MENU
Fragment:
Styl fragmentu
*Zezwalaj na cookies aby zapamiętać ustawienia

List do Rzymian

1Wstęp.1Paweł, sługa Jezusa Chrystusa, powołany a apostoła, przeznaczony dla ewangelii Boga,2 którą był przedtem obiecał przez proroków swoich w Pismach świętych3 o Synu swoim; ten był potomkiem Dawida według ciała,4 tenże ujawniony został jako Syn Boży w mocy, według ducha poświęcenia przez powstanie z martwych – o Jezusie Chrystusie Panu naszym,5 przez którego otrzymaliśmy łaskę i apostolstwo dla nakłaniania ku posłuszeństwu wiary wszystkie narody dla imienia jego,6 między którymi jesteście i wy, powołani Jezusa Chrystusa, 7 wszystkim, co są w Rzymie, Bogu miłym, z powołania świętym:Łaska wam i pokój od Boga Ojca naszego i Pana Jezusa Chrystusa.PAWEŁ PRAGNIE RZYMIAN ODWIEDZIĆ.8 Najpierw dziękuję Bogu mojemu przez Jezusa Chrystusa za was wszystkich, że wiara wasza jest opowiadana po całym świecie.9 Albowiem świadkiem mi jest Bóg, któremu w ewangelii Syna jego służę z duszy swej, że nieustannie o was pamiętam,10 zawsze prosząc w modlitwach swoich, ażebym przecie kiedyś za wolą bożą mógł mieć na przyjście do was szczęśliwą drogę.11 Pragnę bowiem was zobaczyć, abym wam użyczył nieco łaski duchowej dla utwierdzenia was;12 to jest, abyśmy się wspólnie pocieszyli wśród was przez tę wiarę waszą i moją, która jest obopólna.13 Nie chcę zaś, żebyście nie mieli wiedzieć, bracia, że często zamierzałem przybyć do was (ale miałem przeszkody aż dotąd), abym i wśród was zebrał jaki owoc, jak i wśród innych narodów.14 Grekom i barbarzyńcom, mądrym i niemądrym jestem dłużnikiem,15 tak że (co do mnie) gotów jestem opowiadać ewangelię i wam, którzy jesteście w Rzymie.16 Albowiem nie wstydzę się ewangelii. Jest bowiem mocą Boga ku zbawieniu każdego wierzącego, Żyda naprzód i Greka.17 Gdyż sprawiedliwość Boga objawia się w niej z wiary w wiarę, jak jest napisane: “A sprawiedliwy z wiary żyje.”POGANIE ODSTĄPILI OD BOGA.18 Albowiem gniew Boga objawia się z nieba na wszelką bezbożność i niesprawiedliwość tych ludzi, którzy prawdę bożą tłumią w niesprawiedliwości,19 ponieważ to, co można o Bogu poznać, jest im jawne; albowiem Bóg im objawił.20 Gdyż niewidzialne jego przymioty, od stworzenia świata, przez zrozumienie tych rzeczy, które są uczynione, bywają poznane, wieczna też moc jego i bóstwo; tak że nie mogą być wymówieni.21 Gdyż poznawszy Boga, nie oddawali mu chwały jak Bogu, ani nie dziękowali, ale znikczemnieli w myślach swoich i zaćmione jest ich bezrozumne serce;22 albowiem powiadając się być mądrymi, stali się głupimi.23 i zamienili chwałę niezniszczalnego Boga na podobieństwo i obraz człowieka śmiertelnego i ptaków i czworonogów i płazów.ZA KARĘ WYDANI NAMIĘTNOŚCIOM.24 Dlatego Bóg wydał ich pożądliwościom ich serca na nieczystość, aby między sobą hańbili swoje ciała,25 gdyż prawdę bożą przemienili w kłamstwo, i cześć oddawali i służyli raczej stworzeniu, niż Stwórcy, który jest błogosławiony na wieki. Amen.26 Dlatego Bóg oddał ich sromotnym namiętnościom. Albowiem ich niewiasty zmieniły naturalny sposób pożycia na ten, który jest przeciwny naturze.27 A podobnie i mężczyźni, opuściwszy naturalne pożycie z niewiastą, zapłonęli w swych pożądliwościach jeden ku drugiemu, uprawiając sromotę mężczyźni z mężczyznami i ponosząc na sobie słuszną zapłatę za swój błąd.28 I jak im się nie podobało mieć w poznaniu Boga, poddał ich Bóg bezrozumnym myślom, aby czynili to, co nie przystoi,29 ich napełnionych wszelką nieprawością, złością, nierządem, łakomstwem, nikczemnością; pełnych zazdrości, mężobójstwa, swaru, zdrady, złośliwości; plotkarzy,30 obmówców, Bogu obmierzłych, zuchwalców, pysznych, wyniosłych, wynalazców złości, nieposłusznych rodzicom,31 bezrozumnych, nieukładnych, bez serca, nieprzejednanych, bez miłosierdzia.32 Choć sprawiedliwość Boga poznali, nie zrozumieli, że ci, co takie rzeczy czynią, godni są śmierci; a nie tylko c1, co je czynią, ale ci także, co z czyniącymi się zgadzają.
2I ŻYDOM GROZI SĄD BOŻY.1 Dla tego nie możesz być wymówiony, o człowiecze wszelki który sądzisz. W czym bowiem drugiego sądzisz, potępiasz samego siebie, bo co osądzasz, to samo czynisz.2 Wiemy bowiem, że sąd Boga jest według prawdy na tych, co takie rzeczy czynią.3 Myślisz zaś, o człowiecze, który sądzisz tych, co takie rzeczy czynią, a sam je czynisz, że ty ujdziesz sądu?4 Czy gardzisz bogactwami jego dobroci i cierpliwości i nieskwapliwości? Nie wiesz, że łaskawość Boga do pokuty cię przywodzi?5 Lecz według zatwardziałości swej i serca niepokutującego skarbisz sobie gniew na dzień gniewu i objawienia sprawiedliwego sądu Boga,6 który “odda każdemu według uczynków jego”;7 tym mianowicie, co cierpliwie w dobrym uczynku szukają sławy i czci i nieskazitelności – życie wieczne;8 tym zaś, co się sprzeciwiają i co nie przyjmują prawdy, ale wierzą niesprawiedliwości – gniew i zapalczywość.BÓG IM ODDA WEDŁUG ICH UCZYNKÓW.9 Utrapienie i ucisk na każdego człowieka, złe czyniącego, Żyda najpierw i Greka;10 chwała zaś i cześć i pokój wszelkiemu czyniącemu dobre, Żydowi najpierw i Grekowi;11 nie ma bowiem u Boga względu na osoby.12 Albowiem którzykolwiek zgrzeszyli bez Zakonu, bez Zakonu poginą; a którzykolwiek zgrzeszyli w Zakonie, przez Zakon będą sądzeni.13 Nie ci bowiem co słuchają Zakonu, są sprawiedliwymi u Boga; ale ci, będą usprawiedliwieni, co Zakon pełnią.14 Gdy bowiem poganie, którzy nie mają Zakonu, z natury czynią to, czego Zakon wymaga; tacy, co nie mają Zakonu, sam1 sobie są Zakonem.15 Oni okazują treść Zakonu wypisaną na sercach swoich, a ich własne sumienie oddaje im świadectwo, i gdy myśli nawzajem się oskarżają albo też bronią,16 w dzień, w którym Bóg sądzić będzie tajemne sprawy ludzkie, według ewangelii mojej przez Jezusa Chrystusa.ŻYDZI ZGRZESZYLI JAK POGANIE.17 Jeśli zaś ty nazywasz się żydem i polegasz na Zakonie, i chlubisz się w Bogu,18 i znasz jego wolę, i nauczony przez Zakon rozpoznajesz, co lepsze;19 tuszysz o sobie, że jesteś wodzem ślepych, światłością tych, co są w ciemności,20 mistrzem bezrozumnych, nauczycielem dzieci, który ma od wzór wiedzy i prawdy w Zakonie.21 Ty więc, który ucząc drugiego, siebie samego nie uczysz; który głosząc, żeby nie kradziono, kradniesz;22 który mówiąc, żeby nie cudzołożono, cudzołożysz; który brzydząc się bałwanami, świętokradztwo popełniasz;23 który chlubiąc się Zakonem, przez przestępowanie Zakonu, Boga znieważasz.24 (Albowiem jak napisano: “imię Boga z powodu was bywa bluźnione między poganami.”)OBRZEZANIE NIC IM NIE POMOŻE.25 Obrzezanie wprawdzie jest pożyteczne, jeśli zachowujesz Zakon; ale jeśli przestępujesz Zakon, twoje obrzezanie stało się nieobrzezaniem.26 Jeśli więc nieobrzezany zachowuje przepisy Zakonu, to czy jego nieobrzezanie nie będzie poczytane za obrzezanie?27 I czy ten, co z natury jest nieobrzezany, ale wypełnia Zakon, nie będzie sądził ciebie, który mimo litery i obrzezania, jesteś przestępcą Zakonu?28 Nie ten bowiem jest żydem:, co jest nim widocznie; ani nie to jest obrzezanie, co jest widoczne na ciele,29 ale ten jest żydem, który jest nim w skrytości, i ma obrzezane serce w duchu, a nie w literze, którego chwała nie jest z ludzi lecz z Boga.
3W CZYM LEŻY PIERWSZEŃSTWO ŻYDÓW.1 Cóż więc żyd ma więcej? Albo co za pożytek z obrzezania?2 Wielki – na wszelki sposób. Najpierw, że im właśnie powierzone były słowa boże.3 Cóż bowiem że niektórzy z nich nie uwierzyli? Czyż ich niedowiarstwo wniwecz obróci wierność Boga? Żadną miarą.4 Bóg zaś jest prawdomówny, a wszelki człowiek kłamliwy, jak napisano: “Abyś się okazał sprawiedliwym w mowach swoich i zwyciężył, gdy bywasz sądzony.” 5 Jeśli zaś niesprawiedliwość nasza zaleca sprawiedliwość bożą, cóż powiemy? Czyż niesprawiedliwy jest Bóg, gdy gniew wywiera? (po ludzku to mówię).6 Żadną miarą; jakże inaczej Bóg będzie sądził ten świat?7 Jeśli bowiem prawdomówność Boga bardziej się uwydatnia na chwałę jego przez moje kłamstwo, czemuż jeszcze i ja jak grzesznik jestem sądzony?8 A nie mamy (jak nas powtarzają i jak niektórzy powiadają, że mówimy) czynić złych rzeczy, aby z nich wyszły dobre? Potępienie takich jest sprawiedliwe.ŻYDZI I GRECY PODLEGAJĄ GRZECHOWI.9 Cóż więc? Przewyższamy ich? Bynajmniej. Dowiedliśmy bowiem, że wszyscy: Żydzi i Grecy są pod grzechem,10 jak napisano: Nie ma sprawiedliwego nikogo,11 nie ma rozumnego, nie ma, co by szukał Boga.12 Wszyscy odstąpili, stali się razem nieużyteczni, nie ma, kto by czynił dobrze, nie ma ani jednego.13 Ich gardło jest grobem otwartym, językami swymi zdradliwie mówili, pod ich wargami jad żmijowy.14 Usta ich są pełne przekleństwa i gorzkości, 15nogi ich prędkie do rozlewania krwi.16 Na ich drogach zniszczenie i nieszczęście,17 i nie poznali drogi pokoju;18 nie ma bojaźni bożej przed ich oczami.”19 Lecz wiemy, że cokolwiek mówi Zakon, mówi tym, co są w Zakonie, aby wszelkie usta były zamknięte i żeby cały świat podlegał Bogu; 2obo z uczynków Zakonu nie będzie usprawiedliwiony przed nim żaden człowiek. Przez Zakon bowiem poznanie grzechu.USPRAWIEDLIWIENIE PRZEZ WIARĘ W CHRYSTUSA.21 Ale teraz bez Zakonu objawiła się sprawiedliwość boża, poświadczona przez Zakon i proroków.22 Sprawiedliwość zaś boża przez wiarę w Jezusa Chrystusa dla wszystkich i na wszystkich, którzy weń wierzą, bo nie ma różnicy.23 Wszyscy bowiem zgrzeszyli i niedostaje im chwały bożej.24 Usprawiedliwieni darmo przez łaskę jego, przez odkupienie, które jest w Chrystusie Jezusie.25 Jego Bóg uczynił we wierze ofiarą przebłagalną przez krew jego dla okazania sprawiedliwości swojej względem przeszłych grzechów,26 które Bóg znosił cierpliwie dla okazania sprawiedliwości swojej w tym czasie, aby i sam był sprawiedliwy i usprawiedliwiający tego, który jest z wiary w Jezusa Chrystusa.27 Gdzież jest więc chluba twoja? Wykluczona jest. Przez jaki zakon? Uczynków? Nie, ale przez zakon wiary.26 Sądzimy bowiem, że człowiek bywa usprawiedliwiony przez wiarę, bez uczynków Zakonu.29 Czyż Bóg jest tylko żydów? Czy nie i pogan? Owszem i pogan.30 Gdyż właśnie jeden jest Bóg, który usprawiedliwia obrzezanych z wiary i nieobrzezanych przez wiarę.31 Zakon więc burzy my przez wiarę? Żadną miarą; ale Zakon stanowimy.
4USPRAWIEDLIWIENIE NIE PRZEZ UCZYNKI ZAKONU, ALE PRZEZ WIARĘ.1 Cóż więc powiemy, Abraham, ojciec nasz według ciała co znalazł?2 Jeśli bowiem Abraham z uczynków był usprawiedliwiony, ma chwałę, ale nie u Boga.3 Co bowiem mówi Pismo? “Uwierzył Abraham Bogu i poczytane mu est ku sprawiedliwości.”4 Temu zaś, który pracuje, nie poczytuje się zapłaty za łaskę, ale za rzecz należną.5 Temu zaś, co nie pracuje, ale wierzy w tego, który niezbożnego usprawiedliwia, poczytana bywa wiara jego ku sprawiedliwości według postanowienia łaski bożej.6 Jak i Dawid nazywa błogosławionym człowieka, któremu Bóg poczytuje sprawiedliwość bez uczynków.7 “Błogosławieni, który1n odpuszczone są nieprawości, i których grzechy są zakryte.8 Błogosławiony mąż, któremu Pan nie poczytał grzechu. “WIARA USPRAWIEDLIWIŁA ABRAHAMA, A NIE OBRZEZANIE.9 to więc błogosławieństwo czy jest tylko dla obrzezanych, czy także dla nieobrzezanych? Mówimy bowiem, że wiara została poczytana Abrahamowi ku sprawiedliwości.10 Jakże więc była poczytana? W obrzezaniu, czy w odrzezku? Nie w obrzezaniu, ale w odrzezku.11 I otrzymał znak obrzezania jako pieczęć usprawiedliwienia z wiary, którą miał przed obrzezaniem, aby był ojcem wszystkich wierzących w nieobrzezaniu, aby i im było to poczytane ku sprawiedliwości,12 i żeby był ojcem obrzezanych, nie tylko tym, co są z obrzezania, ale i tym, co idą śladami wiary, jaką miał ojciec nasz Abraham przed obrzezaniem.13 Nie przez Zakon bowiem dana była obietnica Abrahamowi i potomstwu jego, że ma być dziedzicem świata, ale przez sprawiedliwość wiary.14 Jeśli bowiem ci są dziedzicami, co są z Zakonu, próżną stała się wiara i wniwecz obróciła się obietnica.15 Zakon bowiem ściąga gniew. Gdyż gdzie nie ma Zakonu, nie ma i przestępstwa.16 Dlatego z wiary – aby według łaski obietnica trwała w mocy dla całego potomstwa, nie tylko tego, które jest z Zakonu, ale i dla tego, które jest z wiary Abrahama; bo on jest ojcem nas wszystkich17 (jak napisano: “Postanowiłem cię ojcem wielu narodów”), przed Bogiem, któremu uwierzył, który ożywia umarłych i powołuje do bytu to, czego nie ma, jak to, co jest.WIARA ABRAHAMA.18 On przeciw nadziei uwierzył ufając, że zostanie ojcem wielu narodów, według tego, co mu powiedziano: “Tak będzie potomstwo twoje.”19 I nie osłabł w wierze, ani się nie oglądał na obumarłe ciało swoje, choć już miał około stu lat, i na obumarły żywot Sary.20 Nie wahał się też niedowierzając obietnicy Boga, ale się umocnił w wierze, dając chwałę Bogu;21 wiedząc z całą pewnością, że cokolwiek obiecał, mocen jest i uczynić.22 I dlatego poczytano mu to ku sprawiedliwości.23 Nie tylko zaś dla niego napisano: Poczytane mu zostało ku sprawiedliwości,24 ale i dla nas, którym będzie poczytane, że wierzymy w tego, co wzbudził z martwych Jezusa Chrystusa Pana naszego,25 który został wydany z powodu występków naszych, a wstał z martwych dla naszego usprawiedliwienia.
5OWOCE USPRAWIEDLIWIENIA PRZEZWIARĘ.1 Usprawiedliwieni więc z wiary, miejmy pokój z Bogiem przez Pana naszego Jezusa Chrystusa,2 przez którego też mamy dostęp przez wiarę do tej łaski, w której stoimy i chlubimy się w nadziei chwały synów bożych.3 A nie tylko to, lecz też chlubimy się i w uciskach, wiedząc, że ucisk sprawuje cierpliwość,4 a cierpliwość wypróbowanie, a wypróbowanie nadzieję,5 a nadzieja nie zawodzi, gdyż miłość boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który nam1 jest dany.6 A po cóż bowiem Chrystus, gdyśmy jeszcze byli słabi, czasu swego umarł za niezbożnych?7 Albowiem za sprawiedliwego ledwo kto umiera, gdyż za dobrego może by się kto odważył umrzeć.8 Lecz Bóg zaleca miłość swoją względem nas, że kiedyśmy czasu swego byli jeszcze grzesznikami,9 Chrystus za nas umarł; więc daleko więcej teraz, skorośmy usprawiedliwieni we krwi jego, wybawieni będziemy przezeń od gniewu.10 Jeśli bowiem, gdyśmy byli nieprzyjaciółmi, zostaliśmy pojednani z Bogiem przez śmierć Syna jego, daleko bardziej, skorośmy pojednani, będziemy zbawieni w życiu jego.11 Lecz nie tylko, ale też chlubimy się w Bogu przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, przez którego teraz jesteśmy pojednani.ADAM A CHRYSTUS12 Dlatego jak przez jednego człowieka grzech wszedł na ten świat, i przez grzech śmierć, i tak na wszystkich ludzi śmierć przeszła, w którym wszyscy zgrzeszyli.13 Aż do Zakonu bowiem grzech był na świecie, lecz grzech nie był oczytany, gdy Zakonu nié było.14 Ale śmierć królowała od Adama aż do Mojżesza także nad tymi, którzy nie zgrzeszyli na podobieństwo przestępstwa Adama, który jest figurą przyszłego.15 Lecz nie jak przestępstwa, tak i dar. Jeśli bowiem przez przestępstwo jednego umarło wielu, daleko więcej obficie spłynęła na wielu łaska boża i dar w łasce jednego człowieka Jezusa Chrystusa.16 I nie jak przez jeden grzech, tak i dar;. bo sąd wprawdzie z jednego na potępienie, łaska zaś z wielu występków na usprawiedliwienie.17 Jeśli bowiem wskutek przestępstwa jednego śmierć królowała przez jednego, daleko więcej ci, co otrzyrnują obfitość łaski i daru i sprawiedliwości, królować będą w życiu przez jednego Jezusa Chrystusa.18 Przeto jak przez przestępstwo jednego na wszystkich ludzi potępienie, tak i przez sprawiedliwość jednego na wszystkich ludzi usprawiedliwienie życia.19 Jak bowiem przez nieposłuszeństwo jednego człowieka grzesznikami stało się wielu, tak i przez posłuszeństwo jednego sprawiedliwymi stanie się wielu.20 Zakon zaś wszedł, aby obfitowało przestępstwo. Gdzie zaś obfitowało przestępstwo obfitowała więcej łaska.21 Aby jak grzech królował w śmierci, tak też łaska królowała przez sprawiedliwość ku życiu wiecznemu, przez Jezusa Chrystusa Pana naszego.
6OCHRZCZENI W CHRYSTUSIE UMARLIŚMY DLA GRZECHU.1 Cóż więc powiemy? Będziemy trwać w grzechu, aby obfitowała łaska?2 Uchowaj Boże! Jeśli bowiem umarliśmy grzechowi, jakże jeszcze będziemy w nim żyć?3 Czy nie wiecie, że którzykolwiek jesteśmy ochrzczeni w Chrystusie Jezusie, ochrzczeni jesteśmy w śmierci jego?4 Albowiem z nim jesteśmy razem pogrzebani w śmierć przez chrzest, aby jak Chrystus wstał z martwych przez chwałę Ojca, tak żebyśmy i my chodzi1i w nowości życia.5 Jeśli bowiem zostaliśmy wszczepieni w podobieństwo śmierci jego, to będziemy i w zmartwychwstanie.6 Wiedząc to, że nasz stary człowiek został współukrzyżowany, aby było zniszczone ciało grzechu i żebyśmy dalej nie służyli grzechowi.7 Kto bowiem umarł, wyzwolony jest spod grzechu.8 Jeśli zaś umarliśmy z Chrystusem, wierzymy, że też razem będziemy żyć z Chrystusem;9 wiedząc, że Chrystus powstawszy z martwych, Więcej nie umiera, śmierć nad nim więcej nie będzie panować.10 Skoro bowiem umarł dla grzechu, raz umarł; skoro zaś żyje, żyje dla Boga.11 Tak i wy rozumiejcie, że z pewnością umarliście dla grzechu, żyjecie zaś dla Boga w Chrystusie Jezusie Panu naszym.STALIŚMY SIĘ SŁUGAMI USPRAWIEDLIWIENIA.12 Niechże Więc nie króluje grzech w waszym. śmiertelnym ciele, żebyście mieli być posłuszni pożądliwóściom jego.13 Lecz też nie wydajcie członków waszych na narzędzia nieprawości dla grzechu, ale oddajcie się Bogu jak zmartwychwstali żyjący, a członki wasze jak narzędzia sprawiedliwości dla Boga.14 Grzech bowiem nie będzie nad wami panował, bo nie jesteście pod Zakonem, ale pod łaską.15 Cóż więc? Będziemy grzeszyć dlatego, że nie jesteśmy pod Zakonem, ale pod łaską? Uchowaj Boże!16 Czy nie wiecie, że komu oddajecie się w służbę na posłuszeństwo, sługami jesteście tego, kogo słuchacie, czy to grzechu ku śmierci, czy posłuszeństwa ku sprawiedliwości?17 Lecz Bogu dzięki, że choć byliście niewolnikami grzechu, staliście się z serca posłuszni temu rodzajowi nauki, któremu jesteście oddani.18 Wyzwoleni zaś od grzechu, staliście się niewolnikami sprawiedliwości.19 Po ludzku mówię, dla słabości waszego ciała. Jak bowiem Wydawaliście członki wasze na służbę nieczystości i nieprawości ku nieprawości, tak teraz oddawajcie członki wasze na służbę sprawiedliwości ku uświęceniu.20 Gdy bowiem byliście niewolnikami grzechu, nie ulegaliście sprawiedliwości.21 Jaki Więc pożytek mieliście wtedy z tych rzeczy, których się teraz wstydzicie? Gdyż końcem ich jest śmierć.22 Teraz zaś wyzwoleni spod grzechu, i stawszy się niewolnikami Boga, zbieracie swój owoc ku uświęceniu, a końcem – życie wieczne.23 Albowiem zapłatą grzechu śmierć. Łaską zaś Boga – życie wieczne w Chrystusie Jezusie Panu naszym.
7WOLNI OD ZAKONU.1 Czyż nie wiecie, bracia (bo mówię do znających Zakon), że człowiek podlega prawu, jak długi czas żyje.2 Niewiasta bowiem zamężna, póki mąż żyje, związana jest prawem; jeśli zaś mąż jej umrze, wyzwolona jest spod prawa męża.3 Przeto, póki mąż żyje, będzie zwana cudzołożnicą, jeśliby była z innym mężem; jeśliby zaś mąż jej umarł, wolna jest od prawa mężowego, żeby nie była cudzołożnicą, gdyby była z innym mężem.4 Otóż i wy, bracia moi, umarliście Zakonowi przez ciało Chrystusowe, abyście należeli do innego, który powstał z martwych, abyśmy owoc przynosili Bogu.5 Gdy bowiem byliśmy w ciele, namiętności grzeszne, obudzone przez Prawo, działały w członkach naszych, ażeby przynosiły owoc śmierci;6 lecz teraz jesteśmy wolni od Zakonu śmierci, w którym byliśmy trzymani, tak że służymy w nowości ducha, a nie w starości litery.PRZEZ ZAKON WZMÓGŁ SIĘ GRZECH.7 Cóż więc powiemy? Zakon jest grzechem? Boże uchowaj! Ale grzechu nie poznałem jak tylko przez Zakon: bo nie wiedziałbym o pożądliwości, gdyby Prawo nie mówiło: “Nie pożądaj.”8 Grzech zaś, wziąwszy podnietę z przykazania, sprawił we mnie wszelką pożądliwość. Bez Zakonu bowiem grzech był martwy.9 Ja przecie żyłem niegdyś bez Zakonu. Lecz gdy przyszło przykazanie, grzech ożył,10 ja zaś umarłem i okazało n1i się, że przykazanie, które miało być ku życiu, to stało się drogą do śmierci.11 Grzech bowiem wziąwszy podnietę z przykazania, uwiódł mię i mnie zabił przez nie.12 Tak więc Zakon wprawdzie święty i przykazanie święte i sprawiedliwe i dobre.13 To więc, co dobre, stało się dla mnie śmiercią? Boże uchowaj! Ale grzech, żeby się okazać grzechem, przez dobro zadał mi śmierć; aby przez przykazanie grzech stał się nad miarę grzesznym.WEWNĘTRZNA WALKA CZŁOWIEKA.14 Wiemy bowiem, że Zakon jest duchowy, ja zaś cielesny, jestem zaprzedany grzechowi.15 Albowiem nie rozumiem, co czynię; bo nie to czynię, co chcę dobrego; ale złe, które nienawidzę, to czynię.16 Jeśli zaś to czynię, czego nie chcę, to przyznaję, że Zakon jest dobry.17 Teraz zaś już nie ja to czynię, ale grzech, który we mnie mieszka.18 Wiem bowiem, że we mnie nie mieszka dobre, to jest w ciele moim. Albowiem chcieć jest w mej mocy, ale by dobre wykonać, nie znajduję.19 Nie czynię bowiem dobrego, które chcę, ale złe, którego nie chcę, to czynię.20 Jeśli zaś to czynię, czego nie chcę, już nie ja to czynię, ale grzech, który we mnie mieszka.21 Znajduję więc to prawo, że gdy chcę czynić co dobre, zło do mnie przylega.22 Albowiem według wewnętrznego człowieka, kochan1 się w Zakonie bożym;23 lecz widzę inny zakon w członkach moich, sprzeciwiający się zakonowi umysłu mojego i poddający mię w niewolę w zakonie grzechu, który jest w członkach moich.24 Nieszczęsny ja człowiek, któż mnie wybawi z ciała tej śmierci?25 Łaska boża przez Jezusa Chrystusa Pana naszego. Przeto ja sam służę umysłem Zakonowi bożemu, ciałem zaś zakonowi grzechu.
8WOLNI JESTEŚMY OD POTĘPIENIA.1 Teraz więc nie ma żadnego potępienia dla tych; co są w Chrystusie Jezusie, którzy nie postępują według ciała.2 Prawo bowiem ducha i życia w Chrystusie Jezusie wyzwoliło mię z prawa grzechu i śmierci.3 Gdyż co było niemożliwe dla Zakonu, w czym był osłabiony przez ciało, Bóg, posławszy Syna swego w ciele podobnym do grzesznego ciała, i z powodu grzechu, potępił grzech w ciele,4 aby usprawiedliwienie Zakonu wypełniło się w nas, którzy nie według ciała postępujemy, ale według ducha.5 Albowiem którzy są według ciała, rozumieją, co jest cielesne; lecz którzy są według ducha, rozumieją, co jest duchowe.6 Gdyż mądrość ciała – to śmierć, a mądrość ducha – życie i pokój;7 ponieważ mądrość ciała jest nieprzyjaciółką Boga, nie jest bowiem poddana prawu bożemu, bo nawet nié może.8 A którzy są w ciele, nie mogą podobać się Bogu.DUCH BOŻY MIESZKA W NAS.9 Wy zaś nie jesteście w ciele, ale w duchu; jeśli tylko Duch Boży mieszka w was. Jeśli zaś kto nie ma Ducha Chrystusowego, ten nie należy do niego.10 Lecz jeśli Chrystus jest w was, ciało wprawdzie jest umarłe dla grzechu, ale duch żyje dla usprawiedliwienia.11 A jeśli Duch tego, co Jezusa wzbudził z martwych, mieszka w was, to ten, co wzbudził Jezusa Chrystusa z martwych, ożywi i ciała wasze śmiertelne dla Ducha jego mieszkającego w was.12 Przeto, bracia, nie jesteśmy dłużnikami ciała, żebyśmy według ciała żyli.13 Jeśli bowiem według ciała żyć będziecie, pomrzecie; jeśli zaś duchem umorzycie sprawy ciała, żyć będziecie.14 Albowiem ci są synami bożymi, którzy Duchem Bożym są rządzeni.15 Nie otrzymaliście bowiem znowu ducha niewolników ku bojaźni, ale otrzymaliście ducha przybrania za synów, przez którego wołamy: Abba (Ojcze)! 16 Albowiem ten Duch daje świadectwo duchowi naszemu, że jesteśmy synami bożymi.17 Jeśli zaś synami, to i dziedzicami: mianowicie dziedzicami bożymi, a współdziedzicami Chrystusowymi; jeśli tylko współcierpimy, abyśmy też byli współuwielbieni.CHWAŁY CHRYSTUSA PRAGNIE WSZELKIE STWORZENIE.18 Sądzę bowiem, że utrapienia czasu niniejszego nie są godne przyszłej chwały, która się w nas objawi.19 Gdyż stworzenie z upragnieniem wyczekuje objawienia synów bożych.20 Albowiem stworzenie poddane jest złudzie nie dobrowolnie, ale dla tego, który je poddał, w nadziei,21 że i samo stworzenie będzie oswobodzone z niewoli skażenia na wolność chwały synów bożych.22 Wiemy bowiem, że wszelkie stworzenie wzdycha i jak rodząca aż dotychczas boleje.23 A nie tylko ono, lecz i my sami, którzy mamy pierwiastki Ducha; i sami w sobie wzdychamy, oczekując przybrania na synów bożych, odkupienia ciała naszego.24 Nadzieją bowiem jesteśmy zbawieni. A nadzieja, którą się widzi, nie jest nadzieją, bo co kto widzi, jakże się tego spodziewa?25 Jeśli zaś spodziewamy się, czego nie widzimy, tego w cierpliwości oczekujemy.26 Podobnie też i Duch wspomaga słabość naszą, gdyż nie wiemy, o co byśmy prosić mieli, jak potrzeba, ale sam Duch prosi za nami wzdychaniem niewymownym.27 Ten zaś, co przenika serca, wie, czego Duch pożąda, bo według Boga wstawia się za świętymi.MAMY BYĆ PODOBNI DO OBRAZU SYNA BOŻEGO.28 Wiemy zaś, że miłującym Boga, wszystko dopomaga do dobrego, tym co są powołani, według postanowienia, święci.29 Albowiem których przejrzał i przeznaczył, aby byli podobni do obrazu Syna jego, żeby on był pierworodnym między wielu braćmi.30 Których zaś przeznaczył, tych też wezwał; a których wezwał, tych też usprawiedliwił; których zaś usprawiedliwił, tych też uwielbił.31 Cóż więc powiemy na to? Jeśli Bóg za nami, kto przeciwko nam?32 A ten co nawet własnemu Synowi swemu nie przepuścił, ale go wydał za. nas wszystkich, jakżeby nam nie darował razem z nim wszystkiego?33 Kto będzie oskarżał wybranych bożych? Bóg, który usprawiedliwia?34 Któż jest, co by potępił? Chrystus Jezus, który umarł i owszem, który i zmartwychwstał, który jest po prawicy bożej, który się też wstawia za nami?NIC NAS NIE ODŁĄCZY OD MIŁOŚCI CHRYSTUSOWEJ.35 Któż Więc nas odłączy od miłości Chrystusowej? utrapienie? czy ucisk? Czy głód? czy nagość? czy niebezpieczeństwo? czy prześladowanie? czy miecz?36 (Jak napisano: “A1bowiem dla ciebie nas zabijają cały dzień, uważają nas za owce skazane na rzeź.”)37 Ale w tym wszystkim zwyciężamy przez tego, który nas umiłował.38 Albowiem jestem pewny, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani księstwa, ani mocarstwa, ani teraźniejsze rzeczy, ani przyszłe, ani moc,39 ani wysokość, ani głębokość, ani inne stworzenie nie będzie nas mogło odłączyć od miłości bożej, która jest w Chrystusie Jezusie Panu naszym.
9PAWEŁ BOLEJE NAD ŻYDAMI.1 Prawdę mówię w Chrystusie, nie kłamię, a świadectwo daje mi sumienie moje w Duchu Świętym,2 że mam wielu smutek i ustawicznie boleje serce moje.3 Ja sam bowiem pragnąłem być odrzuconym od Chrystusa za braci moich, którzy są krewnymi moimi według ciała.4 Oni są izraelitami, ich jest przybranie synowskie i chwała i przymierze Zakon i służba boża i obietnice;5 i ich są ojcowie, z których jest Chrystus według ciała, a ten jest nad wszystkim Bóg błogosławiony na wieki. Amen.NIE WSZYSCY POTOMKOWIE ABRAHAMA SĄ SYNAMI OBIETNICY.6 Przez to zaś nie przepadło słowo boże; nie wszyscy bowiem, co są z Izraela, ci są izraelitami;7 ani ci, co są potomstwem Abrahama, nie wszyscy są synami, ale “od Izaaka zwać się będzie twoje potomstwo.”8 To znaczy, że nie ci są synami bożymi, co są synami ciała, ale którzy są synami obietnicy, ci są uważani za potomstwo.9 To bowiem jest słowo obietnicy: “W tym czasie przyjdę, a Sara będzie miała syna.”10 Nie tylko zaś ona, ale i Rebeka, zostawszy brzemienną z jednego obcowania z Izaakiem, ojcem naszym.11 Gdy jeszcze się nie narodzili, ani czegokolwiek dobrego albo złego nie uczynili (aby według wybrania pozostało postanowienie boże),12 nie z uczynków, ale przez tego, który powołuje, rzeczono jej:13 Starszy będzie służył młodszemu,” jak napisano: “Jakuba umiłowałem, a Ezawa miałem w nienawiści.”BÓG WYBIERA, KOGO CHCE.14 Cóż więc powiemy? Czyżby niesprawiedliwość u Boga? Żadną miarą.15 Mojżeszowi bowiem mówi: “Zmiłuję się nad tym; komu jestem miłościwy, i miłosierdzie okażę, nad kim się zlituję.”16 Nie zależy to więc ani od tego, co chce, ani od tego, co biegnie, ale od litującego się Boga.17 Mówi bowiem Pismo Faraonowi: “Na to właśnie wzbudziłem cię, abym na tobie okazał moc moją i żeby imię moje było opowiadane po całej ziemi.”18 Przeto lituje się, nad kim chce; a zatwardza, kogo chce.19 Powiesz mi tedy: Czemuż się jeszcze uskarża? Kto bowiem sprzeciwi się jego woli?20 człowiecze, kimże ty jesteś że odpowiadasz Bogu? Czyż naczynie ulepione mówi temu, co je ulepił: Czemu żeś mię tak uczynił?21 Czyż nie ma mocy garncarz z tej samej bryły gliny uczynić jedno naczynie ku poszanowaniu, a drugie ku zelżywości?22 Skoro Bóg, chcąc okazać gniew i oznajmić potęgę swoją, znosił w wielkiej cierpliwości naczynia gniewu, gotowe na zatracenie,23 aby okazać bogactwa swej chwały nad naczyniami miłosierdzia, które przygotował ku chwale,24 nad nami, których też wezwał, nie tylko z żydów, ale i z pogan,25 jak mówi u Ozeasza: “Nazwę nie mój lud ludem moim, i nieumiłowaną umiłowaną, i tę, która miłosierdzia nie dostąpiła, tą co miłosierdzia dostąpiła.26 I stanie się: na miejscu, gdzie im powiedziano: Wy nie jesteście ludem moim, tam ich nazywać będą synami Boga żywego.”27 Izajasz zaś głosi o Izraelu: “Choćby liczba synów izraelskich była jak piasek morski, ostatki będą ocalone.28 Słowo bowiem spełniając, i przyspieszając w sprawiedliwości”: gdyż “słowo wkrótce wykona Pan na ziemi”;29 i jak przepowiedział Izajasz: “Gdyby nam Pan zastępów nie był zostawił potomstwa, bylibyśmy jak Sodoma i stalibyśmy się podobni Gomorze.” ˇSPRAWIEDLIWOŚĆ NIE Z ZAKONU LECZ Z WIARY.30 Cóż więc powiemy? To że poganie, którzy nie zabiegali o sprawiedliwość, dostąpili sprawiedliwości, mianowicie sprawiedliwości, która jest z wiary.31 Izrael zaś, ubiegając się o zakon sprawiedliwości, nie doszedł. do zakonu sprawiedliwości.32 Dlaczego? Gdyż nie z wiary, ale jakby z uczynków; potknęli się bowiem o kamień obrażenia,33 jak napisano: “Oto kładę ná Syjonie kamień obrażenia i skałę zgorszenia; a wszelki, który weń wierzy, nie będzie zawstydzony.”
10SERCEM WIERZY SIĘ KU SPRA WIEDLIWOŚCI.1 Bracia, właśnie pragnienie serca mego i błagalna modlitwa wznosi się do Bo za ich zbawienie.2 Wydaję im wiem świadectwo, że mają żarliwość bożą, ale nie według umiejętności.3 Nie znając bowiem sprawiedliwości bożej i starając się swoją postawić, nie poddali się sprawiedliwości bożej.4 Kresem bowiem Zakonu jest Chrystus ku sprawiedliwości każdego, co wierzy.5 Mojżesz bowiem napisał o sprawiedliwości, która jest z Zakonu, że “człowiek, który by ją wypełnił, będzie w niej żył.”6 Sprawiedliwość zaś, która jest z wiary, tak mówi: “Nie mów w sercu swoim: Któż wstąpi do nieba?” to jest, żeby Chrystusa sprowadzić;7 albo: “Któż zstąpi do przepaści?” to jest, żeby Chrystusa z martwych wywołać.8 Ale cóż powiada Pismo? “Blisko jest słowo w ustach twoich i w sercu twoim,” to znaczy słowo wiary, które głosimy.9 Jeśli bowiem wyznałbyś ustami swoimi Pana Jezusa i uwierzył w sercu swoim, że go Bóg wzbudził z martwych, zbawiony będziesz.10 Sercem bowiem wierzy się ku sprawiedliwości, ustami zaś wyznaje się ku zbawieniu.11 Mówi bowiem Pismo: “Wszelki, kto weń wierzy, nie będzie zawstydzony.”12 Albowiem nie ma różnicy między Żydem a Grekiem, bo ten sam jest Pan wszystkich, bogaty dla wszystkich, którzy go wzywają.13 “Wszelki bowiem, który by wzywał imienia Pańskiego, zbawiony będzie.”NIE WSZYSCY POSŁUSZNI SĄ EWANGELII.14 Jakże więc będą Wzywać tego, w którego nie uwierzyli? Albo jak uwierzą temu, którego nie słyszeli. A jak usłyszą bez przemawiającego?15 Lecz jak będą nauczać, jeśliby nie byli posłani? Jak napisano: “Jak śliczne nogi opowiadających pokój, opowiadających dobra!”16 Ale nie wszyscy są posłuszni ewangelii. Izajasz bowiem mówi: “Panie, kto uwierzył temu, co usłyszał od nas?”17 Wiara więc ze słuchania, słuchanie zaś przez słowo Chrystusowe.18 Lecz mówię: Czyż nie słyszeli? I owszem, “po wszystkiej ziemi rozszedł się ich głos, a na krańce okręgu ziemskiego ich słowa.”19 Ale pytam: Czy Izrael nie poznał? Pierwszy mówi Mojżesz: “Ja w was wzbudzę zawiść przez tego, który nie jest ludem, przez naród głupi, przywiodę was do gniewu.”20 Izajasz zaś odważnie mówi: “Znaleźli mię ci, którzy mnie nie szukali; jawnie się ukazałem tym, co się o mnie nie pytali.”21 Do Izraela zaś mówi: “Cały dzień wyciągałem ręce moje do ludu niewiernego i sprzeciwiającego się.”
11NIE WSZYSCY ŻYDZI SĄ ZA TWARDZIALI.1 Mówię tedy: Czy Bóg odrzucił lud swój? Żadną miarą. Albowiem i ja jestem izraelitą z potomstwa Abrahama, z pokolenia Beniamina.2 Nie odrzucił Bóg ludu swego, który zna. Czy nie wiecie, co mówi Pismo o Eliaszu: jak skarży się przed Bogiem przeciw Izraelowi?3 “Panie, proroków twoich zabili, ołtarze twoje poobalali, ja zostałem sam i czyhają na życie moje.”4 Ale co mu mówi odpowiedź boska? “Zostawiłem sobie siedem tysięcy mężów, którzy nie zgięli kolan przed Baalem.”5 Tak więc i w tym czasie ostatki zostały zbawione według wybrania łaski.6 Jeśli zaś z łaski, to już nie z uczynków, bo inaczej łaska już nie jest łaską.7 Cóż więc? Czego Izrael szukał, tego nie dostąpił, ale wybrani dostąpili; inni zaś zostali zaślepieni,8 jak napisano: “Dał im Bóg ducha odrętwienia; oczy, aby nie widzieli i uszy, aby nie słyszeli aż do dnia dzisiejszego.”9 A Dawid mówi: “Niechaj stół ich stanie się sidłem i pułapką i obrażeniem i odpłatą dla nich.10 Niech się zaćmią ich oczy, by nie widzieli, a grzbiet ich zawsze naginaj. “CZĘŚCIOWE ODSTĘPSTWO ŻYDÓW ZBAWIENIEM POGAN.11 Mówię tedy: Czy się tak potknęli, żeby zginąć? Bynajmniej. Ale ich przestępstwo jest zbawieniem dla pogan, aby z nimi szli w zawody.12 A jeśli ich przestępstwo jest bogactwem świata i ich umniejszenie bogactwem pogan, o ileż więcej ich dopełnienie?13 Mówię bowiem wam poganom: Jak długo przynajmniej ja jestem apostołem pogan, będę przysparzał chwały usługiwaniu mojemu,14 abym jakoś pobudził ciało moje do współzawodnictwa, i zbawił niektórych z nich.15 Jeśli bowiem ich odrzucenie jest pojednaniem świata, czym będzie przyjęcie, jeśli nie zmartwychwstaniem do życia?16 A jeśli zaczyn jest święty, to i ciasto, i jeśli korzeń święty, to i gałęzie.17 A jeśli niektóre gałęzie zostały ułamane, ty zaś skoro byłeś płonną oliwą, jesteś w nie wszczepiony i stałeś się uczestnikiem korzeni i tłustości oliwnejj6nie wynoś się ponad gałęzie. A jeśli się wynosisz, to nie ty nosisz korzenie, ale korzeń ciebie.19 Powiesz tedy: Gałęzie ułamano, abym ja był wszczepiony.20 Dobrze: z powodu niedowiarstwa są ułamane. Ty zaś wiarą stoisz; nie rozumiej wysoko, ale się bój.21 Jeśli bowiem Bóg nie przebaczył naturalnym gałęziom, żeby przypadkiem i tobie nie przebaczył.NIECH SIĘ POGANIE NIE WYNOSZĄ NAD ZYDÓW.22 Przypatrz się więc dobroci i surowości bożej: mianowicie surowości względem tych, co upadli, a dobroci bożej względem ciebie, jeśli wytrwasz w dobroci; inaczej i ty będziesz wycięty.23 Ale i oni będą wszczepieni, jeśli nie pozostaną w niedowiarstwie; Bóg bowiem ma moc znowu ich wszczepić.24 Albowiem jeśli ty jesteś wycięty z oliwki, płonnej z natury, i przeciwko naturze zostałeś wszczepiony w dobrą oliwkę: jakże daleko więcej ci, którzy według natury zostaną wszczepieni w swoją oliwkę?PRZYSZŁE NAWRÓCENIE ŻYDÓW.25 Nie chcę bowiem, bracia, żebyście nie mieli wiedzieć tej tajemnicy (abyście sami siebie nie uważali za mądrych), że zaślepienie po części spadło na Izraela, dopóki poganie nie wejdą w pełności,26 i tak wszystek Izrael będzie zbawiony, jak napisano: “Przyjdzie z Syjonu, który wyrwie i odwróci bezbożność od Jakuba.27 I to będzie moje przymierze z nimi, gdy zgładzę ich grzechy.”28 Dla ewangelii są wprawdzie nieprzyjaciółmi z powodu was, dla wybrania zaś są najmilsi z powodu ojców.29 Nie żałuje bowiem Bóg darów i wezwania.30 Jak bowiem kiedyś i wy nie wierzyliście Bogu, a teraz dostąpiliście miłosierdzia z powodu ich niedowiarstwa;31 tak i oni teraz nie uwierzyli w okazane wam miłosierdzie, aby i oni miłosierdzia dostąpili.32 Zamknął bowiem Bóg wszystko w niedowiarstwie, aby się nad wszystkimi zmiłował.33 O głębokości bogactw mądrości i wiedzy bożej! Jak są nieogarnione sądy jego i niedościgłe drogi jego!34 “Któż bowiem poznał umysł Pański? albo kto był jego doradcą?”35 Albo kto dał mu pierwej, a będzie mu oddane?36 Albowiem z niego, i przezeń, i w nim jest wszystko: Jemu chwała na wieki. Amen.
12ODDAĆ SIĘ CAŁKOWICIE BOGU.1 Proszę was tedy usilnie, bracia przez miłosierdzie boże, abyście wydawali ciała wasze na ofiarę żyjącą, świętą, przyjemną Bogu, na rozumną służbę waszą.2 A nie upodabniajcie się do tego świata, lecz przemieniajcie się przez odnowę umysłu waszego, abyście doświadczali, która jest wola boża dobra i przyjemna i doskonała.3 Z łaski bowiem, która mi jest dana, mówię wszystkim, co są między wami, żeby nie więcej rozumieli, niźli potrzeba rozumieć, ale żeby rozumieli z umiarkowaniem i jaką każdemu udzielił Bóg miarę wiary.4 Jak bowiem w jednym ciele mamy wiele członków, a wszystkie członki nie mają tej samej czynności,5 tak wielu nas jednym ciałem jesteśmy w Chrystusie, a każdy z osobna członkami jeden drugiego.6 Mając zaś dary różne według łaski, która nam jest dana, bądź proroctwo w zakresie wiary,7 bądź posługę w usługiwaniu, jeśli kto uczy, w nauce;8 kto napomina, w napominaniu; kto użycza, w prostocie; kto jest przełożonym, w zapobiegliwości; kto czyni m1łosierdzie, z wesołością.MIŁOŚĆ BRATERSKA.9 Miłość bez obłudy. Nienawidźcie zła, lgnijcie do dobrego;10 miłością braterską jedni drugich miłujcie; uszanowaniem wzajemnie się uprzedzajcie;11 w pilności nie leniwi; duchem płomienni; Panu służący;12 nadzieją się weselący; w utrapieniu cierpliwi; w modlitwie wytrwali;13 w potrzebach dzielący się z świętymi; w gościnności się kochający.14 Błogosławcie prześladujących was; błogosławcie, a nie przeklinajcie.15 Weselcie się z weselącymi się, płaczcie z płaczącymi;16 bądźcie między sobą jednomyślni; nie rozumiejcie wysoko, ale się z pokornymi zgadzajcie. Nie bądźcie mądrymi we własnym mniemaniu.17 Nikomu złym za złe nie oddawajcie: obmyślajcie to, co dobre nie tylko przed Bogiem, ale też i przed wszystkimi ludźmi.18 Jeśli być może, o ile to od was zależy, pokój miejcie ze wszystkimi ludźmi,19 nie brońcie samych siebie, najmilsi, ale dajcie miejsce gniewowi; napisano bowiem: “Mnie pomsta; ja oddam, mówi Pan.”20 Lecz “jeśliby nieprzyjaciel twój był głodny, nakarmił go; jeśli pragnie, napój go. Czyniąc to bowiem, węgle ogniste zgromadzisz na głowę jego.”21 Nie daj się zwyciężyć złemu, ale zwyciężaj złe w dobrym.
13POSŁUSZEŃSTWO PRZEŁOŻONYM.1 Wszelka dusza niech będzie poddana wyższym zwierzchnościom; nie ma bowiem zwierzchności, jak tylko od Boga; te zaś, co są, od Boga są postanowione.2 Tak więc, kto się sprzeciwia zwierzchności, sprzeciwia się postanowieniu bożemu. A ci, co się sprzeciwiają, ściągają na siebie potępienie.3 Gdyż przełożeni nie są na postrach dobremu uczynkowi, ale złemu. Chcesz zaś nie bać się zwierzchności? Czyń, co dobre, a będziesz miał od niej pochwałę;4 jest bowiem dla ciebie sługą bożym ku dobremu. Jeśli zaś uczynisz co złego, bój się, bo nie bez przyczyny miecz nosi. Jest bowiem sługą bożym, mścicielem zagniewanym na tego, co źle czyni.5 Dlatego koniecznie bądźcie poddani, nie tylko dla gniewu, ale też dla sumienia.6 Dlatego bowiem i podatki płacicie, gdyż są sługami Boga, tej właśnie sprawie służący.7 0ddajcież więc wszystkim, coście powinni: komu podatek, podatek; komu cło, cło; komu bojaźń, bojaźń; komu cześć, cześć.MIŁOŚĆ BLIŹNIEGO.8 Nie bądźcie nikomu nic winni, tylko abyście się nawzajem miłowali; bo kto miłuje bliźniego, Prawo wypełnił.9 Albowiem: “Nie będziesz cudzołożył; nie będziesz zabijał; nie będziesz kradł; nie będziesz mówił fałszywego świadectwa; nie będziesz pożądał”; a jeśli istnieje jakie inne przykazanie, zawiera się w tym słowie: “Będziesz miłował bliźniego swego, jak siebie samego.”10 Miłość bliźniego złego nie czyni. Pełnią tedy Prawa jest miłość.ZACHĘTA DO GORLIWOŚCI.11 A tak znając czas, że jest pora, abyśmy już ze snu powstali; teraz bowiem bliższe jest nasze zbawienie, niż gdyśmy uwierzyli.12 Noc przeminęła, dzień zaś się przybliżył. Odrzućmy więc uczynki cien1ności i obleczmy się w zbroję światłości.13 Jak za dnia uczciwie postępujmy; nie w biesiadach i pijaństwach, nie w rozpuście i bezwstydzie, nie w zwadzie i w zazdrości;14 ale obleczcie się w Pana Jezusa Chrystusa i starając się o ciało, nie dogadzajcie pożądliwościom.
14POBŁAŻLIWOŚĆ WZGLĘDEM SŁABYCH.1 Słabego zaś w wierze przyjmujcie; bez sporów o zapatrywania.2 Jeden bowiem wierzy, że może jeść wszystko; a kto jest słaby, niech jada jarzyny.3 Ten, co je, niechaj nie gardzi nie jedzącym; a ten co nie je, niech nie sądzi jedzącego; Bóg bowiem go przyjął.4 Kimże ty jesteś, iż sądzisz cudzego sługę? Panu swemu stoi, albo upada; a ostoi się, bo Bóg ma moc go postawić.5 Gdyż jeden czyni różnicę między dniem a dniem; drugi zaś każdy dzień uznaje; każdy niech pozostanie przy swoim mniemaniu.6 Kto dnia przestrzega, dla Pana przestrzega; a kto jada, dla Pana jada, gdyż Bogu dzięki czyni. A kto nie je, dla Pana nie je i Bogu dzięki czyni.7 Nikt bowiem z nas nie żyje sobie i nikt sobie nie umiera.8 Albowiem czy żyjemy, Panu żyjemy; czy umieramy, Panu umieramy. Czy więc żyjemy, czy umieramy, Pańscy jesteśmy.9 Na to bowiem Chrystus umarł i zmartwychwstał, aby panował i nad umarłymú i nad żyjącymi.10 Ty zaś czemu sądzisz brata swego? Albo ty czemu gardzisz bratem swoim? Wszyscy bowiem staniemy przed stolicą Chrystusa,11 gdyż napisano: “Żyję ja, mówi Pan, przede mną ugnie się wszelkie kolano, i wszelki język wyznawać będzie Bogu.;12 Przeto każdy z nas zda za siebie sprawę Bogu.POŻYCIE POKOJOWE.13 Przeto nie sądźmy się więcej wzajemnie, ale raczej to postanówcie, żebyście nie byli dla brata obrazą albo zgorszeniem.14 Wiem i mam ufność w Panu Jezusie, że nic nie jest samo przez się nieczyste, tylko temu jest nieczyste, który coś uważa za nieczyste.15 Jeśli bowiem dla pokarmu zasmucasz brata swego, już nie postępujesz według miłości. Nie zatracaj pokarmem swoim tego, za którego Chrystus umarł.16 Niechże więc dobro nasze nie będzie bluźnione.17 Albowiem królestwo boże nie jest pokarmem i napojem, ale sprawiedliwością i pokojem i weselem w Duchu Świętym.18 Kto bowiem w tym służy Chrystusowi, podoba się Bogu i ludziom jest przyjemny.19 Tak więc starajmy się o to, co służy pokojowi i pilnujmy wzajemnie tego, co jest ku zbudowaniu.20 Dla pokarmu nie psuj sprawy bożej. Wszystko wprawdzie jest czyste, ale złem jest dla człowieka, który je z obrazą.21 Dobrze jest nie jeść mięsa, i nie pić wina, ani tego, czym twój brat się obraża, albo gorszy, albo słabnie.22 Ty masz wiarę? Miejże ją dla samego siebie przed Bogiem. Błogosławiony, który nie potępia samego siebie w tym, co za dobre uznaje.23 Kto zaś wątpi, ten jedząc, podlega potępieniu, bo nie z wiary. Wszystko zaś, co nie jest z wiary, grzechem jest.
15MOCNIEJSI NIECH ZNOSZĄ UŁOMNOŚCI SŁABSZYCH.

RU Brytjka King J. 15MOCNIEJSI NIECH ZNOSZĄ UŁOMNOŚCI SŁABSZYCH.1 cf. Tłum. Толк. My zaś, którzy jesteśmy mocniejsi, powinniśmy znosić ułomności słabych, i nie mieć upodobania w sobie.Мы, сильные, должны сносить немощи бессильных и не себе угождать. (За?_рѕ7i.) Д0лжни є3смы2 мы2 си1льніи нeмwщи немощнhхъ носи1ти, и3 не себЁ ўгождaти: 15,1Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVοφειλομεν ofeilomen
V-PAI-1P G5719
ὀφείλωofeilōto oweought
δε de
CONJ
δέdethenthen
ημεις ēmeis
P-1NP
ἐγώegōI/weWe
οι oi
T-NPM
hothe/this/who 
δυνατοι dunatoi
A-NPM
δυνατόςdunatosablethat are strong
τα ta
T-APN
hothe/this/who 
ασθενηματα asthenēmata
N-APN
ἀσθένημαasthenēmaweaknessthe infirmities
των tōn
T-GPM
hothe/this/whothe infirmities
αδυνατων adunatōn
A-GPM
ἀδύνατοςadunatosunableof the weak
βασταζειν bastazein
V-PAN G5721
βαστάζωbastazōto carryto bear
και kai
CONJ
καίkaiand, and
μη
PRT-N
μήnotnot
εαυτοις eautois
F-1DPM
ἑαυτοῦheautoumy/your/him-selfourselves
αρεσκειν areskein
V-PAN G5721
ἀρέσκωareskōto pleaseto please
 
2 cf. Tłum. Толк. Każdy z was niech się bliźniemu swemu podoba ku dobremu, dla zbudowania. 3Albowiem Chrystus nie miał upodobania w sobie, ale jak napisano: “Urągania urągających tobie spadły na mnie”.Каждый из нас должен угождать ближнему, во благо, к назиданию. кjиждо же вaсъ бли1жнему да ўгождaетъ во бlг0е къ созидaнію. 15,2Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVεκαστος ekastos
A-NSM
ἕκαστοςhekastoseachevery one
ημων ēmōn
P-1GP
ἐγώegōI/weof us
τω
T-DSM
hothe/this/who 
πλησιον plēsion
ADV
πλησίονplēsionnear/neighborneighbour
αρεσκετω aresketō
V-PAM-3S G5720
ἀρέσκωareskōto pleaseLet
εις eis
PREP
εἰςeistowardfor
το to
T-ASN
hothe/this/who 
αγαθον agathon
A-ASN
ἀγαθόςagathosgood-doergood
προς pros
PREP
πρόςprosto/withto
οικοδομην oikodomēn
N-ASF
οἰκοδομήoikodomēbuildingedification
 
3 cf. Tłum. Толк. Ибо и Христос не Себе угождал, но, как написано: злословия злословящих Тебя пали на Меня. И$бо и3 хrт0съ не себЁ ўгоди2, но ћкоже є4сть пи1сано: поношє1ніz поносsщихъ тебЁ напад0ша на мS. 15,3Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVκαι kai
CONJ
καίkaiandeven
γαρ gar
CONJ
γάρgarforFor
ο o
T-NSM
hothe/this/who 
χριστος christos
N-NSM
ΧριστόςchristosChristChrist
ουχ ouch
PRT-N
οὐounonot
εαυτω eautō
F-3DSM
ἑαυτοῦheautoumy/your/him-selfhimself
ηρεσεν ēresen
V-AAI-3S G5656
ἀρέσκωareskōto pleasepleased
αλλα alla
CONJ
ἀλλάallabut; but
καθως kathōs
ADV
καθώςkathōsas/just as, as
γεγραπται gegraptai
V-RPI-3S G5769
γράφωgrafōto writeit is written
οι oi
T-NPM
hothe/this/whoChrist
ονειδισμοι oneidismoi
N-NPM
ὀνειδισμόςoneidismosreproach, The reproaches
των tōn
T-GPM
hothe/this/who, The reproaches
ονειδιζοντων oneidizontōn
V-PAP-GPM G5723
ὀνειδίζωoneidizōto revileof them that reproached
σε se
P-2AS
σύsuyouthee
επεπεσαν epepesan
V-AAI-3P G5656
ἐπιπίπτωepipiptōto fall/press uponfell
επ ep
PREP
ἐπίepiupon/to/againston
εμε eme
P-1AS
ἐγώegōI/weme
 
4 cf. Tłum. Толк. Cokolwiek bowiem napisano, dla nauki naszej napisano, abyśmy przez cierpliwość i przez pociechę z Pisma nadzieję mieli.А все, что писано было прежде, написано нам в наставление, чтобы мы терпением и утешением из Писаний сохраняли надежду. є3ли6ка бо преднапи6сана бhша, въ нaше наказaніе преднаписaшасz, да терпёніемъ и3 ўтэшeніемъ писaній ўповaніе и4мамы. 15,4Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVοσα osa
K-NPN
ὅσοςhososjust as/how muchwhatsoever things
γαρ gar
CONJ
γάρgarforFor
προεγραφη proegrafē
V-2API-3S G5648
προγράφωprografōto write/designatewere written aforetime were written
παντα]     panta
A-NPN
πᾶςpasall[all]
εις eis
PREP
εἰςeistowardfor
την tēn
T-ASF
hothe/this/who 
ημετεραν ēmeteran
S-1PASF
ἡμέτεροςhēmeterosourour
διδασκαλιαν didaskalian
N-ASF
διδασκαλίαdidaskaliateachinglearning
εγραφη egrafē
V-2API-3S G5648
γράφωgrafōto write[to write]
ινα ina
CONJ
ἵναhinain order that/tothat
δια dia
PREP
διάdiathrough/because ofthrough
της tēs
T-GSF
hothe/this/whopatience
υπομονης upomonēs
N-GSF
ὑπομονήhupomonēperseverancepatience
και kai
CONJ
καίkaiandand
δια dia
PREP
διάdiathrough/because of[through/because of]
της tēs
T-GSF
hothe/this/whocomfort
παρακλησεως paraklēseōs
N-GSF
παράκλησιςparaklēsisencouragementcomfort
των tōn
T-GPF
hothe/this/whoof the scriptures
γραφων grafōn
N-GPF
γραφήgrafēa writingof the scriptures
την tēn
T-ASF
hothe/this/whohope
ελπιδα elpida
N-ASF
ἐλπίςelpishopehope
εχωμεν echōmen
V-PAS-1P G5725
ἔχωechōto have/bewe
 
5 cf. Tłum. Толк. Bóg zaś cierpliwości i pociechy niech wam da, żebyście to samo między sobą rozumieli według Jezusa Chrystusa;Бог же терпения и утешения да дарует вам быть в единомыслии между собою, по учению Христа Иисуса, БGъ же терпёніz и3 ўтэшeніz да дaстъ вaмъ т0жде мyдрствовати дрyгъ ко дрyгу њ хrтЁ ї}сэ, 15,5Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVο o
T-NSM
hothe/this/who 
δε de
CONJ
δέdethenNow
θεος theos
N-NSM
θεόςtheosGodthe God
της tēs
T-GSF
hothe/this/who 
υπομονης upomonēs
N-GSF
ὑπομονήhupomonēperseveranceof patience
και kai
CONJ
καίkaiandand
της tēs
T-GSF
hothe/this/whoof patience
παρακλησεως paraklēseōs
N-GSF
παράκλησιςparaklēsisencouragementconsolation
δωη dōē
V-2AAO-3S G5630
δίδωμιdidōmito givegrant
υμιν umin
P-2DP
σύsuyouyou
το to
T-ASN
hothe/this/whoconsolation
αυτο auto
P-ASN
αὐτόςautoshe/she/it/self 
φρονειν fronein
V-PAN G5721
φρονέωfroneōto thinkto be likeminded
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongone
αλληλοις allēlois
C-DPM
ἀλλήλωνallēlōnone anothertoward another
κατα kata
PREP
κατάkataaccording toaccording to
χριστον christon
N-ASM
ΧριστόςchristosChristChrist
ιησουν iēsoun
N-ASM
ἸησοῦςiēsousJesus/JoshuaJesus
 
6 cf. Tłum. Толк. abyście zgodnie jednymi usty chwalili Boga i Ojca Pana naszego Jezusa Chrystusa.дабы вы единодушно, едиными устами славили Бога и Отца Господа нашего Иисуса Христа. да є3динодyшнw є3ди1ными ўсты6 слaвите бGа и3 nц7A гDа нaшегw ї}са хrтA. 15,6Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVινα ina
CONJ
ἵναhinain order that/toThat
ομοθυμαδον omothumadon
ADV
ὁμοθυμαδόνhomothumadonunitedwith one mind
εν en
PREP
ἐνenin/on/among 
ενι eni
A-DSN
εἷςheisoneone
στοματι stomati
N-DSN
στόμαstomamouthmouth
δοξαζητε doxazēte
V-PAS-2P G5725
δοξάζωdoxazōto glorifyye may
τον ton
T-ASM
hothe/this/whoGod
θεον theon
N-ASM
θεόςtheosGodGod
και kai
CONJ
καίkaiand, even
πατερα patera
N-ASM
πατήρpatērfatherthe Father
του tou
T-GSM
hothe/this/whoof
κυριου kuriou
N-GSM
κύριοςkurioslordof
ημων ēmōn
P-1GP
ἐγώegōI/weour
ιησου iēsou
N-GSM
ἸησοῦςiēsousJesus/JoshuaJesus
χριστου christou
N-GSM
ΧριστόςchristosChristChrist
 
7 cf. Tłum. Толк. Dlatego przyjmujcie jedni drugich, jak i Chrystus przyjął was ku chwale Boga.Посему принимайте друг друга, как и Христос принял вас в славу Божию. (За?_рз7i.) Тёмже пріeмлите дрyгъ дрyга, ћкоже и3 хrт0съ пріsтъ вaсъ во слaву б9ію. 15,7Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVδιο dio
CONJ
διόdiothereforeWherefore
προσλαμβανεσθε proslambanesthe
V-PMM-2P G5732
προσλαμβάνωproslambanōto takereceive ye
αλληλους allēlous
C-APM
ἀλλήλωνallēlōnone anotherone another
καθως kathōs
ADV
καθώςkathōsas/just as, as
και kai
CONJ
καίkaiandalso
ο o
T-NSM
hothe/this/whoChrist
χριστος christos
N-NSM
ΧριστόςchristosChristChrist
προσελαβετο proselabeto
V-2AMI-3S G5639
προσλαμβάνωproslambanōto takereceived
ημας ēmas
P-1AP
ἐγώegōI/weus
εις eis
PREP
εἰςeistowardto
δοξαν doxan
N-ASF
δόξαdoxaglorythe glory
του tou
T-GSM
hothe/this/who[the/this/who]
θεου theou
N-GSM
θεόςtheosGodof God
 
CHRYSTUS BYŁ SŁUGĄ ŻYDÓW I POGAN.8 cf. Tłum. Толк. Albowiem powiadam, że Jezus Chrystus był sługą obrzezania, dla prawdy bożej, aby utwierdzić obietnice dane ojcom;Разумею то, что Иисус Христос сделался служителем для обрезанных - ради истины Божией, чтобы исполнить обещанное отцам, Глаг0лю же хrтA ї}са служи1телz бhвша њбрёзаніz по и4стинэ б9іей, во є4же ўтверди1ти њбэтов†ніz nтцє1въ: 15,8Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVλεγω legō
V-PAI-1S G5719
λέγωlegōto speakI say that
γαρ gar
CONJ
γάρgarfor[for]
χριστον christon
N-ASM
ΧριστόςchristosChristChrist
διακονον diakonon
N-ASM
διάκονοςdiakonosservanta minister
γεγενησθαι gegenēsthai
V-RPN G5771
γίνομαιginomaito bewas
περιτομης peritomēs
N-GSF
περιτομήperitomēcircumcisionof the circumcision
υπερ uper
PREP
ὑπέρhuperabove/forfor
αληθειας alētheias
N-GSF
ἀλήθειαalētheiatruththe truth
θεου theou
N-GSM
θεόςtheosGodof God
εις eis
PREP
εἰςeistoward, to
το to
T-ASN
hothe/this/who 
βεβαιωσαι bebaiōsai
V-AAN G5658
βεβαιόωbebaioōto confirmconfirm
τας tas
T-APF
hothe/this/whothe promises
επαγγελιας epangelias
N-APF
ἐπαγγελίαepangeliapromisethe promises
των tōn
T-GPM
hothe/this/whounto the fathers
πατερων paterōn
N-GPM
πατήρpatērfatherunto the fathers
 
9 cf. Tłum. Толк. poganie zaś wysławiają miłosierdzie Boga, jak napisano: “Dlatego wyznawać cię będę wśród pogan, Panie, i będę śpiewał imieniowi twemu.”а для язычников - из милости, чтобы славили Бога, как написано: за то буду славить Тебя, (Господи,) между язычниками, и буду петь имени Твоему. ґ kзhкwмъ по млcти, прослaвити бGа, ћкоже є4сть пи1сано: сегw2 рaди и3сповёмсz тебЁ во kзhцэхъ, гDи, и3 и4мени твоемY пою2. 15,9Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVτα ta
T-NPN
hothe/this/who 
δε de
CONJ
δέdethenAnd
εθνη ethnē
N-NPN
ἔθνοςethnosGentilesthe Gentiles
υπερ uper
PREP
ὑπέρhuperabove/forfor
ελεους eleous
N-GSN
ἔλεοςeleosmercymercy
δοξασαι doxasai
V-AAN G5658
δοξάζωdoxazōto glorifythat
τον ton
T-ASM
hothe/this/whoGod
θεον theon
N-ASM
θεόςtheosGodGod
καθως kathōs
ADV
καθώςkathōsas/just as; as
γεγραπται gegraptai
V-RPI-3S G5769
γράφωgrafōto writeit is written
δια dia
PREP
διάdiathrough/because of, For
τουτο touto
D-ASN
οὗτοςhoutosthis/he/she/it[this/he/she/it]
εξομολογησομαι exomologēsomai
V-FMI-1S G5698
ἐξομολογέομαιexomologeomaito agreeI will confess
σοι soi
P-2DS
σύsuyouto thee
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongamong
εθνεσιν ethnesin
N-DPN
ἔθνοςethnosGentilesthe Gentiles
και kai
CONJ
καίkaiand, and
τω
T-DSN
hothe/this/whounto
ονοματι onomati
N-DSN
ὄνομαonomanameunto
σου sou
P-2GS
σύsuyouthy
ψαλω psalō
V-FAI-1S G5692
ψάλλωpsallōto sing praisesing
 
10 cf. Tłum. Толк. I znowu mówi: “Weselcie się narody z ludem jego.”И еще сказано: возвеселитесь, язычники, с народом Его. И# пaки глаг0летъ: возвесели1тесz, kзhцы, съ людьми2 є3гw2. 15,10Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVκαι kai
CONJ
καίkaiandAnd
παλιν palin
ADV
πάλινpalinagainagain
λεγει legei
V-PAI-3S G5719
λέγωlegōto speakhe saith
ευφρανθητε eufranthēte
V-APM-2P G5682
εὐφραίνωeufrainōto celebrate, Rejoice
εθνη ethnē
N-VPN
ἔθνοςethnosGentiles, ye Gentiles
μετα meta
PREP
μετάmetawith/after, with
του tou
T-GSM
hothe/this/whopeople
λαου laou
N-GSM
λαόςlaosa peoplepeople
αυτου autou
P-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/selfhis
 
11 cf. Tłum. Толк. I znowu: “Chwalcie wszystkie narody Pana, i wysławiajcie go wszystkie ludý.”И еще: хвалите Господа, все язычники, и прославляйте Его, все народы. И# пaки: хвали1те гDа, вси2 kзhцы, и3 похвали1те є3го2, вси2 лю1діе. 15,11Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVκαι kai
CONJ
καίkaiandAnd
παλιν palin
ADV
πάλινpalinagainagain
αινειτε aineite
V-PAM-2P G5720
αἰνέωaineōto praise, Praise
παντα panta
A-NPN
πᾶςpasall, all
τα ta
T-NPN
hothe/this/whothe Lord
εθνη ethnē
N-NPN
ἔθνοςethnosGentilesye Gentiles
τον ton
T-ASM
hothe/this/whoye Gentiles
κυριον kurion
N-ASM
κύριοςkurioslordthe Lord
και kai
CONJ
καίkaiand; and
επαινεσατωσαν epainesatōsan
V-AAM-3P G5657
ἐπαινέωepaineōto praiselaud
αυτον auton
P-ASM
αὐτόςautoshe/she/it/selfhim
παντες pantes
A-NPM
πᾶςpasall, all
οι oi
T-NPM
hothe/this/whoye people
λαοι laoi
N-NPM
λαόςlaosa peopleye people
 
12 cf. Tłum. Толк. I znowu Izajasz mówi: “Przyjdzie korzeń Jessego, a w tym co powstanie, by rządzić narodami, narody będą n1ieć nadzieję.”Исаия также говорит: будет корень Иессеев, и восстанет владеть народами; на Него язычники надеяться будут. И# пaки и3сaіа глаг0летъ: бyдетъ к0рень їессeовъ, и3 востаsй владёти над8 kзhки: на того2 kзhцы ўповaютъ. 15,12Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVκαι kai
CONJ
καίkaiandAnd
παλιν palin
ADV
πάλινpalinagainagain
ησαιας ēsaias
N-NSM
ἩσαΐαςhēsaiasIsaiah, Esaias
λεγει legei
V-PAI-3S G5719
λέγωlegōto speaksaith
εσται estai
V-FDI-3S G5695
εἰμίeimito be, There shall be
η ē
T-NSF
hothe/this/who 
ριζα riza
N-NSF
ῥίζαrizaroota root
του tou
T-GSM
hothe/this/who 
ιεσσαι iessai
N-PRI
ἸεσσαίiessaiJesseof Jesse
και kai
CONJ
καίkaiand, and
ο o
T-NSM
hothe/this/whoa root
ανισταμενος anistamenos
V-PMP-NSM G5734
ἀνίστημιanistēmito arisehe that shall rise
αρχειν archein
V-PAN G5721
ἄρχωarchōbe firstto reign over
εθνων ethnōn
N-GPN
ἔθνοςethnosGentilesthe Gentiles
επ ep
PREP
ἐπίepiupon/to/against; in
αυτω autō
P-DSM
αὐτόςautoshe/she/it/selfhim
εθνη ethnē
N-NPN
ἔθνοςethnosGentilesthe Gentiles
ελπιουσιν elpiousin
V-FAI-3P-ATT G5692
ἐλπίζωelpizōto hope/expectshall
 
13 cf. Tłum. Толк. Bóg zaś nadziei niech was napełni wszelką radością i pokojem w wierze, abyście obfitowali w nadziei i w mocy Ducha Świętego.Бог же надежды да исполнит вас всякой радости и мира в вере, дабы вы, силою Духа Святаго, обогатились надеждою. БGъ же ўповaніz да и3сп0лнитъ вaсъ всsкіz рaдости и3 ми1ра въ вёрэ, и3збhточествовати вaмъ во ўповaніи, си1лою д¦а с™aгw. 15,13Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVο o
T-NSM
hothe/this/who 
δε de
CONJ
δέdethenNow
θεος theos
N-NSM
θεόςtheosGodthe God
της tēs
T-GSF
hothe/this/who 
ελπιδος elpidos
N-GSF
ἐλπίςelpishopeof hope
πληρωσαι plērōsai
V-AAO-3S G5659
πληρόωplēroōto fulfillfill
υμας umas
P-2AP
σύsuyouyou
πασης pasēs
A-GSF
πᾶςpasallall
χαρας charas
N-GSF
χαράcharajoywith
και kai
CONJ
καίkaiandand
ειρηνης eirēnēs
N-GSF
εἰρήνηeirēnēpeacepeace
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
τω
T-DSN
hothe/this/who 
πιστευειν pisteuein
V-PAN G5721
πιστεύωpisteuōto trust (in)believing
εις eis
PREP
εἰςeistoward, that
το to
T-ASN
hothe/this/whoof hope
περισσευειν perisseuein
V-PAN G5721
περισσεύωperisseuōto abound/exceedmay abound
υμας umas
P-2AP
σύsuyouye
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
τη
T-DSF
hothe/this/whohope
ελπιδι elpidi
N-DSF
ἐλπίςelpishopehope
εν en
PREP
ἐνenin/on/among, through
δυναμει dunamei
N-DSF
δύναμιςdunamispowerthe power
πνευματος pneumatos
N-GSN
πνεῦμαpneumaspirit/breathof the
αγιου agiou
A-GSN
ἅγιοςhagiosholyHoly
 
PISZE DO RZYMIAN JAKO APOSTOŁ POGAN.14 cf. Tłum. Толк. A ja zaś sam przekonany jestem, bracia moi, o was, że i wy pełni jesteście życzliwości, napełnieni wszelką umiejętnością, tak że możecie się wzajemnie napominać.И сам я уверен о вас, братия мои, что и вы полны благости, исполнены всякого познания и можете наставлять друг друга; И#звэщeнъ же є4смь, брaтіе мо‰, и3 сaмъ ѓзъ њ вaсъ, ћкw и3 сaми вы2 п0лни є3стE бlгости, и3сп0лнени всsкагw рaзума, могyще и3 и3ны6z научи1ти: 15,14Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVπεπεισμαι pepeismai
V-RPI-1S G5769
πείθωpeithōto persuadeam persuaded
δε de
CONJ
δέdethenAnd
αδελφοι adelfoi
N-VPM
ἀδελφόςadelfosbrotherbrethren
μου mou
P-1GS
ἐγώegōI/weI
και kai
CONJ
καίkaiandalso
αυτος autos
P-NSM
αὐτόςautoshe/she/it/self 
εγω egō
P-1NS
ἐγώegōI/we, my
περι peri
PREP
περίperiaboutof
υμων umōn
P-2GP
σύsuyouyou
οτι oti
CONJ
ὅτιhotithat/since, that
και kai
CONJ
καίkaiandalso
αυτοι autoi
P-NPM
αὐτόςautoshe/she/it/selfmyself
μεστοι mestoi
A-NPM
μεστόςmestosfullfull
εστε este
V-PAI-2P G5719
εἰμίeimito beye
αγαθωσυνης agathōsunēs
N-GSF
ἀγαθωσύνηagathōsunēgoodnessof goodness
πεπληρωμενοι peplērōmenoi
V-RPP-NPM G5772
πληρόωplēroōto fulfill, filled
πασης pasēs
A-GSF
πᾶςpasallall
της tēs
T-GSF
hothe/this/who[the/this/who]
γνωσεως gnōseōs
N-GSF
γνῶσιςgnōsisknowledgewith
δυναμενοι dunamenoi
V-PNP-NPM G5740
δύναμαιdunamaibe able, able
και kai
CONJ
καίkaiandalso
αλληλους allēlous
C-APM
ἀλλήλωνallēlōnone anotherone another
νουθετειν nouthetein
V-PAN G5721
νουθετέωnoutheteōto admonishto admonish
 
15 cf. Tłum. Толк. A napisałem wam, bracia, poniekąd śmielej, jakby wam na pamięć przywodząc, na mocy łaski, która mi jest dana od Boga,но писал вам, братия, с некоторою смелостью, отчасти как бы в напоминание вам, по данной мне от Бога благодати дeрзэе же писaхъ вaмъ, брaтіе мо‰, t чaсти, ћкw воспоминaz вaмъ, за блгdть дaнную ми2 t бGа, 15,15Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVτολμηροτερως tolmēroterōs
ADV-C
τολμηρότερονtolmēroteronmore boldlythe more boldly
δε de
CONJ
δέdethenNevertheless
εγραψα egrapsa
V-AAI-1S G5656
γράφωgrafōto write, I have written
υμιν umin
P-2DP
σύsuyouunto you
απο apo
PREP
ἀπόapofromin
μερους merous
N-GSN
μέροςmerospartsome sort
ως ōs
ADV
ὡςhōswhich/how, as
επαναμιμνησκων epanamimnēskōn
V-PAP-NSM G5723
ἐπαναμιμνῄσκωepanamimnēskōto remindputting
υμας umas
P-2AP
σύsuyouyou
δια dia
PREP
διάdiathrough/because of, because of
την tēn
T-ASF
hothe/this/who 
χαριν charin
N-ASF
χάριςcharisgracethe grace
την tēn
T-ASF
hothe/this/whothe grace
δοθεισαν dotheisan
V-APP-ASF G5685
δίδωμιdidōmito givethat is given
μοι moi
P-1DS
ἐγώegōI/weto me
απο apo
PREP
ἀπόapofrom[from]
του tou
T-GSM
hothe/this/whoGod
θεου theou
N-GSM
θεόςtheosGodGod
 
16 cf. Tłum. Толк. żebym był sługą Jezusa Chrystusa wśród pogan, pełniącym świętą służbę około ewangelii bożej, aby ofiara pogan była przyjęta i poświęcona przez Ducha Świętego.быть служителем Иисуса Христа у язычников и совершать священнодействие благовествования Божия, дабы сие приношение язычников, будучи освящено Духом Святым, было благоприятно Богу. во є4же бhти ми2 служи1телю ї}съ хrт0ву во kзhцэхъ, свzщеннодёйствующу бlговэствовaніе б9іе, да бyдетъ приношeніе є4же t kзы6къ бlгопріsтно и3 њсщ7eнно д¦омъ с™hмъ. 15,16Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVεις eis
PREP
εἰςeistowardThat
το to
T-ASN
hothe/this/who 
ειναι einai
V-PAN G5721
εἰμίeimito beshould be
με me
P-1AS
ἐγώegōI/weI
λειτουργον leitourgon
N-ASM
λειτουργόςleitourgosministerthe minister
χριστου christou
N-GSM
ΧριστόςchristosChristChrist
ιησου iēsou
N-GSM
ἸησοῦςiēsousJesus/Joshuaof Jesus
εις eis
PREP
εἰςeistowardto
τα ta
T-APN
hothe/this/whothe Gentiles
εθνη ethnē
N-APN
ἔθνοςethnosGentilesthe Gentiles
ιερουργουντα ierourgounta
V-PAP-ASM G5723
ἱερουργέωhierourgeōto minister, ministering
το to
T-ASN
hothe/this/whothe gospel
ευαγγελιον euangelion
N-ASN
εὐαγγέλιονeuangeliongospelthe gospel
του tou
T-GSM
hothe/this/whoof God
θεου theou
N-GSM
θεόςtheosGodof God
ινα ina
CONJ
ἵναhinain order that/to, that
γενηται genētai
V-2ADS-3S G5638
γίνομαιginomaito bemight be
η ē
T-NSF
hothe/this/whothe offering up
προσφορα prosfora
N-NSF
προσφοράprosforaofferingthe offering up
των tōn
T-GPN
hothe/this/whoof the Gentiles
εθνων ethnōn
N-GPN
ἔθνοςethnosGentilesof the Gentiles
ευπροσδεκτος euprosdektos
A-NSF
εὐπρόσδεκτοςeuprosdektosacceptableacceptable
ηγιασμενη ēgiasmenē
V-RPP-NSF G5772
ἁγιάζωhagiazōto sanctify, being sanctified
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongby
πνευματι pneumati
N-DSN
πνεῦμαpneumaspirit/breaththe
αγιω agiō
A-DSN
ἅγιοςhagiosholyHoly
 
17 cf. Tłum. Толк. Mam więc chwałę w Chrystusie Jezusie wobec Boga.Итак я могу похвалиться в Иисусе Христе в том, что относится к Богу, (За?_ри7i.) И$мамъ u5бо похвалY њ хrтЁ ї}сэ въ тёхъ, ±же къ бGу: 15,17Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVεχω echō
V-PAI-1S G5719
ἔχωechōto have/beI have
ουν[     oun
CONJ
οὖνountherefore/thentherefore
την]     tēn
T-ASF
hothe/this/whothose things which pertain
καυχησιν kauchēsin
N-ASF
καύχησιςkauchēsispridewhereof I may glory
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongthrough
χριστω christō
N-DSM
ΧριστόςchristosChristChrist
ιησου iēsou
N-DSM
ἸησοῦςiēsousJesus/JoshuaJesus
τα ta
T-APN
hothe/this/who[the/this/who]
προς pros
PREP
πρόςprosto/withto
τον ton
T-ASM
hothe/this/who[the/this/who]
θεον theon
N-ASM
θεόςtheosGodGod
 
18 cf. Tłum. Толк. Nie. śmiem bowiem nic mówić, czego by Chrystus nie dokonał przeze mnie dla skłonienia ku posłuszeństwu pogan, słowem i czynem,ибо не осмелюсь сказать что-нибудь такое, чего не совершил Христос через меня, в покорении язычников вере, словом и делом, не смёю бо глаг0лати что2, и4хже не содёz хrт0съ мн0ю, въ послушaніе kзhкwвъ, сл0вомъ и3 дёломъ, 15,18Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVου ou
PRT-N
οὐounonot
γαρ gar
CONJ
γάρgarforFor
τολμησω tolmēsō
V-FAI-1S G5692
τολμάωtolmaōbe boldI will
τι ti
X-ASN
τιςtisoneof any of those things
λαλειν lalein
V-PAN G5721
λαλέωlaleōto speakto speak
ων ōn
R-GPN
ὅς, ἥhhos ēwhichwhich
ου ou
PRT-N
οὐounonot
κατειργασατο kateirgasato
V-ADI-3S G5662
κατεργάζομαιkatergazomaito workout/producehath
χριστος christos
N-NSM
ΧριστόςchristosChristChrist
δι di
PREP
διάdiathrough/because ofby
εμου emou
P-1GS
ἐγώegōI/weme
εις eis
PREP
εἰςeistoward, to make
υπακοην upakoēn
N-ASF
ὑπακοήhupakoēobedienceobedient
εθνων ethnōn
N-GPN
ἔθνοςethnosGentilesthe Gentiles
λογω logō
N-DSM
λόγοςlogosword, by word
και kai
CONJ
καίkaiandand
εργω ergō
N-DSN
ἔργονergonworkdeed
 
19 cf. Tłum. Толк. przez moc znaków i cudów, przez moc Ducha Świętego, tak że kraje od Jeruzalem wokoło aż do Illiryku napełniłem ewangelią Chrystusową.силою знамений и чудес, силою Духа Божия, так что благовествование Христово распространено мною от Иерусалима и окрестности до Иллирика. въ си1лэ знaменій и3 чудeсъ, си1лою д¦а б9іz, ћкоже ми2 t їеrли1ма и3 w4крестъ дaже до їллmрjка и3сп0лнити бlговэствовaніе хrт0во. 15,19Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVεν en
PREP
ἐνenin/on/amongThrough
δυναμει dunamei
N-DSF
δύναμιςdunamispowermighty
σημειων sēmeiōn
N-GPN
σημεῖονsēmeionsignsigns
και kai
CONJ
καίkaiandand
τερατων teratōn
N-GPN
τέραςteraswonderswonders
εν en
PREP
ἐνenin/on/among, by
δυναμει dunamei
N-DSF
δύναμιςdunamispowerthe power
πνευματος pneumatos
N-GSN
πνεῦμαpneumaspirit/breathof the Spirit
αγιου]     agiou
A-GSN
ἅγιοςhagiosholy[holy]
ωστε ōste
CONJ
ὥστεhōsteso; so that
με me
P-1AS
ἐγώegōI/we[I/we]
απο apo
PREP
ἀπόapofromfrom
ιερουσαλημ ierousalēm
N-PRI
ἹερουσαλήμhierousalēmJerusalemJerusalem
και kai
CONJ
καίkaiand, and
κυκλω kuklō
N-DSM
κύκλῳkuklōsurroundinground about
μεχρι mechri
ADV
μέχριmechriuntilunto
του tou
T-GSN
hothe/this/whoIllyricum
ιλλυρικου illurikou
N-GSN
ἸλλυρικόνillurikonIllyricumIllyricum
πεπληρωκεναι peplērōkenai
V-RAN G5760
πληρόωplēroōto fulfill, I have fully preached
το to
T-ASN
hothe/this/whothe gospel
ευαγγελιον euangelion
N-ASN
εὐαγγέλιονeuangeliongospelthe gospel
του tou
T-GSM
hothe/this/whoof Christ
χριστου christou
N-GSM
ΧριστόςchristosChristof Christ
 
20 cf. Tłum. Толк. Tak zaś opowiadałem tę ewangelię nie tam, gdzie znane jest imię Chrystusowe, abym na cudzym fundamencie nie budował, ale jak napisano:Притом я старался благовествовать не там, где уже было известно имя Христово, дабы не созидать на чужом основании, Си1це же потщaхсz благовэсти1ти, не и3дёже и3меновaсz хrт0съ, да не на чужeмъ њсновaніи сози1жду, 15,20Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVουτως outōs
ADV
οὕτω, οὕτωςhhoutō outōsthus(-ly), so
δε de
CONJ
δέdethenYea
φιλοτιμουμενον filotimoumenon
V-PNP-ASM G5740
φιλοτιμέομαιfilotimeomaito aspirehave I strived
ευαγγελιζεσθαι euangelizesthai
V-PMN G5733
εὐαγγελίζομαιeuangelizomaito speak good newsto preach the gospel
ουχ ouch
PRT-N
οὐouno, not
οπου opou
ADV
ὅπουhopouwhere(-ever)where
ωνομασθη ōnomasthē
V-API-3S G5681
ὀνομάζωonomazōto namewas named
χριστος christos
N-NSM
ΧριστόςchristosChristChrist
ινα ina
CONJ
ἵναhinain order that/to,
μη
PRT-N
μήnotlest
επ ep
PREP
ἐπίepiupon/to/againstupon
αλλοτριον allotrion
A-ASM
ἀλλότριοςallotriosanother’sanother man's
θεμελιον themelion
N-ASM
θεμέλιοςthemeliosfoundationfoundation
οικοδομω oikodomō
V-PAS-1S G5725
οἰκοδομέωoikodomeōto buildI should build
 
21 cf. Tłum. Толк. “Ci go ujrzą, którym o nim nie opowiadano, a ci poznają, co o nim nie słyszeli.”но как написано: не имевшие о Нем известия увидят, и не слышавшие узнают. но ћкоже є4сть пи1сано: и5мже не возвэсти1сz њ нeмъ, ќзрzтъ, и3 и5же не слhшаша, ўразумёютъ. 15,21Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVαλλα alla
CONJ
ἀλλάallabutBut
καθως kathōs
ADV
καθώςkathōsas/just asas
γεγραπται gegraptai
V-RPI-3S G5769
γράφωgrafōto writeit is written
οψονται opsontai
V-FDI-3P G5695
ὁράωhoraōto see, they shall see
οις ois
R-DPM
ὅς, ἥhhos ēwhich, To whom
ουκ ouk
PRT-N
οὐounonot
ανηγγελη anēngelē
V-2API-3S G5648
ἀναγγέλλωanangellōto reportwas
περι peri
PREP
περίperiaboutof
αυτου autou
P-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/selfhe
και kai
CONJ
καίkaiand: and
οι oi
R-NPM
ὅς, ἥhhos ēwhich 
ουκ ouk
PRT-N
οὐounonot
ακηκοασιν akēkoasin
V-2RAI-3P-ATT G5754
ἀκούωakouōto hearthey that have
συνησουσιν sunēsousin
V-FAI-3P G5692
συνίημιsuniēmito understandshall understand
 
PRZED PODRÓŻĄ PROSI O MODLITWY.22 cf. Tłum. Толк. Dlatego też miałem bardzo wiele przeszkód, żeby do was przybyć, co aż dotąd mię zatrzymywało.Сие-то много раз и препятствовало мне прийти к вам. Тёмже и3 возбранeнъ бhхъ мн0гажды пріити2 къ вaмъ. 15,22Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVδιο dio
CONJ
διόdiothereforeFor which cause
και kai
CONJ
καίkaiandalso
ενεκοπτομην enekoptomēn
V-IPI-1S G5712
ἐγκόπτωenkoptōto hinderI have been
τα ta
T-APN
hothe/this/who 
πολλα polla
A-APN
πολύςpolusmuchmuch
του tou
T-GSN
hothe/this/who 
ελθειν elthein
V-2AAN G5629
ἔρχομαιerchomaito come/gofrom coming
προς pros
PREP
πρόςprosto/withto
υμας umas
P-2AP
σύsuyouyou
 
23 cf. Tłum. Толк. Lecz teraz, nie mając więcej miejsca w tych krainach, a mając chęć przybycia do was od wielu ubiegłych już lat,Ныне же, не имея такого места в сих странах, а с давних лет имея желание прийти к вам, Нн7э же ктомY мёста не и3мhй въ странaхъ си1хъ, желaніе же и3мhй пріити2 къ вaмъ t мн0гихъ лётъ, 15,23Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVνυνι nuni
ADV
νυνίnuninownow
δε de
CONJ
δέdethenBut
μηκετι mēketi
ADV-N
μηκέτιmēketinever againno more
τοπον topon
N-ASM
τόποςtoposplaceplace
εχων echōn
V-PAP-NSM G5723
ἔχωechōto have/behaving
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
τοις tois
T-DPN
hothe/this/who 
κλιμασιν klimasin
N-DPN
κλίμαklimaregionparts
τουτοις toutois
D-DPN
οὗτοςhoutosthis/he/she/it[this/he/she/it]
επιποθιαν epipothian
N-ASF
ἐπιποθίαepipothialonginga great desire
δε de
CONJ
δέdethen, and
εχων echōn
V-PAP-NSM G5723
ἔχωechōto have/behaving
του tou
T-GSN
hothe/this/whoparts
ελθειν elthein
V-2AAN G5629
ἔρχομαιerchomaito come/goto come
προς pros
PREP
πρόςprosto/withunto
υμας umas
P-2AP
σύsuyouyou
απο apo
PREP
ἀπόapofromthese
ικανων ikanōn
A-GPM
ἱκανόςhikanossufficient[sufficient]
ετων etōn
N-GPN
ἔτοςetosyearyears
 
24 cf. Tłum. Толк. gdy zacznę podróż do Hiszpanii, spodziewam się, że po drodze was ujrzę i że mnie tam odprowadzicie, gdy się najpierw wami choć trochę nacieszę.как только предприму путь в Испанию, приду к вам. Ибо надеюсь, что, проходя, увижусь с вами и что вы проводите меня туда, как скоро наслажусь общением с вами, хотя отчасти. ћкw ѓще поидY во їспaнію, пріидY къ вaмъ. Ўповaю бо мимогрzдhй ви1дэти вaсъ и3 вaми проводи1тисz тaмw, ѓще вaсъ прeжде t чaсти насhщусz. 15,24Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVως ōs
ADV
ὡςhōswhich/how 
αν an
PRT
ἄνanif[if]
πορευωμαι poreuōmai
V-PNS-1S G5741
πορεύωporeuōto goI take my journey
εις eis
PREP
εἰςeistowardinto
την tēn
T-ASF
hothe/this/whoSpain
σπανιαν spanian
N-ASF
ΣπανίαspaniaSpainSpain
ελπιζω elpizō
V-PAI-1S G5719
ἐλπίζωelpizōto hope/expectI trust
γαρ gar
CONJ
γάρgarfor: for
διαπορευομενος diaporeuomenos
V-PNP-NSM G5740
διαπορεύωdiaporeuōto go throughin my journey
θεασασθαι theasasthai
V-ADN G5664
θεάομαιtheaomaito seeto see
υμας umas
P-2AP
σύsuyouyou
και kai
CONJ
καίkaiand, and
υφ uf
PREP
ὑπόhupoby/underby
υμων umōn
P-2GP
σύsuyouyour
προπεμφθηναι propemfthēnai
V-APN G5683
προπέμπωpropempōto help on the wayto be brought on my way
εκει ekei
ADV
ἐκεῖekeitherethitherward
εαν ean
COND
ἐάνeanifWhensoever
υμων umōn
P-2GP
σύsuyouyou
πρωτον prōton
ADV-S
πρῶτονprōtonfirstfirst
απο apo
PREP
ἀπόapofrom 
μερους merous
N-GSN
μέροςmerospartsomewhat
εμπλησθω emplēsthō
V-APS-1S G5686
ἐμπίμπλημιempimplēmito fill upI be
 
25 cf. Tłum. Толк. Teraz więc pójdę do Jeruzalem posługiwać świętym.А теперь я иду в Иерусалим, чтобы послужить святым, Нн7э же грzдY во їеrли1мъ, служsй с™ы6мъ, 15,25Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVνυνι nuni
ADV
νυνίnuninownow
δε de
CONJ
δέdethenBut
πορευομαι poreuomai
V-PNI-1S G5736
πορεύωporeuōto goI go
εις eis
PREP
εἰςeistowardunto
ιερουσαλημ ierousalēm
N-PRI
ἹερουσαλήμhierousalēmJerusalemJerusalem
διακονων diakonōn
V-PAP-NSM G5723
διακονέωdiakoneōto serveto minister
τοις tois
T-DPM
hothe/this/who 
αγιοις agiois
A-DPM
ἅγιοςhagiosholyunto the saints
 
26 cf. Tłum. Толк. Za dobre bowiem uznały Macedonia i Achaja złożyć się nieco na ubogich świętych, którzy są w Jeruzalem.ибо Македония и Ахаия усердствуют некоторым подаянием для бедных между святыми в Иерусалиме. благоволи1ша бо макед0ніа и3 ґхaіа nбщeніе нёкое сотвори1ти къ ни1щымъ с™ы6мъ живyщымъ во їеrли1мэ. 15,26Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVηυδοκησαν ēudokēsan
V-AAI-3P G5656
εὐδοκέωeudokeōto delightit hath pleased them
γαρ gar
CONJ
γάρgarforFor
μακεδονια makedonia
N-NSF
ΜακεδονίαmakedoniaMacedoniaof Macedonia
και kai
CONJ
καίkaiandand
αχαια achaia
N-NSF
ἈχαΐαachaiaAchaiaAchaia
κοινωνιαν koinōnian
N-ASF
κοινωνίαkoinōniaparticipationa
τινα tina
X-ASF
τιςtisonecertain
ποιησασθαι poiēsasthai
V-AMN G5670
ποιέωpoieōto do/maketo make
εις eis
PREP
εἰςeistowardfor
τους tous
T-APM
hothe/this/who 
πτωχους ptōchous
A-APM
πτωχόςptōchospoorthe poor
των tōn
T-GPM
hothe/this/who 
αγιων agiōn
A-GPM
ἅγιοςhagiosholysaints
των tōn
T-GPM
hothe/this/whowhich are
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongat
ιερουσαλημ ierousalēm
N-PRI
ἹερουσαλήμhierousalēmJerusalemJerusalem
 
27 cf. Tłum. Толк. Spodobało się im bowiem i są ich dłużnikami. Gdyż jeśli poganie stali się uczestnikami ich dóbr duchowych, to powinni im też usługiwać w cielesnych.Усердствуют, да и должники они перед ними. Ибо если язычники сделались участниками в их духовном, то должны и им послужить в телесном. Благоволи1ша бо, и3 д0лжни и5мъ сyть. Ѓще бо въ дух0вныхъ и4хъ прич†стницы бhша kзhцы, д0лжни сyть и3 въ плотски1хъ послужи1ти и5мъ. 15,27Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVηυδοκησαν ēudokēsan
V-AAI-3P G5656
εὐδοκέωeudokeōto delightIt hath pleased them
γαρ gar
CONJ
γάρgarforverily
και kai
CONJ
καίkaiand; and
οφειλεται ofeiletai
N-NPM
ὀφειλέτηςofeiletēsdebtordebtors
εισιν eisin
V-PAI-3P G5719
εἰμίeimito be[to be]
αυτων autōn
P-GPM
αὐτόςautoshe/she/it/selftheir
ει ei
COND
εἰeiifif
γαρ gar
CONJ
γάρgarfor. For
τοις tois
T-DPN
hothe/this/who 
πνευματικοις pneumatikois
A-DPN
πνευματικόςpneumatikosspiritualspiritual things
αυτων autōn
P-GPM
αὐτόςautoshe/she/it/selftheir
εκοινωνησαν ekoinōnēsan
V-AAI-3P G5656
κοινωνέωkoinōneōto participatehave been made partakers of
τα ta
T-NPN
hothe/this/who 
εθνη ethnē
N-NPN
ἔθνοςethnosGentilesthe Gentiles
οφειλουσιν ofeilousin
V-PAI-3P G5719
ὀφείλωofeilōto owe, their duty is
και kai
CONJ
καίkaiandalso
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
τοις tois
T-DPN
hothe/this/whothe Gentiles
σαρκικοις sarkikois
A-DPN
σαρκικόςsarkikosfleshlycarnal things
λειτουργησαι leitourgēsai
V-AAN G5658
λειτουργέωleitourgeōto ministerto minister
αυτοις autois
P-DPM
αὐτόςautoshe/she/it/selfunto them
 
28 cf. Tłum. Толк. Gdy więc to wykonam i doręczę im ten owoc, poprzez was pójdę do Hiszpanii.Исполнив это и верно доставив им сей плод усердия, я отправлюсь через ваши места в Испанию, СіE u5бо скончaвъ, и3 запечатлёвъ и5мъ пл0дъ сeй, поидY вaми во їспaнію: 15,28Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVτουτο touto
D-ASN
οὗτοςhoutosthis/he/she/it[this/he/she/it]
ουν oun
CONJ
οὖνountherefore/thentherefore
επιτελεσας epitelesas
V-AAP-NSM G5660
ἐπιτελέωepiteleōto completeWhen
και kai
CONJ
καίkaiand, and
σφραγισαμενος sfragisamenos
V-AMP-NSM G5671
σφραγίζωsfragizōto sealhave sealed
αυτοις autois
P-DPM
αὐτόςautoshe/she/it/selfto them
τον ton
T-ASM
hothe/this/whofruit
καρπον karpon
N-ASM
καρπόςkarposfruitfruit
τουτον touton
D-ASM
οὗτοςhoutosthis/he/she/it[this/he/she/it]
απελευσομαι apeleusomai
V-FDI-1S G5695
ἀπέρχομαιaperchomaito go away, I will come
δι di
PREP
διάdiathrough/because ofby
υμων umōn
P-2GP
σύsuyouyou
εις eis
PREP
εἰςeistowardinto
σπανιαν spanian
N-ASF
ΣπανίαspaniaSpainSpain
 
29 cf. Tłum. Толк. Wiem zaś, że przychodząc do was, przyjdę w obfitości błogosławieństwa ewangelii Chrystusowej.и уверен, что когда приду к вам, то приду с полным благословением благовествования Христова. вёмъ же, ћкw грzдhй къ вaмъ, во и3сполнeніи бlгословeніz бlговёстіz хrт0ва пріидY. 15,29Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVοιδα oida
V-RAI-1S G5758
εἴδωeidōto knowI am sure
δε de
CONJ
δέdethenAnd
οτι oti
CONJ
ὅτιhotithat/sincethat
ερχομενος erchomenos
V-PNP-NSM G5740
ἔρχομαιerchomaito come/go, when I come
προς pros
PREP
πρόςprosto/withunto
υμας umas
P-2AP
σύsuyouyou
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
πληρωματι plērōmati
N-DSN
πλήρωμαplērōmafulfillmentthe fulness
ευλογιας eulogias
N-GSF
εὐλογίαeulogiapraiseof the blessing
χριστου christou
N-GSM
ΧριστόςchristosChristof Christ
ελευσομαι eleusomai
V-FDI-1S G5695
ἔρχομαιerchomaito come/go, I shall come
 
30 cf. Tłum. Толк. Proszę was tedy, bracia, przez Pana naszego Jezusa Chrystusa i przez miłość Ducha Świętego, abyście mię wspomagali w modlitwach swoich za mną do Boga,Между тем умоляю вас, братия, Господом нашим Иисусом Христом и любовью Духа, подвизаться со мною в молитвах за меня к Богу, (За?_рf7i.) Молю1 же вы2, брaтіе, гDемъ нaшимъ ї}съ хrт0мъ и3 люб0вію д¦а, споспёшствуйте ми2 въ моли1твахъ њ мнЁ къ бGу, 15,30Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVπαρακαλω parakalō
V-PAI-1S G5719
παρακαλέωparakaleōto plead/comfortI beseech
δε de
CONJ
δέdethenNow
υμας[     umas
P-2AP
σύsuyouyou
αδελφοι]     adelfoi
N-VPM
ἀδελφόςadelfosbrother, brethren
δια dia
PREP
διάdiathrough/because of, for the
του tou
T-GSM
hothe/this/whoLord
κυριου kuriou
N-GSM
κύριοςkurioslordLord
ημων ēmōn
P-1GP
ἐγώegōI/weme
ιησου iēsou
N-GSM
ἸησοῦςiēsousJesus/JoshuaJesus
χριστου christou
N-GSM
ΧριστόςchristosChristChrist's
και kai
CONJ
καίkaiand, and
δια dia
PREP
διάdiathrough/because ofsake
της tēs
T-GSF
hothe/this/whothe love
αγαπης agapēs
N-GSF
ἀγάπηagapēlovethe love
του tou
T-GSN
hothe/this/whoof the Spirit
πνευματος pneumatos
N-GSN
πνεῦμαpneumaspirit/breathof the Spirit
συναγωνισασθαι sunagōnisasthai
V-ADN G5664
συναγωνίζομαιsunagōnizomaito struggle, that ye strive together
μοι moi
P-1DS
ἐγώegōI/wewith me
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
ταις tais
T-DPF
hothe/this/whoprayers
προσευχαις proseuchais
N-DPF
προσευχήproseuchēprayerprayers
υπερ uper
PREP
ὑπέρhuperabove/forfor
εμου emou
P-1GS
ἐγώegōI/we[I/we]
προς pros
PREP
πρόςprosto/withto
τον ton
T-ASM
hothe/this/whoGod
θεον theon
N-ASM
θεόςtheosGodGod
 
31 cf. Tłum. Толк. abym był wybawiony od niewiernych, którzy są w Judei i żeby ofiara posługi mojej była przyjemna świętym w Jeruzalem,чтобы избавиться мне от неверующих в Иудее и чтобы служение мое для Иерусалима было благоприятно святым, да и3збaвлюсz t противлsющихсz во їудeи, и3 да слyжба моS, ћже во їеrли1мэ, благопріsтна бyдетъ с™ы6мъ: 15,31Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVινα ina
CONJ
ἵναhinain order that/toThat
ρυσθω rusthō
V-APS-1S G5686
ῥύομαιruomaito rescueI may be delivered
απο apo
PREP
ἀπόapofromfrom
των tōn
T-GPM
hothe/this/who 
απειθουντων apeithountōn
V-PAP-GPM G5723
ἀπειθέωapeitheōto disobeythem that do not believe
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
τη
T-DSF
hothe/this/who 
ιουδαια ioudaia
N-DSF
ἸουδαίαioudaiaJudeaJudaea
και kai
CONJ
καίkaiand; and
η ē
T-NSF
hothe/this/whoJudaea
διακονια diakonia
N-NSF
διακονίαdiakoniaserviceservice
μου mou
P-1GS
ἐγώegōI/wemy
η ē
T-NSF
hothe/this/whoservice
εις eis
PREP
εἰςeistowardfor
ιερουσαλημ ierousalēm
N-PRI
ἹερουσαλήμhierousalēmJerusalemJerusalem
ευπροσδεκτος euprosdektos
A-NSF
εὐπρόσδεκτοςeuprosdektosacceptableaccepted
τοις tois
T-DPM
hothe/this/whowhich
αγιοις agiois
A-DPM
ἅγιοςhagiosholyof the saints
γενηται genētai
V-2ADS-3S G5638
γίνομαιginomaito bemay be
 
32 cf. Tłum. Толк. abym przyszedł do was z weselem za wolą bożą i pokrzepił się z wami.дабы мне в радости, если Богу угодно, прийти к вам и успокоиться с вами. да съ рaдостію пріидY къ вaмъ в0лею б9іею и3 ўпок0юсz съ вaми. 15,32Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVινα ina
CONJ
ἵναhinain order that/toThat
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongwith
χαρα chara
N-DSF
χαράcharajoyjoy
ελθων elthōn
V-2AAP-NSM G5631
ἔρχομαιerchomaito come/goI may come
προς pros
PREP
πρόςprosto/withunto
υμας umas
P-2AP
σύsuyouyou
δια dia
PREP
διάdiathrough/because ofby
θεληματος thelēmatos
N-GSN
θέλημαthelēmawill/desirethe will
θεου theou
N-GSM
θεόςtheosGodof God
συναναπαυσωμαι sunanapausōmai
V-ADS-1S G5667
συναναπαύομαιsunanapauomaito rest withmay with
υμιν umin
P-2DP
σύsuyouyou
 
33 cf. Tłum. Толк. Bóg zaś pokoju niechaj będzie z wami wszystkimi. Amen.Бог же мира да будет со всеми вами, аминь.БGъ же ми1ра со всёми вaми. Ґми1нь.15,33Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVο o
T-NSM
hothe/this/who 
δε de
CONJ
δέdethenNow
θεος theos
N-NSM
θεόςtheosGodthe God
της tēs
T-GSF
hothe/this/whoof peace
ειρηνης eirēnēs
N-GSF
εἰρήνηeirēnēpeaceof peace
μετα meta
PREP
μετάmetawith/afterwith
παντων pantōn
A-GPM
πᾶςpasallall
υμων umōn
P-2GP
σύsuyouyou
αμην amēn
HEB
ἀμήνamēnamen. Amen

16POLECENIA I POZDROWIENIA.1 A polecam wam Febę, siostrę naszą, która jest na posłudze kościoła, który jest w Kenchrach,2 abyście ją przyjęli w Panu, jak przystoi świętym i wspierali ją w każdej sprawie, w jakiejkolwiek by was potrzebowała; bo i ona wspomagała wielu i mnie samego.3 Pozdrówcie Pryskę i Akwilę pomocników moich w Chrystusie Jezusie4 (którzy za życie moje dali głowę swoją, którym nie tylko ja dziękuję, ale i wszystkie kościoły pogan)5 i kościół w ich domu. Pozdrówcie Epeneta mnie miłego, który jest pierwociną Azji w Chrystusie.6 Pozdrówcie Marię, która wiele pracowała dla was.7 Pozdrówcie Andronika i Junię, krewnych moich i towarzyszów więzienia mojego, którzy są chlubnie znani wśród apostołów, którzy też przede mną byli w Chrystusie.8 Pozdrówcie Ampliata, najmilszego mi w Panu.9 Pozdrówcie Urbana, pomocnika naszego w Chrystusie Jezusie i Stachysa mnie miłego.10 Pozdrówcie Apellesa doświadczonego w Chrystusie.11 Pozdrówcie tych, co są z domu Arystobula. Pozdrówcie Herodiona krewnego mojego. Pozdrówcie tych, co są z domu Narcysa, którzy są w Panu.12 Pozdrówcie Tryfenę i Tryfozę, które pracują w Panu. Pozdrówcie Persydę najmilszą, która wiele pracowała w Panu.13 Pozdrówcie Rufa, wybranego w Panu i matkę jego i moją.14 Pozdrówcie Asynkryta, Flegonta, Hermasa, Patrobę, Hermesa i braci, którzy są z nimi.15 Pozdrówcie Filologa i Julię, Nereusza i siostrę jego i Olimpiadę i wszystkich świętych, którzy są z nimi.16 Pozdrówcie jedni drugich pocałunkiem świętym. Pozdrawiają was wszystkie kościoły Chrystusowe.OSTRZEŻENIE PRZED FAŁSZYWYMI NAUCZYCIELAMI.17 A proszę was, bracia, abyście uważali na tych, co wszczynają kłótnie i wymyślają podrywki przeciw tej nauce, której nauczyliście się i unikajcie ich.18 Tacy bowiem nie służą Panu naszemu Chrystusowi, ale brzuchowi swemu, a przez słodkie mowy i pochlebstwa zwodzą serca prostodusznych.19 Wasze bowiem posłuszeństwo rozsławiło się po wszystkich miejscach. Przeto weselę się z was. Ale chcę, abyście byli mądryn1i w dobrem, a prostymi w złem.20 A Bóg pokoju niech prędko zetrze szatana pod nogami waszymi. Łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa z wami.POZDROWIENIA OD TOWARZYSZY PAWŁA.21 Pozdrawia was Tymoteusz, pomocnik mój i Lucjusz i Jazon i Sozypater, krewni moi.22 Pozdrawiam was w Panu ja Tercjusz, który list pisałem.23 Pozdrawia was Gajus, gospodarz mój i cały kościół. Pozdrawia was Erastus, skarbnik miejski i Kwartus brat.24 Łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa z wami wszystkimi. Amen.ZAKOŃCZENIE.25 Temu zaś, który ma moc was utwierdzić – według ewangelii mojej i nauki o Jezusie Chrystusie, według objawienia tajemnicy, od czasów wiecznych zakrytej26 (która teraz jest objawiona przez Pisma proroków według rozkazu wiekuiste o Boga ku posłuszeństwu wiary, poznanej przez wszystkie narody,27 jedynie mądremu Bogu, przez Jezusa Chrystusa, jemu cześć i chwała na wieki wieków. Amen.