MENU
Fragment:
Styl fragmentu
*Zezwalaj na cookies aby zapamiętać ustawienia

Proroctwo Ozeasza

Proroctwo Ozeasza

TYTUŁ KSIĘGI (1,1)
11 Słowo Pańskie, które się stało do Ozeasza, syna Beerego, za dniOzjasza, Joatana, Achaza, Ezechiasza,królów judzkich, i za dni Jeroboama,syna Joasa, króla izraelskiego.CZĘŚĆ I(1,2 – 3,5)SYMBOLICZNE PRZEDSTAWIENIE NIEWIERNOŚCI, KARY I OCALENIA IZRAELA ŻONA WSZETECZNA I JEJ DZIECI(I,2 – 2,1). Gomer i jej dzieci, symbole niewierności i kary Izraela (1,2-9). Obietrticaodnowienia Izraela (1,10 – 2,1).2 Początek mówienia Pana do Ozeasza. I rzekł Pan do Ozeasza: “Idź, pojmij sobie żonę wszetecznicę, a spłódź sobie synów wszetecznych; bo cudzołożąc cudzołożyć będzie ziemia od Pana.”3 I poszedł, a pojął Gomer, córkę Debelaima; i poczęła, i porodziła mu syna.4 I rzekł Pan do niego: “Nadaj mu imię Jezrahel; bo jeszcze trochę, a nawiedzę krew Jezrahela nad domem Jehu i uczynię, że ustanie królestwo domu izraelskiego.5 A dnia owego złamię łuk Izraela w dolinie Jezralel.”6 A poczęła jeszcze i porodziła córkę. I rzekł mu: “Nadaj jej imię “Bez miłosierdzia,” bo nie zmiłuję się więcej nad domem Izraelskim,ale całkiem zapomnę o nich.7 A nad domem Judy żmiłuję się i zbawię ich w Panu; Bogu ich; a nie zbawię ich przez łuk i przez miecz, i przez wojnę,i przez konie; i przez jezdnych “8I odkarmiła tę, która była “Bez miłosierdzia,” a poczęła i porodziła syna.9 I rzekł: “Nadaj mu imię “Nie lud mój,” bo wy nie jesteście ludem moim, a ja nie będę waszym.10 – I będzie liczba synów izraelskich jak piasek morski, który jest bez miary i policzony nie będzie. A będzie: na miejscu, gdzie im powiedzą: “Nie lud mój wy,” będą im mówić: “Synowie Boga żyjącego.”11 I zgromadzą się synowie judzcy i synowie izraelscy razem, a ustanowią sobie głowę jedną i wyjdą z ziemi; bo wielki dzień Jezrahela.
21 Mówcie braciom waszym: “Lud mój,” a siostrze waszej: “Miłosierdzia dostąpiła.” WYJAŚNIENIE SYMBOLU (2,2-24). Odrzucenie Izcaela (2-4); ukaranie jego niewdzięczności (5,8-13); obrzydzenie kultu bałwanów (6-7). Bóg przyjmuje Izraela z miłością (14-17). Nowe przymiecze i błogosławieństwo (1 8-24).2 “Sądźcie matkę waszą, sądźcie; bo ona nie żona moja, i ja nie mąż jej.Niech odejmie wszeteczeństwa swe od oblicza swego i cudzołóstwa swe spośród piersi swoich;3 abym jej snadź nie rozebrał do naga i nie postawił jej wedle dnia narodzenia jej, i nie uczynił jej jak pustynię, i nie postawił jej jak żiemię bezdrożną, i nie umorzył jej pragnieniem:4 I nad synami też jej nie zmiłuję się, bo synami wszeteczeństwa są.5 – Bo wszeteczeństwa popełniała matka ich, hańbą się okryła ta, która ich poczęła; bo mówiła: “Pójdę za miłośnikami moimi, którzy mi dają chleb i wodę moją, wełnę moją i len mój, oliwę moją i napój mój.”6 – Przeto oto ja zagrodzę drogę twoją cierniem i zagrodzę ją murem,i ścieżek swych nie znajdzie.7 I pójdzie za miłośnikami swymi, a nie dogoni ich i szukać ich będzie, a nie znajdzie. I powie: “Pójdę i wrócę się do męża mego pierwszego, bo mi lepiej było natenezas, niźli teraz.”8 – A ona nie wiedziała, że ja jej dałem zboże i wino i oliwę, i srebra namnożyłem jej i złota, które obrócił na Baala.9 Przeto wrócę się, a zabiorę zboże moje czasu swego i wino moje czasuswego, i wyzwolę wełnę moją i len mój, który okrywały sromotę jej.10 A teraz odkryję głupotę jej przed oczyma miłośników jej, a nikt nie wydrze jej z ręki mojej;11 i uczynię, że ustanie wszelkie wesele jej, uroczyste święto jej, nów jej, sabat jej i wszystkie święte czasy jej.12 I zepsuję winnicę jej i figi jej, o których mówiła: “Moje to zapłaty, które mi dali miłośnicy moi,” i uczynię ją lasem, i będzie ją jeść zwierz polny.13 I nawiedzę ją za dni Baalów, którym kadzidła zapalała i stroiła się nausznicą swą i klejnotami swymi, chodziła za miłośnikami swymi, a mnie zapomniała, mówi Pan.14 Przeto oto ja przynęcę ją i zawiodę ją na puszczę, i będę mówił do serca jej.15 I dam jej winogrodników jej z tegoż miejsca, i doĺinę Achor jako furtę nadziei; i będzie tam śpiewać jak za dni młodości swej i jak za dni wyjścia swego z ziemi Egipskiej.16 I będzie dnia owego, mówi Pan, będzie mię zwała “Mąż mój,” a nie nazwie mnie więcej “Baal.”17 I odejmę imiona Baalów z ust jej, i więcej wspominać nie będzie imienia ich.18 – I zawrę z nimi przymierze dnia owego ze zwierzem polnym i z ptactwem powietrznym i z płazem ziemskim, a łuk i miecz i wojnę wygładzę z ziemi i dam im spać bezpiecznie.19 I poślubię cię sobie na wieki, a poślubię cię sobie w sprawiedliwości i w sądzie, i w miłoslerdziu, i w litościach.20 I poślubię cię sobie w wierze, a poznasz, żem ja Pan.21 I będzie dnia owego, wysłucham, mówi Pan, wysłucham niebiosa, a one wysłuchają ziemię.22 A ziemia wysłucha pszenicę i wino i oliwę, a te wysłu chają Jezrahela:23 I posieję ją sobie w ziemi i zmiłuję się nad tą, która była “Bez miłosierdzia.”24 I powiem “Nie ludowi memu”: “Ludem moim jesteś ty,” a on powie “Bogiem moim jesteś ty.” POJEDNANIE Z NIEWIERNĄ ŻONĄ SYMBOLEM MIŁOSIERDZIA BOŻEGO NAD IZRAELEM (3,1-5).
31 I rzekł Pan do mnie: “Jeszeze idź i umiłuj niewiastę, umiłowaną przyjaciela i cudzołożnicę, jak miłuje Pan synów Izraelowych, a oni patrzą na bogów cudzych i miłują skórki jagód winnych.”2 I wykupiłem ją sobie za piętnaście srebrników i za korzec jęczmienia i za pół korca jęczmienia.3 I rzekłem do niej: “Przez wiéle dni będziesz na mnie czekała, nie będziesz cudzołożyć i nie będziesz z mężem; ale i ja na ciebie czekać będę”4 Bo przez wiele dni będą siedzieć synowie Izraelowi bez króla i bez książęcia, i bez ofiary, i bez ołtarza, i bez efodu, i bez terafim.5 A potem nawrócą się synowie Izraelowi i szukać będą Pana, Boga swego, i Dawida, króla swego, i przyjdą z lękiem do Pana i do dóbr jego na ostatku dni.CZĘŚC II(4,I -14,10)OPIS NIEWIERNOŚCI, KARY I OCALENIA IZRAELA OGÓLNE ZEPSUCIE (4,1-19). Występki wszelkiego rodzaju (l-4), szezególnie wodzów duchowych narodu (5-10). Bałwochwalstwo Izraela (11-14); niech przynajmniej Juda go nie naśladuje (15-19).
44 Słuchajcie słowa Pańskiego, synowie Izraelowi, bo sąd Panu z mieszkańcami ziemi; albowiem nie ma prawdy i ˇnie ma miłosierdzia i nie má znajomości Boga na ziemi.2 Złorzeczeństwo i kłamstwo, i mężo bójstwo, i kradzież, i cudzołóstwo wylało z brzegów, a krew się krwi dotknęła.3 Dłatego płakać będzie ziemia i omdleje każdy, kto mieszka na niej, ze zwierzem polnym i z ptactwem powietrznym, lecz i ryby morskie zbiorą się.4 Wszakże niech nikt nie sądzi, i niech nie potępiają nikogo; bo lud twój jak ci, którzy się sprzeciwiają kapłanowi.5 – I upadniesz dzisiaj, i upadnie też prorok z tobą, w nocy kazałem milczeć matce twojej.6 Umilknął lud mój, gdyż nie miał umiejętności. Ponieważ ty odrzuciłeś umiejętność, odrzucę cię, abyś mi w kapłaństwie nie służył; zapomniałeś zakonu Boga twego, zapomnę i ja synów twoich.7 Im więcej ich było, tym bardziej grzeszyli przeciwko mnie; sławę ich w sromotę odmienię.8 Grzechy ludu mego jeść będą, a do nieprawości ich podnosić będą dusze swe.9 I będzie jak lud, tak kapłan, i nawiedzę na nim drogi jego i myśli jego oddam mu.10 I będą jeść, a nie najedzą się, nierząd uprawiali, a nie przestali; bo opuścili Pana przez to, że nie strzegli.11 – Wszeteczeństwo i wino i pijaństwo odejmują serce.12 Lud mój pytał się drewna swego, a kij jego odpowiadał mu; bo duch wszeteczeństw zwiódł ich i wszeteczéństwem oddalili się od Boga swego.13 Na wierzchołkach gór składali ofiary i na pagórkach palili kadzidło pod dębem i topolą i terebintem, bo dobry był cień jego; przeto,będą rozpustne córki wasze, i óblubienice wasze cudzołożnicami będą.14 Nie nawiedzę córek waszych, gdy nierząd uprawiać będą, ani oblubienic waszych, gdy cudzołożyć będą; bo sami z nierządnicami obcowali i z niewieściuchami ofiarowali, a lud nie rozumiejący karany będzie.15 – Jeśli nierząd uprawiasz ty Izraelu, niech przynajmniej nie występuje Juda! A nie wchodźcie do Galgala i nie wstępujcie do Betawen, ani nie przysięgajcie: “Żyje Pan!”16 Bo jak krowa gżąca się wystąpił Izrael; teraz będzie ich Pan pasł jak baranka na niwie przestronnej.17 Uczestnikiem bałwanów Efraim, zaniechaj go!18 Odłączona jest uczta ich, oddawali się nierządowi, kochali się w dodawaniu sromoty obrońcy jej.19 Związał go wiatr na skrzydłach swoich, a zawstydzeni będą od ofiar swoich. ZAPOWIEDŹ KARY (5,1-14). Wszystkich, a szczególnie kapłanów i dom królewski dosięgnie kara (1) za występki, którym się oddawali zapamiętale (2-7). Najazd nieprzyjaciół i zniszczenie (8-11). Obca pomoc zawiedzie, bo Pan sam będzie niszczycielem (I2-14).
51 Słuchajcie tego, kapłani, a uważajcie, domu Izraelski, i domu królewski, słuchajcie! bo na was jest sąd, ponieważ staliście się sidłem dla straży i siecią rozciągniętą na Taborze.2 A ofiary odwrciliście w głębię; a ja nauczyciel ich wszystlúch.3 Ja znam Efraima, Izrael też nie skrył się przede mną; bo teraz nierząd uprawiał Efraim, splugawił się Izrael.4 Nie zwrócą myśli swoich, żeby się nawrócić. do Boga swego; bo duch wszeteczeństw wpośród nich, a Pana nie poznali.5 I odpowie hardość Izraela przed oczyma jego, a Izrael i Efraim upadną w nieprawości swojej, upadnie też i Juda z nimi.6 Z trzodami swymi i z bydłem swym pójdą szukać Pana, a nie znajdą; odstąpił od nich.7 Przeciw Panu wystąpili, bo synów cudzych napłodzili, teraz pożre ich mie siąc z działami ich.8 – Trąbcie w trąbę w Gabaa, w trąbę w Rama, krzyczcie w Betawen: “Za tobą, Beniaminie!”9 Efraim w spustoszeniu będzie w dzień karania; między pokoleniami Izraelowymi okazałem wiarę.10 Stali się książęta judzcy jak przenoszący granicę; wyleję na nich jak wodę gniew mój.11 Uciśnięty jest Efraim, złamany sądem, gdyż począł chodzić za plugastwem.12 – A ja jak mól jestem Efraimowi i jak zgnilizna domowi Judzkiemu.13 I ujrzał Efraim mdłość swoją, a Juda więzy swoje, i poszedł Efraim do Assuru, i posłał do króla mściciela; a on nie będzie mógł uleczyć was, ani nie będzie mógł rozwiązać z was więzów.14 Bo ja jak lwica będę Efraimowi, a jak szczenię lwie domowi Judy; ja, ja porwę i pójdę; wezmę, a nie ma, kto by wydarł. NIESZCZERE NAWRÓCENlE (5,15-6,11). Na groźbę Boga, iż opuści swój lud (5,15), Izrael chce się nawrócić (6,1-3); Bóg jednak mu zarzuca brak stałości w dobrym i powienchowność religii (4-b); dowodem tego są akty gwałtu i obrzydłe bałwochwalstwo (7-11).15 Idąc wrócę się na miejsce moje, aż ustaniecie i szukać będziecie oblicza mego.
61 W utrapieniu swym rano wstaną do mnie: “Pójdźcie, a nawróćmy się do Pana;2 bo on pojmał i uleczy nas, ubije, lecz uzdrowi nas.3 Ożywi nas po dwu dniach, dnia trzeciego wzbudzi nas, i żyć będziemyprzed obliczem jego. Poznamy i pilnie starać się będziemy poznać Pana; jak zorza zgotowane jest wyjście jego, a przyjdzie nam jak deszcz wczesny i późny ziemi”4 Co uczynię tobie, Efraimie ? co uczynię tobie, Judo ? Miłosierdzie wasze jako obłok poranny i jak rosa rano przemijająca.5 Dlatego heblowałem przez proroków, pobiłem ich słowami ust moich, a sądy twoje jak światło wyjdą.6 Bo miłosierdzia żądałem, a nie ofiary, i znajomości Boga więcej niż całopalenia.7 – Ale oni jak Adam przestąpili przymierze, tam wykroczyli przeciwko mnie. 8 Galaad, miasto urabiających bałwana, podchwycone dla krwi.9 A jak gardła mężów rozbójników, jest wspólnikiem kapłanów, zabijających na drodze tych, co idą z Sychem; bo zbrodnię popełnili.10 W domu Izraelowym widziałem rzecz straszną: tam wszeteczeństwa Efraima, skalał się Izrael.11 Ale i ty, Judo, połóż sobie żniwo, gdy wrócę pojmanie ludu mojego. PRZECIW ZEPSUCIU MOŻNYCH I PRZYMIERZOM Z OBCYMI (7,I-16). Upadek moralny narodu, zwlaszcza klasy rządzącej (I-7). Potępienie przymierza z obcymi państwami (8-12). Bóg pomści się za odstępstwo (I3-16).
71 Gdy chciałem uleczyć Izraela, odkryła się nieprawość Efraima i złość Samarii; bo popełniali kłamstwo i złodziej wszedł odzierając, rozbójnik jest na dworze.2 Ażeby snadź nie mówili w sercach swych, że ja pomnę każdą złość ich, teraz ogarnęły ich uczynki ich, działy się przed obliczem moim.3 Złością swą uweselał króla, a kłamstwami swymi książąt.4 Wszyscy są cudzołożnikami jak piec rozpalony przez piekarza; uspokoiło się na mały czas miasto od zamieszania kwasu, ażby się zakwasiło5 wszystko. Dzień to króla naszego, poczęli książęta szaleć od wina, wyciągnął rękę swą z szydercami.6 Bo przyłożyli jak piec serce swe, podczas gdy na nich czynił zasadzki; całą noc spał pieczący ich, rano sam był rozpalony jak ogień płomienisty.7 Wszyscy rozgrzali się jak piec i pożarli sędziów swych; wszyscy królowie ich upadli, nie ma między nimi wołającego do mnic.8 – Efraim, ten się z narodami mieszał; Efraim stał się podpłomykiem, którego nie przewracają.9 Zjedli obcy siłę jego, a on nie wiedział; ale i siwizna wystąpiła na nim, a on nie wiedział.10 I poniżona będzie pycha Izraela przed obliczem jego, a nie wrócili się do Pana, Boga swego, i nie szukali go w tym wszystkim.11 I stał się Efraim jak gołębica zwiedziona, nie mająca serca: Egiptu przyzywali, do Asyryjczylców szli.12 A gdy pójdą, zastawię na nich sieć moją, jak ptaka powietrznego ściągnę ich, skarzę ich według tego, jak słyszało zgromadzenie ich.13 – Biada im, że odstąpili ode mnie! Spustoszeni będą, bo wystąpili przeciw mnie. Ja ich odkupiłem, a oni mówili przeciwko mnie kłamstwo.14 A nie wołall do mnie z serca swego, ałe wyli w łożnicach swoich; nad pszenicą i winem przeżuwali, odstąpill ode mnie.15 Ja Ich nauczałem i wzmacniałem ramiona ich, a przeciw mnie złość myśleli. Wrócili się, aby być bez jarzma, stali się jak łuk zdradliwy, i upadną od miecza książęta ich dla zapalczywości języka swego. To pośmiewisko ich w ziemi Egipskiej. PRZECIW BAŁWOCHWALSTWU (8,1-14). Za przestąpienie przymierza z Bogiem Izrael będzie wydany wrogom (1-3). Sehizma polityczna i religijna królesrwa izraelskiego (4-b). Zawodność przyntierza z obcymi (7-10) i rozlicznych ofiar obok lekceważenia prawa Bożego (11-13). Izrael i Juda zapomnieli swego Stwórcy – będą zniszczeni (14).
8

Warsz. King J. 81 Tłum. GrEn. Толк. W gardle twoim niech będzie trąba, jak orzeł na dom Pański, dlatego że przestąpili przymierze moje, a zakon mój zgwałcili.Трубу к устам твоим! Как орел налетит на дом Господень за то, что они нарушили завет Мой и преступили закон Мой! Въ нёдрэ и4хъ, ћкw землS непроходи1ма, ћкw nрeлъ въ домY гDни: понeже преступи1ша завётъ м0й и3 на зак0нъ м0й нечeствоваша. 8,1Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPΕἰς eis
PREP
εἰςeistowardInto
κόλπον kolpon
N-ASM
κόλποςkolposbosomtheir bosom
αὐτῶν autōn
D-GPM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
ὡς hōs
CONJ
ὡςhōswhich/howas
γῆ,     
N-NSF
γῆearthland,
ὡς hōs
CONJ
ὡςhōswhich/howas
ἀετὸς aetos
N-NSM
ἀετόςaetoseaglean eagle
ἐπ'     ep
PREP
ἐπίepiupon/to/againstagainst
οἶκον oikon
N-ASM
οἶκοςoikoshousehouse
κυρίου,     kuriou
N-GSM
κύριοςkurioslordof lord,
ἀνθ'     anth
PREP
ἀντίantifor[Elishah]
ὧν hōn
R-GPM
ὅς, ἥhhos ēwhich[to trade]
παρέβησαν parebēsan
V-AAI-3P
παραβαίνωparabainōto transgressthey violated
τὴν tēn
T-ASF
hothe/this/who 
διαθήκην diathēkēn
N-ASF
διαθήκηdiathēkēcovenantmy covenant,
μου mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
κατὰ kata
PREP
κατάkataaccording toagainst
τοῦ tou
T-GSM
hothe/this/who 
νόμου nomou
N-GSM
νόμοςnomoslawmy law
μου mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
ἠσέβησαν.     ēsebēsan
V-AAI-3P
ἀσεβέωasebeōbe ungodlythey were impious.
 
2 Tłum. GrEn. Толк. Mnie wzywać będą: “Boże mój, poznaliśmy cię, Izrael”Ко Мне будут взывать: "Боже мой! мы познали Тебя, мы - Израиль". Ко мнЁ воззовyтъ: б9е, познaхомъ тS, 8,2Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPἐμὲ eme
P-AS
ἐμέememe[Diblaim]
κεκράξονται kekraxontai
V-FMI-3P
κράζωkrazōto crythey shall cry out,
ho
T-NSM
hothe/this/whoO
θεός,     theos
N-NSM
θεόςtheosGodGod,
ἐγνώκαμέν egnōkamen
V-RAI-1P
γινώσκωginōskōto knowwe have known
σε.     se
P-AS
σέseyou[to slip]
 
3 Tłum. GrEn. Толк. Porzucił Izrael dobro, nieprzyjaciel go prześladować będzie.Отверг Израиль доброе; враг будет преследовать его. ћкw ї}ль tврати1сz благи1хъ, врагA прогнaша. 8,3Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPὅτι hoti
CONJ
ὅτιhotithat/sinceFor
Ισραηλ israēl
N-PRI
ἸσραήλisraēlIsrael[window]
ἀπεστρέψατο apestrepsato
V-AMI-3S
ἀποστρέφωapostrefōto turn away[Ephlal]
ἀγαθά,     agatha
A-APN
ἀγαθόςagathosgood-doergood ;
ἐχθρὸν echthron
N-ASM
ἐχθρόςechthrosenemy[2an enemy
κατεδίωξαν.     katediōxan
V-AAI-3P
καταδιώκωkatadiōkōto seek1they pursued].
 
4 Tłum. GrEn. Толк. – Oni królowali, ale beze mnie: książętami byli, a nie wiedziałem; ze srebra swego i ze złota swego naczynili sobie bałwanów, aby zginęli.Поставляли царей сами, без Меня; ставили князей, но без Моего ведома; из серебра своего и золота своего сделали для себя идолов: оттуда гибель. Сaми себЁ царS постaвиша, ґ не мн0ю, начaльствоваша, и3 не kви1ша ми2: t сребрA своегw2 и3 t злaта своегw2 сотвори1ша себЁ кумjры, ћкw да потребsтсz. 8,4Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPἑαυτοῖς heautois
D-DPM
ἑαυτοῦheautoumy/your/him-selfFor themselves
ἐβασίλευσαν ebasileusan
V-AAI-3P
βασιλεύωbasileuōto reignthey made to reign,
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
οὐ ou
ADV
οὐounonot
δι'     di
PREP
διάdiathrough/because ofthrough
ἐμοῦ,     emou
P-GS
ἐμοῦemouof me[cause]
ἦρξαν ērxan
V-AAI-3P
ἄρχωarchōbe first[Archite]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
οὐκ ouk
ADV
οὐounothey did not
ἐγνώρισάν egnōrisan
V-AAI-3P
γνωρίζωgnōrizōto make knownmake it known
μοι·     moi
P-DS
μοίmoito me[to dwell]
τὸ to
T-ASN
hothe/this/who 
ἀργύριον argurion
N-ASN
ἀργύριονargurionsilvertheir silver
αὐτῶν autōn
D-GPM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
τὸ to
T-ASN
hothe/this/who 
χρυσίον chrusion
N-ASN
χρυσίονchrusiongoldtheir gold
αὐτῶν autōn
D-GPM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
ἐποίησαν epoiēsan
V-AAI-3P
ποιέωpoieōto do/makethey made
ἑαυτοῖς heautois
D-DPM
ἑαυτοῦheautoumy/your/him-selfto themselves
εἴδωλα,     eidōla
N-APN
εἴδωλονeidōlonidolidols,
ὅπως hopōs
CONJ
ὅπωςhopōsthatso that
ἐξολεθρευθῶσιν.     exolethreuthōsin
V-APS-3P
strong:GV-APS-3Pstrong:GV-APS-3Pstrong:GV-APS-3P 
 
5 Tłum. GrEn. Толк. Porzucony jest cielec twój, Samario! Rozgniewała się zapalczywość moja na nich; a dokądże nie będą mogli być oczyszczeni?Оставил тебя телец твой, Самария! воспылал гнев Мой на них; доколе не могут они очиститься? Сокруши2 тельцA твоего2, самарjе, разгнёвасz ћрость моS на нS: док0лэ не м0гутъ њчи1ститисz, и5же во ї}ли; 8,5Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPἀπότριψαι apotripsai
V-AMM-2S
strong:GV-AMM-2Sstrong:GV-AMM-2Sstrong:GV-AMM-2S 
τὸν ton
T-ASM
hothe/this/who 
μόσχον moschon
N-ASM
μόσχοςmoschoscalfyour calf,
σου,     sou
P-GS
σοῦsouyou[guard]
Σαμάρεια·     samareia
N-VSF
ΣαμάρειαsamareiaSamaria[covering]
παρωξύνθη parōxunthē
V-API-3S
παροξύνωparoxunōto provoke[2is provoked
ho
T-NSM
hothe/this/who 
θυμός thumos
N-NSM
θυμόςthumoswrath1My rage]
μου mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
ἐπ'     ep
PREP
ἐπίepiupon/to/againstagainst
αὐτούς·     autous
D-APM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
ἕως heōs
PREP
ἕωςheōsuntilFor how long
τίνος tinos
I-GSN
τίςtiswhich?[to bray]
οὐ ou
ADV
οὐouno[Carmi]
μὴ
ADV
μήnot[Jokmeam]
δύνωνται dunōntai
V-PMS-3P
δύναμαιdunamaibe ablebe able
καθαρισθῆναι katharisthēnai
V-APR
καθαρίζωkatharizōto cleanto cleanse
 
6 Tłum. GrEn. Толк. Bo i ten jest z Izraela, rzemieślnik uczynił go, a nie jest on Bogiem; bo w pajęcze siatki obróci się cielec samaryjski.Ибо и он - дело Израиля: художник сделал его, и потому он не бог; в куски обратится телец Самарийский! И# то2 древодёль сотвори2, и3 нёсть бGъ: занE льстsй бsше телeцъ тв0й, самарjе. 8,6Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPἐν en
PREP
ἐνenin/on/among[gold]
τῷ
T-DSM
hothe/this/who 
Ισραηλ;     israēl
N-PRI
ἸσραήλisraēlIsrael[window]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandAnd
αὐτὸ auto
D-ASN
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
τέκτων tektōn
N-NSM
τέκτωνtektōncraftsman1 fabricator
ἐποίησεν,     epoiēsen
V-AAI-3S
ποιέωpoieōto do/make2made],
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
οὐ ou
ADV
οὐouno[2not
θεός theos
N-NSM
θεόςtheosGod3God
ἐστιν·     estin
V-PAI-3S
ἐστίestihe is[to sacrifice]
διότι dioti
CONJ
διότιdiotibecauseBecause
πλανῶν planōn
V-PAPRS
πλανάωplanaōto lead astray[2was wandering
ἦν ēn
V-IAI-3S
ἦνēnwas[pledge]
ho
T-NSM
hothe/this/who[that]
μόσχος moschos
N-NSM
μόσχοςmoschoscalf1your calf],
σου,     sou
P-GS
σοῦsouyou[guard]
Σαμάρεια.     samareia
N-VSF
ΣαμάρειαsamareiaSamaria[covering]
 
7 Tłum. GrEn. Толк. – Bo wiatr siać będą, a wicher pożną, źdźbła stojącego nie masz w nim, ziarno nie daje mąki, a jeśli da, obcy ją zjedzą.Так как они сеяли ветер, то и пожнут бурю: хлеба на корню не будет у него; зерно не даст муки; а если и даст, то чужие проглотят ее. Ћкw вётромъ и3стлёно всёzша, и3 разрушeніе и4хъ пріи1метъ |: рукоsть не и3мyщаz си1лы є4же сотвори1ти мукY, ѓще же и3 сотвори1тъ, то2 чуждjи поzдsтъ ю5. 8,7Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPὅτι hoti
CONJ
ὅτιhotithat/sinceFor
ἀνεμόφθορα anemofthora
A-APN
strong:GA-APNstrong:GA-APNstrong:GA-APN 
ἔσπειραν,     espeiran
V-AAI-3P
σπείρωspeirōto sowthey sowed,
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand

T-NSF
hothe/this/who 
καταστροφὴ katastrofē
N-NSF
καταστροφήkatastrofēruintheir final end
αὐτῶν autōn
D-GPM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
ἐκδέξεται ekdexetai
V-FMI-3S
ἐκδέχομαιekdechomaito wait forlooks out for
αὐτά·     auta
D-APN
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
δράγμα dragma
N-ASN
strong:GN-ASNstrong:GN-ASNstrong:GN-ASN 
οὐκ ouk
ADV
οὐounonot
ἔχον echon
V-PAPAS
ἔχωechōto have/behaving
ἰσχὺν ischun
N-ASF
ἰσχύςischusstrengthstrength
τοῦ tou
T-GSN
hothe/this/who 
ποιῆσαι poiēsai
V-AAR
ποιέωpoieōto do/maketo produce
ἄλευρον·     aleuron
N-ASN
ἄλευρονaleuronflourflour;
ἐὰν ean
CONJ
ἐάνeanifand if
δὲ de
PRT
δέdethenand if
καὶ kai
ADV
καίkaiandeven
ποιήσῃ,     poiēsē
V-AAS-3S
ποιέωpoieōto do/makeit should produce,
ἀλλότριοι allotrioi
A-NPM
ἀλλότριοςallotriosanother’sstrangers
καταφάγονται katafagontai
V-FMI-3P
κατεσθίωkatesthiōto devourshall devour
αὐτό.     auto
D-ASN
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
 
8 Tłum. GrEn. Толк. Pożarty jest Izrael, teraz się stał między narodami jak naczynie plugawe.Поглощен Израиль; теперь они будут среди народов, как негодный сосуд. Поглощeнъ бhсть ї}ль, нн7э бhсть во kзhцэхъ ћкw сосyдъ непотрeбенъ, 8,8Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPκατεπόθη katepothē
V-API-3S
καταπίνωkatapinōto swallowIsrael was swallowed down;
Ισραηλ,     israēl
N-PRI
ἸσραήλisraēlIsrael[window]
νῦν nun
ADV
νῦνnunnownow
ἐγένετο egeneto
V-AMI-3S
γίνομαιginomaito beit became
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongamong
τοῖς tois
T-DPN
hothe/this/whothe
ἔθνεσιν ethnesin
N-DPN
ἔθνοςethnosGentilesnations
ὡς hōs
CONJ
ὡςhōswhich/howas
σκεῦος skeuos
N-NSN
σκεῦοςskeuosvessel[2item
ἄχρηστον.     achrēston
A-NSN
ἄχρηστοςachrēstosuseless1a useless].
 
9 Tłum. GrEn. Толк. Bo oni zaszli do Assura, osioł dziki samotny, Efraim dary dał miłośnikom.Они пошли к Ассуру, как дикий осел, одиноко бродящий; Ефрем приобретал подарками расположение к себе. понeже тjи взыд0ша ко ґссmрjанwмъ: процвэтE њ себЁ є3фрeмъ, дaры возлюби2. 8,9Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPὅτι hoti
CONJ
ὅτιhotithat/sinceFor
αὐτοὶ autoi
D-NPM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
ἀνέβησαν anebēsan
V-AAI-3P
ἀναβαίνωanabainōto ascendascended
εἰς eis
PREP
εἰςeistowardunto
Ἀσσυρίους·     assurious
N-APM
strong:GN-APMstrong:GN-APMstrong:GN-APM 
ἀνέθαλεν anethalen
V-AAI-3S
ἀναθάλλωanathallōto renew[2flourished again
καθ'     kath
PREP
κατάkataaccording to3according to
ἑαυτὸν heauton
D-ASM
ἑαυτοῦheautoumy/your/him-self4himself
Εφραιμ,     efraim
N-PRI
ἘφραίμefraimEphraim[to leap]
δῶρα dōra
N-APN
δῶρονdōrongift[2bribes
ἠγάπησαν·     ēgapēsan
V-AAI-3P
ἀγαπάωagapaōto love1he loved].
 
10 Tłum. GrEn. Толк. Ale choćby za zapłatę najęli narody, teraz zbiorę ich, a odpoczną trochę od brzemienia króla i książąt.Хотя они и посылали дары к народам, но скоро Я соберу их, и они начнут страдать от бремени царя князей; Сегw2 рaди предадyтсz во kзhки: нн7э воспріимY и5хъ, и3 почjютъ мaлw є4же помaзати царS и3 кн‰зи. 8,10Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPδιὰ dia
PREP
διάdiathrough/because ofOn account of
τοῦτο touto
D-ASN
τοῦτοtoutothat[drowsiness]
παραδοθήσονται paradothēsontai
V-FPI-3P
παραδίδωμιparadidōmito deliverthey shall be delivered up
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongamong
τοῖς tois
T-DPN
hothe/this/whothe
ἔθνεσιν.     ethnesin
N-DPN
ἔθνοςethnosGentilesnations;
νῦν nun
ADV
νῦνnunnownow
εἰσδέξομαι eisdexomai
V-FMI-1S
εἰσδέχομαιeisdechomaito receiveI will take
αὐτούς,     autous
D-APM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
κοπάσουσιν kopasousin
V-FAI-3P
κοπάζωkopazōto abatethey shall abate
μικρὸν mikron
A-ASM
μικρόςmikrossmall[Jarha]
τοῦ tou
T-GSN
hothe/this/who 
χρίειν chriein
V-PAR
χρίωchriōto anointto anoint
βασιλέα basilea
N-ASM
βασιλεύςbasileuskinga king
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ἄρχοντας.     archontas
N-APM
ἄρχωνarchōnrulerrulers.
 
11 Tłum. GrEn. Толк. – Bo namnożył Efraim ołtarzów ku grzeszeniu, stały mu się ołtarze na grzech.ибо много жертвенников настроил Ефрем для греха, - ко греху послужили ему эти жертвенники. Ћкw ўмн0жи є3фрeмъ трє1бища, во грэхи2 бhша є3мY трє1бища возлю1блєннаz. 8,11Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPὅτι hoti
CONJ
ὅτιhotithat/sinceFor
ἐπλήθυνεν eplēthunen
V-IAI-3S
πληθύνωplēthunōto multiplyEphraim multiplied
Εφραιμ efraim
N-PRI
ἘφραίμefraimEphraim[to leap]
θυσιαστήρια,     thusiastēria
N-APN
θυσιαστήριονthusiastērionaltaraltars;
εἰς eis
PREP
εἰςeistowardfor
ἁμαρτίας hamartias
N-APF
ἁμαρτίαhamartiasin[4sins
ἐγένοντο egenonto
V-AMI-3P
γίνομαιginomaito be3became
αὐτῷ autō
D-DSM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
θυσιαστήρια thusiastēria
N-NPN
θυσιαστήριονthusiastērionaltar2altars
ἠγαπημένα.     ēgapēmena
V-RMPRP
ἀγαπάωagapaōto love1his beloved].
 
12 Tłum. GrEn. Толк. Napiszę mu rozliczne prawa moje, które były poczytane za obce.Написал Я ему важные законы Мои, но они сочтены им как бы чужие. ВпишY є3мY мн0жество, и3 закHннаz є3гw2 въ чужд†z вмэни1шасz трє1бища возлю1блєннаz. 8,12Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPκαταγράψω katagrapsō
V-AAS-1S
strong:GV-AAS-1Sstrong:GV-AAS-1Sstrong:GV-AAS-1S 
αὐτῷ autō
D-DSM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
πλῆθος plēthos
N-ASN
πλῆθοςplēthosmultitudeextra to him;
καὶ kai
ADV
καίkaiand[desire]
τὰ ta
T-APN
hothe/this/who 
νόμιμα nomima
A-APN
νομίμωςnomimōslawfully[easing]
αὐτοῦ,     autou
D-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
εἰς eis
PREP
εἰςeistoward[2as
ἀλλότρια allotria
A-APN
ἀλλότριοςallotriosanother’s3strange
ἐλογίσθησαν elogisthēsan
V-API-3P
λογίζομαιlogizomaito count1were considered],
θυσιαστήρια thusiastēria
N-APN
θυσιαστήριονthusiastērionaltar[3altars
τὰ ta
T-APN
hothe/this/who1the
ἠγαπημένα.     ēgapēmena
V-RMPAP
ἀγαπάωagapaōto love2beloved].
 
13 Tłum. GrEn. Толк. Ofiary przynosić będą, będą ofiarować mięso i jeść, a Pan nie przyjmie ich; teraz wspomni na nieprawości ich i nawiedzi grzechy ich; oni się do Egiptu wrócą.В жертвоприношениях Мне они приносят мясо и едят его; Господу неугодны они; ныне Он вспомнит нечестие их и накажет их за грехи их: они возвратятся в Египет. Тёмже ѓще и3 пожрyтъ жeртву и3 снэдsтъ мzсA, гDь не пріи1метъ и4хъ: нн7э помzнeтъ непр†вды и4хъ и3 tмсти1тъ грэхи2 и4хъ: тjи во є3гЂпетъ возврати1шасz и3 во ґссmрjи нечи6стаz снэдsтъ. 8,13Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPδιότι dioti
CONJ
διότιdiotibecauseFor
ἐὰν ean
CONJ
ἐάνeanifif
θύσωσιν thusōsin
V-AAS-3P
θύωthuōto sacrificethey should sacrifice
θυσίαν thusian
N-ASF
θυσίαthusiasacrificea sacrifice,
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
φάγωσιν fagōsin
V-AAS-3P
φαγεῖνfageinto eat[soul]
κρέα,     krea
N-APN
κρέαςkreasmeatmeats,
κύριος kurios
N-NSM
κύριοςkurioslordlord
οὐ ou
ADV
οὐounoshall not
προσδέξεται prosdexetai
V-FMI-3S
προσδέχομαιprosdechomaito wait for/welcomefavorably receive
αὐτά·     auta
D-APN
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
νῦν nun
ADV
νῦνnunnowNow
μνησθήσεται mnēsthēsetai
V-FPI-3S
μιμνήσκωmimnēskōto rememberhe will remember
τὰς tas
T-APF
hothe/this/who 
ἀδικίας adikias
N-APF
ἀδικίαadikiaunrighteousnesstheir iniquities,
αὐτῶν autōn
D-GPM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ἐκδικήσει ekdikēsei
V-FAI-3S
ἐκδικέωekdikeōto avengehe shall avenge
τὰς tas
T-APF
hothe/this/who[that]
ἁμαρτίας hamartias
N-APF
ἁμαρτίαhamartiasintheir sins.
αὐτῶν·     autōn
D-GPM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
αὐτοὶ autoi
D-NPM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
εἰς eis
PREP
εἰςeistoward[2unto
Αἴγυπτον aigupton
N-ASF
ΑἴγυπτοςaiguptosEgypt[reddish]
ἀπέστρεψαν apestrepsan
V-AAI-3P
ἀποστρέφωapostrefōto turn away1returned].
καὶ kai
CONJ
καίkaiand[desire]
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/among[gold]
Ἀσσυρίοις assuriois
N-DPM
strong:GN-DPMstrong:GN-DPMstrong:GN-DPM 
ἀκάθαρτα akatharta
A-APN
ἀκάθαρτοςakathartosunclean[Ohel]
φάγονται.     fagontai
V-FMI-3P
φαγεῖνfageinto eat[soul]
 
14 Tłum. GrEn. Толк. I zapomniał Izrael Stworzyciela swego, a nabudował zborów, i Juda też namnożył miast obronnych; i puszczę ogień na miasto jego, i pożre domy jego.Забыл Израиль Создателя своего и устроил капища, и Иуда настроил много укрепленных городов; но Я пошлю огонь на города его, и пожрет чертоги его.И# забы2 ї}ль сотв0ршаго и5 и3 возгради2 трє1бища, и3 їyда ўмн0жи грaды ўтверждє1ны: но послю2 џгнь на грaды є3гw2, и3 потреби1тъ њснов†ніz є3гw2.8,14Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPκαὶ kai
CONJ
καίkaiandAnd
ἐπελάθετο epelatheto
V-AMI-3S
ἐπιλανθάνωepilanthanōto forgetIsrael forgot
Ισραηλ israēl
N-PRI
ἸσραήλisraēlIsrael[window]
τοῦ tou
T-GSM
hothe/this/whothe one
ποιήσαντος poiēsantos
V-AAPGS
ποιέωpoieōto do/makemaking
αὐτὸν auton
D-ASM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandAnd
ᾠκοδόμησαν ōkodomēsan
V-AAI-3P
οἰκοδομέωoikodomeōto buildthey built
τεμένη,     temenē
N-APN
strong:GN-APNstrong:GN-APNstrong:GN-APN 
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
Ιουδας ioudas
N-NSM
ἸούδαςioudasJudah/Judas/Jude[common]
ἐπλήθυνεν eplēthunen
V-IAI-3S
πληθύνωplēthunōto multiplymultiplied
πόλεις poleis
N-APF
πόλιςpoliscitycities
τετειχισμένας·     teteichismenas
V-RMPAP
strong:GV-RMPAPstrong:GV-RMPAPstrong:GV-RMPAP 
καὶ kai
CONJ
καίkaiandAnd
ἐξαποστελῶ exapostelō
V-FAI-1S
ἐξαποστέλλωexapostellōto send out/awayI will send out
πῦρ pur
N-ASN
πῦρpurfirefire
εἰς eis
PREP
εἰςeistowardunto
τὰς tas
T-APF
hothe/this/who 
πόλεις poleis
N-APF
πόλιςpoliscityhis cities,
αὐτοῦ,     autou
D-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
καταφάγεται katafagetai
V-FMI-3S
κατεσθίωkatesthiōto devourit shall devour
τὰ ta
T-APN
hothe/this/who 
θεμέλια themelia
N-APN
θεμέλιοςthemeliosfoundationhis foundations.
αὐτῶν.     autōn
D-GPM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]

91 Nie wesel się, Izraelu, nie raduj się jak narody; bo wszeteczeństwem odstąpiłeś od Boga twego, rozmiłowałeś się w darach na wszystkich boiskach pszenicy.2 Boisko i prasa nie będą ich karmić, i wino omyli ich.3 Nie będą mieszkać w ziemi Pańskiej; wrócił sig Efraim do Egiptu, a w Asyrii jadł nieczyste rzeczy.4 Nie będą ofiarować Panu wina i nie spodobają mu się ofiary ich, jak chleb płaczących; wszyscy, którzy go jeść będą, skalają się, bo chleb ich dla duszy ich, nie wejdzie do domu Pańskiego.5 Cóż będziecie czynić w dzień uroczysty, w dzień święta Pańskiego?6 Bo oto poszli dla spustoszenia, Egipt ich zgromadzi, Melnfis ich pogrzebie, pożądane srebro ich pokrzywa odziedziczy, łopian w przybytkach ich.7 – Przyszły dni nawiedzenia, przyszły dni odpłaty. Znajcie, Izraelu, głupiego proroka, szalonego męża duchownego, dla mnóstwa nieprawości twej i dla mnóstwa szaleństwa!8 Stróż Efraima z Bogiem moim, prorok sidłem upadku stał się po wszystkich drogach jego, szaleństwem w domu Boga jego.9 Głęboko zgrzeszyli jak za dni Gabaa;wspomni na nieprawości ich i nawiedzi grzechy ich. IZRAEL ODRZUCONY (9,10-ĺ7). Przedwczcsna występczość Izraela (10). Bezpłodność i wytępienie (11-14). Powody odrzucenia (15-17). 10 Jak grona winne w pustyni znalazłem Izraela, jak pierwszy owoc drzewa figowego na wierzchołku jego ujrzałem ojców ich; a oni weszli do Beelfegor i odwrócili się od sromoty, i stali się obrzydłymi jak to, co miłowali.11 – Efraim jak ptak uleciał, sława ich od porodu i od żywota i od poczęcia.12 A choćby wychowali synów swoich, uczynię ich bez dzieci między ludźmi; lecz i im biada, gdy odstąpię od nich.13 Efraim, jak widziałem, był Tyrem, założonym na piękności; a Efraim będzie wywodzić na zabijanie synów swych.14 Daj im, Panie! Cóż im dasz? Daj im żywot bez dzieci, a piersi wyschłe.15 – Wszystkie złości ich w Galgal, bo tam ich znienawidziłem. Dla złości wynalazków ich z domu mego wyrzucę ich, nie będę ich więcej miłować; wszyscy książęta ich odstępujący.16 Porażony jest Efraim, korzeń ich usechł, owocu nie wydadzą. A choćby zrodzili, wybiję najmilszych żywota ich.17 Odrzuci ich Bóg mój, bo go nie słuchali i będą tułaczami między narodami. UPADEK BAŁWANÓW I KRÓLESTWA (10,1- ll,la). Ze wzrostem dobrobytu mnotyły się bałwany; Bóg je zniszczy (10,1-2). Okate się wówczas bezsilność króla i przymierzy (3-4). Kult bałwanów będzie obalony i władza królewska ustanie (5-8). Izrael zaś będzie zrujnowany dla występków, które sięgają początkami daleko w przesztość (9-11).Ponieważ Izrael nie chce się nawrócić, ruina catkowita jest nieunikniona (10,12- ll,la).
101 Winnym drzewem gałęzistym był Izrael, owoc zrównał się z nim. Według mnóstwa owocu swego namnożył ołtarzów, według obfitości ziemi swej obfitował w bałwany.2 Rozdzieliło się serce ich, teraz zginą; On połamie bałwany ich, spustoszy ołtarze ich.3 – Bo teraz powiedzą: “Nie mamy króla, bo się nie boimy.Pana, a król co nam uczyni ?”4 Mówicie słowa widzenia niepożyteczne i zawrzecie przymierze; i zrodzi się jak gorycz sąd na zagonach polnych.5 Krowy Betawen czcili mieszkańcy Samarii; bo płakał nad nim lud jego, i klechy jego nad nim radowali się z sławy jego, iż się wyprowadziła od niego.6 Albowiem i on do Assuru zaniesiony jest w darze królowi mścicielowi; zelżywość Efraima okryje, a zawstydzony będzie Izrael w swej woli.7 Uczyniła Samaria, że przeszedł król jej jak piana na powierzchni wody.8 I będą wytracone wyżyny bałwana, grzech Izraela, łopian i oset wyrośnie na ich ołtarzach; i powiedzą górom: “Przykryjcie nas!” a pagór kom: “Upadnijcie na nas!”9 – Od dni Gabaa zgrzeszył Izrael, na tym stanęli; nie pochwyci ich w Gabaa bitwa przeciw synom nieprawości.10 Według upodobania mego skarzę ich; zbiorą się przeciw nim narody, gdy będą karani dla dwu nieprawości swoich.11 Efraim – jałowica nauczona kochać się w młóceniu; i ja przeszedłem po cudności szyi jej, wsiądę na Efraima, będzie orał Juda, bronować sobie bę dzie zagony Jakub.12 – Siejcie sobie ku sprawiedliwości, a żniwa wedle miary miłosierdzia, odnówcie sobie nowinę; a czas szukać Pana, który gdy przyjdzie, będzie was uczył spra wiedliwości.13 Oraliśáe bezbożność, żęłiśáe nieprawość, jedłiście owoc kłamstwa, ponieważ ufałeś w drogach twoich, w mnóstwie mocarzów twoich.14 Powstanie rozruch między ludem twym, a wszystkie zamki twe zburzone będą, jak zburzony został Salmana od domu tego, który osądził Baala w dzień bitwy, roztrzaskawszy matkę na synach.15 Tak wam uczynił Betel dla złośá niecnót waszych.
111 Jak zaranie przeminęło, przeminął król izraelski. MIŁOŚĆ BOŻA ODNIESIE ZWYCIĘSTWO (I l,lb-11). Izrael, otoczony od dziecka miłościę Boga, nie zrozumiał jej (lb-4); dlatego będzie ukarany (5-7). lecz ta sama miłość Boga nie dopuści do całkowitej zguby Izraela (8-9), ale nawróci go i zbawi (10-11).Ponieważ Izrael był dzieckiem, i umiłowałem go i z Egiptu wezwałem syna mego.2Wezwali ich, tak poszli od oblicza ich, Baałom ofiarowali i bałwanom ofiary czynili.3 A ja, jak piastun Efraima, nosiłem ich na ramionach swoich, a nie wiedzieli, że ich leczyłem.4 Powrozami Adamowymi pociągnę ich, więzami miłości; i będę im jak podnoszący jarzmo na szczękach ich, i zwróciłem się do niego, aby jadł.5 – Nie wróá się do ziemi Egipskiej, a sam Asur będzie królem jego, bo się nie chcieli nawróáć.6 Rozpoçzął miecz w miastach jego i strawi wybranych jego, i pożre głowy ich.7 A lud mój będzie zawieszony do powrotu mego, ale będzie włożone na nich jednocześnie jarzmo, które nie będzie odjęte.8 – Jakże mam cię wydać Efraimie ? obronić áę, Izraelu ? jakże cię mam wydać jak Adamę, postąpię z tobą jak z Seboim? Obróciło się we mnie serce moje, zaraz wzruszyła się żałość moja.9 Nie popuszczę zapalczywego gniewu mego, nie wrócę się, aby zgubić Efraima; gdyż ja Bóg, a nie człowiek, wpośród aebie Święty, i nie wejdę do miasta.10 – Za Panem chodzić będą, jak lew zaryczy; bo on ryczeć będzie i zlękną się synowie morza.11 I odlecą jak ptak z Egiptu i jak gołębica z ziemi Asyryjskiej i posadzę ich w domach ich mówi Pan. OSZUSTWA I NIEWIERNOŚĆ IZRAELA SPROWADZĄ NAŃ KARĘ (11,12 12,14). Izrael, fałszywy i niewierny, będzie ukarany (11,12 -12,2). Jut w swym praojcu dopuścił się podstępu i gwałtu, lecz z nim razem może znaleźć Boga (3-6). Kupcząc zdobył niesprawiedliwie bogactwa, lecz Bóg każe mu jeszcze raz mieszkać w namiotach (7-9). Izrael powinien sh>chać proroków, a nie liczyć na próżne ofiary, składane bałwanom (10-11). Jakub był ciężko doświadczony, jego zaś potomkowie otoczeni opieką Bożą (12-13), lecz do gniewu pobudzili Bogs, dlátego będą ukarani (14).12 Otoczył mię zaparciem się Efraim, i zdradą dom Izraelski, lecz Juda jako świadek zstąpił z Bogiem i z świętymi jako wierny.
121 Efraim pasie wiatr, pędzi za wiatrem gorącym, cały dzień kłamstwo i spustoszenie mnoży; a przymierze z Asyryjczykami zawarł i oliwę do Egiptu woził.2 A tak spór ma Pan z Judą i nawiedzi Jakuba według dróg jego, i według wynalaz ków jego odda mu.3 – W żywocie podchwycił brata swego, a w mocy jego powiodło mu się z aniołem.4 I przemógł anioła, i był wzmocniony, płakał i prosił go; w Betelu znalazł Go i tam mówił z nami.5 A Pan, Bóg zastępów, Pan panliątka jego.6 A ty nawrócisz się do Boga twego; miłosierdzia i sądu przestrzegaj, a miej nadzieję w Bogu twoim zawsze!8 – Chanaan, w ręce jego szala zdradliwa, wyzysk umiłował.8 I rzekł Efraim: “Wszakże się wzbogaciłem, znalazłem bałwana sobie, we wszystkich pracach moich nie znajdą mi nieprawości, którą zgrzeszyłem.”9 A ja Pan, Bóg twój, od ziemi Egipskiej; jeszcze cię posadzę w namiotach jak za dni uroczystego święta.10 – I mówiłem do proroków, ja też widzenie rozmnożyłemi przez proroków podobieństwami mówlłem.11 Jeśli Galaad bałwanem, tedy próżno byli w Galgalu wołom ofiarujący; bo i ołtarze ich jak stosy na zagonach polnych.12 – Uciekł Jakub do krainy Syryjskiej i służył Izrael dla żony, i dla żony strzegł.13 A przez proroka wywiódł Pan Izraela z Eglptu,i przez proroka zachowany został.14 Do gniewu mię pobudził Efraim, rozgoryczeniem swoim, a krew jego przyjdzie nań, i zhańbienie swoje odda mu Pan jego. POTĘPIENIE I ODRZUCENIE IZRAELA (13,1-14,1). Izrael, niegdyś potężny, oddał się bałwochwalstwu, i dlatego zginie(13,1-3). Jego niewdzięczność (4-6). Bóg będzie dlań jak dzikie zwierzę (7-8). Nie ocali go król, którego również Bóg w gniewie zabierze (9-11). Nagromadzone występki Izraela domagają się kary (12-15). Dlatego zginie Samaria (14,1).
131 Gdy mówił Efraim, strach padł I na Izraela i zgrzeszył Baalem, i umarł.2 A teraz grzeszą dalej i uczynili sobie posąg ze srebra swego jak podobieństwo bałwanów, dziełem rzemieślniczym wszystko jest; tym oni mówią: “Ofiarujcie ludzi, kłaniając się cielcom.3 ” Przeto będą jak obłok poranny i jak rosa ranna przechodząca, jak proch od wichru porwany z boiska i jak dym z dymnika.4 A ja Pan, Bogiem twoim, od ziemi Egipskiej; a Boga oprócz mnie nie będziesz znał i zbawiciela nie ma oprócz mnie.5 Ja cię poznałem na puszczy, w ziemi pustej.6 Według pastwisk swoich napełnili się i najedli się, i podnieśli serce swoje, i zapomnieli o mnie.7 – A ja im będę jak lwica, jak pantera na drodze asyryjskiej.8 Zabiegnę im jak niedźwiedzica, gdy jej zabiorą dzieci, i roztargam wnętrza wątroby ich, i pożrę ich tam jak lew, zwierz polny roztarga ich.9 – Zatracenie twoje, Izraelu; tylko we mnie ratunek twój.10 Gdzież jest król twój? Teraz szczególnie niech cię wybawi we wszystkich miastach twoich i sędziowie twoi, o których mówiłeś: “Daj mi króla i książąt!”11 Dam ci króla w zapalczywości mojej i wezmę w za gniewaniu moim.12 – Związana jest nieprawość Efraůna, ukryty grzech jego.13 Boleści rodzącej przyjdą nań; on syn niemądry, bo teraz nie ostoi się w zniszczeniu synów.14 Z ręki śmierci bawię ich, od śmierci wykupię i. Będę śmiercią twoją, o śmierci, ukąszeniem twoim bgdę, o otchłani! Pociechá skryła się od oczu moich.15Bo on między braćmi dzielić będzie; przywiedzie Pan wiatr palący, z puszczy przychodzący, i wysuszy źródła jego, i zagubi zdrój jego, a on rozchwyci skarb wszelkiego naczynia pożądanego.
141 Niech zginie Samaria, gdyż ku gorzkości pobudziła Boga swego; od miecza niech zginą, dzieci ich niech będą roztrącone, a brzemienne ich niech będą rozcięte! OBIETNICA ZBAWIENIA (I4,2-9). Niech Izrael nawróci się do Boga (2-4), a On go ocali i przywróci mu szczęście (5-9).2 Nawróć się, Izraelu, do Pana, Boga swego, boś upadł w nieprawości twojej.3 Weźmijcie z sobą słowa, a nawróćcie się do Pana i mówcie mu:”Wszystką nieprawość odejmij, przyjmij dobro, a oddawać będziemy cielce warg naszych.4 Assur nie zbawi nas, na koń nie wsiądziemy, ani więcej nie powiemy: “Bogowie nasi – dzieła rąk naszych”; bo się nad tym, który u ciebie jest, osierociałym, zmiłujesz.”5 Zleczę rany ich, umiłujg ich dobrowolnie, bo się odwróciła zapatczywość moja od nich.6 Będę jak rosa, Izrael zakwitnie jak lilia i puści się korzeń jego jak Libanu.7 Pójdą gałęzie jego i będzie jak oliwa chwała jego, a woń jego jak Libanu.8 Wrócą się siedzący pod cieniem jego, będą żyć pszenicą, a puszczą się jak winnica, pamięć jego jak wino libańskie.9 Efraim: “Na co mi więcej bałwany?” Ja wysłu cham i ja go naprostuję,jak jodłę zieloną, ode mnie owoc twój znalazł się.ZAKOŃCZENIE KSIĘGI (14,10).10 Kto mądry, a zrozumie to ? rozumny, a pozna to? Bo proste są drogi Pańskie i sprawiedliwi będą nimi chodzili, a przestępcy poupadają na nich.