MENU
Fragment:
Styl fragmentu
*Zezwalaj na cookies aby zapamiętać ustawienia

Proroctwo Ozeasza

Proroctwo Ozeasza

TYTUŁ KSIĘGI (1,1)
11 Słowo Pańskie, które się stało do Ozeasza, syna Beerego, za dniOzjasza, Joatana, Achaza, Ezechiasza,królów judzkich, i za dni Jeroboama,syna Joasa, króla izraelskiego.CZĘŚĆ I(1,2 – 3,5)SYMBOLICZNE PRZEDSTAWIENIE NIEWIERNOŚCI, KARY I OCALENIA IZRAELA ŻONA WSZETECZNA I JEJ DZIECI(I,2 – 2,1). Gomer i jej dzieci, symbole niewierności i kary Izraela (1,2-9). Obietrticaodnowienia Izraela (1,10 – 2,1).2 Początek mówienia Pana do Ozeasza. I rzekł Pan do Ozeasza: “Idź, pojmij sobie żonę wszetecznicę, a spłódź sobie synów wszetecznych; bo cudzołożąc cudzołożyć będzie ziemia od Pana.”3 I poszedł, a pojął Gomer, córkę Debelaima; i poczęła, i porodziła mu syna.4 I rzekł Pan do niego: “Nadaj mu imię Jezrahel; bo jeszcze trochę, a nawiedzę krew Jezrahela nad domem Jehu i uczynię, że ustanie królestwo domu izraelskiego.5 A dnia owego złamię łuk Izraela w dolinie Jezralel.”6 A poczęła jeszcze i porodziła córkę. I rzekł mu: “Nadaj jej imię “Bez miłosierdzia,” bo nie zmiłuję się więcej nad domem Izraelskim,ale całkiem zapomnę o nich.7 A nad domem Judy żmiłuję się i zbawię ich w Panu; Bogu ich; a nie zbawię ich przez łuk i przez miecz, i przez wojnę,i przez konie; i przez jezdnych “8I odkarmiła tę, która była “Bez miłosierdzia,” a poczęła i porodziła syna.9 I rzekł: “Nadaj mu imię “Nie lud mój,” bo wy nie jesteście ludem moim, a ja nie będę waszym.10 – I będzie liczba synów izraelskich jak piasek morski, który jest bez miary i policzony nie będzie. A będzie: na miejscu, gdzie im powiedzą: “Nie lud mój wy,” będą im mówić: “Synowie Boga żyjącego.”11 I zgromadzą się synowie judzcy i synowie izraelscy razem, a ustanowią sobie głowę jedną i wyjdą z ziemi; bo wielki dzień Jezrahela.
21 Mówcie braciom waszym: “Lud mój,” a siostrze waszej: “Miłosierdzia dostąpiła.” WYJAŚNIENIE SYMBOLU (2,2-24). Odrzucenie Izcaela (2-4); ukaranie jego niewdzięczności (5,8-13); obrzydzenie kultu bałwanów (6-7). Bóg przyjmuje Izraela z miłością (14-17). Nowe przymiecze i błogosławieństwo (1 8-24).2 “Sądźcie matkę waszą, sądźcie; bo ona nie żona moja, i ja nie mąż jej.Niech odejmie wszeteczeństwa swe od oblicza swego i cudzołóstwa swe spośród piersi swoich;3 abym jej snadź nie rozebrał do naga i nie postawił jej wedle dnia narodzenia jej, i nie uczynił jej jak pustynię, i nie postawił jej jak żiemię bezdrożną, i nie umorzył jej pragnieniem:4 I nad synami też jej nie zmiłuję się, bo synami wszeteczeństwa są.5 – Bo wszeteczeństwa popełniała matka ich, hańbą się okryła ta, która ich poczęła; bo mówiła: “Pójdę za miłośnikami moimi, którzy mi dają chleb i wodę moją, wełnę moją i len mój, oliwę moją i napój mój.”6 – Przeto oto ja zagrodzę drogę twoją cierniem i zagrodzę ją murem,i ścieżek swych nie znajdzie.7 I pójdzie za miłośnikami swymi, a nie dogoni ich i szukać ich będzie, a nie znajdzie. I powie: “Pójdę i wrócę się do męża mego pierwszego, bo mi lepiej było natenezas, niźli teraz.”8 – A ona nie wiedziała, że ja jej dałem zboże i wino i oliwę, i srebra namnożyłem jej i złota, które obrócił na Baala.9 Przeto wrócę się, a zabiorę zboże moje czasu swego i wino moje czasuswego, i wyzwolę wełnę moją i len mój, który okrywały sromotę jej.10 A teraz odkryję głupotę jej przed oczyma miłośników jej, a nikt nie wydrze jej z ręki mojej;11 i uczynię, że ustanie wszelkie wesele jej, uroczyste święto jej, nów jej, sabat jej i wszystkie święte czasy jej.12 I zepsuję winnicę jej i figi jej, o których mówiła: “Moje to zapłaty, które mi dali miłośnicy moi,” i uczynię ją lasem, i będzie ją jeść zwierz polny.13 I nawiedzę ją za dni Baalów, którym kadzidła zapalała i stroiła się nausznicą swą i klejnotami swymi, chodziła za miłośnikami swymi, a mnie zapomniała, mówi Pan.14 Przeto oto ja przynęcę ją i zawiodę ją na puszczę, i będę mówił do serca jej.15 I dam jej winogrodników jej z tegoż miejsca, i doĺinę Achor jako furtę nadziei; i będzie tam śpiewać jak za dni młodości swej i jak za dni wyjścia swego z ziemi Egipskiej.16 I będzie dnia owego, mówi Pan, będzie mię zwała “Mąż mój,” a nie nazwie mnie więcej “Baal.”17 I odejmę imiona Baalów z ust jej, i więcej wspominać nie będzie imienia ich.18 – I zawrę z nimi przymierze dnia owego ze zwierzem polnym i z ptactwem powietrznym i z płazem ziemskim, a łuk i miecz i wojnę wygładzę z ziemi i dam im spać bezpiecznie.19 I poślubię cię sobie na wieki, a poślubię cię sobie w sprawiedliwości i w sądzie, i w miłoslerdziu, i w litościach.20 I poślubię cię sobie w wierze, a poznasz, żem ja Pan.21 I będzie dnia owego, wysłucham, mówi Pan, wysłucham niebiosa, a one wysłuchają ziemię.22 A ziemia wysłucha pszenicę i wino i oliwę, a te wysłu chają Jezrahela:23 I posieję ją sobie w ziemi i zmiłuję się nad tą, która była “Bez miłosierdzia.”24 I powiem “Nie ludowi memu”: “Ludem moim jesteś ty,” a on powie “Bogiem moim jesteś ty.” POJEDNANIE Z NIEWIERNĄ ŻONĄ SYMBOLEM MIŁOSIERDZIA BOŻEGO NAD IZRAELEM (3,1-5).
31 I rzekł Pan do mnie: “Jeszeze idź i umiłuj niewiastę, umiłowaną przyjaciela i cudzołożnicę, jak miłuje Pan synów Izraelowych, a oni patrzą na bogów cudzych i miłują skórki jagód winnych.”2 I wykupiłem ją sobie za piętnaście srebrników i za korzec jęczmienia i za pół korca jęczmienia.3 I rzekłem do niej: “Przez wiéle dni będziesz na mnie czekała, nie będziesz cudzołożyć i nie będziesz z mężem; ale i ja na ciebie czekać będę”4 Bo przez wiele dni będą siedzieć synowie Izraelowi bez króla i bez książęcia, i bez ofiary, i bez ołtarza, i bez efodu, i bez terafim.5 A potem nawrócą się synowie Izraelowi i szukać będą Pana, Boga swego, i Dawida, króla swego, i przyjdą z lękiem do Pana i do dóbr jego na ostatku dni.CZĘŚC II(4,I -14,10)OPIS NIEWIERNOŚCI, KARY I OCALENIA IZRAELA OGÓLNE ZEPSUCIE (4,1-19). Występki wszelkiego rodzaju (l-4), szezególnie wodzów duchowych narodu (5-10). Bałwochwalstwo Izraela (11-14); niech przynajmniej Juda go nie naśladuje (15-19).
44 Słuchajcie słowa Pańskiego, synowie Izraelowi, bo sąd Panu z mieszkańcami ziemi; albowiem nie ma prawdy i ˇnie ma miłosierdzia i nie má znajomości Boga na ziemi.2 Złorzeczeństwo i kłamstwo, i mężo bójstwo, i kradzież, i cudzołóstwo wylało z brzegów, a krew się krwi dotknęła.3 Dłatego płakać będzie ziemia i omdleje każdy, kto mieszka na niej, ze zwierzem polnym i z ptactwem powietrznym, lecz i ryby morskie zbiorą się.4 Wszakże niech nikt nie sądzi, i niech nie potępiają nikogo; bo lud twój jak ci, którzy się sprzeciwiają kapłanowi.5 – I upadniesz dzisiaj, i upadnie też prorok z tobą, w nocy kazałem milczeć matce twojej.6 Umilknął lud mój, gdyż nie miał umiejętności. Ponieważ ty odrzuciłeś umiejętność, odrzucę cię, abyś mi w kapłaństwie nie służył; zapomniałeś zakonu Boga twego, zapomnę i ja synów twoich.7 Im więcej ich było, tym bardziej grzeszyli przeciwko mnie; sławę ich w sromotę odmienię.8 Grzechy ludu mego jeść będą, a do nieprawości ich podnosić będą dusze swe.9 I będzie jak lud, tak kapłan, i nawiedzę na nim drogi jego i myśli jego oddam mu.10 I będą jeść, a nie najedzą się, nierząd uprawiali, a nie przestali; bo opuścili Pana przez to, że nie strzegli.11 – Wszeteczeństwo i wino i pijaństwo odejmują serce.12 Lud mój pytał się drewna swego, a kij jego odpowiadał mu; bo duch wszeteczeństw zwiódł ich i wszeteczéństwem oddalili się od Boga swego.13 Na wierzchołkach gór składali ofiary i na pagórkach palili kadzidło pod dębem i topolą i terebintem, bo dobry był cień jego; przeto,będą rozpustne córki wasze, i óblubienice wasze cudzołożnicami będą.14 Nie nawiedzę córek waszych, gdy nierząd uprawiać będą, ani oblubienic waszych, gdy cudzołożyć będą; bo sami z nierządnicami obcowali i z niewieściuchami ofiarowali, a lud nie rozumiejący karany będzie.15 – Jeśli nierząd uprawiasz ty Izraelu, niech przynajmniej nie występuje Juda! A nie wchodźcie do Galgala i nie wstępujcie do Betawen, ani nie przysięgajcie: “Żyje Pan!”16 Bo jak krowa gżąca się wystąpił Izrael; teraz będzie ich Pan pasł jak baranka na niwie przestronnej.17 Uczestnikiem bałwanów Efraim, zaniechaj go!18 Odłączona jest uczta ich, oddawali się nierządowi, kochali się w dodawaniu sromoty obrońcy jej.19 Związał go wiatr na skrzydłach swoich, a zawstydzeni będą od ofiar swoich. ZAPOWIEDŹ KARY (5,1-14). Wszystkich, a szczególnie kapłanów i dom królewski dosięgnie kara (1) za występki, którym się oddawali zapamiętale (2-7). Najazd nieprzyjaciół i zniszczenie (8-11). Obca pomoc zawiedzie, bo Pan sam będzie niszczycielem (I2-14).
51 Słuchajcie tego, kapłani, a uważajcie, domu Izraelski, i domu królewski, słuchajcie! bo na was jest sąd, ponieważ staliście się sidłem dla straży i siecią rozciągniętą na Taborze.2 A ofiary odwrciliście w głębię; a ja nauczyciel ich wszystlúch.3 Ja znam Efraima, Izrael też nie skrył się przede mną; bo teraz nierząd uprawiał Efraim, splugawił się Izrael.4 Nie zwrócą myśli swoich, żeby się nawrócić. do Boga swego; bo duch wszeteczeństw wpośród nich, a Pana nie poznali.5 I odpowie hardość Izraela przed oczyma jego, a Izrael i Efraim upadną w nieprawości swojej, upadnie też i Juda z nimi.6 Z trzodami swymi i z bydłem swym pójdą szukać Pana, a nie znajdą; odstąpił od nich.7 Przeciw Panu wystąpili, bo synów cudzych napłodzili, teraz pożre ich mie siąc z działami ich.8 – Trąbcie w trąbę w Gabaa, w trąbę w Rama, krzyczcie w Betawen: “Za tobą, Beniaminie!”9 Efraim w spustoszeniu będzie w dzień karania; między pokoleniami Izraelowymi okazałem wiarę.10 Stali się książęta judzcy jak przenoszący granicę; wyleję na nich jak wodę gniew mój.11 Uciśnięty jest Efraim, złamany sądem, gdyż począł chodzić za plugastwem.12 – A ja jak mól jestem Efraimowi i jak zgnilizna domowi Judzkiemu.13 I ujrzał Efraim mdłość swoją, a Juda więzy swoje, i poszedł Efraim do Assuru, i posłał do króla mściciela; a on nie będzie mógł uleczyć was, ani nie będzie mógł rozwiązać z was więzów.14 Bo ja jak lwica będę Efraimowi, a jak szczenię lwie domowi Judy; ja, ja porwę i pójdę; wezmę, a nie ma, kto by wydarł. NIESZCZERE NAWRÓCENlE (5,15-6,11). Na groźbę Boga, iż opuści swój lud (5,15), Izrael chce się nawrócić (6,1-3); Bóg jednak mu zarzuca brak stałości w dobrym i powienchowność religii (4-b); dowodem tego są akty gwałtu i obrzydłe bałwochwalstwo (7-11).15 Idąc wrócę się na miejsce moje, aż ustaniecie i szukać będziecie oblicza mego.
61 W utrapieniu swym rano wstaną do mnie: “Pójdźcie, a nawróćmy się do Pana;2 bo on pojmał i uleczy nas, ubije, lecz uzdrowi nas.3 Ożywi nas po dwu dniach, dnia trzeciego wzbudzi nas, i żyć będziemyprzed obliczem jego. Poznamy i pilnie starać się będziemy poznać Pana; jak zorza zgotowane jest wyjście jego, a przyjdzie nam jak deszcz wczesny i późny ziemi”4 Co uczynię tobie, Efraimie ? co uczynię tobie, Judo ? Miłosierdzie wasze jako obłok poranny i jak rosa rano przemijająca.5 Dlatego heblowałem przez proroków, pobiłem ich słowami ust moich, a sądy twoje jak światło wyjdą.6 Bo miłosierdzia żądałem, a nie ofiary, i znajomości Boga więcej niż całopalenia.7 – Ale oni jak Adam przestąpili przymierze, tam wykroczyli przeciwko mnie. 8 Galaad, miasto urabiających bałwana, podchwycone dla krwi.9 A jak gardła mężów rozbójników, jest wspólnikiem kapłanów, zabijających na drodze tych, co idą z Sychem; bo zbrodnię popełnili.10 W domu Izraelowym widziałem rzecz straszną: tam wszeteczeństwa Efraima, skalał się Izrael.11 Ale i ty, Judo, połóż sobie żniwo, gdy wrócę pojmanie ludu mojego. PRZECIW ZEPSUCIU MOŻNYCH I PRZYMIERZOM Z OBCYMI (7,I-16). Upadek moralny narodu, zwlaszcza klasy rządzącej (I-7). Potępienie przymierza z obcymi państwami (8-12). Bóg pomści się za odstępstwo (I3-16).
71 Gdy chciałem uleczyć Izraela, odkryła się nieprawość Efraima i złość Samarii; bo popełniali kłamstwo i złodziej wszedł odzierając, rozbójnik jest na dworze.2 Ażeby snadź nie mówili w sercach swych, że ja pomnę każdą złość ich, teraz ogarnęły ich uczynki ich, działy się przed obliczem moim.3 Złością swą uweselał króla, a kłamstwami swymi książąt.4 Wszyscy są cudzołożnikami jak piec rozpalony przez piekarza; uspokoiło się na mały czas miasto od zamieszania kwasu, ażby się zakwasiło5 wszystko. Dzień to króla naszego, poczęli książęta szaleć od wina, wyciągnął rękę swą z szydercami.6 Bo przyłożyli jak piec serce swe, podczas gdy na nich czynił zasadzki; całą noc spał pieczący ich, rano sam był rozpalony jak ogień płomienisty.7 Wszyscy rozgrzali się jak piec i pożarli sędziów swych; wszyscy królowie ich upadli, nie ma między nimi wołającego do mnic.8 – Efraim, ten się z narodami mieszał; Efraim stał się podpłomykiem, którego nie przewracają.9 Zjedli obcy siłę jego, a on nie wiedział; ale i siwizna wystąpiła na nim, a on nie wiedział.10 I poniżona będzie pycha Izraela przed obliczem jego, a nie wrócili się do Pana, Boga swego, i nie szukali go w tym wszystkim.11 I stał się Efraim jak gołębica zwiedziona, nie mająca serca: Egiptu przyzywali, do Asyryjczylców szli.12 A gdy pójdą, zastawię na nich sieć moją, jak ptaka powietrznego ściągnę ich, skarzę ich według tego, jak słyszało zgromadzenie ich.13 – Biada im, że odstąpili ode mnie! Spustoszeni będą, bo wystąpili przeciw mnie. Ja ich odkupiłem, a oni mówili przeciwko mnie kłamstwo.14 A nie wołall do mnie z serca swego, ałe wyli w łożnicach swoich; nad pszenicą i winem przeżuwali, odstąpill ode mnie.15 Ja Ich nauczałem i wzmacniałem ramiona ich, a przeciw mnie złość myśleli. Wrócili się, aby być bez jarzma, stali się jak łuk zdradliwy, i upadną od miecza książęta ich dla zapalczywości języka swego. To pośmiewisko ich w ziemi Egipskiej. PRZECIW BAŁWOCHWALSTWU (8,1-14). Za przestąpienie przymierza z Bogiem Izrael będzie wydany wrogom (1-3). Sehizma polityczna i religijna królesrwa izraelskiego (4-b). Zawodność przyntierza z obcymi (7-10) i rozlicznych ofiar obok lekceważenia prawa Bożego (11-13). Izrael i Juda zapomnieli swego Stwórcy – będą zniszczeni (14).
81 W gardle twoim niech będzie trąba, jak orzeł na dom Pański, dlatego że przestąpili przymierze moje, a zakon mój zgwałcili.2 Mnie wzywać będą: “Boże mój, poznaliśmy cię, Izrael”3 Porzucił Izrael dobro, nieprzyjaciel go prześladować będzie.4 – Oni królowali, ale beze mnie: książętami byli, a nie wiedziałem; ze srebra swego i ze złota swego naczynili sobie bałwanów, aby zginęli.5 Porzucony jest cielec twój, Samario! Rozgniewała się zapalczywość moja na nich; a dokądże nie będą mogli być oczyszczeni?6 Bo i ten jest z Izraela, rzemieślnik uczynił go, a nie jest on Bogiem; bo w pajęcze siatki obróci się cielec samaryjski.7 – Bo wiatr siać będą, a wicher pożną, źdźbła stojącego nie masz w nim, ziarno nie daje mąki, a jeśli da, obcy ją zjedzą.8 Pożarty jest Izrael, teraz się stał między narodami jak naczynie plugawe.9 Bo oni zaszli do Assura, osioł dziki samotny, Efraim dary dał miłośnikom.10 Ale choćby za zapłatę najęli narody, teraz zbiorę ich, a odpoczną trochę od brzemienia króla i książąt.11 – Bo namnożył Efraim ołtarzów ku grzeszeniu, stały mu się ołtarze na grzech.12Napiszę mu rozliczne prawa moje, które były poczytane za obce.13 Ofiary przynosić będą, będą ofiarować mięso i jeść, a Pan nie przyjmie ich; teraz wspomni na nieprawości ich i nawiedzi grzechy ich; oni się do Egiptu wrócą.14 I zapomniał Izrael Stworzyciela swego, a nabudował zborów, i Juda też namnożył miast obronnych; i puszczę ogień na miasto jego, i pożre domy jego. ZAPOWIEDŻ NIEWOLI (9,1-9). Wszellca radość skończy się z uprowadzeniem w niewolę (1-3); ustaną ofiary i obchodzcnie uroczystych świąt (4-6). Przepowiednie proroków się spcłnią (7-8). Przypomni się kara występncgo Gabaa (9).
91 Nie wesel się, Izraelu, nie raduj się jak narody; bo wszeteczeństwem odstąpiłeś od Boga twego, rozmiłowałeś się w darach na wszystkich boiskach pszenicy.2 Boisko i prasa nie będą ich karmić, i wino omyli ich.3 Nie będą mieszkać w ziemi Pańskiej; wrócił sig Efraim do Egiptu, a w Asyrii jadł nieczyste rzeczy.4 Nie będą ofiarować Panu wina i nie spodobają mu się ofiary ich, jak chleb płaczących; wszyscy, którzy go jeść będą, skalają się, bo chleb ich dla duszy ich, nie wejdzie do domu Pańskiego.5 Cóż będziecie czynić w dzień uroczysty, w dzień święta Pańskiego?6 Bo oto poszli dla spustoszenia, Egipt ich zgromadzi, Melnfis ich pogrzebie, pożądane srebro ich pokrzywa odziedziczy, łopian w przybytkach ich.7 – Przyszły dni nawiedzenia, przyszły dni odpłaty. Znajcie, Izraelu, głupiego proroka, szalonego męża duchownego, dla mnóstwa nieprawości twej i dla mnóstwa szaleństwa!8 Stróż Efraima z Bogiem moim, prorok sidłem upadku stał się po wszystkich drogach jego, szaleństwem w domu Boga jego.9 Głęboko zgrzeszyli jak za dni Gabaa;wspomni na nieprawości ich i nawiedzi grzechy ich. IZRAEL ODRZUCONY (9,10-ĺ7). Przedwczcsna występczość Izraela (10). Bezpłodność i wytępienie (11-14). Powody odrzucenia (15-17). 10 Jak grona winne w pustyni znalazłem Izraela, jak pierwszy owoc drzewa figowego na wierzchołku jego ujrzałem ojców ich; a oni weszli do Beelfegor i odwrócili się od sromoty, i stali się obrzydłymi jak to, co miłowali.11 – Efraim jak ptak uleciał, sława ich od porodu i od żywota i od poczęcia.12 A choćby wychowali synów swoich, uczynię ich bez dzieci między ludźmi; lecz i im biada, gdy odstąpię od nich.13 Efraim, jak widziałem, był Tyrem, założonym na piękności; a Efraim będzie wywodzić na zabijanie synów swych.14 Daj im, Panie! Cóż im dasz? Daj im żywot bez dzieci, a piersi wyschłe.15 – Wszystkie złości ich w Galgal, bo tam ich znienawidziłem. Dla złości wynalazków ich z domu mego wyrzucę ich, nie będę ich więcej miłować; wszyscy książęta ich odstępujący.16 Porażony jest Efraim, korzeń ich usechł, owocu nie wydadzą. A choćby zrodzili, wybiję najmilszych żywota ich.17 Odrzuci ich Bóg mój, bo go nie słuchali i będą tułaczami między narodami. UPADEK BAŁWANÓW I KRÓLESTWA (10,1- ll,la). Ze wzrostem dobrobytu mnotyły się bałwany; Bóg je zniszczy (10,1-2). Okate się wówczas bezsilność króla i przymierzy (3-4). Kult bałwanów będzie obalony i władza królewska ustanie (5-8). Izrael zaś będzie zrujnowany dla występków, które sięgają początkami daleko w przesztość (9-11).Ponieważ Izrael nie chce się nawrócić, ruina catkowita jest nieunikniona (10,12- ll,la).
101 Winnym drzewem gałęzistym był Izrael, owoc zrównał się z nim. Według mnóstwa owocu swego namnożył ołtarzów, według obfitości ziemi swej obfitował w bałwany.2 Rozdzieliło się serce ich, teraz zginą; On połamie bałwany ich, spustoszy ołtarze ich.3 – Bo teraz powiedzą: “Nie mamy króla, bo się nie boimy.Pana, a król co nam uczyni ?”4 Mówicie słowa widzenia niepożyteczne i zawrzecie przymierze; i zrodzi się jak gorycz sąd na zagonach polnych.5 Krowy Betawen czcili mieszkańcy Samarii; bo płakał nad nim lud jego, i klechy jego nad nim radowali się z sławy jego, iż się wyprowadziła od niego.6 Albowiem i on do Assuru zaniesiony jest w darze królowi mścicielowi; zelżywość Efraima okryje, a zawstydzony będzie Izrael w swej woli.7 Uczyniła Samaria, że przeszedł król jej jak piana na powierzchni wody.8 I będą wytracone wyżyny bałwana, grzech Izraela, łopian i oset wyrośnie na ich ołtarzach; i powiedzą górom: “Przykryjcie nas!” a pagór kom: “Upadnijcie na nas!”9 – Od dni Gabaa zgrzeszył Izrael, na tym stanęli; nie pochwyci ich w Gabaa bitwa przeciw synom nieprawości.10 Według upodobania mego skarzę ich; zbiorą się przeciw nim narody, gdy będą karani dla dwu nieprawości swoich.11 Efraim – jałowica nauczona kochać się w młóceniu; i ja przeszedłem po cudności szyi jej, wsiądę na Efraima, będzie orał Juda, bronować sobie bę dzie zagony Jakub.12 – Siejcie sobie ku sprawiedliwości, a żniwa wedle miary miłosierdzia, odnówcie sobie nowinę; a czas szukać Pana, który gdy przyjdzie, będzie was uczył spra wiedliwości.13 Oraliśáe bezbożność, żęłiśáe nieprawość, jedłiście owoc kłamstwa, ponieważ ufałeś w drogach twoich, w mnóstwie mocarzów twoich.14 Powstanie rozruch między ludem twym, a wszystkie zamki twe zburzone będą, jak zburzony został Salmana od domu tego, który osądził Baala w dzień bitwy, roztrzaskawszy matkę na synach.15 Tak wam uczynił Betel dla złośá niecnót waszych.
111 Jak zaranie przeminęło, przeminął król izraelski. MIŁOŚĆ BOŻA ODNIESIE ZWYCIĘSTWO (I l,lb-11). Izrael, otoczony od dziecka miłościę Boga, nie zrozumiał jej (lb-4); dlatego będzie ukarany (5-7). lecz ta sama miłość Boga nie dopuści do całkowitej zguby Izraela (8-9), ale nawróci go i zbawi (10-11).Ponieważ Izrael był dzieckiem, i umiłowałem go i z Egiptu wezwałem syna mego.2Wezwali ich, tak poszli od oblicza ich, Baałom ofiarowali i bałwanom ofiary czynili.3 A ja, jak piastun Efraima, nosiłem ich na ramionach swoich, a nie wiedzieli, że ich leczyłem.4 Powrozami Adamowymi pociągnę ich, więzami miłości; i będę im jak podnoszący jarzmo na szczękach ich, i zwróciłem się do niego, aby jadł.5 – Nie wróá się do ziemi Egipskiej, a sam Asur będzie królem jego, bo się nie chcieli nawróáć.6 Rozpoçzął miecz w miastach jego i strawi wybranych jego, i pożre głowy ich.7 A lud mój będzie zawieszony do powrotu mego, ale będzie włożone na nich jednocześnie jarzmo, które nie będzie odjęte.8 – Jakże mam cię wydać Efraimie ? obronić áę, Izraelu ? jakże cię mam wydać jak Adamę, postąpię z tobą jak z Seboim? Obróciło się we mnie serce moje, zaraz wzruszyła się żałość moja.9 Nie popuszczę zapalczywego gniewu mego, nie wrócę się, aby zgubić Efraima; gdyż ja Bóg, a nie człowiek, wpośród aebie Święty, i nie wejdę do miasta.10 – Za Panem chodzić będą, jak lew zaryczy; bo on ryczeć będzie i zlękną się synowie morza.11 I odlecą jak ptak z Egiptu i jak gołębica z ziemi Asyryjskiej i posadzę ich w domach ich mówi Pan. OSZUSTWA I NIEWIERNOŚĆ IZRAELA SPROWADZĄ NAŃ KARĘ (11,12 12,14). Izrael, fałszywy i niewierny, będzie ukarany (11,12 -12,2). Jut w swym praojcu dopuścił się podstępu i gwałtu, lecz z nim razem może znaleźć Boga (3-6). Kupcząc zdobył niesprawiedliwie bogactwa, lecz Bóg każe mu jeszcze raz mieszkać w namiotach (7-9). Izrael powinien sh>chać proroków, a nie liczyć na próżne ofiary, składane bałwanom (10-11). Jakub był ciężko doświadczony, jego zaś potomkowie otoczeni opieką Bożą (12-13), lecz do gniewu pobudzili Bogs, dlátego będą ukarani (14).12 Otoczył mię zaparciem się Efraim, i zdradą dom Izraelski, lecz Juda jako świadek zstąpił z Bogiem i z świętymi jako wierny.
121 Efraim pasie wiatr, pędzi za wiatrem gorącym, cały dzień kłamstwo i spustoszenie mnoży; a przymierze z Asyryjczykami zawarł i oliwę do Egiptu woził.2 A tak spór ma Pan z Judą i nawiedzi Jakuba według dróg jego, i według wynalaz ków jego odda mu.3 – W żywocie podchwycił brata swego, a w mocy jego powiodło mu się z aniołem.4 I przemógł anioła, i był wzmocniony, płakał i prosił go; w Betelu znalazł Go i tam mówił z nami.5 A Pan, Bóg zastępów, Pan panliątka jego.6 A ty nawrócisz się do Boga twego; miłosierdzia i sądu przestrzegaj, a miej nadzieję w Bogu twoim zawsze!8 – Chanaan, w ręce jego szala zdradliwa, wyzysk umiłował.8 I rzekł Efraim: “Wszakże się wzbogaciłem, znalazłem bałwana sobie, we wszystkich pracach moich nie znajdą mi nieprawości, którą zgrzeszyłem.”9 A ja Pan, Bóg twój, od ziemi Egipskiej; jeszcze cię posadzę w namiotach jak za dni uroczystego święta.10 – I mówiłem do proroków, ja też widzenie rozmnożyłemi przez proroków podobieństwami mówlłem.11 Jeśli Galaad bałwanem, tedy próżno byli w Galgalu wołom ofiarujący; bo i ołtarze ich jak stosy na zagonach polnych.12 – Uciekł Jakub do krainy Syryjskiej i służył Izrael dla żony, i dla żony strzegł.13 A przez proroka wywiódł Pan Izraela z Eglptu,i przez proroka zachowany został.14 Do gniewu mię pobudził Efraim, rozgoryczeniem swoim, a krew jego przyjdzie nań, i zhańbienie swoje odda mu Pan jego. POTĘPIENIE I ODRZUCENIE IZRAELA (13,1-14,1). Izrael, niegdyś potężny, oddał się bałwochwalstwu, i dlatego zginie(13,1-3). Jego niewdzięczność (4-6). Bóg będzie dlań jak dzikie zwierzę (7-8). Nie ocali go król, którego również Bóg w gniewie zabierze (9-11). Nagromadzone występki Izraela domagają się kary (12-15). Dlatego zginie Samaria (14,1).
13

Warsz. King J. 131 Tłum. GrEn. Толк. Gdy mówił Efraim, strach padł I na Izraela i zgrzeszył Baalem, i umarł.Когда Ефрем говорил, все трепетали. Он был высок в Израиле; но сделался виновным через Ваала, и погиб. По словеси2 є3фрeмову њправд†ніz пріS сeй во ї}ли, и3 положи2 | ваaлови, и3 ќмре. 13,1Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPΚατὰ kata
PREP
κατάkataaccording toAccording to
τὸν ton
T-ASM
hothe/this/whothe
λόγον logon
N-ASM
λόγοςlogoswordword
Εφραιμ efraim
N-PRI
ἘφραίμefraimEphraim[to leap]
δικαιώματα dikaiōmata
N-APN
δικαίωμαdikaiōmarighteous act[2ordinances
αὐτὸς autos
D-NSM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
ἔλαβεν elaben
V-AAI-3S
λαμβάνωlambanōto take1conceived]
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
τῷ
T-DSM
hothe/this/who 
Ισραηλ israēl
N-PRI
ἸσραήλisraēlIsrael[window]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ἔθετο etheto
V-AMI-3S
τίθημιtithēmito placeappointed
αὐτὰ auta
D-APN
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
τῇ
T-DSF
hothe/this/who[that]
Βααλ baal
N-PRI
ΒάαλbaalBaal[Babylonian]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ἀπέθανεν.     apethanen
V-AAI-3S
ἀποθνήσκωapothnēskōto diedied.
 
2 Tłum. GrEn. Толк. A teraz grzeszą dalej i uczynili sobie posąg ze srebra swego jak podobieństwo bałwanów, dziełem rzemieślniczym wszystko jest; tym oni mówią: “Ofiarujcie ludzi, kłaniając się cielcom.И ныне прибавили они ко греху: сделали для себя литых истуканов из серебра своего, по понятию своему, - полная работа художников, - и говорят они приносящим жертву людям: "целуйте тельцов!" И# нн7э приложи1ша согрэшaти и3 сотвори1ша себЁ сліsніе t злaта и3 сребрA своегw2 по w4бразу јдwлwвъ, дэлA худ0жникwвъ совершє1на: и5мъ сjи глаг0лютъ: пожри1те человёкwвъ, њскудёша бо тельцы2. 13,2Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPκαὶ kai
CONJ
καίkaiandAnd
προσέθετο prosetheto
V-AMI-3S
προστίθημιprostithēmito add (to)they proceeded
τοῦ tou
T-GSN
hothe/this/who 
ἁμαρτάνειν hamartanein
V-PAR
ἁμαρτάνωhamartanōto sinto sin,
ἔτι,     eti
ADV
ἔτιetistill[lamb]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ἐποίησαν epoiēsan
V-AAI-3P
ποιέωpoieōto do/makemade
ἑαυτοῖς heautois
D-DPM
ἑαυτοῦheautoumy/your/him-selffor themselves
χώνευμα chōneuma
N-ASN
strong:GN-ASNstrong:GN-ASNstrong:GN-ASN 
ἐκ ek
PREP
ἐκekof/fromof
τοῦ tou
T-GSN
hothe/this/who 
ἀργυρίου arguriou
N-GSN
ἀργύριονargurionsilvertheir silver,
αὐτῶν autōn
D-GPM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
κατ'     kat
PREP
κατάkataaccording toaccording to
εἰκόνα eikona
N-ASF
εἰκώνeikōnimageimage
εἰδώλων,     eidōlōn
N-GPN
εἴδωλονeidōlonidolof idols,
ἔργα erga
N-APN
ἔργονergonworkworks
τεκτόνων tektonōn
N-GPM
τέκτωνtektōncraftsmanof fabricators
συντετελεσμένα suntetelesmena
V-RPPAP
συντελέωsunteleōto completebeing completed
αὐτοῖς·     autois
D-DPM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
αὐτοὶ autoi
D-NPM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
λέγουσιν legousin
V-PAI-3P
λέγωlegōto speaksay,
Θύσατε thusate
V-AAM-2P
θύωthuōto sacrificeSacrifice
ἀνθρώπους,     anthrōpous
N-APM
ἄνθρωποςanthrōposa humanmen,
μόσχοι moschoi
N-NPM
μόσχοςmoschoscalffor calves
γὰρ gar
PRT
γάρgarforfor calves
ἐκλελοίπασιν.     ekleloipasin
V-RAI-3P
ἐκλείπωekleipōto failhave ceased!
 
3 Tłum. GrEn. Толк. ” Przeto będą jak obłok poranny i jak rosa ranna przechodząca, jak proch od wichru porwany z boiska i jak dym z dymnika.За то они будут как утренний туман, как роса, скоро исчезающая, как мякина, свеваемая с гумна, и как дым из трубы. Сегw2 рaди бyдутъ ћкw w4блакъ ќтренній, ћкоже росA ќтреннzz и3дyщи, ћкоже плeвы съ т0ка (и3 прaхъ съ вётвіz) развэвaемый ви1хромъ, ћкоже дhмъ и3з8 трубы2. 13,3Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPδιὰ dia
PREP
διάdiathrough/because ofOn account of
τοῦτο touto
D-ASN
τοῦτοtoutothat[drowsiness]
ἔσονται esontai
V-FMI-3P
ἔσομαιesomaiwill be[Zabud]
ὡς hōs
CONJ
ὡςhōswhich/howas
νεφέλη nefelē
N-NSF
νεφέληnefelēcloud[2cloud
πρωινὴ prōinē
A-NSF
πρωϊνόςprōinosmorning1an early morning],
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ὡς hōs
CONJ
ὡςhōswhich/howas
δρόσος drosos
N-NSF
strong:GN-NSFstrong:GN-NSFstrong:GN-NSF 
ὀρθρινὴ orthrinē
A-NSF
ὀρθρινόςorthrinosdawn1early morning]
πορευομένη,     poreuomenē
V-PMPRS
πορεύωporeuōto gogoing ,
ὥσπερ hōsper
ADV
ὥσπερhōsperjust as[Hassophereth]
χνοῦς chnous
N-NSM
strong:GN-NSMstrong:GN-NSMstrong:GN-NSM 
ἀποφυσώμενος apofusōmenos
V-PMPRS
strong:GV-PMPRSstrong:GV-PMPRSstrong:GV-PMPRS 
ἀφ'     af
PREP
ἀπόapofromfrom
ἅλωνος halōnos
N-GSF
ἅλωνhalōnthreshing-floorthreshing floor,
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ὡς hōs
CONJ
ὡςhōswhich/howas
ἀτμὶς atmis
N-NSF
ἀτμίςatmisvapora vapor
ἀπὸ apo
PREP
ἀπόapofromfrom
ἀκρίδων.     akridōn
N-GPF
ἀκρίςakrislocust[folly]
 
4 Tłum. GrEn. Толк. A ja Pan, Bogiem twoim, od ziemi Egipskiej; a Boga oprócz mnie nie będziesz znał i zbawiciela nie ma oprócz mnie.Но Я - Господь Бог твой от земли Египетской, - и ты не должен знать другого бога, кроме Меня, и нет спасителя, кроме Меня. Ѓзъ же гDь бGъ тв0й ўтверждazй нeбо и3 созидazй зeмлю, є3гHже рyцэ создaстэ всE в0инство небeсное, и3 не показaхъ ти2 и5хъ, є4же ходи1ти в8слёдъ и4хъ: и3 ѓзъ и3звед0хъ тS и3з8 земли2 є3гЂпетскіz, и3 бGа рaзвэ менє2 да не познaеши, и3 сп7сaющагw нёсть рaзвэ менє2. 13,4Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPἐγὼ egō
P-NS
ἐγώegōI/weBut I
δὲ de
PRT
δέdethenBut I
κύριος kurios
N-NSM
κύριοςkurioslordlord
ho
T-NSM
hothe/this/who 
θεός theos
N-NSM
θεόςtheosGodyour God,
σου sou
P-GS
σοῦsouyou[guard]
στερεῶν stereōn
V-PAPRS
στερεόωstereoōto strengthen[Mikloth]
οὐρανὸν ouranon
N-ASM
οὐρανόςouranosheaven[to cut]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
κτίζων ktizōn
V-PAPRS
κτίζωktizōto create[to soil]
γῆν,     gēn
N-ASF
γῆearthland
οὗ hou
R-GSM
οὐouno1you shall not know],
αἱ hai
T-NPF
hothe/this/who[that]
χεῖρες cheires
N-NPF
χείρcheirhand[Sur]
ἔκτισαν ektisan
V-AAI-3P
κτίζωktizōto create[to soil]
πᾶσαν pasan
A-ASF
πᾶςpasall[tongue]
τὴν tēn
T-ASF
hothe/this/who[that]
στρατιὰν stratian
N-ASF
στρατιάstratiaarmy[lord]
τοῦ tou
T-GSM
hothe/this/who[that]
οὐρανοῦ,     ouranou
N-GSM
οὐρανόςouranosheaven[to cut]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
οὐ ou
ADV
οὐouno1there is not]
παρέδειξά paredeixa
V-AAI-1S
strong:GV-AAI-1Sstrong:GV-AAI-1Sstrong:GV-AAI-1S 
σοι soi
P-DS
σοίsoiyou[chaff]
αὐτὰ auta
D-APN
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
τοῦ tou
T-GSN
hothe/this/who[that]
πορεύεσθαι poreuesthai
V-PMR
πορεύωporeuōto go[empty]
ὀπίσω opisō
PREP
ὀπίσωopisōafter[Chesulloth]
αὐτῶν·     autōn
D-GPM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
καὶ kai
CONJ
καίkaiand[desire]
ἐγὼ egō
P-NS
ἐγώegōI/weyour God,
ἀνήγαγόν anēgagon
V-AAI-1S
ἀνάγωanagōto leadled
σε se
P-AS
σέseyou[to slip]
ἐκ ek
PREP
ἐκekof/fromfrom out of
γῆς gēs
N-GSF
γῆearth[tribute]
Αἰγύπτου,     aiguptou
N-GSF
ΑἴγυπτοςaiguptosEgypt[reddish]
καὶ kai
CONJ
καίkaiand[desire]
θεὸν theon
N-ASM
θεόςtheosGod[2a god
πλὴν plēn
PREP
πλήνplēnbut/however3besides
ἐμοῦ emou
P-GS
ἐμοῦemouof me[cause]
οὐ ou
ADV
οὐouno[Carmi]
γνώσῃ,     gnōsē
V-FMI-2S
γινώσκωginōskōto know1you shall not know],
καὶ kai
CONJ
καίkaiand[desire]
σῴζων sōzōn
V-PAPRS
σῴζωsōzōto save[2one delivering
οὐκ ouk
ADV
οὐouno[Carmi]
ἔστιν estin
V-PAI-3S
ἐστίestihe is[to sacrifice]
πάρεξ parex
PREP
strong:GPREPstrong:GPREPstrong:GPREP 
ἐμοῦ.     emou
P-GS
ἐμοῦemouof me[cause]
 
5 Tłum. GrEn. Толк. Ja cię poznałem na puszczy, w ziemi pustej.Я признал тебя в пустыне, в земле жаждущей. Ѓзъ пас0хъ тS въ пустhни на земли2 ненаселeннэй, 13,5Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPἐγὼ egō
P-NS
ἐγώegōI/weI
ἐποίμαινόν epoimainon
V-IAI-1S
ποιμαίνωpoimainōto shepherdtended
σε se
P-AS
σέseyou[to slip]
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
τῇ
T-DSF
hothe/this/whothe
ἐρήμῳ erēmō
N-DSF
ἔρημοςerēmosdesertedwilderness
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
γῇ
N-DSF
γῆearth[2land
ἀοικήτῳ aoikētō
A-DSF
strong:GA-DSFstrong:GA-DSFstrong:GA-DSF 
 
6 Tłum. GrEn. Толк. Według pastwisk swoich napełnili się i najedli się, i podnieśli serce swoje, i zapomnieli o mnie.Имея пажити, они были сыты; а когда насыщались, то превозносилось сердце их, и потому они забывали Меня. на пaжитехъ и4хъ, и3 насhтишасz до и3сполнeніz, и3 вознес0шасz сердцA и4хъ, сегw2 рaди забhша мS. 13,6Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPκατὰ kata
PREP
κατάkataaccording toAccording to
τὰς tas
T-APF
hothe/this/who 
νομὰς nomas
N-APF
νομήnomēpasturetheir pastures,
αὐτῶν.     autōn
D-GPM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandso
ἐνεπλήσθησαν eneplēsthēsan
V-API-3P
ἐμπίμπλημιempimplēmito fill upthey were filled
εἰς eis
PREP
εἰςeistowardunto
πλησμονήν,     plēsmonēn
N-ASF
πλησμονήplēsmonēgratificationfullness,
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ὑψώθησαν hupsōthēsan
V-API-3P
ὑψόωhupsoōto lift upthey exalted
αἱ hai
T-NPF
hothe/this/who 
καρδίαι kardiai
N-NPF
καρδίαkardiahearttheir hearts;
αὐτῶν·     autōn
D-GPM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
ἕνεκα heneka
PREP
ἕνεκα, εἵνεκενhheneka einekenbecause ofbecause of
τούτου toutou
D-GSM
τούτουtoutouof this[to flee]
ἐπελάθοντό epelathonto
V-AMI-3P
ἐπιλανθάνωepilanthanōto forgetthey forgot
μου.     mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
 
7 Tłum. GrEn. Толк. – A ja im będę jak lwica, jak pantera na drodze asyryjskiej.И Я буду для них как лев, как скимен буду подстерегать при дороге. И# бyду и5мъ ћкw панfи1рь, и3 ћкw рhсь на пути2 ґссmрjєвъ: 13,7Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPκαὶ kai
CONJ
καίkaiandAnd
ἔσομαι esomai
V-FMI-1S
ἔσομαιesomaiwill be[Zabud]
αὐτοῖς autois
D-DPM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
ὡς hōs
CONJ
ὡςhōswhich/howas
πανθὴρ panthēr
N-NSM
strong:GN-NSMstrong:GN-NSMstrong:GN-NSM 
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ὡς hōs
CONJ
ὡςhōswhich/howas
πάρδαλις pardalis
N-NSM
πάρδαλιςpardalisleoparda leopard,
κατὰ kata
PREP
κατάkataaccording toaccording to
τὴν tēn
T-ASF
hothe/this/whothe
ὁδὸν hodon
N-ASF
ὁδόςhodosroadway
Ἀσσυρίων·     assuriōn
N-GPM
strong:GN-GPMstrong:GN-GPMstrong:GN-GPM 
 
8 Tłum. GrEn. Толк. Zabiegnę im jak niedźwiedzica, gdy jej zabiorą dzieci, i roztargam wnętrza wątroby ich, i pożrę ich tam jak lew, zwierz polny roztarga ich.Буду нападать на них, как лишенная детей медведица, и раздирать вместилище сердца их, и поедать их там, как львица; полевые звери будут терзать их. и3 срsщу и5хъ ѓки медвёдица лишaема, и3 разрушY соключeніе сердeцъ и4хъ: и3 поzдsтъ | скЂмни дубрaвніи, и3 ѕвёріе польстjи раст0ргнутъ |. 13,8Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPἀπαντήσομαι apantēsomai
V-FMI-1S
ἀπαντάωapantaōto meetI will meet
αὐτοῖς autois
D-DPM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
ὡς hōs
CONJ
ὡςhōswhich/howas
ἄρκος arkos
N-NSF
ἄρκτοςarktosbeara bear
ἀπορουμένη aporoumenē
V-PMPRS
ἀπορέωaporeōbe perplexedbeing perplexed,
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
διαρρήξω diarrēxō
V-FAI-1S
διαρρήγνυμιdiarrēgnumito tearI will tear up
συγκλεισμὸν sunkleismon
N-ASM
strong:GN-ASMstrong:GN-ASMstrong:GN-ASM 
καρδίας kardias
N-GSF
καρδίαkardiaheartof their heart;
αὐτῶν,     autōn
D-GPM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
καταφάγονται katafagontai
V-FMI-3P
κατεσθίωkatesthiōto devour[3shall devour
αὐτοὺς autous
D-APM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
ἐκεῖ ekei
ADV
ἐκεῖekeithere5there
σκύμνοι skumnoi
N-NPM
strong:GN-NPMstrong:GN-NPMstrong:GN-NPM 
δρυμοῦ,     drumou
N-GSM
strong:GN-GSMstrong:GN-GSMstrong:GN-GSM 
θηρία thēria
N-NPN
θηρίονthērionwild animalwild beasts
ἀγροῦ agrou
N-GSM
ἀγρόςagrosfieldof field
διασπάσει diaspasei
V-FAI-3S
διασπάωdiaspaōto tear apartshall pull them apart.
αὐτούς.     autous
D-APM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
 
9 Tłum. GrEn. Толк. – Zatracenie twoje, Izraelu; tylko we mnie ratunek twój.Погубил ты себя, Израиль, ибо только во Мне опора твоя. Въ поги1бели твоeй, ї}лю, кто2 пом0жетъ тебЁ; 13,9Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPτῇ
T-DSF
hothe/this/who 
διαφθορᾷ diafthora
N-DSF
διαφθοράdiafthoradecayIn your corruption,
σου,     sou
P-GS
σοῦsouyou[guard]
Ισραηλ,     israēl
N-PRI
ἸσραήλisraēlIsrael[window]
τίς tis
I-NSM
τιςtisonewho
βοηθήσει;     boēthēsei
V-FAI-3S
βοηθέωboētheōto helpwill help?
 
10 Tłum. GrEn. Толк. Gdzież jest król twój? Teraz szczególnie niech cię wybawi we wszystkich miastach twoich i sędziowie twoi, o których mówiłeś: “Daj mi króla i książąt!”Где царь твой теперь? Пусть он спасет тебя во всех городах твоих! Где судьи твои, о которых говорил ты: "дай нам царя и начальников"? ГдЁ цaрь тв0й сeй; т0й да спасeтъ тS во всёхъ градёхъ твои1хъ: и3 да сyдитъ ти2, њ нeмже глаг0лалъ є3си2: дaждь ми2 царS и3 кнsзz. 13,10Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPποῦ pou
ADV
ποῦpouwhere?Where
ho
T-NSM
hothe/this/who 
βασιλεύς basileus
N-NSM
βασιλεύςbasileuskingthis your king?
σου·     sou
P-GS
σοῦsouyou[guard]
οὗτος;     houtos
D-NSM
οὗτοςhoutosthis/he/she/itthis your king?
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
διασωσάτω diasōsatō
V-AAM-3S
διασῴζωdiasōzōto savelet him preserve
σε se
P-AS
σέseyou[to slip]
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
πάσαις pasais
A-DPF
πᾶςpasallall
ταῖς tais
T-DPF
hothe/this/who 
πόλεσίν polesin
N-DPF
πόλιςpoliscityyour cities!
σου sou
P-GS
σοῦsouyou[guard]
κρινάτω krinatō
V-AAM-3S
κρίνωkrinōto judgeLet him judge
σε se
P-AS
σέseyou[to slip]
ὃν hon
R-ASM
ὅς, ἥhhos ēwhichwhom
εἶπας eipas
V-AAI-2S
ἔπω, ἐρῶ, εἶπονepō erō eiponto sayyou said,
Δός dos
V-AAM-2S
δίδωμιdidōmito giveGive
μοι moi
P-DS
μοίmoito me[to dwell]
βασιλέα basilea
N-ASM
βασιλεύςbasileuskinga king
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ἄρχοντα.     archonta
N-ASM
ἄρχωνarchōnrulera ruler!
 
11 Tłum. GrEn. Толк. Dam ci króla w zapalczywości mojej i wezmę w za gniewaniu moim.И Я дал тебе царя во гневе Моем, и отнял в негодовании Моем. И# дaхъ тебЁ царS во гнёвэ моeмъ, и3 ўтвержaхсz въ ћрости моeй. 13,11Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPκαὶ kai
CONJ
καίkaiandAnd
ἔδωκά edōka
V-AAI-1S
δίδωμιdidōmito giveI gave
σοι soi
P-DS
σοίsoiyou[chaff]
βασιλέα basilea
N-ASM
βασιλεύςbasileuskinga king
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
ὀργῇ orgē
N-DSF
ὀργήorgēwrathmy anger,
μου mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ἔσχον eschon
V-AAI-1S
ἔχωechōto have/beI sufficed
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
τῷ
T-DSM
hothe/this/who 
θυμῷ thumō
N-DSM
θυμόςthumoswrathmy rage.
μου mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
 
12 Tłum. GrEn. Толк. – Związana jest nieprawość Efraůna, ukryty grzech jego.Связано в узел беззаконие Ефрема, сбережен его грех. Согромаждeніе непрaвды є3фрeмъ, сокровeнъ грёхъ є3гw2: 13,12Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPσυστροφὴν sustrofēn
N-ASF
συστροφήsustrofēcommotion/plotA confederacy
ἀδικίας.     adikias
N-GSF
ἀδικίαadikiaunrighteousnessof injustice;
Εφραιμ,     efraim
N-PRI
ἘφραίμefraimEphraim[to leap]
ἐγκεκρυμμένη enkekrummenē
V-RMPRS
strong:GV-RMPRSstrong:GV-RMPRSstrong:GV-RMPRS 

T-NSF
hothe/this/who[that]
ἁμαρτία hamartia
N-NSF
ἁμαρτίαhamartiasin1his sin].
αὐτοῦ.     autou
D-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
 
13 Tłum. GrEn. Толк. Boleści rodzącej przyjdą nań; on syn niemądry, bo teraz nie ostoi się w zniszczeniu synów.Муки родильницы постигнут его; он - сын неразумный, иначе не стоял бы долго в положении рождающихся детей. бwлёзни ѓки раждaющіz пріи1дутъ є3мY: сeй сhнъ немyдрый, занE нн7э не ўстои1тъ въ сокрушeніи ч†дъ. 13,13Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPὠδῖνες ōdines
N-NPF
ὠδίνōdinlaborPangs
ὡς hōs
CONJ
ὡςhōswhich/howas
τικτούσης tiktousēs
V-PAPGS
τίκτωtiktōto give birth toone giving birth
ἥξουσιν hēxousin
V-FAI-3P
ἥκωhēkōto come/be presentshall come
αὐτῷ·     autō
D-DSM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
οὗτος houtos
D-NSM
οὗτοςhoutosthis/he/she/ithe
ho
T-NSM
hothe/this/who 
υἱός huios
N-NSM
υἱόςhuiosson[3son
σου sou
P-GS
σοῦsouyou[guard]
οὐ ou
ADV
οὐouno[Carmi]
φρόνιμος,     fronimos
A-NSM
φρόνιμοςfronimosthoughtful2intelligent],
διότι dioti
CONJ
διότιdiotibecausebecause
οὐ ou
ADV
οὐouno[Carmi]
μὴ
ADV
μήnot[Jokmeam]
ὑποστῇ hupostē
V-AAS-3S
strong:GV-AAS-3Sstrong:GV-AAS-3Sstrong:GV-AAS-3S 
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
συντριβῇ suntribē
N-DSF
strong:GN-DSFstrong:GN-DSFstrong:GN-DSF 
τέκνων.     teknōn
N-GPN
τέκνονteknonchildof children.
 
14 Tłum. GrEn. Толк. Z ręki śmierci bawię ich, od śmierci wykupię i. Będę śmiercią twoją, o śmierci, ukąszeniem twoim bgdę, o otchłani! Pociechá skryła się od oczu moich.От власти ада Я искуплю их, от смерти избавлю их. Смерть! где твое жало? ад! где твоя победа? Раскаяния в том не будет у Меня. T руки2 ѓдовы и3збaвлю | и3 t смeрти и3скуплю2 |: гдЁ прS твоS, смeрте; гдЁ nстeнъ тв0й, ѓде; ўтэшeніе скрhсz t џчію моє1ю: 13,14Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPἐκ ek
PREP
ἐκekof/fromFrom
χειρὸς cheiros
N-GSF
χείρcheirhandhand
ᾅδου hadou
N-GSM
ᾍδηςhadēsHadesof Hades
ῥύσομαι rusomai
V-FMI-1S
ῥύομαιruomaito rescueI shall rescue
αὐτοὺς autous
D-APM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
καὶ kai
CONJ
καίkaiand[desire]
ἐκ ek
PREP
ἐκekof/fromfrom
θανάτου thanatou
N-GSM
θάνατοςthanatosdeathdeath
λυτρώσομαι lutrōsomai
V-FMI-1S
λυτρόωlutroōto ransomI will ransom
αὐτούς·     autous
D-APM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
ποῦ pou
ADV
ποῦpouwhere?Where

T-NSF
hothe/this/who 
δίκη dikē
N-NSF
δίκηdikēcondemnationyour punishment,
σου,     sou
P-GS
σοῦsouyou[guard]
θάνατε;     thanate
N-VSM
θάνατοςthanatosdeathO death?
ποῦ pou
ADV
ποῦpouwhere?Where
τὸ to
T-NSN
hothe/this/who 
κέντρον kentron
N-NSN
κέντρονkentronstingyour sting,
σου,     sou
P-GS
σοῦsouyou[guard]
ᾅδη;     hadē
N-VSM
ᾍδηςhadēsHadesO Hades?
παράκλησις paraklēsis
N-NSF
παράκλησιςparaklēsisencouragementConsolation
κέκρυπται kekruptai
V-RMI-3S
κρύπτωkruptōto hideis hidden
ἀπὸ apo
PREP
ἀπόapofromfrom
ὀφθαλμῶν ofthalmōn
N-GPM
ὀφθαλμόςofthalmoseyemy eyes.
μου.     mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
 
15 Tłum. GrEn. Толк. Bo on między braćmi dzielić będzie; przywiedzie Pan wiatr palący, z puszczy przychodzący, i wysuszy źródła jego, i zagubi zdrój jego, a on rozchwyci skarb wszelkiego naczynia pożądanego.Хотя Ефрем плодовит между братьями, но придет восточный ветер, поднимется ветер Господень из пустыни, и иссохнет родник его, и иссякнет источник его; он опустошит сокровищницу всех драгоценных сосудов.занE сeй междY брaтіzми разлучи1тъ: наведeтъ гDь вётръ зн0енъ и3з8 пустhни нaнь, и3 и3зсуши1тъ жи6лы є3гw2 и3 њпустоши1тъ и3ст0чники є3гw2: сeй и3зсуши1тъ зeмлю є3гw2 и3 вс‰ сосyды є3гw2 люби6мыz.13,15Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPδιότι dioti
CONJ
διότιdiotibecauseFor
οὗτος houtos
D-NSM
οὗτοςhoutosthis/he/she/itthis,
ἀνὰ ana
PREP
ἀνάanaeach[Ahlab]
μέσον meson
A-ASN
μέσοςmesosmidst[to finish]
ἀδελφῶν adelfōn
N-GPM
ἀδελφόςadelfosbrother3brethren
διαστελεῖ.     diastelei
V-FAI-3S
διαστέλλωdiastellōto give orders1he will separate];
ἐπάξει epaxei
V-FAI-3S
ἐπάγωepagōto bring upon[2will bring up
ἄνεμον anemon
N-ASM
ἄνεμοςanemoswind4wind
καύσωνα kausōna
N-ASM
καύσωνkausōnheat3a burning
κύριος kurios
N-NSM
κύριοςkurioslord1 lord]
ἐκ ek
PREP
ἐκekof/fromfrom out of
τῆς tēs
T-GSF
hothe/this/whothe
ἐρήμου erēmou
N-GSF
ἔρημοςerēmosdesertedwilderness
ἐπ'     ep
PREP
ἐπίepiupon/to/againstupon
αὐτόν,     auton
D-ASM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ἀναξηρανεῖ anaxēranei
V-FAI-3S
strong:GV-FAI-3Sstrong:GV-FAI-3Sstrong:GV-FAI-3S 
τὰς tas
T-APF
hothe/this/who 
φλέβας flebas
N-APF
strong:GN-APFstrong:GN-APFstrong:GN-APF 
αὐτοῦ,     autou
D-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
ἐξερημώσει exerēmōsei
V-FAI-3S
strong:GV-FAI-3Sstrong:GV-FAI-3Sstrong:GV-FAI-3S 
τὰς tas
T-APF
hothe/this/who 
πηγὰς pēgas
N-APF
πηγήpēgēflowhis springs;
αὐτοῦ·     autou
D-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
αὐτὸς autos
D-NSM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
καταξηρανεῖ kataxēranei
V-FAI-3S
strong:GV-FAI-3Sstrong:GV-FAI-3Sstrong:GV-FAI-3S 
τὴν tēn
T-ASF
hothe/this/who 
γῆν gēn
N-ASF
γῆearthhis land,
αὐτοῦ autou
D-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
πάντα panta
A-APN
πᾶςpasallall
τὰ ta
T-APN
hothe/this/who 
σκεύη skeuē
N-APN
σκεῦοςskeuosvessel[2items
τὰ ta
T-APN
hothe/this/who 
ἐπιθυμητὰ epithumēta
A-APN
strong:GA-APNstrong:GA-APNstrong:GA-APN 
αὐτοῦ.     autou
D-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
 

141 Niech zginie Samaria, gdyż ku gorzkości pobudziła Boga swego; od miecza niech zginą, dzieci ich niech będą roztrącone, a brzemienne ich niech będą rozcięte! OBIETNICA ZBAWIENIA (I4,2-9). Niech Izrael nawróci się do Boga (2-4), a On go ocali i przywróci mu szczęście (5-9).2 Nawróć się, Izraelu, do Pana, Boga swego, boś upadł w nieprawości twojej.3 Weźmijcie z sobą słowa, a nawróćcie się do Pana i mówcie mu:”Wszystką nieprawość odejmij, przyjmij dobro, a oddawać będziemy cielce warg naszych.4 Assur nie zbawi nas, na koń nie wsiądziemy, ani więcej nie powiemy: “Bogowie nasi – dzieła rąk naszych”; bo się nad tym, który u ciebie jest, osierociałym, zmiłujesz.”5 Zleczę rany ich, umiłujg ich dobrowolnie, bo się odwróciła zapatczywość moja od nich.6 Będę jak rosa, Izrael zakwitnie jak lilia i puści się korzeń jego jak Libanu.7 Pójdą gałęzie jego i będzie jak oliwa chwała jego, a woń jego jak Libanu.8 Wrócą się siedzący pod cieniem jego, będą żyć pszenicą, a puszczą się jak winnica, pamięć jego jak wino libańskie.9 Efraim: “Na co mi więcej bałwany?” Ja wysłu cham i ja go naprostuję,jak jodłę zieloną, ode mnie owoc twój znalazł się.ZAKOŃCZENIE KSIĘGI (14,10).10 Kto mądry, a zrozumie to ? rozumny, a pozna to? Bo proste są drogi Pańskie i sprawiedliwi będą nimi chodzili, a przestępcy poupadają na nich.