MENU
Fragment:
Styl fragmentu
*Zezwalaj na cookies aby zapamiętać ustawienia

List do Rzymian

1Wstęp.1Paweł, sługa Jezusa Chrystusa, powołany a apostoła, przeznaczony dla ewangelii Boga,2 którą był przedtem obiecał przez proroków swoich w Pismach świętych3 o Synu swoim; ten był potomkiem Dawida według ciała,4 tenże ujawniony został jako Syn Boży w mocy, według ducha poświęcenia przez powstanie z martwych – o Jezusie Chrystusie Panu naszym,5 przez którego otrzymaliśmy łaskę i apostolstwo dla nakłaniania ku posłuszeństwu wiary wszystkie narody dla imienia jego,6 między którymi jesteście i wy, powołani Jezusa Chrystusa, 7 wszystkim, co są w Rzymie, Bogu miłym, z powołania świętym:Łaska wam i pokój od Boga Ojca naszego i Pana Jezusa Chrystusa.PAWEŁ PRAGNIE RZYMIAN ODWIEDZIĆ.8 Najpierw dziękuję Bogu mojemu przez Jezusa Chrystusa za was wszystkich, że wiara wasza jest opowiadana po całym świecie.9 Albowiem świadkiem mi jest Bóg, któremu w ewangelii Syna jego służę z duszy swej, że nieustannie o was pamiętam,10 zawsze prosząc w modlitwach swoich, ażebym przecie kiedyś za wolą bożą mógł mieć na przyjście do was szczęśliwą drogę.11 Pragnę bowiem was zobaczyć, abym wam użyczył nieco łaski duchowej dla utwierdzenia was;12 to jest, abyśmy się wspólnie pocieszyli wśród was przez tę wiarę waszą i moją, która jest obopólna.13 Nie chcę zaś, żebyście nie mieli wiedzieć, bracia, że często zamierzałem przybyć do was (ale miałem przeszkody aż dotąd), abym i wśród was zebrał jaki owoc, jak i wśród innych narodów.14 Grekom i barbarzyńcom, mądrym i niemądrym jestem dłużnikiem,15 tak że (co do mnie) gotów jestem opowiadać ewangelię i wam, którzy jesteście w Rzymie.16 Albowiem nie wstydzę się ewangelii. Jest bowiem mocą Boga ku zbawieniu każdego wierzącego, Żyda naprzód i Greka.17 Gdyż sprawiedliwość Boga objawia się w niej z wiary w wiarę, jak jest napisane: “A sprawiedliwy z wiary żyje.”POGANIE ODSTĄPILI OD BOGA.18 Albowiem gniew Boga objawia się z nieba na wszelką bezbożność i niesprawiedliwość tych ludzi, którzy prawdę bożą tłumią w niesprawiedliwości,19 ponieważ to, co można o Bogu poznać, jest im jawne; albowiem Bóg im objawił.20 Gdyż niewidzialne jego przymioty, od stworzenia świata, przez zrozumienie tych rzeczy, które są uczynione, bywają poznane, wieczna też moc jego i bóstwo; tak że nie mogą być wymówieni.21 Gdyż poznawszy Boga, nie oddawali mu chwały jak Bogu, ani nie dziękowali, ale znikczemnieli w myślach swoich i zaćmione jest ich bezrozumne serce;22 albowiem powiadając się być mądrymi, stali się głupimi.23 i zamienili chwałę niezniszczalnego Boga na podobieństwo i obraz człowieka śmiertelnego i ptaków i czworonogów i płazów.ZA KARĘ WYDANI NAMIĘTNOŚCIOM.24 Dlatego Bóg wydał ich pożądliwościom ich serca na nieczystość, aby między sobą hańbili swoje ciała,25 gdyż prawdę bożą przemienili w kłamstwo, i cześć oddawali i służyli raczej stworzeniu, niż Stwórcy, który jest błogosławiony na wieki. Amen.26 Dlatego Bóg oddał ich sromotnym namiętnościom. Albowiem ich niewiasty zmieniły naturalny sposób pożycia na ten, który jest przeciwny naturze.27 A podobnie i mężczyźni, opuściwszy naturalne pożycie z niewiastą, zapłonęli w swych pożądliwościach jeden ku drugiemu, uprawiając sromotę mężczyźni z mężczyznami i ponosząc na sobie słuszną zapłatę za swój błąd.28 I jak im się nie podobało mieć w poznaniu Boga, poddał ich Bóg bezrozumnym myślom, aby czynili to, co nie przystoi,29 ich napełnionych wszelką nieprawością, złością, nierządem, łakomstwem, nikczemnością; pełnych zazdrości, mężobójstwa, swaru, zdrady, złośliwości; plotkarzy,30 obmówców, Bogu obmierzłych, zuchwalców, pysznych, wyniosłych, wynalazców złości, nieposłusznych rodzicom,31 bezrozumnych, nieukładnych, bez serca, nieprzejednanych, bez miłosierdzia.32 Choć sprawiedliwość Boga poznali, nie zrozumieli, że ci, co takie rzeczy czynią, godni są śmierci; a nie tylko c1, co je czynią, ale ci także, co z czyniącymi się zgadzają.
2I ŻYDOM GROZI SĄD BOŻY.1 Dla tego nie możesz być wymówiony, o człowiecze wszelki który sądzisz. W czym bowiem drugiego sądzisz, potępiasz samego siebie, bo co osądzasz, to samo czynisz.2 Wiemy bowiem, że sąd Boga jest według prawdy na tych, co takie rzeczy czynią.3 Myślisz zaś, o człowiecze, który sądzisz tych, co takie rzeczy czynią, a sam je czynisz, że ty ujdziesz sądu?4 Czy gardzisz bogactwami jego dobroci i cierpliwości i nieskwapliwości? Nie wiesz, że łaskawość Boga do pokuty cię przywodzi?5 Lecz według zatwardziałości swej i serca niepokutującego skarbisz sobie gniew na dzień gniewu i objawienia sprawiedliwego sądu Boga,6 który “odda każdemu według uczynków jego”;7 tym mianowicie, co cierpliwie w dobrym uczynku szukają sławy i czci i nieskazitelności – życie wieczne;8 tym zaś, co się sprzeciwiają i co nie przyjmują prawdy, ale wierzą niesprawiedliwości – gniew i zapalczywość.BÓG IM ODDA WEDŁUG ICH UCZYNKÓW.9 Utrapienie i ucisk na każdego człowieka, złe czyniącego, Żyda najpierw i Greka;10 chwała zaś i cześć i pokój wszelkiemu czyniącemu dobre, Żydowi najpierw i Grekowi;11 nie ma bowiem u Boga względu na osoby.12 Albowiem którzykolwiek zgrzeszyli bez Zakonu, bez Zakonu poginą; a którzykolwiek zgrzeszyli w Zakonie, przez Zakon będą sądzeni.13 Nie ci bowiem co słuchają Zakonu, są sprawiedliwymi u Boga; ale ci, będą usprawiedliwieni, co Zakon pełnią.14 Gdy bowiem poganie, którzy nie mają Zakonu, z natury czynią to, czego Zakon wymaga; tacy, co nie mają Zakonu, sam1 sobie są Zakonem.15 Oni okazują treść Zakonu wypisaną na sercach swoich, a ich własne sumienie oddaje im świadectwo, i gdy myśli nawzajem się oskarżają albo też bronią,16 w dzień, w którym Bóg sądzić będzie tajemne sprawy ludzkie, według ewangelii mojej przez Jezusa Chrystusa.ŻYDZI ZGRZESZYLI JAK POGANIE.17 Jeśli zaś ty nazywasz się żydem i polegasz na Zakonie, i chlubisz się w Bogu,18 i znasz jego wolę, i nauczony przez Zakon rozpoznajesz, co lepsze;19 tuszysz o sobie, że jesteś wodzem ślepych, światłością tych, co są w ciemności,20 mistrzem bezrozumnych, nauczycielem dzieci, który ma od wzór wiedzy i prawdy w Zakonie.21 Ty więc, który ucząc drugiego, siebie samego nie uczysz; który głosząc, żeby nie kradziono, kradniesz;22 który mówiąc, żeby nie cudzołożono, cudzołożysz; który brzydząc się bałwanami, świętokradztwo popełniasz;23 który chlubiąc się Zakonem, przez przestępowanie Zakonu, Boga znieważasz.24 (Albowiem jak napisano: “imię Boga z powodu was bywa bluźnione między poganami.”)OBRZEZANIE NIC IM NIE POMOŻE.25 Obrzezanie wprawdzie jest pożyteczne, jeśli zachowujesz Zakon; ale jeśli przestępujesz Zakon, twoje obrzezanie stało się nieobrzezaniem.26 Jeśli więc nieobrzezany zachowuje przepisy Zakonu, to czy jego nieobrzezanie nie będzie poczytane za obrzezanie?27 I czy ten, co z natury jest nieobrzezany, ale wypełnia Zakon, nie będzie sądził ciebie, który mimo litery i obrzezania, jesteś przestępcą Zakonu?28 Nie ten bowiem jest żydem:, co jest nim widocznie; ani nie to jest obrzezanie, co jest widoczne na ciele,29 ale ten jest żydem, który jest nim w skrytości, i ma obrzezane serce w duchu, a nie w literze, którego chwała nie jest z ludzi lecz z Boga.
3W CZYM LEŻY PIERWSZEŃSTWO ŻYDÓW.1 Cóż więc żyd ma więcej? Albo co za pożytek z obrzezania?2 Wielki – na wszelki sposób. Najpierw, że im właśnie powierzone były słowa boże.3 Cóż bowiem że niektórzy z nich nie uwierzyli? Czyż ich niedowiarstwo wniwecz obróci wierność Boga? Żadną miarą.4 Bóg zaś jest prawdomówny, a wszelki człowiek kłamliwy, jak napisano: “Abyś się okazał sprawiedliwym w mowach swoich i zwyciężył, gdy bywasz sądzony.” 5 Jeśli zaś niesprawiedliwość nasza zaleca sprawiedliwość bożą, cóż powiemy? Czyż niesprawiedliwy jest Bóg, gdy gniew wywiera? (po ludzku to mówię).6 Żadną miarą; jakże inaczej Bóg będzie sądził ten świat?7 Jeśli bowiem prawdomówność Boga bardziej się uwydatnia na chwałę jego przez moje kłamstwo, czemuż jeszcze i ja jak grzesznik jestem sądzony?8 A nie mamy (jak nas powtarzają i jak niektórzy powiadają, że mówimy) czynić złych rzeczy, aby z nich wyszły dobre? Potępienie takich jest sprawiedliwe.ŻYDZI I GRECY PODLEGAJĄ GRZECHOWI.9 Cóż więc? Przewyższamy ich? Bynajmniej. Dowiedliśmy bowiem, że wszyscy: Żydzi i Grecy są pod grzechem,10 jak napisano: Nie ma sprawiedliwego nikogo,11 nie ma rozumnego, nie ma, co by szukał Boga.12 Wszyscy odstąpili, stali się razem nieużyteczni, nie ma, kto by czynił dobrze, nie ma ani jednego.13 Ich gardło jest grobem otwartym, językami swymi zdradliwie mówili, pod ich wargami jad żmijowy.14 Usta ich są pełne przekleństwa i gorzkości, 15nogi ich prędkie do rozlewania krwi.16 Na ich drogach zniszczenie i nieszczęście,17 i nie poznali drogi pokoju;18 nie ma bojaźni bożej przed ich oczami.”19 Lecz wiemy, że cokolwiek mówi Zakon, mówi tym, co są w Zakonie, aby wszelkie usta były zamknięte i żeby cały świat podlegał Bogu; 2obo z uczynków Zakonu nie będzie usprawiedliwiony przed nim żaden człowiek. Przez Zakon bowiem poznanie grzechu.USPRAWIEDLIWIENIE PRZEZ WIARĘ W CHRYSTUSA.21 Ale teraz bez Zakonu objawiła się sprawiedliwość boża, poświadczona przez Zakon i proroków.22 Sprawiedliwość zaś boża przez wiarę w Jezusa Chrystusa dla wszystkich i na wszystkich, którzy weń wierzą, bo nie ma różnicy.23 Wszyscy bowiem zgrzeszyli i niedostaje im chwały bożej.24 Usprawiedliwieni darmo przez łaskę jego, przez odkupienie, które jest w Chrystusie Jezusie.25 Jego Bóg uczynił we wierze ofiarą przebłagalną przez krew jego dla okazania sprawiedliwości swojej względem przeszłych grzechów,26 które Bóg znosił cierpliwie dla okazania sprawiedliwości swojej w tym czasie, aby i sam był sprawiedliwy i usprawiedliwiający tego, który jest z wiary w Jezusa Chrystusa.27 Gdzież jest więc chluba twoja? Wykluczona jest. Przez jaki zakon? Uczynków? Nie, ale przez zakon wiary.26 Sądzimy bowiem, że człowiek bywa usprawiedliwiony przez wiarę, bez uczynków Zakonu.29 Czyż Bóg jest tylko żydów? Czy nie i pogan? Owszem i pogan.30 Gdyż właśnie jeden jest Bóg, który usprawiedliwia obrzezanych z wiary i nieobrzezanych przez wiarę.31 Zakon więc burzy my przez wiarę? Żadną miarą; ale Zakon stanowimy.
4USPRAWIEDLIWIENIE NIE PRZEZ UCZYNKI ZAKONU, ALE PRZEZ WIARĘ.1 Cóż więc powiemy, Abraham, ojciec nasz według ciała co znalazł?2 Jeśli bowiem Abraham z uczynków był usprawiedliwiony, ma chwałę, ale nie u Boga.3 Co bowiem mówi Pismo? “Uwierzył Abraham Bogu i poczytane mu est ku sprawiedliwości.”4 Temu zaś, który pracuje, nie poczytuje się zapłaty za łaskę, ale za rzecz należną.5 Temu zaś, co nie pracuje, ale wierzy w tego, który niezbożnego usprawiedliwia, poczytana bywa wiara jego ku sprawiedliwości według postanowienia łaski bożej.6 Jak i Dawid nazywa błogosławionym człowieka, któremu Bóg poczytuje sprawiedliwość bez uczynków.7 “Błogosławieni, który1n odpuszczone są nieprawości, i których grzechy są zakryte.8 Błogosławiony mąż, któremu Pan nie poczytał grzechu. “WIARA USPRAWIEDLIWIŁA ABRAHAMA, A NIE OBRZEZANIE.9 to więc błogosławieństwo czy jest tylko dla obrzezanych, czy także dla nieobrzezanych? Mówimy bowiem, że wiara została poczytana Abrahamowi ku sprawiedliwości.10 Jakże więc była poczytana? W obrzezaniu, czy w odrzezku? Nie w obrzezaniu, ale w odrzezku.11 I otrzymał znak obrzezania jako pieczęć usprawiedliwienia z wiary, którą miał przed obrzezaniem, aby był ojcem wszystkich wierzących w nieobrzezaniu, aby i im było to poczytane ku sprawiedliwości,12 i żeby był ojcem obrzezanych, nie tylko tym, co są z obrzezania, ale i tym, co idą śladami wiary, jaką miał ojciec nasz Abraham przed obrzezaniem.13 Nie przez Zakon bowiem dana była obietnica Abrahamowi i potomstwu jego, że ma być dziedzicem świata, ale przez sprawiedliwość wiary.14 Jeśli bowiem ci są dziedzicami, co są z Zakonu, próżną stała się wiara i wniwecz obróciła się obietnica.15 Zakon bowiem ściąga gniew. Gdyż gdzie nie ma Zakonu, nie ma i przestępstwa.16 Dlatego z wiary – aby według łaski obietnica trwała w mocy dla całego potomstwa, nie tylko tego, które jest z Zakonu, ale i dla tego, które jest z wiary Abrahama; bo on jest ojcem nas wszystkich17 (jak napisano: “Postanowiłem cię ojcem wielu narodów”), przed Bogiem, któremu uwierzył, który ożywia umarłych i powołuje do bytu to, czego nie ma, jak to, co jest.WIARA ABRAHAMA.18 On przeciw nadziei uwierzył ufając, że zostanie ojcem wielu narodów, według tego, co mu powiedziano: “Tak będzie potomstwo twoje.”19 I nie osłabł w wierze, ani się nie oglądał na obumarłe ciało swoje, choć już miał około stu lat, i na obumarły żywot Sary.20 Nie wahał się też niedowierzając obietnicy Boga, ale się umocnił w wierze, dając chwałę Bogu;21 wiedząc z całą pewnością, że cokolwiek obiecał, mocen jest i uczynić.22 I dlatego poczytano mu to ku sprawiedliwości.23 Nie tylko zaś dla niego napisano: Poczytane mu zostało ku sprawiedliwości,24 ale i dla nas, którym będzie poczytane, że wierzymy w tego, co wzbudził z martwych Jezusa Chrystusa Pana naszego,25 który został wydany z powodu występków naszych, a wstał z martwych dla naszego usprawiedliwienia.
5OWOCE USPRAWIEDLIWIENIA PRZEZWIARĘ.1 Usprawiedliwieni więc z wiary, miejmy pokój z Bogiem przez Pana naszego Jezusa Chrystusa,2 przez którego też mamy dostęp przez wiarę do tej łaski, w której stoimy i chlubimy się w nadziei chwały synów bożych.3 A nie tylko to, lecz też chlubimy się i w uciskach, wiedząc, że ucisk sprawuje cierpliwość,4 a cierpliwość wypróbowanie, a wypróbowanie nadzieję,5 a nadzieja nie zawodzi, gdyż miłość boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który nam1 jest dany.6 A po cóż bowiem Chrystus, gdyśmy jeszcze byli słabi, czasu swego umarł za niezbożnych?7 Albowiem za sprawiedliwego ledwo kto umiera, gdyż za dobrego może by się kto odważył umrzeć.8 Lecz Bóg zaleca miłość swoją względem nas, że kiedyśmy czasu swego byli jeszcze grzesznikami,9 Chrystus za nas umarł; więc daleko więcej teraz, skorośmy usprawiedliwieni we krwi jego, wybawieni będziemy przezeń od gniewu.10 Jeśli bowiem, gdyśmy byli nieprzyjaciółmi, zostaliśmy pojednani z Bogiem przez śmierć Syna jego, daleko bardziej, skorośmy pojednani, będziemy zbawieni w życiu jego.11 Lecz nie tylko, ale też chlubimy się w Bogu przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, przez którego teraz jesteśmy pojednani.ADAM A CHRYSTUS12 Dlatego jak przez jednego człowieka grzech wszedł na ten świat, i przez grzech śmierć, i tak na wszystkich ludzi śmierć przeszła, w którym wszyscy zgrzeszyli.13 Aż do Zakonu bowiem grzech był na świecie, lecz grzech nie był oczytany, gdy Zakonu nié było.14 Ale śmierć królowała od Adama aż do Mojżesza także nad tymi, którzy nie zgrzeszyli na podobieństwo przestępstwa Adama, który jest figurą przyszłego.15 Lecz nie jak przestępstwa, tak i dar. Jeśli bowiem przez przestępstwo jednego umarło wielu, daleko więcej obficie spłynęła na wielu łaska boża i dar w łasce jednego człowieka Jezusa Chrystusa.16 I nie jak przez jeden grzech, tak i dar;. bo sąd wprawdzie z jednego na potępienie, łaska zaś z wielu występków na usprawiedliwienie.17 Jeśli bowiem wskutek przestępstwa jednego śmierć królowała przez jednego, daleko więcej ci, co otrzyrnują obfitość łaski i daru i sprawiedliwości, królować będą w życiu przez jednego Jezusa Chrystusa.18 Przeto jak przez przestępstwo jednego na wszystkich ludzi potępienie, tak i przez sprawiedliwość jednego na wszystkich ludzi usprawiedliwienie życia.19 Jak bowiem przez nieposłuszeństwo jednego człowieka grzesznikami stało się wielu, tak i przez posłuszeństwo jednego sprawiedliwymi stanie się wielu.20 Zakon zaś wszedł, aby obfitowało przestępstwo. Gdzie zaś obfitowało przestępstwo obfitowała więcej łaska.21 Aby jak grzech królował w śmierci, tak też łaska królowała przez sprawiedliwość ku życiu wiecznemu, przez Jezusa Chrystusa Pana naszego.
6OCHRZCZENI W CHRYSTUSIE UMARLIŚMY DLA GRZECHU.

RU Brytjka King J. 6OCHRZCZENI W CHRYSTUSIE UMARLIŚMY DLA GRZECHU.1 cf. Tłum. Толк. Cóż więc powiemy? Będziemy trwać w grzechu, aby obfitowała łaska?Что же скажем? оставаться ли нам в грехе, чтобы умножилась благодать? Никак. Что2 u5бо речeмъ; пребyдемъ ли во грэсЁ, да блгdть преумн0житсz; Да не бyдетъ. 6,1Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVτι ti
I-ASN
τίςtiswhich?What
ουν oun
CONJ
οὖνountherefore/thenthen
ερουμεν eroumen
V-FAI-1P G5692
ἐρέω, ἐρῶereō erōto speakshall we say
επιμενωμεν epimenōmen
V-PAS-1P G5725
ἐπιμένωepimenōto remain/keep on? Shall we continue
τη
T-DSF
hothe/this/whoin sin
αμαρτια amartia
N-DSF
ἁμαρτίαhamartiasinin sin
ινα ina
CONJ
ἵναhinain order that/to, that
η ē
T-NSF
hothe/this/whograce
χαρις charis
N-NSF
χάριςcharisgracegrace
πλεοναση pleonasē
V-AAS-3S G5661
πλεονάζωpleonazōto increasemay abound
 
2 cf. Tłum. Толк. Uchowaj Boże! Jeśli bowiem umarliśmy grzechowi, jakże jeszcze będziemy w nim żyć?Мы умерли для греха: как же нам жить в нем? И%же бо ўмр0хомъ грэхY, кaкw пaки њживeмъ њ нeмъ; 6,2Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVμη
PRT-N
μήnot 
γενοιτο genoito
V-2ADO-3S G5636
γίνομαιginomaito beGod forbid
οιτινες oitines
R-NPM
ὅστιςhostiswho/which, that
απεθανομεν apethanomen
V-2AAI-1P G5627
ἀποθνήσκωapothnēskōto dieare dead
τη
T-DSF
hothe/this/whoto sin
αμαρτια amartia
N-DSF
ἁμαρτίαhamartiasinto sin
πως pōs
ADV-I
πωςpōshow. How
ετι eti
ADV
ἔτιetistillany longer
ζησομεν zēsomen
V-FAI-1P G5692
ζάωzaōto liveshall we
εν en
PREP
ἐνenin/on/among 
αυτη autē
P-DSF
αὐτόςautoshe/she/it/selftherein
 
3 cf. Tłum. Толк. Czy nie wiecie, że którzykolwiek jesteśmy ochrzczeni w Chrystusie Jezusie, ochrzczeni jesteśmy w śmierci jego?Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его крестились? (За?_ч7а.) И#ли2 не разумёете, ћкw є3ли1цы во хrтA ї}са крести1хомсz, въ см7рть є3гw2 крести1хомсz; 6,3Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVη ē
PRT
ēor 
αγνοειτε agnoeite
V-PAI-2P G5719
ἀγνοέωagnoeōbe ignorantKnow ye not
οτι oti
CONJ
ὅτιhotithat/since, that
οσοι osoi
K-NPM
ὅσοςhososjust as/how muchso many of us as
εβαπτισθημεν ebaptisthēmen
V-API-1P G5681
βαπτίζωbaptizōto baptizewere baptized
εις eis
PREP
εἰςeistowardinto
χριστον christon
N-ASM
ΧριστόςchristosChristChrist
ιησουν]     iēsoun
N-ASM
ἸησοῦςiēsousJesus/JoshuaJesus
εις eis
PREP
εἰςeistowardinto
τον ton
T-ASM
hothe/this/whodeath
θανατον thanaton
N-ASM
θάνατοςthanatosdeathdeath
αυτου autou
P-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/selfhis
εβαπτισθημεν ebaptisthēmen
V-API-1P G5681
βαπτίζωbaptizōto baptizewere baptized
 
4 cf. Tłum. Толк. Albowiem z nim jesteśmy razem pogrzebani w śmierć przez chrzest, aby jak Chrystus wstał z martwych przez chwałę Ojca, tak żebyśmy i my chodzi1i w nowości życia.Итак мы погреблись с Ним крещением в смерть, дабы, как Христос воскрес из мертвых славою Отца, так и нам ходить в обновленной жизни. Спогреб0хомсz u5бо є3мY кRщeніемъ въ смeрть, да ћкоже востA хrт0съ t мeртвыхъ слaвою џ§ею, тaкw и3 мы2 во њбновлeніи жи1зни ходи1ти нaчнемъ. 6,4Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVσυνεταφημεν sunetafēmen
V-2API-1P G5648
συνθάπτωsunthaptōbe buried withwe are buried with
ουν oun
CONJ
οὖνountherefore/thenTherefore
αυτω autō
P-DSM
αὐτόςautoshe/she/it/selfhim
δια dia
PREP
διάdiathrough/because ofby
του tou
T-GSN
hothe/this/whobaptism
βαπτισματος baptismatos
N-GSN
βάπτισμαbaptismabaptismbaptism
εις eis
PREP
εἰςeistowardinto
τον ton
T-ASM
hothe/this/whodeath
θανατον thanaton
N-ASM
θάνατοςthanatosdeathdeath
ινα ina
CONJ
ἵναhinain order that/to: that
ωσπερ ōsper
ADV
ὥσπερhōsperjust aslike as
ηγερθη ēgerthē
V-API-3S G5681
ἐγείρωegeirōto arisewas raised up
χριστος christos
N-NSM
ΧριστόςchristosChristChrist
εκ ek
PREP
ἐκekof/fromfrom
νεκρων nekrōn
A-GPM
νεκρόςnekrosdeadthe dead
δια dia
PREP
διάdiathrough/because ofby
της tēs
T-GSF
hothe/this/whothe glory
δοξης doxēs
N-GSF
δόξαdoxaglorythe glory
του tou
T-GSM
hothe/this/whoof the Father
πατρος patros
N-GSM
πατήρpatērfatherof the Father
ουτως outōs
ADV
οὕτω, οὕτωςhhoutō outōsthus(-ly), even so
και kai
CONJ
καίkaiandalso
ημεις ēmeis
P-1NP
ἐγώegōI/wewe
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
καινοτητι kainotēti
N-DSF
καινότηςkainotēsnewnessnewness
ζωης zōēs
N-GSF
ζωήzōēlifeof life
περιπατησωμεν peripatēsōmen
V-AAS-1P G5661
περιπατέωperipateōto walkshould walk
 
5 cf. Tłum. Толк. Jeśli bowiem zostaliśmy wszczepieni w podobieństwo śmierci jego, to będziemy i w zmartwychwstanie.Ибо если мы соединены с Ним подобием смерти Его, то должны быть соединены и подобием воскресения, Ѓще бо соwбрaзни бhхомъ под0бію см7рти є3гw2, то и3 воскrнію бyдемъ, 6,5Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVει ei
COND
εἰeiifif
γαρ gar
CONJ
γάρgarforFor
συμφυτοι sumfutoi
A-NPM
σύμφυτοςsumfutosunitedplanted together
γεγοναμεν gegonamen
V-2RAI-1P G5754
γίνομαιginomaito bewe have been
τω
T-DSN
hothe/this/whoin the likeness
ομοιωματι omoiōmati
N-DSN
ὁμοίωμαhomoiōmalikenessin the likeness
του tou
T-GSM
hothe/this/whodeath
θανατου thanatou
N-GSM
θάνατοςthanatosdeathdeath
αυτου autou
P-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/selfof his
αλλα alla
CONJ
ἀλλάallabut 
και kai
CONJ
καίkaiandalso
της tēs
T-GSF
hothe/this/whoof resurrection
αναστασεως anastaseōs
N-GSF
ἀνάστασιςanastasisresurrectionof resurrection
εσομεθα esometha
V-FDI-1P G5695
εἰμίeimito be, we shall be
 
6 cf. Tłum. Толк. Wiedząc to, że nasz stary człowiek został współukrzyżowany, aby było zniszczone ciało grzechu i żebyśmy dalej nie służyli grzechowi.зная то, что ветхий наш человек распят с Ним, чтобы упразднено было тело греховное, дабы нам не быть уже рабами греху; сіE вёдzще, ћкw вeтхіи нaшъ человёкъ съ ни1мъ распsтсz, да ўпраздни1тсz тёло грэх0вное, ћкw ктомY не раб0тати нaмъ грэхY: 6,6Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVτουτο touto
D-ASN
οὗτοςhoutosthis/he/she/it[this/he/she/it]
γινωσκοντες ginōskontes
V-PAP-NPM G5723
γινώσκωginōskōto knowKnowing
οτι oti
CONJ
ὅτιhotithat/since, that
ο o
T-NSM
hothe/this/who 
παλαιος palaios
A-NSM
παλαιόςpalaiosoldold
ημων ēmōn
P-1GP
ἐγώegōI/wewe
ανθρωπος anthrōpos
N-NSM
ἄνθρωποςanthrōposa humanman
συνεσταυρωθη sunestaurōthē
V-API-3S G5681
συσταυρόομαιsustauroomaito crucify withis crucified with
ινα ina
CONJ
ἵναhinain order that/to, that
καταργηθη katargēthē
V-APS-3S G5686
καταργέωkatargeōto endmight be destroyed
το to
T-NSN
hothe/this/whothe body
σωμα sōma
N-NSN
σῶμαsōmabodythe body
της tēs
T-GSF
hothe/this/whoof sin
αμαρτιας amartias
N-GSF
ἁμαρτίαhamartiasinof sin
του tou
T-GSN
hothe/this/who, that
μηκετι mēketi
ADV-N
μηκέτιmēketinever againhenceforth
δουλευειν douleuein
V-PAN G5721
δουλεύωdouleuōbe a slaveshould
ημας ēmas
P-1AP
ἐγώegōI/weour
τη
T-DSF
hothe/this/whosin
αμαρτια amartia
N-DSF
ἁμαρτίαhamartiasinsin
 
7 cf. Tłum. Толк. Kto bowiem umarł, wyzwolony jest spod grzechu.ибо умерший освободился от греха. ўмeрый бо свободи1сz t грэхA. 6,7Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVο o
T-NSM
hothe/this/who 
γαρ gar
CONJ
γάρgarforFor
αποθανων apothanōn
V-2AAP-NSM G5631
ἀποθνήσκωapothnēskōto diehe that is dead
δεδικαιωται dedikaiōtai
V-RPI-3S G5769
δικαιόωdikaioōto justifyis freed
απο apo
PREP
ἀπόapofromfrom
της tēs
T-GSF
hothe/this/whosin
αμαρτιας amartias
N-GSF
ἁμαρτίαhamartiasinsin
 
8 cf. Tłum. Толк. Jeśli zaś umarliśmy z Chrystusem, wierzymy, że też razem będziemy żyć z Chrystusem;Если же мы умерли со Христом, то веруем, что и жить будем с Ним, Ѓще же ўмр0хомъ со хrт0мъ, вёруемъ, ћкw и3 жи1ви бyдемъ съ ни1мъ, 6,8Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVει ei
COND
εἰeiifif
δε de
CONJ
δέdethenNow
απεθανομεν apethanomen
V-2AAI-1P G5627
ἀποθνήσκωapothnēskōto diewe be dead
συν sun
PREP
σύνsunwithwith
χριστω christō
N-DSM
ΧριστόςchristosChristChrist
πιστευομεν pisteuomen
V-PAI-1P G5719
πιστεύωpisteuōto trust (in), we believe
οτι oti
CONJ
ὅτιhotithat/sincethat
και kai
CONJ
καίkaiandalso
συζησομεν suzēsomen
V-FAI-1P G5692
συζάωsuzaōto live togetherwe shall
αυτω autō
P-DSM
αὐτόςautoshe/she/it/selfhim
 
9 cf. Tłum. Толк. wiedząc, że Chrystus powstawszy z martwych, Więcej nie umiera, śmierć nad nim więcej nie będzie panować.зная, что Христос, воскреснув из мертвых, уже не умирает: смерть уже не имеет над Ним власти. вёдzще, ћкw хrт0съ востA t мeртвыхъ, ктомY ўжE не ўмирaетъ: смeрть и4мъ ктомY не њбладaетъ. 6,9Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVειδοτες eidotes
V-RAP-NPM G5761
εἴδωeidōto knowKnowing
οτι oti
CONJ
ὅτιhotithat/sincethat
χριστος christos
N-NSM
ΧριστόςchristosChristChrist
εγερθεις egertheis
V-APP-NSM G5685
ἐγείρωegeirōto arisebeing raised
εκ ek
PREP
ἐκekof/fromfrom
νεκρων nekrōn
A-GPM
νεκρόςnekrosdeadthe dead
ουκετι ouketi
ADV-N
οὐκέτιouketinot any moreno more
αποθνησκει apothnēskei
V-PAI-3S G5719
ἀποθνήσκωapothnēskōto diedieth
θανατος thanatos
N-NSM
θάνατοςthanatosdeath; death
αυτου autou
P-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/selfover him
ουκετι ouketi
ADV-N
οὐκέτιouketinot any moreno more
κυριευει kurieuei
V-PAI-3S G5719
κυριεύωkurieuōto lord overhath
 
10 cf. Tłum. Толк. Skoro bowiem umarł dla grzechu, raz umarł; skoro zaś żyje, żyje dla Boga.Ибо, что Он умер, то умер однажды для греха; а что живет, то живет для Бога. є4же бо ќмре, грэхY ќмре є3ди1ною: ґ є4же живeтъ, бGови живeтъ. 6,10Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVο o
R-ASN
ὅς, ἥhhos ēwhichin that
γαρ gar
CONJ
γάρgarforFor
απεθανεν apethanen
V-2AAI-3S G5627
ἀποθνήσκωapothnēskōto diehe died
τη
T-DSF
hothe/this/whounto sin
αμαρτια amartia
N-DSF
ἁμαρτίαhamartiasinunto sin
απεθανεν apethanen
V-2AAI-3S G5627
ἀποθνήσκωapothnēskōto die, he died
εφαπαξ efapax
ADV
ἐφάπαξefapaxonce/at onceonce
ο o
R-ASN
ὅς, ἥhhos ēwhichin that
δε de
CONJ
δέdethen: but
ζη
V-PAI-3S G5719
ζάωzaōto livehe liveth
ζη
V-PAI-3S G5719
ζάωzaōto live, he liveth
τω
T-DSM
hothe/this/whounto God
θεω theō
N-DSM
θεόςtheosGodunto God
 
11 cf. Tłum. Толк. Tak i wy rozumiejcie, że z pewnością umarliście dla grzechu, żyjecie zaś dla Boga w Chrystusie Jezusie Panu naszym.Так и вы почитайте себя мертвыми для греха, живыми же для Бога во Христе Иисусе, Господе нашем. (За?_ч7в.) Тaкожде и3 вы2 помышлsйте себE мeртвыхъ ќбw бhти грэхY, живhхъ же бGови, њ хrтЁ ї}сэ гDэ нaшемъ. 6,11Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVουτως outōs
ADV
οὕτω, οὕτωςhhoutō outōsthus(-ly)Likewise
και kai
CONJ
καίkaiandalso
υμεις umeis
P-2NP
σύsuyouye
λογιζεσθε logizesthe
V-PNM-2P G5737
λογίζομαιlogizomaito countreckon
εαυτους eautous
F-2APM
ἑαυτοῦheautoumy/your/him-selfyourselves
ειναι einai
V-PAN G5721
εἰμίeimito beto be
νεκρους nekrous
A-APM
νεκρόςnekrosdeaddead
μεν men
PRT
μένmenon the other handindeed
τη
T-DSF
hothe/this/whounto sin
αμαρτια amartia
N-DSF
ἁμαρτίαhamartiasinunto sin
ζωντας zōntas
V-PAP-APM G5723
ζάωzaōto livealive
δε de
CONJ
δέdethen, but
τω
T-DSM
hothe/this/whounto God
θεω theō
N-DSM
θεόςtheosGodunto God
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongthrough
χριστω christō
N-DSM
ΧριστόςchristosChristChrist
ιησου iēsou
N-DSM
ἸησοῦςiēsousJesus/JoshuaJesus
 
STALIŚMY SIĘ SŁUGAMI USPRAWIEDLIWIENIA.12 cf. Tłum. Толк. Niechże Więc nie króluje grzech w waszym. śmiertelnym ciele, żebyście mieli być posłuszni pożądliwóściom jego.Итак да не царствует грех в смертном вашем теле, чтобы вам повиноваться ему в похотях его; Да не цaрствуетъ u5бо грёхъ въ мeртвеннэмъ вaшемъ тёлэ, во є4же послyшати є3гw2 въ п0хотехъ є3гw2: 6,12Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVμη
PRT-N
μήnotnot
ουν oun
CONJ
οὖνountherefore/thentherefore
βασιλευετω basileuetō
V-PAM-3S G5720
βασιλεύωbasileuōto reignLet
η ē
T-NSF
hothe/this/who 
αμαρτια amartia
N-NSF
ἁμαρτίαhamartiasinsin
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
τω
T-DSN
hothe/this/who 
θνητω thnētō
A-DSN
θνητόςthnētosmortalmortal
υμων umōn
P-2GP
σύsuyouyour
σωματι sōmati
N-DSN
σῶμαsōmabodybody
εις eis
PREP
εἰςeistoward, that ye should
το to
T-ASN
hothe/this/whosin
υπακουειν upakouein
V-PAN G5721
ὑπακούωhupakouōto obeyobey
ταις tais
T-DPF
hothe/this/whothe lusts
επιθυμιαις epithumiais
N-DPF
ἐπιθυμίαepithumiadesirethe lusts
αυτου autou
P-GSN
αὐτόςautoshe/she/it/selfit
 
13 cf. Tłum. Толк. Lecz też nie wydajcie członków waszych na narzędzia nieprawości dla grzechu, ale oddajcie się Bogu jak zmartwychwstali żyjący, a członki wasze jak narzędzia sprawiedliwości dla Boga.и не предавайте членов ваших греху в орудия неправды, но представьте себя Богу, как оживших из мертвых, и члены ваши Богу в орудия праведности. нижE представлsйте ќды вaшz nр{жіz непрaвды грэхY: но представлsйте себE бGови ћкw t мeртвыхъ живhхъ, и3 ќды вaшz nр{жіz прaвды бGови. 6,13Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVμηδε mēde
CONJ-N
μηδέmēdenotNeither
παριστανετε paristanete
V-PAM-2P G5720
παρίστημιparistēmito stand byyield ye
τα ta
T-APN
hothe/this/whomembers
μελη melē
N-APN
μέλοςmelosmembermembers
υμων umōn
P-2GP
σύsuyouyour
οπλα opla
N-APN
ὅπλονhoplonweaponinstruments
αδικιας adikias
N-GSF
ἀδικίαadikiaunrighteousnessof unrighteousness
τη
T-DSF
hothe/this/whounto sin
αμαρτια amartia
N-DSF
ἁμαρτίαhamartiasinunto sin
αλλα alla
CONJ
ἀλλάallabut: but
παραστησατε parastēsate
V-AAM-2P G5657
παρίστημιparistēmito stand byyield
εαυτους eautous
F-2APM
ἑαυτοῦheautoumy/your/him-selfyourselves
τω
T-DSM
hothe/this/whounto God
θεω theō
N-DSM
θεόςtheosGodunto God
ωσει ōsei
ADV
ὡσείhōseilike/as/about[like/as/about]
εκ ek
PREP
ἐκekof/fromfrom
νεκρων nekrōn
A-GPM
νεκρόςnekrosdeadthe dead
ζωντας zōntas
V-PAP-APM G5723
ζάωzaōto livethose that are alive
και kai
CONJ
καίkaiand, and
τα ta
T-APN
hothe/this/whomembers
μελη melē
N-APN
μέλοςmelosmembermembers
υμων umōn
P-2GP
σύsuyouyour
οπλα opla
N-APN
ὅπλονhoplonweaponinstruments
δικαιοσυνης dikaiosunēs
N-GSF
δικαιοσύνηdikaiosunērighteousnessof righteousness
τω
T-DSM
hothe/this/whounto God
θεω theō
N-DSM
θεόςtheosGodunto God
 
14 cf. Tłum. Толк. Grzech bowiem nie będzie nad wami panował, bo nie jesteście pod Zakonem, ale pod łaską.Грех не должен над вами господствовать, ибо вы не под законом, но под благодатью. Грёхъ бо вaми да не њбладaетъ: нёсте бо под8 зак0номъ, но под8 блгdтію. 6,14Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVαμαρτια amartia
N-NSF
ἁμαρτίαhamartiasinsin
γαρ gar
CONJ
γάρgarforFor
υμων umōn
P-2GP
σύsuyouyou
ου ou
PRT-N
οὐounonot
κυριευσει kurieusei
V-FAI-3S G5692
κυριεύωkurieuōto lord overshall
ου ou
PRT-N
οὐounonot
γαρ gar
CONJ
γάρgarfor: for
εστε este
V-PAI-2P G5719
εἰμίeimito beye are
υπο upo
PREP
ὑπόhupoby/underunder
νομον nomon
N-ASM
νόμοςnomoslawthe law
αλλα alla
CONJ
ἀλλάallabut, but
υπο upo
PREP
ὑπόhupoby/underunder
χαριν charin
N-ASF
χάριςcharisgracegrace
 
15 cf. Tłum. Толк. Cóż więc? Będziemy grzeszyć dlatego, że nie jesteśmy pod Zakonem, ale pod łaską? Uchowaj Boże!Что же? станем ли грешить, потому что мы не под законом, а под благодатью? Никак. Что2 u5бо; согрэши1мъ ли, занE нёсмы под8 зак0номъ, но под8 блгdтію; Да не бyдетъ. 6,15Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVτι ti
I-NSN
τίςtiswhich?What
ουν oun
CONJ
οὖνountherefore/thenthen
αμαρτησωμεν amartēsōmen
V-AAS-1P G5661
ἁμαρτάνωhamartanōto sin? shall we sin
οτι oti
CONJ
ὅτιhotithat/since, because
ουκ ouk
PRT-N
οὐounonot
εσμεν esmen
V-PAI-1P G5719
εἰμίeimito bewe are
υπο upo
PREP
ὑπόhupoby/underunder
νομον nomon
N-ASM
νόμοςnomoslawthe law
αλλα alla
CONJ
ἀλλάallabut, but
υπο upo
PREP
ὑπόhupoby/underunder
χαριν charin
N-ASF
χάριςcharisgracegrace
μη
PRT-N
μήnot?
γενοιτο genoito
V-2ADO-3S G5636
γίνομαιginomaito beGod forbid
 
16 cf. Tłum. Толк. Czy nie wiecie, że komu oddajecie się w służbę na posłuszeństwo, sługami jesteście tego, kogo słuchacie, czy to grzechu ku śmierci, czy posłuszeństwa ku sprawiedliwości?Неужели вы не знаете, что, кому вы отдаете себя в рабы для послушания, того вы и рабы, кому повинуетесь, или рабы греха к смерти, или послушания к праведности? Не вёсте ли, ћкw є3мyже представлsете себE рабы6 въ послушaніе, раби2 є3стE, є3гHже послyшаете, и3ли2 грэхA въ смeрть, и3ли2 послушaніz въ прaвду; 6,16Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVουκ ouk
PRT-N
οὐounonot
οιδατε oidate
V-RAI-2P G5758
εἴδωeidōto knowKnow ye
οτι oti
CONJ
ὅτιhotithat/since, that
ω ō
R-DSN
ὅς, ἥhhos ēwhichto whom
παριστανετε paristanete
V-PAI-2P G5719
παρίστημιparistēmito stand byye yield
εαυτους eautous
F-2APM
ἑαυτοῦheautoumy/your/him-selfyourselves
δουλους doulous
N-APM
δοῦλοςdoulosslaveservants
εις eis
PREP
εἰςeistowardto
υπακοην upakoēn
N-ASF
ὑπακοήhupakoēobedienceobey
δουλοι douloi
N-NPM
δοῦλοςdoulosslave, his servants
εστε este
V-PAI-2P G5719
εἰμίeimito beye are
ω ō
R-DSN
ὅς, ἥhhos ēwhichto whom
υπακουετε upakouete
V-PAI-2P G5719
ὑπακούωhupakouōto obeyye obey
ητοι ētoi
CONJ
ἤτοιētoiwhether; whether
αμαρτιας amartias
N-GSF
ἁμαρτίαhamartiasinof sin
εις eis
PREP
εἰςeistowardunto
θανατον thanaton
N-ASM
θάνατοςthanatosdeathdeath
η ē
PRT
ēor, or
υπακοης upakoēs
N-GSF
ὑπακοήhupakoēobedienceof obedience
εις eis
PREP
εἰςeistowardunto
δικαιοσυνην dikaiosunēn
N-ASF
δικαιοσύνηdikaiosunērighteousnessrighteousness
 
17 cf. Tłum. Толк. Lecz Bogu dzięki, że choć byliście niewolnikami grzechu, staliście się z serca posłuszni temu rodzajowi nauki, któremu jesteście oddani.Благодарение Богу, что вы, быв прежде рабами греха, от сердца стали послушны тому образу учения, которому предали себя. Благодари1мъ u5бо бGа, ћкw бёсте раби2 грэхY, послyшасте же t сeрдца, в0ньже и3 предaстесz w4бразъ ўчeніz. 6,17Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVχαρις charis
N-NSF
χάριςcharisgracebe thanked
δε de
CONJ
δέdethenBut
τω
T-DSM
hothe/this/whoGod
θεω theō
N-DSM
θεόςtheosGodGod
οτι oti
CONJ
ὅτιhotithat/since, that
ητε ēte
V-IAI-2P G5707
εἰμίeimito beye were
δουλοι douloi
N-NPM
δοῦλοςdoulosslavethe servants
της tēs
T-GSF
hothe/this/whoof sin
αμαρτιας amartias
N-GSF
ἁμαρτίαhamartiasinof sin
υπηκουσατε upēkousate
V-AAI-2P G5656
ὑπακούωhupakouōto obeyye have obeyed
δε de
CONJ
δέdethen, but
εκ ek
PREP
ἐκekof/fromfrom
καρδιας kardias
N-GSF
καρδίαkardiaheartthe heart
εις eis
PREP
εἰςeistoward 
ον on
R-ASM
ὅς, ἥhhos ēwhichwhich
παρεδοθητε paredothēte
V-API-2P G5681
παραδίδωμιparadidōmito deliverwas delivered you
τυπον tupon
N-ASM
τύποςtuposmark/examplethat form
διδαχης didachēs
N-GSF
διδαχήdidachēteachingof doctrine
 
18 cf. Tłum. Толк. Wyzwoleni zaś od grzechu, staliście się niewolnikami sprawiedliwości.Освободившись же от греха, вы стали рабами праведности. (За?_ч7г.) Своб0ждшесz же t грэхA, пораб0тистесz прaвдэ. 6,18Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVελευθερωθεντες eleutherōthentes
V-APP-NPM G5685
ἐλευθερόωeleutheroōto set freeBeing
δε de
CONJ
δέdethenthen
απο apo
PREP
ἀπόapofromfrom
της tēs
T-GSF
hothe/this/whosin
αμαρτιας amartias
N-GSF
ἁμαρτίαhamartiasinsin
εδουλωθητε edoulōthēte
V-API-2P G5681
δουλόωdouloōto enslave, ye became the servants
τη
T-DSF
hothe/this/whoof righteousness
δικαιοσυνη dikaiosunē
N-DSF
δικαιοσύνηdikaiosunērighteousnessof righteousness
 
19 cf. Tłum. Толк. Po ludzku mówię, dla słabości waszego ciała. Jak bowiem Wydawaliście członki wasze na służbę nieczystości i nieprawości ku nieprawości, tak teraz oddawajcie członki wasze na służbę sprawiedliwości ku uświęceniu.Говорю по рассуждению человеческому, ради немощи плоти вашей. Как предавали вы члены ваши в рабы нечистоте и беззаконию на дела беззаконные, так ныне представьте члены ваши в рабы праведности на дела святые. Человёческо глаг0лю, за нeмощь пл0ти вaшеz. Ћкоже бо предстaвисте ќды вaшz рабы6 нечистотЁ и3 беззак0нію въ беззак0ніе, тaкw нн7э предстaвите ќды вaшz рабы6 прaвдэ во с™hню. 6,19Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVανθρωπινον anthrōpinon
A-ASN
ἀνθρώπινοςanthrōpinoshumanafter the manner of men
λεγω legō
V-PAI-1S G5719
λέγωlegōto speakI speak
δια dia
PREP
διάdiathrough/because ofbecause of
την tēn
T-ASF
hothe/this/whothe infirmity
ασθενειαν astheneian
N-ASF
ἀσθένειαastheneiaweaknessthe infirmity
της tēs
T-GSF
hothe/this/whoflesh
σαρκος sarkos
N-GSF
σάρξsarxfleshflesh
υμων umōn
P-2GP
σύsuyouof your
ωσπερ ōsper
ADV
ὥσπερhōsperjust asas
γαρ gar
CONJ
γάρgarfor: for
παρεστησατε parestēsate
V-AAI-2P G5656
παρίστημιparistēmito stand byye have yielded
τα ta
T-APN
hothe/this/whomembers
μελη melē
N-APN
μέλοςmelosmembermembers
υμων umōn
P-2GP
σύsuyouyour
δουλα doula
A-APN
δοῦλοςdoulosslaveservants
τη
T-DSF
hothe/this/whoto uncleanness
ακαθαρσια akatharsia
N-DSF
ἀκαθαρσίαakatharsiaimpurityto uncleanness
και kai
CONJ
καίkaiandand
τη
T-DSF
hothe/this/whoto iniquity
ανομια anomia
N-DSF
ἀνομίαanomialawlessnessto iniquity
εις eis
PREP
εἰςeistowardunto
την tēn
T-ASF
hothe/this/whoiniquity
ανομιαν]     anomian
N-ASF
ἀνομίαanomialawlessnessiniquity
ουτως outōs
ADV
οὕτω, οὕτωςhhoutō outōsthus(-ly); even so
νυν nun
ADV
νῦνnunnownow
παραστησατε parastēsate
V-AAM-2P G5657
παρίστημιparistēmito stand byyield
τα ta
T-APN
hothe/this/whomembers
μελη melē
N-APN
μέλοςmelosmembermembers
υμων umōn
P-2GP
σύsuyouyour
δουλα doula
A-APN
δοῦλοςdoulosslaveservants
τη
T-DSF
hothe/this/whoto righteousness
δικαιοσυνη dikaiosunē
N-DSF
δικαιοσύνηdikaiosunērighteousnessto righteousness
εις eis
PREP
εἰςeistowardunto
αγιασμον agiasmon
N-ASM
ἁγιασμόςhagiasmosholinessholiness
 
20 cf. Tłum. Толк. Gdy bowiem byliście niewolnikami grzechu, nie ulegaliście sprawiedliwości.Ибо, когда вы были рабами греха, тогда были свободны от праведности. є3гдa бо раби2 бёсте грэхA, своб0дни бёсте t прaвды. 6,20Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVοτε ote
ADV
ὅτεhotewhenwhen
γαρ gar
CONJ
γάρgarforFor
δουλοι douloi
N-NPM
δοῦλοςdoulosslavethe servants
ητε ēte
V-IAI-2P G5707
εἰμίeimito beye were
της tēs
T-GSF
hothe/this/whoof sin
αμαρτιας amartias
N-GSF
ἁμαρτίαhamartiasinof sin
ελευθεροι eleutheroi
A-NPM
ἐλεύθεροςeleutherosfree/freedomfree
ητε ēte
V-IAI-2P G5707
εἰμίeimito be, ye were
τη
T-DSF
hothe/this/whofrom righteousness
δικαιοσυνη dikaiosunē
N-DSF
δικαιοσύνηdikaiosunērighteousnessfrom righteousness
 
21 cf. Tłum. Толк. Jaki Więc pożytek mieliście wtedy z tych rzeczy, których się teraz wstydzicie? Gdyż końcem ich jest śmierć.Какой же плод вы имели тогда? Такие дела, каких ныне сами стыдитесь, потому что конец их - смерть. Кjй u5бо тогдA и3мёсте пл0дъ; Њ ни1хже нн7э стыдитeсz, кончи1на бо џнэхъ, смeрть. 6,21Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVτινα tina
I-ASM
τίςtiswhich?What
ουν oun
CONJ
οὖνountherefore/then 
καρπον karpon
N-ASM
καρπόςkarposfruitfruit
ειχετε eichete
V-IAI-2P G5707
ἔχωechōto have/behad ye
τοτε tote
ADV
τότεtotethenthen
εφ ef
PREP
ἐπίepiupon/to/againstin
οις ois
R-DPN
ὅς, ἥhhos ēwhichthose things whereof
νυν nun
ADV
νῦνnunnownow
επαισχυνεσθε epaischunesthe
V-PNI-2P G5736
ἐπαισχύνομαιepaischunomaibe ashamed ofye are
το to
T-NSN
hothe/this/who 
γαρ gar
CONJ
γάρgarfor? for
τελος telos
N-NSN
τέλοςtelosgoal/taxthe end
εκεινων ekeinōn
D-GPM
ἐκεῖνοςekeinosthatof those things
θανατος thanatos
N-NSM
θάνατοςthanatosdeathdeath
 
22 cf. Tłum. Толк. Teraz zaś wyzwoleni spod grzechu, i stawszy się niewolnikami Boga, zbieracie swój owoc ku uświęceniu, a końcem – życie wieczne.Но ныне, когда вы освободились от греха и стали рабами Богу, плод ваш есть святость, а конец - жизнь вечная. Нн7э же своб0ждшесz t грэхA, пораб0щшесz же бGови, и4мате пл0дъ вaшъ во с™hню, кончи1ну же жи1знь вёчную. 6,22Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVνυνι nuni
ADV
νυνίnuninownow
δε de
CONJ
δέdethenBut
ελευθερωθεντες eleutherōthentes
V-APP-NPM G5685
ἐλευθερόωeleutheroōto set freebeing made free
απο apo
PREP
ἀπόapofromfrom
της tēs
T-GSF
hothe/this/who 
αμαρτιας amartias
N-GSF
ἁμαρτίαhamartiasinsin
δουλωθεντες doulōthentes
V-APP-NPM G5685
δουλόωdouloōto enslavebecome servants
δε de
CONJ
δέdethen, and
τω
T-DSM
hothe/this/whosin
θεω theō
N-DSM
θεόςtheosGodto God
εχετε echete
V-PAI-2P G5719
ἔχωechōto have/be, ye have
τον ton
T-ASM
hothe/this/whoto God
καρπον karpon
N-ASM
καρπόςkarposfruitfruit
υμων umōn
P-2GP
σύsuyouyour
εις eis
PREP
εἰςeistowardunto
αγιασμον agiasmon
N-ASM
ἁγιασμόςhagiasmosholinessholiness
το to
T-NSN
hothe/this/whofruit
δε de
CONJ
δέdethen, and
τελος telos
N-NSN
τέλοςtelosgoal/taxthe end
ζωην zōēn
N-ASF
ζωήzōēlifelife
αιωνιον aiōnion
A-ASF
αἰώνιοςaiōnioseternaleverlasting
 
23 cf. Tłum. Толк. Albowiem zapłatą grzechu śmierć. Łaską zaś Boga – życie wieczne w Chrystusie Jezusie Panu naszym.Ибо возмездие за грех - смерть, а дар Божий - жизнь вечная во Христе Иисусе, Господе нашем.Њбр0цы бо грэхA смeрть: даровaніе же б9іе жив0тъ вёчный њ хrтЁ ї}сэ гDэ нaшемъ.6,23Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVτα ta
T-NPN
hothe/this/who 
γαρ gar
CONJ
γάρgarforFor
οψωνια opsōnia
N-NPN
ὀψώνιονopsōnioncompensationthe wages
της tēs
T-GSF
hothe/this/who 
αμαρτιας amartias
N-GSF
ἁμαρτίαhamartiasinof sin
θανατος thanatos
N-NSM
θάνατοςthanatosdeathdeath
το to
T-NSN
hothe/this/whoof sin
δε de
CONJ
δέdethen; but
χαρισμα charisma
N-NSN
χάρισμαcharismagiftthe gift
του tou
T-GSM
hothe/this/whoof God
θεου theou
N-GSM
θεόςtheosGodof God
ζωη zōē
N-NSF
ζωήzōēlifelife
αιωνιος aiōnios
A-NSF
αἰώνιοςaiōnioseternaleternal
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongthrough
χριστω christō
N-DSM
ΧριστόςchristosChristChrist
ιησου iēsou
N-DSM
ἸησοῦςiēsousJesus/JoshuaJesus
τω
T-DSM
hothe/this/whoLord
κυριω kuriō
N-DSM
κύριοςkurioslordLord
ημων ēmōn
P-1GP
ἐγώegōI/weour

7WOLNI OD ZAKONU.1 Czyż nie wiecie, bracia (bo mówię do znających Zakon), że człowiek podlega prawu, jak długi czas żyje.2 Niewiasta bowiem zamężna, póki mąż żyje, związana jest prawem; jeśli zaś mąż jej umrze, wyzwolona jest spod prawa męża.3 Przeto, póki mąż żyje, będzie zwana cudzołożnicą, jeśliby była z innym mężem; jeśliby zaś mąż jej umarł, wolna jest od prawa mężowego, żeby nie była cudzołożnicą, gdyby była z innym mężem.4 Otóż i wy, bracia moi, umarliście Zakonowi przez ciało Chrystusowe, abyście należeli do innego, który powstał z martwych, abyśmy owoc przynosili Bogu.5 Gdy bowiem byliśmy w ciele, namiętności grzeszne, obudzone przez Prawo, działały w członkach naszych, ażeby przynosiły owoc śmierci;6 lecz teraz jesteśmy wolni od Zakonu śmierci, w którym byliśmy trzymani, tak że służymy w nowości ducha, a nie w starości litery.PRZEZ ZAKON WZMÓGŁ SIĘ GRZECH.7 Cóż więc powiemy? Zakon jest grzechem? Boże uchowaj! Ale grzechu nie poznałem jak tylko przez Zakon: bo nie wiedziałbym o pożądliwości, gdyby Prawo nie mówiło: “Nie pożądaj.”8 Grzech zaś, wziąwszy podnietę z przykazania, sprawił we mnie wszelką pożądliwość. Bez Zakonu bowiem grzech był martwy.9 Ja przecie żyłem niegdyś bez Zakonu. Lecz gdy przyszło przykazanie, grzech ożył,10 ja zaś umarłem i okazało n1i się, że przykazanie, które miało być ku życiu, to stało się drogą do śmierci.11 Grzech bowiem wziąwszy podnietę z przykazania, uwiódł mię i mnie zabił przez nie.12 Tak więc Zakon wprawdzie święty i przykazanie święte i sprawiedliwe i dobre.13 To więc, co dobre, stało się dla mnie śmiercią? Boże uchowaj! Ale grzech, żeby się okazać grzechem, przez dobro zadał mi śmierć; aby przez przykazanie grzech stał się nad miarę grzesznym.WEWNĘTRZNA WALKA CZŁOWIEKA.14 Wiemy bowiem, że Zakon jest duchowy, ja zaś cielesny, jestem zaprzedany grzechowi.15 Albowiem nie rozumiem, co czynię; bo nie to czynię, co chcę dobrego; ale złe, które nienawidzę, to czynię.16 Jeśli zaś to czynię, czego nie chcę, to przyznaję, że Zakon jest dobry.17 Teraz zaś już nie ja to czynię, ale grzech, który we mnie mieszka.18 Wiem bowiem, że we mnie nie mieszka dobre, to jest w ciele moim. Albowiem chcieć jest w mej mocy, ale by dobre wykonać, nie znajduję.19 Nie czynię bowiem dobrego, które chcę, ale złe, którego nie chcę, to czynię.20 Jeśli zaś to czynię, czego nie chcę, już nie ja to czynię, ale grzech, który we mnie mieszka.21 Znajduję więc to prawo, że gdy chcę czynić co dobre, zło do mnie przylega.22 Albowiem według wewnętrznego człowieka, kochan1 się w Zakonie bożym;23 lecz widzę inny zakon w członkach moich, sprzeciwiający się zakonowi umysłu mojego i poddający mię w niewolę w zakonie grzechu, który jest w członkach moich.24 Nieszczęsny ja człowiek, któż mnie wybawi z ciała tej śmierci?25 Łaska boża przez Jezusa Chrystusa Pana naszego. Przeto ja sam służę umysłem Zakonowi bożemu, ciałem zaś zakonowi grzechu.
8WOLNI JESTEŚMY OD POTĘPIENIA.1 Teraz więc nie ma żadnego potępienia dla tych; co są w Chrystusie Jezusie, którzy nie postępują według ciała.2 Prawo bowiem ducha i życia w Chrystusie Jezusie wyzwoliło mię z prawa grzechu i śmierci.3 Gdyż co było niemożliwe dla Zakonu, w czym był osłabiony przez ciało, Bóg, posławszy Syna swego w ciele podobnym do grzesznego ciała, i z powodu grzechu, potępił grzech w ciele,4 aby usprawiedliwienie Zakonu wypełniło się w nas, którzy nie według ciała postępujemy, ale według ducha.5 Albowiem którzy są według ciała, rozumieją, co jest cielesne; lecz którzy są według ducha, rozumieją, co jest duchowe.6 Gdyż mądrość ciała – to śmierć, a mądrość ducha – życie i pokój;7 ponieważ mądrość ciała jest nieprzyjaciółką Boga, nie jest bowiem poddana prawu bożemu, bo nawet nié może.8 A którzy są w ciele, nie mogą podobać się Bogu.DUCH BOŻY MIESZKA W NAS.9 Wy zaś nie jesteście w ciele, ale w duchu; jeśli tylko Duch Boży mieszka w was. Jeśli zaś kto nie ma Ducha Chrystusowego, ten nie należy do niego.10 Lecz jeśli Chrystus jest w was, ciało wprawdzie jest umarłe dla grzechu, ale duch żyje dla usprawiedliwienia.11 A jeśli Duch tego, co Jezusa wzbudził z martwych, mieszka w was, to ten, co wzbudził Jezusa Chrystusa z martwych, ożywi i ciała wasze śmiertelne dla Ducha jego mieszkającego w was.12 Przeto, bracia, nie jesteśmy dłużnikami ciała, żebyśmy według ciała żyli.13 Jeśli bowiem według ciała żyć będziecie, pomrzecie; jeśli zaś duchem umorzycie sprawy ciała, żyć będziecie.14 Albowiem ci są synami bożymi, którzy Duchem Bożym są rządzeni.15 Nie otrzymaliście bowiem znowu ducha niewolników ku bojaźni, ale otrzymaliście ducha przybrania za synów, przez którego wołamy: Abba (Ojcze)! 16 Albowiem ten Duch daje świadectwo duchowi naszemu, że jesteśmy synami bożymi.17 Jeśli zaś synami, to i dziedzicami: mianowicie dziedzicami bożymi, a współdziedzicami Chrystusowymi; jeśli tylko współcierpimy, abyśmy też byli współuwielbieni.CHWAŁY CHRYSTUSA PRAGNIE WSZELKIE STWORZENIE.18 Sądzę bowiem, że utrapienia czasu niniejszego nie są godne przyszłej chwały, która się w nas objawi.19 Gdyż stworzenie z upragnieniem wyczekuje objawienia synów bożych.20 Albowiem stworzenie poddane jest złudzie nie dobrowolnie, ale dla tego, który je poddał, w nadziei,21 że i samo stworzenie będzie oswobodzone z niewoli skażenia na wolność chwały synów bożych.22 Wiemy bowiem, że wszelkie stworzenie wzdycha i jak rodząca aż dotychczas boleje.23 A nie tylko ono, lecz i my sami, którzy mamy pierwiastki Ducha; i sami w sobie wzdychamy, oczekując przybrania na synów bożych, odkupienia ciała naszego.24 Nadzieją bowiem jesteśmy zbawieni. A nadzieja, którą się widzi, nie jest nadzieją, bo co kto widzi, jakże się tego spodziewa?25 Jeśli zaś spodziewamy się, czego nie widzimy, tego w cierpliwości oczekujemy.26 Podobnie też i Duch wspomaga słabość naszą, gdyż nie wiemy, o co byśmy prosić mieli, jak potrzeba, ale sam Duch prosi za nami wzdychaniem niewymownym.27 Ten zaś, co przenika serca, wie, czego Duch pożąda, bo według Boga wstawia się za świętymi.MAMY BYĆ PODOBNI DO OBRAZU SYNA BOŻEGO.28 Wiemy zaś, że miłującym Boga, wszystko dopomaga do dobrego, tym co są powołani, według postanowienia, święci.29 Albowiem których przejrzał i przeznaczył, aby byli podobni do obrazu Syna jego, żeby on był pierworodnym między wielu braćmi.30 Których zaś przeznaczył, tych też wezwał; a których wezwał, tych też usprawiedliwił; których zaś usprawiedliwił, tych też uwielbił.31 Cóż więc powiemy na to? Jeśli Bóg za nami, kto przeciwko nam?32 A ten co nawet własnemu Synowi swemu nie przepuścił, ale go wydał za. nas wszystkich, jakżeby nam nie darował razem z nim wszystkiego?33 Kto będzie oskarżał wybranych bożych? Bóg, który usprawiedliwia?34 Któż jest, co by potępił? Chrystus Jezus, który umarł i owszem, który i zmartwychwstał, który jest po prawicy bożej, który się też wstawia za nami?NIC NAS NIE ODŁĄCZY OD MIŁOŚCI CHRYSTUSOWEJ.35 Któż Więc nas odłączy od miłości Chrystusowej? utrapienie? czy ucisk? Czy głód? czy nagość? czy niebezpieczeństwo? czy prześladowanie? czy miecz?36 (Jak napisano: “A1bowiem dla ciebie nas zabijają cały dzień, uważają nas za owce skazane na rzeź.”)37 Ale w tym wszystkim zwyciężamy przez tego, który nas umiłował.38 Albowiem jestem pewny, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani księstwa, ani mocarstwa, ani teraźniejsze rzeczy, ani przyszłe, ani moc,39 ani wysokość, ani głębokość, ani inne stworzenie nie będzie nas mogło odłączyć od miłości bożej, która jest w Chrystusie Jezusie Panu naszym.
9PAWEŁ BOLEJE NAD ŻYDAMI.1 Prawdę mówię w Chrystusie, nie kłamię, a świadectwo daje mi sumienie moje w Duchu Świętym,2 że mam wielu smutek i ustawicznie boleje serce moje.3 Ja sam bowiem pragnąłem być odrzuconym od Chrystusa za braci moich, którzy są krewnymi moimi według ciała.4 Oni są izraelitami, ich jest przybranie synowskie i chwała i przymierze Zakon i służba boża i obietnice;5 i ich są ojcowie, z których jest Chrystus według ciała, a ten jest nad wszystkim Bóg błogosławiony na wieki. Amen.NIE WSZYSCY POTOMKOWIE ABRAHAMA SĄ SYNAMI OBIETNICY.6 Przez to zaś nie przepadło słowo boże; nie wszyscy bowiem, co są z Izraela, ci są izraelitami;7 ani ci, co są potomstwem Abrahama, nie wszyscy są synami, ale “od Izaaka zwać się będzie twoje potomstwo.”8 To znaczy, że nie ci są synami bożymi, co są synami ciała, ale którzy są synami obietnicy, ci są uważani za potomstwo.9 To bowiem jest słowo obietnicy: “W tym czasie przyjdę, a Sara będzie miała syna.”10 Nie tylko zaś ona, ale i Rebeka, zostawszy brzemienną z jednego obcowania z Izaakiem, ojcem naszym.11 Gdy jeszcze się nie narodzili, ani czegokolwiek dobrego albo złego nie uczynili (aby według wybrania pozostało postanowienie boże),12 nie z uczynków, ale przez tego, który powołuje, rzeczono jej:13 Starszy będzie służył młodszemu,” jak napisano: “Jakuba umiłowałem, a Ezawa miałem w nienawiści.”BÓG WYBIERA, KOGO CHCE.14 Cóż więc powiemy? Czyżby niesprawiedliwość u Boga? Żadną miarą.15 Mojżeszowi bowiem mówi: “Zmiłuję się nad tym; komu jestem miłościwy, i miłosierdzie okażę, nad kim się zlituję.”16 Nie zależy to więc ani od tego, co chce, ani od tego, co biegnie, ale od litującego się Boga.17 Mówi bowiem Pismo Faraonowi: “Na to właśnie wzbudziłem cię, abym na tobie okazał moc moją i żeby imię moje było opowiadane po całej ziemi.”18 Przeto lituje się, nad kim chce; a zatwardza, kogo chce.19 Powiesz mi tedy: Czemuż się jeszcze uskarża? Kto bowiem sprzeciwi się jego woli?20 człowiecze, kimże ty jesteś że odpowiadasz Bogu? Czyż naczynie ulepione mówi temu, co je ulepił: Czemu żeś mię tak uczynił?21 Czyż nie ma mocy garncarz z tej samej bryły gliny uczynić jedno naczynie ku poszanowaniu, a drugie ku zelżywości?22 Skoro Bóg, chcąc okazać gniew i oznajmić potęgę swoją, znosił w wielkiej cierpliwości naczynia gniewu, gotowe na zatracenie,23 aby okazać bogactwa swej chwały nad naczyniami miłosierdzia, które przygotował ku chwale,24 nad nami, których też wezwał, nie tylko z żydów, ale i z pogan,25 jak mówi u Ozeasza: “Nazwę nie mój lud ludem moim, i nieumiłowaną umiłowaną, i tę, która miłosierdzia nie dostąpiła, tą co miłosierdzia dostąpiła.26 I stanie się: na miejscu, gdzie im powiedziano: Wy nie jesteście ludem moim, tam ich nazywać będą synami Boga żywego.”27 Izajasz zaś głosi o Izraelu: “Choćby liczba synów izraelskich była jak piasek morski, ostatki będą ocalone.28 Słowo bowiem spełniając, i przyspieszając w sprawiedliwości”: gdyż “słowo wkrótce wykona Pan na ziemi”;29 i jak przepowiedział Izajasz: “Gdyby nam Pan zastępów nie był zostawił potomstwa, bylibyśmy jak Sodoma i stalibyśmy się podobni Gomorze.” ˇSPRAWIEDLIWOŚĆ NIE Z ZAKONU LECZ Z WIARY.30 Cóż więc powiemy? To że poganie, którzy nie zabiegali o sprawiedliwość, dostąpili sprawiedliwości, mianowicie sprawiedliwości, która jest z wiary.31 Izrael zaś, ubiegając się o zakon sprawiedliwości, nie doszedł. do zakonu sprawiedliwości.32 Dlaczego? Gdyż nie z wiary, ale jakby z uczynków; potknęli się bowiem o kamień obrażenia,33 jak napisano: “Oto kładę ná Syjonie kamień obrażenia i skałę zgorszenia; a wszelki, który weń wierzy, nie będzie zawstydzony.”
10SERCEM WIERZY SIĘ KU SPRA WIEDLIWOŚCI.1 Bracia, właśnie pragnienie serca mego i błagalna modlitwa wznosi się do Bo za ich zbawienie.2 Wydaję im wiem świadectwo, że mają żarliwość bożą, ale nie według umiejętności.3 Nie znając bowiem sprawiedliwości bożej i starając się swoją postawić, nie poddali się sprawiedliwości bożej.4 Kresem bowiem Zakonu jest Chrystus ku sprawiedliwości każdego, co wierzy.5 Mojżesz bowiem napisał o sprawiedliwości, która jest z Zakonu, że “człowiek, który by ją wypełnił, będzie w niej żył.”6 Sprawiedliwość zaś, która jest z wiary, tak mówi: “Nie mów w sercu swoim: Któż wstąpi do nieba?” to jest, żeby Chrystusa sprowadzić;7 albo: “Któż zstąpi do przepaści?” to jest, żeby Chrystusa z martwych wywołać.8 Ale cóż powiada Pismo? “Blisko jest słowo w ustach twoich i w sercu twoim,” to znaczy słowo wiary, które głosimy.9 Jeśli bowiem wyznałbyś ustami swoimi Pana Jezusa i uwierzył w sercu swoim, że go Bóg wzbudził z martwych, zbawiony będziesz.10 Sercem bowiem wierzy się ku sprawiedliwości, ustami zaś wyznaje się ku zbawieniu.11 Mówi bowiem Pismo: “Wszelki, kto weń wierzy, nie będzie zawstydzony.”12 Albowiem nie ma różnicy między Żydem a Grekiem, bo ten sam jest Pan wszystkich, bogaty dla wszystkich, którzy go wzywają.13 “Wszelki bowiem, który by wzywał imienia Pańskiego, zbawiony będzie.”NIE WSZYSCY POSŁUSZNI SĄ EWANGELII.14 Jakże więc będą Wzywać tego, w którego nie uwierzyli? Albo jak uwierzą temu, którego nie słyszeli. A jak usłyszą bez przemawiającego?15 Lecz jak będą nauczać, jeśliby nie byli posłani? Jak napisano: “Jak śliczne nogi opowiadających pokój, opowiadających dobra!”16 Ale nie wszyscy są posłuszni ewangelii. Izajasz bowiem mówi: “Panie, kto uwierzył temu, co usłyszał od nas?”17 Wiara więc ze słuchania, słuchanie zaś przez słowo Chrystusowe.18 Lecz mówię: Czyż nie słyszeli? I owszem, “po wszystkiej ziemi rozszedł się ich głos, a na krańce okręgu ziemskiego ich słowa.”19 Ale pytam: Czy Izrael nie poznał? Pierwszy mówi Mojżesz: “Ja w was wzbudzę zawiść przez tego, który nie jest ludem, przez naród głupi, przywiodę was do gniewu.”20 Izajasz zaś odważnie mówi: “Znaleźli mię ci, którzy mnie nie szukali; jawnie się ukazałem tym, co się o mnie nie pytali.”21 Do Izraela zaś mówi: “Cały dzień wyciągałem ręce moje do ludu niewiernego i sprzeciwiającego się.”
11NIE WSZYSCY ŻYDZI SĄ ZA TWARDZIALI.1 Mówię tedy: Czy Bóg odrzucił lud swój? Żadną miarą. Albowiem i ja jestem izraelitą z potomstwa Abrahama, z pokolenia Beniamina.2 Nie odrzucił Bóg ludu swego, który zna. Czy nie wiecie, co mówi Pismo o Eliaszu: jak skarży się przed Bogiem przeciw Izraelowi?3 “Panie, proroków twoich zabili, ołtarze twoje poobalali, ja zostałem sam i czyhają na życie moje.”4 Ale co mu mówi odpowiedź boska? “Zostawiłem sobie siedem tysięcy mężów, którzy nie zgięli kolan przed Baalem.”5 Tak więc i w tym czasie ostatki zostały zbawione według wybrania łaski.6 Jeśli zaś z łaski, to już nie z uczynków, bo inaczej łaska już nie jest łaską.7 Cóż więc? Czego Izrael szukał, tego nie dostąpił, ale wybrani dostąpili; inni zaś zostali zaślepieni,8 jak napisano: “Dał im Bóg ducha odrętwienia; oczy, aby nie widzieli i uszy, aby nie słyszeli aż do dnia dzisiejszego.”9 A Dawid mówi: “Niechaj stół ich stanie się sidłem i pułapką i obrażeniem i odpłatą dla nich.10 Niech się zaćmią ich oczy, by nie widzieli, a grzbiet ich zawsze naginaj. “CZĘŚCIOWE ODSTĘPSTWO ŻYDÓW ZBAWIENIEM POGAN.11 Mówię tedy: Czy się tak potknęli, żeby zginąć? Bynajmniej. Ale ich przestępstwo jest zbawieniem dla pogan, aby z nimi szli w zawody.12 A jeśli ich przestępstwo jest bogactwem świata i ich umniejszenie bogactwem pogan, o ileż więcej ich dopełnienie?13 Mówię bowiem wam poganom: Jak długo przynajmniej ja jestem apostołem pogan, będę przysparzał chwały usługiwaniu mojemu,14 abym jakoś pobudził ciało moje do współzawodnictwa, i zbawił niektórych z nich.15 Jeśli bowiem ich odrzucenie jest pojednaniem świata, czym będzie przyjęcie, jeśli nie zmartwychwstaniem do życia?16 A jeśli zaczyn jest święty, to i ciasto, i jeśli korzeń święty, to i gałęzie.17 A jeśli niektóre gałęzie zostały ułamane, ty zaś skoro byłeś płonną oliwą, jesteś w nie wszczepiony i stałeś się uczestnikiem korzeni i tłustości oliwnejj6nie wynoś się ponad gałęzie. A jeśli się wynosisz, to nie ty nosisz korzenie, ale korzeń ciebie.19 Powiesz tedy: Gałęzie ułamano, abym ja był wszczepiony.20 Dobrze: z powodu niedowiarstwa są ułamane. Ty zaś wiarą stoisz; nie rozumiej wysoko, ale się bój.21 Jeśli bowiem Bóg nie przebaczył naturalnym gałęziom, żeby przypadkiem i tobie nie przebaczył.NIECH SIĘ POGANIE NIE WYNOSZĄ NAD ZYDÓW.22 Przypatrz się więc dobroci i surowości bożej: mianowicie surowości względem tych, co upadli, a dobroci bożej względem ciebie, jeśli wytrwasz w dobroci; inaczej i ty będziesz wycięty.23 Ale i oni będą wszczepieni, jeśli nie pozostaną w niedowiarstwie; Bóg bowiem ma moc znowu ich wszczepić.24 Albowiem jeśli ty jesteś wycięty z oliwki, płonnej z natury, i przeciwko naturze zostałeś wszczepiony w dobrą oliwkę: jakże daleko więcej ci, którzy według natury zostaną wszczepieni w swoją oliwkę?PRZYSZŁE NAWRÓCENIE ŻYDÓW.25 Nie chcę bowiem, bracia, żebyście nie mieli wiedzieć tej tajemnicy (abyście sami siebie nie uważali za mądrych), że zaślepienie po części spadło na Izraela, dopóki poganie nie wejdą w pełności,26 i tak wszystek Izrael będzie zbawiony, jak napisano: “Przyjdzie z Syjonu, który wyrwie i odwróci bezbożność od Jakuba.27 I to będzie moje przymierze z nimi, gdy zgładzę ich grzechy.”28 Dla ewangelii są wprawdzie nieprzyjaciółmi z powodu was, dla wybrania zaś są najmilsi z powodu ojców.29 Nie żałuje bowiem Bóg darów i wezwania.30 Jak bowiem kiedyś i wy nie wierzyliście Bogu, a teraz dostąpiliście miłosierdzia z powodu ich niedowiarstwa;31 tak i oni teraz nie uwierzyli w okazane wam miłosierdzie, aby i oni miłosierdzia dostąpili.32 Zamknął bowiem Bóg wszystko w niedowiarstwie, aby się nad wszystkimi zmiłował.33 O głębokości bogactw mądrości i wiedzy bożej! Jak są nieogarnione sądy jego i niedościgłe drogi jego!34 “Któż bowiem poznał umysł Pański? albo kto był jego doradcą?”35 Albo kto dał mu pierwej, a będzie mu oddane?36 Albowiem z niego, i przezeń, i w nim jest wszystko: Jemu chwała na wieki. Amen.
12ODDAĆ SIĘ CAŁKOWICIE BOGU.1 Proszę was tedy usilnie, bracia przez miłosierdzie boże, abyście wydawali ciała wasze na ofiarę żyjącą, świętą, przyjemną Bogu, na rozumną służbę waszą.2 A nie upodabniajcie się do tego świata, lecz przemieniajcie się przez odnowę umysłu waszego, abyście doświadczali, która jest wola boża dobra i przyjemna i doskonała.3 Z łaski bowiem, która mi jest dana, mówię wszystkim, co są między wami, żeby nie więcej rozumieli, niźli potrzeba rozumieć, ale żeby rozumieli z umiarkowaniem i jaką każdemu udzielił Bóg miarę wiary.4 Jak bowiem w jednym ciele mamy wiele członków, a wszystkie członki nie mają tej samej czynności,5 tak wielu nas jednym ciałem jesteśmy w Chrystusie, a każdy z osobna członkami jeden drugiego.6 Mając zaś dary różne według łaski, która nam jest dana, bądź proroctwo w zakresie wiary,7 bądź posługę w usługiwaniu, jeśli kto uczy, w nauce;8 kto napomina, w napominaniu; kto użycza, w prostocie; kto jest przełożonym, w zapobiegliwości; kto czyni m1łosierdzie, z wesołością.MIŁOŚĆ BRATERSKA.9 Miłość bez obłudy. Nienawidźcie zła, lgnijcie do dobrego;10 miłością braterską jedni drugich miłujcie; uszanowaniem wzajemnie się uprzedzajcie;11 w pilności nie leniwi; duchem płomienni; Panu służący;12 nadzieją się weselący; w utrapieniu cierpliwi; w modlitwie wytrwali;13 w potrzebach dzielący się z świętymi; w gościnności się kochający.14 Błogosławcie prześladujących was; błogosławcie, a nie przeklinajcie.15 Weselcie się z weselącymi się, płaczcie z płaczącymi;16 bądźcie między sobą jednomyślni; nie rozumiejcie wysoko, ale się z pokornymi zgadzajcie. Nie bądźcie mądrymi we własnym mniemaniu.17 Nikomu złym za złe nie oddawajcie: obmyślajcie to, co dobre nie tylko przed Bogiem, ale też i przed wszystkimi ludźmi.18 Jeśli być może, o ile to od was zależy, pokój miejcie ze wszystkimi ludźmi,19 nie brońcie samych siebie, najmilsi, ale dajcie miejsce gniewowi; napisano bowiem: “Mnie pomsta; ja oddam, mówi Pan.”20 Lecz “jeśliby nieprzyjaciel twój był głodny, nakarmił go; jeśli pragnie, napój go. Czyniąc to bowiem, węgle ogniste zgromadzisz na głowę jego.”21 Nie daj się zwyciężyć złemu, ale zwyciężaj złe w dobrym.
13POSŁUSZEŃSTWO PRZEŁOŻONYM.1 Wszelka dusza niech będzie poddana wyższym zwierzchnościom; nie ma bowiem zwierzchności, jak tylko od Boga; te zaś, co są, od Boga są postanowione.2 Tak więc, kto się sprzeciwia zwierzchności, sprzeciwia się postanowieniu bożemu. A ci, co się sprzeciwiają, ściągają na siebie potępienie.3 Gdyż przełożeni nie są na postrach dobremu uczynkowi, ale złemu. Chcesz zaś nie bać się zwierzchności? Czyń, co dobre, a będziesz miał od niej pochwałę;4 jest bowiem dla ciebie sługą bożym ku dobremu. Jeśli zaś uczynisz co złego, bój się, bo nie bez przyczyny miecz nosi. Jest bowiem sługą bożym, mścicielem zagniewanym na tego, co źle czyni.5 Dlatego koniecznie bądźcie poddani, nie tylko dla gniewu, ale też dla sumienia.6 Dlatego bowiem i podatki płacicie, gdyż są sługami Boga, tej właśnie sprawie służący.7 0ddajcież więc wszystkim, coście powinni: komu podatek, podatek; komu cło, cło; komu bojaźń, bojaźń; komu cześć, cześć.MIŁOŚĆ BLIŹNIEGO.8 Nie bądźcie nikomu nic winni, tylko abyście się nawzajem miłowali; bo kto miłuje bliźniego, Prawo wypełnił.9 Albowiem: “Nie będziesz cudzołożył; nie będziesz zabijał; nie będziesz kradł; nie będziesz mówił fałszywego świadectwa; nie będziesz pożądał”; a jeśli istnieje jakie inne przykazanie, zawiera się w tym słowie: “Będziesz miłował bliźniego swego, jak siebie samego.”10 Miłość bliźniego złego nie czyni. Pełnią tedy Prawa jest miłość.ZACHĘTA DO GORLIWOŚCI.11 A tak znając czas, że jest pora, abyśmy już ze snu powstali; teraz bowiem bliższe jest nasze zbawienie, niż gdyśmy uwierzyli.12 Noc przeminęła, dzień zaś się przybliżył. Odrzućmy więc uczynki cien1ności i obleczmy się w zbroję światłości.13 Jak za dnia uczciwie postępujmy; nie w biesiadach i pijaństwach, nie w rozpuście i bezwstydzie, nie w zwadzie i w zazdrości;14 ale obleczcie się w Pana Jezusa Chrystusa i starając się o ciało, nie dogadzajcie pożądliwościom.
14POBŁAŻLIWOŚĆ WZGLĘDEM SŁABYCH.1 Słabego zaś w wierze przyjmujcie; bez sporów o zapatrywania.2 Jeden bowiem wierzy, że może jeść wszystko; a kto jest słaby, niech jada jarzyny.3 Ten, co je, niechaj nie gardzi nie jedzącym; a ten co nie je, niech nie sądzi jedzącego; Bóg bowiem go przyjął.4 Kimże ty jesteś, iż sądzisz cudzego sługę? Panu swemu stoi, albo upada; a ostoi się, bo Bóg ma moc go postawić.5 Gdyż jeden czyni różnicę między dniem a dniem; drugi zaś każdy dzień uznaje; każdy niech pozostanie przy swoim mniemaniu.6 Kto dnia przestrzega, dla Pana przestrzega; a kto jada, dla Pana jada, gdyż Bogu dzięki czyni. A kto nie je, dla Pana nie je i Bogu dzięki czyni.7 Nikt bowiem z nas nie żyje sobie i nikt sobie nie umiera.8 Albowiem czy żyjemy, Panu żyjemy; czy umieramy, Panu umieramy. Czy więc żyjemy, czy umieramy, Pańscy jesteśmy.9 Na to bowiem Chrystus umarł i zmartwychwstał, aby panował i nad umarłymú i nad żyjącymi.10 Ty zaś czemu sądzisz brata swego? Albo ty czemu gardzisz bratem swoim? Wszyscy bowiem staniemy przed stolicą Chrystusa,11 gdyż napisano: “Żyję ja, mówi Pan, przede mną ugnie się wszelkie kolano, i wszelki język wyznawać będzie Bogu.;12 Przeto każdy z nas zda za siebie sprawę Bogu.POŻYCIE POKOJOWE.13 Przeto nie sądźmy się więcej wzajemnie, ale raczej to postanówcie, żebyście nie byli dla brata obrazą albo zgorszeniem.14 Wiem i mam ufność w Panu Jezusie, że nic nie jest samo przez się nieczyste, tylko temu jest nieczyste, który coś uważa za nieczyste.15 Jeśli bowiem dla pokarmu zasmucasz brata swego, już nie postępujesz według miłości. Nie zatracaj pokarmem swoim tego, za którego Chrystus umarł.16 Niechże więc dobro nasze nie będzie bluźnione.17 Albowiem królestwo boże nie jest pokarmem i napojem, ale sprawiedliwością i pokojem i weselem w Duchu Świętym.18 Kto bowiem w tym służy Chrystusowi, podoba się Bogu i ludziom jest przyjemny.19 Tak więc starajmy się o to, co służy pokojowi i pilnujmy wzajemnie tego, co jest ku zbudowaniu.20 Dla pokarmu nie psuj sprawy bożej. Wszystko wprawdzie jest czyste, ale złem jest dla człowieka, który je z obrazą.21 Dobrze jest nie jeść mięsa, i nie pić wina, ani tego, czym twój brat się obraża, albo gorszy, albo słabnie.22 Ty masz wiarę? Miejże ją dla samego siebie przed Bogiem. Błogosławiony, który nie potępia samego siebie w tym, co za dobre uznaje.23 Kto zaś wątpi, ten jedząc, podlega potępieniu, bo nie z wiary. Wszystko zaś, co nie jest z wiary, grzechem jest.
15MOCNIEJSI NIECH ZNOSZĄ UŁOMNOŚCI SŁABSZYCH.1 My zaś, którzy jesteśmy mocniejsi, powinniśmy znosić ułomności słabych, i nie mieć upodobania w sobie.2 Każdy z was niech się bliźniemu swemu podoba ku dobremu, dla zbudowania. 3Albowiem Chrystus nie miał upodobania w sobie, ale jak napisano: “Urągania urągających tobie spadły na mnie”.4 Cokolwiek bowiem napisano, dla nauki naszej napisano, abyśmy przez cierpliwość i przez pociechę z Pisma nadzieję mieli.5 Bóg zaś cierpliwości i pociechy niech wam da, żebyście to samo między sobą rozumieli według Jezusa Chrystusa;6 abyście zgodnie jednymi usty chwalili Boga i Ojca Pana naszego Jezusa Chrystusa.7 Dlatego przyjmujcie jedni drugich, jak i Chrystus przyjął was ku chwale Boga.CHRYSTUS BYŁ SŁUGĄ ŻYDÓW I POGAN.8 Albowiem powiadam, że Jezus Chrystus był sługą obrzezania, dla prawdy bożej, aby utwierdzić obietnice dane ojcom;9 poganie zaś wysławiają miłosierdzie Boga, jak napisano: “Dlatego wyznawać cię będę wśród pogan, Panie, i będę śpiewał imieniowi twemu.”10 I znowu mówi: “Weselcie się narody z ludem jego.”11 I znowu: “Chwalcie wszystkie narody Pana, i wysławiajcie go wszystkie ludý.”12 I znowu Izajasz mówi: “Przyjdzie korzeń Jessego, a w tym co powstanie, by rządzić narodami, narody będą n1ieć nadzieję.”13 Bóg zaś nadziei niech was napełni wszelką radością i pokojem w wierze, abyście obfitowali w nadziei i w mocy Ducha Świętego.PISZE DO RZYMIAN JAKO APOSTOŁ POGAN.14 A ja zaś sam przekonany jestem, bracia moi, o was, że i wy pełni jesteście życzliwości, napełnieni wszelką umiejętnością, tak że możecie się wzajemnie napominać.15 A napisałem wam, bracia, poniekąd śmielej, jakby wam na pamięć przywodząc, na mocy łaski, która mi jest dana od Boga,16 żebym był sługą Jezusa Chrystusa wśród pogan, pełniącym świętą służbę około ewangelii bożej, aby ofiara pogan była przyjęta i poświęcona przez Ducha Świętego.17 Mam więc chwałę w Chrystusie Jezusie wobec Boga.18 Nie. śmiem bowiem nic mówić, czego by Chrystus nie dokonał przeze mnie dla skłonienia ku posłuszeństwu pogan, słowem i czynem,19 przez moc znaków i cudów, przez moc Ducha Świętego, tak że kraje od Jeruzalem wokoło aż do Illiryku napełniłem ewangelią Chrystusową.20 Tak zaś opowiadałem tę ewangelię nie tam, gdzie znane jest imię Chrystusowe, abym na cudzym fundamencie nie budował, ale jak napisano:21 “Ci go ujrzą, którym o nim nie opowiadano, a ci poznają, co o nim nie słyszeli.”PRZED PODRÓŻĄ PROSI O MODLITWY.22 Dlatego też miałem bardzo wiele przeszkód, żeby do was przybyć, co aż dotąd mię zatrzymywało.23 Lecz teraz, nie mając więcej miejsca w tych krainach, a mając chęć przybycia do was od wielu ubiegłych już lat,24 gdy zacznę podróż do Hiszpanii, spodziewam się, że po drodze was ujrzę i że mnie tam odprowadzicie, gdy się najpierw wami choć trochę nacieszę.25 Teraz więc pójdę do Jeruzalem posługiwać świętym.26 Za dobre bowiem uznały Macedonia i Achaja złożyć się nieco na ubogich świętych, którzy są w Jeruzalem.27 Spodobało się im bowiem i są ich dłużnikami. Gdyż jeśli poganie stali się uczestnikami ich dóbr duchowych, to powinni im też usługiwać w cielesnych.28 Gdy więc to wykonam i doręczę im ten owoc, poprzez was pójdę do Hiszpanii.29 Wiem zaś, że przychodząc do was, przyjdę w obfitości błogosławieństwa ewangelii Chrystusowej.30 Proszę was tedy, bracia, przez Pana naszego Jezusa Chrystusa i przez miłość Ducha Świętego, abyście mię wspomagali w modlitwach swoich za mną do Boga,31 abym był wybawiony od niewiernych, którzy są w Judei i żeby ofiara posługi mojej była przyjemna świętym w Jeruzalem,32 abym przyszedł do was z weselem za wolą bożą i pokrzepił się z wami.33 Bóg zaś pokoju niechaj będzie z wami wszystkimi. Amen.
16POLECENIA I POZDROWIENIA.1 A polecam wam Febę, siostrę naszą, która jest na posłudze kościoła, który jest w Kenchrach,2 abyście ją przyjęli w Panu, jak przystoi świętym i wspierali ją w każdej sprawie, w jakiejkolwiek by was potrzebowała; bo i ona wspomagała wielu i mnie samego.3 Pozdrówcie Pryskę i Akwilę pomocników moich w Chrystusie Jezusie4 (którzy za życie moje dali głowę swoją, którym nie tylko ja dziękuję, ale i wszystkie kościoły pogan)5 i kościół w ich domu. Pozdrówcie Epeneta mnie miłego, który jest pierwociną Azji w Chrystusie.6 Pozdrówcie Marię, która wiele pracowała dla was.7 Pozdrówcie Andronika i Junię, krewnych moich i towarzyszów więzienia mojego, którzy są chlubnie znani wśród apostołów, którzy też przede mną byli w Chrystusie.8 Pozdrówcie Ampliata, najmilszego mi w Panu.9 Pozdrówcie Urbana, pomocnika naszego w Chrystusie Jezusie i Stachysa mnie miłego.10 Pozdrówcie Apellesa doświadczonego w Chrystusie.11 Pozdrówcie tych, co są z domu Arystobula. Pozdrówcie Herodiona krewnego mojego. Pozdrówcie tych, co są z domu Narcysa, którzy są w Panu.12 Pozdrówcie Tryfenę i Tryfozę, które pracują w Panu. Pozdrówcie Persydę najmilszą, która wiele pracowała w Panu.13 Pozdrówcie Rufa, wybranego w Panu i matkę jego i moją.14 Pozdrówcie Asynkryta, Flegonta, Hermasa, Patrobę, Hermesa i braci, którzy są z nimi.15 Pozdrówcie Filologa i Julię, Nereusza i siostrę jego i Olimpiadę i wszystkich świętych, którzy są z nimi.16 Pozdrówcie jedni drugich pocałunkiem świętym. Pozdrawiają was wszystkie kościoły Chrystusowe.OSTRZEŻENIE PRZED FAŁSZYWYMI NAUCZYCIELAMI.17 A proszę was, bracia, abyście uważali na tych, co wszczynają kłótnie i wymyślają podrywki przeciw tej nauce, której nauczyliście się i unikajcie ich.18 Tacy bowiem nie służą Panu naszemu Chrystusowi, ale brzuchowi swemu, a przez słodkie mowy i pochlebstwa zwodzą serca prostodusznych.19 Wasze bowiem posłuszeństwo rozsławiło się po wszystkich miejscach. Przeto weselę się z was. Ale chcę, abyście byli mądryn1i w dobrem, a prostymi w złem.20 A Bóg pokoju niech prędko zetrze szatana pod nogami waszymi. Łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa z wami.POZDROWIENIA OD TOWARZYSZY PAWŁA.21 Pozdrawia was Tymoteusz, pomocnik mój i Lucjusz i Jazon i Sozypater, krewni moi.22 Pozdrawiam was w Panu ja Tercjusz, który list pisałem.23 Pozdrawia was Gajus, gospodarz mój i cały kościół. Pozdrawia was Erastus, skarbnik miejski i Kwartus brat.24 Łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa z wami wszystkimi. Amen.ZAKOŃCZENIE.25 Temu zaś, który ma moc was utwierdzić – według ewangelii mojej i nauki o Jezusie Chrystusie, według objawienia tajemnicy, od czasów wiecznych zakrytej26 (która teraz jest objawiona przez Pisma proroków według rozkazu wiekuiste o Boga ku posłuszeństwu wiary, poznanej przez wszystkie narody,27 jedynie mądremu Bogu, przez Jezusa Chrystusa, jemu cześć i chwała na wieki wieków. Amen.