadali, aby pokutę czynili.13 I wyrzucali wielu czartów, i wielu chorych olejem namaszczali, i uzdrawiali.CZĘŚC II(6,14 – 9,49)WĘDRÓWKI PO GALILEI I OKOLICZNYCH KRAJACH RÓŻNE ZDANIA O JEZUSIE.14 I usłyszał król Herod (bo imię jego było rozsławione), i mówił: Że Jan Chrzciciel wstał z martwych, i dlatego cuda dzieją się przez niego.15 Inni zaś mówili: Że to jest Eliasz; inni znów powiadali: Iż jest to prorok, jak jeden z proroków.16 Co usłyszawszy Herod, rzekł: Jan, którego ja ściąłem, ten wstał z martwych. HISTORIA ZABICIA ŚW. JANA.17 A1bowiem sam Herod posłał, i pojmał był Jana, i związał go w więzieniu z powodu Herodiady, żony Filipa, brata swego, że ją był pojął.18 Jan bowiem mówił Herodowi: Nie godzi się tobie mieć żony brata twego.19 A Herodiada czyhała nań, i chciała go zabić, a nie mogła.20 Albowiem Herod bał się Jana, wiedząc, że jest mężem sprawiedliwym i świętym, i strzegł go, a za jego radą wiele rzeczy czynił i chętnie go słuchał.21 Gdy zaś nadszedł dzień sposobny, sprawił Herod w urodziny swoje ucztę dostojnikom swoim i dowódcom i przedniejszym Galilei.22 A gdy weszła córka owej Herodiady, i tańczyła, i spodobała się Herodowi i wespół siedzącym, rzekł król do dziewczęcia: Proś mnie o co chcesz, a dam tobie.23 I przysiągł jej: że o cokolwiek prosić będziesz, dam ci, choćby i połowę królestwa mego.24 Ona wyszedłszy, rzekła matce swojej: O co mam prosić? Ta zaś odrzekła: głowę Jana Chrzciciela.25 A gdy weszła zaraz z pośpiechem do króla, prosiła, mówiąc: Chcę, abyś mi natychmiast dał na misie głowę Jana Chrzciciela.26 I zasmucił się król; dla przysięgi i dla wespół siedzących nie chciał jej zasmucić,27 ale posławszy kata, rozkazał przynieść głowę jego na misie.28 I ściął go w więzieniu, i przyniósł głowę jego na misie, i oddał ją dziewczynie, a dziewczyna oddała j ą matce swojej.29 Co usłyszawszy uczniowie jego, przyszli, i wzięli ciało jego, i położyli je w grobie. JEZUS ODPOCZYWA Z APOSTOŁAMI.30 A gdy apostołowie zeszli się do Jezusa, opowiedzieli mu wszystko, co czynili, i czego uczyli.31 I rzekł im: Pójdźcie osobno na miejsce pustynne i odpocznijcie trochę; bo wielu było tych, co przychodzili i odchodzili, i ani czasu do jedzenia nie mieli.32 I wstąpiwszy do łodzi, odjechali na miejsce pustynne osobno.33 I widzieli ich odjeżdżających, i zwiedziało się wielu, i zbiegli się tam pieszo ze wszystkich miast, i wyprzedzili ich.34 A wyszedłszy Jezus, ujrzał wielką rzeszę, i ulitował się nad nimi, że byli jak owce nie mające pasterza, i począł ich uczyć wielu rzeczy. ROZMNAŻA CHLEB.35 A gdy już była późna godzina, przystąpili uczniowie jego, mówiąc: Miejsce to jest pustynne i już czas upłynął;36 rozpuść ich, aby poszli do najbliższych zagród i wsi, i kupili sobie żywności do jedzenia.37 A odpowiadając, rzekł im: Dajcie wy im jeść. I rzekli mu: Pójdźmy, kupmy za dwieście denarów chleba, a damy im jeść.38 I rzekł im: Ile chlebów macie? Idźcie, i zobaczcie. A dowiedziawszy się, odpowiedzieli: Pięć i dwie ryby.39 I rozkazał im posadzić wszystkich gromadami na zielonej trawie.40 I siedli gromadami po stu i po pięćdziesięciu.41 A wziąwszy pięć chlebów i dwie ryby, wejrzawszy w niebo, błogosławił, i łamał chleb, i dawał uczniom swoim, aby przed nich kładli, i dwie ryby podzielił wszystkim.42 I jedli wszyscy, i najedli się.43 I zebrali ostatki, dwanaście koszów pełnych ułomków i z ryb.44 A tych, którzy jedli, było pięć tysięcy mężczyzn. CHODZI PO MORZU.45 I wnet przymusił uczniów swoich wstąpić w łódź, aby go wyprzedzili za morze do Betsaidy, ażby on rozpuścił lud.46 A rozpuściwszy ich odszedł na górę modlić się.47 I gdy nastał wieczór, była łódź w pośrodku morza, a on sam na ziemi.48 A widząc ich, jak się trudzili przy wiosłowaniu (bo im był wiatr przeciwny), około czwartej straży nocnej przyszedł do nich, chodząc po morzu, i chciał ich minąć.49 Lecz oni, skoro go ujrzeli chodzącego po morzu, mniemali, że to była zjawa, i zakrzyknęli.50 Albowiem wszyscy go widzieli, i zatrwożyli się. A natychmiast przemówił do nich, i rzekł im: Ufajcie, jam jest, nie lękajcie się!51 I wstąpił do nich w łódź, i ustał wiatr. I tym bardziej zdumiewali się sami w sobie.52 Nie zrozumieli bowiem co do chlebów, gdyż serce ich było zaślepione. UZDRAWIA NIEMOCNYCH.53 A gdy się przeprawili, przyszli do ziemi Genezaret, i przybili do brzegu.54 Skoro wyszli z łodzi, natychmiast go poznali.55 I przebiegając całą tę okolicę, poczęli na łożach przynosić źle się mających, gdzie usłyszeli, że jest.56 A gdziekolwiek wchodził do wsi, albo do zagród albo miast, kładli niemocnych na ulicach, i prosili go, aby się dotknęli choć kraju szaty jego; i wszyscy, którzy się go dotknęli, zdrowymi się stawali.7 KARCI FARYZEUSZÓW.1 I zeszli się do niego faryzeusze i niektórzy z doktorów, co przyszli z Jerozolimy.2 A ujrzawszy niektórych z uczniów jego, jedzących chleb pospolitymi, to jest, nieumytymi rękami, ganili ich.3 Faryzeusze bowiem i wszyscy żydzi bez częstego umywania rąk nie jedzą, trzymając się podania starszych.4 I wracając z rynku nie jedzą, dopóki się nie umyją; i wiele jest innych rzeczy, które im do zachowania są podane: umywania kubków i dzbanków i naczyń miedzianych i łóżek.5 I pytali go faryzeusze i doktorowie: Czemu uczniowie twoi nie postępują według podania starszych, ale jedzą chleb pospolitymi rękami?6 On zaś odpowiadając, rzekł im: Dobrze Izajasz o was obłudnikach prorokował, jak jest napisane: “Lud ten czci mię wargami, ale serce ich daleko jest ode mnie.7 Lecz próżno mnie czczą, ucząc nauk i przykazań ludzkich.”8 Albowiem opuściwszy przykazanie Boże, trzymacie się podania ludzkiego, umywania dzbanków i kubków; i wiele innych rzeczy tym podobnych czynicie.9 I mówił im: Całkiem udaremniacie przykazanie Boże, aby zachować podanie wasze.10 Mojżesz bowiem powiedział: “Czcij ojca twego i matkę twoją,” i “Kto by złorzeczył ojcu albo matce, niech śmiercią umrze.”11 A wy mówicie: Jeśliby człowiek rzekł ojcu albo matce: Korban (to znaczy dar), który jest ode mnie, tobie pomocny będzie;12 i nie pozwalacie mu nic więcej czynić dla ojca albo matki,13 niwecząc słowo Boże tym podaniem waszym, któreście przekazali; i wiele rzeczy tym podobnych czynicie. CO PLUGAWI CZŁOWIEKA.14 A przywoławszy znów rzesze, mówił im: Słuchajcie mnie wszyscy, a zrozumiejcie.15 Nie ma żadnej rzeczy zewnątrz człowieka, która by, wchodząc weń, splugawić go mogła; lecz rzeczy, które wychodzą z człowieka, te są, które plamią człowieka.16 Jeśli kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha.17 A gdy od rzeszy wszedł do domu, pytali go uczniowie jego o przypowieść.18 I rzekł im: Także i wy nierozumni jesteście? Nie rozumiecie, iż nic z tego co z zewnątrz wchodzi w człowieka, nie może go splamić,19 bo nie wchodzi w serce jego, ale w brzuch idzie, i do wychodu odchodzi, czyszcząc wszystkie potrawy?20 I powiadał, że co wychodzi z człowieka, to plami człowieka.21 Gdyż z wnętrza, z serca ludzkiego wychodzą myśli złe, cudzołóstwa, porubstwa, zabójstwa,22 kradzieże, łakomstwa, złości, zdrada, bezwstyd, złe spojrzenia, bluźnierstwa, pycha, głupota.23 Wszystko to złe z wewnątrz pochodzi i plami człowieka. UZDRAWIA CÓRKĘ CHANANEJKI.24 A stamtąd powstawszy, odszedł w granice Tyru i Sydonu. I wszedłszy w dom, nie chciał, aby to kto wiedział, lecz ukryć się nie mógł.25 Gdyż skoro tylko usłyszała o nim niewiasta, której córka miała ducha nieczystego, weszła i upadła do nóg jego.26 Była to niewiasta pogańska, rodem Syrofenicjanka. I prosiła go, aby wyrzucił czarta z jej córki.27 A on jej rzekł: Pozwól pierwej najeść się dzieciom; bo nie dobrze jest brać chleb dzieciom i rzucać psom.28 Lecz ona odpowiedziała i rzekła mu: I owszem Panie, bo i szczenięta jadają pod stołem z okruszyn dzieci.29 I rzekł jej: Dla tego słowa idź, wyszedł czart z córki twojej.30 A gdy odeszła do domu swego, znalazła dzieweczkę leżącą na łożu, i że czart wyszedł. UZDRAWIA GŁUCHONIEMEGO.31 A wyszedłszy znowu z granic Tyru, przyszedł przez Sydon do Morza Galilejskiego poprzez granice Dekapolu.32 I przywiedli mu głuchoniemego i prosili go, aby nań rękę włożył.33 A wziąwszy go na stronę od rzeszy, wpuścił palce swoje w uszy jego i splunąwszy, dotknął języka jego.34 A wejrzawszy w niebo, westchnął i rzekł mu: Effetha! to znaczy: Otwórz się.35 I wnet otworzyły się uszy jego i rozwiązały się więzy języka jego i mówił dobrze.36 I przykazał im, aby nikomu nie opowiadali. Ale im więcej on zakazywał, tym jeszcze więcej rozgłaszali,37 i tym bardziej dziwili się, mówiąc: Dobrze wszystko uczynił, i głuchym przywrócił słuch i niemym mowę.8 POWTÓRNIE CHLEB ROZMNAŻA.1 W owe dni znowu, gdy była wielka rzesza, a nie mieli co jeść, wezwawszy uczniów swoich, rzekł im:2 Ża1 mi ludu, bo oto już trzy dni trwają przy mnie, a nie mają co jeść.3 A jeśli ich puszczę głodnych do domów ich, ustaną w drodze; bo niektórzy z nich przyszli z daleka.4 I odpowiedzieli mu uczniowie jego: Skądże będzie mógł ich kto tu na pustyni nakarmić chlebem?5 I zapytał ich: Wiele chlebów macie? A oni rzekli: Siedem.6 I rozkazał rzeszy usiąść na ziemi. A wziąwszy siedem chlebów, dzięki czyniąc, łamał i dawał uczniom swoim, aby przed nich kładli; i kładli przed rzeszą.7 Mieli też i trochę rybek, i te pobłogosławił i kazał przed nimi położyć.8 I jedli i najedli się, i zebrali, co było ułomków, siedem koszów.9 A tych, co jedli, było około czterech tysięcy; i odprawił ich. PRZESTRZEGA PRZED KWASEM FARYZEJSKIM.10 I zaraz wsiadłszy do łodzi z uczniami swoimi, przybył w strony Dalmanuty.11 I wyszli faryzeusze i poczęli się z nim spierać, kusząc go, i domagali się od niego znaku z nieba.12 A westchnąwszy w duchu, rzekł: Czemu to plemię znaku szuka? Zaprawdę powiadam wam, nie będzie dany żaden znak temu plemieniu.13 A opuściwszy ich, wstąpił znowu w łódź i puścił się za morze.14 I zapomnieli wziąć chleba, i nie mieli z sobą tylko jeden chleb w łodzi.15 I przykazywał im, mówiąc: Baczcie i strzeżcie się kwasu faryzejskiego i kwasu Herodowego.16 I myśleli między sobą, mówiąc: że chleba nie mamy.17 Co poznawszy Jezus, rzekł im: Cóż myślicie, że chleba nie macie? Jeszcze nie poznajecie ani rozumiecie? Jeszczeż macie serce wasze zaślepione?18 Oczy mając, nie widzicie, i uszy mając, nie słyszycie? Ani nie pamiętacie,19 gdy pięć chlebów połamałem dla pięciu tysięcy, wieleście odnieśli koszów pełnych ułomków? Rzekli mu: Dwanaście.20 A gdy siedem chlebów dla czterech tysięcy, wieleście koszów ułomków zebrali? I rzekli mu: Siedem.21 I powiedział im: Jakże jeszcze nie rozumiecie? PRZYWRACA WZROK ŚLEPEMU.22 I przybyli do Betsaidy i przywiedli mu ślepego i prosili, aby się go dotknął.23 A ująwszy ślepego za rękę, wywiódł go poza wioskę; a plunąwszy na oczy jego, położywszy nań ręce swoje, spytał go, czy co widzi.24 A on spoglądając, rzekł: Widzę ludzi jako drzewa chodzących.25 Potem znowu położył ręce na oczy jego i począł widzieć i został uzdrowiony, tak że widział wszystko jasno.26 I odesłał go do domu jego, mówiąc: Idź do domu swego, a jeśli wejdziesz do wsi, nikomu nie mów. WYZNANIE PIOTRA.27 I wyszedł Jezus i uczniowie jego ku miasteczku Cezarei Filipa, a po drodze pytał uczniów swoich, mówiąc im: Kim powiadają mnie być ludzie?28 A oni mu odpowiedzieli, mówiąc: Janem Chrzcicielem, inni Eliaszem, a inni jakby jednym z proroków.29 Wtedy im rzekł: A wy kim mnie być powiadacie? A odpowiadając Piotr, rzekł mu: Tyś jest Chrystus.30 I zagroził im, aby o nim nikomu nie mówili.31 I począł ich nauczać, iż potrzeba, żeby Syn Człowieczy wiele cierpiał, i był wzgardzony od starszych i od przedniejszych kapłanów i od doktorów, i zabity, a po trzech dniach żeby zmartwychwstał.32 A mówił te słowa otwarcie. I wziąwszy go Piotr, począł go karcić.33 A on obróciwszy się i spojrzawszy na uczniów swoich, zgromił Piotra, mówiąc: Idź za mną, szatanie! bo nie rozumiesz tego, co jest Boże, ale co jest ludzkie. POLECA KRZYŻ.34 I zebrawszy rzeszę z uczniami swymi, rzekł im: Jeśli kto chce iść za mną, niech zaprze samego siebie, a weźmie krzyż swój i niech mię naśladuje.35 Albowiem kto by chciał zachować duszę swoją, straci ją, a kto by stracił duszę swoją dla mnie i dla ewangelii, zachowa ją.36 Cóż bowiem pomoże człowiekowi, choćby cały świat pozyskał, a na duszy swojej szkodę poniósł?37 Albo co w zamian da człowiek za duszę swoją?38 Albowiem kto by się wstydził mnie i słów moich między plemieniem tym cudzołożnym i grzesznym, zawstydzi się go i Syn Człowieczy, gdy przyjdzie w chwale Ojca swego z aniołami świętymi.39 I mówił im: Zaprawdę powiadam wam, że są niektórzy z tych tu stojących, co nie zaznają śmierci aż ujrzą królestwo Boże przychodzące w mocy.9 PRZEMIENIENIE NA GÓRZE.39I mówił im: Zaprawdę powiadam wam, że są niektórzy z tych tu stojących, co nie zaznają śmierci aż ujrzą królestwo Boże przychodzące w mocy.1A po sześciu dniach wziął Jezus Piotra i Jakuba i Jana, i zaprowadził ich na górę wysoką samych osobno, i przemienił się przed nimi.2 A szaty jego stały się jaśniejące i bardzo białe jako śnieg, jakich pilśniarz na ziemi wybielić nie może.3 I ukazał się Eliasz z Mojżeszem i rozmawiali z Jezusem.4 A odpowiadając Piotr, rzekł Jezusowi: Rabbi! Dobrze nam tu być, i uczyńmy trzy przybytki, tobie jeden, a Mojżeszowi jeden i Eliaszowi jeden.5 Albowiem nie wiedział, co mówił; bo byli bojaźnią zdjęci.6 I powstał obłok, który ich zasłonił, i przyszedł z obłoku głos mówiący: Ten jest Syn mój najmilszy, jego słuchajcie.7 I obejrzawszy się zaraz, nikogo więcej nie zobaczyli tylko samego Jezusa przy sobie.8 A gdy zstępowali z góry, rozkazał im, aby nikomu nie opowiadali, co widzieli, dopóki Syn Człowieczy nie zmartwychwstanie.9 I zachowali to zlecenie u siebie, pytając się między sobą, co by znaczyło: kiedy zmartwychwstanie? 10 I pytali go, mówiąc: Cóż tedy faryzeusze i doktorowie powiadają, że potrzeba, aby pierwej przyszedł Eliasz?11 A on odpowiadając, rzekł im: Gdy Eliasz wpierw przyjdzie, naprawi wszystko; ale jakże jest napisane o Synu Człowieczym, że wiele wycierpi i będzie wzgardzony?12 Ale powiadam wam, że i Eliasz przyszedł (i uczynili z nim, cokolwiek chcieli), jako o nim jest napisane. UZDROWIENIE OPĘTANEGO.13 A gdy przyszedł do swych uczniów, ujrzał wielką rzeszę około nich i doktorów spierających się z nimi.14 I lud cały wnet ujrzawszy Jezusa, zdumiał się i zlękli się, a przybiegając, witali go.15 I spytał ich: O co się spieracie między sobą?16 A odpowiadając jeden z rzeszy, rzekł: Nauczycielu! Przywiodłem do ciebie syna mego, który ma ducha niemego.17 Który gdziekolwiek go napadnie, rzuca go o ziemię i pieni się i zgrzyta zębami i drętwieje; i mówiłem uczniom twym, aby go wyrzucili, a nie mogli.18 A on odpowiadając im, rzekł: O plemię niewierne! Dokądże wśród was będę? Dokądże was cierpieć będę? Przynieście go do mnie.19 I przynieśli go. A gdy go ujrzał, natychn1iast duch zaczął go targać; a upadłszy na ziemię, tarzał się, pieniąc się.20 I spytał ojca jego: Od jak dawna to mu się przydarzyło? A on odpowiedział: Od dzieciństwa.21 I często wrzucał go w ogień i w wodę, aby go zgubić; ale jeśli co możesz, ratuj nas, litując się nad nami.22 Jezus zaś rzekł mu: Jeśli możesz uwierzyć, wszystko możliwe jest wierzącemu.23 I natychmiast ojciec chłopca zawoławszy, mówił ze łzami: Wierzę, Panie! Wspomóż niedowiarstwo moje.24 A Jezus widząc, że się rzesza zbiega, nakazał duchowi nieczystemu, mówiąc mu: Głuchy i niemy duchu! Ja tobie rozkazuję, wyjdź z niego,i nie wchodź weń więcej.25 A krzyknąwszy i bardzo go stargawszy, wyszedł z niego; i stał się jakby umarły, tak że wielu mówiło, że umarł.26 Jezus zaś ująwszy go za rękę, podniósł go, i wstał.27 A gdy wszedł do domu, uczniowie jego spytali go na osobności: Czemuż my nie mogliśmy go wyrzucić?28 I rzekł im: Ten rodzaj żadnym sposobem wyjść nie może, tylko przez modlitwę i post. ZAPOWIEDŹ MĘKI.29 I Wyszedłszy stamtąd, przechodzili przez Galileę, a nie chciał, aby kto wiedział.30 Uczył zaś uczniów swoich i mówił im, że Syn Człowieczy będzie wydany w ręce ludzkie i zabiją go, a zabity, trzeciego dnia zmartwychwstanie.31 Lecz oni nie rozumieli tego słowa, a bali się go pytać. ZALECENIE POKORY.32 I przyszedł do Kafarnaum. A gdy byli w domu, spytał ich: O czym rozmawialiście w drodze? 33 Lecz oni milczeli; albowiem w drodze spierali się między sobą, kto by z nich był większy.34 A usiadłszy, wezwał dwunastu i rzekł im: Jeśli kto chce być pierwszy, będzie ze wszystkich ostatni i sługą wszystkich.35 I wziąwszy dziecię, postawił je wpośród nich i objąwszy je, rzekł im: 36 Ktokolwiek przyjmie jedno z takich dziatek w imię moje, mnie przyjmuje, a ktokolwiek mnie przyjmuje, nie mnie przyjmuje, ale tego, który mnie posłał. DOBRE CZYNY W IMIĘ JEZUSA.37 Odpowiedział mu Jan, mówiąc: Nauczycielu! Widzieliśmy jednego, który nie chodzi z nami, wyrzucającego czarty w imię twoje i zakazaliśmy mu.38 A Jezus rzekł: Nie zakazujcie mu, albowiem nikt, co by czynił cuda w imię moje, nie będzie mógł prędko źle mówić o mnie.39 Kto bowiem nie jest przeciwko wam, za wami jest.40 Albowiem ktokolwiek da wam kubek wody do picia w imię moje, dlatego żeście Chrystusowi, zaprawdę powiadam wam, nie utraci zapłaty swojej. POTĘPIENIE ZGORSZENIA.41 A ktokolwiek zgorszyłby jednego z tych maluczkich, wierzących we mnie, lepiej by mu było, żeby mu uwiązano kamień młyński u szyi jego i wrzucono go w morze.42 A jeśliby ręka twoja gorszyła cię, odetnij ją; lepiej ci jest wejść do życia ułomnym, niż mając obie ręce, iść do piekła w ogień nieugaszony,43 gdzie robak ich nie umiera, a ogień nie gaśnie.44 I jeśli noga twoja gorszy cię, utnij ją; lepiej ci jest wejść chromym do życia wiecznego, niż mając obie nogi, być wrzuconym do piekła ognia nieugaszonego,45 gdzie robak ich nie umiera, a ogień nie gaśnie.46 A jeśli oko twoje gorszy cię, wyłup je; lepiej ci jest wejść jednookim do królestwá Bożego, niż mając dwoje oczu, być wrzuconym do piekła ognistego,47 gdzie robak ich nie umiera a ogień nie gaśnie.48 Albowiem każdy ogniem będzie posolony i każda ofiara będzie solą posolona.49 Dobra jest sól, ale jeśli sól niesłona będzie, czymże ją przyprawicie? Miejcie w sobie sól, a pokój miejcie między sobą.CZĘŚC III(10,1-13,37)ZBAWICIEL IDZIE DO JEROZOLIMY NA OSTATNIĄ PASCHĘ10 NIEROZWIĄZALNOŚĆ MAŁŻEŃSTWA.1 A stamtąd powstawszy, przyszedł w granice Judei za Jordanem. I znowu zeszły się do niego rzesze, i swoim zwyczajem znowu je nauczał.2 A przystąpiwszy faryzeusze, pytali go, kusząc: Czy godzi się mężowi opuścić żonę? 3 On zaś odpowiadając, rzekł im: Co wam przykazał Mojżesz?4 A oni rzekli: Mojżesz pozwolił “napisać list rozwodowy i opuścić.”5 Odpowiadając im Jezus, rzekł: Dla twardości serca waszego napisał wam taki nakaz.6 Ale od początku stworzenia “mężczyzną i niewiastą uczynił ich” Bóg.7 “Dlatego opuści człowiek ojca swego i matkę, a przyłączy się do żony swojej;8 i będą dwoje w jednym ciele.” Tak więc już nie są dwoje, ale jedno ciało.9 Co tedy Bóg złączył, niechaj człowiek nie rozłącza.10 A w domu znów o to samo pytali go uczniowie jego.11 I rzecze im: Ktokolwiek opuściłby żonę swoją, a pojąłby inną, cudzołóstwa się dopuszcza przeciwko niej.12 I jeśliby żona opuściła męża swojego, a wyszłaby za drugiego, cudzołoży. CHRYSTUS BŁOGOSŁAWI DZIECIOM.13 I przynoszono mu dziatki, aby się ich dotknął; uczniowie zaś łajali przynoszących.14 A gdy ich ujrzał Jezus, oburzył się i rzekł im: Dopuśćcie dziatkom przychodzić do mnie, a nie zabraniajcie im; albowiem takich jest królestwo Boże.15 Zaprawdę mówię wam: Ktokolwiek nie przyjmie królestwa Bożego, jako dziecię, nie wejdzie do niego.16 I obejmując je i kładąc na nie ręce, błogosławił je. WZYWA MŁODZIEŃCA DO DOSKONAŁOŚCI.17 A gdy wyruszył w drogę, jeden przybiegłszy, upadł na kolana przed nim i pytał go: Nauczycielu dobry! Co mam czynić, aby otrzymać życie wieczne?18 Jezus zaś rzekł mu: Czemu mnie zwiesz dobrym? Nikt nie jest dobry, tylko jeden Bóg.19 Znasz przykazania: “Nie cudzołóż! nie zabijaj! Nie kradnij! Nie mów świadectwa fałszywego! Nie czyń zdrady! Czcij ojca twego i matkę?”20 A on odpowiadając, rzekł mu: Nauczycielu! Tego wszystkiego strzegłem od młodości mojej.21 Jezus zaś wejrzawszy nań, umiłował go i rzekł mu: Jednego ci nie dostaje; idź, sprzedaj, cokolwiek masz i daj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie, i przyjdź, naśladuj mię.22 A on zmartwiwszy się tym słowem, odszedł smutny; albowiem miał majętności wiele. WYCHWALA UBÓSTWO.23 A Jezus spoglądając wokoło, mówił uczniom swoim: Ci, co pieniądze mają, o jak trudno wejdą do królestwa Bożego!24 Uczniowie zaś zdumiewali się na słowa jego. Lecz Jezus znowu odpowiadając, mówi im: Dzieci! Jak trudno tym, co w pieniądzach ufają, wejść do królestwa Bożego.25 Łatwiej jest wielbłądowi przez ucho igielne przejść, aniżeli bogaczowi wejść do królestwa Bożego.26 A oni tym więcej się dziwili, mówiąc sami do siebie: I któż może być zbawiony?27 A Jezus spojrzawszy na nich, mówi: U ludzi to niemożliwe, ale nie u Boga; albowiem u Boga wszystko jest możliwe.28 I począł mu Piotr mówić: Oto my opuściliśmy wszystko, i poszliśmy za tobą.29 A Jezus odpowiadając, rzekł: Zaprawdę mówię wam: Nie ma nikogo, kto by opuścił dom, albo braci, albo siostry, albo ojca, albo matkę, albo dzieci, albo rolę dla mnie i dla ewangelii,30 żeby nie miał wziąć stokroć tyle, teraz w tym czasie: domów i braci i sióstr i matek i dzieci i ról, wśród prześladowań, a w przyszłym wieku życia wiecznego.31 Wielu zaś pierwszych będzie ostatnimi, a ostatnich pierwszymi. ZAPOWIADA PONOWNIE MĘKĘ.32 I byli w drodze, wstępując do Jerozolimy; a Jezus szedł przed nimi, i zdumiewali się, a idąc za nim bali się. I znowu wziąwszy dwunastu, począł im mówić, co na niego przyjść miało.33 Że oto wstępujemy do Jerozolimy, a Syn Człowieczy będzie wydany przedniejszym kapłanom i doktorom i starszym i skażą go na śmierć i wydadzą go poganom.34 I będą się zeń naigrawać, i będą nań plwać i ubiczują go i zabiją; a dnia trzeciego zmartwychwstanie. ODRZUCA PROŚBĘ SYNÓW ZEBEDEUSZA.35 I przystępują do niego Jakub i Jan, synowie Zebedeusza, mówiąc: Nauczycielu, chcemy, ażebyś nam uczynił, o cokolwiek prosić będziemy.36 Lecz on im rzekł: Cóż chcecie, abym wam uczynił?37 I rzekli: Daj nam, abyśmy jeden po prawicy twojej, a drugi po lewicy twej siedzieli w chwale twojej.38 Jezus zaś rzekł im: Nie wiecie, o co prosicie. Możecie pić kielich, który ja piję, albo być ochrzczeni chrztem, którym ja się chrzczę?39 A oni mu odpowiedzieli: Możemy. Jezus zaś rzekł im: Kielich, który ja piję, wprawdzie pić będziecie, i chrztem, którym ja się chrzczę, ochrzczeni będziecie.40 Ale siedzieć po prawicy mojej, albo po lewicy, nie jest moją rzeczą dać wam, lecz którym jest zgotowane.41 A usłyszawszy dziesięciu, zaczęło oburzać się na Jakuba i Jana.42 Jezus zaś wezwawszy ich, mówił im: Wiecie, iż ci, którzy uchodzą za władców nad narodami, panują nad nimi, a książęta ich władzę wywierają nad nimi.43 Lecz nie tak jest między wami ale ktokolwiek chciałby być większym, będzie sługą waszym.44 A ktokolwiek by między wami chciał być pierwszym, będzie sługą wszystkich.45 Albowiem Syn Człowieczy nie przyszedł, aby mu służono, ale aby służyć i oddać życie swoje na okup za wielu. UZDRAWIA ŚLEPEGO BARTYMEUSZA.46 I przyszli do Jerycha. A gdy wychodził z Jerycha on i uczniowie jego i rzesza wielka, syn Tymeusza, Bartymeusz ślepy, siedział przy drodze, żebrząc.47 Skoro usłyszał, że Jezus Nazareński jest, począł wołać i mówić: Jezusie, synu Dawidów, zmiłuj się nade mną!48 I wielu groziło mu, aby milczał, ale on daleko bardziej wołał: Synu Dawidów, zmiłuj się nade mną!49 A Jezus stanąwszy, kazał go zawołać. I zawołali ślepego, mówiąc mu: Bądź dobrej myśli, wstań, woła cię.50 On zaś rzuciwszy płaszcz swój, zerwał się i przyszedł do niego.51 I odpowiadając Jezus, rzekł mu: Co chcesz, abym ci uczynił? Ślepý zaś rzekł mu: Mistrzu, abym przejrzał.52 A Jezus rzekł mu: Idź, wiara twoja cię uzdrowiła. I natychmiast przejrzał i poszedł za nim drogą.11 CHRYSTUS WJEŻDŻA DO JEROZOLIMY.1 A gdy się zbliżali do Jerozolimy i do Betanii, u góry Oliwnej, posyła dwóch z uczniów swoich,2 i mówi im: Idźcie do miasteczka, które jest przed wami, a zaraz, wchodząc tam, znajdziecie oślę uwiązane, na którym jeszcze nikt z ludzi nie siedział; odwiążcie je i przywiedźcie.3 A jeśliby wam kto rzekł: co czynicie? powiedzcie, że Panu go potrzeba, a wnet je tu odeśle.4 A poszedłszy, znaleźli oślę uwiązane przed bramą na dworze na rozdrożu i odwiązali je.5 A niektórzy ze stojących tam mówili im: Co czynicie, odwiązując oślę?6 A oni im odpowiedzieli, jak im był rozkazał Jezus, i puścili im.7 I przywiedli oślę do Jezusa i wkładają na nie szaty swoje, i wsiadł na nie.8 A wielu słało płaszcze swoje na drodze; inni zaś obcinali gałęzie z drzew i rzucali na drogę.9 A ci, którzy szli naprzód, i ci co z tyłu, wołali, mówiąc: “Hosanna, błogosławiony, który idzie w imię Pańskie!”10 Błogosławione, które nadchodzi, królestwo ojca naszego Dawida! Hosanna na wysokościach!11 I wszedł do Jerozolimy do świątyni, a obejrzawszy wszystko, gdy już była wieczorna godzina, wyszedł z dwunastoma do Betanii. PRZEKLINA FIGĘ.12 A nazajutrz, gdy wychodzili z Betanii, uczuł głód.13 I ujrzawszy z daleka figę okrytą liśćmi, przyszedł, czyby przypadkiem na niej czego nie znalazł. A przyszedłszy do niej, nic nie znalazł prócz liści, bo nie była to pora na figi.14 I odezwał się do niej, mówiąc: Niech już więcej nikt nie je z ciebie owocu na wieki. A słyszeli uczniowie jego. WYRZUCA KUPCZĄCYCH Z ŚWIĄTYNI.15 I przychodzą do Jerozolimy. A gdy wszedł do świątyni, począł wyrzucać sprzedających i kupujących w świątyni; i stoły bankierów i ławki tych, co sprzedawali gołębie, poprzewracał.16 I nie pozwalał, aby kto przenosił sprzęt jaki przez świątynię.17 A nauczał, mówiąc im: Czyż nie jest napisane, że “dom mój będzie nazwany domem modlitwy wszystkim narodom,” a wyście zeń uczynili “jaskinię zbójców!”18 Co usłyszawszy przedniejsi kapłani i doktorowie, przemyśliwali, jakby go zgładzić; albowiem bali się go, gdyż cała rzesza podziwiała naukę jego. POTĘGA MODLITWY.19 A gdy nastał wieczór, wychodzili z miasta.20 I gdy rano przechodzili, ujrzeli figę od korzenia uschłą.21 A Piotr wspomniawszy, mówi mu: Rabbi! Oto figa, którąś przeklął, uschła.22 A Jezus odpowiadając, rzecze im: Miejcie wiarę w Boga;23 zaprawdę powiadam wam, że ktokolwiek rzekłby tej górze: podnieś się, a rzuć się w morze, i nie wątpiłby w sercu swoim, ale wierzyłby, że się stanie, cokolwiek by rzekł, stanie się mu.24 Przeto wam powiadam: wszystko, o cokolwiek modląc się prosicie, wierzcie, że otrzymacie, a stanie się wam.25 A gdy staniecie do modlitwy, odpuśćcie, jeśli co przeciw komu macie, aby i Ojciec wasz, który jest w niebiosach, odpuścił wam grzechy wasze.26 Lecz jeśli wy nie odpuścicie, ani Ojciec wasz, który jest w niebiosach, nie odpuści wam grzechów waszych. ROZPRAWA Z DOKTORAMI.27 I przychodzą znów do Jerozolimy. A gdy przechadzał się w świątyni, przystępują do niego przedniejsi kapłani i doktorowie i starsi,28 i mówią mu: Jaką mocą te rzeczy czynisz, a kto ci dał tę władzę, abyś to czynił?29 Jezus zaś odpowiadając, rzekł im: Spytam i ja was o jedną rzecz: odpowiedzcie mi a powiem wam, jaką mocą to czynię. 30 Chrzest Jana z nieba był, czy z ludzi? Odpowiedzcie mi.31 A oni rozważali między sobą, mówiąc: Jeśli powiemy: z nieba, rzecze: Czemuście mu więc nie uwierzyli?32 Jeśli powiemy: z ludzi, boimy się ludu, albowiem wszyscy sądzili o Janie, że prawdziwie był prorokiem.33 I odpowiadając, rzekli Jezusowi: Nie wiemy. A Jezus odpowiadając, rzekł im: To i ja wam nie powiem, jaką mocą to czynię.12 PRZYPOWIEŚĆ O DZIERŻAWCACH WINNICY.1 I począł im mówić w przypowieściach: Pewien człowiek zasadził winnicę i ogrodził płotem, i wkopał prasę, i zbudował wieżę, i wynajął ją oraczom i odjechał w podróż.2 A w swoim czasie posłał sługę do oraczów, aby od oraczów odebrał z owocu winnicy.3 A oni pojmawszy go, obili i odesłali z niczym.4 I znowu posłał do nich drugiego sługę, ale i tego ranili w głowę i zelżyli.5 I jeszcze innego posłał, a tego zabili; i wielu innych, jednych bijąc, a drugich zabijając.6 Mając więc jeszcze jednego syna najmilszego i tego na ostatek posłał do nich, mówiąc, że uszanują syna mego.7 Lecz rolnicy rzekli jeden do drugiego: Ten jest dziedzic. Pójdźcież, zabijmy go, a dziedzictwo będzie nasze.8 I pojmawszy go, zabili i wyrzucili z winnicy.9 Cóż więc uczyni pan winnicy? Przyjdzie i wytraci rolników i odda winnicę innym.10 Ani tego Pisma nie czytaliście: “Kamień, który odrzucili budujący, ten stał się kamieniem węgielnym.11 Od Pana się to stało, i dziwne jest w oczach naszych?”12 I starali się go pojmać, a bali się rzeszy; bo poznali, że do nich tę przypowieść powiedział. I opuściwszy go, odeszli. O PŁACENIU PODATKU.13 I posyłają do niego niektórych z faryzeuszów i herodianów, aby go podchwycili w słowie.14 Którzy przyszedłszy, mówią doń: Nauczycielu, wiemy, żeś jest prawdomówny, a nie dbasz o nikogo; bo nie oglądasz się na osobę ludzką, ale drogi Bożej w prawdzie nauczasz: Czy godzi się oddawać podatek cesarzowi, czy nie będziemy dawać?15 On zaś znając ich obłudę, rzekł im: Czemu mnie kusicie? Przynieście mi denara, abym zobaczył.16 A oni mu przynieśli; i rzecze im: Czyj jest ten obraz i napis? Mówią mu: Cesarski.17 Jezus zaś odpowiadając, rzekł im: Oddajcie tedy, co jest cesarskiego, cesarzowi, a co jest Bożego, Bogu. I podziwiali go. O ZMARTWYCHWSTANIU.18 I przyszli do niego saduceusze, którzy powiadają, że nie ma zmartwychwstania, i pytali go mówiąc:19 Nauczycielu! Mojżesz nam napisał, że jeśliby czyj brat umarł i pozostawił żonę, a nie zostawiłby dzieci, aby jego brat pojął żonę jego i wzbudził potomstwo bratu swemu.20 Było więc siedmiu braci i pierwszy pojął żonę i umarł, nie zostawiwszy potomstwa.21 I pojął ją drugi i umarł; i ani ten nie zostawił potomstwa, i trzeci także.22 I wzięło ją podobnie siedmiu, a nie zostawili potomstwa.23 W zmartwychwstaniu więc, gdy powstaną, któregoż z tych będzie żoną, bo siedmiu miało ją za żonę?24 A Jezus odpowiadając, rzekł im: Czy nie dlatego błądzicie, że nie rozumiecie Pism, ani mocy Bożej?25 A1bowiem gdy zmartwychwstaną, ani się będą żenić, ani za mąż wychodzić; ale są jako aniołowie w niebie.26 A o umarłych, że zmartwychwstać mają, nie czytaliście w księdze Mojżesza, o krzaku, jak mówił Bóg do niego tymi słowy: “Jam jest Bóg Abrahama i Bóg Izaaka i Bóg Jakuba?”27 Nie jest Bóg umarłych, ale żywych. Wy więc bardzo błądzicie. O NAJWIĘKSZYM PRZYKAZANIU.28 I przystąpił jeden z doktorów, który słyszał jak rozprawiali, a widząc, że dobrze im odpowiedział, spytał go: Które jest pierwsze przykazanie ze wszystkich?29 A Jezus mu odpowiedział: Pierwsze ze wszystkich jest przykazanie: “Słuchaj Izraelu! Pan Bóg twój Bóg jedyny jest. 30 I będziesz miłował Pana, Boga twego, z całego serca twego i z całej duszy twojej i z całego umysłu twego i z całej siły twojej.” To jest pierwsze przykazanie.31 A drugie jest temu podobne: “Będziesz miłował bliźniego twego, jako samego siebie.” Nad te nie masz innego większego przykazania.32 I rzekł mu doktor: Dobrze, Nauczycielu, prawdziwie powiedziałeś, że jeden jest Bóg, i nie masz innego oprócz niego;33 i żeby był miłowany z całego serca i z całego umysłu i z całej duszy i z całej siły; i miłować bliźniego, jako samego siebie: to jest więcej aniżeli wszystkie całopalenia i ofiary.34 A Jezus widząc, że roztropnie odpowiedział, rzekł mu: Niedaleko jesteś od królestwa Bożego. I nikt już nie śmiał go pytać. SYN DAWIDOWY.35 A Jezus odpowiadając mówił, nauczając w świątyni: Jakże mówią doktorowie, że Chrystus jest synem Dawidowym,36 skoro sam Dawid mówi w Duchu Świętym: “Rzekł Pan Panu memu, siądź po prawicy mojej, aż położę nieprzyjaciół twoich podnóżkiem nóg twoich?”37 Sam więc Dawid nazywa go Panem, jakże tedy jest synem jego? A liczna rzesza chętnie go słuchała. JEZUS GROMI FARYZEIZM.38 I mówił im w nauce swojej: Strzeżcie się doktorów, którzy lubią chodzić w długich szatach i być pozdrawiani na rynku,39 i siedzieć na pierwszych krzesłach w synagogach i pierwsze miejsca na ucztach,40 którzy objadają domy wdów pod pozorem długich modlitw; tych cięższy wyrok spotka. GROSZ WDOWI.41 I Jezus siedząc naprzeciw skarbony, patrzał jak rzesza rzucała pieniądze do skarbony i wielu bogatych rzucało wiele.42 A gdy przyszła jedna uboga wdowa, włożyła dwa szelążki to jest tyle co grosz.43 A przywoławszy uczniów swoich, rzekł im: Zaprawdę powiadam wam, że ta uboga wdowa więcej włożyła, niźli wszyscy, którzy kładli do skarbony.44 Albowiem wszyscy rzucali z tego, co im zbywało; a ta z niedostatku swego wrzuciła wszystko, co miała, całe utrzymanie swoje.13 O ZBURZENIU JEROZOLIMY I KOŃCU ŚWIATA.1 A gdy Wychodził z świątyni, rzekł mu jeden z uczniów jego: Nauczycielu! Patrz, co za kamienie i jakie budowle!2 A Jezus odpowiadając, rzekł mu: Widzisz te wszystkie wielkie budowle? Nie zostanie kamień na kamieniu, który by nie był zwalony.3 Gdy zaś siedział na górze Oliwnej naprzeciw świątyni, pytali go na osobności Piotr i Jakub i Jan i Andrzej:4 Powiedz nam, kiedy się to stanie, i co za znak będzie, kiedy to wszystko zacznie się spełniać?5 A Jezus odpowiadając, począł im mówić: Baczcie, aby was kto nie zwiódł.6 Albowiem wielu przyjdzie w imię moje, powiadając, iż ja jestem, i wielu w błąd wprowadzą.7 A gdy usłyszycie o wojnach i wieści o wojnach, nie bójcie się, bo się to dziać musi, ale jeszcze nie koniec.8 Albowiem powstanie naród przeciw narodowi, i królestwo przeciw królestwu, i będą miejscami trzęsienia ziemi i głody. To początek boleści.9 Wy zaś uważajcie sami na siebie; bo was wydadzą do rad i w synagogach biczować was będą, a przed namiestników i przed królów stawiać was będą dla mnie, im na świadectwo.10 A potrzeba, aby najpierw wszystkim narodom opowiadana była ewangelia.11 Skoro was prowadzić będą, aby was wydać, nie myślcie przedtem, co byście mówić mieli, ale co wam będzie dane w owej godzinie, to mówcie; albowiem nie wy jesteście, którzy mówicie, ale Duch Święty.12 Brat zaś wyda brata na śmierć i ojciec syna, i powstaną synowie przeciw rodzicom i będą ich zabijać.13 I będziecie u wszystkich w nienawiści dla imienia mego. Lecz kto wytrwa do końca, ten zbawiony będzie. STRASZLIWE SPUSTOSZENIE.14 Gdy zaś ujrzycie brzydotę spustoszenia, stojącą, gdzie nie powinna, kto czyta, niech rozumie; wtedy, którzy są w Judei, niech uciekają na góry.15 A kto będzie na dachu, niech nie schodzi do domu i nie wchodzi, aby co wziąć z domu swego.16 A kto będzie na polu, niech się nazad nie wraca, aby wziąć płaszcz swój.17 Biada zaś brzemiennym i karmiącym w owe dni.18 A módlcie się, aby to się nie stało w zimie.19 Albowiem owe dni będą takim utrapieniem, jakiego nie było od początku stworzenia, które Bóg stworzył, aż dotąd, i ani nie będzie.20 I gdyby Pan nie był skrócił tych dni, żadne ciało nie byłoby zachowane; ale dla wybranych, których wybrał, skrócił te dni.21 A wtedy, jeśliby wam kto rzekł: Oto tu jest Chrystus, oto tam, nie wierzcie.22 Powstaną bowiem fałszywi Chrystusowie i fałszywi prorocy, i będą czynić znaki i dziwy, aby zwieść, jeśliby to mogło być, nawet wybranych.23 Wy tedy uważajcie, oto wam przepowiedziałem wszystko.24 Ale w owe dni po owym ucisku zaćmi się słońce i księżyc nie da jasności swojej,25 i gwiazdy niebieskie będą spadać, a moce, które są na niebie, poruszą się.26 I wtedy ujrzą Syna Człowieczego, przychodzącego w obłokach, z wielką mocą i chwałą.27 Wtedy też pośle aniołów swoich, i zbierze wybranych swoich od czterech wiatrów, od krańców ziemi aż do krańców nieba.28 Od figi zaś uczcie się przypowieści. Gdy już gałąź jej staje się miękka i wypuszcza liście, poznajecie, że zbliża się lato.29 Tak i wy, gdy ujrzycie, że to się dziać będzie, wiedzcie, że już blisko jest, we drzwiach.30 Zaprawdę powiadam wam, że nie przeminie to pokolenie, aż się to wszystko stanie.31 Niebo i ziemia przeminą, lecz słowa moje nie przeminą.32 A o dniu owym albo godzinie nikt nie wie, ani aniołowie w niebie, ani Syn, tylko Ojciec. NALEŻY CZUWAĆ.33 Baczcie, czuwajcie, a módlcie się; bo nie wiecie, kiedy ten czas będzie.34 Jak człowiek, który odjechawszy w drogę, zostawił dom swój i przełożył sługi swoje każdego nad robotą swoja, a odźwiernemu rozkazał, aby czuwał.35 Czuwajcież tedy: (bo nie wiecie, kiedy pan domu przyjdzie: z wieczora, czy o północy, czy kiedy kur zapieje, czy z poranku),36 aby nagle przyszedłszy, nie znalazł was śpiących.37 Co wam zaś mówię, wszystkim mówię: Czuwajcie.CZĘŚĆ IV(14,1-16,20)MĘKA I ZMARTWYCHWSTANIEMĘKA14 ZAMIARY WROGÓW.1 Była zaś Pascha i Przaśniki po dwu dniach, a najwyżsi kapłani i doktorowie szukali, jakby go zdradą pojmać i zabić.2 Mówili zaś: Nie w święto, żeby przypadkiem nie powstał rozruch wśród ludu. UCZTA W BETANII.3 A gdy był w Betanii w domu Szymona trędowatego, i siedział u stołu, przyszła niewiasta, mająca słoik alabastrowy drogiego szpikanardowego olejku, i złamawszy alabaster, wylała na głowę jego.4 I byli niektórzy, co oburzali się między sobą, mówiąc: Na cóż się stała ta utrata olejku?5 Można bowiem było ten olejek sprzedać drożej niż za trzysta denarów i rozdać ubogim; i szemrali przeciwko niej.6 A Jezus rzekł: Dajcie jej pokój, czemu jej przykrość sprawiacie? Spełniła dobry uczynek względem mnie.7 Ubogich bowiem zawsze macie między sobą, i kiedy zechcecie, możecie im dobrze czynić; lecz mnie nie zawsze macie.8 Ta co mogła, uczyniła; naprzód już namaściła ciało moje na pogrzeb.9 Zaprawdę powiadam wam: Gdziekolwiek opowiadana będzie ta ewangelia po całym świecie, i to, co ona uczyniła, opowiadać będą na jej pamiątkę. ZDRADA JUDASZA.10 I Judasz Iszkariot, jeden z dwunastu odszedł do najwyższych kapłanów, aby im go wydać.11 Oni zaś usłyszawszy, uradowali się i obiecali mu dać pieniądze; i szukał, jakby go wydać przy dogodnej sposobności. PRZYGOTOWANIE WIECZERNIKA.12 I pierwszego dnia Przaśników, gdy Paschę ofiarowano, rzekli mu uczniowie: Gdzie chcesz, abyśmy poszli przygotować, żebyś pożywał Paschę?13 I posłał dwóch ze swych uczniów i rzecze im: Idźcie do miasta, a spotka się z wami człowiek, niosący dzban wody, idźcież za nim.14 A tam dokąd wejdzie, powiedzcie panu domu, że Nauczyciel mówi: Gdzie jest gospoda moja, w której bym jadł Paschę z uczniami moimi?15 I on wam pokaże wieczernik wielki, usłany, i tam przygotujcie nam.16 I poszli uczniowie jego i przyszli do miasta i znaleźli jak im powiedział, i przygotowali Paschę. UCZTA EUCHARYSTYCZNA.17 Gdy zaś nastał wieczór, przyszedł z dwunastoma.18 A gdy oni siedzieli i jedli, rzekł Jezus: Zaprawdę powiadam wam, że jeden z was, który je ze mną, wyda mnie.19 Wówczas oni poczęli się smucić i mówić mu każdy z osobna: Czy to ja?20 A on im rzekł: Jeden z dwunastu, który ze mną macza rękę w misie.21 I Syn Człowieczy idzie wprawdzie, jako nim jest napisane; lecz biada temu człowiekowi, przez którego Syn Człowieczy będzie wydany! Lepiej by mu było, by się ten człowiek był nie narodził.22 Skoro oni jedli, wziął Jezus chleb i błogosławiąc łamał i dał im i rzekł: Bierzcie, tt jest ciało moje.23 A wziąwszy kielich, dzięki uczyniwszy, dał im, i pili z niego wszyscy.24 I rzekł im: To jest krew moja Nowego Testamentu, która za wielu będzie wylana.25 Zaprawdę powiadam wam, że już nie będę pił z tego owocu winnego szczepu, aż do owego dnia, gdy go będę pić nowy w królestwie Bożym. ZAPOWIEDŹ ZAPARCIA SIĘ PIOTRA.26 A odmówiwszy hymn, wyszli ku górze Oliwnej.27 I rzecze im Jezus: Wszyscy zgorszycie się ze mnie tej nocy, bo napisane jest: “Uderzę pasterza, a rozproszą się owce.”28 Ale gdy zmartwychwstanę, uprzedzę was do Galilei.29 Piotr zaś mu rzekł: Chociażby wszyscy zgorszyli się z ciebie, ale nie ja.30 I rzecze mu Jezus: Zaprawdę powiadam ci, że ty dziś tej nocy, zanim kur dwakroć zapieje, trzykroć się mnie zaprzesz.31 Ale on więcej mówił: Choćby mi trzeba było i umrzeć z tobą, nie zaprę się ciebie. Podobnie też i wszyscy mówili. KONANIE W OGROJCU.32 I przyszli do folwarku, który zwano Getsemani. I rzecze uczniom swoim: Siedźcie tu, aż się pomodlę.33 I bierze z sobą Piotra i Jakuba i Jana, i zaczął się lękać i czuć odrazę.34 I rzekł im: Smutna jest dusza moja aż do śmierci; zostańcie tu, a czuwajcie.35 I poszedłszy nieco dalej, padł na ziemię i modlił się, żeby go ominęła ta godzina, jeśli to być mogło.36 I mówił: Abba, Ojcze! Wszystko Tobie jest możliwe, oddal ode mnie ten kielich; lecz nie co ja chcę, ale co Ty.37 I przyszedł i znalazł ich śpiących i rzecze do Piotra: Szymonie, śpisz? Nie mogłeś czuwać jednej godziny?38 Czuwajcie, a módlcie się, byście nie weszli w pokuszenie. Duch wprawdzie ochotny, ale ciało słabe.39 I znowu odszedłszy modlił się, te same słowa mówiąc.40 A wróciwszy się, znalazł ich znowu śpiących (bo oczy ich były obciążone), a nie wiedzieli, co by mu odpowiedzieć.41 I przychodzi po raz trzeci i mówi im: Śpijcie już i odpoczywajcie! Dosyć, przyszła godzina, oto Syn Człowieczy będzie wydany w ręce grzeszników.42 Wstańcie, pójdźmy; oto ten, który mnie wyda, blisko jest. POJMANIE.43 A gdy on jeszcze mówił, przyszedł Judasz Iszkariot, jeden z dwunastu, a z nim wielka zgraja z mieczami i z kijami, od najwyższych kapłanów i doktorów i starszych.44 Ten zaś, który go wydał, dał im znak, mówiąc: Kogo pocałuję, ten ci jest; bierzcie go, a prowadźcie ostrożnie.45 I gdy przyszedł, przystąpiwszy zaraz ku niemu, rzekł: Bądź pozdrowiony Mistrzu! I pocałował go.46 A oni targnęli się nań rękoma i pojmali go.47 Jeden zaś z tych, co stali obok, dobywszy miecza, uderzył sługę najwyższego kapłana i uciął mu ucho.48 A Jezus odpowiadając, rzekł im: Jakby na zbójcę wyszliście z mieczami i z kijami pojmać mnie?49 Codziennie byłem u was w świątyni ucząc, a nie pojmaliście mnie; ale, żeby się wypełniły Pisma.50 Wtedy uczniowie jego opuściwszy go, wszyscy uciekli.51 A pewien młodzieniec szedł za nim, odziany prześcieradłem na gołym ciele, i pojmali go.52 Lecz on porzuciwszy prześcieradło, nagi uciekł od nich. U KAJFASZA.53 I przyprowadzili Jezusa do najwyższego kapłana; a zeszli się wszyscy kapłani i doktorowie i starsi.54 Piotr zaś szedł z daleka za nim, aż do wnętrza na dziedziniec najwyższego kapłana, i siedział ze sługami przy ogniu i grzał się.55 Najwyżsi zaś kapłani i cała Rada szukali przeciw Jezusowi świadectwa, aby go na śmierć wydać; a nie znajdowali.56 Wielu bowiem fałszywie świadczyło przeciw niemu; lecz świadectwa nie były zgodne.57 A niektórzy powstawszy, fałszywie świadczyli przeciw niemu, mówiąc:58 Myśmy go słyszeli mówiącego: Ja rozwalę tę świątynię ręką uczynioną, a zbuduję za trzy dni inną, nie ręką uczynioną.59 I nie było zgodne ich świadectwo.60 A najwyższy kapłan stanąwszy pośrodku, spytał Jezusa, mówiąc: Nic nie odpowiadasz na to, co oni ci zarzucają?61 Ale on milczał i nic nie odpowiedział. Znowu zapytał go najwyższy kapłan i rzekł mu: Tyś jest Chrystus, syn Boga błogosławionego?62 A Jezus mu rzekł: Jam jest, i ujrzycie Syna Człowieczego siedzącego po prawicy mocy Bożej i przychodzącego wśród obłoków niebieskich.63 Najwyższy zaś kapłan rozdarłszy szaty swoje, mówi: Na cóż jeszcze potrzebujemy świadków?64 Słyszeliście bluźnierstwo; co wam się zdaje? A oni wszyscy osądzili, że jest winien śmierci.65 I poczęli niektórzy plwać na niego, i zakrywać oblicze jego, i bić go pięściami, i mówić mu: Prorokuj! A słudzy policzkowali go. TRZYKROTNE ZAPARCIE SIĘ PIOTRA.66 A gdy Piotr był na dole, na dziedzińcu, przyszła jedna ze służących najwyższego kapłana,67 i widząc, że Piotr się grzeje, spojrzawszy nań, mówi: I tyś był z Jezusem Nazareńskim.68 Lecz on się zaparł, mówiąc: Ani nie wiem, ani nie rozumiem, co mówisz. I wyszedł na zewnątrz do przedsionka, a kur zapiał.69 Gdy go zaś znowu ujrzała służąca, zaczęła mówić tym, którzy wokoło stali, że ten z nich jest.70 Ale on po wtóre się zaparł. A po chwili ci, co tam stali, znów mówili Piotrowi: Prawdziwie z nich jesteś; boś i Galilejczyk jest.71 A on począł zaklinać się i przysięgać: Że nie znam tego człowieka, o którym mówicie.72 A niebawem kur zapiał po raz drugi. I wspomniał Piotr na słowo, które mu rzekł Jezus: Pierwej niż kur dwakroć zapieje, trzykroć się mnie zaprzesz. I począł płakać.15 U PIŁATA.

CS RU Brytjka King J. 15 U PIŁATA.1 cf. Tłum. Толк. I zaraz, rano najwyżsi kapłani uczyniwszy naradę ze starszymi i z doktorami i z całą Radą, związawszy Jezusa, zaprowadzili i oddali Piłatowi.Немедленно поутру первосвященники со старейшинами и книжниками и весь синедрион составили совещание и, связав Иисуса, отвели и предали Пилату. (За?_x7ѕ.) И# ѓбіе наyтріе совётъ сотвори1ша ґрхіерeє со ст†рцы и3 кни6жники, и3 вeсь с0нмъ, свzзaвше ї}са вед0ша и3 предaша (є3го2) пілaту. 15,1Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVκαι kai
CONJ
καίkaiandAnd
ευθυς euthus
ADV
εὐθέωςeutheōsimmediatelystraightway
πρωι prōi
ADV
πρωΐprōimorningthe morning
συμβουλιον sumboulion
N-ASN
συμβούλιονsumboulioncounsel/councila consultation
ποιησαντες poiēsantes
V-AAP-NPM G5660
ποιέωpoieōto do/makeheld
οι oi
T-NPM
hothe/this/who 
αρχιερεις archiereis
N-NPM
ἀρχιερεύςarchiereushigh-priestthe chief priests
μετα meta
PREP
μετάmetawith/afterwith
των tōn
T-GPM
hothe/this/who 
πρεσβυτερων presbuterōn
A-GPM-C
πρεσβύτεροςpresbuteroselderthe elders
και kai
CONJ
καίkaiandand
γραμματεων grammateōn
N-GPM
γραμματεύςgrammateusscribescribes
και kai
CONJ
καίkaiandand
ολον olon
A-NSN
ὅλοςholosallthe whole
το to
T-NSN
hothe/this/whothe chief priests
συνεδριον sunedrion
N-NSN
συνέδριονsunedrioncouncilcouncil
δησαντες dēsantes
V-AAP-NPM G5660
δέωdeōto bind, and bound
τον ton
T-ASM
hothe/this/whocouncil
ιησουν iēsoun
N-ASM
ἸησοῦςiēsousJesus/JoshuaJesus
απηνεγκαν apēnenkan
V-AAI-3P G5656
ἀποφέρωapoferōto carry off, and carried
και kai
CONJ
καίkaiand, and
παρεδωκαν paredōkan
V-AAI-3P G5656
παραδίδωμιparadidōmito deliverdelivered
πιλατω pilatō
N-DSM
ΠιλᾶτοςpilatosPilateto Pilate
 
2 cf. Tłum. Толк. I spytał go Piłat: Ty jesteś Królem żydowskim? Lecz on odpowiadając, rzecze mu: Ty powiadasz.Пилат спросил Его: Ты Царь Иудейский? Он же сказал ему в ответ: ты говоришь. И# вопроси2 є3го2 пілaтъ: тh ли є3си2 цRь їудeйскій; Џнъ же tвэщaвъ речE є3мY: ты2 глаг0леши. 15,2Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVκαι kai
CONJ
καίkaiandAnd
επηρωτησεν epērōtēsen
V-AAI-3S G5656
ἐπερωτάωeperōtaōto questionasked
αυτον auton
P-ASM
αὐτόςautoshe/she/it/selfhim
ο o
T-NSM
hothe/this/who 
πιλατος pilatos
N-NSM
ΠιλᾶτοςpilatosPilatePilate
συ su
P-2NS
σύsuyouthou
ει ei
V-PAI-2S G5719
εἰμίeimito be, Art
ο o
T-NSM
hothe/this/who 
βασιλευς basileus
N-NSM
βασιλεύςbasileuskingthe King
των tōn
T-GPM
hothe/this/whoPilate
ιουδαιων ioudaiōn
A-GPM
ἸουδαῖοςioudaiosJewishof the Jews
ο o
T-NSM
hothe/this/whothe King
δε de
CONJ
δέdethen? And
αποκριθεις apokritheis
V-AOP-NSM G5679
ἀποκρίνωapokrinōto answerhe answering
αυτω autō
P-DSM
αὐτόςautoshe/she/it/selfunto him
λεγει legei
V-PAI-3S G5719
λέγωlegōto speaksayest
συ su
P-2NS
σύsuyouThou
λεγεις legeis
V-PAI-2S G5719
λέγωlegōto speaksaid
 
3 cf. Tłum. Толк. I oskarżali go najwyżsi kapłani o wiele rzeczy.И первосвященники обвиняли Его во многом. И# глаг0лаху на него2 ґрхіерeє мн0гw. 15,3Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVκαι kai
CONJ
καίkaiandAnd
κατηγορουν katēgoroun
V-IAI-3P G5707
κατηγορέωkatēgoreōto accuseaccused
αυτου autou
P-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/selfhim
οι oi
T-NPM
hothe/this/whothe chief priests
αρχιερεις archiereis
N-NPM
ἀρχιερεύςarchiereushigh-priestthe chief priests
πολλα polla
A-APN
πολύςpolusmuchof many things
 
4 cf. Tłum. Толк. A Piłat pytał go znowu, mówiąc: Nic nie odpowiadasz? Patrz, o jak wielkie rzeczy cię winują.Пилат же опять спросил Его: Ты ничего не отвечаешь? видишь, как много против Тебя обвинений. Пілaтъ же пaки вопроси2 є3го2, глаг0лz: не tвэщавaеши ли ничт0же; ви1ждь, коли6ка на тS свидётельствуютъ. 15,4Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVο o
T-NSM
hothe/this/who 
δε de
CONJ
δέdethenAnd
πιλατος pilatos
N-NSM
ΠιλᾶτοςpilatosPilatePilate
παλιν palin
ADV
πάλινpalinagainagain
επηρωτα epērōta
V-IAI-3S G5707
ἐπερωτάωeperōtaōto questionasked
αυτον auton
P-ASM
αὐτόςautoshe/she/it/selfhim
λεγων]     legōn
V-PAP-NSM G5723
λέγωlegōto speak, saying
ουκ ouk
PRT-N
οὐouno,
αποκρινη apokrinē
V-PNI-2S G5736
ἀποκρίνωapokrinōto answerAnswerest thou
ουδεν ouden
A-ASN-N
οὐδείςoudeisno onenothing
ιδε ide
V-2AAM-2S G5628
ὁράωhoraōto see? behold
ποσα posa
Q-APN
πόσοςpososhow much/manyhow many things
σου sou
P-2GS
σύsuyouthee
κατηγορουσιν katēgorousin
V-PAI-3P G5719
κατηγορέωkatēgoreōto accuse[to accuse]
 
5 cf. Tłum. Толк. Jezus zaś nic więcej nie odpowiedział, tak że się Piłat dziwił.Но Иисус и на это ничего не отвечал, так что Пилат дивился. Ї}съ же ктомY ничт0же tвэщA, ћкw диви1тисz пілaту. 15,5Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVο o
T-NSM
hothe/this/who 
δε de
CONJ
δέdethenBut
ιησους iēsous
N-NSM
ἸησοῦςiēsousJesus/JoshuaJesus
ουκετι ouketi
ADV-N
οὐκέτιouketinot any moreyet
ουδεν ouden
A-ASN-N
οὐδείςoudeisno onenothing
απεκριθη apekrithē
V-ADI-3S G5662
ἀποκρίνωapokrinōto answeranswered
ωστε ōste
CONJ
ὥστεhōsteso; so that
θαυμαζειν thaumazein
V-PAN G5721
θαυμάζωthaumazōto marvelmarvelled
τον ton
T-ASM
hothe/this/whoPilate
πιλατον pilaton
N-ASM
ΠιλᾶτοςpilatosPilatePilate
 
JEZUS I BARABASZ.6 cf. Tłum. Толк. A na święto zwykł był wypuszczać im jednego więźnia, o którego by prosili.На всякий же праздник отпускал он им одного узника, о котором просили. На (всsкъ) же прaздникъ tпущaше и4мъ є3ди1наго свsзнz, є3г0же прошaху. 15,6Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVκατα kata
PREP
κατάkataaccording toat
δε de
CONJ
δέdethenNow
εορτην eortēn
N-ASF
ἑορτήheortēfestivalfeast
απελυεν apeluen
V-IAI-3S G5707
ἀπολύωapoluōto releasehe released
αυτοις autois
P-DPM
αὐτόςautoshe/she/it/selfunto them
ενα ena
A-ASM
εἷςheisoneone
δεσμιον desmion
N-ASM
δέσμιοςdesmiosprisonerprisoner
ον on
R-ASM
ὅς, ἥhhos ēwhich[which]
παρητουντο parētounto
V-INI-3P G5711
παραιτέομαιparaiteomaito refuse/excuse[to refuse/excuse]
 
7 cf. Tłum. Толк. Był zaś niejaki zwany Barabaszem, który z buntownikami był w więzieniu, bo w rozruchu popełnił zabójstwo.Тогда был в узах некто, по имени Варавва, со своими сообщниками, которые во время мятежа сделали убийство. Бё же нарицaемый варaвва со скHвники свои1ми свsзанъ, и4же въ к0вэ ўбjйство сотвори1ша. 15,7Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVην ēn
V-IAI-3S G5707
εἰμίeimito bethere was
δε de
CONJ
δέdethenAnd
ο o
T-NSM
hothe/this/who 
λεγομενος legomenos
V-PPP-NSM G5746
λέγωlegōto speaknamed
βαραββας barabbas
N-NSM
ΒαραββᾶςbarabbasBarabbasBarabbas
μετα meta
PREP
μετάmetawith/afterwith
των tōn
T-GPM
hothe/this/whothem that
στασιαστων stasiastōn
N-GPM
συστασιαστήςsustasiastēsinsurrectionisthad made insurrection with him
δεδεμενος dedemenos
V-RPP-NSM G5772
δέωdeōto bind, bound
οιτινες oitines
R-NPM
ὅστιςhostiswho/which, who
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
τη
T-DSF
hothe/this/whothe insurrection
στασει stasei
N-DSF
στάσιςstasisuprisingthe insurrection
φονον fonon
N-ASM
φόνοςfonosmurdermurder
πεποιηκεισαν pepoiēkeisan
V-LAI-3P G5715
ποιέωpoieōto do/makehad committed
 
8 cf. Tłum. Толк. A gdy wstąpiła rzesza poczęła prosić o to, co zawsze im czynił.И народ начал кричать и просить Пилата о том, что он всегда делал для них. И# возопи1въ нар0дъ начA проси1ти, ћкоже всегдA творsше и4мъ. 15,8Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVκαι kai
CONJ
καίkaiandAnd
αναβας anabas
V-2AAP-NSM G5631
ἀναβαίνωanabainōto ascend[to ascend]
ο o
T-NSM
hothe/this/whothe multitude
οχλος ochlos
N-NSM
ὄχλοςochloscrowdthe multitude
ηρξατο ērxato
V-ADI-3S G5662
ἄρχομαιarchomaito rule/beginbegan
αιτεισθαι aiteisthai
V-PMN G5733
αἰτέωaiteōto askto desire
καθως kathōs
ADV
καθώςkathōsas/just asas
εποιει epoiei
V-IAI-3S G5707
ποιέωpoieōto do/makehe had
αυτοις autois
P-DPM
αὐτόςautoshe/she/it/selfunto them
 
9 cf. Tłum. Толк. Piłat zaś odpowiedział im, mówiąc: Chcecie, to puszczę wam Króla żydowskiego?Он сказал им в ответ: хотите ли, отпущу вам Царя Иудейского? Пілaтъ же tвэщA и4мъ, глаг0лz: х0щете ли, пущY вaмъ цRS їудeйска; 15,9Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVο o
T-NSM
hothe/this/who 
δε de
CONJ
δέdethenBut
πιλατος pilatos
N-NSM
ΠιλᾶτοςpilatosPilatePilate
απεκριθη apekrithē
V-ADI-3S G5662
ἀποκρίνωapokrinōto answeranswered
αυτοις autois
P-DPM
αὐτόςautoshe/she/it/selfthem
λεγων legōn
V-PAP-NSM G5723
λέγωlegōto speak, saying
θελετε thelete
V-PAI-2P G5719
θέλωthelōto will/desire, Will ye
απολυσω apolusō
V-AAS-1S G5661
ἀπολύωapoluōto releasethat I release
υμιν umin
P-2DP
σύsuyouunto you
τον ton
T-ASM
hothe/this/who 
βασιλεα basilea
N-ASM
βασιλεύςbasileuskingthe King
των tōn
T-GPM
hothe/this/whothe King
ιουδαιων ioudaiōn
A-GPM
ἸουδαῖοςioudaiosJewishof the Jews
 
10 cf. Tłum. Толк. Wiedział bowiem, że z zazdrości wydali go najwyżsi kapłani.Ибо знал, что первосвященники предали Его из зависти. Вёдzше бо, ћкw зaвисти рaди предaша є3го2 ґрхіерeє. 15,10Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVεγινωσκεν eginōsken
V-IAI-3S G5707
γινώσκωginōskōto knowhe knew
γαρ gar
CONJ
γάρgarforFor
οτι oti
CONJ
ὅτιhotithat/sincethat
δια dia
PREP
διάdiathrough/because offor
φθονον fthonon
N-ASM
φθόνοςfthonosenvyenvy
παραδεδωκεισαν paradedōkeisan
V-LAI-3P G5715
παραδίδωμιparadidōmito deliverhad delivered
αυτον auton
P-ASM
αὐτόςautoshe/she/it/selfhim
οι oi
T-NPM
hothe/this/whothe chief priests
αρχιερεις]     archiereis
N-NPM
ἀρχιερεύςarchiereushigh-priestthe chief priests
 
11 cf. Tłum. Толк. Lecz przedniejsi kapłani podmówili rzeszę, aby raczej wypuścił im Barabasza.Но первосвященники возбудили народ просить, чтобы отпустил им лучше Варавву. Ґрхіерeє же поманyша нар0ду, да пaче варaвву пyститъ и4мъ. 15,11Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVοι oi
T-NPM
hothe/this/who 
δε de
CONJ
δέdethenBut
αρχιερεις archiereis
N-NPM
ἀρχιερεύςarchiereushigh-priestthe chief priests
ανεσεισαν aneseisan
V-AAI-3P G5656
ἀνασείωanaseiōto incitemoved
τον ton
T-ASM
hothe/this/whothe people
οχλον ochlon
N-ASM
ὄχλοςochloscrowdthe people
ινα ina
CONJ
ἵναhinain order that/to, that
μαλλον mallon
ADV
μᾶλλονmallonmorerather
τον ton
T-ASM
hothe/this/whoBarabbas
βαραββαν barabban
N-ASM
ΒαραββᾶςbarabbasBarabbasBarabbas
απολυση apolusē
V-AAS-3S G5661
ἀπολύωapoluōto releasehe should
αυτοις autois
P-DPM
αὐτόςautoshe/she/it/selfunto them
 
12 cf. Tłum. Толк. A odpowiadając Piłat, rzekł im znowu: Cóż tedy chcecie, bym uczynił Królowi żydowskiemu?Пилат, отвечая, опять сказал им: что же хотите, чтобы я сделал с Тем, Которого вы называете Царем Иудейским? Пілaтъ же tвэщaвъ пaки речE и4мъ: что2 u5бо х0щете сотворю2, є3г0же глаг0лете цRS їудeйска; 15,12Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVο o
T-NSM
hothe/this/who 
δε de
CONJ
δέdethenAnd
πιλατος pilatos
N-NSM
ΠιλᾶτοςpilatosPilatePilate
παλιν palin
ADV
πάλινpalinagainagain
αποκριθεις apokritheis
V-AOP-NSM G5679
ἀποκρίνωapokrinōto answeranswered
ελεγεν elegen
V-IAI-3S G5707
λέγωlegōto speakye call
αυτοις autois
P-DPM
αὐτόςautoshe/she/it/selfunto them
τι ti
I-ASN
τίςtiswhich?, What
ουν oun
CONJ
οὖνountherefore/thenthen
ποιησω[     poiēsō
V-AAS-1S G5661
ποιέωpoieōto do/makethat I shall do
ον]     on
R-ASM
ὅς, ἥhhos ēwhichwhom
λεγετε legete
V-PAI-2P G5719
λέγωlegōto speakand said
τον ton
T-ASM
hothe/this/who 
βασιλεα basilea
N-ASM
βασιλεύςbasileuskingthe King
των tōn
T-GPM
hothe/this/who[the/this/who]
ιουδαιων ioudaiōn
A-GPM
ἸουδαῖοςioudaiosJewishof the Jews
 
13 cf. Tłum. Толк. A oni znowu zawołali: Ukrzyżuj go!Они опять закричали: распни Его. Nни1 же пaки возопи1ша (глаг0люще): пропни2 є3го2. 15,13Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVοι oi
T-NPM
hothe/this/who 
δε de
CONJ
δέdethenAnd
παλιν palin
ADV
πάλινpalinagainagain
εκραξαν ekraxan
V-AAI-3P G5656
κράζωkrazōto crythey cried out
σταυρωσον staurōson
V-AAM-2S G5657
σταυρόωstauroōto crucify, Crucify
αυτον auton
P-ASM
αὐτόςautoshe/she/it/selfhim
 
14 cf. Tłum. Толк. Piłat zaś im mówił: Cóż więc złego uczynił? Ale oni tym bardziej krzyczeli: Ukrzyżuj go!Пилат сказал им: какое же зло сделал Он? Но они еще сильнее закричали: распни Его. Пілaтъ же глаг0лаше и4мъ: чт0 бо ѕло2 сотвори2; Nни1 же и4злиха вопіsху: пропни2 є3го2. 15,14Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVο o
T-NSM
hothe/this/who 
δε de
CONJ
δέdethenThen
πιλατος pilatos
N-NSM
ΠιλᾶτοςpilatosPilatePilate
ελεγεν elegen
V-IAI-3S G5707
λέγωlegōto speaksaid
αυτοις autois
P-DPM
αὐτόςautoshe/she/it/selfunto them
τι ti
I-ASN
τίςtiswhich?, Why
γαρ gar
CONJ
γάρgarfor, what
εποιησεν epoiēsen
V-AAI-3S G5656
ποιέωpoieōto do/makehath he done
κακον kakon
A-ASN
κακόςkakosevil/harmevil
οι oi
T-NPM
hothe/this/who 
δε de
CONJ
δέdethen? And
περισσως perissōs
ADV
περισσῶςperissōssuperabundantlythe more exceedingly
εκραξαν ekraxan
V-AAI-3P G5656
κράζωkrazōto crythey cried out
σταυρωσον staurōson
V-AAM-2S G5657
σταυρόωstauroōto crucify, Crucify
αυτον auton
P-ASM
αὐτόςautoshe/she/it/selfhim
 
15 cf. Tłum. Толк. A Piłat, chcąc ludowi dogodzić, wypuścił im Barabasza, a Jezusa ubiczowanego wydał, aby był ukrzyżowany.Тогда Пилат, желая сделать угодное народу, отпустил им Варавву, а Иисуса, бив, предал на распятие. Пілaтъ же хотS нар0ду хотёніе сотвори1ти, пусти2 и4мъ варaвву: и3 предадE ї}са, би1въ, да пр0пнутъ є3го2. 15,15Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVο o
T-NSM
hothe/this/who 
δε de
CONJ
δέdethenAnd
πιλατος pilatos
N-NSM
ΠιλᾶτοςpilatosPilatePilate
βουλομενος boulomenos
V-PNP-NSM G5740
βούλομαιboulomaito plan, willing
τω
T-DSM
hothe/this/who 
οχλω ochlō
N-DSM
ὄχλοςochloscrowdthe people
το to
T-ASN
hothe/this/whothe people
ικανον ikanon
A-ASN
ἱκανόςhikanossufficient 
ποιησαι poiēsai
V-AAN G5658
ποιέωpoieōto do/maketo content
απελυσεν apelusen
V-AAI-3S G5656
ἀπολύωapoluōto release, released
αυτοις autois
P-DPM
αὐτόςautoshe/she/it/selfunto them
τον ton
T-ASM
hothe/this/whoBarabbas
βαραββαν barabban
N-ASM
ΒαραββᾶςbarabbasBarabbasBarabbas
και kai
CONJ
καίkaiand, and
παρεδωκεν paredōken
V-AAI-3S G5656
παραδίδωμιparadidōmito deliverdelivered
τον ton
T-ASM
hothe/this/whoJesus
ιησουν iēsoun
N-ASM
ἸησοῦςiēsousJesus/JoshuaJesus
φραγελλωσας fragellōsas
V-AAP-NSM G5660
φραγελλόωfragelloōto whip, when he had scourged
ινα ina
CONJ
ἵναhinain order that/to, to
σταυρωθη staurōthē
V-APS-3S G5686
σταυρόωstauroōto crucifybe crucified
 
CIERNIEM UKORONOWANIE.16 cf. Tłum. Толк. Żołnierze zaś zaprowadzili go na dziedziniec pretorium i zwołali całą rotę.А воины отвели Его внутрь двора, то есть в преторию, и собрали весь полк, (За?_x7з.) В0ини же вед0ша є3го2 внyтрь дворA, є4же є4сть претHръ: и3 созвaша всю2 спjру, 15,16Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVοι oi
T-NPM
hothe/this/who 
δε de
CONJ
δέdethenAnd
στρατιωται stratiōtai
N-NPM
στρατιώτηςstratiōtēssoldierthe soldiers
απηγαγον apēgagon
V-2AAI-3P G5627
ἀπάγωapagōto lead awayled
αυτον auton
P-ASM
αὐτόςautoshe/she/it/selfhim
εσω esō
ADV
ἔσωesōin/inner/inwardlyinto
της tēs
T-GSF
hothe/this/whothe hall
αυλης aulēs
N-GSF
αὐλήaulēpalace/courtyardthe hall
ο o
R-NSN
ὅς, ἥhhos ēwhich,
εστιν estin
V-PAI-3S G5719
εἰμίeimito becalled
πραιτωριον praitōrion
N-NSN
πραιτώριονpraitōrionpraetoriumPrætorium
και kai
CONJ
καίkaiand; and
συγκαλουσιν sunkalousin
V-PAI-3P G5719
συγκαλέωsunkaleōto call togetherthey call together
ολην olēn
A-ASF
ὅλοςholosallthe whole
την tēn
T-ASF
hothe/this/whoband
σπειραν speiran
N-ASF
σπεῖραspeirabandband
 
17 cf. Tłum. Толк. I przyoblekli go w purpurę, i uplótłszy cierniową koronę, włożyli na niego.и одели Его в багряницу, и, сплетши терновый венец, возложили на Него; и3 њблек0ша є3го2 въ препрsду, и3 возложи1ша на него2 сплeтше терн0въ вэнeцъ, 15,17Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVκαι kai
CONJ
καίkaiandAnd
ενδιδυσκουσιν endiduskousin
V-PAI-3P G5719
ἐνδιδύσκωendiduskōto dress[to dress]
αυτον auton
P-ASM
αὐτόςautoshe/she/it/selfhim
πορφυραν porfuran
N-ASF
πορφύραporfurapurplewith purple
και kai
CONJ
καίkaiand, and
περιτιθεασιν perititheasin
V-PAI-3P G5719
περιτίθημιperitithēmito put onput it about
αυτω autō
P-DSM
αὐτόςautoshe/she/it/selfhis
πλεξαντες plexantes
V-AAP-NPM G5660
πλέκωplekōto weave, and platted
ακανθινον akanthinon
A-ASM
ἀκάνθινοςakanthinosthornyof thorns
στεφανον stefanon
N-ASM
στέφανοςstefanoscrowna crown
 
18 cf. Tłum. Толк. I zaczęli go pozdrawiać: Witaj, Królu żydowski!и начали приветствовать Его: радуйся, Царь Иудейский! и3 начaша цэловaти є3го2 (и3 глаг0лати): рaдуйсz, цRю2 їудeйскій. 15,18Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVκαι kai
CONJ
καίkaiandAnd
ηρξαντο ērxanto
V-ADI-3P G5662
ἄρχομαιarchomaito rule/beginbegan
ασπαζεσθαι aspazesthai
V-PNN G5738
ἀσπάζομαιaspazomaito pay respects toto salute
αυτον auton
P-ASM
αὐτόςautoshe/she/it/selfhim
χαιρε chaire
V-PAM-2S G5720
χαίρωchairōto rejoice, Hail
βασιλευ basileu
N-VSM
βασιλεύςbasileusking, King
των tōn
T-GPM
hothe/this/who 
ιουδαιων ioudaiōn
A-GPM
ἸουδαῖοςioudaiosJewishof the Jews
 
19 cf. Tłum. Толк. I bili go trzciną po głowie i plwali nań, a upadając na kolana, kłaniali się mu.И били Его по голове тростью, и плевали на Него, и, становясь на колени, кланялись Ему. И# біsху є3го2 по главЁ тр0стію, и3 плювaху на него2, и3 прегибaюще колBна покланsхусz є3мY. 15,19Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVκαι kai
CONJ
καίkaiandAnd
ετυπτον etupton
V-IAI-3P G5707
τύπτωtuptōto strikethey smote
αυτου autou
P-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/selfhim
την tēn
T-ASF
hothe/this/whoon the head
κεφαλην kefalēn
N-ASF
κεφαλήkefalēheadon the head
καλαμω kalamō
N-DSM
κάλαμοςkalamosreed/stick/penwith a reed
και kai
CONJ
καίkaiand, and
ενεπτυον eneptuon
V-IAI-3P G5707
ἐμπτύωemptuōto spit on/atdid spit
αυτω autō
P-DSM
αὐτόςautoshe/she/it/selfupon him
και kai
CONJ
καίkaiand, and
τιθεντες tithentes
V-PAP-NPM G5723
τίθημιtithēmito placebowing
τα ta
T-APN
hothe/this/whoknees
γονατα gonata
N-APN
γόνυgonua kneeknees
προσεκυνουν prosekunoun
V-IAI-3P G5707
προσκυνέωproskuneōto worshipworshipped
αυτω autō
P-DSM
αὐτόςautoshe/she/it/selfhim
 
DROGA NA GOLGOTĘ.20 cf. Tłum. Толк. A Skoro się z niego naśmiali, zdjęli z niego purpurę i włożyli nań szaty jego, i wyprowadzili go, aby go ukrzyżować.Когда же насмеялись над Ним, сняли с Него багряницу, одели Его в собственные одежды Его и повели Его, чтобы распять Его. И# є3гдA поругaшасz є3мY, совлек0ша съ негw2 препрsду и3 њблек0ша є3го2 въ ри6зы сво‰: и3 и3звед0ша є3го2, да пр0пнутъ є3го2. 15,20Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVκαι kai
CONJ
καίkaiandAnd
οτε ote
ADV
ὅτεhotewhenwhen
ενεπαιξαν enepaixan
V-AAI-3P G5656
ἐμπαίζωempaizōto mockthey had mocked
αυτω autō
P-DSM
αὐτόςautoshe/she/it/selfhim
εξεδυσαν exedusan
V-AAI-3P G5656
ἐκδύωekduōto strip, they took off
αυτον auton
P-ASM
αὐτόςautoshe/she/it/selfhim
την tēn
T-ASF
hothe/this/who 
πορφυραν porfuran
N-ASF
πορφύραporfurapurplethe purple
και kai
CONJ
καίkaiand, and
ενεδυσαν enedusan
V-AAI-3P G5656
ἐνδύωenduōto clotheput
αυτον auton
P-ASM
αὐτόςautoshe/she/it/selfon him
τα ta
T-APN
hothe/this/whothe purple
ιματια imatia
N-APN
ἱμάτιονhimationclothingclothes
αυτου autou
P-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/selfhim
και kai
CONJ
καίkaiand, and
εξαγουσιν exagousin
V-PAI-3P G5719
ἐξάγωexagōto lead outled
αυτον auton
P-ASM
αὐτόςautoshe/she/it/selfhim
ινα ina
CONJ
ἵναhinain order that/toto
σταυρωσωσιν staurōsōsin
V-AAS-3P G5661
σταυρόωstauroōto crucifycrucify
αυτον auton
P-ASM
αὐτόςautoshe/she/it/self[he/she/it/self]
 
21 cf. Tłum. Толк. I przymusili przechodzącego, niejakiego Szymona Cyrenejczyka, idącego z pola, ojca Aleksandra i Rufa, aby niósł krzyż jego.И заставили проходящего некоего Киринеянина Симона, отца Александрова и Руфова, идущего с поля, нести крест Его. И# задёша мимоходsщу нёкоему сjмwну кmринeю, грzдyщу съ селA, nтцY ґлеxaндрову и3 рyфову, да в0зметъ кrтъ є3гw2. 15,21Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVκαι kai
CONJ
καίkaiandAnd
αγγαρευουσιν angareuousin
V-PAI-3P G5719
ἀγγαρεύωangareuōto forcethey compel
παραγοντα paragonta
V-PAP-ASM G5723
παράγωparagōto pass, who passed by
τινα tina
X-ASM
τιςtisoneone
σιμωνα simōna
N-ASM
ΣίμωνsimōnSimonSimon
κυρηναιον kurēnaion
N-ASM
Κυρηναῖοςkurēnaiosfrom Cyrenea Cyrenian
ερχομενον erchomenon
V-PNP-ASM G5740
ἔρχομαιerchomaito come/go, coming out
απ ap
PREP
ἀπόapofromof
αγρου agrou
N-GSM
ἀγρόςagrosfieldthe country
τον ton
T-ASM
hothe/this/who, the father
πατερα patera
N-ASM
πατήρpatērfather, the father
αλεξανδρου alexandrou
N-GSM
ἈλέξανδροςalexandrosAlexanderof Alexander
και kai
CONJ
καίkaiandand
ρουφου roufou
N-GSM
ῬοῦφοςroufosRufusRufus
ινα ina
CONJ
ἵναhinain order that/to, to
αρη arē
V-AAS-3S G5661
αἴρωairōto take upbear
τον ton
T-ASM
hothe/this/whocross
σταυρον stauron
N-ASM
σταυρόςstauroscrosscross
αυτου autou
P-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/selfhis
 
22 cf. Tłum. Толк. I przywiedli go na miejsce Golgota, co się wykłada: miejsce Trupiej Głowy.И привели Его на место Голгофу, что значит: Лобное место. (За?_x7и.) И# привед0ша є3го2 на голг0fу мёсто, є4же є4сть сказaемо л0бное мёсто. 15,22Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVκαι kai
CONJ
καίkaiandAnd
φερουσιν ferousin
V-PAI-3P G5719
φέρωferōto bear/leadthey bring
αυτον auton
P-ASM
αὐτόςautoshe/she/it/selfhim
επι epi
PREP
ἐπίepiupon/to/againstunto
τον ton
T-ASM
hothe/this/who[the/this/who]
γολγοθαν golgothan
N-ASF
ΓολγοθᾶgolgothaGolgothaGolgotha
τοπον topon
N-ASM
τόποςtoposplacethe place
ο o
R-NSN
ὅς, ἥhhos ēwhich, which
εστιν estin
V-PAI-3S G5719
εἰμίeimito beis
μεθερμηνευομενος methermēneuomenos
V-PPP-NSM G5746
μεθερμηνεύωmethermēneuōto mean, being interpreted
κρανιου kraniou
N-GSN
κρανίονkranionskullof a skull
τοπος topos
N-NSM
τόποςtoposplace, The place
 
23 cf. Tłum. Толк. I dawali mu pić wino z mirrą i nie przyjął.И давали Ему пить вино со смирною; но Он не принял. И# даsху є3мY пи1ти є3смmрнісмeно віно2: џнъ же не пріsтъ. 15,23Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVκαι kai
CONJ
καίkaiandAnd
εδιδουν edidoun
V-IAI-3P G5707
δίδωμιdidōmito givethey gave
αυτω autō
P-DSM
αὐτόςautoshe/she/it/selfhim
εσμυρνισμενον esmurnismenon
V-RPP-ASM G5772
σμυρνίζωsmurnizōto mix with myrrhmingled with myrrh
οινον oinon
N-ASM
οἶνοςoinoswinewine
ος os
R-NSM
ὅς, ἥhhos ēwhich[which]
δε de
CONJ
δέdethen: but
ουκ ouk
PRT-N
οὐounonot
ελαβεν elaben
V-2AAI-3S G5627
λαμβάνωlambanōto takehe received
 
24 cf. Tłum. Толк. A ukrzyżowawszy go, podzielili szaty jego, rzucając o nie los, co kto ma wziąć.Распявшие Его делили одежды Его, бросая жребий, кому что взять. И# распeншіи є3го2 раздэли1ша ри6зы є3гw2, метaюще жрeбій њ ни1хъ, кто2 что2 в0зметъ. 15,24Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVκαι kai
CONJ
καίkaiandAnd
σταυρουσιν staurousin
V-PAI-3P G5719
σταυρόωstauroōto crucifywhen they had crucified
αυτον auton
P-ASM
αὐτόςautoshe/she/it/selfhim
και kai
CONJ
καίkaiand[and]
διαμεριζονται diamerizontai
V-PMI-3P G5731
διαμερίζωdiamerizōto divide, they parted
τα ta
T-APN
hothe/this/whogarments
ιματια imatia
N-APN
ἱμάτιονhimationclothinggarments
αυτου autou
P-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/selfhis
βαλλοντες ballontes
V-PAP-NPM G5723
βάλλωballōto throw, casting
κληρον klēron
N-ASM
κλῆροςklēroslotlots
επ ep
PREP
ἐπίepiupon/to/againstupon
αυτα auta
P-APN
αὐτόςautoshe/she/it/selfthem
τις tis
I-NSM
τίςtiswhich?, what
τι ti
I-ASN
τίςtiswhich?every man
αρη arē
V-AAS-3S G5661
αἴρωairōto take upshould take
 
UKRZYŻOWANIE I SZYDERSTWA.25 cf. Tłum. Толк. A była trzecia godzina, i ukrzyżowali go.Был час третий, и распяли Его. Бё же чaсъ трeтій, и3 распsша є3го2. 15,25Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVην ēn
V-IAI-3S G5707
εἰμίeimito beit was
δε de
CONJ
δέdethenAnd
ωρα ōra
N-NSF
ὥραhōrahourhour
τριτη tritē
A-NSF
τρίτοςtritosthirdthe third
και kai
CONJ
καίkaiand, and
εσταυρωσαν estaurōsan
V-AAI-3P G5656
σταυρόωstauroōto crucifythey crucified
αυτον auton
P-ASM
αὐτόςautoshe/she/it/selfhim
 
26 cf. Tłum. Толк. I był tytuł winy jego napisany: KRÓL ZYDOWSKI.И была надпись вины Его: Царь Иудейский. И# бЁ написaніе вины2 є3гw2 напи1сано: цRь їудeйскъ. 15,26Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVκαι kai
CONJ
καίkaiandAnd
ην ēn
V-IAI-3S G5707
εἰμίeimito bewas
η ē
T-NSF
hothe/this/who 
επιγραφη epigrafē
N-NSF
ἐπιγραφήepigrafēinscriptionthe superscription
της tēs
T-GSF
hothe/this/whothe superscription
αιτιας aitias
N-GSF
αἰτίαaitiacause/chargeaccusation
αυτου autou
P-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/selfof his
επιγεγραμμενη epigegrammenē
V-RPP-NSF G5772
ἐπιγράφωepigrafōto write onwritten over
ο o
T-NSM
hothe/this/whoaccusation
βασιλευς basileus
N-NSM
βασιλεύςbasileuskingTHE KING
των tōn
T-GPM
hothe/this/whoTHE KING
ιουδαιων ioudaiōn
A-GPM
ἸουδαῖοςioudaiosJewishOF THE JEWS
 
27 cf. Tłum. Толк. A z nim ukrzyżowali dwóch łotrów, jednego po prawicy, a drugiego po lewicy jego.С Ним распяли двух разбойников, одного по правую, а другого по левую сторону Его. И# съ ни1мъ распsша двA разбHйника, є3ди1наго њдеснyю и3 є3ди1наго њшyюю є3гw2. 15,27Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVκαι kai
CONJ
καίkaiandAnd
συν sun
PREP
σύνsunwithwith
αυτω autō
P-DSM
αὐτόςautoshe/she/it/selfhim
σταυρουσιν staurousin
V-PAI-3P G5719
σταυρόωstauroōto crucifythey crucify
δυο duo
A-NUI
δύοduotwotwo
ληστας lēstas
N-APM
λῃστήςlēstēsrobber/rebelthieves
ενα ena
A-ASM
εἷςheisone; the one
εκ ek
PREP
ἐκekof/fromon
δεξιων dexiōn
A-GPN
δεξιόςdexiosrighthis right hand
και kai
CONJ
καίkaiand, and
ενα ena
A-ASM
εἷςheisonethe other
εξ ex
PREP
ἐκekof/fromon
ευωνυμων euōnumōn
A-GPN
εὐώνυμοςeuōnumosleft/southleft
αυτου autou
P-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/selfhis
 
28 cf. Tłum. Толк. I wypełniło się Pismo, które mówi: “I ze złoczyńcami został policzony.”И сбылось слово Писания: и к злодеям причтен. И# сбhстсz писaніе, є4же глаг0летъ: и3 со беззак0нными вмэни1сz. 15,29Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVκαι kai
CONJ
καίkaiandAnd
οι oi
T-NPM
hothe/this/whothey that
παραπορευομενοι paraporeuomenoi
V-PNP-NPM G5740
παραπορεύομαιparaporeuomaito pass by/throughpassed by
εβλασφημουν eblasfēmoun
V-IAI-3P G5707
βλασφημέωblasfēmeōto blasphemerailed on
αυτον auton
P-ASM
αὐτόςautoshe/she/it/selfhim
κινουντες kinountes
V-PAP-NPM G5723
κινέωkineōto move, wagging
τας tas
T-APF
hothe/this/whoheads
κεφαλας kefalas
N-APF
κεφαλήkefalēheadheads
αυτων autōn
P-GPM
αὐτόςautoshe/she/it/selftheir
και kai
CONJ
καίkaiand, and
λεγοντες legontes
V-PAP-NPM G5723
λέγωlegōto speaksaying
ουα oua
INJ
οὐάouaaha!, Ah
ο o
T-NSM
hothe/this/who, thou that
καταλυων kataluōn
V-PAP-NSM G5723
καταλύωkataluōto destroy/lodgedestroyest
τον ton
T-ASM
hothe/this/whothe temple
ναον naon
N-ASM
ναόςnaostemplethe temple
και kai
CONJ
καίkaiand, and
οικοδομων oikodomōn
V-PAP-NSM G5723
οἰκοδομέωoikodomeōto buildbuildest
εν]     en
PREP
ἐνenin/on/amongin
τρισιν trisin
A-DPF
τρεῖς, τρίαtreis triathreethree
ημεραις ēmerais
N-DPF
ἡμέραhēmeradaydays
 
29 cf. Tłum. Толк. A przechodzący bluźnili mu, kiwając głowami swymi i mówiąc: Hej ty, co rozwalasz świątynię i w trzech dniach znowu ją budujesz!Проходящие злословили Его, кивая головами своими и говоря: э! разрушающий храм, и в три дня созидающий! И# мимоходsщіи хyлzху є3го2, покивaюще главaми свои1ми и3 глаг0люще: ўA, разорszй цeрковь и3 треми2 дeньми созидazй, 15,30Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVσωσον sōson
V-AAM-2S G5657
σῴζωsōzōto saveSave
σεαυτον seauton
F-2ASM
σεαυτοῦseautouyourselfthyself
καταβας katabas
V-2AAP-NSM G5631
καταβαίνωkatabainōto come/go downcome down
απο apo
PREP
ἀπόapofromfrom
του tou
T-GSM
hothe/this/whothe cross
σταυρου staurou
N-GSM
σταυρόςstauroscrossthe cross
 
30 cf. Tłum. Толк. Wybaw samego siebie, zstępując z krzyża.спаси Себя Самого и сойди со креста. сп7си1сz сaмъ и3 сни1ди со кrтA. 15,31Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVομοιως omoiōs
ADV
ὁμοίωςhomoiōslikewiseLikewise
και kai
CONJ
καίkaiandalso
οι oi
T-NPM
hothe/this/whothe chief priests
αρχιερεις archiereis
N-NPM
ἀρχιερεύςarchiereushigh-priestthe chief priests
εμπαιζοντες empaizontes
V-PAP-NPM G5723
ἐμπαίζωempaizōto mockmocking
προς pros
PREP
πρόςprosto/withamong
αλληλους allēlous
C-APM
ἀλλήλωνallēlōnone anotherthemselves
μετα meta
PREP
μετάmetawith/afterwith
των tōn
T-GPM
hothe/this/whothe scribes
γραμματεων grammateōn
N-GPM
γραμματεύςgrammateusscribethe scribes
ελεγον elegon
V-IAI-3P G5707
λέγωlegōto speaksaid
αλλους allous
A-APM
ἄλλοςallosanotherothers
εσωσεν esōsen
V-AAI-3S G5656
σῴζωsōzōto save, He saved
εαυτον eauton
F-3ASM
ἑαυτοῦheautoumy/your/him-self; himself
ου ou
PRT-N
οὐouno 
δυναται dunatai
V-PNI-3S G5736
δύναμαιdunamaibe ablehe cannot
σωσαι sōsai
V-AAN G5658
σῴζωsōzōto savesave
 
31 cf. Tłum. Толк. Podobnież i najwyżsi kapłani z doktorami, szydząc, jeden do drugiego mówili: Innych wybawiał, a samego siebie wybawić nie może!Подобно и первосвященники с книжниками, насмехаясь, говорили друг другу: других спасал, а Себя не может спасти. Тaкожде и3 ґрхіерeє ругaющесz, дрyгъ ко дрyгу съ кни6жники глаг0лаху: и4ны сп7сE, себe ли не м0жетъ спcти2; 15,32Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVο o
T-NSM
hothe/this/who 
χριστος christos
N-NSM
ΧριστόςchristosChristLet Christ
ο o
T-NSM
hothe/this/whoLet Christ
βασιλευς basileus
N-NSM
βασιλεύςbasileuskingthe King
ισραηλ israēl
N-PRI
ἸσραήλisraēlIsraelof Israel
καταβατω katabatō
V-2AAM-3S G5628
καταβαίνωkatabainōto come/go downdescend
νυν nun
ADV
νῦνnunnownow
απο apo
PREP
ἀπόapofromfrom
του tou
T-GSM
hothe/this/whothe King
σταυρου staurou
N-GSM
σταυρόςstauroscrossthe cross
ινα ina
CONJ
ἵναhinain order that/to, that
ιδωμεν idōmen
V-2AAS-1P G5632
ὁράωhoraōto seewe may see
και kai
CONJ
καίkaiandand
πιστευσωμεν pisteusōmen
V-AAS-1P G5661
πιστεύωpisteuōto trust (in)believe
και kai
CONJ
καίkaiand. And
οι oi
T-NPM
hothe/this/whothe cross
συνεσταυρωμενοι sunestaurōmenoi
V-RPP-NPM G5772
συσταυρόομαιsustauroomaito crucify withwere crucified
συν sun
PREP
σύνsunwith[with]
αυτω autō
P-DSM
αὐτόςautoshe/she/it/selfwith him
ωνειδιζον ōneidizon
V-IAI-3P G5707
ὀνειδίζωoneidizōto revilereviled
αυτον auton
P-ASM
αὐτόςautoshe/she/it/selfhim
 
32 cf. Tłum. Толк. Chrystus, Król izraelski, niechże teraz zstąpi z krzyża, abyśmy ujrzeli i uwierzyli. I ci, którzy z nim byli ukrzyżowani, lżyli go.Христос, Царь Израилев, пусть сойдет теперь с креста, чтобы мы видели, и уверуем. И распятые с Ним поносили Его. хrт0съ, цRь ї}левъ, да сни1детъ нн7э со кrтA, да ви1димъ и3 вёру и4мемъ є3мY. И# расп‰таz съ ни1мъ поношaста є3мY. 15,33Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVκαι kai
CONJ
καίkaiand[and]
γενομενης genomenēs
V-2ADP-GSF G5637
γίνομαιginomaito bewas come
ωρας ōras
N-GSF
ὥραhōrahourhour
εκτης ektēs
A-GSF
ἕκτοςhektossixthwhen the sixth
σκοτος skotos
N-NSN
σκότοςskotosdarknessdarkness
εγενετο egeneto
V-2ADI-3S G5633
γίνομαιginomaito be, there was
εφ ef
PREP
ἐπίepiupon/to/againstover
ολην olēn
A-ASF
ὅλοςholosallthe whole
την tēn
T-ASF
hothe/this/wholand
γην gēn
N-ASF
γῆearthland
εως eōs
ADV
ἕωςheōsuntiluntil
ωρας ōras
N-GSF
ὥραhōrahourhour
ενατης enatēs
A-GSF
ἔννατοςennatosninth (hour)the ninth
 
ŚMIERĆ ZBAWICIELA.33 cf. Tłum. Толк. A gdy przyszła godzina szósta, zaległy całą ziemię ciemności aż do godziny dziewiątej.В шестом же часу настала тьма по всей земле и продолжалась до часа девятого. Бhвшу же часY шест0му, тьмA бhсть по всeй земли2 до часA девsтагw. 15,34Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVκαι kai
CONJ
καίkaiandAnd
τη
T-DSF
hothe/this/who 
ενατη enatē
A-DSF
ἔννατοςennatosninth (hour)at the ninth
ωρα ōra
N-DSF
ὥραhōrahourhour
εβοησεν eboēsen
V-AAI-3S G5656
βοάωboaōto cry outcried
ο o
T-NSM
hothe/this/whohour
ιησους iēsous
N-NSM
ἸησοῦςiēsousJesus/JoshuaJesus
φωνη fōnē
N-DSF
φωνήfōnēvoice/soundvoice
μεγαλη megalē
A-DSF
μέγαςmegasgreatwith a loud
ελωι elōi
ARAM
ἐλωΐelōimy GodEloi
ελωι elōi
ARAM
ἐλωΐelōimy God, Eloi
λαμα lama
ARAM
λαμάlamawhy?, lama
σαβαχθανει sabachthanei
ARAM
σαβαχθάνιsabachthanisabachthanisabachthani
ο o
R-NSN
ὅς, ἥhhos ēwhich, which
εστιν estin
V-PAI-3S G5719
εἰμίeimito beis
μεθερμηνευομενον methermēneuomenon
V-PPP-NSN G5746
μεθερμηνεύωmethermēneuōto mean, being interpreted
ο o
T-NSM
hothe/this/whoJesus
θεος theos
N-NSM
θεόςtheosGodGod
μου mou
P-1GS
ἐγώegōI/weme
ο o
T-NSM
hothe/this/whoGod
θεος theos
N-NSM
θεόςtheosGodGod
μου]     mou
P-1GS
ἐγώegōI/we, My
εις eis
PREP
εἰςeistoward?
τι ti
I-ASN
τίςtiswhich?, why
εγκατελιπες enkatelipes
V-2AAI-2S G5627
ἐγκαταλείπωenkataleipōto leave behindhast thou forsaken
με me
P-1AS
ἐγώegōI/we, my
 
34 cf. Tłum. Толк. A o dziewiątej godzinie zawołał Jezus głosem wielkim, mówiąc: “Eloi, Eloi, lamma sabakthani,” co się wykłada: “Boże mój, Boże mój! Czemuś mnie opuścił?”В девятом часу возопил Иисус громким голосом: Элои! Элои! ламма савахфани? - что значит: Боже Мой! Боже Мой! для чего Ты Меня оставил? И# въ чaсъ девsтый возопи2 ї}съ глaсомъ вeліимъ, гlz: є3лwJ, є3лwJ, лімA савахfанJ; є4же є4сть сказaемо: б9е м0й, б9е м0й, почто2 мS њстaвилъ є3си2; 15,35Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVκαι kai
CONJ
καίkaiandAnd
τινες tines
X-NPM
τιςtisonesome
των tōn
T-GPM
hothe/this/whoof them that
παρεστηκοτων parestēkotōn
V-RAP-GPM G5761
παρίστημιparistēmito stand bystood by
ακουσαντες akousantes
V-AAP-NPM G5660
ἀκούωakouōto hear, when they heard
ελεγον elegon
V-IAI-3P G5707
λέγωlegōto speak, said
ιδε ide
V-2AAM-2S G5628
ὁράωhoraōto see, Behold
ηλιαν ēlian
N-ASM
ἩλίαςhēliasElijahElias
φωνει fōnei
V-PAI-3S G5719
φωνέωfōneōto call, he calleth
 
35 cf. Tłum. Толк. A niektórzy z około stojących słysząc to, mówili: Oto Eliasza woła.Некоторые из стоявших тут, услышав, говорили: вот, Илию зовет. И# нёцыи t предстоsщихъ слhшавше, глаг0лаху: сE, и3лію2 гласи1тъ. 15,36Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVδραμων dramōn
V-2AAP-NSM G5631
τρέχωtrechōto runran
δε de
CONJ
δέdethenAnd
τις tis
X-NSM
τιςtisone[one]
γεμισας gemisas
V-AAP-NSM G5660
γεμίζωgemizōto fillfilled
σπογγον spongon
N-ASM
σπόγγοςspongosspongea spunge
οξους oxous
N-GSN
ὄξοςoxosvinegarof vinegar
περιθεις peritheis
V-2AAP-NSM G5631
περιτίθημιperitithēmito put onput
καλαμω kalamō
N-DSM
κάλαμοςkalamosreed/stick/penon a reed
εποτιζεν epotizen
V-IAI-3S G5707
ποτίζωpotizōto water, and gave
αυτον auton
P-ASM
αὐτόςautoshe/she/it/selfhim
λεγων legōn
V-PAP-NSM G5723
λέγωlegōto speak, saying
αφετε afete
V-2AAM-2P G5628
ἀφίημιafiēmito release, Let alone
ιδωμεν idōmen
V-2AAS-1P G5632
ὁράωhoraōto see; let us see
ει ei
COND
εἰeiifwhether
ερχεται erchetai
V-PNI-3S G5736
ἔρχομαιerchomaito come/gowill come
ηλιας ēlias
N-NSM
ἩλίαςhēliasElijahElias
καθελειν kathelein
V-2AAN G5629
καθαιρέωkathaireōto take downto take
αυτον auton
P-ASM
αὐτόςautoshe/she/it/selfhim
 
36 cf. Tłum. Толк. Jeden zaś przybiegł, i napełniwszy gąbkę octem, włożył na trzcinę i dawał mu pić, mówiąc: Poczekajcie, patrzmy czy przyjdzie Eliasz, aby go zdjąć.А один побежал, наполнил губку уксусом и, наложив на трость, давал Ему пить, говоря: постойте, посмотрим, придет ли Илия снять Его. Тeкъ же є3ди1нъ, и3 нап0лнивъ гyбу џцта, и3 возл0жь на тр0сть, напаsше є3го2, глаг0лz: њстaвите, да ви1димъ, ѓще пріи1детъ и3ліA снsти є3го2. 15,37Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVο o
T-NSM
hothe/this/who 
δε de
CONJ
δέdethenAnd
ιησους iēsous
N-NSM
ἸησοῦςiēsousJesus/JoshuaJesus
αφεις afeis
V-2AAP-NSM G5631
ἀφίημιafiēmito releasecried
φωνην fōnēn
N-ASF
φωνήfōnēvoice/soundvoice
μεγαλην megalēn
A-ASF
μέγαςmegasgreatwith a loud
εξεπνευσεν exepneusen
V-AAI-3S G5656
ἐκπνέωekpneōto expire, and gave up the ghost
 
37 cf. Tłum. Толк. Lecz Jezus, wydawszy głos wielki, skonał.Иисус же, возгласив громко, испустил дух. Ї}съ же пyщь глaсъ вeлій, и4здше. 15,38Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVκαι kai
CONJ
καίkaiandAnd
το to
T-NSN
hothe/this/whothe veil
καταπετασμα katapetasma
N-NSN
καταπέτασμαkatapetasmacurtainthe veil
του tou
T-GSM
hothe/this/whoof the temple
ναου naou
N-GSM
ναόςnaostempleof the temple
εσχισθη eschisthē
V-API-3S G5681
σχίζωschizōto splitwas rent
εις eis
PREP
εἰςeistowardin
δυο duo
A-NUI
δύοduotwotwain
απ ap
PREP
ἀπόapofromfrom
ανωθεν anōthen
ADV
ἄνωθενanōthenfrom above/againthe top
εως eōs
ADV
ἕωςheōsuntilto
κατω katō
ADV
κάτωkatōunderthe bottom
 
38 cf. Tłum. Толк. A zasłona świątyni rozdarła się na dwoje od wierzchu aż do dołu.И завеса в храме раздралась надвое, сверху донизу. И# завёса церк0внаz раздрaсz на дв0е, свhше до ни1зу. 15,39Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVιδων idōn
V-2AAP-NSM G5631
ὁράωhoraōto see, saw
δε de
CONJ
δέdethenAnd
ο o
T-NSM
hothe/this/whowhen the centurion
κεντυριων kenturiōn
N-NSM
κεντυρίωνkenturiōncenturionwhen the centurion
ο o
T-NSM
hothe/this/who, which
παρεστηκως parestēkōs
V-RAP-NSM G5761
παρίστημιparistēmito stand bystood
εξ ex
PREP
ἐκekof/fromover
εναντιας enantias
A-GSF
ἐναντίοςenantiosagainstagainst
αυτου autou
P-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/selfhim
οτι oti
CONJ
ὅτιhotithat/sincethat
ουτως outōs
ADV
οὕτω, οὕτωςhhoutō outōsthus(-ly)so
εξεπνευσεν exepneusen
V-AAI-3S G5656
ἐκπνέωekpneōto expire, and gave up the ghost
ειπεν eipen
V-2AAI-3S G5627
λέγωlegōto speak, he said
αληθως alēthōs
ADV
ἀληθῶςalēthōstruly, Truly
ουτος outos
D-NSM
οὗτοςhoutosthis/he/she/itthis
ο o
T-NSM
hothe/this/whoman
ανθρωπος anthrōpos
N-NSM
ἄνθρωποςanthrōposa humanman
υιος uios
N-NSM
υἱόςhuiossonthe Son
θεου theou
N-GSM
θεόςtheosGodof God
ην ēn
V-IAI-3S G5707
εἰμίeimito bewas
 
39 cf. Tłum. Толк. Setnik zaś, który stał naprzeciw, widząc, że tak wołając, skonał, rzekł: Prawdziwie człowiek ten był Synem Bożym.Сотник, стоявший напротив Его, увидев, что Он, так возгласив, испустил дух, сказал: истинно Человек Сей был Сын Божий. Ви1дэвъ же с0тникъ стоsй прsмw є3мY, ћкw тaкw возопи1въ и4здше, речE: вои1стинну чlвёкъ сeй сн7ъ бЁ б9ій. 15,40Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVησαν ēsan
V-IAI-3P G5707
εἰμίeimito bewere
δε de
CONJ
δέdethenThere
και kai
CONJ
καίkaiandalso
γυναικες gunaikes
N-NPF
γυνήgunēwomanwomen
απο apo
PREP
ἀπόapofromoff
μακροθεν makrothen
ADV
μακρόθενmakrothenfrom afarafar
θεωρουσαι theōrousai
V-PAP-NPF G5723
θεωρέωtheōreōto see/experiencelooking on
εν en
PREP
ἐνenin/on/among: among
αις ais
R-DPF
ὅς, ἥhhos ēwhichwhom
και kai
CONJ
καίkaiand 
μαριαμ mariam
N-PRI
ΜαρίαmariaMaryMary
η ē
T-NSF
hothe/this/who 
μαγδαληνη magdalēnē
N-NSF
ΜαγδαληνήmagdalēnēMagdaleneMagdalene
και kai
CONJ
καίkaiand, and
μαρια maria
N-NSF
ΜαρίαmariaMaryMary
η ē
T-NSF
hothe/this/who 
ιακωβου iakōbou
N-GSM
ἸάκωβοςiakōbosJamesof James
του tou
T-GSM
hothe/this/whoMagdalene
μικρου mikrou
A-GSM
μικρόςmikrossmallthe less
και kai
CONJ
καίkaiandand
ιωσητος iōsētos
N-GSM
ἸωσῆςiōsēsJoses[Joses]
μητηρ mētēr
N-NSF
μήτηρmētērmotherthe mother
και kai
CONJ
καίkaiand, and
σαλωμη salōmē
N-NSF
ΣαλώμηsalōmēSalomeSalome
 
40 cf. Tłum. Толк. Były też i niewiasty patrzące z daleka, między którymi była Maria Magdalena i Maria, Matka Jakuba Mniejszego i Józefa, i Salome, Были тут и женщины, которые смотрели издали: между ними была и Мария Магдалина, и Мария, мать Иакова меньшего и Иосии, и Саломия, Бsху же и3 жєны2 и3здалeча зрsщz, въ ни1хже бЁ марjа магдали1на, и3 марjа їaкwва мaлагw и3 їwсjи мaти, и3 салwмjа, 15,41Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVαι ai
R-NPF
ὅς, ἥhhos ēwhich(Who
οτε ote
ADV
ὅτεhotewhen, when
ην ēn
V-IAI-3S G5707
εἰμίeimito behe was
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
τη
T-DSF
hothe/this/whoGalilee
γαλιλαια galilaia
N-DSF
ΓαλιλαίαgalilaiaGalileeGalilee
ηκολουθουν ēkolouthoun
V-IAI-3P G5707
ἀκολουθέωakoloutheōto follow, followed
αυτω autō
P-DSM
αὐτόςautoshe/she/it/selfhim
και kai
CONJ
καίkaiandalso
διηκονουν diēkonoun
V-IAI-3P G5707
διακονέωdiakoneōto serveministered
αυτω autō
P-DSM
αὐτόςautoshe/she/it/selfunto him
και kai
CONJ
καίkaiand, and
αλλαι allai
A-NPF
ἄλλοςallosanotherother women
πολλαι pollai
A-NPF
πολύςpolusmuchmany
αι ai
T-NPF
hothe/this/whowhich
συναναβασαι sunanabasai
V-2AAP-NPF G5631
συναναβαίνωsunanabainōto ascend withcame up
αυτω autō
P-DSM
αὐτόςautoshe/she/it/selfwith him
εις eis
PREP
εἰςeistowardunto
ιεροσολυμα ierosoluma
N-APN
ἹεροσόλυμαhierosolumaJerusalemJerusalem
 
41 cf. Tłum. Толк. a gdy był w Galilei, chodziły za nim i służyły mu, i wiele innych, które razem z nim były przyszły do Jerozolimy.которые и тогда, как Он был в Галилее, следовали за Ним и служили Ему, и другие многие, вместе с Ним пришедшие в Иерусалим. ћже, и3 є3гдA бЁ въ галілeи, хождaху по нeмъ и3 служaху є3мY: и3 и4ны мнHгіz, ћже взыд0ша съ ни1мъ во їеrли1мъ. 15,42Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVκαι kai
CONJ
καίkaiandAnd
ηδη ēdē
ADV
ἤδηēdēalreadynow
οψιας opsias
A-GSF
ὀψίαopsiaeveningwhen the even
γενομενης genomenēs
V-2ADP-GSF G5637
γίνομαιginomaito bewas come
επει epei
CONJ
ἐπείepeisince, because
ην ēn
V-IAI-3S G5707
εἰμίeimito beis
παρασκευη paraskeuē
N-NSF
παρασκευήparaskeuēPreparation Daythe preparation
ο o
R-NSN
ὅς, ἥhhos ēwhich, that
εστιν estin
V-PAI-3S G5719
εἰμίeimito beit was
προσαββατον prosabbaton
N-NSN
προσάββατονprosabbatonFriday, the day before the sabbath
 
POGRZEB P. JEZUSA.42 cf. Tłum. Толк. Skoro już nastał wieczór (ponieważ był to dzień Przygotowania, który jest przed szabatem),И как уже настал вечер,- потому что была пятница, то есть день перед субботою,- И# ўжE п0здэ бhвшу, понeже бЁ пzт0къ, є4же є4сть къ суббHтэ, 15,43Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVελθων elthōn
V-2AAP-NSM G5631
ἔρχομαιerchomaito come/go, came
ιωσηφ iōsēf
N-PRI
ἸωσήφiōsēfJosephJoseph
απο apo
PREP
ἀπόapofromof
αριμαθαιας arimathaias
N-GSF
ἈριμαθαίαarimathaiaArimatheaArimathaea
ευσχημων euschēmōn
A-NSM
εὐσχήμωνeuschēmōnproper, an honourable
βουλευτης bouleutēs
N-NSM
βουλευτήςbouleutēsmember of a councilcounsellor
ος os
R-NSM
ὅς, ἥhhos ēwhich, which
και kai
CONJ
καίkaiandalso
αυτος autos
P-NSM
αὐτόςautoshe/she/it/self 
ην ēn
V-IAI-3S G5707
εἰμίeimito be[to be]
προσδεχομενος prosdechomenos
V-PNP-NSM G5740
προσδέχομαιprosdechomaito wait for/welcomewaited for
την tēn
T-ASF
hothe/this/who 
βασιλειαν basileian
N-ASF
βασιλείαbasileiakingdomthe kingdom
του tou
T-GSM
hothe/this/whothe kingdom
θεου theou
N-GSM
θεόςtheosGodof God
τολμησας tolmēsas
V-AAP-NSM G5660
τολμάωtolmaōbe boldboldly
εισηλθεν eisēlthen
V-2AAI-3S G5627
εἰσέρχομαιeiserchomaito enter, and went in
προς pros
PREP
πρόςprosto/withunto
τον ton
T-ASM
hothe/this/whoof God
πιλατον pilaton
N-ASM
ΠιλᾶτοςpilatosPilatePilate
και kai
CONJ
καίkaiand, and
ητησατο ētēsato
V-AMI-3S G5668
αἰτέωaiteōto askcraved
το to
T-ASN
hothe/this/whothe body
σωμα sōma
N-ASN
σῶμαsōmabodythe body
του tou
T-GSM
hothe/this/whoof Jesus
ιησου iēsou
N-GSM
ἸησοῦςiēsousJesus/Joshuaof Jesus
 
43 cf. Tłum. Толк. przyszedł Józef z Aryn1atei, dostojny senator, który też oczekiwał królestwa Bożego, i śmiało wszedł do Piłata, i prosił o ciało Jezusowe.пришел Иосиф из Аримафеи, знаменитый член совета, который и сам ожидал Царствия Божия, осмелился войти к Пилату, и просил тела Иисусова. (За?_x7f.) пріи1де їHсифъ, и4же t ґрімаfeа, благоwбрaзенъ совётникъ, и4же и3 т0й бЁ чaz цrтвіz б9іz, дерзнyвъ вни1де къ пілaту, и3 проси2 тэлесE ї}сова. 15,44Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVο o
T-NSM
hothe/this/who 
δε de
CONJ
δέdethenAnd
πιλατος pilatos
N-NSM
ΠιλᾶτοςpilatosPilatePilate
εθαυμασεν ethaumasen
V-AAI-3S G5656
θαυμάζωthaumazōto marvelmarvelled
ει ei
COND
εἰeiifif
ηδη ēdē
ADV
ἤδηēdēalreadyalready
τεθνηκεν tethnēken
V-RAI-3S G5758
θνῄσκωthnēskōto die/be deadhe were
και kai
CONJ
καίkaiand: and
προσκαλεσαμενος proskalesamenos
V-ADP-NSM G5666
προσκαλέωproskaleōto call to/summoncalling
τον ton
T-ASM
hothe/this/whothe centurion
κεντυριωνα kenturiōna
N-ASM
κεντυρίωνkenturiōncenturionthe centurion
επηρωτησεν epērōtēsen
V-AAI-3S G5656
ἐπερωτάωeperōtaōto question, he asked
αυτον auton
P-ASM
αὐτόςautoshe/she/it/selfhim
ει ei
COND
εἰeiifwhether
ηδη ēdē
ADV
ἤδηēdēalready[already]
απεθανεν apethanen
V-2AAI-3S G5627
ἀποθνήσκωapothnēskōto diehe had been
 
44 cf. Tłum. Толк. A Piłat się zdziwił, czyby już skonał. I wezwawszy setnika, zapytał go, czyby już umarł.Пилат удивился, что Он уже умер, и, призвав сотника, спросил его, давно ли умер? Пілaтъ же диви1сz, ѓще ўжE ќмре: и3 призвaвъ с0тника, вопроси2 є3го2: ѓще ўжE ќмре; 15,45Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVκαι kai
CONJ
καίkaiandAnd
γνους gnous
V-2AAP-NSM G5631
γινώσκωginōskōto knowwhen he knew
απο apo
PREP
ἀπόapofromof
του tou
T-GSM
hothe/this/who 
κεντυριωνος kenturiōnos
N-GSM
κεντυρίωνkenturiōncenturionthe centurion
εδωρησατο edōrēsato
V-ADI-3S G5662
δωρέωdōreōto give, he gave
το to
T-ASN
hothe/this/whothe centurion
πτωμα ptōma
N-ASN
πτῶμαptōmacorpse[corpse]
τω
T-DSM
hothe/this/whothe body
ιωσηφ iōsēf
N-PRI
ἸωσήφiōsēfJosephto Joseph
 
45 cf. Tłum. Толк. A dowiedziawszy się od setnika, darował ciało Józefowi.И, узнав от сотника, отдал тело Иосифу. И# ўвёдэвъ t с0тника, дадE тёло їHсифови. 15,46Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVκαι kai
CONJ
καίkaiandAnd
αγορασας agorasas
V-AAP-NSM G5660
ἀγοράζωagorazōto buyhe bought
σινδονα sindona
N-ASF
σινδώνsindōnlinenfine linen
καθελων kathelōn
V-2AAP-NSM G5631
καθαιρέωkathaireōto take downtook
αυτον auton
P-ASM
αὐτόςautoshe/she/it/selfhim
ενειλησεν eneilēsen
V-AAI-3S G5656
ἐνειλέωeneileōto enwrap, and wrapped him in
τη
T-DSF
hothe/this/whothe linen
σινδονι sindoni
N-DSF
σινδώνsindōnlinenthe linen
και kai
CONJ
καίkaiand, and
εθηκεν ethēken
V-AAI-3S G5656
τίθημιtithēmito place[to place]
αυτον auton
P-ASM
αὐτόςautoshe/she/it/selfhim
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
μνηματι mnēmati
N-DSN
μνῆμαmnēmatomb[tomb]
ο o
R-NSN
ὅς, ἥhhos ēwhichwhich
ην ēn
V-IAI-3S G5707
εἰμίeimito bewas
λελατομημενον lelatomēmenon
V-RPP-NSN G5772
λατομέωlatomeōto hewhewn
εκ ek
PREP
ἐκekof/fromout of
πετρας petras
N-GSF
πέτραpetrarocka rock
και kai
CONJ
καίkaiand, and
προσεκυλισεν prosekulisen
V-AAI-3S G5656
προσκυλίωproskuliōto roll beforerolled
λιθον lithon
N-ASM
λίθοςlithosstonea stone
επι epi
PREP
ἐπίepiupon/to/againstunto
την tēn
T-ASF
hothe/this/whothe door
θυραν thuran
N-ASF
θύραthuradoorthe door
του tou
T-GSN
hothe/this/whoof the sepulchre
μνημειου mnēmeiou
N-GSN
μνημεῖονmnēmeiongravea sepulchre
 
46 cf. Tłum. Толк. Józef zaś, kupiwszy prześcieradło i zdjąwszy Jezusa, owinął go w prześcieradło i położył w grobie, który był wyciosany w skale, i przywalił kamień do drzwi grobowych.Он, купив плащаницу и сняв Его, обвил плащаницею, и положил Его во гробе, который был высечен в скале, и привалил камень к двери гроба. И# купи1въ плащани1цу и3 снeмь є3го2, њбви1тъ плащани1цею: и3 положи2 є3го2 во гр0бъ, и4же бЁ и3зсёченъ t кaмене: и3 привали2 кaмень над8 двє1ри гр0ба. 15,47Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVη ē
T-NSF
hothe/this/who 
δε de
CONJ
δέdethenAnd
μαρια maria
N-NSF
ΜαρίαmariaMaryMary
η ē
T-NSF
hothe/this/whoMagdalene
μαγδαληνη magdalēnē
N-NSF
ΜαγδαληνήmagdalēnēMagdaleneMagdalene
και kai
CONJ
καίkaiandand
μαρια maria
N-NSF
ΜαρίαmariaMaryMary
η ē
T-NSF
hothe/this/who[the/this/who]
ιωσητος iōsētos
N-GSM
ἸωσῆςiōsēsJoses[Joses]
εθεωρουν etheōroun
V-IAI-3P G5707
θεωρέωtheōreōto see/experiencebeheld
που pou
ADV
πούpousomewherewhere
τεθειται tetheitai
V-RPI-3S G5769
τίθημιtithēmito placehe was laid
47 cf. Tłum. Толк. A Maria Magdalena i Maria Józefowa patrzyły, gdzie go kładziono.Мария же Магдалина и Мария Иосиева смотрели, где Его полагали.Марjа же магдали1на и3 марjа їwсjева зрsстэ, гдЁ є3го2 полагaху.

16 NIEWIASTY U GROBU.1 A gdy minął szabat, Maria Magdalena i Maria Jakubowa i Salome nakupiły wonnych olejków, aby przyszedłszy namaścić Jezusa.2 A bardzo rano pierwszego dnia tygodnia przyszły do grobu, gdy już wzeszło słońce.3 I mówiły między sobą: Kto nam odwali kamień od drzwi grobowych?4 A spojrzawszy, zobaczyły odwalony kamień; albowiem był bardzo wielki.5 I wszedłszy do grobu, ujrzały młodzieńca siedzącego po prawej stronie, ubranego w szatę białą, i zdumiały się.6 A on im mówi: Nie lękajcie się; Jezusa szukacie Nazareńskiego, ukrzyżowanego? Wstał, nie ma go tu; oto miejsce, gdzie go położono.7 Ale idźcie, powiedzcie uczniom jego i Piotrowi, że was uprzedza do Galilei, tam go zobaczycie, jak wam powiedział.8 A one wyszedłszy, uciekły z grobu, albowiem zdjęło je drżenie i przestrach; i nikomu nic nie powiedziały, bo się bały. CHRYSTUS UKAZUJE SIĘ MAGDALENIE.9 Wstawszy zaś raniutko pierwszego dnia tygodnia, ukazał się najpierw Marii Magdalenie, z której był wyrzucił siedmiu czartów.10 Ona poszedłszy, opowiedziała tym, którzy z nim bywali, smutnym i płaczącym.11 A oni usłyszawszy, że żyje i był widziany przez nią, nie uwierzyli. UKAZUJE SIĘ UCZNIOM I APOSTOŁOM.12 Potem zaś dwom z nich idącym do wsi, ukazał się w drodze w innej postaci.13 A oni przyszedłszy, opowiedzieli innym; ale i tym nie uwierzyli.14 Na koniec ukazał się owym jedenastu siedzącym u stołu, i wymawiał im niedowiarstwo i zatwardziałość serca, że tym, którzy go widzieli, że zmartwychwstał, nie uwierzyli.15 I rzekł im: Idąc na cały świat, opowiadajcie ewangelię wszelkiemu stworzeniu.16 Kto uwierzy i ochrzci się, będzie zbawiony; a kto nie uwierzy, będzie potępiony.17 A za tymi, co uwierzą, te cuda w ślad pójdą: W imię moje czarty będą wyrzucać, nowymi językami będą mówić,18 węże będą brać, i choćby co śmiertelnego pili, szkodzić im nie będzie, na chorych będą kłaść ręce, i dobrze się mieć będą. WNIEBOWSTĄPIENIE.19 Ale Pan Jezus potem, kiedy do nich przemówił, został wzięty do nieba, i siedzi po prawicy Bożej.20 Oni zaś wyszedłszy, przepowiadali wszędzie; a Pan dopomagał, i potwierdzał słowa przez cuda w ślad idące.