MENU
Fragment:
Styl fragmentu
*Zezwalaj na cookies aby zapamiętać ustawienia

List do Rzymian

1Wstęp.1Paweł, sługa Jezusa Chrystusa, powołany a apostoła, przeznaczony dla ewangelii Boga,2 którą był przedtem obiecał przez proroków swoich w Pismach świętych3 o Synu swoim; ten był potomkiem Dawida według ciała,4 tenże ujawniony został jako Syn Boży w mocy, według ducha poświęcenia przez powstanie z martwych – o Jezusie Chrystusie Panu naszym,5 przez którego otrzymaliśmy łaskę i apostolstwo dla nakłaniania ku posłuszeństwu wiary wszystkie narody dla imienia jego,6 między którymi jesteście i wy, powołani Jezusa Chrystusa, 7 wszystkim, co są w Rzymie, Bogu miłym, z powołania świętym:Łaska wam i pokój od Boga Ojca naszego i Pana Jezusa Chrystusa.PAWEŁ PRAGNIE RZYMIAN ODWIEDZIĆ.8 Najpierw dziękuję Bogu mojemu przez Jezusa Chrystusa za was wszystkich, że wiara wasza jest opowiadana po całym świecie.9 Albowiem świadkiem mi jest Bóg, któremu w ewangelii Syna jego służę z duszy swej, że nieustannie o was pamiętam,10 zawsze prosząc w modlitwach swoich, ażebym przecie kiedyś za wolą bożą mógł mieć na przyjście do was szczęśliwą drogę.11 Pragnę bowiem was zobaczyć, abym wam użyczył nieco łaski duchowej dla utwierdzenia was;12 to jest, abyśmy się wspólnie pocieszyli wśród was przez tę wiarę waszą i moją, która jest obopólna.13 Nie chcę zaś, żebyście nie mieli wiedzieć, bracia, że często zamierzałem przybyć do was (ale miałem przeszkody aż dotąd), abym i wśród was zebrał jaki owoc, jak i wśród innych narodów.14 Grekom i barbarzyńcom, mądrym i niemądrym jestem dłużnikiem,15 tak że (co do mnie) gotów jestem opowiadać ewangelię i wam, którzy jesteście w Rzymie.16 Albowiem nie wstydzę się ewangelii. Jest bowiem mocą Boga ku zbawieniu każdego wierzącego, Żyda naprzód i Greka.17 Gdyż sprawiedliwość Boga objawia się w niej z wiary w wiarę, jak jest napisane: “A sprawiedliwy z wiary żyje.”POGANIE ODSTĄPILI OD BOGA.18 Albowiem gniew Boga objawia się z nieba na wszelką bezbożność i niesprawiedliwość tych ludzi, którzy prawdę bożą tłumią w niesprawiedliwości,19 ponieważ to, co można o Bogu poznać, jest im jawne; albowiem Bóg im objawił.20 Gdyż niewidzialne jego przymioty, od stworzenia świata, przez zrozumienie tych rzeczy, które są uczynione, bywają poznane, wieczna też moc jego i bóstwo; tak że nie mogą być wymówieni.21 Gdyż poznawszy Boga, nie oddawali mu chwały jak Bogu, ani nie dziękowali, ale znikczemnieli w myślach swoich i zaćmione jest ich bezrozumne serce;22 albowiem powiadając się być mądrymi, stali się głupimi.23 i zamienili chwałę niezniszczalnego Boga na podobieństwo i obraz człowieka śmiertelnego i ptaków i czworonogów i płazów.ZA KARĘ WYDANI NAMIĘTNOŚCIOM.24 Dlatego Bóg wydał ich pożądliwościom ich serca na nieczystość, aby między sobą hańbili swoje ciała,25 gdyż prawdę bożą przemienili w kłamstwo, i cześć oddawali i służyli raczej stworzeniu, niż Stwórcy, który jest błogosławiony na wieki. Amen.26 Dlatego Bóg oddał ich sromotnym namiętnościom. Albowiem ich niewiasty zmieniły naturalny sposób pożycia na ten, który jest przeciwny naturze.27 A podobnie i mężczyźni, opuściwszy naturalne pożycie z niewiastą, zapłonęli w swych pożądliwościach jeden ku drugiemu, uprawiając sromotę mężczyźni z mężczyznami i ponosząc na sobie słuszną zapłatę za swój błąd.28 I jak im się nie podobało mieć w poznaniu Boga, poddał ich Bóg bezrozumnym myślom, aby czynili to, co nie przystoi,29 ich napełnionych wszelką nieprawością, złością, nierządem, łakomstwem, nikczemnością; pełnych zazdrości, mężobójstwa, swaru, zdrady, złośliwości; plotkarzy,30 obmówców, Bogu obmierzłych, zuchwalców, pysznych, wyniosłych, wynalazców złości, nieposłusznych rodzicom,31 bezrozumnych, nieukładnych, bez serca, nieprzejednanych, bez miłosierdzia.32 Choć sprawiedliwość Boga poznali, nie zrozumieli, że ci, co takie rzeczy czynią, godni są śmierci; a nie tylko c1, co je czynią, ale ci także, co z czyniącymi się zgadzają.
2I ŻYDOM GROZI SĄD BOŻY.1 Dla tego nie możesz być wymówiony, o człowiecze wszelki który sądzisz. W czym bowiem drugiego sądzisz, potępiasz samego siebie, bo co osądzasz, to samo czynisz.2 Wiemy bowiem, że sąd Boga jest według prawdy na tych, co takie rzeczy czynią.3 Myślisz zaś, o człowiecze, który sądzisz tych, co takie rzeczy czynią, a sam je czynisz, że ty ujdziesz sądu?4 Czy gardzisz bogactwami jego dobroci i cierpliwości i nieskwapliwości? Nie wiesz, że łaskawość Boga do pokuty cię przywodzi?5 Lecz według zatwardziałości swej i serca niepokutującego skarbisz sobie gniew na dzień gniewu i objawienia sprawiedliwego sądu Boga,6 który “odda każdemu według uczynków jego”;7 tym mianowicie, co cierpliwie w dobrym uczynku szukają sławy i czci i nieskazitelności – życie wieczne;8 tym zaś, co się sprzeciwiają i co nie przyjmują prawdy, ale wierzą niesprawiedliwości – gniew i zapalczywość.BÓG IM ODDA WEDŁUG ICH UCZYNKÓW.9 Utrapienie i ucisk na każdego człowieka, złe czyniącego, Żyda najpierw i Greka;10 chwała zaś i cześć i pokój wszelkiemu czyniącemu dobre, Żydowi najpierw i Grekowi;11 nie ma bowiem u Boga względu na osoby.12 Albowiem którzykolwiek zgrzeszyli bez Zakonu, bez Zakonu poginą; a którzykolwiek zgrzeszyli w Zakonie, przez Zakon będą sądzeni.13 Nie ci bowiem co słuchają Zakonu, są sprawiedliwymi u Boga; ale ci, będą usprawiedliwieni, co Zakon pełnią.14 Gdy bowiem poganie, którzy nie mają Zakonu, z natury czynią to, czego Zakon wymaga; tacy, co nie mają Zakonu, sam1 sobie są Zakonem.15 Oni okazują treść Zakonu wypisaną na sercach swoich, a ich własne sumienie oddaje im świadectwo, i gdy myśli nawzajem się oskarżają albo też bronią,16 w dzień, w którym Bóg sądzić będzie tajemne sprawy ludzkie, według ewangelii mojej przez Jezusa Chrystusa.ŻYDZI ZGRZESZYLI JAK POGANIE.17 Jeśli zaś ty nazywasz się żydem i polegasz na Zakonie, i chlubisz się w Bogu,18 i znasz jego wolę, i nauczony przez Zakon rozpoznajesz, co lepsze;19 tuszysz o sobie, że jesteś wodzem ślepych, światłością tych, co są w ciemności,20 mistrzem bezrozumnych, nauczycielem dzieci, który ma od wzór wiedzy i prawdy w Zakonie.21 Ty więc, który ucząc drugiego, siebie samego nie uczysz; który głosząc, żeby nie kradziono, kradniesz;22 który mówiąc, żeby nie cudzołożono, cudzołożysz; który brzydząc się bałwanami, świętokradztwo popełniasz;23 który chlubiąc się Zakonem, przez przestępowanie Zakonu, Boga znieważasz.24 (Albowiem jak napisano: “imię Boga z powodu was bywa bluźnione między poganami.”)OBRZEZANIE NIC IM NIE POMOŻE.25 Obrzezanie wprawdzie jest pożyteczne, jeśli zachowujesz Zakon; ale jeśli przestępujesz Zakon, twoje obrzezanie stało się nieobrzezaniem.26 Jeśli więc nieobrzezany zachowuje przepisy Zakonu, to czy jego nieobrzezanie nie będzie poczytane za obrzezanie?27 I czy ten, co z natury jest nieobrzezany, ale wypełnia Zakon, nie będzie sądził ciebie, który mimo litery i obrzezania, jesteś przestępcą Zakonu?28 Nie ten bowiem jest żydem:, co jest nim widocznie; ani nie to jest obrzezanie, co jest widoczne na ciele,29 ale ten jest żydem, który jest nim w skrytości, i ma obrzezane serce w duchu, a nie w literze, którego chwała nie jest z ludzi lecz z Boga.
3W CZYM LEŻY PIERWSZEŃSTWO ŻYDÓW.1 Cóż więc żyd ma więcej? Albo co za pożytek z obrzezania?2 Wielki – na wszelki sposób. Najpierw, że im właśnie powierzone były słowa boże.3 Cóż bowiem że niektórzy z nich nie uwierzyli? Czyż ich niedowiarstwo wniwecz obróci wierność Boga? Żadną miarą.4 Bóg zaś jest prawdomówny, a wszelki człowiek kłamliwy, jak napisano: “Abyś się okazał sprawiedliwym w mowach swoich i zwyciężył, gdy bywasz sądzony.” 5 Jeśli zaś niesprawiedliwość nasza zaleca sprawiedliwość bożą, cóż powiemy? Czyż niesprawiedliwy jest Bóg, gdy gniew wywiera? (po ludzku to mówię).6 Żadną miarą; jakże inaczej Bóg będzie sądził ten świat?7 Jeśli bowiem prawdomówność Boga bardziej się uwydatnia na chwałę jego przez moje kłamstwo, czemuż jeszcze i ja jak grzesznik jestem sądzony?8 A nie mamy (jak nas powtarzają i jak niektórzy powiadają, że mówimy) czynić złych rzeczy, aby z nich wyszły dobre? Potępienie takich jest sprawiedliwe.ŻYDZI I GRECY PODLEGAJĄ GRZECHOWI.9 Cóż więc? Przewyższamy ich? Bynajmniej. Dowiedliśmy bowiem, że wszyscy: Żydzi i Grecy są pod grzechem,10 jak napisano: Nie ma sprawiedliwego nikogo,11 nie ma rozumnego, nie ma, co by szukał Boga.12 Wszyscy odstąpili, stali się razem nieużyteczni, nie ma, kto by czynił dobrze, nie ma ani jednego.13 Ich gardło jest grobem otwartym, językami swymi zdradliwie mówili, pod ich wargami jad żmijowy.14 Usta ich są pełne przekleństwa i gorzkości, 15nogi ich prędkie do rozlewania krwi.16 Na ich drogach zniszczenie i nieszczęście,17 i nie poznali drogi pokoju;18 nie ma bojaźni bożej przed ich oczami.”19 Lecz wiemy, że cokolwiek mówi Zakon, mówi tym, co są w Zakonie, aby wszelkie usta były zamknięte i żeby cały świat podlegał Bogu; 2obo z uczynków Zakonu nie będzie usprawiedliwiony przed nim żaden człowiek. Przez Zakon bowiem poznanie grzechu.USPRAWIEDLIWIENIE PRZEZ WIARĘ W CHRYSTUSA.21 Ale teraz bez Zakonu objawiła się sprawiedliwość boża, poświadczona przez Zakon i proroków.22 Sprawiedliwość zaś boża przez wiarę w Jezusa Chrystusa dla wszystkich i na wszystkich, którzy weń wierzą, bo nie ma różnicy.23 Wszyscy bowiem zgrzeszyli i niedostaje im chwały bożej.24 Usprawiedliwieni darmo przez łaskę jego, przez odkupienie, które jest w Chrystusie Jezusie.25 Jego Bóg uczynił we wierze ofiarą przebłagalną przez krew jego dla okazania sprawiedliwości swojej względem przeszłych grzechów,26 które Bóg znosił cierpliwie dla okazania sprawiedliwości swojej w tym czasie, aby i sam był sprawiedliwy i usprawiedliwiający tego, który jest z wiary w Jezusa Chrystusa.27 Gdzież jest więc chluba twoja? Wykluczona jest. Przez jaki zakon? Uczynków? Nie, ale przez zakon wiary.26 Sądzimy bowiem, że człowiek bywa usprawiedliwiony przez wiarę, bez uczynków Zakonu.29 Czyż Bóg jest tylko żydów? Czy nie i pogan? Owszem i pogan.30 Gdyż właśnie jeden jest Bóg, który usprawiedliwia obrzezanych z wiary i nieobrzezanych przez wiarę.31 Zakon więc burzy my przez wiarę? Żadną miarą; ale Zakon stanowimy.
4USPRAWIEDLIWIENIE NIE PRZEZ UCZYNKI ZAKONU, ALE PRZEZ WIARĘ.1 Cóż więc powiemy, Abraham, ojciec nasz według ciała co znalazł?2 Jeśli bowiem Abraham z uczynków był usprawiedliwiony, ma chwałę, ale nie u Boga.3 Co bowiem mówi Pismo? “Uwierzył Abraham Bogu i poczytane mu est ku sprawiedliwości.”4 Temu zaś, który pracuje, nie poczytuje się zapłaty za łaskę, ale za rzecz należną.5 Temu zaś, co nie pracuje, ale wierzy w tego, który niezbożnego usprawiedliwia, poczytana bywa wiara jego ku sprawiedliwości według postanowienia łaski bożej.6 Jak i Dawid nazywa błogosławionym człowieka, któremu Bóg poczytuje sprawiedliwość bez uczynków.7 “Błogosławieni, który1n odpuszczone są nieprawości, i których grzechy są zakryte.8 Błogosławiony mąż, któremu Pan nie poczytał grzechu. “WIARA USPRAWIEDLIWIŁA ABRAHAMA, A NIE OBRZEZANIE.9 to więc błogosławieństwo czy jest tylko dla obrzezanych, czy także dla nieobrzezanych? Mówimy bowiem, że wiara została poczytana Abrahamowi ku sprawiedliwości.10 Jakże więc była poczytana? W obrzezaniu, czy w odrzezku? Nie w obrzezaniu, ale w odrzezku.11 I otrzymał znak obrzezania jako pieczęć usprawiedliwienia z wiary, którą miał przed obrzezaniem, aby był ojcem wszystkich wierzących w nieobrzezaniu, aby i im było to poczytane ku sprawiedliwości,12 i żeby był ojcem obrzezanych, nie tylko tym, co są z obrzezania, ale i tym, co idą śladami wiary, jaką miał ojciec nasz Abraham przed obrzezaniem.13 Nie przez Zakon bowiem dana była obietnica Abrahamowi i potomstwu jego, że ma być dziedzicem świata, ale przez sprawiedliwość wiary.14 Jeśli bowiem ci są dziedzicami, co są z Zakonu, próżną stała się wiara i wniwecz obróciła się obietnica.15 Zakon bowiem ściąga gniew. Gdyż gdzie nie ma Zakonu, nie ma i przestępstwa.16 Dlatego z wiary – aby według łaski obietnica trwała w mocy dla całego potomstwa, nie tylko tego, które jest z Zakonu, ale i dla tego, które jest z wiary Abrahama; bo on jest ojcem nas wszystkich17 (jak napisano: “Postanowiłem cię ojcem wielu narodów”), przed Bogiem, któremu uwierzył, który ożywia umarłych i powołuje do bytu to, czego nie ma, jak to, co jest.WIARA ABRAHAMA.18 On przeciw nadziei uwierzył ufając, że zostanie ojcem wielu narodów, według tego, co mu powiedziano: “Tak będzie potomstwo twoje.”19 I nie osłabł w wierze, ani się nie oglądał na obumarłe ciało swoje, choć już miał około stu lat, i na obumarły żywot Sary.20 Nie wahał się też niedowierzając obietnicy Boga, ale się umocnił w wierze, dając chwałę Bogu;21 wiedząc z całą pewnością, że cokolwiek obiecał, mocen jest i uczynić.22 I dlatego poczytano mu to ku sprawiedliwości.23 Nie tylko zaś dla niego napisano: Poczytane mu zostało ku sprawiedliwości,24 ale i dla nas, którym będzie poczytane, że wierzymy w tego, co wzbudził z martwych Jezusa Chrystusa Pana naszego,25 który został wydany z powodu występków naszych, a wstał z martwych dla naszego usprawiedliwienia.
5OWOCE USPRAWIEDLIWIENIA PRZEZWIARĘ.1 Usprawiedliwieni więc z wiary, miejmy pokój z Bogiem przez Pana naszego Jezusa Chrystusa,2 przez którego też mamy dostęp przez wiarę do tej łaski, w której stoimy i chlubimy się w nadziei chwały synów bożych.3 A nie tylko to, lecz też chlubimy się i w uciskach, wiedząc, że ucisk sprawuje cierpliwość,4 a cierpliwość wypróbowanie, a wypróbowanie nadzieję,5 a nadzieja nie zawodzi, gdyż miłość boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który nam1 jest dany.6 A po cóż bowiem Chrystus, gdyśmy jeszcze byli słabi, czasu swego umarł za niezbożnych?7 Albowiem za sprawiedliwego ledwo kto umiera, gdyż za dobrego może by się kto odważył umrzeć.8 Lecz Bóg zaleca miłość swoją względem nas, że kiedyśmy czasu swego byli jeszcze grzesznikami,9 Chrystus za nas umarł; więc daleko więcej teraz, skorośmy usprawiedliwieni we krwi jego, wybawieni będziemy przezeń od gniewu.10 Jeśli bowiem, gdyśmy byli nieprzyjaciółmi, zostaliśmy pojednani z Bogiem przez śmierć Syna jego, daleko bardziej, skorośmy pojednani, będziemy zbawieni w życiu jego.11 Lecz nie tylko, ale też chlubimy się w Bogu przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, przez którego teraz jesteśmy pojednani.ADAM A CHRYSTUS12 Dlatego jak przez jednego człowieka grzech wszedł na ten świat, i przez grzech śmierć, i tak na wszystkich ludzi śmierć przeszła, w którym wszyscy zgrzeszyli.13 Aż do Zakonu bowiem grzech był na świecie, lecz grzech nie był oczytany, gdy Zakonu nié było.14 Ale śmierć królowała od Adama aż do Mojżesza także nad tymi, którzy nie zgrzeszyli na podobieństwo przestępstwa Adama, który jest figurą przyszłego.15 Lecz nie jak przestępstwa, tak i dar. Jeśli bowiem przez przestępstwo jednego umarło wielu, daleko więcej obficie spłynęła na wielu łaska boża i dar w łasce jednego człowieka Jezusa Chrystusa.16 I nie jak przez jeden grzech, tak i dar;. bo sąd wprawdzie z jednego na potępienie, łaska zaś z wielu występków na usprawiedliwienie.17 Jeśli bowiem wskutek przestępstwa jednego śmierć królowała przez jednego, daleko więcej ci, co otrzyrnują obfitość łaski i daru i sprawiedliwości, królować będą w życiu przez jednego Jezusa Chrystusa.18 Przeto jak przez przestępstwo jednego na wszystkich ludzi potępienie, tak i przez sprawiedliwość jednego na wszystkich ludzi usprawiedliwienie życia.19 Jak bowiem przez nieposłuszeństwo jednego człowieka grzesznikami stało się wielu, tak i przez posłuszeństwo jednego sprawiedliwymi stanie się wielu.20 Zakon zaś wszedł, aby obfitowało przestępstwo. Gdzie zaś obfitowało przestępstwo obfitowała więcej łaska.21 Aby jak grzech królował w śmierci, tak też łaska królowała przez sprawiedliwość ku życiu wiecznemu, przez Jezusa Chrystusa Pana naszego.
6OCHRZCZENI W CHRYSTUSIE UMARLIŚMY DLA GRZECHU.1 Cóż więc powiemy? Będziemy trwać w grzechu, aby obfitowała łaska?2 Uchowaj Boże! Jeśli bowiem umarliśmy grzechowi, jakże jeszcze będziemy w nim żyć?3 Czy nie wiecie, że którzykolwiek jesteśmy ochrzczeni w Chrystusie Jezusie, ochrzczeni jesteśmy w śmierci jego?4 Albowiem z nim jesteśmy razem pogrzebani w śmierć przez chrzest, aby jak Chrystus wstał z martwych przez chwałę Ojca, tak żebyśmy i my chodzi1i w nowości życia.5 Jeśli bowiem zostaliśmy wszczepieni w podobieństwo śmierci jego, to będziemy i w zmartwychwstanie.6 Wiedząc to, że nasz stary człowiek został współukrzyżowany, aby było zniszczone ciało grzechu i żebyśmy dalej nie służyli grzechowi.7 Kto bowiem umarł, wyzwolony jest spod grzechu.8 Jeśli zaś umarliśmy z Chrystusem, wierzymy, że też razem będziemy żyć z Chrystusem;9 wiedząc, że Chrystus powstawszy z martwych, Więcej nie umiera, śmierć nad nim więcej nie będzie panować.10 Skoro bowiem umarł dla grzechu, raz umarł; skoro zaś żyje, żyje dla Boga.11 Tak i wy rozumiejcie, że z pewnością umarliście dla grzechu, żyjecie zaś dla Boga w Chrystusie Jezusie Panu naszym.STALIŚMY SIĘ SŁUGAMI USPRAWIEDLIWIENIA.12 Niechże Więc nie króluje grzech w waszym. śmiertelnym ciele, żebyście mieli być posłuszni pożądliwóściom jego.13 Lecz też nie wydajcie członków waszych na narzędzia nieprawości dla grzechu, ale oddajcie się Bogu jak zmartwychwstali żyjący, a członki wasze jak narzędzia sprawiedliwości dla Boga.14 Grzech bowiem nie będzie nad wami panował, bo nie jesteście pod Zakonem, ale pod łaską.15 Cóż więc? Będziemy grzeszyć dlatego, że nie jesteśmy pod Zakonem, ale pod łaską? Uchowaj Boże!16 Czy nie wiecie, że komu oddajecie się w służbę na posłuszeństwo, sługami jesteście tego, kogo słuchacie, czy to grzechu ku śmierci, czy posłuszeństwa ku sprawiedliwości?17 Lecz Bogu dzięki, że choć byliście niewolnikami grzechu, staliście się z serca posłuszni temu rodzajowi nauki, któremu jesteście oddani.18 Wyzwoleni zaś od grzechu, staliście się niewolnikami sprawiedliwości.19 Po ludzku mówię, dla słabości waszego ciała. Jak bowiem Wydawaliście członki wasze na służbę nieczystości i nieprawości ku nieprawości, tak teraz oddawajcie członki wasze na służbę sprawiedliwości ku uświęceniu.20 Gdy bowiem byliście niewolnikami grzechu, nie ulegaliście sprawiedliwości.21 Jaki Więc pożytek mieliście wtedy z tych rzeczy, których się teraz wstydzicie? Gdyż końcem ich jest śmierć.22 Teraz zaś wyzwoleni spod grzechu, i stawszy się niewolnikami Boga, zbieracie swój owoc ku uświęceniu, a końcem – życie wieczne.23 Albowiem zapłatą grzechu śmierć. Łaską zaś Boga – życie wieczne w Chrystusie Jezusie Panu naszym.
7WOLNI OD ZAKONU.1 Czyż nie wiecie, bracia (bo mówię do znających Zakon), że człowiek podlega prawu, jak długi czas żyje.2 Niewiasta bowiem zamężna, póki mąż żyje, związana jest prawem; jeśli zaś mąż jej umrze, wyzwolona jest spod prawa męża.3 Przeto, póki mąż żyje, będzie zwana cudzołożnicą, jeśliby była z innym mężem; jeśliby zaś mąż jej umarł, wolna jest od prawa mężowego, żeby nie była cudzołożnicą, gdyby była z innym mężem.4 Otóż i wy, bracia moi, umarliście Zakonowi przez ciało Chrystusowe, abyście należeli do innego, który powstał z martwych, abyśmy owoc przynosili Bogu.5 Gdy bowiem byliśmy w ciele, namiętności grzeszne, obudzone przez Prawo, działały w członkach naszych, ażeby przynosiły owoc śmierci;6 lecz teraz jesteśmy wolni od Zakonu śmierci, w którym byliśmy trzymani, tak że służymy w nowości ducha, a nie w starości litery.PRZEZ ZAKON WZMÓGŁ SIĘ GRZECH.7 Cóż więc powiemy? Zakon jest grzechem? Boże uchowaj! Ale grzechu nie poznałem jak tylko przez Zakon: bo nie wiedziałbym o pożądliwości, gdyby Prawo nie mówiło: “Nie pożądaj.”8 Grzech zaś, wziąwszy podnietę z przykazania, sprawił we mnie wszelką pożądliwość. Bez Zakonu bowiem grzech był martwy.9 Ja przecie żyłem niegdyś bez Zakonu. Lecz gdy przyszło przykazanie, grzech ożył,10 ja zaś umarłem i okazało n1i się, że przykazanie, które miało być ku życiu, to stało się drogą do śmierci.11 Grzech bowiem wziąwszy podnietę z przykazania, uwiódł mię i mnie zabił przez nie.12 Tak więc Zakon wprawdzie święty i przykazanie święte i sprawiedliwe i dobre.13 To więc, co dobre, stało się dla mnie śmiercią? Boże uchowaj! Ale grzech, żeby się okazać grzechem, przez dobro zadał mi śmierć; aby przez przykazanie grzech stał się nad miarę grzesznym.WEWNĘTRZNA WALKA CZŁOWIEKA.14 Wiemy bowiem, że Zakon jest duchowy, ja zaś cielesny, jestem zaprzedany grzechowi.15 Albowiem nie rozumiem, co czynię; bo nie to czynię, co chcę dobrego; ale złe, które nienawidzę, to czynię.16 Jeśli zaś to czynię, czego nie chcę, to przyznaję, że Zakon jest dobry.17 Teraz zaś już nie ja to czynię, ale grzech, który we mnie mieszka.18 Wiem bowiem, że we mnie nie mieszka dobre, to jest w ciele moim. Albowiem chcieć jest w mej mocy, ale by dobre wykonać, nie znajduję.19 Nie czynię bowiem dobrego, które chcę, ale złe, którego nie chcę, to czynię.20 Jeśli zaś to czynię, czego nie chcę, już nie ja to czynię, ale grzech, który we mnie mieszka.21 Znajduję więc to prawo, że gdy chcę czynić co dobre, zło do mnie przylega.22 Albowiem według wewnętrznego człowieka, kochan1 się w Zakonie bożym;23 lecz widzę inny zakon w członkach moich, sprzeciwiający się zakonowi umysłu mojego i poddający mię w niewolę w zakonie grzechu, który jest w członkach moich.24 Nieszczęsny ja człowiek, któż mnie wybawi z ciała tej śmierci?25 Łaska boża przez Jezusa Chrystusa Pana naszego. Przeto ja sam służę umysłem Zakonowi bożemu, ciałem zaś zakonowi grzechu.
8WOLNI JESTEŚMY OD POTĘPIENIA.1 Teraz więc nie ma żadnego potępienia dla tych; co są w Chrystusie Jezusie, którzy nie postępują według ciała.2 Prawo bowiem ducha i życia w Chrystusie Jezusie wyzwoliło mię z prawa grzechu i śmierci.3 Gdyż co było niemożliwe dla Zakonu, w czym był osłabiony przez ciało, Bóg, posławszy Syna swego w ciele podobnym do grzesznego ciała, i z powodu grzechu, potępił grzech w ciele,4 aby usprawiedliwienie Zakonu wypełniło się w nas, którzy nie według ciała postępujemy, ale według ducha.5 Albowiem którzy są według ciała, rozumieją, co jest cielesne; lecz którzy są według ducha, rozumieją, co jest duchowe.6 Gdyż mądrość ciała – to śmierć, a mądrość ducha – życie i pokój;7 ponieważ mądrość ciała jest nieprzyjaciółką Boga, nie jest bowiem poddana prawu bożemu, bo nawet nié może.8 A którzy są w ciele, nie mogą podobać się Bogu.DUCH BOŻY MIESZKA W NAS.9 Wy zaś nie jesteście w ciele, ale w duchu; jeśli tylko Duch Boży mieszka w was. Jeśli zaś kto nie ma Ducha Chrystusowego, ten nie należy do niego.10 Lecz jeśli Chrystus jest w was, ciało wprawdzie jest umarłe dla grzechu, ale duch żyje dla usprawiedliwienia.11 A jeśli Duch tego, co Jezusa wzbudził z martwych, mieszka w was, to ten, co wzbudził Jezusa Chrystusa z martwych, ożywi i ciała wasze śmiertelne dla Ducha jego mieszkającego w was.12 Przeto, bracia, nie jesteśmy dłużnikami ciała, żebyśmy według ciała żyli.13 Jeśli bowiem według ciała żyć będziecie, pomrzecie; jeśli zaś duchem umorzycie sprawy ciała, żyć będziecie.14 Albowiem ci są synami bożymi, którzy Duchem Bożym są rządzeni.15 Nie otrzymaliście bowiem znowu ducha niewolników ku bojaźni, ale otrzymaliście ducha przybrania za synów, przez którego wołamy: Abba (Ojcze)! 16 Albowiem ten Duch daje świadectwo duchowi naszemu, że jesteśmy synami bożymi.17 Jeśli zaś synami, to i dziedzicami: mianowicie dziedzicami bożymi, a współdziedzicami Chrystusowymi; jeśli tylko współcierpimy, abyśmy też byli współuwielbieni.CHWAŁY CHRYSTUSA PRAGNIE WSZELKIE STWORZENIE.18 Sądzę bowiem, że utrapienia czasu niniejszego nie są godne przyszłej chwały, która się w nas objawi.19 Gdyż stworzenie z upragnieniem wyczekuje objawienia synów bożych.20 Albowiem stworzenie poddane jest złudzie nie dobrowolnie, ale dla tego, który je poddał, w nadziei,21 że i samo stworzenie będzie oswobodzone z niewoli skażenia na wolność chwały synów bożych.22 Wiemy bowiem, że wszelkie stworzenie wzdycha i jak rodząca aż dotychczas boleje.23 A nie tylko ono, lecz i my sami, którzy mamy pierwiastki Ducha; i sami w sobie wzdychamy, oczekując przybrania na synów bożych, odkupienia ciała naszego.24 Nadzieją bowiem jesteśmy zbawieni. A nadzieja, którą się widzi, nie jest nadzieją, bo co kto widzi, jakże się tego spodziewa?25 Jeśli zaś spodziewamy się, czego nie widzimy, tego w cierpliwości oczekujemy.26 Podobnie też i Duch wspomaga słabość naszą, gdyż nie wiemy, o co byśmy prosić mieli, jak potrzeba, ale sam Duch prosi za nami wzdychaniem niewymownym.27 Ten zaś, co przenika serca, wie, czego Duch pożąda, bo według Boga wstawia się za świętymi.MAMY BYĆ PODOBNI DO OBRAZU SYNA BOŻEGO.28 Wiemy zaś, że miłującym Boga, wszystko dopomaga do dobrego, tym co są powołani, według postanowienia, święci.29 Albowiem których przejrzał i przeznaczył, aby byli podobni do obrazu Syna jego, żeby on był pierworodnym między wielu braćmi.30 Których zaś przeznaczył, tych też wezwał; a których wezwał, tych też usprawiedliwił; których zaś usprawiedliwił, tych też uwielbił.31 Cóż więc powiemy na to? Jeśli Bóg za nami, kto przeciwko nam?32 A ten co nawet własnemu Synowi swemu nie przepuścił, ale go wydał za. nas wszystkich, jakżeby nam nie darował razem z nim wszystkiego?33 Kto będzie oskarżał wybranych bożych? Bóg, który usprawiedliwia?34 Któż jest, co by potępił? Chrystus Jezus, który umarł i owszem, który i zmartwychwstał, który jest po prawicy bożej, który się też wstawia za nami?NIC NAS NIE ODŁĄCZY OD MIŁOŚCI CHRYSTUSOWEJ.35 Któż Więc nas odłączy od miłości Chrystusowej? utrapienie? czy ucisk? Czy głód? czy nagość? czy niebezpieczeństwo? czy prześladowanie? czy miecz?36 (Jak napisano: “A1bowiem dla ciebie nas zabijają cały dzień, uważają nas za owce skazane na rzeź.”)37 Ale w tym wszystkim zwyciężamy przez tego, który nas umiłował.38 Albowiem jestem pewny, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani księstwa, ani mocarstwa, ani teraźniejsze rzeczy, ani przyszłe, ani moc,39 ani wysokość, ani głębokość, ani inne stworzenie nie będzie nas mogło odłączyć od miłości bożej, która jest w Chrystusie Jezusie Panu naszym.
9PAWEŁ BOLEJE NAD ŻYDAMI.

RU Brytjka King J. 9PAWEŁ BOLEJE NAD ŻYDAMI.1 cf. Tłum. Толк. Prawdę mówię w Chrystusie, nie kłamię, a świadectwo daje mi sumienie moje w Duchu Świętym,Истину говорю во Христе, не лгу, свидетельствует мне совесть моя в Духе Святом, (За?_р7.) И$стину глаг0лю њ хrтЁ, не лгY, послушествyющей ми2 с0вэсти моeй д¦омъ с™hмъ, 9,1Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVαληθειαν alētheian
N-ASF
ἀλήθειαalētheiatruththe truth
λεγω legō
V-PAI-1S G5719
λέγωlegōto speakI say
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
χριστω christō
N-DSM
ΧριστόςchristosChristChrist
ου ou
PRT-N
οὐounonot
ψευδομαι pseudomai
V-PNI-1S G5736
ψεύδομαιpseudomaito lie, I lie
συμμαρτυρουσης summarturousēs
V-PAP-GSF G5723
συμμαρτυρέωsummartureōto testify withalso bearing
μοι moi
P-1DS
ἐγώegōI/weme
της tēs
T-GSF
hothe/this/whoconscience
συνειδησεως suneidēseōs
N-GSF
συνείδησιςsuneidēsisconscienceconscience
μου mou
P-1GS
ἐγώegōI/we, my
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
πνευματι pneumati
N-DSN
πνεῦμαpneumaspirit/breathGhost
αγιω agiō
A-DSN
ἅγιοςhagiosholythe Holy
 
2 cf. Tłum. Толк. że mam wielu smutek i ustawicznie boleje serce moje.что великая для меня печаль и непрестанное мучение сердцу моему: ћкw ск0рбь ми2 є4сть вeліz и3 непрестаю1щаz болёзнь сeрдцу моемY: 9,2Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVοτι oti
CONJ
ὅτιhotithat/sinceThat
λυπη lupē
N-NSF
λύπηlupēgriefheaviness
μοι moi
P-1DS
ἐγώegōI/weI
εστιν estin
V-PAI-3S G5719
εἰμίeimito behave
μεγαλη megalē
A-NSF
μέγαςmegasgreatgreat
και kai
CONJ
καίkaiandand
αδιαλειπτος adialeiptos
A-NSF
ἀδιάλειπτοςadialeiptoscontinuouscontinual
οδυνη odunē
N-NSF
ὀδύνηodunēanguishsorrow
τη
T-DSF
hothe/this/whoin
καρδια kardia
N-DSF
καρδίαkardiaheartin
μου mou
P-1GS
ἐγώegōI/wemy
 
3 cf. Tłum. Толк. Ja sam bowiem pragnąłem być odrzuconym od Chrystusa za braci moich, którzy są krewnymi moimi według ciała.я желал бы сам быть отлученным от Христа за братьев моих, родных мне по плоти, моли1лъ бhхъ сz бо сaмъ ѓзъ tлучeнъ бhти t хrтA по брaтіи моeй, ср0дницэхъ мои1хъ по пл0ти, 9,3Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVηυχομην ēuchomēn
V-INI-1S G5711
εὔχομαιeuchomaito pray/wish forcould wish that
γαρ gar
CONJ
γάρgarforFor
αναθεμα anathema
N-NSN
ἀνάθεμαanathemadevotedaccursed
ειναι einai
V-PAN G5721
εἰμίeimito bewere
αυτος autos
P-NSM
αὐτόςautoshe/she/it/selfmyself
εγω egō
P-1NS
ἐγώegōI/weI
απο apo
PREP
ἀπόapofromfrom
του tou
T-GSM
hothe/this/who 
χριστου christou
N-GSM
ΧριστόςchristosChristChrist
υπερ uper
PREP
ὑπέρhuperabove/forfor
των tōn
T-GPM
hothe/this/whoChrist
αδελφων adelfōn
N-GPM
ἀδελφόςadelfosbrotherbrethren
μου mou
P-1GS
ἐγώegōI/wemy
των tōn
T-GPM
hothe/this/whobrethren
συγγενων sungenōn
A-GPM
συγγενήςsungenēskindredkinsmen
μου mou
P-1GS
ἐγώegōI/we, my
κατα kata
PREP
κατάkataaccording toaccording to
σαρκα sarka
N-ASF
σάρξsarxfleshthe flesh
 
4 cf. Tłum. Толк. Oni są izraelitami, ich jest przybranie synowskie i chwała i przymierze Zakon i służba boża i obietnice;то есть Израильтян, которым принадлежат усыновление и слава, и заветы, и законоположение, и богослужение, и обетования; и5же сyть ї}літе, и4хже всн7овлeніе и3 слaва, и3 завёти и3 законоположeніе, и3 служeніе и3 њбэтов†ніz: 9,4Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVοιτινες oitines
R-NPM
ὅστιςhostiswho/whichWho
εισιν eisin
V-PAI-3P G5719
εἰμίeimito be[to be]
ισραηλιται israēlitai
N-NPM
ἸσραηλίτηςisraēlitēsIsraeliteIsraelites
ων ōn
R-GPM
ὅς, ἥhhos ēwhich; to whom
η ē
T-NSF
hothe/this/whothe adoption
υιοθεσια uiothesia
N-NSF
υἱοθεσίαhuiothesiaadoption (as son)the adoption
και kai
CONJ
καίkaiand, and
η ē
T-NSF
hothe/this/whothe glory
δοξα doxa
N-NSF
δόξαdoxaglorythe glory
και kai
CONJ
καίkaiand, and
αι ai
T-NPF
hothe/this/whothe covenants
διαθηκαι diathēkai
N-NPF
διαθήκηdiathēkēcovenantthe covenants
και kai
CONJ
καίkaiand, and
η ē
T-NSF
hothe/this/whothe giving of the law
νομοθεσια nomothesia
N-NSF
νομοθεσίαnomothesialawthe giving of the law
και kai
CONJ
καίkaiand, and
η ē
T-NSF
hothe/this/whothe service
λατρεια latreia
N-NSF
λατρείαlatreiaministrythe service
και kai
CONJ
καίkaiand, and
αι ai
T-NPF
hothe/this/whothe promises
επαγγελιαι epangeliai
N-NPF
ἐπαγγελίαepangeliapromisethe promises
 
5 cf. Tłum. Толк. i ich są ojcowie, z których jest Chrystus według ciała, a ten jest nad wszystkim Bóg błogosławiony na wieki. Amen.их и отцы, и от них Христос по плоти, сущий над всем Бог, благословенный во веки, аминь. и4хже nтцы2, и3 t ни1хже хrт0съ по пл0ти, сhй над8 всёми бGъ блгcвeнъ во вёки, ґми1нь. 9,5Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVων ōn
R-GPM
ὅς, ἥhhos ēwhichWhose
οι oi
T-NPM
hothe/this/who 
πατερες pateres
N-NPM
πατήρpatērfatherthe fathers
και kai
CONJ
καίkaiand, and
εξ ex
PREP
ἐκekof/fromof
ων ōn
R-GPM
ὅς, ἥhhos ēwhichwhom
ο o
T-NSM
hothe/this/who 
χριστος christos
N-NSM
ΧριστόςchristosChristChrist
το to
T-ASN
hothe/this/whothe fathers
κατα kata
PREP
κατάkataaccording toas concerning
σαρκα sarka
N-ASF
σάρξsarxfleshthe flesh
ο o
T-NSM
hothe/this/whoChrist
ων ōn
V-PAP-NSM G5723
εἰμίeimito be, who is
επι epi
PREP
ἐπίepiupon/to/againstover
παντων pantōn
A-GPN
πᾶςpasallall
θεος theos
N-NSM
θεόςtheosGod, God
ευλογητος eulogētos
A-NSM
εὐλογητόςeulogētospraiseworthyblessed
εις eis
PREP
εἰςeistowardfor
τους tous
T-APM
hothe/this/whoever
αιωνας aiōnas
N-APM
αἰώνaiōnan ageever
αμην amēn
HEB
ἀμήνamēnamen. Amen
 
NIE WSZYSCY POTOMKOWIE ABRAHAMA SĄ SYNAMI OBIETNICY.6 cf. Tłum. Толк. Przez to zaś nie przepadło słowo boże; nie wszyscy bowiem, co są z Izraela, ci są izraelitami;Но не то, чтобы слово Божие не сбылось: ибо не все те Израильтяне, которые от Израиля; (За?_р7а.) Не тaкоже, ћкw tпадE сл0во б9іе: не вси1 бо сyщіи t ї}лz, сjи ї}ль, 9,6Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVουχ ouch
PRT-N
οὐounoNot
οιον oion
K-NSN
οἷοςhoiossuch asas though
δε de
CONJ
δέdethen 
οτι oti
CONJ
ὅτιhotithat/since 
εκπεπτωκεν ekpeptōken
V-RAI-3S G5758
ἐκπίπτωekpiptōto fall outhath taken none effect
ο o
T-NSM
hothe/this/whothe word
λογος logos
N-NSM
λόγοςlogoswordthe word
του tou
T-GSM
hothe/this/whoof God
θεου theou
N-GSM
θεόςtheosGodof God
ου ou
PRT-N
οὐounonot
γαρ gar
CONJ
γάρgarfor. For
παντες pantes
A-NPM
πᾶςpasallall
οι oi
T-NPM
hothe/this/who, which are
εξ ex
PREP
ἐκekof/fromof
ισραηλ israēl
N-PRI
ἸσραήλisraēlIsraelIsrael
ουτοι outoi
D-NPM
οὗτοςhoutosthis/he/she/itthey
ισραηλ israēl
N-PRI
ἸσραήλisraēlIsraelIsrael
 
7 cf. Tłum. Толк. ani ci, co są potomstwem Abrahama, nie wszyscy są synami, ale “od Izaaka zwać się będzie twoje potomstwo.”и не все дети Авраама, которые от семени его, но сказано: в Исааке наречется тебе семя. ни занE сyть сёмz ґвраaмле, вси2 ч†да: но во їсаaцэ, речE, наречeтсz ти2 сёмz. 9,7Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVουδ oud
CONJ-N
οὐδέoudeand notNeither
οτι oti
CONJ
ὅτιhotithat/since, because
εισιν eisin
V-PAI-3P G5719
εἰμίeimito be[to be]
σπερμα sperma
N-NSN
σπέρμαspermaseedthe seed
αβρααμ abraam
N-PRI
ἈβραάμabraamAbrahamof Abraham
παντες pantes
A-NPM
πᾶςpasall, all
τεκνα tekna
N-NPN
τέκνονteknonchildchildren
αλλ all
CONJ
ἀλλάallabut: but
εν en
PREP
ἐνenin/on/among, In
ισαακ isaak
N-PRI
ἸσαάκisaakIsaacIsaac
κληθησεται klēthēsetai
V-FPI-3S G5701
καλέωkaleōto callshall
σοι soi
P-2DS
σύsuyouthy
σπερμα sperma
N-NSN
σπέρμαspermaseedseed
 
8 cf. Tłum. Толк. To znaczy, że nie ci są synami bożymi, co są synami ciała, ale którzy są synami obietnicy, ci są uważani za potomstwo.То есть не плотские дети суть дети Божии, но дети обетования признаются за семя. Си1рэчь, не ч†да плотск†z, сі‰ ч†да б9іz: но ч†да њбэтовaніz причитaютсz въ сёмz. 9,8Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVτουτ tout
D-NSN
οὗτοςhoutosthis/he/she/it[this/he/she/it]
εστιν estin
V-PAI-3S G5719
εἰμίeimito beis
ου ou
PRT-N
οὐounonot
τα ta
T-NPN
hothe/this/who, They which are the children
τεκνα tekna
N-NPN
τέκνονteknonchild, They which are the children
της tēs
T-GSF
hothe/this/whoof the flesh
σαρκος sarkos
N-GSF
σάρξsarxfleshof the flesh
ταυτα tauta
D-NPN
οὗτοςhoutosthis/he/she/it[this/he/she/it]
τεκνα tekna
N-NPN
τέκνονteknonchildthe children
του tou
T-GSM
hothe/this/whoof God
θεου theou
N-GSM
θεόςtheosGodof God
αλλα alla
CONJ
ἀλλάallabut: but
τα ta
T-NPN
hothe/this/whothe children
τεκνα tekna
N-NPN
τέκνονteknonchildthe children
της tēs
T-GSF
hothe/this/whoof the promise
επαγγελιας epangelias
N-GSF
ἐπαγγελίαepangeliapromiseof the promise
λογιζεται logizetai
V-PNI-3S G5736
λογίζομαιlogizomaito countare counted
εις eis
PREP
εἰςeistowardfor
σπερμα sperma
N-ASN
σπέρμαspermaseedthe seed
 
9 cf. Tłum. Толк. To bowiem jest słowo obietnicy: “W tym czasie przyjdę, a Sara będzie miała syna.”А слово обетования таково: в это же время приду, и у Сарры будет сын. Њбэтовaніz бо сл0во сіE: на сіE врeмz пріидY, и3 бyдетъ сaррэ сhнъ. 9,9Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVεπαγγελιας epangelias
N-GSF
ἐπαγγελίαepangeliapromiseof promise
γαρ gar
CONJ
γάρgarforFor
ο o
T-NSM
hothe/this/whothe word
λογος logos
N-NSM
λόγοςlogoswordthe word
ουτος outos
D-NSM
οὗτοςhoutosthis/he/she/itthis
κατα kata
PREP
κατάkataaccording to, At
τον ton
T-ASM
hothe/this/whotime
καιρον kairon
N-ASM
καιρόςkairostime/right timetime
τουτον touton
D-ASM
οὗτοςhoutosthis/he/she/it[this/he/she/it]
ελευσομαι eleusomai
V-FDI-1S G5695
ἔρχομαιerchomaito come/gowill I come
και kai
CONJ
καίkaiand, and
εσται estai
V-FDI-3S G5695
εἰμίeimito beshall have
τη
T-DSF
hothe/this/whoSara
σαρρα sarra
N-DSF
ΣάρραsarraSarahSara
υιος uios
N-NSM
υἱόςhuiossona son
 
10 cf. Tłum. Толк. Nie tylko zaś ona, ale i Rebeka, zostawszy brzemienną z jednego obcowania z Izaakiem, ojcem naszym.И не одно это; но так было и с Ревеккою, когда она зачала в одно время двух сыновей от Исаака, отца нашего. Не т0чію же, но и3 ревeкка t є3ди1нагw л0жа їсаaка nтцA нaшегw и3мyщи: 9,10Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVου ou
PRT-N
οὐounonot
μονον monon
ADV
μόνονmonononlyonly
δε de
CONJ
δέdethenAnd
αλλα alla
CONJ
ἀλλάallabut; but
και kai
CONJ
καίkaiandalso
ρεβεκκα rebekka
N-NSF
ῬεβέκκαrebekkaRebekahRebecca
εξ ex
PREP
ἐκekof/fromby
ενος enos
A-GSM
εἷςheisoneone
κοιτην koitēn
N-ASF
κοίτηkoitēbedconceived
εχουσα echousa
V-PAP-NSF G5723
ἔχωechōto have/bewhen
ισαακ isaak
N-PRI
ἸσαάκisaakIsaacIsaac
του tou
T-GSM
hothe/this/who, by
πατρος patros
N-GSM
πατήρpatērfather, by
ημων ēmōn
P-1GP
ἐγώegōI/weour
 
11 cf. Tłum. Толк. Gdy jeszcze się nie narodzili, ani czegokolwiek dobrego albo złego nie uczynili (aby według wybrania pozostało postanowienie boże),Ибо, когда они еще не родились и не сделали ничего доброго или худого (дабы изволение Божие в избрании происходило є3щe бо не р0ждшымсz, ни сотвори1вшымъ что2 бlго и3ли2 ѕло2, да по и3збрaнію предложeніе б9іе пребyдетъ 9,11Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVμηπω mēpō
ADV-N
μήπωmēpōnot yetnot yet
γαρ gar
CONJ
γάρgarforFor
γεννηθεντων gennēthentōn
V-APP-GPM G5685
γεννάωgennaōto begetbeing
μηδε mēde
CONJ-N
μηδέmēdenot, neither
πραξαντων praxantōn
V-AAP-GPM G5660
πράσσωprassōto do/requirehaving done
τι ti
X-ASN
τιςtisoneany
αγαθον agathon
A-ASN
ἀγαθόςagathosgood-doergood
η ē
PRT
ēoror
φαυλον faulon
A-ASN
φαῦλοςfaulosevil[evil]
ινα ina
CONJ
ἵναhinain order that/to, that
η ē
T-NSF
hothe/this/who 
κατ kat
PREP
κατάkataaccording toaccording to
εκλογην eklogēn
N-ASF
ἐκλογήeklogēselectingelection
προθεσις prothesis
N-NSF
πρόθεσιςprothesispurposethe purpose
του tou
T-GSM
hothe/this/who(
θεου theou
N-GSM
θεόςtheosGodof God
μενη menē
V-PAS-3S G5725
μένωmenōto staymight stand
(9:12)      ουκ ouk
PRT-N
οὐouno, not
εξ ex
PREP
ἐκekof/fromof
εργων ergōn
N-GPN
ἔργονergonworkworks
αλλ all
CONJ
ἀλλάallabut, but
εκ ek
PREP
ἐκekof/fromof
του tou
T-GSM
hothe/this/whoof God
καλουντος kalountos
V-PAP-GSM G5723
καλέωkaleōto callhim that calleth
 
12 cf. Tłum. Толк. nie z uczynków, ale przez tego, który powołuje, rzeczono jej:не от дел, но от Призывающего), сказано было ей: больший будет в порабощении у меньшего, не t дёлъ, но t призывaющагw, речeсz є4й, ћкw б0лій пораб0таетъ мeньшему, 9,12Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVερρεθη errethē
V-API-3S G5681
ἐρέω, ἐρῶereō erōto speakIt was said
αυτη autē
P-DSF
αὐτόςautoshe/she/it/selfunto her
οτι oti
CONJ
ὅτιhotithat/since 
ο o
T-NSM
hothe/this/who 
μειζων meizōn
A-NSM-C
μέγαςmegasgreat, The elder
δουλευσει douleusei
V-FAI-3S G5692
δουλεύωdouleuōbe a slaveshall serve
τω
T-DSM
hothe/this/who 
ελασσονι elassoni
A-DSM
ἐλάσσωνelassōnlesserthe younger
 
13 cf. Tłum. Толк. Starszy będzie służył młodszemu,” jak napisano: “Jakuba umiłowałem, a Ezawa miałem w nienawiści.”как и написано: Иакова Я возлюбил, а Исава возненавидел. ћкоже є4сть пи1сано: їaкwва возлюби1хъ, и3сavа же возненави1дэхъ. 9,13Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVκαθαπερ kathaper
ADV
καθάπερkathaperjust as[just as]
γεγραπται gegraptai
V-RPI-3S G5769
γράφωgrafōto writeit is written
τον ton
T-ASM
hothe/this/who 
ιακωβ iakōb
N-PRI
ἸακώβiakōbJacob, Jacob
ηγαπησα ēgapēsa
V-AAI-1S G5656
ἀγαπάωagapaōto lovehave I loved
τον ton
T-ASM
hothe/this/who 
δε de
CONJ
δέdethen, but
ησαυ ēsau
N-PRI
ἨσαῦēsauEsauEsau
εμισησα emisēsa
V-AAI-1S G5656
μισέωmiseōto hatehave I hated
 
BÓG WYBIERA, KOGO CHCE.14 cf. Tłum. Толк. Cóż więc powiemy? Czyżby niesprawiedliwość u Boga? Żadną miarą.Что же скажем? Неужели неправда у Бога? Никак. Что2 u5бо речeмъ; є3дA непрaвда ў бGа; Да не бyдетъ. 9,14Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVτι ti
I-ASN
τίςtiswhich?What
ουν oun
CONJ
οὖνountherefore/thenthen
ερουμεν eroumen
V-FAI-1P G5692
ἐρέω, ἐρῶereō erōto speakshall we say
μη
PRT-N
μήnot 
αδικια adikia
N-NSF
ἀδικίαadikiaunrighteousness? unrighteousness
παρα para
PREP
παράparafrom/with/besidewith
τω
T-DSM
hothe/this/whoGod
θεω theō
N-DSM
θεόςtheosGodGod
μη
PRT-N
μήnot 
γενοιτο genoito
V-2ADO-3S G5636
γίνομαιginomaito be? God forbid
 
15 cf. Tłum. Толк. Mojżeszowi bowiem mówi: “Zmiłuję się nad tym; komu jestem miłościwy, i miłosierdzie okażę, nad kim się zlituję.”Ибо Он говорит Моисею: кого миловать, помилую; кого жалеть, пожалею. Мwmсeови бо гlетъ: поми1лую, є3г0же ѓще поми1лую, и3 ўщeдрю, є3г0же ѓще ўщeдрю. 9,15Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVτω
T-DSM
hothe/this/who 
μωυσει mōusei
N-DSM
Μωϋσῆς, Μωσῆςmōusēs mōsēsMosesto Moses
γαρ gar
CONJ
γάρgarforFor
λεγει legei
V-PAI-3S G5719
λέγωlegōto speakhe saith
ελεησω eleēsō
V-FAI-1S G5692
ἐλεέω, ἐλεάωeleeō eleaōto have mercy, I will have mercy on
ον on
R-ASM
ὅς, ἥhhos ēwhichwhom
αν an
PRT
ἄνanif 
ελεω eleō
V-PAS-1S G5725
ἐλεέω, ἐλεάωeleeō eleaōto have mercyI will have mercy
και kai
CONJ
καίkaiand, and
οικτειρησω oikteirēsō
V-FAI-1S G5692
οἰκτείρωoikteirōto have compassionI will have compassion on
ον on
R-ASM
ὅς, ἥhhos ēwhichwhom
αν an
PRT
ἄνanif 
οικτειρω oikteirō
V-PAS-1S G5725
οἰκτείρωoikteirōto have compassionI will have compassion
 
16 cf. Tłum. Толк. Nie zależy to więc ani od tego, co chce, ani od tego, co biegnie, ale od litującego się Boga.Итак помилование зависит не от желающего и не от подвизающегося, но от Бога милующего. Тёмже u5бо ни хотsщагw, ни текyщагw, но ми1лующагw бGа. 9,16Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVαρα ara
PRT
ἄραarathereforeSo
ουν oun
CONJ
οὖνountherefore/thenthen
ου ou
PRT-N
οὐounonot
του tou
T-GSM
hothe/this/who 
θελοντος thelontos
V-PAP-GSM G5723
θέλωthelōto will/desireof him that willeth
ουδε oude
CONJ-N
οὐδέoudeand not, nor
του tou
T-GSM
hothe/this/who 
τρεχοντος trechontos
V-PAP-GSM G5723
τρέχωtrechōto runof him that runneth
αλλα alla
CONJ
ἀλλάallabut, but
του tou
T-GSM
hothe/this/who 
ελεωντος eleōntos
V-PAP-GSM G5723
ἐλεέω, ἐλεάωeleeō eleaōto have mercythat sheweth mercy
θεου theou
N-GSM
θεόςtheosGodof God
 
17 cf. Tłum. Толк. Mówi bowiem Pismo Faraonowi: “Na to właśnie wzbudziłem cię, abym na tobie okazał moc moją i żeby imię moje było opowiadane po całej ziemi.”Ибо Писание говорит фараону: для того самого Я и поставил тебя, чтобы показать над тобою силу Мою и чтобы проповедано было имя Мое по всей земле. Глаг0летъ бо писaніе фараHнови: ћкw на и4стое сіE воздвиг0хъ тS, ћкw да покажY тоб0ю си1лу мою2, и3 да возвэсти1тсz и4мz моE по всeй земли2. 9,17Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVλεγει legei
V-PAI-3S G5719
λέγωlegōto speaksaith
γαρ gar
CONJ
γάρgarforFor
η ē
T-NSF
hothe/this/who 
γραφη grafē
N-NSF
γραφήgrafēa writingthe scripture
τω
T-DSM
hothe/this/whothe scripture
φαραω faraō
N-PRI
ΦαραώfaraōPharaohunto Pharaoh
οτι oti
CONJ
ὅτιhotithat/since,
εις eis
PREP
εἰςeistowardEven for
αυτο auto
P-ASN
αὐτόςautoshe/she/it/selfsame
τουτο touto
D-ASN
οὗτοςhoutosthis/he/she/it[this/he/she/it]
εξηγειρα exēgeira
V-AAI-1S G5656
ἐξεγείρωexegeirōto raisehave I raised
σε se
P-2AS
σύsuyouthee
οπως opōs
ADV
ὅπωςhopōsthat, that
ενδειξωμαι endeixōmai
V-AMS-1S G5672
ἐνδείκνυμιendeiknumito showI might shew
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
σοι soi
P-2DS
σύsuyouthee
την tēn
T-ASF
hothe/this/whopower
δυναμιν dunamin
N-ASF
δύναμιςdunamispowerpower
μου mou
P-1GS
ἐγώegōI/wemy
και kai
CONJ
καίkaiand, and
οπως opōs
ADV
ὅπωςhopōsthatthat
διαγγελη diangelē
V-2APS-3S G5652
διαγγέλλωdiangellōto proclaimmight be declared
το to
T-NSN
hothe/this/whoname
ονομα onoma
N-NSN
ὄνομαonomanamename
μου mou
P-1GS
ἐγώegōI/wemy
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongthroughout
παση pasē
A-DSF
πᾶςpasallall
τη
T-DSF
hothe/this/whothe earth
γη
N-DSF
γῆearththe earth
 
18 cf. Tłum. Толк. Przeto lituje się, nad kim chce; a zatwardza, kogo chce.Итак, кого хочет, милует; а кого хочет, ожесточает. (За?_р7в.) Тёмже u5бо є3г0же х0щетъ, ми1луетъ: ґ є3г0же х0щетъ, њжесточaетъ. 9,18Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVαρα ara
PRT
ἄραaratherefore 
ουν oun
CONJ
οὖνountherefore/thenTherefore
ον on
R-ASM
ὅς, ἥhhos ēwhichwhom
θελει thelei
V-PAI-3S G5719
θέλωthelōto will/desirehe will
ελεει eleei
V-PAI-3S G5719
ἐλεέω, ἐλεάωeleeō eleaōto have mercyhath he mercy on
ον on
R-ASM
ὅς, ἥhhos ēwhichwhom
δε de
CONJ
δέdethen, and
θελει thelei
V-PAI-3S G5719
θέλωthelōto will/desirehe will
σκληρυνει sklērunei
V-PAI-3S G5719
σκληρύνωsklērunōto hardenhe hardeneth
 
19 cf. Tłum. Толк. Powiesz mi tedy: Czemuż się jeszcze uskarża? Kto bowiem sprzeciwi się jego woli?Ты скажешь мне: "за что же еще обвиняет? Ибо кто противостанет воле Его?" Речeши u5бо ми2: чесw2 рaди є3щE ўкорsетъ, в0ли бо є3гw2 кто2 проти1витисz м0жетъ; 9,19Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVερεις ereis
V-FAI-2S G5692
ἐρέω, ἐρῶereō erōto speakThou wilt say
μοι moi
P-1DS
ἐγώegōI/weunto me
ουν oun
CONJ
οὖνountherefore/thenthen
τι ti
I-ASN
τίςtiswhich?, Why
ετι eti
ADV
ἔτιetistillyet
μεμφεται memfetai
V-PNI-3S G5736
μέμφομαιmemfomaito blamedoth he
τω
T-DSN
hothe/this/who 
γαρ gar
CONJ
γάρgarfor? For
βουληματι boulēmati
N-DSN
βούλημαboulēmaplanwill
αυτου autou
P-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/selfhis
τις tis
I-NSM
τίςtiswhich?who
ανθεστηκεν anthestēken
V-RAI-3S G5758
ἀνθίστημιanthistēmito opposehath resisted
 
20 cf. Tłum. Толк. człowiecze, kimże ty jesteś że odpowiadasz Bogu? Czyż naczynie ulepione mówi temu, co je ulepił: Czemu żeś mię tak uczynił?А ты кто, человек, что споришь с Богом? Изделие скажет ли сделавшему его: "зачем ты меня так сделал?" Тёмже u5бо, q, человёче, ты2 кто2 є3си2, проти1въ tвэщazй бGови; є3дA речeтъ здaніе создaвшему є5: почто2 мS сотвори1лъ є3си2 тaкw; 9,20Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVω ō
INJ
ōoh!, O
ανθρωπε anthrōpe
N-VSM
ἄνθρωποςanthrōposa humanman
μενουνγε menounge
PRT
μενοῦνγεmenoungeratherNay but
συ su
P-2NS
σύsuyouthou
τις tis
I-NSM
τίςtiswhich?, who
ει ei
V-PAI-2S G5719
εἰμίeimito beart
ο o
T-NSM
hothe/this/who 
ανταποκρινομενος antapokrinomenos
V-PNP-NSM G5740
ἀνταποκρίνομαιantapokrinomaito contradictthat repliest against
τω
T-DSM
hothe/this/who 
θεω theō
N-DSM
θεόςtheosGodGod
μη
PRT-N
μήnot 
ερει erei
V-FAI-3S G5692
ἐρέω, ἐρῶereō erōto speak? Shall
το to
T-NSN
hothe/this/whoGod
πλασμα plasma
N-NSN
πλάσμαplasmaformed thingthe thing formed
τω
T-DSM
hothe/this/whothe thing formed
πλασαντι plasanti
V-AAP-DSM G5660
πλάσσωplassōto moldto him that formed
τι ti
I-ASN
τίςtiswhich?, Why
με me
P-1AS
ἐγώegōI/weme
εποιησας epoiēsas
V-AAI-2S G5656
ποιέωpoieōto do/makehast thou made
ουτως outōs
ADV
οὕτω, οὕτωςhhoutō outōsthus(-ly)thus
 
21 cf. Tłum. Толк. Czyż nie ma mocy garncarz z tej samej bryły gliny uczynić jedno naczynie ku poszanowaniu, a drugie ku zelżywości?Не властен ли горшечник над глиною, чтобы из той же смеси сделать один сосуд для почетного употребления, а другой для низкого? И#ли2 не и4мать влaсти скудeльникъ на брeніи, t тогHжде смэшeніz сотвори1ти џвъ ќбw сосyдъ въ чeсть, џвъ же не въ чeсть; 9,21Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVη ē
PRT
ēor 
ουκ ouk
PRT-N
οὐounonot
εχει echei
V-PAI-3S G5719
ἔχωechōto have/beHath
εξουσιαν exousian
N-ASF
ἐξουσίαexousiaauthoritypower
ο o
T-NSM
hothe/this/who 
κεραμευς kerameus
N-NSM
κεραμεύςkerameuspotterthe potter
του tou
T-GSM
hothe/this/whothe potter
πηλου pēlou
N-GSM
πηλόςpēlosclayover the clay
εκ ek
PREP
ἐκekof/from, of
του tou
T-GSN
hothe/this/whoover the clay
αυτου autou
P-GSN
αὐτόςautoshe/she/it/selfthe same
φυραματος furamatos
N-GSN
φύραμαfuramalumplump
ποιησαι poiēsai
V-AAN G5658
ποιέωpoieōto do/maketo make
ο o
R-ASN
ὅς, ἥhhos ēwhich 
μεν men
PRT
μένmenon the other handone
εις eis
PREP
εἰςeistowardunto
τιμην timēn
N-ASF
τιμήtimēhonorhonour
σκευος skeuos
N-ASN
σκεῦοςskeuosvesselvessel
ο o
R-ASN
ὅς, ἥhhos ēwhichanother
δε de
CONJ
δέdethen, and
εις eis
PREP
εἰςeistowardunto
ατιμιαν atimian
N-ASF
ἀτιμίαatimiadishonourdishonour
 
22 cf. Tłum. Толк. Skoro Bóg, chcąc okazać gniew i oznajmić potęgę swoją, znosił w wielkiej cierpliwości naczynia gniewu, gotowe na zatracenie,Что же, если Бог, желая показать гнев и явить могущество Свое, с великим долготерпением щадил сосуды гнева, готовые к погибели, Ѓще же хотS бGъ показaти гнёвъ св0й и3 kви1ти си1лу свою2, пренесE во мн0зэ долготерпёніи сосyды гнёва совершє1ны въ поги1бель: 9,22Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVει ei
COND
εἰeiifif
δε de
CONJ
δέdethen 
θελων thelōn
V-PAP-NSM G5723
θέλωthelōto will/desire, willing
ο o
T-NSM
hothe/this/who 
θεος theos
N-NSM
θεόςtheosGodGod
ενδειξασθαι endeixasthai
V-AMN G5670
ἐνδείκνυμιendeiknumito showto shew
την tēn
T-ASF
hothe/this/whoGod
οργην orgēn
N-ASF
ὀργήorgēwrathwrath
και kai
CONJ
καίkaiand, and
γνωρισαι gnōrisai
V-AAN G5658
γνωρίζωgnōrizōto make knownto make
το to
T-ASN
hothe/this/whowrath
δυνατον dunaton
A-ASN
δυνατόςdunatosablepower
αυτου autou
P-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/selfhis
ηνεγκεν ēnenken
V-AAI-3S G5656
φέρωferōto bear/lead, endured
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongwith
πολλη pollē
A-DSF
πολύςpolusmuchmuch
μακροθυμια makrothumia
N-DSF
μακροθυμίαmakrothumiapatiencelongsuffering
σκευη skeuē
N-APN
σκεῦοςskeuosvesselthe vessels
οργης orgēs
N-GSF
ὀργήorgēwrathof wrath
κατηρτισμενα katērtismena
V-RPP-APN G5772
καταρτίζωkatartizōto completefitted
εις eis
PREP
εἰςeistowardto
απωλειαν apōleian
N-ASF
ἀπώλειαapōleiadestructiondestruction
 
23 cf. Tłum. Толк. aby okazać bogactwa swej chwały nad naczyniami miłosierdzia, które przygotował ku chwale,дабы вместе явить богатство славы Своей над сосудами милосердия, которые Он приготовил к славе, и3 да скaжетъ богaтство слaвы своеS на сосyдэхъ млcти, ±же пред8угот0ва въ слaву, 9,23Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVινα ina
CONJ
ἵναhinain order that/tothat
γνωριση gnōrisē
V-AAS-3S G5661
γνωρίζωgnōrizōto make knownhe might make known
τον ton
T-ASM
hothe/this/whothe riches
πλουτον plouton
N-ASM
πλοῦτοςploutosrichesthe riches
της tēs
T-GSF
hothe/this/whoglory
δοξης doxēs
N-GSF
δόξαdoxagloryglory
αυτου autou
P-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/selfof his
επι epi
PREP
ἐπίepiupon/to/againston
σκευη skeuē
N-APN
σκεῦοςskeuosvesselthe vessels
ελεους eleous
N-GSN
ἔλεοςeleosmercyof mercy
α a
R-APN
ὅς, ἥhhos ēwhich, which
προητοιμασεν proētoimasen
V-AAI-3S G5656
προετοιμάζωproetoimazōto preparehe had afore prepared
εις eis
PREP
εἰςeistowardunto
δοξαν doxan
N-ASF
δόξαdoxagloryglory
 
24 cf. Tłum. Толк. nad nami, których też wezwał, nie tylko z żydów, ale i z pogan,над нами, которых Он призвал не только из Иудеев, но и из язычников? и5хже и3 призвA нaсъ не т0чію t їудє1й, но и3 t kзы6къ: 9,24Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVους ous
R-APM
ὅς, ἥhhos ēwhich, whom
και kai
CONJ
καίkaiandEven
εκαλεσεν ekalesen
V-AAI-3S G5656
καλέωkaleōto callhe hath called
ημας ēmas
P-1AP
ἐγώegōI/weus
ου ou
PRT-N
οὐouno, not
μονον monon
ADV
μόνονmonononlyonly
εξ ex
PREP
ἐκekof/fromof
ιουδαιων ioudaiōn
A-GPM
ἸουδαῖοςioudaiosJewishthe Jews
αλλα alla
CONJ
ἀλλάallabut, but
και kai
CONJ
καίkaiandalso
εξ ex
PREP
ἐκekof/fromof
εθνων ethnōn
N-GPN
ἔθνοςethnosGentilesthe Gentiles
 
25 cf. Tłum. Толк. jak mówi u Ozeasza: “Nazwę nie mój lud ludem moim, i nieumiłowaną umiłowaną, i tę, która miłosierdzia nie dostąpiła, tą co miłosierdzia dostąpiła.Как и у Осии говорит: не Мой народ назову Моим народом, и не возлюбленную - возлюбленною. ћкоже и3 во њсjи гlетъ: нарекY не лю1ди мо‰ лю1ди мо‰, и3 невозлю1бленую возлю1блену: 9,25Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVως ōs
ADV
ὡςhōswhich/howAs
και kai
CONJ
καίkaiandalso
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
τω
T-DSM
hothe/this/who 
ωσηε ōsēe
N-PRI
ὩσηέhōsēeHoseaOsee
λεγει legei
V-PAI-3S G5719
λέγωlegōto speakhe saith
καλεσω kalesō
V-FAI-1S G5692
καλέωkaleōto call, I will call
τον ton
T-ASM
hothe/this/whothem
ου ou
PRT-N
οὐounonot
λαον laon
N-ASM
λαόςlaosa peoplepeople
μου mou
P-1GS
ἐγώegōI/wemy
λαον laon
N-ASM
λαόςlaosa peoplepeople
μου mou
P-1GS
ἐγώegōI/wemy
και kai
CONJ
καίkaiand; and
την tēn
T-ASF
hothe/this/who, which were
ουκ ouk
PRT-N
οὐounonot
ηγαπημενην ēgapēmenēn
V-RPP-ASF G5772
ἀγαπάωagapaōto lovebeloved
ηγαπημενην ēgapēmenēn
V-RPP-ASF G5772
ἀγαπάωagapaōto lovebeloved
 
26 cf. Tłum. Толк. I stanie się: na miejscu, gdzie im powiedziano: Wy nie jesteście ludem moim, tam ich nazywać będą synami Boga żywego.”И на том месте, где сказано им: вы не Мой народ, там названы будут сынами Бога живаго. и3 бyдетъ, на мёстэ, и3дёже речeсz и5мъ: не лю1діе мои2 є3стE вы2, тaмw нарекyтсz сн7ове бGа живaгw. 9,26Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVκαι kai
CONJ
καίkaiandAnd
εσται estai
V-FDI-3S G5695
εἰμίeimito beit shall come to pass
εν en
PREP
ἐνenin/on/among, in
τω
T-DSM
hothe/this/whothe place
τοπω topō
N-DSM
τόποςtoposplacethe place
ου ou
ADV
οὗhouwhere 
ερρεθη errethē
V-API-3S G5681
ἐρέω, ἐρῶereō erōto speakit was said
αυτοις]     autois
P-DPM
αὐτόςautoshe/she/it/selfunto them
ου ou
PRT-N
οὐounonot
λαος laos
N-NSM
λαόςlaosa peoplepeople
μου mou
P-1GS
ἐγώegōI/wemy
υμεις umeis
P-2NP
σύsuyou, Ye
εκει ekei
ADV
ἐκεῖekeithere; there
κληθησονται klēthēsontai
V-FPI-3P G5701
καλέωkaleōto callshall they be called
υιοι uioi
N-NPM
υἱόςhuiossonthe children
θεου theou
N-GSM
θεόςtheosGodof the
ζωντος zōntos
V-PAP-GSM G5723
ζάωzaōto liveliving
 
27 cf. Tłum. Толк. Izajasz zaś głosi o Izraelu: “Choćby liczba synów izraelskich była jak piasek morski, ostatki będą ocalone.А Исаия провозглашает об Израиле: хотя бы сыны Израилевы были числом, как песок морской, только остаток спасется; И#сaіа же вопіeтъ њ ї}ли: ѓще бyдетъ число2 сынHвъ ї}левыхъ ћкw пес0къ морскjй, њстaнокъ спасeтсz: 9,27Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVησαιας ēsaias
N-NSM
ἩσαΐαςhēsaiasIsaiahEsaias
δε de
CONJ
δέdethenalso
κραζει krazei
V-PAI-3S G5719
κράζωkrazōto crycrieth
υπερ uper
PREP
ὑπέρhuperabove/forconcerning
του tou
T-GSM
hothe/this/who 
ισραηλ israēl
N-PRI
ἸσραήλisraēlIsraelIsrael
εαν ean
COND
ἐάνeanif, Though
η ē
V-PAS-3S G5725
εἰμίeimito bebe
ο o
T-NSM
hothe/this/whothe number
αριθμος arithmos
N-NSM
ἀριθμόςarithmosnumberthe number
των tōn
T-GPM
hothe/this/whoof the children
υιων uiōn
N-GPM
υἱόςhuiossonof the children
ισραηλ israēl
N-PRI
ἸσραήλisraēlIsraelof Israel
ως ōs
ADV
ὡςhōswhich/howas
η ē
T-NSF
hothe/this/whothe sand
αμμος ammos
N-NSF
ἄμμοςammossandthe sand
της tēs
T-GSF
hothe/this/whoof the sea
θαλασσης thalassēs
N-GSF
θάλασσαthalassaseaof the sea
το to
T-NSN
hothe/this/who, a remnant
υπολιμμα upolimma
N-NSN
ὑπολείπωhupoleipōto leave[to leave]
σωθησεται sōthēsetai
V-FPI-3S G5701
σῴζωsōzōto saveshall be saved
 
28 cf. Tłum. Толк. Słowo bowiem spełniając, i przyspieszając w sprawiedliwości”: gdyż “słowo wkrótce wykona Pan na ziemi”;ибо дело оканчивает и скоро решит по правде, дело решительное совершит Господь на земле. сл0во бо скончавaz и3 сокращaz въ прaвдэ, ћкw сл0во сокращeно сотвори1тъ гDь на земли2, 9,28Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVλογον logon
N-ASM
λόγοςlogoswordthe work
γαρ gar
CONJ
γάρgarforFor
συντελων suntelōn
V-PAP-NSM G5723
συντελέωsunteleōto completehe will finish
και kai
CONJ
καίkaiand, and
συντεμνων suntemnōn
V-PAP-NSM G5723
συντέμνωsuntemnōto cut shortcut
ποιησει poiēsei
V-FAI-3S G5692
ποιέωpoieōto do/makewill
κυριος kurios
N-NSM
κύριοςkurioslordthe Lord
επι epi
PREP
ἐπίepiupon/to/againstupon
της tēs
T-GSF
hothe/this/whothe earth
γης gēs
N-GSF
γῆearththe earth
 
29 cf. Tłum. Толк. i jak przepowiedział Izajasz: “Gdyby nam Pan zastępów nie był zostawił potomstwa, bylibyśmy jak Sodoma i stalibyśmy się podobni Gomorze.” ˇИ, как предсказал Исаия: если бы Господь Саваоф не оставил нам семени, то мы сделались бы, как Содом, и были бы подобны Гоморре. и3 ћкоже проречE и3сaіа: ѓще не бы гDь саваHfъ њстaвилъ нaмъ сёмене, ћкоже сод0мъ ќбw бhли бhхомъ, и3 ћкоже гом0рру ўпод0билисz бhхомъ. 9,29Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVκαι kai
CONJ
καίkaiandAnd
καθως kathōs
ADV
καθώςkathōsas/just asas
προειρηκεν proeirēken
V-RAI-3S G5758
προλέγωprolegōto foretellsaid before
ησαιας ēsaias
N-NSM
ἩσαΐαςhēsaiasIsaiahEsaias
ει ei
COND
εἰeiif 
μη
PRT-N
μήnot, Except
κυριος kurios
N-NSM
κύριοςkurioslordthe Lord
σαβαωθ sabaōth
HEB
σαβαώθsabaōthof Hostsof Sabaoth
εγκατελιπεν enkatelipen
V-2AAI-3S G5627
ἐγκαταλείπωenkataleipōto leave behindhad left
ημιν ēmin
P-1DP
ἐγώegōI/weus
σπερμα sperma
N-ASN
σπέρμαspermaseeda seed
ως ōs
ADV
ὡςhōswhich/howas
σοδομα sodoma
N-NSF
ΣόδομαsodomaSodomSodoma
αν an
PRT
ἄνanif 
εγενηθημεν egenēthēmen
V-AOI-1P G5675
γίνομαιginomaito bewe had been
και kai
CONJ
καίkaiand, and
ως ōs
ADV
ὡςhōswhich/how 
γομορρα gomorra
N-NSF
ΓόμορραgomorraGomorrahunto Gomorrha
αν an
PRT
ἄνanif,
ωμοιωθημεν ōmoiōthēmen
V-API-1P G5681
ὁμοιόωhomoioōto likenbeen made like
 
SPRAWIEDLIWOŚĆ NIE Z ZAKONU LECZ Z WIARY.30 cf. Tłum. Толк. Cóż więc powiemy? To że poganie, którzy nie zabiegali o sprawiedliwość, dostąpili sprawiedliwości, mianowicie sprawiedliwości, która jest z wiary.Что же скажем? Язычники, не искавшие праведности, получили праведность, праведность от веры. Что2 u5бо речeмъ, ћкw kзhцы, не гонsщіи прaвду, постиг0ша прaвду, прaвду же, ћже t вёры: 9,30Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVτι ti
I-ASN
τίςtiswhich?What
ουν oun
CONJ
οὖνountherefore/thenthen
ερουμεν eroumen
V-FAI-1P G5692
ἐρέω, ἐρῶereō erōto speakshall we say
οτι oti
CONJ
ὅτιhotithat/since? That
εθνη ethnē
N-NPN
ἔθνοςethnosGentilesthe Gentiles
τα ta
T-NPN
hothe/this/who 
μη
PRT-N
μήnotnot
διωκοντα diōkonta
V-PAP-NPN G5723
διώκωdiōkōto pursue, which followed
δικαιοσυνην dikaiosunēn
N-ASF
δικαιοσύνηdikaiosunērighteousnessrighteousness
κατελαβεν katelaben
V-2AAI-3S G5627
καταλαμβάνωkatalambanōto take/realize, have attained to
δικαιοσυνην dikaiosunēn
N-ASF
δικαιοσύνηdikaiosunērighteousnessrighteousness
δικαιοσυνην dikaiosunēn
N-ASF
δικαιοσύνηdikaiosunērighteousnessthe righteousness
δε de
CONJ
δέdethen, even
την tēn
T-ASF
hothe/this/whowhich is
εκ ek
PREP
ἐκekof/fromof
πιστεως pisteōs
N-GSF
πίστιςpistisfaith/trustfaith
 
31 cf. Tłum. Толк. Izrael zaś, ubiegając się o zakon sprawiedliwości, nie doszedł. do zakonu sprawiedliwości.А Израиль, искавший закона праведности, не достиг до закона праведности. ї}ль же, гонS зак0нъ прaвды, въ зак0нъ прaвды не пости1же. 9,31Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVισραηλ israēl
N-PRI
ἸσραήλisraēlIsraelIsrael
δε de
CONJ
δέdethenBut
διωκων diōkōn
V-PAP-NSM G5723
διώκωdiōkōto pursue, which followed after
νομον nomon
N-ASM
νόμοςnomoslawthe law
δικαιοσυνης dikaiosunēs
N-GSF
δικαιοσύνηdikaiosunērighteousnessof righteousness
εις eis
PREP
εἰςeistowardto
νομον nomon
N-ASM
νόμοςnomoslawthe law
ουκ ouk
PRT-N
οὐounonot
εφθασεν efthasen
V-AAI-3S G5656
φθάνωfthanōto precede/arrive, hath
 
32 cf. Tłum. Толк. Dlaczego? Gdyż nie z wiary, ale jakby z uczynków; potknęli się bowiem o kamień obrażenia,Почему? потому что искали не в вере, а в делах закона. Ибо преткнулись о камень преткновения, Чесw2 рaди; ЗанE не t вёры, но t дёлъ зак0на: преткнyшасz бо њ кaмень претыкaніz, 9,32Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVδια dia
PREP
διάdiathrough/because of 
τι ti
I-ASN
τίςtiswhich?Wherefore
οτι oti
CONJ
ὅτιhotithat/since? Because
ουκ ouk
PRT-N
οὐounonot
εκ ek
PREP
ἐκekof/fromby
πιστεως pisteōs
N-GSF
πίστιςpistisfaith/trustfaith
αλλ all
CONJ
ἀλλάallabut, but
ως ōs
ADV
ὡςhōswhich/howas it were
εξ ex
PREP
ἐκekof/fromby
εργων ergōn
N-GPN
ἔργονergonworkthe works
προσεκοψαν prosekopsan
V-AAI-3P G5656
προσκόπτωproskoptōto strikethey stumbled
τω
T-DSM
hothe/this/whoat that
λιθω lithō
N-DSM
λίθοςlithosstoneat that
του tou
T-GSN
hothe/this/whostumblingstone
προσκομματος proskommatos
N-GSN
πρόσκομμαproskommastumbling blockstumblingstone
 
33 cf. Tłum. Толк. jak napisano: “Oto kładę ná Syjonie kamień obrażenia i skałę zgorszenia; a wszelki, który weń wierzy, nie będzie zawstydzony.”как написано: вот, полагаю в Сионе камень преткновения и камень соблазна; но всякий, верующий в Него, не постыдится.ћкоже є4сть пи1сано: сE, полагaю въ сіHнэ кaмень претыкaніz и3 кaмень соблaзна: и3 всsкъ вёруzй в0нь не постыди1тсz.9,33Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVκαθως kathōs
ADV
καθώςkathōsas/just asAs
γεγραπται gegraptai
V-RPI-3S G5769
γράφωgrafōto writeit is written
ιδου idou
V-2AMM-2S G5640
ὁράωhoraōto see, Behold
τιθημι tithēmi
V-PAI-1S G5719
τίθημιtithēmito place, I lay
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
σιων siōn
N-PRI
ΣιώνsiōnZionSion
λιθον lithon
N-ASM
λίθοςlithosstone 
προσκομματος proskommatos
N-GSN
πρόσκομμαproskommastumbling blocka stumblingstone
και kai
CONJ
καίkaiandand
πετραν petran
N-ASF
πέτραpetrarockrock
σκανδαλου skandalou
N-GSN
σκάνδαλονskandalonstumbling blockof offence
και kai
CONJ
καίkaiand: and
ο o
T-NSM
hothe/this/who 
πιστευων pisteuōn
V-PAP-NSM G5723
πιστεύωpisteuōto trust (in)believeth
επ ep
PREP
ἐπίepiupon/to/againston
αυτω autō
P-DSM
αὐτόςautoshe/she/it/selfhim
ου ou
PRT-N
οὐounonot
καταισχυνθησεται kataischunthēsetai
V-FPI-3S G5701
καταισχύνωkataischunōto dishonorshall

10SERCEM WIERZY SIĘ KU SPRA WIEDLIWOŚCI.1 Bracia, właśnie pragnienie serca mego i błagalna modlitwa wznosi się do Bo za ich zbawienie.2 Wydaję im wiem świadectwo, że mają żarliwość bożą, ale nie według umiejętności.3 Nie znając bowiem sprawiedliwości bożej i starając się swoją postawić, nie poddali się sprawiedliwości bożej.4 Kresem bowiem Zakonu jest Chrystus ku sprawiedliwości każdego, co wierzy.5 Mojżesz bowiem napisał o sprawiedliwości, która jest z Zakonu, że “człowiek, który by ją wypełnił, będzie w niej żył.”6 Sprawiedliwość zaś, która jest z wiary, tak mówi: “Nie mów w sercu swoim: Któż wstąpi do nieba?” to jest, żeby Chrystusa sprowadzić;7 albo: “Któż zstąpi do przepaści?” to jest, żeby Chrystusa z martwych wywołać.8 Ale cóż powiada Pismo? “Blisko jest słowo w ustach twoich i w sercu twoim,” to znaczy słowo wiary, które głosimy.9 Jeśli bowiem wyznałbyś ustami swoimi Pana Jezusa i uwierzył w sercu swoim, że go Bóg wzbudził z martwych, zbawiony będziesz.10 Sercem bowiem wierzy się ku sprawiedliwości, ustami zaś wyznaje się ku zbawieniu.11 Mówi bowiem Pismo: “Wszelki, kto weń wierzy, nie będzie zawstydzony.”12 Albowiem nie ma różnicy między Żydem a Grekiem, bo ten sam jest Pan wszystkich, bogaty dla wszystkich, którzy go wzywają.13 “Wszelki bowiem, który by wzywał imienia Pańskiego, zbawiony będzie.”NIE WSZYSCY POSŁUSZNI SĄ EWANGELII.14 Jakże więc będą Wzywać tego, w którego nie uwierzyli? Albo jak uwierzą temu, którego nie słyszeli. A jak usłyszą bez przemawiającego?15 Lecz jak będą nauczać, jeśliby nie byli posłani? Jak napisano: “Jak śliczne nogi opowiadających pokój, opowiadających dobra!”16 Ale nie wszyscy są posłuszni ewangelii. Izajasz bowiem mówi: “Panie, kto uwierzył temu, co usłyszał od nas?”17 Wiara więc ze słuchania, słuchanie zaś przez słowo Chrystusowe.18 Lecz mówię: Czyż nie słyszeli? I owszem, “po wszystkiej ziemi rozszedł się ich głos, a na krańce okręgu ziemskiego ich słowa.”19 Ale pytam: Czy Izrael nie poznał? Pierwszy mówi Mojżesz: “Ja w was wzbudzę zawiść przez tego, który nie jest ludem, przez naród głupi, przywiodę was do gniewu.”20 Izajasz zaś odważnie mówi: “Znaleźli mię ci, którzy mnie nie szukali; jawnie się ukazałem tym, co się o mnie nie pytali.”21 Do Izraela zaś mówi: “Cały dzień wyciągałem ręce moje do ludu niewiernego i sprzeciwiającego się.”
11NIE WSZYSCY ŻYDZI SĄ ZA TWARDZIALI.1 Mówię tedy: Czy Bóg odrzucił lud swój? Żadną miarą. Albowiem i ja jestem izraelitą z potomstwa Abrahama, z pokolenia Beniamina.2 Nie odrzucił Bóg ludu swego, który zna. Czy nie wiecie, co mówi Pismo o Eliaszu: jak skarży się przed Bogiem przeciw Izraelowi?3 “Panie, proroków twoich zabili, ołtarze twoje poobalali, ja zostałem sam i czyhają na życie moje.”4 Ale co mu mówi odpowiedź boska? “Zostawiłem sobie siedem tysięcy mężów, którzy nie zgięli kolan przed Baalem.”5 Tak więc i w tym czasie ostatki zostały zbawione według wybrania łaski.6 Jeśli zaś z łaski, to już nie z uczynków, bo inaczej łaska już nie jest łaską.7 Cóż więc? Czego Izrael szukał, tego nie dostąpił, ale wybrani dostąpili; inni zaś zostali zaślepieni,8 jak napisano: “Dał im Bóg ducha odrętwienia; oczy, aby nie widzieli i uszy, aby nie słyszeli aż do dnia dzisiejszego.”9 A Dawid mówi: “Niechaj stół ich stanie się sidłem i pułapką i obrażeniem i odpłatą dla nich.10 Niech się zaćmią ich oczy, by nie widzieli, a grzbiet ich zawsze naginaj. “CZĘŚCIOWE ODSTĘPSTWO ŻYDÓW ZBAWIENIEM POGAN.11 Mówię tedy: Czy się tak potknęli, żeby zginąć? Bynajmniej. Ale ich przestępstwo jest zbawieniem dla pogan, aby z nimi szli w zawody.12 A jeśli ich przestępstwo jest bogactwem świata i ich umniejszenie bogactwem pogan, o ileż więcej ich dopełnienie?13 Mówię bowiem wam poganom: Jak długo przynajmniej ja jestem apostołem pogan, będę przysparzał chwały usługiwaniu mojemu,14 abym jakoś pobudził ciało moje do współzawodnictwa, i zbawił niektórych z nich.15 Jeśli bowiem ich odrzucenie jest pojednaniem świata, czym będzie przyjęcie, jeśli nie zmartwychwstaniem do życia?16 A jeśli zaczyn jest święty, to i ciasto, i jeśli korzeń święty, to i gałęzie.17 A jeśli niektóre gałęzie zostały ułamane, ty zaś skoro byłeś płonną oliwą, jesteś w nie wszczepiony i stałeś się uczestnikiem korzeni i tłustości oliwnejj6nie wynoś się ponad gałęzie. A jeśli się wynosisz, to nie ty nosisz korzenie, ale korzeń ciebie.19 Powiesz tedy: Gałęzie ułamano, abym ja był wszczepiony.20 Dobrze: z powodu niedowiarstwa są ułamane. Ty zaś wiarą stoisz; nie rozumiej wysoko, ale się bój.21 Jeśli bowiem Bóg nie przebaczył naturalnym gałęziom, żeby przypadkiem i tobie nie przebaczył.NIECH SIĘ POGANIE NIE WYNOSZĄ NAD ZYDÓW.22 Przypatrz się więc dobroci i surowości bożej: mianowicie surowości względem tych, co upadli, a dobroci bożej względem ciebie, jeśli wytrwasz w dobroci; inaczej i ty będziesz wycięty.23 Ale i oni będą wszczepieni, jeśli nie pozostaną w niedowiarstwie; Bóg bowiem ma moc znowu ich wszczepić.24 Albowiem jeśli ty jesteś wycięty z oliwki, płonnej z natury, i przeciwko naturze zostałeś wszczepiony w dobrą oliwkę: jakże daleko więcej ci, którzy według natury zostaną wszczepieni w swoją oliwkę?PRZYSZŁE NAWRÓCENIE ŻYDÓW.25 Nie chcę bowiem, bracia, żebyście nie mieli wiedzieć tej tajemnicy (abyście sami siebie nie uważali za mądrych), że zaślepienie po części spadło na Izraela, dopóki poganie nie wejdą w pełności,26 i tak wszystek Izrael będzie zbawiony, jak napisano: “Przyjdzie z Syjonu, który wyrwie i odwróci bezbożność od Jakuba.27 I to będzie moje przymierze z nimi, gdy zgładzę ich grzechy.”28 Dla ewangelii są wprawdzie nieprzyjaciółmi z powodu was, dla wybrania zaś są najmilsi z powodu ojców.29 Nie żałuje bowiem Bóg darów i wezwania.30 Jak bowiem kiedyś i wy nie wierzyliście Bogu, a teraz dostąpiliście miłosierdzia z powodu ich niedowiarstwa;31 tak i oni teraz nie uwierzyli w okazane wam miłosierdzie, aby i oni miłosierdzia dostąpili.32 Zamknął bowiem Bóg wszystko w niedowiarstwie, aby się nad wszystkimi zmiłował.33 O głębokości bogactw mądrości i wiedzy bożej! Jak są nieogarnione sądy jego i niedościgłe drogi jego!34 “Któż bowiem poznał umysł Pański? albo kto był jego doradcą?”35 Albo kto dał mu pierwej, a będzie mu oddane?36 Albowiem z niego, i przezeń, i w nim jest wszystko: Jemu chwała na wieki. Amen.
12ODDAĆ SIĘ CAŁKOWICIE BOGU.1 Proszę was tedy usilnie, bracia przez miłosierdzie boże, abyście wydawali ciała wasze na ofiarę żyjącą, świętą, przyjemną Bogu, na rozumną służbę waszą.2 A nie upodabniajcie się do tego świata, lecz przemieniajcie się przez odnowę umysłu waszego, abyście doświadczali, która jest wola boża dobra i przyjemna i doskonała.3 Z łaski bowiem, która mi jest dana, mówię wszystkim, co są między wami, żeby nie więcej rozumieli, niźli potrzeba rozumieć, ale żeby rozumieli z umiarkowaniem i jaką każdemu udzielił Bóg miarę wiary.4 Jak bowiem w jednym ciele mamy wiele członków, a wszystkie członki nie mają tej samej czynności,5 tak wielu nas jednym ciałem jesteśmy w Chrystusie, a każdy z osobna członkami jeden drugiego.6 Mając zaś dary różne według łaski, która nam jest dana, bądź proroctwo w zakresie wiary,7 bądź posługę w usługiwaniu, jeśli kto uczy, w nauce;8 kto napomina, w napominaniu; kto użycza, w prostocie; kto jest przełożonym, w zapobiegliwości; kto czyni m1łosierdzie, z wesołością.MIŁOŚĆ BRATERSKA.9 Miłość bez obłudy. Nienawidźcie zła, lgnijcie do dobrego;10 miłością braterską jedni drugich miłujcie; uszanowaniem wzajemnie się uprzedzajcie;11 w pilności nie leniwi; duchem płomienni; Panu służący;12 nadzieją się weselący; w utrapieniu cierpliwi; w modlitwie wytrwali;13 w potrzebach dzielący się z świętymi; w gościnności się kochający.14 Błogosławcie prześladujących was; błogosławcie, a nie przeklinajcie.15 Weselcie się z weselącymi się, płaczcie z płaczącymi;16 bądźcie między sobą jednomyślni; nie rozumiejcie wysoko, ale się z pokornymi zgadzajcie. Nie bądźcie mądrymi we własnym mniemaniu.17 Nikomu złym za złe nie oddawajcie: obmyślajcie to, co dobre nie tylko przed Bogiem, ale też i przed wszystkimi ludźmi.18 Jeśli być może, o ile to od was zależy, pokój miejcie ze wszystkimi ludźmi,19 nie brońcie samych siebie, najmilsi, ale dajcie miejsce gniewowi; napisano bowiem: “Mnie pomsta; ja oddam, mówi Pan.”20 Lecz “jeśliby nieprzyjaciel twój był głodny, nakarmił go; jeśli pragnie, napój go. Czyniąc to bowiem, węgle ogniste zgromadzisz na głowę jego.”21 Nie daj się zwyciężyć złemu, ale zwyciężaj złe w dobrym.
13POSŁUSZEŃSTWO PRZEŁOŻONYM.1 Wszelka dusza niech będzie poddana wyższym zwierzchnościom; nie ma bowiem zwierzchności, jak tylko od Boga; te zaś, co są, od Boga są postanowione.2 Tak więc, kto się sprzeciwia zwierzchności, sprzeciwia się postanowieniu bożemu. A ci, co się sprzeciwiają, ściągają na siebie potępienie.3 Gdyż przełożeni nie są na postrach dobremu uczynkowi, ale złemu. Chcesz zaś nie bać się zwierzchności? Czyń, co dobre, a będziesz miał od niej pochwałę;4 jest bowiem dla ciebie sługą bożym ku dobremu. Jeśli zaś uczynisz co złego, bój się, bo nie bez przyczyny miecz nosi. Jest bowiem sługą bożym, mścicielem zagniewanym na tego, co źle czyni.5 Dlatego koniecznie bądźcie poddani, nie tylko dla gniewu, ale też dla sumienia.6 Dlatego bowiem i podatki płacicie, gdyż są sługami Boga, tej właśnie sprawie służący.7 0ddajcież więc wszystkim, coście powinni: komu podatek, podatek; komu cło, cło; komu bojaźń, bojaźń; komu cześć, cześć.MIŁOŚĆ BLIŹNIEGO.8 Nie bądźcie nikomu nic winni, tylko abyście się nawzajem miłowali; bo kto miłuje bliźniego, Prawo wypełnił.9 Albowiem: “Nie będziesz cudzołożył; nie będziesz zabijał; nie będziesz kradł; nie będziesz mówił fałszywego świadectwa; nie będziesz pożądał”; a jeśli istnieje jakie inne przykazanie, zawiera się w tym słowie: “Będziesz miłował bliźniego swego, jak siebie samego.”10 Miłość bliźniego złego nie czyni. Pełnią tedy Prawa jest miłość.ZACHĘTA DO GORLIWOŚCI.11 A tak znając czas, że jest pora, abyśmy już ze snu powstali; teraz bowiem bliższe jest nasze zbawienie, niż gdyśmy uwierzyli.12 Noc przeminęła, dzień zaś się przybliżył. Odrzućmy więc uczynki cien1ności i obleczmy się w zbroję światłości.13 Jak za dnia uczciwie postępujmy; nie w biesiadach i pijaństwach, nie w rozpuście i bezwstydzie, nie w zwadzie i w zazdrości;14 ale obleczcie się w Pana Jezusa Chrystusa i starając się o ciało, nie dogadzajcie pożądliwościom.
14POBŁAŻLIWOŚĆ WZGLĘDEM SŁABYCH.1 Słabego zaś w wierze przyjmujcie; bez sporów o zapatrywania.2 Jeden bowiem wierzy, że może jeść wszystko; a kto jest słaby, niech jada jarzyny.3 Ten, co je, niechaj nie gardzi nie jedzącym; a ten co nie je, niech nie sądzi jedzącego; Bóg bowiem go przyjął.4 Kimże ty jesteś, iż sądzisz cudzego sługę? Panu swemu stoi, albo upada; a ostoi się, bo Bóg ma moc go postawić.5 Gdyż jeden czyni różnicę między dniem a dniem; drugi zaś każdy dzień uznaje; każdy niech pozostanie przy swoim mniemaniu.6 Kto dnia przestrzega, dla Pana przestrzega; a kto jada, dla Pana jada, gdyż Bogu dzięki czyni. A kto nie je, dla Pana nie je i Bogu dzięki czyni.7 Nikt bowiem z nas nie żyje sobie i nikt sobie nie umiera.8 Albowiem czy żyjemy, Panu żyjemy; czy umieramy, Panu umieramy. Czy więc żyjemy, czy umieramy, Pańscy jesteśmy.9 Na to bowiem Chrystus umarł i zmartwychwstał, aby panował i nad umarłymú i nad żyjącymi.10 Ty zaś czemu sądzisz brata swego? Albo ty czemu gardzisz bratem swoim? Wszyscy bowiem staniemy przed stolicą Chrystusa,11 gdyż napisano: “Żyję ja, mówi Pan, przede mną ugnie się wszelkie kolano, i wszelki język wyznawać będzie Bogu.;12 Przeto każdy z nas zda za siebie sprawę Bogu.POŻYCIE POKOJOWE.13 Przeto nie sądźmy się więcej wzajemnie, ale raczej to postanówcie, żebyście nie byli dla brata obrazą albo zgorszeniem.14 Wiem i mam ufność w Panu Jezusie, że nic nie jest samo przez się nieczyste, tylko temu jest nieczyste, który coś uważa za nieczyste.15 Jeśli bowiem dla pokarmu zasmucasz brata swego, już nie postępujesz według miłości. Nie zatracaj pokarmem swoim tego, za którego Chrystus umarł.16 Niechże więc dobro nasze nie będzie bluźnione.17 Albowiem królestwo boże nie jest pokarmem i napojem, ale sprawiedliwością i pokojem i weselem w Duchu Świętym.18 Kto bowiem w tym służy Chrystusowi, podoba się Bogu i ludziom jest przyjemny.19 Tak więc starajmy się o to, co służy pokojowi i pilnujmy wzajemnie tego, co jest ku zbudowaniu.20 Dla pokarmu nie psuj sprawy bożej. Wszystko wprawdzie jest czyste, ale złem jest dla człowieka, który je z obrazą.21 Dobrze jest nie jeść mięsa, i nie pić wina, ani tego, czym twój brat się obraża, albo gorszy, albo słabnie.22 Ty masz wiarę? Miejże ją dla samego siebie przed Bogiem. Błogosławiony, który nie potępia samego siebie w tym, co za dobre uznaje.23 Kto zaś wątpi, ten jedząc, podlega potępieniu, bo nie z wiary. Wszystko zaś, co nie jest z wiary, grzechem jest.
15MOCNIEJSI NIECH ZNOSZĄ UŁOMNOŚCI SŁABSZYCH.1 My zaś, którzy jesteśmy mocniejsi, powinniśmy znosić ułomności słabych, i nie mieć upodobania w sobie.2 Każdy z was niech się bliźniemu swemu podoba ku dobremu, dla zbudowania. 3Albowiem Chrystus nie miał upodobania w sobie, ale jak napisano: “Urągania urągających tobie spadły na mnie”.4 Cokolwiek bowiem napisano, dla nauki naszej napisano, abyśmy przez cierpliwość i przez pociechę z Pisma nadzieję mieli.5 Bóg zaś cierpliwości i pociechy niech wam da, żebyście to samo między sobą rozumieli według Jezusa Chrystusa;6 abyście zgodnie jednymi usty chwalili Boga i Ojca Pana naszego Jezusa Chrystusa.7 Dlatego przyjmujcie jedni drugich, jak i Chrystus przyjął was ku chwale Boga.CHRYSTUS BYŁ SŁUGĄ ŻYDÓW I POGAN.8 Albowiem powiadam, że Jezus Chrystus był sługą obrzezania, dla prawdy bożej, aby utwierdzić obietnice dane ojcom;9 poganie zaś wysławiają miłosierdzie Boga, jak napisano: “Dlatego wyznawać cię będę wśród pogan, Panie, i będę śpiewał imieniowi twemu.”10 I znowu mówi: “Weselcie się narody z ludem jego.”11 I znowu: “Chwalcie wszystkie narody Pana, i wysławiajcie go wszystkie ludý.”12 I znowu Izajasz mówi: “Przyjdzie korzeń Jessego, a w tym co powstanie, by rządzić narodami, narody będą n1ieć nadzieję.”13 Bóg zaś nadziei niech was napełni wszelką radością i pokojem w wierze, abyście obfitowali w nadziei i w mocy Ducha Świętego.PISZE DO RZYMIAN JAKO APOSTOŁ POGAN.14 A ja zaś sam przekonany jestem, bracia moi, o was, że i wy pełni jesteście życzliwości, napełnieni wszelką umiejętnością, tak że możecie się wzajemnie napominać.15 A napisałem wam, bracia, poniekąd śmielej, jakby wam na pamięć przywodząc, na mocy łaski, która mi jest dana od Boga,16 żebym był sługą Jezusa Chrystusa wśród pogan, pełniącym świętą służbę około ewangelii bożej, aby ofiara pogan była przyjęta i poświęcona przez Ducha Świętego.17 Mam więc chwałę w Chrystusie Jezusie wobec Boga.18 Nie. śmiem bowiem nic mówić, czego by Chrystus nie dokonał przeze mnie dla skłonienia ku posłuszeństwu pogan, słowem i czynem,19 przez moc znaków i cudów, przez moc Ducha Świętego, tak że kraje od Jeruzalem wokoło aż do Illiryku napełniłem ewangelią Chrystusową.20 Tak zaś opowiadałem tę ewangelię nie tam, gdzie znane jest imię Chrystusowe, abym na cudzym fundamencie nie budował, ale jak napisano:21 “Ci go ujrzą, którym o nim nie opowiadano, a ci poznają, co o nim nie słyszeli.”PRZED PODRÓŻĄ PROSI O MODLITWY.22 Dlatego też miałem bardzo wiele przeszkód, żeby do was przybyć, co aż dotąd mię zatrzymywało.23 Lecz teraz, nie mając więcej miejsca w tych krainach, a mając chęć przybycia do was od wielu ubiegłych już lat,24 gdy zacznę podróż do Hiszpanii, spodziewam się, że po drodze was ujrzę i że mnie tam odprowadzicie, gdy się najpierw wami choć trochę nacieszę.25 Teraz więc pójdę do Jeruzalem posługiwać świętym.26 Za dobre bowiem uznały Macedonia i Achaja złożyć się nieco na ubogich świętych, którzy są w Jeruzalem.27 Spodobało się im bowiem i są ich dłużnikami. Gdyż jeśli poganie stali się uczestnikami ich dóbr duchowych, to powinni im też usługiwać w cielesnych.28 Gdy więc to wykonam i doręczę im ten owoc, poprzez was pójdę do Hiszpanii.29 Wiem zaś, że przychodząc do was, przyjdę w obfitości błogosławieństwa ewangelii Chrystusowej.30 Proszę was tedy, bracia, przez Pana naszego Jezusa Chrystusa i przez miłość Ducha Świętego, abyście mię wspomagali w modlitwach swoich za mną do Boga,31 abym był wybawiony od niewiernych, którzy są w Judei i żeby ofiara posługi mojej była przyjemna świętym w Jeruzalem,32 abym przyszedł do was z weselem za wolą bożą i pokrzepił się z wami.33 Bóg zaś pokoju niechaj będzie z wami wszystkimi. Amen.
16POLECENIA I POZDROWIENIA.1 A polecam wam Febę, siostrę naszą, która jest na posłudze kościoła, który jest w Kenchrach,2 abyście ją przyjęli w Panu, jak przystoi świętym i wspierali ją w każdej sprawie, w jakiejkolwiek by was potrzebowała; bo i ona wspomagała wielu i mnie samego.3 Pozdrówcie Pryskę i Akwilę pomocników moich w Chrystusie Jezusie4 (którzy za życie moje dali głowę swoją, którym nie tylko ja dziękuję, ale i wszystkie kościoły pogan)5 i kościół w ich domu. Pozdrówcie Epeneta mnie miłego, który jest pierwociną Azji w Chrystusie.6 Pozdrówcie Marię, która wiele pracowała dla was.7 Pozdrówcie Andronika i Junię, krewnych moich i towarzyszów więzienia mojego, którzy są chlubnie znani wśród apostołów, którzy też przede mną byli w Chrystusie.8 Pozdrówcie Ampliata, najmilszego mi w Panu.9 Pozdrówcie Urbana, pomocnika naszego w Chrystusie Jezusie i Stachysa mnie miłego.10 Pozdrówcie Apellesa doświadczonego w Chrystusie.11 Pozdrówcie tych, co są z domu Arystobula. Pozdrówcie Herodiona krewnego mojego. Pozdrówcie tych, co są z domu Narcysa, którzy są w Panu.12 Pozdrówcie Tryfenę i Tryfozę, które pracują w Panu. Pozdrówcie Persydę najmilszą, która wiele pracowała w Panu.13 Pozdrówcie Rufa, wybranego w Panu i matkę jego i moją.14 Pozdrówcie Asynkryta, Flegonta, Hermasa, Patrobę, Hermesa i braci, którzy są z nimi.15 Pozdrówcie Filologa i Julię, Nereusza i siostrę jego i Olimpiadę i wszystkich świętych, którzy są z nimi.16 Pozdrówcie jedni drugich pocałunkiem świętym. Pozdrawiają was wszystkie kościoły Chrystusowe.OSTRZEŻENIE PRZED FAŁSZYWYMI NAUCZYCIELAMI.17 A proszę was, bracia, abyście uważali na tych, co wszczynają kłótnie i wymyślają podrywki przeciw tej nauce, której nauczyliście się i unikajcie ich.18 Tacy bowiem nie służą Panu naszemu Chrystusowi, ale brzuchowi swemu, a przez słodkie mowy i pochlebstwa zwodzą serca prostodusznych.19 Wasze bowiem posłuszeństwo rozsławiło się po wszystkich miejscach. Przeto weselę się z was. Ale chcę, abyście byli mądryn1i w dobrem, a prostymi w złem.20 A Bóg pokoju niech prędko zetrze szatana pod nogami waszymi. Łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa z wami.POZDROWIENIA OD TOWARZYSZY PAWŁA.21 Pozdrawia was Tymoteusz, pomocnik mój i Lucjusz i Jazon i Sozypater, krewni moi.22 Pozdrawiam was w Panu ja Tercjusz, który list pisałem.23 Pozdrawia was Gajus, gospodarz mój i cały kościół. Pozdrawia was Erastus, skarbnik miejski i Kwartus brat.24 Łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa z wami wszystkimi. Amen.ZAKOŃCZENIE.25 Temu zaś, który ma moc was utwierdzić – według ewangelii mojej i nauki o Jezusie Chrystusie, według objawienia tajemnicy, od czasów wiecznych zakrytej26 (która teraz jest objawiona przez Pisma proroków według rozkazu wiekuiste o Boga ku posłuszeństwu wiary, poznanej przez wszystkie narody,27 jedynie mądremu Bogu, przez Jezusa Chrystusa, jemu cześć i chwała na wieki wieków. Amen.