MENU
Fragment:
Styl fragmentu
*Zezwalaj na cookies aby zapamiętać ustawienia

List do Tytusa

1Wstęp.1Paweł, sługa boży, apostoł Jezusa Chrystusa dla wiary wybranych bożych i poznania prawdy, a ta jest dla pobożności,2 ku nadziei życia wiecznego; co przyobiecał przed wiekami Bóg, który nie kłamie;3 objawił zaś w swoim czasie słowo swoje przez nauczanie, które mi zostało powierzone na rozkaz Zbawiciela naszego, Boga:4 Tytusowi, miłemu synowi w wspólnej wierze: Łaska i pokój od Boga Ojca i Jezusa Chrystusa Zbawiciela naszego. O USTANOWIENIU KAPŁANÓW PO MIASTACH.5 Dlatego zostawiłem cię na Krecie, abyś to naprawił, czego nie dostaje i ustanowił po miastach kapłanów, jak i ja ci to poleciłem.6 Jeśli kto jest bez zarzutu, mąż jednej żony, mający dzieci wierne, nie obwiniane o rozwiązłość, albo nieuległe.7 Albowiem biskup ma być bez zarzutu, jak szafarz boży: nie pyszny, nie gniewliwy, nie winopilca, nie gwałtownik, nie chciwy szkaradnego zysku;8 ale gościnny, dobrotliwy, trzeźwy, sprawiedliwy, święty, powściągliwy,9 trzymający się tej prawdziwej mowy, odpowiadającej nauce, żeby mógł zachęcać przez zdrową naukę, a tych, co się sprzeciwiają, przekonywać.O WALCE PRZECIW BŁĘDNOWIERCOM.10 Wielu bowiem jest nieposłusznych, próżnomównych i zwodzicieli a najwięcej wśród tych, co są z obrzezania;11 tych trzeba zbijać, gdyż wywracają całe domy, ucząc, jak nie należy, dla szkaradnego zysku.12 Powiedział ktoś z nich, własny ich prorok: “Kreteńczycy zawsze kłamliwi, złe bestie, brzuchy leniwe.”13 To świadectwo jest prawdziwe. Dla tej przyczyny karć ich ostro, aby byli zdrowi w wierze,14 nie słuchali żydowskich baśni i przykazań ludzi, odwracających się od prawdy.15 Czystym wszystko czyste, skalanym zaś i niewiernym nic nie ma czystego, ale skalany jest ich umysł i sumienie.16 Oświadczają, że Boga znają, lecz uczynkami się zapierają, gdyż są obmierzli i niedowierzający, a do żadnego uczynku dobrego niezdatni.
2JAK POUCZAĆ RÓŻNE STANY.

RU Brytjka King J. 2JAK POUCZAĆ RÓŻNE STANY.1 cf. Tłum. Толк. Ty zaś mów to, co przystoi zdrowej nauce.Ты же говори то, что сообразно с здравым учением: Тh же глаг0ли, ±же подобaетъ здрaвому ўчeнію: 2,1Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVσυ su
P-2NS
σύsuyouthou
δε de
CONJ
δέdethenBut
λαλει lalei
V-PAM-2S G5720
λαλέωlaleōto speakspeak
α a
R-APN
ὅς, ἥhhos ēwhichthe things which
πρεπει prepei
V-PAI-3S G5719
πρέπωprepōbe properbecome
τη
T-DSF
hothe/this/who 
υγιαινουση ugiainousē
V-PAP-DSF G5723
ὑγιαίνωhugiainōbe healthysound
διδασκαλια didaskalia
N-DSF
διδασκαλίαdidaskaliateachingdoctrine
 
2 cf. Tłum. Толк. Aby starcy byli trzeźwi, skromni, roztropni, zdrowi w wierze, w miłości, w cierpliwości.чтобы старцы были бдительны, степенны, целомудренны, здравы в вере, в любви, в терпении; стaрцємъ трeзвєннымъ бhти, чє1стнымъ, цэломdрєннымъ, здрaвствующымъ вёрою, люб0вію, терпёніемъ: 2,2Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVπρεσβυτας presbutas
N-APM
πρεσβύτηςpresbutēsold manthe aged men
νηφαλιους nēfalious
A-APM
νηφαλέοςnēfaleossobersober
ειναι einai
V-PAN G5721
εἰμίeimito beThat
σεμνους semnous
A-APM
σεμνόςsemnosnoble, grave
σωφρονας sōfronas
A-APM
σώφρωνsōfrōnself-controlled, temperate
υγιαινοντας ugiainontas
V-PAP-APM G5723
ὑγιαίνωhugiainōbe healthy, sound
τη
T-DSF
hothe/this/whoin faith
πιστει pistei
N-DSF
πίστιςpistisfaith/trustin faith
τη
T-DSF
hothe/this/who, in charity
αγαπη agapē
N-DSF
ἀγάπηagapēlove, in charity
τη
T-DSF
hothe/this/who, in patience
υπομονη upomonē
N-DSF
ὑπομονήhupomonēperseverance, in patience
 
3 cf. Tłum. Толк. Podobnie starsze niewiasty, w ubiorze jak święte, nie rzucające oszczerstw, nie pijące wiele wina, uczące dobrego;чтобы старицы также одевались прилично святым, не были клеветницы, не порабощались пьянству, учили добру; стaрицамъ тaкожде во ўкрашeніи с™олBпнымъ, не клевети6вымъ, не вінY мн0гу порабощє1ннымъ, доброучи1тєльнымъ, 2,3Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVπρεσβυτιδας presbutidas
N-APF
πρεσβῦτιςpresbutisold womanThe aged women
ωσαυτως ōsautōs
ADV
ὡσαύτωςhōsautōslikewiselikewise
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
καταστηματι katastēmati
N-DSN
κατάστημαkatastēmabehaviorbehaviour
ιεροπρεπεις ieroprepeis
A-APF
ἱεροπρεπήςhieroprepēsreverentas becometh holiness
μη
PRT-N
μήnot, that
διαβολους diabolous
A-APF
διάβολοςdiabolosdevilish/the Devilfalse accusers
μηδε mēde
CONJ-N
μηδέmēdenot[not]
οινω oinō
N-DSM
οἶνοςoinoswinewine
πολλω pollō
A-DSM
πολύςpolusmuchto much
δεδουλωμενας dedoulōmenas
V-RPP-APF G5772
δουλόωdouloōto enslavegiven
καλοδιδασκαλους kalodidaskalous
A-APF
καλοδιδάσκαλοςkalodidaskalosteaching good, teachers of good things
 
4 cf. Tłum. Толк. aby uczyły młodsze niewiasty roztropności, żeby mężów swoich kochały, dzieci swe miłowały;чтобы вразумляли молодых любить мужей, любить детей, да ўцэломyдрzтъ ю4ныz, мужелю1бицамъ бhти, чадолю1бицамъ, 2,4Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVινα ina
CONJ
ἵναhinain order that/toThat
σωφρονιζωσιν sōfronizōsin
V-PAS-3P G5725
σωφρονίζωsōfronizōto trainthey may teach
τας tas
T-APF
hothe/this/who 
νεας neas
A-APF
νέοςneosnewthe young women
φιλανδρους filandrous
A-APF
φίλανδροςfilandroshusband-loving, to love their husbands
ειναι einai
V-PAN G5721
εἰμίeimito be[to be]
φιλοτεκνους filoteknous
A-APF
φιλότεκνοςfiloteknosparental love, to love their children
 
5 cf. Tłum. Толк. roztropne, czyste, trzeźwe, starające się o dom, dobrotliwe, mężom swoim uległe, aby słowo boże nie było bluźnione.быть целомудренными, чистыми, попечительными о доме, добрыми, покорными своим мужьям, да не порицается слово Божие. цэломdрєннымъ, чи6стымъ, д0мы д0брэ прaвzщымъ, бlги6мъ, покарsющымсz свои6мъ мужє1мъ, да не сл0во б9іе хyлитсz: 2,5Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVσωφρονας sōfronas
A-APF
σώφρωνsōfrōnself-controlleddiscreet
αγνας agnas
A-APF
ἁγνόςhagnospure, chaste
οικουργους oikourgous
A-APF
οἰκουρόςoikourosbusy at home, keepers at home
αγαθας agathas
A-APF
ἀγαθόςagathosgood-doer, good
υποτασσομενας upotassomenas
V-PPP-APF G5746
ὑποτάσσωhupotassōto subject, obedient
τοις tois
T-DPM
hothe/this/who 
ιδιοις idiois
A-DPM
ἴδιοςidiosone's own/privateto their own
ανδρασιν andrasin
N-DPM
ἀνήρanērmanhusbands
ινα ina
CONJ
ἵναhinain order that/to, that
μη
PRT-N
μήnotnot
ο o
T-NSM
hothe/this/whothe word
λογος logos
N-NSM
λόγοςlogoswordthe word
του tou
T-GSM
hothe/this/whoof God
θεου theou
N-GSM
θεόςtheosGodof God
βλασφημηται blasfēmētai
V-PPS-3S G5747
βλασφημέωblasfēmeōto blasphemebe
 
6 cf. Tłum. Толк. – Młodzieńców także napominaj, aby byli trzeźwi.Юношей также увещевай быть целомудренными. ю4ношы тaкожде моли2 цэломyдрствовати. 2,6Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVτους tous
T-APM
hothe/this/who 
νεωτερους neōterous
A-APM-C
νέοςneosnewYoung men
ωσαυτως ōsautōs
ADV
ὡσαύτωςhōsautōslikewiselikewise
παρακαλει parakalei
V-PAM-2S G5720
παρακαλέωparakaleōto plead/comfortexhort
σωφρονειν sōfronein
V-PAN G5721
σωφρονέωsōfroneōbe of sound mindto be sober minded
 
7 cf. Tłum. Толк. Siebie samego dawaj we wszystkim za przykład dobrych uczynków, w nauce, w prawości, w powadze;Во всем показывай в себе образец добрых дел, в учительстве чистоту, степенность, неповрежденность, Њ всeмъ (же) сaмъ себE подавaz w4бразъ д0брыхъ дёлъ, во ўчeніи незави1стное, чeстность, нетлёніе, 2,7Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVπερι peri
PREP
περίperiaboutIn
παντα panta
A-APN
πᾶςpasallall things
σεαυτον seauton
F-2ASM
σεαυτοῦseautouyourselfthyself
παρεχομενος parechomenos
V-PMP-NSM G5734
παρέχωparechōto furnish occasionshewing
τυπον tupon
N-ASM
τύποςtuposmark/examplea pattern
καλων kalōn
A-GPN
καλόςkalosgoodof good
εργων ergōn
N-GPN
ἔργονergonworkworks
εν en
PREP
ἐνenin/on/among: in
τη
T-DSF
hothe/this/whodoctrine
διδασκαλια didaskalia
N-DSF
διδασκαλίαdidaskaliateachingdoctrine
αφθοριαν afthorian
N-ASF
ἀφθαρσίαaftharsiaincorruptibility, sincerity
σεμνοτητα semnotēta
N-ASF
σεμνότηςsemnotēsdignity, gravity
 
8 cf. Tłum. Толк. słowo zdrowe, nienaganne, aby przeciwnik czuł szacunek, nie mogąc nic złego o nas powiedzieć.слово здравое, неукоризненное, чтобы противник был посрамлен, не имея ничего сказать о нас худого. сл0во здрaвое, незаз0рное, да проти1вный посрами1тсz, ничт0же и3мёz глаг0лати њ нaсъ ўк0рно. 2,8Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVλογον logon
N-ASM
λόγοςlogoswordspeech
υγιη ugiē
A-ASM
ὑγιήςhugiēshealthySound
ακαταγνωστον akatagnōston
A-ASM
ἀκατάγνωστοςakatagnōstosbeyond reproach, that cannot be condemned
ινα ina
CONJ
ἵναhinain order that/to; that
ο o
T-NSM
hothe/this/whohe that is
εξ ex
PREP
ἐκekof/fromof
εναντιας enantias
A-GSF
ἐναντίοςenantiosagainstthe contrary part
εντραπη entrapē
V-2APS-3S G5652
ἐντρέπωentrepōto cause shamemay be ashamed
μηδεν mēden
A-ASN-N
μηδείςmēdeisnothingno
εχων echōn
V-PAP-NSM G5723
ἔχωechōto have/be, having
λεγειν legein
V-PAN G5721
λέγωlegōto speakto say
περι peri
PREP
περίperiaboutof
ημων ēmōn
P-1GP
ἐγώegōI/we[I/we]
φαυλον faulon
A-ASN
φαῦλοςfaulosevilevil thing
 
9 cf. Tłum. Толк. Słudzy, aby byli posłuszni panom swoim, podobający się we wszystkim, nie sprzeciwiający się,Рабов увещевай повиноваться своим господам, угождать им во всем, не прекословить, Рабы6, свои6мъ господє1мъ повиновaтисz, во всeмъ благоугHднымъ бhти, не прекослHвнымъ, 2,9Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVδουλους doulous
N-APM
δοῦλοςdoulosslaveservants
ιδιοις idiois
A-DPM
ἴδιοςidiosone's own/privateunto their own
δεσποταις despotais
N-DPM
δεσπότηςdespotēsmastermasters
υποτασσεσθαι upotassesthai
V-PMN G5733
ὑποτάσσωhupotassōto subjectobedient
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
πασιν pasin
A-DPN
πᾶςpasallall
ευαρεστους euarestous
A-APM
εὐάρεστοςeuarestoswell-pleasing, to please
ειναι einai
V-PAN G5721
εἰμίeimito beto be
μη
PRT-N
μήnot; not
αντιλεγοντας antilegontas
V-PAP-APM G5723
ἀντιλέγωantilegōto disputeanswering again
 
10 cf. Tłum. Толк. nie oszukujący, aby okazywali we wszystkim dobrą wierność, aby dla nauki Zbawiciela naszego Boga byli we wszystkim chlubą.не красть, но оказывать всю добрую верность, дабы они во всем были украшением учению Спасителя нашего, Бога. не крaдущымъ, но вёру всsку kвлsющымъ бlгу, да ў§ніе сп7си1телz нaшегw бGа ўкрашaютъ во всeмъ. 2,10Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVμη
PRT-N
μήnotNot
νοσφιζομενους nosfizomenous
V-PMP-APM G5734
νοσφίζωnosfizōto embezzlepurloining
αλλα alla
CONJ
ἀλλάallabut, but
πασαν pasan
A-ASF
πᾶςpasallall
πιστιν pistin
N-ASF
πίστιςpistisfaith/trustfidelity
ενδεικνυμενους endeiknumenous
V-PMP-APM G5734
ἐνδείκνυμιendeiknumito showshewing
αγαθην agathēn
A-ASF
ἀγαθόςagathosgood-doergood
ινα ina
CONJ
ἵναhinain order that/to; that
την tēn
T-ASF
hothe/this/whothe doctrine
διδασκαλιαν didaskalian
N-ASF
διδασκαλίαdidaskaliateachingthe doctrine
την tēn
T-ASF
hothe/this/whoSaviour
του tou
T-GSM
hothe/this/who[the/this/who]
σωτηρος sōtēros
N-GSM
σωτήρsōtērsaviorSaviour
ημων ēmōn
P-1GP
ἐγώegōI/weour
θεου theou
N-GSM
θεόςtheosGodof God
κοσμωσιν kosmōsin
V-PAS-3P G5725
κοσμέωkosmeōto arrangethey may adorn
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
πασιν pasin
A-DPN
πᾶςpasallall things
 
Z ŁASKĄ WSPÓŁDZIAŁAĆ.11 cf. Tłum. Толк. Albowiem wszystkim ludziom okazała się łaska Boga Zbawiciela naszegoИбо явилась благодать Божия, спасительная для всех человеков, (За?_т7в.) Kви1сz бо блгdть б9іz сп7си1тельнаz всBмъ человёкwмъ, 2,11Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVεπεφανη epefanē
V-2API-3S G5648
ἐπιφαίνωepifainōto appearhath appeared
γαρ gar
CONJ
γάρgarforFor
η ē
T-NSF
hothe/this/whothe grace
χαρις charis
N-NSF
χάριςcharisgracethe grace
του tou
T-GSM
hothe/this/whoof God
θεου theou
N-GSM
θεόςtheosGodof God
σωτηριος sōtērios
A-NSF
σωτήριονsōtērionsavingsalvation
πασιν pasin
A-DPM
πᾶςpasallto all
ανθρωποις anthrōpois
N-DPM
ἄνθρωποςanthrōposa humanmen
 
12 cf. Tłum. Толк. I naucza nas, abyśmy wyrzekłszy się bezbożności i żądz światowych, trzeźwo i sprawiedliwie i pobożnie żyli na tym świecie,научающая нас, чтобы мы, отвергнув нечестие и мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке, наказyющи нaсъ, да tвeргшесz нечeстіz и3 мірски1хъ п0хотей, цэломdреннw и3 првdнw и3 бlгочcтнw поживeмъ въ нн7эшнемъ вёцэ, 2,12Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVπαιδευουσα paideuousa
V-PAP-NSF G5723
παιδεύωpaideuōto instructTeaching
ημας ēmas
P-1AP
ἐγώegōI/weus
ινα ina
CONJ
ἵναhinain order that/tothat
αρνησαμενοι arnēsamenoi
V-ADP-NPM G5666
ἀρνέομαιarneomaito deny, denying
την tēn
T-ASF
hothe/this/who 
ασεβειαν asebeian
N-ASF
ἀσέβειαasebeiaungodlinessnessungodliness
και kai
CONJ
καίkaiand 
τας tas
T-APF
hothe/this/whoungodliness
κοσμικας kosmikas
A-APF
κοσμικόςkosmikosearthlyworldly
επιθυμιας epithumias
N-APF
ἐπιθυμίαepithumiadesirelusts
σωφρονως sōfronōs
ADV
σωφρόνωςsōfronōsin self-controlsoberly
και kai
CONJ
καίkaiandand
δικαιως dikaiōs
ADV
δικαίωςdikaiōsrightly, righteously
και kai
CONJ
καίkaiand, and
ευσεβως eusebōs
ADV
εὐσεβῶςeusebōspiouslygodly
ζησωμεν zēsōmen
V-AAS-1P G5661
ζάωzaōto live, we should live
εν en
PREP
ἐνenin/on/among, in
τω
T-DSM
hothe/this/whothis
νυν nun
ADV
νῦνnunnowpresent
αιωνι aiōni
N-DSM
αἰώνaiōnan ageworld
 
13 cf. Tłum. Толк. Oczekując spełnienia się błogosławionej nadziei i przyjścia chwały wielkiego Boga i Zbawiciela naszego Jezusa Chrystusa,ожидая блаженного упования и явления славы великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа, ждyще бlжeннагw ўповaніz и3 kвлeніz слaвы вели1кагw бGа и3 сп7са нaшегw ї}са хrтA, 2,13Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVπροσδεχομενοι prosdechomenoi
V-PNP-NPM G5740
προσδέχομαιprosdechomaito wait for/welcomeLooking for
την tēn
T-ASF
hothe/this/who 
μακαριαν makarian
A-ASF
μακάριοςmakariosblessedblessed
ελπιδα elpida
N-ASF
ἐλπίςelpishopehope
και kai
CONJ
καίkaiand, and
επιφανειαν epifaneian
N-ASF
ἐπιφάνειαepifaneiaappearingappearing
της tēs
T-GSF
hothe/this/whothat
δοξης doxēs
N-GSF
δόξαdoxaglorythe glorious
του tou
T-GSM
hothe/this/whothe glorious
μεγαλου megalou
A-GSM
μέγαςmegasgreatof the great
θεου theou
N-GSM
θεόςtheosGodGod
και kai
CONJ
καίkaiandand
σωτηρος sōtēros
N-GSM
σωτήρsōtērsaviorSaviour
ημων ēmōn
P-1GP
ἐγώegōI/weour
χριστου christou
N-GSM
ΧριστόςchristosChristChrist
ιησου iēsou
N-GSM
ἸησοῦςiēsousJesus/JoshuaJesus
 
14 cf. Tłum. Толк. który dał samego siebie za nas, aby nas wykupić od wszelkiej nieprawości i oczyścić sobie lud przyjemny, starający się gorliwie o dobre uczynki.Который дал Себя за нас, чтобы избавить нас от всякого беззакония и очистить Себе народ особенный, ревностный к добрым делам. и4же дaлъ є4сть себE за ны2, да и3збaвитъ ны2 t всsкагw беззак0ніz и3 њчcтитъ себЁ лю1ди и3збр†нны, ревни1тєли дHбрымъ дэлHмъ. 2,14Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVος os
R-NSM
ὅς, ἥhhos ēwhichWho
εδωκεν edōken
V-AAI-3S G5656
δίδωμιdidōmito givegave
εαυτον eauton
F-3ASM
ἑαυτοῦheautoumy/your/him-selfhimself
υπερ uper
PREP
ὑπέρhuperabove/forfor
ημων ēmōn
P-1GP
ἐγώegōI/weus
ινα ina
CONJ
ἵναhinain order that/to, that
λυτρωσηται lutrōsētai
V-AMS-3S G5672
λυτρόωlutroōto ransomhe might redeem
ημας ēmas
P-1AP
ἐγώegōI/weus
απο apo
PREP
ἀπόapofromfrom
πασης pasēs
A-GSF
πᾶςpasallall
ανομιας anomias
N-GSF
ἀνομίαanomialawlessnessiniquity
και kai
CONJ
καίkaiand, and
καθαριση katharisē
V-AAS-3S G5661
καθαρίζωkatharizōto cleanpurify
εαυτω eautō
F-3DSM
ἑαυτοῦheautoumy/your/him-selfunto himself
λαον laon
N-ASM
λαόςlaosa peoplepeople
περιουσιον periousion
A-ASM
περιούσιοςperiousiosspeciala peculiar
ζηλωτην zēlōtēn
N-ASM
ζηλωτήςzēlōtēszealot, zealous
καλων kalōn
A-GPN
καλόςkalosgoodof good
εργων ergōn
N-GPN
ἔργονergonworkworks
 
15 cf. Tłum. Толк. To mów i napominaj i przekonywaj z całą powagą. Niech cię nikt nie lekceważy.Сие говори, увещевай и обличай со всякою властью, чтобы никто не пренебрегал тебя.Сі‰ глаг0ли, и3 моли2, и3 њбличaй со всsкимъ повелёніемъ, да никт0же тS преwби1дитъ.2,15Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVταυτα tauta
D-APN
οὗτοςhoutosthis/he/she/it[this/he/she/it]
λαλει lalei
V-PAM-2S G5720
λαλέωlaleōto speakspeak
και kai
CONJ
καίkaiand, and
παρακαλει parakalei
V-PAM-2S G5720
παρακαλέωparakaleōto plead/comfortexhort
και kai
CONJ
καίkaiand, and
ελεγχε elenche
V-PAM-2S G5720
ἐλέγχωelenchōto rebukerebuke
μετα meta
PREP
μετάmetawith/afterwith
πασης pasēs
A-GSF
πᾶςpasallall
επιταγης epitagēs
N-GSF
ἐπιταγήepitagēcommandauthority
μηδεις mēdeis
A-NSM-N
μηδείςmēdeisnothingno man
σου sou
P-2GS
σύsuyouthee
περιφρονειτω perifroneitō
V-PAM-3S G5720
περιφρονέωperifroneōto despise. Let

3CNOTY ŻYCIA SPOŁECZNEGO.1 Napominaj ich, aby zwierzchnościom i władzom byli poddani, rozkazu słuchali, do każdego dobrego uczynku byli gotowi;2 nikogo nie lżyli, nie byli kłótliwi, ale skromni i okazywali wszelką łagodność względem wszystkich ludzi.3 Albowiem kiedyś byliśmy i my nierozumni, niewierni, błądzący, oddani pożądliwościom i różnym rozkoszom, żyliśmy w złości i w zazdrości, znienawidzeni i wzajem się nienawidzący.4 Lecz gdy się okazała dobroć i ludzkość Zbawiciela naszego Boga,5 nie dla uczynków sprawiedliwości, które myśmy uczynili, ale dla swego miłosierdzia zbawił nas przez obmycie odradzające i odnawiające w Duchu Świętym;6 a wylał go na nas obficie przez Jezusa Chrystusa Zbawiciela naszego,7 abyśmy usprawiedliwieni łaską jego, stali się według nadziei dziedzicami życia wiecznego.UNIKAĆ BŁĘDNOWIERCÓW.8 Wierna to mowa; i chcę, abyś ty to potwierdzał, żeby wierzący w Boga, starali się przodować w dobrych uczynkach. Te rzeczy są dobre i pożyteczne ludziom.9 Głupich zaś rozpraw i rodowodów i kłótni i sporów zakonnych unikaj, bo są niepożyteczne i próżne.10 Człowieka heretyka po pierwszym i drugim upomnieniu unikaj,11 wiedząc, że kto jest taki, jest przewrotny i grzeszny, a jest własnym sądem potępiony. POLECENIA I POZDROWIENIA.12 Gdy poślę do ciebie Artemasa albo Tychika, spiesz się, byś do mnie przybył do Nikopolu, bo tam postanowiłem zimować.13 Zenasa, biegłego w Prawie i Apolla starannie na drogę zaopatrz, aby. im na niczym nie zbywało.14 Niech zaś i nasi uczą s1g w dobrych uczynkach przodować na konieczne potrzeby, żeby nie byli bezużyteczni.15 Pozdrawiają cię ci wszyscy, co są ze mną. Pozdrów tych, co nas miłują w wierze. Łaska boża z wami wszystkimi. Amen.