Proroctwo Malachiasza

Proroctwo Malachiasza

TYTUŁ (l,l)
11 Brzemię słowa Pańskiego do Izraela przez Malachiasza. SZCZEGÓLNA MIŁOŚĆ PANA KU SWEMU LUDOWI (1,2-5).2 Umiłowałem was, mówi Pan. I rzekliście: “W czymże nam miłość okazałeś?” Czy Ezaw nie był bratem Jakuba? mówi Pan, a umiłowałem Jakuba,3 Ezawa zaś miałem w nienawiści i uczyniłem góry jego spustoszeniem, a dziedzictwo jego dla smoków pustyni.4 A jeśli powie Idumea: “jesteśmy zniszczeni, ale znowu zbudujemy, co jest zniszczone,” to mówi Pan zastępów: Oni budować będą, a ja rozwalę, i nazwą ich krajem bezbożności i ludem, na który rozgniewał się Pan aż na wieki.5 A wasze oczy oglądać będą, i wy powiecie: “Niech będzie uwielbiony ˇPan za granicą Izraela!” NIEGODNE POSTĘPOWANIE KAPŁANÓW WOBEC BOGA I ICH KARA (1,6 – 2,9). Kapłani składają ofiary skażone (6,9); lepiej byłoby zaprzestać w ogóle ofiar (10). Ofiara czysta, składana po całej ziemi (11), w przeciwstawieniu do ofiar kapłanów lewickich (12-I4). Jeżeli się nie poprawią, spadnie na nich przekleństwo (2,1-4). Przymierze z pokoleniem Lewiego i pochwała wierności wobec jego warunków (5-7); lecz obecni kapłani swoim sposobem postępowania zrywają je (8-9).6 Syn cześć oddaje ojcu, a sługa panu swemu; jeśli tedy ojcem ja jestem, gdzież jest cześć moja? a jeślim ja Pan, gdzież jest bojaźń przede mną? mówi Pan zastępów do was, o kapłani, którzy gardzicie imieniem moim. I rzekliście: “W czymże wzgardziliśmy imieniem twoim?”7 Ofiarujecie na ołtarzu moim chleb skalany, a mówicie: “Czymże cię skalaliśmy?” Tym, że mówicie: “Stół Pański jest wzgardzony.”8 Jeśli przynosicie ślepe na ofiarę, czy to nie jest złe? i jeśli ofiarujecie chrome i chore, czy to nie jest złe? Ofiaruj to książęciu twemu, czy mu się spodoba albo czy łaskawie cię przyjmie, mówi Pan zastępów.9 A teraz błagajcie oblicze Boga, żeby się zmiłował nad wami (bo z ręki waszej stało się to), czy może przyjmie was łaskawie, mówi Pan zastępów.10 – Kto jest między wami, który by zamykał wrota i zapalał na ołtarzu moim darmo ? Nie mam upodobania w was, mówi Pan zastępów, i daru nie przyjmę z ręki waszej.11 – Bo od wschodu słońca aż do zachodu wielkie jest imię moje między narodami i na każdym miejscu poświęcają i składają imieniu memu ofiarę czystą; bo wielkie jest imię moje między narodami, mówi Pan zastępów.12 A wy splugawiliście je tym, że mówicie: “Stół Pański jest splugawiony i co nań kładą, wzgardzone jest wraz z ogniem, który je pożera.”13 I rzekliście: “Oto z roboty,” i zdmuchnęliście je, mówi Pan zastępów, a wnieśliście z grabieży chrome i chore, i wnieśliście jako dar; czyż mam to przyjąć z ręki waszej, mówi Pan?14 Przeklęty oszust, który ma w trzodzie swojej samca, a uczyniwszy ślub ofia ruje ułomne Panu! Bo ja król wielki, mówi Pan zastępów, a imię moje straszne między narodami.
21 A teraz do was to przykazanie, o kapłani!2 Jeśli nie będziecie chcieli słuchać i jeśli nie będziecie chcieli wziąć do serca; aby dawać chwałę imieniu memu, mówi Pan zastępów, puszczę na was niedostatek i przeklinać będę błogosławieństwa wasze, i przeklnę je, ponieważ nie wzięliście do serca.3 Oto ja rzucę wam łopatkę i zasypię twarze wasze nieczystością uroczystych świąt waszych, i zabierze was z sobą.4 A poznacie, że posłałem do was ten rozkaz, żeby było przymierze moje z Lewim, mówi Pan zastępów.5 – Było z nim przymierze moje życia i pokoju, i dałem mu bojaźń, i bał się mnie, i drżał przed imieniem moim.6 Zakon prawdy był w ustach jego, a nieprawość nie znalazła się na wargach jego, w pokoju i w prawości chodził ze mną, a wielu odwiódł od nieprawości.7 Bo wargi kapłana będą strzec umiejętności, i o zakon pytać będą ust jego, ponieważ aniołem Pana zastępów jest.8 – Ale wy zboczyliście z drogi i zgorszyliście wielu w zakonie, wniwecz obróciliście przymierze Lewiego, mówi Pan zastępów.9 Przeto i ja uczyniłem was wzgardzonymi i poniżonymi u wszystkich narodów, tak jak nie strzegliście dróg moich, a mieliście wzgląd na osobę w zakonie. MAŁŻEŃSTWA Z POGANKAMI I ROZWODY (2,10-16).10 Czyż nie jeden jest ojciec wszystkich nas? Czy nie jeden Bóg stworzył nas ? Czemuż tedy gardzi każdy z nas bratem swoim gwałcąc przymierze ojców naszych ?11 Przestąpił Juda i obrzydłość stała się w Izraelu i w Jeruzalem; bo splugawił Juda poświęcenie Pana, które umiłował, i miał córkę boga cudzego.12 Zatraci Pan męża, który by to uczynił, mistrza i ucznia z przybytków Jakuba, i ofiarującego dar Panu zastępów.13 – I to jeszcze uczyniliście: pokrywaliście łzami ołtarz Pański, płaczem i wrzaskiem, tak że nie wejrzę więcej na ofiarę ani nie przyjmę niczego ubłagającego z ręki waszej.14 I rzekliśáe: “Dla jakiej przyczyny?’ Bo Pan świadczył między tobą i żoną młodości twojej, którą ty wzgardziłeś, a ona była uczestniczką twoją i żoną przymierza twego.15 Czy nie jeden uczynił, i cząstka ducha jego jest? A czegóż innego jeden szuka, jak tylko potomstwa Bożego? A tak strzeżcie ducha waszego, a żoną młodości twej nie gardź!16 Gdy nienawidzić będziesz, opuść, mówi Pan, Bóg izraelski; a okryje nieprawość odzienie jego, mówi Pan zastępów. Strzeżcie ducha waszego, a nie gardźcie. DZIEŃ PAŃSKI (2,17 – 4,6). Na wyzywające słowa ludu, te cnota nie popłaca (2,17), odpowiada Bóg, iż przyjdzie, poprzedzony przez posłańca (3,1), i przez sąd oczyści synów Lewiego (2-4), a następnie lud (5). Niech Izracl spełnia swe obowiązki wobec Boga, składając przepisaną daninę (6-10a), a zleją się nań znowu błogosławieństwa (10b-12). Bóg położy koniec wszelkim wątpliwościom (13-17) karząc bezbożnych (3,18-4,1), a ubłogosławiając posłusznych prawu (2-4). Przyjście Ehasza (5-6).17 Udręczyliście Pana mowami waszymi i rzekliście: “W czymże go udręczyliśmy?” W tym, że mówicie: “Wszelki, który zło czyni, dobry jest w oczach Pańskich i tacy mu się podobają; albo też gdzie jest Bóg sądu ?”
3

pokaż/ukryj Warsz. King J. 3 1 Толк. Oto ja posyłam anioła mojego zgotuje drogę przed obliczem moim. A zaraz przyjdzie do kościoła swego Panujący, którego wy szukacie, i Anioł przymierza, którego wy pożądacie. Oto idzie, mówi Pan zastępów.Вот, Я посылаю Ангела Моего, и он приготовит путь предо Мною, и внезапно придет в храм Свой Господь, Которого вы ищете, и Ангел завета, Которого вы желаете; вот, Он идет, говорит Господь Саваоф. СE, ѓзъ посылaю ѓгGла моего2, и3 при1зритъ на пyть пред8 лицeмъ мои1мъ: и3 внезaпу пріи1детъ въ цeрковь свою2 гDь, є3г0же вы2 и4щете, и3 ѓгGлъ завёта, є3г0же вы2 х0щете: сE, грzдeтъ, гlетъ гDь вседержи1тель. 2 Толк. A kto będzie mógł myślą ogarnąć dzień przyjścia jego i kto się ostoi na widzenie jego? Bo on jak ogień stapiający i jak ziele wałkarza.И кто выдержит день пришествия Его, и кто устоит, когда Он явится? Ибо Он - как огонь расплавляющий и как щелок очищающий, И# кто2 стерпи1тъ дeнь пришeствіz є3гw2; и3 кто2 постои1тъ въ видёніи є3гw2; занE т0й вх0дитъ ћкw џгнь горни1ла и3 ћкw мhло перyщихъ. 3 Толк. I usiądzie wypalając i oczyszczając srebro, i oczyści synów Lewiego, i przecedzi ich jak złoto i jak srebro, i będą Panu składać ofiary w sprawiedliwości.и сядет переплавлять и очищать серебро, и очистит сынов Левия и переплавит их, как золото и как серебро, чтобы приносили жертву Господу в правде. И# сsдетъ разварsz и3 њчищaz ћкw сребро2 и3 ћкw злaто, и3 њчcтитъ сhны леv‡ины, и3 преліeтъ | ћкw злaто и3 ћкw сребро2: и3 бyдутъ гDеви приносsще жeртву въ прaвдэ. 4 Толк. I spodoba się Panu ofiara Judy i Jeruzalem jak dni wieku i jak dawne lata.Тогда благоприятна будет Господу жертва Иуды и Иерусалима, как во дни древние и как в лета прежние. И# ўг0дна бyдетъ гDеви жeртва їyдова и3 їеrли1млz, ћкоже днjе вёка и3 ћкоже лBта прє1жднzz. 5 Толк. I przystąpię, do was w sądzie, a będę świadkiem prędkim czarownikom i cudzołożnikom, i krzywoprzysięzcom, i tym, którzy krzywdzą najemnika w zapłacie, oraz wdowy i sieroty, i uciskają cudzoziemca,a nie bali się mnie, mówi Pan zastępów.И приду к вам для суда и буду скорым обличителем чародеев и прелюбодеев и тех, которые клянутся ложно и удерживают плату у наемника, притесняют вдову и сироту, и отталкивают пришельца, и Меня не боятся, говорит Господь Саваоф. И# пріидY къ вaмъ съ суд0мъ, и3 бyду свидётель ск0ръ на чародBи и3 на прелюбодBйцы, и3 на кленyщыzсz и4менемъ мои1мъ во лжY и3 на лишaющыz мзды2 наeмника, и3 на наси1льствующыz вдови1цъ и3 пхaющыz си6рыz, и3 на ўкланsющыz сyдъ пришeльца и3 на небоsщыzсz менє2, гlетъ гDь вседержи1тель: 6 Толк. – Bo ja Pan i nie odm mam się, a wy, synowie Jakubowi, nie jesteście wyniszczeni.Ибо Я - Господь, Я не изменяюсь; посему вы, сыны Иакова, не уничтожились. занE ѓзъ гDь бGъ вaшъ, и3 не и3змэнsюсz, и3 вы2 сhнове ї†кwвли не ўдалsетесz t грBхъ nтє1цъ вaшихъ. 7 Толк. Bo oddni ojców waszych odstąpiliście od praw moich, a nie strzegliście ich. Wróćcie się do mnie, aˇ wrócę się do was, mówi Pan zastępów. I rzekliście: “W czymże się wrócimy?”Со дней отцов ваших вы отступили от уставов Моих и не соблюдаете их; обратитесь ко Мне, и Я обращусь к вам, говорит Господь Саваоф. Вы скажете: "как нам обратиться?" Ўклони1стесz t зак0нwвъ мои1хъ и3 не сохрани1сте: њбрати1тесz ко мнЁ, и3 њбращyсz къ вaмъ, гlетъ гDь вседержи1тель. И# рёсте: въ чес0мъ њбрати1мсz; 8 Толк. Czy może człowiek ukłuć Boga, że wy mnie kłujecie? I rzekliście: “W czymże cię kłujemy?” W dziesięcinach i w pierwocinach.Можно ли человеку обкрадывать Бога? А вы обкрадываете Меня. Скажете: "чем обкрадываем мы Тебя?" Десятиною и приношениями. є3дA њбольсти1тъ человёкъ бGа; занE вы2 њбольщaете мS. И# рёсте: въ чес0мъ њбольсти1хомъ тS; Ћкw десzти6ны и3 начaтцы съ вaми сyть. 9 Толк. I w niedostatku wy przelęci jesteście, a wy mnie kłujecie, narodzie wszystek.Проклятием вы прокляты, потому что вы - весь народ - обкрадываете Меня. И# взирaюще вы2 взирaете, и3 менE вы2 њбольщaете. 10 Толк. Wnoście wszystkie dziesięciny do gumna i niech będzie żywność w domu moim, a doświadczcie mię w tym, mówi Pan, czy wam nie otworzę upustów niebieskich i nie wyleję na was błogosławieństwa aż do obfitości,Принесите все десятины в дом хранилища, чтобы в доме Моем была пища, и хотя в этом испытайте Меня, говорит Господь Саваоф: не открою ли Я для вас отверстий небесных и не изолью ли на вас благословения до избытка? Лёто скончaсz, и3 внес0сте вс‰ плоды2 въ сокрHвища, и3 бyдетъ расхищeніе є3гw2 въ домY є3гw2: њбрати1тесz u5бо њ сeмъ, гlетъ гDь вседержи1тель: ѓще не tвeрзу вaмъ хлsбій небeсныхъ и3 и3злію2 вaмъ блгcвeніе моE, д0ндеже ўдовлитeсz: 11 Толк. i zgromię dla was pożeracza, i nie popsuje owocu ziemi waszej, i nie będzie winnica niepłodna na polu, mówi Pan zastępów.Я для вас запрещу пожирающим истреблять у вас плоды земные, и виноградная лоза на поле у вас не лишится плодов своих, говорит Господь Саваоф. и3 раздэлю2 вaмъ въ брaшно, и3 не и4мамъ и3стли1ти вaмъ плодHвъ земнhхъ, и3 не и3знем0жетъ вaшъ віногрaдъ на селЁ, гlетъ гDь вседержи1тель: 12 Толк. I będą was błogosławionymi nazywać wszystkie narody, bo wy będziecie ziemią pożądaną, mówi Pan zastępów.И блаженными называть будут вас все народы, потому что вы будете землею вожделенною, говорит Господь Саваоф. и3 ўблажaтъ вы2 вси2 kзhцы, занE бyдете вы2 землS пожелaннаz, гlетъ гDь вседержи1тель. 13 Толк. Wzmogły się przeciw mnie słowa wasze, mówi Pan.Дерзостны предо Мною слова ваши, говорит Господь. Вы скажете: "что мы говорим против Тебя?" Њтzготи1сте на мS словесA в†ша, гlетъ гDь (вседержи1тель). И# рёсте: њ чeмъ клеветaхомъ на тS; 14 Толк. I rzekliście: “Cóż mówiliśmy przeciwko tobie ?” Mówiliście:”Marny jest, kto Bogu służy, a co za pożytek, żeśmy strzegli przykazań jego i żeśmy chodzili smutni przed Panem zastępów ?Вы говорите: "тщетно служение Богу, и что пользы, что мы соблюдали постановления Его и ходили в печальной одежде пред лицем Господа Саваофа? Рёсте: сyетенъ раб0таzй бGу, и3 что2 б0лэе, ћкw сохрани1хомъ хранє1ніz є3гw2 и3 ћкw и3д0хомъ моли1твєнницы пред8 лицeмъ гDа вседержи1телz; 15 Толк. Przeto teraz błogosławionymi zowiemy hardych, bo zbudowani są ci, którzy czynią bezbożność, i kusili Boga, a zachowani są.”И ныне мы считаем надменных счастливыми: лучше устраивают себя делающие беззакония, и хотя искушают Бога, но остаются целы". и3 нн7э мы2 блажи1мъ чужди1хъ, и3 созидaютсz вси2 творsщіи беззакHннаz, сопроти1вишасz бGови и3 спас0шасz. 16 Толк. Wtedy mówili, którzy się boją Pana, każdy z bliźnim swoim. I uważał Pan, i usłyszał; i napisano księgę wspomnień przed nim dla bojących się Pana i myślących o imieniu jego.Но боящиеся Бога говорят друг другу: "внимает Господь и слышит это, и пред лицем Его пишется памятная книга о боящихся Господа и чтущих имя Его". Сі‰ рек0ша боsщіисz гDа, кjйждо ко и4скреннему своемY: и3 внsтъ гDь, и3 ўслhша, и3 написA кни1гу пaмzти пред8 соб0ю боsщымсz гDа и3 благоговёющымъ и4мz є3гw2. 17 Толк. I będą mi własnością, mówi Pan zastępów, w dniu w którym ja uczynię; i oszczędzę ich, jak oszczędza mąż syna swego, który mu służy.И они будут Моими, говорит Господь Саваоф, собственностью Моею в тот день, который Я соделаю, и буду миловать их, как милует человек сына своего, служащего ему. И# бyдутъ ми2, гlетъ гDь вседержи1тель, въ дeнь, є3г0же ѓзъ творю2 въ снабдёніе, и3 и3зберY |, и4мже w4бразомъ и3збирaетъ человёкъ сhна своего2 (д0брэ) раб0тающа є3мY. 18 Толк. – I nawrócicie się, a ujrzycie, co za różnica jest między sprawiedliwym a bezbożnym, i między służącym Bogu, a nie służącym jemu.И тогда снова увидите различие между праведником и нечестивым, между служащим Богу и не служащим Ему.И# њбратитeсz и3 ўви1дите междY првdнымъ и3 междY беззак0ннымъ, и3 междY служaщимъ бGови и3 не служaщимъ є3мY.

41 Bo oto dzień przyjdzie pałający jak piec, a będą wszyscy pyszm i wszyscy czyniący bezbożność słomą, i zapali ich dzień, który przyjdzie, mówi Pan zastępów, i nie zostawi im korzenia ni gałązki.2 I wzejdzie wam, bojącym się imienia mego, słońce sprawiedliwości, i zdrowie na skrzydłach jego, i wyjdziecie, i skakać będziecie jak cielce ze stada.3 I podepczecie bezbożnych, gdy będą popiołem pod stopą nóg waszych, w dzień, który ja czynię, mówi Pan zastępów.4 Pamiętajcie na zakon Mojżesza, sługi mego, który mu poruczyłem na Horebie do wszystkiego Izraela, przykazania i sądy.5 – Oto ja poślę wam Eliasza proroka, pierwej niźli przyjdzie dzień Pański wielki a straszny.6 I nawróci serce ojców ku synom, a serce synów ku ojcom ich, abym snadź nie przyszedł i nie skarał ziemi wytraceniem.