MENU
Fragment:
Styl fragmentu
*Zezwalaj na cookies aby zapamiętać ustawienia

Proroctwo Ozeasza

Proroctwo Ozeasza

TYTUŁ KSIĘGI (1,1)
11 Słowo Pańskie, które się stało do Ozeasza, syna Beerego, za dniOzjasza, Joatana, Achaza, Ezechiasza,królów judzkich, i za dni Jeroboama,syna Joasa, króla izraelskiego.CZĘŚĆ I(1,2 – 3,5)SYMBOLICZNE PRZEDSTAWIENIE NIEWIERNOŚCI, KARY I OCALENIA IZRAELA ŻONA WSZETECZNA I JEJ DZIECI(I,2 – 2,1). Gomer i jej dzieci, symbole niewierności i kary Izraela (1,2-9). Obietrticaodnowienia Izraela (1,10 – 2,1).2 Początek mówienia Pana do Ozeasza. I rzekł Pan do Ozeasza: “Idź, pojmij sobie żonę wszetecznicę, a spłódź sobie synów wszetecznych; bo cudzołożąc cudzołożyć będzie ziemia od Pana.”3 I poszedł, a pojął Gomer, córkę Debelaima; i poczęła, i porodziła mu syna.4 I rzekł Pan do niego: “Nadaj mu imię Jezrahel; bo jeszcze trochę, a nawiedzę krew Jezrahela nad domem Jehu i uczynię, że ustanie królestwo domu izraelskiego.5 A dnia owego złamię łuk Izraela w dolinie Jezralel.”6 A poczęła jeszcze i porodziła córkę. I rzekł mu: “Nadaj jej imię “Bez miłosierdzia,” bo nie zmiłuję się więcej nad domem Izraelskim,ale całkiem zapomnę o nich.7 A nad domem Judy żmiłuję się i zbawię ich w Panu; Bogu ich; a nie zbawię ich przez łuk i przez miecz, i przez wojnę,i przez konie; i przez jezdnych “8I odkarmiła tę, która była “Bez miłosierdzia,” a poczęła i porodziła syna.9 I rzekł: “Nadaj mu imię “Nie lud mój,” bo wy nie jesteście ludem moim, a ja nie będę waszym.10 – I będzie liczba synów izraelskich jak piasek morski, który jest bez miary i policzony nie będzie. A będzie: na miejscu, gdzie im powiedzą: “Nie lud mój wy,” będą im mówić: “Synowie Boga żyjącego.”11 I zgromadzą się synowie judzcy i synowie izraelscy razem, a ustanowią sobie głowę jedną i wyjdą z ziemi; bo wielki dzień Jezrahela.
21 Mówcie braciom waszym: “Lud mój,” a siostrze waszej: “Miłosierdzia dostąpiła.” WYJAŚNIENIE SYMBOLU (2,2-24). Odrzucenie Izcaela (2-4); ukaranie jego niewdzięczności (5,8-13); obrzydzenie kultu bałwanów (6-7). Bóg przyjmuje Izraela z miłością (14-17). Nowe przymiecze i błogosławieństwo (1 8-24).2 “Sądźcie matkę waszą, sądźcie; bo ona nie żona moja, i ja nie mąż jej.Niech odejmie wszeteczeństwa swe od oblicza swego i cudzołóstwa swe spośród piersi swoich;3 abym jej snadź nie rozebrał do naga i nie postawił jej wedle dnia narodzenia jej, i nie uczynił jej jak pustynię, i nie postawił jej jak żiemię bezdrożną, i nie umorzył jej pragnieniem:4 I nad synami też jej nie zmiłuję się, bo synami wszeteczeństwa są.5 – Bo wszeteczeństwa popełniała matka ich, hańbą się okryła ta, która ich poczęła; bo mówiła: “Pójdę za miłośnikami moimi, którzy mi dają chleb i wodę moją, wełnę moją i len mój, oliwę moją i napój mój.”6 – Przeto oto ja zagrodzę drogę twoją cierniem i zagrodzę ją murem,i ścieżek swych nie znajdzie.7 I pójdzie za miłośnikami swymi, a nie dogoni ich i szukać ich będzie, a nie znajdzie. I powie: “Pójdę i wrócę się do męża mego pierwszego, bo mi lepiej było natenezas, niźli teraz.”8 – A ona nie wiedziała, że ja jej dałem zboże i wino i oliwę, i srebra namnożyłem jej i złota, które obrócił na Baala.9 Przeto wrócę się, a zabiorę zboże moje czasu swego i wino moje czasuswego, i wyzwolę wełnę moją i len mój, który okrywały sromotę jej.10 A teraz odkryję głupotę jej przed oczyma miłośników jej, a nikt nie wydrze jej z ręki mojej;11 i uczynię, że ustanie wszelkie wesele jej, uroczyste święto jej, nów jej, sabat jej i wszystkie święte czasy jej.12 I zepsuję winnicę jej i figi jej, o których mówiła: “Moje to zapłaty, które mi dali miłośnicy moi,” i uczynię ją lasem, i będzie ją jeść zwierz polny.13 I nawiedzę ją za dni Baalów, którym kadzidła zapalała i stroiła się nausznicą swą i klejnotami swymi, chodziła za miłośnikami swymi, a mnie zapomniała, mówi Pan.14 Przeto oto ja przynęcę ją i zawiodę ją na puszczę, i będę mówił do serca jej.15 I dam jej winogrodników jej z tegoż miejsca, i doĺinę Achor jako furtę nadziei; i będzie tam śpiewać jak za dni młodości swej i jak za dni wyjścia swego z ziemi Egipskiej.16 I będzie dnia owego, mówi Pan, będzie mię zwała “Mąż mój,” a nie nazwie mnie więcej “Baal.”17 I odejmę imiona Baalów z ust jej, i więcej wspominać nie będzie imienia ich.18 – I zawrę z nimi przymierze dnia owego ze zwierzem polnym i z ptactwem powietrznym i z płazem ziemskim, a łuk i miecz i wojnę wygładzę z ziemi i dam im spać bezpiecznie.19 I poślubię cię sobie na wieki, a poślubię cię sobie w sprawiedliwości i w sądzie, i w miłoslerdziu, i w litościach.20 I poślubię cię sobie w wierze, a poznasz, żem ja Pan.21 I będzie dnia owego, wysłucham, mówi Pan, wysłucham niebiosa, a one wysłuchają ziemię.22 A ziemia wysłucha pszenicę i wino i oliwę, a te wysłu chają Jezrahela:23 I posieję ją sobie w ziemi i zmiłuję się nad tą, która była “Bez miłosierdzia.”24 I powiem “Nie ludowi memu”: “Ludem moim jesteś ty,” a on powie “Bogiem moim jesteś ty.” POJEDNANIE Z NIEWIERNĄ ŻONĄ SYMBOLEM MIŁOSIERDZIA BOŻEGO NAD IZRAELEM (3,1-5).
31 I rzekł Pan do mnie: “Jeszeze idź i umiłuj niewiastę, umiłowaną przyjaciela i cudzołożnicę, jak miłuje Pan synów Izraelowych, a oni patrzą na bogów cudzych i miłują skórki jagód winnych.”2 I wykupiłem ją sobie za piętnaście srebrników i za korzec jęczmienia i za pół korca jęczmienia.3 I rzekłem do niej: “Przez wiéle dni będziesz na mnie czekała, nie będziesz cudzołożyć i nie będziesz z mężem; ale i ja na ciebie czekać będę”4 Bo przez wiele dni będą siedzieć synowie Izraelowi bez króla i bez książęcia, i bez ofiary, i bez ołtarza, i bez efodu, i bez terafim.5 A potem nawrócą się synowie Izraelowi i szukać będą Pana, Boga swego, i Dawida, króla swego, i przyjdą z lękiem do Pana i do dóbr jego na ostatku dni.CZĘŚC II(4,I -14,10)OPIS NIEWIERNOŚCI, KARY I OCALENIA IZRAELA OGÓLNE ZEPSUCIE (4,1-19). Występki wszelkiego rodzaju (l-4), szezególnie wodzów duchowych narodu (5-10). Bałwochwalstwo Izraela (11-14); niech przynajmniej Juda go nie naśladuje (15-19).
44 Słuchajcie słowa Pańskiego, synowie Izraelowi, bo sąd Panu z mieszkańcami ziemi; albowiem nie ma prawdy i ˇnie ma miłosierdzia i nie má znajomości Boga na ziemi.2 Złorzeczeństwo i kłamstwo, i mężo bójstwo, i kradzież, i cudzołóstwo wylało z brzegów, a krew się krwi dotknęła.3 Dłatego płakać będzie ziemia i omdleje każdy, kto mieszka na niej, ze zwierzem polnym i z ptactwem powietrznym, lecz i ryby morskie zbiorą się.4 Wszakże niech nikt nie sądzi, i niech nie potępiają nikogo; bo lud twój jak ci, którzy się sprzeciwiają kapłanowi.5 – I upadniesz dzisiaj, i upadnie też prorok z tobą, w nocy kazałem milczeć matce twojej.6 Umilknął lud mój, gdyż nie miał umiejętności. Ponieważ ty odrzuciłeś umiejętność, odrzucę cię, abyś mi w kapłaństwie nie służył; zapomniałeś zakonu Boga twego, zapomnę i ja synów twoich.7 Im więcej ich było, tym bardziej grzeszyli przeciwko mnie; sławę ich w sromotę odmienię.8 Grzechy ludu mego jeść będą, a do nieprawości ich podnosić będą dusze swe.9 I będzie jak lud, tak kapłan, i nawiedzę na nim drogi jego i myśli jego oddam mu.10 I będą jeść, a nie najedzą się, nierząd uprawiali, a nie przestali; bo opuścili Pana przez to, że nie strzegli.11 – Wszeteczeństwo i wino i pijaństwo odejmują serce.12 Lud mój pytał się drewna swego, a kij jego odpowiadał mu; bo duch wszeteczeństw zwiódł ich i wszeteczéństwem oddalili się od Boga swego.13 Na wierzchołkach gór składali ofiary i na pagórkach palili kadzidło pod dębem i topolą i terebintem, bo dobry był cień jego; przeto,będą rozpustne córki wasze, i óblubienice wasze cudzołożnicami będą.14 Nie nawiedzę córek waszych, gdy nierząd uprawiać będą, ani oblubienic waszych, gdy cudzołożyć będą; bo sami z nierządnicami obcowali i z niewieściuchami ofiarowali, a lud nie rozumiejący karany będzie.15 – Jeśli nierząd uprawiasz ty Izraelu, niech przynajmniej nie występuje Juda! A nie wchodźcie do Galgala i nie wstępujcie do Betawen, ani nie przysięgajcie: “Żyje Pan!”16 Bo jak krowa gżąca się wystąpił Izrael; teraz będzie ich Pan pasł jak baranka na niwie przestronnej.17 Uczestnikiem bałwanów Efraim, zaniechaj go!18 Odłączona jest uczta ich, oddawali się nierządowi, kochali się w dodawaniu sromoty obrońcy jej.19 Związał go wiatr na skrzydłach swoich, a zawstydzeni będą od ofiar swoich. ZAPOWIEDŹ KARY (5,1-14). Wszystkich, a szczególnie kapłanów i dom królewski dosięgnie kara (1) za występki, którym się oddawali zapamiętale (2-7). Najazd nieprzyjaciół i zniszczenie (8-11). Obca pomoc zawiedzie, bo Pan sam będzie niszczycielem (I2-14).
51 Słuchajcie tego, kapłani, a uważajcie, domu Izraelski, i domu królewski, słuchajcie! bo na was jest sąd, ponieważ staliście się sidłem dla straży i siecią rozciągniętą na Taborze.2 A ofiary odwrciliście w głębię; a ja nauczyciel ich wszystlúch.3 Ja znam Efraima, Izrael też nie skrył się przede mną; bo teraz nierząd uprawiał Efraim, splugawił się Izrael.4 Nie zwrócą myśli swoich, żeby się nawrócić. do Boga swego; bo duch wszeteczeństw wpośród nich, a Pana nie poznali.5 I odpowie hardość Izraela przed oczyma jego, a Izrael i Efraim upadną w nieprawości swojej, upadnie też i Juda z nimi.6 Z trzodami swymi i z bydłem swym pójdą szukać Pana, a nie znajdą; odstąpił od nich.7 Przeciw Panu wystąpili, bo synów cudzych napłodzili, teraz pożre ich mie siąc z działami ich.8 – Trąbcie w trąbę w Gabaa, w trąbę w Rama, krzyczcie w Betawen: “Za tobą, Beniaminie!”9 Efraim w spustoszeniu będzie w dzień karania; między pokoleniami Izraelowymi okazałem wiarę.10 Stali się książęta judzcy jak przenoszący granicę; wyleję na nich jak wodę gniew mój.11 Uciśnięty jest Efraim, złamany sądem, gdyż począł chodzić za plugastwem.12 – A ja jak mól jestem Efraimowi i jak zgnilizna domowi Judzkiemu.13 I ujrzał Efraim mdłość swoją, a Juda więzy swoje, i poszedł Efraim do Assuru, i posłał do króla mściciela; a on nie będzie mógł uleczyć was, ani nie będzie mógł rozwiązać z was więzów.14 Bo ja jak lwica będę Efraimowi, a jak szczenię lwie domowi Judy; ja, ja porwę i pójdę; wezmę, a nie ma, kto by wydarł. NIESZCZERE NAWRÓCENlE (5,15-6,11). Na groźbę Boga, iż opuści swój lud (5,15), Izrael chce się nawrócić (6,1-3); Bóg jednak mu zarzuca brak stałości w dobrym i powienchowność religii (4-b); dowodem tego są akty gwałtu i obrzydłe bałwochwalstwo (7-11).15 Idąc wrócę się na miejsce moje, aż ustaniecie i szukać będziecie oblicza mego.
61 W utrapieniu swym rano wstaną do mnie: “Pójdźcie, a nawróćmy się do Pana;2 bo on pojmał i uleczy nas, ubije, lecz uzdrowi nas.3 Ożywi nas po dwu dniach, dnia trzeciego wzbudzi nas, i żyć będziemyprzed obliczem jego. Poznamy i pilnie starać się będziemy poznać Pana; jak zorza zgotowane jest wyjście jego, a przyjdzie nam jak deszcz wczesny i późny ziemi”4 Co uczynię tobie, Efraimie ? co uczynię tobie, Judo ? Miłosierdzie wasze jako obłok poranny i jak rosa rano przemijająca.5 Dlatego heblowałem przez proroków, pobiłem ich słowami ust moich, a sądy twoje jak światło wyjdą.6 Bo miłosierdzia żądałem, a nie ofiary, i znajomości Boga więcej niż całopalenia.7 – Ale oni jak Adam przestąpili przymierze, tam wykroczyli przeciwko mnie. 8 Galaad, miasto urabiających bałwana, podchwycone dla krwi.9 A jak gardła mężów rozbójników, jest wspólnikiem kapłanów, zabijających na drodze tych, co idą z Sychem; bo zbrodnię popełnili.10 W domu Izraelowym widziałem rzecz straszną: tam wszeteczeństwa Efraima, skalał się Izrael.11 Ale i ty, Judo, połóż sobie żniwo, gdy wrócę pojmanie ludu mojego. PRZECIW ZEPSUCIU MOŻNYCH I PRZYMIERZOM Z OBCYMI (7,I-16). Upadek moralny narodu, zwlaszcza klasy rządzącej (I-7). Potępienie przymierza z obcymi państwami (8-12). Bóg pomści się za odstępstwo (I3-16).
71 Gdy chciałem uleczyć Izraela, odkryła się nieprawość Efraima i złość Samarii; bo popełniali kłamstwo i złodziej wszedł odzierając, rozbójnik jest na dworze.2 Ażeby snadź nie mówili w sercach swych, że ja pomnę każdą złość ich, teraz ogarnęły ich uczynki ich, działy się przed obliczem moim.3 Złością swą uweselał króla, a kłamstwami swymi książąt.4 Wszyscy są cudzołożnikami jak piec rozpalony przez piekarza; uspokoiło się na mały czas miasto od zamieszania kwasu, ażby się zakwasiło5 wszystko. Dzień to króla naszego, poczęli książęta szaleć od wina, wyciągnął rękę swą z szydercami.6 Bo przyłożyli jak piec serce swe, podczas gdy na nich czynił zasadzki; całą noc spał pieczący ich, rano sam był rozpalony jak ogień płomienisty.7 Wszyscy rozgrzali się jak piec i pożarli sędziów swych; wszyscy królowie ich upadli, nie ma między nimi wołającego do mnic.8 – Efraim, ten się z narodami mieszał; Efraim stał się podpłomykiem, którego nie przewracają.9 Zjedli obcy siłę jego, a on nie wiedział; ale i siwizna wystąpiła na nim, a on nie wiedział.10 I poniżona będzie pycha Izraela przed obliczem jego, a nie wrócili się do Pana, Boga swego, i nie szukali go w tym wszystkim.11 I stał się Efraim jak gołębica zwiedziona, nie mająca serca: Egiptu przyzywali, do Asyryjczylców szli.12 A gdy pójdą, zastawię na nich sieć moją, jak ptaka powietrznego ściągnę ich, skarzę ich według tego, jak słyszało zgromadzenie ich.13 – Biada im, że odstąpili ode mnie! Spustoszeni będą, bo wystąpili przeciw mnie. Ja ich odkupiłem, a oni mówili przeciwko mnie kłamstwo.14 A nie wołall do mnie z serca swego, ałe wyli w łożnicach swoich; nad pszenicą i winem przeżuwali, odstąpill ode mnie.15 Ja Ich nauczałem i wzmacniałem ramiona ich, a przeciw mnie złość myśleli. Wrócili się, aby być bez jarzma, stali się jak łuk zdradliwy, i upadną od miecza książęta ich dla zapalczywości języka swego. To pośmiewisko ich w ziemi Egipskiej. PRZECIW BAŁWOCHWALSTWU (8,1-14). Za przestąpienie przymierza z Bogiem Izrael będzie wydany wrogom (1-3). Sehizma polityczna i religijna królesrwa izraelskiego (4-b). Zawodność przyntierza z obcymi (7-10) i rozlicznych ofiar obok lekceważenia prawa Bożego (11-13). Izrael i Juda zapomnieli swego Stwórcy – będą zniszczeni (14).
81 W gardle twoim niech będzie trąba, jak orzeł na dom Pański, dlatego że przestąpili przymierze moje, a zakon mój zgwałcili.2 Mnie wzywać będą: “Boże mój, poznaliśmy cię, Izrael”3 Porzucił Izrael dobro, nieprzyjaciel go prześladować będzie.4 – Oni królowali, ale beze mnie: książętami byli, a nie wiedziałem; ze srebra swego i ze złota swego naczynili sobie bałwanów, aby zginęli.5 Porzucony jest cielec twój, Samario! Rozgniewała się zapalczywość moja na nich; a dokądże nie będą mogli być oczyszczeni?6 Bo i ten jest z Izraela, rzemieślnik uczynił go, a nie jest on Bogiem; bo w pajęcze siatki obróci się cielec samaryjski.7 – Bo wiatr siać będą, a wicher pożną, źdźbła stojącego nie masz w nim, ziarno nie daje mąki, a jeśli da, obcy ją zjedzą.8 Pożarty jest Izrael, teraz się stał między narodami jak naczynie plugawe.9 Bo oni zaszli do Assura, osioł dziki samotny, Efraim dary dał miłośnikom.10 Ale choćby za zapłatę najęli narody, teraz zbiorę ich, a odpoczną trochę od brzemienia króla i książąt.11 – Bo namnożył Efraim ołtarzów ku grzeszeniu, stały mu się ołtarze na grzech.12Napiszę mu rozliczne prawa moje, które były poczytane za obce.13 Ofiary przynosić będą, będą ofiarować mięso i jeść, a Pan nie przyjmie ich; teraz wspomni na nieprawości ich i nawiedzi grzechy ich; oni się do Egiptu wrócą.14 I zapomniał Izrael Stworzyciela swego, a nabudował zborów, i Juda też namnożył miast obronnych; i puszczę ogień na miasto jego, i pożre domy jego. ZAPOWIEDŻ NIEWOLI (9,1-9). Wszellca radość skończy się z uprowadzeniem w niewolę (1-3); ustaną ofiary i obchodzcnie uroczystych świąt (4-6). Przepowiednie proroków się spcłnią (7-8). Przypomni się kara występncgo Gabaa (9).
9

Warsz. King J. 91 Tłum. GrEn. Толк. Nie wesel się, Izraelu, nie raduj się jak narody; bo wszeteczeństwem odstąpiłeś od Boga twego, rozmiłowałeś się w darach na wszystkich boiskach pszenicy.Не радуйся, Израиль, до восторга, как другие народы, ибо ты блудодействуешь, удалившись от Бога твоего: любишь блудодейные дары на всех гумнах. Не рaдуйсz, ї}лю, ни весели1сz ћкоже лю1діе, понeже соблуди1лъ є3си2 t гDа бGа твоегw2: возлюби1лъ є3си2 да‰ніz на всsцэмъ гумнЁ пшени1цы. 9,1Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPΜὴ
ADV
μήnotRejoice not,
χαῖρε,     chaire
V-PAM-2S
χαίρωchairōto rejoiceRejoice not,
Ισραηλ,     israēl
N-PRI
ἸσραήλisraēlIsrael[window]
μηδὲ mēde
CONJ
μηδέmēdenotnor
εὐφραίνου eufrainou
V-PMM-2S
εὐφραίνωeufrainōto celebratebe glad
καθὼς kathōs
ADV
καθώςkathōsas/just asas
οἱ hoi
T-NPM
hothe/this/whothe
λαοί·     laoi
N-NPM
λαόςlaosa peoplepeoples!
διότι dioti
CONJ
διότιdiotibecause[cistern]
ἐπόρνευσας eporneusas
V-AAI-2S
πορνεύωporneuōto sin sexuallyyou went whoring
ἀπὸ apo
PREP
ἀπόapofromfrom
τοῦ tou
T-GSM
hothe/this/who[that]
θεοῦ theou
N-GSM
θεόςtheosGodyour God.
σου,     sou
P-GS
σοῦsouyou[guard]
ἠγάπησας ēgapēsas
V-AAI-2S
ἀγαπάωagapaōto loveYou loved
δόματα domata
N-APN
δόμαdomagiftgifts
ἐπὶ epi
PREP
ἐπίepiupon/to/againstupon
πάντα panta
A-ASM
πᾶςpasallevery
ἅλωνα halōna
N-ASF
ἅλωνhalōnthreshing-floorthreshing-floor
σίτου.     sitou
N-GSM
σῖτοςsitosgrainof grain.
 
2 Tłum. GrEn. Толк. Boisko i prasa nie będą ich karmić, i wino omyli ich.Гумно и точило не будут питать их, и надежда на виноградный сок обманет их. Гумно2 и3 точи1ло не познA и4хъ, и3 віно2 солгA и5мъ. 9,2Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPἅλων halōn
N-NSF
ἅλωνhalōnthreshing-floorthreshing-floor
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ληνὸς lēnos
N-NSF
ληνόςlēnoswinepresswine vat
οὐκ ouk
ADV
οὐounodid not
ἔγνω egnō
V-AAI-3S
γινώσκωginōskōto knowknow
αὐτούς,     autous
D-APM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ho
T-NSM
hothe/this/whothe
οἶνος oinos
N-NSM
οἶνοςoinoswinewine
ἐψεύσατο epseusato
V-AMI-3S
ψεύδομαιpseudomaito lielied
αὐτούς.     autous
D-APM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
 
3 Tłum. GrEn. Толк. Nie będą mieszkać w ziemi Pańskiej; wrócił sig Efraim do Egiptu, a w Asyrii jadł nieczyste rzeczy.Не будут они жить на земле Господней: Ефрем возвратится в Египет, и в Ассирии будут есть нечистое. Не всели1шасz на земли2 гDни: всели1сz є3фрeмъ во є3гЂптэ, и3 во ґссmрjахъ снэдsтъ нечи6стаz. 9,3Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPοὐ ou
ADV
οὐounoThey did not
κατῴκησαν katōkēsan
V-AAI-3P
κατοικέωkatoikeōto dwelldwell
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
τῇ
T-DSF
hothe/this/whothe
γῇ
N-DSF
γῆearthland
τοῦ tou
T-GSM
hothe/this/whoof the
κυρίου·     kuriou
N-GSM
κύριοςkurioslordlord;
κατῴκησεν katōkēsen
V-AAI-3S
κατοικέωkatoikeōto dwellEphraim dwelt
Εφραιμ efraim
N-PRI
ἘφραίμefraimEphraim[to leap]
εἰς eis
PREP
εἰςeistowardin
Αἴγυπτον,     aigupton
N-ASF
ΑἴγυπτοςaiguptosEgypt[reddish]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongamong
Ἀσσυρίοις assuriois
N-DPM
strong:GN-DPMstrong:GN-DPMstrong:GN-DPM 
ἀκάθαρτα akatharta
A-APN
ἀκάθαρτοςakathartosunclean[2unclean
φάγονται.     fagontai
V-FMI-3P
φαγεῖνfageinto eat[soul]
 
4 Tłum. GrEn. Толк. Nie będą ofiarować Panu wina i nie spodobają mu się ofiary ich, jak chleb płaczących; wszyscy, którzy go jeść będą, skalają się, bo chleb ich dla duszy ich, nie wejdzie do domu Pańskiego.Не будут возливать Господу вина, и неугодны Ему будут жертвы их; они будут для них, как хлеб похоронный: все, которые будут есть его, осквернятся, ибо хлеб их - для души их, а в дом Господень он не войдет. Не возліsша гDеви вінA, и3 не ўслади1шасz є3мY трє1бы и4хъ, ћкw хлёбъ жaлости и5мъ: вси2 kдyщіи ты6z њсквернsтсz: понeже хлёбы и4хъ дyшъ и4хъ, не вни1дутъ въ д0мъ гDень. 9,4Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPοὐκ ouk
ADV
οὐounoThey offered not a libation
ἔσπεισαν espeisan
V-AAI-3P
σπένδωspendōto pour a libationThey offered not a libation
τῷ
T-DSM
hothe/this/whoto the
κυρίῳ kuriō
N-DSM
κύριοςkurioslordlord
οἶνον oinon
N-ASM
οἶνοςoinoswineof wine,
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
οὐχ ouch
ADV
οὐounowere not
ἥδυναν hēdunan
V-AAI-3P
strong:GV-AAI-3Pstrong:GV-AAI-3Pstrong:GV-AAI-3P 
αὐτῷ·     autō
D-DSM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
αἱ hai
T-NPF
hothe/this/who 
θυσίαι thusiai
N-NPF
θυσίαthusiasacrificetheir sacrifices
αὐτῶν autōn
D-GPM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
ὡς hōs
CONJ
ὡςhōswhich/howas
ἄρτος artos
N-NSM
ἄρτοςartosbreadbread
πένθους penthous
N-GSN
πένθοςpenthosgriefof mourning
αὐτοῖς,     autois
D-DPM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
πάντες pantes
A-NPM
πᾶςpasallall
οἱ hoi
T-NPM
hothe/this/whothe ones
ἔσθοντες esthontes
V-PAPRP
ἐσθίωesthiōto eateating
αὐτὰ auta
D-APN
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
μιανθήσονται,     mianthēsontai
V-FPI-3P
μιαίνωmiainōto stainshall be defiled.
διότι dioti
CONJ
διότιdiotibecauseFor
οἱ hoi
T-NPM
hothe/this/who 
ἄρτοι artoi
N-NPM
ἄρτοςartosbreadtheir bread loaves
αὐτῶν autōn
D-GPM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
ταῖς tais
T-DPF
hothe/this/whothe
ψυχαῖς psuchais
N-DPF
ψυχήpsuchēsoulfor their lives
αὐτῶν autōn
D-GPM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
οὐκ ouk
ADV
οὐounoshall not
εἰσελεύσονται eiseleusontai
V-FMI-3P
εἰσέρχομαιeiserchomaito enterenter
εἰς eis
PREP
εἰςeistowardinto
τὸν ton
T-ASM
hothe/this/who[that]
οἶκον oikon
N-ASM
οἶκοςoikoshousehouse
κυρίου.     kuriou
N-GSM
κύριοςkurioslordof lord.
 
5 Tłum. GrEn. Толк. Cóż będziecie czynić w dzień uroczysty, w dzień święta Pańskiego?Что будете делать в день торжества и в день праздника Господня? Что2 сотворитE во днeхъ торжествA и3 въ дeнь прaздника гDнz; 9,5Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPτί ti
I-ASN
τίςtiswhich?[to bray]
ποιήσετε poiēsete
V-FAI-2P
ποιέωpoieōto do/makewill you do
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
ἡμέρᾳ hēmera
N-DSF
ἡμέραhēmeradayday
πανηγύρεως panēgureōs
N-GSF
πανήγυριςpanēgurisassemblyof festival,
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
ἡμέρᾳ hēmera
N-DSF
ἡμέραhēmeradayday
ἑορτῆς heortēs
N-GSF
ἑορτήheortēfestivalof holiday feast
τοῦ tou
T-GSM
hothe/this/whoof the
κυρίου;     kuriou
N-GSM
κύριοςkurioslordlord?
 
6 Tłum. GrEn. Толк. Bo oto poszli dla spustoszenia, Egipt ich zgromadzi, Melnfis ich pogrzebie, pożądane srebro ich pokrzywa odziedziczy, łopian w przybytkach ich.Ибо вот, они уйдут по причине опустошения; Египет соберет их, Мемфис похоронит их; драгоценностями их из серебра завладеет крапива, колючий терн будет в шатрах их. Сегw2 рaди, сE, п0йдутъ t трудA є3гЂпетска, и3 пріи1метъ и5хъ мемфjсъ, и3 погребeтъ | махмaсъ: сребро2 и4хъ пaгуба наслёдитъ, тeрніе во дворёхъ и4хъ. 9,6Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPδιὰ dia
PREP
διάdiathrough/because ofOn account of
τοῦτο touto
D-ASN
τοῦτοtoutothat[drowsiness]
ἰδοὺ idou
INJ
ἰδούidoulook!behold,
πορεύσονται poreusontai
V-FMI-3P
πορεύωporeuōto gothey are gone
ἐκ ek
PREP
ἐκekof/fromfrom
ταλαιπωρίας talaipōrias
N-GSF
ταλαιπωρίαtalaipōriamiserymisery
Αἰγύπτου,     aiguptou
N-GSF
ΑἴγυπτοςaiguptosEgypt[reddish]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ἐκδέξεται ekdexetai
V-FMI-3S
ἐκδέχομαιekdechomaito wait for[2shall look out for
αὐτοὺς autous
D-APM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
Μέμφις,     memfis
N-PRI
strong:GN-PRIstrong:GN-PRIstrong:GN-PRI 
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
θάψει thapsei
V-FAI-3S
θάπτωthaptōto bury[2shall entomb
αὐτοὺς autous
D-APM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
Μαχμας·     machmas
N-PRI
strong:GN-PRIstrong:GN-PRIstrong:GN-PRI 
τὸ to
T-ASN
hothe/this/who 
ἀργύριον argurion
N-ASN
ἀργύριονargurionsilverTheir silver --
αὐτῶν autōn
D-GPM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
ὄλεθρος olethros
N-NSM
ὄλεθροςolethrosdestructiveruin
κληρονομήσει,     klēronomēsei
V-FAI-3S
κληρονομέωklēronomeōto inheritshall inherit
ἄκανθαι akanthai
N-NPF
ἄκανθαakanthaa thornthorn-bushes
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
τοῖς tois
T-DPN
hothe/this/who 
σκηνώμασιν skēnōmasin
N-DPN
σκήνωμαskēnōmatenttheir tents.
αὐτῶν.     autōn
D-GPM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
 
7 Tłum. GrEn. Толк. – Przyszły dni nawiedzenia, przyszły dni odpłaty. Znajcie, Izraelu, głupiego proroka, szalonego męża duchownego, dla mnóstwa nieprawości twej i dla mnóstwa szaleństwa!Пришли дни посещения, пришли дни воздаяния; да узнает Израиль, что глуп прорицатель, безумен выдающий себя за вдохновенного, по причине множества беззаконий твоих и великой враждебности. Приспёша днjе tмщeніz твоегw2, пріид0ша днjе воздаsніz твоегw2, и3 њѕл0битсz ї}ль, ћкоже прор0къ и3зумлeнный, человёкъ дyхомъ носи1мый: t мн0жества непрaвдъ твои1хъ ўмн0жисz и3зумлeніе твоE. 9,7Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPἥκασιν hēkasin
V-PAI-3P
ἔξωexōout/outside(r)[to crush]
αἱ hai
T-NPF
hothe/this/who1The
ἡμέραι hēmerai
N-NPF
ἡμέραhēmeraday2days
τῆς tēs
T-GSF
hothe/this/who 
ἐκδικήσεως,     ekdikēseōs
N-GSF
ἐκδίκησιςekdikēsisvengeance3of vengeance];
ἥκασιν hēkasin
V-PAI-3P
ἔξωexōout/outside(r)[to crush]
αἱ hai
T-NPF
hothe/this/who1the
ἡμέραι hēmerai
N-NPF
ἡμέραhēmeraday2days
τῆς tēs
T-GSF
hothe/this/who 
ἀνταποδόσεώς antapodoseōs
N-GSF
ἀνταπόδοσιςantapodosisreward3of your recompense];
σου,     sou
P-GS
σοῦsouyou[guard]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
κακωθήσεται kakōthēsetai
V-FPI-3S
κακόωkakoōto harmIsrael shall be afflicted
Ισραηλ israēl
N-PRI
ἸσραήλisraēlIsrael[window]
ὥσπερ hōsper
ADV
ὥσπερhōsperjust asas if
ho
T-NSM
hothe/this/whothe
προφήτης profētēs
N-NSM
προφήτηςprofētēsprophetprophet,
ho
T-NSM
hothe/this/whothe one
παρεξεστηκώς,     parexestēkōs
V-RAPRS
strong:GV-RAPRSstrong:GV-RAPRSstrong:GV-RAPRS 
ἄνθρωπος anthrōpos
N-NSM
ἄνθρωποςanthrōposa humanas a man
ho
T-NSM
hothe/this/who 
πνευματοφόρος·     pneumatoforos
N-NSM
strong:GN-NSMstrong:GN-NSMstrong:GN-NSM 
ὑπὸ hupo
PREP
ὑπόhupoby/underBecause of
τοῦ tou
T-GSN
hothe/this/whothe
πλήθους plēthous
N-GSN
πλῆθοςplēthosmultitudemultitude
τῶν tōn
T-GPF
hothe/this/who 
ἀδικιῶν adikiōn
N-GPF
ἀδικίαadikiaunrighteousnessof your iniquities
σου.     sou
P-GS
σοῦsouyou[guard]
ἐπληθύνθη eplēthunthē
V-API-3S
πληθύνωplēthunōto multiply[2was multiplied
μανία mania
N-NSF
μανίαmaniainsanity1your frenzy].
σου sou
P-GS
σοῦsouyou[guard]
 
8 Tłum. GrEn. Толк. Stróż Efraima z Bogiem moim, prorok sidłem upadku stał się po wszystkich drogach jego, szaleństwem w domu Boga jego.Ефрем - страж подле Бога моего; пророк - сеть птицелова на всех путях его; соблазн в доме Бога его. Стрaжъ є3фрeмъ съ бGомъ, прор0къ пругло2 стропти1во на всёхъ путeхъ є3гw2: и3зумлeніе въ домY б9іи ўтверди1ша. 9,8Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPσκοπὸς skopos
N-NSM
σκοπόςskoposgoalwatchman
Εφραιμ efraim
N-PRI
ἘφραίμefraimEphraim[to leap]
μετὰ meta
PREP
μετάmetawith/afterwith
θεοῦ·     theou
N-GSM
θεόςtheosGodGod;
προφήτης,     profētēs
N-NSM
προφήτηςprofētēsprophetprophet
παγὶς pagis
N-NSF
παγίςpagistrap[2snare
σκολιὰ skolia
A-NSF
σκολιόςskolioscrooked1 a crooked]
ἐπὶ epi
PREP
ἐπίepiupon/to/againstupon
πάσας pasas
A-APF
πᾶςpasallall
τὰς tas
T-APF
hothe/this/who 
ὁδοὺς hodous
N-APF
ὁδόςhodosroadhis ways;
αὐτοῦ·     autou
D-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
μανίαν manian
N-ASF
μανίαmaniainsanity[2frenzy
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/among3in
οἴκῳ oikō
N-DSM
οἶκοςoikoshouse4 house
κυρίου kuriou
N-GSM
κύριοςkurioslord[before]
κατέπηξαν.     katepēxan
V-AAI-3P
strong:GV-AAI-3Pstrong:GV-AAI-3Pstrong:GV-AAI-3P 
 
9 Tłum. GrEn. Толк. Głęboko zgrzeszyli jak za dni Gabaa;wspomni na nieprawości ich i nawiedzi grzechy ich.Глубоко упали они, развратились, как во дни Гивы; Он вспомнит нечестие их, накажет их за грехи их. Растлёшасz по днє1мъ х0лма: воспомzнeтъ непр†вды и4хъ, tмсти1тъ грэхи2 и4хъ. 9,9Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPἐφθάρησαν eftharēsan
V-API-3P
φθείρωftheirōto destroyThey were corrupted
κατὰ kata
PREP
κατάkataaccording toaccording to
τὰς tas
T-APF
hothe/this/whothe
ἡμέρας hēmeras
N-APF
ἡμέραhēmeradaydays
τοῦ tou
T-GSM
hothe/this/whoof the
βουνοῦ·     bounou
N-GSM
βουνόςbounoshillhill.
μνησθήσεται mnēsthēsetai
V-FPI-3S
μιμνήσκωmimnēskōto rememberHe shall remember
ἀδικίας adikias
N-APF
ἀδικίαadikiaunrighteousnesstheir iniquities,
αὐτοῦ,     autou
D-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
ἐκδικήσει ekdikēsei
V-FAI-3S
ἐκδικέωekdikeōto avengehe will punish
ἁμαρτίας hamartias
N-APF
ἁμαρτίαhamartiasintheir sins.
αὐτοῦ.     autou
D-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
 
10 Tłum. GrEn. Толк. Jak grona winne w pustyni znalazłem Izraela, jak pierwszy owoc drzewa figowego na wierzchołku jego ujrzałem ojców ich; a oni weszli do Beelfegor i odwrócili się od sromoty, i stali się obrzydłymi jak to, co miłowali.Как виноград в пустыне, Я нашел Израиля; как первую ягоду на смоковнице, в первое время ее, увидел Я отцов ваших, - но они пошли к Ваал-Фегору и предались постыдному, и сами стали мерзкими, как те, которых возлюбили. Ћкоже грeзнъ въ пустhни њбрэт0хъ ї}лz и3 ћкw стрaжа на смок0вницэ рaннzго ўви1дэхъ nтцы2 и4хъ: тjи внид0ша ко веельфегHру и3 tчужди1шасz на стыдёніе, и3 бhша мeрзостніи ћкоже возлю1бленніи. 9,10Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPὡς hōs
CONJ
ὡςhōswhich/howAs
σταφυλὴν stafulēn
N-ASF
σταφυλήstafulēgrapesa grape
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
ἐρήμῳ erēmō
N-DSF
ἔρημοςerēmosdesertedwilderness
εὗρον heuron
V-AAI-1S
εὑρίσκωheuriskōto find/meetI found
τὸν ton
T-ASM
hothe/this/who 
Ισραηλ israēl
N-PRI
ἸσραήλisraēlIsrael[window]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ὡς hōs
CONJ
ὡςhōswhich/howas
σκοπὸν skopon
N-ASM
σκοπόςskoposgoal[Muppim]
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
συκῇ sukē
N-DSF
συκῆsukēfig tree[2fig-tree
πρόιμον proimon
A-ASM
πρώϊμοςprōimosearly rain1 early]
εἶδον eidon
V-AAI-1S
εἴδωeidōto knowI beheld
πατέρας pateras
N-APM
πατήρpatērfathertheir fathers.
αὐτῶν·     autōn
D-GPM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
αὐτοὶ autoi
D-NPM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
εἰσῆλθον eisēlthon
V-AAI-3P
εἰσέρχομαιeiserchomaito enterentered
πρὸς pros
PREP
πρόςprosto/withto
τὸν ton
T-ASM
hothe/this/who 
Βεελφεγωρ beelfegōr
N-PRI
strong:GN-PRIstrong:GN-PRIstrong:GN-PRI 
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ἀπηλλοτριώθησαν apēllotriōthēsan
V-API-3P
ἀπαλλοτριόωapallotrioōto alienatethey were separated
εἰς eis
PREP
εἰςeistowardfor
αἰσχύνην,     aischunēn
N-ASF
αἰσχύνηaischunēshameshame,
καὶ kai
CONJ
καίkaiand[desire]
ἐγένοντο egenonto
V-AMI-3P
γίνομαιginomaito be[3became
οἱ hoi
T-NPM
hothe/this/who1the
ἠγαπημένοι ēgapēmenoi
V-RMPRP
ἀγαπάωagapaōto lovebeing loved.
Ὡς hōs
CONJ
ὡςhōswhich/howas
οἱ hoi
T-NPM
hothe/this/whothe
ἐβδελυγμένοι.     ebdelugmenoi
V-RPPRS
βδελύσσομαιbdelussomaito abhor2being abhorred]
 
11 Tłum. GrEn. Толк. – Efraim jak ptak uleciał, sława ich od porodu i od żywota i od poczęcia.У Ефремлян, как птица улетит слава [чадородия]: ни рождения, ни беременности, ни зачатия [не будет]. є3фрeмъ ћкw пти1ца tлетЁ, сл†вы и4хъ t порождeній и3 болёзней и3 t зачaтій. 9,11Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPΕφραιμ efraim
N-PRI
ἘφραίμefraimEphraim[to leap]
ὡς hōs
CONJ
ὡςhōswhich/howas
ὄρνεον orneon
N-NSN
ὄρνεονorneonbirda bird
ἐξεπετάσθη,     exepetasthē
V-API-3S
strong:GV-API-3Sstrong:GV-API-3Sstrong:GV-API-3S 
αἱ hai
T-NPF
hothe/this/who 
δόξαι doxai
N-NPF
δόξαdoxaglorytheir glory
αὐτῶν autōn
D-GPM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
ἐκ ek
PREP
ἐκekof/fromof
τόκων tokōn
N-GPM
τόκοςtokosinterestbirths
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ὠδίνων ōdinōn
N-GPF
ὠδίνōdinlaborpangs
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
συλλήμψεων·     sullēmpseōn
N-GPF
strong:GN-GPFstrong:GN-GPFstrong:GN-GPF 
 
12 Tłum. GrEn. Толк. A choćby wychowali synów swoich, uczynię ich bez dzieci między ludźmi; lecz i im biada, gdy odstąpię od nich.А хотя бы они и воспитали детей своих, отниму их; ибо горе им, когда удалюсь от них! Тёмже ѓще и3 воск0рмzтъ ч†да сво‰, безч†дны бyдутъ t человBкъ: понeже и3 лю1тэ и5мъ є4сть, (занE њстaвихъ |,) пл0ть моS t ни1хъ. 9,12Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPδιότι dioti
CONJ
διότιdiotibecauseFor
καὶ kai
ADV
καίkaiandeven
ἐὰν ean
CONJ
ἐάνeanifif
ἐκθρέψωσιν ekthrepsōsin
V-AAS-3P
ἐκτρέφωektrefōto nourish/rearthey should nourish
τὰ ta
T-APN
hothe/this/who 
τέκνα tekna
N-APN
τέκνονteknonchildtheir children,
αὐτῶν,     autōn
D-GPM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
ἀτεκνωθήσονται ateknōthēsontai
V-FPI-3P
strong:GV-FPI-3Pstrong:GV-FPI-3Pstrong:GV-FPI-3P 
ἐξ ex
PREP
ἐκekof/fromof
ἀνθρώπων·     anthrōpōn
N-GPM
ἄνθρωποςanthrōposa humanmen;
διότι dioti
CONJ
διότιdiotibecausefor
καὶ kai
ADV
καίkaiand[2even
οὐαὶ ouai
INJ
οὐαίouaiwoe!3a woe
αὐτοῖς autois
D-DPM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
ἐστιν,     estin
V-PAI-3S
ἐστίestihe is[to sacrifice]
σάρξ sarx
N-NSF
σάρξsarxfleshmy flesh
μου mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
ἐξ ex
PREP
ἐκekof/fromfrom
αὐτῶν.     autōn
D-GPM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
 
13 Tłum. GrEn. Толк. Efraim, jak widziałem, był Tyrem, założonym na piękności; a Efraim będzie wywodzić na zabijanie synów swych.Ефрем, как Я видел его до Тира, насажден на прекрасной местности; однако Ефрем выведет детей своих к убийце. є3фрeмъ, ћкоже ви1дэхъ, въ лови1тву предпостaвиша ч†да сво‰, и3 є3фрeмъ є4же и3звести2 на заколeніе ч†да сво‰. 9,13Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPΕφραιμ,     efraim
N-PRI
ἘφραίμefraimEphraim[to leap]
ὃν hon
R-ASM
ὅς, ἥhhos ēwhichin which
τρόπον tropon
N-ASM
τρόποςtroposwaymanner
εἶδον,     eidon
V-AAI-1S
εἴδωeidōto knowI saw,
εἰς eis
PREP
εἰςeistoward[3as
θήραν thēran
N-ASF
θήραthēratrap4game
παρέστησαν parestēsan
V-AAI-3P
παρίστημιparistēmito stand by1rendered
τὰ ta
T-APN
hothe/this/who 
τέκνα tekna
N-APN
τέκνονteknonchild2their children];
αὐτῶν,     autōn
D-GPM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
καὶ kai
CONJ
καίkaiand[desire]
Εφραιμ efraim
N-PRI
ἘφραίμefraimEphraim[to leap]
τοῦ tou
T-GSN
hothe/this/who 
ἐξαγαγεῖν exagagein
V-AAR
ἐξάγωexagōto lead outto lead out
εἰς eis
PREP
εἰςeistoward[2for
ἀποκέντησιν apokentēsin
N-ASF
strong:GN-ASFstrong:GN-ASFstrong:GN-ASF 
τὰ ta
T-APN
hothe/this/who 
τέκνα tekna
N-APN
τέκνονteknonchild1their children].
αὐτοῦ.     autou
D-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
 
14 Tłum. GrEn. Толк. Daj im, Panie! Cóż im dasz? Daj im żywot bez dzieci, a piersi wyschłe.Дай им, Господи: что Ты дашь им? дай им утробу нерождающую и сухие сосцы. Дaждь и5мъ, гDи: что2 дaси и5мъ; дaждь и5мъ ўтр0бу неплодsщую и3 сосцы2 с{хи. 9,14Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPδὸς dos
V-AAM-2S
δίδωμιdidōmito giveGive
αὐτοῖς,     autois
D-DPM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
κύριε·     kurie
N-VSM
κύριοςkurioslordO lord!
τί ti
I-ASN
τίςtiswhich?[to bray]
δώσεις dōseis
V-FAI-2S
δίδωμιdidōmito givewill you give
αὐτοῖς;     autois
D-DPM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
δὸς dos
V-AAM-2S
δίδωμιdidōmito giveGive
αὐτοῖς autois
D-DPM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
μήτραν mētran
N-ASF
μήτραmētrawomba womb
ἀτεκνοῦσαν ateknousan
V-PAPAS
strong:GV-PAPASstrong:GV-PAPASstrong:GV-PAPAS 
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
μαστοὺς mastous
N-APM
μαστός, μαζόςmastos mazosbreast[2breasts
ξηρούς.     xērous
A-APM
ξηρόςxērosdried up/withered1dry]!
 
15 Tłum. GrEn. Толк. – Wszystkie złości ich w Galgal, bo tam ich znienawidziłem. Dla złości wynalazków ich z domu mego wyrzucę ich, nie będę ich więcej miłować; wszyscy książęta ich odstępujący.Все зло их в Галгале: там Я возненавидел их за злые дела их; изгоню их из дома Моего, не буду больше любить их; все князья их - отступники. Вс‰ ѕлHбы и4хъ во галгaлэхъ, ћкw тaмw и5хъ возненави1дэхъ за ѕлHбы начинaній и4хъ: и3з8 д0му моегw2 и3зженY |, (ксемY) не приложY люби1ти и5хъ: 9,15Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPπᾶσαι pasai
A-NPF
πᾶςpasallAll
αἱ hai
T-NPF
hothe/this/who 
κακίαι kakiai
N-NPF
κακίαkakiaeviltheir evils
αὐτῶν autōn
D-GPM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
εἰς eis
PREP
εἰςeistoward[to strive]
Γαλγαλ,     galgal
N-PRI
strong:GN-PRIstrong:GN-PRIstrong:GN-PRI 
ὅτι hoti
CONJ
ὅτιhotithat/sincefor
ἐκεῖ ekei
ADV
ἐκεῖekeitherethere
αὐτοὺς autous
D-APM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
ἐμίσησα·     emisēsa
V-AAI-1S
μισέωmiseōto hateI detested
διὰ dia
PREP
διάdiathrough/because ofBecause of
τὰς tas
T-APF
hothe/this/whothe
κακίας kakias
N-APF
κακίαkakiaevilevils
τῶν tōn
T-GPN
hothe/this/who 
ἐπιτηδευμάτων epitēdeumatōn
N-GPN
strong:GN-GPNstrong:GN-GPNstrong:GN-GPN 
αὐτῶν autōn
D-GPM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
ἐκ ek
PREP
ἐκekof/from[3out of
τοῦ tou
T-GSM
hothe/this/who 
οἴκου oikou
N-GSM
οἶκοςoikoshouse4my house
μου mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
ἐκβαλῶ ekbalō
V-FAI-1S
ἐκβάλλωekballōto expel1I will cast
αὐτούς,     autous
D-APM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
οὐ ou
ADV
οὐouno[Carmi]
μὴ
ADV
μήnot[Jokmeam]
προσθήσω prosthēsō
V-FAI-1S
προστίθημιprostithēmito add (to)shall I proceed
τοῦ tou
T-GSN
hothe/this/who 
ἀγαπῆσαι agapēsai
V-AAR
ἀγαπάωagapaōto loveto love
αὐτούς·     autous
D-APM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
πάντες pantes
A-NPM
πᾶςpasallAll
οἱ hoi
T-NPM
hothe/this/who 
ἄρχοντες archontes
N-NPM
ἄρχωνarchōnrulertheir rulers
αὐτῶν autōn
D-GPM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
ἀπειθοῦντες.     apeithountes
V-PAPRP
ἀπειθέωapeitheōto disobeyresist persuasion.
 
16 Tłum. GrEn. Толк. Porażony jest Efraim, korzeń ich usechł, owocu nie wydadzą. A choćby zrodzili, wybiję najmilszych żywota ich.Поражен Ефрем; иссох корень их, - не будут приносить они плода, а если и будут рождать, Я умерщвлю вожделенный плод утробы их. вси2 кн‰зи и4хъ непокори1ви. ПоболЁ є3фрeмъ: корeніе є3гw2 и3зсх0ша, плодA ксемY да не принесeтъ: понeже ѓще и3 породsтъ, побію2 вожделBннаz ўтр0бъ и4хъ. 9,16Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPἐπόνεσεν eponesen
V-IAI-3S
πόνοςponostravail[Of a son]
Εφραιμ,     efraim
N-PRI
ἘφραίμefraimEphraim[to leap]
τὰς tas
T-APF
hothe/this/who 
ῥίζας rizas
N-APF
ῥίζαrizaroothis roots
αὐτοῦ autou
D-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
ἐξηράνθη,     exēranthē
V-API-3S
ξηραίνωxērainōto drywere dried,
καρπὸν karpon
N-ASM
καρπόςkarposfruit[3fruit
οὐκέτι ouketi
ADV
οὐκέτιouketinot any more4any longer
μὴ
ADV
μήnot[Jokmeam]
ἐνέγκῃ·     enenkē
V-AAS-3S
φέρωferōto bear/lead2should he bear];
διότι dioti
CONJ
διότιdiotibecausetherefore
καὶ kai
ADV
καίkaiand[desire]
ἐὰν ean
CONJ
ἐάνeanifif
γεννήσωσιν,     gennēsōsin
V-AAS-3P
γεννάωgennaōto begetthey should bear,
ἀποκτενῶ apoktenō
V-FAI-1S
ἀποκτείνωapokteinōto killI shall kill
τὰ ta
T-APN
hothe/this/whothe
ἐπιθυμήματα epithumēmata
N-APN
strong:GN-APNstrong:GN-APNstrong:GN-APN 
κοιλίας koilias
N-GSF
κοιλίαkoiliabelly/womb/stomachof their bellies.
αὐτῶν.     autōn
D-GPM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
 
17 Tłum. GrEn. Толк. Odrzuci ich Bóg mój, bo go nie słuchali i będą tułaczami między narodami.Отвергнет их Бог мой, потому что они не послушались Его, и будут скитальцами между народамиTри1нетъ | бGъ, ћкw не послyшаша є3гw2, и3 бyдутъ заблуждaющіи въ kзhцэхъ.9,17Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPἀπώσεται apōsetai
V-FMI-3S
ἀπωθέωapōtheōto reject[2shall thrust them away
αὐτοὺς autous
D-APM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
ho
T-NSM
hothe/this/who 
θεός,     theos
N-NSM
θεόςtheosGod1God],
ὅτι hoti
CONJ
ὅτιhotithat/sincefor
οὐκ ouk
ADV
οὐounothey hearkened not to
εἰσήκουσαν eisēkousan
V-AAI-3P
εἰσακούωeisakouōto listen tothey hearkened not to
αὐτοῦ,     autou
D-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ἔσονται esontai
V-FMI-3P
ἔσομαιesomaiwill be[Zabud]
πλανῆται planētai
N-NPM
πλανήτηςplanētēswanderingwanderers
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongamong
τοῖς tois
T-DPN
hothe/this/whothe
ἔθνεσιν.     ethnesin
N-DPN
ἔθνοςethnosGentilesnations.

101 Winnym drzewem gałęzistym był Izrael, owoc zrównał się z nim. Według mnóstwa owocu swego namnożył ołtarzów, według obfitości ziemi swej obfitował w bałwany.2 Rozdzieliło się serce ich, teraz zginą; On połamie bałwany ich, spustoszy ołtarze ich.3 – Bo teraz powiedzą: “Nie mamy króla, bo się nie boimy.Pana, a król co nam uczyni ?”4 Mówicie słowa widzenia niepożyteczne i zawrzecie przymierze; i zrodzi się jak gorycz sąd na zagonach polnych.5 Krowy Betawen czcili mieszkańcy Samarii; bo płakał nad nim lud jego, i klechy jego nad nim radowali się z sławy jego, iż się wyprowadziła od niego.6 Albowiem i on do Assuru zaniesiony jest w darze królowi mścicielowi; zelżywość Efraima okryje, a zawstydzony będzie Izrael w swej woli.7 Uczyniła Samaria, że przeszedł król jej jak piana na powierzchni wody.8 I będą wytracone wyżyny bałwana, grzech Izraela, łopian i oset wyrośnie na ich ołtarzach; i powiedzą górom: “Przykryjcie nas!” a pagór kom: “Upadnijcie na nas!”9 – Od dni Gabaa zgrzeszył Izrael, na tym stanęli; nie pochwyci ich w Gabaa bitwa przeciw synom nieprawości.10 Według upodobania mego skarzę ich; zbiorą się przeciw nim narody, gdy będą karani dla dwu nieprawości swoich.11 Efraim – jałowica nauczona kochać się w młóceniu; i ja przeszedłem po cudności szyi jej, wsiądę na Efraima, będzie orał Juda, bronować sobie bę dzie zagony Jakub.12 – Siejcie sobie ku sprawiedliwości, a żniwa wedle miary miłosierdzia, odnówcie sobie nowinę; a czas szukać Pana, który gdy przyjdzie, będzie was uczył spra wiedliwości.13 Oraliśáe bezbożność, żęłiśáe nieprawość, jedłiście owoc kłamstwa, ponieważ ufałeś w drogach twoich, w mnóstwie mocarzów twoich.14 Powstanie rozruch między ludem twym, a wszystkie zamki twe zburzone będą, jak zburzony został Salmana od domu tego, który osądził Baala w dzień bitwy, roztrzaskawszy matkę na synach.15 Tak wam uczynił Betel dla złośá niecnót waszych.
111 Jak zaranie przeminęło, przeminął król izraelski. MIŁOŚĆ BOŻA ODNIESIE ZWYCIĘSTWO (I l,lb-11). Izrael, otoczony od dziecka miłościę Boga, nie zrozumiał jej (lb-4); dlatego będzie ukarany (5-7). lecz ta sama miłość Boga nie dopuści do całkowitej zguby Izraela (8-9), ale nawróci go i zbawi (10-11).Ponieważ Izrael był dzieckiem, i umiłowałem go i z Egiptu wezwałem syna mego.2Wezwali ich, tak poszli od oblicza ich, Baałom ofiarowali i bałwanom ofiary czynili.3 A ja, jak piastun Efraima, nosiłem ich na ramionach swoich, a nie wiedzieli, że ich leczyłem.4 Powrozami Adamowymi pociągnę ich, więzami miłości; i będę im jak podnoszący jarzmo na szczękach ich, i zwróciłem się do niego, aby jadł.5 – Nie wróá się do ziemi Egipskiej, a sam Asur będzie królem jego, bo się nie chcieli nawróáć.6 Rozpoçzął miecz w miastach jego i strawi wybranych jego, i pożre głowy ich.7 A lud mój będzie zawieszony do powrotu mego, ale będzie włożone na nich jednocześnie jarzmo, które nie będzie odjęte.8 – Jakże mam cię wydać Efraimie ? obronić áę, Izraelu ? jakże cię mam wydać jak Adamę, postąpię z tobą jak z Seboim? Obróciło się we mnie serce moje, zaraz wzruszyła się żałość moja.9 Nie popuszczę zapalczywego gniewu mego, nie wrócę się, aby zgubić Efraima; gdyż ja Bóg, a nie człowiek, wpośród aebie Święty, i nie wejdę do miasta.10 – Za Panem chodzić będą, jak lew zaryczy; bo on ryczeć będzie i zlękną się synowie morza.11 I odlecą jak ptak z Egiptu i jak gołębica z ziemi Asyryjskiej i posadzę ich w domach ich mówi Pan. OSZUSTWA I NIEWIERNOŚĆ IZRAELA SPROWADZĄ NAŃ KARĘ (11,12 12,14). Izrael, fałszywy i niewierny, będzie ukarany (11,12 -12,2). Jut w swym praojcu dopuścił się podstępu i gwałtu, lecz z nim razem może znaleźć Boga (3-6). Kupcząc zdobył niesprawiedliwie bogactwa, lecz Bóg każe mu jeszcze raz mieszkać w namiotach (7-9). Izrael powinien sh>chać proroków, a nie liczyć na próżne ofiary, składane bałwanom (10-11). Jakub był ciężko doświadczony, jego zaś potomkowie otoczeni opieką Bożą (12-13), lecz do gniewu pobudzili Bogs, dlátego będą ukarani (14).12 Otoczył mię zaparciem się Efraim, i zdradą dom Izraelski, lecz Juda jako świadek zstąpił z Bogiem i z świętymi jako wierny.
121 Efraim pasie wiatr, pędzi za wiatrem gorącym, cały dzień kłamstwo i spustoszenie mnoży; a przymierze z Asyryjczykami zawarł i oliwę do Egiptu woził.2 A tak spór ma Pan z Judą i nawiedzi Jakuba według dróg jego, i według wynalaz ków jego odda mu.3 – W żywocie podchwycił brata swego, a w mocy jego powiodło mu się z aniołem.4 I przemógł anioła, i był wzmocniony, płakał i prosił go; w Betelu znalazł Go i tam mówił z nami.5 A Pan, Bóg zastępów, Pan panliątka jego.6 A ty nawrócisz się do Boga twego; miłosierdzia i sądu przestrzegaj, a miej nadzieję w Bogu twoim zawsze!8 – Chanaan, w ręce jego szala zdradliwa, wyzysk umiłował.8 I rzekł Efraim: “Wszakże się wzbogaciłem, znalazłem bałwana sobie, we wszystkich pracach moich nie znajdą mi nieprawości, którą zgrzeszyłem.”9 A ja Pan, Bóg twój, od ziemi Egipskiej; jeszcze cię posadzę w namiotach jak za dni uroczystego święta.10 – I mówiłem do proroków, ja też widzenie rozmnożyłemi przez proroków podobieństwami mówlłem.11 Jeśli Galaad bałwanem, tedy próżno byli w Galgalu wołom ofiarujący; bo i ołtarze ich jak stosy na zagonach polnych.12 – Uciekł Jakub do krainy Syryjskiej i służył Izrael dla żony, i dla żony strzegł.13 A przez proroka wywiódł Pan Izraela z Eglptu,i przez proroka zachowany został.14 Do gniewu mię pobudził Efraim, rozgoryczeniem swoim, a krew jego przyjdzie nań, i zhańbienie swoje odda mu Pan jego. POTĘPIENIE I ODRZUCENIE IZRAELA (13,1-14,1). Izrael, niegdyś potężny, oddał się bałwochwalstwu, i dlatego zginie(13,1-3). Jego niewdzięczność (4-6). Bóg będzie dlań jak dzikie zwierzę (7-8). Nie ocali go król, którego również Bóg w gniewie zabierze (9-11). Nagromadzone występki Izraela domagają się kary (12-15). Dlatego zginie Samaria (14,1).
131 Gdy mówił Efraim, strach padł I na Izraela i zgrzeszył Baalem, i umarł.2 A teraz grzeszą dalej i uczynili sobie posąg ze srebra swego jak podobieństwo bałwanów, dziełem rzemieślniczym wszystko jest; tym oni mówią: “Ofiarujcie ludzi, kłaniając się cielcom.3 ” Przeto będą jak obłok poranny i jak rosa ranna przechodząca, jak proch od wichru porwany z boiska i jak dym z dymnika.4 A ja Pan, Bogiem twoim, od ziemi Egipskiej; a Boga oprócz mnie nie będziesz znał i zbawiciela nie ma oprócz mnie.5 Ja cię poznałem na puszczy, w ziemi pustej.6 Według pastwisk swoich napełnili się i najedli się, i podnieśli serce swoje, i zapomnieli o mnie.7 – A ja im będę jak lwica, jak pantera na drodze asyryjskiej.8 Zabiegnę im jak niedźwiedzica, gdy jej zabiorą dzieci, i roztargam wnętrza wątroby ich, i pożrę ich tam jak lew, zwierz polny roztarga ich.9 – Zatracenie twoje, Izraelu; tylko we mnie ratunek twój.10 Gdzież jest król twój? Teraz szczególnie niech cię wybawi we wszystkich miastach twoich i sędziowie twoi, o których mówiłeś: “Daj mi króla i książąt!”11 Dam ci króla w zapalczywości mojej i wezmę w za gniewaniu moim.12 – Związana jest nieprawość Efraůna, ukryty grzech jego.13 Boleści rodzącej przyjdą nań; on syn niemądry, bo teraz nie ostoi się w zniszczeniu synów.14 Z ręki śmierci bawię ich, od śmierci wykupię i. Będę śmiercią twoją, o śmierci, ukąszeniem twoim bgdę, o otchłani! Pociechá skryła się od oczu moich.15Bo on między braćmi dzielić będzie; przywiedzie Pan wiatr palący, z puszczy przychodzący, i wysuszy źródła jego, i zagubi zdrój jego, a on rozchwyci skarb wszelkiego naczynia pożądanego.
141 Niech zginie Samaria, gdyż ku gorzkości pobudziła Boga swego; od miecza niech zginą, dzieci ich niech będą roztrącone, a brzemienne ich niech będą rozcięte! OBIETNICA ZBAWIENIA (I4,2-9). Niech Izrael nawróci się do Boga (2-4), a On go ocali i przywróci mu szczęście (5-9).2 Nawróć się, Izraelu, do Pana, Boga swego, boś upadł w nieprawości twojej.3 Weźmijcie z sobą słowa, a nawróćcie się do Pana i mówcie mu:”Wszystką nieprawość odejmij, przyjmij dobro, a oddawać będziemy cielce warg naszych.4 Assur nie zbawi nas, na koń nie wsiądziemy, ani więcej nie powiemy: “Bogowie nasi – dzieła rąk naszych”; bo się nad tym, który u ciebie jest, osierociałym, zmiłujesz.”5 Zleczę rany ich, umiłujg ich dobrowolnie, bo się odwróciła zapatczywość moja od nich.6 Będę jak rosa, Izrael zakwitnie jak lilia i puści się korzeń jego jak Libanu.7 Pójdą gałęzie jego i będzie jak oliwa chwała jego, a woń jego jak Libanu.8 Wrócą się siedzący pod cieniem jego, będą żyć pszenicą, a puszczą się jak winnica, pamięć jego jak wino libańskie.9 Efraim: “Na co mi więcej bałwany?” Ja wysłu cham i ja go naprostuję,jak jodłę zieloną, ode mnie owoc twój znalazł się.ZAKOŃCZENIE KSIĘGI (14,10).10 Kto mądry, a zrozumie to ? rozumny, a pozna to? Bo proste są drogi Pańskie i sprawiedliwi będą nimi chodzili, a przestępcy poupadają na nich.