Proroctwo Malachiasza

Proroctwo Malachiasza

TYTUŁ (l,l)
11 Brzemię słowa Pańskiego do Izraela przez Malachiasza. SZCZEGÓLNA MIŁOŚĆ PANA KU SWEMU LUDOWI (1,2-5).2 Umiłowałem was, mówi Pan. I rzekliście: “W czymże nam miłość okazałeś?” Czy Ezaw nie był bratem Jakuba? mówi Pan, a umiłowałem Jakuba,3 Ezawa zaś miałem w nienawiści i uczyniłem góry jego spustoszeniem, a dziedzictwo jego dla smoków pustyni.4 A jeśli powie Idumea: “jesteśmy zniszczeni, ale znowu zbudujemy, co jest zniszczone,” to mówi Pan zastępów: Oni budować będą, a ja rozwalę, i nazwą ich krajem bezbożności i ludem, na który rozgniewał się Pan aż na wieki.5 A wasze oczy oglądać będą, i wy powiecie: “Niech będzie uwielbiony ˇPan za granicą Izraela!” NIEGODNE POSTĘPOWANIE KAPŁANÓW WOBEC BOGA I ICH KARA (1,6 – 2,9). Kapłani składają ofiary skażone (6,9); lepiej byłoby zaprzestać w ogóle ofiar (10). Ofiara czysta, składana po całej ziemi (11), w przeciwstawieniu do ofiar kapłanów lewickich (12-I4). Jeżeli się nie poprawią, spadnie na nich przekleństwo (2,1-4). Przymierze z pokoleniem Lewiego i pochwała wierności wobec jego warunków (5-7); lecz obecni kapłani swoim sposobem postępowania zrywają je (8-9).6 Syn cześć oddaje ojcu, a sługa panu swemu; jeśli tedy ojcem ja jestem, gdzież jest cześć moja? a jeślim ja Pan, gdzież jest bojaźń przede mną? mówi Pan zastępów do was, o kapłani, którzy gardzicie imieniem moim. I rzekliście: “W czymże wzgardziliśmy imieniem twoim?”7 Ofiarujecie na ołtarzu moim chleb skalany, a mówicie: “Czymże cię skalaliśmy?” Tym, że mówicie: “Stół Pański jest wzgardzony.”8 Jeśli przynosicie ślepe na ofiarę, czy to nie jest złe? i jeśli ofiarujecie chrome i chore, czy to nie jest złe? Ofiaruj to książęciu twemu, czy mu się spodoba albo czy łaskawie cię przyjmie, mówi Pan zastępów.9 A teraz błagajcie oblicze Boga, żeby się zmiłował nad wami (bo z ręki waszej stało się to), czy może przyjmie was łaskawie, mówi Pan zastępów.10 – Kto jest między wami, który by zamykał wrota i zapalał na ołtarzu moim darmo ? Nie mam upodobania w was, mówi Pan zastępów, i daru nie przyjmę z ręki waszej.11 – Bo od wschodu słońca aż do zachodu wielkie jest imię moje między narodami i na każdym miejscu poświęcają i składają imieniu memu ofiarę czystą; bo wielkie jest imię moje między narodami, mówi Pan zastępów.12 A wy splugawiliście je tym, że mówicie: “Stół Pański jest splugawiony i co nań kładą, wzgardzone jest wraz z ogniem, który je pożera.”13 I rzekliście: “Oto z roboty,” i zdmuchnęliście je, mówi Pan zastępów, a wnieśliście z grabieży chrome i chore, i wnieśliście jako dar; czyż mam to przyjąć z ręki waszej, mówi Pan?14 Przeklęty oszust, który ma w trzodzie swojej samca, a uczyniwszy ślub ofia ruje ułomne Panu! Bo ja król wielki, mówi Pan zastępów, a imię moje straszne między narodami.
2

pokaż/ukryj Warsz. King J. 2 1 Толк. A teraz do was to przykazanie, o kapłani!Итак для вас, священники, эта заповедь: И# нн7э зaповэдь сіS къ вaмъ, свzщeнницы: 2 Толк. Jeśli nie będziecie chcieli słuchać i jeśli nie będziecie chcieli wziąć do serca; aby dawać chwałę imieniu memu, mówi Pan zastępów, puszczę na was niedostatek i przeklinać będę błogosławieństwa wasze, i przeklnę je, ponieważ nie wzięliście do serca.если вы не послушаетесь и если не примете к сердцу, чтобы воздавать славу имени Моему, говорит Господь Саваоф, то Я пошлю на вас проклятие и прокляну ваши благословения, и уже проклинаю, потому что вы не хотите приложить к тому сердца. ѓще не ўслhшите и3 ѓще не положитE на сердцaхъ вaшихъ, є4же дaти слaву и4мени моемY, гlетъ гDь вседержи1тель, то2 послю2 на вы2 клsтву и3 прокленY благословeніе вaше и3 њкленY є5: и3 разорю2 благословeніе вaше, и3 не бyдетъ въ вaсъ, занE вы2 не влагaете въ сердцA в†ша. 3 Толк. Oto ja rzucę wam łopatkę i zasypię twarze wasze nieczystością uroczystych świąt waszych, i zabierze was z sobą.Вот, Я отниму у вас плечо, и помет раскидаю на лица ваши, помет праздничных жертв ваших, и выбросят вас вместе с ним. СE, ѓзъ tлучY вaмъ рaмо, и3 раскидaю требухи6 на ли1ца в†ша, требухи6 прaздникwвъ вaшихъ, и3 пріимY вы2 вкyпэ: 4 Толк. A poznacie, że posłałem do was ten rozkaz, żeby było przymierze moje z Lewim, mówi Pan zastępów.И вы узнаете, что Я дал эту заповедь для сохранения завета Моего с Левием, говорит Господь Саваоф. и3 ўразумёете, ћкw ѓзъ гDь послaхъ къ вaмъ зaповэдь сію2, є4же бhти завёту моемY къ леvjтwмъ, гlетъ гDь вседержи1тель. 5 Толк. – Było z nim przymierze moje życia i pokoju, i dałem mu bojaźń, i bał się mnie, i drżał przed imieniem moim.Завет Мой с ним был завет жизни и мира, и Я дал его ему для страха, и он боялся Меня и благоговел пред именем Моим. Завётъ м0й бЁ съ ни1мъ жи1зни и3 ми1ра, и3 дaхъ є3мY боsзнію боsтисz менє2 и3 t лицA и4мене моегw2 ўстрашaтисz є3мY. 6 Толк. Zakon prawdy był w ustach jego, a nieprawość nie znalazła się na wargach jego, w pokoju i w prawości chodził ze mną, a wielu odwiódł od nieprawości.Закон истины был в устах его, и неправды не обреталось на языке его; в мире и правде он ходил со Мною и многих отвратил от греха. Зак0нъ и4стины бЁ во ўстёхъ є3гw2, и3 непрaвда не њбрётесz во ўстнaхъ є3гw2: въ ми1рэ и3справлszй и4де со мн0ю и3 мнHги њбрати2 t непрaвды. 7 Толк. Bo wargi kapłana będą strzec umiejętności, i o zakon pytać będą ust jego, ponieważ aniołem Pana zastępów jest.Ибо уста священника должны хранить ведение, и закона ищут от уст его, потому что он вестник Господа Саваофа. Понeже ўстнЁ їерewвы сохранsтъ рaзумъ, и3 зак0на взhщутъ t ќстъ є3гw2: ћкw ѓгGлъ гDа вседержи1телz є4сть. 8 Толк. – Ale wy zboczyliście z drogi i zgorszyliście wielu w zakonie, wniwecz obróciliście przymierze Lewiego, mówi Pan zastępów.Но вы уклонились от пути сего, для многих послужили соблазном в законе, разрушили завет Левия, говорит Господь Саваоф. Вh же ўклони1стесz t пути2 и3 и3знемоществи1сте мн0гихъ въ зак0нэ, растли1сте завётъ леvjинъ, гlетъ гDь вседержи1тель. 9 Толк. Przeto i ja uczyniłem was wzgardzonymi i poniżonymi u wszystkich narodów, tak jak nie strzegliście dróg moich, a mieliście wzgląd na osobę w zakonie.За то и Я сделаю вас презренными и униженными перед всем народом, так как вы не соблюдаете путей Моих, лицеприятствуете в делах закона. И# ѓзъ дaхъ вы2 ўничижє1ны и3 tвeржєны во вс‰ kзhки, занE вы2 не сохрани1сте путjй мои1хъ, но ли1цъ њбинyстесz въ зак0нэ. 10 Толк. Czyż nie jeden jest ojciec wszystkich nas? Czy nie jeden Bóg stworzył nas ? Czemuż tedy gardzi każdy z nas bratem swoim gwałcąc przymierze ojców naszych ?Не один ли у всех нас Отец? Не один ли Бог сотворил нас? Почему же мы вероломно поступаем друг против друга, нарушая тем завет отцов наших? Не nц7ъ ли є3ди1нъ всBмъ вaмъ; не бGъ ли є3ди1нъ создA вaсъ; что2 ћкw њстaвисте кjйждо брaта своего2, њскверни1ти завётъ nтє1цъ вaшихъ; 11 Толк. Przestąpił Juda i obrzydłość stała się w Izraelu i w Jeruzalem; bo splugawił Juda poświęcenie Pana, które umiłował, i miał córkę boga cudzego.Вероломно поступает Иуда, и мерзость совершается в Израиле и в Иерусалиме; ибо унизил Иуда святыню Господню, которую любил, и женился на дочери чужого бога. Њстaвленъ бhсть їyда, и3 мeрзость бhсть во ї}ли и3 во їеrли1мэ: занE њскверни2 їyда с™†z гDнz, ±же возлюби2, и3 прeйде къ богHмъ чужди6мъ. 12 Толк. Zatraci Pan męża, który by to uczynił, mistrza i ucznia z przybytków Jakuba, i ofiarującego dar Panu zastępów.У того, кто делает это, истребит Господь из шатров Иаковлевых бдящего на страже и отвечающего, и приносящего жертву Господу Саваофу. Потреби1тъ гDь человёка творsщаго сі‰, д0ндеже смири1тсz t селeній їaкwвлихъ и3 t приносsщихъ жeртву гDу вседержи1телю. 13 Толк. – I to jeszcze uczyniliście: pokrywaliście łzami ołtarz Pański, płaczem i wrzaskiem, tak że nie wejrzę więcej na ofiarę ani nie przyjmę niczego ubłagającego z ręki waszej.И вот еще что вы делаете: вы заставляете обливать слезами жертвенник Господа с рыданием и воплем, так что Он уже не призирает более на приношение и не принимает умилоствительной жертвы из рук ваших. И# сі‰, ±же ненави1дэхъ, твори1сте: покрывaсте слезaми nлтaрь гDень, и3 плaчемъ и3 воздыхaніемъ t трудHвъ: є3щe ли дост0йно призрёти на жeртву (вaшу), и3ли2 пріsти пріsтно и3з8 рyкъ вaшихъ; 14 Толк. I rzekliśáe: “Dla jakiej przyczyny?’ Bo Pan świadczył między tobą i żoną młodości twojej, którą ty wzgardziłeś, a ona była uczestniczką twoją i żoną przymierza twego.Вы скажете: "за что?" За то, что Господь был свидетелем между тобою и женою юности твоей, против которой ты поступил вероломно, между тем как она подруга твоя и законная жена твоя. И# рёсте: чесw2 рaди; Ћкw гDь засвидётельствова междY тоб0ю и3 междY жен0ю ю4ности твоеS, ю4же њстaвилъ є3си2, и3 тA џбщница твоS и3 женA завёта твоегw2: 15 Толк. Czy nie jeden uczynił, i cząstka ducha jego jest? A czegóż innego jeden szuka, jak tylko potomstwa Bożego? A tak strzeżcie ducha waszego, a żoną młodości twej nie gardź!Но не сделал ли того же один, и в нем пребывал превосходный дух? что же сделал этот один? он желал получить от Бога потомство. Итак берегите дух ваш, и никто не поступай вероломно против жены юности своей. и3 не добр0 ли сотвори2, и3 њстaнокъ дyха є3гw2; И# рёсте: что2 и4но кромЁ сёмене и4щетъ бGъ; И# сохрани1те дyхомъ вaшимъ и3 жены2 ю4ности твоеS да не њстaвиши: 16 Толк. Gdy nienawidzić będziesz, opuść, mówi Pan, Bóg izraelski; a okryje nieprawość odzienie jego, mówi Pan zastępów. Strzeżcie ducha waszego, a nie gardźcie.Если ты ненавидишь ее, отпусти, говорит Господь Бог Израилев; обида покроет одежду его, говорит Господь Саваоф; посему наблюдайте за духом вашим и не поступайте вероломно. но ѓще возненави1дэвъ tпyстиши ю5, гlетъ гDь бGъ ї}левъ, и3 покрhетъ нечeстіе помышлє1ніz тво‰, гlетъ гDь вседержи1тель: и3 сохрани1те дyхомъ вaшимъ и3 не њстaвите. 17 Толк. Udręczyliście Pana mowami waszymi i rzekliście: “W czymże go udręczyliśmy?” W tym, że mówicie: “Wszelki, który zło czyni, dobry jest w oczach Pańskich i tacy mu się podobają; albo też gdzie jest Bóg sądu ?”Вы прогневляете Господа словами вашими и говорите: "чем прогневляем мы Его?" Тем, что говорите: "всякий, делающий зло, хорош пред очами Господа, и к таким Он благоволит", или: "где Бог правосудия?"Прогнэвлsющіи бGа словесы2 вaшими, и3 рёсте: њ чес0мъ прогнёвахомъ є3го2; ЗанE рёсте: всsкъ творsй ѕло2 д0бръ пред8 гDемъ, и3 въ ни1хъ сaмъ бlговоли2: и3 гдё є3сть бGъ прaвды;

31 Oto ja posyłam anioła mojego zgotuje drogę przed obliczem moim. A zaraz przyjdzie do kościoła swego Panujący, którego wy szukacie, i Anioł przymierza, którego wy pożądacie. Oto idzie, mówi Pan zastępów.2 A kto będzie mógł myślą ogarnąć dzień przyjścia jego i kto się ostoi na widzenie jego? Bo on jak ogień stapiający i jak ziele wałkarza.3 I usiądzie wypalając i oczyszczając srebro, i oczyści synów Lewiego, i przecedzi ich jak złoto i jak srebro, i będą Panu składać ofiary w sprawiedliwości.4 I spodoba się Panu ofiara Judy i Jeruzalem jak dni wieku i jak dawne lata.5 I przystąpię, do was w sądzie, a będę świadkiem prędkim czarownikom i cudzołożnikom, i krzywoprzysięzcom, i tym, którzy krzywdzą najemnika w zapłacie, oraz wdowy i sieroty, i uciskają cudzoziemca,a nie bali się mnie, mówi Pan zastępów.6 – Bo ja Pan i nie odm mam się, a wy, synowie Jakubowi, nie jesteście wyniszczeni.7 Bo oddni ojców waszych odstąpiliście od praw moich, a nie strzegliście ich. Wróćcie się do mnie, aˇ wrócę się do was, mówi Pan zastępów. I rzekliście: “W czymże się wrócimy?”8 Czy może człowiek ukłuć Boga, że wy mnie kłujecie? I rzekliście: “W czymże cię kłujemy?” W dziesięcinach i w pierwocinach.9 I w niedostatku wy przelęci jesteście, a wy mnie kłujecie, narodzie wszystek.10 Wnoście wszystkie dziesięciny do gumna i niech będzie żywność w domu moim, a doświadczcie mię w tym, mówi Pan, czy wam nie otworzę upustów niebieskich i nie wyleję na was błogosławieństwa aż do obfitości,11 i zgromię dla was pożeracza, i nie popsuje owocu ziemi waszej, i nie będzie winnica niepłodna na polu, mówi Pan zastępów.12 I będą was błogosławionymi nazywać wszystkie narody, bo wy będziecie ziemią pożądaną, mówi Pan zastępów.13 Wzmogły się przeciw mnie słowa wasze, mówi Pan.14 I rzekliście: “Cóż mówiliśmy przeciwko tobie ?” Mówiliście:”Marny jest, kto Bogu służy, a co za pożytek, żeśmy strzegli przykazań jego i żeśmy chodzili smutni przed Panem zastępów ?15 Przeto teraz błogosławionymi zowiemy hardych, bo zbudowani są ci, którzy czynią bezbożność, i kusili Boga, a zachowani są.”16 Wtedy mówili, którzy się boją Pana, każdy z bliźnim swoim. I uważał Pan, i usłyszał; i napisano księgę wspomnień przed nim dla bojących się Pana i myślących o imieniu jego.17 I będą mi własnością, mówi Pan zastępów, w dniu w którym ja uczynię; i oszczędzę ich, jak oszczędza mąż syna swego, który mu służy.18 – I nawrócicie się, a ujrzycie, co za różnica jest między sprawiedliwym a bezbożnym, i między służącym Bogu, a nie służącym jemu.
41 Bo oto dzień przyjdzie pałający jak piec, a będą wszyscy pyszm i wszyscy czyniący bezbożność słomą, i zapali ich dzień, który przyjdzie, mówi Pan zastępów, i nie zostawi im korzenia ni gałązki.2 I wzejdzie wam, bojącym się imienia mego, słońce sprawiedliwości, i zdrowie na skrzydłach jego, i wyjdziecie, i skakać będziecie jak cielce ze stada.3 I podepczecie bezbożnych, gdy będą popiołem pod stopą nóg waszych, w dzień, który ja czynię, mówi Pan zastępów.4 Pamiętajcie na zakon Mojżesza, sługi mego, który mu poruczyłem na Horebie do wszystkiego Izraela, przykazania i sądy.5 – Oto ja poślę wam Eliasza proroka, pierwej niźli przyjdzie dzień Pański wielki a straszny.6 I nawróci serce ojców ku synom, a serce synów ku ojcom ich, abym snadź nie przyszedł i nie skarał ziemi wytraceniem.