MENU
Fragment:
Styl fragmentu
*Zezwalaj na cookies aby zapamiętać ustawienia

Proroctwo Ozeasza

Proroctwo Ozeasza

TYTUŁ KSIĘGI (1,1)
11 Słowo Pańskie, które się stało do Ozeasza, syna Beerego, za dniOzjasza, Joatana, Achaza, Ezechiasza,królów judzkich, i za dni Jeroboama,syna Joasa, króla izraelskiego.CZĘŚĆ I(1,2 – 3,5)SYMBOLICZNE PRZEDSTAWIENIE NIEWIERNOŚCI, KARY I OCALENIA IZRAELA ŻONA WSZETECZNA I JEJ DZIECI(I,2 – 2,1). Gomer i jej dzieci, symbole niewierności i kary Izraela (1,2-9). Obietrticaodnowienia Izraela (1,10 – 2,1).2 Początek mówienia Pana do Ozeasza. I rzekł Pan do Ozeasza: “Idź, pojmij sobie żonę wszetecznicę, a spłódź sobie synów wszetecznych; bo cudzołożąc cudzołożyć będzie ziemia od Pana.”3 I poszedł, a pojął Gomer, córkę Debelaima; i poczęła, i porodziła mu syna.4 I rzekł Pan do niego: “Nadaj mu imię Jezrahel; bo jeszcze trochę, a nawiedzę krew Jezrahela nad domem Jehu i uczynię, że ustanie królestwo domu izraelskiego.5 A dnia owego złamię łuk Izraela w dolinie Jezralel.”6 A poczęła jeszcze i porodziła córkę. I rzekł mu: “Nadaj jej imię “Bez miłosierdzia,” bo nie zmiłuję się więcej nad domem Izraelskim,ale całkiem zapomnę o nich.7 A nad domem Judy żmiłuję się i zbawię ich w Panu; Bogu ich; a nie zbawię ich przez łuk i przez miecz, i przez wojnę,i przez konie; i przez jezdnych “8I odkarmiła tę, która była “Bez miłosierdzia,” a poczęła i porodziła syna.9 I rzekł: “Nadaj mu imię “Nie lud mój,” bo wy nie jesteście ludem moim, a ja nie będę waszym.10 – I będzie liczba synów izraelskich jak piasek morski, który jest bez miary i policzony nie będzie. A będzie: na miejscu, gdzie im powiedzą: “Nie lud mój wy,” będą im mówić: “Synowie Boga żyjącego.”11 I zgromadzą się synowie judzcy i synowie izraelscy razem, a ustanowią sobie głowę jedną i wyjdą z ziemi; bo wielki dzień Jezrahela.
21 Mówcie braciom waszym: “Lud mój,” a siostrze waszej: “Miłosierdzia dostąpiła.” WYJAŚNIENIE SYMBOLU (2,2-24). Odrzucenie Izcaela (2-4); ukaranie jego niewdzięczności (5,8-13); obrzydzenie kultu bałwanów (6-7). Bóg przyjmuje Izraela z miłością (14-17). Nowe przymiecze i błogosławieństwo (1 8-24).2 “Sądźcie matkę waszą, sądźcie; bo ona nie żona moja, i ja nie mąż jej.Niech odejmie wszeteczeństwa swe od oblicza swego i cudzołóstwa swe spośród piersi swoich;3 abym jej snadź nie rozebrał do naga i nie postawił jej wedle dnia narodzenia jej, i nie uczynił jej jak pustynię, i nie postawił jej jak żiemię bezdrożną, i nie umorzył jej pragnieniem:4 I nad synami też jej nie zmiłuję się, bo synami wszeteczeństwa są.5 – Bo wszeteczeństwa popełniała matka ich, hańbą się okryła ta, która ich poczęła; bo mówiła: “Pójdę za miłośnikami moimi, którzy mi dają chleb i wodę moją, wełnę moją i len mój, oliwę moją i napój mój.”6 – Przeto oto ja zagrodzę drogę twoją cierniem i zagrodzę ją murem,i ścieżek swych nie znajdzie.7 I pójdzie za miłośnikami swymi, a nie dogoni ich i szukać ich będzie, a nie znajdzie. I powie: “Pójdę i wrócę się do męża mego pierwszego, bo mi lepiej było natenezas, niźli teraz.”8 – A ona nie wiedziała, że ja jej dałem zboże i wino i oliwę, i srebra namnożyłem jej i złota, które obrócił na Baala.9 Przeto wrócę się, a zabiorę zboże moje czasu swego i wino moje czasuswego, i wyzwolę wełnę moją i len mój, który okrywały sromotę jej.10 A teraz odkryję głupotę jej przed oczyma miłośników jej, a nikt nie wydrze jej z ręki mojej;11 i uczynię, że ustanie wszelkie wesele jej, uroczyste święto jej, nów jej, sabat jej i wszystkie święte czasy jej.12 I zepsuję winnicę jej i figi jej, o których mówiła: “Moje to zapłaty, które mi dali miłośnicy moi,” i uczynię ją lasem, i będzie ją jeść zwierz polny.13 I nawiedzę ją za dni Baalów, którym kadzidła zapalała i stroiła się nausznicą swą i klejnotami swymi, chodziła za miłośnikami swymi, a mnie zapomniała, mówi Pan.14 Przeto oto ja przynęcę ją i zawiodę ją na puszczę, i będę mówił do serca jej.15 I dam jej winogrodników jej z tegoż miejsca, i doĺinę Achor jako furtę nadziei; i będzie tam śpiewać jak za dni młodości swej i jak za dni wyjścia swego z ziemi Egipskiej.16 I będzie dnia owego, mówi Pan, będzie mię zwała “Mąż mój,” a nie nazwie mnie więcej “Baal.”17 I odejmę imiona Baalów z ust jej, i więcej wspominać nie będzie imienia ich.18 – I zawrę z nimi przymierze dnia owego ze zwierzem polnym i z ptactwem powietrznym i z płazem ziemskim, a łuk i miecz i wojnę wygładzę z ziemi i dam im spać bezpiecznie.19 I poślubię cię sobie na wieki, a poślubię cię sobie w sprawiedliwości i w sądzie, i w miłoslerdziu, i w litościach.20 I poślubię cię sobie w wierze, a poznasz, żem ja Pan.21 I będzie dnia owego, wysłucham, mówi Pan, wysłucham niebiosa, a one wysłuchają ziemię.22 A ziemia wysłucha pszenicę i wino i oliwę, a te wysłu chają Jezrahela:23 I posieję ją sobie w ziemi i zmiłuję się nad tą, która była “Bez miłosierdzia.”24 I powiem “Nie ludowi memu”: “Ludem moim jesteś ty,” a on powie “Bogiem moim jesteś ty.” POJEDNANIE Z NIEWIERNĄ ŻONĄ SYMBOLEM MIŁOSIERDZIA BOŻEGO NAD IZRAELEM (3,1-5).
31 I rzekł Pan do mnie: “Jeszeze idź i umiłuj niewiastę, umiłowaną przyjaciela i cudzołożnicę, jak miłuje Pan synów Izraelowych, a oni patrzą na bogów cudzych i miłują skórki jagód winnych.”2 I wykupiłem ją sobie za piętnaście srebrników i za korzec jęczmienia i za pół korca jęczmienia.3 I rzekłem do niej: “Przez wiéle dni będziesz na mnie czekała, nie będziesz cudzołożyć i nie będziesz z mężem; ale i ja na ciebie czekać będę”4 Bo przez wiele dni będą siedzieć synowie Izraelowi bez króla i bez książęcia, i bez ofiary, i bez ołtarza, i bez efodu, i bez terafim.5 A potem nawrócą się synowie Izraelowi i szukać będą Pana, Boga swego, i Dawida, króla swego, i przyjdą z lękiem do Pana i do dóbr jego na ostatku dni.CZĘŚC II(4,I -14,10)OPIS NIEWIERNOŚCI, KARY I OCALENIA IZRAELA OGÓLNE ZEPSUCIE (4,1-19). Występki wszelkiego rodzaju (l-4), szezególnie wodzów duchowych narodu (5-10). Bałwochwalstwo Izraela (11-14); niech przynajmniej Juda go nie naśladuje (15-19).
44 Słuchajcie słowa Pańskiego, synowie Izraelowi, bo sąd Panu z mieszkańcami ziemi; albowiem nie ma prawdy i ˇnie ma miłosierdzia i nie má znajomości Boga na ziemi.2 Złorzeczeństwo i kłamstwo, i mężo bójstwo, i kradzież, i cudzołóstwo wylało z brzegów, a krew się krwi dotknęła.3 Dłatego płakać będzie ziemia i omdleje każdy, kto mieszka na niej, ze zwierzem polnym i z ptactwem powietrznym, lecz i ryby morskie zbiorą się.4 Wszakże niech nikt nie sądzi, i niech nie potępiają nikogo; bo lud twój jak ci, którzy się sprzeciwiają kapłanowi.5 – I upadniesz dzisiaj, i upadnie też prorok z tobą, w nocy kazałem milczeć matce twojej.6 Umilknął lud mój, gdyż nie miał umiejętności. Ponieważ ty odrzuciłeś umiejętność, odrzucę cię, abyś mi w kapłaństwie nie służył; zapomniałeś zakonu Boga twego, zapomnę i ja synów twoich.7 Im więcej ich było, tym bardziej grzeszyli przeciwko mnie; sławę ich w sromotę odmienię.8 Grzechy ludu mego jeść będą, a do nieprawości ich podnosić będą dusze swe.9 I będzie jak lud, tak kapłan, i nawiedzę na nim drogi jego i myśli jego oddam mu.10 I będą jeść, a nie najedzą się, nierząd uprawiali, a nie przestali; bo opuścili Pana przez to, że nie strzegli.11 – Wszeteczeństwo i wino i pijaństwo odejmują serce.12 Lud mój pytał się drewna swego, a kij jego odpowiadał mu; bo duch wszeteczeństw zwiódł ich i wszeteczéństwem oddalili się od Boga swego.13 Na wierzchołkach gór składali ofiary i na pagórkach palili kadzidło pod dębem i topolą i terebintem, bo dobry był cień jego; przeto,będą rozpustne córki wasze, i óblubienice wasze cudzołożnicami będą.14 Nie nawiedzę córek waszych, gdy nierząd uprawiać będą, ani oblubienic waszych, gdy cudzołożyć będą; bo sami z nierządnicami obcowali i z niewieściuchami ofiarowali, a lud nie rozumiejący karany będzie.15 – Jeśli nierząd uprawiasz ty Izraelu, niech przynajmniej nie występuje Juda! A nie wchodźcie do Galgala i nie wstępujcie do Betawen, ani nie przysięgajcie: “Żyje Pan!”16 Bo jak krowa gżąca się wystąpił Izrael; teraz będzie ich Pan pasł jak baranka na niwie przestronnej.17 Uczestnikiem bałwanów Efraim, zaniechaj go!18 Odłączona jest uczta ich, oddawali się nierządowi, kochali się w dodawaniu sromoty obrońcy jej.19 Związał go wiatr na skrzydłach swoich, a zawstydzeni będą od ofiar swoich. ZAPOWIEDŹ KARY (5,1-14). Wszystkich, a szczególnie kapłanów i dom królewski dosięgnie kara (1) za występki, którym się oddawali zapamiętale (2-7). Najazd nieprzyjaciół i zniszczenie (8-11). Obca pomoc zawiedzie, bo Pan sam będzie niszczycielem (I2-14).
51 Słuchajcie tego, kapłani, a uważajcie, domu Izraelski, i domu królewski, słuchajcie! bo na was jest sąd, ponieważ staliście się sidłem dla straży i siecią rozciągniętą na Taborze.2 A ofiary odwrciliście w głębię; a ja nauczyciel ich wszystlúch.3 Ja znam Efraima, Izrael też nie skrył się przede mną; bo teraz nierząd uprawiał Efraim, splugawił się Izrael.4 Nie zwrócą myśli swoich, żeby się nawrócić. do Boga swego; bo duch wszeteczeństw wpośród nich, a Pana nie poznali.5 I odpowie hardość Izraela przed oczyma jego, a Izrael i Efraim upadną w nieprawości swojej, upadnie też i Juda z nimi.6 Z trzodami swymi i z bydłem swym pójdą szukać Pana, a nie znajdą; odstąpił od nich.7 Przeciw Panu wystąpili, bo synów cudzych napłodzili, teraz pożre ich mie siąc z działami ich.8 – Trąbcie w trąbę w Gabaa, w trąbę w Rama, krzyczcie w Betawen: “Za tobą, Beniaminie!”9 Efraim w spustoszeniu będzie w dzień karania; między pokoleniami Izraelowymi okazałem wiarę.10 Stali się książęta judzcy jak przenoszący granicę; wyleję na nich jak wodę gniew mój.11 Uciśnięty jest Efraim, złamany sądem, gdyż począł chodzić za plugastwem.12 – A ja jak mól jestem Efraimowi i jak zgnilizna domowi Judzkiemu.13 I ujrzał Efraim mdłość swoją, a Juda więzy swoje, i poszedł Efraim do Assuru, i posłał do króla mściciela; a on nie będzie mógł uleczyć was, ani nie będzie mógł rozwiązać z was więzów.14 Bo ja jak lwica będę Efraimowi, a jak szczenię lwie domowi Judy; ja, ja porwę i pójdę; wezmę, a nie ma, kto by wydarł. NIESZCZERE NAWRÓCENlE (5,15-6,11). Na groźbę Boga, iż opuści swój lud (5,15), Izrael chce się nawrócić (6,1-3); Bóg jednak mu zarzuca brak stałości w dobrym i powienchowność religii (4-b); dowodem tego są akty gwałtu i obrzydłe bałwochwalstwo (7-11).15 Idąc wrócę się na miejsce moje, aż ustaniecie i szukać będziecie oblicza mego.
61 W utrapieniu swym rano wstaną do mnie: “Pójdźcie, a nawróćmy się do Pana;2 bo on pojmał i uleczy nas, ubije, lecz uzdrowi nas.3 Ożywi nas po dwu dniach, dnia trzeciego wzbudzi nas, i żyć będziemyprzed obliczem jego. Poznamy i pilnie starać się będziemy poznać Pana; jak zorza zgotowane jest wyjście jego, a przyjdzie nam jak deszcz wczesny i późny ziemi”4 Co uczynię tobie, Efraimie ? co uczynię tobie, Judo ? Miłosierdzie wasze jako obłok poranny i jak rosa rano przemijająca.5 Dlatego heblowałem przez proroków, pobiłem ich słowami ust moich, a sądy twoje jak światło wyjdą.6 Bo miłosierdzia żądałem, a nie ofiary, i znajomości Boga więcej niż całopalenia.7 – Ale oni jak Adam przestąpili przymierze, tam wykroczyli przeciwko mnie. 8 Galaad, miasto urabiających bałwana, podchwycone dla krwi.9 A jak gardła mężów rozbójników, jest wspólnikiem kapłanów, zabijających na drodze tych, co idą z Sychem; bo zbrodnię popełnili.10 W domu Izraelowym widziałem rzecz straszną: tam wszeteczeństwa Efraima, skalał się Izrael.11 Ale i ty, Judo, połóż sobie żniwo, gdy wrócę pojmanie ludu mojego. PRZECIW ZEPSUCIU MOŻNYCH I PRZYMIERZOM Z OBCYMI (7,I-16). Upadek moralny narodu, zwlaszcza klasy rządzącej (I-7). Potępienie przymierza z obcymi państwami (8-12). Bóg pomści się za odstępstwo (I3-16).
71 Gdy chciałem uleczyć Izraela, odkryła się nieprawość Efraima i złość Samarii; bo popełniali kłamstwo i złodziej wszedł odzierając, rozbójnik jest na dworze.2 Ażeby snadź nie mówili w sercach swych, że ja pomnę każdą złość ich, teraz ogarnęły ich uczynki ich, działy się przed obliczem moim.3 Złością swą uweselał króla, a kłamstwami swymi książąt.4 Wszyscy są cudzołożnikami jak piec rozpalony przez piekarza; uspokoiło się na mały czas miasto od zamieszania kwasu, ażby się zakwasiło5 wszystko. Dzień to króla naszego, poczęli książęta szaleć od wina, wyciągnął rękę swą z szydercami.6 Bo przyłożyli jak piec serce swe, podczas gdy na nich czynił zasadzki; całą noc spał pieczący ich, rano sam był rozpalony jak ogień płomienisty.7 Wszyscy rozgrzali się jak piec i pożarli sędziów swych; wszyscy królowie ich upadli, nie ma między nimi wołającego do mnic.8 – Efraim, ten się z narodami mieszał; Efraim stał się podpłomykiem, którego nie przewracają.9 Zjedli obcy siłę jego, a on nie wiedział; ale i siwizna wystąpiła na nim, a on nie wiedział.10 I poniżona będzie pycha Izraela przed obliczem jego, a nie wrócili się do Pana, Boga swego, i nie szukali go w tym wszystkim.11 I stał się Efraim jak gołębica zwiedziona, nie mająca serca: Egiptu przyzywali, do Asyryjczylców szli.12 A gdy pójdą, zastawię na nich sieć moją, jak ptaka powietrznego ściągnę ich, skarzę ich według tego, jak słyszało zgromadzenie ich.13 – Biada im, że odstąpili ode mnie! Spustoszeni będą, bo wystąpili przeciw mnie. Ja ich odkupiłem, a oni mówili przeciwko mnie kłamstwo.14 A nie wołall do mnie z serca swego, ałe wyli w łożnicach swoich; nad pszenicą i winem przeżuwali, odstąpill ode mnie.15 Ja Ich nauczałem i wzmacniałem ramiona ich, a przeciw mnie złość myśleli. Wrócili się, aby być bez jarzma, stali się jak łuk zdradliwy, i upadną od miecza książęta ich dla zapalczywości języka swego. To pośmiewisko ich w ziemi Egipskiej. PRZECIW BAŁWOCHWALSTWU (8,1-14). Za przestąpienie przymierza z Bogiem Izrael będzie wydany wrogom (1-3). Sehizma polityczna i religijna królesrwa izraelskiego (4-b). Zawodność przyntierza z obcymi (7-10) i rozlicznych ofiar obok lekceważenia prawa Bożego (11-13). Izrael i Juda zapomnieli swego Stwórcy – będą zniszczeni (14).
81 W gardle twoim niech będzie trąba, jak orzeł na dom Pański, dlatego że przestąpili przymierze moje, a zakon mój zgwałcili.2 Mnie wzywać będą: “Boże mój, poznaliśmy cię, Izrael”3 Porzucił Izrael dobro, nieprzyjaciel go prześladować będzie.4 – Oni królowali, ale beze mnie: książętami byli, a nie wiedziałem; ze srebra swego i ze złota swego naczynili sobie bałwanów, aby zginęli.5 Porzucony jest cielec twój, Samario! Rozgniewała się zapalczywość moja na nich; a dokądże nie będą mogli być oczyszczeni?6 Bo i ten jest z Izraela, rzemieślnik uczynił go, a nie jest on Bogiem; bo w pajęcze siatki obróci się cielec samaryjski.7 – Bo wiatr siać będą, a wicher pożną, źdźbła stojącego nie masz w nim, ziarno nie daje mąki, a jeśli da, obcy ją zjedzą.8 Pożarty jest Izrael, teraz się stał między narodami jak naczynie plugawe.9 Bo oni zaszli do Assura, osioł dziki samotny, Efraim dary dał miłośnikom.10 Ale choćby za zapłatę najęli narody, teraz zbiorę ich, a odpoczną trochę od brzemienia króla i książąt.11 – Bo namnożył Efraim ołtarzów ku grzeszeniu, stały mu się ołtarze na grzech.12Napiszę mu rozliczne prawa moje, które były poczytane za obce.13 Ofiary przynosić będą, będą ofiarować mięso i jeść, a Pan nie przyjmie ich; teraz wspomni na nieprawości ich i nawiedzi grzechy ich; oni się do Egiptu wrócą.14 I zapomniał Izrael Stworzyciela swego, a nabudował zborów, i Juda też namnożył miast obronnych; i puszczę ogień na miasto jego, i pożre domy jego. ZAPOWIEDŻ NIEWOLI (9,1-9). Wszellca radość skończy się z uprowadzeniem w niewolę (1-3); ustaną ofiary i obchodzcnie uroczystych świąt (4-6). Przepowiednie proroków się spcłnią (7-8). Przypomni się kara występncgo Gabaa (9).
91 Nie wesel się, Izraelu, nie raduj się jak narody; bo wszeteczeństwem odstąpiłeś od Boga twego, rozmiłowałeś się w darach na wszystkich boiskach pszenicy.2 Boisko i prasa nie będą ich karmić, i wino omyli ich.3 Nie będą mieszkać w ziemi Pańskiej; wrócił sig Efraim do Egiptu, a w Asyrii jadł nieczyste rzeczy.4 Nie będą ofiarować Panu wina i nie spodobają mu się ofiary ich, jak chleb płaczących; wszyscy, którzy go jeść będą, skalają się, bo chleb ich dla duszy ich, nie wejdzie do domu Pańskiego.5 Cóż będziecie czynić w dzień uroczysty, w dzień święta Pańskiego?6 Bo oto poszli dla spustoszenia, Egipt ich zgromadzi, Melnfis ich pogrzebie, pożądane srebro ich pokrzywa odziedziczy, łopian w przybytkach ich.7 – Przyszły dni nawiedzenia, przyszły dni odpłaty. Znajcie, Izraelu, głupiego proroka, szalonego męża duchownego, dla mnóstwa nieprawości twej i dla mnóstwa szaleństwa!8 Stróż Efraima z Bogiem moim, prorok sidłem upadku stał się po wszystkich drogach jego, szaleństwem w domu Boga jego.9 Głęboko zgrzeszyli jak za dni Gabaa;wspomni na nieprawości ich i nawiedzi grzechy ich. IZRAEL ODRZUCONY (9,10-ĺ7). Przedwczcsna występczość Izraela (10). Bezpłodność i wytępienie (11-14). Powody odrzucenia (15-17). 10 Jak grona winne w pustyni znalazłem Izraela, jak pierwszy owoc drzewa figowego na wierzchołku jego ujrzałem ojców ich; a oni weszli do Beelfegor i odwrócili się od sromoty, i stali się obrzydłymi jak to, co miłowali.11 – Efraim jak ptak uleciał, sława ich od porodu i od żywota i od poczęcia.12 A choćby wychowali synów swoich, uczynię ich bez dzieci między ludźmi; lecz i im biada, gdy odstąpię od nich.13 Efraim, jak widziałem, był Tyrem, założonym na piękności; a Efraim będzie wywodzić na zabijanie synów swych.14 Daj im, Panie! Cóż im dasz? Daj im żywot bez dzieci, a piersi wyschłe.15 – Wszystkie złości ich w Galgal, bo tam ich znienawidziłem. Dla złości wynalazków ich z domu mego wyrzucę ich, nie będę ich więcej miłować; wszyscy książęta ich odstępujący.16 Porażony jest Efraim, korzeń ich usechł, owocu nie wydadzą. A choćby zrodzili, wybiję najmilszych żywota ich.17 Odrzuci ich Bóg mój, bo go nie słuchali i będą tułaczami między narodami. UPADEK BAŁWANÓW I KRÓLESTWA (10,1- ll,la). Ze wzrostem dobrobytu mnotyły się bałwany; Bóg je zniszczy (10,1-2). Okate się wówczas bezsilność króla i przymierzy (3-4). Kult bałwanów będzie obalony i władza królewska ustanie (5-8). Izrael zaś będzie zrujnowany dla występków, które sięgają początkami daleko w przesztość (9-11).Ponieważ Izrael nie chce się nawrócić, ruina catkowita jest nieunikniona (10,12- ll,la).
10

Warsz. King J. 101 Tłum. GrEn. Толк. Winnym drzewem gałęzistym był Izrael, owoc zrównał się z nim. Według mnóstwa owocu swego namnożył ołtarzów, według obfitości ziemi swej obfitował w bałwany.Израиль - ветвистый виноград, умножает для себя плод: чем более у него плодов, тем более умножает жертвенники; чем лучше земля у него, тем более украшают они кумиры. Віногрaдъ благол0зенъ ї}ль, пл0дъ nби1ленъ є3гw2: по мн0жеству плодHвъ є3гw2 ўмн0жи трє1бища, по благотaмъ земли2 є3гw2 возгради2 к†пища. 10,1Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPἌμπελος ampelos
N-NSF
ἄμπελοςampelosvine[2 a grapevine
εὐκληματοῦσα euklēmatousa
V-PAPRS
strong:GV-PAPRSstrong:GV-PAPRSstrong:GV-PAPRS 
Ισραηλ,     israēl
N-PRI
ἸσραήλisraēlIsrael[window]
ho
T-NSM
hothe/this/who 
καρπὸς karpos
N-NSM
καρπόςkarposfruither fruit
αὐτῆς autēs
D-GSF
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
εὐθηνῶν·     euthēnōn
V-PAPRS
strong:GV-PAPRSstrong:GV-PAPRSstrong:GV-PAPRS 
κατὰ kata
PREP
κατάkataaccording toAccording to
τὸ to
T-ASN
hothe/this/whothe
πλῆθος plēthos
N-ASN
πλῆθοςplēthosmultitudemultitude
τῶν tōn
T-GPM
hothe/this/who 
καρπῶν karpōn
N-GPM
καρπόςkarposfruitof her fruits
αὐτοῦ autou
D-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
ἐπλήθυνεν eplēthunen
V-IAI-3S
πληθύνωplēthunōto multiplyhe multiplied
τὰ ta
T-APN
hothe/this/whothe
θυσιαστήρια,     thusiastēria
N-APN
θυσιαστήριονthusiastērionaltaraltars.
κατὰ kata
PREP
κατάkataaccording toAccording to
τὰ ta
T-APN
hothe/this/whothe
ἀγαθὰ agatha
A-APN
ἀγαθόςagathosgood-doergood
τῆς tēs
T-GSF
hothe/this/who 
γῆς gēs
N-GSF
γῆearthof his land
αὐτοῦ autou
D-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
ᾠκοδόμησεν ōkodomēsen
V-AAI-3S
οἰκοδομέωoikodomeōto buildhe built
στήλας.     stēlas
N-APF
strong:GN-APFstrong:GN-APFstrong:GN-APF 
 
2 Tłum. GrEn. Толк. Rozdzieliło się serce ich, teraz zginą; On połamie bałwany ich, spustoszy ołtarze ich.Разделилось сердце их, за то они и будут наказаны: Он разрушит жертвенники их, сокрушит кумиры их. Раздэли1ша сердцA сво‰, нн7э поги1бнутъ: сaмъ раскопaетъ трє1бища и4хъ, сокрушaтсz кумjры и4хъ. 10,2Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPἐμέρισαν emerisan
V-AAI-3P
μερίζωmerizōto divideThey portioned
καρδίας kardias
N-APF
καρδίαkardiahearttheir hearts,
αὐτῶν,     autōn
D-GPM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
νῦν nun
ADV
νῦνnunnownow
ἀφανισθήσονται·     afanisthēsontai
V-FPI-3P
strong:GV-FPI-3Pstrong:GV-FPI-3Pstrong:GV-FPI-3P 
αὐτὸς autos
D-NSM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
κατασκάψει kataskapsei
V-FAI-3S
κατασκάπτωkataskaptōto ruinshall raze
τὰ ta
T-APN
hothe/this/who 
θυσιαστήρια thusiastēria
N-APN
θυσιαστήριονthusiastērionaltartheir altars,
αὐτῶν,     autōn
D-GPM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
ταλαιπωρήσουσιν talaipōrēsousin
V-FAI-3P
ταλαιπωρέωtalaipōreōto grieve[2shall languish
αἱ hai
T-NPF
hothe/this/who 
στῆλαι stēlai
N-NPF
strong:GN-NPFstrong:GN-NPFstrong:GN-NPF 
αὐτῶν.     autōn
D-GPM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
 
3 Tłum. GrEn. Толк. – Bo teraz powiedzą: “Nie mamy króla, bo się nie boimy.Pana, a król co nam uczyni ?”Теперь они говорят: "нет у нас царя, ибо мы не убоялись Господа; а царь, - что он нам сделает?" Тёмже нн7э рекyтъ: нёсть царS въ нaсъ, ћкw не боsхомсz гDа: цaрь же что2 сотвори1тъ нaмъ; 10,3Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPδιότι dioti
CONJ
διότιdiotibecauseBecause
νῦν nun
ADV
νῦνnunnownow
ἐροῦσιν erousin
V-FAI-3P
ἐρέω, ἐρῶereō erōto speakthey shall say,
οὐκ ouk
ADV
οὐounoThere is no
ἔστιν estin
V-PAI-3S
ἐστίestihe is[to sacrifice]
βασιλεὺς basileus
N-NSM
βασιλεύςbasileuskingking
ἡμῖν,     hēmin
P-DP
ἡμῖνhēminto us[to pledge]
ὅτι hoti
CONJ
ὅτιhotithat/sincefor
Οὐκ ouk
ADV
οὐounowe feared not
ἐφοβήθημεν efobēthēmen
V-API-1P
φοβέωfobeōto fearwe feared not
τὸν ton
T-ASM
hothe/this/whothe
κύριον,     kurion
N-ASM
κύριοςkurioslordlord;
ho
T-NSM
hothe/this/whobut the
δὲ de
PRT
δέdethenbut the
βασιλεὺς basileus
N-NSM
βασιλεύςbasileuskingking,
τί ti
I-ASN
τίςtiswhich?[to bray]
ποιήσει poiēsei
V-FAI-3S
ποιέωpoieōto do/makeshall he do
ἡμῖν;     hēmin
P-DP
ἡμῖνhēminto us[to pledge]
 
4 Tłum. GrEn. Толк. Mówicie słowa widzenia niepożyteczne i zawrzecie przymierze; i zrodzi się jak gorycz sąd na zagonach polnych.Говорят слова пустые, клянутся ложно, заключают союзы; за то явится суд над ними, как ядовитая трава на бороздах поля. Глаг0лzй словесA и3звинeніz лHжнаz завэщaетъ завётъ: прозsбнетъ сyдъ ѓки тр0скотъ на лzди1нэ сeльнэй. 10,4Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPλαλῶν lalōn
V-PAPRS
λαλέωlaleōto speakSpeaking
ῥήματα rēmata
N-APN
ῥῆμαrēmawordwords,
προφάσεις profaseis
N-APF
πρόφασιςprofasispretense[2excuses
ψευδεῖς pseudeis
A-APF
ψευδήςpseudēsfalse1lying];
διαθήσεται diathēsetai
V-FMI-3S
διατίθημιdiatithēmito make a covenanthe shall ordain
διαθήκην·     diathēkēn
N-ASF
διαθήκηdiathēkēcovenanta covenant.
ἀνατελεῖ anatelei
V-FAI-3S
ἀνατέλλωanatellōto rise[2shall rise
ὡς hōs
CONJ
ὡςhōswhich/how3as
ἄγρωστις agrōstis
N-NSF
strong:GN-NSFstrong:GN-NSFstrong:GN-NSF 
κρίμα krima
N-NSN
κρίμαkrimajudgment1Judgment]
ἐπὶ epi
PREP
ἐπίepiupon/to/againstupon
χέρσον cherson
N-ASF
strong:GN-ASFstrong:GN-ASFstrong:GN-ASF 
ἀγροῦ.     agrou
N-GSM
ἀγρόςagrosfieldfield.
 
5 Tłum. GrEn. Толк. Krowy Betawen czcili mieszkańcy Samarii; bo płakał nad nim lud jego, i klechy jego nad nim radowali się z sławy jego, iż się wyprowadziła od niego.За тельца Беф-Авена вострепещут жители Самарии; восплачет о нем народ его, и жрецы его, радовавшиеся о нем, будут плакать о славе его, потому что она отойдет от него. Ў тельцA д0му w4нова воз8wбитaютъ живyщіи въ самарjи, ћкw плaкашасz лю1діе є3гw2 њ нeмъ: и3 ћкоже разгнёваша є3го2, порaдуютсz њ слaвэ є3гw2, ћкw пресели1сz t ни1хъ. 10,5Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPτῷ
T-DSM
hothe/this/whoTo the
μόσχῳ moschō
N-DSM
μόσχοςmoschoscalfcalf
τοῦ tou
T-GSM
hothe/this/whoof the
οἴκου oikou
N-GSM
οἶκοςoikoshousehouse
Ων ōn
N-PRI
ὅς, ἥhhos ēwhich[to trade]
παροικήσουσιν paroikēsousin
V-FAI-3P
παροικέωparoikeōbe a stranger[4shall sojourn
οἱ hoi
T-NPM
hothe/this/who1the ones
κατοικοῦντες katoikountes
V-PAPRP
κατοικέωkatoikeōto dwell2dwelling
Σαμάρειαν,     samareian
N-ASF
ΣαμάρειαsamareiaSamaria[covering]
ὅτι hoti
CONJ
ὅτιhotithat/sincefor
ἐπένθησεν epenthēsen
V-AAI-3S
πενθέωpentheōto mourn[2mourned
ho
T-NSM
hothe/this/who 
λαὸς laos
N-NSM
λαόςlaosa people1his people]
αὐτοῦ autou
D-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
ἐπ'     ep
PREP
ἐπίepiupon/to/againstfor
αὐτόν·     auton
D-ASM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
καθὼς kathōs
ADV
καθώςkathōsas/just asas
παρεπίκραναν parepikranan
V-AAI-3P
παραπικραίνωparapikrainōto rebelthey greatly embittered
αὐτόν,     auton
D-ASM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
ἐπιχαροῦνται epicharountai
V-FMI-3P
strong:GV-FMI-3Pstrong:GV-FMI-3Pstrong:GV-FMI-3P 
ἐπὶ epi
PREP
ἐπίepiupon/to/againstover
τὴν tēn
T-ASF
hothe/this/who 
δόξαν doxan
N-ASF
δόξαdoxagloryhis glory,
αὐτοῦ,     autou
D-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
ὅτι hoti
CONJ
ὅτιhotithat/sincefor
μετῳκίσθη metōkisthē
V-API-3S
μετοικίζωmetoikizōto deporthe was displaced
ἀπ'     ap
PREP
ἀπόapofromfrom
αὐτοῦ.     autou
D-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
 
6 Tłum. GrEn. Толк. Albowiem i on do Assuru zaniesiony jest w darze królowi mścicielowi; zelżywość Efraima okryje, a zawstydzony będzie Izrael w swej woli.И сам он отнесен будет в Ассирию, в дар царю Иареву; постыжен будет Ефрем, и посрамится Израиль от замысла своего. И# свzзaвше є3го2, во ґссmрjю tвед0ша въ дaръ царю2 їарjму: въ дaръ є3фрeмъ пріи1метсz, и3 ўсрами1тсz ї}ль њ совётэ своeмъ. 10,6Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPκαὶ kai
CONJ
καίkaiandAnd
αὐτὸν auton
D-ASM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
εἰς eis
PREP
εἰςeistoward3for
Ἀσσυρίους assurious
N-APM
strong:GN-APMstrong:GN-APMstrong:GN-APM 
δήσαντες dēsantes
V-AAPRP
δέωdeōto bind1having tied],
ἀπήνεγκαν apēnenkan
V-AAI-3P
ἀποφέρωapoferōto carry offthey carried away
ξένια xenia
N-NSF
ξενίαxenialodging[Cozeba]
τῷ
T-DSM
hothe/this/who 
βασιλεῖ basilei
N-DSM
βασιλεύςbasileuskingto king
Ιαριμ·     iarim
N-PRI
strong:GN-PRIstrong:GN-PRIstrong:GN-PRI 
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongby
δόματι domati
N-DSN
δόμαdomagifta gift;
Εφραιμ efraim
N-PRI
ἘφραίμefraimEphraim[to leap]
δέξεται,     dexetai
V-FMI-3S
δέχομαιdechomaito receiveshall receive
καὶ kai
CONJ
καίkaiand[desire]
αἰσχυνθήσεται aischunthēsetai
V-FPI-3S
αἰσχύνωaischunōbe ashamedIsrael shall be ashamed
Ισραηλ israēl
N-PRI
ἸσραήλisraēlIsrael[window]
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
τῇ
T-DSF
hothe/this/who 
βουλῇ boulē
N-DSF
βουλήboulēplanhis counsel.
αὐτοῦ.     autou
D-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
 
7 Tłum. GrEn. Толк. Uczyniła Samaria, że przeszedł król jej jak piana na powierzchni wody.Исчезнет в Самарии царь ее, как пена на поверхности воды. Tвeрже самарjа царS своего2, ѓки хврaстіе на лицы2 воды2. 10,7Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPἀπέρριψεν aperripsen
V-AAI-3S
strong:GV-AAI-3Sstrong:GV-AAI-3Sstrong:GV-AAI-3S 
Σαμάρεια samareia
N-NSF
ΣαμάρειαsamareiaSamaria[covering]
βασιλέα basilea
N-ASM
βασιλεύςbasileuskingher king
αὐτῆς autēs
D-GSF
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
ὡς hōs
CONJ
ὡςhōswhich/howas
φρύγανον fruganon
N-ASN
φρύγανονfruganonbrushwooda stick
ἐπὶ epi
PREP
ἐπίepiupon/to/againstupon
προσώπου prosōpou
N-GSN
πρόσωπονprosōponfaceface
ὕδατος.     hudatos
N-GSN
ὕδωρ, ὕδατοςhhudōr udatoswaterof water.
 
8 Tłum. GrEn. Толк. I będą wytracone wyżyny bałwana, grzech Izraela, łopian i oset wyrośnie na ich ołtarzach; i powiedzą górom: “Przykryjcie nas!” a pagór kom: “Upadnijcie na nas!”И истреблены будут высоты Авена, грех Израиля; терние и волчцы вырастут на жертвенниках их, и скажут они горам: "покройте нас", и холмам: "падите на нас". И#звeргутсz трє1бища w4нwва согрэшє1ніz ї}лєва, тeрніе и3 волчeцъ возни1кнутъ на трeбищихъ и4хъ: и3 рекyтъ къ горaмъ: покрhйте ны2: и3 холмHмъ: пади1те на ны2. 10,8Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPκαὶ kai
CONJ
καίkaiandAnd
ἐξαρθήσονται exarthēsontai
V-FPI-3P
ἐξαίρωexairōto expel[3shall be lifted away
βωμοὶ bōmoi
N-NPM
βωμόςbōmosaltar1 shrines
Ων,     ōn
N-PRI
ὅς, ἥhhos ēwhich2of On],
ἁμαρτήματα hamartēmata
N-NPN
ἁμάρτημαhamartēmasinsins
τοῦ tou
T-GSM
hothe/this/who 
Ισραηλ·     israēl
N-PRI
ἸσραήλisraēlIsrael[window]
ἄκανθαι akanthai
N-NPF
ἄκανθαakanthaa thornThorn-bushes
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
τρίβολοι triboloi
N-NPM
τρίβολοςtribolosthistlethistles
ἀναβήσονται anabēsontai
V-FMI-3P
ἀναβαίνωanabainōto ascendshall ascend
ἐπὶ epi
PREP
ἐπίepiupon/to/againstupon
τὰ ta
T-APN
hothe/this/who 
θυσιαστήρια thusiastēria
N-APN
θυσιαστήριονthusiastērionaltartheir altars;
αὐτῶν·     autōn
D-GPM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ἐροῦσιν erousin
V-FAI-3P
ἐρέω, ἐρῶereō erōto speakthey shall say
τοῖς tois
T-DPN
hothe/this/whoto the
ὄρεσιν oresin
N-DPN
ὄροςorosmountainmountains,
Καλύψατε kalupsate
V-AAM-2P
καλύπτωkaluptōto coverCover
ἡμᾶς,     hēmas
P-AP
ἡμᾶςhēmasus[crime]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
τοῖς tois
T-DPM
hothe/this/whoto the
βουνοῖς bounois
N-DPM
βουνόςbounoshillhills,
Πέσατε pesate
V-AAM-2P
πίπτωpiptōto collapseFall
ἐφ'     ef
PREP
ἐπίepiupon/to/againstupon
ἡμᾶς.     hēmas
P-AP
ἡμᾶςhēmasus[crime]
 
9 Tłum. GrEn. Толк. – Od dni Gabaa zgrzeszył Izrael, na tym stanęli; nie pochwyci ich w Gabaa bitwa przeciw synom nieprawości.Больше, нежели во дни Гивы, грешил ты, Израиль; там они устояли; война в Гаваоне против сынов нечестия не постигла их. Tнeлэже х0лми, согрэши2 ї}ль: тaмw стaша: не пости1гнетъ и4хъ на холмЁ рaть, на ч†да непрaвды. 10,9Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPἈφ af
PREP
ἀπόapofromFrom
οὗ hou
R-GSM
οὐouno[Carmi]
οἱ hoi
T-NPM
hothe/this/whothe
βουνοί,     bounoi
N-NPM
βουνόςbounoshillhills
ἥμαρτεν hēmarten
V-AAI-3S
ἁμαρτάνωhamartanōto sinIsrael sinned;
Ισραηλ,     israēl
N-PRI
ἸσραήλisraēlIsrael[window]
ἐκεῖ ekei
ADV
ἐκεῖekeitherethere
ἔστησαν·     estēsan
V-AAI-3P
ἵστημιhistēmito standthey stood.
οὐ ou
ADV
οὐouno[Carmi]
μὴ
ADV
μήnot[Jokmeam]
καταλάβῃ katalabē
V-AAS-3S
καταλαμβάνωkatalambanōto take/realizeshould it overtake
αὐτοὺς autous
D-APM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
τῷ
T-DSM
hothe/this/whothe
βουνῷ bounō
N-DSM
βουνόςbounoshillhill --
πόλεμος polemos
N-NSM
πόλεμοςpolemoswarwar
ἐπὶ epi
PREP
ἐπίepiupon/to/against[2upon
τὰ ta
T-APN
hothe/this/who3the
τέκνα tekna
N-APN
τέκνονteknonchild4children
ἀδικίας;     adikias
N-GSF
ἀδικίαadikiaunrighteousness5of iniquity
 
10 Tłum. GrEn. Толк. Według upodobania mego skarzę ich; zbiorą się przeciw nim narody, gdy będą karani dla dwu nieprawości swoich.По желанию Моему накажу их, и соберутся против них народы, и они будут связаны за двойное преступление их. Пріи1де наказaти и5хъ по желaнію моемY: и3 соберyтсz лю1діе на нS, внегдA наказaтисz и5мъ во двою2 непрaвдахъ свои1хъ. 10,10Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPἦλθεν ēlthen
V-AAI-3S
ἔρχομαιerchomaito come/go[to endow]
παιδεῦσαι paideusai
V-AAR
παιδεύωpaideuōto instructTo correct
αὐτούς,     autous
D-APM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
συναχθήσονται sunachthēsontai
V-FPI-3P
συνάγωsunagōto assemble[2shall be brought together
ἐπ'     ep
PREP
ἐπίepiupon/to/againstagainst
αὐτοὺς autous
D-APM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
λαοὶ laoi
N-NPM
λαόςlaosa people1peoples]
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
τῷ
T-DSN
hothe/this/who 
παιδεύεσθαι paideuesthai
V-PMR
παιδεύωpaideuōto instructtheir being corrected
αὐτοὺς autous
D-APM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongfor
ταῖς tais
T-DPF
hothe/this/who 
δυσὶν dusin
N-NUI
δύοduotwo[2two
ἀδικίαις adikiais
N-DPF
ἀδικίαadikiaunrighteousness3iniquities
αὐτῶν.     autōn
D-GPM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
 
11 Tłum. GrEn. Толк. Efraim – jałowica nauczona kochać się w młóceniu; i ja przeszedłem po cudności szyi jej, wsiądę na Efraima, będzie orał Juda, bronować sobie bę dzie zagony Jakub.Ефрем - обученная телица, привычная к молотьбе, и Я Сам возложу ярмо на тучную шею его; на Ефреме будут верхом ездить, Иуда будет пахать, Иаков будет боронить. є3фрeмъ ю4ница научeнаz, є4же люби1ти прёніе: ѓзъ же найдY на добр0ту вhи є3S, наступлю2 на є3фрeма, ўмолчY њ їyдэ, ўкрэпи1тсz себЁ їaкwвъ. 10,11Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPΕφραιμ efraim
N-PRI
ἘφραίμefraimEphraim[to leap]
δάμαλις damalis
N-NSF
δάμαλιςdamalisheifera heifer
δεδιδαγμένη dedidagmenē
V-RPPRS
διδάσκωdidaskōto teachbeing taught,
ἀγαπᾶν agapan
V-PAR
ἀγαπάωagapaōto loveloving
νεῖκος,     neikos
N-ASN
strong:GN-ASNstrong:GN-ASNstrong:GN-ASN 
ἐγὼ egō
P-NS
ἐγώegōI/webut I
δὲ de
PRT
δέdethenbut I
ἐπελεύσομαι epeleusomai
V-FMI-1S
ἐπέρχομαιeperchomaito arrive/invadeshall come
ἐπὶ epi
PREP
ἐπίepiupon/to/againstupon
τὸ to
T-ASN
hothe/this/whothe
κάλλιστον kalliston
A-ASMS
καλόςkalosgoodbest
τοῦ tou
T-GSM
hothe/this/who 
τραχήλου trachēlou
N-GSM
τράχηλοςtrachēlosneckof her neck;
αὐτῆς·     autēs
D-GSF
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
ἐπιβιβῶ epibibō
V-FAI-1S
ἐπιβιβάζωepibibazōto mountI will conduct
εφραιμ efraim
N-PRI
ἘφραίμefraimEphraim[to leap]
καὶ kai
CONJ
καίkaiand[desire]
παρασιωπήσομαι parasiōpēsomai
V-FMI-1S
strong:GV-FMI-1Sstrong:GV-FMI-1Sstrong:GV-FMI-1S 
Ιουδαν,     ioudan
N-ASM
ἸούδαςioudasJudah/Judas/Jude[common]
ἐνισχύσει enischusei
V-FAI-3S
ἐνισχύωenischuōto strengthen[2shall grow in strength
αὐτῷ autō
D-DSM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
Ιακωβ.     iakōb
N-PRI
ἸακώβiakōbJacob[vision]
 
12 Tłum. GrEn. Толк. – Siejcie sobie ku sprawiedliwości, a żniwa wedle miary miłosierdzia, odnówcie sobie nowinę; a czas szukać Pana, który gdy przyjdzie, będzie was uczył spra wiedliwości.Сейте себе в правду, и пожнете милость; распахивайте у себя новину, ибо время взыскать Господа, чтобы Он, когда придет, дождем пролил на вас правду. Сёйте себЁ въ прaвду, собери1те пл0дъ животA, просвэти1те себЁ свётъ вёдэніz, д0ндеже врeмz, взыщи1те гDа, д0ндеже пріи1дутъ вaмъ жи6та прaвды. 10,12Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPσπείρατε speirate
V-AAM-2P
σπείρωspeirōto sowSow
ἑαυτοῖς heautois
D-DPM
ἑαυτοῦheautoumy/your/him-selfto yourselves
εἰς eis
PREP
εἰςeistowardfor
δικαιοσύνην,     dikaiosunēn
N-ASF
δικαιοσύνηdikaiosunērighteousnessrighteousness!
τρυγήσατε trugēsate
V-AAM-2P
τρυγάωtrugaōto harvestGather the vintage
εἰς eis
PREP
εἰςeistowardfor
καρπὸν karpon
N-ASM
καρπόςkarposfruitfruit
ζωῆς,     zōēs
N-GSF
ζωήzōēlifeof life!
φωτίσατε fōtisate
V-AAM-2P
φωτίζωfōtizōto illuminateLight
ἑαυτοῖς heautois
D-DPM
ἑαυτοῦheautoumy/your/him-selffor yourselves
φῶς fōs
N-ASN
φῶςfōslightlight
γνώσεως,     gnōseōs
N-GSF
γνῶσιςgnōsisknowledgeof knowledge!
ἐκζητήσατε ekzētēsate
V-AAM-2P
ἐκζητέωekzēteōto seek outInquire of
τὸν ton
T-ASM
hothe/this/whothe
κύριον kurion
N-ASM
κύριοςkurioslordlord
ἕως heōs
PREP
ἕωςheōsuntiluntil
τοῦ tou
T-GSN
hothe/this/who 
ἐλθεῖν elthein
V-AAR
ἔρχομαιerchomaito come/go[3comes
γενήματα genēmata
N-APN
γέννημαgennēmaoffspring1 offspring
δικαιοσύνης dikaiosunēs
N-GSF
δικαιοσύνηdikaiosunērighteousness2of righteousness]
ὑμῖν.     humin
P-DP
ὑμῖνhuminto you[spark]
 
13 Tłum. GrEn. Толк. Oraliśáe bezbożność, żęłiśáe nieprawość, jedłiście owoc kłamstwa, ponieważ ufałeś w drogach twoich, w mnóstwie mocarzów twoich.Вы возделывали нечестие, пожинаете беззаконие, едите плод лжи, потому что ты надеялся на путь твой, на множество ратников твоих. Вскyю премолчaсте нечeстіе, и3 непр†вды є3гw2 њб8имaсте, и3з8zд0сте пл0дъ лжи1въ; ћкw ўповaлъ є3си2 на nрyжіе твоE, во мн0жествэ си1лы твоеS. 10,13Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPἵνα hina
CONJ
ἵναhinain order that/to[hook]
τί ti
I-ASN
τίςtiswhich?[to bray]
παρεσιωπήσατε paresiōpēsate
V-AAI-2P
strong:GV-AAI-2Pstrong:GV-AAI-2Pstrong:GV-AAI-2P 
ἀσέβειαν asebeian
N-ASF
ἀσέβειαasebeiaungodlinessness1impiety],
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
τὰς tas
T-APF
hothe/this/who 
ἀδικίας adikias
N-APF
ἀδικίαadikiaunrighteousness[2of her iniquity
αὐτῆς autēs
D-GSF
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
ἐτρυγήσατε,     etrugēsate
V-AAI-2P
τρυγάωtrugaōto harvest1gathered the vintage]?
ἐφάγετε efagete
V-AAI-2P
φαγεῖνfageinto eat[soul]
καρπὸν karpon
N-ASM
καρπόςkarposfruit[2fruit
ψευδῆ;     pseudē
A-APN
ψευδήςpseudēsfalse1false],
ὅτι hoti
CONJ
ὅτιhotithat/sincefor
ἤλπισας ēlpisas
V-AAI-2S
ἐλπίζωelpizōto hope/expectyou hoped
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
τοῖς tois
T-DPN
hothe/this/who 
ἅρμασίν harmasin
N-DPN
ἅρμαharmachariotyour chariots,
σου,     sou
P-GS
σοῦsouyou[guard]
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
πλήθει plēthei
N-DSN
πλῆθοςplēthosmultitudeabundance
δυνάμεώς dunameōs
N-GSF
δύναμιςdunamispowerof your power.
σου.     sou
P-GS
σοῦsouyou[guard]
 
14 Tłum. GrEn. Толк. Powstanie rozruch między ludem twym, a wszystkie zamki twe zburzone będą, jak zburzony został Salmana od domu tego, który osądził Baala w dzień bitwy, roztrzaskawszy matkę na synach.И произойдет смятение в народе твоем, и все твердыни твои будут разрушены, как Салман разрушил Бет-Арбел в день брани: мать была убита с детьми. И# востaнетъ пaгуба въ лю1дехъ твои1хъ, и3 вс‰ њгр†ды тво‰ поги1бнутъ, ћкоже (поги1бе) кнsзь саламaнъ t д0му їеровоaмлz, во дни6 р†тны мaтерь њ ч†да разби1ша: 10,14Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPκαὶ kai
CONJ
καίkaiandAnd
ἐξαναστήσεται exanastēsetai
V-FMI-3S
strong:GV-FMI-3Sstrong:GV-FMI-3Sstrong:GV-FMI-3S 
ἀπώλεια apōleia
N-NSF
ἀπώλειαapōleiadestruction1destruction]
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongamong
τῷ
T-DSM
hothe/this/who 
λαῷ laō
N-DSM
λαόςlaosa peopleyour people,
σου,     sou
P-GS
σοῦsouyou[guard]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
πάντα panta
A-NPN
πᾶςpasallall
τὰ ta
T-NPN
hothe/this/who 
περιτετειχισμένα periteteichismena
V-RMPRP
strong:GV-RMPRPstrong:GV-RMPRPstrong:GV-RMPRP 
σου sou
P-GS
σοῦsouyou[guard]
οἰχήσεται·     oichēsetai
V-FMI-3S
strong:GV-FMI-3Sstrong:GV-FMI-3Sstrong:GV-FMI-3S 
ὡς hōs
CONJ
ὡςhōswhich/howAs
ἄρχων archōn
N-NSM
ἄρχωνarchōnrulerruler
Σαλαμαν salaman
N-PRI
strong:GN-PRIstrong:GN-PRIstrong:GN-PRI 
ἐκ ek
PREP
ἐκekof/fromout of
τοῦ tou
T-GSM
hothe/this/whothe
οἴκου oikou
N-GSM
οἶκοςoikoshousehouse
Ιεροβααλ ierobaal
N-PRI
strong:GN-PRIstrong:GN-PRIstrong:GN-PRI 
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
ἡμέραις hēmerais
N-DPF
ἡμέραhēmeradaydays
πολέμου polemou
N-GSM
πόλεμοςpolemoswarof battle,
μητέρα mētera
N-ASF
μήτηρmētērmother[2 mother
ἐπὶ epi
PREP
ἐπίepiupon/to/against3upon
τέκνοις teknois
N-DPN
τέκνονteknonchild4children
ἠδάφισαν.     ēdafisan
V-AAI-3P
ἐδαφίζωedafizōto raze1they dashed];
 
15 Tłum. GrEn. Толк. Tak wam uczynił Betel dla złośá niecnót waszych.Вот что причинит вам Вефиль за крайнее нечестие ваше.тaкw сотворю2 вaмъ, д0ме ї}левъ, t лицA непрaвды ѕл0бъ вaшихъ.10,15Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPοὕτως houtōs
ADV
οὕτω, οὕτωςhhoutō outōsthus(-ly)so
ποιήσω poiēsō
V-FAI-1S
ποιέωpoieōto do/makeI will do
ὑμῖν,     humin
P-DP
ὑμῖνhuminto you[spark]
οἶκος oikos
N-NSM
οἶκοςoikoshouseO house
τοῦ tou
T-GSM
hothe/this/who 
Ισραηλ,     israēl
N-PRI
ἸσραήλisraēlIsrael[window]
ἀπὸ apo
PREP
ἀπόapofromin front of
προσώπου prosōpou
N-GSN
πρόσωπονprosōponfacein front of
κακιῶν kakiōn
N-GPF
κακίαkakiaevilyour evils.
ὑμῶν·     humōn
P-GP
ὑμῶνhumōnof you[lamp]
ὄρθρου orthrou
N-GSM
ὄρθροςorthrosdawn[to atone]
ἀπερρίφησαν,     aperrifēsan
V-API-3P
strong:GV-API-3Pstrong:GV-API-3Pstrong:GV-API-3P 
ἀπερρίφη aperrifē
V-API-3S
strong:GV-API-3Sstrong:GV-API-3Sstrong:GV-API-3S 
βασιλεὺς basileus
N-NSM
βασιλεύςbasileusking[to come (in)]
Ισραηλ.     israēl
N-PRI
ἸσραήλisraēlIsrael[window]

111 Jak zaranie przeminęło, przeminął król izraelski. MIŁOŚĆ BOŻA ODNIESIE ZWYCIĘSTWO (I l,lb-11). Izrael, otoczony od dziecka miłościę Boga, nie zrozumiał jej (lb-4); dlatego będzie ukarany (5-7). lecz ta sama miłość Boga nie dopuści do całkowitej zguby Izraela (8-9), ale nawróci go i zbawi (10-11).Ponieważ Izrael był dzieckiem, i umiłowałem go i z Egiptu wezwałem syna mego.2Wezwali ich, tak poszli od oblicza ich, Baałom ofiarowali i bałwanom ofiary czynili.3 A ja, jak piastun Efraima, nosiłem ich na ramionach swoich, a nie wiedzieli, że ich leczyłem.4 Powrozami Adamowymi pociągnę ich, więzami miłości; i będę im jak podnoszący jarzmo na szczękach ich, i zwróciłem się do niego, aby jadł.5 – Nie wróá się do ziemi Egipskiej, a sam Asur będzie królem jego, bo się nie chcieli nawróáć.6 Rozpoçzął miecz w miastach jego i strawi wybranych jego, i pożre głowy ich.7 A lud mój będzie zawieszony do powrotu mego, ale będzie włożone na nich jednocześnie jarzmo, które nie będzie odjęte.8 – Jakże mam cię wydać Efraimie ? obronić áę, Izraelu ? jakże cię mam wydać jak Adamę, postąpię z tobą jak z Seboim? Obróciło się we mnie serce moje, zaraz wzruszyła się żałość moja.9 Nie popuszczę zapalczywego gniewu mego, nie wrócę się, aby zgubić Efraima; gdyż ja Bóg, a nie człowiek, wpośród aebie Święty, i nie wejdę do miasta.10 – Za Panem chodzić będą, jak lew zaryczy; bo on ryczeć będzie i zlękną się synowie morza.11 I odlecą jak ptak z Egiptu i jak gołębica z ziemi Asyryjskiej i posadzę ich w domach ich mówi Pan. OSZUSTWA I NIEWIERNOŚĆ IZRAELA SPROWADZĄ NAŃ KARĘ (11,12 12,14). Izrael, fałszywy i niewierny, będzie ukarany (11,12 -12,2). Jut w swym praojcu dopuścił się podstępu i gwałtu, lecz z nim razem może znaleźć Boga (3-6). Kupcząc zdobył niesprawiedliwie bogactwa, lecz Bóg każe mu jeszcze raz mieszkać w namiotach (7-9). Izrael powinien sh>chać proroków, a nie liczyć na próżne ofiary, składane bałwanom (10-11). Jakub był ciężko doświadczony, jego zaś potomkowie otoczeni opieką Bożą (12-13), lecz do gniewu pobudzili Bogs, dlátego będą ukarani (14).12 Otoczył mię zaparciem się Efraim, i zdradą dom Izraelski, lecz Juda jako świadek zstąpił z Bogiem i z świętymi jako wierny.
121 Efraim pasie wiatr, pędzi za wiatrem gorącym, cały dzień kłamstwo i spustoszenie mnoży; a przymierze z Asyryjczykami zawarł i oliwę do Egiptu woził.2 A tak spór ma Pan z Judą i nawiedzi Jakuba według dróg jego, i według wynalaz ków jego odda mu.3 – W żywocie podchwycił brata swego, a w mocy jego powiodło mu się z aniołem.4 I przemógł anioła, i był wzmocniony, płakał i prosił go; w Betelu znalazł Go i tam mówił z nami.5 A Pan, Bóg zastępów, Pan panliątka jego.6 A ty nawrócisz się do Boga twego; miłosierdzia i sądu przestrzegaj, a miej nadzieję w Bogu twoim zawsze!8 – Chanaan, w ręce jego szala zdradliwa, wyzysk umiłował.8 I rzekł Efraim: “Wszakże się wzbogaciłem, znalazłem bałwana sobie, we wszystkich pracach moich nie znajdą mi nieprawości, którą zgrzeszyłem.”9 A ja Pan, Bóg twój, od ziemi Egipskiej; jeszcze cię posadzę w namiotach jak za dni uroczystego święta.10 – I mówiłem do proroków, ja też widzenie rozmnożyłemi przez proroków podobieństwami mówlłem.11 Jeśli Galaad bałwanem, tedy próżno byli w Galgalu wołom ofiarujący; bo i ołtarze ich jak stosy na zagonach polnych.12 – Uciekł Jakub do krainy Syryjskiej i służył Izrael dla żony, i dla żony strzegł.13 A przez proroka wywiódł Pan Izraela z Eglptu,i przez proroka zachowany został.14 Do gniewu mię pobudził Efraim, rozgoryczeniem swoim, a krew jego przyjdzie nań, i zhańbienie swoje odda mu Pan jego. POTĘPIENIE I ODRZUCENIE IZRAELA (13,1-14,1). Izrael, niegdyś potężny, oddał się bałwochwalstwu, i dlatego zginie(13,1-3). Jego niewdzięczność (4-6). Bóg będzie dlań jak dzikie zwierzę (7-8). Nie ocali go król, którego również Bóg w gniewie zabierze (9-11). Nagromadzone występki Izraela domagają się kary (12-15). Dlatego zginie Samaria (14,1).
131 Gdy mówił Efraim, strach padł I na Izraela i zgrzeszył Baalem, i umarł.2 A teraz grzeszą dalej i uczynili sobie posąg ze srebra swego jak podobieństwo bałwanów, dziełem rzemieślniczym wszystko jest; tym oni mówią: “Ofiarujcie ludzi, kłaniając się cielcom.3 ” Przeto będą jak obłok poranny i jak rosa ranna przechodząca, jak proch od wichru porwany z boiska i jak dym z dymnika.4 A ja Pan, Bogiem twoim, od ziemi Egipskiej; a Boga oprócz mnie nie będziesz znał i zbawiciela nie ma oprócz mnie.5 Ja cię poznałem na puszczy, w ziemi pustej.6 Według pastwisk swoich napełnili się i najedli się, i podnieśli serce swoje, i zapomnieli o mnie.7 – A ja im będę jak lwica, jak pantera na drodze asyryjskiej.8 Zabiegnę im jak niedźwiedzica, gdy jej zabiorą dzieci, i roztargam wnętrza wątroby ich, i pożrę ich tam jak lew, zwierz polny roztarga ich.9 – Zatracenie twoje, Izraelu; tylko we mnie ratunek twój.10 Gdzież jest król twój? Teraz szczególnie niech cię wybawi we wszystkich miastach twoich i sędziowie twoi, o których mówiłeś: “Daj mi króla i książąt!”11 Dam ci króla w zapalczywości mojej i wezmę w za gniewaniu moim.12 – Związana jest nieprawość Efraůna, ukryty grzech jego.13 Boleści rodzącej przyjdą nań; on syn niemądry, bo teraz nie ostoi się w zniszczeniu synów.14 Z ręki śmierci bawię ich, od śmierci wykupię i. Będę śmiercią twoją, o śmierci, ukąszeniem twoim bgdę, o otchłani! Pociechá skryła się od oczu moich.15Bo on między braćmi dzielić będzie; przywiedzie Pan wiatr palący, z puszczy przychodzący, i wysuszy źródła jego, i zagubi zdrój jego, a on rozchwyci skarb wszelkiego naczynia pożądanego.
141 Niech zginie Samaria, gdyż ku gorzkości pobudziła Boga swego; od miecza niech zginą, dzieci ich niech będą roztrącone, a brzemienne ich niech będą rozcięte! OBIETNICA ZBAWIENIA (I4,2-9). Niech Izrael nawróci się do Boga (2-4), a On go ocali i przywróci mu szczęście (5-9).2 Nawróć się, Izraelu, do Pana, Boga swego, boś upadł w nieprawości twojej.3 Weźmijcie z sobą słowa, a nawróćcie się do Pana i mówcie mu:”Wszystką nieprawość odejmij, przyjmij dobro, a oddawać będziemy cielce warg naszych.4 Assur nie zbawi nas, na koń nie wsiądziemy, ani więcej nie powiemy: “Bogowie nasi – dzieła rąk naszych”; bo się nad tym, który u ciebie jest, osierociałym, zmiłujesz.”5 Zleczę rany ich, umiłujg ich dobrowolnie, bo się odwróciła zapatczywość moja od nich.6 Będę jak rosa, Izrael zakwitnie jak lilia i puści się korzeń jego jak Libanu.7 Pójdą gałęzie jego i będzie jak oliwa chwała jego, a woń jego jak Libanu.8 Wrócą się siedzący pod cieniem jego, będą żyć pszenicą, a puszczą się jak winnica, pamięć jego jak wino libańskie.9 Efraim: “Na co mi więcej bałwany?” Ja wysłu cham i ja go naprostuję,jak jodłę zieloną, ode mnie owoc twój znalazł się.ZAKOŃCZENIE KSIĘGI (14,10).10 Kto mądry, a zrozumie to ? rozumny, a pozna to? Bo proste są drogi Pańskie i sprawiedliwi będą nimi chodzili, a przestępcy poupadają na nich.