MENU
Fragment:
Styl fragmentu
*Zezwalaj na cookies aby zapamiętać ustawienia

Ewangelia Św. Marka

Wstęp do działalności publicznej.(1,1-13)1 WSTĘP.1 Początek Ewangelii Jezusa Chrystusa, Syna Bożego.2 Jak napisane jest u Izajasza proroka: “Oto ja posyłam Anioła mego przed obliczem twoim, który zgotuje drogę twoją przed tobą.3 Głos wołającego na pustyni: Gotujcie drogę Pańską, czyńcie proste ścieżki jego.” PRZEPOWIADANIE JANA CHRZCICIELA.4 Był Jan na pustyni, chrzcząc i przepowiadając chrzest pokuty na odpuszczenie grzechów.5 I wychodziła do niego cała kraina Judei i jerozolimczycy wszyscy; i byli od niego ochrzczeni w rzece Jordanie, spowiadając się z grzechów swoich.6 A Jan miał odzienie z sierści wielbłądziej i pas skórzany około bioder swoich, a jadał szarańcze i miód leśny. I przepowiadał, mówiąc:7 Idzie za mną mocniejszy niźli ja, któremu nie jestem godzien, upadłszy, rozwiązać rzemyka u trzewików jego.8 Ja chrzciłem was wodą, ale on was będzie chrzcił Duchem Świętym. CHRZEST I POST P. JEZUSA.9 I stało się w owe dni, przyszedł Jezus z Nazaretu galilejskiego, i został ochrzczony od Jana w Jordanie.10 A natychmiast wychodząc z wody, ujrzał otworzone niebiosa i Ducha jako gołębicę zstępującego i zostającego z nim.11 I rozległ się głos z niebios: Tyś jest Syn mój miły, w tobie upodobałem sobie.12 I natychmiast Duch wywiódł go na pustynię.13 I był na pustyni czterdzieści dni i czterdzieści nocy, i był kuszony od szatana, i był ze zwierzętami, a aniołowie służyli mu.CZĘŚĆ I(1,14 – 6,13)CHRYSTUS W GALILEI POWOŁANIE CZTERECH APOSTOŁÓW.14 A potem, gdy Jan został wydany, przyszedł Jezus do Galilei, przepowiadając ewangelię królestwa Bożego,15 i mówiąc: że wypełnił się czas i przybliżyło się królestwo Boże; pokutujcie i wierzcie ewangelii.16 A przechodząc nad Morzem Galilejskim, ujrzał Szymona i Andrzeja, brata jego, zapuszczających sieci w morze (bo byli rybakami).17 I rzekł im Jezus: Pójdźcie za mną, a uczynię, że staniecie się rybakami ludzi.18 I natychmiast opuściwszy sieci, poszli za nim.19 A stamtąd odszedłszy maluczko, ujrzał Jakuba Zebedeuszowego i Jana, brata jego, kiedy zwijali sieci w łodzi.20 I zaraz ich zawołał. A zostawiwszy ojca swego Zebedeusza w łodzi z najemnikami, poszli za nim. UZDROWIENIE OPĘTANEGO.21 I weszli do Kafarnaum. A zaraz w szabat wszedłszy do synagogi, nauczał ich.22 I zdumiewali się nad nauką jego; albowiem uczył ich, jako władzę mający, a nie jako doktorowie.23 I był w ich synagodze człowiek, mający ducha nieczystego, i zawołał,24 mówiąc: Cóż ci do nas, Jezusie Nazareński? Przyszedłeś gubić nas? Znam cię; ktoś jest, Święty Boży.25 I zagroził mu Jezus, mówiąc: Milcz i wyjdź z człowieka.26 I targając go duch nieczysty, z krzykiem wielkim wyszedł z niego.27 I zdumiewali się wszyscy, tak że się między sobą pytali, mówiąc: Cóż to jest? Cóż to za nowa nauka, że z mocą rozkazuje nawet duchom nieczystym, a są mu posłuszne?28 I wnet rozeszła się sława jego po całej krainie galilejskiej. UZDROWIENIE ŚWIEKRY PIOTRA I WIELU INNYCH.29 I niebawem wyszedłszy z synagogi, przyszli do domu Szymona i Andrzeja z Jakubem i z Janem.30 A świekra Szymonowa leżała w gorączce, i zaraz mówią mu o niej.31 I przystąpiwszy, podniósł ją, ująwszy za rękę, a wnet opuściła ją gorączka, i służyła im.32 Gdy zaś nastał wieczór, i słońce zaszło, przynosili do niego wszystkich źle się mających i opętanych.33 A całe miasto zebrało się u drzwi.34 I uzdrowił wielu, których rozmaite choroby trapiły, i wyrzucił wielu czartów, a nie dopuszczał im mówić, że go znali.35 A bardzo rano wstawszy, wyszedł, i udał się na miejsce pustynne i tam się modlił.36 I poszedł za nim Szymon i ci, co z nim byli.37 A znalazłszy go, powiedzieli mu: Że wszyscy cię szukają.38 I rzekł im: Idźmy do pobliskich wsi i miast, abym i tam przepowiadał, bom na to przyszedł. PRACA W GALILEI I OCZYSZCZENIE TRĘDOWATEGO.39 I nauczał w ich synagogach i po całej Galilei, i wyrzucał czarty.40 I przyszedł do niego trędowaty, prosząc go, i upadłszy na kolana, rzekł mu: Jeśli chcesz, możesz mię oczyścić.41 A Jezus zmiłowawszy się nad nim, wyciągnął rękę swoją i dotknąwszy go, rzekł mu: Chcę, bądź oczyszczony.42 A gdy rzekł, natychmiast zniknął trąd z niego, i został oczyszczony.43 I zagroził mu, i natychmiast go oddalił.44 I rzekł mu: Bacz, żebyś nikomu nie powiadał, ale idź, ukaż się najwyższemu kapłanowi, i ofiaruj za oczyszczenie swoje, co przykazał Mojżesz na świadectwo im.45 Lecz on wyszedłszy, począł opowiadać i rozsławiać, co się stało, tak że już nie mógł jawnie wejść do miasta; ale przebywał na ustroniu, na miejscach pustynnych; a zewsząd schodzili się do niego.2 UZDROWIENIE PARALITYKA.1 I znowu wszedł do Kafarnaum po jakimś czasie.2 I usłyszano, że jest w domu; a wielu s1ę zebrało, tak że nie mogli się zmieścić ani u drzwi; i głosił im słowo.3 I przyszli do niego, niosąc paralityka, którego dźwigało czterech.4 A gdy go nie mogli wnieść przedeń z powodu ciżby, rozebrali powałę tam, gdzie był, a uczyniwszy otwór, spuścili łoże, na którym leżał paralityk.5 Gdy zaś Jezus ujrzał ich wiarę, rzekł paralitykowi: Synu, odpuszczają ci się grzechy twoje!6 A byli tam niektórzy z doktorów, siedząc i myśląc w sercach swoich:7 Czemu ten tak mówi? Bluźni. Któż grzechy odpuszczać może, jeśli nie sam Bóg?8 Gdy to Jezus zaraz poznał duchem swoim, że tak w sobie myślą, rzekł im: Czemu to myślicie w sercach waszych?9 Cóż łatwiej jest, rzec paralitykowi: Odpuszczają ci się grzechy, czy rzec: Wstań, weźmij łoże swoje i chodź?10 Żebyście zaś wiedzieli, iż Syn Człowieczy ma moc odpuszczać grzechy na ziemi, (rzekł do paralityka):11 Tobie mówię: Wstań, weź łoże swoje, i idź do domu swego.12 A on natychmiast wstał, i wziąwszy łoże, wyszedł przed wszystkimi, tak iż się wszyscy zdumieli, i chwalili Boga, mówiąc: Iżeśmy nigdy nic takiego nie widzieli. POWOŁANIE MATEUSZA.13 I wyszedł znów ku morzu, i cała rzesza schodziła się do niego, i nauczał ich.14 A przechodząc, ujrzał Lewiego, syna Alfeusza, siedzącego przy cle i rzekł mu: Pójdź za mną. A wstawszy, poszedł za nim.15 I stało się, gdy siedział u stołu w domu jego, wielu celników i grzeszników siedziało razem z Jezusem i z uczniami jego; bo było wielu, którzy też chodzili za nim.16 A widząc doktorowie i faryzeusze, że jada z celnikami i grzesznikami, mówili uczniom jego: Czemu z celnikami i grzesznikami je i pije mistrz wasz?17 Co usłyszawszy Jezus, rzekł im: Zdrowi nie potrzebują lekarza, ale źle się mający; albowiem nie przyszedłem wzywać sprawiedliwych, ale grzesznych. SPÓR O POST.18 A uczniowie Janowi i faryzeusze pościli. I przychodzą, i mówią mu: Czemuż uczniowie Jana i faryzeuszów poszczą, a twoi uczniowie nie poszczą?19 rzekł im Jezus: Czyż mogą goście weselni pościć, dopóki z nimi jest oblubieniec? Jak długo mają między sobą oblubieńca, nie mogą pościć.20 Ale przyjdą dni, gdy będzie wzięty od nich oblubieniec, a wtedy będą pościć w owe dni.21 Nikt nie przyszywa łaty z surowego sukna do starej szaty; bo inaczej nowy płat obrywa starą szatę i rozdarcie staje się większe.22 I nikt nie leje wina nowego w stare bukłaki; bo inaczej wino rozsadzi bukłaki i rozleje się wino, a bukłaki się zepsują; ale wino nowe ma być wlewane w bukłaki nowe. CHRYSTUS PANEM SZABATU.23 I stało się znów, gdy Pan przechodził w szabat przez zboża, uczniowie jego poczęli, idąc, rwać kłosy.24 A faryzeusze mówili mu: Oto, co czynią w szabat, czego się nie godzi?25 I rzekł im: Nigdyście nie czytali, co uczynił Dawid, gdy był w potrzebie, kiedy łaknął sam i ci co z nim byli?26 Jak wszedł do domu Bożego za Abiatara, najwyższego kapłana, i jadł chleby pokładne, których nie godziło się jeść tylko kapłanom, i dał tym, którzy z nim byli?27 I mówił im: Szabat był ustanowiony dla człowieka, a nie człowiek dla szabatu.28 A więc panem jest Syn Człowieczy także i szabatu.3 LECZY USCHŁĄ RĘKĘ.1 I wszedł znów do synagogi, a był tam człowiek, mający rękę uschłą.2 I podpatrywali go, czy będzie w szabat uzdrawiał, aby go oskarżyć.3 I rzekł człowiekowi, mającemu rękę uschłą: Stań w pośrodku!4 I rzekł im: Czy godzi się w szabat dobrze czynić, czy też źle, duszę uzdrowić, czy zabić? Lecz oni milczeli.5 I spojrzawszy po nich z gniewem, zasmucony ślepotą serca ich, rzekł człowiekowi: Wyciągnij rękę twoją! I wyciągnął, i ręka została mu przywrócona.6 A wyszedłszy faryzeusze naradzali się zaraz z herodianami przeciwko niemu, jakby go stracić. ZEWSZĄD ZBIEGAJĄ SIĘ RZESZE.7 Jezus zaś z uczniami swymi odszedł nad morze, a wielka rzesza z Galilei i z Judei poszła za nim;8 I z Jerozolimy i z Idumei, i z Zajordania i z okolic Tyru, i Sydonu przyszło do niego mnóstwo wielkie, słysząc, co czynił.9 I rzekł uczniom swoim, aby łódka była na jego posługę z powodu rzeszy, ażeby go nie ścisnęła.10 Albowiem wielu uzdrawiał, tak że na niego napierali, aby się go dotknąć, ilukolwiek z nich miało rany.11 A duchy nieczyste na jego widok upadały przed nim i wołały mówiąc:12 Ty jesteś Synem Bożym. I bardzo im groził, aby go nie wyjawiały. WYBÓR APOSTOŁÓW.13 I wszedłszy na górę, wezwał do siebie, których sam chciał, i przyszli do niego.14 I postanowił dwunastu, aby byli z nim, i żeby ich posyłał przepowiadać. 15 I dał im moc uzdrawiania chorób i wypędzania czartów.16 I dał Szymonowi imię Piotr.17 I Jakuba Zebedeuszowego i Jana, brata Jakubowego, i dał im imiona Boanerges, co znaczy synowie gromu.18 I Andrzeja i Filipa, i Bartłomieja i Mateusza, i Tomasza i Jakuba Alfeuszowego, i Tadeusza i Szymona Kananejczyka.19 I Judasza Iszkariotę, który go też wydał. JAKĄ MOCĄ WYRZUCA CZARTY.20 I przyszli do domu, i zbiegła się znowu rzesza, tak że nie mogli ani chleba spożyć.21 A gdy to posłyszeli bliscy jego, wyszli, ażeby go pojmać, bo mówili, że oszalał.22 A doktorowie, którzy byli przyszli z Jerozolimy, mówili, że ma Belzebuba, i że mocą księcia czartowskiego wyrzuca czarty.23 I wezwawszy ich, mówił do nich w przypowieściach: Jakże może szatan wyrzucać szatana?24 I królestwo, jeśliby przeciw sobie było rozdzielone, takie królestwo nie może się ostać.25 I dom, jeśliby przeciw sobie był rozdzielony, taki dom nie może się ostać.26 I szatan, jeśliby sam przeciw sobie powstał, rozdzielony jest, i nie będzie się mógł ostać, ale upadnie.27 Nikt nie może, wszedłszy w dom, zrabować sprzętów mocarza, jeśliby pierwej mocarza nie związał, a wtedy dom jego ograbi.28 Zaprawdę powiadam wam, że wszystkie grzechy będą odpuszczone synom ludzkim, i bluźnierstwa, którymi by bluźnili;29 ale kto by zbluźnił przeciw Duchowi Świętemu, nie dostąpi odpuszczenia na wieki, ale będzie winien grzechu wiecznego.30 Albowiem mówili: Ma ducha nieczystego. KTO MATKĄ I BRATEM CHRYSTUSA?31 I przyszła matka jego i bracia, a stojąc przed domem, posłali po niego, wołając go.32 A rzesza siedziała około niego, i powiedziano mu: Oto matka twoja i bracia twoi są przed domem; szukają cię.33 I odpowiadając im, rzekł: Kto jest matka moja i bracia moi?34 A spoglądając na tych, którzy około niego siedzieli, rzekł: Oto matka moja i bracia moi.35 Albowiem kto by czynił wolę Bożą, ten jest bratem moim i siostrą moją i matką.4 NAUCZA W ŁODZI.1 I począł znowu uczyć przy morzu; i zebrała się koło niego rzesza wielka, tak że wszedłszy do łodzi, siedział na morzu, a wszystka rzesza była przy morzu na ziemi.2 I nauczał ich wiele w przypowieściach, i mówił im w nauce swojej. PRZYPOWIEŚĆ O SIEWCY.3 Słuchajcie! Oto siewca wyszedł siać.4 A gdy siał, jedno padło obok drogi, a ptaki niebieskie przyszły i zjadły je.5 Drugie zaś padło na opoczyste, gdzie nie miało wiele ziemi, i natychmiast wzeszło, bo nie miało głębokiej ziemi.6 A gdy słońce wzeszło, zwiędło i dlatego uschło, że nie miało korzenia.7 A inne padło w ciernie; i urosły ciernie, i zadusiły je, i nie dało owocu.8 A inne upadło na ziemię dobrą i dało owoc bujny i wzrastający; a jedno przyniosło trzydzieści, drugie sześćdziesiąt, a trzecie sto.9 I mówił: Kto ma uszy ku słuchaniu, niechaj słucha.10 A gdy był sam tylko, spytało go o przypowieść tych dwunastu, co przy nim byli.11 I mówił im: Wam dane jest poznać tajemnicę królestwa Bożego; ale tym, którzy są zewnątrz, wszystko dzieje się w przypowieściach,12 aby patrząc patrzyli, a nie widzieli, i słysząc słyszeli, a nie zrozumieli, by się kiedy nie nawrócili, a nie były im odpuszczone grzechy.13 I rzekł im: Nie rozumiecie tej przypowieści? A jakże zrozumiecie wszystkie przypowieści?14 Który sieje, słowo sieje.15 A którzy obok drogi, gdzie się rozsiewa słowo, ci są, którzy gdy usłyszą, natychmiast przychodzi szatan i bierze słowo, które jest wsiane w serca ich.16 Podobnież i ci, którzy są na opoczystych posiani, są ci, którzy gdy usłyszą słowo, natychmiast z radością je przyjmują;17 a nie mają korzenia w sobie, ale trwają do czasu; potem, gdy przyjdzie ucisk i prześladowanie z powodu słowa, natychmiast się gorszą.18 A inni, którzy między ciernie są posiani, ci są, którzy słowa słuchają,19 a troski świata i omamienie bogactw i chciwość innych rzeczy, wchodząc, zaduszają słowo, i staje się bez pożytku.20 A którzy na dobrą ziemię są posiani, ci są, którzy słuchają słowa, i przyjmują, i przynoszą owoc, jedno trzydzieści, drugie sześćdziesiąt, a trzecie sto. DARY BOŻE NALEŻY ROZWIJAĆ.21 I mówił im: Czyż świecę wnoszą, aby ją postawić pod korcem, albo pod łożem? Czyż nie po to, aby była postawiona na świeczniku?22 Nie ma bowiem nic tajemnego, co by się objawić nie miało; i nic nie stało się ukrytym, ale po to, żeby na jaw wyszło.23 Jeśli kto ma uszy ku słuchaniu, niechaj słucha.24 I mówił im: Baczcie czego słuchacie. Jaką miarą mierzyć będziecie, będzie wam odmierzone, i będzie wam przydane.25 Albowiem kto ma, będzie mu dane; a kto nie ma, i to, co ma, odejmą od niego.26 I mówił: Tak jest z królestwem Bożym, jak gdyby człowiek wrzucił nasienie w ziemię,27 a spałby, i wstawał w nocy i we dnie, a nasienie wschodziłoby i rosło, gdy on nie wie.28 Ziemia bowiem sama z siebie owoc rodzi, naprzód źdźbło, potem kłos, a potem pełne ziarno w kłosie.29 A gdy zboże dojrzeje, wnet zapuszcza sierp, bo żniwo przyszło. PRZYPOWIEŚĆ O ZIARNIE GORCZYCY.30 I mówił: Do czego podobnym uczynimy królestwo Boże, albo do jakiej przypowieści przyrównamy je?31 Jak ziarno gorczyczne, które gdy sieją w ziemię, mniejsze jest od wszystkich nasion, jakie są na ziemi.32 A gdy się je wsieje, wyrasta, i staje się większe nad wszystkie jarzyny, i wypuszcza gałęzie tak wielkie, że pod cieniem jego mogą mieszkać ptaki niebieskie.33 I w wielu takich przypowieściach tak głosił do nich słowo, jak mogli słuchać.34 A bez przypowieści nie mówił im. A uczniom swoim osobno wykładał wszystko. UCISZENIE BURZY.35 I w ów dzień mówił do nich, gdy już wieczór nastał: Przeprawmy się na drugą stronę.36 A opuściwszy rzeszę, wzięli go tak, jak był w łodzi, a inne łodzie były z nim.37 I powstała wielka nawałnica wiatru, i miotała fale w łódź, tak że się łódź napełniała.38 A on był w tyle łodzi, śpiąc na wezgłówku; i budzą go, i mówią mu: Nauczycielu! Nie obchodzi cię to, że giniemy?39 I powstawszy, zagroził wiatrowi, i rzekł morzu: Milcz, zamilknij. I ustał wiatr, i stała się cisza wielka.40 I rzekł im: Czemu bojaźliwi jesteście? Jeszczeż nie macie wiary?41 I przelękli się bojaźnią wielką, i mówili jeden do drugiego: Kimże więc jest ten, że i wiatr i morze są mu posłuszne?5 WYPĘDZA CZARTY W WIEPRZE.

CS RU Brytjka King J. 5 WYPĘDZA CZARTY W WIEPRZE.1 cf. Tłum. Толк. I przybyli za morze do krainy Gerazeńczyków.И пришли на другой берег моря, в страну Гадаринскую. (За?_f7i.) И# пріид0ша на w4нъ п0лъ м0рz, во странY гадари1нскую. 5,1Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVκαι kai
CONJ
καίkaiandAnd
ηλθον ēlthon
V-2AAI-3P G5627
ἔρχομαιerchomaito come/gothey came
εις eis
PREP
εἰςeistowardover unto
το to
T-ASN
hothe/this/who 
περαν peran
ADV
πέρανperanother sidethe other side
της tēs
T-GSF
hothe/this/who 
θαλασσης thalassēs
N-GSF
θάλασσαthalassaseaof the sea
εις eis
PREP
εἰςeistoward, into
την tēn
T-ASF
hothe/this/whoof the sea
χωραν chōran
N-ASF
χώραchōracountrythe country
των tōn
T-GPM
hothe/this/whothe country
γερασηνων gerasēnōn
N-GPM
Γεργεσηνός, Γερασηνόςgergesēnos gerasēnosGeraseneof the Gadarenes
 
2 cf. Tłum. Толк. A gdy on wychodził z łodzi, zaraz wybiegł ku niemu z grobów człowiek opętany duchem nieczystym.И когда вышел Он из лодки, тотчас встретил Его вышедший из гробов человек, одержимый нечистым духом, И# и3злёзшу є3мY и3з8 кораблS, ѓбіе срёте є3го2 t гробHвъ человёкъ въ дyсэ нечи1стэ, 5,2Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVκαι kai
CONJ
καίkaiandAnd
εξελθοντος exelthontos
V-2AAP-GSM G5631
ἐξέρχομαιexerchomaito go outwhen
αυτου autou
P-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/selfhe
εκ ek
PREP
ἐκekof/fromof
του tou
T-GSN
hothe/this/whothe ship
πλοιου ploiou
N-GSN
πλοῖονploionboatthe ship
ευθυς]     euthus
ADV
εὐθέωςeutheōsimmediately, immediately
υπηντησεν upēntēsen
V-AAI-3S G5656
ὑπαντάωhupantaōto go meet[to go meet]
αυτω autō
P-DSM
αὐτόςautoshe/she/it/selfhim
εκ ek
PREP
ἐκekof/fromout
των tōn
T-GPN
hothe/this/whoof the tombs
μνημειων mnēmeiōn
N-GPN
μνημεῖονmnēmeiongraveof the tombs
ανθρωπος anthrōpos
N-NSM
ἄνθρωποςanthrōposa humana man
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongwith
πνευματι pneumati
N-DSN
πνεῦμαpneumaspirit/breathan
ακαθαρτω akathartō
A-DSN
ἀκάθαρτοςakathartosuncleanunclean
 
3 cf. Tłum. Толк. Miał on mieszkanie w grobach, a nie mógł go już nikt i łańcuchami związać;он имел жилище в гробах, и никто не мог его связать даже цепями, и4же жили1ще и3мsше во гробёхъ, и3 ни вери1гами никт0же можaше є3го2 свzзaти: 5,3Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVος os
R-NSM
ὅς, ἥhhos ēwhichWho
την tēn
T-ASF
hothe/this/whodwelling
κατοικησιν katoikēsin
N-ASF
κατοίκησιςkatoikēsisdwellingdwelling
ειχεν eichen
V-IAI-3S G5707
ἔχωechōto have/behad
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongamong
τοις tois
T-DPN
hothe/this/whothe tombs
μνημασιν mnēmasin
N-DPN
μνῆμαmnēmatomb[tomb]
και kai
CONJ
καίkaiand; and
ουδε oude
CONJ-N
οὐδέoudeand not[and not]
αλυσει alusei
N-DSF
ἅλυσιςhalusischainwith chains
ουκετι ouketi
ADV-N
οὐκέτιouketinot any more[not any more]
ουδεις oudeis
A-NSM-N
οὐδείςoudeisno oneno man
εδυνατο edunato
V-INI-3S G5711
δύναμαιdunamaibe ablecould
αυτον auton
P-ASM
αὐτόςautoshe/she/it/selfhim
δησαι dēsai
V-AAN G5658
δέωdeōto bindbind
 
4 cf. Tłum. Толк. bo często będąc w pęta i łańcuchy związany, łańcuchy rozrywał i pęta kruszył i nikt go nie mógł poskromić.потому что многократно был он скован оковами и цепями, но разрывал цепи и разбивал оковы, и никто не в силах был укротить его; занE є3мY мн0гажды п{ты и3 ќжы (желBзны) свsзану сyщу, и3 растерзaтисz t негw2 ќжємъ (желBзнымъ) и3 пyтwмъ сокрушaтисz: и3 никт0же можaше є3го2 ўмyчити: 5,4Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVδια dia
PREP
διάdiathrough/because ofBecause that
το to
T-ASN
hothe/this/who 
αυτον auton
P-ASM
αὐτόςautoshe/she/it/selfhe
πολλακις pollakis
ADV
πολλάκιςpollakisoftenoften
πεδαις pedais
N-DPF
πέδηpedēfetterwith fetters
και kai
CONJ
καίkaiandand
αλυσεσιν alusesin
N-DPF
ἅλυσιςhalusischainchains
δεδεσθαι dedesthai
V-RPN G5771
δέωdeōto bindhad been
και kai
CONJ
καίkaiand, and
διεσπασθαι diespasthai
V-RPN G5771
διασπάωdiaspaōto tear aparthad been plucked asunder
υπ up
PREP
ὑπόhupoby/underby
αυτου autou
P-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/selfhim
τας tas
T-APF
hothe/this/whothe chains
αλυσεις aluseis
N-APF
ἅλυσιςhalusischainthe chains
και kai
CONJ
καίkaiand, and
τας tas
T-APF
hothe/this/whothe fetters
πεδας pedas
N-APF
πέδηpedēfetterthe fetters
συντετριφθαι suntetrifthai
V-RPN G5771
συντρίβωsuntribōto breakbroken in pieces
και kai
CONJ
καίkaiand: neither
ουδεις oudeis
A-NSM-N
οὐδείςoudeisno oneany
ισχυεν ischuen
V-IAI-3S G5707
ἰσχύωischuōbe strongcould
αυτον auton
P-ASM
αὐτόςautoshe/she/it/selfhim
δαμασαι damasai
V-AAN G5658
δαμάζωdamazōto tametame
 
5 cf. Tłum. Толк. A zawsze we dnie i w nocy był w grobach i w górach, krzycząc i tłukąc się kamieniami.всегда, ночью и днем, в горах и гробах, кричал он и бился о камни; и3 вhну н0щь и3 дeнь во гробёхъ и3 въ горaхъ бЁ, вопіS и3 толкjйсz кaменіемъ. 5,5Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVκαι kai
CONJ
καίkaiandAnd
δια dia
PREP
διάdiathrough/because of[through/because of]
παντος pantos
A-GSN
πᾶςpasall[all]
νυκτος nuktos
N-GSF
νύξnuxnight, night
και kai
CONJ
καίkaiandand
ημερας ēmeras
N-GSF
ἡμέραhēmeradayday
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
τοις tois
T-DPN
hothe/this/whothe mountains
μνημασιν mnēmasin
N-DPN
μνῆμαmnēmatombthe tombs
και kai
CONJ
καίkaiand, and
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
τοις tois
T-DPN
hothe/this/whothe tombs
ορεσιν oresin
N-DPN
ὄροςorosmountainthe mountains
ην ēn
V-IAI-3S G5707
εἰμίeimito be, he was
κραζων krazōn
V-PAP-NSM G5723
κράζωkrazōto cry, crying
και kai
CONJ
καίkaiand, and
κατακοπτων katakoptōn
V-PAP-NSM G5723
κατακόπτωkatakoptōto cutcutting
εαυτον eauton
F-3ASM
ἑαυτοῦheautoumy/your/him-selfhimself
λιθοις lithois
N-DPM
λίθοςlithosstonewith stones
 
6 cf. Tłum. Толк. Ujrzawszy zaś Jezusa z daleka, przybiegł i pokłonił się mu,увидев же Иисуса издалека, прибежал и поклонился Ему, Ўзрёвъ же ї}са и3здалeча, течE и3 поклони1сz є3мY, 5,6Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVκαι kai
CONJ
καίkaiandand
ιδων idōn
V-2AAP-NSM G5631
ὁράωhoraōto seewhen he saw
τον ton
T-ASM
hothe/this/whoJesus
ιησουν iēsoun
N-ASM
ἸησοῦςiēsousJesus/JoshuaJesus
απο apo
PREP
ἀπόapofromoff
μακροθεν makrothen
ADV
μακρόθενmakrothenfrom afarafar
εδραμεν edramen
V-2AAI-3S G5627
τρέχωtrechōto run, he ran
και kai
CONJ
καίkaiand[and]
προσεκυνησεν prosekunēsen
V-AAI-3S G5656
προσκυνέωproskuneōto worshipworshipped
αυτον auton
P-ASM
αὐτόςautoshe/she/it/selfhim
 
7 cf. Tłum. Толк. a wołając głosem wielkim, mówił: Co ci do mnie, Jezusie, Synu Boga Najwyższego? Zaklinam cię przez Boga, abyś mnie nie męczył.и, вскричав громким голосом, сказал: что Тебе до меня, Иисус, Сын Бога Всевышнего? заклинаю Тебя Богом, не мучь меня! и3 возопи1въ глaсомъ вeліимъ, речE: что2 мнЁ и3 тебЁ, ї}се, сн7е бGа вhшнzгw; заклинaю тS бGомъ, не мyчи менє2. 5,7Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVκαι kai
CONJ
καίkaiandAnd
κραξας kraxas
V-AAP-NSM G5660
κράζωkrazōto crycried
φωνη fōnē
N-DSF
φωνήfōnēvoice/soundwith a
μεγαλη megalē
A-DSF
μέγαςmegasgreatloud
λεγει legei
V-PAI-3S G5719
λέγωlegōto speak, and said
τι ti
I-NSN
τίςtiswhich?, What
εμοι emoi
P-1DS
ἐγώegōI/weI
και kai
CONJ
καίkaiandhave
σοι soi
P-2DS
σύsuyouthee
ιησου iēsou
N-VSM
ἸησοῦςiēsousJesus/Joshua, Jesus
υιε uie
N-VSM
υἱόςhuiosson, Son
του tou
T-GSM
hothe/this/who 
θεου theou
N-GSM
θεόςtheosGodof the
του tou
T-GSM
hothe/this/whoof the
υψιστου upsistou
A-GSM-S
ὕψιστοςhupsistoshighestmost high
ορκιζω orkizō
V-PAI-1S G5719
ὁρκίζωhorkizōto adjure? I adjure
σε se
P-2AS
σύsuyouthee
τον ton
T-ASM
hothe/this/whoby God
θεον theon
N-ASM
θεόςtheosGodGod
μη
PRT-N
μήnotnot
με me
P-1AS
ἐγώegōI/weme
βασανισης basanisēs
V-AAS-2S G5661
βασανίζωbasanizōto torture, that thou torment
 
8 cf. Tłum. Толк. Albowiem mówił do niego: Wyjdź, duchu nieczysty z człowieka!Ибо Иисус сказал ему: выйди, дух нечистый, из сего человека. Гlаше бо є3мY: и3зhди, дyше нечи1стый, t человёка. 5,8Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVελεγεν elegen
V-IAI-3S G5707
λέγωlegōto speakhe said
γαρ gar
CONJ
γάρgarforFor
αυτω autō
P-DSM
αὐτόςautoshe/she/it/selfunto him
εξελθε exelthe
V-2AAM-2S G5628
ἐξέρχομαιexerchomaito go outCome out
το to
T-NSN
hothe/this/who 
πνευμα pneuma
N-NSN
πνεῦμαpneumaspirit/breathspirit
το to
T-NSN
hothe/this/whothe man
ακαθαρτον akatharton
A-NSN
ἀκάθαρτοςakathartosunclean, unclean
εκ ek
PREP
ἐκekof/fromof
του tou
T-GSM
hothe/this/whospirit
ανθρωπου anthrōpou
N-GSM
ἄνθρωποςanthrōposa humanthe man
 
9 cf. Tłum. Толк. I pytał go: Co ty masz za imię? I rzekł mu: Legion mi na imię, albowiem nas jest wielu.И спросил его: как тебе имя? И он сказал в ответ: легион имя мне, потому что нас много. И# вопрошaше є3го2: чт0 ти є4сть и4мz; И# tвэщA глаг0лz: легеHнъ и4мz мнЁ, ћкw мн0зи є3смы2. 5,9Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVκαι kai
CONJ
καίkaiandAnd
επηρωτα epērōta
V-IAI-3S G5707
ἐπερωτάωeperōtaōto questionhe asked
αυτον auton
P-ASM
αὐτόςautoshe/she/it/selfhim
τι ti
I-NSN
τίςtiswhich?What
ονομα onoma
N-NSN
ὄνομαonomanamename
σοι soi
P-2DS
σύsuyouthy
και kai
CONJ
καίkaiand, And
λεγει legei
V-PAI-3S G5719
λέγωlegōto speak, saying
αυτω autō
P-DSM
αὐτόςautoshe/she/it/self[he/she/it/self]
λεγιων legiōn
N-NSM
λεγεώνlegeōnlegionLegion
ονομα onoma
N-NSN
ὄνομαonomanamename
μοι moi
P-1DS
ἐγώegōI/we, My
οτι oti
CONJ
ὅτιhotithat/since: for
πολλοι polloi
A-NPM
πολύςpolusmuchmany
εσμεν esmen
V-PAI-1P G5719
εἰμίeimito bewe are
 
10 cf. Tłum. Толк. I prosił go bardzo, aby go nie wypędzał z tej okolicy.И много просили Его, чтобы не высылал их вон из страны той. И# моли1ша є3го2 мн0гw, да не п0слетъ и5хъ внЁ страны2. 5,10Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVκαι kai
CONJ
καίkaiandAnd
παρεκαλει parekalei
V-IAI-3S G5707
παρακαλέωparakaleōto plead/comforthe besought
αυτον auton
P-ASM
αὐτόςautoshe/she/it/selfhim
πολλα polla
A-APN
πολύςpolusmuchmuch
ινα ina
CONJ
ἵναhinain order that/tothat
μη
PRT-N
μήnotnot
αυτα auta
P-APN
αὐτόςautoshe/she/it/selfthem
αποστειλη aposteilē
V-AAS-3S G5661
ἀποστέλλωapostellōto sendhe would
εξω exō
ADV
ἔξωexōout/outside(r)away out of
της tēs
T-GSF
hothe/this/whothe country
χωρας chōras
N-GSF
χώραchōracountrythe country
 
11 cf. Tłum. Толк. A było tam na górze wielkie stado wieprzów pasące się.Паслось же там при горе большое стадо свиней. Бё же тY при горЁ стaдо свин0е вeліе пас0мо. 5,11Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVην ēn
V-IAI-3S G5707
εἰμίeimito bethere was
δε de
CONJ
δέdethenNow
εκει ekei
ADV
ἐκεῖekeitherethere
προς pros
PREP
πρόςprosto/withnigh
τω
T-DSN
hothe/this/whounto the mountains
ορει orei
N-DSN
ὄροςorosmountainunto the mountains
αγελη agelē
N-NSF
ἀγέληagelēherda
χοιρων choirōn
N-GPM
χοῖροςchoirospigof swine
μεγαλη megalē
A-NSF
μέγαςmegasgreatgreat
βοσκομενη boskomenē
V-PPP-NSF G5746
βόσκωboskōto feedfeeding
 
12 cf. Tłum. Толк. I prosili go czarci, mówiąc: Poślij nas w wieprze, abyśmy w nie weszli.И просили Его все бесы, говоря: пошли нас в свиней, чтобы нам войти в них. И# моли1ша є3го2 вси2 бёси, глаг0люще: посли1 ны во свині‰, да въ нS вни1демъ. 5,12Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVκαι kai
CONJ
καίkaiandAnd
παρεκαλεσαν parekalesan
V-AAI-3P G5656
παρακαλέωparakaleōto plead/comfortbesought
αυτον auton
P-ASM
αὐτόςautoshe/she/it/selfhim
λεγοντες legontes
V-PAP-NPM G5723
λέγωlegōto speak, saying
πεμψον pempson
V-AAM-2S G5657
πέμπωpempōto send, Send
ημας ēmas
P-1AP
ἐγώegōI/weus
εις eis
PREP
εἰςeistowardinto
τους tous
T-APM
hothe/this/whothe devils
χοιρους choirous
N-APM
χοῖροςchoirospigthe swine
ινα ina
CONJ
ἵναhinain order that/to, that
εις eis
PREP
εἰςeistowardinto
αυτους autous
P-APM
αὐτόςautoshe/she/it/selfthem
εισελθωμεν eiselthōmen
V-2AAS-1P G5632
εἰσέρχομαιeiserchomaito enterwe may enter
 
13 cf. Tłum. Толк. I natychmiast pozwolił im Jezus. A wyszedłszy duchy nieczyste, weszły w wieprze, i wpadło stado wielkim pędem ze stromego zbocza w morze, w liczbie około dwóch tysięcy i utonęło w morzu.Иисус тотчас позволил им. И нечистые духи, выйдя, вошли в свиней; и устремилось стадо с крутизны в море, а их было около двух тысяч; и потонули в море. И# повелЁ и5мъ ѓбіе ї}съ. И# и3зшeдше дyси нечи1стіи, внид0ша во свині‰: и3 ўстреми1сz стaдо по брeгу въ м0ре, бsху же ћкw двЁ тhсzщы, и3 ўтопaху въ м0ри. 5,13Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVκαι kai
CONJ
καίkaiandAnd
επετρεψεν epetrepsen
V-AAI-3S G5656
ἐπιτρέπωepitrepōto permitgave
αυτοις autois
P-DPM
αὐτόςautoshe/she/it/selfthem
και kai
CONJ
καίkaiand. And
εξελθοντα exelthonta
V-2AAP-NPN G5631
ἐξέρχομαιexerchomaito go outwent out
τα ta
T-NPN
hothe/this/who 
πνευματα pneumata
N-NPN
πνεῦμαpneumaspirit/breaththe
τα ta
T-NPN
hothe/this/whoJesus
ακαθαρτα akatharta
A-NPN
ἀκάθαρτοςakathartosuncleanunclean
εισηλθον eisēlthon
V-2AAI-3P G5627
εἰσέρχομαιeiserchomaito enter, and entered
εις eis
PREP
εἰςeistowardinto
τους tous
T-APM
hothe/this/whothe
χοιρους choirous
N-APM
χοῖροςchoirospigthe swine
και kai
CONJ
καίkaiand: and
ωρμησεν ōrmēsen
V-AAI-3S G5656
ὁρμάωhormaōto stampederan violently
η ē
T-NSF
hothe/this/whothe swine
αγελη agelē
N-NSF
ἀγέληagelēherdthe herd
κατα kata
PREP
κατάkataaccording todown
του tou
T-GSM
hothe/this/whothe herd
κρημνου krēmnou
N-GSM
κρημνόςkrēmnoscliffa steep place
εις eis
PREP
εἰςeistowardinto
την tēn
T-ASF
hothe/this/whoa steep place
θαλασσαν thalassan
N-ASF
θάλασσαthalassaseathe sea
ως ōs
ADV
ὡςhōswhich/howabout
δισχιλιοι dischilioi
A-NPM
δισχίλιοιdischilioitwo thousandtwo thousand
και kai
CONJ
καίkaiand;) and
επνιγοντο epnigonto
V-IPI-3P G5712
πνίγωpnigōto chokewere choked
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
τη
T-DSF
hothe/this/whothe sea
θαλασση thalassē
N-DSF
θάλασσαthalassaseathe sea
 
14 cf. Tłum. Толк. Ci zaś, którzy je paśli, uciekli, i dali znać do miasta i na pola. I wyszli oglądać, co się stało.Пасущие же свиней побежали и рассказали в городе и в деревнях. И жители вышли посмотреть, что случилось. Пасyщіи же свині‰ бэжaша и3 возвэсти1ша во грaдэ и3 въ сeлэхъ. И# и3зыд0ша ви1дэти, что2 є4сть бhвшее. 5,14Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVκαι kai
CONJ
καίkaiand, and
οι oi
T-NPM
hothe/this/who 
βοσκοντες boskontes
V-PAP-NPM G5723
βόσκωboskōto feedthey that fed
αυτους autous
P-APM
αὐτόςautoshe/she/it/self[he/she/it/self]
εφυγον efugon
V-2AAI-3P G5627
φεύγωfeugōto fleefled
και kai
CONJ
καίkaiand, and
απηγγειλαν apēngeilan
V-AAI-3P G5656
ἀπαγγέλλωapangellōto announce[to announce]
εις eis
PREP
εἰςeistowardin
την tēn
T-ASF
hothe/this/who 
πολιν polin
N-ASF
πόλιςpoliscitythe city
και kai
CONJ
καίkaiand. And
εις eis
PREP
εἰςeistowardin
τους tous
T-APM
hothe/this/whothe swine
αγρους agrous
N-APM
ἀγρόςagrosfieldthe country
και kai
CONJ
καίkaiand[and]
ηλθον ēlthon
V-2AAI-3P G5627
ἔρχομαιerchomaito come/go[to come/go]
ιδειν idein
V-2AAN G5629
ὁράωhoraōto seeto see
τι ti
I-NSN
τίςtiswhich?what
εστιν estin
V-PAI-3S G5719
εἰμίeimito beit was
το to
T-NSN
hothe/this/whothe city
γεγονος gegonos
V-2RAP-NSN G5756
γίνομαιginomaito bethat was done
 
15 cf. Tłum. Толк. I przychodzą do Jezusa, i widzą tego, który był od czarta dręczony, siedzącego, ubranego i przy zdrowych zmysłach, i zlękli się.Приходят к Иисусу и видят, что бесновавшийся, в котором был легион, сидит и одет, и в здравом уме; и устрашились. И# пріид0ша ко ї}сови, и3 ви1дэша бэсновaвшагосz сэдsща и3 њболчeна и3 смhслzща, и3мёвшаго легеHнъ: и3 ўбоsшасz. 5,15Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVκαι kai
CONJ
καίkaiandAnd
ερχονται erchontai
V-PNI-3P G5736
ἔρχομαιerchomaito come/gothey come
προς pros
PREP
πρόςprosto/withto
τον ton
T-ASM
hothe/this/who 
ιησουν iēsoun
N-ASM
ἸησοῦςiēsousJesus/JoshuaJesus
και kai
CONJ
καίkaiand, and
θεωρουσιν theōrousin
V-PAI-3P G5719
θεωρέωtheōreōto see/experiencesee
τον ton
T-ASM
hothe/this/who 
δαιμονιζομενον daimonizomenon
V-PNP-ASM G5740
δαιμονίζομαιdaimonizomaibe demonisedhim that was possessed with the devil
καθημενον kathēmenon
V-PNP-ASM G5740
κάθημαιkathēmaito sit, sitting
ιματισμενον imatismenon
V-RPP-ASM G5772
ἱματίζωhimatizōto dressclothed
και kai
CONJ
καίkaiand, and
σωφρονουντα sōfronounta
V-PAP-ASM G5723
σωφρονέωsōfroneōbe of sound mindin his right mind
τον ton
T-ASM
hothe/this/whoJesus
εσχηκοτα eschēkota
V-RAP-ASM G5761
ἔχωechōto have/be, and had
τον ton
T-ASM
hothe/this/whothe legion
λεγιωνα legiōna
N-ASM
λεγεώνlegeōnlegionthe legion
και kai
CONJ
καίkaiand, and
εφοβηθησαν efobēthēsan
V-AOI-3P G5675
φοβέωfobeōto fearthey were afraid
 
16 cf. Tłum. Толк. I opowiedzieli im ci, którzy widzieli, co się zdarzyło temu, który miał czarta, i o wieprzach.Видевшие рассказали им о том, как это произошло с бесноватым, и о свиньях. Повёдаша же и5мъ ви1дэвшіи, кaкw бhсть бэсн0му, и3 њ свиніsхъ. 5,16Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVκαι kai
CONJ
καίkaiandAnd
διηγησαντο diēgēsanto
V-ADI-3P G5662
διηγέομαιdiēgeomaito relate fullytold
αυτοις autois
P-DPM
αὐτόςautoshe/she/it/selfthem
οι oi
T-NPM
hothe/this/who 
ιδοντες idontes
V-2AAP-NPM G5631
ὁράωhoraōto seethey that saw
πως pōs
ADV
πωςpōshowhow
εγενετο egeneto
V-2ADI-3S G5633
γίνομαιginomaito beit befell
τω
T-DSM
hothe/this/who 
δαιμονιζομενω daimonizomenō
V-PNP-DSM G5740
δαιμονίζομαιdaimonizomaibe demonisedto him that was possessed with the devil
και kai
CONJ
καίkaiand, and
περι peri
PREP
περίperiaboutconcerning
των tōn
T-GPM
hothe/this/whothe swine
χοιρων choirōn
N-GPM
χοῖροςchoirospigthe swine
 
17 cf. Tłum. Толк. I poczęli go prosić, aby wyszedł z ich granic.И начали просить Его, чтобы отошел от пределов их. И# начaша моли1ти є3го2 tити2 t предBлъ и4хъ. 5,17Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVκαι kai
CONJ
καίkaiandAnd
ηρξαντο ērxanto
V-ADI-3P G5662
ἄρχομαιarchomaito rule/beginthey began
παρακαλειν parakalein
V-PAN G5721
παρακαλέωparakaleōto plead/comfortto pray
αυτον auton
P-ASM
αὐτόςautoshe/she/it/selfhim
απελθειν apelthein
V-2AAN G5629
ἀπέρχομαιaperchomaito go awayto depart
απο apo
PREP
ἀπόapofromout
των tōn
T-GPN
hothe/this/whoof
οριων oriōn
N-GPN
ὅριονhorionregionof
αυτων autōn
P-GPM
αὐτόςautoshe/she/it/selftheir
 
18 cf. Tłum. Толк. A gdy wstępował do łodzi, zaczął go prosić ten, który był od czarta dręczony, aby mógł być przy nim.И когда Он вошел в лодку, бесновавшийся просил Его, чтобы быть с Ним. И# влёзшу є3мY въ корaбль, молsше є3го2 бэсновaвыйсz, дабы2 бhлъ съ ни1мъ. 5,18Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVκαι kai
CONJ
καίkaiandAnd
εμβαινοντος embainontos
V-PAP-GSM G5723
ἐμβαίνωembainōto get intowhen
αυτου autou
P-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/selfhe
εις eis
PREP
εἰςeistowardinto
το to
T-ASN
hothe/this/who 
πλοιον ploion
N-ASN
πλοῖονploionboatthe ship
παρεκαλει parekalei
V-IAI-3S G5707
παρακαλέωparakaleōto plead/comfortprayed
αυτον auton
P-ASM
αὐτόςautoshe/she/it/selfhim
ο o
T-NSM
hothe/this/whothe ship
δαιμονισθεις daimonistheis
V-AOP-NSM G5679
δαιμονίζομαιdaimonizomaibe demonised, he that had been possessed with the devil
ινα ina
CONJ
ἵναhinain order that/tothat
μετ met
PREP
μετάmetawith/afterwith
αυτου autou
P-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/selfhim
η ē
V-PAS-3S G5725
εἰμίeimito behe might be
 
19 cf. Tłum. Толк. I nie przyjął go, ale mu rzekł: Idź do domu swojego, do swoich i oznajmij im, jak wielkie rzeczy uczynił ci Pan i zlitował się nad tobą.Но Иисус не дозволил ему, а сказал: иди домой к своим и расскажи им, что сотворил с тобою Господь и как помиловал тебя. Ї}съ же не дадE є3мY, но речE є3мY: и3ди2 въ д0мъ тв0й ко твои6мъ и3 возвэсти2 и5мъ, є3ли6ка ти2 гDь сотвори2 и3 поми1лова тS. 5,19Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVκαι kai
CONJ
καίkaiand, and
ουκ ouk
PRT-N
οὐounonot
αφηκεν afēken
V-AAI-3S G5656
ἀφίημιafiēmito releasesuffered
αυτον auton
P-ASM
αὐτόςautoshe/she/it/selfhim
αλλα alla
CONJ
ἀλλάallabut, but
λεγει legei
V-PAI-3S G5719
λέγωlegōto speaksaith
αυτω autō
P-DSM
αὐτόςautoshe/she/it/selfunto him
υπαγε upage
V-PAM-2S G5720
ὑπάγωhupagōto goGo
εις eis
PREP
εἰςeistoward 
τον ton
T-ASM
hothe/this/who 
οικον oikon
N-ASM
οἶκοςoikoshousehome
σου sou
P-2GS
σύsuyouthee
προς pros
PREP
πρόςprosto/withto
τους tous
T-APM
hothe/this/who 
σους sous
S-2SAPM
σόςsosyourthy friends
και kai
CONJ
καίkaiand, and
απαγγειλον apangeilon
V-AAM-2S G5657
ἀπαγγέλλωapangellōto announce[to announce]
αυτοις autois
P-DPM
αὐτόςautoshe/she/it/selfthem
οσα osa
K-APN
ὅσοςhososjust as/how muchhow great things
ο o
T-NSM
hothe/this/whohome
κυριος kurios
N-NSM
κύριοςkurioslordthe Lord
σοι soi
P-2DS
σύsuyoufor thee
πεποιηκεν pepoiēken
V-RAI-3S G5758
ποιέωpoieōto do/makehath done
και kai
CONJ
καίkaiand[and]
ηλεησεν ēleēsen
V-AAI-3S G5656
ἐλεέω, ἐλεάωeleeō eleaōto have mercyhath had compassion on
σε se
P-2AS
σύsuyou[you]
 
20 cf. Tłum. Толк. I odszedł, i począł głosić w Dekapolu, jak wielkie rzeczy uczynił mu Jezus, a wszyscy się dziwili.И пошел и начал проповедовать в Десятиградии, что сотворил с ним Иисус; и все дивились. И# и4де и3 начA проповёдати въ десzти2 градёхъ, є3ли6ка сотвори2 є3мY ї}съ. И# вси2 дивлsхусz. 5,20Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVκαι kai
CONJ
καίkaiandAnd
απηλθεν apēlthen
V-2AAI-3S G5627
ἀπέρχομαιaperchomaito go awayhe departed
και kai
CONJ
καίkaiand, and
ηρξατο ērxato
V-ADI-3S G5662
ἄρχομαιarchomaito rule/beginbegan
κηρυσσειν kērussein
V-PAN G5721
κηρύσσωkērussōto preachto publish
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
τη
T-DSF
hothe/this/whoDecapolis
δεκαπολει dekapolei
N-DSF
ΔεκάπολιςdekapolisDecapolisDecapolis
οσα osa
K-APN
ὅσοςhososjust as/how muchhow great things
εποιησεν epoiēsen
V-AAI-3S G5656
ποιέωpoieōto do/makehad done
αυτω autō
P-DSM
αὐτόςautoshe/she/it/selffor him
ο o
T-NSM
hothe/this/whoJesus
ιησους iēsous
N-NSM
ἸησοῦςiēsousJesus/JoshuaJesus
και kai
CONJ
καίkaiand: and
παντες pantes
A-NPM
πᾶςpasallall
εθαυμαζον ethaumazon
V-IAI-3P G5707
θαυμάζωthaumazōto marveldid marvel
 
UZDRAWIA NIEWIASTĘ MAJĄCĄ KRWOTOK.21 cf. Tłum. Толк. A gdy Jezus znów przeprawił się w łodzi za morze, zeszła się do niego wielka rzesza, i był nad morzem.Когда Иисус опять переправился в лодке на другой берег, собралось к Нему множество народа. Он был у моря. (За?_к7.) И# прешeдшу ї}су въ корабли2 пaки на w4нъ п0лъ, собрaсz нар0дъ мн0гъ њ нeмъ. И# бЁ при м0ри. 5,21Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVκαι kai
CONJ
καίkaiandAnd
διαπερασαντος diaperasantos
V-AAP-GSM G5660
διαπεράωdiaperaōto crosswhen
του tou
T-GSM
hothe/this/who 
ιησου iēsou
N-GSM
ἸησοῦςiēsousJesus/JoshuaJesus
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongby
τω
T-DSN
hothe/this/whoJesus
πλοιω ploiō
N-DSN
πλοῖονploionboatship
παλιν palin
ADV
πάλινpalinagainagain
εις eis
PREP
εἰςeistowardunto
το to
T-ASN
hothe/this/whoship
περαν peran
ADV
πέρανperanother sidethe other side
συνηχθη sunēchthē
V-API-3S G5681
συνάγωsunagōto assemblegathered
οχλος ochlos
N-NSM
ὄχλοςochloscrowdpeople
πολυς polus
A-NSM
πολύςpolusmuch, much
επ ep
PREP
ἐπίepiupon/to/againstunto
αυτον auton
P-ASM
αὐτόςautoshe/she/it/selfhim
και kai
CONJ
καίkaiand: and
ην ēn
V-IAI-3S G5707
εἰμίeimito behe was
παρα para
PREP
παράparafrom/with/besidenigh unto
την tēn
T-ASF
hothe/this/whothe sea
θαλασσαν thalassan
N-ASF
θάλασσαthalassaseathe sea
 
22 cf. Tłum. Толк. I przyszedł jeden przełożony synagogi, imieniem Jair, a ujrzawszy go, padł mu do nóg.И вот, приходит один из начальников синагоги, по имени Иаир, и, увидев Его, падает к ногам Его И# сE, пріи1де є3ди1нъ t ґрхісmнагw6гъ, и4менемъ їаjръ, и3 ви1дэвъ є3го2, падE при ногY є3гw2 5,22Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVκαι kai
CONJ
καίkaiandAnd
ερχεται erchetai
V-PNI-3S G5736
ἔρχομαιerchomaito come/go, there cometh
εις eis
A-NSM
εἷςheisoneone
των tōn
T-GPM
hothe/this/whoof the rulers of the synagogue
αρχισυναγωγων archisunagōgōn
N-GPM
ἀρχισυνάγωγοςarchisunagōgossynagogue leaderof the rulers of the synagogue
ονοματι onomati
N-DSN
ὄνομαonomanameby name
ιαιρος iairos
N-NSM
ἸάειροςiaeirosJairus, Jairus
και kai
CONJ
καίkaiand; and
ιδων idōn
V-2AAP-NSM G5631
ὁράωhoraōto seewhen he saw
αυτον auton
P-ASM
αὐτόςautoshe/she/it/selfhim
πιπτει piptei
V-PAI-3S G5719
πίπτωpiptōto collapse, he fell
προς pros
PREP
πρόςprosto/withat
τους tous
T-APM
hothe/this/whofeet
ποδας podas
N-APM
πούςpousfootfeet
αυτου autou
P-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/selfhis
 
23 cf. Tłum. Толк. I prosił go bardzo, mówiąc: Iż córka moja kona, pójdź, włóż na nią ręce, żeby ozdrowiała, i żywa została.и усильно просит Его, говоря: дочь моя при смерти; приди и возложи на нее руки, чтобы она выздоровела и осталась жива. и3 молsше є3го2 мн0гw, глаг0лz, ћкw дщи2 моS на кончи1нэ є4сть: да пришeдъ возложи1ши на ню2 рyцэ, ћкw да спасeтсz и3 живA бyдетъ. 5,23Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVκαι kai
CONJ
καίkaiandAnd
παρακαλει parakalei
V-PAI-3S G5719
παρακαλέωparakaleōto plead/comfortbesought
αυτον auton
P-ASM
αὐτόςautoshe/she/it/selfhim
πολλα polla
A-APN
πολύςpolusmuchgreatly
λεγων legōn
V-PAP-NSM G5723
λέγωlegōto speak, saying
οτι oti
CONJ
ὅτιhotithat/since,
το to
T-NSN
hothe/this/wholittle daughter
θυγατριον thugatrion
N-NSN
θυγάτριονthugatrionlittle daughterlittle daughter
μου mou
P-1GS
ἐγώegōI/weMy
εσχατως eschatōs
ADV-S
ἐσχάτωςeschatōsextremelyat the point of death
εχει echei
V-PAI-3S G5719
ἔχωechōto have/belieth
ινα ina
CONJ
ἵναhinain order that/to: ,
ελθων elthōn
V-2AAP-NSM G5631
ἔρχομαιerchomaito come/gocome
επιθης epithēs
V-2AAS-2S G5632
ἐπιτίθημιepitithēmito put/lay onand lay
τας tas
T-APF
hothe/this/whothy hands
χειρας cheiras
N-APF
χείρcheirhandthy hands
αυτη autē
P-DSF
αὐτόςautoshe/she/it/selfon her
ινα ina
CONJ
ἵναhinain order that/to[in order that/to]
σωθη sōthē
V-APS-3S G5686
σῴζωsōzōto saveshe may be healed
και kai
CONJ
καίkaiand; and
ζηση zēsē
V-AAS-3S G5661
ζάωzaōto liveshe shall live
 
24 cf. Tłum. Толк. I poszedł z nim, a szła za nim wielka rzesza, i cisnęli się na niego.Иисус пошел с ним. За Ним следовало множество народа, и теснили Его. И# и4де съ ни1мъ: (За?_к7а.) и3 по нeмъ и3дsху нар0ди мн0зи и3 ўгнетaху є3го2. 5,24Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVκαι kai
CONJ
καίkaiandAnd
απηλθεν apēlthen
V-2AAI-3S G5627
ἀπέρχομαιaperchomaito go awaywent
μετ met
PREP
μετάmetawith/afterwith
αυτου autou
P-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/selfhim
και kai
CONJ
καίkaiand; and
ηκολουθει ēkolouthei
V-IAI-3S G5707
ἀκολουθέωakoloutheōto followfollowed
αυτω autō
P-DSM
αὐτόςautoshe/she/it/selfhim
οχλος ochlos
N-NSM
ὄχλοςochloscrowdpeople
πολυς polus
A-NSM
πολύςpolusmuchmuch
και kai
CONJ
καίkaiand, and
συνεθλιβον sunethlibon
V-IAI-3P G5707
συνθλίβωsunthlibōto push againstthronged
αυτον auton
P-ASM
αὐτόςautoshe/she/it/selfhim
 
25 cf. Tłum. Толк. A niewiasta, która miała krwotok przez dwanaście lat,Одна женщина, которая страдала кровотечением двенадцать лет, И# женA нёкаz сyщи въ точeніи кр0ве лётъ дванaдесzте, 5,25Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVκαι kai
CONJ
καίkaiandAnd
γυνη gunē
N-NSF
γυνήgunēwomana
ουσα ousa
V-PAP-NSF G5723
εἰμίeimito be, which had
εν en
PREP
ἐνenin/on/among 
ρυσει rusei
N-DSF
ῥύσιςrusisdischargean issue
αιματος aimatos
N-GSN
αἷμαhaimabloodof blood
δωδεκα dōdeka
A-NUI
δώδεκαdōdekatwelvetwelve
ετη etē
N-APN
ἔτοςetosyearyears
 
26 cf. Tłum. Толк. i wiele była ucierpiała od wielu lekarzy, i całe swe mienie wydała była, a nic jej nie pomogło, ale się jeszcze gorzej miała;много потерпела от многих врачей, истощила всё, что было у ней, и не получила никакой пользы, но пришла еще в худшее состояние,- и3 мн0гw пострадaвши t мнHгъ врачє1въ, и3 и3здaвши сво‰ вс‰, и3 ни є3ди1ныz п0льзы њбрётши, но пaче въ г0ршее пришeдши: 5,26Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVκαι kai
CONJ
καίkaiandAnd
πολλα polla
A-APN
πολύςpolusmuchmany things
παθουσα pathousa
V-2AAP-NSF G5631
πάσχωpaschōto sufferhad suffered
υπο upo
PREP
ὑπόhupoby/underof
πολλων pollōn
A-GPM
πολύςpolusmuchmany
ιατρων iatrōn
N-GPM
ἰατρόςiatrosphysicianphysicians
και kai
CONJ
καίkaiand, and
δαπανησασα dapanēsasa
V-AAP-NSF G5660
δαπανάωdapanaōto spendhad spent
τα ta
T-APN
hothe/this/who 
παρ par
PREP
παράparafrom/with/besidethat
αυτης autēs
P-GSF
αὐτόςautoshe/she/it/selfshe
παντα panta
A-APN
πᾶςpasallall
και kai
CONJ
καίkaiand, and
μηδεν mēden
A-ASN-N
μηδείςmēdeisnothingnothing
ωφεληθεισα ōfelētheisa
V-APP-NSF G5685
ὠφελέωōfeleōto helpwas
αλλα alla
CONJ
ἀλλάallabut, but
μαλλον mallon
ADV
μᾶλλονmallonmorerather
εις eis
PREP
εἰςeistoward 
το to
T-ASN
hothe/this/who 
χειρον cheiron
A-ASN
χείρωνcheirōnworse thanworse
ελθουσα elthousa
V-2AAP-NSF G5631
ἔρχομαιerchomaito come/gogrew
 
27 cf. Tłum. Толк. i usłyszawszy o Jezusie, przyszła z tyłu między rzeszą i dotknęła się szaty jego.услышав об Иисусе, подошла сзади в народе и прикоснулась к одежде Его, слhшавши њ ї}сэ, пришeдши въ нар0дэ созади2, прикоснyсz ри1зэ є3гw2: 5,27Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVακουσασα akousasa
V-AAP-NSF G5660
ἀκούωakouōto hearWhen she had heard
τα ta
T-APN
hothe/this/whoJesus
περι peri
PREP
περίperiaboutof
του tou
T-GSM
hothe/this/whothe press
ιησου iēsou
N-GSM
ἸησοῦςiēsousJesus/JoshuaJesus
ελθουσα elthousa
V-2AAP-NSF G5631
ἔρχομαιerchomaito come/go, came
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
τω
T-DSM
hothe/this/whogarment
οχλω ochlō
N-DSM
ὄχλοςochloscrowdthe press
οπισθεν opisthen
ADV
ὄπισθενopisthenafterbehind
ηψατο ēpsato
V-ADI-3S G5662
ἅπτωhaptōto touch, and touched
του tou
T-GSN
hothe/this/who[the/this/who]
ιματιου imatiou
N-GSN
ἱμάτιονhimationclothinggarment
αυτου autou
P-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/selfhis
 
28 cf. Tłum. Толк. Mówiła bowiem, że jeśli dotknę się choćby szaty jego, będę zdrowa.ибо говорила: если хотя к одежде Его прикоснусь, то выздоровею. глаг0лаше бо, ћкw, ѓще прикоснyсz ри1замъ є3гw2, спасeна бyду. 5,28Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVελεγεν elegen
V-IAI-3S G5707
λέγωlegōto speakshe said
γαρ gar
CONJ
γάρgarforFor
οτι oti
CONJ
ὅτιhotithat/since,
εαν ean
COND
ἐάνeanifIf
αψωμαι apsōmai
V-AMS-1S G5672
ἅπτωhaptōto touchI may touch
καν kan
COND-K
κἄνkanand/even ifbut
των tōn
T-GPN
hothe/this/whoclothes
ιματιων imatiōn
N-GPN
ἱμάτιονhimationclothingclothes
αυτου autou
P-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/selfhis
σωθησομαι sōthēsomai
V-FPI-1S G5701
σῴζωsōzōto save, I shall be whole
 
29 cf. Tłum. Толк. I natychmiast wyschło w niej źródło krwi, i poczuła w ciele, że była uzdrowiona od choroby.И тотчас иссяк у ней источник крови, и она ощутила в теле, что исцелена от болезни. И# ѓбіе и3зсsкну и3ст0чникъ кр0ве є3S: и3 разумЁ тёломъ, ћкw и3сцэлЁ t рaны. 5,29Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVκαι kai
CONJ
καίkaiandAnd
ευθυς euthus
ADV
εὐθέωςeutheōsimmediatelystraightway
εξηρανθη exēranthē
V-API-3S G5681
ξηραίνωxērainōto drywas dried up
η ē
T-NSF
hothe/this/whothe fountain
πηγη pēgē
N-NSF
πηγήpēgēflowthe fountain
του tou
T-GSN
hothe/this/whoof
αιματος aimatos
N-GSN
αἷμαhaimabloodof
αυτης autēs
P-GSF
αὐτόςautoshe/she/it/selfher
και kai
CONJ
καίkaiand; and
εγνω egnō
V-2AAI-3S G5627
γινώσκωginōskōto knowshe felt
τω
T-DSN
hothe/this/whoin her body
σωματι sōmati
N-DSN
σῶμαsōmabodyin her body
οτι oti
CONJ
ὅτιhotithat/sincethat
ιαται iatai
V-RPI-3S G5769
ἰάομαιiaomaito healshe was healed
απο apo
PREP
ἀπόapofromof
της tēs
T-GSF
hothe/this/whothat plague
μαστιγος mastigos
N-GSF
μάστιξmastixwhipthat plague
 
30 cf. Tłum. Толк. A Jezus poznawszy zaraz w sobie moc, która z niego wyszła, obróciwszy się do rzeszy, mówił: Kto się dotknął szat moich?В то же время Иисус, почувствовав Сам в Себе, что вышла из Него сила, обратился в народе и сказал: кто прикоснулся к Моей одежде? И# ѓбіе ї}съ разумЁ въ себЁ си1лу и3зшeдшую t негw2, (и3) њбрaщьсz въ нар0дэ, гlаше: кто2 прикоснyсz ри1замъ мои6мъ; 5,30Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVκαι kai
CONJ
καίkaiandAnd
ευθυς euthus
ADV
εὐθέωςeutheōsimmediately, immediately
ο o
T-NSM
hothe/this/who 
ιησους iēsous
N-NSM
ἸησοῦςiēsousJesus/JoshuaJesus
επιγνους epignous
V-2AAP-NSM G5631
ἐπιγινώσκωepiginōskōto come to knowknowing
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
εαυτω eautō
F-3DSM
ἑαυτοῦheautoumy/your/him-selfhimself
την tēn
T-ASF
hothe/this/whoJesus
εξ ex
PREP
ἐκekof/fromof
αυτου autou
P-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/selfhim
δυναμιν dunamin
N-ASF
δύναμιςdunamispowervirtue
εξελθουσαν exelthousan
V-2AAP-ASF G5631
ἐξέρχομαιexerchomaito go outhad gone out
επιστραφεις epistrafeis
V-2APP-NSM G5651
ἐπιστρέφωepistrefōto turn, turned him about
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
τω
T-DSM
hothe/this/whothe press
οχλω ochlō
N-DSM
ὄχλοςochloscrowdthe press
ελεγεν elegen
V-IAI-3S G5707
λέγωlegōto speak, and said
τις tis
I-NSM
τίςtiswhich?Who
μου mou
P-1GS
ἐγώegōI/wemy
ηψατο ēpsato
V-ADI-3S G5662
ἅπτωhaptōto touchtouched
των tōn
T-GPN
hothe/this/whoclothes
ιματιων imatiōn
N-GPN
ἱμάτιονhimationclothingclothes
 
31 cf. Tłum. Толк. A uczniowie jego mówili mu: Widzisz, jak cię rzesza ciśnie, a mówisz: Kto się mnie dotknął?Ученики сказали Ему: Ты видишь, что народ теснит Тебя, и говоришь: кто прикоснулся ко Мне? И# глаг0лаху є3мY ўчн7цы2 є3гw2: ви1диши нар0дъ ўгнетaющь тS, и3 гlеши: кто2 прикоснyсz мнЁ; 5,31Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVκαι kai
CONJ
καίkaiandAnd
ελεγον elegon
V-IAI-3P G5707
λέγωlegōto speaksaid
αυτω autō
P-DSM
αὐτόςautoshe/she/it/selfhis
οι oi
T-NPM
hothe/this/whodisciples
μαθηται mathētai
N-NPM
μαθητήςmathētēsdiscipledisciples
αυτου autou
P-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/selfunto him
βλεπεις blepeis
V-PAI-2S G5719
βλέπωblepōto see, Thou seest
τον ton
T-ASM
hothe/this/whothe multitude
οχλον ochlon
N-ASM
ὄχλοςochloscrowdthe multitude
συνθλιβοντα sunthlibonta
V-PAP-ASM G5723
συνθλίβωsunthlibōto push againstthronging
σε se
P-2AS
σύsuyouthee
και kai
CONJ
καίkaiand, and
λεγεις legeis
V-PAI-2S G5719
λέγωlegōto speaksayest thou
τις tis
I-NSM
τίςtiswhich?, Who
μου mou
P-1GS
ἐγώegōI/weme
ηψατο ēpsato
V-ADI-3S G5662
ἅπτωhaptōto touchtouched
 
32 cf. Tłum. Толк. I patrzał wokoło, aby zobaczyć tę, która to uczyniła.Но Он смотрел вокруг, чтобы видеть ту, которая сделала это. И# њбглsдаше ви1дэти сотв0ршую сіE. 5,32Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVκαι kai
CONJ
καίkaiandAnd
περιεβλεπετο perieblepeto
V-IMI-3S G5710
περιβλέπωperiblepōto look aroundhe looked round about
ιδειν idein
V-2AAN G5629
ὁράωhoraōto seeto see
την tēn
T-ASF
hothe/this/who 
τουτο touto
D-ASN
οὗτοςhoutosthis/he/she/it[this/he/she/it]
ποιησασαν poiēsasan
V-AAP-ASF G5660
ποιέωpoieōto do/makeher that had done
 
33 cf. Tłum. Толк. A niewiasta, bojąc się i drżąc, wiedząc, co się z nią stało, przyszła i upadła przed nim, i powiedziała mu całą prawdę.Женщина в страхе и трепете, зная, что с нею произошло, подошла, пала пред Ним и сказала Ему всю истину. Женa же ўбоsвшисz и3 трепeщущи, вёдzщи, є4же бhсть є4й, пріи1де и3 припадE къ немY и3 речE є3мY всю2 и4стину. 5,33Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVη ē
T-NSF
hothe/this/who 
δε de
CONJ
δέdethenBut
γυνη gunē
N-NSF
γυνήgunēwomanthe woman
φοβηθεισα fobētheisa
V-AOP-NSF G5679
φοβέωfobeōto fearfearing
και kai
CONJ
καίkaiandand
τρεμουσα tremousa
V-PAP-NSF G5723
τρέμωtremōto trembletrembling
ειδυια eiduia
V-RAP-NSF G5761
εἴδωeidōto know, knowing
ο o
R-NSN
ὅς, ἥhhos ēwhichwhat
γεγονεν gegonen
V-2RAI-3S G5754
γίνομαιginomaito bewas done
αυτη autē
P-DSF
αὐτόςautoshe/she/it/selfher
ηλθεν ēlthen
V-2AAI-3S G5627
ἔρχομαιerchomaito come/go, came
και kai
CONJ
καίkaiandand
προσεπεσεν prosepesen
V-2AAI-3S G5627
προσπίπτωprospiptōto fall/beatfell down before
αυτω autō
P-DSM
αὐτόςautoshe/she/it/selfhim
και kai
CONJ
καίkaiand, and
ειπεν eipen
V-2AAI-3S G5627
λέγωlegōto speaktold
αυτω autō
P-DSM
αὐτόςautoshe/she/it/selfhim
πασαν pasan
A-ASF
πᾶςpasallall
την tēn
T-ASF
hothe/this/whothe truth
αληθειαν alētheian
N-ASF
ἀλήθειαalētheiatruththe truth
 
34 cf. Tłum. Толк. On zaś rzekł jej: Córko! Wiara twoja cię uzdrowiła, idź w pokoju i bądź uzdrowiona z choroby twojej.Он же сказал ей: дщерь! вера твоя спасла тебя; иди в мире и будь здорова от болезни твоей. Џнъ же речE є4й: дщи2, вёра твоS спасe тz: и3ди2 въ ми1рэ и3 бyди цэлA t рaны твоеS. 5,34Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVο o
T-NSM
hothe/this/who 
δε de
CONJ
δέdethenAnd
ειπεν eipen
V-2AAI-3S G5627
λέγωlegōto speakhe said
αυτη autē
P-DSF
αὐτόςautoshe/she/it/selfunto her
θυγατηρ thugatēr
N-VSF
θυγάτηρthugatērdaughterDaughter
η ē
T-NSF
hothe/this/whofaith
πιστις pistis
N-NSF
πίστιςpistisfaith/trustfaith
σου sou
P-2GS
σύsuyouthee
σεσωκεν sesōken
V-RAI-3S G5758
σῴζωsōzōto savehath made
σε se
P-2AS
σύsuyou, thy
υπαγε upage
V-PAM-2S G5720
ὑπάγωhupagōto go; go
εις eis
PREP
εἰςeistowardin
ειρηνην eirēnēn
N-ASF
εἰρήνηeirēnēpeacepeace
και kai
CONJ
καίkaiand, and
ισθι isthi
V-PAM-2S G5720
εἰμίeimito bebe
υγιης ugiēs
A-NSF
ὑγιήςhugiēshealthywhole
απο apo
PREP
ἀπόapofromof
της tēs
T-GSF
hothe/this/whoplague
μαστιγος mastigos
N-GSF
μάστιξmastixwhipplague
σου sou
P-2GS
σύsuyouthy
 
WSKRZESZENIE CÓRKI JAIRA.35 cf. Tłum. Толк. Gdy on jeszcze mówił, przyszli od przełożonego synagogi, mówiąc: Iż córka twoja umarła, czemuż jeszcze trudzisz Nauczyciela?Когда Он еще говорил сие, приходят от начальника синагоги и говорят: дочь твоя умерла; что еще утруждаешь Учителя? є3щE є3мY гlющу, (и3) пріид0ша t ґрхісmнагHга, глаг0люще, ћкw дщи2 твоS ќмре: что2 є3щE дви1жеши ўч™лz; 5,35Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVετι eti
ADV
ἔτιetistillyet
αυτου autou
P-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/selfhe
λαλουντος lalountos
V-PAP-GSM G5723
λαλέωlaleōto speakWhile
ερχονται erchontai
V-PNI-3P G5736
ἔρχομαιerchomaito come/go, there came
απο apo
PREP
ἀπόapofromfrom
του tou
T-GSM
hothe/this/whothe ruler of the synagogue's
αρχισυναγωγου archisunagōgou
N-GSM
ἀρχισυνάγωγοςarchisunagōgossynagogue leaderthe ruler of the synagogue's
λεγοντες legontes
V-PAP-NPM G5723
λέγωlegōto speakwhich said
οτι oti
CONJ
ὅτιhotithat/since,
η ē
T-NSF
hothe/this/whodaughter
θυγατηρ thugatēr
N-NSF
θυγάτηρthugatērdaughterdaughter
σου sou
P-2GS
σύsuyouThy
απεθανεν apethanen
V-2AAI-3S G5627
ἀποθνήσκωapothnēskōto dieis dead
τι ti
I-ASN
τίςtiswhich?: why
ετι eti
ADV
ἔτιetistillany further
σκυλλεις skulleis
V-PAI-2S G5719
σκύλλωskullōto troubletroublest thou
τον ton
T-ASM
hothe/this/whothe Master
διδασκαλον didaskalon
N-ASM
διδάσκαλοςdidaskalosteacherthe Master
 
36 cf. Tłum. Толк. A Jezus usłyszawszy słowa, które powiedziano, rzekł przełożonemu synagogi: Nie bój się, wierz tylko!Но Иисус, услышав сии слова, тотчас говорит начальнику синагоги: не бойся, только веруй. Ї}съ же ѓбіе слhшавъ сл0во глаг0лемое, гlа ґрхісmнагHгови: не б0йсz, т0кмw вёруй. 5,36Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVο o
T-NSM
hothe/this/who 
δε de
CONJ
δέdethen 
ιησους iēsous
N-NSM
ἸησοῦςiēsousJesus/JoshuaJesus
παρακουσας parakousas
V-AAP-NSM G5660
παρακούωparakouōto ignore[to ignore]
τον ton
T-ASM
hothe/this/whothe word
λογον logon
N-ASM
λόγοςlogoswordthe word
λαλουμενον laloumenon
V-PPP-ASM G5746
λαλέωlaleōto speakthat was spoken
λεγει legei
V-PAI-3S G5719
λέγωlegōto speak, he saith
τω
T-DSM
hothe/this/whounto the ruler of the synagogue
αρχισυναγωγω archisunagōgō
N-DSM
ἀρχισυνάγωγοςarchisunagōgossynagogue leaderunto the ruler of the synagogue
μη
PRT-N
μήnotnot
φοβου fobou
V-PNM-2S G5737
φοβέωfobeōto fearBe
μονον monon
ADV
μόνονmonononly, only
πιστευε pisteue
V-PAM-2S G5720
πιστεύωpisteuōto trust (in)believe
 
37 cf. Tłum. Толк. I nie dopuścił nikomu iść za sobą, tylko Piotrowi i Jakubowi i Janowi, bratu Jakuba.И не позволил никому следовать за Собою, кроме Петра, Иакова и Иоанна, брата Иакова. И# не њстaви по себЁ ни є3ди1наго и3ти2, т0кмw петрA и3 їaкwва и3 їwaнна брaта їaкwвлz. 5,37Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVκαι kai
CONJ
καίkaiandAnd
ουκ ouk
PRT-N
οὐouno 
αφηκεν afēken
V-AAI-3S G5656
ἀφίημιafiēmito releasehe suffered
ουδενα oudena
A-ASM-N
οὐδείςoudeisno oneno man
μετ met
PREP
μετάmetawith/after[with/after]
αυτου autou
P-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/selfhim
συνακολουθησαι sunakolouthēsai
V-AAN G5658
συνακολουθέωsunakoloutheōto accompanyto follow
ει ei
COND
εἰeiif, save
μη
PRT-N
μήnot 
τον ton
T-ASM
hothe/this/whothe brother
πετρον petron
N-ASM
ΠέτροςpetrosPeterPeter
και kai
CONJ
καίkaiand, and
ιακωβον iakōbon
N-ASM
ἸάκωβοςiakōbosJamesJames
και kai
CONJ
καίkaiand, and
ιωαννην iōannēn
N-ASM
ἸωάννηςiōannēsJohnJohn
τον ton
T-ASM
hothe/this/who[the/this/who]
αδελφον adelfon
N-ASM
ἀδελφόςadelfosbrotherthe brother
ιακωβου iakōbou
N-GSM
ἸάκωβοςiakōbosJamesof James
 
38 cf. Tłum. Толк. I przychodzą do domu przełożonego synagogi i widzi zgiełk i płaczących i zawodzących bardzo.Приходит в дом начальника синагоги и видит смятение и плачущих и вопиющих громко. И# пріи1де въ д0мъ ґрхісmнагHговъ и3 ви1дэ молвY, плaчущыzсz и3 кричaщыz мн0гw. 5,38Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVκαι kai
CONJ
καίkaiandAnd
ερχονται erchontai
V-PNI-3P G5736
ἔρχομαιerchomaito come/gohe cometh
εις eis
PREP
εἰςeistowardto
τον ton
T-ASM
hothe/this/whothe house
οικον oikon
N-ASM
οἶκοςoikoshousethe house
του tou
T-GSM
hothe/this/whoof the ruler of the synagogue
αρχισυναγωγου archisunagōgou
N-GSM
ἀρχισυνάγωγοςarchisunagōgossynagogue leaderof the ruler of the synagogue
και kai
CONJ
καίkaiand, and
θεωρει theōrei
V-PAI-3S G5719
θεωρέωtheōreōto see/experienceseeth
θορυβον thorubon
N-ASM
θόρυβοςthoruboscommotionthe tumult
και kai
CONJ
καίkaiandand
κλαιοντας klaiontas
V-PAP-APM G5723
κλαίωklaiōto weep, and them that wept
και kai
CONJ
καίkaiand[and]
αλαλαζοντας alalazontas
V-PAP-APM G5723
ἀλαλάζωalalazōto wailwailed
πολλα polla
A-APN
πολύςpolusmuchgreatly
 
39 cf. Tłum. Толк. A wszedłszy, rzekł im: Czemu zgiełk czynicie, i płaczecie? Dzieweczka nie umarła, ale śpi.И, войдя, говорит им: что смущаетесь и плачете? девица не умерла, но спит. И# вшeдъ гlа и5мъ: что2 м0лвите и3 плaчетесz; nтрокови1ца нёсть ўмерлA, но спи1тъ. 5,39Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVκαι kai
CONJ
καίkaiandAnd
εισελθων eiselthōn
V-2AAP-NSM G5631
εἰσέρχομαιeiserchomaito enterwhen he was come in
λεγει legei
V-PAI-3S G5719
λέγωlegōto speak, he saith
αυτοις autois
P-DPM
αὐτόςautoshe/she/it/selfunto them
τι ti
I-ASN
τίςtiswhich?Why
θορυβεισθε thorubeisthe
V-PPI-2P G5743
θορυβέωthorubeōto make commotionmake ye this ado
και kai
CONJ
καίkaiand, and
κλαιετε klaiete
V-PAI-2P G5719
κλαίωklaiōto weepweep
το to
T-NSN
hothe/this/who? the damsel
παιδιον paidion
N-NSN
παιδίονpaidionchild? the damsel
ουκ ouk
PRT-N
οὐounonot
απεθανεν apethanen
V-2AAI-3S G5627
ἀποθνήσκωapothnēskōto dieis
αλλα alla
CONJ
ἀλλάallabut, but
καθευδει katheudei
V-PAI-3S G5719
καθεύδωkatheudōto sleepsleepeth
 
40 cf. Tłum. Толк. I śmiano się z niego. On zaś wypędziwszy wszystkich, bierze ojca i matkę dzieweczki i tych, którzy z nim byli, i wchodzi, gdzie dzieweczka leżała.И смеялись над Ним. Но Он, выслав всех, берет с Собою отца и мать девицы и бывших с Ним и входит туда, где девица лежала. И# ругaхусz є3мY. Џнъ же и3згнaвъ вс‰, поsтъ nтцA nтрокови1цы и3 мaтерь, и3 и5же (бёху) съ ни1мъ, и3 вни1де, и3дёже бЁ nтрокови1ца лежaщи. 5,40Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVκαι kai
CONJ
καίkaiandAnd
κατεγελων kategelōn
V-IAI-3P G5707
καταγελάωkatagelaōto mockthey laughed
αυτου autou
P-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/selfhim
αυτος autos
P-NSM
αὐτόςautoshe/she/it/selfhim
δε de
CONJ
δέdethen. But
εκβαλων ekbalōn
V-2AAP-NSM G5631
ἐκβάλλωekballōto expelwhen he had put them
παντας pantas
A-APM
πᾶςpasall[all]
παραλαμβανει paralambanei
V-PAI-3S G5719
παραλαμβάνωparalambanōto take, he taketh
τον ton
T-ASM
hothe/this/who 
πατερα patera
N-ASM
πατήρpatērfatherthe father
του tou
T-GSN
hothe/this/who 
παιδιου paidiou
N-GSN
παιδίονpaidionchildof the damsel
και kai
CONJ
καίkaiandand
την tēn
T-ASF
hothe/this/whothe father
μητερα mētera
N-ASF
μήτηρmētērmotherthe mother
και kai
CONJ
καίkaiand, and
τους tous
T-APM
hothe/this/whothe mother
μετ met
PREP
μετάmetawith/afterthem that were with
αυτου autou
P-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/self[he/she/it/self]
και kai
CONJ
καίkaiand, and
εισπορευεται eisporeuetai
V-PNI-3S G5736
εἰσπορεύωeisporeuōto enterentereth in
οπου opou
ADV
ὅπουhopouwhere(-ever)where
ην ēn
V-IAI-3S G5707
εἰμίeimito bewas
το to
T-NSN
hothe/this/whoof the damsel
παιδιον paidion
N-NSN
παιδίονpaidionchildthe damsel
 
41 cf. Tłum. Толк. A ująwszy rękę dzieweczki mówi do niej: Talitha kumi! Co znaczy: Dzieweczko, (tobie mówię) wstań!И, взяв девицу за руку, говорит ей: "талифа куми", что значит: девица, тебе говорю, встань. И# є4мь за рyку nтрокови1цу, гlа є4й: таліfA кyмі: є4же є4сть сказaемо: дэви1це, тебЁ гlю, востaни. 5,41Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVκαι kai
CONJ
καίkaiandAnd
κρατησας kratēsas
V-AAP-NSM G5660
κρατέωkrateōto grasp/seizehe took
της tēs
T-GSF
hothe/this/whothe damsel
χειρος cheiros
N-GSF
χείρcheirhandby the hand
του tou
T-GSN
hothe/this/whoby the hand
παιδιου paidiou
N-GSN
παιδίονpaidionchildthe damsel
λεγει legei
V-PAI-3S G5719
λέγωlegōto speak, and said
αυτη autē
P-DSF
αὐτόςautoshe/she/it/selfunto her
ταλιθα talitha
ARAM
ταλιθάtalithagirlTalitha
κουμ koum
ARAM
κοῦμιkoumistand up!cumi
ο o
R-NSN
ὅς, ἥhhos ēwhich, which
εστιν estin
V-PAI-3S G5719
εἰμίeimito beis
μεθερμηνευομενον methermēneuomenon
V-PPP-NSN G5746
μεθερμηνεύωmethermēneuōto mean, being interpreted
το to
T-NSN
hothe/this/who, Damsel
κορασιον korasion
N-NSN
κοράσιονkorasiongirl, Damsel
σοι soi
P-2DS
σύsuyouunto thee
λεγω legō
V-PAI-1S G5719
λέγωlegōto speak, I say
εγειρε egeire
V-PAM-2S G5720
ἐγείρωegeirōto arise, arise
 
42 cf. Tłum. Толк. I natychmiast wstała dzieweczka i chodziła; miała zaś dwanaście lat; i zdumieli się zdumieniem wielkim.И девица тотчас встала и начала ходить, ибо была лет двенадцати. Видевшие пришли в великое изумление. И# ѓбіе востA дэви1ца и3 хождaше: бё бо лётъ двоюнaдесzте. И# ўжас0шасz ќжасомъ вeліимъ. 5,42Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVκαι kai
CONJ
καίkaiandAnd
ευθυς euthus
ADV
εὐθέωςeutheōsimmediatelystraightway
ανεστη anestē
V-2AAI-3S G5627
ἀνίστημιanistēmito arisearose
το to
T-NSN
hothe/this/whothe damsel
κορασιον korasion
N-NSN
κοράσιονkorasiongirlthe damsel
και kai
CONJ
καίkaiand, and
περιεπατει periepatei
V-IAI-3S G5707
περιπατέωperipateōto walkwalked
ην ēn
V-IAI-3S G5707
εἰμίeimito beshe was
γαρ gar
CONJ
γάρgarfor; for
ετων etōn
N-GPN
ἔτοςetosyearof
δωδεκα dōdeka
A-NUI
δώδεκαdōdekatwelvetwelve
και kai
CONJ
καίkaiand. And
εξεστησαν exestēsan
V-2AAI-3P G5627
ἐξίστημιexistēmito amazethey were astonished
ευθυς euthus
ADV
εὐθέωςeutheōsimmediately[immediately]
εκστασει ekstasei
N-DSF
ἔκστασιςekstasisamazementwith
μεγαλη megalē
A-DSF
μέγαςmegasgreata great
 
43 cf. Tłum. Толк. I przykazał im surowo, aby tego nikt nie wiedział; i rzekł, aby jej dano jeść.И Он строго приказал им, чтобы никто об этом не знал, и сказал, чтобы дали ей есть.И# запрети2 и5мъ мн0гw, да никт0же ўвёсть сегw2, и3 речE: дади1те є4й ћсти.5,43Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVκαι kai
CONJ
καίkaiandAnd
διεστειλατο diesteilato
V-AMI-3S G5668
διαστέλλωdiastellōto give ordershe charged
αυτοις autois
P-DPM
αὐτόςautoshe/she/it/selfthem
πολλα polla
A-APN
πολύςpolusmuchstraitly
ινα ina
CONJ
ἵναhinain order that/tothat
μηδεις mēdeis
A-NSM-N
μηδείςmēdeisnothingno man
γνοι gnoi
V-2AAS-3S G5632
γινώσκωginōskōto knowshould know
τουτο touto
D-ASN
οὗτοςhoutosthis/he/she/it[this/he/she/it]
και kai
CONJ
καίkaiand; and
ειπεν eipen
V-2AAI-3S G5627
λέγωlegōto speakcommanded
δοθηναι dothēnai
V-APN G5683
δίδωμιdidōmito givethat something should be given
αυτη autē
P-DSF
αὐτόςautoshe/she/it/selfher
φαγειν fagein
V-2AAN G5629
φαγεῖνfageinto eatto eat

6 NAUCZA W NAZARECIE.1 A odszedłszy stamtąd, przyszedł do ojczyzny swojej, i szli za nim uczniowie jego.2 A gdy nastał szabat, zaczął uczyć w synagodze i wielu słuchających zdumiewało się nad nauką jego, mówiąc: Skądże temu to wszystko? A co to za mądrość, która mu jest dana, i takie cuda, które dzieją się przez ręce jego?3 Czyż to nie jest rzemieślnik, syn Maryi, brat Jakuba i Józefa i Judy i Szymona? Czyż i sióstr jego tu u nas nie ma? I gorszyli się z niego.4 A Jezus im mówił: Iż prorok nie jest bez czci, chyba w ojczyźnie swojej, i w domu swoim, a między rodziną swoją.5 I nie mógł tam uczynić żadnego cudu, tylko uzdrowił niewielu chorych, kładąc na nich ręce.6 I dziwił się niedowiarstwu ich; a nauczając, obchodził okoliczne miasteczka. ROZSYŁA APOSTOŁÓW.7 I wezwał dwunastu, i począł ich po dwóch rozsyłać, i dawał im moc nad duchami nieczystymi.8 I rozkazał im, aby nic na drogę nie brali, jak tylko laskę, ani torby podróżnej, ani chleba, ani pieniędzy w trzosie;9 ale by chodzili w sandałach, a nie wdziewali dwóch sukien.10 I mówił im: Gdziekolwiek wejdziecie do domu, tam mieszkajcie, aż stamtąd wyjdziecie.11 A gdziekolwiekby was nie przyjęli, i nie słuchali, wychodząc stamtąd, otrząśnijcie proch z nóg waszych, na świadectwo im.12 A wyszedłszy, przepowiadali, aby pokutę czynili.13 I wyrzucali wielu czartów, i wielu chorych olejem namaszczali, i uzdrawiali.CZĘŚC II(6,14 – 9,49)WĘDRÓWKI PO GALILEI I OKOLICZNYCH KRAJACH RÓŻNE ZDANIA O JEZUSIE.14 I usłyszał król Herod (bo imię jego było rozsławione), i mówił: Że Jan Chrzciciel wstał z martwych, i dlatego cuda dzieją się przez niego.15 Inni zaś mówili: Że to jest Eliasz; inni znów powiadali: Iż jest to prorok, jak jeden z proroków.16 Co usłyszawszy Herod, rzekł: Jan, którego ja ściąłem, ten wstał z martwych. HISTORIA ZABICIA ŚW. JANA.17 A1bowiem sam Herod posłał, i pojmał był Jana, i związał go w więzieniu z powodu Herodiady, żony Filipa, brata swego, że ją był pojął.18 Jan bowiem mówił Herodowi: Nie godzi się tobie mieć żony brata twego.19 A Herodiada czyhała nań, i chciała go zabić, a nie mogła.20 Albowiem Herod bał się Jana, wiedząc, że jest mężem sprawiedliwym i świętym, i strzegł go, a za jego radą wiele rzeczy czynił i chętnie go słuchał.21 Gdy zaś nadszedł dzień sposobny, sprawił Herod w urodziny swoje ucztę dostojnikom swoim i dowódcom i przedniejszym Galilei.22 A gdy weszła córka owej Herodiady, i tańczyła, i spodobała się Herodowi i wespół siedzącym, rzekł król do dziewczęcia: Proś mnie o co chcesz, a dam tobie.23 I przysiągł jej: że o cokolwiek prosić będziesz, dam ci, choćby i połowę królestwa mego.24 Ona wyszedłszy, rzekła matce swojej: O co mam prosić? Ta zaś odrzekła: głowę Jana Chrzciciela.25 A gdy weszła zaraz z pośpiechem do króla, prosiła, mówiąc: Chcę, abyś mi natychmiast dał na misie głowę Jana Chrzciciela.26 I zasmucił się król; dla przysięgi i dla wespół siedzących nie chciał jej zasmucić,27 ale posławszy kata, rozkazał przynieść głowę jego na misie.28 I ściął go w więzieniu, i przyniósł głowę jego na misie, i oddał ją dziewczynie, a dziewczyna oddała j ą matce swojej.29 Co usłyszawszy uczniowie jego, przyszli, i wzięli ciało jego, i położyli je w grobie. JEZUS ODPOCZYWA Z APOSTOŁAMI.30 A gdy apostołowie zeszli się do Jezusa, opowiedzieli mu wszystko, co czynili, i czego uczyli.31 I rzekł im: Pójdźcie osobno na miejsce pustynne i odpocznijcie trochę; bo wielu było tych, co przychodzili i odchodzili, i ani czasu do jedzenia nie mieli.32 I wstąpiwszy do łodzi, odjechali na miejsce pustynne osobno.33 I widzieli ich odjeżdżających, i zwiedziało się wielu, i zbiegli się tam pieszo ze wszystkich miast, i wyprzedzili ich.34 A wyszedłszy Jezus, ujrzał wielką rzeszę, i ulitował się nad nimi, że byli jak owce nie mające pasterza, i począł ich uczyć wielu rzeczy. ROZMNAŻA CHLEB.35 A gdy już była późna godzina, przystąpili uczniowie jego, mówiąc: Miejsce to jest pustynne i już czas upłynął;36 rozpuść ich, aby poszli do najbliższych zagród i wsi, i kupili sobie żywności do jedzenia.37 A odpowiadając, rzekł im: Dajcie wy im jeść. I rzekli mu: Pójdźmy, kupmy za dwieście denarów chleba, a damy im jeść.38 I rzekł im: Ile chlebów macie? Idźcie, i zobaczcie. A dowiedziawszy się, odpowiedzieli: Pięć i dwie ryby.39 I rozkazał im posadzić wszystkich gromadami na zielonej trawie.40 I siedli gromadami po stu i po pięćdziesięciu.41 A wziąwszy pięć chlebów i dwie ryby, wejrzawszy w niebo, błogosławił, i łamał chleb, i dawał uczniom swoim, aby przed nich kładli, i dwie ryby podzielił wszystkim.42 I jedli wszyscy, i najedli się.43 I zebrali ostatki, dwanaście koszów pełnych ułomków i z ryb.44 A tych, którzy jedli, było pięć tysięcy mężczyzn. CHODZI PO MORZU.45 I wnet przymusił uczniów swoich wstąpić w łódź, aby go wyprzedzili za morze do Betsaidy, ażby on rozpuścił lud.46 A rozpuściwszy ich odszedł na górę modlić się.47 I gdy nastał wieczór, była łódź w pośrodku morza, a on sam na ziemi.48 A widząc ich, jak się trudzili przy wiosłowaniu (bo im był wiatr przeciwny), około czwartej straży nocnej przyszedł do nich, chodząc po morzu, i chciał ich minąć.49 Lecz oni, skoro go ujrzeli chodzącego po morzu, mniemali, że to była zjawa, i zakrzyknęli.50 Albowiem wszyscy go widzieli, i zatrwożyli się. A natychmiast przemówił do nich, i rzekł im: Ufajcie, jam jest, nie lękajcie się!51 I wstąpił do nich w łódź, i ustał wiatr. I tym bardziej zdumiewali się sami w sobie.52 Nie zrozumieli bowiem co do chlebów, gdyż serce ich było zaślepione. UZDRAWIA NIEMOCNYCH.53 A gdy się przeprawili, przyszli do ziemi Genezaret, i przybili do brzegu.54 Skoro wyszli z łodzi, natychmiast go poznali.55 I przebiegając całą tę okolicę, poczęli na łożach przynosić źle się mających, gdzie usłyszeli, że jest.56 A gdziekolwiek wchodził do wsi, albo do zagród albo miast, kładli niemocnych na ulicach, i prosili go, aby się dotknęli choć kraju szaty jego; i wszyscy, którzy się go dotknęli, zdrowymi się stawali.7 KARCI FARYZEUSZÓW.1 I zeszli się do niego faryzeusze i niektórzy z doktorów, co przyszli z Jerozolimy.2 A ujrzawszy niektórych z uczniów jego, jedzących chleb pospolitymi, to jest, nieumytymi rękami, ganili ich.3 Faryzeusze bowiem i wszyscy żydzi bez częstego umywania rąk nie jedzą, trzymając się podania starszych.4 I wracając z rynku nie jedzą, dopóki się nie umyją; i wiele jest innych rzeczy, które im do zachowania są podane: umywania kubków i dzbanków i naczyń miedzianych i łóżek.5 I pytali go faryzeusze i doktorowie: Czemu uczniowie twoi nie postępują według podania starszych, ale jedzą chleb pospolitymi rękami?6 On zaś odpowiadając, rzekł im: Dobrze Izajasz o was obłudnikach prorokował, jak jest napisane: “Lud ten czci mię wargami, ale serce ich daleko jest ode mnie.7 Lecz próżno mnie czczą, ucząc nauk i przykazań ludzkich.”8 Albowiem opuściwszy przykazanie Boże, trzymacie się podania ludzkiego, umywania dzbanków i kubków; i wiele innych rzeczy tym podobnych czynicie.9 I mówił im: Całkiem udaremniacie przykazanie Boże, aby zachować podanie wasze.10 Mojżesz bowiem powiedział: “Czcij ojca twego i matkę twoją,” i “Kto by złorzeczył ojcu albo matce, niech śmiercią umrze.”11 A wy mówicie: Jeśliby człowiek rzekł ojcu albo matce: Korban (to znaczy dar), który jest ode mnie, tobie pomocny będzie;12 i nie pozwalacie mu nic więcej czynić dla ojca albo matki,13 niwecząc słowo Boże tym podaniem waszym, któreście przekazali; i wiele rzeczy tym podobnych czynicie. CO PLUGAWI CZŁOWIEKA.14 A przywoławszy znów rzesze, mówił im: Słuchajcie mnie wszyscy, a zrozumiejcie.15 Nie ma żadnej rzeczy zewnątrz człowieka, która by, wchodząc weń, splugawić go mogła; lecz rzeczy, które wychodzą z człowieka, te są, które plamią człowieka.16 Jeśli kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha.17 A gdy od rzeszy wszedł do domu, pytali go uczniowie jego o przypowieść.18 I rzekł im: Także i wy nierozumni jesteście? Nie rozumiecie, iż nic z tego co z zewnątrz wchodzi w człowieka, nie może go splamić,19 bo nie wchodzi w serce jego, ale w brzuch idzie, i do wychodu odchodzi, czyszcząc wszystkie potrawy?20 I powiadał, że co wychodzi z człowieka, to plami człowieka.21 Gdyż z wnętrza, z serca ludzkiego wychodzą myśli złe, cudzołóstwa, porubstwa, zabójstwa,22 kradzieże, łakomstwa, złości, zdrada, bezwstyd, złe spojrzenia, bluźnierstwa, pycha, głupota.23 Wszystko to złe z wewnątrz pochodzi i plami człowieka. UZDRAWIA CÓRKĘ CHANANEJKI.24 A stamtąd powstawszy, odszedł w granice Tyru i Sydonu. I wszedłszy w dom, nie chciał, aby to kto wiedział, lecz ukryć się nie mógł.25 Gdyż skoro tylko usłyszała o nim niewiasta, której córka miała ducha nieczystego, weszła i upadła do nóg jego.26 Była to niewiasta pogańska, rodem Syrofenicjanka. I prosiła go, aby wyrzucił czarta z jej córki.27 A on jej rzekł: Pozwól pierwej najeść się dzieciom; bo nie dobrze jest brać chleb dzieciom i rzucać psom.28 Lecz ona odpowiedziała i rzekła mu: I owszem Panie, bo i szczenięta jadają pod stołem z okruszyn dzieci.29 I rzekł jej: Dla tego słowa idź, wyszedł czart z córki twojej.30 A gdy odeszła do domu swego, znalazła dzieweczkę leżącą na łożu, i że czart wyszedł. UZDRAWIA GŁUCHONIEMEGO.31 A wyszedłszy znowu z granic Tyru, przyszedł przez Sydon do Morza Galilejskiego poprzez granice Dekapolu.32 I przywiedli mu głuchoniemego i prosili go, aby nań rękę włożył.33 A wziąwszy go na stronę od rzeszy, wpuścił palce swoje w uszy jego i splunąwszy, dotknął języka jego.34 A wejrzawszy w niebo, westchnął i rzekł mu: Effetha! to znaczy: Otwórz się.35 I wnet otworzyły się uszy jego i rozwiązały się więzy języka jego i mówił dobrze.36 I przykazał im, aby nikomu nie opowiadali. Ale im więcej on zakazywał, tym jeszcze więcej rozgłaszali,37 i tym bardziej dziwili się, mówiąc: Dobrze wszystko uczynił, i głuchym przywrócił słuch i niemym mowę.8 POWTÓRNIE CHLEB ROZMNAŻA.1 W owe dni znowu, gdy była wielka rzesza, a nie mieli co jeść, wezwawszy uczniów swoich, rzekł im:2 Ża1 mi ludu, bo oto już trzy dni trwają przy mnie, a nie mają co jeść.3 A jeśli ich puszczę głodnych do domów ich, ustaną w drodze; bo niektórzy z nich przyszli z daleka.4 I odpowiedzieli mu uczniowie jego: Skądże będzie mógł ich kto tu na pustyni nakarmić chlebem?5 I zapytał ich: Wiele chlebów macie? A oni rzekli: Siedem.6 I rozkazał rzeszy usiąść na ziemi. A wziąwszy siedem chlebów, dzięki czyniąc, łamał i dawał uczniom swoim, aby przed nich kładli; i kładli przed rzeszą.7 Mieli też i trochę rybek, i te pobłogosławił i kazał przed nimi położyć.8 I jedli i najedli się, i zebrali, co było ułomków, siedem koszów.9 A tych, co jedli, było około czterech tysięcy; i odprawił ich. PRZESTRZEGA PRZED KWASEM FARYZEJSKIM.10 I zaraz wsiadłszy do łodzi z uczniami swoimi, przybył w strony Dalmanuty.11 I wyszli faryzeusze i poczęli się z nim spierać, kusząc go, i domagali się od niego znaku z nieba.12 A westchnąwszy w duchu, rzekł: Czemu to plemię znaku szuka? Zaprawdę powiadam wam, nie będzie dany żaden znak temu plemieniu.13 A opuściwszy ich, wstąpił znowu w łódź i puścił się za morze.14 I zapomnieli wziąć chleba, i nie mieli z sobą tylko jeden chleb w łodzi.15 I przykazywał im, mówiąc: Baczcie i strzeżcie się kwasu faryzejskiego i kwasu Herodowego.16 I myśleli między sobą, mówiąc: że chleba nie mamy.17 Co poznawszy Jezus, rzekł im: Cóż myślicie, że chleba nie macie? Jeszcze nie poznajecie ani rozumiecie? Jeszczeż macie serce wasze zaślepione?18 Oczy mając, nie widzicie, i uszy mając, nie słyszycie? Ani nie pamiętacie,19 gdy pięć chlebów połamałem dla pięciu tysięcy, wieleście odnieśli koszów pełnych ułomków? Rzekli mu: Dwanaście.20 A gdy siedem chlebów dla czterech tysięcy, wieleście koszów ułomków zebrali? I rzekli mu: Siedem.21 I powiedział im: Jakże jeszcze nie rozumiecie? PRZYWRACA WZROK ŚLEPEMU.22 I przybyli do Betsaidy i przywiedli mu ślepego i prosili, aby się go dotknął.23 A ująwszy ślepego za rękę, wywiódł go poza wioskę; a plunąwszy na oczy jego, położywszy nań ręce swoje, spytał go, czy co widzi.24 A on spoglądając, rzekł: Widzę ludzi jako drzewa chodzących.25 Potem znowu położył ręce na oczy jego i począł widzieć i został uzdrowiony, tak że widział wszystko jasno.26 I odesłał go do domu jego, mówiąc: Idź do domu swego, a jeśli wejdziesz do wsi, nikomu nie mów. WYZNANIE PIOTRA.27 I wyszedł Jezus i uczniowie jego ku miasteczku Cezarei Filipa, a po drodze pytał uczniów swoich, mówiąc im: Kim powiadają mnie być ludzie?28 A oni mu odpowiedzieli, mówiąc: Janem Chrzcicielem, inni Eliaszem, a inni jakby jednym z proroków.29 Wtedy im rzekł: A wy kim mnie być powiadacie? A odpowiadając Piotr, rzekł mu: Tyś jest Chrystus.30 I zagroził im, aby o nim nikomu nie mówili.31 I począł ich nauczać, iż potrzeba, żeby Syn Człowieczy wiele cierpiał, i był wzgardzony od starszych i od przedniejszych kapłanów i od doktorów, i zabity, a po trzech dniach żeby zmartwychwstał.32 A mówił te słowa otwarcie. I wziąwszy go Piotr, począł go karcić.33 A on obróciwszy się i spojrzawszy na uczniów swoich, zgromił Piotra, mówiąc: Idź za mną, szatanie! bo nie rozumiesz tego, co jest Boże, ale co jest ludzkie. POLECA KRZYŻ.34 I zebrawszy rzeszę z uczniami swymi, rzekł im: Jeśli kto chce iść za mną, niech zaprze samego siebie, a weźmie krzyż swój i niech mię naśladuje.35 Albowiem kto by chciał zachować duszę swoją, straci ją, a kto by stracił duszę swoją dla mnie i dla ewangelii, zachowa ją.36 Cóż bowiem pomoże człowiekowi, choćby cały świat pozyskał, a na duszy swojej szkodę poniósł?37 Albo co w zamian da człowiek za duszę swoją?38 Albowiem kto by się wstydził mnie i słów moich między plemieniem tym cudzołożnym i grzesznym, zawstydzi się go i Syn Człowieczy, gdy przyjdzie w chwale Ojca swego z aniołami świętymi.39 I mówił im: Zaprawdę powiadam wam, że są niektórzy z tych tu stojących, co nie zaznają śmierci aż ujrzą królestwo Boże przychodzące w mocy.9 PRZEMIENIENIE NA GÓRZE.39I mówił im: Zaprawdę powiadam wam, że są niektórzy z tych tu stojących, co nie zaznają śmierci aż ujrzą królestwo Boże przychodzące w mocy.1A po sześciu dniach wziął Jezus Piotra i Jakuba i Jana, i zaprowadził ich na górę wysoką samych osobno, i przemienił się przed nimi.2 A szaty jego stały się jaśniejące i bardzo białe jako śnieg, jakich pilśniarz na ziemi wybielić nie może.3 I ukazał się Eliasz z Mojżeszem i rozmawiali z Jezusem.4 A odpowiadając Piotr, rzekł Jezusowi: Rabbi! Dobrze nam tu być, i uczyńmy trzy przybytki, tobie jeden, a Mojżeszowi jeden i Eliaszowi jeden.5 Albowiem nie wiedział, co mówił; bo byli bojaźnią zdjęci.6 I powstał obłok, który ich zasłonił, i przyszedł z obłoku głos mówiący: Ten jest Syn mój najmilszy, jego słuchajcie.7 I obejrzawszy się zaraz, nikogo więcej nie zobaczyli tylko samego Jezusa przy sobie.8 A gdy zstępowali z góry, rozkazał im, aby nikomu nie opowiadali, co widzieli, dopóki Syn Człowieczy nie zmartwychwstanie.9 I zachowali to zlecenie u siebie, pytając się między sobą, co by znaczyło: kiedy zmartwychwstanie? 10 I pytali go, mówiąc: Cóż tedy faryzeusze i doktorowie powiadają, że potrzeba, aby pierwej przyszedł Eliasz?11 A on odpowiadając, rzekł im: Gdy Eliasz wpierw przyjdzie, naprawi wszystko; ale jakże jest napisane o Synu Człowieczym, że wiele wycierpi i będzie wzgardzony?12 Ale powiadam wam, że i Eliasz przyszedł (i uczynili z nim, cokolwiek chcieli), jako o nim jest napisane. UZDROWIENIE OPĘTANEGO.13 A gdy przyszedł do swych uczniów, ujrzał wielką rzeszę około nich i doktorów spierających się z nimi.14 I lud cały wnet ujrzawszy Jezusa, zdumiał się i zlękli się, a przybiegając, witali go.15 I spytał ich: O co się spieracie między sobą?16 A odpowiadając jeden z rzeszy, rzekł: Nauczycielu! Przywiodłem do ciebie syna mego, który ma ducha niemego.17 Który gdziekolwiek go napadnie, rzuca go o ziemię i pieni się i zgrzyta zębami i drętwieje; i mówiłem uczniom twym, aby go wyrzucili, a nie mogli.18 A on odpowiadając im, rzekł: O plemię niewierne! Dokądże wśród was będę? Dokądże was cierpieć będę? Przynieście go do mnie.19 I przynieśli go. A gdy go ujrzał, natychn1iast duch zaczął go targać; a upadłszy na ziemię, tarzał się, pieniąc się.20 I spytał ojca jego: Od jak dawna to mu się przydarzyło? A on odpowiedział: Od dzieciństwa.21 I często wrzucał go w ogień i w wodę, aby go zgubić; ale jeśli co możesz, ratuj nas, litując się nad nami.22 Jezus zaś rzekł mu: Jeśli możesz uwierzyć, wszystko możliwe jest wierzącemu.23 I natychmiast ojciec chłopca zawoławszy, mówił ze łzami: Wierzę, Panie! Wspomóż niedowiarstwo moje.24 A Jezus widząc, że się rzesza zbiega, nakazał duchowi nieczystemu, mówiąc mu: Głuchy i niemy duchu! Ja tobie rozkazuję, wyjdź z niego,i nie wchodź weń więcej.25 A krzyknąwszy i bardzo go stargawszy, wyszedł z niego; i stał się jakby umarły, tak że wielu mówiło, że umarł.26 Jezus zaś ująwszy go za rękę, podniósł go, i wstał.27 A gdy wszedł do domu, uczniowie jego spytali go na osobności: Czemuż my nie mogliśmy go wyrzucić?28 I rzekł im: Ten rodzaj żadnym sposobem wyjść nie może, tylko przez modlitwę i post. ZAPOWIEDŹ MĘKI.29 I Wyszedłszy stamtąd, przechodzili przez Galileę, a nie chciał, aby kto wiedział.30 Uczył zaś uczniów swoich i mówił im, że Syn Człowieczy będzie wydany w ręce ludzkie i zabiją go, a zabity, trzeciego dnia zmartwychwstanie.31 Lecz oni nie rozumieli tego słowa, a bali się go pytać. ZALECENIE POKORY.32 I przyszedł do Kafarnaum. A gdy byli w domu, spytał ich: O czym rozmawialiście w drodze? 33 Lecz oni milczeli; albowiem w drodze spierali się między sobą, kto by z nich był większy.34 A usiadłszy, wezwał dwunastu i rzekł im: Jeśli kto chce być pierwszy, będzie ze wszystkich ostatni i sługą wszystkich.35 I wziąwszy dziecię, postawił je wpośród nich i objąwszy je, rzekł im: 36 Ktokolwiek przyjmie jedno z takich dziatek w imię moje, mnie przyjmuje, a ktokolwiek mnie przyjmuje, nie mnie przyjmuje, ale tego, który mnie posłał. DOBRE CZYNY W IMIĘ JEZUSA.37 Odpowiedział mu Jan, mówiąc: Nauczycielu! Widzieliśmy jednego, który nie chodzi z nami, wyrzucającego czarty w imię twoje i zakazaliśmy mu.38 A Jezus rzekł: Nie zakazujcie mu, albowiem nikt, co by czynił cuda w imię moje, nie będzie mógł prędko źle mówić o mnie.39 Kto bowiem nie jest przeciwko wam, za wami jest.40 Albowiem ktokolwiek da wam kubek wody do picia w imię moje, dlatego żeście Chrystusowi, zaprawdę powiadam wam, nie utraci zapłaty swojej. POTĘPIENIE ZGORSZENIA.41 A ktokolwiek zgorszyłby jednego z tych maluczkich, wierzących we mnie, lepiej by mu było, żeby mu uwiązano kamień młyński u szyi jego i wrzucono go w morze.42 A jeśliby ręka twoja gorszyła cię, odetnij ją; lepiej ci jest wejść do życia ułomnym, niż mając obie ręce, iść do piekła w ogień nieugaszony,43 gdzie robak ich nie umiera, a ogień nie gaśnie.44 I jeśli noga twoja gorszy cię, utnij ją; lepiej ci jest wejść chromym do życia wiecznego, niż mając obie nogi, być wrzuconym do piekła ognia nieugaszonego,45 gdzie robak ich nie umiera, a ogień nie gaśnie.46 A jeśli oko twoje gorszy cię, wyłup je; lepiej ci jest wejść jednookim do królestwá Bożego, niż mając dwoje oczu, być wrzuconym do piekła ognistego,47 gdzie robak ich nie umiera a ogień nie gaśnie.48 Albowiem każdy ogniem będzie posolony i każda ofiara będzie solą posolona.49 Dobra jest sól, ale jeśli sól niesłona będzie, czymże ją przyprawicie? Miejcie w sobie sól, a pokój miejcie między sobą.CZĘŚC III(10,1-13,37)ZBAWICIEL IDZIE DO JEROZOLIMY NA OSTATNIĄ PASCHĘ10 NIEROZWIĄZALNOŚĆ MAŁŻEŃSTWA.1 A stamtąd powstawszy, przyszedł w granice Judei za Jordanem. I znowu zeszły się do niego rzesze, i swoim zwyczajem znowu je nauczał.2 A przystąpiwszy faryzeusze, pytali go, kusząc: Czy godzi się mężowi opuścić żonę? 3 On zaś odpowiadając, rzekł im: Co wam przykazał Mojżesz?4 A oni rzekli: Mojżesz pozwolił “napisać list rozwodowy i opuścić.”5 Odpowiadając im Jezus, rzekł: Dla twardości serca waszego napisał wam taki nakaz.6 Ale od początku stworzenia “mężczyzną i niewiastą uczynił ich” Bóg.7 “Dlatego opuści człowiek ojca swego i matkę, a przyłączy się do żony swojej;8 i będą dwoje w jednym ciele.” Tak więc już nie są dwoje, ale jedno ciało.9 Co tedy Bóg złączył, niechaj człowiek nie rozłącza.10 A w domu znów o to samo pytali go uczniowie jego.11 I rzecze im: Ktokolwiek opuściłby żonę swoją, a pojąłby inną, cudzołóstwa się dopuszcza przeciwko niej.12 I jeśliby żona opuściła męża swojego, a wyszłaby za drugiego, cudzołoży. CHRYSTUS BŁOGOSŁAWI DZIECIOM.13 I przynoszono mu dziatki, aby się ich dotknął; uczniowie zaś łajali przynoszących.14 A gdy ich ujrzał Jezus, oburzył się i rzekł im: Dopuśćcie dziatkom przychodzić do mnie, a nie zabraniajcie im; albowiem takich jest królestwo Boże.15 Zaprawdę mówię wam: Ktokolwiek nie przyjmie królestwa Bożego, jako dziecię, nie wejdzie do niego.16 I obejmując je i kładąc na nie ręce, błogosławił je. WZYWA MŁODZIEŃCA DO DOSKONAŁOŚCI.17 A gdy wyruszył w drogę, jeden przybiegłszy, upadł na kolana przed nim i pytał go: Nauczycielu dobry! Co mam czynić, aby otrzymać życie wieczne?18 Jezus zaś rzekł mu: Czemu mnie zwiesz dobrym? Nikt nie jest dobry, tylko jeden Bóg.19 Znasz przykazania: “Nie cudzołóż! nie zabijaj! Nie kradnij! Nie mów świadectwa fałszywego! Nie czyń zdrady! Czcij ojca twego i matkę?”20 A on odpowiadając, rzekł mu: Nauczycielu! Tego wszystkiego strzegłem od młodości mojej.21 Jezus zaś wejrzawszy nań, umiłował go i rzekł mu: Jednego ci nie dostaje; idź, sprzedaj, cokolwiek masz i daj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie, i przyjdź, naśladuj mię.22 A on zmartwiwszy się tym słowem, odszedł smutny; albowiem miał majętności wiele. WYCHWALA UBÓSTWO.23 A Jezus spoglądając wokoło, mówił uczniom swoim: Ci, co pieniądze mają, o jak trudno wejdą do królestwa Bożego!24 Uczniowie zaś zdumiewali się na słowa jego. Lecz Jezus znowu odpowiadając, mówi im: Dzieci! Jak trudno tym, co w pieniądzach ufają, wejść do królestwa Bożego.25 Łatwiej jest wielbłądowi przez ucho igielne przejść, aniżeli bogaczowi wejść do królestwa Bożego.26 A oni tym więcej się dziwili, mówiąc sami do siebie: I któż może być zbawiony?27 A Jezus spojrzawszy na nich, mówi: U ludzi to niemożliwe, ale nie u Boga; albowiem u Boga wszystko jest możliwe.28 I począł mu Piotr mówić: Oto my opuściliśmy wszystko, i poszliśmy za tobą.29 A Jezus odpowiadając, rzekł: Zaprawdę mówię wam: Nie ma nikogo, kto by opuścił dom, albo braci, albo siostry, albo ojca, albo matkę, albo dzieci, albo rolę dla mnie i dla ewangelii,30 żeby nie miał wziąć stokroć tyle, teraz w tym czasie: domów i braci i sióstr i matek i dzieci i ról, wśród prześladowań, a w przyszłym wieku życia wiecznego.31 Wielu zaś pierwszych będzie ostatnimi, a ostatnich pierwszymi. ZAPOWIADA PONOWNIE MĘKĘ.32 I byli w drodze, wstępując do Jerozolimy; a Jezus szedł przed nimi, i zdumiewali się, a idąc za nim bali się. I znowu wziąwszy dwunastu, począł im mówić, co na niego przyjść miało.33 Że oto wstępujemy do Jerozolimy, a Syn Człowieczy będzie wydany przedniejszym kapłanom i doktorom i starszym i skażą go na śmierć i wydadzą go poganom.34 I będą się zeń naigrawać, i będą nań plwać i ubiczują go i zabiją; a dnia trzeciego zmartwychwstanie. ODRZUCA PROŚBĘ SYNÓW ZEBEDEUSZA.35 I przystępują do niego Jakub i Jan, synowie Zebedeusza, mówiąc: Nauczycielu, chcemy, ażebyś nam uczynił, o cokolwiek prosić będziemy.36 Lecz on im rzekł: Cóż chcecie, abym wam uczynił?37 I rzekli: Daj nam, abyśmy jeden po prawicy twojej, a drugi po lewicy twej siedzieli w chwale twojej.38 Jezus zaś rzekł im: Nie wiecie, o co prosicie. Możecie pić kielich, który ja piję, albo być ochrzczeni chrztem, którym ja się chrzczę?39 A oni mu odpowiedzieli: Możemy. Jezus zaś rzekł im: Kielich, który ja piję, wprawdzie pić będziecie, i chrztem, którym ja się chrzczę, ochrzczeni będziecie.40 Ale siedzieć po prawicy mojej, albo po lewicy, nie jest moją rzeczą dać wam, lecz którym jest zgotowane.41 A usłyszawszy dziesięciu, zaczęło oburzać się na Jakuba i Jana.42 Jezus zaś wezwawszy ich, mówił im: Wiecie, iż ci, którzy uchodzą za władców nad narodami, panują nad nimi, a książęta ich władzę wywierają nad nimi.43 Lecz nie tak jest między wami ale ktokolwiek chciałby być większym, będzie sługą waszym.44 A ktokolwiek by między wami chciał być pierwszym, będzie sługą wszystkich.45 Albowiem Syn Człowieczy nie przyszedł, aby mu służono, ale aby służyć i oddać życie swoje na okup za wielu. UZDRAWIA ŚLEPEGO BARTYMEUSZA.46 I przyszli do Jerycha. A gdy wychodził z Jerycha on i uczniowie jego i rzesza wielka, syn Tymeusza, Bartymeusz ślepy, siedział przy drodze, żebrząc.47 Skoro usłyszał, że Jezus Nazareński jest, począł wołać i mówić: Jezusie, synu Dawidów, zmiłuj się nade mną!48 I wielu groziło mu, aby milczał, ale on daleko bardziej wołał: Synu Dawidów, zmiłuj się nade mną!49 A Jezus stanąwszy, kazał go zawołać. I zawołali ślepego, mówiąc mu: Bądź dobrej myśli, wstań, woła cię.50 On zaś rzuciwszy płaszcz swój, zerwał się i przyszedł do niego.51 I odpowiadając Jezus, rzekł mu: Co chcesz, abym ci uczynił? Ślepý zaś rzekł mu: Mistrzu, abym przejrzał.52 A Jezus rzekł mu: Idź, wiara twoja cię uzdrowiła. I natychmiast przejrzał i poszedł za nim drogą.11 CHRYSTUS WJEŻDŻA DO JEROZOLIMY.1 A gdy się zbliżali do Jerozolimy i do Betanii, u góry Oliwnej, posyła dwóch z uczniów swoich,2 i mówi im: Idźcie do miasteczka, które jest przed wami, a zaraz, wchodząc tam, znajdziecie oślę uwiązane, na którym jeszcze nikt z ludzi nie siedział; odwiążcie je i przywiedźcie.3 A jeśliby wam kto rzekł: co czynicie? powiedzcie, że Panu go potrzeba, a wnet je tu odeśle.4 A poszedłszy, znaleźli oślę uwiązane przed bramą na dworze na rozdrożu i odwiązali je.5 A niektórzy ze stojących tam mówili im: Co czynicie, odwiązując oślę?6 A oni im odpowiedzieli, jak im był rozkazał Jezus, i puścili im.7 I przywiedli oślę do Jezusa i wkładają na nie szaty swoje, i wsiadł na nie.8 A wielu słało płaszcze swoje na drodze; inni zaś obcinali gałęzie z drzew i rzucali na drogę.9 A ci, którzy szli naprzód, i ci co z tyłu, wołali, mówiąc: “Hosanna, błogosławiony, który idzie w imię Pańskie!”10 Błogosławione, które nadchodzi, królestwo ojca naszego Dawida! Hosanna na wysokościach!11 I wszedł do Jerozolimy do świątyni, a obejrzawszy wszystko, gdy już była wieczorna godzina, wyszedł z dwunastoma do Betanii. PRZEKLINA FIGĘ.12 A nazajutrz, gdy wychodzili z Betanii, uczuł głód.13 I ujrzawszy z daleka figę okrytą liśćmi, przyszedł, czyby przypadkiem na niej czego nie znalazł. A przyszedłszy do niej, nic nie znalazł prócz liści, bo nie była to pora na figi.14 I odezwał się do niej, mówiąc: Niech już więcej nikt nie je z ciebie owocu na wieki. A słyszeli uczniowie jego. WYRZUCA KUPCZĄCYCH Z ŚWIĄTYNI.15 I przychodzą do Jerozolimy. A gdy wszedł do świątyni, począł wyrzucać sprzedających i kupujących w świątyni; i stoły bankierów i ławki tych, co sprzedawali gołębie, poprzewracał.16 I nie pozwalał, aby kto przenosił sprzęt jaki przez świątynię.17 A nauczał, mówiąc im: Czyż nie jest napisane, że “dom mój będzie nazwany domem modlitwy wszystkim narodom,” a wyście zeń uczynili “jaskinię zbójców!”18 Co usłyszawszy przedniejsi kapłani i doktorowie, przemyśliwali, jakby go zgładzić; albowiem bali się go, gdyż cała rzesza podziwiała naukę jego. POTĘGA MODLITWY.19 A gdy nastał wieczór, wychodzili z miasta.20 I gdy rano przechodzili, ujrzeli figę od korzenia uschłą.21 A Piotr wspomniawszy, mówi mu: Rabbi! Oto figa, którąś przeklął, uschła.22 A Jezus odpowiadając, rzecze im: Miejcie wiarę w Boga;23 zaprawdę powiadam wam, że ktokolwiek rzekłby tej górze: podnieś się, a rzuć się w morze, i nie wątpiłby w sercu swoim, ale wierzyłby, że się stanie, cokolwiek by rzekł, stanie się mu.24 Przeto wam powiadam: wszystko, o cokolwiek modląc się prosicie, wierzcie, że otrzymacie, a stanie się wam.25 A gdy staniecie do modlitwy, odpuśćcie, jeśli co przeciw komu macie, aby i Ojciec wasz, który jest w niebiosach, odpuścił wam grzechy wasze.26 Lecz jeśli wy nie odpuścicie, ani Ojciec wasz, który jest w niebiosach, nie odpuści wam grzechów waszych. ROZPRAWA Z DOKTORAMI.27 I przychodzą znów do Jerozolimy. A gdy przechadzał się w świątyni, przystępują do niego przedniejsi kapłani i doktorowie i starsi,28 i mówią mu: Jaką mocą te rzeczy czynisz, a kto ci dał tę władzę, abyś to czynił?29 Jezus zaś odpowiadając, rzekł im: Spytam i ja was o jedną rzecz: odpowiedzcie mi a powiem wam, jaką mocą to czynię. 30 Chrzest Jana z nieba był, czy z ludzi? Odpowiedzcie mi.31 A oni rozważali między sobą, mówiąc: Jeśli powiemy: z nieba, rzecze: Czemuście mu więc nie uwierzyli?32 Jeśli powiemy: z ludzi, boimy się ludu, albowiem wszyscy sądzili o Janie, że prawdziwie był prorokiem.33 I odpowiadając, rzekli Jezusowi: Nie wiemy. A Jezus odpowiadając, rzekł im: To i ja wam nie powiem, jaką mocą to czynię.12 PRZYPOWIEŚĆ O DZIERŻAWCACH WINNICY.1 I począł im mówić w przypowieściach: Pewien człowiek zasadził winnicę i ogrodził płotem, i wkopał prasę, i zbudował wieżę, i wynajął ją oraczom i odjechał w podróż.2 A w swoim czasie posłał sługę do oraczów, aby od oraczów odebrał z owocu winnicy.3 A oni pojmawszy go, obili i odesłali z niczym.4 I znowu posłał do nich drugiego sługę, ale i tego ranili w głowę i zelżyli.5 I jeszcze innego posłał, a tego zabili; i wielu innych, jednych bijąc, a drugich zabijając.6 Mając więc jeszcze jednego syna najmilszego i tego na ostatek posłał do nich, mówiąc, że uszanują syna mego.7 Lecz rolnicy rzekli jeden do drugiego: Ten jest dziedzic. Pójdźcież, zabijmy go, a dziedzictwo będzie nasze.8 I pojmawszy go, zabili i wyrzucili z winnicy.9 Cóż więc uczyni pan winnicy? Przyjdzie i wytraci rolników i odda winnicę innym.10 Ani tego Pisma nie czytaliście: “Kamień, który odrzucili budujący, ten stał się kamieniem węgielnym.11 Od Pana się to stało, i dziwne jest w oczach naszych?”12 I starali się go pojmać, a bali się rzeszy; bo poznali, że do nich tę przypowieść powiedział. I opuściwszy go, odeszli. O PŁACENIU PODATKU.13 I posyłają do niego niektórych z faryzeuszów i herodianów, aby go podchwycili w słowie.14 Którzy przyszedłszy, mówią doń: Nauczycielu, wiemy, żeś jest prawdomówny, a nie dbasz o nikogo; bo nie oglądasz się na osobę ludzką, ale drogi Bożej w prawdzie nauczasz: Czy godzi się oddawać podatek cesarzowi, czy nie będziemy dawać?15 On zaś znając ich obłudę, rzekł im: Czemu mnie kusicie? Przynieście mi denara, abym zobaczył.16 A oni mu przynieśli; i rzecze im: Czyj jest ten obraz i napis? Mówią mu: Cesarski.17 Jezus zaś odpowiadając, rzekł im: Oddajcie tedy, co jest cesarskiego, cesarzowi, a co jest Bożego, Bogu. I podziwiali go. O ZMARTWYCHWSTANIU.18 I przyszli do niego saduceusze, którzy powiadają, że nie ma zmartwychwstania, i pytali go mówiąc:19 Nauczycielu! Mojżesz nam napisał, że jeśliby czyj brat umarł i pozostawił żonę, a nie zostawiłby dzieci, aby jego brat pojął żonę jego i wzbudził potomstwo bratu swemu.20 Było więc siedmiu braci i pierwszy pojął żonę i umarł, nie zostawiwszy potomstwa.21 I pojął ją drugi i umarł; i ani ten nie zostawił potomstwa, i trzeci także.22 I wzięło ją podobnie siedmiu, a nie zostawili potomstwa.23 W zmartwychwstaniu więc, gdy powstaną, któregoż z tych będzie żoną, bo siedmiu miało ją za żonę?24 A Jezus odpowiadając, rzekł im: Czy nie dlatego błądzicie, że nie rozumiecie Pism, ani mocy Bożej?25 A1bowiem gdy zmartwychwstaną, ani się będą żenić, ani za mąż wychodzić; ale są jako aniołowie w niebie.26 A o umarłych, że zmartwychwstać mają, nie czytaliście w księdze Mojżesza, o krzaku, jak mówił Bóg do niego tymi słowy: “Jam jest Bóg Abrahama i Bóg Izaaka i Bóg Jakuba?”27 Nie jest Bóg umarłych, ale żywych. Wy więc bardzo błądzicie. O NAJWIĘKSZYM PRZYKAZANIU.28 I przystąpił jeden z doktorów, który słyszał jak rozprawiali, a widząc, że dobrze im odpowiedział, spytał go: Które jest pierwsze przykazanie ze wszystkich?29 A Jezus mu odpowiedział: Pierwsze ze wszystkich jest przykazanie: “Słuchaj Izraelu! Pan Bóg twój Bóg jedyny jest. 30 I będziesz miłował Pana, Boga twego, z całego serca twego i z całej duszy twojej i z całego umysłu twego i z całej siły twojej.” To jest pierwsze przykazanie.31 A drugie jest temu podobne: “Będziesz miłował bliźniego twego, jako samego siebie.” Nad te nie masz innego większego przykazania.32 I rzekł mu doktor: Dobrze, Nauczycielu, prawdziwie powiedziałeś, że jeden jest Bóg, i nie masz innego oprócz niego;33 i żeby był miłowany z całego serca i z całego umysłu i z całej duszy i z całej siły; i miłować bliźniego, jako samego siebie: to jest więcej aniżeli wszystkie całopalenia i ofiary.34 A Jezus widząc, że roztropnie odpowiedział, rzekł mu: Niedaleko jesteś od królestwa Bożego. I nikt już nie śmiał go pytać. SYN DAWIDOWY.35 A Jezus odpowiadając mówił, nauczając w świątyni: Jakże mówią doktorowie, że Chrystus jest synem Dawidowym,36 skoro sam Dawid mówi w Duchu Świętym: “Rzekł Pan Panu memu, siądź po prawicy mojej, aż położę nieprzyjaciół twoich podnóżkiem nóg twoich?”37 Sam więc Dawid nazywa go Panem, jakże tedy jest synem jego? A liczna rzesza chętnie go słuchała. JEZUS GROMI FARYZEIZM.38 I mówił im w nauce swojej: Strzeżcie się doktorów, którzy lubią chodzić w długich szatach i być pozdrawiani na rynku,39 i siedzieć na pierwszych krzesłach w synagogach i pierwsze miejsca na ucztach,40 którzy objadają domy wdów pod pozorem długich modlitw; tych cięższy wyrok spotka. GROSZ WDOWI.41 I Jezus siedząc naprzeciw skarbony, patrzał jak rzesza rzucała pieniądze do skarbony i wielu bogatych rzucało wiele.42 A gdy przyszła jedna uboga wdowa, włożyła dwa szelążki to jest tyle co grosz.43 A przywoławszy uczniów swoich, rzekł im: Zaprawdę powiadam wam, że ta uboga wdowa więcej włożyła, niźli wszyscy, którzy kładli do skarbony.44 Albowiem wszyscy rzucali z tego, co im zbywało; a ta z niedostatku swego wrzuciła wszystko, co miała, całe utrzymanie swoje.13 O ZBURZENIU JEROZOLIMY I KOŃCU ŚWIATA.1 A gdy Wychodził z świątyni, rzekł mu jeden z uczniów jego: Nauczycielu! Patrz, co za kamienie i jakie budowle!2 A Jezus odpowiadając, rzekł mu: Widzisz te wszystkie wielkie budowle? Nie zostanie kamień na kamieniu, który by nie był zwalony.3 Gdy zaś siedział na górze Oliwnej naprzeciw świątyni, pytali go na osobności Piotr i Jakub i Jan i Andrzej:4 Powiedz nam, kiedy się to stanie, i co za znak będzie, kiedy to wszystko zacznie się spełniać?5 A Jezus odpowiadając, począł im mówić: Baczcie, aby was kto nie zwiódł.6 Albowiem wielu przyjdzie w imię moje, powiadając, iż ja jestem, i wielu w błąd wprowadzą.7 A gdy usłyszycie o wojnach i wieści o wojnach, nie bójcie się, bo się to dziać musi, ale jeszcze nie koniec.8 Albowiem powstanie naród przeciw narodowi, i królestwo przeciw królestwu, i będą miejscami trzęsienia ziemi i głody. To początek boleści.9 Wy zaś uważajcie sami na siebie; bo was wydadzą do rad i w synagogach biczować was będą, a przed namiestników i przed królów stawiać was będą dla mnie, im na świadectwo.10 A potrzeba, aby najpierw wszystkim narodom opowiadana była ewangelia.11 Skoro was prowadzić będą, aby was wydać, nie myślcie przedtem, co byście mówić mieli, ale co wam będzie dane w owej godzinie, to mówcie; albowiem nie wy jesteście, którzy mówicie, ale Duch Święty.12 Brat zaś wyda brata na śmierć i ojciec syna, i powstaną synowie przeciw rodzicom i będą ich zabijać.13 I będziecie u wszystkich w nienawiści dla imienia mego. Lecz kto wytrwa do końca, ten zbawiony będzie. STRASZLIWE SPUSTOSZENIE.14 Gdy zaś ujrzycie brzydotę spustoszenia, stojącą, gdzie nie powinna, kto czyta, niech rozumie; wtedy, którzy są w Judei, niech uciekają na góry.15 A kto będzie na dachu, niech nie schodzi do domu i nie wchodzi, aby co wziąć z domu swego.16 A kto będzie na polu, niech się nazad nie wraca, aby wziąć płaszcz swój.17 Biada zaś brzemiennym i karmiącym w owe dni.18 A módlcie się, aby to się nie stało w zimie.19 Albowiem owe dni będą takim utrapieniem, jakiego nie było od początku stworzenia, które Bóg stworzył, aż dotąd, i ani nie będzie.20 I gdyby Pan nie był skrócił tych dni, żadne ciało nie byłoby zachowane; ale dla wybranych, których wybrał, skrócił te dni.21 A wtedy, jeśliby wam kto rzekł: Oto tu jest Chrystus, oto tam, nie wierzcie.22 Powstaną bowiem fałszywi Chrystusowie i fałszywi prorocy, i będą czynić znaki i dziwy, aby zwieść, jeśliby to mogło być, nawet wybranych.23 Wy tedy uważajcie, oto wam przepowiedziałem wszystko.24 Ale w owe dni po owym ucisku zaćmi się słońce i księżyc nie da jasności swojej,25 i gwiazdy niebieskie będą spadać, a moce, które są na niebie, poruszą się.26 I wtedy ujrzą Syna Człowieczego, przychodzącego w obłokach, z wielką mocą i chwałą.27 Wtedy też pośle aniołów swoich, i zbierze wybranych swoich od czterech wiatrów, od krańców ziemi aż do krańców nieba.28 Od figi zaś uczcie się przypowieści. Gdy już gałąź jej staje się miękka i wypuszcza liście, poznajecie, że zbliża się lato.29 Tak i wy, gdy ujrzycie, że to się dziać będzie, wiedzcie, że już blisko jest, we drzwiach.30 Zaprawdę powiadam wam, że nie przeminie to pokolenie, aż się to wszystko stanie.31 Niebo i ziemia przeminą, lecz słowa moje nie przeminą.32 A o dniu owym albo godzinie nikt nie wie, ani aniołowie w niebie, ani Syn, tylko Ojciec. NALEŻY CZUWAĆ.33 Baczcie, czuwajcie, a módlcie się; bo nie wiecie, kiedy ten czas będzie.34 Jak człowiek, który odjechawszy w drogę, zostawił dom swój i przełożył sługi swoje każdego nad robotą swoja, a odźwiernemu rozkazał, aby czuwał.35 Czuwajcież tedy: (bo nie wiecie, kiedy pan domu przyjdzie: z wieczora, czy o północy, czy kiedy kur zapieje, czy z poranku),36 aby nagle przyszedłszy, nie znalazł was śpiących.37 Co wam zaś mówię, wszystkim mówię: Czuwajcie.CZĘŚĆ IV(14,1-16,20)MĘKA I ZMARTWYCHWSTANIEMĘKA14 ZAMIARY WROGÓW.1 Była zaś Pascha i Przaśniki po dwu dniach, a najwyżsi kapłani i doktorowie szukali, jakby go zdradą pojmać i zabić.2 Mówili zaś: Nie w święto, żeby przypadkiem nie powstał rozruch wśród ludu. UCZTA W BETANII.3 A gdy był w Betanii w domu Szymona trędowatego, i siedział u stołu, przyszła niewiasta, mająca słoik alabastrowy drogiego szpikanardowego olejku, i złamawszy alabaster, wylała na głowę jego.4 I byli niektórzy, co oburzali się między sobą, mówiąc: Na cóż się stała ta utrata olejku?5 Można bowiem było ten olejek sprzedać drożej niż za trzysta denarów i rozdać ubogim; i szemrali przeciwko niej.6 A Jezus rzekł: Dajcie jej pokój, czemu jej przykrość sprawiacie? Spełniła dobry uczynek względem mnie.7 Ubogich bowiem zawsze macie między sobą, i kiedy zechcecie, możecie im dobrze czynić; lecz mnie nie zawsze macie.8 Ta co mogła, uczyniła; naprzód już namaściła ciało moje na pogrzeb.9 Zaprawdę powiadam wam: Gdziekolwiek opowiadana będzie ta ewangelia po całym świecie, i to, co ona uczyniła, opowiadać będą na jej pamiątkę. ZDRADA JUDASZA.10 I Judasz Iszkariot, jeden z dwunastu odszedł do najwyższych kapłanów, aby im go wydać.11 Oni zaś usłyszawszy, uradowali się i obiecali mu dać pieniądze; i szukał, jakby go wydać przy dogodnej sposobności. PRZYGOTOWANIE WIECZERNIKA.12 I pierwszego dnia Przaśników, gdy Paschę ofiarowano, rzekli mu uczniowie: Gdzie chcesz, abyśmy poszli przygotować, żebyś pożywał Paschę?13 I posłał dwóch ze swych uczniów i rzecze im: Idźcie do miasta, a spotka się z wami człowiek, niosący dzban wody, idźcież za nim.14 A tam dokąd wejdzie, powiedzcie panu domu, że Nauczyciel mówi: Gdzie jest gospoda moja, w której bym jadł Paschę z uczniami moimi?15 I on wam pokaże wieczernik wielki, usłany, i tam przygotujcie nam.16 I poszli uczniowie jego i przyszli do miasta i znaleźli jak im powiedział, i przygotowali Paschę. UCZTA EUCHARYSTYCZNA.17 Gdy zaś nastał wieczór, przyszedł z dwunastoma.18 A gdy oni siedzieli i jedli, rzekł Jezus: Zaprawdę powiadam wam, że jeden z was, który je ze mną, wyda mnie.19 Wówczas oni poczęli się smucić i mówić mu każdy z osobna: Czy to ja?20 A on im rzekł: Jeden z dwunastu, który ze mną macza rękę w misie.21 I Syn Człowieczy idzie wprawdzie, jako nim jest napisane; lecz biada temu człowiekowi, przez którego Syn Człowieczy będzie wydany! Lepiej by mu było, by się ten człowiek był nie narodził.22 Skoro oni jedli, wziął Jezus chleb i błogosławiąc łamał i dał im i rzekł: Bierzcie, tt jest ciało moje.23 A wziąwszy kielich, dzięki uczyniwszy, dał im, i pili z niego wszyscy.24 I rzekł im: To jest krew moja Nowego Testamentu, która za wielu będzie wylana.25 Zaprawdę powiadam wam, że już nie będę pił z tego owocu winnego szczepu, aż do owego dnia, gdy go będę pić nowy w królestwie Bożym. ZAPOWIEDŹ ZAPARCIA SIĘ PIOTRA.26 A odmówiwszy hymn, wyszli ku górze Oliwnej.27 I rzecze im Jezus: Wszyscy zgorszycie się ze mnie tej nocy, bo napisane jest: “Uderzę pasterza, a rozproszą się owce.”28 Ale gdy zmartwychwstanę, uprzedzę was do Galilei.29 Piotr zaś mu rzekł: Chociażby wszyscy zgorszyli się z ciebie, ale nie ja.30 I rzecze mu Jezus: Zaprawdę powiadam ci, że ty dziś tej nocy, zanim kur dwakroć zapieje, trzykroć się mnie zaprzesz.31 Ale on więcej mówił: Choćby mi trzeba było i umrzeć z tobą, nie zaprę się ciebie. Podobnie też i wszyscy mówili. KONANIE W OGROJCU.32 I przyszli do folwarku, który zwano Getsemani. I rzecze uczniom swoim: Siedźcie tu, aż się pomodlę.33 I bierze z sobą Piotra i Jakuba i Jana, i zaczął się lękać i czuć odrazę.34 I rzekł im: Smutna jest dusza moja aż do śmierci; zostańcie tu, a czuwajcie.35 I poszedłszy nieco dalej, padł na ziemię i modlił się, żeby go ominęła ta godzina, jeśli to być mogło.36 I mówił: Abba, Ojcze! Wszystko Tobie jest możliwe, oddal ode mnie ten kielich; lecz nie co ja chcę, ale co Ty.37 I przyszedł i znalazł ich śpiących i rzecze do Piotra: Szymonie, śpisz? Nie mogłeś czuwać jednej godziny?38 Czuwajcie, a módlcie się, byście nie weszli w pokuszenie. Duch wprawdzie ochotny, ale ciało słabe.39 I znowu odszedłszy modlił się, te same słowa mówiąc.40 A wróciwszy się, znalazł ich znowu śpiących (bo oczy ich były obciążone), a nie wiedzieli, co by mu odpowiedzieć.41 I przychodzi po raz trzeci i mówi im: Śpijcie już i odpoczywajcie! Dosyć, przyszła godzina, oto Syn Człowieczy będzie wydany w ręce grzeszników.42 Wstańcie, pójdźmy; oto ten, który mnie wyda, blisko jest. POJMANIE.43 A gdy on jeszcze mówił, przyszedł Judasz Iszkariot, jeden z dwunastu, a z nim wielka zgraja z mieczami i z kijami, od najwyższych kapłanów i doktorów i starszych.44 Ten zaś, który go wydał, dał im znak, mówiąc: Kogo pocałuję, ten ci jest; bierzcie go, a prowadźcie ostrożnie.45 I gdy przyszedł, przystąpiwszy zaraz ku niemu, rzekł: Bądź pozdrowiony Mistrzu! I pocałował go.46 A oni targnęli się nań rękoma i pojmali go.47 Jeden zaś z tych, co stali obok, dobywszy miecza, uderzył sługę najwyższego kapłana i uciął mu ucho.48 A Jezus odpowiadając, rzekł im: Jakby na zbójcę wyszliście z mieczami i z kijami pojmać mnie?49 Codziennie byłem u was w świątyni ucząc, a nie pojmaliście mnie; ale, żeby się wypełniły Pisma.50 Wtedy uczniowie jego opuściwszy go, wszyscy uciekli.51 A pewien młodzieniec szedł za nim, odziany prześcieradłem na gołym ciele, i pojmali go.52 Lecz on porzuciwszy prześcieradło, nagi uciekł od nich. U KAJFASZA.53 I przyprowadzili Jezusa do najwyższego kapłana; a zeszli się wszyscy kapłani i doktorowie i starsi.54 Piotr zaś szedł z daleka za nim, aż do wnętrza na dziedziniec najwyższego kapłana, i siedział ze sługami przy ogniu i grzał się.55 Najwyżsi zaś kapłani i cała Rada szukali przeciw Jezusowi świadectwa, aby go na śmierć wydać; a nie znajdowali.56 Wielu bowiem fałszywie świadczyło przeciw niemu; lecz świadectwa nie były zgodne.57 A niektórzy powstawszy, fałszywie świadczyli przeciw niemu, mówiąc:58 Myśmy go słyszeli mówiącego: Ja rozwalę tę świątynię ręką uczynioną, a zbuduję za trzy dni inną, nie ręką uczynioną.59 I nie było zgodne ich świadectwo.60 A najwyższy kapłan stanąwszy pośrodku, spytał Jezusa, mówiąc: Nic nie odpowiadasz na to, co oni ci zarzucają?61 Ale on milczał i nic nie odpowiedział. Znowu zapytał go najwyższy kapłan i rzekł mu: Tyś jest Chrystus, syn Boga błogosławionego?62 A Jezus mu rzekł: Jam jest, i ujrzycie Syna Człowieczego siedzącego po prawicy mocy Bożej i przychodzącego wśród obłoków niebieskich.63 Najwyższy zaś kapłan rozdarłszy szaty swoje, mówi: Na cóż jeszcze potrzebujemy świadków?64 Słyszeliście bluźnierstwo; co wam się zdaje? A oni wszyscy osądzili, że jest winien śmierci.65 I poczęli niektórzy plwać na niego, i zakrywać oblicze jego, i bić go pięściami, i mówić mu: Prorokuj! A słudzy policzkowali go. TRZYKROTNE ZAPARCIE SIĘ PIOTRA.66 A gdy Piotr był na dole, na dziedzińcu, przyszła jedna ze służących najwyższego kapłana,67 i widząc, że Piotr się grzeje, spojrzawszy nań, mówi: I tyś był z Jezusem Nazareńskim.68 Lecz on się zaparł, mówiąc: Ani nie wiem, ani nie rozumiem, co mówisz. I wyszedł na zewnątrz do przedsionka, a kur zapiał.69 Gdy go zaś znowu ujrzała służąca, zaczęła mówić tym, którzy wokoło stali, że ten z nich jest.70 Ale on po wtóre się zaparł. A po chwili ci, co tam stali, znów mówili Piotrowi: Prawdziwie z nich jesteś; boś i Galilejczyk jest.71 A on począł zaklinać się i przysięgać: Że nie znam tego człowieka, o którym mówicie.72 A niebawem kur zapiał po raz drugi. I wspomniał Piotr na słowo, które mu rzekł Jezus: Pierwej niż kur dwakroć zapieje, trzykroć się mnie zaprzesz. I począł płakać.15 U PIŁATA.1 I zaraz, rano najwyżsi kapłani uczyniwszy naradę ze starszymi i z doktorami i z całą Radą, związawszy Jezusa, zaprowadzili i oddali Piłatowi.2 I spytał go Piłat: Ty jesteś Królem żydowskim? Lecz on odpowiadając, rzecze mu: Ty powiadasz.3 I oskarżali go najwyżsi kapłani o wiele rzeczy.4 A Piłat pytał go znowu, mówiąc: Nic nie odpowiadasz? Patrz, o jak wielkie rzeczy cię winują.5 Jezus zaś nic więcej nie odpowiedział, tak że się Piłat dziwił. JEZUS I BARABASZ.6 A na święto zwykł był wypuszczać im jednego więźnia, o którego by prosili.7 Był zaś niejaki zwany Barabaszem, który z buntownikami był w więzieniu, bo w rozruchu popełnił zabójstwo.8 A gdy wstąpiła rzesza poczęła prosić o to, co zawsze im czynił.9 Piłat zaś odpowiedział im, mówiąc: Chcecie, to puszczę wam Króla żydowskiego?10 Wiedział bowiem, że z zazdrości wydali go najwyżsi kapłani.11 Lecz przedniejsi kapłani podmówili rzeszę, aby raczej wypuścił im Barabasza.12 A odpowiadając Piłat, rzekł im znowu: Cóż tedy chcecie, bym uczynił Królowi żydowskiemu?13 A oni znowu zawołali: Ukrzyżuj go!14 Piłat zaś im mówił: Cóż więc złego uczynił? Ale oni tym bardziej krzyczeli: Ukrzyżuj go!15 A Piłat, chcąc ludowi dogodzić, wypuścił im Barabasza, a Jezusa ubiczowanego wydał, aby był ukrzyżowany. CIERNIEM UKORONOWANIE.16 Żołnierze zaś zaprowadzili go na dziedziniec pretorium i zwołali całą rotę.17 I przyoblekli go w purpurę, i uplótłszy cierniową koronę, włożyli na niego.18 I zaczęli go pozdrawiać: Witaj, Królu żydowski!19 I bili go trzciną po głowie i plwali nań, a upadając na kolana, kłaniali się mu. DROGA NA GOLGOTĘ.20 A Skoro się z niego naśmiali, zdjęli z niego purpurę i włożyli nań szaty jego, i wyprowadzili go, aby go ukrzyżować.21 I przymusili przechodzącego, niejakiego Szymona Cyrenejczyka, idącego z pola, ojca Aleksandra i Rufa, aby niósł krzyż jego.22 I przywiedli go na miejsce Golgota, co się wykłada: miejsce Trupiej Głowy.23 I dawali mu pić wino z mirrą i nie przyjął.24 A ukrzyżowawszy go, podzielili szaty jego, rzucając o nie los, co kto ma wziąć. UKRZYŻOWANIE I SZYDERSTWA.25 A była trzecia godzina, i ukrzyżowali go.26 I był tytuł winy jego napisany: KRÓL ZYDOWSKI.27 A z nim ukrzyżowali dwóch łotrów, jednego po prawicy, a drugiego po lewicy jego.28 I wypełniło się Pismo, które mówi: “I ze złoczyńcami został policzony.”29 A przechodzący bluźnili mu, kiwając głowami swymi i mówiąc: Hej ty, co rozwalasz świątynię i w trzech dniach znowu ją budujesz!30 Wybaw samego siebie, zstępując z krzyża.31 Podobnież i najwyżsi kapłani z doktorami, szydząc, jeden do drugiego mówili: Innych wybawiał, a samego siebie wybawić nie może!32 Chrystus, Król izraelski, niechże teraz zstąpi z krzyża, abyśmy ujrzeli i uwierzyli. I ci, którzy z nim byli ukrzyżowani, lżyli go. ŚMIERĆ ZBAWICIELA.33 A gdy przyszła godzina szósta, zaległy całą ziemię ciemności aż do godziny dziewiątej.34 A o dziewiątej godzinie zawołał Jezus głosem wielkim, mówiąc: “Eloi, Eloi, lamma sabakthani,” co się wykłada: “Boże mój, Boże mój! Czemuś mnie opuścił?”35 A niektórzy z około stojących słysząc to, mówili: Oto Eliasza woła.36 Jeden zaś przybiegł, i napełniwszy gąbkę octem, włożył na trzcinę i dawał mu pić, mówiąc: Poczekajcie, patrzmy czy przyjdzie Eliasz, aby go zdjąć.37 Lecz Jezus, wydawszy głos wielki, skonał.38 A zasłona świątyni rozdarła się na dwoje od wierzchu aż do dołu.39 Setnik zaś, który stał naprzeciw, widząc, że tak wołając, skonał, rzekł: Prawdziwie człowiek ten był Synem Bożym.40 Były też i niewiasty patrzące z daleka, między którymi była Maria Magdalena i Maria, Matka Jakuba Mniejszego i Józefa, i Salome, 41 a gdy był w Galilei, chodziły za nim i służyły mu, i wiele innych, które razem z nim były przyszły do Jerozolimy. POGRZEB P. JEZUSA.42 Skoro już nastał wieczór (ponieważ był to dzień Przygotowania, który jest przed szabatem),43 przyszedł Józef z Aryn1atei, dostojny senator, który też oczekiwał królestwa Bożego, i śmiało wszedł do Piłata, i prosił o ciało Jezusowe.44 A Piłat się zdziwił, czyby już skonał. I wezwawszy setnika, zapytał go, czyby już umarł.45 A dowiedziawszy się od setnika, darował ciało Józefowi.46 Józef zaś, kupiwszy prześcieradło i zdjąwszy Jezusa, owinął go w prześcieradło i położył w grobie, który był wyciosany w skale, i przywalił kamień do drzwi grobowych.47 A Maria Magdalena i Maria Józefowa patrzyły, gdzie go kładziono.ZMARTWYCHWSTANIE16 NIEWIASTY U GROBU.1 A gdy minął szabat, Maria Magdalena i Maria Jakubowa i Salome nakupiły wonnych olejków, aby przyszedłszy namaścić Jezusa.2 A bardzo rano pierwszego dnia tygodnia przyszły do grobu, gdy już wzeszło słońce.3 I mówiły między sobą: Kto nam odwali kamień od drzwi grobowych?4 A spojrzawszy, zobaczyły odwalony kamień; albowiem był bardzo wielki.5 I wszedłszy do grobu, ujrzały młodzieńca siedzącego po prawej stronie, ubranego w szatę białą, i zdumiały się.6 A on im mówi: Nie lękajcie się; Jezusa szukacie Nazareńskiego, ukrzyżowanego? Wstał, nie ma go tu; oto miejsce, gdzie go położono.7 Ale idźcie, powiedzcie uczniom jego i Piotrowi, że was uprzedza do Galilei, tam go zobaczycie, jak wam powiedział.8 A one wyszedłszy, uciekły z grobu, albowiem zdjęło je drżenie i przestrach; i nikomu nic nie powiedziały, bo się bały. CHRYSTUS UKAZUJE SIĘ MAGDALENIE.9 Wstawszy zaś raniutko pierwszego dnia tygodnia, ukazał się najpierw Marii Magdalenie, z której był wyrzucił siedmiu czartów.10 Ona poszedłszy, opowiedziała tym, którzy z nim bywali, smutnym i płaczącym.11 A oni usłyszawszy, że żyje i był widziany przez nią, nie uwierzyli. UKAZUJE SIĘ UCZNIOM I APOSTOŁOM.12 Potem zaś dwom z nich idącym do wsi, ukazał się w drodze w innej postaci.13 A oni przyszedłszy, opowiedzieli innym; ale i tym nie uwierzyli.14 Na koniec ukazał się owym jedenastu siedzącym u stołu, i wymawiał im niedowiarstwo i zatwardziałość serca, że tym, którzy go widzieli, że zmartwychwstał, nie uwierzyli.15 I rzekł im: Idąc na cały świat, opowiadajcie ewangelię wszelkiemu stworzeniu.16 Kto uwierzy i ochrzci się, będzie zbawiony; a kto nie uwierzy, będzie potępiony.17 A za tymi, co uwierzą, te cuda w ślad pójdą: W imię moje czarty będą wyrzucać, nowymi językami będą mówić,18 węże będą brać, i choćby co śmiertelnego pili, szkodzić im nie będzie, na chorych będą kłaść ręce, i dobrze się mieć będą. WNIEBOWSTĄPIENIE.19 Ale Pan Jezus potem, kiedy do nich przemówił, został wzięty do nieba, i siedzi po prawicy Bożej.20 Oni zaś wyszedłszy, przepowiadali wszędzie; a Pan dopomagał, i potwierdzał słowa przez cuda w ślad idące.