MENU
Fragment:
Styl fragmentu
*Zezwalaj na cookies aby zapamiętać ustawienia

Proroctwo Malachiasza

Proroctwo Malachiasza

TYTUŁ (l,l)
11 Brzemię słowa Pańskiego do Izraela przez Malachiasza. SZCZEGÓLNA MIŁOŚĆ PANA KU SWEMU LUDOWI (1,2-5).2 Umiłowałem was, mówi Pan. I rzekliście: “W czymże nam miłość okazałeś?” Czy Ezaw nie był bratem Jakuba? mówi Pan, a umiłowałem Jakuba,3 Ezawa zaś miałem w nienawiści i uczyniłem góry jego spustoszeniem, a dziedzictwo jego dla smoków pustyni.4 A jeśli powie Idumea: “jesteśmy zniszczeni, ale znowu zbudujemy, co jest zniszczone,” to mówi Pan zastępów: Oni budować będą, a ja rozwalę, i nazwą ich krajem bezbożności i ludem, na który rozgniewał się Pan aż na wieki.5 A wasze oczy oglądać będą, i wy powiecie: “Niech będzie uwielbiony ˇPan za granicą Izraela!” NIEGODNE POSTĘPOWANIE KAPŁANÓW WOBEC BOGA I ICH KARA (1,6 – 2,9). Kapłani składają ofiary skażone (6,9); lepiej byłoby zaprzestać w ogóle ofiar (10). Ofiara czysta, składana po całej ziemi (11), w przeciwstawieniu do ofiar kapłanów lewickich (12-I4). Jeżeli się nie poprawią, spadnie na nich przekleństwo (2,1-4). Przymierze z pokoleniem Lewiego i pochwała wierności wobec jego warunków (5-7); lecz obecni kapłani swoim sposobem postępowania zrywają je (8-9).6 Syn cześć oddaje ojcu, a sługa panu swemu; jeśli tedy ojcem ja jestem, gdzież jest cześć moja? a jeślim ja Pan, gdzież jest bojaźń przede mną? mówi Pan zastępów do was, o kapłani, którzy gardzicie imieniem moim. I rzekliście: “W czymże wzgardziliśmy imieniem twoim?”7 Ofiarujecie na ołtarzu moim chleb skalany, a mówicie: “Czymże cię skalaliśmy?” Tym, że mówicie: “Stół Pański jest wzgardzony.”8 Jeśli przynosicie ślepe na ofiarę, czy to nie jest złe? i jeśli ofiarujecie chrome i chore, czy to nie jest złe? Ofiaruj to książęciu twemu, czy mu się spodoba albo czy łaskawie cię przyjmie, mówi Pan zastępów.9 A teraz błagajcie oblicze Boga, żeby się zmiłował nad wami (bo z ręki waszej stało się to), czy może przyjmie was łaskawie, mówi Pan zastępów.10 – Kto jest między wami, który by zamykał wrota i zapalał na ołtarzu moim darmo ? Nie mam upodobania w was, mówi Pan zastępów, i daru nie przyjmę z ręki waszej.11 – Bo od wschodu słońca aż do zachodu wielkie jest imię moje między narodami i na każdym miejscu poświęcają i składają imieniu memu ofiarę czystą; bo wielkie jest imię moje między narodami, mówi Pan zastępów.12 A wy splugawiliście je tym, że mówicie: “Stół Pański jest splugawiony i co nań kładą, wzgardzone jest wraz z ogniem, który je pożera.”13 I rzekliście: “Oto z roboty,” i zdmuchnęliście je, mówi Pan zastępów, a wnieśliście z grabieży chrome i chore, i wnieśliście jako dar; czyż mam to przyjąć z ręki waszej, mówi Pan?14 Przeklęty oszust, który ma w trzodzie swojej samca, a uczyniwszy ślub ofia ruje ułomne Panu! Bo ja król wielki, mówi Pan zastępów, a imię moje straszne między narodami.
21 A teraz do was to przykazanie, o kapłani!2 Jeśli nie będziecie chcieli słuchać i jeśli nie będziecie chcieli wziąć do serca; aby dawać chwałę imieniu memu, mówi Pan zastępów, puszczę na was niedostatek i przeklinać będę błogosławieństwa wasze, i przeklnę je, ponieważ nie wzięliście do serca.3 Oto ja rzucę wam łopatkę i zasypię twarze wasze nieczystością uroczystych świąt waszych, i zabierze was z sobą.4 A poznacie, że posłałem do was ten rozkaz, żeby było przymierze moje z Lewim, mówi Pan zastępów.5 – Było z nim przymierze moje życia i pokoju, i dałem mu bojaźń, i bał się mnie, i drżał przed imieniem moim.6 Zakon prawdy był w ustach jego, a nieprawość nie znalazła się na wargach jego, w pokoju i w prawości chodził ze mną, a wielu odwiódł od nieprawości.7 Bo wargi kapłana będą strzec umiejętności, i o zakon pytać będą ust jego, ponieważ aniołem Pana zastępów jest.8 – Ale wy zboczyliście z drogi i zgorszyliście wielu w zakonie, wniwecz obróciliście przymierze Lewiego, mówi Pan zastępów.9 Przeto i ja uczyniłem was wzgardzonymi i poniżonymi u wszystkich narodów, tak jak nie strzegliście dróg moich, a mieliście wzgląd na osobę w zakonie. MAŁŻEŃSTWA Z POGANKAMI I ROZWODY (2,10-16).10 Czyż nie jeden jest ojciec wszystkich nas? Czy nie jeden Bóg stworzył nas ? Czemuż tedy gardzi każdy z nas bratem swoim gwałcąc przymierze ojców naszych ?11 Przestąpił Juda i obrzydłość stała się w Izraelu i w Jeruzalem; bo splugawił Juda poświęcenie Pana, które umiłował, i miał córkę boga cudzego.12 Zatraci Pan męża, który by to uczynił, mistrza i ucznia z przybytków Jakuba, i ofiarującego dar Panu zastępów.13 – I to jeszcze uczyniliście: pokrywaliście łzami ołtarz Pański, płaczem i wrzaskiem, tak że nie wejrzę więcej na ofiarę ani nie przyjmę niczego ubłagającego z ręki waszej.14 I rzekliśáe: “Dla jakiej przyczyny?’ Bo Pan świadczył między tobą i żoną młodości twojej, którą ty wzgardziłeś, a ona była uczestniczką twoją i żoną przymierza twego.15 Czy nie jeden uczynił, i cząstka ducha jego jest? A czegóż innego jeden szuka, jak tylko potomstwa Bożego? A tak strzeżcie ducha waszego, a żoną młodości twej nie gardź!16 Gdy nienawidzić będziesz, opuść, mówi Pan, Bóg izraelski; a okryje nieprawość odzienie jego, mówi Pan zastępów. Strzeżcie ducha waszego, a nie gardźcie. DZIEŃ PAŃSKI (2,17 – 4,6). Na wyzywające słowa ludu, te cnota nie popłaca (2,17), odpowiada Bóg, iż przyjdzie, poprzedzony przez posłańca (3,1), i przez sąd oczyści synów Lewiego (2-4), a następnie lud (5). Niech Izracl spełnia swe obowiązki wobec Boga, składając przepisaną daninę (6-10a), a zleją się nań znowu błogosławieństwa (10b-12). Bóg położy koniec wszelkim wątpliwościom (13-17) karząc bezbożnych (3,18-4,1), a ubłogosławiając posłusznych prawu (2-4). Przyjście Ehasza (5-6).17 Udręczyliście Pana mowami waszymi i rzekliście: “W czymże go udręczyliśmy?” W tym, że mówicie: “Wszelki, który zło czyni, dobry jest w oczach Pańskich i tacy mu się podobają; albo też gdzie jest Bóg sądu ?”
3

Warsz. King J. 31 Tłum. GrEn. Толк. Oto ja posyłam anioła mojego zgotuje drogę przed obliczem moim. A zaraz przyjdzie do kościoła swego Panujący, którego wy szukacie, i Anioł przymierza, którego wy pożądacie. Oto idzie, mówi Pan zastępów.Вот, Я посылаю Ангела Моего, и он приготовит путь предо Мною, и внезапно придет в храм Свой Господь, Которого вы ищете, и Ангел завета, Которого вы желаете; вот, Он идет, говорит Господь Саваоф. СE, ѓзъ посылaю ѓгGла моего2, и3 при1зритъ на пyть пред8 лицeмъ мои1мъ: и3 внезaпу пріи1детъ въ цeрковь свою2 гDь, є3г0же вы2 и4щете, и3 ѓгGлъ завёта, є3г0же вы2 х0щете: сE, грzдeтъ, гlетъ гDь вседержи1тель. 3,1Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPἰδοὺ idou
INJ
ἰδούidoulook!Behold,
ἐγὼ egō
P-NS
ἐγώegōI/wemy messenger
ἐξαποστέλλω exapostellō
V-PAI-1S
ἐξαποστέλλωexapostellōto send out/awayI send out
τὸν ton
T-ASM
hothe/this/who 
ἄγγελόν angelon
N-ASM
ἄγγελοςangelosangelmy messenger
μου,     mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandAnd
ἐπιβλέψεται epiblepsetai
V-FMI-3S
ἐπιβλέπωepiblepōto look upon/at[Hiddai]
ὁδὸν hodon
N-ASF
ὁδόςhodosroadway
πρὸ pro
PREP
πρόprobeforebefore
προσώπου prosōpou
N-GSN
πρόσωπονprosōponfacemy face.
μου,     mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandeven
ἐξαίφνης exaifnēs
ADV
ἐξαίφνηςexaifnēssuddenly[5shall suddenly
ἥξει hēxei
V-FAI-3S
ἥκωhēkōto come/be present6come
εἰς eis
PREP
εἰςeistoward7into
τὸν ton
T-ASM
hothe/this/who 
ναὸν naon
N-ASM
ναόςnaostemple8his temple
ἑαυτοῦ heautou
D-GSM
ἑαυτοῦheautoumy/your/him-self[to cut down|off]
κύριος,     kurios
N-NSM
κύριοςkurioslord1 lord
ὃν hon
R-ASM
ὅς, ἥhhos ēwhich2whom
ὑμεῖς humeis
P-NP
ὑμεῖςhumeisyou[Nineveh]
ζητεῖτε,     zēteite
V-PAI-2P
ζητέωzēteōto seek4seek],
καὶ kai
CONJ
καίkaiand[desire]
ho
T-NSM
hothe/this/whothe
ἄγγελος angelos
N-NSM
ἄγγελοςangelosangelmessenger
τῆς tēs
T-GSF
hothe/this/whoof the
διαθήκης,     diathēkēs
N-GSF
διαθήκηdiathēkēcovenantcovenant,
ὃν hon
R-ASM
ὅς, ἥhhos ēwhichwhom
ὑμεῖς humeis
P-NP
ὑμεῖςhumeisyou[Nineveh]
θέλετε·     thelete
V-PAI-2P
θέλωthelōto will/desirewant.
ἰδοὺ idou
INJ
ἰδούidoulook!Behold,
ἔρχεται,     erchetai
V-PMI-3S
ἔρχομαιerchomaito come/gohe comes,
λέγει legei
V-PAI-3S
λέγωlegōto speaksays
κύριος kurios
N-NSM
κύριοςkurioslordlord
παντοκράτωρ.     pantokratōr
N-NSM
παντοκράτωρpantokratōralmightyalmighty.
 
2 Tłum. GrEn. Толк. A kto będzie mógł myślą ogarnąć dzień przyjścia jego i kto się ostoi na widzenie jego? Bo on jak ogień stapiający i jak ziele wałkarza.И кто выдержит день пришествия Его, и кто устоит, когда Он явится? Ибо Он - как огонь расплавляющий и как щелок очищающий, И# кто2 стерпи1тъ дeнь пришeствіz є3гw2; и3 кто2 постои1тъ въ видёніи є3гw2; занE т0й вх0дитъ ћкw џгнь горни1ла и3 ћкw мhло перyщихъ. 3,2Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPκαὶ kai
CONJ
καίkaiandAnd
τίς tis
I-NSM
τιςtisonewho
ὑπομενεῖ hupomenei
V-FAI-3S
ὑπομένωhupomenōto remain/endurewill endure
ἡμέραν hēmeran
N-ASF
ἡμέραhēmeradayday
εἰσόδου eisodou
N-GSF
εἴσοδοςeisodosentryof his entrance?
αὐτοῦ;     autou
D-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
ē
CONJ
hothe/this/who 
τίς tis
I-NSM
τιςtisonewho
ὑποστήσεται hupostēsetai
V-FMI-3S
strong:GV-FMI-3Sstrong:GV-FMI-3Sstrong:GV-FMI-3S 
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongat
τῇ
T-DSF
hothe/this/who[that]
ὀπτασίᾳ optasia
N-DSF
ὀπτασίαoptasiavisionhis apparition?
αὐτοῦ;     autou
D-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
διότι dioti
CONJ
διότιdiotibecauseFor
αὐτὸς autos
D-NSM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
εἰσπορεύεται eisporeuetai
V-PMI-3S
εἰσπορεύωeisporeuōto enterenters
ὡς hōs
CONJ
ὡςhōswhich/howas
πῦρ pur
N-ASN
πῦρpurfirefire
χωνευτηρίου chōneutēriou
N-GSN
strong:GN-GSNstrong:GN-GSNstrong:GN-GSN 
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ὡς hōs
CONJ
ὡςhōswhich/howas
πόα poa
N-ASN
strong:GN-ASNstrong:GN-ASNstrong:GN-ASN 
πλυνόντων.     plunontōn
V-PAPGP
πλύνωplunōto washof ones washing.
 
3 Tłum. GrEn. Толк. I usiądzie wypalając i oczyszczając srebro, i oczyści synów Lewiego, i przecedzi ich jak złoto i jak srebro, i będą Panu składać ofiary w sprawiedliwości.и сядет переплавлять и очищать серебро, и очистит сынов Левия и переплавит их, как золото и как серебро, чтобы приносили жертву Господу в правде. И# сsдетъ разварsz и3 њчищaz ћкw сребро2 и3 ћкw злaто, и3 њчcтитъ сhны леv‡ины, и3 преліeтъ | ћкw злaто и3 ћкw сребро2: и3 бyдутъ гDеви приносsще жeртву въ прaвдэ. 3,3Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPκαὶ kai
CONJ
καίkaiandAnd
καθιεῖται kathieitai
V-FMI-3S
καθίζωkathizōto seathe shall sit
χωνεύων chōneuōn
V-PAPRS
strong:GV-PAPRSstrong:GV-PAPRSstrong:GV-PAPRS 
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
καθαρίζων katharizōn
V-PAPRS
καθαρίζωkatharizōto cleanone cleansing
ὡς hōs
CONJ
ὡςhōswhich/howas it were
τὸ to
T-ASN
hothe/this/who 
ἀργύριον argurion
N-ASN
ἀργύριονargurionsilversilver.
καὶ kai
CONJ
καίkaiandAnd
ὡς hōs
CONJ
ὡςhōswhich/howas
τὸ to
T-ASN
hothe/this/whothe
χρυσίον·     chrusion
N-ASN
χρυσίονchrusiongoldgold
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
καθαρίσει katharisei
V-FAI-3S
καθαρίζωkatharizōto cleanhe shall cleanse
τοὺς tous
T-APM
hothe/this/whothe
υἱοὺς huious
N-APM
υἱόςhuiossonsons
Λευι leui
N-PRI
ΛευΐleuiLevi[Jagur]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
χεεῖ cheei
V-FAI-3S
strong:GV-FAI-3Sstrong:GV-FAI-3Sstrong:GV-FAI-3S 
αὐτοὺς autous
D-APM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
ὡς hōs
CONJ
ὡςhōswhich/how[scribe]
τὸ to
T-ASN
hothe/this/whothe
χρυσίον chrusion
N-ASN
χρυσίονchrusiongold[crag]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ὡς hōs
CONJ
ὡςhōswhich/how[scribe]
τὸ to
T-ASN
hothe/this/whoto the
ἀργύριον·     argurion
N-ASN
ἀργύριονargurionsilversilver;
καὶ kai
CONJ
καίkaiand[desire]
ἔσονται esontai
V-FMI-3P
ἔσομαιesomaiwill be[Zabud]
τῷ
T-DSM
hothe/this/who 
κυρίῳ kuriō
N-DSM
κύριοςkurioslordlord
προσάγοντες prosagontes
V-PAPRP
προσάγωprosagōto bring nearones bringing
θυσίαν thusian
N-ASF
θυσίαthusiasacrificesacrifices
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
δικαιοσύνῃ.     dikaiosunē
N-DSF
δικαιοσύνηdikaiosunērighteousnessrighteousness.
 
4 Tłum. GrEn. Толк. I spodoba się Panu ofiara Judy i Jeruzalem jak dni wieku i jak dawne lata.Тогда благоприятна будет Господу жертва Иуды и Иерусалима, как во дни древние и как в лета прежние. И# ўг0дна бyдетъ гDеви жeртва їyдова и3 їеrли1млz, ћкоже днjе вёка и3 ћкоже лBта прє1жднzz. 3,4Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPκαὶ kai
CONJ
καίkaiandAnd
ἀρέσει aresei
V-FAI-3S
ἀρέσκωareskōto please[5shall please
τῷ
T-DSM
hothe/this/who6the
κυρίῳ kuriō
N-DSM
κύριοςkurioslord7 lord,
θυσία thusia
N-NSF
θυσίαthusiasacrifice1 sacrifice
Ιουδα iouda
N-PRI
ἸουδάioudaJudea[dullness]
καὶ kai
CONJ
καίkaiand3and
Ιερουσαλημ ierousalēm
N-PRI
ἹερουσαλήμhierousalēmJerusalem[Hiel]
καθὼς kathōs
ADV
καθώςkathōsas/just asas
αἱ hai
T-NPF
hothe/this/whoin the
ἡμέραι hēmerai
N-NPF
ἡμέραhēmeradaydays
τοῦ tou
T-GSM
hothe/this/whoof the
αἰῶνος aiōnos
N-GSM
αἰώνaiōnan ageeon;
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
καθὼς kathōs
ADV
καθώςkathōsas/just asas
τὰ ta
T-APN
hothe/this/whothe
ἔτη etē
N-APN
ἔτοςetosyearyears
τὰ ta
T-APN
hothe/this/who 
ἔμπροσθεν.     emprosthen
ADV
ἔμπροσθενemprosthenbeforebefore.
 
5 Tłum. GrEn. Толк. I przystąpię, do was w sądzie, a będę świadkiem prędkim czarownikom i cudzołożnikom, i krzywoprzysięzcom, i tym, którzy krzywdzą najemnika w zapłacie, oraz wdowy i sieroty, i uciskają cudzoziemca,a nie bali się mnie, mówi Pan zastępów.И приду к вам для суда и буду скорым обличителем чародеев и прелюбодеев и тех, которые клянутся ложно и удерживают плату у наемника, притесняют вдову и сироту, и отталкивают пришельца, и Меня не боятся, говорит Господь Саваоф. И# пріидY къ вaмъ съ суд0мъ, и3 бyду свидётель ск0ръ на чародBи и3 на прелюбодBйцы, и3 на кленyщыzсz и4менемъ мои1мъ во лжY и3 на лишaющыz мзды2 наeмника, и3 на наси1льствующыz вдови1цъ и3 пхaющыz си6рыz, и3 на ўкланsющыz сyдъ пришeльца и3 на небоsщыzсz менє2, гlетъ гDь вседержи1тель: 3,5Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPκαὶ kai
CONJ
καίkaiandAnd
προσάξω prosaxō
V-FAI-1S
προσάγωprosagōto bring nearI will come forward
πρὸς pros
PREP
πρόςprosto/withto
ὑμᾶς humas
P-AP
ὑμᾶςhumasyou[offspring]
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
κρίσει krisei
N-DSF
κρίσιςkrisisjudgmentjudgment;
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ἔσομαι esomai
V-FMI-1S
ἔσομαιesomaiwill be[Zabud]
μάρτυς martus
N-NSM
μάρτυςmartuswitness[2witness
ταχὺς tachus
A-NSM
ταχύςtachusquick1a quick]
ἐπὶ epi
PREP
ἐπίepiupon/to/againstagainst
τὰς tas
T-APF
hothe/this/whothe
φαρμακοὺς farmakous
N-APF
φάρμακοςfarmakossorcereradministers of potions,
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ἐπὶ epi
PREP
ἐπίepiupon/to/againstagainst
τὰς tas
T-APF
hothe/this/whothe
μοιχαλίδας moichalidas
N-APF
μοιχαλίςmoichalisadulterous[Jeshebeab]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ἐπὶ epi
PREP
ἐπίepiupon/to/againstagainst
τοὺς tous
T-APM
hothe/this/whothe ones
ὀμνύοντας omnuontas
V-PAPAP
ὄμνυμιomnumito swearswearing by an oath
τῷ
T-DSN
hothe/this/who 
ὀνόματί onomati
N-DSN
ὄνομαonomanamein my name
μου mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
ἐπὶ epi
PREP
ἐπίepiupon/to/againstfor
ψεύδει pseudei
N-DSN
ψεῦδοςpseudosliea lie,
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ἐπὶ epi
PREP
ἐπίepiupon/to/againstagainst
τοὺς tous
T-APM
hothe/this/whothe ones
ἀποστεροῦντας aposterountas
V-PAPAP
ἀποστερέωapostereōto defrauddepriving
μισθὸν misthon
N-ASM
μισθόςmisthoswagea wage
μισθωτοῦ misthōtou
A-GSM
μισθωτόςmisthōtoshired workerof a hireling,
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
τοὺς tous
T-APM
hothe/this/whothe ones
καταδυναστεύοντας katadunasteuontas
V-PAPAP
καταδυναστεύωkatadunasteuōto oppresstyrannizing over
χήραν chēran
N-ASF
χήραchērawidowwidow,
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
τοὺς tous
T-APM
hothe/this/whothe ones
κονδυλίζοντας kondulizontas
V-PAPAP
strong:GV-PAPAPstrong:GV-PAPAPstrong:GV-PAPAP 
ὀρφανοὺς orfanous
A-APM
ὀρφανόςorfanosorphanorphans,
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
τοὺς tous
T-APM
hothe/this/whothe ones
εκκλινοντας ekklinontas
V-PAPAP
ἐκκλίνωekklinōto turn fromturning aside
κρισιν krisin
N-ASF
κρίσιςkrisisjudgmenta judgment
προσηλυτου prosēlutou
N-GSM
προσήλυτοςprosēlutosproselyteof a foreigner,
και kai
CONJ
καίkaiandeven
τους tous
T-APM
hothe/this/who[that]
μὴ
ADV
μήnotnot
φοβουμένους foboumenous
V-PMPAP
φοβέωfobeōto fearfearing
με,     me
P-AS
μέmeme[Jehdeiah]
λέγει legei
V-PAI-3S
λέγωlegōto speaksays
κύριος kurios
N-NSM
κύριοςkurioslordlord
παντοκράτωρ.     pantokratōr
N-NSM
παντοκράτωρpantokratōralmightyalmighty.
 
6 Tłum. GrEn. Толк. – Bo ja Pan i nie odm mam się, a wy, synowie Jakubowi, nie jesteście wyniszczeni.Ибо Я - Господь, Я не изменяюсь; посему вы, сыны Иакова, не уничтожились. занE ѓзъ гDь бGъ вaшъ, и3 не и3змэнsюсz, и3 вы2 сhнове ї†кwвли не ўдалsетесz t грBхъ nтє1цъ вaшихъ. 3,6Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPΔιότι dioti
CONJ
διότιdiotibecauseFor
ἐγὼ egō
P-NS
ἐγώegōI/weI
κύριος kurios
N-NSM
κύριοςkurioslordlord
ho
T-NSM
hothe/this/who 
θεὸς theos
N-NSM
θεόςtheosGodyour God;
ὑμῶν,     humōn
P-GP
ὑμῶνhumōnof you[lamp]
καὶ kai
CONJ
καίkaiand[desire]
οὐκ ouk
ADV
οὐounoI change not.,
ἠλλοίωμαι·     ēlloiōmai
V-RPI-1S
strong:GV-RPI-1Sstrong:GV-RPI-1Sstrong:GV-RPI-1S 
καὶ kai
CONJ
καίkaiand[desire]
ὑμεῖς,     humeis
P-NP
ὑμεῖςhumeisyou[Nineveh]
υἱοὶ huioi
N-NPM
υἱόςhuiosson[soothing]
Ιακωβ,     iakōb
N-PRI
ἸακώβiakōbJacob[vision]
οὐκ ouk
ADV
οὐouno[Carmi]
ἀπέχεσθε apechesthe
V-PMI-2P
ἀπέχομαιapechomaito receive/be far[Amorites]
 
7 Tłum. GrEn. Толк. Bo oddni ojców waszych odstąpiliście od praw moich, a nie strzegliście ich. Wróćcie się do mnie, aˇ wrócę się do was, mówi Pan zastępów. I rzekliście: “W czymże się wrócimy?”Со дней отцов ваших вы отступили от уставов Моих и не соблюдаете их; обратитесь ко Мне, и Я обращусь к вам, говорит Господь Саваоф. Вы скажете: "как нам обратиться?" Ўклони1стесz t зак0нwвъ мои1хъ и3 не сохрани1сте: њбрати1тесz ко мнЁ, и3 њбращyсz къ вaмъ, гlетъ гDь вседержи1тель. И# рёсте: въ чес0мъ њбрати1мсz; 3,7Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPἀπὸ apo
PREP
ἀπόapofromfrom
τῶν tōn
T-GPF
hothe/this/whothe
ἀδικιῶν adikiōn
N-GPF
ἀδικίαadikiaunrighteousness[nut]
τῶν tōn
T-GPM
hothe/this/who 
πατέρων paterōn
N-GPM
πατήρpatērfatherof your fathers;
ὑμῶν,     humōn
P-GP
ὑμῶνhumōnof you[lamp]
ἐξεκλίνατε exeklinate
V-AAI-2P
ἐκκλίνωekklinōto turn fromyou turned aside
νόμιμά nomima
A-APN
νομίμωςnomimōslawfully[easing]
μου mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandBut
οὐκ ouk
ADV
οὐounoare not kept at a distance
ἐφυλάξασθε.     efulaxasthe
V-AMI-2P
φυλάσσωfulassōto keep/guardguarded not.
ἐπιστρέψατε epistrepsate
V-AAM-2P
ἐπιστρέφωepistrefōto turnReturn
πρός pros
PREP
πρόςprosto/withto
με,     me
P-AS
μέmeme[Jehdeiah]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ἐπιστραφήσομαι epistrafēsomai
V-FPI-1S
ἐπιστρέφωepistrefōto turnI shall be turned
πρὸς pros
PREP
πρόςprosto/withtowards
ὑμᾶς,     humas
P-AP
ὑμᾶςhumasyou[offspring]
λέγει legei
V-PAI-3S
λέγωlegōto speaksays
κύριος kurios
N-NSM
κύριοςkurioslordlord
παντοκράτωρ.     pantokratōr
N-NSM
παντοκράτωρpantokratōralmightyalmighty.
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
εἴπατε eipate
V-AAI-2P
ἔπω, ἐρῶ, εἶπονepō erō eiponto sayyou said,
Ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongIn
τίνι tini
I-DSN
τιςtisonewhat
ἐπιστρέψωμεν;     epistrepsōmen
V-AAS-1P
ἐπιστρέφωepistrefōto turnshould we turn?
 
8 Tłum. GrEn. Толк. Czy może człowiek ukłuć Boga, że wy mnie kłujecie? I rzekliście: “W czymże cię kłujemy?” W dziesięcinach i w pierwocinach.Можно ли человеку обкрадывать Бога? А вы обкрадываете Меня. Скажете: "чем обкрадываем мы Тебя?" Десятиною и приношениями. є3дA њбольсти1тъ человёкъ бGа; занE вы2 њбольщaете мS. И# рёсте: въ чес0мъ њбольсти1хомъ тS; Ћкw десzти6ны и3 начaтцы съ вaми сyть. 3,8Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPεἰ ei
CONJ
εἰeiifShall
πτερνιεῖ pterniei
V-FAI-3S
strong:GV-FAI-3Sstrong:GV-FAI-3Sstrong:GV-FAI-3S 
ἄνθρωπος anthrōpos
N-NSM
ἄνθρωποςanthrōposa human1a man]
θεόν;     theon
N-ASM
θεόςtheosGodGod, .
διότι dioti
CONJ
διότιdiotibecauseFor
ὑμεῖς humeis
P-NP
ὑμεῖςhumeisyou[Nineveh]
πτερνίζετέ pternizete
V-PAI-2P
strong:GV-PAI-2Pstrong:GV-PAI-2Pstrong:GV-PAI-2P 
με.     me
P-AS
μέmeme[Jehdeiah]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandAnd
ἐρεῖτε ereite
V-FAI-2P
ἐρέω, ἐρῶereō erōto speak[melting]
Ἐν en
PREP
ἐνenin/on/among[3in
τίνι tini
I-DSN
τιςtisone4what
ἐπτερνίκαμέν epternikamen
V-RAI-1P
strong:GV-RAI-1Pstrong:GV-RAI-1Pstrong:GV-RAI-1P 
σε;     se
P-AS
σέseyou[to slip]
ὅτι hoti
CONJ
ὅτιhotithat/sinceIn that
τὰ ta
T-APN
hothe/this/whothe
ἐπιδέκατα epidekata
A-APN
strong:GA-APNstrong:GA-APNstrong:GA-APN 
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
αἱ hai
T-NPF
hothe/this/whothe
ἀπαρχαὶ aparchai
N-NPF
ἀπαρχήaparchēfirstfruitsfirst-fruits
μεθ'     meth
PREP
μετάmetawith/after[2with
ὑμῶν humōn
P-GP
ὑμῶνhumōnof you[lamp]
εἰσιν·     eisin
V-PAI-3P
εἰσίeisithey are[Gilonite]
 
9 Tłum. GrEn. Толк. I w niedostatku wy przelęci jesteście, a wy mnie kłujecie, narodzie wszystek.Проклятием вы прокляты, потому что вы - весь народ - обкрадываете Меня. И# взирaюще вы2 взирaете, и3 менE вы2 њбольщaете. 3,9Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPκαὶ kai
CONJ
καίkaiandAnd
ἀποβλέποντες apoblepontes
V-PAPRP
ἀποβλέπωapoblepōto look aheadlooking away,
ὑμεῖς humeis
P-NP
ὑμεῖςhumeisyou[Nineveh]
ἀποβλέπετε,     apoblepete
V-PAI-2P
ἀποβλέπωapoblepōto look aheadlook away,
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ἐμὲ eme
P-AS
ἐμέememe[Diblaim]
ὑμεῖς humeis
P-NP
ὑμεῖςhumeisyou[Nineveh]
πτερνίζετε·     pternizete
V-PAI-2P
strong:GV-PAI-2Pstrong:GV-PAI-2Pstrong:GV-PAI-2P 
τὸ to
T-ASN
hothe/this/who[that]
ἔθνος ethnos
N-ASN
ἔθνοςethnosGentiles[whelp]
συνετελέσθη.     sunetelesthē
V-API-3S
συντελέωsunteleōto complete[charge]
 
10 Tłum. GrEn. Толк. Wnoście wszystkie dziesięciny do gumna i niech będzie żywność w domu moim, a doświadczcie mię w tym, mówi Pan, czy wam nie otworzę upustów niebieskich i nie wyleję na was błogosławieństwa aż do obfitości,Принесите все десятины в дом хранилища, чтобы в доме Моем была пища, и хотя в этом испытайте Меня, говорит Господь Саваоф: не открою ли Я для вас отверстий небесных и не изолью ли на вас благословения до избытка? Лёто скончaсz, и3 внес0сте вс‰ плоды2 въ сокрHвища, и3 бyдетъ расхищeніе є3гw2 въ домY є3гw2: њбрати1тесz u5бо њ сeмъ, гlетъ гDь вседержи1тель: ѓще не tвeрзу вaмъ хлsбій небeсныхъ и3 и3злію2 вaмъ блгcвeніе моE, д0ндеже ўдовлитeсz: 3,10Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPκαὶ kai
CONJ
καίkaiandand
εἰσηνέγκατε eisēnenkate
V-AAI-2P
εἰσφέρωeisferōto bring inyou carried in
πάντα panta
A-APN
πᾶςpasallall
τὰ ta
T-APN
hothe/this/whoThe
ἐκφόρια ekforia
N-APN
strong:GN-APNstrong:GN-APNstrong:GN-APN 
εἰς eis
PREP
εἰςeistowardinto
τοὺς tous
T-APM
hothe/this/whothe
θησαυρούς,     thēsaurous
N-APM
θησαυρόςthēsaurostreasurestorehouses,
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
τῷ
T-DSM
hothe/this/whothe
οἴκῳ oikō
N-DSM
οἶκοςoikoshouseyour houses.
αὐτοῦ autou
D-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
ἔσται estai
V-FMI-3S
ἔσομαιesomaiwill be[Zabud]

T-NSF
hothe/this/whothe
διαρπαγὴ diarpagē
N-NSF
strong:GN-NSFstrong:GN-NSFstrong:GN-NSF 
αὐτοῦ.     autou
D-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
ἐπισκέψασθε episkepsasthe
V-AMM-2P
ἐπισκέπτομαιepiskeptomaito visit/care for[to go]
δὴ
PRT
δήsoindeed
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
τούτῳ,     toutō
D-DSN
τούτῳtoutōto this[Noadiah]
λέγει legei
V-PAI-3S
λέγωlegōto speaksays
κύριος kurios
N-NSM
κύριοςkurioslordlord
παντοκράτωρ,     pantokratōr
N-NSM
παντοκράτωρpantokratōralmightyalmighty!
ἐὰν ean
CONJ
ἐάνeanifif
μὴ
ADV
μήnotI should not
ἀνοίξω anoixō
V-AAS-1S
ἀνοίγωanoigōto openopen
ὑμῖν humin
P-DP
ὑμῖνhuminto you[spark]
τοὺς tous
T-APM
hothe/this/who 
καταρράκτας katarraktas
N-APM
strong:GN-APMstrong:GN-APMstrong:GN-APM 
τοῦ tou
T-GSM
hothe/this/whothe
οὐρανοῦ ouranou
N-GSM
οὐρανόςouranosheavenheaven,
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ἐκχεῶ ekcheō
V-FAI-1S
ἐκχέωekcheōto pour outpour out
ὑμῖν humin
P-DP
ὑμῖνhuminto you[spark]
τὴν tēn
T-ASF
hothe/this/whoof the
εὐλογίαν eulogian
N-ASF
εὐλογίαeulogiapraisemy blessing
μου mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
ἕως heōs
PREP
ἕωςheōsuntiluntil
τοῦ tou
T-GSN
hothe/this/who 
ἱκανωθῆναι·     hikanōthēnai
V-APR
ἱκανόωhikanoōto qualifyenough.
 
11 Tłum. GrEn. Толк. i zgromię dla was pożeracza, i nie popsuje owocu ziemi waszej, i nie będzie winnica niepłodna na polu, mówi Pan zastępów.Я для вас запрещу пожирающим истреблять у вас плоды земные, и виноградная лоза на поле у вас не лишится плодов своих, говорит Господь Саваоф. и3 раздэлю2 вaмъ въ брaшно, и3 не и4мамъ и3стли1ти вaмъ плодHвъ земнhхъ, и3 не и3знем0жетъ вaшъ віногрaдъ на селЁ, гlетъ гDь вседержи1тель: 3,11Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPκαὶ kai
CONJ
καίkaiandAnd
διαστελῶ diastelō
V-FAI-1S
διαστέλλωdiastellōto give ordersI will draw apart
ὑμῖν humin
P-DP
ὑμῖνhuminto you[spark]
εἰς eis
PREP
εἰςeistowardfor
βρῶσιν brōsin
N-ASF
βρῶσιςbrōsiseatingfood,
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
οὐ ou
ADV
οὐouno[Carmi]
μὴ
ADV
μήnot[Jokmeam]
διαφθείρω diaftheirō
V-PAI-1S
διαφθείρωdiaftheirōto corruptwill I utterly destroy
ὑμῶν humōn
P-GP
ὑμῶνhumōnof you[lamp]
τὸν ton
T-ASM
hothe/this/whothe
καρπὸν karpon
N-ASM
καρπόςkarposfruitfruit
τῆς tēs
T-GSF
hothe/this/whoof the
γῆς,     gēs
N-GSF
γῆearthland;
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
οὐ ou
ADV
οὐouno[Carmi]
μὴ
ADV
μήnot[Jokmeam]
ἀσθενήσῃ asthenēsē
V-AAS-3S
ἀσθενέωastheneōbe weakshould it be weakened
ὑμῶν humōn
P-GP
ὑμῶνhumōnof you[lamp]

T-NSF
hothe/this/who 
ἄμπελος ampelos
N-NSF
ἄμπελοςampelosvinegrapevine

T-NSF
hothe/this/who 
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
τῷ
T-DSM
hothe/this/whothe
ἀγρῷ,     agrō
N-DSM
ἀγρόςagrosfieldfield,
λέγει legei
V-PAI-3S
λέγωlegōto speaksays
κύριος kurios
N-NSM
κύριοςkurioslordlord
παντοκράτωρ.     pantokratōr
N-NSM
παντοκράτωρpantokratōralmightyalmighty.
 
12 Tłum. GrEn. Толк. I będą was błogosławionymi nazywać wszystkie narody, bo wy będziecie ziemią pożądaną, mówi Pan zastępów.И блаженными называть будут вас все народы, потому что вы будете землею вожделенною, говорит Господь Саваоф. и3 ўблажaтъ вы2 вси2 kзhцы, занE бyдете вы2 землS пожелaннаz, гlетъ гDь вседержи1тель. 3,12Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPκαὶ kai
CONJ
καίkaiandAnd
μακαριοῦσιν makariousin
V-FAI-3P
μακαρίζωmakarizōto bless[4shall declare you happy
ὑμᾶς humas
P-AP
ὑμᾶςhumasyou[offspring]
πάντα panta
A-APN
πᾶςpasall1all
τὰ ta
T-APN
hothe/this/who2the
ἔθνη,     ethnē
N-APN
ἔθνοςethnosGentiles3nations].
διότι dioti
CONJ
διότιdiotibecauseFor
ἔσεσθε esesthe
V-FMI-2P
ἔσομαιesomaiwill be[Zabud]
ὑμεῖς humeis
P-NP
ὑμεῖςhumeisyou[Nineveh]
γῆ
N-NSF
γῆearth[2land
θελητή,     thelētē
A-NSF
strong:GA-NSFstrong:GA-NSFstrong:GA-NSF 
λέγει legei
V-PAI-3S
λέγωlegōto speaksays
κύριος kurios
N-NSM
κύριοςkurioslordlord
παντοκράτωρ.     pantokratōr
N-NSM
παντοκράτωρpantokratōralmightyalmighty.
 
13 Tłum. GrEn. Толк. Wzmogły się przeciw mnie słowa wasze, mówi Pan.Дерзостны предо Мною слова ваши, говорит Господь. Вы скажете: "что мы говорим против Тебя?" Њтzготи1сте на мS словесA в†ша, гlетъ гDь (вседержи1тель). И# рёсте: њ чeмъ клеветaхомъ на тS; 3,13Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPἘβαρύνατε ebarunate
V-AAI-2P
βαρύνωbarunōto weigh downYou weighed down
ἐπ'     ep
PREP
ἐπίepiupon/to/againstagainst
ἐμὲ eme
P-AS
ἐμέememe[Diblaim]
τοὺς tous
T-APM
hothe/this/who 
λόγους logous
N-APM
λόγοςlogoswordby your words,
ὑμῶν,     humōn
P-GP
ὑμῶνhumōnof you[lamp]
λέγει legei
V-PAI-3S
λέγωlegōto speaksays
κύριος,     kurios
N-NSM
κύριοςkurioslordlord.
καὶ kai
CONJ
καίkaiandAnd
εἴπατε eipate
V-AAI-2P
ἔπω, ἐρῶ, εἶπονepō erō eiponto sayyou said,
Ἐν en
PREP
ἐνenin/on/among[4in
τίνι tini
I-DSN
τιςtisone5what
κατελαλήσαμεν katelalēsamen
V-AAI-1P
καταλαλέωkatalaleōto slander1We spoke ill
κατὰ kata
PREP
κατάkataaccording to2against
σοῦ;     sou
P-GS
σοῦsouyou[guard]
 
14 Tłum. GrEn. Толк. I rzekliście: “Cóż mówiliśmy przeciwko tobie ?” Mówiliście:”Marny jest, kto Bogu służy, a co za pożytek, żeśmy strzegli przykazań jego i żeśmy chodzili smutni przed Panem zastępów ?Вы говорите: "тщетно служение Богу, и что пользы, что мы соблюдали постановления Его и ходили в печальной одежде пред лицем Господа Саваофа? Рёсте: сyетенъ раб0таzй бGу, и3 что2 б0лэе, ћкw сохрани1хомъ хранє1ніz є3гw2 и3 ћкw и3д0хомъ моли1твєнницы пред8 лицeмъ гDа вседержи1телz; 3,14Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPεἴπατε eipate
V-AAI-2P
ἔπω, ἐρῶ, εἶπονepō erō eiponto sayYou said,
Μάταιος mataios
A-NSM
μάταιοςmataiosfutile[4 vain
ho
T-NSM
hothe/this/who1The one
δουλεύων douleuōn
V-PAPRS
δουλεύωdouleuōbe a slave2serving
θεῷ,     theō
N-DSM
θεόςtheosGod3God].
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand,
τί ti
I-ASN
τίςtiswhich?[to bray]
πλέον pleon
A-ASN
πλέωpleōto sail[entrance]
ὅτι hoti
CONJ
ὅτιhotithat/sincethat
ἐφυλάξαμεν efulaxamen
V-AAI-1P
φυλάσσωfulassōto keep/guardwe kept
τὰ ta
T-APN
hothe/this/who 
φυλάγματα fulagmata
N-APN
strong:GN-APNstrong:GN-APNstrong:GN-APN 
αὐτοῦ autou
D-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
διότι dioti
CONJ
διότιdiotibecausethat
ἐπορεύθημεν eporeuthēmen
V-API-1P
πορεύωporeuōto gowe go
ἱκέται hiketai
N-NPM
strong:GN-NPMstrong:GN-NPMstrong:GN-NPM 
πρὸ pro
PREP
πρόprobeforebefore
προσώπου prosōpou
N-GSN
πρόσωπονprosōponfaceface
κυρίου kuriou
N-GSM
κύριοςkurioslordof lord
παντοκράτορος;     pantokratoros
N-GSM
παντοκράτωρpantokratōralmightyalmighty?
 
15 Tłum. GrEn. Толк. Przeto teraz błogosławionymi zowiemy hardych, bo zbudowani są ci, którzy czynią bezbożność, i kusili Boga, a zachowani są.”И ныне мы считаем надменных счастливыми: лучше устраивают себя делающие беззакония, и хотя искушают Бога, но остаются целы". и3 нн7э мы2 блажи1мъ чужди1хъ, и3 созидaютсz вси2 творsщіи беззакHннаz, сопроти1вишасz бGови и3 спас0шасz. 3,15Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPκαὶ kai
CONJ
καίkaiandAnd
νῦν nun
ADV
νῦνnunnownow
ἡμεῖς hēmeis
P-NP
ἡμεῖςhēmeiswe[Habor]
μακαρίζομεν makarizomen
V-PAI-1P
μακαρίζωmakarizōto blessdeclare [2blessed
ἀλλοτρίους,     allotrious
A-APM
ἀλλότριοςallotriosanother’s1aliens];
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ἀνοικοδομοῦνται anoikodomountai
V-PMI-3P
ἀνοικοδομέωanoikodomeōto rebuild[5are built up
πάντες pantes
A-NPM
πᾶςpasall1all
ποιοῦντες poiountes
V-PAPRP
ποιέωpoieōto do/make3doing
ἄνομα anoma
A-APN
ἄνομοςanomoslawless4lawless deeds];
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ἀντέστησαν antestēsan
V-AAI-3P
ἀνθίστημιanthistēmito opposethey opposed
θεῷ theō
N-DSM
θεόςtheosGodGod,
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ἐσώθησαν.     esōthēsan
V-API-3P
σῴζωsōzōto savewere preserved.
 
16 Tłum. GrEn. Толк. Wtedy mówili, którzy się boją Pana, każdy z bliźnim swoim. I uważał Pan, i usłyszał; i napisano księgę wspomnień przed nim dla bojących się Pana i myślących o imieniu jego.Но боящиеся Бога говорят друг другу: "внимает Господь и слышит это, и пред лицем Его пишется памятная книга о боящихся Господа и чтущих имя Его". Сі‰ рек0ша боsщіисz гDа, кjйждо ко и4скреннему своемY: и3 внsтъ гDь, и3 ўслhша, и3 написA кни1гу пaмzти пред8 соб0ю боsщымсz гDа и3 благоговёющымъ и4мz є3гw2. 3,16Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPΤαῦτα tauta
D-APN
ταῦταtautathis[reward]
κατελάλησαν katelalēsan
V-AAI-3P
καταλαλέωkatalaleōto slander5spoke
οἱ hoi
T-NPM
hothe/this/who1The ones
φοβούμενοι foboumenoi
V-PMPRP
φοβέωfobeōto fear2fearing
τὸν ton
T-ASM
hothe/this/who3the
κύριον,     kurion
N-ASM
κύριοςkurioslord4 lord]
ἕκαστος hekastos
A-NSM
ἕκαστοςhekastoseacheach
πρὸς pros
PREP
πρόςprosto/withto
τὸν ton
T-ASM
hothe/this/who 
πλησίον plēsion
ADV
πλησίονplēsionnear/neighborhis neighbor.
αὐτοῦ·     autou
D-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandAnd
προσέσχεν proseschen
V-AAI-3S
προσέχωprosechōto watch outlord heeded,
κύριος kurios
N-NSM
κύριοςkurioslordlord heeded,
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
εἰσήκουσεν eisēkousen
V-AAI-3S
εἰσακούωeisakouōto listen tohearkened,
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ἔγραψεν egrapsen
V-AAI-3S
γράφωgrafōto writewrote
βιβλίον biblion
N-ASN
βιβλίονbiblionscrolla scroll
μνημοσύνου mnēmosunou
N-GSN
μνημόσυνονmnēmosunonmemorialof memorial
ἐνώπιον enōpion
PREP
ἐνώπιονenōpionbeforebefore
αὐτοῦ autou
D-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
τοῖς tois
T-DPM
hothe/this/whoto the ones
φοβουμένοις foboumenois
V-PMPMP
φοβέωfobeōto fearfearing
τὸν ton
T-ASM
hothe/this/whothe
κύριον kurion
N-ASM
κύριοςkurioslordlord,
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
εὐλαβουμένοις eulaboumenois
V-PMPMP
εὐλαβέομαιeulabeomaito reverevenerating
τὸ to
T-ASN
hothe/this/whohis name.
ὄνομα onoma
N-ASN
ὄνομαonomanamehis name.
αὐτοῦ.     autou
D-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
 
17 Tłum. GrEn. Толк. I będą mi własnością, mówi Pan zastępów, w dniu w którym ja uczynię; i oszczędzę ich, jak oszczędza mąż syna swego, który mu służy.И они будут Моими, говорит Господь Саваоф, собственностью Моею в тот день, который Я соделаю, и буду миловать их, как милует человек сына своего, служащего ему. И# бyдутъ ми2, гlетъ гDь вседержи1тель, въ дeнь, є3г0же ѓзъ творю2 въ снабдёніе, и3 и3зберY |, и4мже w4бразомъ и3збирaетъ человёкъ сhна своего2 (д0брэ) раб0тающа є3мY. 3,17Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPκαὶ kai
CONJ
καίkaiandAnd
ἔσονταί esontai
V-FMI-3P
ἔσομαιesomaiwill be[Zabud]
μοι,     moi
P-DS
μοίmoito me[to dwell]
λέγει legei
V-PAI-3S
λέγωlegōto speaksays
κύριος kurios
N-NSM
κύριοςkurioslordlord
παντοκράτωρ,     pantokratōr
N-NSM
παντοκράτωρpantokratōralmightyalmighty,
εἰς eis
PREP
εἰςeistowardin
ἡμέραν,     hēmeran
N-ASF
ἡμέραhēmeradayday
ἣν hēn
R-ASF
ἦνēnwas[pledge]
ἐγὼ egō
P-NS
ἐγώegōI/weto me,
ποιῶ poiō
V-PAI-1S
ποιέωpoieōto do/makeprepare
εἰς eis
PREP
εἰςeistowardfor
περιποίησιν,     peripoiēsin
N-ASF
περιποίησιςperipoiēsisacquiringa procurement.
καὶ kai
CONJ
καίkaiandAnd
αἱρετιῶ hairetiō
V-FAI-1S
αἱρετίζωhairetizōto chooseI will select
αὐτοὺς autous
D-APM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
ὃν hon
R-ASM
ὅς, ἥhhos ēwhichwhich
τρόπον tropon
N-ASM
τρόποςtroposwaymanner
αἱρετίζει hairetizei
V-PAI-3S
αἱρετίζωhairetizōto choose[2selects
ἄνθρωπος anthrōpos
N-NSM
ἄνθρωποςanthrōposa human1a man]
τὸν ton
T-ASM
hothe/this/who 
υἱὸν huion
N-ASM
υἱόςhuiossonhis son,
αὐτοῦ autou
D-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
τὸν ton
T-ASM
hothe/this/whothe one
δουλεύοντα douleuonta
V-PAPAS
δουλεύωdouleuōbe a slaveserving
αὐτῷ.     autō
D-DSM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
 
18 Tłum. GrEn. Толк. – I nawrócicie się, a ujrzycie, co za różnica jest między sprawiedliwym a bezbożnym, i między służącym Bogu, a nie służącym jemu.И тогда снова увидите различие между праведником и нечестивым, между служащим Богу и не служащим Ему.И# њбратитeсz и3 ўви1дите междY првdнымъ и3 междY беззак0ннымъ, и3 междY служaщимъ бGови и3 не служaщимъ є3мY.3,18Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPκαὶ kai
CONJ
καίkaiandThen
ἐπιστραφήσεσθε epistrafēsesthe
V-FPI-2P
ἐπιστρέφωepistrefōto turnshall you be turned,
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ὄψεσθε opsesthe
V-FMI-2P
ὀπτάνομαιoptanomaito appear[to long]
ἀνὰ ana
PREP
ἀνάanaeach[Ahlab]
μέσον meson
A-ASN
μέσοςmesosmidst[to finish]
δικαίου dikaiou
A-GSM
δίκαιοςdikaiosjustjust one
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ἀνὰ ana
PREP
ἀνάanaeach[Ahlab]
μέσον meson
A-ASN
μέσοςmesosmidst[to finish]
ἀνόμου anomou
A-GSM
ἄνομοςanomoslawless[these]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ἀνὰ ana
PREP
ἀνάanaeach[Ahlab]
μέσον meson
A-ASN
μέσοςmesosmidst[to finish]
τοῦ tou
T-GSM
hothe/this/whothe one
δουλεύοντος douleuontos
V-PAPGS
δουλεύωdouleuōbe a slaveone serving
θεῷ theō
N-DSM
θεόςtheosGodGod
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
τοῦ tou
T-GSM
hothe/this/who[that]
μὴ
ADV
μήnotnot
δουλεύοντος.     douleuontos
V-PAPGS
δουλεύωdouleuōbe a slaveserving

41 Bo oto dzień przyjdzie pałający jak piec, a będą wszyscy pyszm i wszyscy czyniący bezbożność słomą, i zapali ich dzień, który przyjdzie, mówi Pan zastępów, i nie zostawi im korzenia ni gałązki.2 I wzejdzie wam, bojącym się imienia mego, słońce sprawiedliwości, i zdrowie na skrzydłach jego, i wyjdziecie, i skakać będziecie jak cielce ze stada.3 I podepczecie bezbożnych, gdy będą popiołem pod stopą nóg waszych, w dzień, który ja czynię, mówi Pan zastępów.4 Pamiętajcie na zakon Mojżesza, sługi mego, który mu poruczyłem na Horebie do wszystkiego Izraela, przykazania i sądy.5 – Oto ja poślę wam Eliasza proroka, pierwej niźli przyjdzie dzień Pański wielki a straszny.6 I nawróci serce ojców ku synom, a serce synów ku ojcom ich, abym snadź nie przyszedł i nie skarał ziemi wytraceniem.