List do Tytusa

1Wstęp.1Paweł, sługa boży, apostoł Jezusa Chrystusa dla wiary wybranych bożych i poznania prawdy, a ta jest dla pobożności,2 ku nadziei życia wiecznego; co przyobiecał przed wiekami Bóg, który nie kłamie;3 objawił zaś w swoim czasie słowo swoje przez nauczanie, które mi zostało powierzone na rozkaz Zbawiciela naszego, Boga:4 Tytusowi, miłemu synowi w wspólnej wierze: Łaska i pokój od Boga Ojca i Jezusa Chrystusa Zbawiciela naszego. O USTANOWIENIU KAPŁANÓW PO MIASTACH.5 Dlatego zostawiłem cię na Krecie, abyś to naprawił, czego nie dostaje i ustanowił po miastach kapłanów, jak i ja ci to poleciłem.6 Jeśli kto jest bez zarzutu, mąż jednej żony, mający dzieci wierne, nie obwiniane o rozwiązłość, albo nieuległe.7 Albowiem biskup ma być bez zarzutu, jak szafarz boży: nie pyszny, nie gniewliwy, nie winopilca, nie gwałtownik, nie chciwy szkaradnego zysku;8 ale gościnny, dobrotliwy, trzeźwy, sprawiedliwy, święty, powściągliwy,9 trzymający się tej prawdziwej mowy, odpowiadającej nauce, żeby mógł zachęcać przez zdrową naukę, a tych, co się sprzeciwiają, przekonywać.O WALCE PRZECIW BŁĘDNOWIERCOM.10 Wielu bowiem jest nieposłusznych, próżnomównych i zwodzicieli a najwięcej wśród tych, co są z obrzezania;11 tych trzeba zbijać, gdyż wywracają całe domy, ucząc, jak nie należy, dla szkaradnego zysku.12 Powiedział ktoś z nich, własny ich prorok: “Kreteńczycy zawsze kłamliwi, złe bestie, brzuchy leniwe.”13 To świadectwo jest prawdziwe. Dla tej przyczyny karć ich ostro, aby byli zdrowi w wierze,14 nie słuchali żydowskich baśni i przykazań ludzi, odwracających się od prawdy.15 Czystym wszystko czyste, skalanym zaś i niewiernym nic nie ma czystego, ale skalany jest ich umysł i sumienie.16 Oświadczają, że Boga znają, lecz uczynkami się zapierają, gdyż są obmierzli i niedowierzający, a do żadnego uczynku dobrego niezdatni.
2JAK POUCZAĆ RÓŻNE STANY.

pokaż/ukryj RU Brytjka King J. 2JAK POUCZAĆ RÓŻNE STANY. 1 cf. Толк. Ty zaś mów to, co przystoi zdrowej nauce.Ты же говори то, что сообразно с здравым учением: Тh же глаг0ли, ±же подобaетъ здрaвому ўчeнію: 2 cf. Толк. Aby starcy byli trzeźwi, skromni, roztropni, zdrowi w wierze, w miłości, w cierpliwości.чтобы старцы были бдительны, степенны, целомудренны, здравы в вере, в любви, в терпении; стaрцємъ трeзвєннымъ бhти, чє1стнымъ, цэломdрєннымъ, здрaвствующымъ вёрою, люб0вію, терпёніемъ: 3 cf. Толк. Podobnie starsze niewiasty, w ubiorze jak święte, nie rzucające oszczerstw, nie pijące wiele wina, uczące dobrego;чтобы старицы также одевались прилично святым, не были клеветницы, не порабощались пьянству, учили добру; стaрицамъ тaкожде во ўкрашeніи с™олBпнымъ, не клевети6вымъ, не вінY мн0гу порабощє1ннымъ, доброучи1тєльнымъ, 4 cf. Толк. aby uczyły młodsze niewiasty roztropności, żeby mężów swoich kochały, dzieci swe miłowały;чтобы вразумляли молодых любить мужей, любить детей, да ўцэломyдрzтъ ю4ныz, мужелю1бицамъ бhти, чадолю1бицамъ, 5 cf. Толк. roztropne, czyste, trzeźwe, starające się o dom, dobrotliwe, mężom swoim uległe, aby słowo boże nie było bluźnione.быть целомудренными, чистыми, попечительными о доме, добрыми, покорными своим мужьям, да не порицается слово Божие. цэломdрєннымъ, чи6стымъ, д0мы д0брэ прaвzщымъ, бlги6мъ, покарsющымсz свои6мъ мужє1мъ, да не сл0во б9іе хyлитсz: 6 cf. Толк. – Młodzieńców także napominaj, aby byli trzeźwi.Юношей также увещевай быть целомудренными. ю4ношы тaкожде моли2 цэломyдрствовати. 7 cf. Толк. Siebie samego dawaj we wszystkim za przykład dobrych uczynków, w nauce, w prawości, w powadze;Во всем показывай в себе образец добрых дел, в учительстве чистоту, степенность, неповрежденность, Њ всeмъ (же) сaмъ себE подавaz w4бразъ д0брыхъ дёлъ, во ўчeніи незави1стное, чeстность, нетлёніе, 8 cf. Толк. słowo zdrowe, nienaganne, aby przeciwnik czuł szacunek, nie mogąc nic złego o nas powiedzieć.слово здравое, неукоризненное, чтобы противник был посрамлен, не имея ничего сказать о нас худого. сл0во здрaвое, незаз0рное, да проти1вный посрами1тсz, ничт0же и3мёz глаг0лати њ нaсъ ўк0рно. 9 cf. Толк. Słudzy, aby byli posłuszni panom swoim, podobający się we wszystkim, nie sprzeciwiający się,Рабов увещевай повиноваться своим господам, угождать им во всем, не прекословить, Рабы6, свои6мъ господє1мъ повиновaтисz, во всeмъ благоугHднымъ бhти, не прекослHвнымъ, 10 cf. Толк. nie oszukujący, aby okazywali we wszystkim dobrą wierność, aby dla nauki Zbawiciela naszego Boga byli we wszystkim chlubą.не красть, но оказывать всю добрую верность, дабы они во всем были украшением учению Спасителя нашего, Бога. не крaдущымъ, но вёру всsку kвлsющымъ бlгу, да ў§ніе сп7си1телz нaшегw бGа ўкрашaютъ во всeмъ. Z ŁASKĄ WSPÓŁDZIAŁAĆ. 11 cf. Толк. Albowiem wszystkim ludziom okazała się łaska Boga Zbawiciela naszegoИбо явилась благодать Божия, спасительная для всех человеков, (За?_т7в.) Kви1сz бо блгdть б9іz сп7си1тельнаz всBмъ человёкwмъ, 12 cf. Толк. I naucza nas, abyśmy wyrzekłszy się bezbożności i żądz światowych, trzeźwo i sprawiedliwie i pobożnie żyli na tym świecie,научающая нас, чтобы мы, отвергнув нечестие и мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке, наказyющи нaсъ, да tвeргшесz нечeстіz и3 мірски1хъ п0хотей, цэломdреннw и3 првdнw и3 бlгочcтнw поживeмъ въ нн7эшнемъ вёцэ, 13 cf. Толк. Oczekując spełnienia się błogosławionej nadziei i przyjścia chwały wielkiego Boga i Zbawiciela naszego Jezusa Chrystusa,ожидая блаженного упования и явления славы великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа, ждyще бlжeннагw ўповaніz и3 kвлeніz слaвы вели1кагw бGа и3 сп7са нaшегw ї}са хrтA, 14 cf. Толк. który dał samego siebie za nas, aby nas wykupić od wszelkiej nieprawości i oczyścić sobie lud przyjemny, starający się gorliwie o dobre uczynki.Который дал Себя за нас, чтобы избавить нас от всякого беззакония и очистить Себе народ особенный, ревностный к добрым делам. и4же дaлъ є4сть себE за ны2, да и3збaвитъ ны2 t всsкагw беззак0ніz и3 њчcтитъ себЁ лю1ди и3збр†нны, ревни1тєли дHбрымъ дэлHмъ. 15 cf. Толк. To mów i napominaj i przekonywaj z całą powagą. Niech cię nikt nie lekceważy.Сие говори, увещевай и обличай со всякою властью, чтобы никто не пренебрегал тебя.Сі‰ глаг0ли, и3 моли2, и3 њбличaй со всsкимъ повелёніемъ, да никт0же тS преwби1дитъ.

3CNOTY ŻYCIA SPOŁECZNEGO.1 Napominaj ich, aby zwierzchnościom i władzom byli poddani, rozkazu słuchali, do każdego dobrego uczynku byli gotowi;2 nikogo nie lżyli, nie byli kłótliwi, ale skromni i okazywali wszelką łagodność względem wszystkich ludzi.3 Albowiem kiedyś byliśmy i my nierozumni, niewierni, błądzący, oddani pożądliwościom i różnym rozkoszom, żyliśmy w złości i w zazdrości, znienawidzeni i wzajem się nienawidzący.4 Lecz gdy się okazała dobroć i ludzkość Zbawiciela naszego Boga,5 nie dla uczynków sprawiedliwości, które myśmy uczynili, ale dla swego miłosierdzia zbawił nas przez obmycie odradzające i odnawiające w Duchu Świętym;6 a wylał go na nas obficie przez Jezusa Chrystusa Zbawiciela naszego,7 abyśmy usprawiedliwieni łaską jego, stali się według nadziei dziedzicami życia wiecznego.UNIKAĆ BŁĘDNOWIERCÓW.8 Wierna to mowa; i chcę, abyś ty to potwierdzał, żeby wierzący w Boga, starali się przodować w dobrych uczynkach. Te rzeczy są dobre i pożyteczne ludziom.9 Głupich zaś rozpraw i rodowodów i kłótni i sporów zakonnych unikaj, bo są niepożyteczne i próżne.10 Człowieka heretyka po pierwszym i drugim upomnieniu unikaj,11 wiedząc, że kto jest taki, jest przewrotny i grzeszny, a jest własnym sądem potępiony. POLECENIA I POZDROWIENIA.12 Gdy poślę do ciebie Artemasa albo Tychika, spiesz się, byś do mnie przybył do Nikopolu, bo tam postanowiłem zimować.13 Zenasa, biegłego w Prawie i Apolla starannie na drogę zaopatrz, aby. im na niczym nie zbywało.14 Niech zaś i nasi uczą s1g w dobrych uczynkach przodować na konieczne potrzeby, żeby nie byli bezużyteczni.15 Pozdrawiają cię ci wszyscy, co są ze mną. Pozdrów tych, co nas miłują w wierze. Łaska boża z wami wszystkimi. Amen.