MENU
Fragment:
Styl fragmentu
*Zezwalaj na cookies aby zapamiętać ustawienia

List do Rzymian

1Wstęp.1Paweł, sługa Jezusa Chrystusa, powołany a apostoła, przeznaczony dla ewangelii Boga,2 którą był przedtem obiecał przez proroków swoich w Pismach świętych3 o Synu swoim; ten był potomkiem Dawida według ciała,4 tenże ujawniony został jako Syn Boży w mocy, według ducha poświęcenia przez powstanie z martwych – o Jezusie Chrystusie Panu naszym,5 przez którego otrzymaliśmy łaskę i apostolstwo dla nakłaniania ku posłuszeństwu wiary wszystkie narody dla imienia jego,6 między którymi jesteście i wy, powołani Jezusa Chrystusa, 7 wszystkim, co są w Rzymie, Bogu miłym, z powołania świętym:Łaska wam i pokój od Boga Ojca naszego i Pana Jezusa Chrystusa.PAWEŁ PRAGNIE RZYMIAN ODWIEDZIĆ.8 Najpierw dziękuję Bogu mojemu przez Jezusa Chrystusa za was wszystkich, że wiara wasza jest opowiadana po całym świecie.9 Albowiem świadkiem mi jest Bóg, któremu w ewangelii Syna jego służę z duszy swej, że nieustannie o was pamiętam,10 zawsze prosząc w modlitwach swoich, ażebym przecie kiedyś za wolą bożą mógł mieć na przyjście do was szczęśliwą drogę.11 Pragnę bowiem was zobaczyć, abym wam użyczył nieco łaski duchowej dla utwierdzenia was;12 to jest, abyśmy się wspólnie pocieszyli wśród was przez tę wiarę waszą i moją, która jest obopólna.13 Nie chcę zaś, żebyście nie mieli wiedzieć, bracia, że często zamierzałem przybyć do was (ale miałem przeszkody aż dotąd), abym i wśród was zebrał jaki owoc, jak i wśród innych narodów.14 Grekom i barbarzyńcom, mądrym i niemądrym jestem dłużnikiem,15 tak że (co do mnie) gotów jestem opowiadać ewangelię i wam, którzy jesteście w Rzymie.16 Albowiem nie wstydzę się ewangelii. Jest bowiem mocą Boga ku zbawieniu każdego wierzącego, Żyda naprzód i Greka.17 Gdyż sprawiedliwość Boga objawia się w niej z wiary w wiarę, jak jest napisane: “A sprawiedliwy z wiary żyje.”POGANIE ODSTĄPILI OD BOGA.18 Albowiem gniew Boga objawia się z nieba na wszelką bezbożność i niesprawiedliwość tych ludzi, którzy prawdę bożą tłumią w niesprawiedliwości,19 ponieważ to, co można o Bogu poznać, jest im jawne; albowiem Bóg im objawił.20 Gdyż niewidzialne jego przymioty, od stworzenia świata, przez zrozumienie tych rzeczy, które są uczynione, bywają poznane, wieczna też moc jego i bóstwo; tak że nie mogą być wymówieni.21 Gdyż poznawszy Boga, nie oddawali mu chwały jak Bogu, ani nie dziękowali, ale znikczemnieli w myślach swoich i zaćmione jest ich bezrozumne serce;22 albowiem powiadając się być mądrymi, stali się głupimi.23 i zamienili chwałę niezniszczalnego Boga na podobieństwo i obraz człowieka śmiertelnego i ptaków i czworonogów i płazów.ZA KARĘ WYDANI NAMIĘTNOŚCIOM.24 Dlatego Bóg wydał ich pożądliwościom ich serca na nieczystość, aby między sobą hańbili swoje ciała,25 gdyż prawdę bożą przemienili w kłamstwo, i cześć oddawali i służyli raczej stworzeniu, niż Stwórcy, który jest błogosławiony na wieki. Amen.26 Dlatego Bóg oddał ich sromotnym namiętnościom. Albowiem ich niewiasty zmieniły naturalny sposób pożycia na ten, który jest przeciwny naturze.27 A podobnie i mężczyźni, opuściwszy naturalne pożycie z niewiastą, zapłonęli w swych pożądliwościach jeden ku drugiemu, uprawiając sromotę mężczyźni z mężczyznami i ponosząc na sobie słuszną zapłatę za swój błąd.28 I jak im się nie podobało mieć w poznaniu Boga, poddał ich Bóg bezrozumnym myślom, aby czynili to, co nie przystoi,29 ich napełnionych wszelką nieprawością, złością, nierządem, łakomstwem, nikczemnością; pełnych zazdrości, mężobójstwa, swaru, zdrady, złośliwości; plotkarzy,30 obmówców, Bogu obmierzłych, zuchwalców, pysznych, wyniosłych, wynalazców złości, nieposłusznych rodzicom,31 bezrozumnych, nieukładnych, bez serca, nieprzejednanych, bez miłosierdzia.32 Choć sprawiedliwość Boga poznali, nie zrozumieli, że ci, co takie rzeczy czynią, godni są śmierci; a nie tylko c1, co je czynią, ale ci także, co z czyniącymi się zgadzają.
2I ŻYDOM GROZI SĄD BOŻY.1 Dla tego nie możesz być wymówiony, o człowiecze wszelki który sądzisz. W czym bowiem drugiego sądzisz, potępiasz samego siebie, bo co osądzasz, to samo czynisz.2 Wiemy bowiem, że sąd Boga jest według prawdy na tych, co takie rzeczy czynią.3 Myślisz zaś, o człowiecze, który sądzisz tych, co takie rzeczy czynią, a sam je czynisz, że ty ujdziesz sądu?4 Czy gardzisz bogactwami jego dobroci i cierpliwości i nieskwapliwości? Nie wiesz, że łaskawość Boga do pokuty cię przywodzi?5 Lecz według zatwardziałości swej i serca niepokutującego skarbisz sobie gniew na dzień gniewu i objawienia sprawiedliwego sądu Boga,6 który “odda każdemu według uczynków jego”;7 tym mianowicie, co cierpliwie w dobrym uczynku szukają sławy i czci i nieskazitelności – życie wieczne;8 tym zaś, co się sprzeciwiają i co nie przyjmują prawdy, ale wierzą niesprawiedliwości – gniew i zapalczywość.BÓG IM ODDA WEDŁUG ICH UCZYNKÓW.9 Utrapienie i ucisk na każdego człowieka, złe czyniącego, Żyda najpierw i Greka;10 chwała zaś i cześć i pokój wszelkiemu czyniącemu dobre, Żydowi najpierw i Grekowi;11 nie ma bowiem u Boga względu na osoby.12 Albowiem którzykolwiek zgrzeszyli bez Zakonu, bez Zakonu poginą; a którzykolwiek zgrzeszyli w Zakonie, przez Zakon będą sądzeni.13 Nie ci bowiem co słuchają Zakonu, są sprawiedliwymi u Boga; ale ci, będą usprawiedliwieni, co Zakon pełnią.14 Gdy bowiem poganie, którzy nie mają Zakonu, z natury czynią to, czego Zakon wymaga; tacy, co nie mają Zakonu, sam1 sobie są Zakonem.15 Oni okazują treść Zakonu wypisaną na sercach swoich, a ich własne sumienie oddaje im świadectwo, i gdy myśli nawzajem się oskarżają albo też bronią,16 w dzień, w którym Bóg sądzić będzie tajemne sprawy ludzkie, według ewangelii mojej przez Jezusa Chrystusa.ŻYDZI ZGRZESZYLI JAK POGANIE.17 Jeśli zaś ty nazywasz się żydem i polegasz na Zakonie, i chlubisz się w Bogu,18 i znasz jego wolę, i nauczony przez Zakon rozpoznajesz, co lepsze;19 tuszysz o sobie, że jesteś wodzem ślepych, światłością tych, co są w ciemności,20 mistrzem bezrozumnych, nauczycielem dzieci, który ma od wzór wiedzy i prawdy w Zakonie.21 Ty więc, który ucząc drugiego, siebie samego nie uczysz; który głosząc, żeby nie kradziono, kradniesz;22 który mówiąc, żeby nie cudzołożono, cudzołożysz; który brzydząc się bałwanami, świętokradztwo popełniasz;23 który chlubiąc się Zakonem, przez przestępowanie Zakonu, Boga znieważasz.24 (Albowiem jak napisano: “imię Boga z powodu was bywa bluźnione między poganami.”)OBRZEZANIE NIC IM NIE POMOŻE.25 Obrzezanie wprawdzie jest pożyteczne, jeśli zachowujesz Zakon; ale jeśli przestępujesz Zakon, twoje obrzezanie stało się nieobrzezaniem.26 Jeśli więc nieobrzezany zachowuje przepisy Zakonu, to czy jego nieobrzezanie nie będzie poczytane za obrzezanie?27 I czy ten, co z natury jest nieobrzezany, ale wypełnia Zakon, nie będzie sądził ciebie, który mimo litery i obrzezania, jesteś przestępcą Zakonu?28 Nie ten bowiem jest żydem:, co jest nim widocznie; ani nie to jest obrzezanie, co jest widoczne na ciele,29 ale ten jest żydem, który jest nim w skrytości, i ma obrzezane serce w duchu, a nie w literze, którego chwała nie jest z ludzi lecz z Boga.
3W CZYM LEŻY PIERWSZEŃSTWO ŻYDÓW.1 Cóż więc żyd ma więcej? Albo co za pożytek z obrzezania?2 Wielki – na wszelki sposób. Najpierw, że im właśnie powierzone były słowa boże.3 Cóż bowiem że niektórzy z nich nie uwierzyli? Czyż ich niedowiarstwo wniwecz obróci wierność Boga? Żadną miarą.4 Bóg zaś jest prawdomówny, a wszelki człowiek kłamliwy, jak napisano: “Abyś się okazał sprawiedliwym w mowach swoich i zwyciężył, gdy bywasz sądzony.” 5 Jeśli zaś niesprawiedliwość nasza zaleca sprawiedliwość bożą, cóż powiemy? Czyż niesprawiedliwy jest Bóg, gdy gniew wywiera? (po ludzku to mówię).6 Żadną miarą; jakże inaczej Bóg będzie sądził ten świat?7 Jeśli bowiem prawdomówność Boga bardziej się uwydatnia na chwałę jego przez moje kłamstwo, czemuż jeszcze i ja jak grzesznik jestem sądzony?8 A nie mamy (jak nas powtarzają i jak niektórzy powiadają, że mówimy) czynić złych rzeczy, aby z nich wyszły dobre? Potępienie takich jest sprawiedliwe.ŻYDZI I GRECY PODLEGAJĄ GRZECHOWI.9 Cóż więc? Przewyższamy ich? Bynajmniej. Dowiedliśmy bowiem, że wszyscy: Żydzi i Grecy są pod grzechem,10 jak napisano: Nie ma sprawiedliwego nikogo,11 nie ma rozumnego, nie ma, co by szukał Boga.12 Wszyscy odstąpili, stali się razem nieużyteczni, nie ma, kto by czynił dobrze, nie ma ani jednego.13 Ich gardło jest grobem otwartym, językami swymi zdradliwie mówili, pod ich wargami jad żmijowy.14 Usta ich są pełne przekleństwa i gorzkości, 15nogi ich prędkie do rozlewania krwi.16 Na ich drogach zniszczenie i nieszczęście,17 i nie poznali drogi pokoju;18 nie ma bojaźni bożej przed ich oczami.”19 Lecz wiemy, że cokolwiek mówi Zakon, mówi tym, co są w Zakonie, aby wszelkie usta były zamknięte i żeby cały świat podlegał Bogu; 2obo z uczynków Zakonu nie będzie usprawiedliwiony przed nim żaden człowiek. Przez Zakon bowiem poznanie grzechu.USPRAWIEDLIWIENIE PRZEZ WIARĘ W CHRYSTUSA.21 Ale teraz bez Zakonu objawiła się sprawiedliwość boża, poświadczona przez Zakon i proroków.22 Sprawiedliwość zaś boża przez wiarę w Jezusa Chrystusa dla wszystkich i na wszystkich, którzy weń wierzą, bo nie ma różnicy.23 Wszyscy bowiem zgrzeszyli i niedostaje im chwały bożej.24 Usprawiedliwieni darmo przez łaskę jego, przez odkupienie, które jest w Chrystusie Jezusie.25 Jego Bóg uczynił we wierze ofiarą przebłagalną przez krew jego dla okazania sprawiedliwości swojej względem przeszłych grzechów,26 które Bóg znosił cierpliwie dla okazania sprawiedliwości swojej w tym czasie, aby i sam był sprawiedliwy i usprawiedliwiający tego, który jest z wiary w Jezusa Chrystusa.27 Gdzież jest więc chluba twoja? Wykluczona jest. Przez jaki zakon? Uczynków? Nie, ale przez zakon wiary.26 Sądzimy bowiem, że człowiek bywa usprawiedliwiony przez wiarę, bez uczynków Zakonu.29 Czyż Bóg jest tylko żydów? Czy nie i pogan? Owszem i pogan.30 Gdyż właśnie jeden jest Bóg, który usprawiedliwia obrzezanych z wiary i nieobrzezanych przez wiarę.31 Zakon więc burzy my przez wiarę? Żadną miarą; ale Zakon stanowimy.
4USPRAWIEDLIWIENIE NIE PRZEZ UCZYNKI ZAKONU, ALE PRZEZ WIARĘ.1 Cóż więc powiemy, Abraham, ojciec nasz według ciała co znalazł?2 Jeśli bowiem Abraham z uczynków był usprawiedliwiony, ma chwałę, ale nie u Boga.3 Co bowiem mówi Pismo? “Uwierzył Abraham Bogu i poczytane mu est ku sprawiedliwości.”4 Temu zaś, który pracuje, nie poczytuje się zapłaty za łaskę, ale za rzecz należną.5 Temu zaś, co nie pracuje, ale wierzy w tego, który niezbożnego usprawiedliwia, poczytana bywa wiara jego ku sprawiedliwości według postanowienia łaski bożej.6 Jak i Dawid nazywa błogosławionym człowieka, któremu Bóg poczytuje sprawiedliwość bez uczynków.7 “Błogosławieni, który1n odpuszczone są nieprawości, i których grzechy są zakryte.8 Błogosławiony mąż, któremu Pan nie poczytał grzechu. “WIARA USPRAWIEDLIWIŁA ABRAHAMA, A NIE OBRZEZANIE.9 to więc błogosławieństwo czy jest tylko dla obrzezanych, czy także dla nieobrzezanych? Mówimy bowiem, że wiara została poczytana Abrahamowi ku sprawiedliwości.10 Jakże więc była poczytana? W obrzezaniu, czy w odrzezku? Nie w obrzezaniu, ale w odrzezku.11 I otrzymał znak obrzezania jako pieczęć usprawiedliwienia z wiary, którą miał przed obrzezaniem, aby był ojcem wszystkich wierzących w nieobrzezaniu, aby i im było to poczytane ku sprawiedliwości,12 i żeby był ojcem obrzezanych, nie tylko tym, co są z obrzezania, ale i tym, co idą śladami wiary, jaką miał ojciec nasz Abraham przed obrzezaniem.13 Nie przez Zakon bowiem dana była obietnica Abrahamowi i potomstwu jego, że ma być dziedzicem świata, ale przez sprawiedliwość wiary.14 Jeśli bowiem ci są dziedzicami, co są z Zakonu, próżną stała się wiara i wniwecz obróciła się obietnica.15 Zakon bowiem ściąga gniew. Gdyż gdzie nie ma Zakonu, nie ma i przestępstwa.16 Dlatego z wiary – aby według łaski obietnica trwała w mocy dla całego potomstwa, nie tylko tego, które jest z Zakonu, ale i dla tego, które jest z wiary Abrahama; bo on jest ojcem nas wszystkich17 (jak napisano: “Postanowiłem cię ojcem wielu narodów”), przed Bogiem, któremu uwierzył, który ożywia umarłych i powołuje do bytu to, czego nie ma, jak to, co jest.WIARA ABRAHAMA.18 On przeciw nadziei uwierzył ufając, że zostanie ojcem wielu narodów, według tego, co mu powiedziano: “Tak będzie potomstwo twoje.”19 I nie osłabł w wierze, ani się nie oglądał na obumarłe ciało swoje, choć już miał około stu lat, i na obumarły żywot Sary.20 Nie wahał się też niedowierzając obietnicy Boga, ale się umocnił w wierze, dając chwałę Bogu;21 wiedząc z całą pewnością, że cokolwiek obiecał, mocen jest i uczynić.22 I dlatego poczytano mu to ku sprawiedliwości.23 Nie tylko zaś dla niego napisano: Poczytane mu zostało ku sprawiedliwości,24 ale i dla nas, którym będzie poczytane, że wierzymy w tego, co wzbudził z martwych Jezusa Chrystusa Pana naszego,25 który został wydany z powodu występków naszych, a wstał z martwych dla naszego usprawiedliwienia.
5OWOCE USPRAWIEDLIWIENIA PRZEZWIARĘ.1 Usprawiedliwieni więc z wiary, miejmy pokój z Bogiem przez Pana naszego Jezusa Chrystusa,2 przez którego też mamy dostęp przez wiarę do tej łaski, w której stoimy i chlubimy się w nadziei chwały synów bożych.3 A nie tylko to, lecz też chlubimy się i w uciskach, wiedząc, że ucisk sprawuje cierpliwość,4 a cierpliwość wypróbowanie, a wypróbowanie nadzieję,5 a nadzieja nie zawodzi, gdyż miłość boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który nam1 jest dany.6 A po cóż bowiem Chrystus, gdyśmy jeszcze byli słabi, czasu swego umarł za niezbożnych?7 Albowiem za sprawiedliwego ledwo kto umiera, gdyż za dobrego może by się kto odważył umrzeć.8 Lecz Bóg zaleca miłość swoją względem nas, że kiedyśmy czasu swego byli jeszcze grzesznikami,9 Chrystus za nas umarł; więc daleko więcej teraz, skorośmy usprawiedliwieni we krwi jego, wybawieni będziemy przezeń od gniewu.10 Jeśli bowiem, gdyśmy byli nieprzyjaciółmi, zostaliśmy pojednani z Bogiem przez śmierć Syna jego, daleko bardziej, skorośmy pojednani, będziemy zbawieni w życiu jego.11 Lecz nie tylko, ale też chlubimy się w Bogu przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, przez którego teraz jesteśmy pojednani.ADAM A CHRYSTUS12 Dlatego jak przez jednego człowieka grzech wszedł na ten świat, i przez grzech śmierć, i tak na wszystkich ludzi śmierć przeszła, w którym wszyscy zgrzeszyli.13 Aż do Zakonu bowiem grzech był na świecie, lecz grzech nie był oczytany, gdy Zakonu nié było.14 Ale śmierć królowała od Adama aż do Mojżesza także nad tymi, którzy nie zgrzeszyli na podobieństwo przestępstwa Adama, który jest figurą przyszłego.15 Lecz nie jak przestępstwa, tak i dar. Jeśli bowiem przez przestępstwo jednego umarło wielu, daleko więcej obficie spłynęła na wielu łaska boża i dar w łasce jednego człowieka Jezusa Chrystusa.16 I nie jak przez jeden grzech, tak i dar;. bo sąd wprawdzie z jednego na potępienie, łaska zaś z wielu występków na usprawiedliwienie.17 Jeśli bowiem wskutek przestępstwa jednego śmierć królowała przez jednego, daleko więcej ci, co otrzyrnują obfitość łaski i daru i sprawiedliwości, królować będą w życiu przez jednego Jezusa Chrystusa.18 Przeto jak przez przestępstwo jednego na wszystkich ludzi potępienie, tak i przez sprawiedliwość jednego na wszystkich ludzi usprawiedliwienie życia.19 Jak bowiem przez nieposłuszeństwo jednego człowieka grzesznikami stało się wielu, tak i przez posłuszeństwo jednego sprawiedliwymi stanie się wielu.20 Zakon zaś wszedł, aby obfitowało przestępstwo. Gdzie zaś obfitowało przestępstwo obfitowała więcej łaska.21 Aby jak grzech królował w śmierci, tak też łaska królowała przez sprawiedliwość ku życiu wiecznemu, przez Jezusa Chrystusa Pana naszego.
6OCHRZCZENI W CHRYSTUSIE UMARLIŚMY DLA GRZECHU.1 Cóż więc powiemy? Będziemy trwać w grzechu, aby obfitowała łaska?2 Uchowaj Boże! Jeśli bowiem umarliśmy grzechowi, jakże jeszcze będziemy w nim żyć?3 Czy nie wiecie, że którzykolwiek jesteśmy ochrzczeni w Chrystusie Jezusie, ochrzczeni jesteśmy w śmierci jego?4 Albowiem z nim jesteśmy razem pogrzebani w śmierć przez chrzest, aby jak Chrystus wstał z martwych przez chwałę Ojca, tak żebyśmy i my chodzi1i w nowości życia.5 Jeśli bowiem zostaliśmy wszczepieni w podobieństwo śmierci jego, to będziemy i w zmartwychwstanie.6 Wiedząc to, że nasz stary człowiek został współukrzyżowany, aby było zniszczone ciało grzechu i żebyśmy dalej nie służyli grzechowi.7 Kto bowiem umarł, wyzwolony jest spod grzechu.8 Jeśli zaś umarliśmy z Chrystusem, wierzymy, że też razem będziemy żyć z Chrystusem;9 wiedząc, że Chrystus powstawszy z martwych, Więcej nie umiera, śmierć nad nim więcej nie będzie panować.10 Skoro bowiem umarł dla grzechu, raz umarł; skoro zaś żyje, żyje dla Boga.11 Tak i wy rozumiejcie, że z pewnością umarliście dla grzechu, żyjecie zaś dla Boga w Chrystusie Jezusie Panu naszym.STALIŚMY SIĘ SŁUGAMI USPRAWIEDLIWIENIA.12 Niechże Więc nie króluje grzech w waszym. śmiertelnym ciele, żebyście mieli być posłuszni pożądliwóściom jego.13 Lecz też nie wydajcie członków waszych na narzędzia nieprawości dla grzechu, ale oddajcie się Bogu jak zmartwychwstali żyjący, a członki wasze jak narzędzia sprawiedliwości dla Boga.14 Grzech bowiem nie będzie nad wami panował, bo nie jesteście pod Zakonem, ale pod łaską.15 Cóż więc? Będziemy grzeszyć dlatego, że nie jesteśmy pod Zakonem, ale pod łaską? Uchowaj Boże!16 Czy nie wiecie, że komu oddajecie się w służbę na posłuszeństwo, sługami jesteście tego, kogo słuchacie, czy to grzechu ku śmierci, czy posłuszeństwa ku sprawiedliwości?17 Lecz Bogu dzięki, że choć byliście niewolnikami grzechu, staliście się z serca posłuszni temu rodzajowi nauki, któremu jesteście oddani.18 Wyzwoleni zaś od grzechu, staliście się niewolnikami sprawiedliwości.19 Po ludzku mówię, dla słabości waszego ciała. Jak bowiem Wydawaliście członki wasze na służbę nieczystości i nieprawości ku nieprawości, tak teraz oddawajcie członki wasze na służbę sprawiedliwości ku uświęceniu.20 Gdy bowiem byliście niewolnikami grzechu, nie ulegaliście sprawiedliwości.21 Jaki Więc pożytek mieliście wtedy z tych rzeczy, których się teraz wstydzicie? Gdyż końcem ich jest śmierć.22 Teraz zaś wyzwoleni spod grzechu, i stawszy się niewolnikami Boga, zbieracie swój owoc ku uświęceniu, a końcem – życie wieczne.23 Albowiem zapłatą grzechu śmierć. Łaską zaś Boga – życie wieczne w Chrystusie Jezusie Panu naszym.
7WOLNI OD ZAKONU.1 Czyż nie wiecie, bracia (bo mówię do znających Zakon), że człowiek podlega prawu, jak długi czas żyje.2 Niewiasta bowiem zamężna, póki mąż żyje, związana jest prawem; jeśli zaś mąż jej umrze, wyzwolona jest spod prawa męża.3 Przeto, póki mąż żyje, będzie zwana cudzołożnicą, jeśliby była z innym mężem; jeśliby zaś mąż jej umarł, wolna jest od prawa mężowego, żeby nie była cudzołożnicą, gdyby była z innym mężem.4 Otóż i wy, bracia moi, umarliście Zakonowi przez ciało Chrystusowe, abyście należeli do innego, który powstał z martwych, abyśmy owoc przynosili Bogu.5 Gdy bowiem byliśmy w ciele, namiętności grzeszne, obudzone przez Prawo, działały w członkach naszych, ażeby przynosiły owoc śmierci;6 lecz teraz jesteśmy wolni od Zakonu śmierci, w którym byliśmy trzymani, tak że służymy w nowości ducha, a nie w starości litery.PRZEZ ZAKON WZMÓGŁ SIĘ GRZECH.7 Cóż więc powiemy? Zakon jest grzechem? Boże uchowaj! Ale grzechu nie poznałem jak tylko przez Zakon: bo nie wiedziałbym o pożądliwości, gdyby Prawo nie mówiło: “Nie pożądaj.”8 Grzech zaś, wziąwszy podnietę z przykazania, sprawił we mnie wszelką pożądliwość. Bez Zakonu bowiem grzech był martwy.9 Ja przecie żyłem niegdyś bez Zakonu. Lecz gdy przyszło przykazanie, grzech ożył,10 ja zaś umarłem i okazało n1i się, że przykazanie, które miało być ku życiu, to stało się drogą do śmierci.11 Grzech bowiem wziąwszy podnietę z przykazania, uwiódł mię i mnie zabił przez nie.12 Tak więc Zakon wprawdzie święty i przykazanie święte i sprawiedliwe i dobre.13 To więc, co dobre, stało się dla mnie śmiercią? Boże uchowaj! Ale grzech, żeby się okazać grzechem, przez dobro zadał mi śmierć; aby przez przykazanie grzech stał się nad miarę grzesznym.WEWNĘTRZNA WALKA CZŁOWIEKA.14 Wiemy bowiem, że Zakon jest duchowy, ja zaś cielesny, jestem zaprzedany grzechowi.15 Albowiem nie rozumiem, co czynię; bo nie to czynię, co chcę dobrego; ale złe, które nienawidzę, to czynię.16 Jeśli zaś to czynię, czego nie chcę, to przyznaję, że Zakon jest dobry.17 Teraz zaś już nie ja to czynię, ale grzech, który we mnie mieszka.18 Wiem bowiem, że we mnie nie mieszka dobre, to jest w ciele moim. Albowiem chcieć jest w mej mocy, ale by dobre wykonać, nie znajduję.19 Nie czynię bowiem dobrego, które chcę, ale złe, którego nie chcę, to czynię.20 Jeśli zaś to czynię, czego nie chcę, już nie ja to czynię, ale grzech, który we mnie mieszka.21 Znajduję więc to prawo, że gdy chcę czynić co dobre, zło do mnie przylega.22 Albowiem według wewnętrznego człowieka, kochan1 się w Zakonie bożym;23 lecz widzę inny zakon w członkach moich, sprzeciwiający się zakonowi umysłu mojego i poddający mię w niewolę w zakonie grzechu, który jest w członkach moich.24 Nieszczęsny ja człowiek, któż mnie wybawi z ciała tej śmierci?25 Łaska boża przez Jezusa Chrystusa Pana naszego. Przeto ja sam służę umysłem Zakonowi bożemu, ciałem zaś zakonowi grzechu.
8WOLNI JESTEŚMY OD POTĘPIENIA.1 Teraz więc nie ma żadnego potępienia dla tych; co są w Chrystusie Jezusie, którzy nie postępują według ciała.2 Prawo bowiem ducha i życia w Chrystusie Jezusie wyzwoliło mię z prawa grzechu i śmierci.3 Gdyż co było niemożliwe dla Zakonu, w czym był osłabiony przez ciało, Bóg, posławszy Syna swego w ciele podobnym do grzesznego ciała, i z powodu grzechu, potępił grzech w ciele,4 aby usprawiedliwienie Zakonu wypełniło się w nas, którzy nie według ciała postępujemy, ale według ducha.5 Albowiem którzy są według ciała, rozumieją, co jest cielesne; lecz którzy są według ducha, rozumieją, co jest duchowe.6 Gdyż mądrość ciała – to śmierć, a mądrość ducha – życie i pokój;7 ponieważ mądrość ciała jest nieprzyjaciółką Boga, nie jest bowiem poddana prawu bożemu, bo nawet nié może.8 A którzy są w ciele, nie mogą podobać się Bogu.DUCH BOŻY MIESZKA W NAS.9 Wy zaś nie jesteście w ciele, ale w duchu; jeśli tylko Duch Boży mieszka w was. Jeśli zaś kto nie ma Ducha Chrystusowego, ten nie należy do niego.10 Lecz jeśli Chrystus jest w was, ciało wprawdzie jest umarłe dla grzechu, ale duch żyje dla usprawiedliwienia.11 A jeśli Duch tego, co Jezusa wzbudził z martwych, mieszka w was, to ten, co wzbudził Jezusa Chrystusa z martwych, ożywi i ciała wasze śmiertelne dla Ducha jego mieszkającego w was.12 Przeto, bracia, nie jesteśmy dłużnikami ciała, żebyśmy według ciała żyli.13 Jeśli bowiem według ciała żyć będziecie, pomrzecie; jeśli zaś duchem umorzycie sprawy ciała, żyć będziecie.14 Albowiem ci są synami bożymi, którzy Duchem Bożym są rządzeni.15 Nie otrzymaliście bowiem znowu ducha niewolników ku bojaźni, ale otrzymaliście ducha przybrania za synów, przez którego wołamy: Abba (Ojcze)! 16 Albowiem ten Duch daje świadectwo duchowi naszemu, że jesteśmy synami bożymi.17 Jeśli zaś synami, to i dziedzicami: mianowicie dziedzicami bożymi, a współdziedzicami Chrystusowymi; jeśli tylko współcierpimy, abyśmy też byli współuwielbieni.CHWAŁY CHRYSTUSA PRAGNIE WSZELKIE STWORZENIE.18 Sądzę bowiem, że utrapienia czasu niniejszego nie są godne przyszłej chwały, która się w nas objawi.19 Gdyż stworzenie z upragnieniem wyczekuje objawienia synów bożych.20 Albowiem stworzenie poddane jest złudzie nie dobrowolnie, ale dla tego, który je poddał, w nadziei,21 że i samo stworzenie będzie oswobodzone z niewoli skażenia na wolność chwały synów bożych.22 Wiemy bowiem, że wszelkie stworzenie wzdycha i jak rodząca aż dotychczas boleje.23 A nie tylko ono, lecz i my sami, którzy mamy pierwiastki Ducha; i sami w sobie wzdychamy, oczekując przybrania na synów bożych, odkupienia ciała naszego.24 Nadzieją bowiem jesteśmy zbawieni. A nadzieja, którą się widzi, nie jest nadzieją, bo co kto widzi, jakże się tego spodziewa?25 Jeśli zaś spodziewamy się, czego nie widzimy, tego w cierpliwości oczekujemy.26 Podobnie też i Duch wspomaga słabość naszą, gdyż nie wiemy, o co byśmy prosić mieli, jak potrzeba, ale sam Duch prosi za nami wzdychaniem niewymownym.27 Ten zaś, co przenika serca, wie, czego Duch pożąda, bo według Boga wstawia się za świętymi.MAMY BYĆ PODOBNI DO OBRAZU SYNA BOŻEGO.28 Wiemy zaś, że miłującym Boga, wszystko dopomaga do dobrego, tym co są powołani, według postanowienia, święci.29 Albowiem których przejrzał i przeznaczył, aby byli podobni do obrazu Syna jego, żeby on był pierworodnym między wielu braćmi.30 Których zaś przeznaczył, tych też wezwał; a których wezwał, tych też usprawiedliwił; których zaś usprawiedliwił, tych też uwielbił.31 Cóż więc powiemy na to? Jeśli Bóg za nami, kto przeciwko nam?32 A ten co nawet własnemu Synowi swemu nie przepuścił, ale go wydał za. nas wszystkich, jakżeby nam nie darował razem z nim wszystkiego?33 Kto będzie oskarżał wybranych bożych? Bóg, który usprawiedliwia?34 Któż jest, co by potępił? Chrystus Jezus, który umarł i owszem, który i zmartwychwstał, który jest po prawicy bożej, który się też wstawia za nami?NIC NAS NIE ODŁĄCZY OD MIŁOŚCI CHRYSTUSOWEJ.35 Któż Więc nas odłączy od miłości Chrystusowej? utrapienie? czy ucisk? Czy głód? czy nagość? czy niebezpieczeństwo? czy prześladowanie? czy miecz?36 (Jak napisano: “A1bowiem dla ciebie nas zabijają cały dzień, uważają nas za owce skazane na rzeź.”)37 Ale w tym wszystkim zwyciężamy przez tego, który nas umiłował.38 Albowiem jestem pewny, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani księstwa, ani mocarstwa, ani teraźniejsze rzeczy, ani przyszłe, ani moc,39 ani wysokość, ani głębokość, ani inne stworzenie nie będzie nas mogło odłączyć od miłości bożej, która jest w Chrystusie Jezusie Panu naszym.
9PAWEŁ BOLEJE NAD ŻYDAMI.1 Prawdę mówię w Chrystusie, nie kłamię, a świadectwo daje mi sumienie moje w Duchu Świętym,2 że mam wielu smutek i ustawicznie boleje serce moje.3 Ja sam bowiem pragnąłem być odrzuconym od Chrystusa za braci moich, którzy są krewnymi moimi według ciała.4 Oni są izraelitami, ich jest przybranie synowskie i chwała i przymierze Zakon i służba boża i obietnice;5 i ich są ojcowie, z których jest Chrystus według ciała, a ten jest nad wszystkim Bóg błogosławiony na wieki. Amen.NIE WSZYSCY POTOMKOWIE ABRAHAMA SĄ SYNAMI OBIETNICY.6 Przez to zaś nie przepadło słowo boże; nie wszyscy bowiem, co są z Izraela, ci są izraelitami;7 ani ci, co są potomstwem Abrahama, nie wszyscy są synami, ale “od Izaaka zwać się będzie twoje potomstwo.”8 To znaczy, że nie ci są synami bożymi, co są synami ciała, ale którzy są synami obietnicy, ci są uważani za potomstwo.9 To bowiem jest słowo obietnicy: “W tym czasie przyjdę, a Sara będzie miała syna.”10 Nie tylko zaś ona, ale i Rebeka, zostawszy brzemienną z jednego obcowania z Izaakiem, ojcem naszym.11 Gdy jeszcze się nie narodzili, ani czegokolwiek dobrego albo złego nie uczynili (aby według wybrania pozostało postanowienie boże),12 nie z uczynków, ale przez tego, który powołuje, rzeczono jej:13 Starszy będzie służył młodszemu,” jak napisano: “Jakuba umiłowałem, a Ezawa miałem w nienawiści.”BÓG WYBIERA, KOGO CHCE.14 Cóż więc powiemy? Czyżby niesprawiedliwość u Boga? Żadną miarą.15 Mojżeszowi bowiem mówi: “Zmiłuję się nad tym; komu jestem miłościwy, i miłosierdzie okażę, nad kim się zlituję.”16 Nie zależy to więc ani od tego, co chce, ani od tego, co biegnie, ale od litującego się Boga.17 Mówi bowiem Pismo Faraonowi: “Na to właśnie wzbudziłem cię, abym na tobie okazał moc moją i żeby imię moje było opowiadane po całej ziemi.”18 Przeto lituje się, nad kim chce; a zatwardza, kogo chce.19 Powiesz mi tedy: Czemuż się jeszcze uskarża? Kto bowiem sprzeciwi się jego woli?20 człowiecze, kimże ty jesteś że odpowiadasz Bogu? Czyż naczynie ulepione mówi temu, co je ulepił: Czemu żeś mię tak uczynił?21 Czyż nie ma mocy garncarz z tej samej bryły gliny uczynić jedno naczynie ku poszanowaniu, a drugie ku zelżywości?22 Skoro Bóg, chcąc okazać gniew i oznajmić potęgę swoją, znosił w wielkiej cierpliwości naczynia gniewu, gotowe na zatracenie,23 aby okazać bogactwa swej chwały nad naczyniami miłosierdzia, które przygotował ku chwale,24 nad nami, których też wezwał, nie tylko z żydów, ale i z pogan,25 jak mówi u Ozeasza: “Nazwę nie mój lud ludem moim, i nieumiłowaną umiłowaną, i tę, która miłosierdzia nie dostąpiła, tą co miłosierdzia dostąpiła.26 I stanie się: na miejscu, gdzie im powiedziano: Wy nie jesteście ludem moim, tam ich nazywać będą synami Boga żywego.”27 Izajasz zaś głosi o Izraelu: “Choćby liczba synów izraelskich była jak piasek morski, ostatki będą ocalone.28 Słowo bowiem spełniając, i przyspieszając w sprawiedliwości”: gdyż “słowo wkrótce wykona Pan na ziemi”;29 i jak przepowiedział Izajasz: “Gdyby nam Pan zastępów nie był zostawił potomstwa, bylibyśmy jak Sodoma i stalibyśmy się podobni Gomorze.” ˇSPRAWIEDLIWOŚĆ NIE Z ZAKONU LECZ Z WIARY.30 Cóż więc powiemy? To że poganie, którzy nie zabiegali o sprawiedliwość, dostąpili sprawiedliwości, mianowicie sprawiedliwości, która jest z wiary.31 Izrael zaś, ubiegając się o zakon sprawiedliwości, nie doszedł. do zakonu sprawiedliwości.32 Dlaczego? Gdyż nie z wiary, ale jakby z uczynków; potknęli się bowiem o kamień obrażenia,33 jak napisano: “Oto kładę ná Syjonie kamień obrażenia i skałę zgorszenia; a wszelki, który weń wierzy, nie będzie zawstydzony.”
10SERCEM WIERZY SIĘ KU SPRA WIEDLIWOŚCI.1 Bracia, właśnie pragnienie serca mego i błagalna modlitwa wznosi się do Bo za ich zbawienie.2 Wydaję im wiem świadectwo, że mają żarliwość bożą, ale nie według umiejętności.3 Nie znając bowiem sprawiedliwości bożej i starając się swoją postawić, nie poddali się sprawiedliwości bożej.4 Kresem bowiem Zakonu jest Chrystus ku sprawiedliwości każdego, co wierzy.5 Mojżesz bowiem napisał o sprawiedliwości, która jest z Zakonu, że “człowiek, który by ją wypełnił, będzie w niej żył.”6 Sprawiedliwość zaś, która jest z wiary, tak mówi: “Nie mów w sercu swoim: Któż wstąpi do nieba?” to jest, żeby Chrystusa sprowadzić;7 albo: “Któż zstąpi do przepaści?” to jest, żeby Chrystusa z martwych wywołać.8 Ale cóż powiada Pismo? “Blisko jest słowo w ustach twoich i w sercu twoim,” to znaczy słowo wiary, które głosimy.9 Jeśli bowiem wyznałbyś ustami swoimi Pana Jezusa i uwierzył w sercu swoim, że go Bóg wzbudził z martwych, zbawiony będziesz.10 Sercem bowiem wierzy się ku sprawiedliwości, ustami zaś wyznaje się ku zbawieniu.11 Mówi bowiem Pismo: “Wszelki, kto weń wierzy, nie będzie zawstydzony.”12 Albowiem nie ma różnicy między Żydem a Grekiem, bo ten sam jest Pan wszystkich, bogaty dla wszystkich, którzy go wzywają.13 “Wszelki bowiem, który by wzywał imienia Pańskiego, zbawiony będzie.”NIE WSZYSCY POSŁUSZNI SĄ EWANGELII.14 Jakże więc będą Wzywać tego, w którego nie uwierzyli? Albo jak uwierzą temu, którego nie słyszeli. A jak usłyszą bez przemawiającego?15 Lecz jak będą nauczać, jeśliby nie byli posłani? Jak napisano: “Jak śliczne nogi opowiadających pokój, opowiadających dobra!”16 Ale nie wszyscy są posłuszni ewangelii. Izajasz bowiem mówi: “Panie, kto uwierzył temu, co usłyszał od nas?”17 Wiara więc ze słuchania, słuchanie zaś przez słowo Chrystusowe.18 Lecz mówię: Czyż nie słyszeli? I owszem, “po wszystkiej ziemi rozszedł się ich głos, a na krańce okręgu ziemskiego ich słowa.”19 Ale pytam: Czy Izrael nie poznał? Pierwszy mówi Mojżesz: “Ja w was wzbudzę zawiść przez tego, który nie jest ludem, przez naród głupi, przywiodę was do gniewu.”20 Izajasz zaś odważnie mówi: “Znaleźli mię ci, którzy mnie nie szukali; jawnie się ukazałem tym, co się o mnie nie pytali.”21 Do Izraela zaś mówi: “Cały dzień wyciągałem ręce moje do ludu niewiernego i sprzeciwiającego się.”
11NIE WSZYSCY ŻYDZI SĄ ZA TWARDZIALI.

RU Brytjka King J. 11NIE WSZYSCY ŻYDZI SĄ ZA TWARDZIALI.1 cf. Tłum. Толк. Mówię tedy: Czy Bóg odrzucił lud swój? Żadną miarą. Albowiem i ja jestem izraelitą z potomstwa Abrahama, z pokolenia Beniamina.Итак, спрашиваю: неужели Бог отверг народ Свой? Никак. Ибо и я Израильтянин, от семени Авраамова, из колена Вениаминова. Глаг0лю u5бо: є3дA tри1ну бGъ лю1ди сво‰; Да не бyдетъ. И$бо и3 ѓзъ ї}льтzнинъ є4смь, t сёмене ґвраaмлz, колёна веніамjнова. 11,1Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVλεγω legō
V-PAI-1S G5719
λέγωlegōto speakI say
ουν oun
CONJ
οὖνountherefore/thenthen
μη
PRT-N
μήnot,
απωσατο apōsato
V-ADI-3S G5662
ἀπωθέωapōtheōto rejectHath
ο o
T-NSM
hothe/this/whoGod
θεος theos
N-NSM
θεόςtheosGodGod
τον ton
T-ASM
hothe/this/whopeople
λαον laon
N-ASM
λαόςlaosa peoplepeople
αυτου autou
P-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/selfhis
μη
PRT-N
μήnot?
γενοιτο genoito
V-2ADO-3S G5636
γίνομαιginomaito beGod forbid
και kai
CONJ
καίkaiandalso
γαρ gar
CONJ
γάρgarfor. For
εγω egō
P-1NS
ἐγώegōI/weI
ισραηλιτης israēlitēs
N-NSM
ἸσραηλίτηςisraēlitēsIsraelitean Israelite
ειμι eimi
V-PAI-1S G5719
εἰμίeimito beam
εκ ek
PREP
ἐκekof/from, of
σπερματος spermatos
N-GSN
σπέρμαspermaseedthe seed
αβρααμ abraam
N-PRI
ἈβραάμabraamAbrahamof Abraham
φυλης fulēs
N-GSF
φυλήfulētribe, the tribe
βενιαμειν beniamein
N-PRI
ΒενιαμίνbeniaminBenjaminof Benjamin
 
2 cf. Tłum. Толк. Nie odrzucił Bóg ludu swego, który zna. Czy nie wiecie, co mówi Pismo o Eliaszu: jak skarży się przed Bogiem przeciw Izraelowi?Не отверг Бог народа Своего, который Он наперед знал. Или не знаете, что говорит Писание в повествовании об Илии? как он жалуется Богу на Израиля, говоря: Не tри1ну бGъ людjй свои1хъ, и5хже прeжде разумЁ. (За?_р7є.) И#ли2 не вёсте, њ и3ліи2 что2 глаг0летъ писaніе, ћкw приповёдуетъ бGови на ї}лz, глаг0лz: 11,2Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVουκ ouk
PRT-N
οὐounonot
απωσατο apōsato
V-ADI-3S G5662
ἀπωθέωapōtheōto rejecthath
ο o
T-NSM
hothe/this/who 
θεος theos
N-NSM
θεόςtheosGodGod
τον ton
T-ASM
hothe/this/whoGod
λαον laon
N-ASM
λαόςlaosa peoplepeople
αυτου autou
P-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/selfhis
ον on
R-ASM
ὅς, ἥhhos ēwhichwhich
προεγνω proegnō
V-2AAI-3S G5627
προγινώσκωproginōskōto know/choosehe foreknew
η ē
PRT
ēor.
ουκ ouk
PRT-N
οὐounonot
οιδατε oidate
V-RAI-2P G5758
εἴδωeidōto knowWot ye
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongof
ηλια ēlia
N-DSM
ἩλίαςhēliasElijahElias
τι ti
I-ASN
τίςtiswhich?what
λεγει legei
V-PAI-3S G5719
λέγωlegōto speaksaith
η ē
T-NSF
hothe/this/whopeople
γραφη grafē
N-NSF
γραφήgrafēa writingthe scripture
ως ōs
ADV
ὡςhōswhich/how? how
εντυγχανει entunchanei
V-PAI-3S G5719
ἐντυγχάνωentunchanōto call onhe maketh intercession
τω
T-DSM
hothe/this/whothe scripture
θεω theō
N-DSM
θεόςtheosGodto God
κατα kata
PREP
κατάkataaccording toagainst
του tou
T-GSM
hothe/this/whoto God
ισραηλ israēl
N-PRI
ἸσραήλisraēlIsraelIsrael
 
3 cf. Tłum. Толк. “Panie, proroków twoich zabili, ołtarze twoje poobalali, ja zostałem sam i czyhają na życie moje.”Господи! пророков Твоих убили, жертвенники Твои разрушили; остался я один, и моей души ищут. гDи, прbр0ки тво‰ и3зби1ша и3 nлтари6 тво‰ раскопaша: и3 ѓзъ њстaхъ є3ди1нъ, и3 и4щутъ души2 моеS, и3з8sти ю5. 11,3Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVκυριε kurie
N-VSM
κύριοςkurioslordLord
τους tous
T-APM
hothe/this/whoprophets
προφητας profētas
N-APM
προφήτηςprofētēsprophetprophets
σου sou
P-2GS
σύsuyouthy
απεκτειναν apekteinan
V-AAI-3P G5656
ἀποκτείνωapokteinōto kill, they have killed
τα ta
T-APN
hothe/this/whoaltars
θυσιαστηρια thusiastēria
N-APN
θυσιαστήριονthusiastērionaltaraltars
σου sou
P-2GS
σύsuyouthine
κατεσκαψαν kateskapsan
V-AAI-3P G5656
κατασκάπτωkataskaptōto ruindigged down
καγω kagō
P-1NS-K
κἀγώkagōand I; and I
υπελειφθην upeleifthēn
V-API-1S G5681
ὑπολείπωhupoleipōto leaveam left
μονος monos
A-NSM
μόνοςmonosalonealone
και kai
CONJ
καίkaiand, and
ζητουσιν zētousin
V-PAI-3P G5719
ζητέωzēteōto seekthey seek
την tēn
T-ASF
hothe/this/wholife
ψυχην psuchēn
N-ASF
ψυχήpsuchēsoullife
μου mou
P-1GS
ἐγώegōI/wemy
 
4 cf. Tłum. Толк. Ale co mu mówi odpowiedź boska? “Zostawiłem sobie siedem tysięcy mężów, którzy nie zgięli kolan przed Baalem.”Что же говорит ему Божеский ответ? Я соблюл Себе семь тысяч человек, которые не преклонили колени перед Ваалом. Но что2 гlетъ є3мY бжcтвенный tвётъ; Њстaвихъ себЁ сeдмь тhсzщъ мужeй, и5же не преклони1ша колёна пред8 ваaломъ. 11,4Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVαλλα alla
CONJ
ἀλλάallabutBut
τι ti
I-ASN
τίςtiswhich?what
λεγει legei
V-PAI-3S G5719
λέγωlegōto speaksaith
αυτω autō
P-DSM
αὐτόςautoshe/she/it/selfunto him
ο o
T-NSM
hothe/this/who 
χρηματισμος chrēmatismos
N-NSM
χρηματισμόςchrēmatismosproclamationthe answer of God
κατελιπον katelipon
V-2AAI-1S G5627
καταλείπωkataleipōto leave? I have reserved
εμαυτω emautō
F-1DSM
ἐμαυτοῦemautoumyselfto myself
επτακισχιλιους eptakischilious
A-APM
ἑπτακισχίλιοιheptakischilioiseven thousandseven thousand
ανδρας andras
N-APM
ἀνήρanērmanmen
οιτινες oitines
R-NPM
ὅστιςhostiswho/which, who
ουκ ouk
PRT-N
οὐounonot
εκαμψαν ekampsan
V-AAI-3P G5656
κάμπτωkamptōto bend/bowhave
γονυ gonu
N-ASN
γόνυgonua kneethe knee
τη
T-DSF
hothe/this/whothe answer of God
βααλ baal
N-PRI
ΒάαλbaalBaalto
 
5 cf. Tłum. Толк. Tak więc i w tym czasie ostatki zostały zbawione według wybrania łaski.Так и в нынешнее время, по избранию благодати, сохранился остаток. Тaкw u5бо и3 въ нн7эшнее врeмz њстaнокъ по и3збрaнію блгdти бhсть. 11,5Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVουτως outōs
ADV
οὕτω, οὕτωςhhoutō outōsthus(-ly)Even so
ουν oun
CONJ
οὖνountherefore/thenthen
και kai
CONJ
καίkaiandalso
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongat
τω
T-DSM
hothe/this/who 
νυν nun
ADV
νῦνnunnowthis present
καιρω kairō
N-DSM
καιρόςkairostime/right timetime
λειμμα leimma
N-NSN
λεῖμμαleimmaremnanta remnant
κατ kat
PREP
κατάkataaccording toaccording to
εκλογην eklogēn
N-ASF
ἐκλογήeklogēselectingthe election
χαριτος charitos
N-GSF
χάριςcharisgraceof grace
γεγονεν gegonen
V-2RAI-3S G5754
γίνομαιginomaito bethere is
 
6 cf. Tłum. Толк. Jeśli zaś z łaski, to już nie z uczynków, bo inaczej łaska już nie jest łaską.Но если по благодати, то не по делам; иначе благодать не была бы уже благодатью. А если по делам, то это уже не благодать; иначе дело не есть уже дело. Ѓще ли по блгdти, то2 не t дёлъ: занE блгdть ўжE не бывaетъ блгdть. Ѓще ли t дёлъ, ктомY нёсть блгdть: занE дёло ўжE нёсть дёло. 11,6Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVει ei
COND
εἰeiifif
δε de
CONJ
δέdethenAnd
χαριτι chariti
N-DSF
χάριςcharisgraceby grace
ουκετι ouketi
ADV-N
οὐκέτιouketinot any more, then
εξ ex
PREP
ἐκekof/fromof
εργων ergōn
N-GPN
ἔργονergonworkworks
επει epei
CONJ
ἐπείepeisince: otherwise
η ē
T-NSF
hothe/this/whograce
χαρις charis
N-NSF
χάριςcharisgracegrace
ουκετι ouketi
ADV-N
οὐκέτιouketinot any moreno more
γινεται ginetai
V-PNI-3S G5736
γίνομαιginomaito beis
χαρις charis
N-NSF
χάριςcharisgracegrace
 
7 cf. Tłum. Толк. Cóż więc? Czego Izrael szukał, tego nie dostąpił, ale wybrani dostąpili; inni zaś zostali zaślepieni,Что же? Израиль, чего искал, того не получил; избранные же получили, а прочие ожесточились, Что2 u5бо; є3гHже и3скaше ї}ль, сегw2 не получи2, ґ и3збрaніе получи2: пр0чіи же њслэпи1шасz, 11,7Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVτι ti
I-NSN
τίςtiswhich?What
ουν oun
CONJ
οὖνountherefore/thenthen
ο o
R-ASN
ὅς, ἥhhos ēwhichwhich
επιζητει epizētei
V-PAI-3S G5719
ἐπιζητέωepizēteōto seek afterhe seeketh for
ισραηλ israēl
N-PRI
ἸσραήλisraēlIsrael? Israel
τουτο touto
D-ASN
οὗτοςhoutosthis/he/she/it[this/he/she/it]
ουκ ouk
PRT-N
οὐounonot
επετυχεν epetuchen
V-2AAI-3S G5627
ἐπιτυγχάνωepitunchanōto obtainhath
η ē
T-NSF
hothe/this/who 
δε de
CONJ
δέdethen; but
εκλογη eklogē
N-NSF
ἐκλογήeklogēselectingthe election
επετυχεν epetuchen
V-2AAI-3S G5627
ἐπιτυγχάνωepitunchanōto obtainobtained
οι oi
T-NPM
hothe/this/who 
δε de
CONJ
δέdethen, and
λοιποι loipoi
A-NPM
λοιπόςloiposremainingthe rest
επωρωθησαν epōrōthēsan
V-API-3P G5681
πωρόωpōroōto hardenwere blinded
 
8 cf. Tłum. Толк. jak napisano: “Dał im Bóg ducha odrętwienia; oczy, aby nie widzieli i uszy, aby nie słyszeli aż do dnia dzisiejszego.”как написано: Бог дал им дух усыпления, глаза, которыми не видят, и уши, которыми не слышат, даже до сего дня. ћкоже є4сть пи1сано: дадE и5мъ бGъ дyхъ ўмилeніz, џчи не ви1дэти и3 ќшы не слhшати, дaже до днeшнzгw днE. 11,8Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVκαθαπερ kathaper
ADV
καθάπερkathaperjust as[just as]
γεγραπται gegraptai
V-RPI-3S G5769
γράφωgrafōto writeit is written
εδωκεν edōken
V-AAI-3S G5656
δίδωμιdidōmito givehath given
αυτοις autois
P-DPM
αὐτόςautoshe/she/it/selfthem
ο o
T-NSM
hothe/this/who 
θεος theos
N-NSM
θεόςtheosGod, God
πνευμα pneuma
N-ASN
πνεῦμαpneumaspirit/breaththe spirit
κατανυξεως katanuxeōs
N-GSF
κατάνυξιςkatanuxisstuporof slumber
οφθαλμους ofthalmous
N-APM
ὀφθαλμόςofthalmoseye, eyes
του tou
T-GSN
hothe/this/who 
μη
PRT-N
μήnotnot
βλεπειν blepein
V-PAN G5721
βλέπωblepōto seethat they should
και kai
CONJ
καίkaiand, and
ωτα ōta
N-APN
οὖςousearears
του tou
T-GSN
hothe/this/who(
μη
PRT-N
μήnotnot
ακουειν akouein
V-PAN G5721
ἀκούωakouōto hearthat they should
εως eōs
ADV
ἕωςheōsuntil;) unto
της tēs
T-GSF
hothe/this/who, God
σημερον sēmeron
ADV
σήμερονsēmerontodaythis
ημερας ēmeras
N-GSF
ἡμέραhēmeradayday
 
9 cf. Tłum. Толк. A Dawid mówi: “Niechaj stół ich stanie się sidłem i pułapką i obrażeniem i odpłatą dla nich.И Давид говорит: да будет трапеза их сетью, тенетами и петлею в возмездие им; И# дв7дъ глаг0летъ: да бyдетъ трапeза и4хъ въ сёть и3 въ л0въ, и3 въ соблaзнъ и3 въ воздаsніе и5мъ: 11,9Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVκαι kai
CONJ
καίkaiandAnd
δαυιδ dauid
N-PRI
Δαυείδ, Δαυίδ, Δαβίδdaueid dauid dabidDavidDavid
λεγει legei
V-PAI-3S G5719
λέγωlegōto speaksaith
γενηθητω genēthētō
V-AOM-3S G5676
γίνομαιginomaito be, Let
η ē
T-NSF
hothe/this/whotable
τραπεζα trapeza
N-NSF
τράπεζαtrapezatabletable
αυτων autōn
P-GPM
αὐτόςautoshe/she/it/selftheir
εις eis
PREP
εἰςeistoward 
παγιδα pagida
N-ASF
παγίςpagistrapa snare
και kai
CONJ
καίkaiand, and
εις eis
PREP
εἰςeistoward 
θηραν thēran
N-ASF
θήραthēratrapa trap
και kai
CONJ
καίkaiand, and
εις eis
PREP
εἰςeistoward 
σκανδαλον skandalon
N-ASN
σκάνδαλονskandalonstumbling blocka stumblingblock
και kai
CONJ
καίkaiand, and
εις eis
PREP
εἰςeistoward 
ανταποδομα antapodoma
N-ASN
ἀνταπόδομαantapodomarepaymenta recompence
αυτοις autois
P-DPM
αὐτόςautoshe/she/it/selfunto them
 
10 cf. Tłum. Толк. Niech się zaćmią ich oczy, by nie widzieli, a grzbiet ich zawsze naginaj. “да помрачатся глаза их, чтобы не видеть, и хребет их да будет согбен навсегда. да помрачaтсz џчи и4хъ є4же не ви1дэти, и3 хребeтъ и4хъ вhну слzцaй. 11,10Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVσκοτισθητωσαν skotisthētōsan
V-APM-3P G5682
σκοτίζωskotizōto darkenLet
οι oi
T-NPM
hothe/this/who 
οφθαλμοι ofthalmoi
N-NPM
ὀφθαλμόςofthalmoseyeeyes
αυτων autōn
P-GPM
αὐτόςautoshe/she/it/selftheir
του tou
T-GSN
hothe/this/whoeyes
μη
PRT-N
μήnotnot
βλεπειν blepein
V-PAN G5721
βλέπωblepōto see, that they may
και kai
CONJ
καίkaiand, and
τον ton
T-ASM
hothe/this/whoback
νωτον nōton
N-ASM
νῶτονnōtonbackback
αυτων autōn
P-GPM
αὐτόςautoshe/she/it/selftheir
δια dia
PREP
διάdiathrough/because of[through/because of]
παντος pantos
A-GSN
πᾶςpasall[all]
συγκαμψον sunkampson
V-AAM-2S G5657
συγκάμπτωsunkamptōto bendbow down
 
CZĘŚCIOWE ODSTĘPSTWO ŻYDÓW ZBAWIENIEM POGAN.11 cf. Tłum. Толк. Mówię tedy: Czy się tak potknęli, żeby zginąć? Bynajmniej. Ale ich przestępstwo jest zbawieniem dla pogan, aby z nimi szli w zawody.Итак спрашиваю: неужели они преткнулись, чтобы совсем пасть? Никак. Но от их падения спасение язычникам, чтобы возбудить в них ревность. Глаг0лю u5бо: є3дA согрэши1ша, да tпадyтъ; Да не бyдетъ. Но тёхъ падeніемъ спcніе kзhкwмъ, во є4же раздражи1ти и5хъ. 11,11Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVλεγω legō
V-PAI-1S G5719
λέγωlegōto speakI say
ουν oun
CONJ
οὖνountherefore/thenthen
μη
PRT-N
μήnot,
επταισαν eptaisan
V-AAI-3P G5656
πταίωptaiōto stumbleHave they stumbled
ινα ina
CONJ
ἵναhinain order that/tothat
πεσωσιν pesōsin
V-2AAS-3P G5632
πίπτωpiptōto collapsethey should fall
μη
PRT-N
μήnot?
γενοιτο genoito
V-2ADO-3S G5636
γίνομαιginomaito beGod forbid
αλλα alla
CONJ
ἀλλάallabut: but
τω
T-DSN
hothe/this/who 
αυτων autōn
P-GPM
αὐτόςautoshe/she/it/selftheir
παραπτωματι paraptōmati
N-DSN
παράπτωμαparaptōmatrespassthrough
η ē
T-NSF
hothe/this/who 
σωτηρια sōtēria
N-NSF
σωτηρίαsōtēriasalvationsalvation
τοις tois
T-DPN
hothe/this/whosalvation
εθνεσιν ethnesin
N-DPN
ἔθνοςethnosGentilesunto the Gentiles
εις eis
PREP
εἰςeistoward, for
το to
T-ASN
hothe/this/whounto the Gentiles
παραζηλωσαι parazēlōsai
V-AAN G5658
παραζηλόωparazēloōto make enviousto provoke
αυτους autous
P-APM
αὐτόςautoshe/she/it/selfthem
 
12 cf. Tłum. Толк. A jeśli ich przestępstwo jest bogactwem świata i ich umniejszenie bogactwem pogan, o ileż więcej ich dopełnienie?Если же падение их - богатство миру, и оскудение их - богатство язычникам, то тем более полнота их. Ѓще ли же прегрэшeніе и4хъ богaтство мjра, и3 tпадeніе и4хъ богaтство kзhкwвъ: кольми2 пaче и3сполнeніе и4хъ; 11,12Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVει ei
COND
εἰeiifif
δε de
CONJ
δέdethenNow
το to
T-NSN
hothe/this/whothe fall
παραπτωμα paraptōma
N-NSN
παράπτωμαparaptōmatrespassthe fall
αυτων autōn
P-GPM
αὐτόςautoshe/she/it/selfof them
πλουτος ploutos
N-NSN
πλοῦτοςploutosrichesthe riches
κοσμου kosmou
N-GSM
κόσμοςkosmosworldof the world
και kai
CONJ
καίkaiand, and
το to
T-NSN
hothe/this/whothe diminishing
ηττημα ēttēma
N-NSN
ἥττημαhēttēmalossthe diminishing
αυτων autōn
P-GPM
αὐτόςautoshe/she/it/selfof them
πλουτος ploutos
N-NSN
πλοῦτοςploutosrichesthe riches
εθνων ethnōn
N-GPN
ἔθνοςethnosGentilesof the Gentiles
ποσω posō
Q-DSN
πόσοςpososhow much/many; how much
μαλλον mallon
ADV
μᾶλλονmallonmoremore
το to
T-NSN
hothe/this/whofulness
πληρωμα plērōma
N-NSN
πλήρωμαplērōmafulfillmentfulness
αυτων autōn
P-GPM
αὐτόςautoshe/she/it/selftheir
 
13 cf. Tłum. Толк. Mówię bowiem wam poganom: Jak długo przynajmniej ja jestem apostołem pogan, będę przysparzał chwały usługiwaniu mojemu,Вам говорю, язычникам. Как Апостол язычников, я прославляю служение мое. (За?_р7ѕ.) Вaмъ бо глаг0лю kзhкwмъ: понeже ќбw є4смь ѓзъ kзhкwмъ ґпcлъ, слyжбу мою2 прославлsю. 11,13Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVυμιν umin
P-2DP
σύsuyouto you
δε de
CONJ
δέdethen[then]
λεγω legō
V-PAI-1S G5719
λέγωlegōto speakI speak
τοις tois
T-DPN
hothe/this/whoGentiles
εθνεσιν ethnesin
N-DPN
ἔθνοςethnosGentilesGentiles
εφ ef
PREP
ἐπίepiupon/to/against,
οσον oson
K-ASN
ὅσοςhososjust as/how muchinasmuch as
μεν men
PRT
μένmenon the other hand 
ουν oun
CONJ
οὖνountherefore/then[therefore/then]
ειμι eimi
V-PAI-1S G5719
εἰμίeimito beam
εγω egō
P-1NS
ἐγώegōI/weI
εθνων ethnōn
N-GPN
ἔθνοςethnosGentilesof the Gentiles
αποστολος apostolos
N-NSM
ἀπόστολοςapostolosapostlethe apostle
την tēn
T-ASF
hothe/this/whooffice
διακονιαν diakonian
N-ASF
διακονίαdiakoniaserviceoffice
μου mou
P-1GS
ἐγώegōI/wemine
δοξαζω doxazō
V-PAI-1S G5719
δοξάζωdoxazōto glorify, I magnify
 
14 cf. Tłum. Толк. abym jakoś pobudził ciało moje do współzawodnictwa, i zbawił niektórych z nich.Не возбужу ли ревность в сродниках моих по плоти и не спасу ли некоторых из них? Ѓще кaкw раздражY мою2 пл0ть, и3 спасY нBкіz t ни1хъ; 11,14Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVει ei
COND
εἰeiifIf
πως pōs
ADV-I
πωςpōshowby any means
παραζηλωσω parazēlōsō
V-AAS-1S G5661
παραζηλόωparazēloōto make enviousI may provoke to emulation
μου mou
P-1GS
ἐγώegōI/wemy
την tēn
T-ASF
hothe/this/whoflesh
σαρκα sarka
N-ASF
σάρξsarxfleshflesh
και kai
CONJ
καίkaiand, and
σωσω sōsō
V-AAS-1S G5661
σῴζωsōzōto savemight save
τινας tinas
X-APM
τιςtisonesome
εξ ex
PREP
ἐκekof/fromof
αυτων autōn
P-GPM
αὐτόςautoshe/she/it/selfthem
 
15 cf. Tłum. Толк. Jeśli bowiem ich odrzucenie jest pojednaniem świata, czym będzie przyjęcie, jeśli nie zmartwychwstaniem do życia?Ибо если отвержение их - примирение мира, то что будет принятие, как не жизнь из мертвых? Ѓще бо tложeніе и4хъ, примирeніе мjру, что2 пріsтіе, рaзвэ жи1знь и3з8 мeртвыхъ; 11,15Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVει ei
COND
εἰeiifif
γαρ gar
CONJ
γάρgarforFor
η ē
T-NSF
hothe/this/whothe casting away
αποβολη apobolē
N-NSF
ἀποβολήapobolēdeprivationthe casting away
αυτων autōn
P-GPM
αὐτόςautoshe/she/it/selfof them
καταλλαγη katallagē
N-NSF
καταλλαγήkatallagēreconciliationthe reconciling
κοσμου kosmou
N-GSM
κόσμοςkosmosworldof the world
τις tis
I-NSF
τίςtiswhich?, what
η ē
T-NSF
hothe/this/whothe receiving
προσλημψις proslēmpsis
N-NSF
πρόσληψιςproslēpsisacceptancethe receiving
ει ei
COND
εἰeiif,
μη
PRT-N
μήnotbut
ζωη zōē
N-NSF
ζωήzōēlifelife
εκ ek
PREP
ἐκekof/fromfrom
νεκρων nekrōn
A-GPM
νεκρόςnekrosdeadthe dead
 
16 cf. Tłum. Толк. A jeśli zaczyn jest święty, to i ciasto, i jeśli korzeń święty, to i gałęzie.Если начаток свят, то и целое; и если корень свят, то и ветви. Ѓще ли начaтокъ с™ъ, то2 и3 примэшeніе: и3 ѓще к0рень с™ъ, то2 и3 вBтви. 11,16Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVει ei
COND
εἰeiifif
δε de
CONJ
δέdethenFor
η ē
T-NSF
hothe/this/whothe firstfruit
απαρχη aparchē
N-NSF
ἀπαρχήaparchēfirstfruitsthe firstfruit
αγια agia
A-NSF
ἅγιοςhagiosholyholy
και kai
CONJ
καίkaiandalso
το to
T-NSN
hothe/this/who, the lump
φυραμα furama
N-NSN
φύραμαfuramalump, the lump
και kai
CONJ
καίkaiand: and
ει ei
COND
εἰeiifif
η ē
T-NSF
hothe/this/whothe root
ριζα riza
N-NSF
ῥίζαrizarootthe root
αγια agia
A-NSF
ἅγιοςhagiosholyholy
και kai
CONJ
καίkaiand, so
οι oi
T-NPM
hothe/this/whothe branches
κλαδοι kladoi
N-NPM
κλάδοςkladosbranchthe branches
 
17 cf. Tłum. Толк. A jeśli niektóre gałęzie zostały ułamane, ty zaś skoro byłeś płonną oliwą, jesteś w nie wszczepiony i stałeś się uczestnikiem korzeni i tłustości oliwnejj6nie wynoś się ponad gałęzie. A jeśli się wynosisz, to nie ty nosisz korzenie, ale korzeń ciebie.Если же некоторые из ветвей отломились, а ты, дикая маслина, привился на место их и стал общником корня и сока маслины, Ѓще ли нBкіz t вётвей tломи1шасz, тh же, ди1віz мaслина сhй, прицэпи1лсz є3си2 въ ни1хъ, и3 причaстникъ к0рене и3 мaсти мaслинныz сотвори1лсz є3си2, 11,17Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVει ei
COND
εἰeiifif
δε de
CONJ
δέdethenAnd
τινες tines
X-NPM
τιςtisonesome
των tōn
T-GPM
hothe/this/whoof the branches
κλαδων kladōn
N-GPM
κλάδοςkladosbranchof the branches
εξεκλασθησαν exeklasthēsan
V-API-3P G5681
ἐκκλάωekklaōto break offbe broken off
συ su
P-2NS
σύsuyouthou
δε de
CONJ
δέdethen, and
αγριελαιος agrielaios
N-NSF
ἀγριέλαιοςagrielaioswild olive treea wild olive tree
ων ōn
V-PAP-NSM G5723
εἰμίeimito be, being
ενεκεντρισθης enekentristhēs
V-API-2S G5681
ἐγκεντρίζωenkentrizōto ingraft, wert graffed
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
αυτοις autois
P-DPM
αὐτόςautoshe/she/it/selfamong them
και kai
CONJ
καίkaiand, and
συγκοινωνος sunkoinōnos
N-NSM
συγκοινωνόςsunkoinōnossharerwith them partakest
της tēs
T-GSF
hothe/this/whoof the root
ριζης rizēs
N-GSF
ῥίζαrizarootof the root
της tēs
T-GSF
hothe/this/whofatness
πιοτητος piotētos
N-GSF
πιότηςpiotēsrichnessfatness
της tēs
T-GSF
hothe/this/whoof the olive tree
ελαιας elaias
N-GSF
ἐλαίαelaiaolive treeof the olive tree
εγενου egenou
V-2ADI-2S G5633
γίνομαιginomaito be 
 
18 cf. Tłum. Толк. то не превозносись перед ветвями. Если же превозносишься, то вспомни, что не ты корень держишь, но корень тебя. не хвали1сz на вBтви: ѓще ли же хвaлишисz, не ты2 к0рень н0сиши, но к0рень тебE. 11,18Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVμη
PRT-N
μήnotnot
κατακαυχω katakauchō
V-PNM-2S G5737
κατακαυχάομαιkatakauchaomaito boastBoast
των tōn
T-GPM
hothe/this/whoagainst the branches
κλαδων kladōn
N-GPM
κλάδοςkladosbranchagainst the branches
ει ei
COND
εἰeiifif
δε de
CONJ
δέdethen. But
κατακαυχασαι katakauchasai
V-PNI-2S G5736
κατακαυχάομαιkatakauchaomaito boastthou boast
ου ou
PRT-N
οὐounonot
συ su
P-2NS
σύsuyou, thou
την tēn
T-ASF
hothe/this/whothe root
ριζαν rizan
N-ASF
ῥίζαrizarootthe root
βασταζεις bastazeis
V-PAI-2S G5719
βαστάζωbastazōto carrybearest
αλλα alla
CONJ
ἀλλάallabut, but
η ē
T-NSF
hothe/this/whothe root
ριζα riza
N-NSF
ῥίζαrizarootthe root
σε se
P-2AS
σύsuyouthee
 
19 cf. Tłum. Толк. Powiesz tedy: Gałęzie ułamano, abym ja był wszczepiony.Скажешь: "ветви отломились, чтобы мне привиться". Речeши u5бо: tломи1шасz вBтви, да ѓзъ прицэплю1сz. 11,19Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVερεις ereis
V-FAI-2S G5692
ἐρέω, ἐρῶereō erōto speakThou wilt say
ουν oun
CONJ
οὖνountherefore/thenthen
εξεκλασθησαν exeklasthēsan
V-API-3P G5681
ἐκκλάωekklaōto break offwere broken off
κλαδοι kladoi
N-NPM
κλάδοςkladosbranch, The branches
ινα ina
CONJ
ἵναhinain order that/to, that
εγω egō
P-1NS
ἐγώegōI/weI
εγκεντρισθω enkentristhō
V-APS-1S G5686
ἐγκεντρίζωenkentrizōto ingraftmight be graffed in
 
20 cf. Tłum. Толк. Dobrze: z powodu niedowiarstwa są ułamane. Ty zaś wiarą stoisz; nie rozumiej wysoko, ale się bój.Хорошо. Они отломились неверием, а ты держишься верою: не гордись, но бойся. Д0брэ: невёріемъ tломи1шасz, тh же вёрою стои1ши: не высокомyдрствуй, но б0йсz. 11,20Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVκαλως kalōs
ADV
καλῶςkalōswellWell
τη
T-DSF
hothe/this/who; because of unbelief
απιστια apistia
N-DSF
ἀπιστίαapistiaunbelief; because of unbelief
εξεκλασθησαν exeklasthēsan
V-API-3P G5681
ἐκκλάωekklaōto break offthey were broken off
συ su
P-2NS
σύsuyouthou
δε de
CONJ
δέdethen, and
τη
T-DSF
hothe/this/whoby faith
πιστει pistei
N-DSF
πίστιςpistisfaith/trustby faith
εστηκας estēkas
V-RAI-2S G5758
ἵστημιhistēmito standstandest
μη
PRT-N
μήnotnot
υψηλα upsēla
A-APN
ὑψηλόςhupsēloshigh[high]
φρονει fronei
V-PAM-2S G5720
φρονέωfroneōto think[to think]
αλλα alla
CONJ
ἀλλάallabut, but
φοβου fobou
V-PNM-2S G5737
φοβέωfobeōto fearfear
 
21 cf. Tłum. Толк. Jeśli bowiem Bóg nie przebaczył naturalnym gałęziom, żeby przypadkiem i tobie nie przebaczył.Ибо если Бог не пощадил природных ветвей, то смотри, пощадит ли и тебя. Ѓще бо бGъ є3стeственныхъ вётвей не пощадЁ, да не кaкw и3 тебE не пощади1тъ. 11,21Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVει ei
COND
εἰeiifif
γαρ gar
CONJ
γάρgarforFor
ο o
T-NSM
hothe/this/who 
θεος theos
N-NSM
θεόςtheosGodGod
των tōn
T-GPM
hothe/this/whoGod
κατα kata
PREP
κατάkataaccording to 
φυσιν fusin
N-ASF
φύσιςfusisnaturenatural
κλαδων kladōn
N-GPM
κλάδοςkladosbranchthe
ουκ ouk
PRT-N
οὐounonot
εφεισατο efeisato
V-ADI-3S G5662
φείδομαιfeidomaito sparespared
ουδε oude
CONJ-N
οὐδέoudeand notalso
σου sou
P-2GS
σύsuyouthee
φεισεται feisetai
V-FDI-3S G5695
φείδομαιfeidomaito sparehe
 
NIECH SIĘ POGANIE NIE WYNOSZĄ NAD ZYDÓW.22 cf. Tłum. Толк. Przypatrz się więc dobroci i surowości bożej: mianowicie surowości względem tych, co upadli, a dobroci bożej względem ciebie, jeśli wytrwasz w dobroci; inaczej i ty będziesz wycięty.Итак видишь благость и строгость Божию: строгость к отпадшим, а благость к тебе, если пребудешь в благости Божией; иначе и ты будешь отсечен. Ви1ждь u5бо бlгость и3 непощадёніе б9іе: на tпaдшихъ ќбw непощадёніе, ґ на тебЁ бlгость б9іz, ѓще пребyдеши въ бlгости: ѓще ли же ни2, то2 и3 ты2 tсёченъ бyдеши. 11,22Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVιδε ide
V-2AAM-2S G5628
ὁράωhoraōto seeBehold
ουν oun
CONJ
οὖνountherefore/thentherefore
χρηστοτητα chrēstotēta
N-ASF
χρηστότηςchrēstotēskindnessthe goodness
και kai
CONJ
καίkaiandand
αποτομιαν apotomian
N-ASF
ἀποτομίαapotomiaseverityseverity
θεου theou
N-GSM
θεόςtheosGodof God
επι epi
PREP
ἐπίepiupon/to/against: on
μεν men
PRT
μένmenon the other hand 
τους tous
T-APM
hothe/this/who 
πεσοντας pesontas
V-2AAP-APM G5631
πίπτωpiptōto collapsethem which fell
αποτομια apotomia
N-NSF
ἀποτομίαapotomiaseverity, severity
επι epi
PREP
ἐπίepiupon/to/againsttoward
δε de
CONJ
δέdethen; but
σε se
P-2AS
σύsuyouthou
χρηστοτης chrēstotēs
N-NSF
χρηστότηςchrēstotēskindness, goodness
θεου theou
N-GSM
θεόςtheosGod[God]
εαν ean
COND
ἐάνeanif, if
επιμενης epimenēs
V-PAS-2S G5725
ἐπιμένωepimenōto remain/keep onthou continue
τη
T-DSF
hothe/this/whoin
χρηστοτητι chrēstotēti
N-DSF
χρηστότηςchrēstotēskindnessin
επει epei
CONJ
ἐπείepeisince: otherwise
και kai
CONJ
καίkaiandalso
συ su
P-2NS
σύsuyouthee
εκκοπηση ekkopēsē
V-2FPI-2S G5691
ἐκκόπτωekkoptōto cut offshalt be cut off
 
23 cf. Tłum. Толк. Ale i oni będą wszczepieni, jeśli nie pozostaną w niedowiarstwie; Bóg bowiem ma moc znowu ich wszczepić.Но и те, если не пребудут в неверии, привьются, потому что Бог силен опять привить их. И# nни1 же, ѓще не пребyдутъ въ невёрствіи, прицэпsтсz: си1ленъ бо є4сть бGъ пaки прицэпи1ти и5хъ. 11,23Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVκακεινοι kakeinoi
D-NPM-K
κἀκεῖνοςkakeinosand that one[and that one]
δε de
CONJ
δέdethenAnd
εαν ean
COND
ἐάνeanif, if
μη
PRT-N
μήnotnot
επιμενωσιν epimenōsin
V-PAS-3P G5725
ἐπιμένωepimenōto remain/keep onthey abide
τη
T-DSF
hothe/this/whoin unbelief
απιστια apistia
N-DSF
ἀπιστίαapistiaunbeliefin unbelief
εγκεντρισθησονται enkentristhēsontai
V-FPI-3P G5701
ἐγκεντρίζωenkentrizōto ingraft, shall be graffed in
δυνατος dunatos
A-NSM
δυνατόςdunatosableable
γαρ gar
CONJ
γάρgarfor: for
εστιν estin
V-PAI-3S G5719
εἰμίeimito beis
ο o
T-NSM
hothe/this/whoGod
θεος theos
N-NSM
θεόςtheosGodGod
παλιν palin
ADV
πάλινpalinagainagain
εγκεντρισαι enkentrisai
V-AAN G5658
ἐγκεντρίζωenkentrizōto ingraftto graff
αυτους autous
P-APM
αὐτόςautoshe/she/it/selfthem
 
24 cf. Tłum. Толк. Albowiem jeśli ty jesteś wycięty z oliwki, płonnej z natury, i przeciwko naturze zostałeś wszczepiony w dobrą oliwkę: jakże daleko więcej ci, którzy według natury zostaną wszczepieni w swoją oliwkę?Ибо если ты отсечен от дикой по природе маслины и не по природе привился к хорошей маслине, то тем более сии природные привьются к своей маслине. Ѓще бо ты2 t є3стeственныz tсёченъ ди1віz мaслины, и3 чрез8 є3стество2 прицэпи1лсz є3си2 къ д0брэй мaслинэ: кольми2 пaче сjи, и5же по є3стествY, прицэпsтсz своeй мaслинэ; 11,24Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVει ei
COND
εἰeiifif
γαρ gar
CONJ
γάρgarforFor
συ su
P-2NS
σύsuyouthou
εκ ek
PREP
ἐκekof/fromof
της tēs
T-GSF
hothe/this/who 
κατα kata
PREP
κατάkataaccording toby
φυσιν fusin
N-ASF
φύσιςfusisnaturenature
εξεκοπης exekopēs
V-2API-2S G5648
ἐκκόπτωekkoptōto cut offwert cut out
αγριελαιου agrielaiou
N-GSF
ἀγριέλαιοςagrielaioswild olive treethe olive tree which is wild
και kai
CONJ
καίkaiand, and
παρα para
PREP
παράparafrom/with/besidecontrary to
φυσιν fusin
N-ASF
φύσιςfusisnaturenature
ενεκεντρισθης enekentristhēs
V-API-2S G5681
ἐγκεντρίζωenkentrizōto ingraftwert graffed
εις eis
PREP
εἰςeistowardinto
καλλιελαιον kallielaion
N-ASF
καλλιέλαιοςkallielaiosolive treea good olive tree
ποσω posō
Q-DSN
πόσοςpososhow much/many: how much
μαλλον mallon
ADV
μᾶλλονmallonmoremore
ουτοι outoi
D-NPM
οὗτοςhoutosthis/he/she/itthese
οι oi
T-NPM
hothe/this/who 
κατα kata
PREP
κατάkataaccording to 
φυσιν fusin
N-ASF
φύσιςfusisnaturethe natural
εγκεντρισθησονται enkentristhēsontai
V-FPI-3P G5701
ἐγκεντρίζωenkentrizōto ingraftshall
τη
T-DSF
hothe/this/who, which be
ιδια idia
A-DSF
ἴδιοςidiosone's own/privatetheir own
ελαια elaia
N-DSF
ἐλαίαelaiaolive treeolive tree
 
PRZYSZŁE NAWRÓCENIE ŻYDÓW.25 cf. Tłum. Толк. Nie chcę bowiem, bracia, żebyście nie mieli wiedzieć tej tajemnicy (abyście sami siebie nie uważali za mądrych), że zaślepienie po części spadło na Izraela, dopóki poganie nie wejdą w pełności,Ибо не хочу оставить вас, братия, в неведении о тайне сей,- чтобы вы не мечтали о себе,- что ожесточение произошло в Израиле отчасти, до времени, пока войдет полное число язычников; (За?_р7з.) Не бо2 хощY вaсъ не вёдэти тaйны сеS, брaтіе, да не бyдете њ себЁ мyдри, ћкw њслэплeніе t чaсти ї}леви бhсть, д0ндеже и3сполнeніе kзhкwвъ вни1детъ, 11,25Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVου ou
PRT-N
οὐounonot
γαρ gar
CONJ
γάρgarforFor
θελω thelō
V-PAI-1S G5719
θέλωthelōto will/desireI would
υμας umas
P-2AP
σύsuyouye
αγνοειν agnoein
V-PAN G5721
ἀγνοέωagnoeōbe ignorantshould be ignorant of
αδελφοι adelfoi
N-VPM
ἀδελφόςadelfosbrother, brethren
το to
T-ASN
hothe/this/who 
μυστηριον mustērion
N-ASN
μυστήριονmustērionmysterymystery
τουτο touto
D-ASN
οὗτοςhoutosthis/he/she/it[this/he/she/it]
ινα ina
CONJ
ἵναhinain order that/to, lest
μη
PRT-N
μήnot 
ητε ēte
V-PAS-2P G5725
εἰμίeimito beye should be
εν en
PREP
ἐνenin/on/among[in/on/among]
εαυτοις eautois
F-2DPM
ἑαυτοῦheautoumy/your/him-selfyour own conceits
φρονιμοι fronimoi
A-NPM
φρόνιμοςfronimosthoughtfulwise
οτι oti
CONJ
ὅτιhotithat/since; that
πωρωσις pōrōsis
N-NSF
πώρωσιςpōrōsishardeningblindness
απο apo
PREP
ἀπόapofromin
μερους merous
N-GSN
μέροςmerospartpart
τω
T-DSM
hothe/this/whomystery
ισραηλ israēl
N-PRI
ἸσραήλisraēlIsraelto Israel
γεγονεν gegonen
V-2RAI-3S G5754
γίνομαιginomaito beis happened
αχρι achri
ADV
ἄχριachriuntil, until
ου ou
R-GSM
ὅς, ἥhhos ēwhich 
το to
T-NSN
hothe/this/whothe fulness
πληρωμα plērōma
N-NSN
πλήρωμαplērōmafulfillmentthe fulness
των tōn
T-GPN
hothe/this/whoof the Gentiles
εθνων ethnōn
N-GPN
ἔθνοςethnosGentilesof the Gentiles
εισελθη eiselthē
V-2AAS-3S G5632
εἰσέρχομαιeiserchomaito enterbe come in
 
26 cf. Tłum. Толк. i tak wszystek Izrael będzie zbawiony, jak napisano: “Przyjdzie z Syjonu, który wyrwie i odwróci bezbożność od Jakuba.и так весь Израиль спасется, как написано: придет от Сиона Избавитель, и отвратит нечестие от Иакова. и3 тaкw вeсь ї}ль спасeтсz, ћкоже є4сть пи1сано: пріи1детъ t сіHна и3збавлszй, и3 tврати1тъ нечeстіе t їaкwва: 11,26Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVκαι kai
CONJ
καίkaiandAnd
ουτως outōs
ADV
οὕτω, οὕτωςhhoutō outōsthus(-ly)so
πας pas
A-NSM
πᾶςpasallall
ισραηλ israēl
N-PRI
ἸσραήλisraēlIsraelIsrael
σωθησεται sōthēsetai
V-FPI-3S G5701
σῴζωsōzōto saveshall be saved
καθως kathōs
ADV
καθώςkathōsas/just as: as
γεγραπται gegraptai
V-RPI-3S G5769
γράφωgrafōto writeit is written
ηξει ēxei
V-FAI-3S G5692
ἥκωhēkōto come/be present, There shall come
εκ ek
PREP
ἐκekof/fromout of
σιων siōn
N-PRI
ΣιώνsiōnZionSion
ο o
T-NSM
hothe/this/who 
ρυομενος ruomenos
V-PNP-NSM G5740
ῥύομαιruomaito rescuethe Deliverer
αποστρεψει apostrepsei
V-FAI-3S G5692
ἀποστρέφωapostrefōto turn awayshall turn away
ασεβειας asebeias
N-APF
ἀσέβειαasebeiaungodlinessnessungodliness
απο apo
PREP
ἀπόapofromfrom
ιακωβ iakōb
N-PRI
ἸακώβiakōbJacobJacob
 
27 cf. Tłum. Толк. I to będzie moje przymierze z nimi, gdy zgładzę ich grzechy.”И сей завет им от Меня, когда сниму с них грехи их. и3 сeй и5мъ t менє2 завётъ, є3гдA tимY грэхи2 и4хъ. 11,27Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVκαι kai
CONJ
καίkaiandFor
αυτη autē
D-NSF
οὗτοςhoutosthis/he/she/itthis
αυτοις autois
P-DPM
αὐτόςautoshe/she/it/selfunto them
η ē
T-NSF
hothe/this/who 
παρ par
PREP
παράparafrom/with/beside 
εμου emou
P-1GS
ἐγώegōI/wemy
διαθηκη diathēkē
N-NSF
διαθήκηdiathēkēcovenantcovenant
οταν otan
CONJ
ὅτανhotanwhen(-ever), when
αφελωμαι afelōmai
V-2AMS-1S G5643
ἀφαιρέωafaireōto removeI shall take away
τας tas
T-APF
hothe/this/whosins
αμαρτιας amartias
N-APF
ἁμαρτίαhamartiasinsins
αυτων autōn
P-GPM
αὐτόςautoshe/she/it/selftheir
 
28 cf. Tłum. Толк. Dla ewangelii są wprawdzie nieprzyjaciółmi z powodu was, dla wybrania zaś są najmilsi z powodu ojców.В отношении к благовестию, они враги ради вас; а в отношении к избранию, возлюбленные Божии ради отцов. По бlговэствовaнію ќбw, врази2 вaсъ рaди: по и3збрaнію же, возлю1блени nтє1цъ рaди. 11,28Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVκατα kata
PREP
κατάkataaccording toAs concerning
μεν men
PRT
μένmenon the other hand 
το to
T-ASN
hothe/this/whothe gospel
ευαγγελιον euangelion
N-ASN
εὐαγγέλιονeuangeliongospelthe gospel
εχθροι echthroi
A-NPM
ἐχθρόςechthrosenemy, enemies
δι di
PREP
διάdiathrough/because offor
υμας umas
P-2AP
σύsuyouyour
κατα kata
PREP
κατάkataaccording toas touching
δε de
CONJ
δέdethen: but
την tēn
T-ASF
hothe/this/whothe election
εκλογην eklogēn
N-ASF
ἐκλογήeklogēselectingthe election
αγαπητοι agapētoi
A-NPM
ἀγαπητόςagapētosbeloved, beloved
δια dia
PREP
διάdiathrough/because ofsakes
τους tous
T-APM
hothe/this/whothe fathers'
πατερας pateras
N-APM
πατήρpatērfatherthe fathers'
 
29 cf. Tłum. Толк. Nie żałuje bowiem Bóg darów i wezwania.Ибо дары и призвание Божие непреложны. Нераск†zнна бо даров†ніz и3 звaніе б9іе. 11,29Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVαμεταμελητα ametamelēta
A-NPN
ἀμεταμέλητοςametamelētosirrevocablewithout repentance
γαρ gar
CONJ
γάρgarforFor
τα ta
T-NPN
hothe/this/whothe gifts
χαρισματα charismata
N-NPN
χάρισμαcharismagiftthe gifts
και kai
CONJ
καίkaiandand
η ē
T-NSF
hothe/this/whocalling
κλησις klēsis
N-NSF
κλῆσιςklēsiscallingcalling
του tou
T-GSM
hothe/this/whoof God
θεου theou
N-GSM
θεόςtheosGodof God
 
30 cf. Tłum. Толк. Jak bowiem kiedyś i wy nie wierzyliście Bogu, a teraz dostąpiliście miłosierdzia z powodu ich niedowiarstwa;Как и вы некогда были непослушны Богу, а ныне помилованы, по непослушанию их, Ћкоже бо и3 вы2 и3ногдA проти1вистесz бGови, нн7э же поми1ловани бhсте си1хъ противлeніемъ: 11,30Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVωσπερ ōsper
ADV
ὥσπερhōsperjust asas
γαρ gar
CONJ
γάρgarforFor
υμεις umeis
P-2NP
σύsuyouye
ποτε pote
PRT
ποτέpoteonce/whenin times past
ηπειθησατε ēpeithēsate
V-AAI-2P G5656
ἀπειθέωapeitheōto disobeyhave not believed
τω
T-DSM
hothe/this/who 
θεω theō
N-DSM
θεόςtheosGodGod
νυν nun
ADV
νῦνnunnownow
δε de
CONJ
δέdethen, yet
ηλεηθητε ēleēthēte
V-API-2P G5681
ἐλεέω, ἐλεάωeleeō eleaōto have mercyhave
τη
T-DSF
hothe/this/whoGod
τουτων toutōn
D-GPM
οὗτοςhoutosthis/he/she/it[this/he/she/it]
απειθεια apeitheia
N-DSF
ἀπείθειαapeitheiadisobediencethrough
 
31 cf. Tłum. Толк. tak i oni teraz nie uwierzyli w okazane wam miłosierdzie, aby i oni miłosierdzia dostąpili.так и они теперь непослушны для помилования вас, чтобы и сами они были помилованы. тaкожде и3 сjи нн7э проти1вишасz вaшей ми1лости, да и3 тjи поми1ловани бyдутъ. 11,31Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVουτως outōs
ADV
οὕτω, οὕτωςhhoutō outōsthus(-ly)Even so
και kai
CONJ
καίkaiandalso
ουτοι outoi
D-NPM
οὗτοςhoutosthis/he/she/itthese
νυν nun
ADV
νῦνnunnownow
ηπειθησαν ēpeithēsan
V-AAI-3P G5656
ἀπειθέωapeitheōto disobeyhave
τω
T-DSN
hothe/this/who 
υμετερω umeterō
S-2PDSN
ὑμέτεροςhumeterosyourthrough your
ελεει eleei
N-DSN
ἔλεοςeleosmercymercy
ινα ina
CONJ
ἵναhinain order that/to, that
και kai
CONJ
καίkaiandalso
αυτοι autoi
P-NPM
αὐτόςautoshe/she/it/selfthey
νυν nun
ADV
νῦνnunnow[now]
ελεηθωσιν eleēthōsin
V-APS-3P G5686
ἐλεέω, ἐλεάωeleeō eleaōto have mercymay obtain mercy
 
32 cf. Tłum. Толк. Zamknął bowiem Bóg wszystko w niedowiarstwie, aby się nad wszystkimi zmiłował.Ибо всех заключил Бог в непослушание, чтобы всех помиловать. Затвори1 бо бGъ всёхъ въ противлeніе, да всёхъ поми1луетъ. 11,32Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVσυνεκλεισεν sunekleisen
V-AAI-3S G5656
συγκλείωsunkleiōto confinehath concluded
γαρ gar
CONJ
γάρgarforFor
ο o
T-NSM
hothe/this/who 
θεος theos
N-NSM
θεόςtheosGodGod
τους tous
T-APM
hothe/this/who 
παντας pantas
A-APM
πᾶςpasallthem all
εις eis
PREP
εἰςeistowardin
απειθειαν apeitheian
N-ASF
ἀπείθειαapeitheiadisobedienceunbelief
ινα ina
CONJ
ἵναhinain order that/to, that
τους tous
T-APM
hothe/this/whoGod
παντας pantas
A-APM
πᾶςpasallall
ελεηση eleēsē
V-AAS-3S G5661
ἐλεέω, ἐλεάωeleeō eleaōto have mercyhe might have mercy upon
 
33 cf. Tłum. Толк. O głębokości bogactw mądrości i wiedzy bożej! Jak są nieogarnione sądy jego i niedościgłe drogi jego!О, бездна богатства и премудрости и ведения Божия! Как непостижимы судьбы Его и неисследимы пути Его! Q, глубинA богaтства и3 премyдрости и3 рaзума б9іz! ћкw неиспhтани сyдове є3гw2, и3 неизслёдовани путіE є3гw2. 11,33Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVω ō
INJ
ōoh!O
βαθος bathos
N-NSN
βάθοςbathosdepththe depth
πλουτου ploutou
N-GSM
πλοῦτοςploutosrichesof the riches
και kai
CONJ
καίkaiandboth
σοφιας sofias
N-GSF
σοφίαsofiawisdomof the wisdom
και kai
CONJ
καίkaiandand
γνωσεως gnōseōs
N-GSF
γνῶσιςgnōsisknowledgeknowledge
θεου theou
N-GSM
θεόςtheosGodof God
ως ōs
ADV
ὡςhōswhich/how! how
ανεξεραυνητα anexeraunēta
A-NPN
ἀνεξερεύνητοςanexereunētosunsearchableunsearchable
τα ta
T-NPN
hothe/this/whojudgments
κριματα krimata
N-NPN
κρίμαkrimajudgmentjudgments
αυτου autou
P-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/selfhis
και kai
CONJ
καίkaiand, and
ανεξιχνιαστοι anexichniastoi
A-NPF
ἀνεξιχνίαστοςanexichniastosunsearchablepast finding out
αι ai
T-NPF
hothe/this/whoways
οδοι odoi
N-NPF
ὁδόςhodosroadways
αυτου autou
P-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/selfhis
 
34 cf. Tłum. Толк. “Któż bowiem poznał umysł Pański? albo kto był jego doradcą?”Ибо кто познал ум Господень? Или кто был советником Ему? Кто2 бо2 разумЁ ќмъ гDень, и3ли2 кто2 совётникъ є3мY бhсть; 11,34Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVτις tis
I-NSM
τίςtiswhich?who
γαρ gar
CONJ
γάρgarforFor
εγνω egnō
V-2AAI-3S G5627
γινώσκωginōskōto knowhath known
νουν noun
N-ASM
νοῦςnousmindthe mind
κυριου kuriou
N-GSM
κύριοςkurioslordof the Lord
η ē
PRT
ēor? or
τις tis
I-NSM
τίςtiswhich?who
συμβουλος sumboulos
N-NSM
σύμβουλοςsumbouloscounselorcounsellor
αυτου autou
P-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/selfhis
εγενετο egeneto
V-2ADI-3S G5633
γίνομαιginomaito behath been
 
35 cf. Tłum. Толк. Albo kto dał mu pierwej, a będzie mu oddane?Или кто дал Ему наперед, чтобы Он должен был воздать? И#ли2 кто2 прeжде дадE є3мY, и3 воздaстсz є3мY; 11,35Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVη ē
PRT
ēorOr
τις tis
I-NSM
τίςtiswhich?who
προεδωκεν proedōken
V-AAI-3S G5656
προδίδωμιprodidōmito give in advancehath first given
αυτω autō
P-DSM
αὐτόςautoshe/she/it/selfto him
και kai
CONJ
καίkaiand, and
ανταποδοθησεται antapodothēsetai
V-FPI-3S G5701
ἀνταποδίδωμιantapodidōmito repayit shall be recompensed
αυτω autō
P-DSM
αὐτόςautoshe/she/it/selfunto him
 
36 cf. Tłum. Толк. Albowiem z niego, i przezeń, i w nim jest wszystko: Jemu chwała na wieki. Amen.Ибо все из Него, Им и к Нему. Ему слава во веки, аминь.Ћкw и3з8 тогw2 и3 тёмъ и3 въ нeмъ всsчєскаz. ТомY слaва во вёки. Ґми1нь.11,36Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVοτι oti
CONJ
ὅτιhotithat/sinceFor
εξ ex
PREP
ἐκekof/fromof
αυτου autou
P-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/selfhim
και kai
CONJ
καίkaiand, and
δι di
PREP
διάdiathrough/because ofthrough
αυτου autou
P-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/selfhim
και kai
CONJ
καίkaiand, and
εις eis
PREP
εἰςeistowardto
αυτον auton
P-ASM
αὐτόςautoshe/she/it/selfhim
τα ta
T-NPN
hothe/this/who 
παντα panta
A-NPN
πᾶςpasall, all things
αυτω autō
P-DSM
αὐτόςautoshe/she/it/self: to whom
η ē
T-NSF
hothe/this/whoglory
δοξα doxa
N-NSF
δόξαdoxagloryglory
εις eis
PREP
εἰςeistowardfor
τους tous
T-APM
hothe/this/whoever
αιωνας aiōnas
N-APM
αἰώνaiōnan ageever
αμην amēn
HEB
ἀμήνamēnamen. Amen

12ODDAĆ SIĘ CAŁKOWICIE BOGU.1 Proszę was tedy usilnie, bracia przez miłosierdzie boże, abyście wydawali ciała wasze na ofiarę żyjącą, świętą, przyjemną Bogu, na rozumną służbę waszą.2 A nie upodabniajcie się do tego świata, lecz przemieniajcie się przez odnowę umysłu waszego, abyście doświadczali, która jest wola boża dobra i przyjemna i doskonała.3 Z łaski bowiem, która mi jest dana, mówię wszystkim, co są między wami, żeby nie więcej rozumieli, niźli potrzeba rozumieć, ale żeby rozumieli z umiarkowaniem i jaką każdemu udzielił Bóg miarę wiary.4 Jak bowiem w jednym ciele mamy wiele członków, a wszystkie członki nie mają tej samej czynności,5 tak wielu nas jednym ciałem jesteśmy w Chrystusie, a każdy z osobna członkami jeden drugiego.6 Mając zaś dary różne według łaski, która nam jest dana, bądź proroctwo w zakresie wiary,7 bądź posługę w usługiwaniu, jeśli kto uczy, w nauce;8 kto napomina, w napominaniu; kto użycza, w prostocie; kto jest przełożonym, w zapobiegliwości; kto czyni m1łosierdzie, z wesołością.MIŁOŚĆ BRATERSKA.9 Miłość bez obłudy. Nienawidźcie zła, lgnijcie do dobrego;10 miłością braterską jedni drugich miłujcie; uszanowaniem wzajemnie się uprzedzajcie;11 w pilności nie leniwi; duchem płomienni; Panu służący;12 nadzieją się weselący; w utrapieniu cierpliwi; w modlitwie wytrwali;13 w potrzebach dzielący się z świętymi; w gościnności się kochający.14 Błogosławcie prześladujących was; błogosławcie, a nie przeklinajcie.15 Weselcie się z weselącymi się, płaczcie z płaczącymi;16 bądźcie między sobą jednomyślni; nie rozumiejcie wysoko, ale się z pokornymi zgadzajcie. Nie bądźcie mądrymi we własnym mniemaniu.17 Nikomu złym za złe nie oddawajcie: obmyślajcie to, co dobre nie tylko przed Bogiem, ale też i przed wszystkimi ludźmi.18 Jeśli być może, o ile to od was zależy, pokój miejcie ze wszystkimi ludźmi,19 nie brońcie samych siebie, najmilsi, ale dajcie miejsce gniewowi; napisano bowiem: “Mnie pomsta; ja oddam, mówi Pan.”20 Lecz “jeśliby nieprzyjaciel twój był głodny, nakarmił go; jeśli pragnie, napój go. Czyniąc to bowiem, węgle ogniste zgromadzisz na głowę jego.”21 Nie daj się zwyciężyć złemu, ale zwyciężaj złe w dobrym.
13POSŁUSZEŃSTWO PRZEŁOŻONYM.1 Wszelka dusza niech będzie poddana wyższym zwierzchnościom; nie ma bowiem zwierzchności, jak tylko od Boga; te zaś, co są, od Boga są postanowione.2 Tak więc, kto się sprzeciwia zwierzchności, sprzeciwia się postanowieniu bożemu. A ci, co się sprzeciwiają, ściągają na siebie potępienie.3 Gdyż przełożeni nie są na postrach dobremu uczynkowi, ale złemu. Chcesz zaś nie bać się zwierzchności? Czyń, co dobre, a będziesz miał od niej pochwałę;4 jest bowiem dla ciebie sługą bożym ku dobremu. Jeśli zaś uczynisz co złego, bój się, bo nie bez przyczyny miecz nosi. Jest bowiem sługą bożym, mścicielem zagniewanym na tego, co źle czyni.5 Dlatego koniecznie bądźcie poddani, nie tylko dla gniewu, ale też dla sumienia.6 Dlatego bowiem i podatki płacicie, gdyż są sługami Boga, tej właśnie sprawie służący.7 0ddajcież więc wszystkim, coście powinni: komu podatek, podatek; komu cło, cło; komu bojaźń, bojaźń; komu cześć, cześć.MIŁOŚĆ BLIŹNIEGO.8 Nie bądźcie nikomu nic winni, tylko abyście się nawzajem miłowali; bo kto miłuje bliźniego, Prawo wypełnił.9 Albowiem: “Nie będziesz cudzołożył; nie będziesz zabijał; nie będziesz kradł; nie będziesz mówił fałszywego świadectwa; nie będziesz pożądał”; a jeśli istnieje jakie inne przykazanie, zawiera się w tym słowie: “Będziesz miłował bliźniego swego, jak siebie samego.”10 Miłość bliźniego złego nie czyni. Pełnią tedy Prawa jest miłość.ZACHĘTA DO GORLIWOŚCI.11 A tak znając czas, że jest pora, abyśmy już ze snu powstali; teraz bowiem bliższe jest nasze zbawienie, niż gdyśmy uwierzyli.12 Noc przeminęła, dzień zaś się przybliżył. Odrzućmy więc uczynki cien1ności i obleczmy się w zbroję światłości.13 Jak za dnia uczciwie postępujmy; nie w biesiadach i pijaństwach, nie w rozpuście i bezwstydzie, nie w zwadzie i w zazdrości;14 ale obleczcie się w Pana Jezusa Chrystusa i starając się o ciało, nie dogadzajcie pożądliwościom.
14POBŁAŻLIWOŚĆ WZGLĘDEM SŁABYCH.1 Słabego zaś w wierze przyjmujcie; bez sporów o zapatrywania.2 Jeden bowiem wierzy, że może jeść wszystko; a kto jest słaby, niech jada jarzyny.3 Ten, co je, niechaj nie gardzi nie jedzącym; a ten co nie je, niech nie sądzi jedzącego; Bóg bowiem go przyjął.4 Kimże ty jesteś, iż sądzisz cudzego sługę? Panu swemu stoi, albo upada; a ostoi się, bo Bóg ma moc go postawić.5 Gdyż jeden czyni różnicę między dniem a dniem; drugi zaś każdy dzień uznaje; każdy niech pozostanie przy swoim mniemaniu.6 Kto dnia przestrzega, dla Pana przestrzega; a kto jada, dla Pana jada, gdyż Bogu dzięki czyni. A kto nie je, dla Pana nie je i Bogu dzięki czyni.7 Nikt bowiem z nas nie żyje sobie i nikt sobie nie umiera.8 Albowiem czy żyjemy, Panu żyjemy; czy umieramy, Panu umieramy. Czy więc żyjemy, czy umieramy, Pańscy jesteśmy.9 Na to bowiem Chrystus umarł i zmartwychwstał, aby panował i nad umarłymú i nad żyjącymi.10 Ty zaś czemu sądzisz brata swego? Albo ty czemu gardzisz bratem swoim? Wszyscy bowiem staniemy przed stolicą Chrystusa,11 gdyż napisano: “Żyję ja, mówi Pan, przede mną ugnie się wszelkie kolano, i wszelki język wyznawać będzie Bogu.;12 Przeto każdy z nas zda za siebie sprawę Bogu.POŻYCIE POKOJOWE.13 Przeto nie sądźmy się więcej wzajemnie, ale raczej to postanówcie, żebyście nie byli dla brata obrazą albo zgorszeniem.14 Wiem i mam ufność w Panu Jezusie, że nic nie jest samo przez się nieczyste, tylko temu jest nieczyste, który coś uważa za nieczyste.15 Jeśli bowiem dla pokarmu zasmucasz brata swego, już nie postępujesz według miłości. Nie zatracaj pokarmem swoim tego, za którego Chrystus umarł.16 Niechże więc dobro nasze nie będzie bluźnione.17 Albowiem królestwo boże nie jest pokarmem i napojem, ale sprawiedliwością i pokojem i weselem w Duchu Świętym.18 Kto bowiem w tym służy Chrystusowi, podoba się Bogu i ludziom jest przyjemny.19 Tak więc starajmy się o to, co służy pokojowi i pilnujmy wzajemnie tego, co jest ku zbudowaniu.20 Dla pokarmu nie psuj sprawy bożej. Wszystko wprawdzie jest czyste, ale złem jest dla człowieka, który je z obrazą.21 Dobrze jest nie jeść mięsa, i nie pić wina, ani tego, czym twój brat się obraża, albo gorszy, albo słabnie.22 Ty masz wiarę? Miejże ją dla samego siebie przed Bogiem. Błogosławiony, który nie potępia samego siebie w tym, co za dobre uznaje.23 Kto zaś wątpi, ten jedząc, podlega potępieniu, bo nie z wiary. Wszystko zaś, co nie jest z wiary, grzechem jest.
15MOCNIEJSI NIECH ZNOSZĄ UŁOMNOŚCI SŁABSZYCH.1 My zaś, którzy jesteśmy mocniejsi, powinniśmy znosić ułomności słabych, i nie mieć upodobania w sobie.2 Każdy z was niech się bliźniemu swemu podoba ku dobremu, dla zbudowania. 3Albowiem Chrystus nie miał upodobania w sobie, ale jak napisano: “Urągania urągających tobie spadły na mnie”.4 Cokolwiek bowiem napisano, dla nauki naszej napisano, abyśmy przez cierpliwość i przez pociechę z Pisma nadzieję mieli.5 Bóg zaś cierpliwości i pociechy niech wam da, żebyście to samo między sobą rozumieli według Jezusa Chrystusa;6 abyście zgodnie jednymi usty chwalili Boga i Ojca Pana naszego Jezusa Chrystusa.7 Dlatego przyjmujcie jedni drugich, jak i Chrystus przyjął was ku chwale Boga.CHRYSTUS BYŁ SŁUGĄ ŻYDÓW I POGAN.8 Albowiem powiadam, że Jezus Chrystus był sługą obrzezania, dla prawdy bożej, aby utwierdzić obietnice dane ojcom;9 poganie zaś wysławiają miłosierdzie Boga, jak napisano: “Dlatego wyznawać cię będę wśród pogan, Panie, i będę śpiewał imieniowi twemu.”10 I znowu mówi: “Weselcie się narody z ludem jego.”11 I znowu: “Chwalcie wszystkie narody Pana, i wysławiajcie go wszystkie ludý.”12 I znowu Izajasz mówi: “Przyjdzie korzeń Jessego, a w tym co powstanie, by rządzić narodami, narody będą n1ieć nadzieję.”13 Bóg zaś nadziei niech was napełni wszelką radością i pokojem w wierze, abyście obfitowali w nadziei i w mocy Ducha Świętego.PISZE DO RZYMIAN JAKO APOSTOŁ POGAN.14 A ja zaś sam przekonany jestem, bracia moi, o was, że i wy pełni jesteście życzliwości, napełnieni wszelką umiejętnością, tak że możecie się wzajemnie napominać.15 A napisałem wam, bracia, poniekąd śmielej, jakby wam na pamięć przywodząc, na mocy łaski, która mi jest dana od Boga,16 żebym był sługą Jezusa Chrystusa wśród pogan, pełniącym świętą służbę około ewangelii bożej, aby ofiara pogan była przyjęta i poświęcona przez Ducha Świętego.17 Mam więc chwałę w Chrystusie Jezusie wobec Boga.18 Nie. śmiem bowiem nic mówić, czego by Chrystus nie dokonał przeze mnie dla skłonienia ku posłuszeństwu pogan, słowem i czynem,19 przez moc znaków i cudów, przez moc Ducha Świętego, tak że kraje od Jeruzalem wokoło aż do Illiryku napełniłem ewangelią Chrystusową.20 Tak zaś opowiadałem tę ewangelię nie tam, gdzie znane jest imię Chrystusowe, abym na cudzym fundamencie nie budował, ale jak napisano:21 “Ci go ujrzą, którym o nim nie opowiadano, a ci poznają, co o nim nie słyszeli.”PRZED PODRÓŻĄ PROSI O MODLITWY.22 Dlatego też miałem bardzo wiele przeszkód, żeby do was przybyć, co aż dotąd mię zatrzymywało.23 Lecz teraz, nie mając więcej miejsca w tych krainach, a mając chęć przybycia do was od wielu ubiegłych już lat,24 gdy zacznę podróż do Hiszpanii, spodziewam się, że po drodze was ujrzę i że mnie tam odprowadzicie, gdy się najpierw wami choć trochę nacieszę.25 Teraz więc pójdę do Jeruzalem posługiwać świętym.26 Za dobre bowiem uznały Macedonia i Achaja złożyć się nieco na ubogich świętych, którzy są w Jeruzalem.27 Spodobało się im bowiem i są ich dłużnikami. Gdyż jeśli poganie stali się uczestnikami ich dóbr duchowych, to powinni im też usługiwać w cielesnych.28 Gdy więc to wykonam i doręczę im ten owoc, poprzez was pójdę do Hiszpanii.29 Wiem zaś, że przychodząc do was, przyjdę w obfitości błogosławieństwa ewangelii Chrystusowej.30 Proszę was tedy, bracia, przez Pana naszego Jezusa Chrystusa i przez miłość Ducha Świętego, abyście mię wspomagali w modlitwach swoich za mną do Boga,31 abym był wybawiony od niewiernych, którzy są w Judei i żeby ofiara posługi mojej była przyjemna świętym w Jeruzalem,32 abym przyszedł do was z weselem za wolą bożą i pokrzepił się z wami.33 Bóg zaś pokoju niechaj będzie z wami wszystkimi. Amen.
16POLECENIA I POZDROWIENIA.1 A polecam wam Febę, siostrę naszą, która jest na posłudze kościoła, który jest w Kenchrach,2 abyście ją przyjęli w Panu, jak przystoi świętym i wspierali ją w każdej sprawie, w jakiejkolwiek by was potrzebowała; bo i ona wspomagała wielu i mnie samego.3 Pozdrówcie Pryskę i Akwilę pomocników moich w Chrystusie Jezusie4 (którzy za życie moje dali głowę swoją, którym nie tylko ja dziękuję, ale i wszystkie kościoły pogan)5 i kościół w ich domu. Pozdrówcie Epeneta mnie miłego, który jest pierwociną Azji w Chrystusie.6 Pozdrówcie Marię, która wiele pracowała dla was.7 Pozdrówcie Andronika i Junię, krewnych moich i towarzyszów więzienia mojego, którzy są chlubnie znani wśród apostołów, którzy też przede mną byli w Chrystusie.8 Pozdrówcie Ampliata, najmilszego mi w Panu.9 Pozdrówcie Urbana, pomocnika naszego w Chrystusie Jezusie i Stachysa mnie miłego.10 Pozdrówcie Apellesa doświadczonego w Chrystusie.11 Pozdrówcie tych, co są z domu Arystobula. Pozdrówcie Herodiona krewnego mojego. Pozdrówcie tych, co są z domu Narcysa, którzy są w Panu.12 Pozdrówcie Tryfenę i Tryfozę, które pracują w Panu. Pozdrówcie Persydę najmilszą, która wiele pracowała w Panu.13 Pozdrówcie Rufa, wybranego w Panu i matkę jego i moją.14 Pozdrówcie Asynkryta, Flegonta, Hermasa, Patrobę, Hermesa i braci, którzy są z nimi.15 Pozdrówcie Filologa i Julię, Nereusza i siostrę jego i Olimpiadę i wszystkich świętych, którzy są z nimi.16 Pozdrówcie jedni drugich pocałunkiem świętym. Pozdrawiają was wszystkie kościoły Chrystusowe.OSTRZEŻENIE PRZED FAŁSZYWYMI NAUCZYCIELAMI.17 A proszę was, bracia, abyście uważali na tych, co wszczynają kłótnie i wymyślają podrywki przeciw tej nauce, której nauczyliście się i unikajcie ich.18 Tacy bowiem nie służą Panu naszemu Chrystusowi, ale brzuchowi swemu, a przez słodkie mowy i pochlebstwa zwodzą serca prostodusznych.19 Wasze bowiem posłuszeństwo rozsławiło się po wszystkich miejscach. Przeto weselę się z was. Ale chcę, abyście byli mądryn1i w dobrem, a prostymi w złem.20 A Bóg pokoju niech prędko zetrze szatana pod nogami waszymi. Łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa z wami.POZDROWIENIA OD TOWARZYSZY PAWŁA.21 Pozdrawia was Tymoteusz, pomocnik mój i Lucjusz i Jazon i Sozypater, krewni moi.22 Pozdrawiam was w Panu ja Tercjusz, który list pisałem.23 Pozdrawia was Gajus, gospodarz mój i cały kościół. Pozdrawia was Erastus, skarbnik miejski i Kwartus brat.24 Łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa z wami wszystkimi. Amen.ZAKOŃCZENIE.25 Temu zaś, który ma moc was utwierdzić – według ewangelii mojej i nauki o Jezusie Chrystusie, według objawienia tajemnicy, od czasów wiecznych zakrytej26 (która teraz jest objawiona przez Pisma proroków według rozkazu wiekuiste o Boga ku posłuszeństwu wiary, poznanej przez wszystkie narody,27 jedynie mądremu Bogu, przez Jezusa Chrystusa, jemu cześć i chwała na wieki wieków. Amen.